IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I."

Transkript

1 .- PROJEKTSTÖO Jordbruks verket _... -" I ~ - slutrapport ---- r., l.. Du ska anv ända blan ketten för att skriva en slutrapport so m c esanve r ge nomförande t och resunater av proje ktet. Jordbruksverke t komme r att publicera rapporten i databasen för land sbygdsprojekl. Du ska sk icka slutrapporte n i e ~ k troni s k form tills ammans med ansök an om slululbetal ning till den m yndighet som har tan at beslut et om stöd Skicka bilagorn a 1 och 2 i ongi nal med post. Om du har fått projektstod inom Leacer kont akta ditt leederkonter inn an d u skickar slutrapporten och ansökan om slututb el alning till länsslyre lsen. Kom ihåg att skicka el'l kopia 01 1/ slutrapporten till ditt leaderkcntcr. Om' Jnr: A. Uppgifter om stöd mottagaren N,mn oeh adress Bettna AlS Löta Mellangård Bett na Joum.lnumm". 2 O1 3/4 0 N E postadre ss B Uppg ifter om kontaktperson Namn och adreu Jeanette Ape lstig Grinda. Fågelsund Bettna Telefonnumme r (h en nk1nummer) MobiIl elelonnumme r Faxnummer (aven riktnummer) E-posllld ress jeannette c. Sammanfattning av projektet C1. Projektet genomfördes under perioden IFrån odl m ed IT ~ I och med 10/ / IVar genomfordes projektel? S ettna Här ska du kort och konkre t beskriva projektet Projektet var att planera. bygga och starta ett nyckelgym i Bettna, ; L-..J l

2 D. Målaruppen - Vem riktade sig projektet til l? Personer eller Q/l,lpper För alla som bor i Bettn På liilket satt har de fått nytta all proektet? Träna, fä bättre hälsa och fä ett nytt möte splats. E. Genomförandet av projektet E1. Varför ville ni genomföra proiektet? Att få Bettna mera levande och mera men ingsfull att bo i. E2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn p å personer) KM Antal Beskriv deras roll i projektet om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ance i så fall vilken Mao 4 Planera, samordna bygga och driva gymmet Bertna Ais, Skogs och ungdo Pro, Hembyggsförenin g ~, Barnens "tiiim f3 ~.JD r;1 Kvinnor 5 samma som ovan -, Bettna Ais, Barne ns 'ihoi e,/,f 2

3 E3. Hur har ni f örankrat proje kt et? ' / 4 0 Ni Kontakt med lokala företag och föreningar. Stormöten. Flens kommun projektet Ortsutveckling. Önskemål från Bettnabor. E4. Vil ka har ni sa marbetat med? Har ni haft kontakter med andra org anis ation er, föreningar, förelag, kommuner eller myndigheter under proj ektet? Om "Ja", vilka Lokala företag. lokala föreningar. Flen kommun, länstyrelse. Banker. etc D Nej Har proj ektet ska pat nya sama rbeten eller nalveol? Om Ja', med vilka Med och mellan ovanståe nde konta kter E5. Vad har ni geno mfö rt I projektet? Besökt många gym, tittat på o lika byggnader och baracke r och pavilj oner på o lika stä llen i sverige. studerat olika ritnigar., uppvaktad olika mynd igheter och företa g, begärd ol ika anbud på lokaler och tjänster, upphandlad materiel. paviljc nertbarackerj.ijänsrer. gymmaskine r, satt igång bygget av gymmet med baracker med beredn ing av marken, uppsättning av byggnader grävning för el vatten och avlopp, invändig upprutning av lokalerna såsom tvättning, städning och målning. körning och insättning av gymmaskiner etc. etc. gymmet är igång nu. E6. Har någ ot gått bättre än pl an erat? Anskaffn ingen av baracker och gymmaskiner. 3

4 / 4 0 ~ I EJ. Vilka svårigheter ener hinder har ni upplevt under proiekteta gåna? Gräv ningen for VVS pga marken är mycket vattensjuk. Hantverksarbeten blev mycket dyrare och särskilt elen. F. Projektets mål och resultat F1. Vilka resultat skapade projektet? Mötesplats, bättre hälsa, posit iv anda och nyti1tro till byggden med igångsättningen av många nya proj ekt som spinnoft effekten. F2. Vilka var projektets mil? Vad blev resultatet? Mål Resultat As mtlet uppfyllt? (Jal Neil Om målet bara ar delvis uppfyllt. anae orsaken Bygga ett gym klan Ja En 0)11 mötesplats klan Ja Stor anslutning klart Ja 4

5 F3. Har projektet gy nnat eller arbetat för någon av följ ande prioriteringar? P2013/4Q HI Ja/Ne j Om "Ja", pi vilket satt? Funktio nsh indrade Ja handikapsram p oc h toalet Hållba r utveckima ja värmpu mp instal erad oc h planerad solcellpanele r på taket inteerato n Ja Alla tränar tillsamm ans och dygnetsrunt öppet KompetenshOjmng Ja bättre folhälsa, personlig tränare, massage, hälso föredra g Jamsta lldhel Ja ~ Man tränar tillsamans Kvinnor ja De flesta medlemmar är kvinnor Mil O Ja se ovan på hållbar utveckling Ungdomar Ja många medlemmar är ungdomar,som kan tränar hela året + fotball F4. Vilka resultat kan ni se d irekt efter erciektete slut? Mätbara resulta t Resultat direkt efter pro 'ekl Kommentera oc h beskri v Anta l nya produkter, Antal nya ~ an s t er hälsoprod ukter ro, ~ massage.persolig.,. :\"'M":' Antal nya företag Antal nya tekniker Antal nya nätverk och mö teplatser Antal bevarade aroetst ntauen Anta l nya artletslillfalle n A nta l delt agare i utbild ningar Mao Kvinnor Mao Kvinnor Mao Kvinnor 'rrcre an 25 år 25 år eller aldre Yngre an 25 år 25 tir eller äldre YnQre an 25 år 25 år eller åldre Yngre an 25 ar 25 år eller il ldre Yngre an 25 ar 25 år eller äldr e 3 Yngre an 25 år 25 år eller aldre 2 Totalt anta l nya öve rnattn ingar per år Antal nya Ollemattninga r f ör besökare frå n andra komm une r eller lander pe r år Totalt antal nya dagsbe sökare per år An tal nya dagsbesokare från and ra kommu ner eller lander per år 5

6 G Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert readerområde (andra än de I tabellen ovan) Malbara resultat Resultat direkt efter prcje kt Kommentar H. Hur har ni spridit projektets resultat? Egenhemsida.egenfaceboo ksida, andra hemsidor.möten.skyltar.lokalpress, kommunens olika organ,vårdcentraler, etc J. Stuteatser frän projektet och rekommendationer till andra Om man arbeta tillsamma ns med mycket positiv anda och tilltro till allas resurser, åstakommer man mycket och ingenting är omöj ligt K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat? Nya ideer och projekt kommer att sjösättas i forsärmingen.. samt en bättre och bättre hälsa för Bettna med omnejd. L. Bilaaor Eventuellt matenat som ni har tagit fram i projektet, som till exempelbrosch yrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram tör att marensesröra ert projekt. Bilaga 1 Godkannande om publicenng av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projek t för att anlagga. bygga ut eller uppgradera bredband 6

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

1014 -"- 1O SJV-IE. ~ Jordbruks verket 112 0 1 2 / 3 1 3 1. PROJEKTSTÖO Slutrapport. A. Uppg ifter om stödmottagare. B. Uppg ifter om konta ktpersonen

1014 -- 1O SJV-IE. ~ Jordbruks verket 112 0 1 2 / 3 1 3 1. PROJEKTSTÖO Slutrapport. A. Uppg ifter om stödmottagare. B. Uppg ifter om konta ktpersonen , ~ Jordbruks verket 112 0 1 2 / 3 1 3 1 PROJEKTSTÖO Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resu ltatet 8V projek tet. Jordbruksverket kommer

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2014-03-31 Diarienummer: 2011-080 X Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Checkens (projektets) namn: Tillgänglig natur för fler! Jeanette Kobilsek Sökande

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT

t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT Slutr pport t eckla Edanebyg e 1. PROJEKT Identitet: Diarienr 2009012 1nr 2009-2212. Sokande: Edan. bygdens lokala foretagarforening Projektnamn: Utveckla danebygden 2. KONTAKTPERSONER Jan Fogelberg Mailadress:

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande)

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-22 Diarienummer:2010-061AP Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Checkens namn c/o

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer