1. Inledning Om beställaren Syfte Problemformulering Omfattning Disposition E-handelns historia 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inledning 1 1.1 Om beställaren 1 1.2 Syfte 1 1.3 Problemformulering 1 1.4 Omfattning 2 1.5 Disposition 2 1.6 E-handelns historia 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Inledning Om beställaren Syfte Problemformulering Omfattning Disposition E-handelns historia 2 2. Metod Avgränsningar Definition av målpopulation Val av urvalsstorlek Datainsamling Beställning av ram Konstruktion av frågeformulär Tidsram Databearbetning Kodning Dataanalys Felkällor och motåtgärder Täckningsfel Urvalsfel Bortfallsfel Bearbetningsfel Mätfel 7 3. Resultat Beskrivning av de svarande Könsfördelning Åldersfördelning Boende Sysselsättning Inkomst Internetvanor Tillgång Användande Köpvanor Vad man har handlat Köpfrekvens Attityder Fabrikatets betydelse Företagets nationalitets betydelse Riktiga butikers betydelse Faktorer som talar för e-handel Faktorer som talar emot e-handel E-handel i framtiden 15 1

2 3.6 Bortfallsstudie Specialstudie Linköping Analys Tillgång till Internet E-handelsvanor Attityder Prognos Slutsatser och diskussion Referenslista 30 2

3 1. Inledning 1.1 Om beställaren HomeCom Linköping är en nätverksorganisation som består av representanter från näringsliv, universitetsväsende samt myndigheter. HomeCom har till uppgift att samordna och stödja lokala företag med verksamhet inom hemkommunikation. Begreppet hemkommunikation syftar till att i hemmen introducera ny teknik som tillåter snabba datanät med multimedialt innehåll samt nya tjänster, däribland interaktiv handel. Till denna nya teknik räknas exempelvis bredband och digitalboxar. 1.2 Syfte Företag med försäljningsverksamhet på Internet, e-handelsföretag, ökar explosionsartat inom alla kategorier av handel. Via datorn kan man idag köpa allt från aktier till matvaror, och varor som annars hade varit svåra att få tag i kan specialbeställas. Varorna levereras direkt hem till dörren, men ändå är priserna ofta avsevärt lägre än hos de traditionella handlarna. Trots dessa till synes stora fördelar brottas e-handelsföretagen med sviktande försäljningssiffror. Vad kan det komma sig? Denna undersökning syftar till att utvärdera östgötska konsumenters attityd till e-handel. Undersökningen skall behandla såväl konsumenternas tidigare erfarenheter som deras framtidsförväntningar på e-handel. 1.3 Problemformulering Beställarens önskemål var att få en översikt över östgötska konsumenters inställning till Internet i allmänhet och till e-handel i synnerhet. Speciellt efterfrågades en kartläggning av konsumenternas tidigare erfarenheter av e-handel, vilka faktorer de upplever som positiva respektive negativa för interaktiva handelssystem samt vilka förväntningar de har på e-handel i framtiden. Dessa önskemål konkretiserades i följande grundfrågeställningar. Vad har östgötska konsumenter för Internetvanor? Vad har östgötska konsumenter för erfarenheter av e-handel? Vad har östgötska konsumenter för attityd till e-handel? Med utgångspunkt från dessa vore det även av intresse att undersöka om det finns skillnader mellan kön, mellan åldersgrupper och mellan de som e-handlat och de som ännu ej e-handlat. Dessutom vore en separat studie av personer bosatta i Linköping, den i undersökningsregionen största staden, önskvärd ur jämförelsehänseende. 3

4 1.4 Omfattning Enligt beställarens önskemål begränsades undersökningen till att omfatta personer mantalsskrivna i Östergötland. 1.5 Disposition Denna rapport är formulerad i diskuterande ordalag, där varje konstaterande är noggrant övervägt och motiverat. Databearbetningen har delats upp i tre kapitel. Den börjar i kapitel 3, Resultat, genom att svarsfördelningen för varje fråga plottats och granskats. I kapitel 4, Analys, har frågor samkörts och signifikanstestats i syfte att hitta samband. I den avslutande diskussionsdelen utvärderas den enskilda faktorns påverkan på helheten genom att resultat och analys knutits samman. Denna sista del skiljer sig också från de tidigare genom att författarnas egna hypoteser över möjliga samband har införts i debatten. För att underlätta förståelsen för framräknade resultat har paralleller dragits till närbesläktade fenomen, såsom postorderhandel. En separat studie har utförts på svaren som inkommit från boende i Linköping. Denna studie återfinns i resultatdelen. 1.6 E-handelns historia E-handelns historia är kort men intensiv. Den första e-handelsplatsen öppnade 1994, då amerikanska CD-Now utökade sin verksamhet till att omfatta försäljning på Internet. Samma år började den amerikanska snabbmatskedjan Pizza Hut sälja mat på Internet öppnade Amazon, en interaktiv bokhandel som idag är världens största nätbutik nådde fenomenet Sverige, i och med att Torget och Passagen introducerade sina samarbetsplatser för svenska e-handelsplatser. E-handeln tog fart och 1999 fanns mellan 2000 och 3000 svenska nätbutiker. Alltsedan e-handelns begynnelse är det CD-skivor, böcker samt datorutrustning som toppar försäljningsstatistiken såväl i Sverige som i övriga världen. De flesta större företag inom detaljhandeln kompletterar idag sin ordinarie verksamhet med e-handel. Det har blivit så vanligt med e-handel att det är svårt att skilja på vanliga företag och e-handelsföretag, varför ordentlig statistik över antal företag eller omsättning specifikt inom e-handelssektorn saknas. 4

5 2. Metod Under denna rubrik motiveras och förklaras arbetsförfarandet. 2.1 Avgränsningar Definition av målpopulation Praxis är att aldrig undersöka personer yngre än 16 år, så den åldersgränsen fastslogs. I SCB:s rapport IT i hem och företag (2001) presenteras andelen Internetanvändare uppdelat i ålderskategorier. I rapporten framgår att andelen Internetanvändare sjunker drastiskt efter 65 års ålder. Det förefaller rimligt att personer som ej har tillgång till Internet ej heller är intresserade av att besvara attitydfrågor kring e-handel. På grundval av detta beslutades att sätta en övre åldersgräns vid 64 år. Målpopulationen bestämdes följaktligen till att omfatta personer i åldern år, mantalsskrivna i Östergötland Val av urvalsstorlek Att bestämma urvalsstorlek är att gå en svår balansgång mellan å ena sidan precision, å andra sidan kostnad. Urvalsstorleksberäkningarna bör grundas på en i sammanhanget viktig variabel som det helst skall finnas tidigare undersökningar av så att andelar eller standardavvikelser går att uppskatta med utgångspunkt från dessa. Grundläggande för att vara en potentiell e-handelskund är att ha tillgång till dator med Internetanslutning. Beräkningarna baserades därför på andelen östgötar med tillgång till Internetansluten dator. Två nyutgivna och av varandra oberoende statistikrapporter, SCB:s IT i hem och företag (2001) samt SIKA:s Fakta om informations- och kommunikationsteknologi i Sverige 2001 (2001), anger att denna andel i Östergötland är nära 60 procent sett till totalbefolkningen och över alla ålderskategorier. Ur Statistisk Årsbok 2001 (2001) erhölls att antalet i Östergötland mantalsskrivna personer vid årsskiftet 2000/2001 var stycken. Observeras bör att denna siffra omfattar samtliga östgötar, alltså även de utanför det för undersökningen intressanta åldersintervallet år. Denna minskning av totalbefolkningen har dock försumbar betydelse för urvalsstorleksberäkningarna. Genom att justera den acceptabla felmarginalen i uppskattningen av andelen personer med tillgång till Internetansluten dator kan urvalsstorleken ökas eller minskas. Detta sker givetvis på bekostnad av precision i skattningen. Noteras bör också att den angivna felmarginalen endast uppfylls om samtliga tillfrågade personer besvarar enkäten, vilket dessvärre är en utopi. Urvalsstorleksberäkningarna återfinns i Bilaga I. I samråd med beställaren beslutades att en acceptabel felmarginal är tre procent. Den totala urvalsstorleken fastslogs således till 1000 personer. 5

6 2.2 Datainsamling Beställning av ram Beställningen av urval synkroniserades av kostnadstekniska skäl med en annan undersökning, som också var i behov av 1000 slumpmässigt utvalda östgötar i ålderskategorin år. Ett urval bestående av 2000 östgötar i ålderskategorin år beställdes från Adresskompaniet AB i Stockholm. Urvalet gjordes från SPAR, Statliga Person och AdressRegistret. Adresskompaniet ombesörjde att urvalet skedde enligt principen av obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att urvalet utförts på ett sådant sätt att varje element i registret har haft samma sannolikhet att bli utvalt. Ur det från Adresskompaniet erhållna urvalet gjordes ett systematiskt urval om 1000 personer, genom att varannan person från den 2000 personer långa listan valdes ut Konstruktion av frågeformulär Med utgångspunkt från att enkäten skulle nå ut till 1000 personer föreföll en postenkät vara det kostnadseffektivaste alternativet. I samråd med beställaren fastslogs att enkäten skulle begränsas till två A4-ark, vilket medgav utrymme till omkring 20 frågor. Med utskicket bifogades dessutom introduktionsbrev samt portofria svarskuvert. Nedan följer en genomgång av syftet och tanken bakom frågorna. Som referens återfinns introduktionsbrevet och frågeformuläret i Bilaga II. Frågeformulärets första sex frågor syftar till att kartlägga de tillfrågade med avseende på kön och ålder samt till att ge en inblick i deras socioekonomiska situation. Fråga 7 är den fråga som urvalsstorleken grundade sig på, om och i så fall var den tillfrågade har tillgång till Internetansluten dator. I de fall den tillfrågade ej har tillgång till Internet ställs inga fler frågor, då det ej ansågs motiverat att personer utan möjlighet till att skaffa eller utan intresse för Internet skulle besvara attitydfrågor om Internetbaserad e-handel. Fråga 8-9 kartlägger hur länge den tillfrågade haft tillgång till Internet, samt hur ofta han eller hon använder Internet. Med fråga 10 tillfrågas den svarande om sina tidigare erfarenheter av att utföra bankärenden på Internet. Fråga 11 undersöker om och i så fall vad den svarande har handlat. Frågorna skall endast besvaras av de som på fråga 11 uppgivit att de har handlat någonting över Internet och syftar till att utvärdera hur man hittat till e-handelsplatserna samt hur ofta och för hur mycket man har handlat. Frågorna är attitydfrågor, där det frågas om vilka faktorer den svarande anser talar för respektive emot e-handel. Som faktorer för har inkluderats möjlighet att handla när och var som helst, lägre priser, enkelheten att jämföra varor, tidsvinst, stort utbud av varor samt bekvämligheten att få varor hemkörda. Som faktorer emot ingick osäkerhet kring betalningsrutinerna, leverans av beställda varor, svårigheter att klaga om något går fel samt tveksamhet till skyddet av den personliga integriteten. För bägge frågorna inkluderades även svarsalternativet annat, där den svarande själv fick ange viktiga faktorer. 6

7 Fråga 21 syftar till att undersöka den svarandes tro på framtidens e-handel. En provundersökning omfattande tio personer genomfördes i syfte att lokalisera eventuella oklarheter Tidsram Ett utskick om 1000 enkäter gjordes på måndagen vecka 10, år En tidsfrist sattes till onsdagen vecka 11, då enkäten förväntades återsändas. En påminnelse sändes på tisdagen vecka 12 ut till de som ej svarat. Under vecka 14 och 15 genomfördes en bortfallsuppföljning bland de som ännu efter påminnelsen ej besvarat enkäten. 2.3 Databearbetning Kodning Inkomna enkäter prickades av samt tilldelades ett löpnummer. Med tanke på den separata Linköpingsanalysen markerades även varifrån de kommit. Svarsalternativen kodades enligt de rekommendationer som ges i Dahmström (1996). Fråga 2, ålder, delades för analysens skull in i åldersgrupper om 7-8 år vardera. Tanken bakom indelningen var att erhålla jämnstora intervall Dataanalys Så snart data kodats färdigt påbörjades dataanalys och tester. Beräkningsförfarandet beskrivs och exemplifieras i Bilaga III. 2.4 Felkällor och motåtgärder En urvalsundersökning medför alltid ett antal felkällor som påverkar resultatens tillförlitlighet. Under denna rubrik redovisas några vanliga felkällor, tillsammans med en kommentar om huruvida det finns risk för att de stör resultaten i denna undersökning samt vad som gjorts för att motverka dem Täckningsfel Målpopulationen som i det här fallet utgörs av östgötar i åldersintervallet år överensstämmer sällan exakt med rampopulationen, den population det faktiskt finns tillgång till. I denna undersökning är rampopulationen SPAR-registret. Täckningsfelet kan delas in i två delar, övertäckning som innebär att rampopulationen innehåller personer som inte ingår i målpopulationen, respektive undertäckning som innebär att rampopulationen inte innehåller alla de personer som faktiskt bor i Östergötland och ingår i det aktuella åldersintervallet. Risken för täckningsfel torde dock vara begränsad då SPAR är ett mycket välskött register. 7

8 2.4.2 Urvalsfel Urvalsfel följer ur att undersökningen endast omfattar ett urval av personer från en population, men används för att dra slutsatser om hela populationen. Ett urval om 1000 personer har gjorts ur Östergötlands befolkning, som består av personer. Det finns alltid en viss risk för att de utvaldas åsikter inte ska vara representativa för hela populationens åsikter. I syfte att minska effekterna av urvalsfel har samtliga skattningar i de delar av rapporten som används för att dra slutsatser om hela populationen försetts med felmarginaler (konfidensintervall) Bortfallsfel Av de 1000 utvalda personerna besvarade 526 personer enkäten, varav 106 personer efter påminnelse. Nio av de utskickade enkäterna återkom då adressaten enligt Postverket var okänd. Dessa nio betraktades sedermera som övertäckning. Elva personer lät meddela att de av olika anledningar ej kunde eller ville besvara enkäten, varför de sorterades som bortfall. Emellertid markerades deras namn i urvalslistan så att ingen påminnelselapp skulle sändas till dem. En bortfallsuppföljning företogs i syfte att utreda om det finns någon gemensam orsak till att somliga valt att inte besvara enkäten. Exempel på en sådan orsak skulle kunna vara att många som ej överhuvudtaget har tillgång till Internet ansett att de inte berörs av enkäten och därför underlåtit att besvara den. En sådan gemensam orsak skulle kunna förskjuta resultatet på hela undersökningen. Bortfallsuppföljningsstorleken bestämdes i samråd med finansiär och sakkunniga till 60 personer. De som ej besvarat postenkäten ordnades på en numrerad lista, varpå slumptal genererades tills det att ett urval om 60 personer erhållits. Bortfallsuppföljningen genomfördes telefonledes. Varje person ringdes upp. Om personen fortfarande efter fjärde påringningen ej kunnat kontaktas betraktades de som bortfall. Av de 60 personerna återfanns telefonnumret till 24. Svar erhölls från 20 av dessa. Att inte fler telefonnummer kunde spåras beror enligt Telias Nummerupplysning på att bara en person per hushåll står som abonnent, och det är bara den personens namn som återfinns i registren. Dessutom blir det allt vanligare att ha hemligt nummer. Nedanstående tabell åskådliggör bortfallet. Tab 2.1 Bortfall Kontaktmetod Antal i urvalet Antal svarande Bortfall i procent Postenkät ,9% Bortfallsuppföljning ,7% Det teoretiska slutbortfallet blev 31,3 procent (för räkningar, se Bilaga IV). Bortfallet är stort, och det föreligger risk för att svaren från de 20 inte till fullo representerar vad de som inte besvarade postenkäten tycker. I samråd med sakkunniga beslutades att göra en separat studie av bortfallsuppföljningen, i syfte att utvärdera var eventuella skillnader finns gentemot postenkätssvaren. En sådan studie har sedermera utförts och återfinns under ett eget delkapitel i resultatdelen. 8

9 I analysdelen, där olika frågor vägts samman i syfte att hitta samband, fördjupas emellertid problematiken. Eftersom kapitlet syftar till att dra slutsatser om populationen är det av vikt att hänsyn tas till bortfallsdata. Problemet har lösts genom intervallskattning. Intervallskattning går ut på att man till att börja med konstruerar en punktskattning, vilket i det här fallet har utförts genom att svaren från postenkäten vägts samman med svaren från bortfallsuppföljningen. Uppåt respektive nedåt kring punktskattningen läggs sedan en felmarginal. Enda nackdelen med denna lösning är att skattningarna inte blir väntevärdesriktiga (med väntevärdesriktiga skattningar menas skattningar som inte är behäftade med systematiska fel) men effekten av detta har bedömts som försumbar av sakkunniga. I vissa fall blir dessutom konfidensintervallen breda, vilket gör det svårt att dra exakta slutsatser. För vidare diskussion samt exemplifiering av beräkningsförfarandet, se Bilaga V. Observeras bör att det ovan diskuterade bortfallet är bortfall till följd av ej inkomna enkäter. Då somliga personer inte svarat på samtliga frågor är bortfallet på vissa frågor ibland ändå större. Detta kallas partiellt bortfall och har i resultatdelen åskådliggjorts genom separata kolumner i diagrammen Bearbetningsfel Viss risk föreligger alltid för att fel ska uppstå i samband med databearbetningen. I syfte att undvika bearbetningsfel infördes kontrollrutiner genom att samtliga inkomna enkäter tilldelades ett löpnummer, varpå enkäter slumpmässigt valdes ut och kontrollerades mot inkodade data. Bearbetningsfelen bedöms som små Mätfel Största risken för mätfel vid en postenkät är att de svarande missuppfattar frågeställningarna eller svarsalternativen. Vid konstruktionen av frågeformuläret lades särskild möda vid att använda god, lättbegriplig svenska skriven med stor stil i ett tydligt typsnitt. För säkerhets skull angavs dessutom telefonnummer samt e-postadress till undersökningsansvariga om tolkningsproblem skulle uppstå. Risken för mätfel bedöms som liten. 3. Resultat Under denna rubrik presenteras resultaten från postenkäten, bortfallsuppföljningen samt från den separata studien av Linköpingsbor. På flera av formulärets frågor tilläts den svarande fylla i flera alternativ. Detta har medfört att procentsatserna för dessa frågor inte summerar till 100 procent. Det har dock poängterats tydligt där så är fallet. Observera att samtliga procentsatser baserats på de som besvarat enkäten. 3.1 Beskrivning av de svarande Som en introduktion till dataanalysen följer här en beskrivning av de svarande Könsfördelning Följande diagram syftar till att åskådliggöra svarsfördelningen uppdelat på kön. 9

10 Man Kvinna Fig 3.1 Könsfördelning Majoriteten av de svarande är kvinnor Åldersfördelning Medelåldern bland de svarande på postenkäten var 40,7 år. nens medelålder var 40,2 år och kvinnornas 41,1 år Boende Nedan åskådliggörs svaren på frågan om boendeomgivning (tätort eller landsbygd) Landsbygd Tätort Bortfall Fig 3.2 Bostadsomgivning En överväldigande majoritet, 78 procent av de svarande, bor i tätort. Diagrammet nedan visar hur de svarande bor Villa Radhus Insatslägenhet Hyreslägenhet Bortfall Fig 3.3 Boendeform Majoriteten, 52 procent, bor i villa. 32 procent bor i hyreslägenhet, åtta procent i radhus och sju procent i insatslägenhet. En procent besvarade ej frågan Sysselsättning Undersökningsobjekten tillfrågades om sin huvudsakliga sysselsättning. 10

11 Anställd Företagare Studerande Pens/sjukskr Arbetslös Annat Bortfall Fig 3.4 Sysselsättning 65 procent är anställda. Fem procent är egna företagare, 14 procent studerar medan resten är pensionärer/långtidssjukskrivna, arbetslösa eller annat. Som annat har nämnts värnplikt, tidsbegränsade praktikplatser samt föräldraledighet Inkomst Nedan visas de svarandes genomsnittliga månadsinkomst före skatt kr kr kr kr - Bortfall Fig 3.5 Inkomstfördelning 26 procent tjänar under kronor per månad. 48 procent har en månadsinkomst i intervallet kronor. Som jämförelse till detta gäller att den genomsnittliga månadsinkomsten före skatt i Sverige är kronor. 19 procent tjänar mellan och kronor per månad. Sex procent har en genomsnittlig månadsinkomst överstigande kronor. 3.2 Internetvanor Under denna rubrik kartläggs de tillfrågades Internetvanor Tillgång Följande diagram åskådliggör svar på frågan om, och i så fall var, man har tillgång till Internet. Observera att frågan tillät att flera alternativ fylldes i, varför kolumnerna ej summerar till 100 procent. 11

12 I hemmet På arbetsplatsen Annan plats Inte alls Bortfall Fig 3.6 Var man har tillgång till Internet 71 procent av de svarande har tillgång till Internet i hemmet. Näst vanligast är att ha Internetanslutning på arbetsplatsen eller i skolan. Tio procent har tillgång till Internet på annan plats. Några har specificerat var, och det har då oftast varit på bibliotek eller hemma hos en bekant. 13 procent uppger att de ej har tillgång till Internet överhuvudtaget. Dessa avtackades för sin medverkan och besvarade ej fler frågor, eftersom det inte ansågs motiverat att personer utan tillgång till Internet skulle besvara frågor om e-handel. Detta medför att det totala antalet svarande på resterande frågor var 458 personer (exklusive partiella bortfall). Bortfallet på denna fråga var försvinnande litet, endast 0,19 procent Användande Det undersöktes hur länge de svarande haft tillgång till Internet, samt hur ofta de använder det. Nedanstående diagram syftar till att åskådliggöra hur länge de svarande haft tillgång till Internet år 2-3 år 4-5 år 6 år - Bortfall Fig 3.7 Hur länge man haft tillgång till Internet Åtta procent av de svarande har haft tillgång till Internet kortare tid än ett år. 46 procent har haft tillgång till Internet i två till tre år. 33 procent har haft Internet i fyra till fem år, och hela 13 procent i mer än sex år. Följande diagram åskådliggör svarsfördelningen på frågan om hur ofta man använder Internet. 12

13 Dagligen Veckovis Månadsvis Mera sällan Bortfall Fig 3.8 Hur ofta man använder Internet Vanligast är att använda Internet dagligen, vilket 42 procent har gjort. Näst vanligast, vilket 32 procent av de svarande uppgett, är att använda Internet någon gång i veckan. Resten av de svarande använder Internet någon gång i månaden eller ännu mera sällan. En procent besvarade ej frågan. 3.3 Köpvanor Under denna rubrik kartläggs de tillfrågades e-handelsvanor Vad man har handlat Det tillfrågades om man har e-handlat, och vad man i så fall köpt. Frågan tillät att flera alternativ fylldes i, varför kolumnerna ej summerar till 100 procent Aktier Böcker/CD Elektronik Dagligvaror Kläder/skor Sport/fritid Annat Inget alls Bortfall Fig 3.9 Vad man har handlat Störst andel, 22 procent, har handlat böcker och/eller CD-skivor. Detta stämmer väl överens med vad som konstaterades i kapitlet om e-handelns historia. Elva procent har handlat aktier. Tio procent har handlat elektronik respektive kläder/skor. Sju procent har handlat sportartiklar och endast tre procent har handlat dagligvaror. Tio procent har handlat annat. Som annat har framförallt uppgetts biljetter. 55 procent av de svarande har inte handlat något alls. Härur följer att 45 procent av de som besvarade enkäten åtminstone någon gång har handlat någonting över Internet. Som jämförelse till detta undersöktes tidigare erfarenheter av postorder. Frågan gav att 81 procent någon gång handlat via postorder. 43 procent av de svarande har någon gång utfört bankärenden på Internet. 13

14 3.3.2 Köpfrekvens Specifikt till de som faktiskt hade handlat någonting på Internet ställdes ett par frågor. Frågorna syftade till att undersöka vad som lockat, samt hur ofta och för hur mycket man har handlat. Diagrammet nedan åskådliggör hur de svarande fått kännedom om platserna de handlat på. Frågan tillät att flera alternativ fylldes i, varför kolumnerna ej summerar till 100 procent Reklam Sökmotor Tips Tidigare kontakter Annat Bortfall Fig 3.10 Hur man fått kännedom om platserna man handlat på 40 procent uppgav att de fått kännedom om e-handelsplatsen genom reklam. 30 procent hittade dit med hjälp av en sökmotor. 42 procent hade markerat att man fått kännedom om e- handelsplatsen genom tips från en bekant. 32 procent hade funnit e-handelsplatsen genom tidigare kontakter med företaget. Fem procent av de svarande har uppgett annat som källa. Som annat har oftast nämnts hänvisningar från andra hemsidor. Diagrammet nedan visar hur många gånger de svarande har handlat gång 2-10 ggr ggr 100 ggr - Bortfall Fig 3.11 Antal inköpstillfällen 14 procent har endast handlat vid ett tillfälle. 64 procent har handlat vid mellan två och tio tillfällen, och 19 procent har handlat vid mellan 11 och 100 tillfällen. En halv procent av de svarande har handlat vid mer än 100 tillfällen. Två procent besvarade ej frågan. I frågeformuläret ombads även den svarande att uppskatta hur mycket pengar han eller hon sammanlagt spenderat på e-handel. 14

15 kr kr kr kr - Bortfall Fig 3.12 Summa spenderad på e-handel 35 procent har handlat för under 1000 kronor. 44 procent har handlat för mellan 1000 och kronor. 14 procent har handlat för mellan och kronor, och fyra procent uppskattar sin totala spenderade summa på e-handel till över kronor. 3.4 Attityder Syftet med undersökningen var att undersöka östgötska konsumenters attityd till e-handel. Frågeformuläret innehöll därför fem attitydfrågor, som skulle besvaras av samtliga som har tillgång till Internetansluten dator Fabrikatets betydelse Nedanstående diagram visar svarsfördelningen på frågan om fabrikatet har betydelse vid köp av en vara på Internet Ja Nej Vet ej Bortfall Fig 3.13 Fabrikatets påverkan En överväldigande majoritet, 75 procent av de svarande, anser att varornas fabrikat har betydelse vid ett eventuellt köp. Endast fyra procent förnekar att så är fallet, medan 20 procent är osäkra. En procent besvarade ej frågan Företagets nationalitets betydelse Följande diagram redovisar svaret på frågan om de svarande inför ett köp på Internet skulle känna större förtroende för ett svenskt företag än för ett utländskt. 15

16 Ja Nej Vet ej Bortfall Fig 3.14 Företagets nationalitets påverkan 65 procent uppger att nationaliteten har betydelse för deras förtroende för företaget. 17 procent anser att så ej är fallet, medan ytterligare 17 procent är osäkra. En procent besvarade ej frågan Riktiga butikers betydelse Det undersöktes om de svarande skulle föredra att e-handla från ett företag som även har riktiga butiker Ja Nej Vet ej Bortfall Fig 3.15 Riktiga butikers påverkan 62 procent uppger att de skulle känna större förtroende för ett företag som förutom e-butiker även har riktiga butiker. 16 procent anser att detta inte skulle påverka ett eventuellt köp medan 20 procent ej har tagit ställning Faktorer som talar för e-handel Nedan redovisas svarsfördelningen på frågan om vilka faktorer som anses tala för e-handel. Frågan tillät att flera alternativ fylldes i, varför kolumnerna ej summerar till 100 procent Tillgänglighet Pris Jämförelse Tid Utbud Hemkörning Annat Vet ej Bortfall Fig 3.16 Faktorer för e-handel 68 procent anser att tillgängligheten, möjligheten att handla när och var som helst, talar för e- handel. 52 procent anser att de lägre priserna har stor betydelse för att välja e-handel. 48 procent anser att hemkörning är en bidragande faktor, medan ytterligare 43 procent framhåller tidsbesparingen. 27 procent anser det stora utbudet vara en viktig faktor för e-handel, och 26 16

17 procent tycker att möjligheten att jämföra produkter snabbt och enkelt är viktig. Fyra procent av de svarande har uppgett annat. Som annat har oftast nämnts miljöaspekten, med vilket menas att företagen kan samordna leveranserna och därigenom minska avgasutsläppen. En procent av de svarande är osäkra. Två procent besvarade ej frågan Faktorer som talar emot e-handel Nedan redovisas svaren på frågan om vilka faktorer de svarande anser talar emot e-handel. Observera att även denna fråga tillät att flera alternativ fylldes i, varför kolumnerna ej summerar till 100 procent Säkerhet Leverans Klagomål Integritet Annat Vet ej Bortfall Fig 3.17 Faktorer emot e-handel 74 procent av de svarande anser att osäkerhet inför betalningen talar emot e-handel. 72 procent känner osäkerhet inför möjligheterna att klaga om något skulle gå fel vid köpet. 43 procent upplever osäkerhet kring den personliga integriteten. 19 procent litar ej på leveransen. Sju procent har uppgivit annat som viktig orsak mot e-handel. Som annat har framförallt nämnts att man vill känna på varorna före köpet. Sex procent har ej tagit ställning. 3.5 E-handel i framtiden Den sista frågan på formuläret ombad den svarande att bedöma om de tror att de i framtiden kommer att förlägga mer av sin dagliga handel till Internet Ja Nej Vet ej Bortfall Fig 3.18 E-handel i framtiden 29 procent tror att de kommer att handla mer på Internet i framtiden. 37 procent är negativa, medan resten är osäkra. 17

18 3.6 Bortfallsstudie En separat studie har utförts på de data som erhölls vid bortfallsuppföljningen. Denna redogör i huvudsak för frågor där bortfallsdata skiljer sig från övriga data, enligt de krav som diskuteras i början av Bilaga III. För fullständighetens skull börjar den dock med en beskrivning av de som ingick i bortfallsuppföljningen. Nedanstående diagram åskådliggör de bortfallsuppföljdas könsfördelning Man Kvinna Fig 3.19 Könsfördelning bortfall Det noteras genom visuell jämförelse med motsvarande diagram för postenkäten att inga nämnvärda skillnader kan påvisas gentemot de som besvarade postenkäten. Genomsnittsåldern bland de svarande i bortfallsstudien var 42,3 år. Medelåldern hos männen var 40,8 år och hos kvinnorna 43,5 år. Medelåldrarna är ej signifikant högre än bland de som besvarade postenkäten. Diagrammet nedan åskådliggör de bortfallsstuderades huvudsakliga sysselsättning Anställd Företagare Studerande Pens/sjukskr Arbetslös Annat Fig 3.20 Sysselsättning bortfall Svarsfördelningen för frågan om huvudsaklig sysselsättning uppvisar vissa skillnader gentemot vad som erhölls från de som besvarade postenkäten. 55 procent av de bortfallsstuderade är anställda, vilket är tio procentenheter lägre än bland de som besvarade postenkäten. Tio procent är här företagare, mot fem procent i postenkätsstudien. Hela 25 procent av de bortfallsuppföljda studerar, mot 14 procent av de som svarade på postenkäten. I övrigt är skillnaderna försumbara, och kanske är det bara ett utfall av slumpen som gör att ingen i bortfallsstudien är pensionär eller långtidssjukskriven. På övriga kartläggningsfrågor av de svarande, såsom boende och inkomst, kunde inga skillnader gentemot de som besvarade postenkäten urskiljas. Signifikant fler av de som besvarade postenkäten har tillgång till Internet. 18

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2009 Faktorer som påverkar val av betalningsmedel - En studie av privatpersoners och handlares syn på kort och kontanter Författare

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 BEGAGNADE BILAR konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln Författare: Johanna Hagström Amanda Tholin Handledare: Mikael Gidhagen

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

Underlagsrapporter samt bilagor. till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet

Underlagsrapporter samt bilagor. till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet Underlagsrapporter samt bilagor till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet Innehåll 1 Det statistiska underlaget... 7 1.1 Urval och datainsamling via SCB... 7 1.2 Population... 7 1.3

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen IT-kommissionens rapport 1/2002 1 IT-KOMMISSIONENS FÖRORD Studien Under 1990-talet har ett stort antal hushåll skaffat persondatorer

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Din syn på barn och familjebildning

Din syn på barn och familjebildning 1 Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn i homosexuella familjer har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en enkätundersökning, som vänt sig till homo- och bisexuella

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

! Småföretag " # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1

! Småföretag  # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1 ! Småföretag "# $%&''%'#(&)' 1 Sammanfattning Denna uppsats är en undersökning av hur kontakten är mellan småföretagare och redovisningskonsulter. En stor del av de mindre företagen överlåter en del eller

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

ANALYSERAR 2006:7. Skilda vägar. Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll

ANALYSERAR 2006:7. Skilda vägar. Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll ANALYSERAR 2006:7 Skilda vägar Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering Claudia Gardberg Morner 08-786

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer