Nordeas verksamhet 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordeas verksamhet 2003"

Transkript

1 Nordeas verksamhet 2003

2 Detta är Nordea Ökat fokus och ökad snabbhet gav en förbättrad prestation Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, och Asset Management & Life. Koncernen har nästan 11 miljoner kunder och bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,7 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. telserna och förluster i General Insurance, samt konsekvenserna av nedskrivningarna av fastigheterna under fjärde kvartalet Vinsten per aktie var 0,51 euro jämfört med 0,30 euro 2002, och avkastningen på eget kapital (exklusive goodwill) var 16,7 procent jämfört med 11,3 procent Men, även om resultatet har förbättrats finns det som alltid rum för kontinuerlig förbättring Sammanfattningen produceras på engelska och de fyra nordiska språken, och finns tillgänglig via Internet och på Nordeas bankkontor. Årsredovisningspraxis Nordeas kommunikation med aktieägare och placerare sker i allt högre grad via Internet. All viktig information om Nordeakoncernen finns tillgänglig på koncernens webbplats. Under 2003 har över 1,3 miljoner personer besökt och laddat ned nästan finansiella rapporter och pressmeddelanden. Detta är en sammanfattning av Nordeas Annual Review Nordeas årsredovisning 2003 är den formella och reviderade redovisningen med fullständigt bokslut och noter, styrelsens förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys. Nordea Annual Review 2003 innehåller en översikt av affärsutvecklingen i Nordeakoncernen under 2003, inklusive en genomgång av strategin och affärsområdena. Finansiell kalender 2004 Nordea publicerar följande finansiella rapporter under 2004: Rörelserapport för första kvartalet den 28 april Delårsrapport för andra kvartalet den 18 augusti Rörelserapport för tredje kvartalet den 27 oktober Investor relations Investor relations Stockholm Tel: Webbsida Alla rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga via Internet på Finansiella rapporter från Nordeakoncernen kan beställas från Investor Relations. Layout och produktion: Market Support Bild: Brummer Fotografi Tryck: GraphX A/S I november 2002 identifierade vi ett antal kortsiktiga prioriteringar och lade upp en plan för att förbättra resultatet. När jag jämför dagens Nordea med Nordea för ett år sedan ser jag en bank som genomgått betydande förändringar. Idag är vi mer fokuserade, förändringar görs i en snabbare takt och konceptet med kontinuerlig förbättring är internaliserat genom hela organisationen års resultat: Starka förbättringar Rörelseresultatet ökade under 2003 med 17 procent jämfört med 2002, vilket återspeglar stabila intäkter, sänkta kostnader, högre kreditförluster, ett kraftigt förbättrat rörelseresultat i försäkringsverksamheten, samt en förbättrad kapitalavkastning i bankverksamheten. Årets resultat ökade med 68 procent till miljoner euro, på grund av det förbättrade rörelseresultatet, den positiva skatteeffekten under tredje kvartalet, förra årets avsättning till pensionsstif- Under året steg Nordeas aktiekurs med 40,6 procent på Stockholmsbörsen. Totalavkastningen för 2003 var 47,9 procent, vilket placerar Nordea på tredje plats i fråga om totalavkastning bland 20 jämförbara europeiska banker. De kortsiktiga prioriteringarna hanterade vi har levererat det vi lovade På hösten 2002 rådde en allmän känsla av besvikelse över Nordea bland aktieägare, övriga placerare och analytiker, vilket avspeglades i en svag aktiekursutveckling. För att åstadkomma den vändning som behövdes introducerade jag nyckelorden fokus, snabbhet och prestation, och vi identifierade ett antal kortsiktiga toppprioriterade områden: Minska volatiliteten och säkra tillväxten av intäkter Förbättra kostnadskontrollen Säkra kapitaleffektiviteten Bibehålla kvaliteten i kreditportföljen Och vi skapade en "sense of urgency" i hela organisationen. Idag är jag övertygad om att vi inte bara har lyckats förbättra vår prestation, utan att vi också har gjort det på ett sätt som 2 3

3 Detta är en sammanfattning av Nordeas Annual Review 2003 internaliserat en kontinuerlig förbättringsprocess som driver koncernens ökade konkurrenskraft vidare som en del av Nordeakulturen. På vissa områden har strukturåtgärder vidtagits för att justera vår kostnadsnivå till stagnerade eller minskande intäkter föranledda av det makroekonomiska läget och utvecklingen på finansmarknaderna. Låt mig på nytt ta upp vad vi åstadkommit i relation till de kortsiktiga toppprioriteringarna. Volatiliteten har minskats främst genom avyttringen av General Insurance och en förändrad affärsmodell för Life & Pensions. Intäkterna har hållits på en stabil nivå trots att de korta räntorna varit de lägsta sedan kriget, aktiviteten på aktiemarknaderna gått ner och makroekonomin varit dämpad. En kultur av strikt kostnadskontroll har vuxit fram, och kostnaderna under 2003 låg väl inom målet med oförändrade kostnader jämfört med Vår kapitaleffektivitet har stärkts genom försäljning av fastigheter och andra tillgångar utanför kärnverksamheten, förändrade affärsmodeller, växande affärer utanför balansräkningen och implementeringen av economic capital och economic profit som ramverk. Detta har gjort oss i stånd att börja köpa egna aktier och föreslå en ökad utdelning per aktie. Kreditförlusterna har minskat något under året och är koncentrerade till en enda bransch. Vår kreditportfölj i allmänhet är i god kondition. Intäktsutvecklingen i det rådande makroekonomiska läget förblir en oroskälla och vi kommer att ägna den extra uppmärksamhet framöver. Strikt kostnadskontroll förblir en viktig punkt på dagordningen, och vi har höjt kostnadsambitionen för Men det handlar om mycket mer än att minska kostnader. Det är en fråga om en reell omvandling till en enda bank, där vi är fokuserade, snabba och inte sentimentala varken när det gäller genomförandet av förändringar eller i den dagliga ledningen. Komplexiteten minskas går från för många till bara en Med rötter i fyra stora banker i fyra olika länder hade Nordea ett utgångsläge som var komplext till sin natur. Under 2003 har åtgärder för att reducera komplexiteten vidtagits i hela organisationen. Group Processing and Technology, som etablerades på hösten 2002, har varit en viktig pådrivande faktor och medhjälpare i konsolideringen och integreringen av processer, produktion och teknik. Bland de viktigaste satsningarna kan nämnas en kraftig minskning av IT-utvecklingskostnaderna, och konsolideringen av IT-produktionen till ett samägt bolag med IBM, Nordic Processor, som nu är fullt fungerande. Hanteringen av integrationsprojektportföljen har centraliserats, och nya framtida mål för reducering av komplexiteten har identifierats. De första stegen i förenklingen och omvandlingen av koncernens legala struktur till ett europabolag har tagits. Harmoniseringen av affärsorganisationen inom Retail Banking håller på att slutföras, och service- och supportfunktionerna har omvandlats från huvudsakligen policyskapande funktioner till centrala service- och supportenheter för hela koncernen, för att bidra till utvecklingen av Nordeas företagskultur. Nyckelord blir företagsvärderingar Nyckelorden fokus, snabbhet och prestation har fått ett mycket starkt genomslag i hela koncernen. Alla känner vi till orden, och tillämpar dem i vårt arbete. Därför har vi nu också formellt gjort dem till våra företagsvärderingar. Det är viktigt att våra värderingar avspeglar det vi verkligen står för, hur vi arbetar och vad vi gör. Som sådana kompletterar fokus, snabbhet och prestation vår mission och vision, som avspeglar målet för vår verksamhet, vad vi vill uppnå och hur vi vill bli uppfattade. Fokus Vi koncentrerar oss på att skapa värde för våra kunder och aktieägare Vi koncentrerar oss på våra styrkor och kärnverksamheter, och vi upphör med verksamheter vid behov Snabbhet Vi erbjuder ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar Vi är snabba, anpassar oss till marknadsvillkoren och tvekar inte att verkställa beslut som har fattats Prestation Vi strävar efter att leverera bättre lösningar och resultat än våra konkurrenter Vi blir ständigt bättre i allt vi gör, och uppfyller våra åtaganden. Kontinuerlig förbättring Vårt resultat har förbättrats markant och vi har de förutsättningar som behövs för att nå ytterligare framgångar: En stor kundbas En väl utbyggd distribution Fördel genom storlek, skala och bredd En stark kapitalbas och högt marknadsvärde Vi blir i allt högre grad en enda bank med en gemensam kultur centrerad kring resultatinriktning och med en stark lokal närvaro och kundkontakt. Vi har minskat komplexiteten och fortsätter att göra detta. Vi har nått långt sedan förra året. Därför vill jag tacka alla medarbetare för deras engagerade insatser och för deras bidrag till resultatet för Men, även om resultatet har förbättrats finns det som alltid rum för kontinuerlig förbättring. Med vänlig hälsning Lars G Nordström 4 5

4 Nordeas corporate statement Nordeaaktien Mission: Gör det möjligt Genom att erbjuda ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar hjälper Nordea kunderna att nå sina mål. Vision Vi ska värderas som den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande tillväxtpotential Vi ska vara bland de bästa eller uppvisa överlägsen lönsam tillväxt på alla marknader och inom alla produktområden där vi väljer att vara verksamma Vi ska ha den ledande flerkanalsdistributionen och rankas främst i världen när det gäller e-baserade finansiella lösningar, och uppvisa en hög användningsnivå av våra elektroniska tjänster Vi ska vara ett företag som visar samhällsansvar, och som inger förtroende och tillit Nordea har definierat ett antal gemensamma värderingar och nyckelord som Finansiella mål identifierar, driver och bestämmer inriktningen för alla aktiviteter, såväl interna som externa. Värderingar och nyckelord Fokus - Vi koncentrerar oss på att skapa värde för våra kunder och aktieägare - Vi koncentrerar oss på våra styrkor och kärnverksamheter, och vi upphör med verksamheter vid behov Snabbhet - Vi erbjuder ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar - Vi är snabba, anpassar oss till marknadsvillkoren och tvekar inte att verkställa beslut som har fattats Prestation - Vi strävar efter att leverera bättre lösningar och resultat än våra konkurrenter - Vi blir ständigt bättre i allt vi gör, och uppfyller våra åtaganden. Prestationsmått Mål Totalavkastning, rankning bland 3 15 Bland de fem bästa i gruppen av 20 jämförbara banker jämförbara banker Avkastning på eget kapital exkl. goodwillavskrivning, % 14,5 1 11,3 RoE>15 % från 2004 Kostnader, miljoner euro Samma kostnadsnivå som under 2003 Kreditförlustprocent 0,25 0,18 <0,40 % av lån och garantier i genomsnitt under en konjunkturcykel Utdelningsprocent > 40 % av årets resultat Primärkapitalrelation, % 7,3 7,1 > 6,5 % Understödande prestationsmått Kostnad/intäktsrelation, % < 55 % från Med standardskattesats för kv och exklusive den negativa inverkan av nedskrivningen av fastigheter vid årsskiftet. 2 Föreslagen. Nordea är ett av de största företagen i Norden i fråga om marknadsvärde, och aktien är en av de mest likvida i regionen. Totalavkastning Nordeas övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna i nivå med de fem bästa ur en jämförelsegrupp om 20 nordiska och europeiska finanskoncerner. Totalavkastning beräknas som värdeökningen på ett aktieinnehav under en given period, under antagandet att utdelningar vid utbetalningstillfället återinvesteras i nya aktier. Totalavkastningen under 2003 var 47,9 procent rankades Nordea som nummer 3 i jämförelsegruppen i fråga om totalavkastning, att jämföras med nummer 15 under Aktieägar- och utdelningspolicy Nordea har som policy att lämna en hög utdelning. Utdelningen ska normalt överstiga 40 procent av årets resultat. Den årliga utdelningen anpassas till marknadens avkastningskrav och behovet av kapital för att utveckla affärsverksamheten. Utdelningsprocenten för 2003 föreslås bli 48 procent. Aktiekursens utveckling under 2003 Nordeas marknadsvärde per den 31 december 2003 var cirka 17,5 miljarder euro, att jämföra med 12,6 miljarder euro vid föregående årsskifte. Mätt efter marknadsvärde var Nordea det sjunde största företaget i Norden. Under året har Nordeas aktiekurs gått upp med 40,6 procent på Stockholmsbörsen, från 38,40 kronor den 30 december 2002 till 54,00 kronor den 30 december Dagskursen för Nordeas aktie under 2003 (stängningskurs på Stockholmsbörsen) har varierat mellan 33,20 kronor och 54,50 kronor. Under året har finansindexet SX40 på Stockholmsbörsen gått upp med 28,3 procent, och Dow Jones index för europeiska banker har gått upp med 21,3 procent. Nordeas aktie är noterad på börserna i Stockholm (i SEK och EUR), Helsingfors (EUR) och Köpenhamn (DKK). En börspost omfattar 500 aktier. Nordeaaktiens utveckling kan följas på och där kan man även jämföra Nordeas aktie med våra konkurrenters och med olika index, samt hitta historiska data om aktiekursen. Aktieägare Med cirka aktieägare registrerade per den 31 december 2003 har Nordea en av de största aktieägarkretsarna av alla nordiska bolag. Antalet aktieägare i Nordea som är registrerade i Danmark är cirka , i Finland och i Sverige Det är svenska institutioner med 30,2 procent av aktierna som är den största ägarkategorin i Nordea. Den största enskilda ägaren är svenska staten med 19,0 procent. Svenska staten har meddelat att man avser att avyttra sitt innehav i Nordea. 6 7

5 Finansiella nyckeltal Operativ resultaträkning Operativ resultaträkning Miljoner euro Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Trading intäkt Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet -122 Av- och nedskrivning på goodwill Rörelseresultat Nedskrivning på fastigheter Avsättning till pensionsstiftelse Skatter Minoritetsandel -2 0 Periodens resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,51 0,30 Aktiekurs, euro, vid periodens slut 5,95 4,20 Eget kapital per aktie 1, euro 4,28 4,06 Utestående aktier 1, miljoner Avkastning på eget kapital före goodwillavskr. 2, % 16,7 11,3 Avkastning på eget kapital, % 12,3 7,5 Utlåning, miljarder euro In- och upplåning från allmänheten, mdr euro Eget kapital 1, miljarder euro Balansomslutning, miljarder euro Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 3, % Kostnad/intäktsrelation, exkl kapitalavkastning, % Primärkapitalrelation, % 7,3 7,1 Kapitaltäckningsgrad, % 9,3 9,9 Riskvägda tillgångar, miljarder euro Vid periodens slut. Totalantalet registrade aktier var (2 985) miljoner. Antal egna aktier i Nordea AB (publ) var 82 (57) miljoner. Genomsnittligt antal egna aktier var 50 (30) miljoner. Genomsnittligt antal utestående aktier jan-dec miljoner (jan-dec miljoner). Utspädning är inte aktuellt. 2 Periodens resultat före minoritetsandelar och goodwillavskrivning som andel av genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital omfattar minoritetsandelar men med all återstående goodwill avdragen. 3 Rörelsekostnader dividerat med summa rörelseintäkter, andelar i intresseföretags resultat och kapitalavkastning, bankverksamhet. Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg 17 % till miljoner euro (1 547) Intäkterna var i stort sett oförändrade på miljoner euro (5 670) Kostnaderna minskade med 2 % Vinst per aktie 0,51 euro (0,30) Avkastning på eget kapital, exklusive goodwill, 16,7 % (11,3) Föreslagen utdelning 0,25 euro per aktie, en ökning med 9 % Kortsiktiga målen realiserade De kortsiktiga prioriteringarna hanterade - Volatiliteten har minskat och intäkterna har hållits stabila - Kostnaderna väl inom målet att vara oförändrade kostnaderna under 2004 förväntas vara oförändrade jämfört med Förbättrad kapitaleffektivitet - Kreditförlusterna minskade något under året kreditportföljen har generellt hög kvalitet - Intäktsutvecklingen uppmärksammas särskilt framöver Resultatet 2003 i korthet Under 2003 har Nordeas finansiella resultat förbättrats och påtagliga framsteg har gjorts inom de fyra prioriterade områden som vi identifierade på hösten Volatiliteten i resultatet har minskats och intäkterna varit stabila trots de lägsta räntenivåerna under efterkrigstiden. En kultur med stark kostnadsmedvetenhet har utvecklats i organisationen, och kostnaderna har hållits gott och väl inom målet med oförändrade kostnader jämfört med Kapitaleffektiviteten har förstärkts och kreditförlusterna är i huvudsak koncentrerade till en bransch. Rörelseresultatet ökade under 2003 med 17 procent jämfört med 2002, vilket återspeglar stabila intäkter, sänkta kostnader, högre kreditförluster, ett kraftigt förbättrat rörelseresultat i försäkringsverksamheten, samt en förbättrad kapitalavkastning i bankverksamheten. Vinsten per aktie var 0,51 euro jämfört med 0,30 euro 2002, och avkastningen på eget kapital (exkl. goodwill) var 16,7 procent jämfört med 11,3 procent Intäkter Starka försäljningsinsatser bidrog till ökade affärsvolymer och bibehållna intäktsnivåer trots svåra marknadsförhållanden under Intäkterna uppgick till miljoner euro, 1 procent lägre än Justerat för valutafluktuationer ökade intäkterna marginellt. Kostnader Kostnaderna under 2003 uppgick till miljoner euro, en minskning med 72 miljoner euro eller 2 procent. Kostnaderna var således väl inom målet med oförändrade kostnader jämfört med 2002, även om man räknar in avsättningen till vinstandelssystemet på 46 miljoner euro. Underliggande kostnader minskade med cirka 6 procent. I de redovisade kostnaderna för 2003 ingår förvärvade verksamheter i Polen, som inte ingick under 2002, liksom högre omstruktureringskostnader och högre rörliga löner än under Dessutom har hänsyn tagits till valutaeffekterna vid beräkningen av de underliggande kostnaderna. Kreditförluster Koncernens fortsatta koncentration på nordiska kunder har bidragit till att hålla kreditkvaliteten på en tillfredsställande nivå med en i allt väsentligt god kreditportfölj. Kreditförlusterna var 102 miljoner euro högre än föregående år, främst beroende på svagheterna i delar av den norska Retail Banking-portföljen. Kreditförlusterna motsvarar 0,25 procent av utlåning och garantier. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen under 2003 ökade med 48 miljoner euro till 170 miljoner euro, till följd av vinster i obligationsportföljerna under första halvåret och i aktieportföljerna under andra halvåret. Livförsäkring Vinsten i Life förbättrades till 149 miljoner euro jämfört med 2 miljoner euro 2002, främst beroende på det stegvisa införandet av den förändrade affärsmodellen i Life. Skadeförsäkring Under 2002 redovisades en förlust på 122 miljoner euro i skadeförsäkringsverksamheten, vilken avyttrades det året. Nedskrivning av fastigheter En nedskrivning av fastighetsvärdena på 115 miljoner euro vidtogs vid årsskiftet. Den finansiella nettoeffekten av nyligen genomförda och pågående fastighetsaffärer väntas bli en vinst på cirka 200 miljoner euro. Årets resultat Årets resultat ökade med 68 procent till miljoner euro, på grund av det förbättrade rörelseresultatet, den positiva skatteeffekten under tredje kvartalet, förra årets avsättning till pensionsstiftelserna samt konsekvenserna av nedskrivningarna av fastigheterna under fjärde kvartalet. 8 9

6 Kari Jordan chef för Retail Banking Tom Ruud chef för Corporate and Institutional Banking Kundservice och prioritering av försäljningen Stärkta positioner på utmanande marknader De förmånligaste pris- och servicevillkoren får de kunder som samlar sina bankaffärer hos oss Med ett servicenätverk som överträffar alla i Norden har Retail Banking kundansvar för privat- och företagskunder, och utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. För att visa kunderna på värdet av att förlägga mer affärer till Nordea har banken ett transparent kundprogram med olika service- och prisnivåer. De förmånligaste pris- och servicevillkoren får de kunder som samlar sina bankaffärer hos Nordea. - Under 2003 satsade vi särskilt på kundmöten och säljaktiviteter. Retail Bankings övergripande ambition är att ge de befintliga kunderna god service, men att samtidigt vinna nya kunder i allt större skala. Ett sätt att mäta resultatet är Customer Satisfaction Index, som var i stort sett stabilt bland privatkunderna under 2003, säger Kari Jordan, chef för Retail Banking. Dessutom lanserades under 2003 ett antal produktpaket och rådgivningsinitiativ för privatkunder, däribland en nordisk flerkanalskampanj med erbjudanden om MasterCard/MasterCard Gold och Visa Electron. Nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Antal anställda (heltidstjänster) Bland företagskunderna har den nordiska driftsmodellen mottagits positivt, och Customer Satisfaction Index har stigit. Det geografiskt vidsträckta nätverket och de elektroniska tjänsterna har utgjort positivt differentierande faktorer för Nordea. Flera nya produkter och tjänster erbjöds till företagskunder under 2003, inklusive verktyg för finansiell riskhantering och cash management-lösningar. De största kunderna betjänas nu av kundansvariga i speciella kompetenscentra, som har etablerats i alla nordiska länder. I takt med att antalet sparkunder ökar har ett nytt nordiskt kundservicekoncept inom Private Banking lanserats i Danmark, och pilottester har gjorts i Finland, Sverige och Norge. Konceptet är standardiserat över hela Norden och ger kunderna mervärde. Nordea har en stark ställning på företagsoch institutionsmarknaden som den ledande banken med breda relationer med företag och institutioner i Norden. Nordea är också en viktig internationell shippingbank och har en ledande position i Norden på obligations- och derivatmarknaderna. - Trots utmanande marknadsvillkor har vår strategi för att leverera finansiella produkter och tjänster till stora företagskunder, kunder inom sjöfarts-, offshoreoch oljebranschen, samt finansiella institutioner varit mycket framgångsrik, säger Tom Ruud, chef för Corporate and Institutional Banking. För att stärka Nordeas kunderbjudande har en ny affärsmodell för investmentbankverksamheten introducerats under 2003, som separerar Equities och Corporate Finance och integrerar den förra med Markets och den senare med Corporate Banking. Processen har redan slutförts i Sverige, Finland och Danmark. - Markets har uppvisat påfallande god tillväxt och framgångsrik affärsutveckling på många områden. Divisionen är en regional ledare i att gå över från ett transaktionsbaserat arbetssätt till värdeskapande tjänster. Ett belysande exempel på detta är att Nordea under 2003 med råge har överträffat sina nordiska konkurrenter när det gäller att vinna stora uppdrag på obligationsmarknaderna. Med hjälp av ett systematiskt, kundteamsbaserat arbetssätt har Corporate Banking Division stärkt sin ställning på alla nordiska marknader. Detta är särskilt tydligt i Sverige. - Nu uppfattas Nordea ofta som ett steg före sina traditionella konkurrenter i många affärer. Nordisk närvaro och engagemang kombinerat med europeisk storlek och kapacitet gör Nordea till ett naturligt val som en av ett begränsat antal kärnbanker för de flesta större kunder. Shipping/Offshore innehar en ledande position i detta globala segment och har fortsatt att bygga upp sin styrka. De internationella kontoren har med framgång omstrukturerats för att öka konkurrenskraften. - Etablerandet av en ny Financial Institutions Division i juli 2003 är ett bra exempel på hur vi månar om att fokusera på kunderna och på vår vilja att investera inom områden med hög tillväxtpotential, säger Tom Ruud. Nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster) Nu uppfattas Nordea ofta som ett steg före sina traditionella konkurrenter i många affärer 1 Exclusive of Unit linked business 2 The increse in number of employees in third and fourth quarter 2002 is a consequence of the split of shared functions previously included in General Insurance 10 11

7 Christian Clausen chef för Asset Management & Life År 2003 i korthet Vändning under 2003 och Nordea hade ett bra utgångsläge Nyckeln var och är att fokusera ännu mer på de starka sidor som är viktigast för våra kunder Nordea är Nordens ledande kapitalförvaltare med lönsamma försäljningskanaler i Norden såväl som i övriga Europa och i Nordamerika. De senaste åren har varit svåra, men vår strategi ligger fast, och därför blev vi inte tagna på sängen när aktiemarknaderna vände, säger Christian Clausen. Vi vände dessa utmaningar till något positivt och finjusterade våra verksamheter inom sparande och kapitalförvaltning. Vi är nu mer redo än någonsin att generera lönsam tillväxt. Nyckeln var och är att fokusera ännu mer på de starka sidor som är viktigast för våra kunder, så att de fortsätter lita på Nordea och investerar hos oss. Inflödet av nytt kapital under förvaltning avspeglar våra kunders förtroende för Nordeas rådgivningstjänster och spar- och placeringsprodukter, inklusive Life & Pensions-området. Hela 12,5 miljarder euro i nytt kapital kom till under Av detta står nordiska kunder för två tredjedelar, medan en tredjedel kommer från kunder i Europa och Nordamerika. Nordea är en av Europas ledande leverantörer av gränsöverskridande fonder. Vårt inflöde av nytt kapital är unikt i Norden, och i år har vi befäst vår ställning som ledande nordisk kapitalförvaltare. Med nästan 113 miljarder euro under förvaltning kan vi åstadkomma skalfördelar samtidigt som vi erbjuder rådgivningstjänster som vi kan vara stolta över, säger Christian Clausen. Nyckeltal per kvartal Asset Management Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kostnad/intäktsrelation, % Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster) Nyckeltal per kvartal - Life Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Premieintäkter (f.e.r) Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kapitalavkastning, % 2 5,8 0,7 0,4 3,3 1,4 2,7 Antal anställda (heltidstjänster) Livförsäkringsrörelsens resultat som redovisas i koncernens resultaträkning innefattar kostnader relaterade till provisioner som betalats till Retail Banking. I de presenterade produktresultaten har avdrag inte gjorts för dessa provisioner eftersom de bidrar till koncernens intjäning från livprodukter. 2 Exklusive fondförsäkringar. Januari Målet med 3,3 miljoner e-bankkunder uppnåddes, nytt mål på 3,7 miljoner i slutet av 2003 April Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola och Lars G Nordström valdes till ledamöter i styrelsen för Nordea Maj Nordea minskar sin fastighetsexponering genom att sälja Nordisk Renting och fastigheter i Danmark Nordea blir först med att introducera gränsöverskridande e-fakturering mellan företag i och mellan de nordiska länderna Juni Ny affärsmodell för investmentbankverksamheten Nordea säljer det finska fastighetsmäklarföretaget Huoneistokeskus Oy Nordea beslutar att inleda en förändringsprocess som syftar till att minska den legala komplexiteten och göra koncernen till ett europabolag, Societas Europaea Nordea Bank Polska S.A. och LG Petro Bank S.A. fusioneras Juli Användningen av Nordeas elektroniska banktjänster ökade med 21 procent under årets första sex månader, och antalet e-bankkunder passerar 3,5 miljoners-strecket Oktober Nordea och IBM ingår avtal om partnerskap för IT-produktion En extra bolagsstämma godkänner förändringar i Nordeas bolagsordning som ett led i processen att minska Nordeas legala komplexitet Nordea inrättar en nomineringskommitté November Nordea säljer aktier i det finska fastighetsbolaget Citycon Oyj Nordea säljer 97 fastigheter i Finland, Norge och Sverige, inklusive kontorsutrymmen som Nordea hyr December Nordea når sitt mål om 3,7 miljoner e-bankkunder vid årets slut. Sex priser Nordea vann sex priser i Euromoneys årliga tävling för världens bästa banker. Euromoney är en av världens ledande tidskrifter om finansiella tjänster, och har anordnat denna tävling under en följd av år. Nordea valdes till bästa bank i Finland I Danmark utsågs Nordea till best equity house och värdepappersverksamheten till best local partner. Nordeas cash management-tjänster ansågs bäst i Norden och Östersjöregionen. Nordea utsågs även till best equity house och best debt house i Finland. Nordeas Custody-verksamhet fick högsta poäng Nordea i Sverige var den agentbank som höjde sitt betyg mest bland alla banker som deltog i Global Custodians årliga undersökning av 24 stora marknader för depåtjänster. Enligt Global Custodian hade Nordea gått framåt med stormsteg. På grund av tidningens regel att man inte kan höja sitt betyg med mer än ett steg per år uppnådde Nordea inte den högst rankade klassen i Sverige, även om banken fick det överlägset högsta antalet poäng. 12

8 Nordisk och lokal Nordea inför nya förmåner i kundprogrammen Nordea erbjuder nya förmåner till privatkunder som samlar större volymer i banken. Kundprogrammen PLUS- och Förmånskund har blivit tydligare och förbättrats med ett nytt sparkonto, ett nytt blancolån, en ny kredit och speciella förmåner vid boendefinansiering. En nyhet är också en kontaktgaranti som ska säkerställa att kunderna får den kontakt och uppföljning som de önskar. De nya kundprogrammen visar också tydligare vilka förmåner kunderna får. Liksom tidigare får Nordeas Förmånskunder tillgång till en egen Personlig Bankman, som ger privatekonomisk rådgivning. Ökad valfrihet för Nordeas privatkunder Ett nytt avtal med ICA Banken i Sverige undertecknades i december. Avtalet innebär att Nordeas privatkunder kan ta ut pengar på sitt bankkort i ICA-butiker - utan krav på att samtidigt behöva handla mat. Därmed ökar Nordea ytterligare tillgängligheten för kunderna och ger dem nya möjligheter att på ett enkelt sätt sköta sina bankärenden. Den nya tjänsten startar under 2004 och är kostnadsfri för kunderna. Nytt avtal med svenska staten I juli tecknade Nordea ett nytt ramavtal med Riksgäldskontoret om bank- och betalningstjänster. Avtalet löper från den 1 januari 2004 till den 31 mars 2006 med möjlighet för Riksgäldskontoret att förlänga avtalet ett eller två år. Avtalet kan utnyttjas av alla statliga myndigheter och omfattar statens betalningsflöden på cirka miljarder årligen. Nordeas samlade kompetens och erfarenheter av att hantera stora betalningsvolymer kombinerat med väl fungerande, tillförlitliga system är en viktig konkurrensfördel när det gället att leverera effektiva bank- och betalningstjänster. Nordea är efter förvärvet av Postgirot den största förmedlaren av betalningstjänster i Sverige med en marknadsandel på cirka 65 procent av statens betalningsflöde. Sveriges första Kundombudsman inom banksektorn har fått en flygande start Under 2002 inleddes ett långsiktigt och omfattande arbete för att förbättra kundnöjdheten, och som en del i detta tillsattes 2003 en Kundombudsman, Sveriges första inom banksektorn. Kundombudsmannens främsta uppgift är att lyssna och ta tillvara kundernas synpunkter och se till att dessa sprids inom banken. På det sättet arbetar Nordea förebyggande och systematiskt med kundklagomål. Initiativet har fått mycket positiv respons från kunderna. Ålderspension med premiegaranti Den nya pensionsprodukten Ålderspension med premiegaranti som lanserats under året har fått en bra start. Denna försäkring har större förutsättningar att skapa högre avkastning än pensionsprodukter med traditionell förvaltning. Det är ett tryggt och åldersanpassat pensionssparande med pengarna-tillbaka-garanti. Kunden får del av aktiemarknadens möjligheter till högre avkastning, samtidigt som det insatta kapitalet aldrig riskeras. Successivt omplaceras kapitalet till en allt större andel ränteplaceringar så att kunden får en mer trygg och stabil värdeökning i takt med att pensionsåldern närmar sig. Finansiella institutioner i fokus Corporate and Institutional Banking har under 2003 framgångsrikt etablerat Financial Institutions Division för att stärka Nordeas ställning på detta växande och attraktiva segment. Det är redan tydligt att specialiseringen ökar möjligheten till kundnära samarbete och produktutveckling. Dessutom stärks vår konkurrenskraft genom effektivare koordinering och fokus av interna resurser och kompetens. Nordeas mission är att göra det möjligt. Genom att erbjuda lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar hjälper vi kunderna att uppnå sina mål. Arne Liljedahl Medlem av koncernledningen Landschef i Sverige 14 15

9 Bolagsstämma Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 31 mars Bolagsstämman hålls klockan svensk tid i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 10, Stockholm. Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman genom teleteknisk kontakt. klockan finsk tid på Dipoli, Otsvängen 24, Otnäs, Esbo klockan dansk tid i Bella Center, Center Boulevard 5, Köpenhamn. Registrering av deltagande vid bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Lokalerna öppnas klockan lokal tid i Köpenhamn, klockan lokal tid i Stockholm och klockan lokal tid i Esbo. Klockan i Köpenhamn och Stockholm respektive klockan i Esbo håller koncernledningen informationsstund och besvarar då frågor från aktieägarna. Gemensamma instruktioner till samtliga aktieägare Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB i Sverige förda aktieboken den 19 mars Följande aktieägare måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i VPC AB i Sverige för att ha rätt att delta i bolagsstämman: Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i Sverige Aktieägare som är innehavare av FDRaktiedepåbevis i Finland Aktieägare som är innehavare av aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark Sådan omregistrering skall vara verkställd hos VPC AB i Sverige den 19 mars Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i VPC AB i Sverige Anmälan till bolagsstämman skall göras till Nordea Bank AB (publ) (Banken) senast den 25 mars 2004 klockan svensk tid under adress: Nordea Bank AB (publ), Custody Operations, C 02, Stockholm, eller per telefon , eller telefax , eller över Internet under adress: Utdelning och avstämningsdatum Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 0,25 euro per aktie, vilket motsvarar en utdelningsprocent på 48 procent av nettoresultatet. Detta innebär en ökning med 9 procent eller 0,02 euro per aktie. Avstämningsdatum för utdelningen föreslås bli den 5 april 2004 och utdelningen föreslås utbetalas den 14 april Första datum för notering exklusive utdelning är den 1 april. För ytterligare information, se

Utformning av årsredovisning

Utformning av årsredovisning 2002 Nordea under Detta är Nordea Detta är en sammanfattning Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten Verksamhet 2004 Detta är Nordea Ökade ambitioner Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Förbättrat resultat under fjärde kvartalet Rörelseresultatet upp 12 % Intäkterna ökade 4 %; högre ränte- och provisionsnetto

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Verksamheten under 2001

Verksamheten under 2001 Verksamheten under 2001 Detta är Nordea Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till 1 914 miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2002

Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti 2002 Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Stabilt rörelseresultat exklusive kapitalavkastning Rörelseresultat före kapitalavkastning 409 miljoner euro,

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport jan-juni Telefonkonferens 17 juli 2015 med VD Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson.

Delårsrapport jan-juni Telefonkonferens 17 juli 2015 med VD Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson. Delårsrapport jan-juni 2015 Viktiga händelser Q2 Banktillstånd 22 maj - Bedriver nu verksamhet som bank i Sverige, Norge och Finland - Ingen påverkan på Collector affärsmodell Börsnotering 10 juni - Stort

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis Sammandrag 2005 Vi gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring Viktiga händelser 2005 Januari Nordea

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer