FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning"

Transkript

1 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden 30 år...15 Motion nr 1 Facklig tid...16 Motion nr 2 Konsekvenser av personalnedskärningar inom äldreomsorgen i Stockholms stad...18 Motion nr 3 Arbetsterapeutens roll vid utredning och bedömning av arbetsförmåga...20 Motion nr 4 Löneavtalet Stockholms sydvästra krets...21 Motion nr 5 Löneavtalet Rehabenheten Botkyrka kommun...22 Motion nr 6 Arbetsterapins dag...25 Motion nr 7 Stipendiefond för aktiva i FSAstud...26 Motion nr 8 Tidskriften Arbetsterapeuten...29 Förbundsstyrelsens proposition nr 1 Jämställdhet och mångfald...31 Förbundsstyrelsens proposition nr 2 Utbildning och forskning...36 Förbundsstyrelsens proposition nr 3 Arbetsterapeutiska insatser för närstående...41 Förbundsstyrelsens proposition nr 4 Hedersmedlemskap i FSA...43 Förbundsstyrelsens proposition nr 5 Eventuell gemensam inkomstförsäkring...44 Förbundsstyrelsens proposition nr 6 Strategisk agenda , strategisk plan jämte medlemsavgifter under fullmäktigeperioden Valberedningens förslag till ordförande i FSAs förbundsstyrelse inför 2008 års fullmäktige...54 Valberedningens förslag till vice ordförande i FSAs förbundsstyrelse inför 2008 års fullmäktige...56 Valberedningens förslag till styrelseledamöter i FSAs förbundsstyrelse inför 2008 års fullmäktige...57 Valberedningens förslag till ordförande i FSAs etiska råd inför fullmäktige Valberedningens förslag till ledamöter i FSAs etiska råd inför fullmäktige Valberedningens förslag till ordförande i FSAs specialistråd inför fullmäktige Valberedningens förslag till ledamöter i FSAs specialistråd inför fullmäktige Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter för FSA inför fullmäktige

2 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER

3 3(67) Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008 Styrelsen för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) avger härmed rapport om verksamheten under tiden 1 januari 31 augusti Förbundsstyrelsen lämnar sin verksamhetsrapport till fullmäktige som en service för att delegaterna ska få information om vad som hittills hänt under innevarande år och få möjlighet att diskutera detta. Inledning FSA arbetar enligt den av fullmäktige fastställda Visionen, Strategiska agendan för åren och Strategisk plan för fullmäktigeperioden Under FSAs högre fackliga seminarium för kretsordförande och lokala ombudsmän 2007 påbörjades arbetet med en ny strategisk agenda för åren Detta arbete har legat till grund för förbundsstyrelsens utarbetande av den nya strategiska agendan och strategiska planen som läggs till fullmäktige för beslut. Väsentliga händelser under verksamhetsåret Profession Arbetet med att utveckla arbetsterapeuters profession, att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling och kvalitetsutveckling är viktiga frågor FSA. Detta sker på såväl central som lokal nivå i förbundet. FSA har alltid kraftfullt drivit frågan om betydelsen av utbildning, kunskap och kompetens. Därför utvecklades kompetensutvecklingsmodellen för att underlätta planeringen av arbetsterapeuters kompetensutveckling och utformandet av en individuell utvecklingsplan avseende patient/kundrelaterad verksamhet. En revidering av modellen pågår för att öka användbarheten och beräknas vara klar under hösten. Under vinjetten Forskning i praxis kommer artiklar som sammanfattar forskningsresultat inom arbetsterapeutisk utredning och intervention att publiceras i Tidskriften Arbetsterapeuten med viss regelbundenhet. Syftet är att yrkesverksamma arbetsterapeuter lättare ska få tillgång till forskningsresultat för att kunna omsätta dem i sitt arbete. Den första publicerades i nummer fem av tidskriften i år. Hittills har FSA avgett följande remissvar och yttranden över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra officiella beslutsförslag som i hög grad berör arbetsterapi och arbetsterapeuter för att få gehör för yrkesspecifika synpunkter och kunna sprida förbundets ställningstaganden i viktiga frågor. Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ändring av föreskrifter (SOSFS 2007:xx) om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah enligt socialtjänstlagen respektive Lex Sarah enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt förslag om upphävande av föreskrifter och

4 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER allmänna råd om anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS (SOSFS 1996:17) Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning (pm från Socialdepartementet) Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning (SOU 2007:91) Resurser för kvalitet (SOU 2007:81) Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land (Ds 2007:45) Forskningsfinansiering - kvalitet och relevans (SOU 2008:30) FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården Vårdval i Sverige (SOU 2008:37) Öppna Jämförelser inom vården och omsorgen om äldre personer, Socialstyrelsen Enligt den strategiska agenda ska FSA följa utvecklingen och ta initiativ till kompetensutveckling som krävs för att dra nytta av de teknologiska framstegen i den arbetsterapeutiska behandlingen. Förbudsstyrelsen tillsatte under 2007 en arbetsgrupp för detta ändamål, som tog namnet Arbetsterapi och teknologigruppen (ATT-gruppen). Gruppen består av representanter från FSA och Hjälpmedelsinstitutet. FSAs Brukarråd är viktigt för dialog med brukarna och för att kunna fånga brukarnas behov, förväntningar och krav i mötet med arbetsterapeuter. Brukarrådet är också ett forum där vi ska kunna informera om aktuella frågor inom respektive organisation och att kunna väcka frågor där man kan behöva gemensamt agerande för att få bättre genomslag. Kvalitetsrådet genomförde under april 2007 en webbenkätsundersökning om FSAs Nationella Kvalitetsindikatorer i syfte att ta reda på hur arbetsterapeuter känner till och uppfattar kvalitetsindikatorerna. Totalt skickades st enkäter ut till både arbetsterapeuter och chefer med en svarsfrekvens på 64 % respektive 61%. Resultatet visade att medlemmarna anser det viktigt med kvalitetsindikatorer (ca 70 % för både arbetsterapeuter och chefer) men att de inte är kända i lika hög utsträckning (36 % för arbetsterapeuter, 57% för chefer). Kvalitetsrådet genomför nu riktade insatser för att göra indikatorerna mer kända. Resultatet har även analyserats kretsvis och ligger till grund för kvalitetsombudens lokala arbete. FSAs grupp för Begrepp och termer (BoT) har fortsatt sitt arbete med att utveckla strukturer för journaldokumentation, sökord och klassifikation av vårdåtgärder. Gruppen har sammanställt en sökordslista utifrån GÄRDA patientrelaterade åtgärder, ARTUR journalstruktur, ICF relaterade åtgärder och KVÅ (Socialstyrelsens Klassifikation av vårdåtgärder). Detta innebär att åtgärder och sökord för arbetsterapeuter årligen kommer att följa de revideringar som sker i KVÅ. Från och med 1 september finns en ny medlemsförmån för förbundets medlemmar. Genom att FSA prenumererar på den kanadensiska databasen OTDBASE (www.otdbase.org) har medlemmarna fått tillgång till och kan söka bland arbetsterapeutiska artiklar (abstracts). Mer än 20 internationella tidskrifter är knutna till OTDBASE. Totalt finns drygt abstracts i databasen från 1970 fram till i dag. De nordiska ordförandena för arbetsterapeutorganisationerna har årliga träffar för erfarenhetsutbyte och beslut om gemensamma aktiviteter. Ett viktigt beslut är att

5 5(67) ersätta den nordiska kongressen med Nordiskt forum, en arbetande konferens i aktuella professions- och förbundsfrågor där olika tema beslutas för varje gång. Förbundsstyrelsen har beslutat att från och med 2008 inrätta utmärkelsen Årets arbetsterapeut. Utmärkelsen är annonserad i Tidskriften Arbetsterapeuten och ska tilldelas den arbetsterapeut som på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig i sin yrkesutövning. Utdelning kommer att ske i samband med fullmäktige Vård- och omsorgsriksdagen äger rum den 9-11 september i samband med mässan Ett bra liv och FSA är en av de arrangerande organisationerna. Vård- och omsorgsriksdagen är en tvärprofessionell mötesplats där aktuella sjukvårdspolitiska frågor diskuteras av alla intressenter inom vården och omsorgen, oavsett yrkesbakgrund. Målet är att samla olika aktörer för att diskutera förutsättningarna för en god, kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg samt vara en mötesplats som utgör grunden för en ännu bättre vård- och omsorg. Föreningen Rörelseorganens Årtionde (FRÅ) är en ideell förening som bildades FSAs förbundsordförande är också vald till ordförande i föreningen. Föreningen är en del av den internationella kampanjen The Bone and Joint Decade som pågår mellan åren 2000 och Kampanjen drivs i över 100 länder med stöd av FN och WHO. Föreningen är ett forum för organisationer, företag och enskilda personer för frågor inom området rörelseorganens sjukdomar och skador i Sverige. Föreningens ändamål är att förbättra situationen för dem som har eller riskerar att få sjukdomar eller skador i rörelseorganen genom att öka kunskapen om åkommor som drabbar leder, skelett och muskler. År 2008 har föreningen 11 organisationsmedlemmar (varav FSA är en), fem företagsmedlemmar och ett 10-tal enskilda medlemmar. Till föreningen finns knutet ett projekt som drivs med stöd ifrån Allmänna Arvsfonden. Information om föreningens och projektets aktiviteter finns på hemsidan FSA har en lång tradition att arbeta med studiecirklar och har genom årens lopp genomfört många cirklar, som rör såväl de professionella som de fackliga frågor som har med relationen arbetstagare och arbetsgivare att göra. Studiecirklar är en utmärkt studieform för att nå ut till så många medlemmar som möjligt. Studiecirklarna är en medlemsförmån för förbundets medlemmar. En för i år ny studiecirkel Samtal om öppna prioriteringar har utarbetats i samarbete med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund och kan genomföras tillsammans med sjukgymnaster ute på arbetsplatserna. Hittills har sju cirklar som FSA är ansvarigt för startat. Sätt värde på arbetsterapi är en annan cirkel, vars syfte är att alla arbetsterapeuter ska ha möjlighet att tillsammans med kollegor öka sin kunskap i ett evidensbaserat arbetssätt som underlag för de arbetsterapeutiska åtgärderna. Totalt har 75 cirklar startat. Den professionella arbetsterapeuten är en studiecirkel vars syfte är att skapa diskussion kring frågeställningar som rör arbetsterapeuten i sin professionella yrkesutövning och hittills har 121 cirklar genomförts. FSAs studiecirklar marknadsförs regelbundet via Tidskriften Arbetsterapeuten, FSAs webbplats, vid FSAs lokala medlemsaktiviteter och i kontakt med alla våra lokala fackliga företrädare.

6 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Forskning, utveckling och utbildningsfrågor FSA uppvaktade tillsammans med Sacos vårdförbund statssekreterare Peter Honeth vid utbildningsdepartementet inför höstens kommande forskningspolitiska proposition. Förbunden krävde satsningar som kvalitetssäkrar framtidens kliniska forskning och säkrar patientnyttan och den kliniska forskningens betydelse för en positiv utveckling av framtidens hälso- och sjukvård. Den högre utbildningen har genomgått en allt snabbare utveckling. Under året disputerade den hundrade arbetsterapeuten. Detta uppmärksammas med ett seminarium kring hennes forskning och det arrangerades av FSA och Lunds Universitet. FSA har ett nära samarbete med alla arbetsterapeututbildningarna. Två gånger om året inbjuder FSA till konferens med programstudierektorerna där aktuella utbildningsfrågor diskuteras. Den årliga utbildningsdagen för studenter, lärare och programstudierektorer handlade i år om internationalisering. Under våren avslutades den fjärde specialistkursen med specialistföreläsningar. Tio ytterligare arbetsterapeuter erhöll specialistbehörighet. Idag finns sammanlagt 35 specialistarbetsterapeuter i landet. I anslutning till examenstillfället arrangerades den årliga specialistträffen. I september påbörjas den femte kursen i FSAs regi. FSA har en omfattande kursverksamhet. Hittills har 11 kurser anordnats i år och de har totalt samlat 192 deltagare. En kurs fick ställas in på grund av för få anmälningar. FSA har erhållit pengar från FRÅ (Föreningen Rörelseorganens Årtionde) för att genomföra en kurs som gäller personer med postpoliosyndrom och tre kurser som avser personer med smärtproblematik. Lön och anställningsvillkor Omkring 90% av FSAs medlemmar arbetar i kommuner och landsting. Löneavtalet och andra villkorsavtal förhandlas av AkademikerAlliansen, som samordnar och företräder 18 Sacoförbund gentemot den centrala arbetsgivarparten. Löneavtalet HÖK T är ett tillsvidareavtal som innebär lönerevision per den 1 april varje år. FSAs lokala förhandlingar genomförs och samordnas i huvudsak av kretsarnas lokala ombudsmän. I statlig sektor arbetar cirka 5% av förbundets medlemmar. De företräds av Saco-S, som är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Saco-S ansvarar för såväl centrala som lokala förhandlingar. Ett nytt treårigt avtal förhandlades klart 2007 och det gäller fram till Avtalet blev klart ganska sent under förra året och därför har många lokala förhandlingar genomförts under 2008 och många är ännu inte klara. Inom den privata sektorn arbetar knappt 6% av förbundets medlemmar. FSA tecknar centrala avtal med tre olika arbetsgivarparter på privata sektorn. Med Kommunala Företagens Samorganisation, KFS, finns avtal tecknat fram till På samma sätt som inom den kommunala sektorn är övriga avtal tillsvidareavtal. Avtalet med Föreningen Vårdföretagarna gäller from , men det är uppsägningsbart per Med arbetsgivarföreningen KFO finns avtal from och det är uppsägningsbart per

7 7(67) I syfte att förebygga ohälsa och förbättra arbetsmiljön bland förbundets medlemmar har FSA inom ramen för det goda arbetet de senaste tio åren genomfört en lång rad kartläggningar och studier. Ett genomgående drag i dessa studier är att de flesta medlemmar i förbundet ser potentialer som inte utnyttjas. Medlemmarna upplever som professionella aktörer ofta en frustration och interdisciplinära samarbetssvårigheter, vilket innebär allvarliga hälsorisker. Under året har därför projektet fortsatt med mer fokus på konstruktiv verksamhetsutveckling än arbetsmiljö. I Arbetsförmedlingens branschråd för hälso- och sjukvård samt myndighetens delegationen för yrkesinriktad rehabilitering är förbundsordförande Inga-Britt Lindström Sacos representant. FSA ingår sedan december 2007 i det tvärfackliga nätverket Fritt fram, som skapats för att uppmärksamma hbt-frågor (homo-, bi- och transfrågor). Arbetet tar sin utgångspunkt i att hbt-frågor är viktiga fackliga frågor då de inrymmer såväl diskriminerings- som arbetsmiljöaspekter. Nätverket arrangerade två seminarier på EuroPride och FSA deltog dessutom i Pridetåget den 2 augusti. Kommunikation FSA arbetar ständigt med att förbättra de interna och externa kommunikationskanalerna. Arbetet med en ny webbplats har pågått en längre tid. Den nya webben beräknas att kunna lanseras innan fullmäktige. Tidskriften Arbetsterapeuten, som når alla medlemmar, utkommer med åtta nummer per år och därutöver ger FSA ut ett antal riktade nyhetsbrev. Kretsinfo är ett nyhetsbrev som når fackliga förtroendemän inom kommunal- och landstingskommunal sektor, Chefsnytt är riktat till förbundets chefer och STUDinfo som skickas till studentmedlemmarna har ofta fokus på lokala aktiviteter på utbildningsorterna. Omvärldsbevakning och opinion Opinionsbildning och att sprida information om arbetsterapeuter och nyttan med arbetsterapi är en viktig del av FSAs uppdrag. Den årligt återkommande aktiviteten och rikstäckande manifestationen är Arbetsterapins dag. Syftet är att sprida kunskap om arbetsterapi och arbetsterapeuter. Arbetsterapins dag kommer i år att äga rum den 16 oktober och årets tema är Balans. Almedalsveckan är en viktig mötesplats, bland annat för politiker och andra beslutsfattare. För FSA är det en viktig arena för att föra fram budskap och sprida kunskap om arbetsterapi och arbetsterapeuters kompetens. FSA arrangerade ett seminarium och var medarrangör vid två seminarier. Tillsammans med Läkarförbundet och Psykologförbundet arrangerades seminariet Vardagsstress och folkhälsan - tre yrkesperspektiv på psykisk ohälsa. Seminariet lyfte fram hur arbetsterapeuter kan vara en värdefull resurs i en rehabiliteringsprocess för att människor ska kunna återgå i arbete efter en sjukskrivning och presenterade forskning som understödjer arbetsterapeuters metoder för att vägleda människor i en förändring av vardagens strukturer och vanor.

8 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Tillsammans med Psykologförbundet arrangerades seminariet Hur går det om man inte ser dem? Seminariet tog upp hur personer med kognitiva funktionshinder lätt kan råka illa ut och hur psykolog och arbetsterapeut med sina insatser förebygger problem senare i livet. FSA arrangerade seminariet Tillgänglig yttre miljö spar samhällsresurser - Äldre människor fångna i sina bostäder! Seminariet berörde äldres boende och yttre miljö. Förbundsstyrelsen har beslutat att ge ut en bilaga i Svenska Dagbladet för att sprida information om arbetsterapeutens arbetsområden. Bilagan kommer i början av oktober. FSA har köpt en överupplaga som ska användas i kretsarnas aktiviteter i samband med Arbetsterapins dag. FSA kommer att delta i Ett Bra Liv-mässan för att informera om FSAs verksamhet till allmänhet, brukarorganisationer, opinionsbildare och politiker. I slutet av augusti publicerade Föreningen Rörelseorganens Årtionde, med Inga-Britt Lindström som ordförande, en debattartikel Utgå från individen vid rehabilitering i Dagens Samhälle (nr 25/2008). Medlemmar Förbundets medlemsantal är beroende av antalet studenter som examineras från arbetsterapeutprogrammet, deras möjligheter att få arbete inom kompetensområdet och åldersstrukturen i kåren. Vid årsskiftet hade FSA medlemmar, varav 997 studentmedlemmar. Under våren har antalet studentmedlemmar minskat genom att studenter som var klara med sin examen snabbare registrerat sig som yrkesverksamma medlemmar mycket beroende på den telemarketingkampanj som genomfördes. Detta har bidragit till att antalet yrkesverksamma medlemmar ökat under året. Åldersstrukturen bland förbundets medlemmar innebär att antalet pensionsavgångar år för år ökar och några medlemmar lämnar också förbundet av olika orsaker. Organisation Fullmäktige Fullmäktige är FSAs högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder vartannat år och genomförs november En viktig fråga som kommer att behandlas vid årets fullmäktige är fastställande av en ny strategisk agenda för åren Förbundsstyrelse Mellan fullmäktigemötena utgör förbundsstyrelsen FSAs högsta beslutande organ och ansvarar för den omedelbara ledningen av förbundets verksamhet och att verkställa fullmäktiges beslut. Förbundsordförande väljs för en mandatperiod på fyra år, vice ordförande och övriga ledamöter väljs för två år. FSAs förbundsstyrelse består av följande ledamöter: Inga-Britt Lindström ordförande Agneta Carlsson vice ordförande

9 9(67) Lena Haglund vice ordförande Rand Christman Ulf Jonasson Ida Kåhlin Karin Samuelsson Sandra Scherman Karin Söderberg Kerstin Tyrenhag Anna-Karin Åkesson Henna Pitkänen FSAstuds ordförande

10 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Råd, utskott, grupper och stipendiefondsstyrelse FSA har ett antal råd, utskott och grupper som är tillsatta med uppdrag att vara rådgivande och beredande i olika frågor. FSAs stipendiefond förvaltas i enlighet med särskild fondstadga. Förbundsstyrelsen utser stipendiefondens styrelse, som årligen utdelar stipendier. Till årets fullmäktige lämnar de en rapport om verksamheten för åren FSAs utskott samlas årligen till en gemensam konferens för att initiera och planera fortbildning inom sina respektive arbetsområden. Årets konferens ägde rum 1-2 februari. Enligt FSAs kretsorganisation och FSAs kvalitetspolicy ska det finnas ett kvalitetsombud i varje krets som driver kvalitetsfrågorna gentemot kretsens medlemmar. För att kunna leva upp till kvalitetspolicyns intentioner samlar FSAs Kvalitetsråd kvalitetsombuden till en årlig konferens. Den kommer att genomföras september. At-forum kommer att äga rum 6 8 maj En nyhet är att programmet är uppdelat så att onsdagen och torsdagen erbjuder muntliga presentationer, posters, miniseminarier samt workshops och att fredagen enbart består av hel- och halvdagsseminarier. Sista dagen för inlämning av abstracts är den 8 september 2008 och därefter bedöms de av programgruppen. Arbetet med abstractbok, inbjudningar och annonser fortsätter under hösten. Kretsar FSAs lokala verksamhet FSAs lokala verksamhets drivs genom 31 kretsar, som var och en genomför årsmöte och väljer en kretsordförande som ansvarar för att tillsammans med kretsstyrelsen leda kretsen och dess verksamhet. Aktiviteten varierar mellan de olika kretsarna och tre av dem har inte kunnat genomföra något årsmöte för De saknar kretsordförande och i en krets har trots att man genomfört årsmöte inte lyckats tillsätta kretsordförandeposten. I dess kretsar finns postmottagare som fungerar som kontaktpersoner och mottagare av information från FSA centralt. Facklig utbildning För att FSA ska klara det lokala fackliga uppdraget är det viktigt att ge stöd till alla medlemmar som har uppdrag i förbundet och en förutsättning för detta är utbildningsinsatser på olika nivåer. För detta finns nu en ny utbildningsplan som presenterades vid vårens kretsordförande och LOM-konferens. Den ger lokala företrädare vägledning och hjälp för att på bästa sätt kunna fullgöra sina uppdrag. Utbildningsplanen har tillfogats blanketter för kartläggning och sammanställning av kretsens utbildningsbehov och infogats i den nya versionen av FSAs Handbok i kretsarbete. För förbundets lokala företrädare med kretsövergripande uppdrag genomför FSA årligen centrala utbildningar. Utbildningen för de lokala ombudsmännen (LOM) lades upp på olika sätt beroende på om de hade samordningsansvar för primärkommunerna eller bara landstingsansvar. LOM med samordningsansvar för primärkommunerna hade februari en tvådagarsutbildning, som samlade 15

11 11(67) deltagare. Första dagen ägnades åt att utveckla deras roll som samordnare och utbildare av ombuden i primärkommunerna. Till dag två anslöt 18 LOM för landstingen till ett gemensamt program, som var inriktat mot förhandling och inspiration. Dagen innehöll avtalsgenomgång, arbetsgivarens syn på löneavtalet och retorik. För närvarande finns kretsordförande i 27 av 31 kretsar. Till kretsordförandekonferensen den 8 april kom representanter från 20 kretsar. Vid årets konferens diskuterades bland annat förberedelserna inför höstens fullmäktige och presentation av utbildningsplanen för facklig utbildning. En viktig uppgift är att ge stöd och introduktion till nya kretsordförande och nya lokala ombudsmän. Detta sker genom introduktionsdagar. I år inföll dessa dagar i anslutning till kretsordförandekonferensen i maj. Till dagarna kom en kretsordförande och tre lokala ombudsmän. Introduktionsdagarna är viktiga och ger en grund för dem att på bästa sätt ska kunna fullgöra sina uppdrag. I år inträffade kretsinformatör- och webbredaktörsutbildningen den april. I anslutning till denna utbildning ges en introduktion till nya kretsinformatörer och webbredaktörer. Totalt deltog 19 förtroendemän. Studentverksamhet FSAstuds styrelse har under våren sammanträtt den 28 januari samt den 13 april. Det konstituerande mötet den 28 januari skedde i samband med styrelsens utbildningshelg. Styrelsens utbildningshelg syftar till att ge ledamöterna kunskap i de frågor som är aktuella inom FSA och närliggande områden som exempelvis a- kassan och försäkringarna från AkademikerFörsäkring. För dem som är nya i styrelsen utgör utbildningshelgens pass om hur styrelsearbete kan bedrivas rent praktiskt en bra grund för det fortsatta arbetet, såväl för arbetet i FSAstuds styrelse som lokalt ute på utbildningsorterna. Dessutom ges tillfälle att lära känna varandra inför kommande samarbete genom trevlig samvaro. Två arbetsgrupper har skapats för att effektivisera styrelsearbetet. I arbetsmarknadsgruppen sitter representanter från Jönköping, Örebro, Norrköping och Stockholm. Arbetsmarknadsgruppen arbetar för att FSAstuds medlemmar ska ha god kunskap om arbetsterapeuters arbetsmarknad, såväl nationellt som internationellt (gärna i samarbete med de nordiska ländernas motsvarigheter till FSAstud) samt de olika verksamhetsområden som är aktuella för arbetsterapeuter, genom exempelvis föreläsningar av personer som arbetar inom de olika områdena. Arbetsterapeuter som egna företagare är till exempel ett viktigt område att belysa. Arbetsmarknadsgruppen arbetar för att detta ska förverkligas genom en schemalagd dag i utbildningsorternas regi som ska vara öppen för studenter i alla terminer och belysa arbetsmarknadsläget. Informations- och utbildningsgruppen består av ledamöter från Göteborg, Luleå och Umeå. Informationsgruppen arbetar för att synliggöra arbetsterapeuter och arbetsterapeututbildningen i olika medier. Gruppen arbetar dessutom för att aktivteter som utförs på orterna blir dokumenterade för att kunna användas som tips och råd i framtiden. Utöver detta har styrelsen under våren påbörjat en revidering av FSAstuds stadga som kommer att tas upp för beslut på FSAstuds årsmöte den 16 november. Styrelsen har vidare arbetat för att utbildningsorterna ska schemalägga arbetsterapins dag som en obligatorisk del i undervisningen, där

12 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER arbetsterapeutstudenter får möjlighet att på ett bra sätt lära sig att marknadsföra sig och sin profession. En av FSAstuds två motioner till fullmäktige handlar om detta. Styrelsen har under våren saknat ledamöter från Lund och styrelsen har därför aktivt arbetat för att väcka ytterligare engagemang där. Detta har resulterat att två studenter från termin 3 i Lund kommer att finnas med i styrelsen from hösten. FSAstuds rekrytering FSAstud har under våren beslutat att ett riktmärke avseende studentrekryteringen ska var att 70% av studenterna i termin 1 ska vara medlemmar i FSAstud och 80% ska vara medlemmar i termin 6. Under våren har FSAstud tillsammans med FSAs studentombudsman genomfört information i termin 1 på samtliga orter. Informationen har i Luleå genomförts till termin 4. Dessa rekryteringstillfällen har generellt gett ett förhållandevis gott resultat. FSAstud lokalt har under våren dessutom genomfört olika aktiviteter som är både rekryterande som medlemsunderhållande. Såväl utbildningarna i Jönköping, Umeå, Örebro, Lund som Norrköping har anordnat föreläsningar med teman som exempelvis arbetsterapeut och egen företagare, hjälpmedel inom idrott och fritid och vägen tillbaka som ryggmärgsskadad. På samtliga orter har dessutom studenterna haft möjlighet att träffas i olika typer av aktiviteter, som både syftat till att rekrytera nya medlemmar och skapa sammanhållning mellan terminerna. Akademiker telemarketing (TM) FSA genomförde under maj månad 2008 en telemarketingkampanj i syfte att motivera studenter som avlagt examen att registrera om sig till yrkesverksam medlem. Detta genomfördes tillsammans med Sveriges Ingenjörer, DIK, Naturvetareförbundet, Akademikerförbundet SSR samt Sveriges Farmacevtförbund. Kampanjen Akademiker TM finansierades av Akademikerförsäkring. Telefonintervjuerna utfördes av Uniguide och deras representanter utbildades av respektive förbund. FSAs studenter blev erbjudna en examenspresent i form av reducerad medlemsavgift under månaderna juni, jul, augusti samt ett försäkringspaket i form av gratis liv-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkring under samma period. Kampanjen var mycket lyckad och hela 71 % av de uppringda studenterna tackade ja till erbjudandet. FSAs arbetsmarknadsdagar Arbetsmarknadsdagar erbjuds alla arbetsterapeututbildningar för studenter i termin sex under förutsättning att utbildningsorterna schemalägger dem. Syftet är att förbereda studenterna inför inträdet på arbetsmarknaden och innehåller avsnitt om FSA, arbetsmarknad och arbetsliv, att söka arbete, a-kassa, löneförhandling och legitimation. Dagarna är mycket välbesökta och uppskattade. Internationellt The Committee of Occupational Therapists for the European Communities (COTEC) är de europeiska arbetsterapeutorganisationernas gemensamma organisation och representerar 26 länder. COTEC har under året lanserat en ny hemsida på adressen COTECs medlemsländer sammanträder två gånger per år. Årets första möte genomfördes i samband med den åttonde europeiska kongressen i Hamburg under maj arbetsterapeuter från 65 länder

13 13(67) deltog i kongressen. Nästa möte är i Bern i oktober. COTECs nionde kongress kommer att äga rum i Stockholm den maj 2012 och marknadsföringen av den påbörjades under kongressen i Hamburg. En Organisationskommitté är tillsatt och en webbplats för kongressen har öppnats The World Federation of Occupational Therapists (WFOT) har 52 fullvärdiga medlemsländer som träffas till ett Council Meeting (CM) vart annat år. I år äger CM rum i september i Ljubljana, Slovenien. Östeuropakommittén (ÖEK) är en ideell förening som genom ekonomiska medel från Sida stödjer hälsoprojekt i Ryssland och andra närliggande delar av Östeuropa. FSAs ordförande är vice ordförande i ÖEK. Styrelsen består av förtroendevalda personer från medlemsorganisationerna. FSAs projekt i Estland, Lettland och St Petersburg har finansierats med medel från ÖEK. FSAs kansli FSA och dess förbundsstyrelse har ett kansli som stöd för sitt arbete med de traditionellt fackliga frågorna såväl som med professionsfrågor. Kansliets arbete bedrivs i egna lokaler i Nacka. Fastigheten ägs till 25 % av FSA, 25 % av Naturvetareförbundet och 50 % av DIK. Förutom gemensam fastighetsförvaltning har förbunden en kostnadseffektiv samverkan främst genom gemensamma administrativa tjänster. Den 31 augusti 2008 hade FSA totalt 18,1 helårsarbetare anställda. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna.

14 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio Vid fullmäktige 2006 bifölls en motion av Carola Jonasson och Maria Melin från Nordöstra stockholmskretsen angående utvecklande av en ny webbtjänst för medlemmar: Individuell kompetens- och löneportfolio den enskilde arbetsterapeutens stöd för en fungerande individuell lönesättning. Beslutet innebar att förbundsstyrelsen skulle se över möjligheterna att skapa en individuell webbaserad kompetens- och löneportfolio för FSAs medlemmar samt att om möjligt integrera utvecklade metoder inom området arbetsvärderingsinstrument, såsom ex Mini-Ida och Stor-Ida, kompetensutvecklingsmodell etc i portfolion. Under fullmäktigeperioden har FSA tillsammans med nio andra Saco-förbund medverkat i utvecklingen av ett nytt IT-baserat medlems- och verksamhetssystem. Arbetet har skett inom ramen för ett gemensamt bolag, SACO-IT Service AB. Systemet kommer när det är fullt utvecklat innebära nära integration mellan medlemsregister, webb, ekonomisystem och telefoni. Som så många andra IT-projekt har även detta dragit ut på tiden. Det nya verksamhetssystemet har successivt implementerats hos några av de samverkande förbunden, men FSA har tillsammans med de andra förbunden i Akademikerhuset, DIK och Naturvetareförbundet beslutat att invänta till dess att det ligger på den höga kvalitativa nivå som vi kravställt. I arbetet med det nya verksamhetssystemet ingår utvecklande av en ny webbplats med nya publiceringsverktyg. Styrelsen har inte sett det möjligt att parallellt utveckla en fristående portal för individuell portfolio. Det har heller inte funnits möjligheter för att göra någon vägledande förstudie eftersom plattformen för ny webbplats inte färdig. Förbundsstyrelsen anser att idén med en individuell portfolio fortfarande är mycket bra och ska inleda en analys om förbundets möjligheter att skapa en sådan så snart grundläggande förutsättningar finns. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna.

15 15(67) Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden 30 år Denna skrift är bifogad som en separat bilaga. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna.

16 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Motion nr 1 Facklig tid Utifrån tidigare motion till fullmäktige 2002 (motion 2) om facklig tid i avtal för förtroendevalda. Antalet arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet växer. Vilka förutsättningar finns det för dessa arbetsterapeuter att få facklig tid för sina förtroendeuppdrag? Yrkande Önskemål om att FSA förtydligar resultatet av denna motion. Styrelsen i Stockholms sydvästra krets av FSA Lena Stenqvist Kretsordförande Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 - facklig tid Huvudmannaskapsförändringen i samband med Ädelreformen 1 januari 1992 förändrade kretsarnas arbete i hög grad och anställningen för många medlemmar fördes över till primärkommunerna. Idag arbetar nästan 40% av förbundets yrkesverksamma medlemmar inom primärkommunal sektor. FSA anpassade kretsorganisationen för att klara de nya förutsättningarna. Kommunombud utbildades och tillsattes i kommunerna. De förändrade villkoren uppmärksammades även i den kretsöversyn som genomfördes på uppdrag av fullmäktige Resultatet, översynsgruppens förslag, lades som en proposition till fullmäktige Kretsarnas uppdrag och organisation blev tydligt och genom utbildning och information vidareutvecklades kretsorganisationen. Uppsalakretsen motionerade 2002 om facklig tid för FSAs lokala organisation och en utredningsgrupp lämnade rapport om facklig tid och FSAs lokala organisation till fullmäktige Utbildningsavsnitt om rättigheterna enligt lag och avtal har lagts in i centrala och lokala fackliga utbildningar och ett avsnitt om tid för fackligt arbete och facklig utbildning har infogats i Handbok i kretsarbete. Fackliga förtroendemän i kommunerna kan endast vara lediga med bibehållna anställningsförmåner, dvs full lön, när de arbetar för medlemmarna i den egna kommunen och gentemot den egna arbetsgivaren eller genomgår facklig utbildning för att klara detta uppdrag. Detsamma gäller för alla avtalssektorer, dvs även inom landsting och privata sektorn, och någon annan lag eller avtalsgrund finns inte. Det betyder att möjligheterna till betald ledighet står i direkt relation till antalet medlemmar på den egna arbetsplatsen och uppdragets art. FSA har arbetat för att om underlag finns ska fast facklig tid förhandlas för de fackliga företrädare som har omfattande uppdrag i landstingen och i landets största kommuner. Det ger dem bättre förutsättningar att klara sina uppdrag och att kunna ge stöd åt andra förtroendemän i kretsen. Kretsarna ska också utse en samordnande lokal ombudsman för FSA-ombuden i kommunerna. Någon formell grund för denne att vara ledig med lön när det fackliga arbetet avser andra arbetsgivare än den egna finns inte. Eventuella löneavdrag ersätts av FSA efter samråd med central ombudsman.

17 17(67) FSAs lokala uppdrag är av två olika slag; inre föreningsarbete eller att företräda medlemmar gentemot arbetsgivaren, och det är endast det sistnämnda som berättigar till bibehållna anställningsförmåner/full lön från arbetsgivaren. Det är Lag om facklig förtroendeman och kollektivavtalet AFF/LAFF 76 som styr detta och övriga villkor. Styrelsearbete och annat inre strategiarbete är exempel på föreningsarbete som inte berättigar till ledighet med bibehållna anställningsförmåner. Det lokala fackliga uppdraget som har med relationen arbetstagare och arbetsgivare ska utföras med full lön från den egna arbetsgivaren med stöd av lag och avtal. Vid större arbetsgivare ska fast facklig tid förhandlas enligt avtalet AFF/LAFF 76 för att underlätta kretsarbetet. Det är förbundsstyrelsens mening att FSA centralt ska ge kretsarna stöd så att de på bästa sätt kan organisera sin verksamhet enligt de lokala förutsättningarna. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen behandlad med hänvisning till vad som redovisats i detta yttrande.

18 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Motion nr 2 Konsekvenser av personalnedskärningar inom äldreomsorgen i Stockholms stad Stockholms Västra Krets styrelse och medlemmar har under en tidsperiod observerat att personalnedskärningarna har ökat väsentligt inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Den yrkeskategori som har blivit hårt drabbad av detta är arbetsterapeuter. Konsekvensen av detta ger våra gamla en ur säkerhetsperspektiv sämre livskvalitet och de få arbetsterapeuter som finns kvar en hög omöjlig arbetsbelastning och en icke tillfredställande arbetsmiljö Yrkande: Stockholms Västra Krets yrkar att FSA gör en undersökning för att se hur många arbetsterapeuttjänster har försvunnit från Stockholms stad under de 2 senaste åren och hur detta påverkar kvalitén. Att FSA tar fram statistik på vilken grundbemanning av arbetsterapeuter som behövs för att kunna uppehålla en god kvalité och en bra arbetsmiljö, inom Stockholms stads äldreboenden. Styrelsen Stockholms Västra krets Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2 konsekvenser av personalnedskärningar inom äldreomsorgen i Stockholms stad Motionärerna lyfter fram ett stort problem som belyser vilka konsekvenser en nedskärning av personal kan leda till både för den äldre och för den personal som blir kvar. Detta avser både kvalitet, säkerhet i omhändertagande av den äldre samt personalens arbetsmiljö. Det är viktigt att arbetsterapeuter arbetar utifrån FSAs kvalitetspolicy och medverkar i kvalitetsutveckling. I FSAs kvalitetspolicy finns nationella kvalitetsindikatorer, vars syfte är att skapa och upprätthålla en grundläggande kvalitet i den arbetsterapeutiska verksamheten. Som stöd för att kunna leva upp till en av dessa indikatorer finns på FSAs hemsida under profession/kvalitet/kvalitetsverktyg exempel på verksamhetsplan för arbetsterapi i kommun och en guide till en miniminivå för planering och uppföljning av arbetsterapeutisk verksamhet. Även om det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är det viktigt att parterna samverkar lokalt för en god arbetsmiljö. Förbundsstyrelsen anser att genom en utvecklad lokal organisation ska lokala fackliga företrädare förses med kunskap och verktyg för att bättre kunna bevaka det av motionärerna lyfta problemet, både ur professionellt och ur arbetstagarperspektiv. Arbetsmiljö för arbetsterapeuter har under ett antal år varit föremål för FSAs arbete. Bland annat har detta lett till den arbetsmiljöstudiecirkel som finns att arbeta med. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för alla hälso- och sjukvård. HSL är en ramlag som innebär att hälso- och sjukvård ska

19 19(67) bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Där huvudmännen bedriver hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Det finns däremot inga riktlinjer för vilka personalkategorier som ska finnas i verksamheten. Dessa beslut ligger på den politiska nivån. Det finns dock ett viktigt undantag i kommunernas hälso- och sjukvård. Det ska enligt HSL finnas en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret för verksamheten (MAS) och i förekommande fall en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). HSL reglerar kommunens ansvar i särskilda boendeformer, daglig verksamhet samt hemsjukvård. Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de boende. Sådan hälso- och sjukvård ska även erbjuda habilitering, rehabilitering, och hjälpmedel för funktionshindrade. Det finns emellertid inte något regelverk för hur många som ska arbeta med en viss uppgift inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. När det gäller hur många arbetsterapeuter som ska finnas kan man endast redovisa resultat från olika utredningar, projekt och verksamheter, exempelvis Gotland och Östersund, och där hitta exempel som kan användas vid liknande verksamheter. Vid social och medicinsk tillsyn bedömer Socialstyrelsen ibland om den aktuella verksamheten har tillräckligt mycket personal för att ge sådan god vård och omsorg som lagstiftningen kräver. Socialstyrelsen har i uppdrag att utveckla ett system för öppna jämförelser av kvalitet, kostnader och effektivitet inom vården och omsorgen om äldre. Uppdraget ska slutredovisas vid utgången av 2009 och genomförs i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Den första rapporten kom i början av året. Men kvalitet är svårt att beskriva. Även om ett äldreboende eller en kommun har bra omdömen i Äldreguiden kan det finnas brister. Uppgifterna beskriver inte allt och goda omdömen inom ett kvalitetsområde är ingen garanti för bra vård och omsorg. FSA deltar i en referensgrupp till detta projekt där vi har kunnat påverka utformningen av de frågor som ställs, exempelvis hur många arbetsterapeuter finns i verksamheten. Socialstyrelsen har också Äldreguiden, som är ett hjälpmedel främst för äldre och deras närstående att kunna jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre. Den ger information om landets äldreboenden och kommuner, i storstadskommunerna per stadsdel, och redovisar fakta om verksamhetens kvalitet. Socialstyrelsen genomför även årligen uppgiftsinsamling för officiell statistikområdet vård och omsorg om äldre. Med början 2007 genomförs datainsamlingen på individnivå som underlag för öppna jämförelser, tillsammans med registeruppgifter och eventuellt annat material. Personaltäthet och personalens yrkeskompetens är bara två av elva kvalitetsområden som beskrivs. Förbundsstyrelsen anser att det finns flera officiella utredningar av mycket hög tillförlitlighet inom det område som motionärerna lyfter fram. Dessa utredningar kan FSA använda i det dagliga arbetet som referensmaterial. De problem som motionärerna lyfter och som har med enskilda medlemmars arbetssituation måste lösas genom lokalt arbete gentemot arbetsgivaren. Detta kan ske på många olika sätt, exempelvis i samverkansgrupper och uppvaktningar, och genom goda exempel från verksamheter som satsat på arbetsterapeuter med gott resultat. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen behandlad med hänvisning till vad som redovisats i detta yttrande.

20 MÄKTIGE (67) FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Motion nr 3 Arbetsterapeutens roll vid utredning och bedömning av arbetsförmåga Arbetsterapeuterna är den yrkesgrupp som har kunskap om utredningar och bedömningar vad gäller arbetsförmågan. Vem bevakar att arbetslösa och sjukskrivna får en arbetsförmågebedömning av kompetent personal? Vilken roll har arbetsterapeuterna idag vad gäller utredningar av arbetsförmågan? Yrkande: Stockholms Västra Krets yrkar att FSA gör en undersökning för att se om och hur arbetsterapeuternas kunskap används vad gäller arbetsförmågeutredningar och bevakar arbetsterapeutens roll vad gäller utredningar och bedömning av arbetsförmåga. Styrelsen Stockholms Västra krets Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 arbetsterapeutens roll vid utredning och bedömning av arbetsförmåga Vi delar helt motionärens uppfattning att arbetsterapeuten är den yrkesgrupp som har den bästa kunskapen för att utreda och bedöma en persons arbetsförmåga. I denna utredning får vi inte glömma bort att analysera aktivitetsutförandet, eftersom det är interaktionen mellan individ, uppgift och miljö som resulterar i ett aktivitetsutförande. När försäkringskassan efterfrågar en individs arbetsförmåga, är det för att kunna avgöra om personen har rätt till sjukförsäkring eller ej. Detta leder till att fokuseringen enbart är på förmåga och brist på funktioner. Den arbetsterapeutiska utredningen innehåller själva förmågan att kunna utföra en aktivitet, ett arbete. FSA har i olika sammanhang framfört vilken kompetens arbetsterapeuten har i detta avseende Nämligen i det temanummer av Tidskriften Arbetsterapeutens som gavs ut i anslutning till Arbetsterapins dag 2007, i uppvaktningar av Socialutskottet, i remissvar och genom olika kontakter har frågan belysts. Den enskilda arbetsterapeuten måste också informera sin chef om sin kunskap att medverka vid en utredning av arbetsförmåga, där en sådan genomförs. Arbetsterapeutens kompetens innebär en självklar roll bland annat, när läkaren ska bedöma patientens behov av rehabilitering och när det ska utfärdas ett särskilt läkarutlåtande. Arbetsterapeuten har sedan länge en tydlig roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering. På samma sätt bör arbetsterapeutens kompetens självklart användas i ett förebyggande och anpassande arbete inom den framtida företagshälsovården. För att ytterligare utveckla arbetsterapeutens kunskap vid bedömning av arbetsförmåga har den första artikeln i Tidskriften Arbetsterapeutens serie Forskning i praxis belyst just detta ämne. FSA fortsätter sitt intensiva arbete med att driva och bevaka denna fråga. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen behandlad med hänvisning till detta yttrande.

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2010 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV)

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka www.fsa.akademikerhuset.se Foto: Colourbox Grafisk formgivning: Gelinda

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Del 2. Förbundsstyrelsens rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Förbundsstyrelsens rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Förbundsstyrelsens rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006 1(47) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Proposition om förbundets organisation 1 (14)

Proposition om förbundets organisation 1 (14) Proposition om förbundets organisation 1 () 1 1 1 1 Proposition om förbundets organisation Inledning På års kongress fick förbundsstyrelsen i uppgift att göra en översyn av förbundets organisation. Dåvarande

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020.

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020. Remissvar "Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020 (Gem 2016/0068) Mellersta Skånes läkareförening (MSL) inger följande remissvar. MSL anser att Sveriges Läkarförbund (SLF) som fackförening för den

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

ARBETSTERAPINS FRAMTID

ARBETSTERAPINS FRAMTID ARBETSTERAPINS FRAMTID Strategisk agenda 2009 2015 Strategisk plan 2013 2015 FULLMÄKTIGE 2012 FSAs vision Arbetsterapeuter ska medverka till att ge människor ett bättre liv och bidra till att uppfylla

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer