Bolagsstämma 2. Kort om VLT AB 2000/ VD har ordet 4. Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6. VLT-aktien 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstämma 2. Kort om VLT AB 2000/2001 3. VD har ordet 4. Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6. VLT-aktien 8."

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G V L T A B W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

2 Bolagsstämma 2 Kort om VLT AB 2000/ VD har ordet 4 Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6 VLT-aktien 8 Mediabranschen 12 Koncernöversikt 16 Tidningar 18 Elektroniska medier 24 Tryckerier 28 Hot och möjligheter 31 Personal och IT 32 Miljö 33 Flerårsöversikt och data per kvartal 34 Förvaltningsberättelse 35 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Kassaflödesanalys 40 Redovisningsprinciper 41 Noter 43 Förslag till vinstdisposition och underskrifter 50 Styrelse och revisor 51 Revisionsberättelse 52 Summary in English 53 Adresser

3 OBS! Denna del skäres bort Fliken är 122 mm

4 Kallelse till bolagsstä mma Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 24 april 2002 kl 17 i VLT-huset, Slottsgatan 27, Västerås. DELTAGANDE Rätt att deltaga på bolagsstämman har den aktieägare som är aktieägarregistrerad i den utskrift av aktieboken som görs fredagen den 12 april 2002 och senast kl fredagen den 19 april 2002 till VLT anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan om deltagande sker per telefon: , per fax: , per e-post: eller per post under adress VLT AB (publ), Berit Lindvall, Box 3, Västerås. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt registrerat aktieinnehav. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att deltaga i bolagsstämman fordras att aktierna är registrerade i eget namn senast fredagen den 12 april Den som förvaltar aktierna hjälper till med omregistreringen. KALLELSE Kallelse till bolagsstämman utfärdas genom annonser i koncernens tidningar samt i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 25 mars UTDELNING Styrelsen föreslår en utdelning med SEK 4,00 (4,00) per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning blir måndagen den 29 april Utdelning beräknas bli utsänd av VPC fredagen den 3 maj ÄRENDEN Ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma. BOLAGSSTÄ MMA VLT AB

5 Kort ekonomisk information om VLT AB 2001/2002 KORT OM VLT 2001 Rörelseresultatet uppgick till MSEK 35,1 (64,7), samtidigt som resultatet efter finansnetto var MSEK 53,3 (130,8). Nettoomsättningen minskade med 1,7 procent till MSEK 711,2 (723,4). Periodens kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 63,1 (139,8). Vinsten per aktie uppgår till SEK 7,41 (16,65). Exklusive jämförelsestörande poster var vinsten per aktie SEK 11,69 under Aktieinnehavet i TV Bergslagen, motsvarande 49 procent av bolaget, såldes till TV4 AB. Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om SEK 4,00 (4,00). EKONOMISK INFORMATION APRIL 2002 Bolagsstämma 24 APRIL månadersrapport avseende perioden januari mars 20 AUGUSTI 2002 Halvårsrapport avseende perioden januari juni 4 NOVEMBER månadersrapport avseende perioden januari september INTERNET Du hittar alltid aktuell information på Totala intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Avkastning på eget kapital (%) Vinst och utdelning per aktie (SEK) * , ,2 19,6 19, ,06 8,11 * 8,25 11,69** 7, , *inklusive jämförelsestörande poster på MSEK 40,5 Vinst per aktie Vinst per aktie 2001 Utdelning per aktie (2001 = Styrelsens förslag) * varav 2,50 i en extra utdelning ** exklusive jämförelsestörande poster EKONOMISK INFORMATION VLT AB

6 4 VD HAR ORDET VLT AB 2001

7 VD hoppas på en bä ttre annonskonjunktur Det är viktigt att inte förblindas av det rådande konjunkturläget och personligen är jag fortsatt optimistisk avseende VLT som aktieinvestering. Lennart Foss, VD och koncernchef ÅRET SOM GÅTT VLT:s rörelseresultat för 2001 uppgick till MSEK 35,1 (64,7). Vinsten per aktie var under samma period SEK 7,41 (11,69 exklusive jämförelsestörande poster år 2000). Resultattappet förklaras av en väsentligt försämrad annonskonjunktur och generellt lägre marginaler inom tryckeriområdet. Relativt tidigt under 2001 kände vi av konjunkturavmattningen och vi signalerade därmed för en lägre vinstnivå samtidigt som ytterligare kostnadsbesparingar verkställdes. Trots resultatförsämringen var aktiekursen relativt stabil under det gångna året och steg från SEK 87,5 till SEK 88. Under samma period backade index för Stockholmsbörsens O-lista med 4,3 procent under ett turbulent börsår. Aktieutdelningen för 2000 var SEK 4,00 och styrelsen föreslår nu en oförändrad utdelning om SEK 4,00 per aktie. I relation till vår aktiekurs i mars 2002 motsvarar det en direktavkastning om 4,4 procent. En betydande del av våra aktier ligger i långsiktiga placerares portföljer, vilket resulterar i att vår free-float, i såväl absoluta som i relativa termer, är relativt liten. Samtidigt är det naturligtvis smickrande att så få befintliga initierade ägare väljer att avyttra sina aktier. Den svaga likviditeten är delvis ett storleksrelaterat problem, men jag tycker att det är oacceptabelt med ett flertal börsdagar i följd utan handel i aktien. Antalet aktieägare har under året minskat från till För att ytterligare förbättra vår nätbaserade informationsgivning skall vi under året bygga om koncernens hemsida, Vid bolagsstämman i april 2001 utsågs Leif Zetterberg till ny ordförande i VLT AB:s styrelse. Leif Zetterberg är bland annat verksam som VD för LRF och har ersatt CW Ros. AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING Enligt IRM föll reklaminvesteringarna inom traditionella medier med drygt 10 procent Våra åtta tidningar redovisar samtidigt en minskning i annonsintäkterna om 7,7 procent. Generellt tycks det som om de lokala annonsmarknaderna utvecklats aningen bättre än riksmarknaden. Koncernens största tidningar, det vill säga de i Västerås, Trollhättan och Vänersborg fortsätter att redovisa ökande upplagar. Positivt är även att Sala Allehanda uppvisar en oförändrad upplaga samt att Vestmanlands Läns Tidning, åter igen, presterade en rörelsemarginal som översteg 12 procent. I december 2001 träffades en överenskommelse med TV4 AB om försäljning av samtliga VLT:s aktier i TV Bergslagen, motsvarande 49 procent av bolaget. Försäljningen av intressebolaget är en direkt konsekvens av vår uppfattning att TV Bergslagen i vår regi saknade förutsättningar för varaktig lönsamhet, givet att det tidigare sändningstillståndet löpte ut vid årsskiftet. TV Bergslagen är en av Sveriges modernaste lokala TV-stationer och som ett helägt dotterbolag till TV4 tillförs kompetens från landets ledande kommersiella TV-kanal. Ur vårt perspektiv ger försäljningen av TV Bergslagen upphov till en redovisningsmässig vinst om MSEK 4,9. Avvecklingen av Internetbolaget Medical Link, där vi ägde 27 procent, är genomförd i enlighet med vad vi tidigare rapporterat. Totalt har Medical Link belastat årets resultat med MSEK -6,6 (-7,8). Inga ytterligare kostnader förväntas. Den helägda Internetkonsulten, Leanback, har under året minskat sin externa omsättning marginellt till MSEK 12,6 (13,7). Antalet anställda uppgår till 27 personer och verksamheten fokuseras nu på att så snart som möjligt uppnå break even och positivt kassaflöde. Beläggningen i koncernens tryckerier är fortsatt god även om marginalerna på nya uppdrag har försämrats i kölvattnet av den försvagade konjunkturen. Den stora tryckeriinvesteringen i Västerås går nu in i en ny fas och vi planerar att den första pressen skall tas i bruk under maj månad Samtidigt som vi investerar i Västerås har vi medverkat till att skapa ett gemensamt tryckeribolag, Västsvenskt Tidningstryckeri AB, i västra Sverige. Vårt tryckeri i Trollhättan har under en längre tid uppvisat svaga resultat som en direkt konsekvens av överetableringen i regionen. Det nya bolaget, i vilket Trollhättans Tryckeri utgör ett av fyra tryckerier, har goda förutsättningar att skapa ekonomiskt mervärde. Enligt ett undertecknat letter of intent kommer VLT från och med andra kvartalet 2002 att äga 10 procent i det nya bolaget, som formellt går i drift under våren Generellt är vi positiva till denna typ av industriellt riktiga affärer. Huvudägare i det nybildade företaget är Göteborgs-Posten med 60 procent av aktierna och kapitalet. ÄGARSTRUKTUR OCH BRANSCHOMVANDLING Tidningsaktiebolaget Stampen, som är ägare till bland annat Göteborgs-Posten, har under året ökat sin ägarandel i VLT AB. Stampen förvärvade aktier, motsvarande 4,7 procent av kapitalet, bland annat genom att köpa aktieposter av den amerikanska fondförvaltaren Fidelity. Stampen innehar därmed 18,7 procent av aktierna och 7,8 procent av rösterna i VLT. Stampen/GP och VLT har i allt väsentligt en samsyn på hur ett effektivt mediabolag skall drivas. VD HAR ORDET VLT AB

8 Verksamhet, affä rsidé, må l och strategi VD fortsätter Det övergripande målet är att skapa långsiktiga värden för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediagrupp. ÅRET 2002 Vi förväntar oss inte någon omgående förbättring av annonskonjunkturen. Istället tror vi på en relativt svag annonsmarknad under den första hälften av 2002, därefter förväntas en viss förbättring. Vi kommer därför att intensifiera redan påbörjade kostnadsbesparingar samt initiera nya effektiviseringsprogram. Vi har också sedan en tid ett långtgående anställningstopp inom koncernen och arbetar bland annat med att ytterligare effektivisera koncernens annonsproduktion. Jag tycker att det är viktigt att vi inte förblindas av det rådande konjunkturläget. Samtidigt som vi är kostnadsmedvetna, satsar vi inom utvalda projekt för att skapa kapacitet för framtida intäkts- och resultatlyft. Ett prioriterat projekt är vår tryckeriinvestering inom VLT Press och jag ser med tillförsikt fram emot vårens start av tryckeriets toppmoderna press. Det är med självtillit, men samtidigt med ödmjukhet, som vi fortsätter in i Ur ett aktieägarperspektiv bedömer jag att nya samarbeten, samt en återigen stigande lönsamhet, är potentiella värdedrivare under Personligen är jag fortsatt optimistisk avseende VLT som aktieinvestering. Koncernen omfattar tidningsutgivning på åtta orter, distributionsverksamhet, två tryckerier, verksamhet inom Internet och radio samt registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser. VERKSAMHET Affärsområdet Tidningar omfattar Vestmanlands Läns Tidning i Västerås, Bärgslagsbladet i Köping, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten, Avesta Tidning, Trollhättans Tidning, Elfsborgs Läns Allehanda i Vänersborg samt tidningsdistribution och utdelning av direktreklam. Elektroniska medier omfattar Internetbolaget Leanback Sweden (Internetkonsult), TVCheck (registrerar och kvalitetskontrollerar TV-reklam och tidningsannonser), Bra Radio (driver radiostationen Rix Fm) samt RadioHästen (30 %, driver radiostationer i Dalarna inom Mix Megapolnätet). Elektroniska medier omfattar även aktieinnehav i Internetutvecklaren CityGate (9 %) och den nätbaserade affärstidningen Ekonomi24.se (1,3 %). Tryckeriverksamheten omfattar VLT Press i Västerås samt Trollhättans Tryckeri. AFFÄRSIDÉ VLT skall verka inom mediesektorn med fokus på lokaltidningsindustrin, tryckeriverksamhet och elektroniska medier. MÅL Målet är att skapa långsiktiga värden för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediagrupp. VLT eftersträvar att nå en position som lokal marknadsledare för att kunna utnyttja skalfördelar och åstadkomma prisledarskap på medietjänster. STRATEGI VLT ska uppnå målet genom organisk tillväxt kompletterad med synergiskapande förvärv och allianser. Fokus är även på effektivisering av befintliga verksamheter samt på att skapa en ändamålsenlig finansiell struktur. Detta kräver en balansgång mellan investeringar, effektiviseringar, förvärv och kapitalrationaliseringar. KONCERNEN VLT AB OMFATTAR: Tidningar Elektroniska medier Tryckerier Vestmanlands Läns Tidning Leanback Sweden VLT Press Lennart Foss VD och koncernchef Trollhättans Tidning Bra Radio Trollhättans Tryckeri Elfsborgs Läns Allehanda TVCheck Arboga Tidning RadioHästen (30 %) Bärgslagsbladet CityGate (9 %) Sala Allehanda Ekonomi24.se (1,3 %) Fagersta-Posten Avesta Tidning VLT Distribution Direktreklamutdelning Nerikes Allehanda (17 %) Hallandsposten (10 %) TT (4,5 %) 6 VD HAR ORDET VLT AB 2001

9 VERKSAMHET, AFFÄ RSIDÉ, MÅ L OCH STRATEGI VLT AB

10 8 VLT-AKTIEN VLT AB 2001

11 M å let ä r att skapa vä rden fö r aktieä garna VLT:s företagsledning arbetar sedan tidigare aktivt med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt ökat aktieägarvärde i VLT. AKTIEÄGAR- OCH OPTIONSPROGRAM Programmet har sedan tidigare följande huvudlinjer: Förbättra förutsättningarna för bolagets tillväxt och lönsamhet. Skapa en långsiktig finansiell balans i bolaget. Arbeta för att öka aktiemarknadens intresse för VLT. Stimulera likviditeten i VLT-aktien. Långsiktigt ge en god aktieutdelning. Under senhösten 2000 förvärvade ett antal personer i ledande ställning inom VLT AB syntetiska optioner. Programmet omfattade vid det första tillfället optioner, motsvarande cirka 1,4 procent av det totala antalet utestående aktier. Löptiden är till och med december månad 2003, med ett lösenpris om SEK 129. Optionsprogrammet har en övre gräns för utfallet på SEK 86 per option, vilket innebär att taket är SEK 215 per aktie. Avsikten med optionsprogrammet är att ytterligare stärka berörda personers engagemang i VLT:s framtida värdetillväxt. I syfte att säkerställa framtida rekrytering och för att behålla personal i ledande ställning ser VLT syntetiska optioner som ett verkningsfullt och naturligt återkommande medel. Under 2001 gavs inga nya optioner ut, men ambitionen är att framöver sälja ytterligare optioner till ledande befattningshavare i koncernen. Aktiens kursutveckling under 2001 har inte överträffat optionernas minskade tidsvärde och därför har inga ytterligare ekonomiska reservationer för optionerna upptagits. Under 1998 infördes ett konverteringsförbehåll som möjliggör frivillig konvertering av A-aktier i syfte att öka likviditeten på den börsnoterade B-aktien. I september 2000 konverterades A-aktier, men under 2001 har inga A-aktier omstämplats till B-aktier. FINANSIELLA MÅL OCH UTFALL Ur ett aktiemarknadsperspektiv är VLT:s övergripande mål att långsiktigt skapa en god totalavkastning för aktieägarna. Med totalavkastning menas summan av den årliga genomsnittliga kurstillväxten och direktavkastningen. För att skapa förutsättningar för att uppnå en god totalavkastning åt ägarna finns ett antal finansiella delmål: Avkastning på eget kapital 2001 uppgående till 12,6 procent. Lönsamheten uttryckt som avkastning på eget kapital har under året fallit väsentligt. Nuvarande avkastning på eget kapital är under målnivån och fokus är därför på att snabbt förbättra lönsamheten och därmed uppfylla målet om en avkastning på eget kapital om procent. Soliditet Per årsskiftet 59,1 procent. Styrelsens bedömning är att VLT:s långsiktiga soliditet bör vara mellan procent, givet nuvarande verksamhetsrisk. Samtidigt är det primärt genom transfereringar av kontanta medel till aktieägarna som en snabb minskning av soliditeten kan åstadkommas inom VLT. Stora transfereringar av likvida medel, vid sidan av aktieutdelningen, är för tillfället ej aktuella, eftersom konjunkturläget är osäkert och tryckeriinvesteringen i Västerås kräver en stark likviditet. Dessutom bör en viss beredskap finnas för att kunna finansiera eventuella förvärv. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till MSEK 140,0 (229,9). Organisk tillväxt Under det gångna räkenskapsåret -1,8 procent. Koncernens ursprung och fortsatta tyngdpunkt ligger inom traditionella medier med en långsiktig tillväxt i nivå med samhällets totala tillväxt, BNP. Målet är därför att befintlig verksamhet organiskt skall växa snabbare än BNP över en konjunkturcykel. Under det gångna året minskade VLT:s omsättning med 1,8 procent, vilket betyder att målet för den organiska tillväxten inte har infriats under Samtidigt ger det stora beroendet av annonskonjunkturen goda förutsättningar för att tillväxten skall överträffa BNP när konjunkturen vänder. KURSUTVECKLING MOT O-LISTEINDEX UNDER 2001 SEK FINANSIELLA MÅL OCH UTFALL Mål Avkastning på eget kapital, % ,6 33,2 19,8 Soliditet, % ,1 56,3 50,9 Organisk tillväxt, % > BNP -1,8 2,5 7, JAN MAR MAJ JUL SEP NOV JAN B-aktien SX-O VLT-AKTIEN VLT AB

12 VLT-aktien Förvärvad tillväxt En värdeskapande förvärvsstrategi är ett viktigt komplement till målen för den organiska tillväxten. Under de senaste åren har tyvärr inga signifikanta förvärv genomförts, men VLT deltar aktivt i den begynnande omstruktureringen av mediasverige. VLT PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN VLT:s B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktien noterades 1985 på Stockholmsbörsens OTC-lista. Listan är sedan mitten av 2000 nedlagd och företagen som var noterade på OTC-listan ingår nu i den bredare O-listan. VLT-AKTIENS UTVECKLING UNDER ÅRET Under helåret 2001 steg kursen på B-aktien med SEK 0,50 till SEK 88,00 per aktie, vilket motsvarade en uppgång om 0,6 procent. Som relevanta jämförelser kan nämnas att OM Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) under samma period föll med 15,5 procent och O-listan, där VLT ingår, backade med 4,3 procent efter ett år som präglats av fortsatta kursfall inom IT- och telekomsektorn. VLT:s börsvärde, som under de senaste åren varit relativt stabilt, var vid årets utgång MSEK 518. Under 2001 uppgick lämnad aktieutdelning till SEK 4,00 vilket motsvarar en direktavkastning för aktieägarna om cirka 4,5 procent. Totalavkastningen under året uppgick således till drygt 5 procent. Per den 18 mars 2002 var aktiekursen SEK 96, motsvarande en uppgång om 9,1 procent jämfört med kursnivån vid årsskiftet. AKTIEUTDELNING OCH POLICY Det är styrelsens uppfattning att aktieutdelningen långsiktigt skall följa utvecklingen av bolagets resultat och eget kapital, givet en lämplig finansiell struktur och att bolaget ej behöver ytterligare kapital till investeringar som långsiktigt avkastar mer än aktieägarnas avkastningskrav. Den översoliditet som finns i balansräkningen skall användas till expansion och/eller kapitalöverföringar till aktieägarna. Årets aktieutdelning föreslås till SEK 4,00 per aktie, det vill säga oförändrad jämfört med Den föreslagna aktieutdelningen om SEK 4,00 per aktie motsvarar 54 procent av årets vinst per aktie och 6,6 procent av eget kapital per aktie vid årets utgång. AKTIEOMSÄTTNING Under året omsattes VLT B-aktier, vilket motsvarade en omsättningshastighet om 15,2 procent. Detta kan jämföras med 2000, då omsättningshastigheten uppgick till 23 procent. Under året var omsättningshastigheten på Stockholmsbörsen som helhet 134 procent och den mindre likvida O- listans omsättningshastighet var cirka 80 procent. Den nuvarande omsättningshastigheten i VLT-aktien är inte acceptabel. Koncernen fortsätter därför sitt arbete med att förbättra informationsgivningen, för att därigenom långsiktigt stimulera intresset för att handla med VLT-aktien. AKTIEÄGARE Det totala antalet aktieägare vid utgången av 2001 uppgick till 1 156, vilket är 175 färre än vid utgången av Enskilt intressantaste ägarförändringen är att Tidningsaktiebolaget Stampen i Göteborg (äger GP) har köpt ytterligare VLT-aktier, vilka motsvarar 4,7 procent av kapitalet. Säljare var ett antal av Fidelitys fonder. Stampen äger därmed totalt 1,1 miljoner B-aktier, motsvarande 18,7 procent och är därmed den enskilt största aktieägaren följt av Länsförsäkringar som äger 10 procent. Av det totala kapitalet i VLT utgörs 28 procent av institutionellt ägande och andelen av kapitalet som kontrolleras av utländska investerare sjönk något under året och vid slutet av 2001 uppgick det utländska ägandet till cirka 18 procent. AKTIEKAPITAL Bolaget har aktier om nominellt SEK 3,00 varav utgör B-aktier och är A-aktier. Det nominella aktiekapitalet är SEK B-aktierna har 1/10 röst per aktie och A-aktierna 1 röst per aktie. B-aktierna representerade vid årsskiftet 84,6 procent av kapitalet och 35,5 procent av antalet röster. Sedan 1998 innehåller VLT:s bolagsordning en klausul som tillåter frivillig omstämpling av A-aktier med 1 röst till B-aktier (noterade) med 1/10 röst. Under 2001 omstämplades inga A- aktier till B-aktier. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING År Förändring Totalt Antal aktier (MSEK) (MSEK) , Fondemission 0,2 0, Fondemission 0,6 1, Fondemission 1,2 2, Fondemission 4,8 7, Split 100:1 7, Nyemission 0,8 8, Fondemission 8,0 16, Split 2:1 16, Nyemission 0,1 16, Inlösen -1,4 14, Fondemission 2,9 1) 17, Split 2:1 17, FÖRDELNING AV AKTIEINNEHAV Antal aktier Antal aktieägare Totalt antal aktier Summa Summa Sammanställning baserad på offentlig aktiebok och förteckning över till VPC anmälda förvaltarregistrerade innehav per ) Via höjning av nominellt belopp från SEK 5 till VLT-AKTIEN VLT AB 2001

13 STÖRRE AKTIEÄGARE Antal Antal Totalt Procentuell andel A-aktier B-aktier antal Aktier Röster (1 röst) (1/10 röst) (%) (%) Släkten Pers ,5 73,8 Tidningsaktiebolaget Stampen ,7 7,8 Länsförsäkringar Bergslagen ,1 4,2 Boston Safe Deposit and Trust, USA ,6 3,2 State Street Bank and Trust Co, USA ,6 1,5 Fidelity Low-Priced Stock, USA ,5 1,5 Södermanlands Nyheter AB ,0 0,9 Sydostpress i Kalmar AB ,7 0,7 Deutsche Bank AG, England ,1 0,5 Northern Trust, England ,0 0,4 Goldman Sachs Int. Ltd, England ,5 0,2 Erik Anund Hallin ,5 0,2 Royal Trust, England ,3 0,1 UBOC Global Cust, USA ,3 0,1 Övriga ,6 4, ,0 % 100,0 % NYCKELTAL Prestationsnyckeltal Rörelsemarginal, % 4,9 8,8 * 8,3 8,8 8,1 Nettomarginal, % 6,1 13,4 6,8 7,2 7,4 Resultat per aktie, SEK 7,41 16,65 8,25 8,11 8,06 EK/Aktie, SEK 60,44 57,03 43,26 40,02 42,90 Avkastning EK, % 12,6 33,2 19,8 19,6 20,2 Avkastning syss kap, % 15,2 43,1 25,8 26,2 23,1 Utdelning per aktie, SEK 4,00 4,00 3,00 5,00 ** 2,17 Utdelning/resultat, % 54,0 24,0 36,4 61,7 26,9 Utdelning/EK, % 6,6 7,0 6,9 12,5 ** 5,1 Kassaflöde löpande verksamhet, MSEK 63,1 139,8 86,7 84,7 76,3 Kassaflöde per aktie, SEK 10,74 23,77 14,74 14,41 12,98 Risknyckeltal Betavärde (48 mån) 0,20 0,11 0,29 0,41 0,62 Omsättningshastighet, aktien, % Soliditet, % 59,1 56,3 50,9 49,1 51,4 Skuldsättningsgrad, ggr 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 Räntetäckningsgrad, ggr 92,4 120,0 54,9 39,2 47,6 Likvida medel/balansomslutning, % 23,3 38,6 29,4 24,8 29,2 Värderingsnyckeltal Börsvärde 31/12, MSEK Aktiekurs 31/12, SEK 88,00 87,50 85,00 79,00 106,10 P/E-tal, ggr 11,9 5,3 10,3 9,7 13,2 P/S-tal, ggr 0,72 0,70 0,70 0,70 0,98 EBIT-multipel, ggr 11,1 2,8 6,2 6,2 9,7 Kurs/EK, % EV/Sales, ggr 0,54 0,40 0,51 0,54 0,78 Direktavkastning, % 4,5 4,6 3,5 6,3 2,1 * exklusive jämförelsestörande poster ** varav SEK 2,50 i en extra utdelning DEFINITIONER Rörelsemarginal Rörelseresultat/Omsättning Nettomarginal Vinst efter skatt/omsättning Resultat per aktie Vinst efter skatt/genomsnittligt antal aktier under perioden Eget kapital per aktie Utgående eget kapital/utgående antal aktier Avkastning på eget kapital Nettovinst/Genomsnittligt eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto + finansiella poster/ Genomsnittligt sysselsatt kapital Utdelning/resultat Utdelning/Nettovinst Kassaflöde per aktie Kassaflöde löpande verksamhet/utgående antal aktier Betavärde Statistiskt mått på aktiens följsamhet uppåt och nedåt gentemot börsens generalindex under en 48-månaders period. Omsättningshastighet Totalt antal omsatta aktier under året/ Antal utestående aktier Soliditet Utgående eget kapital/utgående balansomslutning Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder/eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader/ Finansiella kostnader P/E-tal Börsvärde/Nettovinst P/S-tal Börsvärde/Omsättning EBIT-multipel Enterprise value/rörelseresultat Kurs/Eget kapital Börsvärde/Utgående eget kapital EV/Sales Enterprise value/omsättning Enterprise Value (EV) Börsvärde + Nettoskuld Nettoskuld Räntebärande skulder + Likvida medel Direktavkastning Utdelning per aktie/aktiekurs VLT-AKTIEN VLT AB

14 Ö kat omvandlingstryck inom mediabranschen Konjunkturförsvagningen och en fortsatt snabb teknisk utveckling inom mediarelaterade områden borgar för ett ökat omvandlingstryck i mediasverige. ÅRET SOM GICK En vikande konjunktur, fallande börs och den ökade oron som följde på terrorattackerna i USA har bidragit till att reklaminvesteringarna i traditionella medier minskat med drygt 10 procent under Särskilt fjärde kvartalet blev nedgången markant med en minskning av reklaminvesteringarna med hela 15 procent i förhållande till samma period året innan. Total annonsomsättning uppgick till 15,4 miljarder kronor 2001 en minskning med 1,9 miljarder. Under det gångna året har produktoch utbudsannonsering prioriterats framför varumärkes- och platsannonsering. Totalt har detta medfört en nedgång för annonseringen i TV, radio, utomhus och press. Däremot har direktreklam och annonsblad haft en positiv tillväxt. Annonseringen i lokalpress var förhållandevis stabil relativt storstads- och kvällspressens utveckling, eftersom lokalpressen har en betydande andel utbudsannonsering. Annonsering i lokalpress kan under perioder drivas av exempelvis lokala nyetableringar inom handeln samt demografiska förändringar. PROGNOS 2002 Utsikterna för annonsmarknaden som helhet ser osäkra ut för Prognoser pekar på att tillväxten återhämtar sig först under andra halvåret 2002, men att lågkonjunkturen håller i sig under våren. Det finns därför förutsättningar för en viss återhämtning av annonskonjunkturen under hösten. Under första kvartalet förväntas negativ tillväxt för de traditionella medierna och andra kvartalet visar prognoserna på en nolltillväxt i reklaminvesteringarna. Valrörelsen förväntas ge positiv tillväxt i det tredje kvartalet och under fjärde kvartalet bedöms det förbättrade konjunkturläget öka medieinvesteringarna. Sammantaget förväntas nolltillväxt för medieinvesteringar under 2002, men där utomhus, radio, TV och kvällspress återtar marknadsandelar bland annat som en följd av flera stora sportevenemang och Riksdagsvalet. GRUNDLÄGGANDE DRIVKRAFTER I MEDIABRANSCHEN Mediabranschens aktörer konkurrerar genom att presentera nyheter och information som av allmänheten upplevs som intressant och relevant. Informationen presenteras på ett underhållande och enkelt sätt samt förmedlas bekvämt och priseffektivt. Samtidigt skapas ofta en långvarig relation mellan avsändaren och mediekonsumenten, där olika grad av förtroende och uppskattning byggs upp. Mediavanor är ofta stabila och grundläggs redan i unga år. Mediavanor är även starkt förknippade med mediakonsumentens geografiska hemvist, modersmål och intressen. Olika media är bra på att förmedla nyheter på olika sätt och ibland samverkar flera olika medier där var och en fyller sin plats. Exempelvis Internet är väl lämpat för sökningar, dagstidningen för allmäninformation i regionen, TV kan åskådliggöra eller ge liv åt en spektakulär händelse och radio är bra för underhållning och snabb nyhetsförmedling. Ett sportevenemang kan ses i TV, men förberedelserna och förhandstipsen kan beskrivas i en dagstidning och fördjupningar kan sökas på Internet. Samtidigt som olika medier konkurrerar om konsumentens tid kan de också stödja varandra och tillsammans verka mer heltäckande. Media präglas av en stor andel fasta kostnader, vilka främst utgörs av redaktionen eller den enhet som sammanställer och förmedlar informationen. Särskilt etermedier och medier på Internet har stor andel fasta kostnader. När väl de fasta kostnaderna är täckta blir varje ytterligare intäkt ett direkt bidrag till resultatet, vilket gör att variationen i lönsamheten hos de olika aktörerna är stor. Korrelationen mellan att ha flest läsare, lyssnare eller tittare inom en viss nisch och att vara mer lönsam än konkurrenterna är hög. Dagstidningar har förutom den fasta kostnaden för redaktionen också halvfasta eller rörliga kostnader för papper, tryck och distribution. Tack vare de stabila mediavanorna uppstår ofta lokal dominans som svårligen förändras. 12 MEDIABRANSCHEN VLT AB 2001

15 REKLAMINVESTERINGAR, MSEK Mediegrupp (IRM) 2001 ±00 % 2000 Morgonpress totalt , Storstadspress , Landsortspress , Kvällspress ,3 696 Populärpress 632-2,3 647 Fackpress , TV , Text-TV 72-8,6 79 Utomhus ,6 775 Bio 80 1,7 78 Radio ,1 592 Totalt traditionella medier , Internet totalt , Banner/sponsring ,3 - Sökbaserad reklam ,5 - Oadresserad DR (Distr.) , Adresserad DR (Distr.) , DR via ,6 8 Gratistidningar 953-2,8 991 Annonsblad 434 5,9 410 Källa: IRM, förändringssiffran baseras på jämförbart material. Antalet dagstidningar har varit stabilt över lång tid, även om ett antal sammanslagningar och nedläggningar har skett de senaste fem åren. Följande är karaktäristiskt för den svenska tidningsbranschen: Nästan samtliga dagstidningar är lokala. Undantagen är Aftonbladet, Expressen och Dagens Industri. Mycket stor andel av dagstidningarna säljs genom prenumeration och levereras till hemmet. De flesta dagstidningar i Sverige har traditionellt starka kopplingar till politiska ideologier, även om detta idag inte är lika tydligt som tidigare. På samtliga dessa tre punkter kan tidningarna inom VLT sägas vara typiska. Gratistidningarnas utveckling hör till de viktigaste nya fenomenen inom dagstidningsindustrin under det sista decenniet och då framför allt genom Metro som numera finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm blev den en omedelbar succé bland både läsare och annonsörer när den introducerades Mediabolagens strategi innehåller ofta följande komponenter: Presentera intressanta och relevanta nyheter och information på ett underhållande, bekvämt och priseffektivt sätt. Söka lokal dominans inom en viss nisch. Söka skalfördelar genom exempelvis gemensamma nyheter och marknadsföring. Kombinera flera olika medier och låta dem stödja varandra, exempelvis en nätutgåva av en dagstidning. Ha respekt för den tröghet med vilka mediavanor ändras. En nyskapande mediasatsning är ofta kostsam, tar tid och slutresultatet är ofta osäkert. DAGSTIDNINGSBRANSCHEN Svenskarna har anammat användning av Internet i stor utsträckning vid internationella jämförelser. Samtidigt ägnas fortfarande stor tid åt läsande av dagstidningar i landet. Svenskar spenderar inte mer tid åt media än människor i den övriga industrialiserade världen, men vår mediakonsumtion är mer sammansatt genom att flera olika medier kombineras. Den svenska tidningsbranschen har av tradition varit mycket stark. Drygt 80 procent av den vuxna befolkningen läser en dagstidning en vanlig dag. Det finns omkring 160 dagstidningar i Sverige, varav mer än hälften utkommer fyra eller fler gånger i veckan. Grunden för Metros framgång i Stockholm är bland annat: En stark tradition av tidningsläsning i Sverige. I Stockholm fanns en stor grupp som inte hade någon morgontidning. Kollektivtrafiken, och i synnerhet tunnelbana, används flitigt av Stockholms invånare och utgör en perfekt distributionsplats för en gratistidning. Andra viktiga trender under den senaste tioårsperioden har varit upplagenedgången för kvällstidningarna och då framför allt Expressen. Detta har uppvägts av den starka ökningen för affärspress och finansiell information med Dagens Industri i spetsen. MEDIABRANSCHEN VLT AB

16 Mediabranschen Tidningarna har under senare år alltmer omorienterats från politiska redskap till kommersiella företag. Detta har lett till att tidningar med olika politisk inriktning ändå kan organiseras inom samma företag, vilket var i det närmaste omöjligt i början av1990-talet. Totala intäkter i dagstidningsindustrin uppgick till cirka 18 miljarder kronor under 2000, där lokaltidningarna utanför storstäderna stod för ungefär hälften. Av lokaltidningarnas intäkter kommer cirka 60 procent från annonser och resten från prenumerationsavgifter och lösnummerförsäljning. Nettomarginalen i tidningsbranschen har stigit från 2,2 procent bottenåret 1996 till toppnoteringen 13,2 procent Samtidigt bör det noteras att resultaten under 2000 inkluderar stora utbetalningar från Pressens Pensionskassa och SPP. RADIO Radio var i Sverige ett monopol fram till 1979 då olika ideella organisationer började tillåtas att sända närradio. Den kommersiella radion, som startade i början på 90-talet, var tänkt att organiseras som lokalradio och licenser auktionerades ut till högstbjudande. Fyra nätverk har sakta tagit form: NRJ, Mix Megapol, Rix Fm och Fria Media. De tre första erbjuder ett mycket homogent utbud på en nationell nivå, medan Fria Media har mer varierat innehåll lokalt. TIDNINGSKONCERNERNAS ANDEL AV OMSÄTTNINGEN I TIDNINGSBRANSCHEN ÅR 2000 Bonnier AB 31,1 % Schibsted* 13,8 % NRJ har en klar inriktning mot ungdomar medan Mix Megapol och Rix Fm riktar sig mot lyssnare i åldern 20 till 40 år. VLT:s bolag Bra Radio driver Rix FM:s station i Västerås. Tidnings AB Stampen 8,4 % Nya Wermlandstidningen 3,7 % Gefle Dagblad 3,3 % Herenco AB 3,2 % Center Tidningar AB 2,9 % Den kommersiella radion har problem beroende på att man inte har lyckats attrahera så många lyssnare som förväntat och att annonsörernas intresse varit relativt svalt. Radions andel av reklamkakan är cirka 3 procent klart under snittet för Europa. En förklaring kan vara den relativa framgången för public service, där Sveriges Radio organiserat sig i fyra kanaler vilka tillsammans är nästan dubbelt så stora som hela den kommersiella radion sammanslaget. Särskilt P4 med en blandning av lokalt innehåll och populär musik har mer än 2/3 av SR:s lyssnare. Den kommersiella radions ekonomiska problem förvärras av de upptrissade licenspriserna som auktionerna har gett upphov till. Sydostpress 2,7 % VLT AB 2,6 % Norrköpings Tidningar 2,5 % Övriga 23,4 % Nerikes Allehanda 2,4 % *) Aftonbladet och Svenska Dagbladet 14 MEDIABRANSCHEN VLT AB 2001

17 FRAMTIDEN Förändringstakten i mediabranschen kommer att vara minst lika hög under de kommande åren som under de senaste decennierna. Följande megatrender kan skönjas de kommande åren: INTERNET Många nya snabbt växande mediafenomen har sett dagens ljus de senaste 15 åren. Under 1980-talet kom videon och text-tv. I början av 1990-talet introducerades kommersiell radio och TV. På senare år har mobiltelefonin och SMS slagit igenom på bred front liksom hemdatorn och Internet. Sverige ligger i topp beträffande antal datorer och uppkoppling mot Internet. Mer än 60 procent av svenskarna har en PC hemma och nästan lika många är uppkopplade mot nätet. Internet har framför allt visat sin styrka i kommunikation mellan människor ( ), administrativa tjänster (aktiehandel och bankärenden) och specifika sökningar. Internet har också visat sig fungera utmärkt som nyhetsmedium. Styrkorna är snabbheten, möjlighet till direkta fördjupningar och den kostnadseffektiva distributionen. I princip samtliga nyhetsorgan och tidningar förmedlar nyheter och information på nätet. Den största sajten Aftonbladet.se har i det närmaste utvecklats till en portal. Problemet med nyhetsförmedling över Internet är ekonomin. Annonsörerna lyser med sin frånvaro och få hållbara betalningssystem har presenterats, samtidigt som kostnaderna för mediaföretagen är relativt höga. I Aftonbladets fall kan det dock finnas ett positivt samband mellan en populär sajt och en god lösnummerförsäljning. VLT har investerat i det relativt nya projektet Ekonomi24.se som är en renodlad medieprodukt för Internet. Denna sajt förmedlar ekonominyheter i realtid och testar för närvarande en nyskapande metod för ersättning för prenumerationer. Antalet bredbandsuppkopplingar i hemmen ökar, vilket möjliggör hemtagning av film, musik mm. Det kommer dock sannolikt att dröja innan datorn får en central plats i vardagsrummet. Morgontidningen är relativt ohotad. Däremot kommer tidningarna troligtvis i högre utsträckning att börja ta betalt för sina nätutgåvor. Konsolidering och strukturförändring i branschen kommer att fortsätta. Mobiltelefonoperatörer, filmbolag, TV-stationer, tidningsföretag, bokförlag etc kommer att bilda allt större konstellationer. Oheliga allianser mellan forna fiender blir vanligare. Mobilt Internet slår igenom, under förutsättning att kostnaderna för att surfa för konsumenten blir låg. Mobilt Internet blir sannolikt ett komplement till Internetaccess via datorn. Den digitala TV:n tar gradvis marknadsandelar men kommer att få leva parallellt med analoga system under en lång tid. Format som widescreen och HD (högdefinitions-tv) kan komma att öka. Den digitala radion får se sig slagen för den här gången. Det finns en möjlighet att förnyade satsningar görs senare. Den digitala videon, DVD, kommer att slå ut det gamla VHS-systemet. Kombinationsprodukter, gemensam marknadsföring och samarbete blir vanligare. En redaktion sammanställer nyheter för flera olika media, olika typer av media stödjer och backar upp varandra, allt större mediapaket erbjuds mediakonsumenter, annonsörer o d. MEDIABRANSCHEN VLT AB

18 Koncernö versikt Verksamhetsåret utvecklades svagare än förväntat, vilket sammanhänger med den snabbt försämrade konjunkturen under INTÄKTER OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN Koncernens nettoomsättning uppgick under 2001 till MSEK 711,2 (723,4). Detta innebär en minskning med 1,7 procent jämfört med föregående år. Verksamhetsåret utvecklades svagare än förväntat, vilket sammanhänger med den snabbt försämrade konjunkturen. Tillväxten inom Tidningar respektive Elektroniska medier uppgick till -2,2 procent respektive 3,9 procent, medan omsättningen inom Tryckerier i stort sett var oförändrad. Rörelseresultatet försämrades med 45,7 procent till MSEK 35,1 (64,7). Resultatandelar i intressebolag belastar resultatet med MSEK -2,3 (-7,2). Resultatet inkluderar en bokföringsmässig vinst på MSEK 4,9 från försäljningen av aktierna i TV Bergslagen. Koncernens rörelsemarginal uppgick till 4,9 (8,8) procent. Finansnettot minskade till MSEK 18,2 (25,6) vilket gör att resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 53,3(130,8). Det försämrade finansnettot förklaras främst av en minskad utdelning från Liberala Tidningar AB (moderbolag till Nerikes Allehanda AB), där VLT äger 17 procent. Årets mottagna aktieutdelning uppgick till MSEK 9,7 (18,7). Vinsten per aktie blev SEK 7,41 (16,65). Exklusive jämförelsestörande poster var vinsten per aktie SEK 11,69 under Eget kapital per aktie uppgick till SEK 60,44 (57,03). Antalet aktier är totalt Kassaflödet från den löpande verksamheten blev MSEK 63,1 (139,8). Per aktie uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till SEK 10,74 (23,77). Under året har koncernen inte gjort några förvärv av betydelse, men avyttrat intressebolaget TV4 Bergslagen. Under december 2001 avyttrades koncernens innehav om 49 procent i TV4 Bergslagen till TV4 AB. Vidare togs beslut om att avveckla innehavet i intressebolaget Medical Link (27 %) efter att slutsatsen dragits att bolaget i rådande marknadsklimat saknade förutsättningar för lönsamhet. INTÄKTER OCH RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE TIDNINGAR Tidningarnas omsättning minskade med 2,2 procent till MSEK 509,8 (521,5). Annonsintäkterna har till följd av den avmattade konjunkturen minskat med 7,7 procent till MSEK 262,8 (284,6). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 44,7 (64,4) en minskning med 30,6 procent. Rörelsemarginalen var 8,8 (12,3) procent. Resultatförsämringen medför att planerade rationaliseringar och effektivitetsprogram har intensifierats. ELEKTRONISKA MEDIER Elektroniska mediers omsättning uppgick till MSEK 29,4 (28,3) en ökning med 3,9 procent. Rörelseresultatet förbättrades till MSEK -6,9 (-11,4). Omsättningstillväxten är framförallt hänförlig till TVCheck som redovisar väsentligt högre intäkter till följd av ett vidareutvecklat och därmed förbättrat kunderbjudande. VLT:s engagemang i avvecklingen av intressebolaget Medical Link har under året påverkat resultatet med MSEK -6,6 (-7,8). Koncernens intäkter 2001 Koncernens kostnader 2001 Omsättning per affärsområde 2001 Kassaflöde från löpande verksamhet (MSEK) , ,3 84,7 86,7 63, Annonser 36,5 % 1. Personalkostnader 49,5 % 1. Tidningar 70,9 % Tryckerier 24,7 % 3. Upplaga 21,4 % 2. Råvaror och förnödenheter 19,9 % 3. Övr. ext. kostnader 14,4 % 2. Tryckerier 24,7 % 3. Elektroniska medier 4,1 % Distribution 10,6 % 4. Distributionskostnader 10,2 % Övrigt 0,3 % 5. Elektroniska medier 4,1 % 5. Avskrivningar 5,5 % Övrigt 2,7 % Övrigt 0,5 % 16 KONCERNÖ VERSIKT VLT AB 2001

19 TRYCKERIER Beläggningen i koncernens tryckpressar har under året varit fortsatt god. Nya uppdrag, men med något lägre marginal, har delvis kompenserat bortfallet av ett stort tryckuppdrag från juli månad Den externa omsättningen uppgick till MSEK 177,5 (178,9). VLT Press i Västerås redovisar svagt ökade externa intäkter samtidigt som Trollhättans Tryckeri redovisar lägre intäkter 2001 jämfört med Lägre marginaler till följd av hårdare priskonkurrens har pressat rörelseresultatet, vilket försämrades med 44,5 procent till MSEK 13,1 (23,6). Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 (13,2) procent. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar ökade under året som gick och motsvarade MSEK 137,5 (41,6), varav MSEK 0,1 (8,7) avser finansiella anläggningstillgångar. Investeringarna under 2002 kommer att vara på ungefär motsvarande nivå som under Ökningen i investeringar är huvudsakligen hänförlig till utbyggnaden av VLT Press, som enligt plan intensifieras under Under 2001 har en ny tryckerifastighet uppförts och den första tryckpressen levererades vid årsskiftet, medan den andra kommer att levereras under innevarande år. FINANSIELL STÄLLNING Under 2001 transfererades MSEK 23,5 till aktieägarna via den ordinarie aktieutdelningen. Likvida medel sjönk under året och uppgick vid årets slut till MSEK 140,0 (229,9). Soliditeten var 59,1 (56,3) procent. Det egna kapitalet uppgick till MSEK 355,4 (335,4) eller SEK 60,44 (57,03) per aktie. AKTIEINNEHAV VLT:s strategiska aktieinnehav utgörs av aktieposter i såväl traditionella som nyare medier. I tidningsföretagen Nerikes Allehanda och Hallandsposten äger koncernen 17 respektive 10 procent, vidare äger koncernen 4,5 procent av aktierna i TT. INTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE 2001 (MSEK) Inom elektroniska medier äger VLT aktier i Internetutvecklaren CityGate (9 %), mediabolaget RadioHästen (30 %) samt en aktiepost om 1,3 procent i den internetbaserade affärstidningen Ekonomi24.se. ÖVRIGT Koncernens totala fastighetsinnehav styrs av lokalbehovet i den egna rörelsen. Av totalytan på cirka m 2 hyrs cirka m 2 ut externt. Per årsskiftet 2001/2002 värderas fastighetsbeståndet till MSEK 145 (137). Medelantalet anställda uppgick under helåret 2001 till 929 (937). Intäkter +/- % Resultat +/- % Tidningar 509,8-2,2 44,7-30,6 Elektroniska medier 29,4 +3,9-6,9 +39,5 Tryckerier 177,5-0,8 13,1-44,5 Övrigt 2,2-29,0-15,8-32,3 718,9-1,8 % 35,1-45,7 % Totala intäkter och resultat efter finansnetto (MSEK) Rörelsemarginal (%) Likvida medel (MSEK) Avkastning på eget kapital (%) ,1 8,8 8,3 8,8* 8,75 7, , , ,9 5,0 3, ,2 19,6 19, , , , Intäkter * exklusive jämförelsestörande poster Intäkter 2001 Resultat efter finansnetto KONCERNÖ VERSIKT VLT AB

20 18 TIDNINGAR VLT AB 2001

12 MÅNADER 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000. Periodens kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 140,7 (86,7).

12 MÅNADER 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000. Periodens kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 140,7 (86,7). 12 MÅNADER 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade med 2,6 procent till MSEK 723,6 (705,1). Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 9,6 procent till MSEK 64,9 (59,2). Resultatandelar

Läs mer

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99).

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99). 3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 Nettoomsättningen minskade med 5,0 procent till MSEK 176,5 (185,7). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Tidningsrörelsens rörelseresultat var

Läs mer

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4).

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). 9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002 Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (13,4), inklusive en reavinst om MSEK 2,2 och extrakostnader

Läs mer

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER DELÅRSRAPPORT VLT VLT AB AB JANUARI-JUNI 2005 2 Januari juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 13,3 procent till MSEK 454,7 (401,5). Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT VLT AB 2000

HALVÅRSRAPPORT VLT AB 2000 JANUARI - JUNI 2000 Omsättningen ökade med 7 procent till MSEK 376 (350). Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 48 procent till MSEK 38,7 (26,2). Samtliga affärsområden uppvisar förbättrade

Läs mer

Produktion: VLT Reklam. Tryck: Arkpressen, Västerås 2003

Produktion: VLT Reklam. Tryck: Arkpressen, Västerås 2003 VLT AB (publ), Slottsgatan 27, Box 3, 721 03 Västerås Tel: 021/19 90 00, Fax: 021/19 91 02, E-post: koncern@vlt.se Hemsida: www.vltab.com. Org.nr. 556032-9467 Produktion: VLT Reklam. Tryck: Arkpressen,

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H 1 ÅRSREDOVISNING 2003 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H BOLAGSSTÄMMA/EKONOMISK INFORMATION 2004 VLT AB 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 29 april 2004 kl 17.00 i VLT-huset, Slottsgatan

Läs mer

T I D N I N G A R T R Y C K E R I E R E L E KT R O N I S K A M E D I E R VLT AB I 2005 1

T I D N I N G A R T R Y C K E R I E R E L E KT R O N I S K A M E D I E R VLT AB I 2005 1 T I D N I N G A R T RY C K E R I E R E L E KT R O N I S K A M E D I E R VLT AB I 2005 1 2 VLT AB I 2005 I N N E H Å L L Kort om koncernen 2005 4 VLT-koncernens affärsområden 5 VD har ordet 6 Mediabranschen

Läs mer

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER ÅRSREDOVISNING 24 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H Kort om koncernen 24 Koncernen omfattar tidningsutgivning, distributionsverksamhet, tryckeri, verksamhet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer