Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28"

Transkript

1 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation i Blekinge. Det ideella entreprenörskapet är stort men få tar det vidare. Samtidigt är upplevelseindustrin ett tillväxtområde i Sverige och det finns stora möjligheter. Generellt sett är synen på vad som är entreprenörskap ganska smal. Det finns behov av att utveckla och bredda verksamheten inom upplevelseområdet i Blekinge, att bättre ta tillvara allt det som redan görs och arbeta mer med entreprenörskap. Vi ser behov av att göra fler till en del av den samhällsutveckling som sker inom upplevelseområdet, att öka delaktigheten och få fler aktiva, vilket kan ge mer aktivitet och ökade resurser. Men stöd behövs precis som inom andra branscher. Det finns behov av gemensamma hängrännor och crossmedialt arbete inom musik, film och ung kommunikation men också med omgivande områden och aktörer. Det behövs ett attitydarbete för att överbrygga revir och prestigetänkande; att eftersträva vi-känsla och sprida vetskapen om att alla tjänar på ett ökat samarbete. Vi ser en nytta av större samordning av aktiviteter och verksamheter. Vi ser också att ökade kunskaper om kopplingen mellan kulturen, det ideella och näringen, kommersiella, behövs. Vi vill inte uppfinna hjulet på nytt utan dra nytta av de strukturer och metoder som finns. Vi vill ta tillvara synergieffekter och samverka med och komplettera andra aktörer inom affärsutveckling och rådgivning. Vi vill komplettera den individuella kreativiteten som finns med kollektiv kreativitet. Förutom att stärka möjligheterna för innovation och kvalitet så skapas även gemensamma kanaler mot t ex kunder och media. Vi vill betona samverkan och vi vill fånga upp både offentliga och privata aktörer för att skapa långsiktighet. Vi vill arbeta med den kulturella infrastrukturen för att olika aktörer ska kunna se sin roll i en helhet. Genom det ideella kulturlivets föreningar kan talanger förädlas och barn och unga fångas upp. Förstudien Under hösten har vi genomfört en förstudie där vi arbetat med nedanstående uppmärksammade behov. I förstudien har vi arbetat med kontaktskapande och diskussion med en mångfald olika aktörer från näringen, akademin, kulturen och det offentliga. En grupp på ca 10 personer, har varit konkret aktiva i det gemensamma idé- och förberedelsearbetet.

2 Förstudiens mål var att rigga ett utvecklingsprojekt för entreprenörskap och tillväxt inom områdena musik, film och ung kommunikation och det gemensamma där emellan. Det vi ville arbeta mot var ett stort ramprojekt inom Regional konkurrenskraft och sysselsättning med flera ingående delprojekt. Men andra alternativ tilläts också dyka upp under processen. Behov Förstudiearbetet utgick från fyra definierade, centrala behov: Nätverk och kontakter: Vi behöver bredda nätverk till att omfatta fler aktörer från t ex näringsliv, organisationer och besöksnäring. Det behövs också en allmän crossover-verksamhet, vilket kan öppna upp för helt nya verksamheter. Mötesplatser behövs och det finns behov av att koppla ihop människor, teknik, geografi, verksamhet, arrangemang etc. för gemensam utveckling och ökning av produktion av upplevelser. Kunskap och kompetens: Det brister mycket i kunskaper runt såväl grundläggande samhällskunskap, ekonomi, management, marknadsföring såsom entreprenöriellt tänkande. Genom real cases kan man hamna i situationer där man får vetskap om sina brister i kunskap. Behov finns också av kunskaper om nyttjandet av digitala möjligheter och kommunikationssätt. Idéutveckling och innovation: Det finns många goda idéer på en grundnivå men de kommer sällan vidare och det beror bl a på att kunskaper i idéutveckling och reell stöttning saknas. Utvecklingsarbete när det gäller tjänster behövs också för att ta tillvara kulturens möjligheter i t ex sidonäringar, besöksnäringen, evenemang/events, hälsosammanhang, som varumärkesbyggare och i lärande. Attityder: Av tradition och vana betraktas kulturområdet på många håll fortfarande som endast en ideell fritidssyssla och inget man kan leva på. Det krävs ett attitydarbete på många olika nivåer för att visa på goda exempel och möjligheter. Syften Projektets syften är att bygga gemensamma hängrännor och nätverk och arbeta crossmedialt med musik, film och ung kommunikation i syfte att öka entreprenörskap och sysselsättning inom upplevelseindustrin i Blekinge. Genom projektet kan vi medverka till och visa på möjligheter att leva på det man älskar att göra. På det sättet kan vi öka entreprenörskapet också ur personligt perspektiv och medverka till att individer identifierar sig som skapare och producenter av en skillnad. Vi kan bidra till större deltagande och förmågor att skapa sitt egna arbete. Vi kan bygga vidare på människors styrkor och det man är bra på. Projektet identifierar, kopplar ihop och sammanför eldsjälar med goda idéer. Vi ser möjligheter att öka både den reella och digitala kommunikationen för ökad idéutveckling och ökad samverkan över gränser. Projektet medverkar till ökade kunskaper och marknadsorientering och ger redskap för att ta sig vidare i sin affärsutveckling. Projektet har ett fokus på personliga drivkrafter och känslor för utveckling och skapande för utveckling av affärer! Vad är dina motiv för aktivitet, vad driver dej? Genom att påverka attityder och bidra till att skapa mening, förståelse, engagemang och vilja, kan vi befästa att kulturområdet också kan vara en näring och något man kan leva

3 på. Vi kan motverka revir- och prestigetänkande och nå nya grupper och människor. Projektet fungerar som en förinkubator och kompletterar annan stödverksamhet, samt är en del av allt som händer inom upplevelseområdet och hos olika aktörer inom affärsutveckling, rådgivning och inkubatorverksamhet, varför nära samarbete med dessa olika aktörer finns. Genom delprojektet Kvinnligt entreprenörskap inom musik, film och ung kommunikation, kan vi arbeta specifikt med verksamhet som stödjer kvinnors entreprenörskap och andelen kvinnor inom våra områden. Då kan vi också i högre grad ta fram och synliggöra kvinnliga förebilder. Medel till delprojektet har sökt från Länsstyrelsens sk Maudpengar. Mål Blekinge ska bli en utvecklingsmiljö för semiprofessionella för produkter och tjänster inom musik, film och ung kommunikation. Projektet blir en plattform för samverkan för lärande, utveckling av idéer samt affärer över gränser. Projektet bidrar till tillväxt inom upplevelseområdet som inte bara är ekonomisk utan också personlig, kulturell eller social. Målgruppen ska skapa verksamhet, sysselsättning och arbetstillfällen inom upplevelsesektorn, framförallt inom musik, film och ung kommunikation. Sysselsättning kan ske t ex genom start av eget företag, förening, projekt eller genom att skapa sig en anställning hos befintlig aktör. Verksamheten behöver inte vara helt ny men ska ha nyskapande delar t ex ökad samverkan eller utvecklade kommunikationssätt. Resultat Uppstartade och utvecklade processer, metoder och arbetssätt som byggs vidare på hos befintliga aktörer. Projektet resulterar i att behovet av resurspersoner klarläggs hos regionala organisationer och medaktörer och att samverkan mellan aktörer ökar, vilket ger ökad entreprenöriell verksamhet. Projektet medverkar till ökad attraktivitet och regional utveckling och att Blekinge blir satt på kartan i upplevelsesverige. Det medverkar också till en uppbyggd infrastruktur för systematiskt idéarbete, kunskapsutbyte och attitydförändring, ökad kommunikation och en breddad syn på entreprenörskap. Effekt Ett antal aktiva, självlevande nätverk för semiprofessionella utövare inom upplevelseindustrin i Blekinge. Nätverken arbetar vidare efter projektets syften. Tydlig attitydförändring i samhället till samarbete och entreprenörskap inom kulturoch upplevelseområdet. En övergripande organisation som driver entreprenörskapsarbetet vidare och som har ansvar för samordning, ledarskap och fortsatt utveckling, samt fortsatt stöd att vidareutveckla verksamhet och idéer som startat inom projektet. Alternativ kan vara att arbetet drivs vidare inom befintliga regionala organisationer och att resurspersonernas kunskaper, erfarenhet och nätverk tas tillvara där. En utveckling mot ökat samarbete med Skåneregionens aktörer, t ex Musik i Syd, Film i syd, Musikhögskolan, K3 m.fl.

4 Indikatorer Antal projekt 1 Antal deltagare i projekt 200 Antal deltagande företag 10 Antal skapade arbetstillfällen 40 Antal nystartade företag 15 Avgränsning från ordinarie verksamhet I länsmusikens uppdrag från staten ingår inte att arbeta med entreprenörskap och tillväxtbefrämjande verksamhet och Musik i Blekinge har inte varit uttalat verksam inom dessa områden tidigare, även om den normala verksamheten kan anses som entreprenöriell på en del sätt. Åtgärderna i projektet ligger utanför även Reaktor Sydosts ordinarie verksamhet genom att det handlar om att stimulera målgruppen direkt. I sin dagliga verksamhet arbetar de främst med vuxna som har barn, unga och unga vuxna som målgrupp. Inriktningen att stimulera entreprenörsskap specifikt inom film, musik och ung kommunikation och områdena däremellan, är helt ny verksamhet. Projektet innebär en möjlighet attt spetsa till kunskaper och kompetens i hur man på bästa sätt kan stimulera kreativa näringar i regionen. Och projektet avser att skapa helt nya nätverk och använda sig av nya metoder och arbetssätt. Målgrupp Semiprofessionella eldsjälar (kan t ex vara musiker, låtskrivare, arrangörer, filmskapare, manusförfattare, tekniker m.fl.) inom musik, film och ung kommunikation, samt relaterade aktörer inom forskning, utbildning, näring och kultur (FUNK). Målgruppen är primärt mellan 16 och 40 år. De kan vara arbetslösa, sysselsatta inom andra områden eller studerande, men med det gemensamma intresset att de vill åstadkomma något och bedriva verksamhet inom musik, film och ung kommunikation och i dess skärningspunkter. Metoder 1. Coaching Projektet kommer att anställa 10 st resurspersoner som arbetar 50% i projektet. Resurspersonerna arbetar som coacher, processledare, ambassadörer, bollplank, mentorer, faddrar och nätverkskoordinatorer. Resurspersoner ska ha insikt i och erfarenhet av varierande delar inom branscherna och en bredd i sin bakgrund. Bredden och variationen i deras insikter, intressen, styrkor, kunskaper och erfarenheter samt deras spridning geografiskt, åldersmässigt, könsmässigt och etniskt, är en nödvändighet för att kunna arbeta brett och nå ut till den spridda målgruppen. Resurspersoner ska förmedla och medverka till kunskaper i t ex entreprenöriellt tänkande, FUNK-samarbete, ekonomi, branschkunskap m.m. De ska uppmuntra deltagares egen kunskapssökning och breddning inom t ex teknik, marknadsföring, arrangemang och genomförandet av real cases, medverkan i olika musik- och filmsammanhang samt stimulera självförtroende och mod. De fungerar som medlare och tolkar mot affärsrådgivning som redan finns inom t ex inkubatorverksamhet och Almi. De ska ge andra aktuella verktyg för startandet av företag inom branschen och gärna vara förebilder, dvs arbeta entreprenöriellt eller själva skapat sig sitt jobb inom upplevelseindustrin eller

5 relaterat. Det är också viktigt att de arbetar med jämställdhets-, integrations- och miljöperspektiven. Coacher kommer också att arbeta tillsammans med Ung Företagsamhet för att få in andra infallsvinklar och branschkunskap i UF-företagandet och för att fånga upp eldsjälar och bra idéer efter man slutat skolan. De aktiviteter som görs inom skolan ligger utanför projektets kostnader. Genom coachingen kan också ges möjligheter till praktik för arbetssökande eller studerande och kompletterande finansiering och resurser till projekt kan hittas. Det har redan i förstudien uppstått en hel del idéer om projekt och verksamheter, efter behov som uppmärksammats. 2. Nätverk Byggande av nätverk med huvudsyfte att ge människor möjlighet att träffas över FUNKgränser för kunskapsutbyte eller gemensam utveckling av idéer och affärer inom upplevelseområdet. Nätverken kommer att samarbeta med andra nätverk och med varandra. Nätverken byggs upp av och koordineras av resurspersonerna. Nätverken kan ha olika syften t ex idéutveckling, infospridning, personlig utveckling, kontaktskapande eller attitydpåverkan för målen ekonomi, affärer, utveckling, lärande eller karriär men i kombination med glädje och det gemensamma syftet: Saker ska hända! Nätverken kännetecknas av delaktighet och personlig nytta! Nätverksaktiviteter kan vara fikaträffar, after work och mingelträffar. En uppsjö av andra testbara idéer har uppkommit redan i förstudien. 3. Mötesplatser Användande av befintliga reella och digitala mötesplatser för idéutveckling, nätverksskapande och attitydarbete. Hitta nya kreativa platser där idéer ges möjlighet att utvecklas. Möten ska präglas av ett hängrännetänk mellan FUNK-områden och relationsskapande. De kan också användas för personlig utveckling och inveckling, behovs- och kunskapsutbyte, samla resurser och kunskap, trendspridning, forskningsspridning, byte tjänster, goda exempel, testplattformar, samordning samt utveckling av verktyg och metoder. De ska också användas för att överföra kommunikationskunskaper mellan t ex generationer, grupper, kulturer eller sammanhang och för att hitta musik- och filmintresserade som idag inte har nån relation till MiB eller Reaktor Sydost. Exempel på digitala mötesplatser: Facebook, msn, communities. Reella: café, högskola, replokaler, festivaler och arrangemang. Utveckla kommunikationssätten genom spridning av kunskap om möjliga reella och digitala vägar till kommunikation. Genom möten får deltagare möjlighet att hitta samarbeten för att delta i skarpa lägen för eget lärande och att skapa kontakter med t ex akademin, näringen eller kultursektorn, vilket kan ge gemensamma projekt och verksamheter. Det kan också uppstå kontakter där deltagare hittar personlig mentor i etablerad artist eller filmskapare eller möjlighet till praktik inom branschen. Nätverk kan användas som forum för att utveckla råvaror för förädling till produkter eller tjänster. Samverkan kan också ge effekten att elever genom projektet UF-företag, provar på att driva verksamhet inom upplevelseområdet efter man slutat skolan. Exempel på praktiska aktiviteter för idéutveckling kan vara workshops där man får möjlighet att pitcha sin idé, idéakut och nätverksauktioner där idéer och behov auktioneras ut. På hemsidan kan finnas en akutknapp, där man kan få snabba svar på akuta problem eller frågor, från resurspersonerna. En uppsjö av andra testbara idéer har uppkommit redan i förstudien.

6 Vad är nytt? Bred syn på entreprenörskap. Personligt, socialt och kulturellt. Immateriella värden. Formellt användande av befintliga reella och digitala mötesplatser Resurspersoner med insikt i och erfarenhet av fokusområden Fokus på personliga drivkrafter för utveckling och skapande för utveckling av affärer! Utveckling av kunskaper om kommunikationssätt, digitala och reella Målgruppen semiprofessionella. Aktörer i det tidiga skedet där drömmar och visioner styr, och man vet att man vill göra något mer än att arbeta endast ideellt, men ännu inte i vilken form. En första stödinstans för idébärare. Ett stöd som saknas idag. Ny infrastruktur inom upplevelsenäringen och systematiskt arbete med idéutveckling vilket skapar en ny och växande näringsgren inom kultur- och upplevelseområdet i Blekinge. Horisontella mål Jämställdhet Inom projektet bedrivs ett speciellt delprojekt inriktat på kvinnors entreprenörskap. Det är p g a den stora mansdominansen och könssegregeringen inom våra områden, väldigt viktigt att göra speciella insatser inom de olika delområdena: Coaching: Resurspersoner kommer att utbildas i genuskunskap och jämställdhet. Vissa av coacherna kommer att arbeta med specifik coaching mot kvinnor och deras behov. Nätverk: Vissa av nätverken kommer att vara inriktade på endast kvinnor, men också samarbeta med de andra nätverken. Mötesplatser: Genom inriktningen att hitta nya, kreativa platser för möten, där idéer kan utvecklas, så kan mötesplatser som riktar sig till eller lockar en högre grad kvinnor, nyttjas. Vi kommer dessutom att lägga in aktiviteter inom jämställdhet och genus specifikt kopplat till branschen. Genomgående tanke i projektet är att se olikhet som en styrka och en fördel och då finns det stora möjligheter till idéer och kunskaper som sträcker sig utanför "mansnormen". Integration Projektet kommer att ta tillvara etnisk och kulturell mångfald inom de olika delområdena: Coaching: Resurspersoner kommer att utbildas i mångkultur. Vissa av coacherna kommer att arbeta med specifik coaching mot aktörer med annan etnisk eller kulturell bakgrund och deras behov. Nätverk: Vissa av nätverken kommer att vara inriktade på mångkulturellt entreprenörskap inom upplevelseområdet. De kommer också att samarbeta med de andra nätverken. Mötesplatser: Genom inriktningen att hitta nya, kreativa platser för möten, där idéer kan utvecklas, så kan mötesplatser som riktar sig till eller lockar en högre grad av aktörer med annan etnisk eller kulturell bakgrund, nyttjas. Vi kommer dessutom att lägga in aktiviteter inom mångkultur, etnisk och kulturell mångfald, specifikt kopplat till branschen. Genomgående tanke i projektet är att se olikhet som en styrka och en fördel och då finns det stora möjligheter för idéer och kunskaper som sträcker sig utanför "svensknormen".

7 Miljö Vi kan minska belastningen på miljön genom att i stor grad använda digitala kommunikationssätt, vilka gör att förorenande resor kan minskas. Genom användande av befintliga mötesplatser och genom att nyttja gemensamma lokaler, så minskar vi också resandet med bil samt har möjligheten att träffa och samla fler människor med mindre energiåtgång. Genom spridning av kunskaper om mobila och IT-drivna tjänster kan vi också medverka till en utveckling mot hållbar tillväxt. Coacher ska få kunskaper i effektivisering av energianvändning, resurssnålhet och återanvändning vid produktion av tjänster och upplevelser. De ska också ha kunskaper i förutsättningar för god hälsa och kulturens betydelse för folkhälsan. Stora möjligheter finns för bevarande, brukande och utveckling av kulturellt arv i kombination med nya tekniker. Överensstämmelse med RTP Projektet stämmer väl överens med skrivningar i det Regionala Tillväxtprogrammet: "Såhär skapar Blekinge sin framtid", både när det gäller kartbilden Det hållbara Blekinge och Det samverkande Blekinge. Men framförallt när det gäller Det innovativa Blekinge och innehållet att utveckla gränssnitten mellan upplevelser, kultur, turism och informationsteknologi samt stimulering av kreativitet och entreprenörskap. Men också när det handlar om Det attraktiva Blekinge och kulturens och upplevelseindustrins betydelse som tillväxtskapande faktor och kulturens betydelse för turismen. Organisation Projektägare Musik i Blekinge i samverkan med Reaktor Sydost och Region Blekinge. En styrgrupp med representanter från huvudfinansiärer. En referensgrupp med delaktiga aktörer från FUNK. Projektledning: Camilla Bengtsson, Musik i Blekinge.

8 Medfinansieringsparter Länsstyrelsen Blekinge: Maud-pengar Blekinge Tekniska Högskola Netport Blekinge Business Incubator Övrig samverkan Föreningar, projekt etc. Alarm verksamhet som stödjer, inspirerar och synliggör unga tjejer som håller på med musik. Grrltech riksförbundet som stöttar unga tjejer inom digitala medier och ledarskap. Booster riksförbund för verksamhet inom digitala medier, samhällsförändring och entreprenörskap. Zena Netportprojekt som arbetar för att fler tjejer ska ta plats inom digitala medier och spelprogrammering. Izon nätverket för inflytande, inspiration och interaktivitet i Sydöstra Sverige Balzac mångkulturellt nätverk i Ronneby Zola mångkulturellt nätverk i Karlshamn Handikappförbundens samarbetsorgan många fler Akademin Hyper Island Musikhögskolan i Malmö Sverker, Cecilia på Karriärkontoret. Utbildningar till musiker och musiklärare m.m. Rådgivning, affärsutveckling etc. Almi BNI nätverk för affärsutveckling Ung Företagsamhet Delta Garden Kommuner Svenskt Näringsliv Företagarna Nyföretagarcentrum Coompanion för kooperation och gemensamt företagande Rockcity Hultsfred Musiclink AB Daniel Johansson, industridoktorand BTH Telecom city? Regionala närinsglivskontoret Cissi Sturesson Turism, besöksnäring Sydostturism Destination Blekinge

9 Utvärdering och spridning Kvalitativ utvärdering med målgrupper kontinuerligt under projektet. Delrapport varje år till finansiärer. Slututvärdering av projektets olika delar vilken finns med i den skriftliga slutrapporten. En plan upprättas för spridande av information om projektet och dess resultat. Både reella och digitala mötesplatser kommer att användas och det blir en naturlig spridning tack vare resurspersoners höga grad av extern kommunikation och projektets metoder. Publik presentation av metoder och arbetssätt i form av en dummie-handledning på nätet och ev. även i tryckt form. Vi kan förvänta oss ett stort lokalt medialt intresse eftersom detta är ett omfattande och nyskapande projekt, vilket därmed gör att information om projektet kommer att spridas.

10 Tidsplan 2008 våren Rekrytering av tio resurpersoner. Utbildning och utveckling av dem för introduktion i projektet. Studiebesök och kunskapsinhämtning. De arbetar fram gemensam plan för sitt arbete. Insamling av forskningsresultat och goda exempel. Inventera vad som finns och vad som kan utvecklas i entreprenöriell riktning. Upprättande av en "bank" sammanställning som ska finnas på hemsidan. Produktion av pedagogisk presentation av projektets syften, arbetssätt och möjligheter. Samarbete med marknadsförare. Uppstart av attitydarbete för att sprida projektets tankesätt. Egen hemsida för info om projektet. Inventera målgrupp. Kartläggning av var de är/vad de gör idag. Inventera behov, möjligheter och förutsättningar. Styrgrupp tillsätts 2008 hösten Start aktivt coachingarbete. Börja arbeta med ett antal presumtiva aktörer. Kontinuerlig gemensam utveckling av resurspersoner. Starta upp första nätverket. Börja koppla samman gräsrötter. Testa konkreta mötesplatsaktiviteter. Utarbeta verktyg, metoder och samverkansformer. Testa olika metoder för kommunikation; digitala och reella via mötesplatserna. Utse referensgrupp 2009 Ytterligare presumtiva aktörer involveras. Uppstart av fler nätverk. Börja koppla samma nätverken med varandra. Utvärdera testen av konkreta mötesplatsaktiviteter, en plan för fortsatt arbete görs. Bygga vidare på de konkreta mötesplatsaktiviteter som fungerat bra och utöka antalet aktiviteter. Utvärdera testen av kommunikationsmetoder, en plan för fortsatt arbete görs. Bygga vidare på de olika metoder för kommunikation som fungerat bra och utöka kommunikationen Ytterligare presumtiva aktörer involveras Fullt utbyggt med ett antal nätverk som också är kopplade till varandra och samarbetar. Fullt utbyggt med konkreta mötesplatsaktiviteter som fungerar bra. Fullt utbyggt med metoder för kommunikation som fungerar bra. Spridning av metoder och resultat till andra aktörer enligt en plan som upprättas En plan upprättas för hur verksamheten ska utvecklas vidare efter projektets slut. Avslutning och utvärdering

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Stiftelsen Minerva Kyrkbacksvägen 8 791 33 Falun Tel 023 15911 info@minerva.nu www.minerva.nu

Stiftelsen Minerva Kyrkbacksvägen 8 791 33 Falun Tel 023 15911 info@minerva.nu www.minerva.nu Projektet Job Innovation är ett innovativt projekt som stödjer arbetssökande personer som är synsvaga eller har ett rörelsehinder. Projektet pågår under 2010-2012 och har som mål att metoder och resultat

Läs mer

RAPPORT. Utvärdering av Blekinge Upp. Region Blekinge. Sweco EuroFutures AB SWECO EUROFUTURESSWECO EUROFUTURES. Terese Strenger och Jenny Sjöholm

RAPPORT. Utvärdering av Blekinge Upp. Region Blekinge. Sweco EuroFutures AB SWECO EUROFUTURESSWECO EUROFUTURES. Terese Strenger och Jenny Sjöholm Region Blekinge Utvärdering av Blekinge Upp Uppdragsnummer 3580529000 Bild hämtat 2011-05-03 från www.upp2011/innehall/ Stockholm 2011-05-05 Sweco EuroFutures AB SWECO EUROFUTURESSWECO EUROFUTURES Terese

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Befolkningsutveckling antal sysselsatta 31000 13000 29000 12000 27000 11000 25000 10000 23000 9000 Befolkning Sysselsatta 21000 8000 19000 7000 17000 6000 15000

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer