Far Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Far Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00"

Transkript

1 1 (5) Far Akademi Far Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. Svarssätt: Svar avlämnas på fil (datorbaserat). Svaren skall lämnas i en enda fil skriven i Word eller Excel (ej pdf). Svaren skall lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen skall döpas till Förnamn_Efternamn_personnummer. Poäng: Maximalt 100 poäng, 9 deluppgifter Läs frågorna noggrant och hänvisa i ditt svar till lagrum eller rekommendation, exempelvis ISA. Tydliggör dina svar genom att använda de termer och begrepp som anges i ISA (inte byråspecifika uttryck). Svar som består av hela checklistor eller bilagor kommer inte betraktas som svar. Klipp- och klistra svar godtas inte, endast svar med egen formulering rättas. Formulera svar som korta, precisa uttryck eller i punktform. Bakgrundsinformation för frågorna 1-7 Lycka till! Sing a long AB (förkortad Sal) är ett delvis familjeägt företag med inriktning på musik produktion. Företaget har bara existerat sedan 1 januari Drivande bakom bolaget är Dan Baryton tillsammans med dottern Lena Alt som är VD respektive Vice VD i bolaget. Ägarstrukturen i bolaget är enligt följande: Dan Baryton Lena Alt (dotter till Dan) Hans Alt (Lenas make) Karin Baryton (dotter till Dan) Studio Production AB Totat 200 aktier 500 aktier 1000 aktier Antal aktier är lika med antal röster. Studio Production AB är ett externt bolag utan anknytning till familjen Baryton i övrigt med endast en styrelseledamot som representant (tillika ordförande i styrelsen). I styrelsen ingår i övrigt VD och Vice VD. Något aktieägaravtal finns inte. Bolaget har producerat traditionella CD skivor med olika sångare och band. Främst har det handlat om rockabilly eftersom Dan har en historia som sångare och imitatör av kända rocklegender men på senare tid har Lenas intresse för hip-hop fått ett större genomslag. Intäkterna består del av hyra för bolagets inspelningsstudio, dels av del i försäljningen av musiken i olika former. Dessa har främst bestått av CD-skivor som främst har distribuerats via bensinmackar och varuhus (enbart i Sverige). På senare tid har det visat sig att detta inte alls fungerar för hip-hop musiken utan att man till Dans stora förvåning vill köpa dessa låt för låt via nätet. Bolaget har därför lagt upp en egenproducerad hemsida där försäljningen av låtar sker genom ett enkelt klick och betalning direkt via betal- eller kreditkort. Försäljningen har blivit en succé detta år. Det går också att beställa CD:s via hemsidan vilket innebär att bolaget numera säljer och skickar CD:s till privatpersoner i hela världen.

2 2 (5) Några nyckeltal de senaste åren för Sing a long AB: År Omsättning Resultat före dispositioner Balansomslutning Eget Kapital Antalet anställda Mkr 9 Mkr 46 Mkr 17 Mkr Mkr 3 Mkr 44 Mkr 12 Mkr Mkr 3 Mkr 41 Mkr 8 Mkr 15 Bolaget har under en tid funderat på att förvärva Ingelas Country and Western Music AB. Bolaget går årligen med ett +/- 0 resultat med en omsättning på stabila 14 Mkr men Dan tror att de kan få upp försäljningen via sina goda kontakter med landets bensinmackar. Lena hoppas att deras nya hemsida även passar för denna kategori köpare medan Studio Production som har en egen produktion av denna kategori musik motsätter sig förslaget. Uppgift 1, Revision 20 poäng (AB Sing a long se Bakgrundsinformation) a) Föregående år (2010) var intäkterna från internet försäljningen obetydlig ur revisionsperspektiv. Under 2011 är dessa intäkter väsentliga eftersom de motsvarar betydligt mer än bolagets omsättningsökning under året. Revisorn har inom ramen för sin planering bedömt att intäkterna är en betydande risk och då i synnerhet de som genereras från internet försäljningen. Ge ett skäl till att intäkter i allmänhet kan bedömas vara en betydande risk och varför internetförsäljningen i detta fall sannolikt är det och vilket räkenskapspåstående som främst träffas av den betydande risken. (6p) b) Beaktande att detta är en betydande risk, försäljning via internet, vilka tillkommande granskningsåtgärder blir aktuella jämfört med om det bara ansetts som en inneboende risk att beaktas inom ramen för revisionen och till vilken del detta kan komma att påverka den vidare granskningen (4p). c) Revisorn väljer att testa kontroller knutna till transaktionsflödet för intäkterna från internetförsäljningen. Vad innebär det och vad behöver revisorn särskilt beakta? (4p) d) Beskriv vilken påverkan ett positivt utfall av resultaten i c) får på riskbedömningen och får på den fortsatta substansgranskningen i punktform (max 2 punkter) (6p). Uppgift 2, Revision 10 poäng (AB Sing a long se Bakgrundsinformation) Specifikation till lagerposten i årsredovisningen för bolaget Sing a long AB visar att den består färdiga CD skivor och s.k. mastertaper med originalinspelningarna från de artister bolaget engagerat. Mastertaperna används när nya CD-skivor framställs men är inte avsedda för försäljning. Revisorn vet sedan tidigare att det lagersystem som bolaget använder för CD skivorna inte fungerar tillfredsställande. a) Ange 3 lämpliga granskningsåtgärder som revisorns kan använda för att bedöma om det finns nedskrivningsbehov gällande CD lagret (5p). b) Beskriv vilka räkenskapspåstående som blir särskilt intressant vid granskning av den finansiella informationen rörande mastertaperna (revisorns initiala bedömning av denna post) och vilka särskilda överväganden revisorn gör vid den fortsatta granskningen (5p) Uppgift 3, Revision 10 poäng (AB Sing a long se Bakgrundsinformation) a) I samband med revisionen beaktar revisorn bl.a. risken för oegentligheter. Ge 4 exempel på vad revisorn ska göra i sin revision just gällande oegentligheter för att kunna göra en bra riskbedömning gällande oegentligheter. (4p) b) För revisionen av Sing a long har revisorn bedömt att risken för oegentligheter är hög. Beskriv hur en sådan bedömning kommer påverka valet av vilka granskningsåtgärder som väljs och hur utformningen av dessa påverkas (max 4 punkter). (6p)

3 3 (5) Uppgift 4, Revision 10 poäng (AB Sing a long se Bakgrundsinformation) a) Om bolaget förvärvar Ingelas Country and Western Music AB och någon från din byrå blir vald revisor vad behöver revisorn särskilt beakta i sin planering för Ingelas Country and Western Music AB och vad innebär det för särskilda granskningsåtgärder, tre exempel? (6p) b) Om det blir ett förvärv är det då krav på att bolaget upprättar och en revisor därmed skall granska en koncernredovisning där AB Sing a long är moderbolag? Motivera. (4p) Uppgift 5, Mervärdesskatt 10 poäng (AB Sing a long se Bakgrundsinformation) a) Redogör för vilka regler som gäller för tidpunkt för betalning och redovisning av mervärdesskatt för AB Sing a long (5p). b) Sing a long säljer och skickar CD:s till privatpersoner i hela världen (Sverige, EU och andra länder). De säljer också CD:s till bensinmackar och varuhus i Sverige. Redogör för vilka momssatser som är aktuella och varför. Du kan utgå ifrån att försäljningen till ett enskilt land inom EU inte överstiger kr. (5p) Uppgift 6, Revision, etik och oberoende 10 poäng (AB Sing a long se Bakgrundsinformation) a) Det visar sig att den påskrivande revisorn i AB Sing a long under en tid sällskapat med Karin Baryton och nu har de beslutat att flytta ihop. Redogör för hur relationen med Karin påverkar revisorns uppdrag. (6p) b) Karin Baryton behöver kapital för att rusta den lägenhet som hon tänker låta revisorn flytta in i. Hon lägger därför fram förslag till styrelsen om att en utdelning bör beslutas om på en extra bolagsstämma. Vilken uppgift har bolagets revisor i samband med en sådan utdelning?(4p) Uppgift 7, Bolagsrätt 10 poäng (AB Sing a long se Bakgrundsinformation) a) Sing-a-long AB:s (se bakgrundsinformation) största enskilda aktieägare, Studio Production AB, har planer på att ta över Sal genom att utnyttja sina finansiella muskler eftersom man tror sig veta att Dan Baryton och hans familj har mycket begränsade ekonomiska resurser. För att säkerställa en majoritet på kommande bolagsstämmor har man allierat sig med Dans dotter Karin som känner sig förfördelad av sin pappa. Den nya alliansen har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma där man kommer att föreslå en nyemission, där förutvarande aktieägare ska ha rätt att teckna sig i förhållande till sitt tidigare innehav (företrädesemission). Nyemissionen ska avse aktier och att aktieägarna för varje tecknad aktie ska erlägga kronor. Studio Production AB bedömer att ingen av de privata ägarna har möjlighet att teckna sin andel. Eftersom det av förslaget till beslut även kommer att framgå att de aktier som inte tecknas ska få tecknas av övriga aktieägare så kommer Studio Production AB att äga av totalt aktier. Denna kraftiga majoritet skulle sedan möjliggöra att man utser en styrelse utan representanter för minoritetsägarna, kan lämna koncernbidrag, besluta om utdelning och t.o.m. begära inlösen av utestående aktier. Kommentera kortfattat Studio Production AB:s möjligheter att genomföra sin planerade kupp. (5p) b) Karin Baryton misstänker att hennes pappa och syster belastar Sal med privata kostnader, bl.a. i form av resor. Karin ber därför sin syster Lena om att Karin och hennes sambo Hans (som är auktoriserad revisor på en större revisionsbyrå) ska få gå igenom de senaste två årens kassaverifikat, reseräkningar, lönespecifikationer samt leverantörsfakturor. Lena konfererar med sin pappa och tillsammans beslutar de sig för att förbjuda Karin att rota i det hon inte har med att göra. Kommentera beslutet från Dan och Lena.(5p)

4 4 (5) Uppgift 8, Redovisning 12 poäng Byggmästarna i Z-stad AB är ett mindre privatägt byggföretag. Bolagets samtliga aktier ägs, tillika delar av de två kompanjonerna Åke Spiik och David Nail. Företaget äger samtliga aktier i dotterföretaget Murbrukarna i Z-stad AB. Av moderföretagets årsredovisning framgår under rubriken Redovisningsprinciper bl.a. följande: Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och tillämpliga allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden (BFN). Om allmänt råd, rekommendation eller uttalande från BFN saknas i en för företaget väsentlig fråga hämtas vägledning från Redovisningsrådets (RR) rekommendationer. De rekommendationer från RR som tillämpas av företaget är främst RR 1:00 Koncernredovisning samt RR 10 Entreprenader. Företaget tillämpar s.k. successiv vinstavräkning för entreprenaduppdrag med fast pris varvid färdigställandegraden beräknas som på balansdagen nedlagda utgifter för projektet i förhållande till beräknade totala utgifter för att färdigställa projektet. I bokslutet för räkenskapsåret finns ett pågående byggprojekt, Kvarteret Akademin. Beställare är det kommunala bostadsföretaget Z-stad Bostäder AB och kontraktssumman är på tkr (fast pris). Arbetet påbörjades i januari 2012 och ska vara avslutat innan sommaren När företaget lämnade sitt anbud baserades den på nedanstående kalkyl i sammandrag (tkr): Material Underentreprenörer Direkt lön Antal arbetstimmar st Kostnad per timme i kronor 290 kr/h Övriga direkta kostnader 800 Indirekta tillverkningskostnader Kronor per arbetstimme 60 kr/h 729 Total kostnad Anbud Kalkylerat resultat Projektmarginal 15,0% På balansdagen kan följande information hämtas från företagets projektredovisning vad avser projektet Kvarteret akademin : Material Underentreprenörer Arbetade timmar st Övriga direkta kostnader 560 Indirekta tillverkningskostnader Fakturerat I projektredovisningen redovisas kostnaden för nedlagda arbetstimmar samt indirekta tillverkningskostnader till standardpriser (290 resp. 60 kronor per timme) vilket anses överensstämma med verkliga kostnader. Företagsledningen har på balansdagen gjort en prognos över förväntat utfall av projektet och konstaterat att kostnaden för material beräknas till tkr, antalet arbetstimmar kommer uppgå till st medan övriga förkalkylerade kostnader anses riktiga.

5 5 (5) Hur ska projektet Kvarteret Akademin redovisas i företagets årsredovisning för det räkenskapsår som avslutas 2011/2012 i följande avseenden (avser den juridiska personen): a) Nettoomsättning i resultaträkningen (4p) b) Nettoresultat i resultaträkningen (4p) c) I balansräkningen (4p) Uppgift 9, Koncernredovisning, 8 poäng En av de underentreprenörer som Byggmästarna i Z-stad AB anlitat för ett annat projekt Kvarteret Linden är det helägda dotterföretaget Murbrukarna i Z-stad AB. Projektet har startat och avslutats under räkenskapsåret 2011/12. Under räkenskapsåret 2011/12 hade dotterföretaget avslutat sin del av projektet med följande efterkalkyl i tkr: Intäkter Material 210 Direkt lön 209 Övriga direkta kostnader 90 Indirekta tillverkningskostnader Projektmarginal 42,1% Moderbolaget har avslutat projektet med följande efterkalkyl: Intäkter Material Underentreprenörer Direkt lön Övriga direkta kostnader 700 Indirekta tillverkningskostnader Projektmarginal 20,1% a) Hur kommer den koncernresultaträkningen som upprättas av moderföretaget Byggmästarna i Z-stad AB, vad avser projektet Kvarteret Linden se ut? (redovisa vilka justeringar/beräkningar som gjorts). (4p) b) Moderbolaget har sålt en maskin till dotterföretaget den första dagen på räkenskapsåret 2011/2012. Maskinen anskaffades för och har innehafts i fyra år. Nyttjandeperioden bedömdes till fem år vid anskaffningstidpunkten och avskrivning har skett linjärt över tiden i enlighet med denna bedömning. Reavinsten vid försäljningen uppgick till vilket är ett väsentligt belopp för såväl moderbolag som koncern. Försäljningen skedde till ett bedömt marknadsvärde. I dotterföretaget bedöms nyttjandeperioden vara 10 år. Vilket realisationsresultat av försäljningen skall redovisas i koncernen vid årsbokslutet? Vad bör bokfört värde i koncernredovisningen vara på maskinen vid årsbokslutet 2011/2012? (4p)

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 1 (6) Far Akademi Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II December 2005

REVISORSEXAMEN Del II December 2005 REVISORSEXAMEN Del II December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2011

REVISORSEXAMEN Del I. November 2011 REVISORSEXAMEN Del I November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 29 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505.

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST2014 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR Fråga 1 REVISION (22 p) Svarsförslag a. Existens. Ett erhållet svar på en kundsaldoförfrågan är ett revisionsbevis på att fordran de facto finns

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2013 Revisorsnämnden 2013 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4 december 2013 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 3 juni 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 3 juni 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Bo-Boom AB Svar Deluppgift 1.1 a) Ja, ett företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln. Detta är då fråga om byte av redovisningsprincip

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

REVISORSNÄMNDEN. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSNÄMNDEN. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II REVISORSNÄMNDEN HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2002 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26-27 november 2002 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 maj 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2005

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2005 HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 6-7 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26 maj 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer