ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/05 Mål nr B 76/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/05 Mål nr B 76/04"

Transkript

1 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/05 Mål nr B 76/04 Sammanfattning Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare blivit uppsagd från sin anställning utan saklig grund. I målet uppkommer fråga om ersättning från arbetslöshetskassa skall avräknas från den ersättning för lön som arbetsgivaren skall betala. Postadress Telefon Box STOCKHOLM Telefax Besöksadress Stora Nygatan 2 A och B

2 2 ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 61/ Mål nr B 76/04 Stockholm KLAGANDE Bysmeden Lås Aktiebolag, , Box 42087, STOCKHOLM Ombud: advokaten Mats Björkenfeldt, Hjalmar Petris Advokatbyrå HB, Box 17156, STOCKHOLM MOTPART B.K. i TULLINGE Ombud: advokaten Jenny Hellberg, Elmzell Advokatbyrå HB, Gamla Brogatan 32, STOCKHOLM SAKEN ogiltigförklaring av uppsägning m.m. ÖVERKLAGAD DOM Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 12 maj 2004 i mål T 18684/03 Tingsrättens dom, se bilaga. Bysmeden Lås Aktiebolag (bolaget) har yrkat att Arbetsdomstolen skall ogilla B.K:s vid tingsrätten förda talan samt befria bolaget från skyldigheten att ersätta hans rättshjälpskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta honom att ersätta bolagets rättegångskostnader där. B.K. har medgett ändring av tingsrättens domslut enligt p. 2 på så sätt att bestämt belopp avseende lön om kr nedsätts till kr, men bestritt ändring av domen i övrigt. Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. B.K. har för det fall att han skall anses som förlorande part yrkat att vardera parten skall stå sin rättegångskostnad i enlighet med 5 kap. 2 första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister eftersom han haft skälig anledning att få tvisten prövad. Bolaget har bestritt yrkandet. Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har B.K. och C.A. hörts på nytt under sanningsförsäkran samt förnyade vittnesförhör hållits med P.J. och I.H. Vidare har förhör hållet med M.L. vid bevisupptagning utom huvudförhandling i Arbetsdomstolen förebringats genom banduppspelning. Förhören vid tingsrätten med M.W., B.P., B.J., M.G., M.A., T.J., K.J., O.T., M.K.N., B.K.A. och I.A. har förebringats genom banduppspelning. B.K. har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.

3 3 Parterna har som grund för och till utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som finns antecknat i tingsrättens dom med följande tillägg. B.K. Med anledning av att han sedan våren 2004 har ett nytt arbete för vilket han erhållit lön under del av mars och april månad 2004 nedsätts det yrkade beloppet avseende lön för tiden fram till huvudförhandling i målet till kr. De yrkade månadsbeloppen är för mars månad kr och för april månad kr. Han vill nu också informera om att han erhållit kr i ersättning från Alfa-kassan. Utbetalning skedde med kr den 18 december 2003, med kr den 22 januari 2004, med kr den 26 februari 2004, med kr den 4 mars 2004 och med kr den 25 mars Bolaget Bolaget vitsordar yrkat belopp avseende lön som skäligt i sig men gör gällande att avräkning från beloppet skall ske med kr, dvs. det belopp B.K. nu uppger att han uppburit som ersättning från den s.k. Alfa-kassan. Enligt vad som framgår av Regeringsrättens dom RÅ 2003 ref. 45 kan B.K. inte åläggas att återbetala det uppburna beloppet. Om avräkning inte sker kommer B.K. att överkompenseras i strid mot grundläggande principer i svensk skadeståndsrätt. B.K. Han bestrider att ersättningen från arbetslöshetskassan skall avräknas från lönen. Han är medveten om att Regeringsrättens dom medför att det kan bli fråga om en överkompensering om avräkning inte sker. Emellertid bör beaktas att arbetstagaren i en situation som denna använt sig av sina ersättningsdagar vilket vid lång arbetslöshet kan leda till ekonomiska konsekvenser som är till nackdel för denne. En avräkning innebär således en fördel för arbetsgivaren på arbetstagarens bekostnad. Domskäl Frågan om B.K. har blivit uppsagd eller sagt upp sig själv Vad som förekommit i Arbetsdomstolen föranleder inte någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i denna del. Även Arbetsdomstolen finner således att B.K. haft fog för att uppfatta bolagets handlande i samband med mötet den 3 september 2003 som en uppsägning. Bolaget får därmed anses ha sagt upp honom den dagen.

4 4 Har det förelegat saklig grund för uppsägningen? Till stöd för uppsägningen har bolaget åberopat dels att B.K. förskingrat pengar ur bolagets kassa vid flera tillfällen i tiden före juni 2000 och vid ett tillfälle i april 2001, dels att han på olika sätt uppträtt olämpligt på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen har anledning att först behandla B.K:s invändning att bolaget är förhindrat att till stöd för uppsägningen åberopa anförda anklagelser eftersom de grundar sig på omständigheter som bolaget antingen känt till mer än två månader före uppsägningen eller som framkommit först efter denna. Enligt den s.k. tvåmånadersregeln i 7 fjärde stycket anställningsskyddslagen får en arbetsgivare inte grunda en uppsägning som beror på förhållanden hänförliga till arbetstagaren personligen enbart på omständigheter som arbetsgivaren såvitt är av intresse i förevarande fall känt till mer än två månader före tidpunkten för uppsägningen. En motsvarande regel för avskedandefall finns i 18 andra stycket anställningsskyddslagen. Enligt Arbetsdomstolens mening innebär vad bolaget har gjort gällande om B.K:s olämpliga uppträdande på arbetsplatsen ett påstående om ett sådant förhållande av mer fortlöpande karaktär beträffande vilket tvåmånadersregeln inte kan anses tillämplig (jfr t.ex. AD 1999 nr 29). Domstolen är därför inte förhindrad att beakta bolagets påståenden om olämpligt uppträdande i olika avseenden och därmed i princip inte heller påståendet om förskingring i april När det sedan gäller invändningen att bolaget inte får åberopa omständigheter som framkommit först efter uppsägningen vilket har avseende på påståendet om förskingring i tiden före juni 2000 har man enligt förarbetena till anställningsskyddslagen (se prop. 1973:129 s. 130 och prop. 1981/82:71 s. 65) under lagstiftningsarbetet utgått från att en arbetsgivare vid en tvist inför domstol till stöd för en uppsägning kan åberopa omständigheter som inträffat efter denna eller som han fått kännedom om först under uppsägningstiden. Att en sådan princip bör gälla i ett mål där arbetstagaren yrkar ogiltigförklaring av en uppsägning har också godtagits i rättspraxis (se t.ex. AD 1988 nr 67). Arbetsdomstolen finner inte skäl att i förevarande fall frångå den principen. Domstolen är därmed oförhindrad att pröva även bolagets påstående om förskingring i tiden före juni Vad först avser bolagets påstående om förskingring i april 2001 har B.K. hävdat att denna händelse inträffade i slutet av år 2000 och är samma händelse som det s.k. svartjobbet. Bolaget har mot detta invänt att det i så fall är fråga om två fall av förskingring. Enligt Arbetsdomstolens mening är dock inte visat annat än att det varit fråga om en och samma händelse och att denna, som tingsrätten funnit, ägt rum senast i april Av utredningen framgår att händelsen resulterade i att B.K. blev förflyttad till ett annat arbete och att någon polisanmälan inte gjordes. Såvitt framkommit har bolaget därefter inte förrän i samband med uppsägningen företagit någon åtgärd eller uttryckt något som visat att bolaget inte såg händelsen som utagerad. Händelsen bör därmed inte ges någon självständig betydelse vid bedömningen av om det förelegat saklig grund för uppsägningen men kan

5 5 givetvis vägas in för det fall det tillkommer ytterligare omständigheter som kan tala för en uppsägning (jfr t.ex. AD 1994 nr 106). När det sedan gäller bolagets påstående om förskingring vid flera tillfällen i tiden före juni 2000 bygger denna anklagelse enbart på de uppgifter som lämnats av M.L. B.K. har helt förnekat vad som har lagts honom till last i denna del. Arbetsdomstolen finner på de av tingsrätten anförda skälen att det inte genom M.L:s uppgifter kan anses tillförlitligen styrkt att B.K. gjort sig skyldig till förskingring på det sätt som bolaget har gjort gällande. Vad slutligen avser bolagets påstående om olämpligt uppträdande från B.K:s sida kan konstateras att de uppgifter som lämnats i denna del är påfallande vaga och allmänt hållna. I endast begränsad utsträckning har exempel kunnat anges och i den mån så skett har det varit fråga om enstaka händelser som ligger längre tillbaka i tiden. Motsatta uppgifter om B.K:s uppträdande har också lämnas av de av honom själv åberopade vittnena. Enligt Arbetsdomstolens mening har bolaget inte förmått visa att B.K:s uppträdande varit sådant att det kan tillmätas någon betydelse för bedömningen av uppsägningsfrågan. Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen att bolaget inte har haft saklig grund för att säga upp B.K. Uppsägningen skall därför förklaras ogiltig och bolaget skall förpliktas betala allmänt skadestånd samt ersättning för lön till B.K. Av utredningen framgår vidare att bolaget vid uppsägningen inte följt formföreskrifterna i 8 och 30 anställningsskyddslagen för vilket bolaget också skall betala allmänt skadestånd till B.K. Allmänt skadestånd Det av tingsrätten utdömda allmänna skadeståndet för den felaktiga uppsägningen framstår som väl högt och bör enligt Arbetsdomstolens mening i stället bestämmas till skäliga kr. Vad gäller storleken av det allmänna skadeståndet för formaliafelen delar Arbetsdomstolen tingsrättens bedömning att skadeståndet skall sättas till kr. Avräkning av ersättning från arbetslöshetskassa? Vad gäller den av B.K. yrkade ersättningen för lön är parterna ense om beloppets storlek i sig. Tvist föreligger dock i frågan om avräkning skall ske för vad B.K. erhållit i arbetslöshetsersättning. Det får anses klart att arbetslöshetsersättning i sig är av sådan karaktär att den i princip bör avräknas från ersättning för lön och ekonomiskt skadestånd. Arbetsdomstolens hittillsvarande praxis har emellertid inneburit att avräkning inte skall ske för sådan ersättning (se t.ex. AD 1974 nr 43 och AD 1996 nr 94). Domstolens ställningstagande har grundats på vad som tidigare har ansetts gälla för arbetslöshetsförsäkringen, nämligen att en arbetstagare regelmässigt är skyldig att återbetala uppburen arbetslöshetsersättning, om

6 6 han senare skulle erhålla lön eller annan ersättning från arbetsgivaren för samma tid. Förutsättningarna för att någon skall kunna förpliktas att återbetala uppburen arbetslöshetsersättning enligt nu gällande lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring regleras i 68 första stycket. Enligt bestämmelsen skall återbetalning ske om någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt har orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp, liksom om någon på annat sätt obehörigen eller med för högt belopp fått ersättning och skäligen bort inse detta. Bestämmelsens innehåll skiljer sig inte i sak från motsvarande bestämmelse i 36 i tidigare gällande lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Som närmare utvecklats i domen AD 1974 nr 43 har Arbetsdomstolen i sin bedömning av avräkningsfrågan utgått från att återbetalningsskyldigheten inte är begränsad enbart till sådana fall som direkt anges i gällande lag om arbetslöshetsförsäkring och som endast avser situationer då det vid utbetalningstillfället rätteligen inte förelåg någon ersättningsrätt utan även omfattar fall då arbetstagaren vid tiden för utbetalningen haft rätt till ersättning men sedermera kommit i åtnjutande av annan ersättning som hade uteslutit samtidig arbetslöshetsersättning. Genom Regeringsrättens avgörande RÅ 2003 ref. 45 står emellertid numera klart att återbetalningsskyldighet enligt 1997 års lag kan åläggas endast i de fall som uttryckligen framgår av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Frågan i målet gällde om en kvinna som rätteligen erhållit arbetslöshetsersättning till följd av att hon blivit uppsagd och sedan av Arbetsdomstolen tilldömdes ekonomiskt skadestånd för inkomstbortfall för samma tid var skyldig att återbetala den uppburna arbetslöshetsersättningen. Regeringsrätten uttalade i domen att arbetslöshetsförsäkringen har i så hög grad karaktär av socialförsäkring att det inte finns något utrymme för en arbetslöshetskassa att inom ramen för den del av dess verksamhet som innefattar myndighetsutövning besluta om återbetalning utöver vad som följer av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Enligt Regeringsrätten stod det också klart att kvinnan inte obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och hon kunde därför inte förpliktas att återbetala denna med stöd av bestämmelsen i 68. Med hänsyn till det nu anförda, och då det i målet inte gjorts gällande annat än att B.K. uppfyllt villkoren för rätten till arbetslöshetsersättning under den tidsperiod han erhållit sådan, saknas således förutsättningar för att ålägga honom att återbetala den uppburna ersättningen. Avräkning av denna skall därför som bolaget gjort gällande ske från honom tillkommande ersättning för lön. Vad förbundet anfört om eventuella konsekvenser av att B.K. har förbrukat ersättningsdagar medför ingen annan bedömning. Om avräkningsbeloppets storlek råder inte tvist.

7 7 Sammanfattning och rättegångskostnader Arbetsdomstolens ställningstagande i det föregående innebär att tingsrättens dom skall fastställas vad avser ogiltigförklaringen av uppsägningen men ändras vad avser lön och allmänt skadestånd i enlighet med vad som framgår ovan. Utgången innebär att bolaget i så väsentlig grad förlorat målet att det skall ersätta B.K. för rättshjälpskostnader vid tingsrätten och rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Yrkad ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen är skälig. Bolaget skall vidare ersätta kostnaderna för B.K:s rättshjälp i Arbetsdomstolen. Den av rättshjälpsbiträdet fordrade ersättningen är skälig. Domslut 1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut under p. 1 och Med ändring av tingsrättens domslut under p. 2 förpliktar Arbetsdomstolen Bysmeden Lås Aktiebolag att till B.K. utge dels ersättning för lön avseende tiden oktober 2003 till och med april 2004 med etthundratrettioentusentvåhundrafyrtionio ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 25 oktober 2003, på kr från den 25 november 2003, på kr från den 25 december 2003, på kr från den 25 januari 2004, på kr från den 25 februari 2004, på kr från den 25 mars 2004 och på kr från den 25 april 2004, allt till dess betalning sker, dels allmänt skadestånd med sjuttiotusen (70 000) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 17 november 2003 till dess betalning sker. 3. Arbetsdomstolen förpliktar Bysmeden Lås Aktiebolag att ersätta B.K. för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med sjuttiotretusenetthundranittiotre (73 193) kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. 4. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Jenny Hellberg för det biträde hon lämnat B.K. i Arbetsdomstolen med tjugofyratusenåttahundrafyrtiofyra (24 844) kr, varav kr för arbete och kr för tidsspillan. Av beloppet utgör kr mervärdesskatt. 5. Arbetsdomstolen förpliktar Bysmeden Lås Aktiebolag att betala kostnaderna för B.K:s rättshjälp i Arbetsdomstolen med tjugofyratusenåttahundrafyrtiofyra (24 844) kr enligt den närmare fördelning mellan staten och B.K. som Rättshjälpsmyndigheten bestämmer. Ledamöter: Inga Åkerlund, Gudmund Toijer, Kurt Eriksson, Rolf Hugert, Agnes Günther, Thomas Fredén och Karl-Erik Svensson (särskilt yttrande). Enhälligt. Sekreterare: Stefan Lundstig

8 8 Särskilt yttrande av ledamoten Karl-Erik Svensson Beträffande frågan om avräkning av ersättningen från arbetslöshetskassa vill jag anföra följande. Jag ansluter mig till uppfattningen att Regeringsrättens avgörande angående återbetalningsskyldighet får som följd att avräkning för uppburen arbetslöshetsersättning skall ske i ett fall som det förevarande. Samtidigt vill jag emellertid framhålla att ett sådant ställningstagande enligt min mening får vissa stötande konsekvenser. Arbetstagaren går inte bara miste om den ersättning som han eller hon betalat avgift för att erhålla vid arbetslöshet, utan förlorar också ett antal ersättningsdagar, medan arbetsgivaren gynnas genom att det ekonomiska skadeståndet eller ersättningen för lön blir lägre än annars. Jag vill också tillägga att jag utgått från att ersättning från fackförbundens frivilliga inkomstförsäkringar, dvs. sådan arbetslöshetsersättning som inte har den karaktär av socialförsäkring som den ersättning Regeringsrättens avgörande avsåg, inte berörs av den avräkningsprincip som Arbetsdomstolen nu tillämpat.

9 9 Tingsrättens dom (ledamöter: Lars Qwist, Erik Essén och Magnus Wulkan) YRKANDEN M M B.K. anställdes hos Bysmeden Lås Aktiebolag i april Vid ett möte mellan honom och bolagets ägare C.A. den 3 september 2003 avslutades anställningen. Vad som då förekom har lett till tvist mellan parterna. Meningsskiljaktighet råder huruvida B.K. vid tillfället blivit uppsagd eller om han självmant lämnat anställningen. B.K. har med åberopande av att uppsägningen gjorts utan saklig grund, då inga förhållanden hänförliga till honom personligen kunnat motivera den, och på formellt felaktigt sätt, då inga formföreskrifter iakttagits eller underrättelse i förväg lämnats, framställt följande yrkanden. Det yrkas att uppsägningen av honom den 3 september 2003 skall förklaras ogiltig därvid bolaget skall förpliktas utge lön om kr avseende sex månadsbelopp om kr för månaderna oktober 2003 mars 2004 samt ett belopp om kr för tiden den 1 april den 21 april Å månadsbeloppen yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 25 i varje månad och å beloppet om kr samma ränta från den 21 april Om tingsrätten skulle finna att han avskedats utan grund därför men uppsagts på saklig grund yrkas lön under uppsägningstiden den 3 september 2003 den 3 mars 2004, utom för september 2003, med kr jämte ränta beräknad å månadsbeloppen på samma nyssnämnda sätt. Härtill yrkas också semesterersättning med kr jämte samma ränta från domsdagen. Vidare yrkas allmänt skadestånd med kr, varav kr för den ogiltiga uppsägningen och kr för formaliafelen jämte samma ränta från delgivningsdagen. Bysmeden Lås Aktiebolag har bestritt yrkandena, dock vitsordat angivna löne- och semesterersättningsbelopp ävensom ränteberäkningen. Till grund för sitt bestridande har bolaget anfört att B.K. själv lämnat sin anställning, att i vart fall, om tingsrätten skulle finna att han inte sagt upp sig själv, bolaget haft rätt att avskeda honom, alternativt säga upp honom på sakliga grunder. Bolaget har vidare hävdat att begärda skadestånd skall jämkas till noll då bolaget uppfattat det så att det funnits skäl för B.K. att gå frivilligt eller skäl för avskedande, alternativt uppsägning. Bolaget har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. PARTERNAS TALAN Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande. B.K.: Han har arbetat som låssmed sedan 60-talet och tillsammans med C.A. i över 30 år. De har också umgåtts privat. Bolaget har ca 30 anställda och utöver honom tre låssmedsmästare. Verksamheten drivs från ett kontor och

10 10 en butik på Svandammsvägen i Midsommarkransen och en butik på Kungsholmen, Citybutiken. Från 1995 hade han arbetsledaransvar och kallades C.A:s närmaste man. Efter en längre sjukskrivning i början av 1999 placerades han på Citybutiken, vilket han uppfattade som ett slags degradering. I slutet av 2000 uppdagades att han tagit betalt av en kund vid sidan om, dvs. jobbat svart och tillgodogjort sig mellan 700 och 800 kr. Han erkände och efter samtal med C.A. drogs ett streck över händelsen. Han placerades emellertid på Svandammsvägen och fick arbeta som utemontör utan kassaansvar. På morgonen den 3 september 2003 kallades han in till C.A. som sade att det hade hänt saker som gjorde att han inte kunde vara kvar som anställd, dock få lön månaden ut. Det sades inte närmare vad det berodde på. Han fick välja mellan att säga upp sig själv eller bli polisanmäld. För honom var det otänkbart att säga upp sig och han sade att han skulle tala med sin fru om detta. Han blev tillsagd att lämna ifrån sig nycklar, ID- och bensinkort m.m. och fick inte fortsätta med det arbete han höll på med. Han skulle dock få behålla tjänstebilen över helgen. Han fick namnet på en person, O.T., hos vars företag han skulle få gå igenom någon form av avvecklingsprogram. Han lämnade arbetsplatsen och berättade senare för sin fru och en arbetskamrat P.J. och en god vän B.P. att han blivit uppsagd. Han trodde att han skulle få vidare information av. O.T., det var den utväg han såg. Vid ett kort möte samma dag blev han inskriven hos O.T. Vid nästa möte måndagen den 8 september sade denne att en förutsättning för att få genomgå avvecklingsprogrammet var att han skrev under en uppsägningshandling, och han fick också en handskriven lapp med instruktionerna Skriftl. uppsägn. daterad fr.o.m. 3/9 undertecknad med namnförtydligande. Han skulle också sjukskrivas under sex månader. Han avbröt programmet. Efter uppsägningen har han inte själv kontaktat eller blivit kontaktad av bolaget. Han var frågande inför bolagets anklagelser och kunde föreställa sig bara svartjobbet, vilket bolaget dock känt till sedan länge och dragit ett streck över. Efteråt har han fått veta att en annan anställd, M.L., sagt att han stulit från kassan på Svandammsvägen före förflyttningen till Citybutiken 1999 och att andra anställda sagt att han burit sig illa åt mot personalen. Han förnekar allt sådant. I februari 2004 gjorde bolaget en polisanmälan som lett till att han inte kunnat få något nytt arbete, bl.a. vägrades han taxilegitimation. B.K. har inte sagt upp sig själv eller gett bolaget anledning tro att han gjort det. Anklagelserna mot honom grundar sig på omständigheter som bolaget känt till sedan länge, dvs. sådana som inte kan åberopas på grund av tvåmånadersregeln eller på grund av att de framkommit först efter uppsägningen. Annars är anklagelserna så oprecisa att de ej kan utgöra skäl för uppsägning. Bysmeden Lås Aktiebolag: Bolaget verkar inom säkerhetsbranschen och måste ställa stora krav på medarbetarnas oförvitlighet. Det s.k. svartjobbet innebar att B.K. sålde varor och själv tillgodogjorde sig betalningen. Av sociala hänsyn gjordes då ingen polisanmälan. I april 2001 gjorde han sig skyldig till en förskingring av kr, dvs. tog betalt för varor och behöll pengarna själv. Han omplacerades då från Citybutiken till utejobb utgående från Svandammsvägen utan kassaansvar. Kort före den 3 september 2003 avslöjade M.L. för C.A. att två anställda hade systematiskt förskingrat eller stulit ur kassan i butiken på Svandammsplan. Båda erkände och fick den

11 11 3 september valet att säga upp sig själva eller polisanmälas. De sade upp sig. Därefter fick B.K. samma erbjudande eftersom han hade erkänt förskingring i april 2001 och det var nödvändigt att agera konsekvent mot alla och han var en säkerhetsrisk. Alla tre erbjöds avvecklingsprogrammet hos. O.T. B.K. hade ett rådrum månaden ut men hörde inte av sig förrän genom sitt ombud den 7 oktober. Bolaget utgick från att han hade sagt upp sig den 3 september och var sålunda i god tro i fråga om detta. Efter mötet den dagen berättade M.L. att hon sett B.K. vid flera tillfällen förskingra pengar ur kassan på Svandammsplan genom att inte slå in betalningar vid försäljning innan han i juni 2000 förflyttades till Citybutiken. Eftersom B.K. då hade sagt upp sig fanns ingen anledning att kontakta honom om M.L:s uppgifter. B.K. har också varnats flera gånger under senare år för slarv, nonchalans, maskning och olämpligt uppträdande mot kunder och framför allt arbetsledningen och även personalen, särskilt den kvinnliga. Detta hans beteende togs också upp vid mötet den 3 september. Rätt till avsked och i vart fall saklig grund för uppsägning har alltså funnits, om han inte själv hade sagt upp sig. UTREDNINGEN I målet har B.K. och C.A. hörts under sanningsförsäkran. Härutöver har bägge parter fört vittnesbevisning och B.K. åberopat visst skriftligt material som bevis. Tingsrätten finner skäl att här närmare redovisa utsagorna av B.K., C.A. och M.L. B.K. har berättat: Han ropades in av C.A. på morgonen den 3 september Denne sade att det hänt en massa saker på bolaget och att han var tvungen att sluta. Han fick lämna ifrån sig allt som var firmans egendom, telefon, bensinkort, nycklar men, på fråga, behålla bilen över helgen till måndagen den 8 september, och han fick inte färdigställa det jobb han höll på med. C.A. ville att han skulle säga upp sig här och nu annars skulle de polisanmäla honom och gå till domstol med det. Han sade inte närmare vad som hänt, inget om svartjobbet och inget om nonchalant beteende men att han inte skulle få något nytt jobb i branschen. Han drog slutsatsen att det gällde svartjobbet för flera år sedan. Han sade inte upp sig, skrev inte på något utan sade att han skulle prata med sin fru. Under dagen berättade han vad som hänt för henne, P.J. och B.P. Han hade inte fått någon förklaring till uppsägningen, men P.J. informerade honom om att han själv och en annan hade förskingrat pengar. Först efter ett möte som hans ombud haft med C.A. fick han ett skriftligt besked från bolaget om de skäl man haft för uppsägningen. Direkt efter mötet med C.A. träffade han O.T. som bara tog namnet och bokade en tid på måndagen den 8 september. Han trodde att han skulle få en förklaring av O.T. och besökte honom vid två tillfällen i veckan efter uppsägningen, den 8 och 12 september. Enligt O.T. skulle han sjukskrivas i sex månader och skriva en uppsägningshandling daterad till den 3 september. Han slutade då hos O.T. Svartjobbet på hösten 2000 är samma händelse som den påstådda förskingringen i april Han har ångrat detta, och sedan ett streck drogs över det har saken inte diskuterats. Han har inte stulit några pengar ur kassan som M.L. påstår, och hon kan inte heller från sin plats i butiken ha sett vad som skedde vid kassan. Alla hade tillgång till kassan, bl.a. gjordes ofta s.k. nollslag för att komma åt att växla. Han har inte

12 12 betett sig nedsättande eller olämpligt mot personal. Han tror att arbetsledningen betraktat honom som obekväm eftersom han ifrågasatt vissa jobb och t.ex. tidsberäkningen för dessa. Han har inte blivit tillsagd någon gång. C.A. har berättat: Några dagar före den 3 september 2003 hade M.L. berättat att två anställda hade stulit ur kassan under en längre period och att det hade urartat under senare tid då han var sjuk. Efter samråd med ledningsgruppen beslöts att dessa skulle lämna företaget direkt. Han kallade in B.K. och gjorde fullständigt klart för honom vad som gällde. Han pratade om den tidigare stölden och hans nonchalanta uppträdande på företaget och arbetsvägran, sade att han inte kunde ha honom kvar och gav honom valet att säga upp sig själv eller bli polisanmäld. De kom överens om antingen eller. B.K. valde att säga upp sig själv, och de tog i hand på det. Han lämnade ifrån sig företagets tillhörigheter, eftersom han sagt upp sig. B.K. hörde sedan inte av sig förrän genom ombudet i oktober, och han utgick i god tro från att denne sagt upp sig. Utan uppsägning hade B.K. stängts av och polisanmälan hade gjorts. Genom avvecklingsprogrammet, som kostade bolaget kr, ville han hjälpa B.K. Det drogs definitivt inget streck över förskingringen i april 2001, B.K. blev då förflyttad, fick inga kontantjobb och ingen kontakt med kassan, man kunde aldrig mer lita på honom. Bolaget har som säkerhetsföretag extra stora krav på personalen. Efter avskedandet av de två andra kunde inte B.K. som tjyv vara kvar på grund av de signaler det skulle ha gett övrig personal. Senare på dagen den 3 september berättade M.L. om B.K:s stölder i butiken på Svandammsplan åren Han tog ingen kontakt med B.K. om detta. B.K. kände sig nog degraderad. B.K. talade om för arbetsledningen att de hade fel, arbetsvägrade och maskade. Han kunde göra tjejerna sårade. Allt detta har han påtalat för honom minst tre-fyra gånger under de senaste fem åren. M.L. har vittnat: Hon är anställd hos bolaget sedan 1989 men sjukskriven sedan hösten C.A. frågade henne den 3 september 2003 om det var flera som hade förskingrat. Hon berättade då att hon sett B.K. ett flertal gånger under flera år ta betalt vid kassan utan att slå in beloppet, istället slå in nollor eller trycka på en knapp under kassaapparaten så att den öppnades. Hon hade inte sett vad som hände med pengarna. De lades antagligen i kassan och B.K. har sedan räknat kassan på kvällen. Hon drog slutsatsen att han tog pengarna. Detta var innan B.K. flyttade till Citybutiken Hon har inte vågat berätta om förskingringarna tidigare, inte förrän efter det att C.A. hade varit borta länge och folk hade börjat göra lite som de ville. DOMSKÄL Om vad som hände vid C.A:s och B.K:s möte på morgonen den 3 september 2003 är parterna i några hänseenden ense. Sålunda har C.A. ställt B.K. inför ett val att antingen säga upp sig själv eller bli polisanmäld. Av deras uppgifter framgår att B.K., även om svartjobbet eller stölden inte uttryckligen nämndes, förstod att anledningen till de alternativ han fick var just den händelse för några år sedan som parterna betecknat så. Det är inte styrkt att därutöver B.K:s uppträdande på arbetsplatsen fördes på tal som skäl

13 13 för alternativen. Enligt C.A. godtog B.K. valet att säga upp sig, enligt B.K. lämnade han mötet utan något sådant besked. B.K:s ståndpunkt får stöd av vad som sedan hände. P.J. och B.P. har vittnat att B.K. betraktade sig som uppsagd, och hos O.T. fullföljde han inte den påstådda uppsägningen med en skriftlig sådan. Med hänsyn till det skäl för C.A:s agerande som B.K. då kunde föreställa sig, dvs. en händelse för över två år sedan som han uppfattat som utagerad, ter det sig heller inte följdriktigt att han skulle utan vidare välja att säga upp sig. Tingsrätten finner alltså mot B.K:s uppgifter och övriga omständigheter det inte styrkt att B.K. sade upp sig vid mötet den 3 september. Inga andra omständigheter tyder med någon tyngd på att bolaget av B.K:s uppträdande då eller handlande efteråt skulle kunna anses ha haft grundad anledning att anta att han sagt upp sig själv. Av C.A:s uppgifter framgår att bolaget avsett att avsluta B.K:s anställning. Tydligt är att de val B.K. ställdes inför båda syftade till just detta. Alternativen ter sig i själva verket mera som ett ultimatum än reella valmöjligheter. Bolagets avsikt, alternativens karaktär och den omständigheten att B.K. omedelbart fick lämna arbetsplatsen och hänvisades till ett avvecklingsprogram visar enligt tingsrätten klart att B.K. haft fullt fog för att anse sig ha blivit uppsagd. Den korta, olagliga uppsägningstiden och det bryska och överraskande beskedet om upphörandet av anställningen gör att uppsägningshandlingen måste betecknas som i realiteten ett avskedande. För uppsägningen har bolaget åberopat flera skäl och härför fört omfattande vittnesbevisning. Av betydelse här är bl.a. reglerna i 7 och 18 anställningsskyddslagen att en uppsägning eller ett avskedande inte får grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader före uppsägningen. När det gäller påståendena om B.K:s på olika sätt olämpliga uppträdande på arbetsplatsen eller i arbetet har vittnen berättat därom, dock utan större konkretion. Det rör sig om påståenden såsom att han sagt något förnedrande om kvinnor eller nedvärderande om arbetskamrater, att han gjort Hitlerhälsning, att han dragit benen efter sig och tagit för lång tid på sig och föredragit lättare arbeten och att han varit ohjälpsam. Uppgifterna avser en blandning av karaktärsegenskaper och händelser. Genomgående är att exemplen på beteenden ligger längre tid tillbaka. Bara i allmänna ordalag har antytts att beteendet fortsatt intill senare tid. Enligt tingsrätten är beskrivet beteende långt ifrån av sådan beskaffenhet att det kan utgöra giltigt skäl för avskedande eller ens uppsägning. Till detta kommer att det är oklart i vilken utsträckning det gjorts klart för B.K. att ett upprepande kunde leda till uppsägning. Tingsrätten kan av bevisningen utgå från att svartjobbet eller stölden ägt rum senast i april 2001.

14 14 Tingsrättens slutsats av det hittills anförda är att bolaget inte visat att omständigheter som kan föranleda att anställningen skall upphöra har förekommit inom den tid av två månader före uppsägningen som krävs enligt anställningsskyddslagen. Bolaget har lagt stor vikt vid de uppgifter om B.K. som M.L. lämnade till C.A. efter dennes möte med B.K. på morgonen den 3 september. Hennes uppgifter avser emellertid händelser som skall ha ägt rum för över tre år sedan. Det är inte närmare klarlagt när och hur och i vilka sammanhang hennes iakttagelser gjorts. Andra förklaringar till dessa och till hennes slutsatser kan finnas och har också framförts. Mot B.K:s förnekande måste uppgifterna betraktas som obestyrkta i förevarande mål. Uppgifterna om stölder kan därför inte åberopas för den uppsägning som skedde den 3 september För bedömningen av omständigheterna kring uppsägningen är det också av betydelse hur nämnda uppgifter hanterades av bolaget. I någon mån är det förståeligt att C.A. blev upprörd i anledning av uppgifter om stölder av ytterligare en tredje person samma dag. Vid närmare eftertanke bör C.A. ändå ha känt sig osäker på sin sak och om B.K:s inställning. Det rörde sig alltså om stölder vid en annan tid än som uppgivits när det gällde de två andra anställda och förtigna i över tre år. God sed kräver att C.A. antingen konfronterat B.K. med uppgifterna eller satt i gång ytterligare utredning internt eller via polis och först därefter, om skäl då kvarstått, agerat i fråga om B.K:s anställning. Det ter sig inte försvarligt att åberopa dem på sätt som gjorts för uppsägningen den 3 september Sammanfattningsvis finner tingsrätten att B.K. sagts upp utan giltiga skäl härför. Uppsägningen skall sålunda förklaras ogiltig. Det råder inte tvist om det ekonomiska skadestånd som vid denna bedömning av uppsägningen skall utges av bolaget. Det allmänna skadeståndet bör för uppsägningen bestämmas till kr och för formaliafelen till kr. DOMSLUT 1. Tingsrätten förklarar Bysmeden Lås Aktiebolags uppsägning av B.K. ogiltig. 2. Bysmeden Lås Aktiebolag skall till B.K. utge dels lön med etthundraåttiotusenniohundra ( ) kr, jämte ränta å ett månadslöne belopp om kr från den 25 i månaderna oktober 2003 mars 2004 samt å ett lönebelopp om kr från den 21 april 2004, allt tills betalning sker, dels allmänt skadestånd med etthundratiotusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 17 november 2003 tills betalning sker. 3. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Jenny Hellberg till etthundrafyratusensexhundrasextiotvå ( ) kr, varav för arbete kr, för tidsspillan kr och för utlägg 962 kr.

15 4. Bysmeden Lås Aktiebolag skall ersätta B.K. och staten för rättshjälpskostnaderna enligt den fördelning som Rättshjälpsmyndigheten beslutar. 15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 Sammanfattning Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 Sammanfattning Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 Sammanfattning Fråga om tillämpning av 34 andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 Bestämmelsen i 5 kap. 2 första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av rättegångskostnader är inte tillämplig när Arbetsdomstolen avgör ett mål om ett

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm KLAGANDE HEDGU Bilfrakt Aktiebolag, 556129-1344, Hedentorp, 260 39 Hasslarp Ombud: arbetsrättsjuristen E G, Transportgruppen TGS Service

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm KLAGANDE C P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice Björkö Ombud: advokaten T Ö, T Ö Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 2,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 Sammanfattning Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap. 7 lagen om rättegången i arbetstvister, på förhandling för att få väcka

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 Sammanfattning Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillåtits fortsätta i ett fall då biträdet har anmält till rätten att tidsåtgången

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13 Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid? Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 Sammanfattning En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har arbetsgivaren invänt att talan är preskriberad enligt 41 anställningsskyddslagen.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 Mål nr T 4509-02 KLAGANDE RW Ombud: förbundsjuristen JM MOTPART LS Ombud: advokaten ME SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 Sammanfattning Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp på grund av arbetsbrist, väckte hans fackliga organisation talan i Arbetsdomstolen med yrkande

Läs mer

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, avsked, samarbetsproblem, arbetsvägran, misskötsamhet Avd för arbetsgivarfrågor

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12 Sammanfattning En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter det att uppsägningstiden gått ut och anställningen upphört. Arbetsgivaren,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2003 T 2176-03 KLAGANDE A. W. Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten P. F. MOTPART R. H. Ombud, tillika

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15 Vid en lokal förhandling som hölls med anledning av att en arbetstagare hade avskedats drog arbetsgivaren tillbaka avskedandet och parterna enades om en uppsägning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/03 Mål nr B 40/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/03 Mål nr B 40/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/03 Mål nr B 40/03 Sammanfattning En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats utan att övergå i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2010-10-05 Jönköping

DOM 2010-10-05 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 17 DOM Jönköping Mål nr T 3330-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom den 18 november 2009 i mål T 4710-08, se bilaga A KLAGANDE Skinnmäster i Örebro AB, 556317-8721, Saluvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 T 1306-09 KLAGANDE 1. Lely Industries N.V. Weverskade 10 NL-3147 PA Maassluis Nederländerna 2. Lely Sverige Aktiebolag, 556513-8574

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:10 Diarienr: 15/1302 P-cirknr: 15-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, uppsägning, personlig assistans, LAS Arbetsrättssektionen Datum: 2015-03-06 Mottagare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/09 Mål nr B 3/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/09 Mål nr B 3/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/09 Mål nr B 3/08 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare enligt 7 fjärde stycket anställningsskyddslagen har försuttit in rätt att åberopa de händelser arbetsgivaren lagt en arbetstagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38 Cirkulärnr: 12:67 Diarienr: 12/6958 P-cirknr: 12-2:28 Nyckelord: AD, uppsägning, preskription, rekommenderat brev, 10 LAS Handläggare: Tommy Larsson Avdelning: Datum: 2012-12-03 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Rotel 13 DOM 2016-04-14 Malmö Mål nr T 1157-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hässleholms tingsrätts dom 2015-04-08 i mål T 1370-13, se bilaga A KLAGANDE POLOP Aktiebolag, 556382-8283

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

DOM 2010-10-21 Jönköping

DOM 2010-10-21 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 35 DOM 2010-10-21 Jönköping Mål nr T 434-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Norrköpings tingsrätts dom 2010-01-22 i mål T 3291-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Rid- och fritidsaktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/06 Mål nr A 219/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/06 Mål nr A 219/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/06 Mål nr A 219/05 Sammanfattning En terminalarbetare vid en av Postens godsterminaler har dömts till fängelse i tre år för rån. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/15 Mål nr A 3/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/15 Mål nr A 3/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/15 Mål nr A 3/14 Ett antal arbetstagare har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De har fortsatt att arbeta under uppsägningstiden. Under denna tid lade arbetsgivaren om produktionen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02 Sammanfattning Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 första stycket arbetstvistlagen uppfyllts i en situation då partsställningen vid den lokala förhandlingen

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2006 T 1447-02 KLAGANDE Förvaltning AB Spinetten Ombud: Advokat AM MOTPART MJ Ombud: Advokat OK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö 3221-03 KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 T 1329-14 KLAGANDE 1. CJ 2. IJ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen för 1 och 2: Advokat NL MOTPART Polismyndigheten (tidigare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2005 T 3807-03 KLAGANDE Björn Lundmark Aktiebolag, 556347-2157 Verkstadsgatan 6 341 47 Karlskrona Ombud: advokaten BA MOTPART GE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer