ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige."

Transkript

1 Uddevalla kommun Årsredovisning

2 .

3 Utsikt över bussterminalen på Kampenhof. Foto: Linn Alm, Medieklass Uddevalla gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2009 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för Årsredovisningen vänder sig i första hand till kommunfullmäktige och övriga förtroendevalda i kommunen. Vår förhoppning är att årsredovisningen även ska intressera våra kommunmedborgare och övriga intressenter av olika slag. Syftet med årsredovisningen är att ge en god information om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Den skall bl. a. fungera som beslutsunderlag på övergripande nivå i kommunens planering. Årsredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse med bl. a. avstämning av finansiella mål och mål för verksamheterna, ekonomisk redovisning samt nämndernas, bolagens och stiftelsernas berättelser. Årets upplaga innehåller enbart mindre förändringar jämfört med föregående år. Vi har lagt till en schematisk bild av kommunens styr- och ledningsmodell och den finansiella analysen har tydligare delats upp mellan kommunen och koncernen. Vi hoppas att förändringarna tillför ytterligare kunskap om verksamheten och ekonomin. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande 3 Styr- och ledningsmodell 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse 5 På väg mot god livskvalitet 9 Integration och motverkande av utanförskap 13 Folkhälsa 14 Miljööversikt 15 Personalöversikt 16 EKONOMISK REDOVISNING Finansiell analys 18 Resultaträkning 22 Kassafl ödesanalys 22 Balansräkning 23 Redovisningsprinciper 24 Notförklaringar 25 Driftredovisning 30 Investeringsredovisning 31 Särredovisning av VA-verksamhet 33 NÄMNDERNAS BERÄTTELSE Organisation kommunen 34 Kommunfullmäktige och revision 35 Kommunstyrelsen 36 Barn och utbildningsnämnden 39 Socialnämnden 44 Tekniska nämnden 49 Kultur och fritidsnämnden 53 Miljö och stadsbyggnadsnämnden 56 BOLAG OCH STIFTELSER Organisation bolag och stiftelser 58 Uddevalla Utvecklings AB - moderbolaget 59 Uddevalla Energi AB 59 Uddevalla Turisttrafi k AB 59 Uddevalla Omnibus AB 60 Uddevalla Event AB 60 Uddevalla Hamnterminal AB 60 Bostadsstiftelsen Uddevallahem 61 HSB:s stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 61 Stiftelsen Ljungskilehem 61 ÖVRIGT Revisionsberättelse 62 Begreppsförklaring 63 Fem års översikt 64

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Efter ett år av djup konjunktursvacka visar kommunens ordinarie verksamhet ändå ett bra överskott. Under 2009 sjönk ekonomin lavinartat under årets första del, men visade en stabilisering under det sista tertialet. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser visade sjunkande skatteunderlag ända till den sista rapporten i december, när en svag tillväxt kunde prognostiseras. Vi införde under året allt kraftigare åtgärder för att bromsa kommunens utgifter. Vi hade dock svårigheter att bromsa utgifterna lika snabbt som inkomsterna minskade. Det statliga stöd, i form av sänkta arbetsgivaravgifter som vi fick under året var nödvändigt för att ändå kunna hålla det finansiella nettokostnadsmålet, som i budgeten för 2009 uppgår till 97,7 %. Efter detta svåra år, kan vi ändå vara stolta över det överskott på 127 miljoner kronor vi gör i vår ordinarie verksamhet. I bokslutet avsätter vi därutöver 324 miljoner kronor för den medfinansiering kommunen gör för infrastrukturförbättringar kring Torp handelsområde och de markarbeten som måste göras för en etablering av IKEA /Ikano. Bygget av den nya idrottsarenan på Rimnersvallen kom i gång under året och huset växer snabbt fram. Vi hoppas på en invigning under andra hälften av Kommunen lämnade bidrag till två konstgräsplaner, varav en byggdes på IK Oddevolds anläggning Thordéngården och en på Herrestads AIF s anläggning vid Unda. I Ljungskile färdigställdes renoveringen av Vällebergsvägen och arbetet med torget har påbörjats. Avslutningsvis kan vi konstatera att större delen av det 54-punktersprogram som majoriteten upprättade för att genomföras inom en rad olika verksamhetsområden nu börjar ge resultat, vilket innebär en fortsatt stabil tillväxt för Uddevalla kommun de närmaste åren, förutsatt att den påbörjade lågkonjunkturen inte blir alltför lång. Uddevalla fortsätter att vara en populär kommun att flytta till. Vi blev 332 personer fler än året innan och köerna till våra tomter och bostäder är oförändrat långa. Satsningen på kustnära boende i och kring attraktiva miljöer har givit resultat och många som flyttar till nya områden kommer utifrån, vilket på sikt ger oss en ökad skattekraft. Vi har under året gjort flera detaljplaner på nybyggnation och några byggprojekt startade under årets senare del. För 2010 ser det ut att bli flera större projekt som startas, bl.a. byggande av bostäder vid gamla Folkets Park. Vatten- och avloppsledningen mellan Uddevalla och Ljungskile växer vidare, vilket öppnar för nya bostadsområden längs med kusten. Vi fortsätter att driva miljöfrågor i kommunen för att fortsätta vår väg till bättre klimat och miljö. Som ett av stegen till lägre utsläpp av CO2 beslöts under året att utveckla biogasproduktionen vid Skansverket till att användas till fordonsbränsle. Vidare har vi tillsammans med flera bohuslänska kommuner inlett ett större samarbete med sikte på gemensam produktion av biogas till fordonsbränsle. I övrigt fortsätter vårt arbete under EMAS (Europeiska miljölednings system) att utveckla oss mot de miljömål, som överenskommits inom EU. Sture Svennberg Kommunstyrelsens ordförande 3

6 STYR- OCH LEDNINGSMODELL Visionen Uddevalla kommun - hjärtat i Bohuslän - där människor växer och erbjuds god livskvalitet sträcker sig till år Kommunfullmäktige har i den strategiska planen beslutat om mål som ska uppnås och uppdrag som ska genomföras under mandatperioden Varje år görs en uppföljning av måluppfyllelse och hur långt verksamheterna kommit med uppdragen. Målen sammanfattas i ett styrkort och genom en samlad bedömning av måluppfyllelsen inom tre fokusområden bedöms om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Det fjärde fokusområdet har mål som har ett framåtperspektiv mot förnyelse. Detta redovisas under rubriken På väg mot god livskvalitet. Kommunstyrelsen och nämnderna har också styrkort med tillhörande nämndsuppdrag som följs upp årligen och redovisas under rubriken Nämndernas berättelse. UTVECKLING KUND/MEDBORGARE Vision SAMHÄLLSNYTTA MEDARBETARE Kommunfullmäktiges strategiska plan Kommunfullmäktiges styrkort innehåller mål, uppdrag och tvärsektoriella styrdokument (folkhälsa, integration och miljö) Uppföljning Redovisas under rubrik På väg mot god livskvalitet Nämndernas styrkort Innehåller mål och uppdrag Uppföljning Redovisas under rubrik Nämndernas berättelse Nyckeltal Varje nämnd redovisar under rubrik Nämndernas berättelse nyckeltal avseende tjänsteproduktion, volymer och kostnader som inte är är målsatta, men är är viktiga för analyserna inom respektive nämnd. 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Djup lågkonjunktur i nästan hela världen Under året har nästan hela världen, i större eller mindre utsträckning, befunnits i en djup lågkonjunktur. Den globala finanskrisen har bidragit till kraften i nedgången. Det är dock stora skillnader i hur hårt lågkonjunkturen påverkat olika delar av världsekonomin. I de stora tillväxtekonomierna i Asien, som Kina och Indien, saktade BNP-tillväxten knappt in alls. Under året har kraftiga ekonomiska stimulanser skett av bl. a. regeringar och riksbanker vilket sannolikt bidrar till en näraliggande vändning och där vissa positiva signaler kom under framför allt fjärde kvartalet. Den svenska ekonomin börjar återhämta sig Den globala lågkonjunkturen slog hårt även mot den svenska ekonomin. Produktionen inom industrin föll kraftigt under året. BNP (bruttonationalprodukten) sjönk med historiskt låga 4,9 % under året. Konsumtionen har dock kunnat hållas uppe beroende på att hushållens reala inkomster ökat bl. a. på grund av lägre skatter och räntor. En återhämtning skedde i ekonomin under slutet av året där konsumtionen och exporten är bidragande orsaker. Antalet varsel minskade under senare delen av året till mer normala nivåer, vilket även det bidrar till bilden att den värsta perioden har passerats. Kommunernas ekonomi på sparlåga Prognoserna för årets skatteintäkter sjönk ganska snabbt allteftersom lågkonjunkturen bredde ut sig. Minskningen är en effekt av snabbt minskande sysselsättning och lägre löneökningar som följd. Detta motverkas endast till mindre del av växande pensionsinkomster och arbetslöshetsunderstöd. Sysselsättningsläget i kommunsektorn blev svårbedömt. Antalet anställda i sektorn har ett nära samband med verksamhetsvolymen där det pågår en relativt kraftig förskjutning från verksamhet i egen regi till upphandlad verksamhet i extern/privat regi, vilket försvårar överblicken. Minskning av skatteintäkterna uppvägs till vissa delar av bl. a. sänkta arbetsgivaravgifter, premieåterbetalningar från AFA Försäkring, lägre räntor och inflation. Bedömningarna av hur kommunsektorn som helhet har gått under året är svåra att göra pga. det extraordinära ekonomiska läget. Den genomsnittliga ovägda skattesatsen 2009 i kommunerna i Västra Götaland ökade med 5 öre till 21,75 kronor jämfört med För 2010 ökar den med ytterligare 5 öre till 21,80 kronor. Uddevallas resultat både negativt och positivt Kommunens resultat uppgår till -197 mkr att jämföra med + 28 mkr Resultatet påverkas i allra högsta grad av en avsättning på 324 mkr för infrastruktur och markberedning inom Torps handelsområde utöver den avsättning på 38 mkr som gjordes i föregående bokslut. Resultatet för kommunens ordinarie verksamhet är hela +127 mkr, varav 66 mkr kommer från den egna verksamheten medan resterande del är externa faktorer som t.ex. lägre arbetsgivaravgifter, återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkringen, lägre räntor m.m. Av kommunens fyra finansiella mål uppnås två helt, ett mål uppnås delvis medan ett mål inte nås. Det mål som inte nås är en nettokostnadsandel på högst 97,7 %, som är det mål som gäller i budgeten för Utfallet för året blev 108,7 % och där det långsiktiga målet är 97,5 %. Orsaken är att den nämnda avsättningen ökar nettokostnadsandelen med 13,2 %, vilket innebär att nettokostnadsandelen för den ordinarie verksamheten är 94,7 %. Den ordinarie verksamheten har därmed klarat det långsiktiga målet på max 97,5 %. Målet om skattesatsen siktar på 2011 eller senare där nivån 2009 är ett delmål på vägen. Mål Utfall Mål Uppnås Nettokostnadsandel 108,7 % <97,7 % Nej Investeringar * 78 mkr <135 mkr Ja Låneskuld mkr <2 222 mkr Ja Skattesats 22,09 kr 21,99 kr På väg * I skattefi nansierade verksamheter Investeringarna uppgår till 162 mkr, varav 78 mkr inom den skattefinansierade verksamheten och 84 mkr inom den avgiftsfinansierade. De långfristiga skulderna uppgår till mkr och har ökat med 904 mkr från Av skulderna avser mkr långfristiga lån. Orsaken till den kraftiga ökningen av skulderna är överförandet av bostadsstiftelsernas lån till internbanken under året. Den ökade låneskulden kompenseras av att borgensåtagandena gentemot bostadsstiftelserna minskar med motsvarande belopp. Kommunens egen låneskuld uppgår till 111 mkr och har därmed minskat från 185 mkr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

8 Borgensåtagandena minskar från mkr till 729 mkr. Minskningen beror på att de kommunala bostadsstiftelserna fr.o.m. maj 2009 ingår i internbanken och där kommunens borgensåtaganden har omvandlats till lån. Balanskravet klaras med åberopande av synnerliga skäl Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år och gäller enbart för kommunen, inte koncernen. Vid avstämning mot balanskravet ska realisationsvinster och realisationsförluster räknas bort. Justering kan även ske om synnerliga skäl finns för att inte reglera ett negativt resultat. Ett negativt resultat ska vara återställt senast tre år efter att det uppkommit. Avstämningen nedan visar att kommunen uppfyller balanskravet för 2009 inkl. åberopande av synnerliga skäl avseende avsättningen för infrastruktur m.m. på Torp. Årets resultat Realisationsvinster Realisationsförluster Avsättning (synnerliga skäl) Justerat resultat Justerat resultat -197 mkr -19 mkr 0 mkr +324 mkr 108 mkr Balanskravet är ett minimikrav. Kommunallagen innehåller därutöver krav på att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. De finansiella målen är satta utifrån detta och är Uddevallas definition av lagstiftningens krav. Uddevalla kommun kommer inte att återställa det uppkomna underskottet. Årets avsättning för åtgärder på Torpområdet bör betraktas som en regional satsning som inte enbart Uddevalla kommuns invånare har nytta av. Personer från många andra kommuner kommer att ha nytta och glädje av det som sker på Torp. Det är därmed inte rimligt att enbart Uddevalla kommuns invånare ska stå för de neddragningar i den löpande verksamheten som annars skulle blivit fallet de närmaste tre åren. Uddevalla kommun har dessutom de senaste sex åren gått med ett sammanlagt överskott på 435 mkr, om avsättningarna för Torp 2008 och 2009 exkluderas, vilket ytterligare talar för att inte återställa underskottet. Låg inflation och ränta Inflationstakten under året stannade på 0,9 %, vilket är samma årstakt som i slutet av Takten har under året varit under noll, dvs. deflation, under perioden april till november. Perioden av deflation medför att årsmedeltalet för 2009 sjönk med 0,3 % jämfört med Riksbanken fortsatte under året att successivt sänka reporäntan, nu i tre omgångar från 2 % till rekordlåga 0,25 %. Även de långa marknadsräntorna har under året legat på historiskt sett låga nivåer. De låga räntorna har också kommit kommunen tillgodo, där kommunkoncernens genomsnittliga räntenivå på den långfristiga låneskulden blev 3,23 % att jämföra med 4,56 % föregående år. Befolkningen fortsätter växa Invånarantalet ökade under året med 332 personer till personer. Ökningen är den näst högsta under den senaste femårsperioden ( ) personer flyttade till Uddevalla medan (2 169) flyttade ut, vilket ger ett positivt flyttnetto med 315 (275) personer. Födelsenettot vände åter till ett positivt utfall, + 17 (-15) personer. 578 (567) barn föddes och 561 (582) personer avled Invånarantal 31/12 och förändring respektive år Lägre sysselsättning och högre arbetslöshet Antalet förvärvsarbetande i Uddevalla minskade under 2008 efter att ha ökat under flera år. Minskningen blev 157 personer. Största branscher vad gäller arbetstillfällen är vård och omsorg (andel 23,5 %) samt handel (13,7 %) pendlade (- 99 jämfört med 2007) personer till Uddevalla och (+ 216) personer från Uddevalla vilket gav ett pendlingsunderskott om 253 (-315) personer. Arbetslösheten har ökat kraftigt under året och uppgår nu till 8,7 % mot rikets 7,1 %. Förvärvsarbetande dagbefolkning år (A) samt förvärvsintensitet nattbefolkning år (B) (%) A A B 76,9 % 76,8 % 78,1 % 78,8 % 78,9 % Förvärvsarbetande dagbefolkning 2008 (%) Index jämfört med riket = 100 Bransch Uddevalla Index Jordbruk, skogsbruk och fi ske 1,0 0,9 52 Tillverkning och utvinning 11,5 10,5 70 Energi och miljö 0,6 0,8 78 Byggverksamhet 7,9 7,9 119 Handel 13,3 13,7 110 Transport 5,2 5,3 103 Hotell och restauranger 2,8 3,0 102 Information och kommunikation 2,0 1,8 47 Kreditinstitut och försäkringsbolag 1,2 1,1 51 Fastighetsverksamhet 1,7 1,7 112 Företagstjänster 7,3 8,0 75 Civila myndigheter och försvaret 6,5 6,3 116 Utbildning 10,3 10,4 102 Vård och omsorg 23,7 23,5 147 Personliga och kulturella tjänster 3,9 4,0 94 Okänd bransch 1,1 1,1 97 Summa 100,0 100,0-6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 Antal arbetslösa och i program år relativt befolkningen december (%) Uddevalla 6,8 5,9 4,5 5,5 8,7 Riket 6,5 5,6 3,8 4,6 7,1 Nu över företag och den ökande trenden verkar hålla i sig Uddevalla har haft en nettoökning med mer än företag sedan mitten av 90-talet. Högt nyföretagande visar på kreativitet, nybyggaranda och en stark tro på sig själv och sin affärsidé. Kommunen har konsekvent stöttat de initiativ som tagits för att öka människors entreprenörskraft, exempelvis Ung Företagsamhet, Entreprenörsarenan Bohuslän, Nyföretagarcentrum, IFS med flera som stimulerar de människor som vill utveckla sin idé. Under 2009 registrerades 281 företag, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Detaljhandel och byggverksamhet är de största privata näringarna. Vid årets början fanns knappt arbetstillfällen inom kommunen. Uddevalla har påverkats av lågkonjunktur, finans- och fordonskris. Plastal, en underleverantör inom bilindustrin har gått i konkurs. De andra underleverantörerna driver sin verksamhet om än i minskad omfattning. Några av dem är också med i kompetensutvecklingsprogrammet AURORA. Kommunen medverkade till framtagande av ett handlingsprogram för Fyrbodal med snabba åtgärder inom den maritima näringen för att även här möta en svagare efterfrågan. Kontakt 2009 är en mässa med många snabba affärsmöten som genomfördes i Uddevalla i oktober med kommunen som medarrangör. Svenska och norska företag möttes för att skapa affärer. Kommunen har idag sju leaderprojekt som skall skapa tillväxt utanför tätorten. Frukostmötesserien Träffa kommunalråden till frukost är ett sätt att låta företagare, politik och tjänstemän komma samman för att ytterligare förbättra vårt företagsklimat. Bostadsbyggandet minskar något I skuggan av finanskrisen inleddes året relativt svagt med bostadsbyggande, men där en återhämtning skedde under resten av året. Antalet färdigställda lägenheter ligger på ca 70 enheter, fördelat på i första hand enskilda villor och gruppbyggda småhus. Detta är en minskning jämfört med föregående år. Byggnationen har i huvudsak skett inom områdena Misteröd, Ammenäs, Utby, Ljungskile och Bokenäset. I en framåtblick bedöms pågående planarbeten tillgodose Uddevalla med attraktiva bostadsområden och skapa goda förutsättningar för en ökad inflyttning till kommunen. Klimat- och energifrågorna, förutom närheten till havet, kommer att stå i fokus och utgöra avgörande planeringsfrågor. Prisutdelning till Årets Företagare Från vänster Essam El Naggar, kommunalråd, Stefan Mattson, Årets Företagare, Kent Andreasson, ordförande Företagarna och Lars Hultberg, näringslivssekreterare. Foto: Lasse Edwartz, Bohusläningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

10 Vy över Torpområdet. Till höger om motorvägen kommer IKEA att etablera sig. Foto: Rune Pettersson Koncernens resultat historiskt lågt Det sammanlagda resultatet för kommunkoncernen uppgår till -187 mkr, vilket kan jämföras med föregående års resultat som var + 22 mkr. Resultatet har framför allt påverkats av kommunens lägre resultat. Bolagens och stiftelsernas resultat är sammantaget förhållandevis lågt 2009, där bidraget till resultatet är 10 mkr. Investeringarna under året uppgår till 389 mkr och de långfristiga skulderna uppgår till 2,5 mdr. I skulden ingår finansiell leasing med 584 mkr avseende kraftvärmeverk och bussar. Finansnettot uppgår till -67 mkr att jämföra med -94 mkr Inom Uddevalla Energi AB genomfördes den 1 januari 2009 en fission då merparten av verksamheten övergick till tre dotterbolag. Lillesjö kraftvärmeverk togs i bruk under 2008 och i juni 2009 skedde det formella övertagandet. Uddevalla Utvecklings AB har under året utökat ägarandelen i Uddevalla Hamnterminal AB med 39,9 % till 94,4 % genom köp av aktier från Broström Ship Agency Network AB. Framtidsutsikter Det ekonomiska läget för kommunsektorn ljusnar visar en ny prognos i början av 2010 från Sveriges Kommuner och Landsting. Skatteintäkterna beräknas öka med fem miljarder kro nor 2010 och med fyra miljarder 2011 jämfört med bedömningarna i slutet av Det beror bland annat på att fallet i sysselsättning inte blev så omfattande som tidigare beräknats. Samtidigt dröjer återhämtningen på arbetsmarknaden och sysselsättningen beräknas inte öka förrän År 2011 minskar statsbidragen med sammanlagt 12 miljarder kronor när det tillfälliga konjunkturstödet upphör, sam tidigt som skatteunderlaget bara ökar margi nellt. Kommunens ekonomi de närmaste åren kommer att präglas av takten i konjunkturutvecklingen och av den investeringsnivå som kommer att beslutas för de närmaste åren. Flera stora projekt är på gång eller på planeringsstadiet. De ekonomiska utsikterna för de kommunala bolagen och stiftelserna ser bättre ut nu när konjunkturen ser ut att vända uppåt igen. Befolkningsutvecklingen beräknas fortsätta att vara positiv bl. a. beroende på den kommande IKEA-etableringen. SAAB har nu sålts av GM och skapat andhämtning för regionens kommuner. Vad försäljningen kommer att leda till på lite längre sikt är för tidigt att kunna bedöma. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 PÅ VÄG MOT GOD LIVSKVALITET Kommunfullmäktige har antagit en strategisk plan med övergripande mål och strategier för hela mandatperioden Planen är ett led i att uppnå visionen 2020 Uddevalla kommun, hjärtat i Bohuslän, där människor växer och erbjuds god livskvalitet. Måluppfyllelsen 2009 var högst inom fokusområde medarbetare. Fokusområdet samhällsnytta har också relativt god måluppfyllelse med ett undantag. Fokusområde kund och utveckling är båda förbättringsområden. Utöver måluppfyllnad följs utvecklingen i Uddevalla över en treårsperiod och genom jämförelser med andra (se tabeller). UTVECKLING KUND/MEDBORGARE Andel nyanlända i introduktion som klarat SFI D Andel nyanlända i introduktion som gått vidare till arbete / utbildning Företagsklimatet Utbildningsnivå Utanförskapsindex Uppfyllda tillgänglighetsmål Folkhälsa 120 Tillgodosedda förstahandsval Verksamheter med uppnådd brukarnöjdhet Sjukfrånvaro Frisknärvaro Medarbetarnas nöjdhet med arbetsgivaren Kvinnors andel av männens löner Nyregistrerade företag Andel kvinnor på arbetsledande befattning 2009 Mål Föreningsaktiviteter 7 20 år Finansiell profil Befolkningsutveckling Totala nettokostnader Effektivitet i våra system och processer Behörighet till högskolan (Kommunkompassen) Behörighet till gymnasiet SAMHÄLLSNYTTA MEDARBETARE Vad har vi genomfört från den strategiska planen? Den strategiska planen innehåller 54 uppdrag fördelade på olika nämnder. Vid årsskiftet var 14 genomförda och avslutade och 40 pågående. Uppdragen redovisas under respektive nämnds berättelse. Är vi på väg i rätt riktning? Fokus på kund/medborgare Visionen anger att vi har lyckats när vi alla känner oss stolta, trygga, delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft. Tillgängligheten mäts inom sex områden. Andelen som får plats inom barnomsorgen inom två månader har ökat till 90 %. Då elevpengen för deltidsbarn har minskat har fler barn tagits in för att kunna hålla budget. Detta har även gett effekter på kötiden. Tillgängligheten till kommunens lokaler har ökat i linje med målsättningen. Målet att utöka bibliotekets öppettider har inte kunnat nås pga. ekonomiska skäl. Genomsnittlig kötid från beslut till första erbjudande om plats på äldreboende minskar även om variationen på väntetiden under året varit stor. Anledningen är att det funnits få platser för personer med demensproblematik och personer med psykisk problematik under senare delen av året. En extern granskning av kommunens webbplats bedömer hur kommunen hjälper medborgaren att välja skola, hemtjänst eller äldreboende genom att redovisa kvaliteten inom sina verksamheter. Granskningen ger ett lågt resultat för Uddevalla. Valfrihet följs upp genom tillgodosedda förstahandsval inom fem områden och detta har minskat sedan föregående år. Detta beror främst på en förändrad beräkning fr.o.m inom kulturskolan som ger en bättre bild av hur många som får sitt förstahandsval tillgodosett. Andelen är 55 % i år jämfört med 100 % Inom barnomsorg (83 %), gymnasium (95 %) och särskilt boende (87 %) har andelen som får sitt förstahandsval ökat. Inom gymnasiet har eleverna varit färre inom årskullen och haft fler skolor att söka till. Inom grundskolan minskar andelen förstahandsval, liksom förra året, vilket får genomslag i resultatet (66 %). Detta beror på att det var fler sökande till Västerskolan än som kunde antas. De flesta eleverna gör inget aktivt val utan antar den skola som tilldelas som grundval. PÅ VÄG MOT GOD LIVSKVALITET 9

12 Ett av årets evenemang på Kungstorget. Foto: Marina Kihlman Brukarnöjdheten har följts upp genom elva undersökningar under året: fyra inom barn- och utbildning, fyra inom socialtjänst, två inom tekniska och en inom kommunledningskontoret. Sju av undersökningarna når målet om 87 % brukare/kunder som är nöjda eller mycket nöjda. Fokus på våra medarbetare Visionen anger att vi har lyckats när våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig stolta över att ge god service. Glädjande minskar sjukfrånvaron ytterligare i år vilket kan förklaras av både kommunala satsningar och förändring i sjukförsäkringssystemet. Kommunen satsar på friskvård, projekt, rehabcoach, arbetsgivarring och utbildning av arbetsledare i det hälsosamma ledarskapet vilket har lett till både återgång i arbete, att medarbetare hittar annat arbete inom kommunen samt att några har lämnat organisationen. Förändringen av sjukfrånvaron innebär en ökad närvaro med ca timmar vilket motsvarar ungefär 46 årsarbetare. Den statliga förändringen av sjukförsäkringssystemet påverkar också i någon mån resultatet. Den korta sjukfrånvaron ökar jämfört med föregående år, liksom frisknärvaron. En medarbetarenkät genomfördes under hösten och resultatet för hela kommunen är 67 av 100 (index), detsamma som vid undersökningen Den faktor som ökat mest är andel medarbetare som upplever att deras tankar, idéer och intressen om arbetet tas tillvara. Medarbetarnas kännedom om målen för sitt arbete har ökat till 93 %. Undersökningen visar även att arbetsgivaren bör satsa på att förbättra arbetsmiljön, att motarbeta oro för omorganisationer och förändrade arbetsuppgifter, att minska belastningen i arbetet samt att minska risken för hot och våld. Resultatet för Uddevalla kommun (67) är detsamma som genomsnittet för samtliga kommunoch landstingsanställda i Sverige (67) och något lägre än genomsnittet för anställda i hela Sverige (69). Satsningen på friskvård och kompetensutveckling minskar jämfört med föregående år främst pga. den ekonomiska situationen. Löneskillnader mellan kvinnor och män minskar och andel kvinnor på arbetsledande befattning ökar från 64 % till 65 %. Fokus på samhällsnytta vad vi presterar i förhållande till våra resurser Visionen anger att vi har lyckats när kommunen genom helhetssyn gör ett effektivt arbete och har en långsiktigt sund ekonomi. Den finansiella profilen för Uddevalla, som jämför flera ekonomiska nyckeltal med genomsnittet för Västra Götalands kommuner, har försämrats något sedan föregående år. Den förändring som skett mellan 2007 och 2008 är att resultatet före extraordinära poster och budgetföljsamheten har försämrats medan kassalikviditeten har förbättrats. Uddevalla kommun har högre skattesats, lägre kassalikviditet samt något sämre budgetföljsamhet jämfört med genomsnittet bland kommunerna i Västra Götaland. Uddevalla har dessutom en total investeringsvolym som är högre än genomsnittet. De försämrade nyckeltalen har påverkats i hög grad av jämförelsestörande poster som belastat resultatet Exempel på detta är avsatta medel till framtida utbyggnad av Torpområdet. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

13 Uddevallas nettokostnader ökar i relation till Västra Götalands kommuner för jämförelseåret Ökning har skett inom utbildningsområdet, barnomsorg och förskola men en minskning har skett inom individ och familjeomsorg. Sammantaget är det en ökning med ca 24 miljoner kronor. Under hösten genomfördes analysverktyget Kommunkompassen. Verktyget utvärderar om det finns en röd tråd från politisk styrning till förvaltningarnas verkställighet. Det preliminära resultatet innebär att vi hamnar på andra plats bland de kommuner som använder analysverktyget och nästan når årets mål. Analysen visar att vi har utvecklat informationen till medborgarna på webben och gjort satsningar på medborgardialog genom både projekt och ordinarie verksamhet. Satsningar på medarbetare via kreativitetssystem med bland annat belöningssystem samt kvalitetssäkring genom beredningschecklista bidrar också till det goda resultatet. Antalet besökare på medborgarkontoret har ökat vilket gör att kommunens genomsnittliga kostnad för besök på stadsbibliotek och medborgarkontor minskar. Besökarna använder medborgarkontorets tekniska hjälpmedel och den hjälp och stöd som ges av personalen. Medborgarkontorets betydelse som mötesplats och hjälpfunktion blir allt tydligare då kommuninvånarna upplever att andra myndigheter och företag minskar sin service och möjlighet att hjälpa dem och alltmer hänvisar till Internet. Boende i Uddevalla betalar högre avgift för vatten och avlopp samt renhållning än boende i Trestad. Det beror på stora investeringar på överföringsledningen till Ljungskile samt andra ledningsarbeten. När det gäller Uddevallas kostnad för hemtjänst ligger vi lägre än genomsnittet för övriga kommuner i Västra Götaland. Det motsatta gäller för kostnaderna per boende på särskilt boende. Glädjande nog har andelen elever i åk 9 som har klarat behörigheten till gymnasiet ökat och vi ligger över rikssnittet. Även det genomsnittliga meritvärdet, de betygspoäng eleverna får totalt i 16 ämnen i grundskolan, har ökat. Mer resurser har tillförts skolan och kostnaden per elev i grundskolan har ökat likaså kostnaden per betygspoäng. Men vi ligger dock fortfarande under rikssnittet. Fler elever fullföljer gymnasiet och klarar behörigheten till högskolan jämfört med riket. Kommunen är också mer kostnadseffektiv i frågan om kostnader per elev och betygspoäng jämfört med riket. Vi ligger något lägre än riket i fråga om genomsnittligt kurspoäng i gymnasiet. Verksamheten påtalar risk för negativ utveckling för elever i behov av stöd då sparbeting urholkar resurserna. Uddevalla över tid Enhet Trend* Resultat jämfört med andra Källa (jämförelsedata avser det senaste år som finns presenterat i offentlig statistik) Tillgodosedda förstahandsval % 85,5 84,4 77,2 Egen; 2009 Uppfyllda tillgänglighetsmål % Egen; öppettider 2 verksamheter, kötid 2 verksamheter, poängbedömning hemsida, tillgänglighet till kommunens lokaler Verksamheter med uppnådd brukarnöjdhet % Egen; 11 verksamheter 2009 Sjukfrånvaro % 7,3 6,8 5,7 Webor; jämförelse med riket 2008 Frisknärvaro % 44,5 44,5 46,5 Egen; 2009 Medarbetarnas nöjdhet med arbetsgivaren Index Skop; 2009 Org. jämställdhet: Kvinnors andel av männens löner % 87,6 89,6 90,4 Egen; 2009 Org. Jämställdhet: Andel kvinnor på arbetsledande befattning % Egen; 2009 Finansiell profil Index KFI; 2008 Totala nettokostnader per invånare Tkr 39,8 41,0 43,7 Effektivitet i våra system och processer (kommunkompassen) % SKL; 2009 Kommunens kostnad per besök på stadsbibliotek och medborgarkontor Kr Egen; 2009 Boendes avgift för kommunalt vatten och sophämtning jmf Trestad Index 130,2 132,7 139,3 Egen; 2009 Kostnader per vårdtagare i äldreomsorg Index 1,0 1,02 0,98 Webor; 2009 Behörighet till gymnasiet % Egen samt skolverket; 2009 Behörighet till högskolan % Skolverket; 2009 *Trendpilen visar förändring från 2008 till **Jämförelse: Pilen visar Uddevallas resultat jämfört med andra. Jmf** PÅ VÄG MOT GOD LIVSKVALITET 11

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN Vinnare i Uddevalla kommuns tävling: Omslagsbild till Årsredovisning 2014 för Estetiska programmet med inriktning Media Estetik ÅK3, Uddevalla Gymnasieskola. Hanna

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB UDDEVALLA KOMMUN Årsredovisning 2004 Omslagsbilder: VM i motocross på Glimminge Motorstadion Hingstutsläpp på Bassholmen Wakeboard SM

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden format oss som bor här. Skogarna, klipporna och havet ger livskraft och fungerar som inspiration

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 12 Vision, mål och omvärldsanalys... 17 Servicedeklarationer... 20 Verksamheter

Läs mer