Socialdepartementet STOCKHOLM. Yttrande över LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdepartementet 103 30 STOCKHOLM. Yttrande över LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15"

Transkript

1 1 BILAGA Tommy Fröberg Socialdepartementet STOCKHOLM Yttrande över LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15 Handikappförbundens Samarbetsorgan, nedan kallat Handikappförbunden, är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för 43 rikstäckande handikappförbund med sammanlagt cirka enskilda medlemmar. Vi avger härmed vårt yttrande över ovanstående betänkande som vi fått på remiss. Inledning Handikappförbunden anser det mycket viktigt att det blir en tydlig lagreglering av hur olika kundvalsmodeller ska regleras. Det har hittills varit mycket oklarheter och det är tveksamt om lagen har följts. I detta betänkande regleras verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Handikappförbunden tycker att all offentlig verksamhet som ska konkurrensutsättas måste lagregleras. Det som diskuterats mycket på senaste tid är s k avknoppningar av skolor till personal utan upphandling. Handikappförbunden anser att den marknadsstyrning som nu införs med rask takt i den offentliga verksamheten är en mycket tveksam styrmodell inom vård- och omsorg och bör ses som försöksverksamhet och att en ordentlig parlamentarisk utvärdering görs om t ex två år. I denna utvärdering vill Handikappförbunden vara med. I betänkandet föreslås att lagen är ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet i egen regi. I en annan utredning som är ute på remiss Vårdval i Sverige, SOU 2008:37, föreslås dock att det ska bli obligatoriskt i hela landet att införa vårdval och fri etableringsrätt i primärvården och att detta förslag till Lag om valfrihetssystem då ska tillämpas. Handikappförbunden tillstyrker förslaget att det ska vara frivilligt för kommuner och landsting om de vill införa vårdval och konkurrensutsätta verksamhet i egen regi.

2 2 Marknadsstyrning människor med funktionsnedsättningar får inte bli handelsvaror Den svenska offentliga sektorn har successivt under ett antal årtionden utvecklats mot ökande inslag av marknadsstyrning. Bland annat har detta lett till att man inom såväl statliga verksamheter som landstingsverksamheter och kommunala verksamheter organisatoriskt separerat beställarfunktioner från utförarfunktioner. Successivt har man i de från respektive organisation därmed skapade interna marknaderna släppt in även externa utförare. Framför allt sjukvården men även de kommunala verksamheterna har varit särskilt aktiva i en sådan utveckling. Hand i hand med detta har kraven på att praktiskt taget all verksamhet inom kommuner och landsting/regioner skall konkurrensutsättas och att detta ska ske med hjälp av upphandlingslagstiftningen. Sverige var inför inträdet i EU synnerligen aktiva att driva genomförandet av nuvarande upphandlingsregler. Hittills har marknadsutvecklingen inte drivits så långt att kunderna-/patienterna-/brukarna tvingats att bli egen beställare med egna pengar, d v s totalt privatiserade marknadssystem. Vi ser emellertid en successiv utveckling åt detta håll med allt högre egenavgifter av olika slag till kommuner och landsting. Ibland är marknadspriserna /egenavgifterna för kommunernas stöd till äldres och handikappades städning m m till och med så höga att det blir billigare att använda privata entreprenörer som kan engageras med avdrag på skatten. Vi ser dessutom en variant på detta totalt privatiserade marknadssystem som består i att kommunen tilldelar vissa medborgare en check eller peng för att dessa själva ska få fördela de resurser man därigenom fått sig tilldelade till lämplig utförare/entreprenör som svarar för servicen inom området. En annan variant är att en offentlig beställarfunktion går efter medborgaren och betalar för dennes konsumtion av tjänster. Tendenserna när det gäller tillämpningen av resursfördelningssystem inom den offentliga sektorn är sammanfattningsvis att man sedan slutet av 1960-talet har utvecklat interna marknader och delmarknader inom olika samhällsområden, framför allt inom kommuner och landsting i stället för att ha de budgetfördelningsmodeller som tidigare varit finansierings- och styrformen. I denna utveckling har legat ökade inslag av att medborgaren själv får välja normalt dock utan att medborgaren har eller har haft fullt grepp och kunskap och pris för den tjänst han eller hon konsumerar. En ställföreträdande betalare har hittills funnits i systemen. Systemen utvecklas nu p g a den resursbrist man på vissa håll ser ska komma mot inslag av ökad egenfinansiering i systemen ja, kanske t o m till helt privat finansierade system. Detta är enligt Handikappförbunden en synnerligen oroväckande utveckling. Vi anser att god vård ska vara lika i hela landet och ges efter behov samt att de som har störst behov ska prioriteras först. Vi anser från Handikappförbundens sida att man i utredningsarbetet omkring dessa frågor haft otillräcklig kunskap om hur de faktiska marknadssystemen ser ut och att man därmed inte på ett riktigt sätt kan värdera vad som blir effekterna för hela vårt sociala system.

3 3 Vi tar ett exempel som hänför sig till landstingens sjukvårdsverksamhet. Av den totala sjukvårdskonsumtionen konsumerar 5 % av befolkningen halva sjukvårdsbudgeten. Detta innebär att en mycket liten del av befolkningen, svårt sjuk och ofta utan praktisk eller intellektuell möjlighet att välja som en aktiv konsument, svarar för halva sjukvårdsmarknaden. Av dessa 5% är i grova drag en tredjedel hjärt-/kärlsjuka, nästa tredjedel cancersjuka och den sista tredjedelen psykiskt långtidssjuka människor. Det är människor som i genomsnitt är mycket gamla när det gäller de första två tredjedelarna oftast omkring eller över 80 år. Den sista tredjedelen, de psykiskt långtidssjuka, består av människor i alla åldrar men ofta inte de allra äldsta. Det som är gemensamt för alla de tre grupperna är att de består av patienter som kräver långvarig slutenvård det är slutenvården i sig som kostar mycket pengar och stor del av landets slutenvård, på akutsjukhus och andra slutenvårdsenheter, upptas av dessa patientgrupper. Sjukvårdsmarknaden består alltså till hälften av konsumenter som är c:a 80 år gamla eller äldre och mer eller mindre sängliggande. En avsevärd andel av dessa är dementa och har t ex också kognitiva funktionsnedsättningar, utöver de fysiska. Vi anser från Handikappförbundens sida att det är en skymf mot dessa människor att utsätta dem för sådana typer av system där de måste kunna välja leverantör mot något slags bakgrund av pris och kvalitet. De har inte kunskapen om den vård de får eller kan få för det pris de betalar eller någon annan betalar för dem genom en check/peng eller liknande. Vårt välfärdssystem får inte ges en sådan utformning att det är en skymf för medborgaren. Vi vill inte ha ett system där man inte släpps fram till vården om man inte har pengar i handen. Rent allmänt kan man säga att det är mycket svårt eller omöjligt inom vissa områden att ta fram peng - system. Detta gäller särskilt inom vården där människor som bara har behov att komma till i ett öppenvårdssystem drar så oändligt mycket mindre resurser än en person som vårdas dygnet runt i den slutna vården. En psykiatripatient kan kosta alltifrån någon tusenlapp per vårdepisod, om man bara har behov av en öppenvårdskonsultation, och upp till fem à tio miljoner kronor per årlig vårdepisod med många patienter till en årskostnad på en till en och en halv miljon kronor. Vi har svårt att förstå hur man ska definiera den psykiatripeng som ger de allra mest behövande rimliga vårdinsatser. Inte ens de begränsade system som drivs idag och baseras på vårddagersättningar duger som prisbildningsnorm om man vill få väl fungerande marknadssystem. Med väl fungerande marknadssystem menar vi sådana system som uppfyller kriterierna för när man bör välja marknaden som resursfördelningsinstrument. Det är sällan ens elementära kriterier för att välja marknadsfördelning av resurserna är uppfyllda när man upphandlar vård och social verksamhet. Det finns därför ingen som helst anledning att tro att marknadssystem inom dessa områden skapar det optimum som är ett uttryck för effektivt resursutnyttjande som national- och samhällsekonomin ställer krav på.

4 4 På utbudssidan har man i sjukvården och den sociala verksamheten sällan ett tillräckligt antal oberoende utförare som kan konkurrera om att erbjuda en prisvärd tjänst. Oftast är tjänsten i praktiken omöjlig att entydigt definiera och avgränsa. Och sist men inte minst finns det ingen kompetent köpare. Man vet helt enkelt som enskild konsument vad det är man köper. Inte heller ställföreträdande köparfunktioner, beställarfunktioner, i praktiken vad de köper. Man kan konstatera att man idag bedriver handel med enskilda människors väl och ve på en okunnig marknad som i praktiken inte har någon konkurrens. Och om i något fall priskonkurrensen förefaller fungera kan man vara övertygad om att kvaliteten och omfattningen av tjänsten är ofullständigt känd. Den värsta formen av konkurrenssnedvridning uppstår i det fall den slutliga konsumenten inte behöver betala priset men får veta det pris den ställföreträdande betalar får betala, vilket förefaller vara ett system som förordas av utredningen. Då kan man nämligen få utvecklingen att efterfrågan blir störst för den dyraste utförarens tjänster i tron att man där får sig till del en bättre tjänst. En utbredd uppfattning är att utvecklingen hittills har varit alltför präglad av marknadstänkande med begrepp som kunder och vinst. Många anser det främmande att konkurrensupphandla verksamheter som i så hög grad avgör livsbetingelserna för människor med funktionsnedsättning som t.ex. bostäder och stöd i boendet. Människor med funktionsnedsättningar och deras företrädare söker därför hitta sätt att skapa en valfrihet utan att behöva gå vägen över en konkurrensupphandling. Etik och kvalitet måste prägla ett valfrihetssystem Inom handikapprörelsen finns en rädsla för att pris- och vinsttänkandet tar över kvalitetsaspekterna, att valfriheten i praktiken kommer att få stå tillbaka för ekonomin och att upphandlingsförfarandet kommer att likna en utförsäljning av enskilda människor. Till etiken hör synen på de människor som behöver stöd. Alltför många exempel finns på att vårdaspekter har kommit att dominera när det i stället i första hand handlar om att ge stöd och uppmuntran till självständighet, vilket kräver ett pedagogiskt förhållningssätt i arbetet. Vad brukarna, deras företrädare och handikapprörelsen önskar är ett system som förenar god kvalitet inklusive trygghet och kontinuitet för brukarna med engagemang för och kunskap om de berörda målgrupperna samt förmåga att göra långsiktiga åtaganden hos utförarna. Kvaliteten är det viktigaste i ett valfrihetssystem. Grundläggande kvalitetskrav måste finnas och vara tydliga. För de enskilda verksamheterna kan dessutom speciella krav behöva ställas beroende på vilka behov de aktuella brukarna har. I det arbetet är berörda handikapporganisationer och brukarna själva en nödvändig resurs. Handikappförbunden anser att ett valfrihetssystem måste präglas av: Att alla brukare ska ha en frihet att välja utförare av de stödinsatser han eller hon anser sig behöva för att kunna leva ett gott liv under största möjliga självständighet Att valet ska utgå från brukarens önskemål och behov, konkret formulerade t.ex. i en individuell plan

5 5 Att brukaren ska få möjlighet att göra aktiva val utifrån tydliga beskrivningar av utförarens människosyn, kunskaper och erfarenheter av målgruppen, ekonomiska uthållighet att bedriva verksamheten samt konkreta uppgifter om hur dessa krav uppfylls Att offentliga alternativ alltid måste kunna erbjudas dem som önskar ett sådant Att oberoende av utförare måste offentliga sektorn ta sitt fulla ansvar för alla sina medborgare. I ansvaret ingår att hålla sig noga informerad om att utförarna sköter sina åtaganden enligt de avtal som träffas Vi har inte något att invända mot att små och nya företag erbjuder sina tjänster under förutsättning att de kan svara mot de uppställda målen. Brukarkooperativ, föräldrakooperativ och personalkooperativ är exempel på utförare som bör uppmuntras. Vikten av information och uppföljning Det är mycket viktigt att informationen till brukaren i ett valfrihetssystem blir tillgänglig för alla. System för uppföljning måste utarbetas. Det räcker inte med generella kvalitetsmätningar. Uppföljningar måste först och främst göras på individnivå. Det finns modeller utarbetade för sådana mätningar som offentliga sektorn bör ta till sig. Också i detta arbete är berörda handikappföreningarnas kunskaper och erfarenheter nödvändiga att utnyttja. Vi vill vara med Slutligen vill Handikappförbunden på nytt påpeka vikten av att samverkan med handikapporganisationerna fungerar väl och att våra kunskaper och erfarenheter på alla nivåer måste tas till vara. Med vänlig hälsning Lars Berge- Kleber Vice ordförande Handikappförbundens samarbetsorgan

6 6

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag Läkemedel När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög SNS Förlag Läkemedel när är det rimligt att betala själv? Läkemedel när är det rimligt att betala själv? per carlsson och

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

HSF - MODELLEN PATIENTMAKT, KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET I EN NY SJUKVÅRDSSTRUKTUR

HSF - MODELLEN PATIENTMAKT, KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET I EN NY SJUKVÅRDSSTRUKTUR HSF - MODELLEN PATIENTMAKT, KVALITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET I EN NY SJUKVÅRDSSTRUKTUR MOU 1994:1 FÖRORD Hösten 1992 lade stiftelsen Medborgarnas Offentliga Utredningar fram ett förslag till en ny sjukvårdsstruktur

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer