Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den , kl Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson Margaretha Löfgren Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Mikael Danielsson Ingrid Ericsson Rickard Norberg Bengt Bergsten Bernt Dahlberg Håkan Gustavsson Mikael Fjällstedt 143,närvarande Övriga deltagande Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 Justerande... Ingrid Ericsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2(103) Ks 138 Au 228 Dnr 12/Ks Åsele kommuns nya översiktsplan. Ärendebeskrivning Au Ett förslag till översiktsplan för Åsele kommun är utställt under två månader t o m 31 juli Planförslaget behandlar långsiktiga och övergripande utvecklings- och markanvändningsfrågor för hela kommunen och är en bearbetning av den planskiss som var ute på samråd under december I samrådsredogörelsen redovisas en sammanfattning av alla inkomna yttranden med kommentar från kommunen. Där redovisas också hur frågan behandlas i det planförslag som nu ställs ut. Handlingarna finns på Åsele kommuns hemsida De finns även tillgängliga på biblioteken i Fredrika och Åsele. Skriftliga synpunkter på förslaget ska vara Åsele kommun tillhanda senast 1 augusti Kommunchefen rekommenderar att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot den nya översiktsplanen för Åsele Kommun. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot det upprättade förslaget. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av vidtagna åtgärder. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3(103) Ks 139 Au 229 Dnr 13/Ks Översiktsplan för Strömsunds kommun, samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning. Ärendebeskrivning Au I enlighet med 6 kap 13 miljöbalken ges här tillfälle till samråd om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplan för Strömsunds kommun. Synpunkter bör inkomma senast För att skapa beredskap inför den framtida utvecklingen och kunna hanterade idéer, krav, möjligheter och hot som dyker upp behöver Strömsunds kommun en ny översiktsplan. Den gällande översiktsplanen är från 1991 och har fyllt en viktig funktion under de gångna åren, men behöver nu en översyn och revidering. Delar av innehållet i nu gällande översiktsplan och de fördjupade översiktsplanerna är fortfarande aktuella och kommer att lyftas över. I fler avseenden har dock 1991 års översiktsplan brister och därmed behov av uppdateringar. Under arbetet med upprättande av en ny översiktsplan har nedanstående utvecklingsfrågor identifieras: Besöksnäringen Energi, miljö och klimat Infrastruktur Befolkningsunderlag. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela att Vilhelmina kommun inte har något att erinra mot det upprättade förslaget. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av vidtagna åtgärder. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4(103) Socialnämnden Lars Ekbäck Ks 140 Au 234 Dnr 13/ks Investeringsmedel avs transportrullstol och madrasser till Åsbacka och Tallbacka. Ärendebeskrivning Au Områdescheferna på Tallbacka och Åsbacka är i stort behov av var sin eldriven transportrullstol för att möjliggöra utevistelser och beviljade aktiviteter för boende. I dagsläget finns inga reservmadrasser kvar på boendena och många madrasser är i mycket dåligt skick och måste bytas inom en snar framtid. Socialnämnden har , 140 beslutat Att begära hos kommunstyrelsen investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Tallbacka. Att begära hos kommunstyrelen investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Åsbacka. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att bevilja socialnämnden investeringsmedel kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Tallbacka samt investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Åsbacka. att disponera erforderliga medel, :-, ur ej fördelade investeringsmedel. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bevilja socialnämnden investeringsmedel kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Tallbacka samt investeringsmedel med kronor för inköp av rullstol samt madrasser till Åsbacka. att disponera erforderliga medel, :-, ur ej fördelade investeringsmedel.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5(103) ny bilaga 1-5 Ks /13-26 Au 235 Dnr 13/Ks Jämställdhetsplan Ärendebeskrivning Au En Jämställdhetsplan har upprättats för Jämställdhetsplanen har arbetats fram i en arbetsgrupp bestående av personalhandläggaren samt fyra representanter från de fackliga organisationerna. Från och med 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslagstiftning (SFS 2008:567) där det anges att en jämställdhetsplan ska upprättas vart tredje år. Personalenheten föreslår att Vilhelmina kommun fastställer jämställdhetsplanen för ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera planen till de politiska partierna med en remisstid till Ks Remissvar har inkommit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till jämställdhetsplan för att Politiskt alternativs och Allians för Vilhelminas redaktionella synpunkter på programmet beaktas och inarbetas.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6(103) ny bil 6-7 Ks /27-40 Au /69-78 Au 97 Dnr 13/Ks Uppföljning av personalpolitiskt program Ärendebeskrivning Au Personalenheten har i enlighet med det personalpolitiska programmet genomfört en uppföljning av målen för Denna uppföljning är uppbyggd på samma sätt som tidigare gjorda uppföljningar. Under överläggning i ärendet deltar Gunnel Karlsson och Maria Westin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till personalchefen att upprätta förslag till revidering av det personalpolitiska programmet. Au Personalenheten har tagit fram ett förslag till nytt personalpolitiskt program med ändringar. Ändringarna är för att revidera en del mål samt tillägg som diskuterats i kompetensförsörjningsgruppen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera planen till de politiska partierna med en remisstid till Ks Remissvar har inkommit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Personalpolitiskt program. att Politiskt alternativs och Allians för Vilhelminas redaktionella synpunkter på programmet beaktas och inarbetas.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7(103) Ks /44-58 Au 240 Dnr 13/Ks Beslut om ansvarsfrihet år 2012 för direktionen i Partnerskap Inland- Akademi Norr. Ärendebeskrivning Au Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr avseende år 2012 fastställdes av direktionen Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktionen så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. Av upprättad revisionsrapport framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendes handläggning eller beslut ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Ks Åke Nilsson anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendes handläggning eller beslut KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8(103) ny bilaga 8-14 Ks /59-78 Au 242 Dnr 13/ks Handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Förslag till Handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun har upprättats. Vilhelmina kommuns handikappolitiska program på FN:s 22 standardregler för delaktighet och jämlikt för människor med funktionsnedsättning. Genom programmet vill kommunen se till att Vilhelminas invånare ska få möjlighet att leva ett liv som erbjuder kvalitet genom tillgänglighet och ökad medvetenhet. Alla ska ha samma möjligheter att delta självklarhet, men då vi idag stöter på så många hinder i samhället behövs ett styrande program som ser till att dessa hinder kan och ska avlägsnas. Den kommunala sektorn kommer i kontakt med de flesta av kommunens invånare samt med besökare. Av den anledningen ska vi vara ett föredöme när det gäller att se till att alla som rör sig inom kommunens gränser ska känna delaktighet och inte behöva avstå från någon önskad aktivitet på grund att det finns ett eller flera hinder som stoppar en människa som har en funktionsnedsättning. Det handikappolitiska programmet innehåller åtgärdsförslag som ska förbättra livsvillkoren för alla i samhället oavsett funktionsförmåga och tillsammans ska vi se till att Vilhelmina kommun blir en kommun som är tillgänglig för alla. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att remittera förslaget till de politiska partierna med en remisstid fram till

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9(103) ny bilaga /59-78 Ks 144 (forts) Dnr 13/ks Handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun. Ks Remissvar har inlämnats av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Allians för Vilhelmina samt Politiskt alternativ. Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson, Anita Johansson, Margaretha Löfgren och Åsa Össbo. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat handikappolitiskt program för Vilhelmina kommun. att Politiskt alternativs och Allians för Vilhelminas redaktionella synpunkter på programmet beaktas och inarbetas.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10(103) VBS Bert-Owe Sjöström Marianne Näslund Ks 145 Au /83-92 Au 478 Dnr12/Ks Utvärdering av bygdemedelsärenden Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att utvärdera bidragsgivningen till de föreningar och organisationer som tidigare erhållit medel till maskiner för ledpreparering samt de ärenden där kommunen är ägare av maskinerna och där drift- och underhållsavtal upprättats. Au Utvärdering har upprättats av bidragsgivningen till de föreningar och organisationer som erhållit medel till maskiner för ledpreparering samt de ärenden där kommunen är ägare av maskiner och där drift- och underhållsavtal upprättats. Förslag till beslut: att VBS i högre grad ska vara delaktig i beslut rörande utveckling av skoterleder och beviljande av bidrag till ledamaskiner, att VBS får i uppdrag att utreda och samråda med föreningar i resp. dalgång; Kultsjödalen, Vojmådalen och Vilhelminaområdet för att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. att genomgång av status för samtliga huvudleder och påfartsleder görs under 2014 och att VBS får i uppdrag att i samråd med föreningarna i resp. dalgång komma fram med ett förslag på hur ledpreparering och vilka leder detta ska omfatta, ska se ut i framtiden.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11(103) Ks 145 (forts) Au 246 (forts) Dnr12/Ks Utvärdering av bygdemedelsärenden ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att VBS i högre grad ska yttra sig i beredningen rörande utveckling av skoterleder och beviljande av bidrag till ledmaskiner, att VBS får i uppdrag att utreda och samråda med föreningar i resp. dalgång; Kultsjödalen, Vojmådalen och Vilhelminaområdet för att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. att genomgång av status för samtliga huvudleder och påfartsleder görs under 2014 och att VBS får i uppdrag att i samråd med föreningarna i resp. dalgång komma fram med ett förslag på hur ledpreparering och vilka leder detta ska omfatta, ska se ut i framtiden. Ks Yttrande i ärendet avges av Åsa Össbo, Åke Nilsson, Rickard Norberg, Ingrid Ericsson och Margaretha Löfgren KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att VBS i högre grad ska yttra sig i beredningen rörande utveckling av skoterleder och beviljande av bidrag till ledmaskiner, att VBS får i uppdrag att utreda och samråda med föreningar i resp. dalgång; Kultsjödalen, Vojmådalen och Vilhelminaområdet för att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. att genomgång av status för samtliga huvudleder och påfartsleder görs under 2014 och att VBS får i uppdrag att i samråd med föreningarna i resp. dalgång komma fram med ett förslag på hur ledpreparering och vilka leder detta ska omfatta, ska se ut i framtiden.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12(103) Ewa Kämpe Lars Ekbäck Ks 146 Au 253 Dnr13/Ks Golvmattor och staket på förskolan Skogsbacken. Ärendebeskrivning Au Verksamhetschef Ewa Kämpe anhåller i skrivelse om anslag för byte av golvmattor och staket på förskolan Skogsbacken Förslag till beslut Att 250 tkr skyndsamt avsätts och beslut tas så att golvläggning kan göras under veckorna då Skogsbacken är stängd och Regnbågen har sommaröppet. Att 73 tkr avsätts för staket mot Åsgatan som är nedgånget och behöver åtgärdas så snart som möjligt. Tekniske chefen uppger att årets underhållsbudget redan är intecknad. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ur ej fördelade investeringsmedel tillföra underhållsbudgeten :- för staket vid förskolan Skogsbacken. att hemställa hos kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagna åtgärder

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13(103) MBN Ks /1-5 Au 257 Dnr 13/Ks Samråd/Granskning Detaljplan Klimpfjäll 3:136. Ärendebeskrivning Au Förslag till detaljplan för Klimpfjäll 3:136 har översänts för samråd/granskning senast 2 augusti Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och syftet med detaljplanen är fastigheten ska avstyckas och nyttjas för bostäder. Planområdet är beläget i de centrala delarna av Klimpfjäll. Då planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan tillämpas enkelt planförfarande. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att en ändring av planen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som avses i Plan- och bygglagen 4 kap 34 och att en miljöbedömning av planen därför inte behöver genomföras. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att ingen erinran finns mot det upprättade förslaget. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela att ingen erinran finns mot det upprättade förslaget.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14(103) Au Simon Andersson Ks /6- Au 260 Dnr 13/Ks Försäljning av mark, Klimpfjäll. Ärendebeskrivning Au Bertil och Susanne Edström, anhåller om att få köpa mark av kommunen mellan Klimpfjäll 1:24 fram till vägen/skoterleden över Saxån. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela att Vilhelmina kommun inte är beredd att avyttra det aktuella markområdet. Ks Kompletterande yttrande i ärendet har upprättats av tekniska chefen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15(103) Anita Johansson Bernt Dahlberg Ingrid Ericsson Åsa Össbo UTVE Ks 149 Au 262 Au 328 Kfm 32 Ks /7-10 Au /1- Au 55 Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. Ärendebeskrivning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare. - Au Utvecklingsenheten genom enhetschef Christer Staaf presenterar i skrivelse ideskiss för utveckling av området. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommunchef Karl-Johan Ottosson redovisar i PM Kostnadsförslag för rivning av f.d Kefas och Storgatan 4 samt förslag till åtgärder för området i övrigt. Under överläggning i ärendet yrkar Mikael Österberg att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att riva f.d Kefas och Storgatan 4. Ingrid Ericsson yrkar bifall till Österbergs förslag. Tommy Streling yrkar att kommunstyrelsen bör uppdra till arbetsutskottet att bereda områdets användningsområde ytterligare. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att beslutat bifalla de två förslagen, från Österberg resp Streling.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16(103) Ks 149 (forts) Au 262 (forts) Au 328 (forts) Kfm 32 (forts) Ks 71 (forts) Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att ytterligare bereda fastigheternas användningsområde. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att riva fastigheterna f.d. Kefas och Storgatan 4. att för ändamålet anvisa kr ur det egna kapitalet. Kfm KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att riva fastigheterna f.d. Kefas och Storgatan 4, och att för ändamålet anvisa kr ur det egna kapitalet. - Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till utvecklingsenheten att lägga förslag till hur området lämpligen bör nyttjas. Au Förslag till byggnad vid f d Slottet. Timmerhus ca 64 m2 som skänkts av en person. Kalkylerade kostnader för nedtimring/upptimring och transport samt gjutning av platta på plats och övriga jobb. Elprojektering och elarbeten utförs av elprogrammet i Vilhelmina. Inredning i robust allmogestil utförs av Cornelia. Kostnaden har beräknats till kronor.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17(103) Ks 149 (forts) Au 262 (forts) Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att upprätta en anbudsförfrågan till samt att samråda med Miljö- och byggnadsnämnden. Ks Vid anbudtidens utgång har två anbud inkommit. Yttrande i ärendet avges av Håkan Gustafsson, Bengt Bergsten, Rickard Norberg, Margaretha Löfgren, Åsa Össbo, Ewa Hed och Ingrid Ericsson. Mikael Österberg yrkar att kommunstyrelsen bör ajournera sammanträdet under tio minuter. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan Efter det sammanträdet återupptagits yrkar Åke Nilsson att upphandlingen avbryts p.g.a bristande finansiering att utse en arbetsgrupp bestående av två ledamöter från majoriteten, två ledamöter från oppositionen samt en tjänsteman som sammankallande med uppgift att till kommunstyrelsens första möte 2014 presentera ett förslag till disposition av Skollägdanområdet samt tillhörande byggnad och utrustning. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bifalla Åke Nilssons förslag Därefter förslås följande ledamöter att ingå i arbetsgruppen Anita Johansson Bernt Dahlberg Ingrid Ericsson Åsa Össbo Kommunchefen rekommenderar kommunstyrelsen att utse enhetschef Christer Staaf som sammankallande i gruppen.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18(103) Ks 149 (forts) Dnr12/Ks Utveckling av fastigheterna Skollägdan 10 och 13. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att utse följande ledamöter i arbetsgruppen: Anita Johansson Bernt Dahlberg Ingrid Ericsson Åsa Össbo att utse enhetschef Christer Staaf som sammankallande.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19(103) Region Västerbotten Lars Ekbäck Ks 150 Au /11-20 Ks /38-43 Au 200 Dnr 13/Ks Förslag till budgetramar för Region Västerbotten samt information om växande pensionsåtagande. Medlemsavgifter Ärendebeskrivning Au Enligt Region Västerbottens förbundsordning ska samråd ske med medlemmarna om förslag till budget för nästkommande år samt budgetplan för därpå följande två år. Förslaget går, kortfattat beskrivet, ut på att en uppräkning av kommunernas medlemsavgifter under görs utifrån regeringens senaste prognos för löneutvecklingen (prognos per ). Växande pensionsåtaganden Pensionsåtagandena i Region Västerbotten har, sedan organisationens start 2008, stadigt ökat i takt med att personal har tillkommit. Övertagande av verksamhet och personal från Västerbottens läns landsting 2011 samt allt fler projektanställningar har gjort att pensionsskulden vuxit snabbt de senaste åren. Organisationen övertog från Kommunförbundet en pensionsstiftelse hos SKL (Sveriges kommuner och landsting). Tillgångarna i stiftelsen har hittills balanserat pensionsåtagandena, men medlen i stiftelsen räcker nu inte längre till och organisationen behövde i årsbokslutet för 2012 göra en pensionsavsättning på 1,4 mkr, vilken finansierades av medlemsavgifter. Region Västerbotten vill inkludera denna punkt i årets budgetsamråd, det vill säga uppmärksamma medlemmarna på denna problematik som behöver få en lösning. Synpunkter önskas senast 31 maj 2013.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20(103) Ks 150 (forts) Au 263 (forts) Ks 114 (forts Au 200 (forts) Dnr 13/Ks Förslag till budgetramar för Region Västerbotten samt information om växande pensionsåtagande. Medlemsavgifter ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela Region Västerbotten att Vilhelmina kommun anser att medlemsavgifterna bör uppräknas med konsumentprisindex. Ks Yttrande i ärendet avges av Bengt Bergsten och Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela Region Västerbotten att Vilhelmina kommun anser att medlemsavgifterna bör frysas i 2013 års nivå för Au Region Västerbotten översänder beslutade budgetramar för Totalt Medlemsavgifter/anslag kr kr kr kr ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera beslutade budgetramar. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera beslutade budgetramar.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21(103) Ks /24-25 Au 270 Dnr 13/ks Remiss komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1, Vilhelmina kommun samråd enligt 8 kap. 1 minerallagen. Ärendebeskrivning Au Länsstyrelsen önskar yttrande på bilagda handlingar senast 9 augusti Förlängd remisstid har begärts och beviljats till 23 augusti Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att inge upprättat yttrande att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av vidtagen åtgärd. Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Bengt Bergsten och Åsa Össbo. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagen åtgärd.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22(103) Ks 152 Au 272 Dnr 13/Ks Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation. Ärendebeskrivning Au ALMI koncernen har från årsskiftet 2012/2013 fusionerats med Innovationsbron AB och därigenom övertagit ansvaret för finansieringen av landets inkubatorer. Koncernledningen anser at det därför är olämpligt ur jävssynpunkt att vissa regionala ALMI bolag är ägare till inkubatorer. Uminova Innovation driver två inkubatorer inom sin verksamhet. ALMI Nord är idag en av delägarna till Uminova Innovation. Region Västerbottens förbundsstyrelse föreslog den 15 maj 2013, 75, förbundsfullmäktige besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor, och övertar den styrelseplats i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Enligt Region Västerbottens förbundsordning, 22, får Regionförbundet Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande. Vi önskar därför besked om ni godkänner Region Västerbottens övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation. Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens Förbundsfullmäktige den 28 november 2013, så vi behöver ert medgivande innan sammanträdet dock senast 1 november. Förslag till beslutsformulering: Fullmäktige i X kommun/västerbottens läns landsting:

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23(103) Ks 152 (forts) Au 272 (forts) Dnr 13/Ks Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation. Beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Förslag till beslut Vilhelmina kommun har inget att erinra mot övertagandet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24(103) Astrid Marie Eriksson Ottosson Ks 153 Au 274 Au /27- Kfm 3 Dnr 13/ks Medborgarförslag Ortsnamn Ärendebeskrivning Kfm Astrid Marie Eriksson Ottosson Wikström inkommer med medborgarförslag. Har tänkt på detta med ortsnamn Vilhelmina samhälle ligger på ett näs mellan Volgsjön och Baksjön och Sagavägen går genom samhället. 1. Mitt förslag är att sätta en logo med SagaNäs framför Vilhelmina eller snett ovanför eller efter. Ett annat förslag är att döpa om samhället till SagaNäs och sätta Vilhelmina som en logo. Jag har också tänkt på detta med att använda sig av namnet SagaNäs och kanske det går att göra samhället till ett Sagolikt Näs att stanna till på, på sträckan längst efter Sagavägen. Alice i Underlandet Karlsson på Taket Sampo Lappelill och varför inte en sorts Pippi Långstrumps Hus. K G Abramsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. -

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25(103) Ks 153 (forts) Au 274 (forts) Au 193 (forts) Dnr 13/ks Medborgarförslag Ortsnamn Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avslå medborgarförslaget

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26(103) Astrid Mari Eriksson Ks 154 Au 275 Au /28- Kfm 4 Dnr 13/Ks Medborgarförslag uppmärksamma speciella dagar i almanackan. Ärendebeskrivning Kfm Medborgarförslag har inkommit från Astrid Mari Eriksson O, Wikström Jag har ofta tänkt på att vi bör uppmärksamma de speciella dagar som är uppsatta i almanackan. Idag till exempel så är det Kronprinsessans namnsdag. En annan dag så är det Kungens namnsdag, Internationella kvinnodagen, Brottsofferdagen, Vårdagjämningen, FN dagen m m. Det skulle också kunna ihågkommas andra änders nationaldagar. Allt finns redan fördelat på olika dagar i almanackan. Tänk om vi (ja jag skriver vi) skulle kunna ha en plats ute i centrum någonstans, där det går att lyfta fram och ihågkomma enligt almanackan speciella dagar. Några stora bilder som beskriver och en text. Kanske med en flagga eller en vimpel, samt att platsen nedanför kan göras till en plats för allmänheten att lägga blommor, ställa ett ljus eller annat för att ihågkomma. Kanske platsen kan vara i närheten av Maj Statyn i skolparken? Går det att registrera detta mitt förslag som Medborgarförslag: K G Abramsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för besvarande. -

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27(103) Ks 154 (forts) Au 275 (forts) Au 194 (forts) Dnr 13/Ks Medborgarförslag uppmärksamma speciella dagar i almanackan. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Au Förslag till yttrande har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avslå medborgarförslaget

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28(103) Ks 155 Au 276 Au 195 Kfm 6 Dnr 13/Ks Motion ang. landsbygdssäkring av beslut i Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Kfm Motion har inlämnats från Maria Kristoffersson, C, ang. landsbygdssäkring av beslut. Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela landet. På landsbygden och i tätorterna, för kvinnor och män. Vi vill tillvarata landsbygdens unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan. Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, dvs att politiken innan beslut tas ska ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. Motionen hoppas på att fullmäktige beslutar att införa landsbygdssäkring som ett sätt att se till att även vi tar beslut som gagnar alla medborgare utan att göra skillnad och se till att de politiska beslut som tas blir rättvisa och val grundade utifrån ett geografiskt perspektiv. Det får inte vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden. Vi måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna rättvist oavsett var de bor i vår kommun. Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera. Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut och att det nu är dags för en sådan även för politiska beslut som tas i landsting och kommuner. Den kallas för Fälldinmodellen eller Flataklocksmodellen.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Douglas Pettersson Mikael Danielsson, Vma Jonny Kärkkäinen Bo Olsson Katharina Hahlin, t o m 66Viveka Abramsson

Douglas Pettersson Mikael Danielsson, Vma Jonny Kärkkäinen Bo Olsson Katharina Hahlin, t o m 66Viveka Abramsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(68) Plats och tid Vilhelmina Folkets Hus 14 oktober 2013 kl. 10.00 18.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Rickard Norberg Åke Nilsson Ewa Hed Ulf Grahn Annika Andersson Douglas

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(87) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 16 november 2011, kl. 10.00-16.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf, Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 9(18) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Sammanfattning Umeåregionens kansli har sedan hösten 2011 sökt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15.

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(109) Kommunfullmäktige 2009-11-16, 2009-11-23 Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 november 2009, kl. 10.00-21.20 Folkets hus, Måndagen den 23 november Kl. 09.00-15.50

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdag 1 december 2015, kl. 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Ingela Gustavsson Mikael

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-12-14 Innehåll 181 Godkännande av ärendelista... 211 182 Aktuell sjukfrånvaro Margaretas Park... 212 183 Avgifter gällande hemsjukvård från och med den 1 mars 2016...

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 21 (38) 246 Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut Dnr 2012/330 INLEDNING Carola Gunnarsson (C) och Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-04-25 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.50 Beslutande Enl bilagd företeckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Vik kanslisekr Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera 19191 LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-31 8 (39) Ks 182 Bos 98 Dnr KS Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera Bildnings- och sociala utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson

Annika Andersson Jan Granström Margaretha Löfgren Monika Nilsson Viveka Abramsson Maria Lundqvist Tony Mannelqvist Kenneth Jacobson Inga Jonsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 11 juni 2012, kl. 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Rolf von Walden Åke Nilsson Hans Eriksson Jonny Kärkkäinen fr 10.50Göran

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering 2 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 16 juni 2010, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund OBS! Sammanträdet kommer att kunna följas på webb-tv via kommunens hemsida www.stromsund.se.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer