sjukvård och äldreomsorg 2013 Koordinator: Beskrivning av testbädden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sjukvård och äldreomsorg 2013 Koordinator: Beskrivning av testbädden"

Transkript

1 Projektbeskrivning MISTEL Mötesplats för Innovationer i Samverkan TEstbädd för Livskvalitet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg 2013 Koordinator: Västerås Stad Västerås stad har i ett flertal år och projekt tillvaratagit innovationer inom området välfärdsteknologi samt utvecklat nya metoder och processer för implementering i verksamheter inom kommunal vård och omsorg. Just nu pågår bl.a. implementering av e-hemtjänst, projektarbete kring Välfärdsbredband, innovationsupphandlingar genom SILVER samt ett projekt kring regelverk genom NovaMedTech. Nu vill vi ta våra erfarenheter av arbetet med innovationer och innovatörer ett steg längre genom att skapa MISTEL. Vi vill skapa en struktur för framtidens behov. Beskrivning av testbädden MISTEL ska vara en testbädd öppen för innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, med eller utan omsorg, samt för innovationer som medverkar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationerna kan vara produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar som bidrar till detta. MISTEL har två syften: att bidra till ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, samt att skapa ett innovatörsvänligt klimat som ger en ökad tillväxt i regionen. Västerås stads arbete med välfärdsteknologi och innovationer inom vård och omsorg omfattar idag både äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det är därför naturligt för oss att MISTEL kommer att arbeta med innovationer för båda målgrupperna, vilket också visat sig uppskattas av innovatörerna vi mött under förstudien. MISTEL har som vision att vara den lättillgängliga och väl fungerande testbädden som bygger på nätverk och samverkan för innovationer för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. MISTELs koncept och replikerbarhet efterfrågas såväl nationellt som internationellt. Målet för MISTEL är att 2016 ha en etablerad och väl fungerande testbäddsverksamhet med en anpassad organisation och stabil finansiering och där testmiljöer erbjuds dels i frivilligas hem och på särskilda boenden dels i en hemlik living-lab-miljö. Delmål: Den första innovationen nyttjar någon av MISTELs tjänster under första tertialet Minst en innovation ska nyttja en testmiljö under våren Ett mål för sista tertialet 2014 är att MISTEL har 5-10 pågående och/eller avslutade innovationer som nyttjat MISTELs tjänster i någon form.

2 MISTEL ska strukturera arbetet och se till att möten sker som främjar syftet med testbädden. MISTEL ska därför skapa en arena för möten mellan innovatörer, företag, äldre personer och personer med funktionsnedsättning, anhöriga, personal och verksamheter inom vård och omsorg, kommunala beslutsfattare, akademin, finansieringsaktörer och övriga specialister, konsulter och andra samarbetspartners. MISTEL knyter till sig befintliga aktörer i samverkan. Innovatörer kan t ex vara entreprenörer, forskare, företag, idégivare bland personal, äldre personer, personer med funktionsnedsättning och anhöriga. Oberoende var innovatören är i sin process ska MISTEL kunna bistå med t ex förmedling av möten i form av workshops, bollplank, rådgivning, utbildning om kommunalt finansierad vård och omsorg, men även erbjuda tillgång till olika testmiljöer. En testmiljö kan t ex vara hemma hos en äldre person, på ett äldreboende, i en verksamhet inom hemtjänsten eller i en living-lab-miljö med en flexibel inredning för att kunna anpassas för innovationer som ännu inte är redo att testas i reella miljöer. MISTELs kvalitetsstämpel är brukarmedverkan! Vilket innebär att äldre personer och personer med funktionsnedsättning delar med sig av sina specifika kunskaper och får ge uttryck för sina behov och önskemål av nya lösningar. Genom MISTEL får de inflytande över utvecklingen vilket ger dem tillgång till bättre innovationer. Verksamheterna inom vård och omsorg blir viktiga aktörer i MISTEL. Dels för upplåtandet av testmiljöer dels för att dela med sig av sin specifika kunskap samt delge sina väldefinierade behov och utmaningar. Verksamheterna ges även möjlighet att forma och påverka vilka innovationer som kommer fram. Genom våra samarbetspartners: PRO, SPRF och SPF i Västmanland har vi ett bra kontaktnät för att bolla och fånga upp idéer och för att nå testpersoner. Vi kommer också att hitta individer som är villiga att testa nya innovationer genom att vända oss till allmänheten, både via media och via våra verksamheter för äldre som t ex mötesplatser. Representanter för slutanvändarna kommer att vara aktiva inte bara i tester av innovationerna utan i alla typer av stöd som MISTEL ger som coachning, rådgivning etc. Akademin bidrar med värdefull forskning och utvärderingsmetoder samt får möjlighet att nyttja testmiljöerna. Kan även bistå med teknik och teknisk kompetens, kompetensråd, rundabordssamtal, samla forskare inom specifika områden för att dela med sig av sin kunskap.

3 MISTEL ska vara behjälplig i hela innovationsprocessen, från idéstadiet till bekräftad innovation. MISTEL hjälper innovatörerna till mål att nå ett införande av sin innovation. Hinder för implementering av nya innovationer kan vara: Slutkunden vet inte att innovationen finns, Slutkunden vet inte hur den ska användas eller förstår inte varför den ska användas. Här erbjuder MISTEL exempelvis hjälp med nyttokostnadsanalyser, kvantitativa och kvalitativa utvärderingar, ta fram och sprida metoder för att införa och använda innovationerna. Innovationer som testas i MISTEL kan vara produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Testbädden ska jobba med både metodik och teknik som underlättar för ett självständigt liv. När det gäller tekniska innovationer ser vi följande marknader: Hjälpmedel som är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen Hjälpmedel förskrivna enligt Hälso- och sjukvårdslagen Hjälpmedel som privatpersoner kan köpa själva Hjälpmedel som underlättar vården och omsorgen Efter att hemsjukvården ytterligare integrerats i den kommunala verksamheten ser vi även att teknik och metoder som underlättar stöd för denna verksamhet kommer att omfattas av MISTEL. Organisatoriskt har MISTEL anställd personal som blir spindeln i nätet när det gäller att arrangera de praktiska testerna av innovationerna i våra testmiljöer, strukturera det löpande arbetet, skapa och förmedla kontakter, teckna och följa upp avtal, marknadsföra arenan samt hantera regelverk, standarder och äganderättsfrågor. När det gäller regelverk har Västerås stad fått beviljade medel från NovaMedTech för att göra en utredning: Så kan man prova nya tekniska innovationer i kommunal vård och omsorg samt bland självständiga äldre och funktionshindrade som kommer att ta fram en kunskapsöversikt och en guide kring de olika juridiska regelverken som har betydelse för den typ av tester som MISTEL ska bedriva. Denna utredning kommer att bli en del av MISTELs arbete. Vi avser även att fortsättningsvis samverka med NovaMedTech, vilket skulle kunna resultera i ytterligare projektstöd inom MISTEL. Finansieringsmodellen består av två delar: baskostnader, som finansieras med anslag från Västerås stad samt rörliga kostnader, som innovatören får betala, själv eller via sökta anslag. VINNOVAs medel avses att användas till uppbyggnad av testbädden samt att subventionera de första praktiska testerna - i arbetet med att utveckla replikerbara testmetoder. Efter år tre består MISTELs hela finansiering av stadens anslag och kundintäkter. MISTEL är väl förankrat hos politikerna, på ledningsnivå inom Västerås stad och hos våra 16 samarbetspartners. Detta ger oss stora kontaktytor. Utöver dessa marknadsförs MISTEL

4 genom medverkan på mässor och konferenser samt via sociala medier och en egen hemsida. MISTEL blir även en naturlig del i kommunikationen kring Västerås stads samlade satsning på välfärdsteknologi och e-hälsa. Efter avslutad förstudie är projektet nu rustat för att etablera en permanent testbädd. Projektet har tydligt påvisat Västerås stads, våra samarbetspartners och kontaktade företags och innovatörers stora intresse och engagemang för det fortsatta arbetet. Nu fokuseras arbetet på att skapa processer och strukturer: En organisation ska formas. MISTEL anställer två projektledare på 100 % i inledningsfasen. Ytterligare en medarbetare planeras att anställas på 50 % från Lokalfrågan ska ordnas. MISTEL behöver ett kontor med sammanträdesmöjligheter, ett showroom och en testlokal. Testlokalen planeras få flexibla ytor som kan inredas på olika sätt för att skapa en realistisk hemlik miljö med bl. a sovrum, vardagsrum, kök samt två typer av hygienutrymmen, ett som liknar ett badrum i ordinärt boende och ett liknande de i särskilt boende. En testbank med frivilliga testpersoner skapas och avtal med olika testmiljöer tecknas. Rutiner utformas för hur vi fångar upp idéer och behov bland våra aktörer. Arbetsgrupper bildas utifrån kompetens och intresseområden med representanter från våra olika samarbetspartners. Rutiner utarbetas för MISTELs olika erbjudanden. MISTEL marknadsförs och information om MISTEL sprids. En hemsida byggs upp. Samverkan med företag och innovatörer sker så att testbädden kan smyga igång i början på Referenser för Västerås stads redan tidigare bedrivna brukarnära samarbete med innovatörer kan lämnas av: Thomas Ryberg, RobCare, / , Stephen vonrump, Giraff Technologies AB, , Henrik Essunger, Landräddningen, , Projektets organisation, styrning och projektparter Västerås stad leder projektet i enlighet med sin projektstyrningsmodell PEJL. Två projektledare svarar för arbetet inför en styrgrupp i enlighet med ett upprättat projektkontrakt. Styrgruppen kommer att bestå av representanter från finansiärer av MISTELs grundkostnader, Västerås stad och VINNOVA. I styrgruppen kommer även en representant för Forskningsprofilen vid Mälardalens högskola Inbyggda sensorsystem för hälsa (ESS-H) att ingå. Det kan framöver komma att ingå fler aktörer i styrgruppen. Styrgruppens roll är att leda projektet mot en permanent testbädd samt att besluta om eventuella förändringar i projektkontraktet. En referensgrupp består av samtliga samarbetspartners. Gruppen samlas för att få informa-

5 tion om helheten och avstämning av nuläget i projektet samt ge sina synpunkter på det fortsatta arbetet. Projektledarna är de sammankallande. En projektgrupp arbetar kontinuerligt med det praktiska under ledning av projektledarna. Specifika arbetsgrupper utformas med deltagare från våra samarbetspartners där spetskompetens och involvering skapar de olika grupperna. Grupperna kommer att arbeta med de praktiska testgenomföranden, uppdelade efter typ av testmiljö, samt se över hur vi ska kommunicera, arbeta med säkerhetsfrågor, utforma avtal och kartlägga vilket stöd testmiljöerna behöver. De första testerna blir så kallade test-för-att-lära-oss-själv tester där våra erfarenheter av testprocessen blir lika viktiga som innovatörens lärdomar. Västerås stad är en aktiv part i främjandet av nyföretagande och innovationer i regionen med bl. a. en aktiv näringslivsenhet. Staden har ett nära samarbete med Mälardalens Högskola (MdH) där Hälsoteknik pekas ut som ett strategiskt viktig område i högskolans forskningsoch utbildningsstrategi för Västerås Science Park är ett stort nätverk med över 180 medlemsföretag varav ett flertal inom hälsoteknik. Inom ramen för verksamheten finns en inkubatorsprocess. Robotdalen är en internationellt aktad aktör inom området Hälsorobotik/ Technology for Independent Life. Äldreomsorgen är föregångare när det gäller att prova och implementera innovationer och välfärdsteknologi i sin verksamhet. Äldrenämnden pekar ut tre viktiga roller för stadens arbete med välfärdsteknologi: som användare i verksamheterna som möjliggörare inspirera till, skapa förutsättningar för och visa den enskilde hur de kan använda välfärdsteknologi som samverkanspartner till innovatörer Västerås stad har i ett flertal projekt arbetat för att ta vara på innovationer inom området välfärdsteknologi samt utveckla nya metoder och processer för implementering i verksamheterna. Västerås har även drivit en försöksverksamhet inom ramen för regeringsuppdraget Teknik för äldre VIKTiG (www.viktigvasteras.se). Gemensamt för projekten och försöksverksamheten är att de genomförts i nära samarbete med slutanvändare, provat användbarhet och nytta, diskuterat etik samt gett feedback till innovatörerna. Äldrenämndens höga ambitioner inom välfärdsteknologi har gett Västerås ett gott anseende både nationellt och internationellt. Projektledarna Mats Rundkvist och Maria Gill har på inbjudan av Microsoft besökt huvudkontoret i Redmond, USA, för att delge Västerås erfarenheter kring äldre och IKT. De goda möjligheterna till utvecklingssamarbete och tillgången till testmiljöer var en avgörande orsak till att välfärdsteknologiföretaget Giraff Technologies flyttade från San Fransisco till Västerås Företag som Tunstall Nordic, Telia, ippi, JoiceCare, ACTION Caring, Posifon, RobCare och Assistansboken har alla haft ett utvecklingssamarbete med Västerås stad som testar deras innovationer. I det arbetet har vi lärt att företag har ett stort behov av testmiljöer och -personer och att det skulle stärka innovativa företag att få tillgång till en strukturerad testbädd. Implementeringen av e-hemtjänst, ett nytt kompletterande sätt att ge hemtjänst med hjälp av välfärdsteknologi, pågår nu under 2013 och västeråsaren skall från och med maj 2013 ges möjligheten att via bistånd enligt socialtjänstlagen få e-hemtjänst. Med hjälp av lättanvänd kommunikationsteknik kan äldre och funktionshindrade, efter biståndsbeslut enligt Social-

6 tjänstlagen, få insatser som tillsyn, påminnelse och social kontakt via t ex bildtelefoni och meddelandehanterare. Västerås är först i landet med att införa det här stödet som en del i den ordinarie verksamheten och införandet är ett resultat av ett flerårigt systematiskt arbete med att både prova nya innovationer och att arbeta med att utveckla de egna interna processerna som behövs för en lyckad implementering. I projektet Välfärdbredband utvecklas en tjänst där kommunala e-tjänster inom t ex vård och omsorg kan distribueras via bredbandsnät utan att den enskilde behöver ha ett internetabonnemang, kommunen kan ta ett helhetsansvar för leveransen av e-tjänster vilket utgör en god förutsättning för att testa bredbandsbaserade innovationer i en testbädd. Västerås stad och VINNOVA är de svenska parterna i EU-projektet SILVER (www.silverpcp.eu) som genomför en innovationsupphandling för äldres självständighet. Det finns ett genuint intresse för och kunskap kring innovationsupphandling i staden. Västerås är en aktiv partner i European Network of Social Authorities (ENSA) som bl. a. samverkar kring innovationer och projektansökningar på EU-nivå. Västerås har sedan starten ingått i det regionala nätverket NovaMedTech tillsammans med flera av de andra partnerna i MISTEL. Utöver äldreomsorgen är också näringslivsenheten, stadsledningskontoret, upphandlingsenheten, m.fl. aktörer inom staden involverade i ansökan. Detta sammantaget gör Västerås till en ledande kommun i Sverige när det gäller välfärdsteknologi och innovationsarbete inom äldreomsorgen. Nu vill vi ta våra erfarenheter av arbete med innovationer och innovatörer ett steg längre genom att skapa MISTEL. Vi vill skapa en struktur för framtidens behov. Vi har knutit till oss många aktörer i vårt nätverk, som samarbetspartners. I dagsläget ingår 16 aktörer i MISTEL, varav två har tillkommit under förstudieperioden: ALMI företagspartner Mälardalen AB och NovaMedTech. Samtliga partners kompetens och roll beskrivs i tabellen nedan. Avsikten med att ha så många samarbetspartners är att MISTEL vill ge innovatörerna det stöd de behöver från de aktörer som bäst kan ge detta. MISTEL bygger inte upp nya parallella strukturer utan utgör en arena för befintliga aktörer. Utöver våra befintliga samarbetspartners ser vi fördjupade kontakter under projekttiden med andra företag, innovationsfrämjande organsationer som kan bidra till att förkorta innovationsprocessen samt andra kommuner i Västmanland. Landstinget Västmanland bedriver ett arbete kring innovationer för Hälso- och sjukvård med bland annat en innovationssluss och en egen ansökan om medel för att etablera en testbädd. MISTEL är inriktad för innovationer för äldreomsorg. Vi avser att samverka med Landstinget såväl vad gäller deras innovationsarbete som med de delar av deras verksamhet som berör äldreomsorgen. För att driva projektet kommer två projektledare att anställas. Anställningsprocessen drar igång under april månad. Kravprofilen innehåller bland annat krav på: Goda kunskaper i: projektledning, äldreomsorg och/eller stöd till personer med funktionsnedsättning, pedagogik och förändringsarbete.

7 Meriterande är: kunskaper om innovationsprocessen från idé till bekräftad innovation, ekonomisk förståelse och kunskap i engelska. Arbetslivserfarenhet: arbete inom äldreomsorgen och/eller med personer med funktionsnedsättning, av att driva förändrings- och utvecklingsarbete samt meriterande är erfarenhet av projektledning samt arbete inom rådgivning- och/eller inom utbildningsområdet. Projektpartens namn och organisationsnummer Västerås stad Namn på den/de personer som kommer att vara engagerade Eva Sahlén Två proj.ledare Kompetens och roll i den förslagna testbädden Projektbeställare / Firmatecknare Anställningsprocess pågår. Affärsplan Västmanland Attendo Västerås Stad Vård och Omsorg Hallstahammars kommun Hjälpmedelscentrum Landstinget Västmanland Bostads AB Mimer Mälardalens högskola, HVV och MKHV ESS-H vid MdH IDT NovaMedTech Mikael N Hjort, Lisa Eriksson, utvecklingsledare Annika Sahlgren, regional verksamhetschef Lotta Tronêt, Lenita Granlund, verks.hetschefer Lillemor Quist, socialchef Ann-Christin Ahl, avd. chef Marie Liljeberg Liselotte Sjöqvist, bitr. sjukhuschef Fredrik Törnqvist, VD Christine Gustafsson, forskningsledare Maria Lindén, profilledare Maria Lindén, reg.ansv. V-land Peter Hult, projl. Övergripande ansvar för att utveckla ett långsiktigt strategiskt innovationsarbete för hela länet inkl. att öka samverkan mellan företag, akademi och offentliga aktörer. Kännedom om behov hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, organisation och metod. Förmedlar kontakt med testpersoner, särskilt boende och hemtjänst. Kännedom om behov hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, organisation och metod. Förmedlar kontakt med testpersoner, särskilt boende och hemtjänst. Kunskap kring behov i mindre kommun, äldreomsorgskompetens, förmedlar kontakt med lokala testmiljöer. Hjälpmedelskompetens, kännedom om innovationer och behov av tekniska innovationer. Deltar i coachning och rådgivning för innovatörerna. Familjeläkare, samverkansmiljö landsting kommun. Medverkar kring innovationer för hemsjukvård. Medverkar till utbyte mellan MISTEL och Landstingets testbädd. Fastighetskompetens. Möjliggörare för testning i ordinärt boende. Behovsidentifierare av innovationer för bra boendemiljö. Akademin för hälsa, vård och välfärd samt MKHV. Utreder, forskar i och utvärderar användarnas upplevelser och innovationernas effekter. Forskningsprofilen Embedded Sensor Systems for Health. Utvecklar sensorsystem, kommunikation och övriga IKTlösningar. Ingår i MISTELs styrgrupp. Individualiserad vård inom medicinsk teknik med fokus bl. a. på att innovationer ska utvecklas och komma till nytta i vården. Utbyte och medfinansiering. se även (http://novamedtech.se/)

8 Robotdalen Västerås Science Park ALMI Företagspartner PRO Västmanland SPF Västmanland SPRF Västmanland Erik Lundqvist Caroline Drabe, VD Billy Bergåker, VD Jan Oldebring, coach o rådgivare Ulla Berndtsson, ordf. Marianne Eek, projektledare Carl Björklund, vice ordf. Innovations- och hälsoteknikkompetens, nätverk med innovatörer. Förmedlar kontakter med möjliga kunder. Stödjer innovatörer långsiktigt. Innovations- och inkubatorskompetens, driver hälsoteknikkluster. Förmedlar kontakter med möjliga kunder. Stödjer innovatörer långsiktigt. Kompetens inom affärs- och innovationsrådgivning. Bidrar med förmedling av lån och riskkapital till innovatörerna. Rådgivning och stöd fram till och med kommersialisering. Seniorkompetens. Förmedlar kontakter med äldre testpersoner, förmedlar behov av innovationer. Sprider kännedom om innovationer bland äldre. Seniorkompetens. Förmedlar kontakter med äldre testpersoner, förmedlar behov av innovationer. Sprider kännedom om innovationer bland äldre. Seniorkompetens. Förmedlar kontakter med äldre testpersoner, förmedlar behov av innovationer. Sprider kännedom om innovationer bland äldre. Förväntade resultat efter avslutat projekt Efter avslutat projekt ska MISTEL vara en aktiv och etablerad testbädd med pågående utvecklingsprojekt och innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Vi har skapat tydliga strukturer och arbetssätt för att möta såväl företags, innovatörers och akademins som vårdgivande organisationers idéer och behov för att möta morgondagens utmaningar. MISTEL ska vara en välkänd och attraktiv testbädd som har gott renommé såväl i regionen som nationellt men även internationellt och som utmärker sig att i alla led involvera slutanvändare. Aktiviteter Aktiviteterna bygger på vår prognostiserade budget för projektet. Volymen för år 3 kan bli både större och mindre än angivet vilket påverkar både kostnader, intäkter och aktiviteter. Testbädden kommer att anpassa sin organisation och ekonomi till efterfrågan. Detaljerad budget finns att tillgå för såväl kalenderår ( ) som för projektår (1 sept- 31aug ). Nedan redovisas aktivitetskostnader exklusive personalkostnader. Etapp 1 Aktiviteter år 1 Aktivitet 1 Aktivitetens titel: Uppbyggnad av testbädden Beskrivning: Anställa personal, ordna lokaler, skapa struktur, processer och rutiner för det

9 löpande arbetet. Knyta kontakter. Omfattning: kronor, 2024 arbetstimmar Ansvarig: Projektledarna Deltagare: Projektledarna, styrgrupp, projektgrupp samt referensgrupp m fl. Startdatum: 1 september 2013 Slutdatum: 31 augusti 2014 Förväntat resultat: Att testbädden kan dra igång sin verksamhet i början på Aktivitet 2 Aktivitetens titel: Information och marknadsföring Beskrivning: Sprida information om testbädden och dess syfte och mål. Skapa egen hemsida och bli aktiv i övriga sociala medier. Genomföra workshops samt delta på seminarier och konferenser. Omfattning: kronor, 810 arbetstimmar Ansvarig: Projektledarna Deltagare: Projektledarna, projektgrupp m fl. Startdatum: 1 september 2013 Slutdatum: 31 augusti 2014 Förväntat resultat: Berörda aktörer ska känna till MISTELs syfte och mål. Aktivitet 3 Aktivitetens titel: Stöd till innovatörer vid tester Beskrivning: Skapa en testbank med testpersoner och testmiljöer. Utforma och teckna avtal med testverksamheterna. Utarbeta rutiner för uppföljning och utvärdering av tester. Utreda säkerhetsaspekterna för tester i hemlik miljö. Omfattning: kronor, 1214 arbetstimmar Ansvarig: Projektledarna Deltagare: Projektledarna, projektgrupp, företag, innovatörer, verksamheter inom vård och omsorg m fl. Startdatum: 1 september 2013 Slutdatum: 31 augusti 2014 Förväntat resultat: En bra och väl fungerande struktur för MISTELs testverksamhet. Etapp 2 Aktiviteter år 2 Aktiviteter under år 2 kommer att vara inriktade på att arbeta in strukturer och processer i verksamheten samt sprida information så att alla relevanta aktörer har kännedom om MISTEL, dess syfte och mål. Vi vill delta på seminarier och mässor, hålla föredrag och informationsträffar för såväl företag, slutanvändare som vårdpersonal. Målsättningen är att bli en erkänd testbädd där innovatörer, företag, akademi och slutanvändare möts och samverkar för att skapa bättre förutsättningar för en ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt skapa förutsättningar för en god kommunalt finansierad vård och omsorg och som utmärker sig att i alla led involvera slutanvändare. Aktivitetskostnaderna beräknas uppgå till: kronor, 2024 arbetstimmar. Deltagare är MISTELs personal, våra samarbetspartners samt deltagare på mässor och seminarier och informationsträffar.

10 Aktiviteter år 3 Aktiviteterna under år 3 kommer att handla om att skala upp verksamheten till att omfatta ännu fler innovationer för att få testbädden att växa samt förbereda projektet för övergång till ordinarie verksamhet. Målsättningen är att få allt fler att använda MISTEL samt skapa en smidig övergång till ordinarie verksamhet för testbädden. Aktivitetskostnaderna beräknas uppgå till: kronor, 2631 arbetstimmar. Deltagare är MISTELs personal, våra samarbetspartners samt deltagare på mässor och seminarier och informationsträffar Uppföljning av arbetet i testbädden Projektet kommer att utvärderas löpande under hela projekttiden genom Lärande Utvärdering och Följeforskning (LUFF). Det ger utvärderaren goda möjligheter att också påverka projektets utformning. Vi vill följa upp om innovatörerna och verksamheterna inom vård och omsorg får ut det de behöver av MISTELs testbädd. Kostnaderna för detta är medtaget i budgeten. Riskanalys Otydliga lagar och regler kring testmiljöer hemma hos enskilda personer. Bristande engagemang och delaktighet bland berörda aktörer. Bristande strukturer och otydliga arbetsprocesser. Bristande kännedom om MISTELs verksamhet. Samtliga dessa risker hanteras genom ovan beskrivna aktiviteter. Införande/Implementering MISTEL erbjuder det som många innovatörer har ett stort behov av kommunikation direkt med slutanvändare, testmiljöer och kunskap om kommunalt finansierad vård och omsorg. Det innebär att innovatören erbjuds att i ett tidigt skede i innovationsprocessen bolla idéer och tankar med slutanvändarna. Slutanvändarna får i sin tur möjlighet att dela med sig av sina specifika kunskaper men även ge uttryck för sina behov och önskemål. Detta gäller såväl äldre personer och personer med funktionsnedsättning som verksamheter inom vård och omsorg. MISTELs kvalitetsstämpel är just brukarmedverkan i alla led av processen! Äldreomsorgen i Västerås stad har ett nära samarbete med upphandlingsavdelningen och har genomfört flera uppmärksammade innovationsupphandlingar. VINNOVA och Västerås stad samverkar för att sprida erfarenheterna av detta arbete genom gemensamma workshops på konferenser samt genom en film som VINNOVA kommer att spela in i Västerås i maj Gemensamt deltar äldreomsorgen och upphandlingsavdelningen även i EU-projektet SILVER, där man tillsammans med bl. a VINNOVA genomför en förkommersiell upphandling av robotik för äldres självständighet. Även MISTEL kommer att befinna sig i detta sammanhang av nära samarbete med utveckling av upphandlingsmetoder för att kunna förbättra vård och omsorg med nya innovationer. Det är dock viktigt att veta att den främsta garanten för att Västerås stad kommer att upphandla och implementera innovationer som testats i MISTEL är det nära samarbetet mellan vård- och omsorgsverksamheterna och MISTEL. Upphandlingar av nya innovationer initieras alltid från verksamheten, inte från upphandlingsavdelningen.

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Innovation och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Eva Sahlén, Direktör Sociala nämndernas förvaltning

Innovation och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Eva Sahlén, Direktör Sociala nämndernas förvaltning Innovation och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Eva Sahlén, Direktör Sociala nämndernas förvaltning Omsorgen igår, idag och i morgon Vi gamla är föremål för omsorg. Visst är det underbart! Bara vi inte

Läs mer

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj!

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Vare sig det handlar om att se en unik lösning på ett problem, att möta någon

Läs mer

Testbäddar. förbättrar äldreomsorgen och stärker näringslivet. Karin Eriksson

Testbäddar. förbättrar äldreomsorgen och stärker näringslivet. Karin Eriksson Testbäddar förbättrar äldreomsorgen och stärker näringslivet Karin Eriksson 2 204 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI 2012 500-250-500 150-250 100-150 75-100 50-75 30-50 20-30 10-20 0-10 (mkr)

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi 2012 09 18 Sveriges Kommuner och Landsting Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet VINNOVA Västerås stad Innovationsupphandling VINNOVA Upphandlingsstödet

Läs mer

Sveriges innovationsmyndighet

Sveriges innovationsmyndighet Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet Teknik i välfärdens tjänst Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet 2 Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Allmännyttig ideell förening Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Att använda välfärdsteknologi -vad behövs?

Att använda välfärdsteknologi -vad behövs? Att använda välfärdsteknologi -vad behövs? Ett samverkansprojekt mellan SKL och IT&Telekomföretagen eförvaltningsdagarna 2014-10-08 Välfärdsteknologi Vad är välfärdsteknologi? Produkter och IKT-tjänster

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post.

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post. Katarina Duca Från: VINNOVA Skickat: den 27 juni 2014 09:35 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/3000/FIN, Slutrapport av regeringsuppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Juridiken i innovationsprocessen

Juridiken i innovationsprocessen Juridiken i innovationsprocessen - Juridiken i testbäddar inom kommuner och landsting Nationell innovationskonferens 4-5 februari 2015 Manólis Nymark Agenda Vad är en testbädd Beskriva olika typer av testbäddar

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om utlysningen. Frågorna har delats in i fyra underrubriker; Innan du ansöker, Bedömning av ansökan, Under utvecklingsprojektets

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

IDÉBESKRIVNING. Innocare - innovativ teknik inom äldreomsorgen i Nacka. 2012-10-02 Gabriella Nyhäll

IDÉBESKRIVNING. Innocare - innovativ teknik inom äldreomsorgen i Nacka. 2012-10-02 Gabriella Nyhäll IDÉBESKRIVNING Innocare - innovativ teknik inom en i Nacka 2012-10-02 Gabriella Nyhäll 2 (8) Innehållsförteckning 1 Idén med projektet... 4 2 Syfte... 4 3 Bakgrund... 4 4 Förväntat resultat... 4 5 Önskade

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medfinansiera Robotdalens projektansökan

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Juridik för testbäddar. Manólis Nymark

Juridik för testbäddar. Manólis Nymark Juridik för testbäddar Manólis Nymark Agenda Vad är en testbädd Beskriva olika typer av testbäddar Exempel på juridiska frågeställningar Hur förbereder man sig Vad är en testbädd? Testbädd definition En

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

norrlandicus care lab Norrlandicus Care Labs vision är att vara ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation.

norrlandicus care lab Norrlandicus Care Labs vision är att vara ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation. norrlandicus care lab Norrlandicus Care Labs vision är att vara ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation. NORRLANDICUS CARE LAB Sverige står inför en demografisk förändring

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Främja äldres självständighet och öka möjlighet till kvarboende om personen så önskar

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

STARTKONFERENS ALLAGEHUB S INSPIRATIONSMILJÖ ULRICA BJÖRNER

STARTKONFERENS ALLAGEHUB S INSPIRATIONSMILJÖ ULRICA BJÖRNER STARTKONFERENS ALLAGEHUB S INSPIRATIONSMILJÖ ULRICA BJÖRNER 2017 02 09 DÅTID 2009-2015 HÖSTEN 2009 INVIGDES VISION BO ÄLDRE VERKSAMHETEN DREVS FRAM TILL OCH MED 2016 I GÖTEBORGS STADS REGI/SENIOR GÖTEBORG

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Datum Dnr Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum Dnr Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-17 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV 2014-12-03 1 1. Bakgrund Den gemensamma satsningen av Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Södermanland och Landstinget

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

14. EXEMPEL: TESTBÄDD MALMÖ STAD INNOVATIVA IDÉER UTVECKLAR ÄLDREOMSORGEN

14. EXEMPEL: TESTBÄDD MALMÖ STAD INNOVATIVA IDÉER UTVECKLAR ÄLDREOMSORGEN Foto: Louisa Szücs Johansson 14. EXEMPEL: TESTBÄDD MALMÖ STAD INNOVATIVA IDÉER UTVECKLAR ÄLDREOMSORGEN Malmö stad ville förbättra sin äldreomsorg och tänka i nya banor. Därför ansökte de om att göra en

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Anna-Greta Brodin" Projektledare Agenda! Myndigheten för delaktighet" Definition Välfärdsteknologi" Regeringsuppdraget"

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer