Byggnadsstyrelsen 95 Tekniska byråns information Heltäckn 1 ngsmattor och allergi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen 95 Tekniska byråns information 1988-01. Heltäckn 1 ngsmattor och allergi"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen 95 Tekniska byråns information Heltäckn 1 ngsmattor och allergi

2 Dokumentets utgivare Dokumentnamn och dokumerrtbeteckning Tekniska byråns information 95 Dokumentets datum Ärendebeteckning Y BYGGNADSSTYRELSEN Projektnamn (ev förkortat) /88 Heltäckningsmattorgch allergi Projektledare, upphovsman ( män), konsult(er), etc Uppdragsgivare Bo Hedskog Byggnadsstyrelsen Tekniska byrån Dokumentets titel Heltäckningsmattor och allergi Huvudinnehåll Detta T-info beskriver kortfattat problemet om samband mellan allergi och heltäckningsmattor. Den nuvarande kunskapen återges i avsnitt 2-10 och bygger på resultat av en litteraturundersökning. Efter slutsatser i avsnitt 11 redovisas KBS inställning till heltäckningsmattor i avsnitt 12. Nyckelord' Heltäckningsmattor, allergi, kvalster, mögel, fukt, ventilation, städning Försäljningsställen Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Omfång 11 sid Sekretessuppgifter ISSN Red Ref Henrik Waldenström 0 Byggnadssty relsen 1988 Bo Hedskog, Tekniska byrån Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan Build S STOCKHOLM

3 HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI Innehållsförteckning sid 1 Inledning 3 2 Problemet 3 3 Heltäckningsmattor och allergi 3 4 Heltäckningsmattor i skolor 4 5 Ventilation 4 6 Kvalster och mögel 4 7 Städning 4 8 Elektrostatisk uppladdning 5 9 Erfarenheter vid byte av heltäckningsmattor S 10 Heltäckningsmattors fördelar 5 11 Slutsatser S 12 Byggnadsstyrelsens inställning till heltäckningsmattor 6 13 Källförteckning 7

4 á

5 3 1 Inledning Denna T-info beskriver kortfattat problemet om samband mellan allergi och heltäckningsmattor. Då KB S inte har någon specialkunskap på området så har arbetet inneburit en litteratursökning i tillgängliga databaser i SCB's bibliotek. Resultatet finns sist i källförteckningen. Siffror inom parentes i texten syftar på referens enligt källförteckningen. Den nuvarande kunskapen på området enligt tillgängliga källor redovisas i avsnitt Efter slutsatser redovisas KBS inställning till heltäckningsmattor. Den i texten förekommande förkortningen HTM står för heltäckningsmatta /-or. Förkortningen är gängse i litteratur på området. 2 Problemet En viss del av befolkningen har allergiska besvär av olika slag och i varierande grad. Frekvensen av sådana besvär tycks öka. Det kan bero på ökad förekomst av ämnen som orsakar besvären. Det kan också delvis förklaras av ökad medvetenhet och av bättre diagnostik (11). Ytterligare en anledning kan vara en ökad allergisk disposition hos befolkningen. Överkänslighet är en mycket hetrogen grupp av tillstånd. Allergi är specifika överkänslighetsreaktioner som förmedlas av immunförsvaret. Av alla golv hade 1980 ca 1/3 heltäckningsmattor (även kallade "textila golv " eller "mjuka golv"). En stor del av dessa finns i offentliga miljöer och på statliga arbetsplatser. Det hävdas att HTM orsakar eller förvärrar allergiska besvär. 4nskemål har framförts om förbud eller restriktiv användning i publika miljöer och på arbetsplatser. Tidiga mattor från och 1970-talen var ofta av mycket dålig kvalitet. Damm och ludd, färgämnen och impregneringsmedel frigjordes, vilket drabbade allergikema och/eller överkänsliga personer. Dessa problem är nu ur världen. Den gamla synen på textila golv lever dock kvar. Många besvär som tillskrivs mattorna har andra orsaker (17). Kritiken mot HTM i allergisammanhang är mycket liten i andra jämförbara länder (USA och Västeuropa). Andelen textila golv är där väsentligt högre än i Sverige (18). Frågan om sambandet mellan HTM och allergi är av stort samhällsintresse. Det är också av stor vikt för byggnadsstyrelsen i egenskap av lokalhållare för civila statliga myndigheter. 3 Heltäckningsmattor och allergi Med HTM förstås här matta av textilmaterial (syntetisk eller naturlig) av olika konstruktion, tjocklek och färg, som täcker hela golvet i rummet. Den är oftast klistrad vid underlaget/ undergolvet. Vid ombyggnad kan HTM även läggas på annat färdiggolv av till exempel linoleum eller trä. Allergiker kan man bli om man är " igt disponerad. Överkänslighet kan däremot vem som helst utveckla (20). De allergiska reaktioner som har satts i samband med HTM orsakas av den snabba överkänslighetsreaktionen. Denna typ av allergi förvärvas oftare av personer med slig disposition, s k atopiker. För övriga överkänslighetsreaktioner finns inga säkra ärftliga samband. Allergiska reaktioner utlöses av vissa substanser, sa kallade allergener. Dessa ar ofta luftburna partiklar, d v s damm av ämnen från växtoch djurriket (inkl mikro-organismer). Allergener kan även vara av industriellt ursprung. Besvären är lokaliserade till ögon, hud och luftvägar. Eksem och astma är exempel på allergisjukdomar. De vanligaste och dominerande allergenerna är pollen och pälsdjursepitel (10) (18). Andra vanliga allergen är kvalsterfekalier och mögelsporer. Det är alltså inte mattan i sig som utlöser allergiska reaktioner, utan luftburna partiklar. Dessa kommer från verksamheten eller utifrån. Det är emellertid möjligt att flyktiga slemhinneirriterande ämnen kan frisättas från en nylagd matta, både HTM och plastmatta. I Sverige anses ca 10 % av befolkningen vara luftvägsallergiker (10)(11)(13)(18). En källa uppskattar riksgenomsnittet till % (19). Vid en enkät bland 530 luftvägsallergiker anser sig 40 % av dem få problem eller ökade besvär i lokaler med HTM. Av hela befolkningen i Sverige, berörs alltså 4% direkt av debatten om HTM - Allergi (13)(18). Man har inte kunnat påvisa att dammallergier är vanligare bland människor som under lång tid vistas i lokaler med HTM, än hos människor som sällan eller aldrig vistas i sådana lokaler (3)(11). Dammallergi är ofta knuten till kvalster. Fukt är normalt den dimensionerande faktorn för tillväxt av kvalster. Graden av exponering för allmänt rumsdamm är knuten till aktiviteter i de olika lokalerna och förekomsten av HTM spelar en underordnad roll (11).

6 4 Problemet med HTMär att damm och smuts samlas i mattan. Detta kan inte helt avlägsnas med känd städ- och rengöringsteknik. Mängden beror på mattornas konstruktion och på hur ofta de rengörs (11)(18). Damm med eventuella allergener kan virvla upp ur mattan vid gång och städning och ge besvär hos känsliga personer. Detta år HTM's indirekta roll och koppling till allergiska besvär. Mattan i sig orsakar inte att någon som är disponerad blir allergiker (11). Bättre städning, ökad ventilation och lägre fuktighet hjälper (18). Ar man allergiker så kan förekomsten av aktuell allergen utlösa besvär om den samlas i mattor och om den virvlas upp i tillräcklig koncentration (11). HTM innebär på så sätt en viss risk för allergiker, hur stor vet man dock inte. 4 Heltäckningsmattor i skolor Flera undersökningar har gjorts i skolmiljö och på skolbarn. Av alla skolbarn i Danmark är ca 3% astmatiska. Av dessa anser 13 % att de "mår sämre" i miljöer med HTM. Totalt rör det sig alltså om 0,4 % av skolbarnen i Danmark, vars astma förv ärras av HTM (16). Enligt en undersökning i Kalmar uppges ca 1 % av skolbarnen få allergiska besvär i lokaler med HTM (19). En tredje källa anger att det finns färre barn med allergiska besvär i skolor där man har HTM, än i skolor med andra typer av golv (6). Det sägs också att för 1-2 % av befolkningen kan ett samband finnas mellan textila golv och allergiutbrott (5). Det finns undersökningsresultat som mycket starkt stöder påståendet att frekvensen av allergi inte är högre i skolor med HTM än riksgenomsnittet. Förekomsten av allergier i skolor med HTMår faktiskt hälften jämfört med den i skolor utan HTM (7). Den något lägre frekvensen av just astma i skolor med HTM är inte signifikant. Det kan därför sägas att förekomsten av astma inte synes bero på användning eller frånvaro av HTM (7). Astmatiska barn som går i skolor utan HTM har svårare astma i skolan än hemma. För barn i skolor med HTMär det däremot ingen skillnad. Barn som kommer från icke-allergi-sanerade hem "mår bättre" i skolan än de gör hemma, oavsett om det finns textilgolv eller ej i klassrummet (16). Förekomsten av allergi hos skolbarn varierar också på andra grunder, t ex uppvärmningsoch ventilationssystem i skolorna. Däremot tycks inte alls skolbyggnadernas ålder ha någon betydelse (6). 5 Ventilation Koncentrationen av luftburna partiklar beror i första hand inte på förekomsten av HTM eller ej. Byggnadens uppvärmnings- och ventilationssystem (effektivitet, graden av återluft, filtrering, luftintagens placering) påverkar däremot koncentrationen. Aven luftens temperatur och relativa fuktighet har betydelse (10). Besvär som orsakas av dålig luft skylls på mattorna (17). 6 Kvalster och mögel Kvalster- och mögelprodukter (avföring resp sporer) ar vanliga allergener. Dessa kan frodas i HTM under gynnsamma förhållanden. Andelen allergiker som reagerar mot kvalster och mögel är bland barn ca 10 % och bland vuxna allergiker 25% (10). Förekomsten av kvalster och kvalsterallergener beror i första hand på klimatet. Hög luftfuktighet gynnar kvalstertillväxt (10). Alltför torr luft är, å andra sidan, inte bra för luftvägarna. Första åtgärden mot kvalster är att reducera fuktigheten (11). I en dansk rapport (1973) kunde man konstatera att kvalsterkoncentrationen var högre i damm från mattor (i skolor), än i damm från andra golv, men än större betydelse hade inomhusluftens relativa fuktighet (16). I en enkät bland 1225 lägenheter visade det sig att energibesparing genom tätning av husen, klart ökade förekomsten av kvalster och frekvensen av besvär (16). 7 Städning Det är konstaterat att det inte är mattan i sig som är allergiframkallande. Det är också konstaterat att vi har en mer dammfri miljö i rum där textila golv ligger, så länge de är nya eller rena (2). Detta beror på att textila mattor tar åt sig och behåller dammet bättre än hårda golv. Men när den textila mattans lugg har blivit mättad med damm och annan smuts, då börjar problem uppstå (2). Med en bättre anpassad städning av textila golv behöver det inte bli några problem, vare sig man städar eller är allergikänslig för damm (2).

7 5 En effektiv städning är A och 0, helst med centraldammsugare som inte lämnar damm i retur, samt rengöring med ångtvätt (17). Finns ej centraldammsugare bör dammsugaren ha en hög partikelavskiljning. Regelbunden städning är viktig innan smuts trampas ned i mattan. Kand rengöringsteknik medger inte att allt avlägsnas ur mattan (18). Den mängd smuts som ackumuleras i mattan står i proportion till den smutsmängd som förs in i lokalen, och minskar med ökad städfrekvens och s " intensitet. Filtrering av ventilationsluften minskar den tillförda smutsmängden, ca 20% av en mattas smuts och damm tillförs via luften (18). Mängden damm och smuts som samlas i mattan beror också på dess konstruktion (11). De föroreningar som så småningom återfinns i en textilmatta, vid användning i offentlig miljö, är av ganska varierande slag avseende sammansättning, mängd och partikelstorlek. En orsak till variationen utöver städfrekvens och användningssätt är den yttre miljön (9). 8 Elektrostatisk uppladdning Ett följdfenomen med HTMär att de framkallar elektrostatisk uppladdning av personer i rörelse på mattan. Två referenser om detta har hittats: Heltäckningsmattor i arbetslokaler tycks kunna ge upphov till ökad frekvens av vissa hud och slemhinnesymptom. En orsak till detta kan vara elektrostatisk uppladdning (14). Heltäckande mattor framkallar elektrostatisk uppladdning. Vid här förekommande potentialdifferenser och dammhalter kan elektrostatisk uppladdning inte kopplas till uppkomst av irritativa besvär i hud, ögon eller luftvägar. Effekten av större potentialdifferenser i kombination med dammalstrande aktiviteter kan inte uteslutas (15). HTM kan behandlas med antistatmedel som minskar uppladdningen. För att inte uppladdning skall ske kan man undvika att lägga HTM i lokaler med hög persontrafik, t ex korridorer. 9 Erfarenheter vid byte av heltäckningsmattor Två källor kommenterar erfarenheter vid utbyte av HTM. Det tycks inte ha någon större betydelse för allergikemas sjukdomstillstånd om man byter textila golv till halvhårda golv. Förbättringsfallen var få (11). En överläkare vid Malmö stads personalh" sovård har de senaste 15 åren sett HTM rivas ut och ersättas med traditionella golv för att man skulle komma tillrätta med allergiproblem. Det ar mycket sällan dessa åtgärder har medfört några som helst förbättringar (17). lo Heltäckningsmattors fördelar Förutom HTM's egenskap - att vara mjuk att gå på - anges i källorna akustiska fördelar. I rum med HTM minskar ljudalstringen och ljudabsorbtionen ökar. Trumljud blir db lägre, efterklangstiden kortare. Stegljud dämpas. Detta är väsentligt för de 10 % av befolkningen som är hörselskadade. Infallande ljus får inga störande reflexer i golvet. HTM fungerar dessutom som en utjämnande buffert vid förändringar av luftfuktigheten (18). Om inte HTM finns och ljudabsorbtion krävs, så löses detta ofta med ljudabsorbenter i tak. Dessa har dock visat sig vara stora dammsamlare. De är svårstädade och städas ytterst sällan (17). En välskött och noggrant rengjord HTM bidrar till att hålla luften fri från damm. Dammet binds i mattan istället för att virvla runt i luften (17). 11 Slutsatser Undersökningarna som redovisas i källorna rörande sambandet allergi - HTM har alla gjorts på särpräglade miljöer och nyttjare. Ingen undersökning synes gjord i kontorsmiljö. Ingen undersökning har samtidigt tagit med alla faktorer som påverkar allergenförekomster i luften; luftkvalitet, ventilationssystem (omsättning, temperatur och fuktighet), städfrekvens och -metod samt mattans konstruktion, material och ålder. Sambandet allergi - HTMär mycket komplext. Detta kan vara en förklaring till varför undersökningsresultaten (p g a ofullständiga undersökningar) inte sällan ger vaga, svårtolkade och i vissa fall något motsägande slutsatser. Tester har visat att psykologiska faktorer kan finnas vid undersökningar. Om en allergiker väntar sig att få en allergisk reaktion så kan vederbörande få det, även om det aktuella allergenet inte är närvarande (10)(11)(18). Det finns många faktorer som kan ligga bakom och samverka vid uppkomst och utlösande av allergi; ärftlig disposition, levnadssätt, matvanor, allmän hälsa, hemmiljö, övriga textilier i omgivningen, personens arbete, aktiviteter i lokalen samt ventilation och städning.

8 6 Vad som hittills ansetts vara ett givet samband, nämligen allergi - HTM, visar sig vid närmare granskning och insikt i stället vara sambandet allergi-ventilation-städning. De estetiska och akustiska fördelarna med HTM jämfört med hårda golv (i arbetsrum med god ventilation och städning) överväger i många fall nackdelarna. Dessa är högre underhållskostnader och att mattan samlar damm. Att lägga HTM i entreer, korridorer och andra kommunikationsutrymmen är olämpligt eller mindre lämpligt. 12 Byggnadsstyrelsens inställning till heltäckningsmattor Lokaler i byggnader som byggnadsstyrelsen förvaltar är i huvudsak för kontorsanvändning. Verksamheten är i sig varken damm- eller smutsalstrande och har inga extrema klimatkrav vad gäller fuktighet eller temperatur. I ringa omfattning ärr byggnaderna offentlig miljö, d v s tillgängliga för allmänheten. Dessa kontorsmiljöer bör således bedömas lindrigare än t ex skol- och vårdmiljöer " de flesta undersökningar gjorts. Byggnadsstyrelsens inställning är därför följande: 1) Befintliga heltäckningsmattor i gott skick i för mattor lämpliga lokaler, bör inte bytas. Undantag kan göras för heltäckningsmattor i arbetsrum för person med av läkare konstaterad allergi mot allergener som kan alstras av organismer i heltäckningsmatta. 2) Heltäckningsmattor bör tillsvidare inte användas vid inredning av nya lokaler (ombyggnad eller nyproduktion) i avvaktan på att problemkomplexet allergimattor-ventilation-s "teknikär tillräckligt utrett. Undantagna år utrymmen där heltäckningsmattor är motiverade av akustiska skäl; bibliotek, sammanträdesrum, representationslokaler etc. Denna inställning gäller tills skäl för omprövning finns. Problemen med allergier i stortår föremål för en statlig utredning inom socialdepartementet. Allergiutredningens uppdrag innefattar bl a frågan om heltäckningsmattor och arbetslokaler. Utredningen väntas vara färdig till årsskiftet 1988/89.

9 7 13 Källförteckning Referensema (1)-(13) kommer från databasen BODIL, vars nummer på referensen återges uppe till högerförvarje referens. Referens (14) och (15) kommerfrån databasen AMILIT. Referenserna (16)-(20) är resultat av sökning i SCB's bibliotek eller på annat manuellt sätt. (1) TÄPPBELÄGNINGER 1 INSTITUTIONER BODIL Dan Täpper som gulvbelägninger i offentlige institutionsbygninger. Hygiejniske forhold specielt m.h.t allergiske sygdomme påfört af bakterier i täpper diskuteres ud fra danske undersögelser og cirkuläre udsändt af sundhedsstyrelsen. SÖKORD: golvbeläggningar heltäckningsmattor hygien allergi sjukhus skolor BIBLIOGR DATA Renhold vedligehold4 (1977) nr 5, s REFINST BSA (2) TEXTILA GOLV ELLER INTE? EN HÖGAKTUELL FRÅGA. Liedholm, B BODIL21533 SÖKORD: golvbeläggningar textilmattor städning rengöring allergi BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1978 nr 5, s (3) BODIL MEDICINSK-HYGIENISKA SYNPUNKTER PÅ HELTÄCKANDE TEXTILMATTOR SÖKORD: golvbeläggningartextilmattor heltäckningsmattor hygien allergi medicin BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1978 nr 5, s BODIL (4) NU HAR REGERINGEN SAGT SITT: AVSLAG PÅ ALLA ÅRETS "ALLERGIMOTIONER" SÖKORD: golvbeläggningartextilmattor allergi hygien BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1978 nr 7-8, s

10 8 (5) MINDRE ANTAL ALLERGIKER 1 SKOLOR MED HELTÄCKANDE. (Referatav ref nr 7) BODIL SÖKORD: golvbeläggningar textilmattor allergi BIBLIOGR DATA: Byggnadstidningen 1979 nr 27, s BODIL (6) DEN FÖRSTA TRENDUNDERSÖKNINGEN AV ALLERGIFALL 1 SKOLOR VISAR: HELTÄCKANDE MATTOR ELLER INTE SPELAR MINDRE ROLL. (Referat av ref nr 7) SÖKORD: golv golvbeläggningartextilmattor allergi BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1979 nr 6, s (7) BODIL31025 SAMBAND MELLANALLERGIER OCH HELTÄCKANDE MATTOR 1 SVENSKA GRUND- SKOLOR. Resultat från en pilotstudie. (Finns även i engelsk övers.) 43 mattfria skolor och 34 skolor med mer än halva golvarean mattbelagd har undersökts genom intervjuer med skolsköterskor och jämförts statistiskt. SÖKORD: golvbeläggningartextilmattor hälsorisker allergi skolor BIBLIOGR DATA: Testologen AB P s Solna 1979 ACCNR: M (8) NYTT SYMPOSIUM OM TEXTILA GOLV I FINLAND: EXPERTDISKUSSION INFÖR KONSUMENTER BODIL SÖKORD: golv golvbeläggningar textilmattor allergi rengöring BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1980 nr 4, s , BODIL (9) TEFO/BFR-PROJEKTET SKA UTREDA "STÄDNING/HYGIEN/ALLERGI". Ekbladh, S SÖKORD: golvbeläggningar textilmattor allergi städning hygien forskningsprogram BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1981 nr 1, s

11 9 BODIL60535 (10) LUFTENS PARTIKELHALT 1 STORT SETT OBEROENDE AV GOLVMATERIALET. TEFO-projektet Städning, hygien och allergi. Börjesson, A SÖKORD : golvbeläggning luftföroreningar kvalster damm textilmattor allergi undersökningsresultat mätmetoder BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1984 nr 5, s 24, 27, 31, 35, 41. Litthv (11) STÄDNING, HYGIEN OCH ALLERGI. Börjesson, A och Ekbladh, S BODIL65787 Redovisning av undersökning om användning av textila golv ökar frekvensen av luftvägsallergier. Praktiska erfarenheter har insamlats genom enkäter hos skolor och sjukhus. Förekomst av allergener har bestämts med analyser. Allergenernas förekomst i rumsluft har bestämts. Möjligheten att bortföra smuts med olika mattvättmaskiner har provats. SÖKORD: golvbeläggningar textilmattor allergi hälsorisker städning mattrengöring effektivitet undersökningsresultat BIBLIOGR DATA: Statens råd för byggnadsforskning, Rapport R79:1985. Hänför sig till forskningsanslag , 47 s Litthv 60 Stockholm PRIS: 30 kronor. (12) STÄDNING, HYGIEN OCH ALLERGI (2). Börjesson, A BODIL66938 SÖKORD: golvbeläggning textilmattor allergirengöring forskningsresultat BIBLIOGR DATA: Svenska golvrådet, Svenska golvrådet informerar 15/ s Stockholm 1984 (13) RUM FÖR TEXTILA GOLV. Börjesson, A BODIL Ljudabsorption, gångkomfort och estetik hos mattor. Fuktinnehåll och utbyte med rumsluften. Statisk elektricitet. Nedsmutsning och rengöring. Allergifrågan. SÖKORD: golvbeläggningar textilier bullerdämpning komfort statisk elektricitet fuktrengöring allergi BIBLIOGR DATA: Bygg special 1986 nr 2, s Litthv

12 10 AMILIT (14) TITLE: HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ELEKTROSTATISK UPPLADDNING - ORSAK TILL HUD- OCH SLEMHINNESYMPTON BLAND SKOLPERSONAL? AUTHOR: ORGANIZATION: SOURCE: LANGUAGE: DOC TYPS: CONTR TERMS: UNCONT TERMS: Norbäck, D och Frenning, B Akademiska sjukhuset i Uppsala. Yrkesmedicinska sektionen. IN: Läkaresällskapets riksstämma anordnad av Svenska läkaresällskapet på Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm 30 nov - 2 dec 1983 sammanfattningar, s 123. dish Abstract, conference paper human, occupational exposure, mucousmembranes, skin, health survey, schools, carpets, static electricity Adverse effects AMILIT (15) TITLE ELEKTROSTATISK UPPLADDNING OCH IRRITATIVA BESVÄR 1 KONTORS- MILJÖER. AUTHOR: ORGANIZATION: SOURCE: LANGUAGE: DOC TYP E: CONTR TERMS: Ancker K, Bjurström R, Göthe CJ, Holm S och Langworth S. Södersjukhuset i Stockholm. Yrkesmedicinska kliniken IN: Läkaresällskapets rikstämma anordnad av Svenska läkaresällskapet på Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm nov 1984, sammanfattningar, s 130. dish Abstract, conference paper human, office work, static electricity, carpets, field strength measurement, workplace measurements, perceivediscomfort, symptoms and signs, eye, skin, respiratory system, health survey, occupational exposure (16) SKOLBARN MED ASTMA. Deras påverkan av textilgolv. Utdrag ur en dansk rapport. Sammanställd av Börjesson, A. Informationfrån TEFO (Svenska Textilforskningsinstitutet, Göteborg) GLV Ml (17) SKYLL INTE PÅ HELTÄCKNINGSMATTAN. ALLERGIEXPERT AVLIVAR EN MYT! Golv till tak 1987, nr 7, p (18) TEXTILA GOLV. För- och nackdelar. A Börjesson, TEFO. Svenska Golvrådet Informerar nr 8/87, Göteborg 1987.

13 11 (19) Tidigare allergistudier i Kalmarvisar: TEXTILA GOLV BESVÄRAR EN AV 100 SKOLELEVER. Golv till tak nr 6179 (20) Kommittådirektiv. Utredning om allergifrågor. (Dir 1986:7). Beslut vid regeringssammanträde Regeringskansliets Offsetcentral, Stockholm 1986.

14 á

15 á

16 Aka/TBL ex.

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande 1 .. Inledning En del faktorer som påverkar inomhusluften i skolor Hur är skolornas inomhusmiljö? Forskning om vikten av god

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt Från OVK till KVK Idag finns det många lagar och regler som reglerar inomhusklimatet. Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) infördes 1992, OVK innebär att ventilationssystemet ska hålla samma standard

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Fukt och mögel i bostaden

Fukt och mögel i bostaden Fukt och mögel i bostaden Bo Sahlberg Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Universitet Tre studier Frågeformulär (Sverige). Inflammationsmarkörer (Uppsala). Bakterier, mögel och

Läs mer

POLLEN RAPPORTEN 2013

POLLEN RAPPORTEN 2013 2013-09-03 1 Pollenlaboratoriet i Umeå AB Jan-Erik Wallin Tel 070/6615101, 090/190225 E-Post: pollenlaboratoriet@ume.se POLLEN RAPPORTEN 2013 Uppmätta värden av luftburna pollen i Luleå mellan 23/3-15/8

Läs mer

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson IVL Svenska Miljöinstitutet 2015 Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden Renare inomhusluft Färre allergier Hälsosammare hem CENTRALDAMMSUGARE ger bevisat renare

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Undvik det farliga dammet i lantbruket

Undvik det farliga dammet i lantbruket Undvik det farliga dammet i lantbruket Att andas in organiskt damm (farligt damm) är en av de stora hälsoriskerna för dig som arbetar i lantbruket. Organiskt damm Att dammet kallas organiskt beror på att

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Underlag för städrutiner

Underlag för städrutiner Underlag för städrutiner Allergikommittén i Kristianstads kommun Uppdaterat i april 2015 Kommunstyrelsen antog år 2005 en policy för inomhusmiljö och allergianpassning med allergikommitténs kunskapsunderlag

Läs mer

Innemiljö i Förskolor

Innemiljö i Förskolor Innemiljö i Förskolor Guihong Cai Arbets- och miljöhygieniker, doktorand Inst. för Medicinska Vetenskaper, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet Inomhusmiljöer för Barn Spendera tid 60% i bostaden

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock Städning i skolan Greta Smedje Foto: Zurijeta/Thinkstock Sid 1. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19XX Beslutade 19

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Previa AB Att. Hasse Persson Box 70 891 22 Örnsköldsvik Bäste Hasse! Översänder resultatet av enkätbearbetningen för Kommunhuset i Östersund. Svarsfrekvensen är

Läs mer

Enkätundersökning i förskola i Lilla Edet. Göteborg den 6 februari 2009

Enkätundersökning i förskola i Lilla Edet. Göteborg den 6 februari 2009 Göteborg den 6 februari 2009 Lars Barregård professor, överläkare Katrin Nielsen miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 96 lars.barregard@amm.gu.se Besöksadress: Medicinaregatan 16 Telefax

Läs mer

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö 12-11-27 Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö en enkätundersökning inom ASTA Pia Kalm-Stephens & Therese Sterner Allergistämman 12 Bakgrund Genom åren återkommande diskussioner

Läs mer

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Dan Norbäck Material och metoder Samarbete med en större teknisk konsult som gör energideklarationer och föreslår energisparande

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Ventilationens betydelse för f inneklimatet Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Lite om Lundafastigheter i Lund Vi förvaltar f skolor, daghem, fritidshem, bibliotek, badanläggningar, stadshallar

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Ny inställning till allergier. tips till barnfamiljer

Ny inställning till allergier. tips till barnfamiljer Ny inställning till allergier tips till barnfamiljer Hur uppstår allergier? Allergier och överkänsligheter är delvis ärftliga, men uppkomsten av dem är mera beroende av våra levnadsvanor och livsmiljön.

Läs mer

Partiklar i inomhusluft

Partiklar i inomhusluft Partiklar i inomhusluft och hälsa-en litteraturgenomgång ng Claes-Gunnar Ericsson Greta Smedje Gunilla Wieslander Arbets-och miljömedicin medicin Inledning Uppdraget från n Socialstyrelsen till Arbets-

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 PROJEKT Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och samband med astma, allergi och SBS symtom - en fördjupning av 3H- studien Ett projekt med stöd från: Formas BIC, Energicentrum Stockholms stad, Fastighetsägarna Sverige,

Läs mer

Sonar sortimentet. Sonar Activity

Sonar sortimentet. Sonar Activity 52 Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Plan,Sonar Activity, Sonar Activity Plan och Sonar

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

- Plan för god elmiljö -

- Plan för god elmiljö - - Plan för god elmiljö - Bakgrund Kalmar Allergikommitté och dess inomhusmiljögrupp har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 1999 utarbeta en plan för god elmiljö i kommunala förvaltningar och

Läs mer

Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun

Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun Med inriktning mot barn och ungdom Allergikommittén i Lysekils kommun Antaget av Folkhälsopolitiska rådet 2009-09-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Allergi beror på att kroppens normala försvarsmekanismer immunförsvaret

Läs mer

Värt att veta om mögel

Värt att veta om mögel Värt att veta om mögel Anna-Sara Claeson Institutionen för psykologi Umeå universitet Seminarium om inomhusmiljö och hälsa, Umeå 28 februari 2013 Allmänt om mikroorganismer Vad? Mögel, jäst, rötsvamp,

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet Syfte med dagens möte 1. Allmänt kring innemiljö 2. Skolmiljö i Sverige 3. Vad säger lagsystemet Skola / förskola Rapsen? Lyssna av hur ser de som vistas i skolan på situationen www.myctec.com Skolan är

Läs mer

Checklista om du ska byta eller köpa bostad

Checklista om du ska byta eller köpa bostad Checklista om du ska byta eller köpa bostad Att köpa hus är en av de största affärerna man gör i sitt liv. Att flytta till en bostadsrätt eller en hyreslägenhet är också ett viktigt beslut. Bostaden är

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

TEGEL ÖKAR INLÄRNINGEN

TEGEL ÖKAR INLÄRNINGEN TEGEL ÖKAR INLÄRNINGEN Bra skolbyggnader ger klokare barn ETT SUNT INOMHUSKLIMAT FÖRBÄTTRAR KONCENTRATIONEN Inomhusklimatet i en skola spelar stor roll för barns och ungas hälsa och inlärningsförmåga.

Läs mer

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping RAPPORT 1(8) 2008-06-23 MHK 2008-3041 Handläggare, titel, telefon Axel Bark, miljö- och hälsoskyddsinspektör 011-15 16 30 Provtagning och analys av allergikost, Norrköping Sammanfattning Under våren 2008

Läs mer

Program 2010 09 06 / 07. 1. Generellt om innemiljö i skolor. 2. Rapsen. Resultat mätinsatser: emissionsmätning (partiklar) Lagsystem

Program 2010 09 06 / 07. 1. Generellt om innemiljö i skolor. 2. Rapsen. Resultat mätinsatser: emissionsmätning (partiklar) Lagsystem Program 2010 09 06 / 07 1. Generellt om innemiljö i skolor 2. Rapsen Resultat mätinsatser: enkäter och emissionsmätning (partiklar) Lagsystem Hur gå vidare Vad säger de som vistas i skolan? www.myctech.com

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsoskyddsträff

Minnesanteckningar från Hälsoskyddsträff Minnesanteckningar från Hälsoskyddsträff Datum: Torsdagen den 17 oktober 2013 kl. 9-15. Plats: Wämö Center, Hälsovägen, Karlskrona. Sal: Brunnskällan. Närvarande: Annelie Elf, Alvesta kommun, Anna S Petersson,

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Finns det något samband mellan minskad energianvändning i bebyggelsen och hälsa - vad säger forskningen?

Finns det något samband mellan minskad energianvändning i bebyggelsen och hälsa - vad säger forskningen? Finns det något samband mellan minskad energianvändning i bebyggelsen och hälsa - vad säger forskningen? Dan Norbäck Bakgrund Under mitten av 1970 talet ökade oljepriset drastiskt ( den första energikrisen

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet

Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet LUFTVÄGAR OCH HÄLSA II Area ( ) ( ) ( ) Personkod ( ) ( ) ( ) ( ) Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet Frågeformuläret består av en inledande sida, samt fyra delar om innemiljön (I-IV):

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer