Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28"

Transkript

1 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation i Blekinge. Det ideella entreprenörskapet är stort men få tar det vidare. Samtidigt är upplevelseindustrin ett tillväxtområde i Sverige och det finns stora möjligheter. Generellt sett är synen på vad som är entreprenörskap ganska smal. Det finns behov av att utveckla och bredda verksamheten inom upplevelseområdet i Blekinge, att bättre ta tillvara allt det som redan görs och arbeta mer med entreprenörskap. Vi ser behov av att göra fler till en del av den samhällsutveckling som sker inom upplevelseområdet, att öka delaktigheten och få fler aktiva, vilket kan ge mer aktivitet och ökade resurser. Men stöd behövs precis som inom andra branscher. Det finns behov av gemensamma hängrännor och crossmedialt arbete inom musik, film och ung kommunikation men också med omgivande områden och aktörer. Det behövs ett attitydarbete för att överbrygga revir och prestigetänkande; att eftersträva vi-känsla och sprida vetskapen om att alla tjänar på ett ökat samarbete. Vi ser en nytta av större samordning av aktiviteter och verksamheter. Vi ser också att ökade kunskaper om kopplingen mellan kulturen, det ideella och näringen, kommersiella, behövs. Vi vill inte uppfinna hjulet på nytt utan dra nytta av de strukturer och metoder som finns. Vi vill ta tillvara synergieffekter och samverka med och komplettera andra aktörer inom affärsutveckling och rådgivning. Vi vill komplettera den individuella kreativiteten som finns med kollektiv kreativitet. Förutom att stärka möjligheterna för innovation och kvalitet så skapas även gemensamma kanaler mot t ex kunder och media. Vi vill betona samverkan och vi vill fånga upp både offentliga och privata aktörer för att skapa långsiktighet. Vi vill arbeta med den kulturella infrastrukturen för att olika aktörer ska kunna se sin roll i en helhet. Genom det ideella kulturlivets föreningar kan talanger förädlas och barn och unga fångas upp. Förstudien Under hösten har vi genomfört en förstudie där vi arbetat med nedanstående uppmärksammade behov. I förstudien har vi arbetat med kontaktskapande och diskussion med en mångfald olika aktörer från näringen, akademin, kulturen och det offentliga. En grupp på ca 10 personer, har varit konkret aktiva i det gemensamma idé- och förberedelsearbetet.

2 Förstudiens mål var att rigga ett utvecklingsprojekt för entreprenörskap och tillväxt inom områdena musik, film och ung kommunikation och det gemensamma där emellan. Det vi ville arbeta mot var ett stort ramprojekt inom Regional konkurrenskraft och sysselsättning med flera ingående delprojekt. Men andra alternativ tilläts också dyka upp under processen. Behov Förstudiearbetet utgick från fyra definierade, centrala behov: Nätverk och kontakter: Vi behöver bredda nätverk till att omfatta fler aktörer från t ex näringsliv, organisationer och besöksnäring. Det behövs också en allmän crossover-verksamhet, vilket kan öppna upp för helt nya verksamheter. Mötesplatser behövs och det finns behov av att koppla ihop människor, teknik, geografi, verksamhet, arrangemang etc. för gemensam utveckling och ökning av produktion av upplevelser. Kunskap och kompetens: Det brister mycket i kunskaper runt såväl grundläggande samhällskunskap, ekonomi, management, marknadsföring såsom entreprenöriellt tänkande. Genom real cases kan man hamna i situationer där man får vetskap om sina brister i kunskap. Behov finns också av kunskaper om nyttjandet av digitala möjligheter och kommunikationssätt. Idéutveckling och innovation: Det finns många goda idéer på en grundnivå men de kommer sällan vidare och det beror bl a på att kunskaper i idéutveckling och reell stöttning saknas. Utvecklingsarbete när det gäller tjänster behövs också för att ta tillvara kulturens möjligheter i t ex sidonäringar, besöksnäringen, evenemang/events, hälsosammanhang, som varumärkesbyggare och i lärande. Attityder: Av tradition och vana betraktas kulturområdet på många håll fortfarande som endast en ideell fritidssyssla och inget man kan leva på. Det krävs ett attitydarbete på många olika nivåer för att visa på goda exempel och möjligheter. Syften Projektets syften är att bygga gemensamma hängrännor och nätverk och arbeta crossmedialt med musik, film och ung kommunikation i syfte att öka entreprenörskap och sysselsättning inom upplevelseindustrin i Blekinge. Genom projektet kan vi medverka till och visa på möjligheter att leva på det man älskar att göra. På det sättet kan vi öka entreprenörskapet också ur personligt perspektiv och medverka till att individer identifierar sig som skapare och producenter av en skillnad. Vi kan bidra till större deltagande och förmågor att skapa sitt egna arbete. Vi kan bygga vidare på människors styrkor och det man är bra på. Projektet identifierar, kopplar ihop och sammanför eldsjälar med goda idéer. Vi ser möjligheter att öka både den reella och digitala kommunikationen för ökad idéutveckling och ökad samverkan över gränser. Projektet medverkar till ökade kunskaper och marknadsorientering och ger redskap för att ta sig vidare i sin affärsutveckling. Projektet har ett fokus på personliga drivkrafter och känslor för utveckling och skapande för utveckling av affärer! Vad är dina motiv för aktivitet, vad driver dej? Genom att påverka attityder och bidra till att skapa mening, förståelse, engagemang och vilja, kan vi befästa att kulturområdet också kan vara en näring och något man kan leva

3 på. Vi kan motverka revir- och prestigetänkande och nå nya grupper och människor. Projektet fungerar som en förinkubator och kompletterar annan stödverksamhet, samt är en del av allt som händer inom upplevelseområdet och hos olika aktörer inom affärsutveckling, rådgivning och inkubatorverksamhet, varför nära samarbete med dessa olika aktörer finns. Genom delprojektet Kvinnligt entreprenörskap inom musik, film och ung kommunikation, kan vi arbeta specifikt med verksamhet som stödjer kvinnors entreprenörskap och andelen kvinnor inom våra områden. Då kan vi också i högre grad ta fram och synliggöra kvinnliga förebilder. Medel till delprojektet har sökt från Länsstyrelsens sk Maudpengar. Mål Blekinge ska bli en utvecklingsmiljö för semiprofessionella för produkter och tjänster inom musik, film och ung kommunikation. Projektet blir en plattform för samverkan för lärande, utveckling av idéer samt affärer över gränser. Projektet bidrar till tillväxt inom upplevelseområdet som inte bara är ekonomisk utan också personlig, kulturell eller social. Målgruppen ska skapa verksamhet, sysselsättning och arbetstillfällen inom upplevelsesektorn, framförallt inom musik, film och ung kommunikation. Sysselsättning kan ske t ex genom start av eget företag, förening, projekt eller genom att skapa sig en anställning hos befintlig aktör. Verksamheten behöver inte vara helt ny men ska ha nyskapande delar t ex ökad samverkan eller utvecklade kommunikationssätt. Resultat Uppstartade och utvecklade processer, metoder och arbetssätt som byggs vidare på hos befintliga aktörer. Projektet resulterar i att behovet av resurspersoner klarläggs hos regionala organisationer och medaktörer och att samverkan mellan aktörer ökar, vilket ger ökad entreprenöriell verksamhet. Projektet medverkar till ökad attraktivitet och regional utveckling och att Blekinge blir satt på kartan i upplevelsesverige. Det medverkar också till en uppbyggd infrastruktur för systematiskt idéarbete, kunskapsutbyte och attitydförändring, ökad kommunikation och en breddad syn på entreprenörskap. Effekt Ett antal aktiva, självlevande nätverk för semiprofessionella utövare inom upplevelseindustrin i Blekinge. Nätverken arbetar vidare efter projektets syften. Tydlig attitydförändring i samhället till samarbete och entreprenörskap inom kulturoch upplevelseområdet. En övergripande organisation som driver entreprenörskapsarbetet vidare och som har ansvar för samordning, ledarskap och fortsatt utveckling, samt fortsatt stöd att vidareutveckla verksamhet och idéer som startat inom projektet. Alternativ kan vara att arbetet drivs vidare inom befintliga regionala organisationer och att resurspersonernas kunskaper, erfarenhet och nätverk tas tillvara där. En utveckling mot ökat samarbete med Skåneregionens aktörer, t ex Musik i Syd, Film i syd, Musikhögskolan, K3 m.fl.

4 Indikatorer Antal projekt 1 Antal deltagare i projekt 200 Antal deltagande företag 10 Antal skapade arbetstillfällen 40 Antal nystartade företag 15 Avgränsning från ordinarie verksamhet I länsmusikens uppdrag från staten ingår inte att arbeta med entreprenörskap och tillväxtbefrämjande verksamhet och Musik i Blekinge har inte varit uttalat verksam inom dessa områden tidigare, även om den normala verksamheten kan anses som entreprenöriell på en del sätt. Åtgärderna i projektet ligger utanför även Reaktor Sydosts ordinarie verksamhet genom att det handlar om att stimulera målgruppen direkt. I sin dagliga verksamhet arbetar de främst med vuxna som har barn, unga och unga vuxna som målgrupp. Inriktningen att stimulera entreprenörsskap specifikt inom film, musik och ung kommunikation och områdena däremellan, är helt ny verksamhet. Projektet innebär en möjlighet attt spetsa till kunskaper och kompetens i hur man på bästa sätt kan stimulera kreativa näringar i regionen. Och projektet avser att skapa helt nya nätverk och använda sig av nya metoder och arbetssätt. Målgrupp Semiprofessionella eldsjälar (kan t ex vara musiker, låtskrivare, arrangörer, filmskapare, manusförfattare, tekniker m.fl.) inom musik, film och ung kommunikation, samt relaterade aktörer inom forskning, utbildning, näring och kultur (FUNK). Målgruppen är primärt mellan 16 och 40 år. De kan vara arbetslösa, sysselsatta inom andra områden eller studerande, men med det gemensamma intresset att de vill åstadkomma något och bedriva verksamhet inom musik, film och ung kommunikation och i dess skärningspunkter. Metoder 1. Coaching Projektet kommer att anställa 10 st resurspersoner som arbetar 50% i projektet. Resurspersonerna arbetar som coacher, processledare, ambassadörer, bollplank, mentorer, faddrar och nätverkskoordinatorer. Resurspersoner ska ha insikt i och erfarenhet av varierande delar inom branscherna och en bredd i sin bakgrund. Bredden och variationen i deras insikter, intressen, styrkor, kunskaper och erfarenheter samt deras spridning geografiskt, åldersmässigt, könsmässigt och etniskt, är en nödvändighet för att kunna arbeta brett och nå ut till den spridda målgruppen. Resurspersoner ska förmedla och medverka till kunskaper i t ex entreprenöriellt tänkande, FUNK-samarbete, ekonomi, branschkunskap m.m. De ska uppmuntra deltagares egen kunskapssökning och breddning inom t ex teknik, marknadsföring, arrangemang och genomförandet av real cases, medverkan i olika musik- och filmsammanhang samt stimulera självförtroende och mod. De fungerar som medlare och tolkar mot affärsrådgivning som redan finns inom t ex inkubatorverksamhet och Almi. De ska ge andra aktuella verktyg för startandet av företag inom branschen och gärna vara förebilder, dvs arbeta entreprenöriellt eller själva skapat sig sitt jobb inom upplevelseindustrin eller

5 relaterat. Det är också viktigt att de arbetar med jämställdhets-, integrations- och miljöperspektiven. Coacher kommer också att arbeta tillsammans med Ung Företagsamhet för att få in andra infallsvinklar och branschkunskap i UF-företagandet och för att fånga upp eldsjälar och bra idéer efter man slutat skolan. De aktiviteter som görs inom skolan ligger utanför projektets kostnader. Genom coachingen kan också ges möjligheter till praktik för arbetssökande eller studerande och kompletterande finansiering och resurser till projekt kan hittas. Det har redan i förstudien uppstått en hel del idéer om projekt och verksamheter, efter behov som uppmärksammats. 2. Nätverk Byggande av nätverk med huvudsyfte att ge människor möjlighet att träffas över FUNKgränser för kunskapsutbyte eller gemensam utveckling av idéer och affärer inom upplevelseområdet. Nätverken kommer att samarbeta med andra nätverk och med varandra. Nätverken byggs upp av och koordineras av resurspersonerna. Nätverken kan ha olika syften t ex idéutveckling, infospridning, personlig utveckling, kontaktskapande eller attitydpåverkan för målen ekonomi, affärer, utveckling, lärande eller karriär men i kombination med glädje och det gemensamma syftet: Saker ska hända! Nätverken kännetecknas av delaktighet och personlig nytta! Nätverksaktiviteter kan vara fikaträffar, after work och mingelträffar. En uppsjö av andra testbara idéer har uppkommit redan i förstudien. 3. Mötesplatser Användande av befintliga reella och digitala mötesplatser för idéutveckling, nätverksskapande och attitydarbete. Hitta nya kreativa platser där idéer ges möjlighet att utvecklas. Möten ska präglas av ett hängrännetänk mellan FUNK-områden och relationsskapande. De kan också användas för personlig utveckling och inveckling, behovs- och kunskapsutbyte, samla resurser och kunskap, trendspridning, forskningsspridning, byte tjänster, goda exempel, testplattformar, samordning samt utveckling av verktyg och metoder. De ska också användas för att överföra kommunikationskunskaper mellan t ex generationer, grupper, kulturer eller sammanhang och för att hitta musik- och filmintresserade som idag inte har nån relation till MiB eller Reaktor Sydost. Exempel på digitala mötesplatser: Facebook, msn, communities. Reella: café, högskola, replokaler, festivaler och arrangemang. Utveckla kommunikationssätten genom spridning av kunskap om möjliga reella och digitala vägar till kommunikation. Genom möten får deltagare möjlighet att hitta samarbeten för att delta i skarpa lägen för eget lärande och att skapa kontakter med t ex akademin, näringen eller kultursektorn, vilket kan ge gemensamma projekt och verksamheter. Det kan också uppstå kontakter där deltagare hittar personlig mentor i etablerad artist eller filmskapare eller möjlighet till praktik inom branschen. Nätverk kan användas som forum för att utveckla råvaror för förädling till produkter eller tjänster. Samverkan kan också ge effekten att elever genom projektet UF-företag, provar på att driva verksamhet inom upplevelseområdet efter man slutat skolan. Exempel på praktiska aktiviteter för idéutveckling kan vara workshops där man får möjlighet att pitcha sin idé, idéakut och nätverksauktioner där idéer och behov auktioneras ut. På hemsidan kan finnas en akutknapp, där man kan få snabba svar på akuta problem eller frågor, från resurspersonerna. En uppsjö av andra testbara idéer har uppkommit redan i förstudien.

6 Vad är nytt? Bred syn på entreprenörskap. Personligt, socialt och kulturellt. Immateriella värden. Formellt användande av befintliga reella och digitala mötesplatser Resurspersoner med insikt i och erfarenhet av fokusområden Fokus på personliga drivkrafter för utveckling och skapande för utveckling av affärer! Utveckling av kunskaper om kommunikationssätt, digitala och reella Målgruppen semiprofessionella. Aktörer i det tidiga skedet där drömmar och visioner styr, och man vet att man vill göra något mer än att arbeta endast ideellt, men ännu inte i vilken form. En första stödinstans för idébärare. Ett stöd som saknas idag. Ny infrastruktur inom upplevelsenäringen och systematiskt arbete med idéutveckling vilket skapar en ny och växande näringsgren inom kultur- och upplevelseområdet i Blekinge. Horisontella mål Jämställdhet Inom projektet bedrivs ett speciellt delprojekt inriktat på kvinnors entreprenörskap. Det är p g a den stora mansdominansen och könssegregeringen inom våra områden, väldigt viktigt att göra speciella insatser inom de olika delområdena: Coaching: Resurspersoner kommer att utbildas i genuskunskap och jämställdhet. Vissa av coacherna kommer att arbeta med specifik coaching mot kvinnor och deras behov. Nätverk: Vissa av nätverken kommer att vara inriktade på endast kvinnor, men också samarbeta med de andra nätverken. Mötesplatser: Genom inriktningen att hitta nya, kreativa platser för möten, där idéer kan utvecklas, så kan mötesplatser som riktar sig till eller lockar en högre grad kvinnor, nyttjas. Vi kommer dessutom att lägga in aktiviteter inom jämställdhet och genus specifikt kopplat till branschen. Genomgående tanke i projektet är att se olikhet som en styrka och en fördel och då finns det stora möjligheter till idéer och kunskaper som sträcker sig utanför "mansnormen". Integration Projektet kommer att ta tillvara etnisk och kulturell mångfald inom de olika delområdena: Coaching: Resurspersoner kommer att utbildas i mångkultur. Vissa av coacherna kommer att arbeta med specifik coaching mot aktörer med annan etnisk eller kulturell bakgrund och deras behov. Nätverk: Vissa av nätverken kommer att vara inriktade på mångkulturellt entreprenörskap inom upplevelseområdet. De kommer också att samarbeta med de andra nätverken. Mötesplatser: Genom inriktningen att hitta nya, kreativa platser för möten, där idéer kan utvecklas, så kan mötesplatser som riktar sig till eller lockar en högre grad av aktörer med annan etnisk eller kulturell bakgrund, nyttjas. Vi kommer dessutom att lägga in aktiviteter inom mångkultur, etnisk och kulturell mångfald, specifikt kopplat till branschen. Genomgående tanke i projektet är att se olikhet som en styrka och en fördel och då finns det stora möjligheter för idéer och kunskaper som sträcker sig utanför "svensknormen".

7 Miljö Vi kan minska belastningen på miljön genom att i stor grad använda digitala kommunikationssätt, vilka gör att förorenande resor kan minskas. Genom användande av befintliga mötesplatser och genom att nyttja gemensamma lokaler, så minskar vi också resandet med bil samt har möjligheten att träffa och samla fler människor med mindre energiåtgång. Genom spridning av kunskaper om mobila och IT-drivna tjänster kan vi också medverka till en utveckling mot hållbar tillväxt. Coacher ska få kunskaper i effektivisering av energianvändning, resurssnålhet och återanvändning vid produktion av tjänster och upplevelser. De ska också ha kunskaper i förutsättningar för god hälsa och kulturens betydelse för folkhälsan. Stora möjligheter finns för bevarande, brukande och utveckling av kulturellt arv i kombination med nya tekniker. Överensstämmelse med RTP Projektet stämmer väl överens med skrivningar i det Regionala Tillväxtprogrammet: "Såhär skapar Blekinge sin framtid", både när det gäller kartbilden Det hållbara Blekinge och Det samverkande Blekinge. Men framförallt när det gäller Det innovativa Blekinge och innehållet att utveckla gränssnitten mellan upplevelser, kultur, turism och informationsteknologi samt stimulering av kreativitet och entreprenörskap. Men också när det handlar om Det attraktiva Blekinge och kulturens och upplevelseindustrins betydelse som tillväxtskapande faktor och kulturens betydelse för turismen. Organisation Projektägare Musik i Blekinge i samverkan med Reaktor Sydost och Region Blekinge. En styrgrupp med representanter från huvudfinansiärer. En referensgrupp med delaktiga aktörer från FUNK. Projektledning: Camilla Bengtsson, Musik i Blekinge.

8 Medfinansieringsparter Länsstyrelsen Blekinge: Maud-pengar Blekinge Tekniska Högskola Netport Blekinge Business Incubator Övrig samverkan Föreningar, projekt etc. Alarm verksamhet som stödjer, inspirerar och synliggör unga tjejer som håller på med musik. Grrltech riksförbundet som stöttar unga tjejer inom digitala medier och ledarskap. Booster riksförbund för verksamhet inom digitala medier, samhällsförändring och entreprenörskap. Zena Netportprojekt som arbetar för att fler tjejer ska ta plats inom digitala medier och spelprogrammering. Izon nätverket för inflytande, inspiration och interaktivitet i Sydöstra Sverige Balzac mångkulturellt nätverk i Ronneby Zola mångkulturellt nätverk i Karlshamn Handikappförbundens samarbetsorgan många fler Akademin Hyper Island Musikhögskolan i Malmö Sverker, Cecilia på Karriärkontoret. Utbildningar till musiker och musiklärare m.m. Rådgivning, affärsutveckling etc. Almi BNI nätverk för affärsutveckling Ung Företagsamhet Delta Garden Kommuner Svenskt Näringsliv Företagarna Nyföretagarcentrum Coompanion för kooperation och gemensamt företagande Rockcity Hultsfred Musiclink AB Daniel Johansson, industridoktorand BTH Telecom city? Regionala närinsglivskontoret Cissi Sturesson Turism, besöksnäring Sydostturism Destination Blekinge

9 Utvärdering och spridning Kvalitativ utvärdering med målgrupper kontinuerligt under projektet. Delrapport varje år till finansiärer. Slututvärdering av projektets olika delar vilken finns med i den skriftliga slutrapporten. En plan upprättas för spridande av information om projektet och dess resultat. Både reella och digitala mötesplatser kommer att användas och det blir en naturlig spridning tack vare resurspersoners höga grad av extern kommunikation och projektets metoder. Publik presentation av metoder och arbetssätt i form av en dummie-handledning på nätet och ev. även i tryckt form. Vi kan förvänta oss ett stort lokalt medialt intresse eftersom detta är ett omfattande och nyskapande projekt, vilket därmed gör att information om projektet kommer att spridas.

10 Tidsplan 2008 våren Rekrytering av tio resurpersoner. Utbildning och utveckling av dem för introduktion i projektet. Studiebesök och kunskapsinhämtning. De arbetar fram gemensam plan för sitt arbete. Insamling av forskningsresultat och goda exempel. Inventera vad som finns och vad som kan utvecklas i entreprenöriell riktning. Upprättande av en "bank" sammanställning som ska finnas på hemsidan. Produktion av pedagogisk presentation av projektets syften, arbetssätt och möjligheter. Samarbete med marknadsförare. Uppstart av attitydarbete för att sprida projektets tankesätt. Egen hemsida för info om projektet. Inventera målgrupp. Kartläggning av var de är/vad de gör idag. Inventera behov, möjligheter och förutsättningar. Styrgrupp tillsätts 2008 hösten Start aktivt coachingarbete. Börja arbeta med ett antal presumtiva aktörer. Kontinuerlig gemensam utveckling av resurspersoner. Starta upp första nätverket. Börja koppla samman gräsrötter. Testa konkreta mötesplatsaktiviteter. Utarbeta verktyg, metoder och samverkansformer. Testa olika metoder för kommunikation; digitala och reella via mötesplatserna. Utse referensgrupp 2009 Ytterligare presumtiva aktörer involveras. Uppstart av fler nätverk. Börja koppla samma nätverken med varandra. Utvärdera testen av konkreta mötesplatsaktiviteter, en plan för fortsatt arbete görs. Bygga vidare på de konkreta mötesplatsaktiviteter som fungerat bra och utöka antalet aktiviteter. Utvärdera testen av kommunikationsmetoder, en plan för fortsatt arbete görs. Bygga vidare på de olika metoder för kommunikation som fungerat bra och utöka kommunikationen Ytterligare presumtiva aktörer involveras Fullt utbyggt med ett antal nätverk som också är kopplade till varandra och samarbetar. Fullt utbyggt med konkreta mötesplatsaktiviteter som fungerar bra. Fullt utbyggt med metoder för kommunikation som fungerar bra. Spridning av metoder och resultat till andra aktörer enligt en plan som upprättas En plan upprättas för hur verksamheten ska utvecklas vidare efter projektets slut. Avslutning och utvärdering

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

RAPPORT. Utvärdering av Blekinge Upp. Region Blekinge. Sweco EuroFutures AB SWECO EUROFUTURESSWECO EUROFUTURES. Terese Strenger och Jenny Sjöholm

RAPPORT. Utvärdering av Blekinge Upp. Region Blekinge. Sweco EuroFutures AB SWECO EUROFUTURESSWECO EUROFUTURES. Terese Strenger och Jenny Sjöholm Region Blekinge Utvärdering av Blekinge Upp Uppdragsnummer 3580529000 Bild hämtat 2011-05-03 från www.upp2011/innehall/ Stockholm 2011-05-05 Sweco EuroFutures AB SWECO EUROFUTURESSWECO EUROFUTURES Terese

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se)

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se) Nyhetsbrev nr 2: 28 maj 2015 Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer