Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ)

2 Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ) Orc Software i korthet Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar Skattefrågor i Sverige Verkställande direktören har ordet Affärsidé, mål och strategi Marknad Produkter Kunder Verksamhet Historik Ekonomiskt sammandrag Övrig finansiell information Finansiella mål och utdelningspolitik Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Bolagsordning och övrig information Legala frågor Riskfaktorer Delårsrapport för 1 januari 30 juni Räkenskaper Noter till räkenskaperna Revisorernas granskningsberättelse Adresser Villkor i sammandrag Försäljningspris kronor per aktie Anmälningsperiod 29 september 12 oktober 2000 Likviddag 18 oktober 2000 Notering Beräknas ske från och med den 19 oktober 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport för tredje kvartalet oktober 2000 Bokslutskommuniké för 2000 januari 2001 Årsredovisning för 2000 mars 2001 Bolagsstämma 2001 mars 2001 Ytterligare upplysningar ISIN-kod SE Kortnamn på OM Stockholmsbörsen ORC I detta prospekt inkluderas uttalanden om framtidsutsikter vilka är upprättade av styrelsen för Orc Software AB och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter är förenade med osäkerhet. För en närmare beskrivning, se Riskfaktorer. Med Orc Software eller koncernen avses i detta prospekt moderbolaget Orc Software AB (publ) med dotterbolag om ej annat anges eller framgår av sammanhanget. Med bolaget avses moderbolaget Orc Software AB (publ). Med OM Technology avses moderbolaget OM Technology AB med dotterbolag om ej annat anges eller framgår av sammanhanget. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Aktierna i Orc Software AB (publ) är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än i Sverige. Detta prospekt får inte distribueras till, eller i, något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller (ii) strider mot tillämplig bestämmelse i sådant land. I samband med erbjudandet i detta prospekt har Ulrika Hagdahl och Nils Nilsson, via det gemensamägda bolaget Cancale Förvaltnings AB, utfärdat en option ( övertilldelningsoptionen ) till D. Carnegie AB ( Carnegie ). Optionen, som kan utnyttjas inom 30 dagar från första noteringsdag, ger Carnegie rätt att från Cancale Förvaltnings AB förvärva högst aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet. Carnegie kan komma att genomföra transaktioner som stabiliserar, bibehåller eller på annat sätt påverkar aktiens kurs. Stabiliseringsåtgärder kan komma att vidtagas längst till och med 30 dagar från första noteringsdag och kan komma att avbrytas när som helst. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

3 Inbjudan till förvärv av aktier i Orc Software AB (publ) Styrelsen för Orc Software AB och dess huvudaktieägare, OM Technology AB, har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Orc Software AB samt att ansöka om notering av bolagets aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista. Med anledning härav erbjuder Orc Software AB högst nya aktier för teckning och OM Technology AB erbjuder högst befintliga aktier till försäljning enligt villkoren i detta prospekt. Samtliga aktier som utbjuds till försäljning av OM Technology AB och till teckning i nyemissionen benämns gemensamt "Erbjudandet". Tilldelning av nyemitterade aktier kommer att ske innan tilldelning sker av de av OM Technology AB erbjudna aktierna. Aktierna i Erbjudandet motsvarar cirka 20,9 procent av kapital och röster i bolaget förutsatt att Erbjudandet fulltecknas. Därutöver kan Carnegie inom ramen för en övertilldelningsoption komma att förvärva högst aktier, motsvarande 2,0 procent av kapital och röster i bolaget efter Erbjudandet, från Ulrika Hagdahl och Nils Nilsson via det gemensamägda bolaget Cancale Förvaltnings AB. Detta kan ske under en period om 30 dagar från första noteringsdag för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Antalet aktier i bolaget ökar från till och aktiekapitalet ökar från till kronor, förutsatt att nyemissionen fulltecknas. Härigenom tillförs bolaget högst cirka 78 miljoner kronor, efter avdrag för Orc Software ABs emissionskostnader om cirka 6 miljoner kronor. Erbjudandet är villkorat på sätt som redovisas under rubriken Villkor och anvisningar. Notering av aktierna i Orc Software AB beräknas ske på OM Stockholmsbörsens O-lista från och med den 19 oktober Försäljningspriset för aktierna bestäms enligt ett anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset för aktierna till allmänheten kommer inte att överstiga 140 kronor per aktie. Efter Erbjudandets genomförande kommer OM Technology AB att inneha aktier, motsvarande cirka 40,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas. Huvudaktieägarna OM Technology AB, Ulrika Hagdahl och Nils Nilsson, vilka tillsammans äger aktier motsvarande 60,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, har förbundit sig att inte utan skriftligt godkännande från Carnegie avyttra ytterligare idag innehavda aktier i Orc Software AB förrän tidigast tolv månader efter första noteringsdag. Carnegie, som äger 10,7 procent av aktierna i bolaget efter Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, har likaså åtagit sig att under motsvarande period inte avyttra några av de aktier i bolaget som Carnegie för närvarande innehar. I samband med Erbjudandet kan Carnegie dock komma att sälja aktier till anställda i Orc Software på samma villkor som försäljning sker till allmänheten. Med anledning av ovanstående inbjuds härmed till förvärv av aktier i Orc Software AB enligt villkor och anvisningar i föreliggande prospekt. Stockholm den 25 september 2000 Orc Software AB (publ) OM Technology AB Cancale Förvaltnings AB Styrelsen Styrelsen Styrelsen 1

4 Orc Software i korthet Orc Softwares övergripande mål är att vara en marknadsledande global leverantör av den teknologi som ligger till grund för elektronisk handel på finansiella marknader. Orc Software har idag med sina avancerade produkter en ledande position på den nordiska marknaden. Koncernen utvecklar och marknadsför standardiserade och nyckelfärdiga programvaror för prissättning, handel och riskhantering i realtid på internationella elektroniska marknader för finansiella instrument, råvaror och energi. Bland Orc Softwares kunder återfinns en stor andel av världens ledande aktörer på de internationella finansmarknaderna, exempelvis Citibank, Merrill Lynch och UBS Warburg. Orc Software bedriver verksamhet i Stockholm, Frankfurt, Köpenhamn, London, Milano, Moskva, New York och Sydney. Under den senaste femårsperioden har koncernen haft en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om drygt 50 procent med en rörelsemarginal mellan 33 och 42 procent. Produkter Orc Software erbjuder system för handel på elektroniska marknadsplatser. Koncernen tillhandahåller tre applikationer Orc Trader, Orc Broker och Orc Investor vilka är anpassade för att tillfredsställa behoven hos olika användare och inom olika användningsområden. Härutöver erbjuder Orc Software en vidareutvecklad version av Orc-systemet för användning över Internet iorc-systemet. Affärsmodell Orc Software licensierar systemen till kunderna, vilka kvartalsvis i förskott betalar en licensavgift per användare där initial service, löpande underhåll och nya versioner ingår. Koncernen erhåller således ett kontinuerligt kassaflöde från licensintäkterna. Mkr Omsättning och rörelsemarginal , samt 6 månader % mån 6 mån Omsättning Rörelsemarginal Antal Orc-användare Operativa mål Orc Softwares operativa mål är att: Kontinuerligt utveckla och förbättra Orcsystemet, effektivisera distributionen av produkterna, stärka positionen som leverantör av internetbaserade iorc-applikationer till privata och institutionella användare, samt att etablera Orc-systemet som en ledande teknologi för prissättning, handel och riskhantering av finansiella instrument på den nordamerikanska marknaden före utgången av år Finansiella mål Styrelsens mål för den kommande treårsperioden är att Orc Software skall öka omsättningen i linje med den genomsnittliga tillväxt koncernen uppnått under de senaste fem åren. Rörelsemarginalen skall under denna period uppgå till minst 30 procent. Styrelsen avser att bolaget skall fortsätta dela ut cirka 50 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna, under förutsättning att en sund kapitalstruktur bibehålls Antal användare av Orc-systemet 2

5 Orc Softwares verksamhet Omsättning per geografisk marknad 1999 NEW YORK STOCKHOLM KÖPENHAMN LONDON MOSKVA FRANKFURT MILANO Sverige 37% Övriga Norden 11% Övriga Europa 40% SYDNEY Asien och Australien 7% Nordamerika 5% Orc Softwares omsättningstillväxt för helåret 2000 bedöms komma att understiga det ovan angivna målet något, till följd av en osedvanligt stark utveckling under andra halvåret Rörelsemarginalen för helåret 2000 bedöms emellertid väsentligt överstiga styrelsens uppsatta mål. Strategi För att nå de uppsatta målen har Orc Software utarbetat en strategi som bygger på följande hörnstenar: Standardiserade och nyckelfärdiga produkter, kontinuerlig produktutveckling, starkt varumärke, geografisk expansion, strategiska samarbeten, samt tillväxt inom existerande kundkategorier och inom nya tillämpningsområden. Tillväxtpotential Orc Software avser att växa framför allt inom tre områden: Försäljning av Orc-systemet, försäljning av det internetbaserade iorcsystemet, samt försäljning av nya och befintliga produkter genom samarbetspartners. Finansiell översikt , samt 6 månader Belopp i miljoner kronor om inget annat anges 1 jan 30 juni Omsättning 14,7 19,1 29,0 41,1 83,7 33,6 58,4 varav i utlandet, % 21,9 32,0 49,2 56,9 63,0 60,7 62,8 Omsättningstillväxt, % 55,4 30,2 51,6 42,0 103,6 62,3 73,8 Rörelseresultat 4,8 8,0 10,6 15,1 31,1 12,6 22,9 Rörelsemarginal, % 32,8 41,9 36,5 36,8 37,1 37,6 39,2 Rörelsekapital 1,0 1,2 4,1 9,0 12,1 4,9 3,4 Operativt kapital 0,3 0,1 2,8 6,4 8,6 2,0 0,9 Eget kapital 6,9 11,9 18,0 24,7 57,3 22,2 58,8 Soliditet % 54,4 60,1 60,8 54,3 69,9 54,5 57,1 Anläggningsinvesteringar 1) 1,1 2,2 2,0 4,4 6,4 1,6 2,4 Resultat per aktie, kronor 2) 1,85 1,88 0,79 1,21 Eget kapital per aktie, kronor 2) 8,10 9,11 1,85 4,13 Kurs/Eget kapital per aktie, ggr 2) 14,2 15,4 P/E-tal, ggr 2) 62,1 74,6 Medelantal medarbetare ) Utöver anläggningsinvesteringar tillkommer kostnader för produktutveckling som för 1999 uppgick till närmare 30 procent av omsättningen. Produktutvecklingskostnaderna har även historiskt utgjort en betydande andel av omsättningen. 2) Nyckeltalen per aktie inkluderar nyemission, är justerade för split samt är baserade på prisintervallet kronor per aktie. Vid beräkning av resultat per aktie har det antagits att förestående nyemission genomfördes per 1 januari Antal aktier har ökats med och 1999 års resultat har ökats med ränteintäkten efter skatt på den med teckningskursen varierande nyemissionslikviden efter emissionskostnader. Som årlig räntesats samt skattesats har antagits 3,0 respektive 28,0 procent. Vid beräkning av eget kapital per aktie har eget kapital ökats med nyemissionslikviden efter emissionskostnader. 3

6

7 Bakgrund och motiv Nyemission Orc Softwares övergripande mål är att vara en marknadsledande global leverantör av den teknologi som ligger till grund för elektronisk handel på finansiella marknader samt råvaru- och energimarknader. Orc Software har med sina avancerade produkter idag en ledande position på den nordiska marknaden. Sedan 1995 har Orc Software även marknadsfört produkterna till kunder utanför Norden och 1999 stod dessa kunder för 52 procent av omsättningen. Orc Software avser att fortsätta den internationella expansionen i snabb takt. För att bibehålla sin starka position på den nordiska marknaden och för att stärka positionen internationellt krävs en kontinuerlig produktutveckling. Detta gäller inom såväl befintliga som för koncernen nya segment, exempelvis inom obligationshandel, råvaruhandel och handel med energikontrakt. Orc Softwares expansion inom internetrelaterad handel, som delvis avses ske genom strategiska samarbeten, kommer också att fordra ytterligare insatser inom bland annat produktutveckling. För att tillvarata dessa möjligheter och för att fortsatt kunna agera utifrån en stark finansiell plattform, genomförs en nyemission där Orc Software beräknas tillföras högst cirka 78 miljoner kronor efter avdrag för bolagets emissionskostnader. Börsnotering Att agera systemleverantör till de finansiella marknaderna i egenskap av ett dotterbolag till OM Technology AB, har stärkt Orc Softwares trovärdighet som en långsiktig aktör på dessa marknader. För att kunna tillvarata de möjligheter som marknaden erbjuder och för att stärka Orc Softwares varumärke har styrelsen för Orc Software beslutat att ansöka om notering av bolagets aktier på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Börsnoteringen bedöms vidare öka uppmärksamheten från kapitalmarknaden, media och allmänhet på Orc Software och dess produkter. Detta skapar en mer gynnsam plattform för marknadsföringen av koncernens produkter. Orc Software bedöms också få lättare att rekrytera personal och ges möjlighet att vid eventuella förvärv kunna betala med egna aktier. OM Technology AB, Ulrika Hagdahl och Nils Nilsson avser i samband med noteringen att avyttra 2,8 miljoner aktier, motsvarande cirka 18,9 procent av kapital och röster i bolaget, under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Detta bidrar till en ökad spridning av ägandet i bolaget och till en ökad likviditet i aktien. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, som är upprättat med anledning av Erbjudandet och noteringen av Orc Software ABs aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista. Styrelsen för Orc Software AB är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt är känt för styrelsen, uppgifterna i prospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av Orc Software som skapas av prospektet. Stockholm den 25 september 2000 Orc Software AB (publ) Styrelsen 5

8 Villkor och anvisningar Försäljningspris Försäljningspriset för aktierna i Erbjudandet kommer att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset kommer att fastställas enligt ett anbudsförfarande, vilket beskrivs nedan, och förväntas offentliggöras omkring den 13 oktober Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 140 kronor per aktie. Anmälan Allmänheten Anmälan om förvärv av aktier från allmänheten skall avse en eller flera handelsposter bestående av vardera 100 aktier. Anmälan skall göras på anmälningssedel enligt fastställt formulär under perioden 29 september till 12 oktober 2000 och insändas till Carnegie på nedanstående adress. D. Carnegie AB Värdepappersservice Box S Stockholm Inga tillägg eller ändringar får göras i på anmälningssedeln förtryckt text. Endast korrekt ifylld anmälningssedel och endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Anmälan är bindande. Depåkunder hos Carnegie har även möjlighet att anmäla sig via Carnegies internettjänst. Anvisningar om deltagande via Carnegies internettjänst kan erhållas på online. Institutionella investerare I syfte att uppnå en marknadsmässig prissättning av de aktier som erbjuds kommer svenska och utländska institutionella investerare att ges möjlighet att delta i ett anbudsförfarande genom avlämnande av intresseanmälningar. Inom ramen för detta förfarande, vilket beräknas pågå under perioden 29 september till 12 oktober 2000, fastställs försäljningspriset i Erbjudandet. Bolaget förbehåller sig rätten att förkorta eller förlänga perioden för anbudsförfarandet. Meddelande om sådan eventuell förändring lämnas via pressmeddelande. Anmälan skall ske till Carnegie enligt särskilda instruktioner. Tilldelning Tilldelning av aktier i Orc Software AB beslutas av styrelsen för bolaget i samråd med Carnegie. För att möjliggöra en likvid handel med Orc Software ABs aktier på OM Stockholmsbörsen är målet att uppnå en bred institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten. Tilldelning av nyemitterade aktier kommer att ske innan tilldelning sker av de av OM Technology AB erbjudna aktierna. Anmälningar från affärskontakter till Orc Software och från kunder till Carnegie kommer särskilt att beaktas. Allmänheten Tilldelning är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än vad anmälan avser eller helt komma att utebli. Tilldelning kan helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Institutionella investerare Tilldelning till institutionella investerare sker diskretionärt baserat på inkomna anbud. Anmälningar från institutionella placerare som bedöms som långsiktiga aktieägare i bolaget kommer att prioriteras. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske av lägre antal aktier än anmälan avser eller helt komma att utebli. Meddelande om tilldelning När tilldelning av aktier fastställts, utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Detta beräknas ske omkring den 13 oktober Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats aktier. Likvid Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 18 oktober 2000 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Om betalning inte erläggs inom föreskriven tid kan tilldelade aktier komma att tilldelas annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som erhöll tilldelning i Erbjudandet. 6

9 Erhållande av aktier Några dagar efter det att likvid för tilldelade aktier erlagts utsänds en VP-avi från VPC AB ( VPC ) som visar att de betalda aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning Aktier förvärvade genom Erbjudandet berättigar innehavaren till andel i bolagets vinst från och med för räkenskapsåret Eventuell utdelning för räkenskapsåret 2000 fastställs vid ordinarie bolagsstämma Villkor för fullföljande Erbjudandet är villkorat av att innan aktierna levereras inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands, liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen för Orc Software AB bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom skall offentliggöras via pressmeddelande samma dag som sådan omständighet uppkommer eller så snart som möjligt därefter. Marknadsnotering Notering av aktierna i Orc Software AB beräknas ske från och med den 19 oktober 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista. OM Stockholmsbörsens bolagskommitté har den 19 september 2000 beslutat uppta bolagets aktier till notering på O-listan under förutsättning av att erforderlig spridning uppnås. Handelspostens storlek har föreslagits till 100 aktier. Köp och försäljning av aktier kommer dock även att kunna ske i mindre poster. 7

10 Skattefrågor i Sverige Vad som nedan sägs gäller för skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Nedanstående framställning är endast avsedd som allmän information och omfattar inte värdepapper som innehas i handelsbolag eller som innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet. Informationen grundar sig på gällande lagstiftning vid tidpunkten för detta prospekts offentliggörande. Särskilda skattekonsekvenser kan bli aktuella i det enskilda fallet, varför varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare för information om de speciella konsekvenser som ett innehav eller en försäljning av aktier i Orc Software AB kan innebära. Beskattning av utdelning Utdelning från svenskt aktiebolag är i allmänhet skattepliktig. För aktiebolag som kontrollerar minst 25 procent av röstetalet i det utdelande bolaget, eller om aktieinnehavet på annan grund kan anses näringsbetingat, är utdelningen dock skattefri. Fysiska personer För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelningen i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Juridiska personer För juridiska personer utom dödsbon beskattas utdelningen i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 28 procent. Förmögenhetsbeskattning Aktierna i Orc Software AB avses att noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista. Sådana aktier är befriade från förmögenhetsbeskattning. Arvs- och gåvobeskattning Vid arvs- och gåvobeskattning värderas aktier på O-listan till 30 procent av noterat värde. Beskattning vid avyttring av aktier Realisationsvinst eller realisationsförlust utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset, med avdrag för försäljningskostnader, och anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet kan beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Denna innebär att anskaffningsvärdet per aktie anses vara det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag och sort, beräknat på grundval av faktiska anskaffningsutgifter och med hänsyn till inträffade förändringar beträffande innehavet. Anskaffningsvärdet på marknadsnoterade aktier kan alternativt bestämmas med hjälp av schablonregeln, det vill säga till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader. Fysiska personer Privatpersoner hemmahörande i Sverige och svenska dödsbon som säljer sina aktier i Orc Software AB beskattas för hela realisationsvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten på realisationsvinster är 30 procent. Realisationsförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Realisationsförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper är fullt ut avdragsgilla mot realisationsvinster samma år på andra sådana värdepapper. Enligt ny lagstiftning som gäller från och med den 1 januari 2000, får realisationsförlust på marknadsnoterade aktier även kvittas fullt ut mot realisationsvinster på ej marknadsnoterade aktier. För realisationsförluster som inte dragits av genom sådan kvittning medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt på fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent av underskott som överstiger detta belopp. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Juridiska personer Juridiska personer, med undantag för dödsbon, beskattas för realisationsvinst i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdrag för realisationsförlust vid avyttring av aktier och andra aktiebeskattade värdepapper som innehas som kapitalplacering medges endast mot realisationsvinst vid avyttring av aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. Särskilda skatteregler gäller för investmentbolag, värdepappersfonder och handelsbolag. 8

11 Kupongskatt För utländska aktieägare som erhåller utdelning från Sverige innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent men den reduceras i allmänhet genom föreskrift i tilllämpligt avtal med andra länder om undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige svarar VPC för att kupongskatt innehålls. I de fall aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. 9

12 Verkställande direktören har ordet Nils Nilsson, verkställande direktör En omvärld i förändring Det världsomspännande skiftet mot marknadsekonomi och den tilltagande avregleringen förändrar i snabb takt marknadsförutsättningarna, inte minst inom den finansiella sektorn. Avreglering, harmonisering och privatisering bidrar till en kraftigt ökande handel över nationsgränser. Företag, organisationer och privatpersoner lär sig att tänka och agera internationellt. I takt med att den totala marknaden växer, ökar även behovet av information och av att kunna interagera med marknaden. Den snabba utvecklingen inom informationsteknologin förstärker dessa samhällstrender. Internet, digital och trådlös teknik förändrar affärsmodeller och handelsmönster. Vi på Orc Software har sedan start följt och anpassat vår verksamhet till denna föränderliga miljö. Min bedömning är därför att den utveckling vi nu ser kommer att skapa stora affärsmöjligheter för oss i framtiden. Orc Software då och nu Inledningsvis var Orc Softwares huvudsakliga verksamhet att vara market maker på OM Stockholmsbörsen. I brist på bra analysverktyg beslöt vi att utveckla vårt eget system. I början av 1990-talet kom verksamheten alltmer att fokusera på systemsidan, dock utan att släppa den omedelbara källan till nya idéer och återkoppling som market maker-verksamheten innebar valde vi att helt koncentrera verksamheten till att utveckla och sälja programvara för prissättning, handel och riskhantering i realtid. Idag är Orc Software ett ledande företag inom utveckling och marknadsföring av programvara för prissättning av derivatinstrument, elektronisk handel och riskhantering i realtid. Koncernen har sedan start uppvisat en stark försäljningstillväxt som, trots att en betydande del av omsättningen använts för kontinuerlig vidareutveckling av våra produkter, kunnat ske med en bibehållen god lönsamhet. Under den senaste femårsperioden har den årliga tillväxten i omsättning i genomsnitt varit drygt 50 procent med en rörelsemarginal mellan 33 och 42 procent. En viktig förklaring till vår starka tillväxt och lönsamhet är vår produktstrategi, som i korthet består i att erbjuda standardiserade och nyckelfärdiga produkter. Vi binder därmed inte upp kostsamma resurser för att utveckla kundspecifika applikationer, utan kan fokusera på att löpande utveckla vår teknologi. Vår strävan att förbättra och förändra Vår omgivning kännetecknas av en hög förändringstakt. Nya geografiska marknader och kundgrupper tillkommer, nya behov och tillämpningsområden uppstår, vilka alla har det gemensamt att de utgör nya affärsmöjligheter för oss. Denna utveckling ställer även mycket höga krav på en kontinuerlig utveckling av våra produkter, och vi allokerar därför en väsentlig del av omsättningen varje år till produktutveckling. Under 1999 satsade vi närmare 30 procent av vår omsättning på produktutveckling. Som ett resultat av dessa utvecklingsinsatser är kärnteknologin i Orc-systemet en av de ledande på marknaden med en potential som möjliggör tillväxt i flera dimensioner: Handel med andra tillgångar Majoriteten av våra kunder är verksamma inom handel med aktier och derivat. Vår teknologi går även att använda inom andra framväxande områden för elektronisk handel, och vi har redan tagit ett första steg in på marknaden för obligationshandel. Vi har även uppkopplingar mot elektroniska marknader för råvaror och energikontrakt, men handeln på dessa marknader är fortfarande liten. Nya sätt att handla Internet spelar en nyckelroll i vår framtida utveckling. I och med att internethandeln med finansiella instrument blir allt mer omfattande, kommer det att ställas ännu högre krav på prestanda, skalbarhet och säkerhet något som vi även fortsättningsvis ser som en utmaning i vårt utvecklingsarbete. Med teknologikärnan i Orc-systemet som bas har vi utvecklat vårt javabaserade iorc-system, som tillsammans med krypteringstekniker skapar verktyg för nästa generations mäklarverksamhet på Internet. Nya geografiska marknader Idag kan en mäklare handla aktier och derivatinstrument på mer än 20 elektroniska marknader världen över via vårt system. Vårt mål är att kontinuerligt förse användaren med nya valmöjligheter genom att ansluta Orc-systemet till nya elektroniska handelsplatser i takt med att dessa etableras. 10

13 Vi har den mångåriga praktiska och teoretiska erfarenhet som krävs för att kunna leverera stabila och driftsäkra system med den prestanda som olika handelsmiljöer kräver. Min vision är därför att Orc-systemet skall vara en fundamental del av den tekniska infrastrukturen hos användarna på vår marknad. Internationell expansion Under de senaste åren har Orc Software expanderat internationellt. Vi har även gjort betydande investeringar i syfte att stärka varumärket Orc internationellt något som nu börjar ge resultat. Vi är stolta över att en stor del av de största internationella mäklarhusen och investmentbankerna i världen använder vårt system. Den fortsatta expansionen avses ske dels via etablering av fler dotterbolag, dels genom strategiska samarbeten. På detta sätt når vi ut med vår teknologi på ett så effektivt sätt som möjligt. Orc Software har sedan OM Technology förvärvade aktiemajoriteten i bolaget 1997 haft ett nära samarbete med OM Technology avseende koncernens geografiska expansion, och såväl Orc Software som OM Technology avser att fortsätta samarbeta framgent. Under våren 2000 träffade vi ett så kallat Formation Agreement med det amerikanska bolaget Bridge Trading Company, Inc. ( Bridge ), ett dotterbolag till en av världens ledande aktörer inom finansiell information. Avsikten med avtalet är att bilda ett till lika delar ägt bolag, agilx, Inc. ( agilx ), som skall erbjuda institutionella investerare att i realtid med användande av Orc-teknologin kunna handla med aktier och aktiederivat via börsmedlemmar. Samarbetet har redan inletts och tjänsten planeras lanseras under det fjärde kvartalet Inför resterande del av 2000 och under 2001 kommer vi geografiskt sett att fokusera vår internationella expansion på den nordamerikanska marknaden. Digitaliseringen av denna mycket betydelsefulla marknad har inletts men är fortfarande i sin linda. Vi ser framför oss att denna utveckling kommer att fortsätta i snabb takt. Vårt mål är därför att ha etablerat en stark position på denna gigantiska marknad när utvecklingen väl tar fart. Vi tror oss vara väl förberedda för detta, dels har vi redan en gedigen erfarenhet från mer än 20 elektroniska handelsplatser runt om i världen, dels är många av de stora investmentbankerna med verksamhet i Nordamerika redan våra kunder i Europa. Som ett första steg i den nordamerikanska expansionen levererade Orc Software i samarbete med OM Technology ett avancerat automatiskt handelsverktyg baserat på Orc-teknologin till ett antal market makers inom International Securities Exchange ("ISE"). ISE startade under våren 2000 och är den första helt elektroniska handelsplatsen för derivatinstrument i USA. Börsnotering Sedan vi grundade Orc Software för 13 år sedan har det varit vår målsättning att skapa någonting unikt, såväl vad avser organisation som produkter. Vi ville även etablera verksamheten internationellt. Under resans gång har vi lyckats förmedla och dela den visionen med en allt större skara medarbetare och ägare, som i sin tur i hög grad bidragit till att uppfylla vårt mål. Vi har samlat värdefull erfarenhet i samband med att vi övervunnit svårigheter, och jag är övertygad om att vi idag har den organisation som krävs för att kunna förverkliga vår planerade expansion. I syfte att bättre kunna tillvarata de möjligheter som marknadsförutsättningarna erbjuder och att tydliggöra Orc Softwares självständighet, har en extra bolagsstämma beslutat att genomföra en nyemission samt att ansöka om notering av bolagets aktier vid OM Stockholmsbörsens O-lista. Jag bedömer att detta kommer att öka intresset hos kunder, potentiella medarbetare, kapitalmarknad, media och allmänhet för Orc Software och våra produkter. Vi har idag kommit långt på vår resa som har varit mycket stimulerande. Jag tror och hoppas att den fortsatta resan kommer att bli minst lika intressant. Välkommen som aktieägare i Orc Software! Stockholm den 20 september 2000 Nils Nilsson Verkställande direktör 11

14 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Orc Softwares affärsidé är att utveckla och marknadsföra standardiserade och nyckelfärdiga programvaror för prissättning, handel och riskhantering i realtid på internationella finansiella marknader samt på råvaru- och energimarknader. Affärsmodell Orc Software licensierar Orc- och iorc-systemen till kunderna, vilka kvartalsvis i förskott betalar en licensavgift per användare där initial service, löpande underhåll och nya versioner ingår. Koncernen erhåller således ett kontinuerligt kassaflöde från licensintäkterna. Mål Övergripande mål Orc Softwares övergripande mål är att vara en marknadsledande global leverantör av den teknologi som ligger till grund för elektronisk handel på finansiella marknader samt råvaruoch energimarknader, oavsett om transaktionerna sker över Internet, lokala eller trådlösa nätverk. Orc-teknologin skall utgöra en central del i kundens totala tekniska infrastruktur. Finansiella mål i sammandrag Orc Softwares finansiella mål för den kommande treårsperioden är att öka omsättningen i linje med den genomsnittliga tillväxt koncernen uppnått under de fem senaste åren. Rörelsemarginalen skall under denna period uppgå till minst 30 procent. Styrelsen avser att bolaget skall fortsätta dela ut cirka 50 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna, under förutsättning att en sund kapitalstruktur bibehålls. För fullständiga finansiella mål, se avsnittet Finansiella mål och utdelningspolitik. Operativa mål Orc Software har som operativa mål att: Kontinuerligt utveckla och förbättra Orcsystemet, effektivisera distributionen av produkterna, stärka positionen som leverantör av internetbaserade iorc-applikationer till privata och institutionella användare, samt att etablera Orc-systemet som en ledande teknologi för prissättning, handel och riskhantering av finansiella instrument på den nordamerikanska marknaden före utgången av år Strategi Orc Softwares strategi för att uppnå de uppsatta målen bygger på följande hörnstenar: Standardiserade och nyckelfärdiga produkter, kontinuerlig produktutveckling, starkt varumärke, geografisk expansion, strategiska samarbeten, samt tillväxt inom existerande kundkategorier och inom nya tillämpningsområden. Standardiserade och nyckelfärdiga produkter För att uppnå en god tillväxt med bibehållen lönsamhet skall Orc Software tillhandahålla standardiserade och nyckelfärdiga produkter. Detta innebär att Orc Software inte binder upp kostsamma resurser för att utveckla kundspecifika applikationer, utan i stället kan fokusera resurserna på vidareutveckling av Orc-teknologin. Kontinuerlig produktutveckling Produktutveckling är en central del i Orc Softwares verksamhet. Orc Software skall även framdeles allokera en väsentlig del av omsättningen varje år till fortsatt utveckling och förbättring av Orc-teknologin. En viktig del i produktutvecklingen är att Orc-systemet skall stimulera lokala och internationella IT-konsultbolag samt kundernas interna IT-avdelningar att bygga lösningar som kompletterar Orc-systemet. På detta sätt ökar mervärdet för kunderna samtidigt som Orc-teknologin i allt större grad blir en central del av kundens totala tekniska infrastruktur. Starkt varumärke Orc som varumärke står för spetsteknologi, kontinuitet samt hög driftsäkerhet. Under de senaste åren har Orc Software systematiskt arbetat med att stärka varumärket internationellt. Under innevarande år sker fortsatta investeringar i aktiv marknadsföring av varumärket Orc. Förestående börsnotering av Orc Software ABs aktier är en viktig del i detta arbete. 12

15 Geografisk expansion Orc Software skall fortsätta expandera internationellt. Lokal närvaro och personlig kontakt med användare och presumtiva kunder skall fortsatt utgöra en central del i Orc Softwares verksamhet. I syfte att öka antalet användare av Orc-systemen, stärka den långsiktiga relationen med kunderna samt erbjuda professionell support skall Orc Software fortsätta att expandera geografiskt genom etablering av nya försäljnings- och supportkontor samt genom andra distributionskanaler. Kombinationen av att flera av de största börserna i världen finns i USA och att majoriteten av dessa förväntas komma att digitaliseras inom en snar framtid gör den nordamerikanska marknaden speciellt viktig för Orc Softwares internationella expansion. Under slutet av år 2000 och under 2001 avser Orc Software att etablera en position på denna marknad som en förberedelse inför den övergång till elektronisk handel som Orc Software förväntar sig i regionen. Strategiska samarbeten Orc Software skall utveckla strategiska samarbeten med starka internationella aktörer med verksamhet relaterad till elektronisk handel. Sådana samarbeten syftar till att tillsammans med dessa parter utveckla nya produkter för elektronisk handel och underlätta distributionen av koncernens produkter. Orc Software har hittills inlett samarbeten med OM Technology och Bridge. Tillväxt inom existerande kundkategorier samt inom nya tillämpningsområden Orc Software har hittills främst fokuserat sin marknadsföring på elektronisk handel för aktieoch derivatmarknaderna, och koncernens strategi är att öka antalet användare inom denna existerande kundkategori. Orc-teknologin går emellertid att använda även inom andra framväxande områden för elektronisk handel. Fokus framöver skall därför även vara på elektronisk handel med obligationer, råvaror och energikontrakt. I takt med att teknologin utvecklas skall Orc Software bredda användningsområdena för Orc-teknologin. iorc-systemet är ett exempel på hur Orc Software kunnat utnyttja de möjligheter som Internet erbjuder. Orc Software skall dessutom i allt större utsträckning använda Internet som medium för distribution, support och utbildning. 13

16 Marknad Orc Software är verksamt på marknaden för programvara för prissättning, handel och riskhantering i realtid på internationella elektroniska marknadsplatser. Elektroniska marknadsplatser finns idag främst för aktier och derivat, men börjar även växa fram för andra tillgångar. Aktie- och derivatmarknaderna Stark tillväxt Aktiviteten på världens aktie- och derivatmarknader har under den senare hälften av talet vuxit kraftigt, såväl vad gäller den totala omsättningen och antalet transaktioner som antalet aktörer. Index Omsättning aktier Nasdaq New York Stock Exchange London Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Deutsche Börse OM Stockholmsbörsen Källa: Fact Book 1999, Deutsche Börse, Den starka tillväxten är bland annat en följd av en god ekonomisk utveckling, en allmän globalisering, harmonisering och avreglering av de finansiella marknaderna, ökad tillgänglighet, samt ett bredare intresse för aktiemarknaden. God ekonomisk utveckling Den ekonomiska utvecklingen i västvärlden har under 1990-talets senare del varit mycket positiv. Ny teknik har utvecklats och nya affärsmöjligheter för företag har skapats, vilket inneburit att det funnits ett stort utbud av riskvilligt kapital som investerats på aktie- och derivatmarknaderna. Globalisering Efterfrågan på att handla aktier över nationsgränser växer snabbt världen över. Institutioner tenderar att i allt större utsträckning fokusera sin analys på gränsöverskridande sektorer i stället för på länder. Detta har skapat ett behov av att enkelt kunna genomföra köp och försäljningar av finansiella instrument på flera börser och i flera valutor samtidigt. Harmonisering Vidare pågår en omfattande harmonisering avseende bland annat handelsmönster och teknologi på de finansiella marknaderna. Den gemensamma europeiska valutan euro har vidare förenklat handel över gränserna i Europa. Avreglering Sedan EU införde investeringsdirektivet Investment Services Directive 1996, har etablering i Europa för börser och finansiella aktörer såsom banker och mäklarfirmor underlättats betydligt. Genom att eliminera regleringar har öppningar för nya produkter, aktörer och allianser skapats på de finansiella marknaderna. Ökad tillgänglighet Handel med aktier över Internet har ökat kraftigt under de senaste åren. Med hjälp av Internet öppnas nya möjligheter att effektivisera handeln och minska kostnaderna. Tillgängligheten till information ökar och möjligheten att handla med aktier och aktierelaterade instrument förenklas betydligt. Bredare intresse för aktiemarknaden Intresset för aktiemarknaden har breddats markant under de senaste åren. Bakomliggande faktorer är bland annat ett gynnsamt börsklimat, kombinerat med en ökad osäkerhet om välfärds- och pensionssystem, samt en ökad kunskap om aktiemarknaden, dess produkter och funktion. Övergång till elektronisk handel Fram till början av 1980-talet baserades transaktionerna på flertalet finansiella marknadsplatser i världen på ett personalintensivt och kostsamt manuellt förfarande. Under de senaste åren har många aktie- och derivatbörser emellertid övergått från manuella till elektroniska handelssystem. 14

17 Elektronisk handel medför ett antal betydande fördelar jämfört med manuell handel. Med elektronisk handel kan transaktioner utföras snabbare, mer exakt och till lägre kostnad än med manuell handel. Dessutom möjliggörs större handelsvolymer och mer komplexa handelsstrategier. Med hjälp av Internet ökar dessutom möjligheten att kunna erbjuda direktuppkoppling mot elektroniska handelsplatser till en bredare kundgrupp. Detta har lett till att allt fler mäklare erbjuder institutionella och privata kunder direkt access till olika elektroniska handelsplatser. Traditionella manuella börser får följaktligen allt svårare att möta konkurrensen. Även på börser med stark tradition av golvhandel, till exempel New York Stock Exchange, London Stock Exchange och London International Financial Futures and Options Exchange ("LIFFE"), växer elektroniska handelssystem fram för att möta kundernas krav vad gäller bland annat effektiv hantering av det ökade orderflödet, handel efter börsens stängning och handel i illikvida produkter. För vissa tillgångar såsom derivat har de elektroniska handelssystemen blivit standard. Vid etablering av nya avista- och derivatbörser dominerar idag elektroniska handelssystem. Meridien Research bedömer att vid utgången av 2004 kommer cirka 20 procent av mäklarnas kunder ha direkt tillgång till världens börser via elektroniska handelssystem. Vid utgången av 1999 beräknades motsvarande siffra till cirka 8 procent. Handel över Internet Handeln över Internet har ökat kraftigt under de senaste åren. Tillväxten medför samtidigt nya krav på den tekniska infrastrukturen. Förmågan att på ett säkert sätt hantera stora % Andel av mäklarnas kunder med direkt access till börser p 2000p 2001p 2002p 2003p 2004p Källa: Meridien Research, transaktionsvolymer och ha en flexibel infrastruktur kan komma att vara avgörande framgångsfaktorer för internetmäklare framöver, då tekniska avbrott och dålig orderexekvering skapar missnöje hos kunderna. Efterfrågan på lösningar som minskar risken för dessa problem är därför stor. Allianser och samgåenden mellan börser Parallellt med att elektronisk handel har utvecklats, har under de senaste åren ett antal samarbeten och fusioner mellan börser ägt rum. Som exempel kan nämnas: Eurex samgåendet mellan Deutsche Terminbörse ("DTB") och Swiss Options and Financial Futures Exchange ("SOFFEX") i september 1998, vilket genomfördes för att skapa en gemensam optionsmarknad, GLOBEX Alliance samarbetet mellan Chicago Mercantile Exchange ("CME"), Société des Bourses Françaises ("SPF Paris Bourse") och the Singapore International Monetary Exchange ("SIMEX") som startade i februari 1999 i syfte att skapa en gemensam plattform för elektronisk handel, alliansen mellan Eurex och Chicago Board of Trade ("CBOT") för handel via en gemensam elektronisk plattform som annonserades under 1999, samt EURONEXT samgåendet mellan börserna i Amsterdam, Bryssel och Paris som offentliggjordes i mars Syftet med allianser och samgåenden mellan börser är normalt att kunna erbjuda handel i fler värdepapper och därmed öka konkurrenskraften. Ett bredare utbud inverkar positivt på handeln på börserna, vilket i sin tur ökar efterfrågan på effektiva och väl fungerande system för elektronisk handel. Nya områden Orc Software bedömer att den elektroniska handeln kommer att växa även inom andra tillgångar än inom aktier och derivat. För närvarande bedrivs endast en liten del av obligationshandeln elektroniskt. Detsamma gäller för råvaruhandel och handel med energikontrakt. En betydande faktor för tillväxten inom handel med energikontrakt är bland annat de avregleringar av energimarknader som sker runt om i världen. I Norge, Finland och Sverige avreglerades elmarknaderna 1991, 1995 respektive På den nordiska elmarknaden finns idag två elektroniska börser, Nord Pool och EL-EX, båda initierade av OM Technology. 15

18 På den amerikanska elmarknaden startade avregleringen 1996 i och med att Kalifornien som första stat tillät en fri marknad och konkurrens. OM Technology arbetar för närvarande med att starta fler elbörser på nya geografiska marknader. Marknadsposition och konkurrenssituation Den starka tillväxten inom elektronisk handel på aktie- och derivatmarknaderna har skapat ett behov av programvara som på ett effektivt sätt integrerar handeln mellan marknadsplatser och underlättar för aktörerna på dessa marknader. Marknadsposition Orc Software har idag en stor andel av världens ledande aktörer på de internationella finansmarknaderna som kunder, vilket visar på den goda konkurrenskraften i koncernens produkter. Den breda kundbasen utgör en stark plattform i marknadsföringen gentemot nya kunder. Tillväxtpotentialen hos befintliga kunder bedöms också vara stor. Orc Software skapar värde för kunden framför allt genom att erbjuda: Integrerad handel mellan marknadsplatser, avancerad analyskapacitet, minskade transaktionskostnader, samt en flexibel teknisk plattform. Integrerad handel mellan marknadsplatser Olika marknadsplatser världen över använder i dag i stor utsträckning olika system för börshandel. Denna fragmentering har skapat ett stort behov av lösningar som gör det möjligt att genomföra köp och försäljningar på flera marknadsplatser och i flera valutor samtidigt. Orcsystemet är det enda verktyg som behövs för prissättning, handel och riskhantering i realtid av tillgångar på flera olika marknader i en elektronisk miljö. Avancerad analyskapacitet Det är idag vanligt att marknadens aktörer använder många olika värdepapper som mer eller mindre perfekta substitut för varandra. Exempelvis förutsätter derivathandeln att avistahandeln kan utnyttjas för att replikera de riskprofiler som uppnås i de positioner som skapas på derivatmarknaden. I Orc-systemet finns en betydande matematisk analyskapacitet som snabbt kan jämföra positioner i olika sorters finansiella instrument. Minskade transaktionskostnader Orc-systemets prestanda möjliggör en automatiserad orderhantering och skapar förutsättningar för en snabbare, säkrare och mer exakt orderexekvering, vilket reducerar användarens totala transaktionskostnader. En flexibel teknisk plattform Orc-teknologin har skapats som en öppen plattform till vilken kunderna ges möjlighet att ansluta andra system och lösningar. Detta gör det möjligt för användaren att skräddarsy sin behovsprofil kring Orc-teknologin. Konkurrenssituation Orc Softwares konkurrenssituation varierar beroende på geografisk marknad samt om produkterna används till analys, realtidshandel eller riskhantering. Konkurrenssituationen varierar också med vilka instrument och tillgångar som handlas. Konkurrensbilden inom riskhantering för obligationer är exempelvis en helt annan än den inom riskhantering för aktieinstrument. Orc Software gör emellertid bedömningen att det är få företag som kan erbjuda ett likvärdigt system med funktioner inom både analys, handel och riskhantering. Inom applikationer för att analysera priser konkurrerar flera företag. Till de större hör EasyScreen (Storbritannien), Real Time Systems (Tyskland) och Front Capital System (Sverige). På marknaden för elektroniska handelssystem återfinns, förutom ovanstående företag, även Pat Systems (Storbritannien), Trading Technologies (USA) samt GL Trade (Frankrike) bland konkurrenterna. Även de system som börserna själva tillhandahåller betraktas som konkurrerande system. På marknaden för system för riskhantering bedriver främst Front Capital System och Murex (Frankrike) konkurrerande verksamhet. Inom internethandeln är konkurrensbilden mer fragmenterad. Orc Software bedömer att det inom internethandeln finns få företag som idag har en lösning som kan konkurrera med iorc-systemet. 16

19 Produkter Orc-systemet innehåller avancerade beräkningsmodeller för prissättning av olika derivatinstrument och möjliggör handel i realtid på flera elektroniska handelsplatser samtidigt. Därutöver hanterar Orc-systemet portföljrisk i realtid i en miljö med flera olika valutor. I Orc- systemet finns således ett antal olika funktioner vilka bygger på ett och samma kärnsystem. Med Orc-systemet som bas har Orc Software utvecklat ett system för hantering och exekvering av order över Internet iorc-systemet. Orc-systemet Extern orderläggning Orc Softwares kundlösningar Exekvering iorcklient iorcklient Orc Trader Orc Broker Orc Investor Eurex London Stock Exchange HTMLtjänst iorc Server API Orc Server OM Stockholmsbörsen Xetra WAPtjänst System inom ramen för Orc Softwares strategiska samarbeten Back-office och övriga interna kundsystem Övriga marknadsplatser Orc Softwares serverteknologi Produkter som erbjuds Orc Softwares kunder Produkter som Orc Softwares kunder tillhandahåller sina kunder Kundens affärssystem Marknadskopplingar Orc-systemet består av Orc Server som är uppkopplad mot de anslutna elektroniska börserna, samt klientapplikationerna Orc Trader, Orc Broker och Orc Investor, vilka är speciellt utformade för olika sorters användare med skilda behov. En nyckelkomponent i Orc-systemet är det öppna gränssnittet, Application Programming Interface eller API. Det öppna gränssnittet gör det möjligt att till Orc-systemet ansluta kompletterande system, såsom iorc-systemet, system inom ramen för Orc Softwares strategiska samarbeten och kundens affärssystem. Orc-systemet Orc-systemet erbjuder kunden tre huvudfunktioner: Analys- och prissättningsfunktionen för att finna affärsmöjligheter på de elektroniska marknadsplatser som Orc-systemet är anslutet till. Handelsfunktionen för att genomföra affärer på anslutna marknader så att affärsmöjligheterna kan realiseras på ett så effektivt sätt som möjligt. Riskhanteringsfunktionen för att öka möjligheten att hantera risk vid volatila marknadsförhållanden. Orc-systemet består dels av ett serversystem, Orc Server, dels av tre klientapplikationer Orc Trader, Orc Broker och Orc Investor vilka är anpassade för att tillfredsställa behoven hos olika användare och inom olika användningsområden. Orc Server Klientapplikationerna baseras på Orc Softwares serverteknologi, Orc Server. Orc Server tillhandahåller bland annat kopplingsmodulerna mot de elektroniska börserna. Orc Server har en flexibel design som via gränssnittet även tillåter kunderna att ansluta sina befintliga system till Orc-systemet. 17

20 Orc Trader Orc Softwares mest avancerade klientapplikation är Orc Trader, som är framtagen för professionella traders och risk managers behov. Applikationen uppfyller de höga krav som ställs av internationella investmentbanker avseende mycket transaktionsintensiv handel och riskhantering av komplexa portföljer. Orc Trader innehåller ett avancerat beräkningsprogram för automatisk prissättning av ett stort antal finansiella produkter. Såväl handel som riskhantering sker i realtid. Listor med avslut och portföljer uppdateras omedelbart och nyckeltal för risk räknas ut automatiskt, vilket bland annat ger risk managers en möjlighet att kontrollera att ingen anställd går utanför uppsatta ramar. Orc Broker Orc Broker är utformad speciellt för mäklare. Applikationen erbjuder bland annat prisinformation, orderhantering, orderexekvering, analys av utförda transaktioner, information om köpare och säljare samt sökmöjligheter. Orc Broker har kapacitet att hantera stora portföljvolymer och är en av de centrala delarna i Orc Softwares internetteknologi. Orc Investor Orc Investor ger institutionella placerare möjlighet att handla elektroniskt på flera olika marknadsplatser via sina mäklare. Applikationen innehåller grundläggande portföljfunktionalitet, vilket ger användaren ett effektivt och professionellt verktyg för den dagliga handeln. Orc-teknologin För att motsvara användarnas krav på prestanda och tillförlitlighet har Orc Software allokerat betydande resurser på utveckling av Orc-teknologin. Orc Software har under ett flertal år utarbetat en lösning som tillåter koncernens produktutvecklare att hålla en hög utvecklingstakt med bibehållen kvalitet i produkten. Orc Server utnyttjar ett av branschens mest robusta operativsystem, Sun Solaris. Kunderna kan välja OpenStep, MacOS X, Windows NT eller Windows 2000 som plattform för klientprogramvaran. Orc-systemet är designat så att kunderna själva kan utveckla egna tillägg och anpassningar till systemet, så att det kan anslutas till deras befintliga system. Orc Software utvecklar inte kundspecifika lösningar, utan fokuserar i stället utvecklingsresurserna på att vidareutveckla standardprodukterna. Nya versioner lanseras kontinuerligt, genom vilka kunderna fortlöpande får del av koncernens produktutveckling. Ett öppet gränssnitt En nyckelkomponent i Orc-systemet är det öppna gränssnittet, vilket gör det möjligt för kunden att till Orc-systemet ansluta kompletterande system, såsom iorc-systemet, system inom ramen för Orc Softwares strategiska samarbeten och kundens affärssystem. Orc Trader 18

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt avseende Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilla ggsprospektet ) har upprättats av Cognosec AB (publ) org. nr 556135-4811

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:11 2008-05-02 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. FRAMSTÄLLNINGEN I framställningen till nämnden anförs följande.

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget: 1 (6) Punkt 8(c) s i (publ), org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag om utdelning för år 2009, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2009

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:06 2011-03-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-05-10.

Läs mer