Byggnadsstyrelsen 95 Tekniska byråns information Heltäckn 1 ngsmattor och allergi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen 95 Tekniska byråns information 1988-01. Heltäckn 1 ngsmattor och allergi"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen 95 Tekniska byråns information Heltäckn 1 ngsmattor och allergi

2 Dokumentets utgivare Dokumentnamn och dokumerrtbeteckning Tekniska byråns information 95 Dokumentets datum Ärendebeteckning Y BYGGNADSSTYRELSEN Projektnamn (ev förkortat) /88 Heltäckningsmattorgch allergi Projektledare, upphovsman ( män), konsult(er), etc Uppdragsgivare Bo Hedskog Byggnadsstyrelsen Tekniska byrån Dokumentets titel Heltäckningsmattor och allergi Huvudinnehåll Detta T-info beskriver kortfattat problemet om samband mellan allergi och heltäckningsmattor. Den nuvarande kunskapen återges i avsnitt 2-10 och bygger på resultat av en litteraturundersökning. Efter slutsatser i avsnitt 11 redovisas KBS inställning till heltäckningsmattor i avsnitt 12. Nyckelord' Heltäckningsmattor, allergi, kvalster, mögel, fukt, ventilation, städning Försäljningsställen Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Omfång 11 sid Sekretessuppgifter ISSN Red Ref Henrik Waldenström 0 Byggnadssty relsen 1988 Bo Hedskog, Tekniska byrån Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan Build S STOCKHOLM

3 HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI Innehållsförteckning sid 1 Inledning 3 2 Problemet 3 3 Heltäckningsmattor och allergi 3 4 Heltäckningsmattor i skolor 4 5 Ventilation 4 6 Kvalster och mögel 4 7 Städning 4 8 Elektrostatisk uppladdning 5 9 Erfarenheter vid byte av heltäckningsmattor S 10 Heltäckningsmattors fördelar 5 11 Slutsatser S 12 Byggnadsstyrelsens inställning till heltäckningsmattor 6 13 Källförteckning 7

4 á

5 3 1 Inledning Denna T-info beskriver kortfattat problemet om samband mellan allergi och heltäckningsmattor. Då KB S inte har någon specialkunskap på området så har arbetet inneburit en litteratursökning i tillgängliga databaser i SCB's bibliotek. Resultatet finns sist i källförteckningen. Siffror inom parentes i texten syftar på referens enligt källförteckningen. Den nuvarande kunskapen på området enligt tillgängliga källor redovisas i avsnitt Efter slutsatser redovisas KBS inställning till heltäckningsmattor. Den i texten förekommande förkortningen HTM står för heltäckningsmatta /-or. Förkortningen är gängse i litteratur på området. 2 Problemet En viss del av befolkningen har allergiska besvär av olika slag och i varierande grad. Frekvensen av sådana besvär tycks öka. Det kan bero på ökad förekomst av ämnen som orsakar besvären. Det kan också delvis förklaras av ökad medvetenhet och av bättre diagnostik (11). Ytterligare en anledning kan vara en ökad allergisk disposition hos befolkningen. Överkänslighet är en mycket hetrogen grupp av tillstånd. Allergi är specifika överkänslighetsreaktioner som förmedlas av immunförsvaret. Av alla golv hade 1980 ca 1/3 heltäckningsmattor (även kallade "textila golv " eller "mjuka golv"). En stor del av dessa finns i offentliga miljöer och på statliga arbetsplatser. Det hävdas att HTM orsakar eller förvärrar allergiska besvär. 4nskemål har framförts om förbud eller restriktiv användning i publika miljöer och på arbetsplatser. Tidiga mattor från och 1970-talen var ofta av mycket dålig kvalitet. Damm och ludd, färgämnen och impregneringsmedel frigjordes, vilket drabbade allergikema och/eller överkänsliga personer. Dessa problem är nu ur världen. Den gamla synen på textila golv lever dock kvar. Många besvär som tillskrivs mattorna har andra orsaker (17). Kritiken mot HTM i allergisammanhang är mycket liten i andra jämförbara länder (USA och Västeuropa). Andelen textila golv är där väsentligt högre än i Sverige (18). Frågan om sambandet mellan HTM och allergi är av stort samhällsintresse. Det är också av stor vikt för byggnadsstyrelsen i egenskap av lokalhållare för civila statliga myndigheter. 3 Heltäckningsmattor och allergi Med HTM förstås här matta av textilmaterial (syntetisk eller naturlig) av olika konstruktion, tjocklek och färg, som täcker hela golvet i rummet. Den är oftast klistrad vid underlaget/ undergolvet. Vid ombyggnad kan HTM även läggas på annat färdiggolv av till exempel linoleum eller trä. Allergiker kan man bli om man är " igt disponerad. Överkänslighet kan däremot vem som helst utveckla (20). De allergiska reaktioner som har satts i samband med HTM orsakas av den snabba överkänslighetsreaktionen. Denna typ av allergi förvärvas oftare av personer med slig disposition, s k atopiker. För övriga överkänslighetsreaktioner finns inga säkra ärftliga samband. Allergiska reaktioner utlöses av vissa substanser, sa kallade allergener. Dessa ar ofta luftburna partiklar, d v s damm av ämnen från växtoch djurriket (inkl mikro-organismer). Allergener kan även vara av industriellt ursprung. Besvären är lokaliserade till ögon, hud och luftvägar. Eksem och astma är exempel på allergisjukdomar. De vanligaste och dominerande allergenerna är pollen och pälsdjursepitel (10) (18). Andra vanliga allergen är kvalsterfekalier och mögelsporer. Det är alltså inte mattan i sig som utlöser allergiska reaktioner, utan luftburna partiklar. Dessa kommer från verksamheten eller utifrån. Det är emellertid möjligt att flyktiga slemhinneirriterande ämnen kan frisättas från en nylagd matta, både HTM och plastmatta. I Sverige anses ca 10 % av befolkningen vara luftvägsallergiker (10)(11)(13)(18). En källa uppskattar riksgenomsnittet till % (19). Vid en enkät bland 530 luftvägsallergiker anser sig 40 % av dem få problem eller ökade besvär i lokaler med HTM. Av hela befolkningen i Sverige, berörs alltså 4% direkt av debatten om HTM - Allergi (13)(18). Man har inte kunnat påvisa att dammallergier är vanligare bland människor som under lång tid vistas i lokaler med HTM, än hos människor som sällan eller aldrig vistas i sådana lokaler (3)(11). Dammallergi är ofta knuten till kvalster. Fukt är normalt den dimensionerande faktorn för tillväxt av kvalster. Graden av exponering för allmänt rumsdamm är knuten till aktiviteter i de olika lokalerna och förekomsten av HTM spelar en underordnad roll (11).

6 4 Problemet med HTMär att damm och smuts samlas i mattan. Detta kan inte helt avlägsnas med känd städ- och rengöringsteknik. Mängden beror på mattornas konstruktion och på hur ofta de rengörs (11)(18). Damm med eventuella allergener kan virvla upp ur mattan vid gång och städning och ge besvär hos känsliga personer. Detta år HTM's indirekta roll och koppling till allergiska besvär. Mattan i sig orsakar inte att någon som är disponerad blir allergiker (11). Bättre städning, ökad ventilation och lägre fuktighet hjälper (18). Ar man allergiker så kan förekomsten av aktuell allergen utlösa besvär om den samlas i mattor och om den virvlas upp i tillräcklig koncentration (11). HTM innebär på så sätt en viss risk för allergiker, hur stor vet man dock inte. 4 Heltäckningsmattor i skolor Flera undersökningar har gjorts i skolmiljö och på skolbarn. Av alla skolbarn i Danmark är ca 3% astmatiska. Av dessa anser 13 % att de "mår sämre" i miljöer med HTM. Totalt rör det sig alltså om 0,4 % av skolbarnen i Danmark, vars astma förv ärras av HTM (16). Enligt en undersökning i Kalmar uppges ca 1 % av skolbarnen få allergiska besvär i lokaler med HTM (19). En tredje källa anger att det finns färre barn med allergiska besvär i skolor där man har HTM, än i skolor med andra typer av golv (6). Det sägs också att för 1-2 % av befolkningen kan ett samband finnas mellan textila golv och allergiutbrott (5). Det finns undersökningsresultat som mycket starkt stöder påståendet att frekvensen av allergi inte är högre i skolor med HTM än riksgenomsnittet. Förekomsten av allergier i skolor med HTMår faktiskt hälften jämfört med den i skolor utan HTM (7). Den något lägre frekvensen av just astma i skolor med HTM är inte signifikant. Det kan därför sägas att förekomsten av astma inte synes bero på användning eller frånvaro av HTM (7). Astmatiska barn som går i skolor utan HTM har svårare astma i skolan än hemma. För barn i skolor med HTMär det däremot ingen skillnad. Barn som kommer från icke-allergi-sanerade hem "mår bättre" i skolan än de gör hemma, oavsett om det finns textilgolv eller ej i klassrummet (16). Förekomsten av allergi hos skolbarn varierar också på andra grunder, t ex uppvärmningsoch ventilationssystem i skolorna. Däremot tycks inte alls skolbyggnadernas ålder ha någon betydelse (6). 5 Ventilation Koncentrationen av luftburna partiklar beror i första hand inte på förekomsten av HTM eller ej. Byggnadens uppvärmnings- och ventilationssystem (effektivitet, graden av återluft, filtrering, luftintagens placering) påverkar däremot koncentrationen. Aven luftens temperatur och relativa fuktighet har betydelse (10). Besvär som orsakas av dålig luft skylls på mattorna (17). 6 Kvalster och mögel Kvalster- och mögelprodukter (avföring resp sporer) ar vanliga allergener. Dessa kan frodas i HTM under gynnsamma förhållanden. Andelen allergiker som reagerar mot kvalster och mögel är bland barn ca 10 % och bland vuxna allergiker 25% (10). Förekomsten av kvalster och kvalsterallergener beror i första hand på klimatet. Hög luftfuktighet gynnar kvalstertillväxt (10). Alltför torr luft är, å andra sidan, inte bra för luftvägarna. Första åtgärden mot kvalster är att reducera fuktigheten (11). I en dansk rapport (1973) kunde man konstatera att kvalsterkoncentrationen var högre i damm från mattor (i skolor), än i damm från andra golv, men än större betydelse hade inomhusluftens relativa fuktighet (16). I en enkät bland 1225 lägenheter visade det sig att energibesparing genom tätning av husen, klart ökade förekomsten av kvalster och frekvensen av besvär (16). 7 Städning Det är konstaterat att det inte är mattan i sig som är allergiframkallande. Det är också konstaterat att vi har en mer dammfri miljö i rum där textila golv ligger, så länge de är nya eller rena (2). Detta beror på att textila mattor tar åt sig och behåller dammet bättre än hårda golv. Men när den textila mattans lugg har blivit mättad med damm och annan smuts, då börjar problem uppstå (2). Med en bättre anpassad städning av textila golv behöver det inte bli några problem, vare sig man städar eller är allergikänslig för damm (2).

7 5 En effektiv städning är A och 0, helst med centraldammsugare som inte lämnar damm i retur, samt rengöring med ångtvätt (17). Finns ej centraldammsugare bör dammsugaren ha en hög partikelavskiljning. Regelbunden städning är viktig innan smuts trampas ned i mattan. Kand rengöringsteknik medger inte att allt avlägsnas ur mattan (18). Den mängd smuts som ackumuleras i mattan står i proportion till den smutsmängd som förs in i lokalen, och minskar med ökad städfrekvens och s " intensitet. Filtrering av ventilationsluften minskar den tillförda smutsmängden, ca 20% av en mattas smuts och damm tillförs via luften (18). Mängden damm och smuts som samlas i mattan beror också på dess konstruktion (11). De föroreningar som så småningom återfinns i en textilmatta, vid användning i offentlig miljö, är av ganska varierande slag avseende sammansättning, mängd och partikelstorlek. En orsak till variationen utöver städfrekvens och användningssätt är den yttre miljön (9). 8 Elektrostatisk uppladdning Ett följdfenomen med HTMär att de framkallar elektrostatisk uppladdning av personer i rörelse på mattan. Två referenser om detta har hittats: Heltäckningsmattor i arbetslokaler tycks kunna ge upphov till ökad frekvens av vissa hud och slemhinnesymptom. En orsak till detta kan vara elektrostatisk uppladdning (14). Heltäckande mattor framkallar elektrostatisk uppladdning. Vid här förekommande potentialdifferenser och dammhalter kan elektrostatisk uppladdning inte kopplas till uppkomst av irritativa besvär i hud, ögon eller luftvägar. Effekten av större potentialdifferenser i kombination med dammalstrande aktiviteter kan inte uteslutas (15). HTM kan behandlas med antistatmedel som minskar uppladdningen. För att inte uppladdning skall ske kan man undvika att lägga HTM i lokaler med hög persontrafik, t ex korridorer. 9 Erfarenheter vid byte av heltäckningsmattor Två källor kommenterar erfarenheter vid utbyte av HTM. Det tycks inte ha någon större betydelse för allergikemas sjukdomstillstånd om man byter textila golv till halvhårda golv. Förbättringsfallen var få (11). En överläkare vid Malmö stads personalh" sovård har de senaste 15 åren sett HTM rivas ut och ersättas med traditionella golv för att man skulle komma tillrätta med allergiproblem. Det ar mycket sällan dessa åtgärder har medfört några som helst förbättringar (17). lo Heltäckningsmattors fördelar Förutom HTM's egenskap - att vara mjuk att gå på - anges i källorna akustiska fördelar. I rum med HTM minskar ljudalstringen och ljudabsorbtionen ökar. Trumljud blir db lägre, efterklangstiden kortare. Stegljud dämpas. Detta är väsentligt för de 10 % av befolkningen som är hörselskadade. Infallande ljus får inga störande reflexer i golvet. HTM fungerar dessutom som en utjämnande buffert vid förändringar av luftfuktigheten (18). Om inte HTM finns och ljudabsorbtion krävs, så löses detta ofta med ljudabsorbenter i tak. Dessa har dock visat sig vara stora dammsamlare. De är svårstädade och städas ytterst sällan (17). En välskött och noggrant rengjord HTM bidrar till att hålla luften fri från damm. Dammet binds i mattan istället för att virvla runt i luften (17). 11 Slutsatser Undersökningarna som redovisas i källorna rörande sambandet allergi - HTM har alla gjorts på särpräglade miljöer och nyttjare. Ingen undersökning synes gjord i kontorsmiljö. Ingen undersökning har samtidigt tagit med alla faktorer som påverkar allergenförekomster i luften; luftkvalitet, ventilationssystem (omsättning, temperatur och fuktighet), städfrekvens och -metod samt mattans konstruktion, material och ålder. Sambandet allergi - HTMär mycket komplext. Detta kan vara en förklaring till varför undersökningsresultaten (p g a ofullständiga undersökningar) inte sällan ger vaga, svårtolkade och i vissa fall något motsägande slutsatser. Tester har visat att psykologiska faktorer kan finnas vid undersökningar. Om en allergiker väntar sig att få en allergisk reaktion så kan vederbörande få det, även om det aktuella allergenet inte är närvarande (10)(11)(18). Det finns många faktorer som kan ligga bakom och samverka vid uppkomst och utlösande av allergi; ärftlig disposition, levnadssätt, matvanor, allmän hälsa, hemmiljö, övriga textilier i omgivningen, personens arbete, aktiviteter i lokalen samt ventilation och städning.

8 6 Vad som hittills ansetts vara ett givet samband, nämligen allergi - HTM, visar sig vid närmare granskning och insikt i stället vara sambandet allergi-ventilation-städning. De estetiska och akustiska fördelarna med HTM jämfört med hårda golv (i arbetsrum med god ventilation och städning) överväger i många fall nackdelarna. Dessa är högre underhållskostnader och att mattan samlar damm. Att lägga HTM i entreer, korridorer och andra kommunikationsutrymmen är olämpligt eller mindre lämpligt. 12 Byggnadsstyrelsens inställning till heltäckningsmattor Lokaler i byggnader som byggnadsstyrelsen förvaltar är i huvudsak för kontorsanvändning. Verksamheten är i sig varken damm- eller smutsalstrande och har inga extrema klimatkrav vad gäller fuktighet eller temperatur. I ringa omfattning ärr byggnaderna offentlig miljö, d v s tillgängliga för allmänheten. Dessa kontorsmiljöer bör således bedömas lindrigare än t ex skol- och vårdmiljöer " de flesta undersökningar gjorts. Byggnadsstyrelsens inställning är därför följande: 1) Befintliga heltäckningsmattor i gott skick i för mattor lämpliga lokaler, bör inte bytas. Undantag kan göras för heltäckningsmattor i arbetsrum för person med av läkare konstaterad allergi mot allergener som kan alstras av organismer i heltäckningsmatta. 2) Heltäckningsmattor bör tillsvidare inte användas vid inredning av nya lokaler (ombyggnad eller nyproduktion) i avvaktan på att problemkomplexet allergimattor-ventilation-s "teknikär tillräckligt utrett. Undantagna år utrymmen där heltäckningsmattor är motiverade av akustiska skäl; bibliotek, sammanträdesrum, representationslokaler etc. Denna inställning gäller tills skäl för omprövning finns. Problemen med allergier i stortår föremål för en statlig utredning inom socialdepartementet. Allergiutredningens uppdrag innefattar bl a frågan om heltäckningsmattor och arbetslokaler. Utredningen väntas vara färdig till årsskiftet 1988/89.

9 7 13 Källförteckning Referensema (1)-(13) kommer från databasen BODIL, vars nummer på referensen återges uppe till högerförvarje referens. Referens (14) och (15) kommerfrån databasen AMILIT. Referenserna (16)-(20) är resultat av sökning i SCB's bibliotek eller på annat manuellt sätt. (1) TÄPPBELÄGNINGER 1 INSTITUTIONER BODIL Dan Täpper som gulvbelägninger i offentlige institutionsbygninger. Hygiejniske forhold specielt m.h.t allergiske sygdomme påfört af bakterier i täpper diskuteres ud fra danske undersögelser og cirkuläre udsändt af sundhedsstyrelsen. SÖKORD: golvbeläggningar heltäckningsmattor hygien allergi sjukhus skolor BIBLIOGR DATA Renhold vedligehold4 (1977) nr 5, s REFINST BSA (2) TEXTILA GOLV ELLER INTE? EN HÖGAKTUELL FRÅGA. Liedholm, B BODIL21533 SÖKORD: golvbeläggningar textilmattor städning rengöring allergi BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1978 nr 5, s (3) BODIL MEDICINSK-HYGIENISKA SYNPUNKTER PÅ HELTÄCKANDE TEXTILMATTOR SÖKORD: golvbeläggningartextilmattor heltäckningsmattor hygien allergi medicin BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1978 nr 5, s BODIL (4) NU HAR REGERINGEN SAGT SITT: AVSLAG PÅ ALLA ÅRETS "ALLERGIMOTIONER" SÖKORD: golvbeläggningartextilmattor allergi hygien BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1978 nr 7-8, s

10 8 (5) MINDRE ANTAL ALLERGIKER 1 SKOLOR MED HELTÄCKANDE. (Referatav ref nr 7) BODIL SÖKORD: golvbeläggningar textilmattor allergi BIBLIOGR DATA: Byggnadstidningen 1979 nr 27, s BODIL (6) DEN FÖRSTA TRENDUNDERSÖKNINGEN AV ALLERGIFALL 1 SKOLOR VISAR: HELTÄCKANDE MATTOR ELLER INTE SPELAR MINDRE ROLL. (Referat av ref nr 7) SÖKORD: golv golvbeläggningartextilmattor allergi BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1979 nr 6, s (7) BODIL31025 SAMBAND MELLANALLERGIER OCH HELTÄCKANDE MATTOR 1 SVENSKA GRUND- SKOLOR. Resultat från en pilotstudie. (Finns även i engelsk övers.) 43 mattfria skolor och 34 skolor med mer än halva golvarean mattbelagd har undersökts genom intervjuer med skolsköterskor och jämförts statistiskt. SÖKORD: golvbeläggningartextilmattor hälsorisker allergi skolor BIBLIOGR DATA: Testologen AB P s Solna 1979 ACCNR: M (8) NYTT SYMPOSIUM OM TEXTILA GOLV I FINLAND: EXPERTDISKUSSION INFÖR KONSUMENTER BODIL SÖKORD: golv golvbeläggningar textilmattor allergi rengöring BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1980 nr 4, s , BODIL (9) TEFO/BFR-PROJEKTET SKA UTREDA "STÄDNING/HYGIEN/ALLERGI". Ekbladh, S SÖKORD: golvbeläggningar textilmattor allergi städning hygien forskningsprogram BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1981 nr 1, s

11 9 BODIL60535 (10) LUFTENS PARTIKELHALT 1 STORT SETT OBEROENDE AV GOLVMATERIALET. TEFO-projektet Städning, hygien och allergi. Börjesson, A SÖKORD : golvbeläggning luftföroreningar kvalster damm textilmattor allergi undersökningsresultat mätmetoder BIBLIOGR DATA: Golv till tak 1984 nr 5, s 24, 27, 31, 35, 41. Litthv (11) STÄDNING, HYGIEN OCH ALLERGI. Börjesson, A och Ekbladh, S BODIL65787 Redovisning av undersökning om användning av textila golv ökar frekvensen av luftvägsallergier. Praktiska erfarenheter har insamlats genom enkäter hos skolor och sjukhus. Förekomst av allergener har bestämts med analyser. Allergenernas förekomst i rumsluft har bestämts. Möjligheten att bortföra smuts med olika mattvättmaskiner har provats. SÖKORD: golvbeläggningar textilmattor allergi hälsorisker städning mattrengöring effektivitet undersökningsresultat BIBLIOGR DATA: Statens råd för byggnadsforskning, Rapport R79:1985. Hänför sig till forskningsanslag , 47 s Litthv 60 Stockholm PRIS: 30 kronor. (12) STÄDNING, HYGIEN OCH ALLERGI (2). Börjesson, A BODIL66938 SÖKORD: golvbeläggning textilmattor allergirengöring forskningsresultat BIBLIOGR DATA: Svenska golvrådet, Svenska golvrådet informerar 15/ s Stockholm 1984 (13) RUM FÖR TEXTILA GOLV. Börjesson, A BODIL Ljudabsorption, gångkomfort och estetik hos mattor. Fuktinnehåll och utbyte med rumsluften. Statisk elektricitet. Nedsmutsning och rengöring. Allergifrågan. SÖKORD: golvbeläggningar textilier bullerdämpning komfort statisk elektricitet fuktrengöring allergi BIBLIOGR DATA: Bygg special 1986 nr 2, s Litthv

12 10 AMILIT (14) TITLE: HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ELEKTROSTATISK UPPLADDNING - ORSAK TILL HUD- OCH SLEMHINNESYMPTON BLAND SKOLPERSONAL? AUTHOR: ORGANIZATION: SOURCE: LANGUAGE: DOC TYPS: CONTR TERMS: UNCONT TERMS: Norbäck, D och Frenning, B Akademiska sjukhuset i Uppsala. Yrkesmedicinska sektionen. IN: Läkaresällskapets riksstämma anordnad av Svenska läkaresällskapet på Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm 30 nov - 2 dec 1983 sammanfattningar, s 123. dish Abstract, conference paper human, occupational exposure, mucousmembranes, skin, health survey, schools, carpets, static electricity Adverse effects AMILIT (15) TITLE ELEKTROSTATISK UPPLADDNING OCH IRRITATIVA BESVÄR 1 KONTORS- MILJÖER. AUTHOR: ORGANIZATION: SOURCE: LANGUAGE: DOC TYP E: CONTR TERMS: Ancker K, Bjurström R, Göthe CJ, Holm S och Langworth S. Södersjukhuset i Stockholm. Yrkesmedicinska kliniken IN: Läkaresällskapets rikstämma anordnad av Svenska läkaresällskapet på Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm nov 1984, sammanfattningar, s 130. dish Abstract, conference paper human, office work, static electricity, carpets, field strength measurement, workplace measurements, perceivediscomfort, symptoms and signs, eye, skin, respiratory system, health survey, occupational exposure (16) SKOLBARN MED ASTMA. Deras påverkan av textilgolv. Utdrag ur en dansk rapport. Sammanställd av Börjesson, A. Informationfrån TEFO (Svenska Textilforskningsinstitutet, Göteborg) GLV Ml (17) SKYLL INTE PÅ HELTÄCKNINGSMATTAN. ALLERGIEXPERT AVLIVAR EN MYT! Golv till tak 1987, nr 7, p (18) TEXTILA GOLV. För- och nackdelar. A Börjesson, TEFO. Svenska Golvrådet Informerar nr 8/87, Göteborg 1987.

13 11 (19) Tidigare allergistudier i Kalmarvisar: TEXTILA GOLV BESVÄRAR EN AV 100 SKOLELEVER. Golv till tak nr 6179 (20) Kommittådirektiv. Utredning om allergifrågor. (Dir 1986:7). Beslut vid regeringssammanträde Regeringskansliets Offsetcentral, Stockholm 1986.

14 á

15 á

16 Aka/TBL ex.

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN 2015-12-14 allergi Ockelbo.docx 1 (8) Innehåll HAndlingsplan mot Allergi för skolorna i ockelbo kommun... 1 Handlingsplan mot allergi... 3 Pälsdjursallergi...

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-29

STÄDPOLICY 2015-01-29 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-29 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI FÖREBYGGANDE Det är inte bra för någon av oss med för mycket damm även om vi inte är allergiska mot pollen, pälsdjur eller kvalster.

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

KOMMENTARER TILL BEDÖMNING OCH PARTIKELTYPER

KOMMENTARER TILL BEDÖMNING OCH PARTIKELTYPER KOMMENTARER TILL BEDÖMNING OCH PARTIKELTYPER 1. PROVTAGNING OCH ANALYSMETODER 1:1 Provtagning Provtagning sker med hjälp av så kallade mätstubbar kopplade till en vacuumpump. Luftburna partiklar samlas

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande 1 .. Inledning En del faktorer som påverkar inomhusluften i skolor Hur är skolornas inomhusmiljö? Forskning om vikten av god

Läs mer

Åtgärder för att minska mjölspridning i industribagerier

Åtgärder för att minska mjölspridning i industribagerier Åtgärder för att minska mjölspridning i industribagerier Mjölspridning på bagerier är det ett problem? Hälsa Luftvägs- och hudsjukdomar Hygien Skadedjur Livsmedelshygien Ekonomi Sjukfrånvaro Bekämpning

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Åtgärder för att minska mjölspridning i små bagerier

Åtgärder för att minska mjölspridning i små bagerier Åtgärder för att minska mjölspridning i små bagerier Mjölspridning på bagerier är det ett problem? Hälsa Luftvägs- och hudsjukdomar Hygien Skadedjur Livsmedelshygien Ekonomi Sjukfrånvaro Bekämpning av

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025 En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare och är ett stort folkhälsoproblem

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Astma och Allergipolicy

Astma och Allergipolicy Servicenämndens dnr 2012-000247 Kommunstyrelsens dnr 2013-000220 Astma och Allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler Antagen av kommunstyrelsen den 10 september 2013 179. 2 (5) Astma- och allergipolicy

Läs mer

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Hur det hela började Allergisjuksköterska Elisabeth Holmners

Läs mer

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt Från OVK till KVK Idag finns det många lagar och regler som reglerar inomhusklimatet. Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) infördes 1992, OVK innebär att ventilationssystemet ska hålla samma standard

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Åtgärder för att minska mjölspridning i leveransbagerier

Åtgärder för att minska mjölspridning i leveransbagerier Åtgärder för att minska mjölspridning i leveransbagerier Mjölspridning på bagerier är det ett problem? Hälsa Luftvägs- och hudsjukdomar Hygien Skadedjur Livsmedelshygien Ekonomi Sjukfrånvaro Bekämpning

Läs mer

Allergikommitténs verksamhetsplan för 2008-2010

Allergikommitténs verksamhetsplan för 2008-2010 Allergikommitténs verksamhetsplan för 2008-2010 Antagen av Folkhälsorådet, Vårgårda kommun den 2007-12-19 5 ALLERGIARBETET I VÅRGÅRDA KOMMUN 2 Mål 2008-2010 2 Aktiviteter för att nå målen 2 Tobaksprevention

Läs mer

Fukt och mögel i bostaden

Fukt och mögel i bostaden Fukt och mögel i bostaden Bo Sahlberg Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Universitet Tre studier Frågeformulär (Sverige). Inflammationsmarkörer (Uppsala). Bakterier, mögel och

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

Allergener från pälsdjur i skola och förskola. Anne-Sophie Merritt med dr miljömedicin

Allergener från pälsdjur i skola och förskola. Anne-Sophie Merritt med dr miljömedicin Allergener från pälsdjur i skola och förskola Anne-Sophie Merritt med dr miljömedicin Vad är ett djurallergen? Små molekyler (proteiner=äggviteämnen) som finns i djurens spottkörtlar, urin, talgkörtlar,

Läs mer

Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft?

Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft? Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft? Marie-Louise Luther, ombudsman marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

POLLEN RAPPORTEN 2013

POLLEN RAPPORTEN 2013 2013-09-03 1 Pollenlaboratoriet i Umeå AB Jan-Erik Wallin Tel 070/6615101, 090/190225 E-Post: pollenlaboratoriet@ume.se POLLEN RAPPORTEN 2013 Uppmätta värden av luftburna pollen i Luleå mellan 23/3-15/8

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Byggnadsstyrelsen 63. Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp).

Byggnadsstyrelsen 63. Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp). Byggnadsstyrelsen 63 Tekniska byråns information 1984-03 Dra skåp Typ L F SAMMANFATTNING Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp).

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Örebro 2012-12-28 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson IVL Svenska Miljöinstitutet 2015 Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 34/2008 ÅTGÄRDSPROGRAM 1 (7) Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 Antaget av

Läs mer

Luftvägsbesvär hos kvinnliga frisörer, klinisk bild och livskvalitet - en prospektiv studie.

Luftvägsbesvär hos kvinnliga frisörer, klinisk bild och livskvalitet - en prospektiv studie. Frisörer Kontaktpersoner: Jørn Nielsen Kerstin Diab kerstin.diab@skane.se Luftvägsbesvär hos kvinnliga frisörer, klinisk bild och livskvalitet - en prospektiv studie. I denna 4-åriga prospektiva studie

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden Renare inomhusluft Färre allergier Hälsosammare hem CENTRALDAMMSUGARE ger bevisat renare

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 26 april 2014 2014 therese.sterner@skane.se Vad vet vi idag Att fukt och mögel i byggnader utgör indikatorer på att något i huset är fel Att fukt och mögelskador

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Innemiljö i Förskolor

Innemiljö i Förskolor Innemiljö i Förskolor Guihong Cai Arbets- och miljöhygieniker, doktorand Inst. för Medicinska Vetenskaper, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet Inomhusmiljöer för Barn Spendera tid 60% i bostaden

Läs mer

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Örebro 2012-05-27 Kjell Andersson, Miljömedicin Kjell Andersson Örebro Herbert Salomonsson, Previa Inger Fagerlund

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby nya gymnasium

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby nya gymnasium Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2017-01-17 Caroline Erhardt 08 590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2017:8 31874 Miljönämnd Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet.

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet Lag-Förordning-föreskrift-Allmänt råd Riksdagen Lagar Plan- och bygglagen, PBL Nikolaj Tolstoy, Tegnik AB Miljösamverkan Stockholms län

Läs mer

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2008-05-28 Framtagen av Allergikommittén, Östra Göinge kommun Granskad av Hedvig von Schantz, Överläkare/Barnallergolog, Barnmottagningen,

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Dan Norbäck Material och metoder Samarbete med en större teknisk konsult som gör energideklarationer och föreslår energisparande

Läs mer

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT Inomhusluften anses ha en direkt koppling till vår hälsa och vårt välbefinnande. Kvaliteten

Läs mer

Sonar sortimentet. Sonar Activity

Sonar sortimentet. Sonar Activity 52 Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Plan,Sonar Activity, Sonar Activity Plan och Sonar

Läs mer

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock Städning i skolan Greta Smedje Foto: Zurijeta/Thinkstock Sid 1. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19XX Beslutade 19

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

1.4 Rekommendationer och miljökrav

1.4 Rekommendationer och miljökrav egenkontroll INFORMATION oktober 2014 FRÅN MILJÖKONTORET 1.4 Rekommendationer och miljökrav Du som bedriver verksamheten ansvarar för att den är anpassad till både den inre och den yttre miljön. Den inre

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby skola

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby skola Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2017-01-17 Caroline Erhardt 08 590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:86 31874 Miljönämnd Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet Hälsa, inomhusklimat och luftkvalitet Bra inomhusklimat lönar sig Produktiviteten

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun Dals-Eds kommun Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun Avser hösten 2004-2007 Antagen av Kommunfullmäktige 2005-05-18, 33 Folkhälsan/Allergikommittén

Läs mer

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 Garantier: PlasmaMade-luftfilter Hälsosam luft Ren luft I utrymmen där flera människor bor, som vardagsrum, sovrum, kontor

Läs mer

Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler

Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler 2014-05-20 Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler En god inomhusmiljö är viktig för oss alla. Inte minst med tanke på att vi numera i genomsnitt vistas

Läs mer

Enkät INNEHÅLL. Sida 2 (10) 3 (10) BEDÖMNING REFERENSER BILAGOR BILAGA 1: 4 (10) BILAGA 2: 5 (10) 9(10) 10 (10) BILAGA 3:

Enkät INNEHÅLL. Sida 2 (10) 3 (10) BEDÖMNING REFERENSER BILAGOR BILAGA 1: 4 (10) BILAGA 2: 5 (10) 9(10) 10 (10) BILAGA 3: Rapport datum 2010 09 05 enkätstudie. Objekt: Rapsen Montessoriskola i Kalmar kommun Adress: Kungsgårdsvägen 51, 393 53 Kalmar Enkät genomfördes 27 31 aug. år 2010 Studie av den fysiska innemiljön i skolan.

Läs mer

Kriterier för rekommendation av målarfärg

Kriterier för rekommendation av målarfärg Kriterier för rekommendation av målarfärg Bakgrund Många frågor från medlemmar och allmänheten till handlar om luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som uppkommit pga emissioner från målarfärger. Vi har

Läs mer

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört?

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Eva Rönmark, professor i miljömedicin Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet & OLIN-studierna,

Läs mer

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet Syfte med dagens möte 1. Allmänt kring innemiljö 2. Skolmiljö i Sverige 3. Vad säger lagsystemet Skola / förskola Rapsen? Lyssna av hur ser de som vistas i skolan på situationen www.myctec.com Skolan är

Läs mer

Partikelutsläpp och hälsa

Partikelutsläpp och hälsa Partikelutsläpp och hälsa Höga partikelhalter kan påverka hälsan Under perioden 1 oktober 2012 till 15 april 2013, sänker Trafikverket hastigheten på E18 genom Danderyd och Täby. Skälet är att höga partikelhalter

Läs mer

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen.

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Under 2012 satsar Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att samla in extra mycket pengar. Pengar som

Läs mer

Kriterier för rekommendation av sängar och bäddmadrasser

Kriterier för rekommendation av sängar och bäddmadrasser Kriterier för rekommendation av sängar och bäddmadrasser Bakgrund har under många år fått återkommande frågor om hjälp inför köp av sängar och vad som hör till sängmiljön. Detta dokument vill ge svar på

Läs mer

Checklista för tillsyn av förskola

Checklista för tillsyn av förskola 1 (6) Checklista för tillsyn av förskola Förskolans namn Adress Fastighetsbet Ansvarig/kontaktman Datum Närvarande Omfattning Antal barn Antal avdelningar Antal personal Lokalens byggår/f.sk öppnades UA

Läs mer

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning

Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Mikrobiologiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Information till gränsvärdena Varje parameter med ett gränsvärde i bilaga 2 i föreskrifterna har ett avsnitt som ger en kort information om parametern

Läs mer

Underlag för städrutiner

Underlag för städrutiner Underlag för städrutiner Allergikommittén i Kristianstads kommun Uppdaterat i april 2015 Kommunstyrelsen antog år 2005 en policy för inomhusmiljö och allergianpassning med allergikommitténs kunskapsunderlag

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp.

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp. Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 OT-system Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar 1991-09 tem p innetem 1po utetemp tid Dokumentets utgivare t&iw ISBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(

Läs mer

SKJUTBANAN Svenska Skyttesportförbundet 2014

SKJUTBANAN Svenska Skyttesportförbundet 2014 SÅ RENGÖRS SKJUTBANAN 1 Svenska Skyttesportförbundet 2014 2 Svenska Skyttesportförbundet Efter Sådan rengøres skydebaner av De Danske Skytteforeninger. Tryck: Ågrenshuset 2014 Så rengörs skjutbanan Svenska

Läs mer