Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28"

Transkript

1 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation i Blekinge. Det ideella entreprenörskapet är stort men få tar det vidare. Samtidigt är upplevelseindustrin ett tillväxtområde i Sverige och det finns stora möjligheter. Generellt sett är synen på vad som är entreprenörskap ganska smal. Det finns behov av att utveckla och bredda verksamheten inom upplevelseområdet i Blekinge, att bättre ta tillvara allt det som redan görs och arbeta mer med entreprenörskap. Vi ser behov av att göra fler till en del av den samhällsutveckling som sker inom upplevelseområdet, att öka delaktigheten och få fler aktiva, vilket kan ge mer aktivitet och ökade resurser. Men stöd behövs precis som inom andra branscher. Det finns behov av gemensamma hängrännor och crossmedialt arbete inom musik, film och ung kommunikation men också med omgivande områden och aktörer. Det behövs ett attitydarbete för att överbrygga revir och prestigetänkande; att eftersträva vi-känsla och sprida vetskapen om att alla tjänar på ett ökat samarbete. Vi ser en nytta av större samordning av aktiviteter och verksamheter. Vi ser också att ökade kunskaper om kopplingen mellan kulturen, det ideella och näringen, kommersiella, behövs. Vi vill inte uppfinna hjulet på nytt utan dra nytta av de strukturer och metoder som finns. Vi vill ta tillvara synergieffekter och samverka med och komplettera andra aktörer inom affärsutveckling och rådgivning. Vi vill komplettera den individuella kreativiteten som finns med kollektiv kreativitet. Förutom att stärka möjligheterna för innovation och kvalitet så skapas även gemensamma kanaler mot t ex kunder och media. Vi vill betona samverkan och vi vill fånga upp både offentliga och privata aktörer för att skapa långsiktighet. Vi vill arbeta med den kulturella infrastrukturen för att olika aktörer ska kunna se sin roll i en helhet. Genom det ideella kulturlivets föreningar kan talanger förädlas och barn och unga fångas upp. Förstudien Under hösten har vi genomfört en förstudie där vi arbetat med nedanstående uppmärksammade behov. I förstudien har vi arbetat med kontaktskapande och diskussion med en mångfald olika aktörer från näringen, akademin, kulturen och det offentliga. En grupp på ca 10 personer, har varit konkret aktiva i det gemensamma idé- och förberedelsearbetet.

2 Förstudiens mål var att rigga ett utvecklingsprojekt för entreprenörskap och tillväxt inom områdena musik, film och ung kommunikation och det gemensamma där emellan. Det vi ville arbeta mot var ett stort ramprojekt inom Regional konkurrenskraft och sysselsättning med flera ingående delprojekt. Men andra alternativ tilläts också dyka upp under processen. Behov Förstudiearbetet utgick från fyra definierade, centrala behov: Nätverk och kontakter: Vi behöver bredda nätverk till att omfatta fler aktörer från t ex näringsliv, organisationer och besöksnäring. Det behövs också en allmän crossover-verksamhet, vilket kan öppna upp för helt nya verksamheter. Mötesplatser behövs och det finns behov av att koppla ihop människor, teknik, geografi, verksamhet, arrangemang etc. för gemensam utveckling och ökning av produktion av upplevelser. Kunskap och kompetens: Det brister mycket i kunskaper runt såväl grundläggande samhällskunskap, ekonomi, management, marknadsföring såsom entreprenöriellt tänkande. Genom real cases kan man hamna i situationer där man får vetskap om sina brister i kunskap. Behov finns också av kunskaper om nyttjandet av digitala möjligheter och kommunikationssätt. Idéutveckling och innovation: Det finns många goda idéer på en grundnivå men de kommer sällan vidare och det beror bl a på att kunskaper i idéutveckling och reell stöttning saknas. Utvecklingsarbete när det gäller tjänster behövs också för att ta tillvara kulturens möjligheter i t ex sidonäringar, besöksnäringen, evenemang/events, hälsosammanhang, som varumärkesbyggare och i lärande. Attityder: Av tradition och vana betraktas kulturområdet på många håll fortfarande som endast en ideell fritidssyssla och inget man kan leva på. Det krävs ett attitydarbete på många olika nivåer för att visa på goda exempel och möjligheter. Syften Projektets syften är att bygga gemensamma hängrännor och nätverk och arbeta crossmedialt med musik, film och ung kommunikation i syfte att öka entreprenörskap och sysselsättning inom upplevelseindustrin i Blekinge. Genom projektet kan vi medverka till och visa på möjligheter att leva på det man älskar att göra. På det sättet kan vi öka entreprenörskapet också ur personligt perspektiv och medverka till att individer identifierar sig som skapare och producenter av en skillnad. Vi kan bidra till större deltagande och förmågor att skapa sitt egna arbete. Vi kan bygga vidare på människors styrkor och det man är bra på. Projektet identifierar, kopplar ihop och sammanför eldsjälar med goda idéer. Vi ser möjligheter att öka både den reella och digitala kommunikationen för ökad idéutveckling och ökad samverkan över gränser. Projektet medverkar till ökade kunskaper och marknadsorientering och ger redskap för att ta sig vidare i sin affärsutveckling. Projektet har ett fokus på personliga drivkrafter och känslor för utveckling och skapande för utveckling av affärer! Vad är dina motiv för aktivitet, vad driver dej? Genom att påverka attityder och bidra till att skapa mening, förståelse, engagemang och vilja, kan vi befästa att kulturområdet också kan vara en näring och något man kan leva

3 på. Vi kan motverka revir- och prestigetänkande och nå nya grupper och människor. Projektet fungerar som en förinkubator och kompletterar annan stödverksamhet, samt är en del av allt som händer inom upplevelseområdet och hos olika aktörer inom affärsutveckling, rådgivning och inkubatorverksamhet, varför nära samarbete med dessa olika aktörer finns. Genom delprojektet Kvinnligt entreprenörskap inom musik, film och ung kommunikation, kan vi arbeta specifikt med verksamhet som stödjer kvinnors entreprenörskap och andelen kvinnor inom våra områden. Då kan vi också i högre grad ta fram och synliggöra kvinnliga förebilder. Medel till delprojektet har sökt från Länsstyrelsens sk Maudpengar. Mål Blekinge ska bli en utvecklingsmiljö för semiprofessionella för produkter och tjänster inom musik, film och ung kommunikation. Projektet blir en plattform för samverkan för lärande, utveckling av idéer samt affärer över gränser. Projektet bidrar till tillväxt inom upplevelseområdet som inte bara är ekonomisk utan också personlig, kulturell eller social. Målgruppen ska skapa verksamhet, sysselsättning och arbetstillfällen inom upplevelsesektorn, framförallt inom musik, film och ung kommunikation. Sysselsättning kan ske t ex genom start av eget företag, förening, projekt eller genom att skapa sig en anställning hos befintlig aktör. Verksamheten behöver inte vara helt ny men ska ha nyskapande delar t ex ökad samverkan eller utvecklade kommunikationssätt. Resultat Uppstartade och utvecklade processer, metoder och arbetssätt som byggs vidare på hos befintliga aktörer. Projektet resulterar i att behovet av resurspersoner klarläggs hos regionala organisationer och medaktörer och att samverkan mellan aktörer ökar, vilket ger ökad entreprenöriell verksamhet. Projektet medverkar till ökad attraktivitet och regional utveckling och att Blekinge blir satt på kartan i upplevelsesverige. Det medverkar också till en uppbyggd infrastruktur för systematiskt idéarbete, kunskapsutbyte och attitydförändring, ökad kommunikation och en breddad syn på entreprenörskap. Effekt Ett antal aktiva, självlevande nätverk för semiprofessionella utövare inom upplevelseindustrin i Blekinge. Nätverken arbetar vidare efter projektets syften. Tydlig attitydförändring i samhället till samarbete och entreprenörskap inom kulturoch upplevelseområdet. En övergripande organisation som driver entreprenörskapsarbetet vidare och som har ansvar för samordning, ledarskap och fortsatt utveckling, samt fortsatt stöd att vidareutveckla verksamhet och idéer som startat inom projektet. Alternativ kan vara att arbetet drivs vidare inom befintliga regionala organisationer och att resurspersonernas kunskaper, erfarenhet och nätverk tas tillvara där. En utveckling mot ökat samarbete med Skåneregionens aktörer, t ex Musik i Syd, Film i syd, Musikhögskolan, K3 m.fl.

4 Indikatorer Antal projekt 1 Antal deltagare i projekt 200 Antal deltagande företag 10 Antal skapade arbetstillfällen 40 Antal nystartade företag 15 Avgränsning från ordinarie verksamhet I länsmusikens uppdrag från staten ingår inte att arbeta med entreprenörskap och tillväxtbefrämjande verksamhet och Musik i Blekinge har inte varit uttalat verksam inom dessa områden tidigare, även om den normala verksamheten kan anses som entreprenöriell på en del sätt. Åtgärderna i projektet ligger utanför även Reaktor Sydosts ordinarie verksamhet genom att det handlar om att stimulera målgruppen direkt. I sin dagliga verksamhet arbetar de främst med vuxna som har barn, unga och unga vuxna som målgrupp. Inriktningen att stimulera entreprenörsskap specifikt inom film, musik och ung kommunikation och områdena däremellan, är helt ny verksamhet. Projektet innebär en möjlighet attt spetsa till kunskaper och kompetens i hur man på bästa sätt kan stimulera kreativa näringar i regionen. Och projektet avser att skapa helt nya nätverk och använda sig av nya metoder och arbetssätt. Målgrupp Semiprofessionella eldsjälar (kan t ex vara musiker, låtskrivare, arrangörer, filmskapare, manusförfattare, tekniker m.fl.) inom musik, film och ung kommunikation, samt relaterade aktörer inom forskning, utbildning, näring och kultur (FUNK). Målgruppen är primärt mellan 16 och 40 år. De kan vara arbetslösa, sysselsatta inom andra områden eller studerande, men med det gemensamma intresset att de vill åstadkomma något och bedriva verksamhet inom musik, film och ung kommunikation och i dess skärningspunkter. Metoder 1. Coaching Projektet kommer att anställa 10 st resurspersoner som arbetar 50% i projektet. Resurspersonerna arbetar som coacher, processledare, ambassadörer, bollplank, mentorer, faddrar och nätverkskoordinatorer. Resurspersoner ska ha insikt i och erfarenhet av varierande delar inom branscherna och en bredd i sin bakgrund. Bredden och variationen i deras insikter, intressen, styrkor, kunskaper och erfarenheter samt deras spridning geografiskt, åldersmässigt, könsmässigt och etniskt, är en nödvändighet för att kunna arbeta brett och nå ut till den spridda målgruppen. Resurspersoner ska förmedla och medverka till kunskaper i t ex entreprenöriellt tänkande, FUNK-samarbete, ekonomi, branschkunskap m.m. De ska uppmuntra deltagares egen kunskapssökning och breddning inom t ex teknik, marknadsföring, arrangemang och genomförandet av real cases, medverkan i olika musik- och filmsammanhang samt stimulera självförtroende och mod. De fungerar som medlare och tolkar mot affärsrådgivning som redan finns inom t ex inkubatorverksamhet och Almi. De ska ge andra aktuella verktyg för startandet av företag inom branschen och gärna vara förebilder, dvs arbeta entreprenöriellt eller själva skapat sig sitt jobb inom upplevelseindustrin eller

5 relaterat. Det är också viktigt att de arbetar med jämställdhets-, integrations- och miljöperspektiven. Coacher kommer också att arbeta tillsammans med Ung Företagsamhet för att få in andra infallsvinklar och branschkunskap i UF-företagandet och för att fånga upp eldsjälar och bra idéer efter man slutat skolan. De aktiviteter som görs inom skolan ligger utanför projektets kostnader. Genom coachingen kan också ges möjligheter till praktik för arbetssökande eller studerande och kompletterande finansiering och resurser till projekt kan hittas. Det har redan i förstudien uppstått en hel del idéer om projekt och verksamheter, efter behov som uppmärksammats. 2. Nätverk Byggande av nätverk med huvudsyfte att ge människor möjlighet att träffas över FUNKgränser för kunskapsutbyte eller gemensam utveckling av idéer och affärer inom upplevelseområdet. Nätverken kommer att samarbeta med andra nätverk och med varandra. Nätverken byggs upp av och koordineras av resurspersonerna. Nätverken kan ha olika syften t ex idéutveckling, infospridning, personlig utveckling, kontaktskapande eller attitydpåverkan för målen ekonomi, affärer, utveckling, lärande eller karriär men i kombination med glädje och det gemensamma syftet: Saker ska hända! Nätverken kännetecknas av delaktighet och personlig nytta! Nätverksaktiviteter kan vara fikaträffar, after work och mingelträffar. En uppsjö av andra testbara idéer har uppkommit redan i förstudien. 3. Mötesplatser Användande av befintliga reella och digitala mötesplatser för idéutveckling, nätverksskapande och attitydarbete. Hitta nya kreativa platser där idéer ges möjlighet att utvecklas. Möten ska präglas av ett hängrännetänk mellan FUNK-områden och relationsskapande. De kan också användas för personlig utveckling och inveckling, behovs- och kunskapsutbyte, samla resurser och kunskap, trendspridning, forskningsspridning, byte tjänster, goda exempel, testplattformar, samordning samt utveckling av verktyg och metoder. De ska också användas för att överföra kommunikationskunskaper mellan t ex generationer, grupper, kulturer eller sammanhang och för att hitta musik- och filmintresserade som idag inte har nån relation till MiB eller Reaktor Sydost. Exempel på digitala mötesplatser: Facebook, msn, communities. Reella: café, högskola, replokaler, festivaler och arrangemang. Utveckla kommunikationssätten genom spridning av kunskap om möjliga reella och digitala vägar till kommunikation. Genom möten får deltagare möjlighet att hitta samarbeten för att delta i skarpa lägen för eget lärande och att skapa kontakter med t ex akademin, näringen eller kultursektorn, vilket kan ge gemensamma projekt och verksamheter. Det kan också uppstå kontakter där deltagare hittar personlig mentor i etablerad artist eller filmskapare eller möjlighet till praktik inom branschen. Nätverk kan användas som forum för att utveckla råvaror för förädling till produkter eller tjänster. Samverkan kan också ge effekten att elever genom projektet UF-företag, provar på att driva verksamhet inom upplevelseområdet efter man slutat skolan. Exempel på praktiska aktiviteter för idéutveckling kan vara workshops där man får möjlighet att pitcha sin idé, idéakut och nätverksauktioner där idéer och behov auktioneras ut. På hemsidan kan finnas en akutknapp, där man kan få snabba svar på akuta problem eller frågor, från resurspersonerna. En uppsjö av andra testbara idéer har uppkommit redan i förstudien.

6 Vad är nytt? Bred syn på entreprenörskap. Personligt, socialt och kulturellt. Immateriella värden. Formellt användande av befintliga reella och digitala mötesplatser Resurspersoner med insikt i och erfarenhet av fokusområden Fokus på personliga drivkrafter för utveckling och skapande för utveckling av affärer! Utveckling av kunskaper om kommunikationssätt, digitala och reella Målgruppen semiprofessionella. Aktörer i det tidiga skedet där drömmar och visioner styr, och man vet att man vill göra något mer än att arbeta endast ideellt, men ännu inte i vilken form. En första stödinstans för idébärare. Ett stöd som saknas idag. Ny infrastruktur inom upplevelsenäringen och systematiskt arbete med idéutveckling vilket skapar en ny och växande näringsgren inom kultur- och upplevelseområdet i Blekinge. Horisontella mål Jämställdhet Inom projektet bedrivs ett speciellt delprojekt inriktat på kvinnors entreprenörskap. Det är p g a den stora mansdominansen och könssegregeringen inom våra områden, väldigt viktigt att göra speciella insatser inom de olika delområdena: Coaching: Resurspersoner kommer att utbildas i genuskunskap och jämställdhet. Vissa av coacherna kommer att arbeta med specifik coaching mot kvinnor och deras behov. Nätverk: Vissa av nätverken kommer att vara inriktade på endast kvinnor, men också samarbeta med de andra nätverken. Mötesplatser: Genom inriktningen att hitta nya, kreativa platser för möten, där idéer kan utvecklas, så kan mötesplatser som riktar sig till eller lockar en högre grad kvinnor, nyttjas. Vi kommer dessutom att lägga in aktiviteter inom jämställdhet och genus specifikt kopplat till branschen. Genomgående tanke i projektet är att se olikhet som en styrka och en fördel och då finns det stora möjligheter till idéer och kunskaper som sträcker sig utanför "mansnormen". Integration Projektet kommer att ta tillvara etnisk och kulturell mångfald inom de olika delområdena: Coaching: Resurspersoner kommer att utbildas i mångkultur. Vissa av coacherna kommer att arbeta med specifik coaching mot aktörer med annan etnisk eller kulturell bakgrund och deras behov. Nätverk: Vissa av nätverken kommer att vara inriktade på mångkulturellt entreprenörskap inom upplevelseområdet. De kommer också att samarbeta med de andra nätverken. Mötesplatser: Genom inriktningen att hitta nya, kreativa platser för möten, där idéer kan utvecklas, så kan mötesplatser som riktar sig till eller lockar en högre grad av aktörer med annan etnisk eller kulturell bakgrund, nyttjas. Vi kommer dessutom att lägga in aktiviteter inom mångkultur, etnisk och kulturell mångfald, specifikt kopplat till branschen. Genomgående tanke i projektet är att se olikhet som en styrka och en fördel och då finns det stora möjligheter för idéer och kunskaper som sträcker sig utanför "svensknormen".

7 Miljö Vi kan minska belastningen på miljön genom att i stor grad använda digitala kommunikationssätt, vilka gör att förorenande resor kan minskas. Genom användande av befintliga mötesplatser och genom att nyttja gemensamma lokaler, så minskar vi också resandet med bil samt har möjligheten att träffa och samla fler människor med mindre energiåtgång. Genom spridning av kunskaper om mobila och IT-drivna tjänster kan vi också medverka till en utveckling mot hållbar tillväxt. Coacher ska få kunskaper i effektivisering av energianvändning, resurssnålhet och återanvändning vid produktion av tjänster och upplevelser. De ska också ha kunskaper i förutsättningar för god hälsa och kulturens betydelse för folkhälsan. Stora möjligheter finns för bevarande, brukande och utveckling av kulturellt arv i kombination med nya tekniker. Överensstämmelse med RTP Projektet stämmer väl överens med skrivningar i det Regionala Tillväxtprogrammet: "Såhär skapar Blekinge sin framtid", både när det gäller kartbilden Det hållbara Blekinge och Det samverkande Blekinge. Men framförallt när det gäller Det innovativa Blekinge och innehållet att utveckla gränssnitten mellan upplevelser, kultur, turism och informationsteknologi samt stimulering av kreativitet och entreprenörskap. Men också när det handlar om Det attraktiva Blekinge och kulturens och upplevelseindustrins betydelse som tillväxtskapande faktor och kulturens betydelse för turismen. Organisation Projektägare Musik i Blekinge i samverkan med Reaktor Sydost och Region Blekinge. En styrgrupp med representanter från huvudfinansiärer. En referensgrupp med delaktiga aktörer från FUNK. Projektledning: Camilla Bengtsson, Musik i Blekinge.

8 Medfinansieringsparter Länsstyrelsen Blekinge: Maud-pengar Blekinge Tekniska Högskola Netport Blekinge Business Incubator Övrig samverkan Föreningar, projekt etc. Alarm verksamhet som stödjer, inspirerar och synliggör unga tjejer som håller på med musik. Grrltech riksförbundet som stöttar unga tjejer inom digitala medier och ledarskap. Booster riksförbund för verksamhet inom digitala medier, samhällsförändring och entreprenörskap. Zena Netportprojekt som arbetar för att fler tjejer ska ta plats inom digitala medier och spelprogrammering. Izon nätverket för inflytande, inspiration och interaktivitet i Sydöstra Sverige Balzac mångkulturellt nätverk i Ronneby Zola mångkulturellt nätverk i Karlshamn Handikappförbundens samarbetsorgan många fler Akademin Hyper Island Musikhögskolan i Malmö Sverker, Cecilia på Karriärkontoret. Utbildningar till musiker och musiklärare m.m. Rådgivning, affärsutveckling etc. Almi BNI nätverk för affärsutveckling Ung Företagsamhet Delta Garden Kommuner Svenskt Näringsliv Företagarna Nyföretagarcentrum Coompanion för kooperation och gemensamt företagande Rockcity Hultsfred Musiclink AB Daniel Johansson, industridoktorand BTH Telecom city? Regionala närinsglivskontoret Cissi Sturesson Turism, besöksnäring Sydostturism Destination Blekinge

9 Utvärdering och spridning Kvalitativ utvärdering med målgrupper kontinuerligt under projektet. Delrapport varje år till finansiärer. Slututvärdering av projektets olika delar vilken finns med i den skriftliga slutrapporten. En plan upprättas för spridande av information om projektet och dess resultat. Både reella och digitala mötesplatser kommer att användas och det blir en naturlig spridning tack vare resurspersoners höga grad av extern kommunikation och projektets metoder. Publik presentation av metoder och arbetssätt i form av en dummie-handledning på nätet och ev. även i tryckt form. Vi kan förvänta oss ett stort lokalt medialt intresse eftersom detta är ett omfattande och nyskapande projekt, vilket därmed gör att information om projektet kommer att spridas.

10 Tidsplan 2008 våren Rekrytering av tio resurpersoner. Utbildning och utveckling av dem för introduktion i projektet. Studiebesök och kunskapsinhämtning. De arbetar fram gemensam plan för sitt arbete. Insamling av forskningsresultat och goda exempel. Inventera vad som finns och vad som kan utvecklas i entreprenöriell riktning. Upprättande av en "bank" sammanställning som ska finnas på hemsidan. Produktion av pedagogisk presentation av projektets syften, arbetssätt och möjligheter. Samarbete med marknadsförare. Uppstart av attitydarbete för att sprida projektets tankesätt. Egen hemsida för info om projektet. Inventera målgrupp. Kartläggning av var de är/vad de gör idag. Inventera behov, möjligheter och förutsättningar. Styrgrupp tillsätts 2008 hösten Start aktivt coachingarbete. Börja arbeta med ett antal presumtiva aktörer. Kontinuerlig gemensam utveckling av resurspersoner. Starta upp första nätverket. Börja koppla samman gräsrötter. Testa konkreta mötesplatsaktiviteter. Utarbeta verktyg, metoder och samverkansformer. Testa olika metoder för kommunikation; digitala och reella via mötesplatserna. Utse referensgrupp 2009 Ytterligare presumtiva aktörer involveras. Uppstart av fler nätverk. Börja koppla samma nätverken med varandra. Utvärdera testen av konkreta mötesplatsaktiviteter, en plan för fortsatt arbete görs. Bygga vidare på de konkreta mötesplatsaktiviteter som fungerat bra och utöka antalet aktiviteter. Utvärdera testen av kommunikationsmetoder, en plan för fortsatt arbete görs. Bygga vidare på de olika metoder för kommunikation som fungerat bra och utöka kommunikationen Ytterligare presumtiva aktörer involveras Fullt utbyggt med ett antal nätverk som också är kopplade till varandra och samarbetar. Fullt utbyggt med konkreta mötesplatsaktiviteter som fungerar bra. Fullt utbyggt med metoder för kommunikation som fungerar bra. Spridning av metoder och resultat till andra aktörer enligt en plan som upprättas En plan upprättas för hur verksamheten ska utvecklas vidare efter projektets slut. Avslutning och utvärdering

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer