Nordeas verksamhet 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordeas verksamhet 2003"

Transkript

1 Nordeas verksamhet 2003

2 Detta är Nordea Ökat fokus och ökad snabbhet gav en förbättrad prestation Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, och Asset Management & Life. Koncernen har nästan 11 miljoner kunder och bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,7 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. telserna och förluster i General Insurance, samt konsekvenserna av nedskrivningarna av fastigheterna under fjärde kvartalet Vinsten per aktie var 0,51 euro jämfört med 0,30 euro 2002, och avkastningen på eget kapital (exklusive goodwill) var 16,7 procent jämfört med 11,3 procent Men, även om resultatet har förbättrats finns det som alltid rum för kontinuerlig förbättring Sammanfattningen produceras på engelska och de fyra nordiska språken, och finns tillgänglig via Internet och på Nordeas bankkontor. Årsredovisningspraxis Nordeas kommunikation med aktieägare och placerare sker i allt högre grad via Internet. All viktig information om Nordeakoncernen finns tillgänglig på koncernens webbplats. Under 2003 har över 1,3 miljoner personer besökt och laddat ned nästan finansiella rapporter och pressmeddelanden. Detta är en sammanfattning av Nordeas Annual Review Nordeas årsredovisning 2003 är den formella och reviderade redovisningen med fullständigt bokslut och noter, styrelsens förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys. Nordea Annual Review 2003 innehåller en översikt av affärsutvecklingen i Nordeakoncernen under 2003, inklusive en genomgång av strategin och affärsområdena. Finansiell kalender 2004 Nordea publicerar följande finansiella rapporter under 2004: Rörelserapport för första kvartalet den 28 april Delårsrapport för andra kvartalet den 18 augusti Rörelserapport för tredje kvartalet den 27 oktober Investor relations Investor relations Stockholm Tel: Webbsida Alla rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga via Internet på Finansiella rapporter från Nordeakoncernen kan beställas från Investor Relations. Layout och produktion: Market Support Bild: Brummer Fotografi Tryck: GraphX A/S I november 2002 identifierade vi ett antal kortsiktiga prioriteringar och lade upp en plan för att förbättra resultatet. När jag jämför dagens Nordea med Nordea för ett år sedan ser jag en bank som genomgått betydande förändringar. Idag är vi mer fokuserade, förändringar görs i en snabbare takt och konceptet med kontinuerlig förbättring är internaliserat genom hela organisationen års resultat: Starka förbättringar Rörelseresultatet ökade under 2003 med 17 procent jämfört med 2002, vilket återspeglar stabila intäkter, sänkta kostnader, högre kreditförluster, ett kraftigt förbättrat rörelseresultat i försäkringsverksamheten, samt en förbättrad kapitalavkastning i bankverksamheten. Årets resultat ökade med 68 procent till miljoner euro, på grund av det förbättrade rörelseresultatet, den positiva skatteeffekten under tredje kvartalet, förra årets avsättning till pensionsstif- Under året steg Nordeas aktiekurs med 40,6 procent på Stockholmsbörsen. Totalavkastningen för 2003 var 47,9 procent, vilket placerar Nordea på tredje plats i fråga om totalavkastning bland 20 jämförbara europeiska banker. De kortsiktiga prioriteringarna hanterade vi har levererat det vi lovade På hösten 2002 rådde en allmän känsla av besvikelse över Nordea bland aktieägare, övriga placerare och analytiker, vilket avspeglades i en svag aktiekursutveckling. För att åstadkomma den vändning som behövdes introducerade jag nyckelorden fokus, snabbhet och prestation, och vi identifierade ett antal kortsiktiga toppprioriterade områden: Minska volatiliteten och säkra tillväxten av intäkter Förbättra kostnadskontrollen Säkra kapitaleffektiviteten Bibehålla kvaliteten i kreditportföljen Och vi skapade en "sense of urgency" i hela organisationen. Idag är jag övertygad om att vi inte bara har lyckats förbättra vår prestation, utan att vi också har gjort det på ett sätt som 2 3

3 Detta är en sammanfattning av Nordeas Annual Review 2003 internaliserat en kontinuerlig förbättringsprocess som driver koncernens ökade konkurrenskraft vidare som en del av Nordeakulturen. På vissa områden har strukturåtgärder vidtagits för att justera vår kostnadsnivå till stagnerade eller minskande intäkter föranledda av det makroekonomiska läget och utvecklingen på finansmarknaderna. Låt mig på nytt ta upp vad vi åstadkommit i relation till de kortsiktiga toppprioriteringarna. Volatiliteten har minskats främst genom avyttringen av General Insurance och en förändrad affärsmodell för Life & Pensions. Intäkterna har hållits på en stabil nivå trots att de korta räntorna varit de lägsta sedan kriget, aktiviteten på aktiemarknaderna gått ner och makroekonomin varit dämpad. En kultur av strikt kostnadskontroll har vuxit fram, och kostnaderna under 2003 låg väl inom målet med oförändrade kostnader jämfört med Vår kapitaleffektivitet har stärkts genom försäljning av fastigheter och andra tillgångar utanför kärnverksamheten, förändrade affärsmodeller, växande affärer utanför balansräkningen och implementeringen av economic capital och economic profit som ramverk. Detta har gjort oss i stånd att börja köpa egna aktier och föreslå en ökad utdelning per aktie. Kreditförlusterna har minskat något under året och är koncentrerade till en enda bransch. Vår kreditportfölj i allmänhet är i god kondition. Intäktsutvecklingen i det rådande makroekonomiska läget förblir en oroskälla och vi kommer att ägna den extra uppmärksamhet framöver. Strikt kostnadskontroll förblir en viktig punkt på dagordningen, och vi har höjt kostnadsambitionen för Men det handlar om mycket mer än att minska kostnader. Det är en fråga om en reell omvandling till en enda bank, där vi är fokuserade, snabba och inte sentimentala varken när det gäller genomförandet av förändringar eller i den dagliga ledningen. Komplexiteten minskas går från för många till bara en Med rötter i fyra stora banker i fyra olika länder hade Nordea ett utgångsläge som var komplext till sin natur. Under 2003 har åtgärder för att reducera komplexiteten vidtagits i hela organisationen. Group Processing and Technology, som etablerades på hösten 2002, har varit en viktig pådrivande faktor och medhjälpare i konsolideringen och integreringen av processer, produktion och teknik. Bland de viktigaste satsningarna kan nämnas en kraftig minskning av IT-utvecklingskostnaderna, och konsolideringen av IT-produktionen till ett samägt bolag med IBM, Nordic Processor, som nu är fullt fungerande. Hanteringen av integrationsprojektportföljen har centraliserats, och nya framtida mål för reducering av komplexiteten har identifierats. De första stegen i förenklingen och omvandlingen av koncernens legala struktur till ett europabolag har tagits. Harmoniseringen av affärsorganisationen inom Retail Banking håller på att slutföras, och service- och supportfunktionerna har omvandlats från huvudsakligen policyskapande funktioner till centrala service- och supportenheter för hela koncernen, för att bidra till utvecklingen av Nordeas företagskultur. Nyckelord blir företagsvärderingar Nyckelorden fokus, snabbhet och prestation har fått ett mycket starkt genomslag i hela koncernen. Alla känner vi till orden, och tillämpar dem i vårt arbete. Därför har vi nu också formellt gjort dem till våra företagsvärderingar. Det är viktigt att våra värderingar avspeglar det vi verkligen står för, hur vi arbetar och vad vi gör. Som sådana kompletterar fokus, snabbhet och prestation vår mission och vision, som avspeglar målet för vår verksamhet, vad vi vill uppnå och hur vi vill bli uppfattade. Fokus Vi koncentrerar oss på att skapa värde för våra kunder och aktieägare Vi koncentrerar oss på våra styrkor och kärnverksamheter, och vi upphör med verksamheter vid behov Snabbhet Vi erbjuder ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar Vi är snabba, anpassar oss till marknadsvillkoren och tvekar inte att verkställa beslut som har fattats Prestation Vi strävar efter att leverera bättre lösningar och resultat än våra konkurrenter Vi blir ständigt bättre i allt vi gör, och uppfyller våra åtaganden. Kontinuerlig förbättring Vårt resultat har förbättrats markant och vi har de förutsättningar som behövs för att nå ytterligare framgångar: En stor kundbas En väl utbyggd distribution Fördel genom storlek, skala och bredd En stark kapitalbas och högt marknadsvärde Vi blir i allt högre grad en enda bank med en gemensam kultur centrerad kring resultatinriktning och med en stark lokal närvaro och kundkontakt. Vi har minskat komplexiteten och fortsätter att göra detta. Vi har nått långt sedan förra året. Därför vill jag tacka alla medarbetare för deras engagerade insatser och för deras bidrag till resultatet för Men, även om resultatet har förbättrats finns det som alltid rum för kontinuerlig förbättring. Med vänlig hälsning Lars G Nordström 4 5

4 Nordeas corporate statement Nordeaaktien Mission: Gör det möjligt Genom att erbjuda ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar hjälper Nordea kunderna att nå sina mål. Vision Vi ska värderas som den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande tillväxtpotential Vi ska vara bland de bästa eller uppvisa överlägsen lönsam tillväxt på alla marknader och inom alla produktområden där vi väljer att vara verksamma Vi ska ha den ledande flerkanalsdistributionen och rankas främst i världen när det gäller e-baserade finansiella lösningar, och uppvisa en hög användningsnivå av våra elektroniska tjänster Vi ska vara ett företag som visar samhällsansvar, och som inger förtroende och tillit Nordea har definierat ett antal gemensamma värderingar och nyckelord som Finansiella mål identifierar, driver och bestämmer inriktningen för alla aktiviteter, såväl interna som externa. Värderingar och nyckelord Fokus - Vi koncentrerar oss på att skapa värde för våra kunder och aktieägare - Vi koncentrerar oss på våra styrkor och kärnverksamheter, och vi upphör med verksamheter vid behov Snabbhet - Vi erbjuder ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar - Vi är snabba, anpassar oss till marknadsvillkoren och tvekar inte att verkställa beslut som har fattats Prestation - Vi strävar efter att leverera bättre lösningar och resultat än våra konkurrenter - Vi blir ständigt bättre i allt vi gör, och uppfyller våra åtaganden. Prestationsmått Mål Totalavkastning, rankning bland 3 15 Bland de fem bästa i gruppen av 20 jämförbara banker jämförbara banker Avkastning på eget kapital exkl. goodwillavskrivning, % 14,5 1 11,3 RoE>15 % från 2004 Kostnader, miljoner euro Samma kostnadsnivå som under 2003 Kreditförlustprocent 0,25 0,18 <0,40 % av lån och garantier i genomsnitt under en konjunkturcykel Utdelningsprocent > 40 % av årets resultat Primärkapitalrelation, % 7,3 7,1 > 6,5 % Understödande prestationsmått Kostnad/intäktsrelation, % < 55 % från Med standardskattesats för kv och exklusive den negativa inverkan av nedskrivningen av fastigheter vid årsskiftet. 2 Föreslagen. Nordea är ett av de största företagen i Norden i fråga om marknadsvärde, och aktien är en av de mest likvida i regionen. Totalavkastning Nordeas övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna i nivå med de fem bästa ur en jämförelsegrupp om 20 nordiska och europeiska finanskoncerner. Totalavkastning beräknas som värdeökningen på ett aktieinnehav under en given period, under antagandet att utdelningar vid utbetalningstillfället återinvesteras i nya aktier. Totalavkastningen under 2003 var 47,9 procent rankades Nordea som nummer 3 i jämförelsegruppen i fråga om totalavkastning, att jämföras med nummer 15 under Aktieägar- och utdelningspolicy Nordea har som policy att lämna en hög utdelning. Utdelningen ska normalt överstiga 40 procent av årets resultat. Den årliga utdelningen anpassas till marknadens avkastningskrav och behovet av kapital för att utveckla affärsverksamheten. Utdelningsprocenten för 2003 föreslås bli 48 procent. Aktiekursens utveckling under 2003 Nordeas marknadsvärde per den 31 december 2003 var cirka 17,5 miljarder euro, att jämföra med 12,6 miljarder euro vid föregående årsskifte. Mätt efter marknadsvärde var Nordea det sjunde största företaget i Norden. Under året har Nordeas aktiekurs gått upp med 40,6 procent på Stockholmsbörsen, från 38,40 kronor den 30 december 2002 till 54,00 kronor den 30 december Dagskursen för Nordeas aktie under 2003 (stängningskurs på Stockholmsbörsen) har varierat mellan 33,20 kronor och 54,50 kronor. Under året har finansindexet SX40 på Stockholmsbörsen gått upp med 28,3 procent, och Dow Jones index för europeiska banker har gått upp med 21,3 procent. Nordeas aktie är noterad på börserna i Stockholm (i SEK och EUR), Helsingfors (EUR) och Köpenhamn (DKK). En börspost omfattar 500 aktier. Nordeaaktiens utveckling kan följas på och där kan man även jämföra Nordeas aktie med våra konkurrenters och med olika index, samt hitta historiska data om aktiekursen. Aktieägare Med cirka aktieägare registrerade per den 31 december 2003 har Nordea en av de största aktieägarkretsarna av alla nordiska bolag. Antalet aktieägare i Nordea som är registrerade i Danmark är cirka , i Finland och i Sverige Det är svenska institutioner med 30,2 procent av aktierna som är den största ägarkategorin i Nordea. Den största enskilda ägaren är svenska staten med 19,0 procent. Svenska staten har meddelat att man avser att avyttra sitt innehav i Nordea. 6 7

5 Finansiella nyckeltal Operativ resultaträkning Operativ resultaträkning Miljoner euro Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Trading intäkt Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet -122 Av- och nedskrivning på goodwill Rörelseresultat Nedskrivning på fastigheter Avsättning till pensionsstiftelse Skatter Minoritetsandel -2 0 Periodens resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,51 0,30 Aktiekurs, euro, vid periodens slut 5,95 4,20 Eget kapital per aktie 1, euro 4,28 4,06 Utestående aktier 1, miljoner Avkastning på eget kapital före goodwillavskr. 2, % 16,7 11,3 Avkastning på eget kapital, % 12,3 7,5 Utlåning, miljarder euro In- och upplåning från allmänheten, mdr euro Eget kapital 1, miljarder euro Balansomslutning, miljarder euro Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 3, % Kostnad/intäktsrelation, exkl kapitalavkastning, % Primärkapitalrelation, % 7,3 7,1 Kapitaltäckningsgrad, % 9,3 9,9 Riskvägda tillgångar, miljarder euro Vid periodens slut. Totalantalet registrade aktier var (2 985) miljoner. Antal egna aktier i Nordea AB (publ) var 82 (57) miljoner. Genomsnittligt antal egna aktier var 50 (30) miljoner. Genomsnittligt antal utestående aktier jan-dec miljoner (jan-dec miljoner). Utspädning är inte aktuellt. 2 Periodens resultat före minoritetsandelar och goodwillavskrivning som andel av genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital omfattar minoritetsandelar men med all återstående goodwill avdragen. 3 Rörelsekostnader dividerat med summa rörelseintäkter, andelar i intresseföretags resultat och kapitalavkastning, bankverksamhet. Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg 17 % till miljoner euro (1 547) Intäkterna var i stort sett oförändrade på miljoner euro (5 670) Kostnaderna minskade med 2 % Vinst per aktie 0,51 euro (0,30) Avkastning på eget kapital, exklusive goodwill, 16,7 % (11,3) Föreslagen utdelning 0,25 euro per aktie, en ökning med 9 % Kortsiktiga målen realiserade De kortsiktiga prioriteringarna hanterade - Volatiliteten har minskat och intäkterna har hållits stabila - Kostnaderna väl inom målet att vara oförändrade kostnaderna under 2004 förväntas vara oförändrade jämfört med Förbättrad kapitaleffektivitet - Kreditförlusterna minskade något under året kreditportföljen har generellt hög kvalitet - Intäktsutvecklingen uppmärksammas särskilt framöver Resultatet 2003 i korthet Under 2003 har Nordeas finansiella resultat förbättrats och påtagliga framsteg har gjorts inom de fyra prioriterade områden som vi identifierade på hösten Volatiliteten i resultatet har minskats och intäkterna varit stabila trots de lägsta räntenivåerna under efterkrigstiden. En kultur med stark kostnadsmedvetenhet har utvecklats i organisationen, och kostnaderna har hållits gott och väl inom målet med oförändrade kostnader jämfört med Kapitaleffektiviteten har förstärkts och kreditförlusterna är i huvudsak koncentrerade till en bransch. Rörelseresultatet ökade under 2003 med 17 procent jämfört med 2002, vilket återspeglar stabila intäkter, sänkta kostnader, högre kreditförluster, ett kraftigt förbättrat rörelseresultat i försäkringsverksamheten, samt en förbättrad kapitalavkastning i bankverksamheten. Vinsten per aktie var 0,51 euro jämfört med 0,30 euro 2002, och avkastningen på eget kapital (exkl. goodwill) var 16,7 procent jämfört med 11,3 procent Intäkter Starka försäljningsinsatser bidrog till ökade affärsvolymer och bibehållna intäktsnivåer trots svåra marknadsförhållanden under Intäkterna uppgick till miljoner euro, 1 procent lägre än Justerat för valutafluktuationer ökade intäkterna marginellt. Kostnader Kostnaderna under 2003 uppgick till miljoner euro, en minskning med 72 miljoner euro eller 2 procent. Kostnaderna var således väl inom målet med oförändrade kostnader jämfört med 2002, även om man räknar in avsättningen till vinstandelssystemet på 46 miljoner euro. Underliggande kostnader minskade med cirka 6 procent. I de redovisade kostnaderna för 2003 ingår förvärvade verksamheter i Polen, som inte ingick under 2002, liksom högre omstruktureringskostnader och högre rörliga löner än under Dessutom har hänsyn tagits till valutaeffekterna vid beräkningen av de underliggande kostnaderna. Kreditförluster Koncernens fortsatta koncentration på nordiska kunder har bidragit till att hålla kreditkvaliteten på en tillfredsställande nivå med en i allt väsentligt god kreditportfölj. Kreditförlusterna var 102 miljoner euro högre än föregående år, främst beroende på svagheterna i delar av den norska Retail Banking-portföljen. Kreditförlusterna motsvarar 0,25 procent av utlåning och garantier. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen under 2003 ökade med 48 miljoner euro till 170 miljoner euro, till följd av vinster i obligationsportföljerna under första halvåret och i aktieportföljerna under andra halvåret. Livförsäkring Vinsten i Life förbättrades till 149 miljoner euro jämfört med 2 miljoner euro 2002, främst beroende på det stegvisa införandet av den förändrade affärsmodellen i Life. Skadeförsäkring Under 2002 redovisades en förlust på 122 miljoner euro i skadeförsäkringsverksamheten, vilken avyttrades det året. Nedskrivning av fastigheter En nedskrivning av fastighetsvärdena på 115 miljoner euro vidtogs vid årsskiftet. Den finansiella nettoeffekten av nyligen genomförda och pågående fastighetsaffärer väntas bli en vinst på cirka 200 miljoner euro. Årets resultat Årets resultat ökade med 68 procent till miljoner euro, på grund av det förbättrade rörelseresultatet, den positiva skatteeffekten under tredje kvartalet, förra årets avsättning till pensionsstiftelserna samt konsekvenserna av nedskrivningarna av fastigheterna under fjärde kvartalet. 8 9

6 Kari Jordan chef för Retail Banking Tom Ruud chef för Corporate and Institutional Banking Kundservice och prioritering av försäljningen Stärkta positioner på utmanande marknader De förmånligaste pris- och servicevillkoren får de kunder som samlar sina bankaffärer hos oss Med ett servicenätverk som överträffar alla i Norden har Retail Banking kundansvar för privat- och företagskunder, och utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. För att visa kunderna på värdet av att förlägga mer affärer till Nordea har banken ett transparent kundprogram med olika service- och prisnivåer. De förmånligaste pris- och servicevillkoren får de kunder som samlar sina bankaffärer hos Nordea. - Under 2003 satsade vi särskilt på kundmöten och säljaktiviteter. Retail Bankings övergripande ambition är att ge de befintliga kunderna god service, men att samtidigt vinna nya kunder i allt större skala. Ett sätt att mäta resultatet är Customer Satisfaction Index, som var i stort sett stabilt bland privatkunderna under 2003, säger Kari Jordan, chef för Retail Banking. Dessutom lanserades under 2003 ett antal produktpaket och rådgivningsinitiativ för privatkunder, däribland en nordisk flerkanalskampanj med erbjudanden om MasterCard/MasterCard Gold och Visa Electron. Nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Antal anställda (heltidstjänster) Bland företagskunderna har den nordiska driftsmodellen mottagits positivt, och Customer Satisfaction Index har stigit. Det geografiskt vidsträckta nätverket och de elektroniska tjänsterna har utgjort positivt differentierande faktorer för Nordea. Flera nya produkter och tjänster erbjöds till företagskunder under 2003, inklusive verktyg för finansiell riskhantering och cash management-lösningar. De största kunderna betjänas nu av kundansvariga i speciella kompetenscentra, som har etablerats i alla nordiska länder. I takt med att antalet sparkunder ökar har ett nytt nordiskt kundservicekoncept inom Private Banking lanserats i Danmark, och pilottester har gjorts i Finland, Sverige och Norge. Konceptet är standardiserat över hela Norden och ger kunderna mervärde. Nordea har en stark ställning på företagsoch institutionsmarknaden som den ledande banken med breda relationer med företag och institutioner i Norden. Nordea är också en viktig internationell shippingbank och har en ledande position i Norden på obligations- och derivatmarknaderna. - Trots utmanande marknadsvillkor har vår strategi för att leverera finansiella produkter och tjänster till stora företagskunder, kunder inom sjöfarts-, offshoreoch oljebranschen, samt finansiella institutioner varit mycket framgångsrik, säger Tom Ruud, chef för Corporate and Institutional Banking. För att stärka Nordeas kunderbjudande har en ny affärsmodell för investmentbankverksamheten introducerats under 2003, som separerar Equities och Corporate Finance och integrerar den förra med Markets och den senare med Corporate Banking. Processen har redan slutförts i Sverige, Finland och Danmark. - Markets har uppvisat påfallande god tillväxt och framgångsrik affärsutveckling på många områden. Divisionen är en regional ledare i att gå över från ett transaktionsbaserat arbetssätt till värdeskapande tjänster. Ett belysande exempel på detta är att Nordea under 2003 med råge har överträffat sina nordiska konkurrenter när det gäller att vinna stora uppdrag på obligationsmarknaderna. Med hjälp av ett systematiskt, kundteamsbaserat arbetssätt har Corporate Banking Division stärkt sin ställning på alla nordiska marknader. Detta är särskilt tydligt i Sverige. - Nu uppfattas Nordea ofta som ett steg före sina traditionella konkurrenter i många affärer. Nordisk närvaro och engagemang kombinerat med europeisk storlek och kapacitet gör Nordea till ett naturligt val som en av ett begränsat antal kärnbanker för de flesta större kunder. Shipping/Offshore innehar en ledande position i detta globala segment och har fortsatt att bygga upp sin styrka. De internationella kontoren har med framgång omstrukturerats för att öka konkurrenskraften. - Etablerandet av en ny Financial Institutions Division i juli 2003 är ett bra exempel på hur vi månar om att fokusera på kunderna och på vår vilja att investera inom områden med hög tillväxtpotential, säger Tom Ruud. Nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster) Nu uppfattas Nordea ofta som ett steg före sina traditionella konkurrenter i många affärer 1 Exclusive of Unit linked business 2 The increse in number of employees in third and fourth quarter 2002 is a consequence of the split of shared functions previously included in General Insurance 10 11

7 Christian Clausen chef för Asset Management & Life År 2003 i korthet Vändning under 2003 och Nordea hade ett bra utgångsläge Nyckeln var och är att fokusera ännu mer på de starka sidor som är viktigast för våra kunder Nordea är Nordens ledande kapitalförvaltare med lönsamma försäljningskanaler i Norden såväl som i övriga Europa och i Nordamerika. De senaste åren har varit svåra, men vår strategi ligger fast, och därför blev vi inte tagna på sängen när aktiemarknaderna vände, säger Christian Clausen. Vi vände dessa utmaningar till något positivt och finjusterade våra verksamheter inom sparande och kapitalförvaltning. Vi är nu mer redo än någonsin att generera lönsam tillväxt. Nyckeln var och är att fokusera ännu mer på de starka sidor som är viktigast för våra kunder, så att de fortsätter lita på Nordea och investerar hos oss. Inflödet av nytt kapital under förvaltning avspeglar våra kunders förtroende för Nordeas rådgivningstjänster och spar- och placeringsprodukter, inklusive Life & Pensions-området. Hela 12,5 miljarder euro i nytt kapital kom till under Av detta står nordiska kunder för två tredjedelar, medan en tredjedel kommer från kunder i Europa och Nordamerika. Nordea är en av Europas ledande leverantörer av gränsöverskridande fonder. Vårt inflöde av nytt kapital är unikt i Norden, och i år har vi befäst vår ställning som ledande nordisk kapitalförvaltare. Med nästan 113 miljarder euro under förvaltning kan vi åstadkomma skalfördelar samtidigt som vi erbjuder rådgivningstjänster som vi kan vara stolta över, säger Christian Clausen. Nyckeltal per kvartal Asset Management Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kostnad/intäktsrelation, % Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster) Nyckeltal per kvartal - Life Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Premieintäkter (f.e.r) Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kapitalavkastning, % 2 5,8 0,7 0,4 3,3 1,4 2,7 Antal anställda (heltidstjänster) Livförsäkringsrörelsens resultat som redovisas i koncernens resultaträkning innefattar kostnader relaterade till provisioner som betalats till Retail Banking. I de presenterade produktresultaten har avdrag inte gjorts för dessa provisioner eftersom de bidrar till koncernens intjäning från livprodukter. 2 Exklusive fondförsäkringar. Januari Målet med 3,3 miljoner e-bankkunder uppnåddes, nytt mål på 3,7 miljoner i slutet av 2003 April Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola och Lars G Nordström valdes till ledamöter i styrelsen för Nordea Maj Nordea minskar sin fastighetsexponering genom att sälja Nordisk Renting och fastigheter i Danmark Nordea blir först med att introducera gränsöverskridande e-fakturering mellan företag i och mellan de nordiska länderna Juni Ny affärsmodell för investmentbankverksamheten Nordea säljer det finska fastighetsmäklarföretaget Huoneistokeskus Oy Nordea beslutar att inleda en förändringsprocess som syftar till att minska den legala komplexiteten och göra koncernen till ett europabolag, Societas Europaea Nordea Bank Polska S.A. och LG Petro Bank S.A. fusioneras Juli Användningen av Nordeas elektroniska banktjänster ökade med 21 procent under årets första sex månader, och antalet e-bankkunder passerar 3,5 miljoners-strecket Oktober Nordea och IBM ingår avtal om partnerskap för IT-produktion En extra bolagsstämma godkänner förändringar i Nordeas bolagsordning som ett led i processen att minska Nordeas legala komplexitet Nordea inrättar en nomineringskommitté November Nordea säljer aktier i det finska fastighetsbolaget Citycon Oyj Nordea säljer 97 fastigheter i Finland, Norge och Sverige, inklusive kontorsutrymmen som Nordea hyr December Nordea når sitt mål om 3,7 miljoner e-bankkunder vid årets slut. Sex priser Nordea vann sex priser i Euromoneys årliga tävling för världens bästa banker. Euromoney är en av världens ledande tidskrifter om finansiella tjänster, och har anordnat denna tävling under en följd av år. Nordea valdes till bästa bank i Finland I Danmark utsågs Nordea till best equity house och värdepappersverksamheten till best local partner. Nordeas cash management-tjänster ansågs bäst i Norden och Östersjöregionen. Nordea utsågs även till best equity house och best debt house i Finland. Nordeas Custody-verksamhet fick högsta poäng Nordea i Sverige var den agentbank som höjde sitt betyg mest bland alla banker som deltog i Global Custodians årliga undersökning av 24 stora marknader för depåtjänster. Enligt Global Custodian hade Nordea gått framåt med stormsteg. På grund av tidningens regel att man inte kan höja sitt betyg med mer än ett steg per år uppnådde Nordea inte den högst rankade klassen i Sverige, även om banken fick det överlägset högsta antalet poäng. 12

Utformning av årsredovisning

Utformning av årsredovisning 2002 Nordea under Detta är Nordea Detta är en sammanfattning Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate

Läs mer

Verksamheten under 2001

Verksamheten under 2001 Verksamheten under 2001 Detta är Nordea Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Viktiga händelser 2005

Viktiga händelser 2005 Årsredovisning 2005 Viktiga händelser 2005 2 Finansiella nyckeltal 3 VD-ord 4 Nordeaaktien 6 Vision och strategi 10 Verksamhetsstyrning och finansiella mål 12 Nordeas marknader, kunder och produkter 14

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning Årsredovisning 2007 Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72)

Läs mer

Carnegie i korthet. Innehåll

Carnegie i korthet. Innehåll Årsredovisning 2005 Innehåll Koncernchefens kommentar... 2 Detta är Carnegie... 7 Om vår strategi... 8 Om våra anställda... 10 Om att skapa värde för våra kunder... 12 Om att leverera resultat... 14 Våra

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Bilaga 2. Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010

Bilaga 2. Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 1 Bilaga 2 Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 Bolagsstämman hålls klockan 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm.

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer