ABB världsledande inom kraft och automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABB världsledande inom kraft och automation"

Transkript

1 ABB en världsledande jätte med kunder över hela världen och en bred produktportfölj för framtiden. De trotsar konjunkturen med oväntat hög orderingång och ligger tack vare rekordstarkt kassaflöde i startgroparna för nya investeringar. Frågan är om marknaden redan vägt in dessa positiva parametrar i aktiekursen? ABB världsledande inom kraft och automation ABB är ett av världens ledande kraft- och automationsföretag. De har 145 medarbetare, närvaro i omkring 1 länder och huvudkontor i Zürich, Schweiz. ABB tillhandahåller lösningar för säker, energieffektiv generering, överföring och distribution av elektricitet samt lösningar som ökar produktiviteten i industrianläggningar, i fastigheter och hos kraftbolag. Med ambitionen att gemoföra sin verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan står ABB för Power and productivity for a better world. ABB har en 13 år lång historia. Det började år 1883 då Ludvig Fredholm grundade Elektriska Aktiebolaget i Stockholm tillverkare av elbelysning och generatorer. År 189 gick Elektriska Aktiebolaget ihop med Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag för att bilda Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, senare förkortat Asea. Året därpå grundades Brown, Bovery & Cie i Baden, Schweiz. Dessa företag kom år 1988 att gå samman för att bilda ABB ett av de största elektrotekniska företagen i världen. Fem divisioner Idag delas verksamheten in i fem divisioner. Power Products Kraftprodukter för överföring och distribution av elektrisk energi. Tillverkning för tillhörande utrustning, bl.a. transformatorer och brytare, samt tjänster inom området. Power Systems Nyckelfärdiga system och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät samt till kraftanläggningar, bl.a. ställverkslösningar. i Discrete Automation and Motion Produkter och lösningar som höjer produktivitet och energieffektivitet, bl.a. motorer, generatorer och robotar. Ledande position inom vindkraftgeneratorer. 1. Power Systems 2. Discrete Automation and Motion Low Voltage Products Produkter för att skydda människor, installationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning samt produkter och system för maskinsäkerhet, bl.a. lågspänningsverk, lågspäningsbrytare och övervakningsprodukter. Process Automation Produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer. Kunder inom många olika processindustrier, bl.a. olje- och gasproducenter. Divisionernas andel av intäkterna, % 2% 21% 26% 2% 3. Divisionernas andel av intäkterna, % 16% 27% 28% 12% Power Products Power Systems Discrete Automation and Motion Low Voltage Products Process Automation Divisionernas andel av operativt EBITDA, 211 Power Products Power Systems Discrete Automation and Motion Low Voltage Products Process Automation 4. Divisionernas andel av operativt EBITDA, 211

2 Fördelningen av intäkterna visar på en god fördelning av intäkterna mellan divisionerna. Mest anmärkningsvärt vid jämförelse mellan fördelning av intäkter och operativt EBITDA är att Power Systems som står för 2 % av intäkterna endast bidrar med 12 % av operativ EBITDA. Året som gått I likhet med de flesta av börsens största verkstadsbolag redovisade ABB ett något sämre resultat än väntat för fjärde kvartalet 212. Omsättningen steg med 3,5 % samtidigt som EBIT sjönk med 13 %. En ljuspunkt är emellertid att den totala orderingången som visserligen steg marginellt men där marknaden hade förväntat sig en minskning. VD Joe Hogan var också försiktigt optimistisk inför 213 men menade på att företaget kan fortsätta visa förbättrade resultat och förbättrade kassaflöden. Kassaflödet på $1,64 aktien för 212 var det starkaste på mycket länge. Det höjda kassaflödet bidrog också till att styrelsen föreslog en höjd utdelning om,68 CHF (4,85 kr). Ytterligare en indikation på att företaget står starkt är de genomförda företagsförvärven. ABB valde under 21 att köpa upp Baldor, en amerikansk tillverkare av industrimotorer för 4,2 miljarder dollar. Med köpet ville ABB ta marknadsandelar på den amerikanska marknaden samtidigt som man vill komma åt viktiga distributionskanaler. ABB hade också förhoppningen att köpet skulle bidra med en höjd omsättning om minst 1 miljoner något som visade sig fall väl ut då de under 211 bidrog med 4 miljoner dollar till EBITDAresultatet. Under 211 genomfördes sedan förvärvet av Thomas and Betts verksamma inom lågspänningsprodukter. Även detta sågs som ett strategiskt köp för att förstärka sin position på den amerikanska marknaden samtidigt som det är tänkt att förvärvet ska bidra med en årlig omsättningsökning med 2 miljoner dollar per 216. Baldor köptes dyrt med ett dåvarande P/E-tal på 49 (63,5/1,3). Även Thomas & Betts förvärvades rejält dyrt sett till ett P/E-tal på 72 (72/1). Därför är det positivt för ABB att båda bolagen generarer vinster i linje, eller högre än förväntat för 212 Makroanalys En växande befolkning, ökade levnadsstandarder och allt fler flyttar in till städerna. Väl kända fenomen som gagnar ABB då det bland annat leder till ökad efterfrågan på kommunikationer och elektricitet. Dessutom blir världen allt mer digital vilket ökar behovet av datalagringskapacitet. För att en sådan utveckling ska kunna fortgå krävs kontinuerliga förbättringar för att minska miljöpåverkan genom effektivare användning av resurser. Det finns alltså ett stort behov av teknik och innovativ, vilket kan ses som en av ABB:s styrkor. En marknad som förväntas öka markant de närmsta åren är laddinfrastruktur eftersom transportsektorn måste minska sina utsläpp och elektrifieringen då troligen blir ett betydande alternativ till fossila bränslen. En annan mycket intressant marknad är den för intelligenta och effektiva elnät, så kallade smarta elnät, då det krävs en ökad andel förnybar elproduktion för att bland annat kunna uppnå EU:s nuvarande klimatmål om att minska utsläpp av växthusgaser med minst 2 % till 22. ii

3 Orderingång & konjunktur $M Index Orderingång Konjunkturbarometer, tillverkningsindustri, Sverige 5. Orderingång & konjunktur ABB är ett verkstadsindustribolag och den typen av bolag anses allmänt vara konjunkturkänsliga. En intressant observation kan dock göras vid jämförelse av orderingång och konjunkturindex för svensk tillverkningsindustri (Konjunkturinstitutet). Till skillnad från under finanskrisen 28 då orderingången sjönk står den sig väl under de senaste årens eurokris till skillnad från andra stora verkstadsbolag på Stockholmsbörsen så som SKF, Sandvik och Volvo. Av den totalt 23-procentiga ökningen i orderingång under 211 var 11 % av dessa exklusive Baldor vilket kan se som en styrka. Under 212 sjönk dock den organiska orderingången med 2 % men steg totalt med 4 % vilket trotsar konjunkturen. Riskanalys Råvaror ABB har ett stort behov av både metaller och plast till deras produkter. De viktigaste råvarorna är stål, kol, koppar, aluminium och olja. För att minska risken vid förändringar i råvarupriser använder företaget sig av derivat. Vid ökade kostnader för råvarupriser försöker ABB kompensera med ökad produktivitet och effektivitet internt, men tillämpar liksom andra bolag inom verkstadsindustrin prishöjningar på sina produkter då det är nödvändigt. Högre råvarupriser som en följd av ökad efterfrågan kan dock också påverka företaget positivt då ABB har kunder inom råvaruindustrier som då borde få ökat behov av ABB:s produkter. I takt med att oljepriset stiget bör dessutom intresset för ABB:s produkter inom energieffektivisering och förnyelsebara energikällor växa. Valutor ABB är ett globalt företag och är därför beroende av många olika valutor. De rapporterar sitt resultat i dollar men den valuta som står för de största intäkterna och kostnaderna är euro har andelen intäkter i euro av de totala intäkterna varit i genomsnitt 24 % och på kostnadssidan 25 %. Så länge storleken av intäkterna i euro är större än storleken av kostnaderna i euro gynnas ABB av att euron stärks i förhållande till dollarn och vice versa. Graferna på följande sida antyder att det kan finnas ett samband mellan pris för euro i dollar och bolagets vinst vilket bekräftats genom beräkningar (se bilaga 1). Generellt gäller det för alla valutor i det fall då storleken av intäkterna är större än storleken av kostnaderna att en svag dollar gynnar ABB och vice versa. Viktigt att påpeka är att nämnt samband, om det stämmer, endast är en av många faktorer som påverkar vinsten. Andra valutor av betydelse för bolaget är kinesiska yuan, schweizisk franc, svenska kronan och indiska rupien. Liksom många internationella bolag tillämpar ABB derivat för att minska valutarisken. iii

4 6. Euro/USD $M EBIT 7. EBIT Marknadsanalys ABB har en diversifierad global närvaro för att inte bli för beroende av en viss marknad eller region. De anser sig ha utrymme att växa på de flesta av Europas stora marknader, särskilt Frankrike, Tyskland och Storbritannien. På tillväxtmarknader ser man stor potential i Sydostasien, Latinamerika och Afrika. Eftersom ABB har en så bred produktportfölj är konkurrenterna oräkneliga. Några av de största är amerikanska General Electrics, tyska Siemens och japanska Fanuc. Orderingång per region, 211 3% 9% 23% 38% 8. Orderingång per region, 211 Europa Nord- och Sydamerika Asien Mellanöstern och Afrika Orderingång fördelat på tillväxtmarknader och mogna marknader, % 53% Mogna marknader Tillväxtmarknader iv 9. Orderingång fördelat på marknader

5 Produkter för framtiden Snabbladdning av elbilar Inom kommunikationsområdet vann ABB 211 en upphandling om snabbladdningsnät för elbilar i Estland. Det är nu i drift som världens första nationella snabbladdningsnät för elbilar. Det finns 165 laddare igång runtom i landet och de kan klara en uppladdning på ned till 15 minuter. ABB levererar även snabbladdare till Danmark och i Sverige har företaget nyligen levererat en av Sveriges första stationer för snabbladdning av elbilar på allmän plats. Nyligen har ABB gått ut med att de breddar sitt sortiment av snabbladdare med den nya s.k. CSS-standarden som tagits fram av sju ledande europeiska och amerikanska biltillverkare. Sedan tidigare har man den etablerade japanska CHAdeMO-standarden men nu innehar man alltså ett komplett utbud för nästa generations el- och elhybridbilar. 1. Snabbladdning Smarta elnät Smarta elnät kan integrera alla slags energikällor, både nya och konventionella, småskaliga som små. De balanserar variation och ökar stabiliteten i näten. Smarta elnät gör det även möjligt för elkonsumenterna att själva bli elproducenter och sälja sitt överskott över nätet. Ett intressant projekt inom området är Smart Grid Gotland som pågår 212 till 215. Med hjälp av teknik från ABB ska ön få ett nät som kan klara mer vindkraft och snabbare reagera på andra svängningar i konsumtion och produktion. I och med det blir Gotland en av världens första fullskaliga testplatser för smarta elnät. Framtid & Strategi Tekniskt ledarskap och tillämpningskunnande Global närvaro och lokal expertis Hög organisk lönsam tillväxt Göra det möjligt för kunder att förbättra sin verksamhet Under det senaste decenniet har mycket av företagets tillväxt kommit från tillväxtekonomier och där framförallt Kina. Närvaron på dessa marknader kommer självklart fortgå men man har beslutat sig för att öka fokus på viktiga mogna markader. ABB avser att fortsätta växa organiskt i så största möjliga mån. För de områden där organisk tillväxt väntas ta för lång tid tillämpas dock kompletterande förvärv för att fylla strategiska luckor i produktportföljen. För att fortsatt ligga i framkant inom teknologin har de ökade satsningar på forskning och utveckling fram till 215 med målet att nå investeringar om 4 % av intäkterna. 212 var kostnaderna för forskning och utveckling icke relaterat till order miljoner dollar vilket motsvarade 3,7 % av intäkterna för året. Den forskning och utveckling som bedrivs inom projektet Smart Grid Gotland är tänkt att lätt kunna skalas upp för att expandera med smarta elnät både inom Sverige och internationellt. När det gäller snabbladdare tänker man sig snabbladdning som en potentiell extraservice vid exempelvis snabbmatställen och köpcentrum, vilket skulle kunna utgöra en konkurrensfördel. Viktigt att komma ihåg är att dessa två områden bara är en liten del av deras breda och i vår mening attraktiva produktportfölj för framtiden. 11. Mer vindkraft med smarta elnät v

6 Aktien Aktien SEK 2 $ Data per aktie 2 15 ABB 1,5 Vinst/aktie 1 5 OMXSPI 1,5 Fritt kassaflöde/ aktie Aktien Aktien är som alla andra verkstadsbolag förhållandevis konjunkturkänsliga. Värt att poängtera är dock att ABB har ett förhållandevis lågt betavärde jämfört med övriga stora verkstadsbolag i Sverige. Aktien har efter att den finansiella situationen förbättrades efter 22 stigit avsevärt för att under skuldkrisen falla tillbaka. Från det att aktien återhämtade sig 29 till idag har aktien legat förhållandevis still, något som också avspeglar sig i ett betavärde på, 6 (Avanza). ABB bedriver en aktiv utdelning av aktier till medarbetar och personer på högt uppsatta positioner för att knyta samman dem med företagets prestationer och finansiella mål. Därför sker en tilldelning av aktier två gånger per år till dessa. Största ägare i ABB är Investor AB med 7,7 % av aktierna. Dessa 7,7 % innefattar inte de aktier som styrelseledarmot Jacob Wallenberg med familj äger privat. Därefter kommer Blackrock Inc med 3,3 % av aktierna. Utöver dessa finns inga ägare med mer än 3% av aktierna. Nyckeltal Omsättning $M Orderingång $M EBIT Res.efter fin post Årets vinst $ Försäljning och resultat vi 14. Data per aktie Omsättningstillväxten sedan 27 har i snitt varit 7 %. Utöver ökningen i omsättning och orderingång sedan 21 finns det flera intressanta nyckeltal att ta sig en närmre titt på när det gäller ABB. Två av dem är vinst/aktie samt fritt kassaflöde/aktie. Det intressanta med dessa är att de skiljer sig från varandra flera av de senaste sex åren. Om fallet är som under 212 då fritt kassaflöde översteg vinst/aktie betyder det att bolaget kommer ha flera möjligheter att spendera pengarna från kassaflödet framöver. Det kan handla om att köpa in nya anläggningstillgångar, dela ut till aktieägarna eller förvärva bolag på nya branscher. Oroväckande är emellertid vinstmarginalen har sjunkit för varje år och ligger i dagsläget på 1,5 %. ROE % ROA % 15 14,7 12, ,5 9 ROCE % Rs % 1,4 1,7,6,8,9 1,7 Vinstmarginal % ,5 12,4 12,5 1,5 15. Räntabilitet och lönsamhet Vidare har ROE och ROA legat på stabila nivåer över alla sex åren kring 2-3 respektive % frånsett 212 långt över vad börsen som helhet har avkastat över samma tidsperiod. Likaväl har ROCE, avkastning på sysselsatt kapital, legat stabilt kring 15 %.

7 RS % 1,4 1,7,6,8,9 1,7 Soliditet % Skuldsättningsgrad % Skuldsättning Positivt är också att den genomsnittliga skuldräntan har legat på mycket låga nivåer och långt från ROA vilket kan förklaras av att ABB sedan 22 när soliditeten låg nere på tre % har förbättrats för att idag ligga på runt 4 %. P/E-tal ,5 18,5 Direktavkastning 2,1 2,9 2,6 2,3 3,15 3,2 Utdelningsandel Utdelning, kr 3,42 3,42 3,63 4,28 4,63 4, Nyckeltal relaterade till aktien ABB handlas i dagsläget kring ett P/E-tal kring 19 vilket är i linje med åren innan oroligheterna bröt ut på marknaden 28. P/B-talet är i dagsläget 2,9. Utdelningsandelen har stigit för varje år och ligger idag på en nivå om 6 % vilket ger en direktavkastning på 3,2 %. Prognos ABB är ett företag som ligger rätt i tiden. Deras produktportfölj har ett enormt omfång och de verkar på alla viktiga marknader. Ytterligare förvärv har gjorts för att stärka positionen på den viktiga nordamerikanska marknaden. Deras produkter är dessutom sådana som kommer att efterfrågas allt mer i framtiden i takt med att energieffektivitet blir viktigare för företag och även samhället i stort. vilket kommer kunna ligga till grund för framtida investeringar. Att ABB dessutom har lyckats få bukt med soliditetsproblemen i början av 2-talet tyder på en bra ledning med gedigna framtidplaner. P/E-talet följer även det de andra branschkollegorna på Stockholmsbörsen. Trots denna positiva bild finns vissa orosmoln. Exempelvis har vinstmarginalen sjunkit för varje år. Det betyder att ledningen måste påbörja ett effektiviseringsarbete i varje produktionsled för att förbättra denna. Dessutom tyder mycket på att marknaden överreagerade på Q4-rapporten. I vår rekommendation vänder vi oss dock till den långsiktige investeraren och vi prognostiserar därför en riktkurs för 222. Vi räknar med en omsättningstillväxt om 7,5 % per år vilket kan jämföras med 9,1 % Det innebär en ökning av omsättning med 17 % på tio år. Vidare räknar vi med att årets resultat kommer vara 8 % av omsättningen och att aktien kommer handlas med P/E-talet 18, båda baserat på hur det sett ut föregående sexårsperiod. Det ger riktkurs för 222 på 332 kr och en kurspotential på 127 % fås utifrån dagens kurs på 146 kr. Det motsvarar en årlig avkastning om 8,5 % till vilken man bör kunna tillgodoräkna sig en direktavkastning om runt 3 % per år. Vår rekommendation för den långsiktige investeraren blir därför köp. Att deras produkter är till för framtiden märks inte minst på de projekt som företaget bedriver som samtidigt, om de faller väl ut blir bra PR för dem. Även de flesta av företagets nyckeltal är på tillfredsställande nivåer. Framför allt ligger avkastningen på det egna kapitalet långt över de nivåer som börsen har avkastat tidigare vilket bör vara attraktivt för en investerare. Dessutom uppvisade bolaget ett mycket bra fritt kassaflöde vii

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg -Sedan 1994, då Securitas och finska Wärtisilä slog ihop sina låsdivisioner, ASSA och Abloy, har ASSA ABLOY klättrat uppåt genom en viss organisk tillväxt och större förvärv. Genom förvärv penetrerar ASSA

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Ett steg bakåt, två fram. Här växer det. Nobia levererar

Ett steg bakåt, två fram. Här växer det. Nobia levererar Ett steg bakåt, två fram Börsen skakade till och föll 2,5 procent när vi stängde vår förkortade vecka förra onsdagen. När det gäller rapporterna inkassserade vi två vinster och en förlust. sdan 18 33%

Läs mer

Investor i korthet. Vision Att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.

Investor i korthet. Vision Att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag. Årsredovisning 2012 Investor i korthet Vision Att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag. INNEHÅLL Portföljöversikt... 2 Ordföranden har ordet... 4 Vd har ordet... 6 Värdeskapande...

Läs mer

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta Årsredovisning 2010 Rundsmörjning för ditt hjärta Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Naturlig process Separering 5 2010 i korthet 6 Koncernchefen har ordet 8 Aktien 10 Artikel Better City,

Läs mer

Analytiker: Analysgruppen VT 15

Analytiker: Analysgruppen VT 15 Table of Contents BAKGRUND OCH VERKSAMHET PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING TIO SENASTE ÅREN KONKURRENTER ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL AKTIEN ANALYS AV LEDNING SAMT INSIDERAKTIVITET

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 11.33 Mkr (9.834 Mkr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.292 Mkr (1.117 Mkr) RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 982 Mkr (858 Mkr)

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

På kurs mot nya mål. Årsredovisning 2012

På kurs mot nya mål. Årsredovisning 2012 2012 På kurs mot nya mål Årsredovisning 2012 Innehåll Året 2012 i korthet 3 Detta är Consilium 5 Consiliums Vd kommenterar året som gått 6 Consiliums mål och strategier 9 Consiliums marknadsorganisation

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av Ericssons koncernredovisning och verksamhetens resultat 2007 samt annan information. Den omfattar även framtidsinriktad

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 14 april 2015 Sammanfattning ADDvise Lab Solutions (ADDV.ST) Positionerat för expansion ADDvise är en ledande och expansiv svensk koncern aktiva inom lab- och sjukvårdsmiljöer.

Läs mer

eye tillväxt Det finns en risk att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell

eye tillväxt Det finns en risk att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell Det finns en risk att EU faller ned i en ekonomisk nedgång där man inte längre har råd att finansiera sin omhuldade sociala modell Tony Barber, ekonom och krönikör på Financial Times. 4 eye 1 2011 Paket

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer