sjukvård och äldreomsorg 2013 Koordinator: Beskrivning av testbädden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sjukvård och äldreomsorg 2013 Koordinator: Beskrivning av testbädden"

Transkript

1 Projektbeskrivning MISTEL Mötesplats för Innovationer i Samverkan TEstbädd för Livskvalitet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg 2013 Koordinator: Västerås Stad Västerås stad har i ett flertal år och projekt tillvaratagit innovationer inom området välfärdsteknologi samt utvecklat nya metoder och processer för implementering i verksamheter inom kommunal vård och omsorg. Just nu pågår bl.a. implementering av e-hemtjänst, projektarbete kring Välfärdsbredband, innovationsupphandlingar genom SILVER samt ett projekt kring regelverk genom NovaMedTech. Nu vill vi ta våra erfarenheter av arbetet med innovationer och innovatörer ett steg längre genom att skapa MISTEL. Vi vill skapa en struktur för framtidens behov. Beskrivning av testbädden MISTEL ska vara en testbädd öppen för innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, med eller utan omsorg, samt för innovationer som medverkar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationerna kan vara produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar som bidrar till detta. MISTEL har två syften: att bidra till ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, samt att skapa ett innovatörsvänligt klimat som ger en ökad tillväxt i regionen. Västerås stads arbete med välfärdsteknologi och innovationer inom vård och omsorg omfattar idag både äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det är därför naturligt för oss att MISTEL kommer att arbeta med innovationer för båda målgrupperna, vilket också visat sig uppskattas av innovatörerna vi mött under förstudien. MISTEL har som vision att vara den lättillgängliga och väl fungerande testbädden som bygger på nätverk och samverkan för innovationer för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. MISTELs koncept och replikerbarhet efterfrågas såväl nationellt som internationellt. Målet för MISTEL är att 2016 ha en etablerad och väl fungerande testbäddsverksamhet med en anpassad organisation och stabil finansiering och där testmiljöer erbjuds dels i frivilligas hem och på särskilda boenden dels i en hemlik living-lab-miljö. Delmål: Den första innovationen nyttjar någon av MISTELs tjänster under första tertialet Minst en innovation ska nyttja en testmiljö under våren Ett mål för sista tertialet 2014 är att MISTEL har 5-10 pågående och/eller avslutade innovationer som nyttjat MISTELs tjänster i någon form.

2 MISTEL ska strukturera arbetet och se till att möten sker som främjar syftet med testbädden. MISTEL ska därför skapa en arena för möten mellan innovatörer, företag, äldre personer och personer med funktionsnedsättning, anhöriga, personal och verksamheter inom vård och omsorg, kommunala beslutsfattare, akademin, finansieringsaktörer och övriga specialister, konsulter och andra samarbetspartners. MISTEL knyter till sig befintliga aktörer i samverkan. Innovatörer kan t ex vara entreprenörer, forskare, företag, idégivare bland personal, äldre personer, personer med funktionsnedsättning och anhöriga. Oberoende var innovatören är i sin process ska MISTEL kunna bistå med t ex förmedling av möten i form av workshops, bollplank, rådgivning, utbildning om kommunalt finansierad vård och omsorg, men även erbjuda tillgång till olika testmiljöer. En testmiljö kan t ex vara hemma hos en äldre person, på ett äldreboende, i en verksamhet inom hemtjänsten eller i en living-lab-miljö med en flexibel inredning för att kunna anpassas för innovationer som ännu inte är redo att testas i reella miljöer. MISTELs kvalitetsstämpel är brukarmedverkan! Vilket innebär att äldre personer och personer med funktionsnedsättning delar med sig av sina specifika kunskaper och får ge uttryck för sina behov och önskemål av nya lösningar. Genom MISTEL får de inflytande över utvecklingen vilket ger dem tillgång till bättre innovationer. Verksamheterna inom vård och omsorg blir viktiga aktörer i MISTEL. Dels för upplåtandet av testmiljöer dels för att dela med sig av sin specifika kunskap samt delge sina väldefinierade behov och utmaningar. Verksamheterna ges även möjlighet att forma och påverka vilka innovationer som kommer fram. Genom våra samarbetspartners: PRO, SPRF och SPF i Västmanland har vi ett bra kontaktnät för att bolla och fånga upp idéer och för att nå testpersoner. Vi kommer också att hitta individer som är villiga att testa nya innovationer genom att vända oss till allmänheten, både via media och via våra verksamheter för äldre som t ex mötesplatser. Representanter för slutanvändarna kommer att vara aktiva inte bara i tester av innovationerna utan i alla typer av stöd som MISTEL ger som coachning, rådgivning etc. Akademin bidrar med värdefull forskning och utvärderingsmetoder samt får möjlighet att nyttja testmiljöerna. Kan även bistå med teknik och teknisk kompetens, kompetensråd, rundabordssamtal, samla forskare inom specifika områden för att dela med sig av sin kunskap.

3 MISTEL ska vara behjälplig i hela innovationsprocessen, från idéstadiet till bekräftad innovation. MISTEL hjälper innovatörerna till mål att nå ett införande av sin innovation. Hinder för implementering av nya innovationer kan vara: Slutkunden vet inte att innovationen finns, Slutkunden vet inte hur den ska användas eller förstår inte varför den ska användas. Här erbjuder MISTEL exempelvis hjälp med nyttokostnadsanalyser, kvantitativa och kvalitativa utvärderingar, ta fram och sprida metoder för att införa och använda innovationerna. Innovationer som testas i MISTEL kan vara produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Testbädden ska jobba med både metodik och teknik som underlättar för ett självständigt liv. När det gäller tekniska innovationer ser vi följande marknader: Hjälpmedel som är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen Hjälpmedel förskrivna enligt Hälso- och sjukvårdslagen Hjälpmedel som privatpersoner kan köpa själva Hjälpmedel som underlättar vården och omsorgen Efter att hemsjukvården ytterligare integrerats i den kommunala verksamheten ser vi även att teknik och metoder som underlättar stöd för denna verksamhet kommer att omfattas av MISTEL. Organisatoriskt har MISTEL anställd personal som blir spindeln i nätet när det gäller att arrangera de praktiska testerna av innovationerna i våra testmiljöer, strukturera det löpande arbetet, skapa och förmedla kontakter, teckna och följa upp avtal, marknadsföra arenan samt hantera regelverk, standarder och äganderättsfrågor. När det gäller regelverk har Västerås stad fått beviljade medel från NovaMedTech för att göra en utredning: Så kan man prova nya tekniska innovationer i kommunal vård och omsorg samt bland självständiga äldre och funktionshindrade som kommer att ta fram en kunskapsöversikt och en guide kring de olika juridiska regelverken som har betydelse för den typ av tester som MISTEL ska bedriva. Denna utredning kommer att bli en del av MISTELs arbete. Vi avser även att fortsättningsvis samverka med NovaMedTech, vilket skulle kunna resultera i ytterligare projektstöd inom MISTEL. Finansieringsmodellen består av två delar: baskostnader, som finansieras med anslag från Västerås stad samt rörliga kostnader, som innovatören får betala, själv eller via sökta anslag. VINNOVAs medel avses att användas till uppbyggnad av testbädden samt att subventionera de första praktiska testerna - i arbetet med att utveckla replikerbara testmetoder. Efter år tre består MISTELs hela finansiering av stadens anslag och kundintäkter. MISTEL är väl förankrat hos politikerna, på ledningsnivå inom Västerås stad och hos våra 16 samarbetspartners. Detta ger oss stora kontaktytor. Utöver dessa marknadsförs MISTEL

4 genom medverkan på mässor och konferenser samt via sociala medier och en egen hemsida. MISTEL blir även en naturlig del i kommunikationen kring Västerås stads samlade satsning på välfärdsteknologi och e-hälsa. Efter avslutad förstudie är projektet nu rustat för att etablera en permanent testbädd. Projektet har tydligt påvisat Västerås stads, våra samarbetspartners och kontaktade företags och innovatörers stora intresse och engagemang för det fortsatta arbetet. Nu fokuseras arbetet på att skapa processer och strukturer: En organisation ska formas. MISTEL anställer två projektledare på 100 % i inledningsfasen. Ytterligare en medarbetare planeras att anställas på 50 % från Lokalfrågan ska ordnas. MISTEL behöver ett kontor med sammanträdesmöjligheter, ett showroom och en testlokal. Testlokalen planeras få flexibla ytor som kan inredas på olika sätt för att skapa en realistisk hemlik miljö med bl. a sovrum, vardagsrum, kök samt två typer av hygienutrymmen, ett som liknar ett badrum i ordinärt boende och ett liknande de i särskilt boende. En testbank med frivilliga testpersoner skapas och avtal med olika testmiljöer tecknas. Rutiner utformas för hur vi fångar upp idéer och behov bland våra aktörer. Arbetsgrupper bildas utifrån kompetens och intresseområden med representanter från våra olika samarbetspartners. Rutiner utarbetas för MISTELs olika erbjudanden. MISTEL marknadsförs och information om MISTEL sprids. En hemsida byggs upp. Samverkan med företag och innovatörer sker så att testbädden kan smyga igång i början på Referenser för Västerås stads redan tidigare bedrivna brukarnära samarbete med innovatörer kan lämnas av: Thomas Ryberg, RobCare, / , Stephen vonrump, Giraff Technologies AB, , Henrik Essunger, Landräddningen, , Projektets organisation, styrning och projektparter Västerås stad leder projektet i enlighet med sin projektstyrningsmodell PEJL. Två projektledare svarar för arbetet inför en styrgrupp i enlighet med ett upprättat projektkontrakt. Styrgruppen kommer att bestå av representanter från finansiärer av MISTELs grundkostnader, Västerås stad och VINNOVA. I styrgruppen kommer även en representant för Forskningsprofilen vid Mälardalens högskola Inbyggda sensorsystem för hälsa (ESS-H) att ingå. Det kan framöver komma att ingå fler aktörer i styrgruppen. Styrgruppens roll är att leda projektet mot en permanent testbädd samt att besluta om eventuella förändringar i projektkontraktet. En referensgrupp består av samtliga samarbetspartners. Gruppen samlas för att få informa-

5 tion om helheten och avstämning av nuläget i projektet samt ge sina synpunkter på det fortsatta arbetet. Projektledarna är de sammankallande. En projektgrupp arbetar kontinuerligt med det praktiska under ledning av projektledarna. Specifika arbetsgrupper utformas med deltagare från våra samarbetspartners där spetskompetens och involvering skapar de olika grupperna. Grupperna kommer att arbeta med de praktiska testgenomföranden, uppdelade efter typ av testmiljö, samt se över hur vi ska kommunicera, arbeta med säkerhetsfrågor, utforma avtal och kartlägga vilket stöd testmiljöerna behöver. De första testerna blir så kallade test-för-att-lära-oss-själv tester där våra erfarenheter av testprocessen blir lika viktiga som innovatörens lärdomar. Västerås stad är en aktiv part i främjandet av nyföretagande och innovationer i regionen med bl. a. en aktiv näringslivsenhet. Staden har ett nära samarbete med Mälardalens Högskola (MdH) där Hälsoteknik pekas ut som ett strategiskt viktig område i högskolans forskningsoch utbildningsstrategi för Västerås Science Park är ett stort nätverk med över 180 medlemsföretag varav ett flertal inom hälsoteknik. Inom ramen för verksamheten finns en inkubatorsprocess. Robotdalen är en internationellt aktad aktör inom området Hälsorobotik/ Technology for Independent Life. Äldreomsorgen är föregångare när det gäller att prova och implementera innovationer och välfärdsteknologi i sin verksamhet. Äldrenämnden pekar ut tre viktiga roller för stadens arbete med välfärdsteknologi: som användare i verksamheterna som möjliggörare inspirera till, skapa förutsättningar för och visa den enskilde hur de kan använda välfärdsteknologi som samverkanspartner till innovatörer Västerås stad har i ett flertal projekt arbetat för att ta vara på innovationer inom området välfärdsteknologi samt utveckla nya metoder och processer för implementering i verksamheterna. Västerås har även drivit en försöksverksamhet inom ramen för regeringsuppdraget Teknik för äldre VIKTiG (www.viktigvasteras.se). Gemensamt för projekten och försöksverksamheten är att de genomförts i nära samarbete med slutanvändare, provat användbarhet och nytta, diskuterat etik samt gett feedback till innovatörerna. Äldrenämndens höga ambitioner inom välfärdsteknologi har gett Västerås ett gott anseende både nationellt och internationellt. Projektledarna Mats Rundkvist och Maria Gill har på inbjudan av Microsoft besökt huvudkontoret i Redmond, USA, för att delge Västerås erfarenheter kring äldre och IKT. De goda möjligheterna till utvecklingssamarbete och tillgången till testmiljöer var en avgörande orsak till att välfärdsteknologiföretaget Giraff Technologies flyttade från San Fransisco till Västerås Företag som Tunstall Nordic, Telia, ippi, JoiceCare, ACTION Caring, Posifon, RobCare och Assistansboken har alla haft ett utvecklingssamarbete med Västerås stad som testar deras innovationer. I det arbetet har vi lärt att företag har ett stort behov av testmiljöer och -personer och att det skulle stärka innovativa företag att få tillgång till en strukturerad testbädd. Implementeringen av e-hemtjänst, ett nytt kompletterande sätt att ge hemtjänst med hjälp av välfärdsteknologi, pågår nu under 2013 och västeråsaren skall från och med maj 2013 ges möjligheten att via bistånd enligt socialtjänstlagen få e-hemtjänst. Med hjälp av lättanvänd kommunikationsteknik kan äldre och funktionshindrade, efter biståndsbeslut enligt Social-

6 tjänstlagen, få insatser som tillsyn, påminnelse och social kontakt via t ex bildtelefoni och meddelandehanterare. Västerås är först i landet med att införa det här stödet som en del i den ordinarie verksamheten och införandet är ett resultat av ett flerårigt systematiskt arbete med att både prova nya innovationer och att arbeta med att utveckla de egna interna processerna som behövs för en lyckad implementering. I projektet Välfärdbredband utvecklas en tjänst där kommunala e-tjänster inom t ex vård och omsorg kan distribueras via bredbandsnät utan att den enskilde behöver ha ett internetabonnemang, kommunen kan ta ett helhetsansvar för leveransen av e-tjänster vilket utgör en god förutsättning för att testa bredbandsbaserade innovationer i en testbädd. Västerås stad och VINNOVA är de svenska parterna i EU-projektet SILVER (www.silverpcp.eu) som genomför en innovationsupphandling för äldres självständighet. Det finns ett genuint intresse för och kunskap kring innovationsupphandling i staden. Västerås är en aktiv partner i European Network of Social Authorities (ENSA) som bl. a. samverkar kring innovationer och projektansökningar på EU-nivå. Västerås har sedan starten ingått i det regionala nätverket NovaMedTech tillsammans med flera av de andra partnerna i MISTEL. Utöver äldreomsorgen är också näringslivsenheten, stadsledningskontoret, upphandlingsenheten, m.fl. aktörer inom staden involverade i ansökan. Detta sammantaget gör Västerås till en ledande kommun i Sverige när det gäller välfärdsteknologi och innovationsarbete inom äldreomsorgen. Nu vill vi ta våra erfarenheter av arbete med innovationer och innovatörer ett steg längre genom att skapa MISTEL. Vi vill skapa en struktur för framtidens behov. Vi har knutit till oss många aktörer i vårt nätverk, som samarbetspartners. I dagsläget ingår 16 aktörer i MISTEL, varav två har tillkommit under förstudieperioden: ALMI företagspartner Mälardalen AB och NovaMedTech. Samtliga partners kompetens och roll beskrivs i tabellen nedan. Avsikten med att ha så många samarbetspartners är att MISTEL vill ge innovatörerna det stöd de behöver från de aktörer som bäst kan ge detta. MISTEL bygger inte upp nya parallella strukturer utan utgör en arena för befintliga aktörer. Utöver våra befintliga samarbetspartners ser vi fördjupade kontakter under projekttiden med andra företag, innovationsfrämjande organsationer som kan bidra till att förkorta innovationsprocessen samt andra kommuner i Västmanland. Landstinget Västmanland bedriver ett arbete kring innovationer för Hälso- och sjukvård med bland annat en innovationssluss och en egen ansökan om medel för att etablera en testbädd. MISTEL är inriktad för innovationer för äldreomsorg. Vi avser att samverka med Landstinget såväl vad gäller deras innovationsarbete som med de delar av deras verksamhet som berör äldreomsorgen. För att driva projektet kommer två projektledare att anställas. Anställningsprocessen drar igång under april månad. Kravprofilen innehåller bland annat krav på: Goda kunskaper i: projektledning, äldreomsorg och/eller stöd till personer med funktionsnedsättning, pedagogik och förändringsarbete.

7 Meriterande är: kunskaper om innovationsprocessen från idé till bekräftad innovation, ekonomisk förståelse och kunskap i engelska. Arbetslivserfarenhet: arbete inom äldreomsorgen och/eller med personer med funktionsnedsättning, av att driva förändrings- och utvecklingsarbete samt meriterande är erfarenhet av projektledning samt arbete inom rådgivning- och/eller inom utbildningsområdet. Projektpartens namn och organisationsnummer Västerås stad Namn på den/de personer som kommer att vara engagerade Eva Sahlén Två proj.ledare Kompetens och roll i den förslagna testbädden Projektbeställare / Firmatecknare Anställningsprocess pågår. Affärsplan Västmanland Attendo Västerås Stad Vård och Omsorg Hallstahammars kommun Hjälpmedelscentrum Landstinget Västmanland Bostads AB Mimer Mälardalens högskola, HVV och MKHV ESS-H vid MdH IDT NovaMedTech Mikael N Hjort, Lisa Eriksson, utvecklingsledare Annika Sahlgren, regional verksamhetschef Lotta Tronêt, Lenita Granlund, verks.hetschefer Lillemor Quist, socialchef Ann-Christin Ahl, avd. chef Marie Liljeberg Liselotte Sjöqvist, bitr. sjukhuschef Fredrik Törnqvist, VD Christine Gustafsson, forskningsledare Maria Lindén, profilledare Maria Lindén, reg.ansv. V-land Peter Hult, projl. Övergripande ansvar för att utveckla ett långsiktigt strategiskt innovationsarbete för hela länet inkl. att öka samverkan mellan företag, akademi och offentliga aktörer. Kännedom om behov hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, organisation och metod. Förmedlar kontakt med testpersoner, särskilt boende och hemtjänst. Kännedom om behov hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, organisation och metod. Förmedlar kontakt med testpersoner, särskilt boende och hemtjänst. Kunskap kring behov i mindre kommun, äldreomsorgskompetens, förmedlar kontakt med lokala testmiljöer. Hjälpmedelskompetens, kännedom om innovationer och behov av tekniska innovationer. Deltar i coachning och rådgivning för innovatörerna. Familjeläkare, samverkansmiljö landsting kommun. Medverkar kring innovationer för hemsjukvård. Medverkar till utbyte mellan MISTEL och Landstingets testbädd. Fastighetskompetens. Möjliggörare för testning i ordinärt boende. Behovsidentifierare av innovationer för bra boendemiljö. Akademin för hälsa, vård och välfärd samt MKHV. Utreder, forskar i och utvärderar användarnas upplevelser och innovationernas effekter. Forskningsprofilen Embedded Sensor Systems for Health. Utvecklar sensorsystem, kommunikation och övriga IKTlösningar. Ingår i MISTELs styrgrupp. Individualiserad vård inom medicinsk teknik med fokus bl. a. på att innovationer ska utvecklas och komma till nytta i vården. Utbyte och medfinansiering. se även (http://novamedtech.se/)

8 Robotdalen Västerås Science Park ALMI Företagspartner PRO Västmanland SPF Västmanland SPRF Västmanland Erik Lundqvist Caroline Drabe, VD Billy Bergåker, VD Jan Oldebring, coach o rådgivare Ulla Berndtsson, ordf. Marianne Eek, projektledare Carl Björklund, vice ordf. Innovations- och hälsoteknikkompetens, nätverk med innovatörer. Förmedlar kontakter med möjliga kunder. Stödjer innovatörer långsiktigt. Innovations- och inkubatorskompetens, driver hälsoteknikkluster. Förmedlar kontakter med möjliga kunder. Stödjer innovatörer långsiktigt. Kompetens inom affärs- och innovationsrådgivning. Bidrar med förmedling av lån och riskkapital till innovatörerna. Rådgivning och stöd fram till och med kommersialisering. Seniorkompetens. Förmedlar kontakter med äldre testpersoner, förmedlar behov av innovationer. Sprider kännedom om innovationer bland äldre. Seniorkompetens. Förmedlar kontakter med äldre testpersoner, förmedlar behov av innovationer. Sprider kännedom om innovationer bland äldre. Seniorkompetens. Förmedlar kontakter med äldre testpersoner, förmedlar behov av innovationer. Sprider kännedom om innovationer bland äldre. Förväntade resultat efter avslutat projekt Efter avslutat projekt ska MISTEL vara en aktiv och etablerad testbädd med pågående utvecklingsprojekt och innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Vi har skapat tydliga strukturer och arbetssätt för att möta såväl företags, innovatörers och akademins som vårdgivande organisationers idéer och behov för att möta morgondagens utmaningar. MISTEL ska vara en välkänd och attraktiv testbädd som har gott renommé såväl i regionen som nationellt men även internationellt och som utmärker sig att i alla led involvera slutanvändare. Aktiviteter Aktiviteterna bygger på vår prognostiserade budget för projektet. Volymen för år 3 kan bli både större och mindre än angivet vilket påverkar både kostnader, intäkter och aktiviteter. Testbädden kommer att anpassa sin organisation och ekonomi till efterfrågan. Detaljerad budget finns att tillgå för såväl kalenderår ( ) som för projektår (1 sept- 31aug ). Nedan redovisas aktivitetskostnader exklusive personalkostnader. Etapp 1 Aktiviteter år 1 Aktivitet 1 Aktivitetens titel: Uppbyggnad av testbädden Beskrivning: Anställa personal, ordna lokaler, skapa struktur, processer och rutiner för det

9 löpande arbetet. Knyta kontakter. Omfattning: kronor, 2024 arbetstimmar Ansvarig: Projektledarna Deltagare: Projektledarna, styrgrupp, projektgrupp samt referensgrupp m fl. Startdatum: 1 september 2013 Slutdatum: 31 augusti 2014 Förväntat resultat: Att testbädden kan dra igång sin verksamhet i början på Aktivitet 2 Aktivitetens titel: Information och marknadsföring Beskrivning: Sprida information om testbädden och dess syfte och mål. Skapa egen hemsida och bli aktiv i övriga sociala medier. Genomföra workshops samt delta på seminarier och konferenser. Omfattning: kronor, 810 arbetstimmar Ansvarig: Projektledarna Deltagare: Projektledarna, projektgrupp m fl. Startdatum: 1 september 2013 Slutdatum: 31 augusti 2014 Förväntat resultat: Berörda aktörer ska känna till MISTELs syfte och mål. Aktivitet 3 Aktivitetens titel: Stöd till innovatörer vid tester Beskrivning: Skapa en testbank med testpersoner och testmiljöer. Utforma och teckna avtal med testverksamheterna. Utarbeta rutiner för uppföljning och utvärdering av tester. Utreda säkerhetsaspekterna för tester i hemlik miljö. Omfattning: kronor, 1214 arbetstimmar Ansvarig: Projektledarna Deltagare: Projektledarna, projektgrupp, företag, innovatörer, verksamheter inom vård och omsorg m fl. Startdatum: 1 september 2013 Slutdatum: 31 augusti 2014 Förväntat resultat: En bra och väl fungerande struktur för MISTELs testverksamhet. Etapp 2 Aktiviteter år 2 Aktiviteter under år 2 kommer att vara inriktade på att arbeta in strukturer och processer i verksamheten samt sprida information så att alla relevanta aktörer har kännedom om MISTEL, dess syfte och mål. Vi vill delta på seminarier och mässor, hålla föredrag och informationsträffar för såväl företag, slutanvändare som vårdpersonal. Målsättningen är att bli en erkänd testbädd där innovatörer, företag, akademi och slutanvändare möts och samverkar för att skapa bättre förutsättningar för en ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt skapa förutsättningar för en god kommunalt finansierad vård och omsorg och som utmärker sig att i alla led involvera slutanvändare. Aktivitetskostnaderna beräknas uppgå till: kronor, 2024 arbetstimmar. Deltagare är MISTELs personal, våra samarbetspartners samt deltagare på mässor och seminarier och informationsträffar.

10 Aktiviteter år 3 Aktiviteterna under år 3 kommer att handla om att skala upp verksamheten till att omfatta ännu fler innovationer för att få testbädden att växa samt förbereda projektet för övergång till ordinarie verksamhet. Målsättningen är att få allt fler att använda MISTEL samt skapa en smidig övergång till ordinarie verksamhet för testbädden. Aktivitetskostnaderna beräknas uppgå till: kronor, 2631 arbetstimmar. Deltagare är MISTELs personal, våra samarbetspartners samt deltagare på mässor och seminarier och informationsträffar Uppföljning av arbetet i testbädden Projektet kommer att utvärderas löpande under hela projekttiden genom Lärande Utvärdering och Följeforskning (LUFF). Det ger utvärderaren goda möjligheter att också påverka projektets utformning. Vi vill följa upp om innovatörerna och verksamheterna inom vård och omsorg får ut det de behöver av MISTELs testbädd. Kostnaderna för detta är medtaget i budgeten. Riskanalys Otydliga lagar och regler kring testmiljöer hemma hos enskilda personer. Bristande engagemang och delaktighet bland berörda aktörer. Bristande strukturer och otydliga arbetsprocesser. Bristande kännedom om MISTELs verksamhet. Samtliga dessa risker hanteras genom ovan beskrivna aktiviteter. Införande/Implementering MISTEL erbjuder det som många innovatörer har ett stort behov av kommunikation direkt med slutanvändare, testmiljöer och kunskap om kommunalt finansierad vård och omsorg. Det innebär att innovatören erbjuds att i ett tidigt skede i innovationsprocessen bolla idéer och tankar med slutanvändarna. Slutanvändarna får i sin tur möjlighet att dela med sig av sina specifika kunskaper men även ge uttryck för sina behov och önskemål. Detta gäller såväl äldre personer och personer med funktionsnedsättning som verksamheter inom vård och omsorg. MISTELs kvalitetsstämpel är just brukarmedverkan i alla led av processen! Äldreomsorgen i Västerås stad har ett nära samarbete med upphandlingsavdelningen och har genomfört flera uppmärksammade innovationsupphandlingar. VINNOVA och Västerås stad samverkar för att sprida erfarenheterna av detta arbete genom gemensamma workshops på konferenser samt genom en film som VINNOVA kommer att spela in i Västerås i maj Gemensamt deltar äldreomsorgen och upphandlingsavdelningen även i EU-projektet SILVER, där man tillsammans med bl. a VINNOVA genomför en förkommersiell upphandling av robotik för äldres självständighet. Även MISTEL kommer att befinna sig i detta sammanhang av nära samarbete med utveckling av upphandlingsmetoder för att kunna förbättra vård och omsorg med nya innovationer. Det är dock viktigt att veta att den främsta garanten för att Västerås stad kommer att upphandla och implementera innovationer som testats i MISTEL är det nära samarbetet mellan vård- och omsorgsverksamheterna och MISTEL. Upphandlingar av nya innovationer initieras alltid från verksamheten, inte från upphandlingsavdelningen.

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj!

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Vare sig det handlar om att se en unik lösning på ett problem, att möta någon

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Sveriges innovationsmyndighet

Sveriges innovationsmyndighet Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Juridiken i innovationsprocessen

Juridiken i innovationsprocessen Juridiken i innovationsprocessen - Juridiken i testbäddar inom kommuner och landsting Nationell innovationskonferens 4-5 februari 2015 Manólis Nymark Agenda Vad är en testbädd Beskriva olika typer av testbäddar

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Sammanfattning förstudie Välfärdslabbet

Sammanfattning förstudie Välfärdslabbet 2014-06- 28 Sammanfattning förstudie Välfärdslabbet Förstudien Välfärdslabbet är resultatet av ett samverkansprojekt mellan SKL och IToTelekomföretagen under våren 2014. Projektet är finansierat av Vinnova.

Läs mer

Juridik för testbäddar. Manólis Nymark

Juridik för testbäddar. Manólis Nymark Juridik för testbäddar Manólis Nymark Agenda Vad är en testbädd Beskriva olika typer av testbäddar Exempel på juridiska frågeställningar Hur förbereder man sig Vad är en testbädd? Testbädd definition En

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Främja äldres självständighet och öka möjlighet till kvarboende om personen så önskar

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Sikta mot stjärnorna!! Använd kraften som finns hos alla medarbetare! Tillsammans kan vi hoppa högre! Landstingets vision och verksamhetsidé

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Företag Forskning? Kunskap. Prover. Kompetensbehov FOI

Företag Forskning? Kunskap. Prover. Kompetensbehov FOI Projektets läge Kunskap Företag Forskning? Kompetensbehov Prover FOI Utvecklingscentrum för vatten Vision: Nod i arbetet med vatten från källa till recipient Samla, sammanställa och sprida redan existerande

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer