ABB världsledande inom kraft och automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABB världsledande inom kraft och automation"

Transkript

1 ABB en världsledande jätte med kunder över hela världen och en bred produktportfölj för framtiden. De trotsar konjunkturen med oväntat hög orderingång och ligger tack vare rekordstarkt kassaflöde i startgroparna för nya investeringar. Frågan är om marknaden redan vägt in dessa positiva parametrar i aktiekursen? ABB världsledande inom kraft och automation ABB är ett av världens ledande kraft- och automationsföretag. De har 145 medarbetare, närvaro i omkring 1 länder och huvudkontor i Zürich, Schweiz. ABB tillhandahåller lösningar för säker, energieffektiv generering, överföring och distribution av elektricitet samt lösningar som ökar produktiviteten i industrianläggningar, i fastigheter och hos kraftbolag. Med ambitionen att gemoföra sin verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan står ABB för Power and productivity for a better world. ABB har en 13 år lång historia. Det började år 1883 då Ludvig Fredholm grundade Elektriska Aktiebolaget i Stockholm tillverkare av elbelysning och generatorer. År 189 gick Elektriska Aktiebolaget ihop med Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag för att bilda Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, senare förkortat Asea. Året därpå grundades Brown, Bovery & Cie i Baden, Schweiz. Dessa företag kom år 1988 att gå samman för att bilda ABB ett av de största elektrotekniska företagen i världen. Fem divisioner Idag delas verksamheten in i fem divisioner. Power Products Kraftprodukter för överföring och distribution av elektrisk energi. Tillverkning för tillhörande utrustning, bl.a. transformatorer och brytare, samt tjänster inom området. Power Systems Nyckelfärdiga system och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät samt till kraftanläggningar, bl.a. ställverkslösningar. i Discrete Automation and Motion Produkter och lösningar som höjer produktivitet och energieffektivitet, bl.a. motorer, generatorer och robotar. Ledande position inom vindkraftgeneratorer. 1. Power Systems 2. Discrete Automation and Motion Low Voltage Products Produkter för att skydda människor, installationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning samt produkter och system för maskinsäkerhet, bl.a. lågspänningsverk, lågspäningsbrytare och övervakningsprodukter. Process Automation Produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer. Kunder inom många olika processindustrier, bl.a. olje- och gasproducenter. Divisionernas andel av intäkterna, % 2% 21% 26% 2% 3. Divisionernas andel av intäkterna, % 16% 27% 28% 12% Power Products Power Systems Discrete Automation and Motion Low Voltage Products Process Automation Divisionernas andel av operativt EBITDA, 211 Power Products Power Systems Discrete Automation and Motion Low Voltage Products Process Automation 4. Divisionernas andel av operativt EBITDA, 211

2 Fördelningen av intäkterna visar på en god fördelning av intäkterna mellan divisionerna. Mest anmärkningsvärt vid jämförelse mellan fördelning av intäkter och operativt EBITDA är att Power Systems som står för 2 % av intäkterna endast bidrar med 12 % av operativ EBITDA. Året som gått I likhet med de flesta av börsens största verkstadsbolag redovisade ABB ett något sämre resultat än väntat för fjärde kvartalet 212. Omsättningen steg med 3,5 % samtidigt som EBIT sjönk med 13 %. En ljuspunkt är emellertid att den totala orderingången som visserligen steg marginellt men där marknaden hade förväntat sig en minskning. VD Joe Hogan var också försiktigt optimistisk inför 213 men menade på att företaget kan fortsätta visa förbättrade resultat och förbättrade kassaflöden. Kassaflödet på $1,64 aktien för 212 var det starkaste på mycket länge. Det höjda kassaflödet bidrog också till att styrelsen föreslog en höjd utdelning om,68 CHF (4,85 kr). Ytterligare en indikation på att företaget står starkt är de genomförda företagsförvärven. ABB valde under 21 att köpa upp Baldor, en amerikansk tillverkare av industrimotorer för 4,2 miljarder dollar. Med köpet ville ABB ta marknadsandelar på den amerikanska marknaden samtidigt som man vill komma åt viktiga distributionskanaler. ABB hade också förhoppningen att köpet skulle bidra med en höjd omsättning om minst 1 miljoner något som visade sig fall väl ut då de under 211 bidrog med 4 miljoner dollar till EBITDAresultatet. Under 211 genomfördes sedan förvärvet av Thomas and Betts verksamma inom lågspänningsprodukter. Även detta sågs som ett strategiskt köp för att förstärka sin position på den amerikanska marknaden samtidigt som det är tänkt att förvärvet ska bidra med en årlig omsättningsökning med 2 miljoner dollar per 216. Baldor köptes dyrt med ett dåvarande P/E-tal på 49 (63,5/1,3). Även Thomas & Betts förvärvades rejält dyrt sett till ett P/E-tal på 72 (72/1). Därför är det positivt för ABB att båda bolagen generarer vinster i linje, eller högre än förväntat för 212 Makroanalys En växande befolkning, ökade levnadsstandarder och allt fler flyttar in till städerna. Väl kända fenomen som gagnar ABB då det bland annat leder till ökad efterfrågan på kommunikationer och elektricitet. Dessutom blir världen allt mer digital vilket ökar behovet av datalagringskapacitet. För att en sådan utveckling ska kunna fortgå krävs kontinuerliga förbättringar för att minska miljöpåverkan genom effektivare användning av resurser. Det finns alltså ett stort behov av teknik och innovativ, vilket kan ses som en av ABB:s styrkor. En marknad som förväntas öka markant de närmsta åren är laddinfrastruktur eftersom transportsektorn måste minska sina utsläpp och elektrifieringen då troligen blir ett betydande alternativ till fossila bränslen. En annan mycket intressant marknad är den för intelligenta och effektiva elnät, så kallade smarta elnät, då det krävs en ökad andel förnybar elproduktion för att bland annat kunna uppnå EU:s nuvarande klimatmål om att minska utsläpp av växthusgaser med minst 2 % till 22. ii

3 Orderingång & konjunktur $M Index Orderingång Konjunkturbarometer, tillverkningsindustri, Sverige 5. Orderingång & konjunktur ABB är ett verkstadsindustribolag och den typen av bolag anses allmänt vara konjunkturkänsliga. En intressant observation kan dock göras vid jämförelse av orderingång och konjunkturindex för svensk tillverkningsindustri (Konjunkturinstitutet). Till skillnad från under finanskrisen 28 då orderingången sjönk står den sig väl under de senaste årens eurokris till skillnad från andra stora verkstadsbolag på Stockholmsbörsen så som SKF, Sandvik och Volvo. Av den totalt 23-procentiga ökningen i orderingång under 211 var 11 % av dessa exklusive Baldor vilket kan se som en styrka. Under 212 sjönk dock den organiska orderingången med 2 % men steg totalt med 4 % vilket trotsar konjunkturen. Riskanalys Råvaror ABB har ett stort behov av både metaller och plast till deras produkter. De viktigaste råvarorna är stål, kol, koppar, aluminium och olja. För att minska risken vid förändringar i råvarupriser använder företaget sig av derivat. Vid ökade kostnader för råvarupriser försöker ABB kompensera med ökad produktivitet och effektivitet internt, men tillämpar liksom andra bolag inom verkstadsindustrin prishöjningar på sina produkter då det är nödvändigt. Högre råvarupriser som en följd av ökad efterfrågan kan dock också påverka företaget positivt då ABB har kunder inom råvaruindustrier som då borde få ökat behov av ABB:s produkter. I takt med att oljepriset stiget bör dessutom intresset för ABB:s produkter inom energieffektivisering och förnyelsebara energikällor växa. Valutor ABB är ett globalt företag och är därför beroende av många olika valutor. De rapporterar sitt resultat i dollar men den valuta som står för de största intäkterna och kostnaderna är euro har andelen intäkter i euro av de totala intäkterna varit i genomsnitt 24 % och på kostnadssidan 25 %. Så länge storleken av intäkterna i euro är större än storleken av kostnaderna i euro gynnas ABB av att euron stärks i förhållande till dollarn och vice versa. Graferna på följande sida antyder att det kan finnas ett samband mellan pris för euro i dollar och bolagets vinst vilket bekräftats genom beräkningar (se bilaga 1). Generellt gäller det för alla valutor i det fall då storleken av intäkterna är större än storleken av kostnaderna att en svag dollar gynnar ABB och vice versa. Viktigt att påpeka är att nämnt samband, om det stämmer, endast är en av många faktorer som påverkar vinsten. Andra valutor av betydelse för bolaget är kinesiska yuan, schweizisk franc, svenska kronan och indiska rupien. Liksom många internationella bolag tillämpar ABB derivat för att minska valutarisken. iii

4 6. Euro/USD $M EBIT 7. EBIT Marknadsanalys ABB har en diversifierad global närvaro för att inte bli för beroende av en viss marknad eller region. De anser sig ha utrymme att växa på de flesta av Europas stora marknader, särskilt Frankrike, Tyskland och Storbritannien. På tillväxtmarknader ser man stor potential i Sydostasien, Latinamerika och Afrika. Eftersom ABB har en så bred produktportfölj är konkurrenterna oräkneliga. Några av de största är amerikanska General Electrics, tyska Siemens och japanska Fanuc. Orderingång per region, 211 3% 9% 23% 38% 8. Orderingång per region, 211 Europa Nord- och Sydamerika Asien Mellanöstern och Afrika Orderingång fördelat på tillväxtmarknader och mogna marknader, % 53% Mogna marknader Tillväxtmarknader iv 9. Orderingång fördelat på marknader

5 Produkter för framtiden Snabbladdning av elbilar Inom kommunikationsområdet vann ABB 211 en upphandling om snabbladdningsnät för elbilar i Estland. Det är nu i drift som världens första nationella snabbladdningsnät för elbilar. Det finns 165 laddare igång runtom i landet och de kan klara en uppladdning på ned till 15 minuter. ABB levererar även snabbladdare till Danmark och i Sverige har företaget nyligen levererat en av Sveriges första stationer för snabbladdning av elbilar på allmän plats. Nyligen har ABB gått ut med att de breddar sitt sortiment av snabbladdare med den nya s.k. CSS-standarden som tagits fram av sju ledande europeiska och amerikanska biltillverkare. Sedan tidigare har man den etablerade japanska CHAdeMO-standarden men nu innehar man alltså ett komplett utbud för nästa generations el- och elhybridbilar. 1. Snabbladdning Smarta elnät Smarta elnät kan integrera alla slags energikällor, både nya och konventionella, småskaliga som små. De balanserar variation och ökar stabiliteten i näten. Smarta elnät gör det även möjligt för elkonsumenterna att själva bli elproducenter och sälja sitt överskott över nätet. Ett intressant projekt inom området är Smart Grid Gotland som pågår 212 till 215. Med hjälp av teknik från ABB ska ön få ett nät som kan klara mer vindkraft och snabbare reagera på andra svängningar i konsumtion och produktion. I och med det blir Gotland en av världens första fullskaliga testplatser för smarta elnät. Framtid & Strategi Tekniskt ledarskap och tillämpningskunnande Global närvaro och lokal expertis Hög organisk lönsam tillväxt Göra det möjligt för kunder att förbättra sin verksamhet Under det senaste decenniet har mycket av företagets tillväxt kommit från tillväxtekonomier och där framförallt Kina. Närvaron på dessa marknader kommer självklart fortgå men man har beslutat sig för att öka fokus på viktiga mogna markader. ABB avser att fortsätta växa organiskt i så största möjliga mån. För de områden där organisk tillväxt väntas ta för lång tid tillämpas dock kompletterande förvärv för att fylla strategiska luckor i produktportföljen. För att fortsatt ligga i framkant inom teknologin har de ökade satsningar på forskning och utveckling fram till 215 med målet att nå investeringar om 4 % av intäkterna. 212 var kostnaderna för forskning och utveckling icke relaterat till order miljoner dollar vilket motsvarade 3,7 % av intäkterna för året. Den forskning och utveckling som bedrivs inom projektet Smart Grid Gotland är tänkt att lätt kunna skalas upp för att expandera med smarta elnät både inom Sverige och internationellt. När det gäller snabbladdare tänker man sig snabbladdning som en potentiell extraservice vid exempelvis snabbmatställen och köpcentrum, vilket skulle kunna utgöra en konkurrensfördel. Viktigt att komma ihåg är att dessa två områden bara är en liten del av deras breda och i vår mening attraktiva produktportfölj för framtiden. 11. Mer vindkraft med smarta elnät v

6 Aktien Aktien SEK 2 $ Data per aktie 2 15 ABB 1,5 Vinst/aktie 1 5 OMXSPI 1,5 Fritt kassaflöde/ aktie Aktien Aktien är som alla andra verkstadsbolag förhållandevis konjunkturkänsliga. Värt att poängtera är dock att ABB har ett förhållandevis lågt betavärde jämfört med övriga stora verkstadsbolag i Sverige. Aktien har efter att den finansiella situationen förbättrades efter 22 stigit avsevärt för att under skuldkrisen falla tillbaka. Från det att aktien återhämtade sig 29 till idag har aktien legat förhållandevis still, något som också avspeglar sig i ett betavärde på, 6 (Avanza). ABB bedriver en aktiv utdelning av aktier till medarbetar och personer på högt uppsatta positioner för att knyta samman dem med företagets prestationer och finansiella mål. Därför sker en tilldelning av aktier två gånger per år till dessa. Största ägare i ABB är Investor AB med 7,7 % av aktierna. Dessa 7,7 % innefattar inte de aktier som styrelseledarmot Jacob Wallenberg med familj äger privat. Därefter kommer Blackrock Inc med 3,3 % av aktierna. Utöver dessa finns inga ägare med mer än 3% av aktierna. Nyckeltal Omsättning $M Orderingång $M EBIT Res.efter fin post Årets vinst $ Försäljning och resultat vi 14. Data per aktie Omsättningstillväxten sedan 27 har i snitt varit 7 %. Utöver ökningen i omsättning och orderingång sedan 21 finns det flera intressanta nyckeltal att ta sig en närmre titt på när det gäller ABB. Två av dem är vinst/aktie samt fritt kassaflöde/aktie. Det intressanta med dessa är att de skiljer sig från varandra flera av de senaste sex åren. Om fallet är som under 212 då fritt kassaflöde översteg vinst/aktie betyder det att bolaget kommer ha flera möjligheter att spendera pengarna från kassaflödet framöver. Det kan handla om att köpa in nya anläggningstillgångar, dela ut till aktieägarna eller förvärva bolag på nya branscher. Oroväckande är emellertid vinstmarginalen har sjunkit för varje år och ligger i dagsläget på 1,5 %. ROE % ROA % 15 14,7 12, ,5 9 ROCE % Rs % 1,4 1,7,6,8,9 1,7 Vinstmarginal % ,5 12,4 12,5 1,5 15. Räntabilitet och lönsamhet Vidare har ROE och ROA legat på stabila nivåer över alla sex åren kring 2-3 respektive % frånsett 212 långt över vad börsen som helhet har avkastat över samma tidsperiod. Likaväl har ROCE, avkastning på sysselsatt kapital, legat stabilt kring 15 %.

7 RS % 1,4 1,7,6,8,9 1,7 Soliditet % Skuldsättningsgrad % Skuldsättning Positivt är också att den genomsnittliga skuldräntan har legat på mycket låga nivåer och långt från ROA vilket kan förklaras av att ABB sedan 22 när soliditeten låg nere på tre % har förbättrats för att idag ligga på runt 4 %. P/E-tal ,5 18,5 Direktavkastning 2,1 2,9 2,6 2,3 3,15 3,2 Utdelningsandel Utdelning, kr 3,42 3,42 3,63 4,28 4,63 4, Nyckeltal relaterade till aktien ABB handlas i dagsläget kring ett P/E-tal kring 19 vilket är i linje med åren innan oroligheterna bröt ut på marknaden 28. P/B-talet är i dagsläget 2,9. Utdelningsandelen har stigit för varje år och ligger idag på en nivå om 6 % vilket ger en direktavkastning på 3,2 %. Prognos ABB är ett företag som ligger rätt i tiden. Deras produktportfölj har ett enormt omfång och de verkar på alla viktiga marknader. Ytterligare förvärv har gjorts för att stärka positionen på den viktiga nordamerikanska marknaden. Deras produkter är dessutom sådana som kommer att efterfrågas allt mer i framtiden i takt med att energieffektivitet blir viktigare för företag och även samhället i stort. vilket kommer kunna ligga till grund för framtida investeringar. Att ABB dessutom har lyckats få bukt med soliditetsproblemen i början av 2-talet tyder på en bra ledning med gedigna framtidplaner. P/E-talet följer även det de andra branschkollegorna på Stockholmsbörsen. Trots denna positiva bild finns vissa orosmoln. Exempelvis har vinstmarginalen sjunkit för varje år. Det betyder att ledningen måste påbörja ett effektiviseringsarbete i varje produktionsled för att förbättra denna. Dessutom tyder mycket på att marknaden överreagerade på Q4-rapporten. I vår rekommendation vänder vi oss dock till den långsiktige investeraren och vi prognostiserar därför en riktkurs för 222. Vi räknar med en omsättningstillväxt om 7,5 % per år vilket kan jämföras med 9,1 % Det innebär en ökning av omsättning med 17 % på tio år. Vidare räknar vi med att årets resultat kommer vara 8 % av omsättningen och att aktien kommer handlas med P/E-talet 18, båda baserat på hur det sett ut föregående sexårsperiod. Det ger riktkurs för 222 på 332 kr och en kurspotential på 127 % fås utifrån dagens kurs på 146 kr. Det motsvarar en årlig avkastning om 8,5 % till vilken man bör kunna tillgodoräkna sig en direktavkastning om runt 3 % per år. Vår rekommendation för den långsiktige investeraren blir därför köp. Att deras produkter är till för framtiden märks inte minst på de projekt som företaget bedriver som samtidigt, om de faller väl ut blir bra PR för dem. Även de flesta av företagets nyckeltal är på tillfredsställande nivåer. Framför allt ligger avkastningen på det egna kapitalet långt över de nivåer som börsen har avkastat tidigare vilket bör vara attraktivt för en investerare. Dessutom uppvisade bolaget ett mycket bra fritt kassaflöde vii

Finansiell situation 2007-2011. Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson

Finansiell situation 2007-2011. Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson 2012-11-12. Den globala industrijätten Atlas Copco har varit på stark uppgång sedan krisen 2009 och aktiekursen har klättrat hela 60 % på tre år. Den finansiella situationen ser mycket god ut men en köprekommendation

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld

Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld Anders S Carlsson, Low Voltage Products Kraft och automation för en bättre värld Slide 1 Anders S Carlsson Divisionschef Low Voltage Products Divisionschef för Low Voltage Products i Sverige. 750 personer

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera

Läs mer

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang De senaste åren har det svenska Fenix Outdoor som tillverkar och distribuerar friluftskläder och produkter fått mycket uppmärksamhet då det växt stadigt som även visas av att aktiekursen har skjutit i

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Analytiker: Ludvig Almgren Roy Ahl. Tre olika segment

Analytiker: Ludvig Almgren Roy Ahl. Tre olika segment 2013-02-06 Ericsson AB är en världsledande leverantör av telekomutrustning och tjänster till mobilnäts- och fastnätsoperatörer. Mer än 1 000 nätverk i över 180 länder använder företagets nätverk samt mer

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård

Analytiker: Andreas Lergård 2006 blev Husqvarna avknoppade från Electrolux och i samband med detta noterade på stockholmsbörsen. Framtiden såg ljus ut med en prognostiserad stark tillväxt de kommande åren. Strax därefter slog finanskrisen

Läs mer

Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013

Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013 Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013 October 29, 2013 Slide 1 Kort intro October 29, 2013 Slide 2 11H0145 Världsledande

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Försäljning per affärsområde: fördelas Imaging IT Solutions 88%, Secure Communication 10 % och Business Innovation 2%.

Försäljning per affärsområde: fördelas Imaging IT Solutions 88%, Secure Communication 10 % och Business Innovation 2%. Demografisk utveckling visar att jordens befolkning växer samtidigt som medellivslängden ökar. Det ställer av på effektivare sjukvård och de åldersrelaterade sjukdomarna är mest kostsamma. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Analytiker: Daniel Berglund Hedi Kurda

Analytiker: Daniel Berglund Hedi Kurda Volkswagen ser stor potential i utvecklingsregioner men oro på vissa mogna marknader. Koncernen som idag är en av världens största biltillverkare med över 12 starka varumärken inom fordonsindustrin är

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

[Aktie]: [Köp/Vänta/Sälj] Riktkurs: [XXX] kr/aktie

[Aktie]: [Köp/Vänta/Sälj] Riktkurs: [XXX] kr/aktie [Aktie]: [Köp/Vänta/Sälj] Riktkurs: [XXX] kr/aktie Exekutiv sammanfattning: [Ange slutsatserna från analysen] Förväntad totalavkastning 1år: [XX]% Risknivå: [Låg/Medel/Hög] Bolagsinformation [Ge en kort

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer