Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ)

2 Information till investerare Med Byggmax eller Bolaget avses i detta prospekt ( prospektet ), beroende på sammanhanget, Byggmax Group AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag), den koncern vari Byggmax Group AB är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Med Altor 2003 Fund eller huvudägaren avses Altor 2003 GP Limited i egenskap av general partner för Altor 2003 Fund (No. 1) Limited Partnership, Altor 2003 Fund (No. 2) Limited Partnership, Altor 2003 Fund (Dutch No. 1) Limited Partnership och Altor 2003 Fund (No. 4) Limited Partnership samt i egenskap av investment manager för Altor 2003 Fund (No. 5) Limited. Med övriga större aktieägare avses Zamgate Investments Limited (ett av Stig Notlöv helägt bolag), Jarrton Management Limited och Ulslane Holdings Limited. Med säljande aktieägare avses huvudägaren, övriga större aktieägare samt Mikael Bengtsson, Pär Petersson, Robert Blomgren, Johan Sperling, Niklas Kindahl, Göran Linde, Daniel Svensk, Markus Hed, Tony Johansson, Johan Andersson och JK Logistic AB. Med Joint Bookrunners avses ABG Sundal Collier AB ( ABG Sundal Collier ) och Carnegie Investment Bank AB ( Carnegie ). De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis alltid tabeller exakt. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor om inget annat anges. Med förkortningen mkr avses miljoner kronor. Med NOK och EUR avses norska kronor respektive euro. Finansiell information i detta prospekt har reviderats och/granskats av Bolagets revisor i den omfattning som beskrivs i Revisorsrapport. Övrig finansiell information som rör Byggmax i detta prospekt, och som inte utgör en del av den information som har reviderats och/eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges i Revisorsrapport, härrör från Byggmax interna redovisnings- och rapporteringssystem och har inte reviderats och/eller granskats av revisorerna om så inte uttryckligen anges. Erbjudandet enligt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Distribution av prospektet till något land där Erbjudandet förutsätter någon av ovanstående åtgärder eller som sker i strid med reglerna i dessa länder är förbjuden. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller några andra delstatliga värdepapperslagar i USA, och aktierna erbjuds och säljs endast till kvalificerade institutionella köpare definierade i och i förlitande på Rule 144A i den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 samt till vissa icke-amerikanska personer i transaktioner utanför USA i förlitande på Regulation S i den vid var tid gällande United States Securities Act från Potentiella köpare som är kvalificerade institutionella köpare underrättas härmed om att säljaren av aktierna i Erbjudandet kan förlita sig på undantaget enligt Rule 144A från reglerna i Section 5 i den vid var tid gällande United States Securities Act från De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon provinslag i Kanada och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i Kanada eller till personer med hemvist där annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada. I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier och Carnegie komma att genomföra transaktioner som stabiliserar eller bibehåller aktiernas kurs på nivåer som annars kanske inte skulle råda på marknaden. Dessa stabiliseringsåtgärder kommer inte att genomföras till högre pris än priset i Erbjudandet. Sådan stabilisering syftar till att stödja marknadspriset på aktierna och kan komma att vidtas under en period från och med första dagen för handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm till och med 30 kalenderdagar därefter. Det finns inte någon garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras och de kan avbrytas när som helst. Erbjudandet och detta prospekt regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av Erbjudandet eller detta prospekt ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Detta prospekt innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktad information är alla uttalanden i detta prospekt som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som anser, uppskattar, förväntar, väntar, antar, förutser, avser, kan, vill, ska, bör, enligt uppskattning, anser, får, planerar, potentiell, beräknar, såvitt man känner till eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera information som framtidsinriktad. Detta gäller särskilt uttalanden i detta prospekt som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Byggmax verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Byggmax. Framtidsinriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framtidsinriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Byggmax kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Byggmax är exponerad för ett flertal risker och osäkerheter som också kan medföra att ett framtidsinriktat uttalande blir felaktigt eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte utan vidare förlita sig på den framtidsinriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmuntras starkt att läsa följande avsnitt i detta prospekt: Sammanfattning, Riskfaktorer, Byggmax verksamhet och Operationell och finansiell översikt, vilka inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Byggmax verksamhet och den marknad varpå Byggmax bedriver verksamhet. Varken Bolaget, de säljande aktieägarna eller Joint Bookrunners kan lämna några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska inträffandet av förutsedda utvecklingar. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden är det möjligt att framtida händelser som nämns i detta prospekt inte kommer att inträffa. Dessutom kan framtidsinriktade uttalanden och prognoser som härrör från externa parters undersökningar visa sig vara felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från de i sådana uttalanden, exempelvis till följd av: förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, i synnerhet de ekonomiska förhållandena på Byggmax geografiska marknader, förändringar på Do-It-Yourself-marknaden ( DIY-marknaden ), på vilken Byggmax verksamhet bedrivs, brist på attraktiva varor att sälja, förändringar som påverkar räntenivåer, förändringar som påverkar valutakurser, förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar, inträffandet av olyckor, miljöskador eller systematiska leveransbrister. Efter dagen för detta prospekt tar varken Bolaget, de säljande aktieägarna eller Joint Bookrunners något ansvar för att uppdatera något framtidsinriktat uttalande eller att anpassa dessa uttalanden till faktiska händelser eller utvecklingar, med undantag för vad som följer av lag. Bransch- och marknadsinformation Detta prospekt innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och -studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i detta prospekt avseende den bransch inom vilken Byggmax verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till dess konkurrenter är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget anser att sådan information är användbar för investerares förståelse av den bransch i vilken Bolaget är verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet. Byggmax bedriver verksamhet i en bransch för vilken det är svårt att erhålla exakt eller uppdaterad bransch- och marknadsinformation. Eftersom det endast finns begränsad information om den marknad varpå Byggmax bedriver verksamhet har det inte varit möjligt för Byggmax att tillhandahålla omfattande bransch- och marknadsinformation för hela den period som omfattas av den historiska finansiella informationen. I detta prospekt gör Byggmax vissa uttalanden om sin marknadsposition. Byggmax anser att dessa uttalanden är sanningsenliga och baserade på marknadsinformation och branschstatistik rörande Bolagets och vissa av dess konkurrenters marknadsposition. Varken Bolaget, de säljande aktieägarna eller Joint Bookrunners tar något ansvar för riktigheten i någon marknadsandels- eller branschinformation i detta prospekt. Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part har återgetts korrekt. Såvitt Bolaget känner till, och har haft möjlighet att säkerställa genom information som har publicerats av sådan tredje part, har inte några fakta utelämnats som skulle kunna innebära att den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande.

3 Innehåll Sammanfattning... 2 Riskfaktorer... 7 Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar Marknad Byggmax verksamhet Kapitalisering och skuldsättning Finansiell information i sammandrag Operationell och finansiell översikt Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Bolagsstyrning Ägarstruktur Aktier och aktiekapital Bolagsordning Legala frågor och kompletterande information Skattefrågor i Sverige Finansiell information... F-1 Finansiell information för perioderna 1 januari 31 mars 2009 och 2010 (enligt IFRS)... F-2 Revisorsrapport avseende historiska finansiella delårsrapporter... F-7 Finansiell information för räkenskapsåren 2008 och 2009 (enligt IFRS) samt 2007 och 2008 (enligt BFN)... F-8 Revisorsrapport avseende historiska finansiella rapporter F-37 Adresser... F-38 Erbjudandet i sammandrag Antal aktier som erbjuds aktier av de säljande aktieägarna. Byggmax erbjuder inte några aktier till försäljning i Erbjudandet. På begäran av Joint Book runners har huvudägaren och övriga större aktieägare åtagit sig att sälja ytterligare högst aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Erbjudandepris Inom intervallet kronor. Priset i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och kommer följaktligen att baseras på efterfrågan och de allmänna marknadsförhållandena. Priset kommer att fastställas av huvudägaren i samråd med Bolaget och Joint Bookrunners. Det slutliga erbjudandepriset förväntas offentliggöras omkring den 2 juni Preliminär tidplan Anmälningsperiod maj 1 juni 2010 Notering på NASDAQ OMX Stockholm... 2 juni 2010 Likviddag... 7 juni 2010 Övrigt ISIN-kod... Kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm... SE BMAX Finansiell kalender Delårsrapport för perioden 1 april 30 juni juli 2010 Delårsrapport för perioden 1 juli 30 september oktober 2010 Bokslutskommuniké för februari 2011 VIKTIG INFORMATION RÖRANDE MÖJLIGHETEN ATT SÄLJA TILLDELADE AKTIER Observera att besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 2 juni Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Carnegie kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller vp-konto. Den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till förvärvarna av aktier i Byggmax medför att dessa förvärvare inte kommer att ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller vp-konto förrän tidigast den 7 juni Se vidare avsnittet Villkor och anvisningar. Handel i Byggmax-aktien på NASDAQ OMX Stockholm beräknas komma att påbörjas omkring den 2 juni Det förhållandet att aktier inte finns tillgängliga på förvärvarens vp-konto eller värdepappersdepå förrän tidigast den 7 juni 2010 kan innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handeln i aktien påbörjats utan först när aktierna finns tillhängliga på vp-kontot eller värdepappersdepån. Förvärvare kan från och med klockan den 2 juni 2010 erhålla besked om tilldelning från Carnegie eller ABG Sundal Collier. Se vidare avsnitt Villkor och anvisningar. Definitioner Datamonitor... Datamonitor Plc: en onlineleverantör av databas- och analystjänster inriktad på vissa branscher (bilindustrin, konsumentmarknader, energi, finansiella tjänster, läkemedel och sjukvård, teknik, transport och logistik). Datastream... Thomson Reuters Datastream: en finansiell statistikdatabas med uppskattningar, fundamenta, index och ekonomisk information. Euroconstruct... EUROCONSTRUCT: en leverantör av information, analyser och prognoser inom byggbranschen och relaterade marknader i Europa. Eurostat... European Commission eurostat: ett generaldirektoriat inom EU-kommissionen som förser EU med statistisk information på europeisk nivå. IMF... International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2009: en databas med utvald makroekonomisk information från den statistiska bilagan till World Economic Outlook- rapporten. Mintel... Mintel International Group: en leverantör av marknadsinformation och -analyser inom flera branscher, såsom finansiella tjänster, media, detaljhandel, nöje och utbildning. OECD... Tidnings - statistik AB... OECD Economic Outlook: en rapport som lämnas av OECD två gånger per år innehållandes prognoser avseende makroekonomiska parametrar, såsom produktion, sysselsättning och prisnivåer de kommande två åren. Tidningsstatistik förser den svenska mediamarknaden med information om upplagor, internettrafik, digitala nyhetsbrev, databaser, priser och spridning bland hushållen. Prognoscentret AB... Prognoscentret levererar analyser av byggmarknader i Norden. EIU... The Economist Intelligence Unit: en del av Economist Group som levererar analyser av länder, branscher och företag över hela världen.

4 Sammanfattning Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till övriga avsnitt i detta prospekt. Sammanfattningen är inte fullständig och innehåller inte all den information som en investerare bör beakta innan investering i Byggmax aktier. Varje beslut om att investera i Byggmax aktier ska grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den endast om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. VERKSAMHETSÖVERSIKT Byggmax vision är att vara den ledande lågprisaktören på DIY-marknaden i Sverige, Norge och Finland. Samtliga Byggmax butiker erbjuder ett omsorgsfullt utvalt sortiment av cirka kvalitetsprodukter inriktade på de vanligaste hemmafixarprojekten till samma låga pris för alla kunder. Sedan 2003 har Byggmax butiksnätverk vuxit från 19 butiker till totalt 67 butiker, varav 51 i Sverige, 13 i Norge och tre i Finland. Expansionen i Norge inleddes med att en första butik öppnades under Den första av Bolagets tre butiker i Finland öppnades Utvecklingen av Bolagets butiksnätverk illustreras i bilden nedan. Butikerna, som är belägna på noggrant utvalda platser och inrättade för att möjliggöra effektivt och tidsbesparande handlande, känns igen på sitt enhetliga format och sin utformning med bl.a. drive-in-möjligheter. Byggmax organisation präglas av resurseffektivitet samt fokus på fortlöpande förbättringar och att hålla omkostnaderna på en låg nivå. Tillsammans med den effektiva balansräkningen har detta gjort det möjligt för Byggmax att skapa ett tydligt och identifierbart koncept. Ända sedan starten 1993 har Bolagets verksamhet präglats av Byggmaxkonceptet som i kombination med en stark företagskultur har varit avgörande för Bolagets utveckling bytte Bolaget namn och logotyp till Byggmax för att ytterligare understryka Bolagets lågpriskoncept. Genom att självt driva de enskilda butikerna kontrollerar Byggmax alla aspekter av den dagliga driften och kan säkerställa att konceptet implementeras fullt ut i hela butiksnätverket, vilket underlättar öppnandet av nya butiker och stärker varumärket. I dag har Byggmax en stark marknadsposition i Sverige med en vidsträckt regional närvaro och ett erkänt varumärke. Utifrån en tydlig affärsidé och en stark företagskultur har Byggmax utvecklat en affärsmodell som Bolaget anser är både lönsam och förenad med stordriftsfördelar, vilket Bolagets historiskt lönsamma tillväxt visar. I kombination med de attraktiva marknadsförhållandena och trenderna på DIYmarknaden i Sverige, Norge och Finland anser Byggmax att det är väl positionerat för en fortsatt expansion av sitt butiksnätverk och ökad försäljning i jämförbara enheter ( like-forlike-försäljning ). Byggmax har sitt huvudkontor i Stockholm och 2009 uppgick nettoomsättningen till 2 443,5 miljoner kronor. Huvuddelen av omsättningen genereras i Sverige. Under 2009 hade Byggmax anställd personal motsvarande i genom snitt 370 heltidsanställda ( FTEs ). Butiksnätverk och utvecklingen av antal butiker Antal butiker eller and tidigare earlier Källa: Byggmax. Sverige Norge Finland 2

5 Sammanfattning STYRKOR OCH MÖJLIGHETER Attraktiva marknadsförhållanden och -trender Sverige och Norge kännetecknas av höga bostadsägandenivåer, medan nivån i Finland är något lägre men ökande. Dessa tre länder präglas också av en djupt rotad DIY-tradition. Dessutom är de ekonomiska förhållanden i dessa länder gynnsamma jämfört med många andra europeiska länder. Den historiska ökningen av antalet DIY-projekt i Sverige, Norge och Finland de senaste åren är ett resultat av många faktorer, däribland omsättningen på bostadsmarknaden, den relativt höga kostnaden för anlitandet av professionella hantverkare samt DIY-traditionen och DIY-projektens popularitet. Stark marknadsposition i Sverige med en vidsträckt regional närvaro och ett erkänt varumärke Byggmax har positionerat sig som ett lågprisalternativ för basbyggvaror på DIY-marknaden i Sverige, Norge och Finland, och strävar efter att erbjuda kvalitetsprodukter till samma låga pris för alla kunder. Byggmax har lyckats uppnå nationell varumärkesigenkänning i Sverige och hög varumärkesigenkänning i Norge. Byggmax varumärke förstärks av Bolagets tydliga och identifierbara affärsmodell samt den karaktäristiska och effektiva utformningen och designen av Byggmaxbutikerna. Framgångsrik affärsmodell med stordriftsfördelar Kärnan i Byggmax affärsmodell är att erbjuda ett begränsat sortiment av kvalitetsprodukter till samma pris för alla kunder som genomför reparationer samt underhålls- och hemmafixarprojekt. En resurseffektiv organisation hjälper Bolaget att hålla sina omkostnader på en låg nivå. Som ett resultat av det begränsade produktsortimentet anser Byggmax att Bolaget är en av de största inköparna av flera produkter i sitt sortiment på Bolagets geografiska marknad, vilket ger betydande stordriftsfördelar på produktbasis. Dessutom gör det begränsade produktsortimentet att Bolaget kan ha en mycket automatiserad och kostnadseffektiv försörjningskedja, vilket minimerar kostnaderna för inköp och logistik. Den starka företagskulturen som värdesätter kostnadsmedvetenhet, ständiga förbättringar av affärsprocesserna och effektivitet i det dagliga arbetet har gjort Byggmax till en kostnadseffektiv organisation. Dessutom kan Byggmax, tack vare sin kostnadseffektivitet och strävan efter att hela tiden förbättra sina affärs processer, i allmänhet prissätta sina produkter under konkurrenternas nivå istället för att göra påslag på an skaffnings kostnaden. Vidare är Byggmax butiker är planerade och skyltade så att kunderna kan handla på ett enkelt, snabbt och effektivt sätt, och få mer tid över till att förverkliga sina hemmafixarprojekt. Historiskt god tillväxt och lönsamhet Byggmax tillväxt i nettoomsättning har konsekvent överträffat tillväxten i den allmänna ekonomin i Sverige, Norge och Finland. Bolagets tillväxt har varit organisk och kommer från expansionen av butiksnätverket samt från den ökade försäljningen i jämförbara enheter (s.k. like-for-like-försäljning ). Byggmax nettoomsättning har uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) 1) på 21% under perioden 2005 till Beräkningen baseras på belopp redovisade enligt både IFRS ( ) och BFN ( ). Som ett resultat härav har Bolaget kunna fortsätta sin expansion med förbättrat rörelseresultat. Genom ökningen i nettoomsättning i Byggmax verksamhet i Norge har Bolaget även bevisat att det klarar en expansion utanför Sveriges gränser. För räkenskapsåret 2009 hade Bolaget ett rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen överstigande 11%. Tillsammans med ett negativt genomsnittligt rörelsekapital över året, begränsade investeringsbehov och att Bolaget hyr i stället för äger fastigheter har Bolagets kassageneringsförmåga nått attraktiva nivåer. Potential för fortsatt organisk tillväxt Byggmax bedömer att det finns tillväxtmöjligheter inom DIYmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Bolagets affärsmodell ger en plattform för fortsatt organisk tillväxt, både genom en expansion av butiksnätverket och genom ökad like-forlike-försäljning. Byggmax har en beprövad strategi för nya butiksetableringar, och använder en modell för att analysera potentiella platser för nya butiker, vilken hjälper Bolaget att skilja ut attraktiva platser från mindre attraktiva sådana. Bolagets kostnader för att öppna en ny butik är begränsade och en ny butik förväntas bidra till lönsamheten efter ett år. Full försäljningsmognad förväntas generellt sett efter två till tre år. Alla butiker har ännu inte nått full mognad och därför förväntar sig Byggmax ytterligare tillväxt från befintliga butiker utan ytterligare större investeringar. Per dagen för detta prospekt har Byggmax ännu inte stängt någon butik, vilket tyder på att Bolagets expansionsmodell är robust. Byggmax bedömer dessutom att det finns möjlighet att växa utanför DIY-marknaden i Sverige, Norge och Finland. FINANSIELLA MÅL OCH STRATEGIER Finansiella mål Byggmax finansiella mål är att: växa organiskt med en ökning på mer än 15% per år i nettoomsättning genom expansion av butiksnätverket och ökad like-for-like-försäljning; och bibehålla ett rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen överstigande 11%. Strategier För att nå sina finansiella mål har Byggmax definierat följande strategier för att expandera sitt butiksnätverk, förbättra den operativa driften och utveckla verksamheten. 1) Den genomsnittliga årliga tillväxten ( CAGR ) beräknas i enlighet följande formel: AGR = (Slutvärde/Öppningsvärde) (1/Antal år) 1 3

6 Sammanfattning Expansion av butiksnätverket Byggmax strategi avseende expansion av butiksnätverket är att: över tiden öka sin närvaro i Sverige till cirka butiker; över tiden bygga upp en nationell närvaro i Norge med cirka butiker; över tiden etablera sammanlagt upp till butiker på ekonomiskt attraktiva platser i Finland; och utforska möjligheten att lansera sin affärsidé på nya marknader. Operativ optimering Byggmax strävar efter att förbättra den operativa verksamheten genom att göra organisationen ännu mer resurseffektiv, utnyttja stordriftsfördelar i än högre grad, fokusera ytterligare på förbättrade affärsprocesser och öka sin likefor-like-försäljning genom: att ytterligare utnyttja och öka stordriftsfördelarna i sin inköpsfunktion, delvis genom anskaffning från lågkostnadsländer; ökade stordriftsfördelar genom hantering av större produktvolymer och ständiga förbättringar av affärsprocesserna för att minska omkostnaderna; och att dra fördel av att nyöppnade butiker förväntas bli allt mer lönsamma när de når mognad, och av ökad like-forlike-försäljning i redan mogna butiker. Affärsutveckling Byggmax letar kontinuerligt efter möjligheter att utveckla sin verksamhet och utvärderar för närvarande följande möjligheter: lansering av ytterligare produkter som ska säljas endast via hemsidan med direktleverans till kunderna från leverantörerna; utökning av Byggmax produkterbjudande för att ännu mera tilltala professionella hantverkare; och anpassning av produktsortimentet efter säsongsvariationer i efterfrågan för att öka försäljningen i allmänhet och under årets första och fjärde kvartal i synnerhet. BAKGRUND OCH MOTIV Byggmax huvudägare är Altor 2003 Fund, vars affärsidé är att investera i mellanstora företag i Norden, utveckla dem och därefter sälja innehavet. Altor 2003 Fund och vissa andra aktieägare har beslutat att erbjuda delar av sina innehav i Byggmax till försäljning. Byggmax är nu redo att ta nästa steg i sin utveckling genom att fortsätta att bygga vidare på sin starka position och sitt renommé som lågprisaktör. Mot bakgrund av detta anser Byggmax styrelse och dess aktieägare att tidpunkten är rätt för att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Erbjudandet och noteringen kommer inte bara att bredda Bolagets aktieägarbas utan också, som ett stöd för Bolagets tillväxt och fortsatta utveckling, ge Byggmax tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Styrelsen och koncernledningen anser att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Byggmax utveckling, som kommer att ytterligare öka kännedomen om Byggmax och stärka dess varumärke. MARKNADSÖVERSIKT Sedan mitten av 1990-talet har intresset för hemmafixarprojekt och inredning växt markant i Sverige, Norge och Finland, vilket också märks i det stora antalet nya hemmafixarprogram på tv och inredningstidskrifter. Detta har i sin tur skapat ökad medvetenhet om värdet av hemmets utformning i allmänhet och passar in i den nordiska traditionen att bygga och göra saker själv Do-It-Yourself ( DIY ). Det finns inte någon enhetlig definition av DIY-marknaden (också ofta hemmafixarmarknaden), men den beskrivs ofta som konsumenters inköp av varor för att bygga, renovera eller underhålla någonting som har att göra med bostaden. Enligt undersökningar från Mintel DIY Retailing Europe March 2010 beräknades värdet på den europeiska DIYmarknaden uppgå till 92,3 miljarder euro 2009, och tillväxten har uppgått till CAGR 0,9% under perioden 2005 till 2009 och förväntas vara 2,0% under perioden 2009 till Enligt de uppskattningar som publicerats av Mintel var storleken 2009 på den svenska, norska och finska DIY-marknaden 3,2 miljarder euro, 3,1 miljarder euro respektive 2,6 miljarder euro, och marknadstillväxten uttryckt i CAGR har överträffat många andra europeiska länder sedan Dessutom ligger Sverige, Norge och Finland i den övre kvartilen när det gäller konsumtion per capita på den europeiska DIY-marknaden. DIY-marknaden i Sverige, Norge och Finland påverkas av ett antal faktorer och trender, av vilka Byggmax anser att följande är viktigast. Efterfrågan på DIY-marknaden i Sverige, Norge och Finland styrs av aktivitetsnivån på hemmafixarprojekt. Antalet DIY-projekt är beroende av bostadsägandenivåerna och omsättningen på bostadsmarknaden; Det finns en djupt rotad DIY-tradition i Sverige, Norge och Finland. Intresset för DIY har ökat ännu mer i Sverige, Norge och Finland sedan mitten av 1990-talet, vilket också märks i det stora antalet nya hemmafixarprogram på tv och inredningstidskrifter; Allmänna ekonomiska faktorer och andra förhållanden påverkar DIY-marknaden i Sverige, Norge och Finland. I synnerhet påverkas marknaden av BNP-tillväxt, hushållens reala disponibla inkomster och konsumenternas förtroende; och Konsumenterna gynnar lågprisaktörer på bekostnad av andra marknadsaktörer. 4

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier

Inbjudan till förvärv av aktier Utkast 2014-01-31 Bolagslogotype Inbjudan till förvärv av aktier i Bufab Holding AB (publ) JOINT LEAD MANAGERS AND JOINT BOOKRUNNERS Inbjudan till förvärv av aktier Viktig information till investerare

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) joint lead managers och joint book runners co-lead manager VIKTIG INFORMATION INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER

LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER CO-LEAD MANAGER c VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNERS VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Inbjudan till förvärv av aktier i Inwido AB Distribution av detta prospekt och förvärv av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet Överlåtelsebegränsningar m.m.. Joint Lead

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ)

Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ) Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CO-LEAD MANAGERS Viktig information till investerare Detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER

Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats med anledning av

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201318243927 Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201317574882 Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners 21NOV201318030863 30JUN200614591149 Joint Bookrunner 21JUL200619232385

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet 65 78 kronor per aktie. Försäljningspriset

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer 556788-8614 har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Capio AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Joint Bookrunners. Finansiell rådgivare

Inbjudan till förvärv av aktier i Capio AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Joint Bookrunners. Finansiell rådgivare Inbjudan till förvärv av aktier i Capio AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunners Finansiell rådgivare VIKTIG INFORMATION Information till investerare Detta prospekt (

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 VD har ordet

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i KappAhl AB (publ) Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Besqab AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Besqab AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Besqab AB (publ) Viktig information till investerare Med Besqab eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ) Besqab AB (publ), organisationsnummer 556693-8881 eller

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Alimak Group AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Viktig information till investerare Med anledning av erbjudandet och upptagandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i CDON Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i CDON Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Du kommer som aktieägare i CDON Group att erhålla Teckningsrätter. Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna

Läs mer

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm INFORMATION TILL INVESTERARNA G5 Entertainment AB (publ) organisationsnummer 556680-8878 har upprättat detta prospekt ( Prospektet ) i samband med en övervägd

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB (publ)

Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB (publ) Prime Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB (publ) Maj 2015 Nasdaq First North Premier ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq.

Läs mer