Inbjudan till förvärv av aktier i TradeDoubler AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i TradeDoubler AB"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i TradeDoubler AB JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

2 Innehållsförteckning Inbjudan till förvärv av aktier i TradeDoubler... 1 Villkor och anvisningar... 2 Skattefrågor i Sverige... 4 Bakgrund och motiv till Erbjudandet... 6 TradeDoubler i korthet... 8 Finansiell information i sammandrag Riskfaktorer Utdelning och utdelningspolitik Kapitalstruktur Koncernens utveckling i sammandrag.. 26 Definitioner av nyckeltal Kommentarer till den finansiella utvecklingen Verksamheten Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Ägarförhållanden Aktiekapital Bolagsordning och övrig information Avtal om försäljning av aktier Ordlista Koncernens räkenskapshandlingar Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september Moderbolagets räkenskapshandlingar Revisorernas granskningsberättelse Oberoende revisorers rapport Adresser Villkor i sammandrag Anmälningsperiod: 26 oktober 7 november 2005 Försäljningspris: Beräknas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 120 kronor per aktie. Fastställande av försäljningspris: Omkring den 8 november 2005 Likviddag: 11 november 2005 Beräknad första noteringsdag på Stockholmsbörsens O-lista: 8 november 2005 Definitioner TradeDoubler eller Bolaget TradeDoubler AB (publ) i förekommande fall med dotterbolag som framgår av sammanhanget Ekonomisk information Bokslutskommuniké för januari 2006 Årsredovisning för 2005 Maj 2006 Delårsrapport januari mars april 2006 Delårsrapport januari juni juli 2006 Delårsrapport januari september oktober 2006 Övrigt ISIN-kod Kortnamn på Stockholmsbörsen SE TRAD I samband med erbjudandet om förvärv av aktier i TradeDoubler AB har prospekt upprättats dels på svenska avseende erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige dels på engelska avseende erbjudandet till institutionella investerare i utlandet. Med undantag främst av sådan information som särskilt avser försäljningen av aktier på olika marknader överensstämmer prospekten i allt väsentligt med varandra. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt är gjorda av styrelsen för TradeDoubler AB och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. De aktier som omfattas av erbjudandet enligt detta prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater, och ej heller i enlighet med någon värdepapperslag eller provinslag i Kanada och får ej, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något undantag från krav på registrering, utbjudas till försäljning eller överlåtas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i, eller till, något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist rörande eller relaterad till erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Det svenska prospektet har registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

3 Inbjudan till förvärv av aktier i TradeDoubler Styrelsen för TradeDoubler AB samt dess huvudägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget. Med anledning härav har styrelsen för TradeDoubler ansökt om och godkänts för notering av Bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista samt upprättat detta prospekt med en beskrivning av TradeDoubler, för vilken Bolagets styrelse ansvarar. Ägarspridningen sker genom att Säljarna 1) avyttrar viss del av sina respektive aktieinnehav genom ett erbjudande om förvärv av sammanlagt högst ) aktier riktat till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utomlands ( Erbjudandet ). Priset per aktie kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande riktat till institutionella investerare och förväntas komma att fastställas inom intervallet kronor. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 120 kronor. Det slutligen fastställda försäljningspriset beräknas komma att offentliggöras omkring den 8 november Vidare har Säljarna förbundit sig att på begäran av Carnegie Investment Bank AB ( Carnegie ) och Goldman Sachs International ( Goldman Sachs ) (gemensamt Emissionsinstituten ) sälja ytterligare högst aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ( Övertilldelningsoptionen ). Härmed inbjuds till förvärv av högst aktier i TradeDoubler i enlighet med villkoren i detta prospekt, motsvarande 40 procent av aktierna och rösterna i Bolaget räknat efter utspädning 3). Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet aktier, motsvarande 45 procent av aktierna och rösterna i TradeDoubler, räknat efter utspädning 3). Under antagande att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av utbjudna aktier till mellan miljoner kronor och miljoner kronor. 4) Bolaget, de Finansiella ägarna, Grundarna samt vissa ledande befattningshavare och övriga anställda har förbundit sig att inte utan medgivande från Emissionsinstituten avyttra aktier i Bolaget förrän viss tid förflutit från första noteringsdag. Se vidare avsnitt Avtal om försäljning av aktier. Stockholm den 21 oktober 2005 Säljarna 1) Quantum Industrial Partners LDC, AV I ehf, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Magnus Emilson, SFM Domestic Investments LLC (tillsammans Finansiella ägarna ), Felix Hagnö och Martin Lorentzon (tillsammans Grundarna ) samt vissa ledande befattningshavare och övriga anställda. Se vidare avsnitt Ägarförhållanden. 2) De Finansiella ägarna och Grundarna avser sälja totalt aktier och vissa ledande befattningshavare och övriga anställda kan komma att sälja upp till aktier. Se vidare avsnitten Ägarförhållanden och Avtal om försäljning av aktier. 3) Se vidare avsnitt Ägarförhållanden för information om utspädning. 4) Samt under antagandet att vissa ledande befattningshavare och övriga anställda säljer det totala antalet aktier de har rätt att sälja. 1

4 Villkor och anvisningar Försäljningspris Försäljningspriset beräknas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset fastställs genom nedan angivet anbudsförfarande och beräknas komma att offentliggöras den 8 november Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 120 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälan Institutionellt erbjudande Institutionella investerare inbjuds att delta i en form av anbudsförfarande som äger rum under perioden 26 oktober 7 november TradeDoubler förbehåller sig rätten att förkorta anmälningstiden i det institutionella erbjudandet. Genom anbudsförfarande erhålls underlag för att fastställa försäljningspriset i Erbjudandet. Anmälan skall ske till något av Emissionsinstituten i enlighet med särskilda instruktioner därom. Erbjudande till allmänheten Erbjudandet till allmänheten omfattar allmänheten i Sverige. Anmälan från allmänheten skall avse en eller flera handelsposter om vardera 100 aktier. Anmälan skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och skall under perioden 26 oktober 7 november 2005 inges till nedanstående: Carnegie Investment Bank AB Box S Stockholm Anmälan måste vara Carnegie tillhanda senast kl den 7 november Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå genom sin bank eller värdepappersinstitut innan anmälan inlämnas. Observera att detta kan ta viss tid. Anmälningssedlar och prospekt kan erhållas från Carnegie Investment Bank AB (besöksadress Västra Trädgårdsgatan 15), Stockholm, telefon eller hos något av Carnegies kontor i Sverige alternativt via Internet eller Den som är både depå- och Internetkund hos Carnegie kan även anmäla sig direkt via Carnegies Internettjänst. Anvisningar om deltagande via Carnegies Internettjänst kan erhållas på Tilldelning Tilldelning av aktier i TradeDoubler beslutas av styrelsen för TradeDoubler och vissa av Säljarna efter samråd med Emissionsinstituten, varvid målet är att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med TradeDoublers aktier på Stockholmsbörsen. Institutionellt erbjudande Anmälningar från institutionella investerare som bedöms bli långsiktiga ägare i TradeDoubler kommer att prioriteras. Någon garanti för tilldelning till enskild institutionell investerare lämnas inte. Erbjudande till allmänheten Tilldelning är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Tilldelning kan helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Anmälningar från affärskontakter och andra till TradeDoubler närstående parter samt från kunder till Emissionsinstituten kan komma att särskilt beaktas. Besked om tilldelning När fördelning av aktier fastställts utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Detta beräknas ske omkring den 8 november Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats aktier. 2

5 Villkor och anvisningar Betalning Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 11 november 2005 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Om full betalning inte erläggs i tid kan aktierna komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som först erhöll tilldelning i Erbjudandet. Erhållande av aktier TradeDoubler är anslutet till VPC ABs ( VPC ) kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Sedan betalning för tilldelade aktier erlagts och registrerats hos respektive Emissionsinstitut levereras aktierna genom bokföring på köparens VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare med början omkring den 11 november Som bekräftelse på bokföringen utsänds en VP-avi från VPC som visar att de betalda aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. De som på anmälningssedeln angivit depå hos bank eller annan förvaltare får aktierna bokförda i denna depå och avisering sker i dessa fall i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Utdelning Aktier förvärvade genom Erbjudandet medför rätt till del i TradeDoublers vinst från och med för räkenskapsåret Eventuell utdelning för räkenskapsåret 2005 fastställs vid ordinarie bolagsstämma Eventuell vinstutdelning utbetalas genom VPC. Villkor för fullföljande Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen för TradeDoubler bedöms som otillräckligt. Erbjudandet är villkorat av att de Finansiella ägarna, Grundarna, TradeDoubler och Emissionsinstituten träffar avtal om försäljning av aktier i TradeDoubler omkring den 7 november 2005 och att vissa villkor i avtalet uppfylls och att avtalet inte sägs upp. Se vidare avsnittet Avtal om försäljning av aktier. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande. Börsnotering Notering av TradeDoublers aktier på Stockholmsbörsens O-lista väntas ske från och med den 8 november 2005, förutsatt att tillräcklig spridning av aktierna uppnås. En handelspost kommer att omfatta 100 aktier. Köp och försäljning av aktier kommer dock även att kunna ske i mindre poster. Handeln på Stockholmsbörsen avses komma att påbörjas innan villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handeln kommer då att vara villkorad härav och om inte Erbjudandet fullföljs kommer aktierna inte att levereras och eventuella betalningar kommer att återgå. Kursstabilisering I samband med Erbjudandet kan Goldman Sachs för Emissionsinstitutens räkning komma att genomföra transaktioner på Stockholmsbörsen som stabiliserar aktiernas marknadspris eller håller detta pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle gälla på en öppen marknad. Sådana påbörjade åtgärder kan när som helst avbrytas utan förvarning och får vidtas från och med första noteringsdagen den 8 november 2005 och längst till och med den dag som infaller 30 dagar efter första noteringsdagen. Det finns dock ingen garanti för att stabiliserande åtgärder kommer att vidtas. 3

6 Skattefrågor i Sverige Nedan redovisas kortfattat vissa skattekonsekvenser som kan aktualiseras för aktieägare i TradeDoubler som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande regler och är endast avsedd som generell information. Redogörelsen behandlar inte värdepapper som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga på innehav av aktier som anses näringsbetingade. Nedan behandlas inte de särskilda lättnadsregler som i vissa fall kan bli tillämpliga på utdelning och kapitalvinst på aktier i bolag som tidigare varit onoterade. Inte heller omfattas de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktieinnehav i bolag som tidigare varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. Varje aktieägare rekommenderas att konsultera en skatterådgivare för att få information om vilka skattekonsekvenser som kan uppkomma i det enskilda fallet. Fysiska personer För fysiska personer beskattas kapitalvinst och utdelning med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital. För utdelningar innehålls normalt en preliminär skatt om 30 procent av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsomkostnader och omkostnadsbeloppet för de sålda aktierna. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för en aktie ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort som den avyttrade användas. Som ett alternativ för marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet beräknas med stöd av schablonmetoden, vilken innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförluster på aktier är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster samma år på aktier (såväl onoterade som marknadsnoterade) och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförluster på aktier som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgilla med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt mot fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Förmögenhetsskatt Aktierna i TradeDoubler AB kommer att noteras på Stockholmsbörsens O-lista och utgör därmed inte förmögenhetsskattepliktiga tillgångar. Aktiebolag För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas på samma sätt som angivits ovan för fysiska personer. Avdrag för kapitalförlust på aktier får endast göras mot skattepliktig kapitalvinst på aktier och andra delägarrätter. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot kapitalvinster inom en bolagsgrupp om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier. 4

7 Skattefrågor i Sverige Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent men är i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige verkställer normalt VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster på aktier. Aktieägaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som är skatterättsligt bosatta utomlands bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av svenska aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller de tio kalenderår som föregått det år då avyttringen skedde varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad av avtal för undvikande av dubbelbeskattning mellan Sverige och andra länder. 5

8 Bakgrund och motiv till Erbjudandet TradeDoubler är ett ledande företag i Europa inom så kallad affiliate marketing, vilket är en form av prestationsbaserad marknadsföring/annonsering på Internet där så kallade publishers avtalar att mot ersättning visa annonser på sina respektive webbplatser. Sådan ersättning är baserad på specificerade aktiviteter som Internetanvändarna utför som gensvar på annonseringen, såsom exempelvis antal klick, användarregistreringar eller köp. Bolaget grundades 1999 av Felix Hagnö och Martin Lorentzon. Samma år började TradeDoubler erbjuda teknik och tjänster för Internetannonsering i Sverige. Under 2000 inleddes en expansion på andra europeiska marknader genom etablering av dotterbolag i övriga nordiska länder samt Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien och Nederländerna. Den geografiska expansionen fortsatte under 2001 och TradeDoubler har för närvarande dotterbolag i 14 länder i Europa och bistår kunder i ytterligare två länder i Europa genom dessa bolag. Redan i ett tidigt stadium såg grundarna, styrelseledamöterna och investerarna en notering av TradeDoubler på en etablerad aktiebörs som ett naturligt steg i Bolagets utveckling och styrelsen har nu ansökt om notering av Bolagets aktier på O-listan på Stockholmsbörsen. I samband därmed har Säljarna beslutat att erbjuda delar av sina respektive innehav genom Erbjudande. En notering ger TradeDoubler tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden, vilket enligt styrelsens och Säljarnas bedömning bidrar till att ytterligare stärka TradeDoublers position som ett ledande företag inom affiliate marketing i Europa. Vidare bedöms Erbjudandet och noteringen bidra till att göra TradeDoubler och dess verksamhet mer känt, vilket kommer att gynna relationerna med annonsörer och publishers. Bolaget kommer inte att tillföras något kapital i samband med Säljarnas avyttring av aktier i enlighet med Erbjudandet. TradeDoubler beräknas komma att belastas med kostnader med anledning av Erbjudandet om cirka 19,8 miljoner kronor, varav huvuddelen består av kostnader för legal rådgivning och revisorsarvoden. Förutom vad som stipuleras i avtal med Emissionsinstituten har inte de Finansiella ägarna eller Grundarna gjort några utfästelser eller ingått andra avtal beträffande framtida förvärv eller försäljning av aktier i TradeDoubler 1). De Finansiella ägarna och Grundarna förväntar sig emellertid att de på sikt kommer att minska sina respektive innehav i Trade- Doubler. I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt vilket har upprättats med anledning av Erbjudandet samt notering av Bolagets aktier på Stockholmsbörsen O-lista. Styrelsen för TradeDoubler AB är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt är känt för styrelsen, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av TradeDoubler som skapas av prospektet. Stockholm den 21 oktober 2005 TradeDoubler AB Styrelsen 1) För vidare information se avsnitten Ägarförhållanden och Avtal om försäljning av aktier. 6

9 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Uttalanden om framtiden Prospektet innehåller uttalanden av framåtblickande karaktär. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten TradeDoubler i korthet, Riskfaktorer, Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Verksamheten. Framtidsinriktade uttalanden avspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är baserade på Bolagets antaganden och inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat och utveckling kan komma att avvika väsentligt från de resultat och den utveckling som uttrycks eller underförstås i sådana uttalanden. Flera av riskerna, osäkerheterna och andra faktorer redovisas närmare i avsnittet Riskfaktorer. Med hänsyn till dessa risker, osäkerheter och andra faktorer bör läsaren inte lägga otillbörlig vikt vid framtidsinriktade uttalanden. I vissa sammanhang används räknar med, anser, bedömer, skulle kunna, beräknas, förväntas har för avsikt, kan, planerar, eventuell, förutser, borde, kommer att, skulle, torde och liknande uttryck som anger att det är fråga om framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för prospektet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgångar kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Trade- Doubler förpliktigar sig inte att efter tidpunkten för prospektet att uppdatera eventuella framtidsinriktade uttalanden eller att justera sådana uttalanden till faktiska resultat utöver vad som krävs enligt lag. Information från tredje part Prospektet innehåller flera hänvisningar till information och marknadsundersökningar framställda av tredje part, till exempel i fråga om marknadsstorlek. I prospektet har intagits siffror och marknadsdata hämtade från publikationer av, bland andra, Forrester Research och Zenith Optimedia. TradeDoubler har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken Styrelsen eller Emissionsinstituten påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i prospektet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. För vissa tekniska termer som används genomgående i Prospektet se avsnittet Ordlista. 7

10 TradeDoubler i korthet Detta sammandrag återger information som återfinns på annan plats i detta prospekt men innehåller inte all information som bör beaktas inför en investering i TradeDoubler. Prospektet bör läsas noggrant i sin helhet, särskilt beskrivningen av vissa risker med en aktieinvestering i TradeDoubler, vilka beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Översikt TradeDoubler är ett ledande företag i Europa inom så kallad affiliate marketing, mätt i antal publishers och geografisk närvaro. Affiliate marketing är en form av prestationsbaserad marknadsföring/annonsering på Internet där så kallade publishers avtalar att mot ersättning visa annonser på sina respektive webbplatser. Sådan ersättning baseras på specificerade aktiviteter som deras Internetanvändare utför, såsom exempelvis antal klick, leads (användarregistreringar) eller köp, som gensvar på annonseringen. TradeDoublers tre viktigaste strategiska tillgångar är TradeDoublers egenutvecklade Internetbaserade teknikplattform, ett omfattande nätverk av annonsörer och publishers samt kunskap om hur annonsörernas avkastning på investeringar i marknadsföring via Internet optimeras liksom hur publishers optimerar sitt tillgängliga annonsutrymme på Internet. TradeDoublers nätverk inom affiliate marketing, som enligt Bolagets bedömning är ett av de största i Europa, består av drygt 980 annonsörer och över aktiva publishers i 16 europeiska länder. TradeDoublers annonskunder är verksamma i viktiga e-handelssektorer, främst inom elektronik, men även inom andra områden, såsom telekom, finans, prisjämförelsetjänster, mediebyråer, auktionsverksamhet samt resor och turism. Bland kunderna återfinns företag med välkända varumärken och stora försäljningsvolymer, såsom Dell, Apple, Kelkoo, TeliaSonera och ebay. Bland publishers återfinns sådana som arbetar med marknadsföring som kopplas till sökord på Internet, så kallade keywords (kan vara aktörer utan egen webbplats som använder sökmotorer för att generera visning av annonser och skapa trafik för annonsörer). Publishers kan även vara aktörer som arbetar med webbplatser med brett innehåll och stora trafikvolymer eller med webbplatser med lägre trafikvolymer som vänder sig till Internetanvändare med specifika demografiska egenskaper och intressen. Antalet annonsörer och aktiva publishers har ökat markant, från cirka 300 respektive i slutet av Omsättning 2004 per geografisk region Övriga Europa 14% Tyskland 8% Frankrike 12% Övriga Norden 5% Sverige 10% Omsättning 2004 per intäktsslag Övrig omsättning 11% Storbritannien 51% Samtliga produkter och tjänster bygger på en egenutvecklad Internetbaserad teknikplattform som erbjuder annonsörer och publishers ett antal funktioner i ett webbgränssnitt, bland annat spårning av Internettrafik, rapportering, fakturering och betalning. Genom denna teknikplattform kan Trade- Doubler även erbjuda annonsörer och publishers sin produkt Media Toolbox, ett Internetbaserat administrationsverktyg för marknadsföring. Media Toolbox för annonsörer har utformats för att möjliggöra för en annonsör som säljer och genomför marknadsförings- Transaktionsomsättning 89% 2001 till drygt 980 respektive över per 30 september De tio största annonsörerna svarade för 30 procent av omsättningen 2004 medan motsvarande andel för de första nio månaderna 2005 var 34 procent. TradeDoublers enskilt största annonsör svarade för 13 respektive 8 procent under samma perioder. TradeDoublers tio största aktiva publishers svarade för 9 procent av den totala ersättningen till publishers 2004 jämfört med 16 procent för de första nio månaderna 2005, medan TradeDoublers enskilt största aktiva publisher svarade för 2 respektive 3 procent under samma perioder. 8

11 TradeDoubler i korthet aktiviteter via flera Internetkanaler och partners att i ett och samma Internetbaserade system spåra, administrera och analysera samtliga sina annonserings-, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter on-line, såsom affiliate marketing, annonskampanjer, sökords- och e-postmarknadsföring. Media Toolbox för publishers har utformats på sådant sätt att publishers kan mäta hur effektiv annonseringen på deras webbplatser är i termer av faktiskt resultat och hur mycket trafik och försäljning som genererats från deras webbplatser för respektive annonsör, vilket möjliggör för publishers att optimera sina annonsutrymmen på Internet genom att välja de annonser som har genererat flest köp, leads eller klick. TradeDoubler erbjuder även annonsörerna tjänster i samband med annonskampanjer. Utifrån annonsörens målsättningar och budget utformas ett kundspecifikt nät av webbplatser för riktade annonskampanjer. TradeDoublers teknik gör det möjligt att spåra besökarna på Internet, från en första visning till såld produkt, och att kontinuerligt utvärdera och optimera kampanjerna. Genom att utnyttja tillgänglig statistik kan TradeDoubler exempelvis samarbeta med annonsörer för att välja de webbplatser som har störst förutsättningar att generera det största antalet försäljningar, leads, klick, visningar eller unika besökare. Inom TradeDoublers produkt- och tjänsteutbud ingår även konsulttjänster inriktade på optimering och integration av annonseringsstrategier för Internet. TradeDoubler har ett omfattande europeiskt nätverk och kunder i 16 länder betjänas genom helägda dotterbolag i 14 av dessa länder. Bolaget bedömer att TradeDoubler har en unik ställning på marknaden vad avser geografisk närvaro och graden av anpassning till lokala krav i de länder där Trade- Doubler är verksamt. TradeDoublers tekniska lösning kan enkelt anpassas till lokala förutsättningar, såsom språk, valuta, lagstiftning samt olika länders betalnings- och faktureringspraxis. TradeDoublers tekniska plattform hanterar för närvarande tolv språk och transaktioner i åtta valutor i 16 olika europeiska länder. TradeDoubler har dotterbolag i 14 europiska länder och den tekniska plattformen hanterar för närvarande 12 språk och transaktioner i åtta valutor i 16 europeiska länder. TradeDoublers viktigaste intäktskälla är dess nätverk inom affiliate marketing. Huvuddelen av intäkterna, cirka 89 procent under 2004, utgörs av rörliga transaktionsintäkter från annonsörerna. Det förekommer även fasta avgifter i form av startavgifter och månadsavgifter för tillgång till nätverket. Av intäkterna som TradeDoubler erhåller från annonsörerna för transaktioner som genererats via TradeDoublers nätverk, erhåller publishers huvuddelen i form av ersättning medan resterande del tillfaller Bolaget. Under 2004 utgjorde cirka 77 procent av transaktionsintäkterna ersättning till publishers medan resterande del tillföll Bolaget. Ersättningen till publishers baseras på antalet specificerade aktiviteter som Internetanvändaren utför på publishers webbsidor som gensvar på annonseringen, såsom försäljningar, leads eller klick. Den huvudsakliga prestationsbaserade prismodellen som erbjuds annonsörerna är cost-per-action ( CPA ). CPA innebär att annonsörerna betalar en avgift antingen baserad på den försäljning som annonseringen genererar eller på antalet så kallade leads (huvudsakligen registreringar), som genereras via TradeDoublers nätverk. En ytterligare prismodell är cost-per-click ( CPC ), vilken innebär att annonsörerna betalar en avgift baserad på antalet klick eller unika besökare som annonseringen ger upphov till. TradeDoublers bruttoresultat utgörs av Bolagets intäkter efter avdrag för ersättningar till publishers. TradeDoublers omsättning uppgick under 2004 till 597,7 miljoner kronor och resultat efter skatt till 62,3 miljoner kronor. Omsättningen för de första nio månaderna 2005 uppgick till 743,2 miljoner kronor och rörelseresultatet till 7,9 miljoner kronor, eller 55,7 miljoner kronor efter justering för kostnader om 47,8 miljoner kronor i samband med notering av Bolagets aktier vid Stockholmsbörsen. 9

12 TradeDoubler i korthet Konkurrensfördelar TradeDoublers tre viktigaste strategiska tillgångar är ett omfattande nätverk av annonsörer och publishers, en egenutvecklad Internetbaserad teknikplattform samt kunskaper om hur man optimerar annonsörernas avkastning på marknadsföring via Internet och publishers användning av annonsutrymme på Internet. Bolaget anser sig ha ett flertal konkurrensfördelar, däribland: Ett av de största nätverken för affiliate marketing i Europa. TradeDoublers annonsörer och publishers kan dra nytta av TradeDoublers vidsträckta nätverk inom affiliate marketing. Enligt Bolagets bedömning utgör nätverket ett av de största i Europa och omfattar 16 länder och över aktiva publishers, vilket innefattar såväl publishers som arbetar med marknadsföring som kopplas till sökord på Internet, så kallade keywords, till de stora internationella varumärkenas egna webbplatser samt mindre, nischade webbplatser. I nätverket ingår även drygt 980 annonsörer, däribland företag med ledande varumärken, stora försäljningsvolymer och ett brett utbud av kända konsumentprodukter. Bolaget bedömer att TradeDoublers omfattande nätverk av publishers och ledande annonsörer som bedriver verksamhet i viktiga e-handelssektorer, väsentligt ökar möjligheten att rekrytera nya annonsörer och publishers. Betydande kunskap om marknadsföring via Internet. Enligt Bolagets bedömning är TradeDoubler, genom sin kunskap om marknadsföring via Internet i Europa, en attraktiv strategisk partner för annonsörer och publishers, som vill öka försäljningen från Internet. TradeDoublers kunskap återspeglar den erfarenhet som har byggts upp genom tillämpning av en egenutvecklad teknik i TradeDoublers nätverk och där aktörerna inom detta nätverk återfinns inom ett flertal olika e-handelssektorer, främst inom elektronik men även inom andra områden, såsom telekom, finans, prisjämförelseverksamhet, mediebyråer, auktionsverksamhet samt resor och turism. Utöver den egna teknikplattformen kan TradeDoubler erbjuda annonsörer och publishers särskilda kundansvariga samt konsulttjänster som hjälper kunderna att optimera och integrera sina strategier för Internetannonsering. Arvoden för konsulttjänster utgjorde endast en marginell del av intäkterna 2004, men Bolaget bedömer att konsulttjänster kommer att få väsentligt större betydelse för TradeDoubler i framtiden, eftersom de bidrar till att förbättra effektiviteten i kundernas Internetannonsering, vilket i sin tur medför ökade försäljningsvolymer för kunden och därmed ökade transaktionsintäkter för TradeDoubler. Förmåga att bistå internationella kunder tack vare bred geografisk närvaro och anpassning till lokala förutsättningar. Bolaget bedömer att dess ställning på marknaden är unik när det gäller geografisk närvaro och anpassning till lokala förutsättningar i de länder där TradeDoubler bedriver verksamhet. Kontakterna med annonsörer och publishers sköts av lokal sälj-, marknads-, och kundtjänstpersonal. För närvarande erbjuds lokala versioner av plattformen i 16 europeiska länder och plattformen hanterar transaktioner på tolv språk och i åtta olika valutor. Vidare kan TradeDoubler koordinera annonskampanjer för hela den europeiska marknaden för de kunder som har internationell verksamhet. Bolaget bedömer att TradeDoublers geografiska etablering och anpassning till lokala förutsättningar har gjort det möjligt att attrahera ett betydande antal internationella kunder, det vill säga kunder som använder TradeDoublers nätverk på fler än en geografisk marknad. Under perioden januari september 2005 utnyttjade 35 procent av de 200 största annonskunderna TradeDoublers nätverk på fler än en geografisk marknad och svarade samtidigt för cirka 52 procent av intäkterna från denna kundgrupp. Mångsidig, beprövad och anpassningsbar egen teknik. TradeDoublers egenutvecklade Internetbaserade teknikplattform är ett innovativt, driftsäkert och kraftfullt verktyg som ger användarna möjlighet att spåra, analysera, administrera och reagera på en mängd olika Internetaktiviteter. Plattformen är både skalbar och enkel att anpassa till lokala förutsättningar såsom språk, valuta och lagstiftning, men även till lokala betalnings- och faktureringsrutiner. Systemets kapacitet har gjort det möjligt för Trade- Doubler att höja transaktionsintäkterna betydligt och att på ett kostnadseffektivt sätt expandera verksamheten från en nordisk bas till att omfatta större delen av Västeuropa. Systemet stöder även samtliga vanligen förekommande annonsformat som till exempel Flash, text, Rich Media, Java och JPEG. Systemet har utformats på ett sätt som underlättar uppgraderingar och förbättringar för att möta aktuella och framtida marknadstrender för Internetannonsering. De dataservers som stödjer Trade- Doublers nätverk av publishers och annonsörer är mycket driftssäkra. Historik med betydande omsättningstillväxt och starka kassaflöden. Sedan 2000 har TradeDoubler ökat sin omsättning med i genomsnitt 135 procent per år, från 19,8 miljoner kronor 2000 till 597,7 miljoner kronor Under samma period har lönsamheten ökat betydligt, från en nettoförlust om 64,8 miljoner kronor 2000 till en nettovinst om 62,3 miljoner Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2005 uppgick till 7,9 miljoner kronor, eller 55,7 miljoner kronor efter justering för kostnader om 47,8 miljoner kronor i samband med notering av Bolagets aktier vid Stockholmsbörsen. TradeDoubler har också sedan lång tid starka kassaflöden. Under perioden från 2000 fram till och med den 30 september 2005 har den löpande verksamheten genererat ett positivt kassaflöde om 84,5 miljoner kronor. Per 30 september 2005 hade TradeDoubler inga räntebärande 10

13 TradeDoubler i korthet långfristiga skulder samtidigt som likvida medel uppgick till 207,3 miljoner kronor. Meriterad ledning med lång erfarenhet. Trade- Doubler drar nytta av att ha ett ledningsteam med omfattande erfarenhet från e-handel, marknadsföring, systemutveckling och företagsledning, vilket har gjort det möjligt att årligen öka TradeDoublers omsättning och förbättra lönsamheten. Strategi TradeDoublers långsiktiga mål är att på utvalda marknader vara den mest attraktiva partnern för ökad lönsamhet genom marknadsföring via Internet. TradeDoublers strategi för att uppnå det långsiktiga målet består av följande huvudelement: Aktivt söka nya annonsörer. TradeDoubler planerar att utöka sin kundbas av annonsörer i alla branscher genom att fokusera på deras behov av mätbara resultat av marknadsföring via Internet. Trade- Doubler fokuserar på att för Internetannonsörer, främst sådana med välkända varumärken, visa de strategiska fördelarna liksom kostnads- och konkurrensfördelar med TradeDoublers system. Öka intäkterna från nuvarande annonsörer. Trade- Doubler strävar efter att utöka verksamheten och bygga upp ett närmare samarbete med redan befintliga annonsörer dels genom att erbjuda ett brett utbud av produkter, däribland tjänster i samband med annonskampanjer och Media Toolbox, dels genom att erbjuda tillgång till ett utökat nätverk av publishers samt genom konsulttjänster. Inom konsultverksamheten fokuserar TradeDoubler på lösningar som skall optimera annonsörernas avkastning på de investeringar som görs i marknadsföring via Internet. Bredda och fördjupa nätverket av publishers. Merparten av TradeDoublers omsättning genereras genom transaktioner. Genom att öka antalet publishers och genom att utöka det annonsutrymme som dessa håller tillgängliga för annonsörerna via TradeDoubler, försöker TradeDoubler öka de slag av Internettrafik som annonsörerna efterfrågar. Utveckla nya produkter och tjänster. TradeDoubler strävar efter att lansera nya produkter när Bolaget bedömer att det finns ett behov på marknaden eller när det finns betydande möjlighet att bistå annonsörer med hjälp att optimera sin avkastning på investeringar i Internetannonsering eller att bistå publishers med att uppnå bästa möjliga användning av deras annonsutrymme på Internet. Utöka TradeDoublers internationella etablering. TradeDoubler analyserar kontinuerligt möjligheterna att utöka den geografiska spridningen/utbredningen av dess nätverk av annonsörer och publishers. Annonsörer: Bolaget bedömer att TradeDoublers skalbara plattform möjliggör en effektiv expansion till nya geografiska marknader. TradeDoubler överför på ett aktivt sätt kunskaper och erfarenheter som har byggts upp i länder med en utvecklad marknad för Internetannonsering till verksamhet i mindre mogna marknader. Bolaget bedömer att denna kunskapsöverföring gör det möjligt för TradeDoubler att tidigt lära känna och anpassa verksamheten till den lokala marknadsutvecklingen. På kort sikt avser TradeDoubler att fortsätta den organiska expansionen i Europa. Publishers: TradeDoubler vänder sig till internationellt kända publishers som attraherar ett betydande antal europeiska användare. Bolaget bedömer att det kan hjälpa sådana publishers att effektivisera användningen av Internettrafiken och att erbjuda sina europeiska annonsörer effektivare marknadsföring. Riskfaktorer Läsaren uppmanas att ta del av informationen i avsnittet Riskfaktorer samt övrig information i detta prospekt inför ett köp av aktier i enlighet med föreliggande Erbjudande. Såsom beskrivs utförligare i avsnittet Riskfaktorer bör läsaren överväga risker i anslutning till TradeDoublers verksamhet och bransch, TradeDoublers aktier samt Erbjudandet. Uppgradera och addera systemfunktioner. Trade- Doubler arbetar fortlöpande med att utveckla och förstärka teknikplattformen genom att uppgradera befintliga funktioner och lägga till nya för att härigenom säkerställa att produkterna alltid är konkurrenskraftiga. 11

14 Finansiell information i sammandrag Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende verksamhetsåren 2000 och 2001 är hämtad ur TradeDoublers reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med svenska redovisningsprinciper. Motsvarande reviderad finansiell information för verksamhetsåren 2002, 2003 och 2004 har hämtats ur TradeDoublers koncernräkenskaper och anpassats i enlighet med internationella redovisningsprinciper, International Financial Reporting Standards (IFRS). Uppgifterna motsvarande delårsrapporterna för de första nio månaderna 2004 respektive 2005 har hämtats ur TradeDoublers oreviderade koncernräkenskaper och upprättats i enlighet med IFRS. Nedanstående sammandrag av koncernens räkenskaper bör läsas tillsammans med avsnittet Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt TradeDoublers reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter, vilka återfinns på annan plats i prospektet. 9 månader Reviderat, svenska Tkr redovisningsprinciper Reviderat, IFRS Oreviderat, IFRS Koncernens resultaträkningar i sammandrag Omsättning Kostnad sålda tjänster (ersättning till publishers) Bruttoresultat Försäljningskostnader 1) Administrationskostnader varav engångskostnader i samband med Erbjudandet 2) Utvecklingskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt 3) Periodens resultat ) Kostnader i samband med teckningsoptionsprogrammen har redovisats som försäljningskostnader. Kostnader för teckningsoptionsprogrammen uppgick under perioden 1 januari 30 september 2005 till cirka 25,7 miljoner kronor jämfört med 5,1 miljoner kronor under motsvarande period ) Kostnader av engångskaraktär med anledning av Erbjudandet, varav huvuddelen består av kostnader för legal rådgivning och revisorsarvoden samt därutöver bonus (inklusive sociala kostnader) till verkställande direktören och fem andra ledande befattningshavare. Bonusbeloppen skall enligt avtal utbetalas efter Erbjudandets genomförande. Bolaget beräknar att totala kostnader för Erbjudandet, inklusive ovanstående kostnader, kommer att uppgå till 49,8 miljoner kronor. Se vidare avsnitt Kommentarer till utvecklingen Administrationskostnader. 3) Skatteintäkten under 2004 avspeglar huvudsakligen ianspråktagandet av det skattemässiga värdet i förlustavdrag hänförliga till tidigare år, vilket bokfördes under fjärde kvartalet Skattekostnaden för nio månader 2005 har påverkats av att del av kostnader kopplade till teckningsoptioner samt kostnader hänförliga till förberedelser för marknadsnoteringen ej är fullt skattemässigt avdragsgilla. 12

15 Finansiell information i sammandrag 31 december 30 september Reviderat, svenska Tkr redovisningsprinciper Reviderat, IFRS Oreviderat, IFRS Koncernens balansräkningar i sammandrag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Totalt eget kapital Övriga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder till publishers Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1) Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) I beloppet per 30 september 2005 ingår bonus om sammanlagt 30,0 miljoner kronor (inklusive sociala kostnader), vilka enligt avtal skall utbetalas till verkställande direktören och fem andra ledande befattningshavare efter Erbjudandets genomförande. Se vidare avsnitt Kommentarer till utvecklingen Administrationskostnader. 13

16 Finansiell information i sammandrag 9 månader Reviderat, svenska Tkr redovisningsprinciper Reviderat, IFRS Oreviderat, IFRS Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde månader Reviderat, svenska Belopp i Tkr redovisningsprinciper Reviderat, IFRS Oreviderat, IFRS Nyckeltal 1) Omsättningstillväxt, % 236,2 106,4 88,9 130,2 141,0 84,1 Rörelsemarginal, % 334,1 70,0 6,5 4,1 9,3 8,5 1,1 Justerad rörelsemarginal, % 334,1 70,0 6,5 4,1 9,3 8,5 7,5 Justerad rörelsemarginal i relation till bruttoresultatet, % 934,1 156,5 15,1 11,3 29,4 26,8 25,7 EBITDA EBITDA-marginal, % 328,8 66,4 4,5 5,1 9,7 9,0 1,5 Avskrivningar Investeringar Sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, % 239,7 2) 209,2 45,4 46,9 94,1 109,8 39,7 Avkastning på eget kapital, % 478,0 209,6 46,2 30,9 102,5 73,9 51,3 Soliditet, % 49,2 42,0 28,4 22,3 30,9 23,7 23,5 Andel riskbärande kapital, % 49,2 42,0 28,4 22,3 30,9 23,7 23,5 Antal anställda, vid periodens slut Storbritannien , Sverige Övriga Norden Frankrike 4 6 4, Tyskland Övriga Europa ,5 13, Medeltal anställda under perioden Antal annonsörer vid periodens slut Antal aktiva publishers vid periodens slut Omsättning per genomsnittligt antal anställda under perioden Bruttoresultat per genomsnittligt antal anställda under perioden ) För definitioner se vidare avsnitt Definitioner av nyckeltal. 2) Beräknad på sysselsatt kapital per 31 december

17 Finansiell information i sammandrag 9 månader Reviderat, svenska Belopp i kronor redovisningsprinciper Reviderat, IFRS Oreviderat, IFRS Data per aktie1) 2) Totalt antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning Totalt antal utestående aktier vid periodens slut efter full utspädning Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning Vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter full utspädning Resultat per aktie 4,99 2,56 0,36 0,31 2,55 0,92 0,02 Resultat per aktie efter full utspädning 4,99 2,56 0,36 0,30 2,33 0,86 0,02 Utdelning per aktie Eget kapital per aktie 2,08 0,74 0,83 1,15 3,82 2,17 4,24 Eget kapital per aktie efter full utspädning 2,08 0,74 0,83 1,12 3,41 1,93 3,71 P/E-tal Aktiekurs/eget kapital ) Efter genomförd split 6:1. 2) För definitioner se vidare avsnitt Definitioner av nyckeltal. 15

18 Riskfaktorer Läsaren uppmanas att noggrant överväga riskerna och osäkerheterna kring TradeDoublers verksamhet och bransch samt beakta all information i detta prospekt. Avsnittet gör inte anspråk på att vara fullständigt. Även andra risker och osäkerheter som för närvarande är okända för Bolaget eller som för närvarande inte betraktas som avgörande, kan också komma att inverka negativt på TradeDoublers verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om någon av nedanstående risker, eller eventuell annan okänd risk, verkligen inträffar kan TradeDoublers verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat påverkas negativ i betydande omfattning, vilket kan komma att medföra att TradeDoublers aktier sjunker i värde och att investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Ordningsföljden i vilken riskbeskrivningen presenteras är inte avsedd att inbördes rangordna sannolikheten för att de skall inträffa och ger ingen indikation på hur stor inverkan de kommer att ha på TradeDoublers verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. Verksamhets- och branschrelaterade risker Konkurrenssituation Marknaden för Internetannonsering och kringtjänster är hårt konkurrensutsatt. Bolaget bedömer att konkurrensen kommer att öka eftersom inträdesbarriärerna på TradeDoublers marknad är låga. Trade- Doubler konkurrerar både om annonsörer och om publishers med bland annat följande konkurrensfaktorer; pris, avkastning på annonseringskostnader, omfattningen av användaraktiviteter på webbplatserna (trafikvolym), funktionerna som TradeDoublers produkter erbjuder, kundservice, kända varumärken, omfattningen av TradeDoublers nätverk av annonsörer och publishers samt betalningsvillkor. TradeDoublers främsta konkurrenter är andra företag som erbjuder annonslösningar på Internet inom de områden TradeDoubler är verksamt, till exempel: Affiliate marketing: ValueClick (via Commission Junction), Deal Group Media, Zanox, Affilinet och Cibleclick; Internetbaserade administrationssystem för marknadsföring (som erbjuds genom TradeDoublers Media Toolbox): ValueClick (Mediaplex), Atlas DMT och DoubleClick (DART); samt TradeDoubler konkurrerar även med stora Internetföretag och traditionella medieföretag om en andel av annonsörernas totala marknadsföringsbudgetar, till exempel: publishers med egna säljare som säljer annonsplatser direkt till annonsörer; större Internetportaler och sökmotorföretag med annonsnätverk, exempelvis Google, Yahoo! och MSN; samt direktmarknadsförings-, TV-, radio-, kabel-tv och tryckeriföretag. Konkurrensen kommer sannolikt att leda till prispress, vilket i sin tur kan leda till minskande marginaler, sjunkande annonsintäkter och lägre marknadsandel. Dessutom kan TradeDoubler, som ett led i utökningen av sitt tjänsteutbud, komma att konkurrera med fler webbplatser, annonsörer och traditionella medieföretag om ett ökande antal olika tjänster som rör inarbetning av varumärken eller andra områden. Stora och välkända webbplatser, såsom Yahoo!, AOL, Lycos Europe, Google och MSN, har personal som arbetar med direktförsäljning och ett betydande eget annonsutrymme, vilket är en konkurrensfördel i jämförelse med TradeDoublers nätverk av webbplatser, vilket påverkar prissättningen på Internetannonsering på många av TradeDoublers marknader. Flera av TradeDoublers nuvarande och potentiellt framtida konkurrenter kan ha ett konkurrensövertag i form av längre historik, ett varumärke som är bättre inarbetat, större bas av annonsörer, mer omfattande nätverk av publishers, bättre tillgång till annonsplats på högtrafikerade webbplatser samt betydligt större finansiella-, tekniska- och marknadsföringsresurser. Konkurrenstrycket kan få en väsentlig, negativ inverkan på TradeDoublers verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Om TradeDoubler inte lyckas uppnå bättre annonseringsresultat än TradeDoublers annonsörer eller andra webbplatser kan uppnå själva eller genom TradeDoubler konkurrenter, eller om TradeDoubler inte kan erbjuda konkurrenskraftiga betalningsvillkor, attraktiva varumärken och publishers, kan Trade- Doubler förlora annonsörer, annonsplatser eller publishers och intäkterna kan komma att sjunka. Kampanjer: AdLINK, AOL (via Advertising.com), mediebyråer och publishers som säjer annonsplatser direkt till annonsörerna. 16

19 Riskfaktorer Marknaden för Internetannonsering TradeDoublers framtida framgångar är avhängiga av den fortsatta användningen och tillväxten av Internet som marknadsföringsplats. Internetannonsering är en relativt ny marknad under utveckling. Följaktligen är efterfrågan på, och marknadsacceptansen för, Internetannonseringstjänster osäker. Många av TradeDoublers nuvarande och potentiella annonsörer har endast avdelat en mindre del av sina annonsbudgetar för Internet. Om Internetannonsering skall bli allmänt accepterad, särskilt bland företag som tidigare har anlitat traditionella medieföretag för sin marknadsföring, krävs acceptans för ett nytt sätt att bedriva verksamhet, utbyta information, mäta resultat och utvärdera nya reklamprodukter och tjänster. Om marknaden för Internetmarknadsföring utvecklas långsammare än förväntat kan detta begränsa TradeDoublers expansionsmöjligheter. Marknaden för e-handel Eftersom en stor del av kundernas marknadsföring uppmuntrar till försäljning via Internet är Trade- Doublers långsiktiga utveckling till viss del beroende av tillväxten och marknadsacceptansen för e-handel och om marknaden för e-handel växer långsammare än förväntat kan detta vara ogynnsamt för TradeDoubler. Flera faktorer utanför Bolagets kontroll skulle kunna hindra den framtida expansionen av e-handeln. Om ett säkerhetsproblem av något slag, som inbegriper Internetbaserade transaktioner, blir vida känt kan det avhålla människor från att handla på Internet, klicka på annonser, eller att använda Internet över huvud taget. I samtliga fall skulle det kunna innebära att TradeDoubler förlorar kunder och annonsplatser, vilket i sin tur skulle ha en mycket negativ effekt på TradeDoublers verksamhet, finansiella ställning och resultat. Teknisk utveckling TradeDoublers fortsatta utveckling är beroende av att Bolaget håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och kan anpassa produkterna och tjänsterna till förändringar av industristandarder och kundernas förändrade behov. Detta kan i sin tur kräva betydande ledningsinsatser och kapital. Om TradeDoubler utvecklar nya produkter är det inte säkert att de får tillräcklig marknadsacceptans. TradeDoublers konkurrenter kan också lansera nya produkter som tävlar med TradeDoubler egenutvecklade teknik, vilket det kan leda till att teknikplattformen blir omöjlig att sälja. En sådan utveckling skulle inverka negativt på TradeDoublers verksamhet, finansiella ställning och resultatet. Prestanda hos TradeDoublers produkter och tjänster Datoranvändare använder i ökande grad teknik som försämrar prestanda hos TradeDoublers produkter och tjänster. Exempelvis kan datoranvändare använda programvara som filtrerar eller hindrar visning av Internetannonser; blockerar, avaktiverar eller tar bort så kallade cookies som används i Trade- Doublers system för annonsering; förhindrar eller försämrar spårningstekniker eller ger missvisande mått på annonseringens genomslagskraft och effektivitet. Andelen datoranvändare som använder sådan eller liknande teknik kan stiga, vilket skulle minska produkternas och tjänsternas effektivitet. Om en eller flera av dessa tekniker blir mer allmänt spridda bland datoranvändare, skulle efterfrågan på TradeDoublers produkter och tjänster avta. Många webbplatser placerar små textfiler med information, så kallade cookies, på Internetanvändarens hårddisk, vanligen utan användarens vetskap eller medgivande. Cookies sparar information från tidigare Internetbesök som underlättar användningen av Internet. Cookie-informationen överförs till webbplatsen via en Internetanvändares webbläsarprogram. TradeDoubler använder för närvarande cookies men endast i anonym form, för att spåra en Internetanvändares förflyttningar mellan publishers och annonsörers webbplatser samt för att upptäcka och förhindra eventuella olagliga aktiviteter i Trade- Doublers nätverk. I de flesta webbläsarprogram finns det möjlighet att ändra inställningarna för att hindra att cookies lagras på hårddisken och vissa användare utnyttjar denna funktion. Internetanvändare kan även när som helst ta bort cookies från hårddisken. I vissa länder, däribland EU-länderna, föreligger krav på att Internetbesökarna skall ha rätt att vägra acceptera cookies eller andra spårningstekniker online. Det råder stor osäkerhet om denna lagstiftning även gäller användning av cookies från tredjeparts webbplatser. Se vidare Lagar och förordningar nedan. Därutöver kan ny teknik göra det enklare och bekvämare för Internetanvändare att avböja vissa cookies eller annan spårningsteknik. Om en stor andel av Internetanvändarna inte vill acceptera cookies eller annan spårningsteknik, eller om framtida lagstiftning kräver uttryckligt medgivande för att använda cookies eller på annat sätt begränsar användningen av sådan Internetteknik, kan Internetannonsering och direktmarknadsföring bli dyrare och mindre effektiv samtidigt som efterfrågan på TradeDoublers tjänster kan komma att minska. TradeDoublers relationer med adware-företag Vissa av TradeDoublers publishers annonserar via programvara som installeras på användarnas datorer (så kallad adware eller reklamprogram). Företagets policy är att inte samarbeta med företag som installerar adware utan användarens uttryckliga medgivande eller som använder sådan teknik för att samla in personliga uppgifter om webbplatsbesökarna utan deras kännedom (så kallad spyware eller spionprogram). Även om TradeDoubler aktivt övervakar trafiken på publishers webbplatser, kan en publisher med liten trafikvolym använda program som bryter mot TradeDoublers adware-/spyware- 17

20 Riskfaktorer policy utan att upptäckas. Om sådant missbruk upptäcks av andra publishers eller annonsörer skulle det kunna ge intryck av att TradeDoubler aktivt arbetar med sådan adware/spyware, vilket skulle kunna vara negativt för TradeDoublers förmåga att attrahera och behålla kunder eller leda till skadeståndskrav. TradeDoublers tekniska lösning TradeDoublers egenutvecklade teknik är förhållandevis ny och kan komma att innehålla ännu okända programfel eller felaktig prestanda, vilket kan skada verksamheten. Vidare kan en utbredd användning av ny Internet-, nätverks- eller telekomteknik eller andra tekniska förändringar kräva avsevärda investeringar för att förändra eller anpassa TradeDoublers produkter, tjänster eller infrastruktur. Kapaciteten i TradeDoublers tekniska infrastruktur TradeDoublers framtida utveckling är delvis beroende av att TradeDoublers programvara och teknikinfrastruktur fungerar effektivt. Med ett växande antal webbplatser och Internetanvändare kanske teknikinfrastrukturen inte kan hantera den ökande efterfrågan. En plötslig och oväntad ökning av annonsvolym eller användarrespons skulle kunna innebära en belastning på TradeDoublers infrastrukturkapacitet. Bristande kapacitet skulle kunna leda till längre svarstider eller systemfel och skulle kunna få en mycket negativ inverkan på annonsernas tillgänglighet och antal, rapporternas punktlighet och responsnivån från besökarna. I samtliga fall skulle det kunna leda till att TradeDoubler förlorar annonsörer och publishers och att intäkterna minskar. Om inte Bolaget lyckas åtgärda sådana kapacitetsbelastningar eller systemfel, kan det skada Trade- Doublers verksamhet, finansiella ställning och påverka resultatet negativt. TradeDoublers immateriella rättigheter TradeDoubler är främst beroende av lagstiftning rörande upphovsrätt, affärshemligheter och varumärken för att skydda de immateriella rättigheterna. TradeDoubler har även ansökt om patentregistrering för delar av sin teknologi. Trots TradeDoublers ansträngningar att skydda sina immateriella rättigheter, kan de visa sig vara icke gångbara eller utan värde i framtiden. Huvuddelen av TradeDoublers egenutvecklade teknik skyddas av lagar rörande upphovsrätt och affärshemligheter. Eftersom upphovsrätten skyddar uttryckandet av idéer snarare än idéerna själva, hindrar den inte andra från att fristående utveckla programvara som motsvarar funktioner och egenskaper i TradeDoublers programvara. Lagstiftningen kring affärshemligheter skyddar i allmänhet inte Trade- Doubler från fristående upptäckter eller utveckling. Vidare är skyddet av affärshemligheter avhängigt TradeDoublers förmåga att styra och bevaka de anställdas och tidigare anställdas agerande. TradeDoubler äger för närvarande ett registrerat Gemenskapsvarumärke TradeDoubler inom EU och har ansökt om Gemenskapsvarumärken för AdTool och MediaToolbox. TradeDoubler har också ansökt om registrering av varumärkena TradeDoubler och Media Toolbox hos World Intellectual Property Organization. Vidare har Bolaget ansökt om ett Community figurative mark för TradeDoublers logotyp. Trade- Doubler har även registrerat varumärket Double i Sverige. Det är ovisst om dessa varumärkesansökningar, eller eventuella framtida varumärkesansökningar, kommer att resultera i beviljade varumärken. När TradeDoubler expanderar i nya länder är det inte säkert att dessa varumärken är tillgängliga utanför länderna som omfattas av TradeDoublers Gemenskapsvarumärke (eller när det gäller Double i Sverige). Följaktligen kan det bli nödvändigt att utveckla nya varumärken i samband med etablering i nya länder, vilket kan leda till att det tar längre tid för TradeDoubler att bli känt och accepterat i dessa länder. Dessutom förhindrar inte TradeDoublers varumärken konkurrenterna från att använda namn som påminner om TradeDoublers, utan att bryta mot varumärkeslagstiftningen. Vissa aktörer använder namn som påminner om TradeDoublers eller om de TradeDoubler skulle vilja använda och som andra kan komma att använda i framtiden. Detta kan leda till förvirring bland TradeDoublers befintliga och potentiella kunder och kan medföra att Trade- Doublers anseende skadas och att TradeDoubler inte använder eller ansöker om vissa varumärken. TradeDoubler upprätthåller för närvarande en patentportfölj bestående av tre patentfamiljer. Den första familjen omfattar ett avfört patent (Trade- Doubler har överklagat ett beslut från Patent- och registreringsverket och vänt sig till domstol för slutligt avgörande) och en ansökan, den andra två beviljade patent och en ansökan och den tredje en ansökan. TradeDoubler känner inte till om dessa patentansökningar, eller eventuella framtida patentansökningar, kommer att leda till att omfattningen av beviljade patent överensstämmer med Trade- Doublers ursprungliga patentansökan, eller om beviljade patent kommer att ifrågasättas eller ogiltigförklaras i framtiden. Intrång i TradeDoublers immateriella rättigheter skulle kunna försämra konkurrensförmågan och leda till ett bortfall av annonsörer eller publishers eller på annat sätt skada TradeDoublers verksamhet. I vissa länder där TradeDoublers produkter och tjänster säljs, eller är tillgängliga via Internet, kan det saknas effektiv immaterialrättslig lagstiftning. Vidare kan det visa sig nödvändigt för TradeDoubler att inleda rättsprocesser för att skydda sina immateriella rättigheter. 18

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer