Verksamhetsberättelse för 2014 (avser tiden 19 mars 2014 till 31 december 2014)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2014 (avser tiden 19 mars 2014 till 31 december 2014)"

Transkript

1 , BoC Verksamhetsberättelse för 2014 (avser tiden 19 mars 2014 till 31 december 2014) Fakta om året som gått Den 19 mars 2014 bildades vid ett stiftarmöte den ideella föreningen BoLaget i Kalmar Förening för Gemensamhetsboende. Föreningens ändamål är att initiera tillkomst av boendemöjligheter inom Kalmar kommun, som stödjer och utvecklar livskvaliteten för personer som är i eller närmar sig andra halvan av livet. Det yttersta syftet är att få till stånd bostadsalternativ, som baserar sig på boende- och bygggemenskap så att de boende skall kunna känna trygghet, delaktighet och meningsfullhet i sitt boende. Föreningen ska utnyttja sina medlemmars kompetens och engagemang för att uppfylla föreningens ändamål. Medlemmarna skall gemensamt kunna uppträda gentemot olika parter med sakkunskap så att föreningens synpunkter i olika sammanhang är representativa och tas på allvar. Antalet medlemmar var 43 stycken då föreningen startades. Vid årsskiftet 2014/2015 var medlemsantalet 55 stycken. Styrelsen har under det gångna året utgjorts av 7 ordinarie medlemmar, nämligen Ordförande: Bo Carlsson v. Ordförande: Åsa Sjöholm Sekreterare: Ulla Gillberg Kassör: Ingrid Hallberg Utbildningsansvarig: Elisabeth Berggren Övriga ledamöter har varit: Hans Gillberg Willy Olsson (till augusti 2014) Henrik von Heijne (från september 2014) Antalet styrelsesuppleanter har varit 3: Inge Helge (till juni 2014), Jonny Hagblom (till juni 2014), Leif Stridh (till juli 2014), Alva Lilja (från september 2014), Gunnel Nilsson (från september 2014), Malin Lindvall (från september 2014) Styrelsen har under 2014 haft 8 möten och föreningen har hållit ett stiftarmöte samt 5 stycken öppna medlemsmöten. Medlemmarna har informerats om dessa möten via protokoll eller via föreningens hemsida. Avsnitt om speciella händelser av vikt som hänt efter årsskiftet bifogas. Även resultat- och balansräkning för 2014 bifogas.

2 Beskrivning av genomförd verksamhet Bildandet av föreningen Vid stiftarmötet den 19 mars 2014 fastslogs förutom en föreningsstadga även att föreningens namn skulle vara BoLaget i Kalmar Förening för Gemensamhetsboende. Namnet valdes ut av de närvarande på mötet som det bästa av fyra förslag. Förutom stadgan antogs på detta möte även turordningsregler för de lägenheter som föreningen i framtiden skulle kunna erbjuda sina medlemmar. Bland de som blivit medlemmar i föreningen före den 23 maj, totalt 43 stycken, skedde tilldelning av turordningsnummer genom lottning. De som ansökt och betalat in medlemsavgift efter detta datum tilldelas turordningsnummer utgående från när dessa betalat in medlemsavgiften till föreningen. En fråga som väckts vid stiftarmötet var om inte arbete inom styrelsen, valberedning eller som revisor skulle kunna premieras på så sätt att ett bättre turordningsnummer skulle kunna tilldelas denne. Frågan behandlades av styrelsen men fick bordläggas då något förslag på hur detta skulle kunna gå till inte gick att få fram. Styrelsens inledande arbete kom i stor utsträckning att handla om att utveckla olika slag av rutiner för förenings- och styrelsearbetet. Vid medlemsmötet den 12 maj fastslogs en verksamhetsplan för ingående budgetår där en mängd olika aktiviteter föreslås. För att förverkliga de mål och syften som anges i denna lades arbetet upp i huvudsak enligt de sju steg som finns redovisat i Ingela Blombergs och Kerstin Kärnekulls bok Bygga seniorboende tillsammans en handbok (Svensk Byggtjänst 2013). De sju stegen återges schematiskt i nedanstående tabell. Starta och bli en grupp Utveckla boendeidén Besluta om kostnadsnivå Hitta samarbetspartners Delta i planeringen Förbered inflyttning Hitta intresserade Enas om inriktning Bilda förening Skaffa fler medlemmar Skriv ett program för hur gruppen vill bo Diskutera ekonomi och lägg fast ramar Välj upplåtelseform Besluta om att dra igång projekt Val av form för genomförande och samarbetspartner/byggherre Turordning för lägenhetsval Samordning av medlemmarnas synpunkter gentemot byggherren Eventuella medlemsinsatser Godkännande av upphandling Förberedelser inför inflyttning Turlista och fördelning av lägenheter

3 Flytta och bo Inflyttning Regelbundna möten om boendefrågor Samla lärdomar inför framtiden Aktiviteterna under 2014 har varit koncentrerat kring att skaffa fler medlemmar, hitta samarbetspartners, utveckla boendeidéer, utreda möjliga kostnadsnivåer och utvärdera olika fastighetsalternativ. Målet för verksamhetsåret 2014 var att kunna initiera åtminstone ett byggprojekt. Arbete med rekrytering av nya medlemmar För att öka såväl antalet medlemmar som föreningens samlade kompetens har en rad informationsåtgärder genomförts riktade till såväl medlemmar som till andra målgrupper som bedömts skulle vara intresserade av vårt boendekoncept. Genomförda åtgärder kan inordnas i följande undergrupper: - Anordna studiecirklar - Sprida information via egen hemsida - Författa artiklar och annonsera om föreningsmöten i media - Hålla medlemsmöten öppna även för icke medlemmar - Utarbeta och trycka upp informationsmaterial för marknadsföring av föreningen - Presentera föreningens idé och verksamhet för olika intressegrupper och organisationer Fyra studiecirklar om boende- och byggemenskap har under året genomförts i samarbete med Vuxenskolan. Under våren 2014 hölls tre studiecirklar med sammanlagt 37 deltagare och med Elisabeth Berggren/Bo Carlsson och Ulla Gillberg/Hans Gillberg som cirkelledare. Under hösten 2014 hölls en studiecirkel med 11 deltagare och med Elisabeth Berggren/Bo Carlsson som cirkelledare. I anslutning till studiecirklarna anordnades studiebesök till gemensamhetsboendena Bataljon i Karlskrona under våren samt till Växthuset i Lyckeby och Hinseblick i Karlshamn under hösten. En egen internethemsida har utvecklats där information ges om föreningens verksamhet, möteskalender, hur man blir medlem i föreningen, kontaktinformation och rapportering om aktuella händelser, se För hemsidan svarar Lars-Inge Sand som webadministratör och Bo Carlsson som webredaktör. Styrelsen har medverkat till att artiklar i dagspressen tagits fram i syfte att göra föreningen mer känd. Såväl Barometern, som Östran och Kalmarposten har haft sådana artiklar införda, vilka har haft en direkt effekt på medlemsrekryteringen. Annonsering av kommande medlemsmöten sker nu regelbundet i Barometern och referat av möten förs in under Noterat i Barometern. Medlemsmötena har varit öppna för även icke medlemmar och program valts med tanke på att kunna rekrytera nya medlemmar. Exempel på några sådana programpunkter är Information om planerade byggprojekt i Kalmar av Mattias Adolfsson, ordf. i samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun samt Bibbi Johansson, vd Kalmarhem Kollektivboendet Färdknäppen i Stockholm Är det något för oss?, videofilm

4 Kooperativ hyresrätt ett boende med många fördelar av Lars Malmgren expert inom området Boendegemenskap på Kronan, ett kåseri av Lars Einarsson Hur vill du ha ditt framtida gemensamhetsboende?, resultat av genomförd medlemsenkät Intryck från studiebesöken till gemensamhetsboendena Hinseblick och Växthuset För att vara till hjälp vid rekrytering av nya medlemmar har olika informationsmaterial tagits fram och tryckts upp i formen av ett visitkort med kontaktuppgifter, fyrsidsfoldern Livskvalitet hela livet ut samt ett flygblad med samma titel. Ett powerpointbildspel om föreningen har tagits fram också och skickats ut till alla medlemmar så att bildspelet ska kunna användas i deras marknadsföring av föreningen. Bland de intressegrupper och organisationer där föreningens idé och verksamhet presenterats kan nämnas Rotary, PRO Graniten och Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun, men även naturligtvis till många fastighetsförvaltare och byggare, se nedan. Upprättande av kontaktnät med kommunen, fastighetsbolag och byggare samt inventering av förutsättningar för att skapa boendemöjligheter med boende och byggemenskap Ett flertal möten har hållits med samhällsbyggnadskontoret där vi fått möjlighet att presentera föreningens syften och mål samt lyft frågan på vilka sätt kommunen skulle kunna stötta vår förening. Ett inledande möte hölls med ordf. Mattias Adolfsson och v. ord Lars Holmberg i samhällsbyggnadsnämnden. Mötet resulterade i att föreningen fick en kontaktperson utsedd plankoordinator Per-Olof Johansson som kunnat hjälpa oss med information i frågor som gällt detaljplansärenden och planerade byggprojekt i kommunen. Planarkitekt Emil Stille har även kontaktat oss om hur kommunen skulle kunna stötta byggemenskapsprojekt inom ramen för en utredning han arbetat på åt samhällsbyggnadskontoret. Förnärvarande sker vår kontakt med samhällsbyggnadskontoret också med exploateringschef Pär Svanfeldt dit vi kunnat vända oss med frågor främst vad gäller utbudet av möjliga och lediga tomter för byggnation. Delvis utgående från tips från Samhällsbyggnadskontoret om vilka planerade byggprojekt i kommunen som skulle kunna vara av intresse för oss har kontakter etablerats med ett flertal fastighetsförvaltare, byggherrar och byggnadsentreprenörer. Bland dessa kan nämnas: Kalmarhem, P&E, Riksbyggen, Hansabygg, HSB, PEAB, NCC, LW Fastigheter, Tegnanders, Rolf Möller Arkitekt AB samt Miljösmarta hus. I de inledande mötena vi haft med dessa har vi fått möjlighet att berätta om vår förenings mål och önskningar samt diskutera deras pågående och planerade projekt utgående från våra önskemål. Som ett led i att öka varandras kompetens och utnyttja varandras erfarenheter har på initiativ av gemensamhetsboendeföreningen BoSams i Borgholm ett samarbete inletts som även innefattar föreningen Seniorboende i Färjestaden. Dessa föreningar har genom sina kommuner fått tomter reserverade för sig och står nu i begrepp att börja planerings- och byggprocess av sina boenden. Inventeringen av våra förutsättningar att kunna skapa boendemöjligheter med boende- och byggemenskap i Kalmar var ursprungligen tänkt att kunna ske inom ramen för olika arbetsgrupper inom vilka medlemmar även utanför styrelsen kunde delta. Av ursprunglig plan över

5 arbetsgrupper som vi avsåg att initiera kom endast en grupp igång med tänkt verksamhet nämligen gruppen Miljöanpassat boende. Tänkta arbetsuppgifter för övriga arbetsgrupper har tagits över av styrelsen. Arbetsgrupper kring boendekultur samt boendeekonomi och boendejuridik ansågs behandla frågor som skulle bli mer aktuella först i ett senare skede i förverkligandet av ett gemensamhetsboende. Aktuella frågor inom dessa områden ansågs därför i nuläget kunna hanteras inom ramen för nuvarande styrelse. Arbetet med kartläggning av medlemmarnas boendeidéer har kunnat ske som planerat och utförts av en grupp inom styrelsen bestående av Ulla Gillberg, Åsa Sjöholm och Elisabeth Berggren. En medlemsenkät genomfördes under hösten och resultaten samt slutsatserna av dessa har sammanställts distribution till potentiella samarbetspartners bland byggare och till kommunen. Arbetsgruppen för miljöanpassat boende har som syfte att identifiera, utvärdera och föreslå åtgärder som kan leda till ett mer miljöanpassat och ekologiskt hållbart boende. Förväntade resultat av gruppens arbete är en lista på rekommenderade råd till boende samt rekommendationer och i vissa fall krav på byggare och fastighetsägare. Inom gruppen deltar förnärvarande Bo Carlsson, Åsa Sjöholm, Lars-Inge Sand och Malin Lindvall. Gruppen har etablerat samarbete med Miljösmarta hus och Euronom AB vad gäller användning av förnybara energisystem och med lärare inom Miljöanalytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet. I det senare samarbetet planeras studenter att kunna utnyttjas för olika projektarbeten med koppling till miljöanpassat boende. Vad gäller att hitta lämpliga objekt eller tomtområden för gemensamhetsboenden har de kontakter med kommunen och med de byggare som nämnts ovan kunnat vidareutvecklas. Främst en grupp bestående av Bo Carlsson, Håkan Ackesjö, Ingrid Hallberg, Elisabeth Berggren och Åsa Sjöholm har varit engagerade i detta arbete. Som exempel på vad hänt vad gäller att hitta lämpliga objekt kan följande nämnas. Med Kalmarhem har diskussioner förts om byggandet av en fastighet för gemensamhetsboende. Fastigheten skulle ha kunnat utformats som ett s.k. SABO hus eller efter samma modell som gemensamhetsboendet Växthuset i Lyckeby. Huset var tänkt att uppföras på Karlssons äng men någon lämplig tomt gick inte att finna där. Kalmarhem kan förnärvarande inte se några lämpliga objekt för vår förening bland sina planerade projekt. P&E startar första etappen i byggandet av Bergagården och i en senare etapp kommer de att bygga ett livsstilsboende som skulle kunna vara av intresse för vår förening. Liknande förhållande gäller för PEAB vid planerad byggnation av den s.k. Rifatomten. Riksbyggen kommer snart att starta ett Bonumprojekt i kvarteret Svalan i anslutning till Monte Cavallo och förnärvarande och diskussioner har skett om hur vår förening skulle kunna bli en del av detta projekt. Hansabygg tycker vårt koncept är mycket intressant och håller förnärvarande på att ta fram ett husförslag som kommer att anpassats efter vårt behov. Ett generellt problem när det gäller att hitta en lämplig tomt för ett gemensamhetsboende är att de flesta centralt belägna tomter redan är utlovade till olika byggherrar och fastighetsbolag. Skulle därför föreningen själv kunna få en tomt anvisad skulle det bli föreningen som skulle bli styrande för hur ett byggprojekt skulle kunna läggas upp och genomföras, vilket skulle vara en fördel.

6 Initiering av pilotprojekt I den ursprungliga verksamhetsplanen fanns som mål att kunna initiera ett pilotprojekt under det gångna året. Tyvärr har något sådant inte kunnat göras även om diskussioner i denna riktning nu förs, se ovan. I de kontakter föreningen haft med alla de potentiellt sett intressanta fastighetsförvaltare och byggarna under året har vi fått höra av så gott som alla att vår idé om gemensamhetsboende är mycket bra och att man skulle vara intresserad av att inleda ett samarbete med oss. Speciella händelser av vikt som hänt efter årsskiftet Efter årsskiftet fram till mitten av februari har styrelsen haft två möten och ett öppet medlemsmöte där bl.a. Niklas Andersson pratade om Riksbyggens boendefilosofi och Monte Cavalloprojektet samt Åke Hjort Euronom AB berättade om projektet Miljösmarta hus. En intresseförfrågan om intresse för Riksbyggens Monte Cavallo-projekt har utförts. 19 svar ilämnades före angiven deadline den 15 februari. Av de som svarat var det endast 2, som uttryckte att de i princip var intresserade. Av de skäl som lyfts fram till MonteCavallo projektets nackdel var den förmodade höga boendekostnaden, att MonteCavallohuset inte skulle bli en integrerad del av det flervångshus som skulle byggas, samt det nära läget till Erik Dalbergs väg. På grund av det ringa intresset fann styrelsen inga skäl till att vi som förening skulle engagera oss vidare i detta projekt. Finns enskilda medlemmar som vill göra detta är det ju upp till dessa att anmäla sitt intresse direkt till Riksbyggen, vilket meddelats Riksbyggen. Vid ett möte i början av februari hos Hansabygg presenterade dessa för oss i styrelsen detaljerade skisser på en fastighet som skulle kunna vara lämpligt att bygga för oss som gemensamhetsboende. Överlag var man mycket positiv att diskutera lämpligaste husutformning med oss. Förnärvarande finns dock ingen tomt som man skulle kunna bygga huset på men på mötet bestämdes att vi tillsammans skulle besöka kommunen i försök att få oss tilldelat en lämplig tomt. Reviderad version Kalmar Bo Carlsson Ordf. Åsa Sjöholm V ordf Ulla Gillberg Sekreterare Ingrid Hallberg Kassör Elisabeth Berggren Utb. ansvarig Hans Gillberg Ledamot Henrik von Heijne Ledamot

Verksamhetsplan för 2014/2015

Verksamhetsplan för 2014/2015 BoLaget i Kalmar Förening för Gemensamhetsboende Verksamhetsplan för 2014/2015 Allmänt Bakgrund I Sverige intresserar sig allt fler för en form av bostadsutveckling där enskilda individer och familjer

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet UNGDOMSSTYRELSEN www.ungdomsstyrelsen.se Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun 6 Carina Petersson Växjö universitet Carina Petersson Växjö

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer