Bolagsstämma 2. Kort om VLT AB 2000/ VD har ordet 4. Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6. VLT-aktien 8.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstämma 2. Kort om VLT AB 2000/2001 3. VD har ordet 4. Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6. VLT-aktien 8."

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G V L T A B W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

2 Bolagsstämma 2 Kort om VLT AB 2000/ VD har ordet 4 Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6 VLT-aktien 8 Mediabranschen 12 Koncernöversikt 16 Tidningar 18 Elektroniska medier 24 Tryckerier 28 Hot och möjligheter 31 Personal och IT 32 Miljö 33 Flerårsöversikt och data per kvartal 34 Förvaltningsberättelse 35 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Kassaflödesanalys 40 Redovisningsprinciper 41 Noter 43 Förslag till vinstdisposition och underskrifter 50 Styrelse och revisor 51 Revisionsberättelse 52 Summary in English 53 Adresser

3 OBS! Denna del skäres bort Fliken är 122 mm

4 Kallelse till bolagsstä mma Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 24 april 2002 kl 17 i VLT-huset, Slottsgatan 27, Västerås. DELTAGANDE Rätt att deltaga på bolagsstämman har den aktieägare som är aktieägarregistrerad i den utskrift av aktieboken som görs fredagen den 12 april 2002 och senast kl fredagen den 19 april 2002 till VLT anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan om deltagande sker per telefon: , per fax: , per e-post: eller per post under adress VLT AB (publ), Berit Lindvall, Box 3, Västerås. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt registrerat aktieinnehav. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att deltaga i bolagsstämman fordras att aktierna är registrerade i eget namn senast fredagen den 12 april Den som förvaltar aktierna hjälper till med omregistreringen. KALLELSE Kallelse till bolagsstämman utfärdas genom annonser i koncernens tidningar samt i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 25 mars UTDELNING Styrelsen föreslår en utdelning med SEK 4,00 (4,00) per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning blir måndagen den 29 april Utdelning beräknas bli utsänd av VPC fredagen den 3 maj ÄRENDEN Ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma. BOLAGSSTÄ MMA VLT AB

5 Kort ekonomisk information om VLT AB 2001/2002 KORT OM VLT 2001 Rörelseresultatet uppgick till MSEK 35,1 (64,7), samtidigt som resultatet efter finansnetto var MSEK 53,3 (130,8). Nettoomsättningen minskade med 1,7 procent till MSEK 711,2 (723,4). Periodens kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 63,1 (139,8). Vinsten per aktie uppgår till SEK 7,41 (16,65). Exklusive jämförelsestörande poster var vinsten per aktie SEK 11,69 under Aktieinnehavet i TV Bergslagen, motsvarande 49 procent av bolaget, såldes till TV4 AB. Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om SEK 4,00 (4,00). EKONOMISK INFORMATION APRIL 2002 Bolagsstämma 24 APRIL månadersrapport avseende perioden januari mars 20 AUGUSTI 2002 Halvårsrapport avseende perioden januari juni 4 NOVEMBER månadersrapport avseende perioden januari september INTERNET Du hittar alltid aktuell information på Totala intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Avkastning på eget kapital (%) Vinst och utdelning per aktie (SEK) * , ,2 19,6 19, ,06 8,11 * 8,25 11,69** 7, , *inklusive jämförelsestörande poster på MSEK 40,5 Vinst per aktie Vinst per aktie 2001 Utdelning per aktie (2001 = Styrelsens förslag) * varav 2,50 i en extra utdelning ** exklusive jämförelsestörande poster EKONOMISK INFORMATION VLT AB

6 4 VD HAR ORDET VLT AB 2001

7 VD hoppas på en bä ttre annonskonjunktur Det är viktigt att inte förblindas av det rådande konjunkturläget och personligen är jag fortsatt optimistisk avseende VLT som aktieinvestering. Lennart Foss, VD och koncernchef ÅRET SOM GÅTT VLT:s rörelseresultat för 2001 uppgick till MSEK 35,1 (64,7). Vinsten per aktie var under samma period SEK 7,41 (11,69 exklusive jämförelsestörande poster år 2000). Resultattappet förklaras av en väsentligt försämrad annonskonjunktur och generellt lägre marginaler inom tryckeriområdet. Relativt tidigt under 2001 kände vi av konjunkturavmattningen och vi signalerade därmed för en lägre vinstnivå samtidigt som ytterligare kostnadsbesparingar verkställdes. Trots resultatförsämringen var aktiekursen relativt stabil under det gångna året och steg från SEK 87,5 till SEK 88. Under samma period backade index för Stockholmsbörsens O-lista med 4,3 procent under ett turbulent börsår. Aktieutdelningen för 2000 var SEK 4,00 och styrelsen föreslår nu en oförändrad utdelning om SEK 4,00 per aktie. I relation till vår aktiekurs i mars 2002 motsvarar det en direktavkastning om 4,4 procent. En betydande del av våra aktier ligger i långsiktiga placerares portföljer, vilket resulterar i att vår free-float, i såväl absoluta som i relativa termer, är relativt liten. Samtidigt är det naturligtvis smickrande att så få befintliga initierade ägare väljer att avyttra sina aktier. Den svaga likviditeten är delvis ett storleksrelaterat problem, men jag tycker att det är oacceptabelt med ett flertal börsdagar i följd utan handel i aktien. Antalet aktieägare har under året minskat från till För att ytterligare förbättra vår nätbaserade informationsgivning skall vi under året bygga om koncernens hemsida, Vid bolagsstämman i april 2001 utsågs Leif Zetterberg till ny ordförande i VLT AB:s styrelse. Leif Zetterberg är bland annat verksam som VD för LRF och har ersatt CW Ros. AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING Enligt IRM föll reklaminvesteringarna inom traditionella medier med drygt 10 procent Våra åtta tidningar redovisar samtidigt en minskning i annonsintäkterna om 7,7 procent. Generellt tycks det som om de lokala annonsmarknaderna utvecklats aningen bättre än riksmarknaden. Koncernens största tidningar, det vill säga de i Västerås, Trollhättan och Vänersborg fortsätter att redovisa ökande upplagar. Positivt är även att Sala Allehanda uppvisar en oförändrad upplaga samt att Vestmanlands Läns Tidning, åter igen, presterade en rörelsemarginal som översteg 12 procent. I december 2001 träffades en överenskommelse med TV4 AB om försäljning av samtliga VLT:s aktier i TV Bergslagen, motsvarande 49 procent av bolaget. Försäljningen av intressebolaget är en direkt konsekvens av vår uppfattning att TV Bergslagen i vår regi saknade förutsättningar för varaktig lönsamhet, givet att det tidigare sändningstillståndet löpte ut vid årsskiftet. TV Bergslagen är en av Sveriges modernaste lokala TV-stationer och som ett helägt dotterbolag till TV4 tillförs kompetens från landets ledande kommersiella TV-kanal. Ur vårt perspektiv ger försäljningen av TV Bergslagen upphov till en redovisningsmässig vinst om MSEK 4,9. Avvecklingen av Internetbolaget Medical Link, där vi ägde 27 procent, är genomförd i enlighet med vad vi tidigare rapporterat. Totalt har Medical Link belastat årets resultat med MSEK -6,6 (-7,8). Inga ytterligare kostnader förväntas. Den helägda Internetkonsulten, Leanback, har under året minskat sin externa omsättning marginellt till MSEK 12,6 (13,7). Antalet anställda uppgår till 27 personer och verksamheten fokuseras nu på att så snart som möjligt uppnå break even och positivt kassaflöde. Beläggningen i koncernens tryckerier är fortsatt god även om marginalerna på nya uppdrag har försämrats i kölvattnet av den försvagade konjunkturen. Den stora tryckeriinvesteringen i Västerås går nu in i en ny fas och vi planerar att den första pressen skall tas i bruk under maj månad Samtidigt som vi investerar i Västerås har vi medverkat till att skapa ett gemensamt tryckeribolag, Västsvenskt Tidningstryckeri AB, i västra Sverige. Vårt tryckeri i Trollhättan har under en längre tid uppvisat svaga resultat som en direkt konsekvens av överetableringen i regionen. Det nya bolaget, i vilket Trollhättans Tryckeri utgör ett av fyra tryckerier, har goda förutsättningar att skapa ekonomiskt mervärde. Enligt ett undertecknat letter of intent kommer VLT från och med andra kvartalet 2002 att äga 10 procent i det nya bolaget, som formellt går i drift under våren Generellt är vi positiva till denna typ av industriellt riktiga affärer. Huvudägare i det nybildade företaget är Göteborgs-Posten med 60 procent av aktierna och kapitalet. ÄGARSTRUKTUR OCH BRANSCHOMVANDLING Tidningsaktiebolaget Stampen, som är ägare till bland annat Göteborgs-Posten, har under året ökat sin ägarandel i VLT AB. Stampen förvärvade aktier, motsvarande 4,7 procent av kapitalet, bland annat genom att köpa aktieposter av den amerikanska fondförvaltaren Fidelity. Stampen innehar därmed 18,7 procent av aktierna och 7,8 procent av rösterna i VLT. Stampen/GP och VLT har i allt väsentligt en samsyn på hur ett effektivt mediabolag skall drivas. VD HAR ORDET VLT AB

8 Verksamhet, affä rsidé, må l och strategi VD fortsätter Det övergripande målet är att skapa långsiktiga värden för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediagrupp. ÅRET 2002 Vi förväntar oss inte någon omgående förbättring av annonskonjunkturen. Istället tror vi på en relativt svag annonsmarknad under den första hälften av 2002, därefter förväntas en viss förbättring. Vi kommer därför att intensifiera redan påbörjade kostnadsbesparingar samt initiera nya effektiviseringsprogram. Vi har också sedan en tid ett långtgående anställningstopp inom koncernen och arbetar bland annat med att ytterligare effektivisera koncernens annonsproduktion. Jag tycker att det är viktigt att vi inte förblindas av det rådande konjunkturläget. Samtidigt som vi är kostnadsmedvetna, satsar vi inom utvalda projekt för att skapa kapacitet för framtida intäkts- och resultatlyft. Ett prioriterat projekt är vår tryckeriinvestering inom VLT Press och jag ser med tillförsikt fram emot vårens start av tryckeriets toppmoderna press. Det är med självtillit, men samtidigt med ödmjukhet, som vi fortsätter in i Ur ett aktieägarperspektiv bedömer jag att nya samarbeten, samt en återigen stigande lönsamhet, är potentiella värdedrivare under Personligen är jag fortsatt optimistisk avseende VLT som aktieinvestering. Koncernen omfattar tidningsutgivning på åtta orter, distributionsverksamhet, två tryckerier, verksamhet inom Internet och radio samt registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser. VERKSAMHET Affärsområdet Tidningar omfattar Vestmanlands Läns Tidning i Västerås, Bärgslagsbladet i Köping, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten, Avesta Tidning, Trollhättans Tidning, Elfsborgs Läns Allehanda i Vänersborg samt tidningsdistribution och utdelning av direktreklam. Elektroniska medier omfattar Internetbolaget Leanback Sweden (Internetkonsult), TVCheck (registrerar och kvalitetskontrollerar TV-reklam och tidningsannonser), Bra Radio (driver radiostationen Rix Fm) samt RadioHästen (30 %, driver radiostationer i Dalarna inom Mix Megapolnätet). Elektroniska medier omfattar även aktieinnehav i Internetutvecklaren CityGate (9 %) och den nätbaserade affärstidningen Ekonomi24.se (1,3 %). Tryckeriverksamheten omfattar VLT Press i Västerås samt Trollhättans Tryckeri. AFFÄRSIDÉ VLT skall verka inom mediesektorn med fokus på lokaltidningsindustrin, tryckeriverksamhet och elektroniska medier. MÅL Målet är att skapa långsiktiga värden för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediagrupp. VLT eftersträvar att nå en position som lokal marknadsledare för att kunna utnyttja skalfördelar och åstadkomma prisledarskap på medietjänster. STRATEGI VLT ska uppnå målet genom organisk tillväxt kompletterad med synergiskapande förvärv och allianser. Fokus är även på effektivisering av befintliga verksamheter samt på att skapa en ändamålsenlig finansiell struktur. Detta kräver en balansgång mellan investeringar, effektiviseringar, förvärv och kapitalrationaliseringar. KONCERNEN VLT AB OMFATTAR: Tidningar Elektroniska medier Tryckerier Vestmanlands Läns Tidning Leanback Sweden VLT Press Lennart Foss VD och koncernchef Trollhättans Tidning Bra Radio Trollhättans Tryckeri Elfsborgs Läns Allehanda TVCheck Arboga Tidning RadioHästen (30 %) Bärgslagsbladet CityGate (9 %) Sala Allehanda Ekonomi24.se (1,3 %) Fagersta-Posten Avesta Tidning VLT Distribution Direktreklamutdelning Nerikes Allehanda (17 %) Hallandsposten (10 %) TT (4,5 %) 6 VD HAR ORDET VLT AB 2001

9 VERKSAMHET, AFFÄ RSIDÉ, MÅ L OCH STRATEGI VLT AB

10 8 VLT-AKTIEN VLT AB 2001

11 M å let ä r att skapa vä rden fö r aktieä garna VLT:s företagsledning arbetar sedan tidigare aktivt med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt ökat aktieägarvärde i VLT. AKTIEÄGAR- OCH OPTIONSPROGRAM Programmet har sedan tidigare följande huvudlinjer: Förbättra förutsättningarna för bolagets tillväxt och lönsamhet. Skapa en långsiktig finansiell balans i bolaget. Arbeta för att öka aktiemarknadens intresse för VLT. Stimulera likviditeten i VLT-aktien. Långsiktigt ge en god aktieutdelning. Under senhösten 2000 förvärvade ett antal personer i ledande ställning inom VLT AB syntetiska optioner. Programmet omfattade vid det första tillfället optioner, motsvarande cirka 1,4 procent av det totala antalet utestående aktier. Löptiden är till och med december månad 2003, med ett lösenpris om SEK 129. Optionsprogrammet har en övre gräns för utfallet på SEK 86 per option, vilket innebär att taket är SEK 215 per aktie. Avsikten med optionsprogrammet är att ytterligare stärka berörda personers engagemang i VLT:s framtida värdetillväxt. I syfte att säkerställa framtida rekrytering och för att behålla personal i ledande ställning ser VLT syntetiska optioner som ett verkningsfullt och naturligt återkommande medel. Under 2001 gavs inga nya optioner ut, men ambitionen är att framöver sälja ytterligare optioner till ledande befattningshavare i koncernen. Aktiens kursutveckling under 2001 har inte överträffat optionernas minskade tidsvärde och därför har inga ytterligare ekonomiska reservationer för optionerna upptagits. Under 1998 infördes ett konverteringsförbehåll som möjliggör frivillig konvertering av A-aktier i syfte att öka likviditeten på den börsnoterade B-aktien. I september 2000 konverterades A-aktier, men under 2001 har inga A-aktier omstämplats till B-aktier. FINANSIELLA MÅL OCH UTFALL Ur ett aktiemarknadsperspektiv är VLT:s övergripande mål att långsiktigt skapa en god totalavkastning för aktieägarna. Med totalavkastning menas summan av den årliga genomsnittliga kurstillväxten och direktavkastningen. För att skapa förutsättningar för att uppnå en god totalavkastning åt ägarna finns ett antal finansiella delmål: Avkastning på eget kapital 2001 uppgående till 12,6 procent. Lönsamheten uttryckt som avkastning på eget kapital har under året fallit väsentligt. Nuvarande avkastning på eget kapital är under målnivån och fokus är därför på att snabbt förbättra lönsamheten och därmed uppfylla målet om en avkastning på eget kapital om procent. Soliditet Per årsskiftet 59,1 procent. Styrelsens bedömning är att VLT:s långsiktiga soliditet bör vara mellan procent, givet nuvarande verksamhetsrisk. Samtidigt är det primärt genom transfereringar av kontanta medel till aktieägarna som en snabb minskning av soliditeten kan åstadkommas inom VLT. Stora transfereringar av likvida medel, vid sidan av aktieutdelningen, är för tillfället ej aktuella, eftersom konjunkturläget är osäkert och tryckeriinvesteringen i Västerås kräver en stark likviditet. Dessutom bör en viss beredskap finnas för att kunna finansiera eventuella förvärv. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till MSEK 140,0 (229,9). Organisk tillväxt Under det gångna räkenskapsåret -1,8 procent. Koncernens ursprung och fortsatta tyngdpunkt ligger inom traditionella medier med en långsiktig tillväxt i nivå med samhällets totala tillväxt, BNP. Målet är därför att befintlig verksamhet organiskt skall växa snabbare än BNP över en konjunkturcykel. Under det gångna året minskade VLT:s omsättning med 1,8 procent, vilket betyder att målet för den organiska tillväxten inte har infriats under Samtidigt ger det stora beroendet av annonskonjunkturen goda förutsättningar för att tillväxten skall överträffa BNP när konjunkturen vänder. KURSUTVECKLING MOT O-LISTEINDEX UNDER 2001 SEK FINANSIELLA MÅL OCH UTFALL Mål Avkastning på eget kapital, % ,6 33,2 19,8 Soliditet, % ,1 56,3 50,9 Organisk tillväxt, % > BNP -1,8 2,5 7, JAN MAR MAJ JUL SEP NOV JAN B-aktien SX-O VLT-AKTIEN VLT AB

12 VLT-aktien Förvärvad tillväxt En värdeskapande förvärvsstrategi är ett viktigt komplement till målen för den organiska tillväxten. Under de senaste åren har tyvärr inga signifikanta förvärv genomförts, men VLT deltar aktivt i den begynnande omstruktureringen av mediasverige. VLT PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN VLT:s B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktien noterades 1985 på Stockholmsbörsens OTC-lista. Listan är sedan mitten av 2000 nedlagd och företagen som var noterade på OTC-listan ingår nu i den bredare O-listan. VLT-AKTIENS UTVECKLING UNDER ÅRET Under helåret 2001 steg kursen på B-aktien med SEK 0,50 till SEK 88,00 per aktie, vilket motsvarade en uppgång om 0,6 procent. Som relevanta jämförelser kan nämnas att OM Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) under samma period föll med 15,5 procent och O-listan, där VLT ingår, backade med 4,3 procent efter ett år som präglats av fortsatta kursfall inom IT- och telekomsektorn. VLT:s börsvärde, som under de senaste åren varit relativt stabilt, var vid årets utgång MSEK 518. Under 2001 uppgick lämnad aktieutdelning till SEK 4,00 vilket motsvarar en direktavkastning för aktieägarna om cirka 4,5 procent. Totalavkastningen under året uppgick således till drygt 5 procent. Per den 18 mars 2002 var aktiekursen SEK 96, motsvarande en uppgång om 9,1 procent jämfört med kursnivån vid årsskiftet. AKTIEUTDELNING OCH POLICY Det är styrelsens uppfattning att aktieutdelningen långsiktigt skall följa utvecklingen av bolagets resultat och eget kapital, givet en lämplig finansiell struktur och att bolaget ej behöver ytterligare kapital till investeringar som långsiktigt avkastar mer än aktieägarnas avkastningskrav. Den översoliditet som finns i balansräkningen skall användas till expansion och/eller kapitalöverföringar till aktieägarna. Årets aktieutdelning föreslås till SEK 4,00 per aktie, det vill säga oförändrad jämfört med Den föreslagna aktieutdelningen om SEK 4,00 per aktie motsvarar 54 procent av årets vinst per aktie och 6,6 procent av eget kapital per aktie vid årets utgång. AKTIEOMSÄTTNING Under året omsattes VLT B-aktier, vilket motsvarade en omsättningshastighet om 15,2 procent. Detta kan jämföras med 2000, då omsättningshastigheten uppgick till 23 procent. Under året var omsättningshastigheten på Stockholmsbörsen som helhet 134 procent och den mindre likvida O- listans omsättningshastighet var cirka 80 procent. Den nuvarande omsättningshastigheten i VLT-aktien är inte acceptabel. Koncernen fortsätter därför sitt arbete med att förbättra informationsgivningen, för att därigenom långsiktigt stimulera intresset för att handla med VLT-aktien. AKTIEÄGARE Det totala antalet aktieägare vid utgången av 2001 uppgick till 1 156, vilket är 175 färre än vid utgången av Enskilt intressantaste ägarförändringen är att Tidningsaktiebolaget Stampen i Göteborg (äger GP) har köpt ytterligare VLT-aktier, vilka motsvarar 4,7 procent av kapitalet. Säljare var ett antal av Fidelitys fonder. Stampen äger därmed totalt 1,1 miljoner B-aktier, motsvarande 18,7 procent och är därmed den enskilt största aktieägaren följt av Länsförsäkringar som äger 10 procent. Av det totala kapitalet i VLT utgörs 28 procent av institutionellt ägande och andelen av kapitalet som kontrolleras av utländska investerare sjönk något under året och vid slutet av 2001 uppgick det utländska ägandet till cirka 18 procent. AKTIEKAPITAL Bolaget har aktier om nominellt SEK 3,00 varav utgör B-aktier och är A-aktier. Det nominella aktiekapitalet är SEK B-aktierna har 1/10 röst per aktie och A-aktierna 1 röst per aktie. B-aktierna representerade vid årsskiftet 84,6 procent av kapitalet och 35,5 procent av antalet röster. Sedan 1998 innehåller VLT:s bolagsordning en klausul som tillåter frivillig omstämpling av A-aktier med 1 röst till B-aktier (noterade) med 1/10 röst. Under 2001 omstämplades inga A- aktier till B-aktier. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING År Förändring Totalt Antal aktier (MSEK) (MSEK) , Fondemission 0,2 0, Fondemission 0,6 1, Fondemission 1,2 2, Fondemission 4,8 7, Split 100:1 7, Nyemission 0,8 8, Fondemission 8,0 16, Split 2:1 16, Nyemission 0,1 16, Inlösen -1,4 14, Fondemission 2,9 1) 17, Split 2:1 17, FÖRDELNING AV AKTIEINNEHAV Antal aktier Antal aktieägare Totalt antal aktier Summa Summa Sammanställning baserad på offentlig aktiebok och förteckning över till VPC anmälda förvaltarregistrerade innehav per ) Via höjning av nominellt belopp från SEK 5 till VLT-AKTIEN VLT AB 2001

13 STÖRRE AKTIEÄGARE Antal Antal Totalt Procentuell andel A-aktier B-aktier antal Aktier Röster (1 röst) (1/10 röst) (%) (%) Släkten Pers ,5 73,8 Tidningsaktiebolaget Stampen ,7 7,8 Länsförsäkringar Bergslagen ,1 4,2 Boston Safe Deposit and Trust, USA ,6 3,2 State Street Bank and Trust Co, USA ,6 1,5 Fidelity Low-Priced Stock, USA ,5 1,5 Södermanlands Nyheter AB ,0 0,9 Sydostpress i Kalmar AB ,7 0,7 Deutsche Bank AG, England ,1 0,5 Northern Trust, England ,0 0,4 Goldman Sachs Int. Ltd, England ,5 0,2 Erik Anund Hallin ,5 0,2 Royal Trust, England ,3 0,1 UBOC Global Cust, USA ,3 0,1 Övriga ,6 4, ,0 % 100,0 % NYCKELTAL Prestationsnyckeltal Rörelsemarginal, % 4,9 8,8 * 8,3 8,8 8,1 Nettomarginal, % 6,1 13,4 6,8 7,2 7,4 Resultat per aktie, SEK 7,41 16,65 8,25 8,11 8,06 EK/Aktie, SEK 60,44 57,03 43,26 40,02 42,90 Avkastning EK, % 12,6 33,2 19,8 19,6 20,2 Avkastning syss kap, % 15,2 43,1 25,8 26,2 23,1 Utdelning per aktie, SEK 4,00 4,00 3,00 5,00 ** 2,17 Utdelning/resultat, % 54,0 24,0 36,4 61,7 26,9 Utdelning/EK, % 6,6 7,0 6,9 12,5 ** 5,1 Kassaflöde löpande verksamhet, MSEK 63,1 139,8 86,7 84,7 76,3 Kassaflöde per aktie, SEK 10,74 23,77 14,74 14,41 12,98 Risknyckeltal Betavärde (48 mån) 0,20 0,11 0,29 0,41 0,62 Omsättningshastighet, aktien, % Soliditet, % 59,1 56,3 50,9 49,1 51,4 Skuldsättningsgrad, ggr 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 Räntetäckningsgrad, ggr 92,4 120,0 54,9 39,2 47,6 Likvida medel/balansomslutning, % 23,3 38,6 29,4 24,8 29,2 Värderingsnyckeltal Börsvärde 31/12, MSEK Aktiekurs 31/12, SEK 88,00 87,50 85,00 79,00 106,10 P/E-tal, ggr 11,9 5,3 10,3 9,7 13,2 P/S-tal, ggr 0,72 0,70 0,70 0,70 0,98 EBIT-multipel, ggr 11,1 2,8 6,2 6,2 9,7 Kurs/EK, % EV/Sales, ggr 0,54 0,40 0,51 0,54 0,78 Direktavkastning, % 4,5 4,6 3,5 6,3 2,1 * exklusive jämförelsestörande poster ** varav SEK 2,50 i en extra utdelning DEFINITIONER Rörelsemarginal Rörelseresultat/Omsättning Nettomarginal Vinst efter skatt/omsättning Resultat per aktie Vinst efter skatt/genomsnittligt antal aktier under perioden Eget kapital per aktie Utgående eget kapital/utgående antal aktier Avkastning på eget kapital Nettovinst/Genomsnittligt eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto + finansiella poster/ Genomsnittligt sysselsatt kapital Utdelning/resultat Utdelning/Nettovinst Kassaflöde per aktie Kassaflöde löpande verksamhet/utgående antal aktier Betavärde Statistiskt mått på aktiens följsamhet uppåt och nedåt gentemot börsens generalindex under en 48-månaders period. Omsättningshastighet Totalt antal omsatta aktier under året/ Antal utestående aktier Soliditet Utgående eget kapital/utgående balansomslutning Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder/eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader/ Finansiella kostnader P/E-tal Börsvärde/Nettovinst P/S-tal Börsvärde/Omsättning EBIT-multipel Enterprise value/rörelseresultat Kurs/Eget kapital Börsvärde/Utgående eget kapital EV/Sales Enterprise value/omsättning Enterprise Value (EV) Börsvärde + Nettoskuld Nettoskuld Räntebärande skulder + Likvida medel Direktavkastning Utdelning per aktie/aktiekurs VLT-AKTIEN VLT AB

14 Ö kat omvandlingstryck inom mediabranschen Konjunkturförsvagningen och en fortsatt snabb teknisk utveckling inom mediarelaterade områden borgar för ett ökat omvandlingstryck i mediasverige. ÅRET SOM GICK En vikande konjunktur, fallande börs och den ökade oron som följde på terrorattackerna i USA har bidragit till att reklaminvesteringarna i traditionella medier minskat med drygt 10 procent under Särskilt fjärde kvartalet blev nedgången markant med en minskning av reklaminvesteringarna med hela 15 procent i förhållande till samma period året innan. Total annonsomsättning uppgick till 15,4 miljarder kronor 2001 en minskning med 1,9 miljarder. Under det gångna året har produktoch utbudsannonsering prioriterats framför varumärkes- och platsannonsering. Totalt har detta medfört en nedgång för annonseringen i TV, radio, utomhus och press. Däremot har direktreklam och annonsblad haft en positiv tillväxt. Annonseringen i lokalpress var förhållandevis stabil relativt storstads- och kvällspressens utveckling, eftersom lokalpressen har en betydande andel utbudsannonsering. Annonsering i lokalpress kan under perioder drivas av exempelvis lokala nyetableringar inom handeln samt demografiska förändringar. PROGNOS 2002 Utsikterna för annonsmarknaden som helhet ser osäkra ut för Prognoser pekar på att tillväxten återhämtar sig först under andra halvåret 2002, men att lågkonjunkturen håller i sig under våren. Det finns därför förutsättningar för en viss återhämtning av annonskonjunkturen under hösten. Under första kvartalet förväntas negativ tillväxt för de traditionella medierna och andra kvartalet visar prognoserna på en nolltillväxt i reklaminvesteringarna. Valrörelsen förväntas ge positiv tillväxt i det tredje kvartalet och under fjärde kvartalet bedöms det förbättrade konjunkturläget öka medieinvesteringarna. Sammantaget förväntas nolltillväxt för medieinvesteringar under 2002, men där utomhus, radio, TV och kvällspress återtar marknadsandelar bland annat som en följd av flera stora sportevenemang och Riksdagsvalet. GRUNDLÄGGANDE DRIVKRAFTER I MEDIABRANSCHEN Mediabranschens aktörer konkurrerar genom att presentera nyheter och information som av allmänheten upplevs som intressant och relevant. Informationen presenteras på ett underhållande och enkelt sätt samt förmedlas bekvämt och priseffektivt. Samtidigt skapas ofta en långvarig relation mellan avsändaren och mediekonsumenten, där olika grad av förtroende och uppskattning byggs upp. Mediavanor är ofta stabila och grundläggs redan i unga år. Mediavanor är även starkt förknippade med mediakonsumentens geografiska hemvist, modersmål och intressen. Olika media är bra på att förmedla nyheter på olika sätt och ibland samverkar flera olika medier där var och en fyller sin plats. Exempelvis Internet är väl lämpat för sökningar, dagstidningen för allmäninformation i regionen, TV kan åskådliggöra eller ge liv åt en spektakulär händelse och radio är bra för underhållning och snabb nyhetsförmedling. Ett sportevenemang kan ses i TV, men förberedelserna och förhandstipsen kan beskrivas i en dagstidning och fördjupningar kan sökas på Internet. Samtidigt som olika medier konkurrerar om konsumentens tid kan de också stödja varandra och tillsammans verka mer heltäckande. Media präglas av en stor andel fasta kostnader, vilka främst utgörs av redaktionen eller den enhet som sammanställer och förmedlar informationen. Särskilt etermedier och medier på Internet har stor andel fasta kostnader. När väl de fasta kostnaderna är täckta blir varje ytterligare intäkt ett direkt bidrag till resultatet, vilket gör att variationen i lönsamheten hos de olika aktörerna är stor. Korrelationen mellan att ha flest läsare, lyssnare eller tittare inom en viss nisch och att vara mer lönsam än konkurrenterna är hög. Dagstidningar har förutom den fasta kostnaden för redaktionen också halvfasta eller rörliga kostnader för papper, tryck och distribution. Tack vare de stabila mediavanorna uppstår ofta lokal dominans som svårligen förändras. 12 MEDIABRANSCHEN VLT AB 2001

15 REKLAMINVESTERINGAR, MSEK Mediegrupp (IRM) 2001 ±00 % 2000 Morgonpress totalt , Storstadspress , Landsortspress , Kvällspress ,3 696 Populärpress 632-2,3 647 Fackpress , TV , Text-TV 72-8,6 79 Utomhus ,6 775 Bio 80 1,7 78 Radio ,1 592 Totalt traditionella medier , Internet totalt , Banner/sponsring ,3 - Sökbaserad reklam ,5 - Oadresserad DR (Distr.) , Adresserad DR (Distr.) , DR via ,6 8 Gratistidningar 953-2,8 991 Annonsblad 434 5,9 410 Källa: IRM, förändringssiffran baseras på jämförbart material. Antalet dagstidningar har varit stabilt över lång tid, även om ett antal sammanslagningar och nedläggningar har skett de senaste fem åren. Följande är karaktäristiskt för den svenska tidningsbranschen: Nästan samtliga dagstidningar är lokala. Undantagen är Aftonbladet, Expressen och Dagens Industri. Mycket stor andel av dagstidningarna säljs genom prenumeration och levereras till hemmet. De flesta dagstidningar i Sverige har traditionellt starka kopplingar till politiska ideologier, även om detta idag inte är lika tydligt som tidigare. På samtliga dessa tre punkter kan tidningarna inom VLT sägas vara typiska. Gratistidningarnas utveckling hör till de viktigaste nya fenomenen inom dagstidningsindustrin under det sista decenniet och då framför allt genom Metro som numera finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm blev den en omedelbar succé bland både läsare och annonsörer när den introducerades Mediabolagens strategi innehåller ofta följande komponenter: Presentera intressanta och relevanta nyheter och information på ett underhållande, bekvämt och priseffektivt sätt. Söka lokal dominans inom en viss nisch. Söka skalfördelar genom exempelvis gemensamma nyheter och marknadsföring. Kombinera flera olika medier och låta dem stödja varandra, exempelvis en nätutgåva av en dagstidning. Ha respekt för den tröghet med vilka mediavanor ändras. En nyskapande mediasatsning är ofta kostsam, tar tid och slutresultatet är ofta osäkert. DAGSTIDNINGSBRANSCHEN Svenskarna har anammat användning av Internet i stor utsträckning vid internationella jämförelser. Samtidigt ägnas fortfarande stor tid åt läsande av dagstidningar i landet. Svenskar spenderar inte mer tid åt media än människor i den övriga industrialiserade världen, men vår mediakonsumtion är mer sammansatt genom att flera olika medier kombineras. Den svenska tidningsbranschen har av tradition varit mycket stark. Drygt 80 procent av den vuxna befolkningen läser en dagstidning en vanlig dag. Det finns omkring 160 dagstidningar i Sverige, varav mer än hälften utkommer fyra eller fler gånger i veckan. Grunden för Metros framgång i Stockholm är bland annat: En stark tradition av tidningsläsning i Sverige. I Stockholm fanns en stor grupp som inte hade någon morgontidning. Kollektivtrafiken, och i synnerhet tunnelbana, används flitigt av Stockholms invånare och utgör en perfekt distributionsplats för en gratistidning. Andra viktiga trender under den senaste tioårsperioden har varit upplagenedgången för kvällstidningarna och då framför allt Expressen. Detta har uppvägts av den starka ökningen för affärspress och finansiell information med Dagens Industri i spetsen. MEDIABRANSCHEN VLT AB

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H 1 ÅRSREDOVISNING 2003 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H BOLAGSSTÄMMA/EKONOMISK INFORMATION 2004 VLT AB 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 29 april 2004 kl 17.00 i VLT-huset, Slottsgatan

Läs mer

> Innehåll. Årsredovisning VLT AB 2007 35. Kort om VLT-koncernen 4. Förvaltningsberättelse 36. VD har ordet 6. Resultaträkning 41

> Innehåll. Årsredovisning VLT AB 2007 35. Kort om VLT-koncernen 4. Förvaltningsberättelse 36. VD har ordet 6. Resultaträkning 41 2007 1 2007 > Innehåll 14 22 24 26 35 Kort om VLT-koncernen 4 VD har ordet 6 Känslighet och risker 9 Mediebranschen 10 Tidningar 14 Distribution 22 Elektroniska medier 24 Övriga verksamheter 26 Medarbetare

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

9 Årsredo 8 visning 3

9 Årsredo 8 visning 3 Årsredovisning 98 3 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 24 mars 1999 kl 17.30 i Berwaldhallen, Strandvägen 69, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 12 mars

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 2011.08.09 Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 augusti 2011 Magnus Anshelm Peter Mackhe Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 6 Finansiella mål och framtidsutsikter 13 Försäljningskanaler 15 Ekonomisk utveckling i sammandrag

Läs mer

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande.

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande. Årsredovisning 2002 Om Skandia Skandia bildades 1855 och har varit noterat på Stockholmsbörsen sedan 1863. Därmed är Skandia det enda noterade bolag som varit inregistrerat sedan Stockholmsbörsen startade.

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken Årsredovisning 1998 Industrivärdens börsportfölj Handelsbanken Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är Industrivärden 8 Börsportföljen 13 Kärninnehaven i börsportföljen 28 Industrivärden

Läs mer

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma Innehåll 4 2005 i sammandrag 5 Historien bakom Hakon Invest 6 Kommentar från VD 8 Affärsidé, mål och strategi 9 Verksamhet 13 Marknad 16 Aktien och ägare 18 Finansiell översikt Hakon Invest och definitioner

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden Årsredovisning 2002 Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden 1 INTRUM JUSTITIA 2002 Intrum Justitia i korthet Intrum Justitia är Europas ledande företag för hantering

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer