Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den , kl Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson Margaretha Löfgren Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Mikael Danielsson Ingrid Ericsson Rickard Norberg Bengt Bergsten Bernt Dahlberg Håkan Gustavsson Mikael Fjällstedt 143,närvarande Övriga deltagande Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 Justerande... Ingrid Ericsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2(103) Ks 138 Au 228 Dnr 12/Ks Åsele kommuns nya översiktsplan. Ärendebeskrivning Au Ett förslag till översiktsplan för Åsele kommun är utställt under två månader t o m 31 juli Planförslaget behandlar långsiktiga och övergripande utvecklings- och markanvändningsfrågor för hela kommunen och är en bearbetning av den planskiss som var ute på samråd under december I samrådsredogörelsen redovisas en sammanfattning av alla inkomna yttranden med kommentar från kommunen. Där redovisas också hur frågan behandlas i det planförslag som nu ställs ut. Handlingarna finns på Åsele kommuns hemsida De finns även tillgängliga på biblioteken i Fredrika och Åsele. Skriftliga synpunkter på förslaget ska vara Åsele kommun tillhanda senast 1 augusti Kommunchefen rekommenderar att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot den nya översiktsplanen för Åsele Kommun. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot det upprättade förslaget. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av vidtagna åtgärder. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3(103) Ks 139 Au 229 Dnr 13/Ks Översiktsplan för Strömsunds kommun, samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning. Ärendebeskrivning Au I enlighet med 6 kap 13 miljöbalken ges här tillfälle till samråd om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplan för Strömsunds kommun. Synpunkter bör inkomma senast För att skapa beredskap inför den framtida utvecklingen och kunna hanterade idéer, krav, möjligheter och hot som dyker upp behöver Strömsunds kommun en ny översiktsplan. Den gällande översiktsplanen är från 1991 och har fyllt en viktig funktion under de gångna åren, men behöver nu en översyn och revidering. Delar av innehållet i nu gällande översiktsplan och de fördjupade översiktsplanerna är fortfarande aktuella och kommer att lyftas över. I fler avseenden har dock 1991 års översiktsplan brister och därmed behov av uppdateringar. Under arbetet med upprättande av en ny översiktsplan har nedanstående utvecklingsfrågor identifieras: Besöksnäringen Energi, miljö och klimat Infrastruktur Befolkningsunderlag. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot det upprättade förslaget. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av vidtagna åtgärder. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4(103) Socialnämnden Lars Ekbäck Ks 140 Au 234 Dnr 13/ks Investeringsmedel avs transportrullstol och madrasser till Åsbacka och Tallbacka. Ärendebeskrivning Au Områdescheferna på Tallbacka och Åsbacka är i stort behov av var sin eldriven transportrullstol för att möjliggöra utevistelser och beviljade aktiviteter för boende. I dagsläget finns inga reservmadrasser kvar på boendena och många madrasser är i mycket dåligt skick och måste bytas inom en snar framtid. Socialnämnden har , 140 beslutat Att begära hos kommunstyrelsen investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Tallbacka. Att begära hos kommunstyrelen investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Åsbacka. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja socialnämnden investeringsmedel kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Tallbacka samt investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Åsbacka. att disponera erforderliga medel, :-, ur ej fördelade investeringsmedel. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja socialnämnden investeringsmedel kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Tallbacka samt investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Åsbacka. att disponera erforderliga medel, :-, ur ej fördelade investeringsmedel.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5(103) ny bilaga 1-5 Ks /13-26 Au 235 Dnr 13/Ks Jämställdhetsplan Ärendebeskrivning Au En Jämställdhetsplan har upprättats för Jämställdhetsplanen har arbetats fram i en arbetsgrupp bestående av personalhandläggaren samt fyra representanter från de fackliga organisationerna. Från och med 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslagstiftning (SFS 2008:567) där det anges att en jämställdhetsplan ska upprättas vart tredje år. Personalenheten föreslår att Vilhelmina kommun fastställer jämställdhetsplanen för ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera planen till de politiska partierna med en remisstid till Ks Remissvar har inkommit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till jämställdhetsplan för att Politiskt alternativs och Allians för Vilhelminas redaktionella synpunkter på programmet beaktas och inarbetas.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6(103) ny bil 6-7 Ks /27-40 Au /69-78 Au 97 Dnr 13/Ks Uppföljning av personalpolitiskt program Ärendebeskrivning Au Personalenheten har i enlighet med det personalpolitiska programmet genomfört en uppföljning av målen för Denna uppföljning är uppbyggd på samma sätt som tidigare gjorda uppföljningar. Under överläggning i ärendet deltar Gunnel Karlsson och Maria Westin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till personalchefen att upprätta förslag till revidering av det personalpolitiska programmet. Au Personalenheten har tagit fram ett förslag till nytt personalpolitiskt program med ändringar. Ändringarna är för att revidera en del mål samt tillägg som diskuterats i kompetensförsörjningsgruppen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera planen till de politiska partierna med en remisstid till Ks Remissvar har inkommit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Personalpolitiskt program. att Politiskt alternativs och Allians för Vilhelminas redaktionella synpunkter på programmet beaktas och inarbetas.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7(103) Ks /44-58 Au 240 Dnr 13/Ks Beslut om ansvarsfrihet år 2012 för direktionen i Partnerskap Inland- Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2012 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktionen så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendes handläggning eller beslut ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Ks Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendes handläggning eller beslut KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8(103) ny bilaga 8-14 Ks /59-78 Au 242 Dnr 13/ks Handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Förslag till Handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun har upprättats. Vilhelmina kommuns handikappolitiska program på FN:s 22 standardregler för delaktighet och jämlikt för människor med funktionsnedsättning. Genom programmet vill kommunen se till att Vilhelminas invånare ska få möjlighet att leva ett liv som erbjuder kvalitet genom tillgänglighet och ökad medvetenhet. Alla ska ha samma möjligheter att delta självklarhet, men då vi idag stöter på så många hinder i samhället behövs ett styrande program som ser till att dessa hinder kan och ska avlägsnas. Den kommunala sektorn kommer i kontakt med de flesta av kommunens invånare samt med besökare. Av den anledningen ska vi vara ett föredöme när det gäller att se till att alla som rör sig inom kommunens gränser ska känna delaktighet och inte behöva avstå från någon önskad aktivitet på grund att det finns ett eller flera hinder som stoppar en människa som har en funktionsnedsättning. Det handikappolitiska programmet innehåller åtgärdsförslag som ska förbättra livsvillkoren för alla i samhället oavsett funktionsförmåga och tillsammans ska vi se till att Vilhelmina kommun blir en kommun som är tillgänglig för alla. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera förslaget till de politiska partierna med en remisstid fram till

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9(103) ny bilaga /59-78 Ks 144 (forts) Dnr 13/ks Handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun. Ks Remissvar har inlämnats av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson, Anita Johansson, Margaretha Löfgren och Åsa Össbo. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun. att Politiskt alternativs och Allians för Vilhelminas redaktionella synpunkter på programmet beaktas och inarbetas.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10(103) VBS Bert-Owe Sjöström Marianne Näslund Ks 145 Au /83-92 Au 478 Dnr12/Ks Utvärdering av bygdemedelsärenden Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att utvärdera bidragsgivningen till de föreningar och organisationer som tidigare erhållit medel till maskiner för ledpreparering samt de ärenden där kommunen är ägare av maskinerna och där drift- och underhållsavtal upprättats. Au Utvärdering har upprättats av bidragsgivningen till de föreningar och organisationer som erhållit medel till maskiner för ledpreparering samt de ärenden där kommunen är ägare av maskiner och där drift- och underhållsavtal upprättats. Förslag till beslut: att VBS i högre grad ska vara delaktig i beslut rörande utveckling av skoterleder och beviljande av bidrag till ledamaskiner, att VBS får i uppdrag att utreda och samråda med föreningar i resp. dalgång; Kultsjödalen, Vojmådalen och Vilhelminaområdet för att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. att genomgång av status för samtliga huvudleder och påfartsleder görs under 2014 och att VBS får i uppdrag att i samråd med föreningarna i resp. dalgång komma fram med ett förslag på hur ledpreparering och vilka leder detta ska omfatta, ska se ut i framtiden.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11(103) Ks 145 (forts) Au 246 (forts) Dnr12/Ks Utvärdering av bygdemedelsärenden ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att VBS i högre grad ska yttra sig i beredningen rörande utveckling av skoterleder och beviljande av bidrag till ledmaskiner, att VBS får i uppdrag att utreda och samråda med föreningar i resp. dalgång; Kultsjödalen, Vojmådalen och Vilhelminaområdet för att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. att genomgång av status för samtliga huvudleder och påfartsleder görs under 2014 och att VBS får i uppdrag att i samråd med föreningarna i resp. dalgång komma fram med ett förslag på hur ledpreparering och vilka leder detta ska omfatta, ska se ut i framtiden. Ks Yttrande i ärendet avges av Åsa Össbo, Åke Nilsson, Rickard Norberg, Ingrid Ericsson och Margaretha Löfgren KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att VBS i högre grad ska yttra sig i beredningen rörande utveckling av skoterleder och beviljande av bidrag till ledmaskiner, att VBS får i uppdrag att utreda och samråda med föreningar i resp. dalgång; Kultsjödalen, Vojmådalen och Vilhelminaområdet för att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. att genomgång av status för samtliga huvudleder och påfartsleder görs under 2014 och att VBS får i uppdrag att i samråd med föreningarna i resp. dalgång komma fram med ett förslag på hur ledpreparering och vilka leder detta ska omfatta, ska se ut i framtiden.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12(103) Ewa Kämpe Lars Ekbäck Ks 146 Au 253 Dnr13/Ks Golvmattor och staket på förskolan Skogsbacken. Ärendebeskrivning Au Verksamhetschef Ewa Kämpe anhåller i skrivelse om anslag för byte av golvmattor och staket på förskolan Skogsbacken Förslag till beslut Att 250 tkr skyndsamt avsätts och beslut tas så att golvläggning kan göras under veckorna då Skogsbacken är stängd och Regnbågen har sommaröppet. Att 73 tkr avsätts för staket mot Åsgatan som är nedgånget och behöver åtgärdas så snart som möjligt. Tekniske chefen uppger att årets underhållsbudget redan är intecknad. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ur ej fördelade investeringsmedel tillföra underhållsbudgeten :- för staket vid förskolan Skogsbacken. att hemställa hos kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13(103) MBN Ks /1-5 Au 257 Dnr 13/Ks Samråd/Granskning Detaljplan Klimpfjäll 3:136. Ärendebeskrivning Au Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 3:136 har översänts för samråd/granskning senast 2 augusti Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och syftet med detaljplanen är fastigheten ska avstyckas och nyttjas för bostäder. Planområdet är beläget i de centrala delarna av Klimpfjäll. Då planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan tillämpas enkelt planförfarande. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att en ändring av planen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som avses i Plan- och bygglagen 4 kap 34 och att en miljöbedömning av planen därför inte behöver genomföras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att ingen erinran finns mot det upprättade förslaget. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela att ingen erinran finns mot det upprättade förslaget.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14(103) Au Simon Andersson Ks /6- Au 260 Dnr 13/Ks Försäljning av mark, Klimpfjäll. Ärendebeskrivning Au Bertil och Susanne Edström, anhåller om att få köpa mark av kommunen mellan Klimpfjäll 1:24 fram till vägen/skoterleden över Saxån. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att Vilhelmina kommun inte är beredd att avyttra det aktuella markområdet. Ks Kompletterande yttrande i ärendet har upprättats av tekniska chefen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15(103) Anita Johansson Bernt Dahlberg Ingrid Ericsson Åsa Össbo UTVE Ks 149 Au 262 Au 328 Kfm 32 Ks /7-10 Au /1- Au 55 Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare. - Au Utvecklingsenheten genom enhetschef Christer Staaf presenterar i skrivelse ideskiss för utveckling av området. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommunchef Karl-Johan Ottosson redovisar i PM Kostnadsförslag för rivning av f.d Kefas och Storgatan 4 samt förslag till åtgärder för området i övrigt. Under överläggning i ärendet yrkar Mikael Österberg att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att riva f.d Kefas och Storgatan 4. Ingrid Ericsson yrkar bifall till Österbergs förslag. Tommy Streling yrkar att kommunstyrelsen bör uppdra till arbetsutskottet att bereda områdets användningsområde ytterligare. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att beslutat bifalla de två förslagen, från Österberg resp Streling.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16(103) Ks 149 (forts) Au 262 (forts) Au 328 (forts) Kfm 32 (forts) Ks 71 (forts) Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att ytterligare bereda fastigheternas användningsområde. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att riva fastigheterna f.d. Kefas och Storgatan 4. att för ändamålet anvisa kr ur det egna kapitalet. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att riva fastigheterna f.d. Kefas och Storgatan 4, och att för ändamålet anvisa kr ur det egna kapitalet. - Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till utvecklingsenheten att lägga förslag till hur området lämpligen bör nyttjas. Au Förslag till byggnad vid f d Slottet. Timmerhus ca 64 m2 som skänkts av en person. Kalkylerade kostnader för nedtimring/upptimring och transport samt gjutning av platta på plats och övriga jobb. Elprojektering och elarbeten utförs av elprogrammet i Vilhelmina. Inredning i robust allmogestil utförs av Cornelia. Kostnaden har beräknats till kronor.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17(103) Ks 149 (forts) Au 262 (forts) Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att upprätta en anbudsförfrågan till samt att samråda med Miljö- och byggnadsnämnden. Ks Vid anbudtidens utgång har två anbud inkommit. Yttrande i ärendet avges av Håkan Gustafsson, Bengt Bergsten, Rickard Norberg, Margaretha Löfgren, Åsa Össbo, Ewa Hed och Ingrid Ericsson. Mikael Österberg yrkar att kommunstyrelsen bör ajournera sammanträdet under tio minuter. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan Efter det sammanträdet återupptagits yrkar Åke Nilsson att upphandlingen avbryts p.g.a bristande finansiering att utse en arbetsgrupp bestående av två ledamöter från majoriteten, två ledamöter från oppositionen samt en tjänsteman som sammankallande med uppgift att till kommunstyrelsens första möte 2014 presentera ett förslag till disposition av Skollägdanområdet samt tillhörande byggnad och utrustning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bifalla Åke Nilssons förslag Därefter förslås följande ledamöter att ingå i arbetsgruppen Anita Johansson Bernt Dahlberg Ingrid Ericsson Åsa Össbo Kommunchefen rekommenderar kommunstyrelsen att utse enhetschef Christer Staaf som sammankallande i gruppen.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18(103) Ks 149 (forts) Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att utse följande ledamöter i arbetsgruppen: Anita Johansson Bernt Dahlberg Ingrid Ericsson Åsa Össbo att utse enhetschef Christer Staaf som sammankallande.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19(103) Region Västerbotten Lars Ekbäck Ks 150 Au /11-20 Ks /38-43 Au 200 Dnr 13/Ks Förslag till budgetramar för Region Västerbotten samt information om växande pensionsåtagande. Medlemsavgifter Ärendebeskrivning Au Enligt Region Västerbottens förbundsordning ska samråd ske med medlemmarna om förslag till budget för nästkommande år samt budgetplan för därpå följande två år. Förslaget går, kortfattat beskrivet, ut på att en uppräkning av kommunernas medlemsavgifter under görs utifrån regeringens senaste prognos för löneutvecklingen (prognos per ). Växande pensionsåtaganden Pensionsåtagandena i Region Västerbotten har, sedan organisationens start 2008, stadigt ökat i takt med att personal har tillkommit. Övertagande av verksamhet och personal från Västerbottens läns landsting 2011 samt allt fler projektanställningar har gjort att pensionsskulden vuxit snabbt de senaste åren. Organisationen övertog från Kommunförbundet en pensionsstiftelse hos SKL (Sveriges kommuner och landsting). Tillgångarna i stiftelsen har hittills balanserat pensionsåtagandena, men medlen i stiftelsen räcker nu inte längre till och organisationen behövde i årsbokslutet för 2012 göra en pensionsavsättning på 1,4 mkr, vilken finansierades av medlemsavgifter. Region Västerbotten vill inkludera denna punkt i årets budgetsamråd, det vill säga uppmärksamma medlemmarna på denna problematik som behöver få en lösning. Synpunkter önskas senast 31 maj 2013.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20(103) Ks 150 (forts) Au 263 (forts) Ks 114 (forts Au 200 (forts) Dnr 13/Ks Förslag till budgetramar för Region Västerbotten samt information om växande pensionsåtagande. Medlemsavgifter ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela Region Västerbotten att Vilhelmina kommun anser att medlemsavgifterna bör uppräknas med konsumentprisindex. Ks Yttrande i ärendet avges av Bengt Bergsten och Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela Region Västerbotten att Vilhelmina kommun anser att medlemsavgifterna bör frysas i 2013 års nivå för Au Region Västerbotten översänder beslutade budgetramar för Totalt Medlemsavgifter/anslag kr kr kr kr ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera beslutade budgetramar. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera beslutade budgetramar.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21(103) Ks /24-25 Au 270 Dnr 13/ks Remiss komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1, Vilhelmina kommun samråd enligt 8 kap. 1 minerallagen. Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen önskar yttrande på bilagda handlingar senast 9 augusti Förlängd remisstid har begärts och beviljats till 23 augusti Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att inge upprättat yttrande att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av vidtagen åtgärd. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Bengt Bergsten och Åsa Össbo. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagen åtgärd.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22(103) Ks 152 Au 272 Dnr 13/Ks Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation. Ärendebeskrivning Au ALMI koncernen har från årsskiftet 2012/2013 fusionerats med Innovationsbron AB och därigenom övertagit ansvaret för finansieringen av landets inkubatorer. Koncernledningen anser at det därför är olämpligt ur jävssynpunkt att vissa regionala ALMI bolag är ägare till inkubatorer. Uminova Innovation driver två inkubatorer inom sin verksamhet. ALMI Nord är idag en av delägarna till Uminova Innovation. Region Västerbottens förbundsstyrelse föreslog den 15 maj 2013, 75, förbundsfullmäktige besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor, och övertar den styrelseplats i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Enligt Region Västerbottens förbundsordning, 22, får Regionförbundet Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande. Vi önskar därför besked om ni godkänner Region Västerbottens övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation. Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens Förbundsfullmäktige den 28 november 2013, så vi behöver ert medgivande innan sammanträdet dock senast 1 november. Förslag till beslutsformulering: Fullmäktige i X kommun/västerbottens läns landsting:

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23(103) Ks 152 (forts) Au 272 (forts) Dnr 13/Ks Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation. Beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Förslag till beslut Vilhelmina kommun har inget att erinra mot övertagandet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24(103) Astrid Marie Eriksson Ottosson Ks 153 Au 274 Au /27- Kfm 3 Dnr 13/ks Medborgarförslag Ortsnamn Ärendebeskrivning Kfm Astrid Marie Eriksson Ottosson Wikström inkommer med medborgarförslag. Har tänkt på detta med ortsnamn Vilhelmina samhälle ligger på ett näs mellan Volgsjön och Baksjön och Sagavägen går genom samhället. 1. Mitt förslag är att sätta en logo med SagaNäs framför Vilhelmina eller snett ovanför eller efter. Ett annat förslag är att döpa om samhället till SagaNäs och sätta Vilhelmina som en logo. Jag har också tänkt på detta med att använda sig av namnet SagaNäs och kanske det går att göra samhället till ett Sagolikt Näs att stanna till på, på sträckan längst efter Sagavägen. Alice i Underlandet Karlsson på Taket Sampo Lappelill och varför inte en sorts Pippi Långstrumps Hus. K G Abramsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. -

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25(103) Ks 153 (forts) Au 274 (forts) Au 193 (forts) Dnr 13/ks Medborgarförslag Ortsnamn Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avslå medborgarförslaget

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26(103) Astrid Mari Eriksson Ks 154 Au 275 Au /28- Kfm 4 Dnr 13/Ks Medborgarförslag uppmärksamma speciella dagar i almanackan. Ärendebeskrivning Kfm Medborgarförslag har inkommit från Astrid Mari Eriksson O, Wikström Jag har ofta tänkt på att vi bör uppmärksamma de speciella dagar som är uppsatta i almanackan. Idag till exempel så är det Kronprinsessans namnsdag. En annan dag så är det Kungens namnsdag, Internationella kvinnodagen, Brottsofferdagen, Vårdagjämningen, FN dagen m m. Det skulle också kunna ihågkommas andra änders nationaldagar. Allt finns redan fördelat på olika dagar i almanackan. Tänk om vi (ja jag skriver vi) skulle kunna ha en plats ute i centrum någonstans, där det går att lyfta fram och ihågkomma enligt almanackan speciella dagar. Några stora bilder som beskriver och en text. Kanske med en flagga eller en vimpel, samt att platsen nedanför kan göras till en plats för allmänheten att lägga blommor, ställa ett ljus eller annat för att ihågkomma. Kanske platsen kan vara i närheten av Maj Statyn i skolparken? Går det att registrera detta mitt förslag som Medborgarförslag: K G Abramsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. -

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27(103) Ks 154 (forts) Au 275 (forts) Au 194 (forts) Dnr 13/Ks Medborgarförslag uppmärksamma speciella dagar i almanackan. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avslå medborgarförslaget

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28(103) Ks 155 Au 276 Au 195 Kfm 6 Dnr 13/Ks Motion ang. landsbygdssäkring av beslut i Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Kfm Motion har inlämnats från Maria Kristoffersson, C, ang. landsbygdssäkring av beslut. Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela landet. På landsbygden och i tätorterna, för kvinnor och män. Vi vill tillvarata landsbygdens unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan. Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, dvs att politiken innan beslut tas ska ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. Motionen hoppas på att fullmäktige beslutar att införa landsbygdssäkring som ett sätt att se till att även vi tar beslut som gagnar alla medborgare utan att göra skillnad och se till att de politiska beslut som tas blir rättvisa och val grundade utifrån ett geografiskt perspektiv. Det får inte vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden. Vi måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna rättvist oavsett var de bor i vår kommun. Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera. Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut och att det nu är dags för en sådan även för politiska beslut som tas i landsting och kommuner. Den kallas för Fälldinmodellen eller Flataklocksmodellen.

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer