Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den , kl Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson Margaretha Löfgren Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Mikael Danielsson Ingrid Ericsson Rickard Norberg Bengt Bergsten Bernt Dahlberg Håkan Gustavsson Mikael Fjällstedt 143,närvarande Övriga deltagande Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 Justerande... Ingrid Ericsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2(103) Ks 138 Au 228 Dnr 12/Ks Åsele kommuns nya översiktsplan. Ärendebeskrivning Au Ett förslag till översiktsplan för Åsele kommun är utställt under två månader t o m 31 juli Planförslaget behandlar långsiktiga och övergripande utvecklings- och markanvändningsfrågor för hela kommunen och är en bearbetning av den planskiss som var ute på samråd under december I samrådsredogörelsen redovisas en sammanfattning av alla inkomna yttranden med kommentar från kommunen. Där redovisas också hur frågan behandlas i det planförslag som nu ställs ut. Handlingarna finns på Åsele kommuns hemsida De finns även tillgängliga på biblioteken i Fredrika och Åsele. Skriftliga synpunkter på förslaget ska vara Åsele kommun tillhanda senast 1 augusti Kommunchefen rekommenderar att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot den nya översiktsplanen för Åsele Kommun. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot det upprättade förslaget. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av vidtagna åtgärder. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3(103) Ks 139 Au 229 Dnr 13/Ks Översiktsplan för Strömsunds kommun, samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning. Ärendebeskrivning Au I enlighet med 6 kap 13 miljöbalken ges här tillfälle till samråd om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplan för Strömsunds kommun. Synpunkter bör inkomma senast För att skapa beredskap inför den framtida utvecklingen och kunna hanterade idéer, krav, möjligheter och hot som dyker upp behöver Strömsunds kommun en ny översiktsplan. Den gällande översiktsplanen är från 1991 och har fyllt en viktig funktion under de gångna åren, men behöver nu en översyn och revidering. Delar av innehållet i nu gällande översiktsplan och de fördjupade översiktsplanerna är fortfarande aktuella och kommer att lyftas över. I fler avseenden har dock 1991 års översiktsplan brister och därmed behov av uppdateringar. Under arbetet med upprättande av en ny översiktsplan har nedanstående utvecklingsfrågor identifieras: Besöksnäringen Energi, miljö och klimat Infrastruktur Befolkningsunderlag. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot det upprättade förslaget. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av vidtagna åtgärder. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4(103) Socialnämnden Lars Ekbäck Ks 140 Au 234 Dnr 13/ks Investeringsmedel avs transportrullstol och madrasser till Åsbacka och Tallbacka. Ärendebeskrivning Au Områdescheferna på Tallbacka och Åsbacka är i stort behov av var sin eldriven transportrullstol för att möjliggöra utevistelser och beviljade aktiviteter för boende. I dagsläget finns inga reservmadrasser kvar på boendena och många madrasser är i mycket dåligt skick och måste bytas inom en snar framtid. Socialnämnden har , 140 beslutat Att begära hos kommunstyrelsen investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Tallbacka. Att begära hos kommunstyrelen investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Åsbacka. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja socialnämnden investeringsmedel kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Tallbacka samt investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Åsbacka. att disponera erforderliga medel, :-, ur ej fördelade investeringsmedel. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja socialnämnden investeringsmedel kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Tallbacka samt investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Åsbacka. att disponera erforderliga medel, :-, ur ej fördelade investeringsmedel.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5(103) ny bilaga 1-5 Ks /13-26 Au 235 Dnr 13/Ks Jämställdhetsplan Ärendebeskrivning Au En Jämställdhetsplan har upprättats för Jämställdhetsplanen har arbetats fram i en arbetsgrupp bestående av personalhandläggaren samt fyra representanter från de fackliga organisationerna. Från och med 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslagstiftning (SFS 2008:567) där det anges att en jämställdhetsplan ska upprättas vart tredje år. Personalenheten föreslår att Vilhelmina kommun fastställer jämställdhetsplanen för ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera planen till de politiska partierna med en remisstid till Ks Remissvar har inkommit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till jämställdhetsplan för att Politiskt alternativs och Allians för Vilhelminas redaktionella synpunkter på programmet beaktas och inarbetas.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6(103) ny bil 6-7 Ks /27-40 Au /69-78 Au 97 Dnr 13/Ks Uppföljning av personalpolitiskt program Ärendebeskrivning Au Personalenheten har i enlighet med det personalpolitiska programmet genomfört en uppföljning av målen för Denna uppföljning är uppbyggd på samma sätt som tidigare gjorda uppföljningar. Under överläggning i ärendet deltar Gunnel Karlsson och Maria Westin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till personalchefen att upprätta förslag till revidering av det personalpolitiska programmet. Au Personalenheten har tagit fram ett förslag till nytt personalpolitiskt program med ändringar. Ändringarna är för att revidera en del mål samt tillägg som diskuterats i kompetensförsörjningsgruppen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera planen till de politiska partierna med en remisstid till Ks Remissvar har inkommit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Personalpolitiskt program. att Politiskt alternativs och Allians för Vilhelminas redaktionella synpunkter på programmet beaktas och inarbetas.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7(103) Ks /44-58 Au 240 Dnr 13/Ks Beslut om ansvarsfrihet år 2012 för direktionen i Partnerskap Inland- Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2012 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktionen så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendes handläggning eller beslut ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Ks Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendes handläggning eller beslut KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8(103) ny bilaga 8-14 Ks /59-78 Au 242 Dnr 13/ks Handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Förslag till Handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun har upprättats. Vilhelmina kommuns handikappolitiska program på FN:s 22 standardregler för delaktighet och jämlikt för människor med funktionsnedsättning. Genom programmet vill kommunen se till att Vilhelminas invånare ska få möjlighet att leva ett liv som erbjuder kvalitet genom tillgänglighet och ökad medvetenhet. Alla ska ha samma möjligheter att delta självklarhet, men då vi idag stöter på så många hinder i samhället behövs ett styrande program som ser till att dessa hinder kan och ska avlägsnas. Den kommunala sektorn kommer i kontakt med de flesta av kommunens invånare samt med besökare. Av den anledningen ska vi vara ett föredöme när det gäller att se till att alla som rör sig inom kommunens gränser ska känna delaktighet och inte behöva avstå från någon önskad aktivitet på grund att det finns ett eller flera hinder som stoppar en människa som har en funktionsnedsättning. Det handikappolitiska programmet innehåller åtgärdsförslag som ska förbättra livsvillkoren för alla i samhället oavsett funktionsförmåga och tillsammans ska vi se till att Vilhelmina kommun blir en kommun som är tillgänglig för alla. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera förslaget till de politiska partierna med en remisstid fram till

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9(103) ny bilaga /59-78 Ks 144 (forts) Dnr 13/ks Handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun. Ks Remissvar har inlämnats av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson, Anita Johansson, Margaretha Löfgren och Åsa Össbo. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun. att Politiskt alternativs och Allians för Vilhelminas redaktionella synpunkter på programmet beaktas och inarbetas.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10(103) VBS Bert-Owe Sjöström Marianne Näslund Ks 145 Au /83-92 Au 478 Dnr12/Ks Utvärdering av bygdemedelsärenden Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att utvärdera bidragsgivningen till de föreningar och organisationer som tidigare erhållit medel till maskiner för ledpreparering samt de ärenden där kommunen är ägare av maskinerna och där drift- och underhållsavtal upprättats. Au Utvärdering har upprättats av bidragsgivningen till de föreningar och organisationer som erhållit medel till maskiner för ledpreparering samt de ärenden där kommunen är ägare av maskiner och där drift- och underhållsavtal upprättats. Förslag till beslut: att VBS i högre grad ska vara delaktig i beslut rörande utveckling av skoterleder och beviljande av bidrag till ledamaskiner, att VBS får i uppdrag att utreda och samråda med föreningar i resp. dalgång; Kultsjödalen, Vojmådalen och Vilhelminaområdet för att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. att genomgång av status för samtliga huvudleder och påfartsleder görs under 2014 och att VBS får i uppdrag att i samråd med föreningarna i resp. dalgång komma fram med ett förslag på hur ledpreparering och vilka leder detta ska omfatta, ska se ut i framtiden.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11(103) Ks 145 (forts) Au 246 (forts) Dnr12/Ks Utvärdering av bygdemedelsärenden ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att VBS i högre grad ska yttra sig i beredningen rörande utveckling av skoterleder och beviljande av bidrag till ledmaskiner, att VBS får i uppdrag att utreda och samråda med föreningar i resp. dalgång; Kultsjödalen, Vojmådalen och Vilhelminaområdet för att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. att genomgång av status för samtliga huvudleder och påfartsleder görs under 2014 och att VBS får i uppdrag att i samråd med föreningarna i resp. dalgång komma fram med ett förslag på hur ledpreparering och vilka leder detta ska omfatta, ska se ut i framtiden. Ks Yttrande i ärendet avges av Åsa Össbo, Åke Nilsson, Rickard Norberg, Ingrid Ericsson och Margaretha Löfgren KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att VBS i högre grad ska yttra sig i beredningen rörande utveckling av skoterleder och beviljande av bidrag till ledmaskiner, att VBS får i uppdrag att utreda och samråda med föreningar i resp. dalgång; Kultsjödalen, Vojmådalen och Vilhelminaområdet för att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. att genomgång av status för samtliga huvudleder och påfartsleder görs under 2014 och att VBS får i uppdrag att i samråd med föreningarna i resp. dalgång komma fram med ett förslag på hur ledpreparering och vilka leder detta ska omfatta, ska se ut i framtiden.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12(103) Ewa Kämpe Lars Ekbäck Ks 146 Au 253 Dnr13/Ks Golvmattor och staket på förskolan Skogsbacken. Ärendebeskrivning Au Verksamhetschef Ewa Kämpe anhåller i skrivelse om anslag för byte av golvmattor och staket på förskolan Skogsbacken Förslag till beslut Att 250 tkr skyndsamt avsätts och beslut tas så att golvläggning kan göras under veckorna då Skogsbacken är stängd och Regnbågen har sommaröppet. Att 73 tkr avsätts för staket mot Åsgatan som är nedgånget och behöver åtgärdas så snart som möjligt. Tekniske chefen uppger att årets underhållsbudget redan är intecknad. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ur ej fördelade investeringsmedel tillföra underhållsbudgeten :- för staket vid förskolan Skogsbacken. att hemställa hos kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13(103) MBN Ks /1-5 Au 257 Dnr 13/Ks Samråd/Granskning Detaljplan Klimpfjäll 3:136. Ärendebeskrivning Au Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 3:136 har översänts för samråd/granskning senast 2 augusti Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och syftet med detaljplanen är fastigheten ska avstyckas och nyttjas för bostäder. Planområdet är beläget i de centrala delarna av Klimpfjäll. Då planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan tillämpas enkelt planförfarande. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att en ändring av planen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som avses i Plan- och bygglagen 4 kap 34 och att en miljöbedömning av planen därför inte behöver genomföras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att ingen erinran finns mot det upprättade förslaget. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela att ingen erinran finns mot det upprättade förslaget.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14(103) Au Simon Andersson Ks /6- Au 260 Dnr 13/Ks Försäljning av mark, Klimpfjäll. Ärendebeskrivning Au Bertil och Susanne Edström, anhåller om att få köpa mark av kommunen mellan Klimpfjäll 1:24 fram till vägen/skoterleden över Saxån. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att Vilhelmina kommun inte är beredd att avyttra det aktuella markområdet. Ks Kompletterande yttrande i ärendet har upprättats av tekniska chefen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15(103) Anita Johansson Bernt Dahlberg Ingrid Ericsson Åsa Össbo UTVE Ks 149 Au 262 Au 328 Kfm 32 Ks /7-10 Au /1- Au 55 Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare. - Au Utvecklingsenheten genom enhetschef Christer Staaf presenterar i skrivelse ideskiss för utveckling av området. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommunchef Karl-Johan Ottosson redovisar i PM Kostnadsförslag för rivning av f.d Kefas och Storgatan 4 samt förslag till åtgärder för området i övrigt. Under överläggning i ärendet yrkar Mikael Österberg att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att riva f.d Kefas och Storgatan 4. Ingrid Ericsson yrkar bifall till Österbergs förslag. Tommy Streling yrkar att kommunstyrelsen bör uppdra till arbetsutskottet att bereda områdets användningsområde ytterligare. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att beslutat bifalla de två förslagen, från Österberg resp Streling.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16(103) Ks 149 (forts) Au 262 (forts) Au 328 (forts) Kfm 32 (forts) Ks 71 (forts) Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att ytterligare bereda fastigheternas användningsområde. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att riva fastigheterna f.d. Kefas och Storgatan 4. att för ändamålet anvisa kr ur det egna kapitalet. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att riva fastigheterna f.d. Kefas och Storgatan 4, och att för ändamålet anvisa kr ur det egna kapitalet. - Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till utvecklingsenheten att lägga förslag till hur området lämpligen bör nyttjas. Au Förslag till byggnad vid f d Slottet. Timmerhus ca 64 m2 som skänkts av en person. Kalkylerade kostnader för nedtimring/upptimring och transport samt gjutning av platta på plats och övriga jobb. Elprojektering och elarbeten utförs av elprogrammet i Vilhelmina. Inredning i robust allmogestil utförs av Cornelia. Kostnaden har beräknats till kronor.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17(103) Ks 149 (forts) Au 262 (forts) Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att upprätta en anbudsförfrågan till samt att samråda med Miljö- och byggnadsnämnden. Ks Vid anbudtidens utgång har två anbud inkommit. Yttrande i ärendet avges av Håkan Gustafsson, Bengt Bergsten, Rickard Norberg, Margaretha Löfgren, Åsa Össbo, Ewa Hed och Ingrid Ericsson. Mikael Österberg yrkar att kommunstyrelsen bör ajournera sammanträdet under tio minuter. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan Efter det sammanträdet återupptagits yrkar Åke Nilsson att upphandlingen avbryts p.g.a bristande finansiering att utse en arbetsgrupp bestående av två ledamöter från majoriteten, två ledamöter från oppositionen samt en tjänsteman som sammankallande med uppgift att till kommunstyrelsens första möte 2014 presentera ett förslag till disposition av Skollägdanområdet samt tillhörande byggnad och utrustning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bifalla Åke Nilssons förslag Därefter förslås följande ledamöter att ingå i arbetsgruppen Anita Johansson Bernt Dahlberg Ingrid Ericsson Åsa Össbo Kommunchefen rekommenderar kommunstyrelsen att utse enhetschef Christer Staaf som sammankallande i gruppen.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18(103) Ks 149 (forts) Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att utse följande ledamöter i arbetsgruppen: Anita Johansson Bernt Dahlberg Ingrid Ericsson Åsa Össbo att utse enhetschef Christer Staaf som sammankallande.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19(103) Region Västerbotten Lars Ekbäck Ks 150 Au /11-20 Ks /38-43 Au 200 Dnr 13/Ks Förslag till budgetramar för Region Västerbotten samt information om växande pensionsåtagande. Medlemsavgifter Ärendebeskrivning Au Enligt Region Västerbottens förbundsordning ska samråd ske med medlemmarna om förslag till budget för nästkommande år samt budgetplan för därpå följande två år. Förslaget går, kortfattat beskrivet, ut på att en uppräkning av kommunernas medlemsavgifter under görs utifrån regeringens senaste prognos för löneutvecklingen (prognos per ). Växande pensionsåtaganden Pensionsåtagandena i Region Västerbotten har, sedan organisationens start 2008, stadigt ökat i takt med att personal har tillkommit. Övertagande av verksamhet och personal från Västerbottens läns landsting 2011 samt allt fler projektanställningar har gjort att pensionsskulden vuxit snabbt de senaste åren. Organisationen övertog från Kommunförbundet en pensionsstiftelse hos SKL (Sveriges kommuner och landsting). Tillgångarna i stiftelsen har hittills balanserat pensionsåtagandena, men medlen i stiftelsen räcker nu inte längre till och organisationen behövde i årsbokslutet för 2012 göra en pensionsavsättning på 1,4 mkr, vilken finansierades av medlemsavgifter. Region Västerbotten vill inkludera denna punkt i årets budgetsamråd, det vill säga uppmärksamma medlemmarna på denna problematik som behöver få en lösning. Synpunkter önskas senast 31 maj 2013.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20(103) Ks 150 (forts) Au 263 (forts) Ks 114 (forts Au 200 (forts) Dnr 13/Ks Förslag till budgetramar för Region Västerbotten samt information om växande pensionsåtagande. Medlemsavgifter ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela Region Västerbotten att Vilhelmina kommun anser att medlemsavgifterna bör uppräknas med konsumentprisindex. Ks Yttrande i ärendet avges av Bengt Bergsten och Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela Region Västerbotten att Vilhelmina kommun anser att medlemsavgifterna bör frysas i 2013 års nivå för Au Region Västerbotten översänder beslutade budgetramar för Totalt Medlemsavgifter/anslag kr kr kr kr ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera beslutade budgetramar. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera beslutade budgetramar.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21(103) Ks /24-25 Au 270 Dnr 13/ks Remiss komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1, Vilhelmina kommun samråd enligt 8 kap. 1 minerallagen. Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen önskar yttrande på bilagda handlingar senast 9 augusti Förlängd remisstid har begärts och beviljats till 23 augusti Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att inge upprättat yttrande att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av vidtagen åtgärd. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Bengt Bergsten och Åsa Össbo. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagen åtgärd.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22(103) Ks 152 Au 272 Dnr 13/Ks Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation. Ärendebeskrivning Au ALMI koncernen har från årsskiftet 2012/2013 fusionerats med Innovationsbron AB och därigenom övertagit ansvaret för finansieringen av landets inkubatorer. Koncernledningen anser at det därför är olämpligt ur jävssynpunkt att vissa regionala ALMI bolag är ägare till inkubatorer. Uminova Innovation driver två inkubatorer inom sin verksamhet. ALMI Nord är idag en av delägarna till Uminova Innovation. Region Västerbottens förbundsstyrelse föreslog den 15 maj 2013, 75, förbundsfullmäktige besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor, och övertar den styrelseplats i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Enligt Region Västerbottens förbundsordning, 22, får Regionförbundet Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande. Vi önskar därför besked om ni godkänner Region Västerbottens övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation. Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens Förbundsfullmäktige den 28 november 2013, så vi behöver ert medgivande innan sammanträdet dock senast 1 november. Förslag till beslutsformulering: Fullmäktige i X kommun/västerbottens läns landsting:

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23(103) Ks 152 (forts) Au 272 (forts) Dnr 13/Ks Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation. Beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Förslag till beslut Vilhelmina kommun har inget att erinra mot övertagandet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24(103) Astrid Marie Eriksson Ottosson Ks 153 Au 274 Au /27- Kfm 3 Dnr 13/ks Medborgarförslag Ortsnamn Ärendebeskrivning Kfm Astrid Marie Eriksson Ottosson Wikström inkommer med medborgarförslag. Har tänkt på detta med ortsnamn Vilhelmina samhälle ligger på ett näs mellan Volgsjön och Baksjön och Sagavägen går genom samhället. 1. Mitt förslag är att sätta en logo med SagaNäs framför Vilhelmina eller snett ovanför eller efter. Ett annat förslag är att döpa om samhället till SagaNäs och sätta Vilhelmina som en logo. Jag har också tänkt på detta med att använda sig av namnet SagaNäs och kanske det går att göra samhället till ett Sagolikt Näs att stanna till på, på sträckan längst efter Sagavägen. Alice i Underlandet Karlsson på Taket Sampo Lappelill och varför inte en sorts Pippi Långstrumps Hus. K G Abramsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. -

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25(103) Ks 153 (forts) Au 274 (forts) Au 193 (forts) Dnr 13/ks Medborgarförslag Ortsnamn Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avslå medborgarförslaget

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26(103) Astrid Mari Eriksson Ks 154 Au 275 Au /28- Kfm 4 Dnr 13/Ks Medborgarförslag uppmärksamma speciella dagar i almanackan. Ärendebeskrivning Kfm Medborgarförslag har inkommit från Astrid Mari Eriksson O, Wikström Jag har ofta tänkt på att vi bör uppmärksamma de speciella dagar som är uppsatta i almanackan. Idag till exempel så är det Kronprinsessans namnsdag. En annan dag så är det Kungens namnsdag, Internationella kvinnodagen, Brottsofferdagen, Vårdagjämningen, FN dagen m m. Det skulle också kunna ihågkommas andra änders nationaldagar. Allt finns redan fördelat på olika dagar i almanackan. Tänk om vi (ja jag skriver vi) skulle kunna ha en plats ute i centrum någonstans, där det går att lyfta fram och ihågkomma enligt almanackan speciella dagar. Några stora bilder som beskriver och en text. Kanske med en flagga eller en vimpel, samt att platsen nedanför kan göras till en plats för allmänheten att lägga blommor, ställa ett ljus eller annat för att ihågkomma. Kanske platsen kan vara i närheten av Maj Statyn i skolparken? Går det att registrera detta mitt förslag som Medborgarförslag: K G Abramsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. -

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27(103) Ks 154 (forts) Au 275 (forts) Au 194 (forts) Dnr 13/Ks Medborgarförslag uppmärksamma speciella dagar i almanackan. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avslå medborgarförslaget

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28(103) Ks 155 Au 276 Au 195 Kfm 6 Dnr 13/Ks Motion ang. landsbygdssäkring av beslut i Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Kfm Motion har inlämnats från Maria Kristoffersson, C, ang. landsbygdssäkring av beslut. Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela landet. På landsbygden och i tätorterna, för kvinnor och män. Vi vill tillvarata landsbygdens unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan. Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, dvs att politiken innan beslut tas ska ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. Motionen hoppas på att fullmäktige beslutar att införa landsbygdssäkring som ett sätt att se till att även vi tar beslut som gagnar alla medborgare utan att göra skillnad och se till att de politiska beslut som tas blir rättvisa och val grundade utifrån ett geografiskt perspektiv. Det får inte vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden. Vi måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna rättvist oavsett var de bor i vår kommun. Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera. Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut och att det nu är dags för en sådan även för politiska beslut som tas i landsting och kommuner. Den kallas för Fälldinmodellen eller Flataklocksmodellen.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl. 10.00 18.30 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, 10.00-16.15 Annika Wibrell Bengt Bergsten K G

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Kommunstyrelsen 2014-03-04

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Kommunstyrelsen 2014-03-04 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(82) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen den 4 mars 2014, kl. 08.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Gunilla

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 201305-13 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer