KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor"

Transkript

1 KEMI Rapport från kemikalieinspektionen 2/03 Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor Exempel från Byggsektorn och Textilindustrin Beatrice Kogg, Åke Thidell the international institute for industrial environmental economics at Lund University

2 Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor Exempel från Byggsektorn och Textilindustrin

3 Best.nr Stockholm, februari 2003 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen 6, Gnesta Telefax , e-post:

4 Författarnas förord Föreliggande rapport har utförts på uppdrag av Kemikalieinspektionen som ett led i utvärderingen av det nationella miljömålsarbetet inom Giftfri miljö. Uppdraget gavs till Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet (IIIEE) och utfördes under november 2002 och januari Åke Thidell har haft huvudansvaret för den del av studien som behandlar byggvarudeklarationer, Beatrice Kogg har haft motsvarande huvudansvar för arbetet med TEKOindustriernas miljövarudeklaration. Det är många personer inom textilbranschen och byggsektorn som tagit sig tid och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter av deklarationssystemen. Vi vill härmed tacka alla de som ställt upp för intervjuer och alla de som bidrog med kommentarer vid den workshop som anordnades av Kemikalieinspektionen den 13 januari Speciellt vill vi framföra vårt tack till Henrik Willers vid TEKOindustrierna samt Hans Ewander vid BYSAM och Per Lilliehorn vid Byggsektorns Kretsloppsråd för information, kontakter och stöd i arbetet. Ett särskilt tack vill vi också rikta till Barbro Gustafsson vid Kemikalieinspektionen för goda råd och värdefulla kommentarer. För oss som genomfört studien har den inneburit nya intressanta insikter i hur miljöinformation kommuniceras och används i produktkedjor. Många producenter har använt egna miljövarudeklarationer under många år men dessa deklarationer är som företeelse trots det lite undersökta. Lund 12 februari 2003 Beatrice Kogg och Åke Thidell

5

6 Utvärdering av system för egendeklarationer Sammanfattning Bakgrund 1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål. Miljömålsrådet har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram ett underlag till Miljömålsrådet för en fördjupad utvärdering av det miljökvalitetsmål som handlar om en Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har valt att inrikta detta arbete på att ta fram underlag för en utvärdering av de delmål som anges under det övergripande miljökvalitetsmålet för en Giftfri miljö. Enligt delmål 2 ska: varor senast år 2010 vara försedda med hälso- och miljöinformation om de farliga ämnen som ingår. Strategin för att uppnå delmål två är primärt att verka för att ett EU-gemensamt system tas fram för utformning av hälso- och miljöinformation för varor som inte är kemiska produkter. Men då något förslag för ett sådant EU-gemensamt system inte föreligger, är det av intresse att undersöka vilken roll frivilliga system för produktrelaterad miljöinformation spelar idag, samt att utreda möjligheter till fortsatt utveckling av sådana system. Av särskilt intresse är så kallade egendeklartioner, den typ av miljövarudeklarationer som bygger på tillverkarens egna uppgifter om sina varor. Uppdraget Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet (IIIEE) har på uppdrag av Kemikalieinspektionen samlat och sammanställt erfarenheter från utveckling och användning av system för egendeklarationer inom byggsektorn och textilbranschen. Denna rapport ska främst ligga till grund för det fortsatta arbetet med utvärdering av delmål 2 inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Studien syftar till att ta reda på hur väl Byggsektorns Kretsloppsråd respektive TEKOindustrierna lyckats i att ta fram egendeklarationer som kan förstås och användas av mottagarna samt i vilken utsträckning systemen utgör en drivkraft för mer miljöanpassade val av kemiska ämnen eller varor, både hos leverantörer och hos kunder. Ytterligare ett syfte är att ge en bild av hur olika aktörer ser på behovet av anpassning till och/eller utveckling mot nordiska, EU-baserade och/eller internationella system. Metod Studien har baserats på intervjuer med nyckelpersoner, inom byggsektorn respektive textilindustrin, som varit aktiva i arbetet med att utveckla egendeklarationerna. Utöver dessa har representanter för producenter, kunder (inom såväl privat som offentlig sektor) samt aktörer inom avfallsledet intervjuats för att få en bred bild av användarnas erfarenheter. Intervjuer har också genomförts med myndighetsrepresentanter och branschexperter. På grund av uppdragets begränsningar har alla intervjuer genomförts via telefon. Av samma skäl har också antalet intervjuer som kunnat genomföras varit begränsat. Totalt har drygt 100 intervjuer genomförts. Det bör noteras att diskussionen om producenters, kunders och andra aktörers erfarenheter av att använda egendeklarationerna därför är baserade på ett begränsat urval intervjupersoner. Resultaten av studien är därför indikativt och gör inte anspråk på att vara representativt i statistisk bemärkelse. Om Byggvarudeklarationer Den främsta orsaken till att byggsektorns byggvarudeklarationssystem utvecklades var det förslag till producentansvar Kretsloppsdelegationen lade fram under våren Byggsektorn föreslog under det följande året en rad frivilliga åtaganden som alternativ till lagstadgade regler. Ett av dessa åtaganden vara att utforma och tillhandahålla byggvarudeklarationer snarast, dock senast under i

7 Kogg, Thidell, IIIEE, Lunds Universitet Byggvaruproducenterna hade då redan börjat få förfrågningar från sina kunder rörande varornas miljömässiga egenskaper, vilket både bidrog till att förslaget lades fram och dess utformning. Det fanns ett ökande intresse för att få kunskap om vad byggprodukterna innehöll, hur de skulle omhändertas o.s.v. Kretsloppsdelegationens rapport om producentansvar i byggsektorn beskriver byggande ur ett kretsloppsperspektiv vilket omfattar aspekter som byggnaders livslängd, produkters kemiska innehåll, energiåtgång, avfallets omhändertagande o.s.v. Ur miljösynpunkt kunde därför BVD ges en bred innebörd. Det primära syftet med producentansvaret angavs som att minska användningen av naturresurser och reducera utsläppen av miljöskadliga utsläpp i naturen, vilket också togs som huvudsyfte för Byggsektorns Kretsloppsråd arbete. Till detta lades behovet av att informera om byggvarornas påverkan på den inre miljön. Senare preciserades målen för byggvarudeklarationerna till att ge byggsektorns aktörer systematiserad information så att de på ett sakligt sätt skall kunna välja byggvaror, som i beaktande av konstruktionens hela livscykel ger den totalt lägsta miljöpåverkan utan att ge avkall på prestanda. Dessutom fastslogs ett behov av att dokumentera vad som byggs in i husen. Ytterligare syften med BVD som angivits under intervjuerna är att kunna bedöma varor utifrån kemiskt innehåll och genom val minska risken för att ådra sig framtida problem samt att främja en generell medvetande- och kunskapshöjning beträffande miljöfrågor i sektorn. Arbetet med att utveckla BVD skedde i en partssammansatt grupp där representanter för materialleverantörerna som skulle deklarera sina varor samt konsulter, entreprenörer och byggherrar/fastighetsägare som var de avsedda brukarna av deklarationerna ingick. Detta var en ny form för samarbete inom sektorn. Även om utvecklingsarbetet helt utfördes av denna grupp hade den en löst sammansatt referensgrupp, bl.a. bestående av representanter för olika myndigheter, som fick information om arbetet och som kunde ge synpunkter. Vid utvecklingen av det som skulle bli mallen för BVD fann gruppen stöd i det då påbörjade standardiseringsarbete för certifierade miljövarudeklarationer. De fann dock att det saknades förutsättningar för kvantitativa livscykelanalyser, varför deklarationen till stor del baseras på beskrivande information. De frågeformulär som några materialleverantörer hade mottagit fungerade också som underlag för vilken information som skulle framgå. Slutligen kompletterades aspekterna för den yttre miljön med en sektion om varornas påverkan på den inre miljön. Farliga ämnen som förekom på Kemikalieinspektionens OBS- och begränsningslistor skulle särskilt anges. Redovisningsprinciperna för farliga ämnen samordnades med dem som gällde för Varuinformationsblad för kemiska produkter. Mallen för BVD lanserades under hösten 1997 och finns tillgänglig på Svensk Byggtjänsts hemsida. Byggvarudeklarationssystemet uppskattas idag omfatta mellan och produkter, vilket gör det till ett av de mest omfattande egendeklarationssystemen i världen. Eftersom det inte finns någon samlande organisation bakom systemet går det inte att få säkrare uppgifter. Detta ska dock ställas mot att byggsektorn använder i storleksordning till olika produkter. Flertalet producenter väljer att tillhandahålla sina deklarationer via egna hemsidor eller via branschgemensamma portaler. Svensk Byggtjänst som också åtagit sig att tillhandahålla dem i en databas har drygt registrerade deklarationer. Flertalet intervjuade producenter uppger att de inte finner deklarationsmallen svår att fylla i. Det enda problem som rapporterats är att det kan vara svårt och tidsödande att samla in information från små och utländska underleverantörer. Däremot råder det delade meningar om i vilken omfattning BVD efterfrågas och används av kunderna, vilket har medfört att de hos flera producenter givits låg prioritet beträffande uppdatering och upprättande av nya deklarationer. ii

8 Utvärdering av system för egendeklarationer Vidare har flertalet intervjuade producenter svårt att peka på mer omfattande konkreta produktförbättringar till följd av att de deklarerat sina produkter. Istället pekar flera på en generell höjning och aktualisering av miljöfrågor och att BVD samverkar med andra influenser. De konkreta förbättringar som nämns berör främst utfasning av vissa farliga ämnen. Flertalet intervjuade byggare, konsulter och fastighetsägare säger sig göra miljömässiga materialbedömningar på central nivå. Detta för att kunna utfärda produktvalsriktlinjer för sina organisationer. Målet för dessa är att alla relevanta material som används ska vara miljöbedömda och godkända. Flertalet använder BVD i detta arbete men menar dock att de måste samla in kompletterande information. De upplever ofta att deklarationerna inte är fullständigt ifyllda eller att de vill ha djupare information de kan lita på. Såsom flertalet BVD ser ut idag fungerar de inte för syftet att bedöma olika material. Ytterligare problem som rapporterats är dels att det finns för få deklarerade produkter, dels bristande åtkomlighet för existerande deklarationer. Brukare av deklarationerna vill ha dem samlade på ett ställe och hävdar att det är ogörligt att leta runt på Internet efter varje enskild producents deklaration. Flera personer har också uppgivit att det är svårt och tidsödande att få in deklarationer från producenter. Många uttalanden andas stor besvikelse över systemet. Flertalet byggbolag koncentrerar sina materialbedömningar på innehåll av framför allt farliga ämnen i produkterna vilket också uppfattas som en svag punkt i BVD-systemet. Dessa representanter uppger att de har liten nytta av övrig informationen om livscykelpåverkan medan andra säger sig beakta och ha viss nytta av den. Det råder dock enighet om att de är för komplicerade och innehåller för mycket svårtolkad eller onödig information. Byggvarudeklarationer samlas, då byggherren så begär, också in för de byggvaror som byggs in i enskilda objekt. Det är dock sällan informationen används för materialbedömningar i pågående projekt, dels av tidsbrist, dels för att deklarationerna upplevs svårtolkade. De insamlade deklarationerna överlämnas till byggherren vid projektöverlämnandet. I dessa fall fyller BVD den dokumenterande rollen. Åsikterna skiftar bland de intervjuade representanterna för byggsektorn beträffande behovet av en deklarationsordning som är giltig i flera länder. Flertalet förespråkar dock ett nordiskt eller europeiskt system. Materialleverantörerna uppfattar att det skulle bli lättare att få information från underleverantörer och att samordning skulle kunna ske när miljökrav också kommer i andra länder. Ingen av de kontaktade tillverkarna har ännu noterar några krav på miljöinformation för deras produkter utanför Sverige. Grossister, entreprenörer och fastighetsägare anför att marknaden blir mer och mer internationell och att det ska gå att använda miljödeklarerade byggvaror från andra länder. De som argumenterar emot ett nordiskt eller europeiskt system anför att de inte har kommit lika långt i miljömedvetenheten beträffande byggvaror i andra länder. Därför skulle det ta mycket lång tid att utveckla ett sådant system som de dessutom befarar skulle blir sämre av samma anledning. Vidare anförs att leverantörerna har europeiska branschorganisationer, vilket byggare och fastighetsförvaltare saknar. Det skulle därmed bli ojämna styrkepositioner för de parter som arbetar fram deklarationssystemet. Flera av dessa personer menar att det är bättre att hålla fast vid, utveckla och få ordning på BVD-systemet åtminstone tills nya system visat att de fungerar. TEKOindustriernas Miljövarudeklaration Bakgrunden till att TEKOindustrierna beslöt att utveckla en egen mall för MVD var en markant ökning av förfrågningar från kunder, främst offentliga inköpare, om produktrelaterad miljöinformation. Förfrågningarna framfördes i frågeformulär som skilde sig åt beträffande både innehåll och utseende mellan olika kunder. Detta medförde mycket administrativt arbete. Dessutom ansåg flera iii

9 Kogg, Thidell, IIIEE, Lunds Universitet företagsrepresentanter att det fanns en rad vanligt förekommande problem med dessa frågeformulär. Kritiken gällde bl.a. att viss efterfrågad information var irrelevant, att kriterier för utvärdering av miljöpåverkan inte var anpassade efter den produkt som köptes in samt att frågorna som skulle besvaras bara täckte vissa miljöaspekter och därför inte gav en rättvisande bild. Vid samma tid pågick också diskussioner om miljövarudeklarationer inom andra branscher. Dessa initiativ uppmärksammades och uppmuntrades också från myndighetshåll. Sammantaget ledde detta till att TEKOindustrierna fattade beslutet att utveckla en branschgemensam mall för miljövarudeklaration för textila varor. Ett syfte med miljövarudeklarationen är att den ska fungera som ett verktyg för att förenkla hanteringen av miljöinformation för både tillverkare/leverantörer och deras kunder. Ett annat syfte är att denna miljövarudeklaration ska ge mer och bättre produktrelaterad miljöinformation än de frågeformulär och kriterier som tidigare cirkulerat på den svenska marknaden. De ska samtidigt vara mer anpassade till de produkter som tillverkas i Sverige än t.ex. Svanens och EU-blommans kriterier för miljömärkta textilier. Inom TEKOindustrierna hoppades man också på att miljövarudeklarationen skulle hjälpa medlemsföretagen att visa hur långt de kommit i sitt miljöarbete och att dessa därigenom skulle kunna vinna konkurrensfördelar. TEKOindustriernas mall för miljövarudeklaration för textila varor lanserades i december Mallen utvecklades av en liten arbetsgrupp bestående av representanter från TEKOindustrierna, ett fåtal medlemsföretag, samt en fristående branschexpert. En representant för Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Västra Götaland var också delaktig i processen och gav kommentarer under arbetets gång. I arbetet med att utveckla mallen tog gruppen främst intryck av en inledande studie om miljövarudeklarationer som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket 1995 men de tog också intryck ifrån de miljökriterier för textila produkter som fanns tillgängliga vid den tiden, bl.a. Svanen och EUblomman samt Öko-Tex standard 100. I viss mån tittade gruppen också på de dokument som olika kunder använde, men dessa hade mindre inflytande över hur den slutliga mallen för MVD kom att se ut. I samband med att MVD lanserades genomförde TEKOindustrierna en rad informations- och utbildningsseminarier för både producenter och inköpare. Mallen för MVDn finns idag tillgänglig på TEKOindustriernas hemsida. Mallen uppdateras kontinuerligt. Efterfrågan på MVD har inte motsvarat förväntningarna och användningen är idag mycket begränsad. Endast ett fåtal producenter har tagit fram mer än någon enstaka miljövarudeklaration och även i dessa företag är andelen produkter med MVD liten. På grund av den begränsade användningen är det få aktörer som har faktiskt erfarenhet av TEKOindustriernas MVD. De producenter som tagit fram deklarationer för sina produkter menar att det är inte är några större problem att ta fram de uppgifter som krävs för att fylla i en fullständig MVD. Det är dock viktigt att notera att de företag som tagit fram MVD och som intervjuats i samband med denna studie antingen själva bereder tyget eller bereder det hos svenska underleverantörer. Vidtalade producenter menar att bristande efterfrågan från kunder är främsta orsak till att MVDn inte används i högre grad. Flera av de kunder som intervjuats hävdar att informationen som ges i en MVD är för omfattande och komplex och att de saknar kompetens för att utvärdera denna information på ett sätt som möjliggör prioriteringar. Flera intervjuade inköpare nämner också att det är ett problem att lämnade uppgifter inte är externt verifierade. Inom den privata sektorn menar också flera inköpare att man inte har behov av så omfattande information. Deklarationen har fått en mycket begränsad spridning och det går inte att se några tydliga effekter av TEKOindustriernas miljövarudeklarationer. I producentledet ges dock ganska entydiga indikationer på att MVDn inte genererat några miljöförbättringar utan att MVDn snarare är en del i det miljöarbete som pågått inom TEKOindustrin sedan lång tid. I inköpsledet finns det anledning att misstänka att TEKOindustriernas MVD har påverkat en rad olika aktörer i deras arbete med att utforma egna iv

10 Utvärdering av system för egendeklarationer miljökriterier för inköp av textila produkter. Detta antagande stöds av producenternas kommentarer kring utformningen av de formulär som de istället ombeds fylla i. Det finns också ett konkret exempel där vi kan se att TEKOindustriernas MVD har beaktats vid utformningen av EKU-verktyget för inköp av möbler. Det är därför möjligt att MVDn har genererat indirekta effekter genom att påverka andra kriteriedokument och därigenom stimulera val av, ur miljösynpunkt, bättre produkter. Detta är dock inget antagande vi kunnat finna något direkt stöd för inom ramen för denna begränsade studie. Avslutningsvis kan vi konstatera att TEKOindustriernas miljövarudeklaration för textila varor används i ytterst begränsad omfattning och att vi därför inte kan se att den fungerar som någon direkt drivkraft för mer miljöanpassade val av kemiska ämnen eller varor, varken för svenska textilproducenter eller deras kunder. Svenska företag med egna beredningsverk förefaller inte ha några större svårigheter med att fylla i miljövarudeklarationen men det finns anledning att anta att det kan vara betydligt svårare för företag som inte själva bereder varan att få fram den detaljerade data som behövs för att en fullständigt ifylld deklaration. Som diskuterats ovan uppfattar flera kunder att det finns svårigheter med att använda miljövarudeklarationen i sitt inköpsarbete. Även om flera aktörer, inom alla intervjuade kategorier, på en direkt fråga svarar att ett EU-gemensamt system kunde ha en del fördelar, förefaller det inte som om ett dessa aktörer upplever ett stort behov sådant internationellt system för egendeklarationer. Likheter och skillnader mellan Byggsektorns Byggvarudeklaration och TEKOindustriernas Miljövarudeklaration. Den främsta likheten mellan Byggsektorns Byggvarudeklaration och TEKOindustriernas Miljövarudeklaration är att de båda är egendeklarationer och att de därför per definition saknar system för kvalitetssäkring av tredje part. Det finns också likheter i utformningen t.ex. båda är designade för att ge information över produkternas livscykler och det ges stort utrymmer för information om kemikalieinnehåll. Båda deklarationerna kan också anses ge förhållandevis omfattande och detaljerad miljöinformation. Den mest uppenbara skillnaden mellan TEKOindustriernas Miljövarudeklaration och Byggsektorns Byggvarudeklaration är den omfattning i vilken dessa två olika deklarationer kommit att spridas på marknaden. Men det finns också skillnader i de bakomliggande orsaker och samanhang som ledde till att dessa deklarationer utvecklades samt i den processen som tillämpats i arbetet med att ta fram en mall för egendeklaration. Det är förmodligen också i dessa skillnader, snarare än i mindre skillnader i utformningen av deklarationerna, som vi finner förklaringar till varför spridningen av egendeklarationer skiljer sig så väsentligt mellan textil- och byggsektorn En väsentlig skillnad är i den bakomliggande orsaken till att en mall för egendeklaration utvecklades. Medan TEKOindustriernas miljövarudeklaration främst kom till som ett svar på ökade kundkrav om produktrelaterad miljöinformation och medlemsföretagens önskemål om ett verktyg för att underlätta arbetet med att svara på dessa krav fanns det inom byggsektorn också ett tydligt krav från myndighetshåll att ett system för produktrelaterad miljöinformation skulle etableras. En annan viktig skillnad är i processen för hur mallen för deklarationer togs fram. Byggvarudeklarationen utformades av en för ändamålet etablerad sektorsgemensam arbetsgrupp. Denna arbetsgrupp leddes av materialbranschen men också företrädare för de tilltänkta brukarna av informationen satt med. I jämförelse var en förhållandevis liten och ensidigt sammansatt grupp av människor aktivt delaktiga i arbetet med att ta fram mallen för TEKOindustriernas miljövarudeklaration. Med undantag från en myndighetsrepresentant var alla delaktiga personer representanter från svensk textilindustri. Det är också värt att notera att alla företagsrepresentanter som satt med i gruppen kom ifrån företag som själva driver stora beredningsverk. v

11 Kogg, Thidell, IIIEE, Lunds Universitet Egendeklarationer och delmål 2 för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Enligt de experter och myndighetsrepresentanter som intervjuats i samband med denna studie ger båda systemen tillräckligt med kemikalierelaterad information för att kunna anses vara ett verktyg för miljömålsarbetet. Det är dock värt att notera att båda systemen vänder sig till professionella aktörer. Formatet är alltså inte anpassat för att ge information om innehåll av kemikalier med miljö- och hälsorelaterade konsekvenser till produkternas slutanvändare. Även om det inte är uteslutet att sådan information förmedlas vidare till privata konsumenter finns det aktörer som säger sig vara tveksamma till att vilja vidarebefordra information från egendeklarationer om den inte verifierats av någon annan än uppgiftslämnaren. Även om båda systemen i teorin kan sägas bidra till att komma närmare delmål 2 är det i praktiken långt kvar. För textilindustrins produkter är antalet framtagna miljövarudeklarationer försvinnande litet oavsett om jämförelsen görs med endast svenskproducerad textil eller om också den betydligt större volymen av importerad textil beaktas. Även om byggvarudeklarationerna troligen är ett av de egendeklarationssystem som i en internationell jämförelse nått störst spridning är det ännu en bråkdel av alla varor inom sektorn som deklarerats. De enskilda analyserna för respektive system har visat på ett flertal problem som uppstår i samband med arbetet kring egendeklarationer, dessa inkluderar: Obalans mellan kunders behov av miljöinformation och den information som ges. Olika förutsättningar och relevans för olika typer av miljökriterier för olika typer av produkter. Svårigheter att ta fram gemensamma riktlinjer för hur trovärdiga uppgifter ska tas fram och redovisas. Svårigheter med hur informationen ska tolkas och värderas. Frivilliga egendeklarationer kan vara ett lämpligt första steg i det mycket omfattande arbetet med att ta fram system för redovisning av miljö- och hälsofarliga ämnen för alla varor. Det är emellertid viktigt att notera att en framtagen egendeklaration inte per automatik bidrar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. För att detta ska ske måste informationen användas för att göra ur miljöhänsyn bättre val av kemiska ämnen och varor. Undersökningen av dessa två system visar också på betydelsen av att arbeta med att förstå och involvera informationsanvändarna. Är informationen inte anpassad till deras behov, kommer de inte att efterfråga den (såvida inte yttre påtryckningar föreligger), och saknas efterfrågan på produktrelaterad miljöinformation känner producenter naturligtvis liten motivation för att ta fram och kontinuerligt uppdatera egendeklarationer. vi

12 Utvärdering av system för egendeklarationer Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION PROJEKTETS BAKGRUND OCH UPPDRAGET Syfte Metod Avgränsning BYGGSEKTORNS BYGGVARUDEKLARATION EN KORT INTRODUKTION TILL BYGGSEKTORN BAKGRUND OCH UTVECKLING Bakgrund och orsak Utvecklingsprocessen Erfarenheter från utvecklingsprocessen UTFORMNING OCH SPRIDNING Syfte, målsättning och målgrupp Deklarerad information Redovisningsprinciper för farliga ämnen Organisation Kvalitetssäkring Spridning Utvecklingsplaner PRODUCENTERNAS (DEKLARANTERNAS) ERFARENHETER Administrativ hantering av deklarationer Upplevd efterfrågan Erfarenheter av att använda byggsektorns byggvarudeklaration Reduktion och substitution av farliga ämnen Återkoppling från kunder (brukare) Utvecklingsidéer KUNDERS (BRUKARES) ERFARENHETER Efterfrågan av deklarationer Erfarenheter av att använda byggsektorns byggvarudeklaration Reduktion och substitution av farliga ämnen Utvecklingsidéer ERFARENHETER I AVFALLSLEDET SLUTSATSER OCH DISKUSSION TEKOINDUSTRIERNAS MILJÖVARUDEKLARATION EN KORT INTRODUKTION TILL TEXTIL- OCH KONFEKTIONSBRANSCHEN BAKGRUND OCH UTVECKLING Bakgrund och orsak Utvecklingsprocessen Erfarenheter från utvecklingsprocessen UTFORMNING OCH SPRIDNING Syfte, målsättning och målgrupp Deklarerad information Redovisningsprinciper för farliga ämnen Organisation Kvalitetssäkring Spridning Utvecklingsplaner PRODUCENTERNAS (DEKLARANTERNAS) ERFARENHETER Administrativ hantering av deklarationer...34 I

13 Kogg, Thidell, IIIEE, Lunds Universitet Upplevd efterfrågan Erfarenheter av att använda TEKOindustriernas miljövarudeklaration Reduktion och substitution av farliga ämnen Återkoppling från kunder (brukare) Utvecklingsidéer KUNDERS (BRUKARES) ERFARENHETER Efterfrågan av deklarationer Erfarenheter av att använda TEKOindustriernas miljövarudeklaration Reduktion och substitution av farliga ämnen Utvecklingsidéer ERFARENHETER I AVFALLSLEDET SLUTSATSER OCH DISKUSSION EGENDEKLARATIONER OCH DELMÅL 2 UNDER GIFTFRI MILJÖ EGENDEKLARATIONER GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT VARA ETT VERKTYG FÖR GIFTFRI MILJÖ ERFARENHETER FRÅN BYGGSEKTORN OCH TEXTILBRANSCHEN - EGENDEKLARATIONER SOM VERKTYG FÖR EN GIFTFRI MILJÖ I PRAKTIKEN Likheter och skillnader Analys faktorer som påverkar spridning och användning av egendeklarationer LITTERATURFÖRTECKNING...47 MUNTLIGA KÄLLOR...48 FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARING AV BEGREPP...52 BILAGA 1 - ANALYS AV BYKRS UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN BILAGA 2 - MALL FÖR BYGGVARUDEKLARATION...56 BILAGA 3- MALL FÖR MILJÖVARUDEKLARATION FÖR TEXTILA VAROR...66 II

14 Utvärdering av system för egendeklarationer 1. Introduktion Begreppet miljövarudeklaration har använts sedan slutet av 1980-talet. Det beskrevs då som en skriftlig redogörelse för produkters miljörelaterade egenskaper omfattande innehållsdeklaration, väsentlig miljöinformation relaterad till produktionsprocessen samt slutligt omhändertagande av uttjänt vara. Miljövarudeklarationer används av producenter för att möta en efterfrågan på framför allt produktrelaterad miljöinformation från både konsumenter och professionella kunder i privat och offentlig verksamhet. Begreppet miljövarudeklaration är inte entydigt definierat och kan rymmas under en rad andra benämningar. Egendeklarationer används ofta som samlingsnamn och synonymt med den stora grupp miljövarudeklarationer som står utanför det internationella standardiseringsarbetet. Dessa deklarationer kan utformas av producenterna själva men det förekommer också att olika branscher utvecklar enhetliga nationella eller internationella system för sina medlemmar. Gemensamt för denna typ av information är att producenten ensam står för informationens innehåll och riktighet. Egendeklarationerna används främst mellan professionella aktörer och omfattar i allmänhet mer information än de korta budskap om enstaka aspekter som förmedlas genom standardiserade s.k. egna miljöuttalanden eller miljömärkning typ II som främst riktas till konsumenter. Denna standard ställer även krav på att lämnade uppgifter ska kunna verifieras. Standardiseringsarbetet omfattar emellertid en undergrupp av miljövarudeklarationer som kvantitativt beskriver väsentliga miljöegenskaper. Dessa deklarationer bygger på data från livscykelanalyser utförda enligt standardiserat förfarande och produktspecifika redovisningsprinciper. Dessa deklarationer skiljer sig från egendeklarationerna bl.a. genom att de granskas och godkänns av ett externt certifieringsorgan och benämns följaktligen certifierade miljövarudeklarationer. 1.1 Projektets bakgrund och uppdraget 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 olika områden. Ett av dessa miljökvalitetsmål gäller en Giftfri miljö där målsättningen är att: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till Miljömålsrådet för en fördjupad utvärdering av detta miljökvalitetsmål. Under det övergripande miljökvalitetsmålet för en Giftfri miljö finns sex delmål fastställda. Kemikalieinspektionen har valt att inrikta arbetet på att ta fram underlag för en utvärdering av dessa delmål. Enligt delmål 2 under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska: varor senast år 2010 vara försedda med hälsooch miljöinformation om de farliga ämnen som ingår. Strategin för att uppnå delmål två är primärt att verka för att ett EU-gemensamt system tas fram för utformning av hälso- och miljöinformation för varor som inte är kemiska produkter. Men då något sådant förslag inte föreligger, är det av intresse att undersöka vilken roll frivilliga system för produktrelaterad miljöinformation spelar idag, samt att utreda möjligheter till fortsatt utveckling av sådana system. Av särskilt intresse är så kallade egendeklartioner, den typ av miljövarudeklarationer som bygger på tillverkarens egna uppgifter om sina varor. I Sverige finns idag flera initiativ för egendeklarationer t.ex. byggvarudeklarationer som utarbetats av Byggsektorns Kretsloppsråd, Svenska TEKO-industriernas miljövarudeklarationer och Svenska ITföretagens miljödeklarationer för persondatorer, kopiatorer, faxar och skrivare. Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet (IIIEE) har på uppdrag av Kemikalieinspektionen samlat och sammanställt erfarenheter från byggsektorn och tekoindustrin i samband med utveckling och användning av deras respektive egendeklarationssystem. Denna rapport 1

Miljöarbete inom teknikföretag

Miljöarbete inom teknikföretag Miljöarbete inom teknikföretag utvecklingstendenser samt jämförelser med annan tillverkande industri Sammanställd i juni 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av Richard Almgren,

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Sammanfattning 3. Förord 4

Sammanfattning 3. Förord 4 Innehåll Sammanfattning 3 Förord 4 Så här genomfördes undersökningen 5 Bakgrund 5 Urval av branscher och företag 5 Styrgrupp för projektet 6 Anslutande projekt 6 Näringslivets miljöarbete och Sveriges

Läs mer

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT Inriktning mot organisation VT 2006 KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT MAN INTE VET EXISTERAR? En studie om miljömärkta kläder Magisteruppsats Författare: Anna Nilsson 790510 Josefin Odqvist 800731 Handledare: Gill

Läs mer

Utvärdering steg för steg

Utvärdering steg för steg NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln Naturvårdsverket

Läs mer

Miljöpolitik och styrmedel Fallstudie: Kläder

Miljöpolitik och styrmedel Fallstudie: Kläder KTH, Kungliga tekniska högskolan Avdelningen för industriell ekologi 100 44 Stockholm Miljöpolitik och styrmedel Fallstudie: Kläder Annika Carlsson-Kanyama Avdelning för industriell ekologi, KTH, Stockholm

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

1/08. Lokal och regional kemikalieanvändning

1/08. Lokal och regional kemikalieanvändning PM 1/08 Lokal och regional kemikalieanvändning inventering och utarbetande av metoder för mätning Kemikalieinspektionen Länsstyrelsen i Jämtlands län Best.nr 510 888 Sundbyberg, januari 2008 Utgivare:

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Mätning av företagens administrativa börda

Mätning av företagens administrativa börda Mätning av företagens administrativa börda Huvudrapport: Metodbedömning, organisationsförslag samt resursbedömning 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: 08-681 91 00. Telefax: 08-19

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter INSTITUTIONEN FÖR TEMATISK UTBILDNING OCH FORSKNING EXAMENSARBETE C-UPPSATS Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter Amanda Engman Linköpings Universitet,

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer