sjukvård och äldreomsorg 2013 Koordinator: Beskrivning av testbädden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sjukvård och äldreomsorg 2013 Koordinator: Beskrivning av testbädden"

Transkript

1 Projektbeskrivning MISTEL Mötesplats för Innovationer i Samverkan TEstbädd för Livskvalitet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg 2013 Koordinator: Västerås Stad Västerås stad har i ett flertal år och projekt tillvaratagit innovationer inom området välfärdsteknologi samt utvecklat nya metoder och processer för implementering i verksamheter inom kommunal vård och omsorg. Just nu pågår bl.a. implementering av e-hemtjänst, projektarbete kring Välfärdsbredband, innovationsupphandlingar genom SILVER samt ett projekt kring regelverk genom NovaMedTech. Nu vill vi ta våra erfarenheter av arbetet med innovationer och innovatörer ett steg längre genom att skapa MISTEL. Vi vill skapa en struktur för framtidens behov. Beskrivning av testbädden MISTEL ska vara en testbädd öppen för innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, med eller utan omsorg, samt för innovationer som medverkar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationerna kan vara produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar som bidrar till detta. MISTEL har två syften: att bidra till ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, samt att skapa ett innovatörsvänligt klimat som ger en ökad tillväxt i regionen. Västerås stads arbete med välfärdsteknologi och innovationer inom vård och omsorg omfattar idag både äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det är därför naturligt för oss att MISTEL kommer att arbeta med innovationer för båda målgrupperna, vilket också visat sig uppskattas av innovatörerna vi mött under förstudien. MISTEL har som vision att vara den lättillgängliga och väl fungerande testbädden som bygger på nätverk och samverkan för innovationer för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. MISTELs koncept och replikerbarhet efterfrågas såväl nationellt som internationellt. Målet för MISTEL är att 2016 ha en etablerad och väl fungerande testbäddsverksamhet med en anpassad organisation och stabil finansiering och där testmiljöer erbjuds dels i frivilligas hem och på särskilda boenden dels i en hemlik living-lab-miljö. Delmål: Den första innovationen nyttjar någon av MISTELs tjänster under första tertialet Minst en innovation ska nyttja en testmiljö under våren Ett mål för sista tertialet 2014 är att MISTEL har 5-10 pågående och/eller avslutade innovationer som nyttjat MISTELs tjänster i någon form.

2 MISTEL ska strukturera arbetet och se till att möten sker som främjar syftet med testbädden. MISTEL ska därför skapa en arena för möten mellan innovatörer, företag, äldre personer och personer med funktionsnedsättning, anhöriga, personal och verksamheter inom vård och omsorg, kommunala beslutsfattare, akademin, finansieringsaktörer och övriga specialister, konsulter och andra samarbetspartners. MISTEL knyter till sig befintliga aktörer i samverkan. Innovatörer kan t ex vara entreprenörer, forskare, företag, idégivare bland personal, äldre personer, personer med funktionsnedsättning och anhöriga. Oberoende var innovatören är i sin process ska MISTEL kunna bistå med t ex förmedling av möten i form av workshops, bollplank, rådgivning, utbildning om kommunalt finansierad vård och omsorg, men även erbjuda tillgång till olika testmiljöer. En testmiljö kan t ex vara hemma hos en äldre person, på ett äldreboende, i en verksamhet inom hemtjänsten eller i en living-lab-miljö med en flexibel inredning för att kunna anpassas för innovationer som ännu inte är redo att testas i reella miljöer. MISTELs kvalitetsstämpel är brukarmedverkan! Vilket innebär att äldre personer och personer med funktionsnedsättning delar med sig av sina specifika kunskaper och får ge uttryck för sina behov och önskemål av nya lösningar. Genom MISTEL får de inflytande över utvecklingen vilket ger dem tillgång till bättre innovationer. Verksamheterna inom vård och omsorg blir viktiga aktörer i MISTEL. Dels för upplåtandet av testmiljöer dels för att dela med sig av sin specifika kunskap samt delge sina väldefinierade behov och utmaningar. Verksamheterna ges även möjlighet att forma och påverka vilka innovationer som kommer fram. Genom våra samarbetspartners: PRO, SPRF och SPF i Västmanland har vi ett bra kontaktnät för att bolla och fånga upp idéer och för att nå testpersoner. Vi kommer också att hitta individer som är villiga att testa nya innovationer genom att vända oss till allmänheten, både via media och via våra verksamheter för äldre som t ex mötesplatser. Representanter för slutanvändarna kommer att vara aktiva inte bara i tester av innovationerna utan i alla typer av stöd som MISTEL ger som coachning, rådgivning etc. Akademin bidrar med värdefull forskning och utvärderingsmetoder samt får möjlighet att nyttja testmiljöerna. Kan även bistå med teknik och teknisk kompetens, kompetensråd, rundabordssamtal, samla forskare inom specifika områden för att dela med sig av sin kunskap.

3 MISTEL ska vara behjälplig i hela innovationsprocessen, från idéstadiet till bekräftad innovation. MISTEL hjälper innovatörerna till mål att nå ett införande av sin innovation. Hinder för implementering av nya innovationer kan vara: Slutkunden vet inte att innovationen finns, Slutkunden vet inte hur den ska användas eller förstår inte varför den ska användas. Här erbjuder MISTEL exempelvis hjälp med nyttokostnadsanalyser, kvantitativa och kvalitativa utvärderingar, ta fram och sprida metoder för att införa och använda innovationerna. Innovationer som testas i MISTEL kan vara produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Testbädden ska jobba med både metodik och teknik som underlättar för ett självständigt liv. När det gäller tekniska innovationer ser vi följande marknader: Hjälpmedel som är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen Hjälpmedel förskrivna enligt Hälso- och sjukvårdslagen Hjälpmedel som privatpersoner kan köpa själva Hjälpmedel som underlättar vården och omsorgen Efter att hemsjukvården ytterligare integrerats i den kommunala verksamheten ser vi även att teknik och metoder som underlättar stöd för denna verksamhet kommer att omfattas av MISTEL. Organisatoriskt har MISTEL anställd personal som blir spindeln i nätet när det gäller att arrangera de praktiska testerna av innovationerna i våra testmiljöer, strukturera det löpande arbetet, skapa och förmedla kontakter, teckna och följa upp avtal, marknadsföra arenan samt hantera regelverk, standarder och äganderättsfrågor. När det gäller regelverk har Västerås stad fått beviljade medel från NovaMedTech för att göra en utredning: Så kan man prova nya tekniska innovationer i kommunal vård och omsorg samt bland självständiga äldre och funktionshindrade som kommer att ta fram en kunskapsöversikt och en guide kring de olika juridiska regelverken som har betydelse för den typ av tester som MISTEL ska bedriva. Denna utredning kommer att bli en del av MISTELs arbete. Vi avser även att fortsättningsvis samverka med NovaMedTech, vilket skulle kunna resultera i ytterligare projektstöd inom MISTEL. Finansieringsmodellen består av två delar: baskostnader, som finansieras med anslag från Västerås stad samt rörliga kostnader, som innovatören får betala, själv eller via sökta anslag. VINNOVAs medel avses att användas till uppbyggnad av testbädden samt att subventionera de första praktiska testerna - i arbetet med att utveckla replikerbara testmetoder. Efter år tre består MISTELs hela finansiering av stadens anslag och kundintäkter. MISTEL är väl förankrat hos politikerna, på ledningsnivå inom Västerås stad och hos våra 16 samarbetspartners. Detta ger oss stora kontaktytor. Utöver dessa marknadsförs MISTEL

4 genom medverkan på mässor och konferenser samt via sociala medier och en egen hemsida. MISTEL blir även en naturlig del i kommunikationen kring Västerås stads samlade satsning på välfärdsteknologi och e-hälsa. Efter avslutad förstudie är projektet nu rustat för att etablera en permanent testbädd. Projektet har tydligt påvisat Västerås stads, våra samarbetspartners och kontaktade företags och innovatörers stora intresse och engagemang för det fortsatta arbetet. Nu fokuseras arbetet på att skapa processer och strukturer: En organisation ska formas. MISTEL anställer två projektledare på 100 % i inledningsfasen. Ytterligare en medarbetare planeras att anställas på 50 % från Lokalfrågan ska ordnas. MISTEL behöver ett kontor med sammanträdesmöjligheter, ett showroom och en testlokal. Testlokalen planeras få flexibla ytor som kan inredas på olika sätt för att skapa en realistisk hemlik miljö med bl. a sovrum, vardagsrum, kök samt två typer av hygienutrymmen, ett som liknar ett badrum i ordinärt boende och ett liknande de i särskilt boende. En testbank med frivilliga testpersoner skapas och avtal med olika testmiljöer tecknas. Rutiner utformas för hur vi fångar upp idéer och behov bland våra aktörer. Arbetsgrupper bildas utifrån kompetens och intresseområden med representanter från våra olika samarbetspartners. Rutiner utarbetas för MISTELs olika erbjudanden. MISTEL marknadsförs och information om MISTEL sprids. En hemsida byggs upp. Samverkan med företag och innovatörer sker så att testbädden kan smyga igång i början på Referenser för Västerås stads redan tidigare bedrivna brukarnära samarbete med innovatörer kan lämnas av: Thomas Ryberg, RobCare, / , Stephen vonrump, Giraff Technologies AB, , Henrik Essunger, Landräddningen, , Projektets organisation, styrning och projektparter Västerås stad leder projektet i enlighet med sin projektstyrningsmodell PEJL. Två projektledare svarar för arbetet inför en styrgrupp i enlighet med ett upprättat projektkontrakt. Styrgruppen kommer att bestå av representanter från finansiärer av MISTELs grundkostnader, Västerås stad och VINNOVA. I styrgruppen kommer även en representant för Forskningsprofilen vid Mälardalens högskola Inbyggda sensorsystem för hälsa (ESS-H) att ingå. Det kan framöver komma att ingå fler aktörer i styrgruppen. Styrgruppens roll är att leda projektet mot en permanent testbädd samt att besluta om eventuella förändringar i projektkontraktet. En referensgrupp består av samtliga samarbetspartners. Gruppen samlas för att få informa-

5 tion om helheten och avstämning av nuläget i projektet samt ge sina synpunkter på det fortsatta arbetet. Projektledarna är de sammankallande. En projektgrupp arbetar kontinuerligt med det praktiska under ledning av projektledarna. Specifika arbetsgrupper utformas med deltagare från våra samarbetspartners där spetskompetens och involvering skapar de olika grupperna. Grupperna kommer att arbeta med de praktiska testgenomföranden, uppdelade efter typ av testmiljö, samt se över hur vi ska kommunicera, arbeta med säkerhetsfrågor, utforma avtal och kartlägga vilket stöd testmiljöerna behöver. De första testerna blir så kallade test-för-att-lära-oss-själv tester där våra erfarenheter av testprocessen blir lika viktiga som innovatörens lärdomar. Västerås stad är en aktiv part i främjandet av nyföretagande och innovationer i regionen med bl. a. en aktiv näringslivsenhet. Staden har ett nära samarbete med Mälardalens Högskola (MdH) där Hälsoteknik pekas ut som ett strategiskt viktig område i högskolans forskningsoch utbildningsstrategi för Västerås Science Park är ett stort nätverk med över 180 medlemsföretag varav ett flertal inom hälsoteknik. Inom ramen för verksamheten finns en inkubatorsprocess. Robotdalen är en internationellt aktad aktör inom området Hälsorobotik/ Technology for Independent Life. Äldreomsorgen är föregångare när det gäller att prova och implementera innovationer och välfärdsteknologi i sin verksamhet. Äldrenämnden pekar ut tre viktiga roller för stadens arbete med välfärdsteknologi: som användare i verksamheterna som möjliggörare inspirera till, skapa förutsättningar för och visa den enskilde hur de kan använda välfärdsteknologi som samverkanspartner till innovatörer Västerås stad har i ett flertal projekt arbetat för att ta vara på innovationer inom området välfärdsteknologi samt utveckla nya metoder och processer för implementering i verksamheterna. Västerås har även drivit en försöksverksamhet inom ramen för regeringsuppdraget Teknik för äldre VIKTiG (www.viktigvasteras.se). Gemensamt för projekten och försöksverksamheten är att de genomförts i nära samarbete med slutanvändare, provat användbarhet och nytta, diskuterat etik samt gett feedback till innovatörerna. Äldrenämndens höga ambitioner inom välfärdsteknologi har gett Västerås ett gott anseende både nationellt och internationellt. Projektledarna Mats Rundkvist och Maria Gill har på inbjudan av Microsoft besökt huvudkontoret i Redmond, USA, för att delge Västerås erfarenheter kring äldre och IKT. De goda möjligheterna till utvecklingssamarbete och tillgången till testmiljöer var en avgörande orsak till att välfärdsteknologiföretaget Giraff Technologies flyttade från San Fransisco till Västerås Företag som Tunstall Nordic, Telia, ippi, JoiceCare, ACTION Caring, Posifon, RobCare och Assistansboken har alla haft ett utvecklingssamarbete med Västerås stad som testar deras innovationer. I det arbetet har vi lärt att företag har ett stort behov av testmiljöer och -personer och att det skulle stärka innovativa företag att få tillgång till en strukturerad testbädd. Implementeringen av e-hemtjänst, ett nytt kompletterande sätt att ge hemtjänst med hjälp av välfärdsteknologi, pågår nu under 2013 och västeråsaren skall från och med maj 2013 ges möjligheten att via bistånd enligt socialtjänstlagen få e-hemtjänst. Med hjälp av lättanvänd kommunikationsteknik kan äldre och funktionshindrade, efter biståndsbeslut enligt Social-

6 tjänstlagen, få insatser som tillsyn, påminnelse och social kontakt via t ex bildtelefoni och meddelandehanterare. Västerås är först i landet med att införa det här stödet som en del i den ordinarie verksamheten och införandet är ett resultat av ett flerårigt systematiskt arbete med att både prova nya innovationer och att arbeta med att utveckla de egna interna processerna som behövs för en lyckad implementering. I projektet Välfärdbredband utvecklas en tjänst där kommunala e-tjänster inom t ex vård och omsorg kan distribueras via bredbandsnät utan att den enskilde behöver ha ett internetabonnemang, kommunen kan ta ett helhetsansvar för leveransen av e-tjänster vilket utgör en god förutsättning för att testa bredbandsbaserade innovationer i en testbädd. Västerås stad och VINNOVA är de svenska parterna i EU-projektet SILVER (www.silverpcp.eu) som genomför en innovationsupphandling för äldres självständighet. Det finns ett genuint intresse för och kunskap kring innovationsupphandling i staden. Västerås är en aktiv partner i European Network of Social Authorities (ENSA) som bl. a. samverkar kring innovationer och projektansökningar på EU-nivå. Västerås har sedan starten ingått i det regionala nätverket NovaMedTech tillsammans med flera av de andra partnerna i MISTEL. Utöver äldreomsorgen är också näringslivsenheten, stadsledningskontoret, upphandlingsenheten, m.fl. aktörer inom staden involverade i ansökan. Detta sammantaget gör Västerås till en ledande kommun i Sverige när det gäller välfärdsteknologi och innovationsarbete inom äldreomsorgen. Nu vill vi ta våra erfarenheter av arbete med innovationer och innovatörer ett steg längre genom att skapa MISTEL. Vi vill skapa en struktur för framtidens behov. Vi har knutit till oss många aktörer i vårt nätverk, som samarbetspartners. I dagsläget ingår 16 aktörer i MISTEL, varav två har tillkommit under förstudieperioden: ALMI företagspartner Mälardalen AB och NovaMedTech. Samtliga partners kompetens och roll beskrivs i tabellen nedan. Avsikten med att ha så många samarbetspartners är att MISTEL vill ge innovatörerna det stöd de behöver från de aktörer som bäst kan ge detta. MISTEL bygger inte upp nya parallella strukturer utan utgör en arena för befintliga aktörer. Utöver våra befintliga samarbetspartners ser vi fördjupade kontakter under projekttiden med andra företag, innovationsfrämjande organsationer som kan bidra till att förkorta innovationsprocessen samt andra kommuner i Västmanland. Landstinget Västmanland bedriver ett arbete kring innovationer för Hälso- och sjukvård med bland annat en innovationssluss och en egen ansökan om medel för att etablera en testbädd. MISTEL är inriktad för innovationer för äldreomsorg. Vi avser att samverka med Landstinget såväl vad gäller deras innovationsarbete som med de delar av deras verksamhet som berör äldreomsorgen. För att driva projektet kommer två projektledare att anställas. Anställningsprocessen drar igång under april månad. Kravprofilen innehåller bland annat krav på: Goda kunskaper i: projektledning, äldreomsorg och/eller stöd till personer med funktionsnedsättning, pedagogik och förändringsarbete.

7 Meriterande är: kunskaper om innovationsprocessen från idé till bekräftad innovation, ekonomisk förståelse och kunskap i engelska. Arbetslivserfarenhet: arbete inom äldreomsorgen och/eller med personer med funktionsnedsättning, av att driva förändrings- och utvecklingsarbete samt meriterande är erfarenhet av projektledning samt arbete inom rådgivning- och/eller inom utbildningsområdet. Projektpartens namn och organisationsnummer Västerås stad Namn på den/de personer som kommer att vara engagerade Eva Sahlén Två proj.ledare Kompetens och roll i den förslagna testbädden Projektbeställare / Firmatecknare Anställningsprocess pågår. Affärsplan Västmanland Attendo Västerås Stad Vård och Omsorg Hallstahammars kommun Hjälpmedelscentrum Landstinget Västmanland Bostads AB Mimer Mälardalens högskola, HVV och MKHV ESS-H vid MdH IDT NovaMedTech Mikael N Hjort, Lisa Eriksson, utvecklingsledare Annika Sahlgren, regional verksamhetschef Lotta Tronêt, Lenita Granlund, verks.hetschefer Lillemor Quist, socialchef Ann-Christin Ahl, avd. chef Marie Liljeberg Liselotte Sjöqvist, bitr. sjukhuschef Fredrik Törnqvist, VD Christine Gustafsson, forskningsledare Maria Lindén, profilledare Maria Lindén, reg.ansv. V-land Peter Hult, projl. Övergripande ansvar för att utveckla ett långsiktigt strategiskt innovationsarbete för hela länet inkl. att öka samverkan mellan företag, akademi och offentliga aktörer. Kännedom om behov hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, organisation och metod. Förmedlar kontakt med testpersoner, särskilt boende och hemtjänst. Kännedom om behov hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, organisation och metod. Förmedlar kontakt med testpersoner, särskilt boende och hemtjänst. Kunskap kring behov i mindre kommun, äldreomsorgskompetens, förmedlar kontakt med lokala testmiljöer. Hjälpmedelskompetens, kännedom om innovationer och behov av tekniska innovationer. Deltar i coachning och rådgivning för innovatörerna. Familjeläkare, samverkansmiljö landsting kommun. Medverkar kring innovationer för hemsjukvård. Medverkar till utbyte mellan MISTEL och Landstingets testbädd. Fastighetskompetens. Möjliggörare för testning i ordinärt boende. Behovsidentifierare av innovationer för bra boendemiljö. Akademin för hälsa, vård och välfärd samt MKHV. Utreder, forskar i och utvärderar användarnas upplevelser och innovationernas effekter. Forskningsprofilen Embedded Sensor Systems for Health. Utvecklar sensorsystem, kommunikation och övriga IKTlösningar. Ingår i MISTELs styrgrupp. Individualiserad vård inom medicinsk teknik med fokus bl. a. på att innovationer ska utvecklas och komma till nytta i vården. Utbyte och medfinansiering. se även (http://novamedtech.se/)

8 Robotdalen Västerås Science Park ALMI Företagspartner PRO Västmanland SPF Västmanland SPRF Västmanland Erik Lundqvist Caroline Drabe, VD Billy Bergåker, VD Jan Oldebring, coach o rådgivare Ulla Berndtsson, ordf. Marianne Eek, projektledare Carl Björklund, vice ordf. Innovations- och hälsoteknikkompetens, nätverk med innovatörer. Förmedlar kontakter med möjliga kunder. Stödjer innovatörer långsiktigt. Innovations- och inkubatorskompetens, driver hälsoteknikkluster. Förmedlar kontakter med möjliga kunder. Stödjer innovatörer långsiktigt. Kompetens inom affärs- och innovationsrådgivning. Bidrar med förmedling av lån och riskkapital till innovatörerna. Rådgivning och stöd fram till och med kommersialisering. Seniorkompetens. Förmedlar kontakter med äldre testpersoner, förmedlar behov av innovationer. Sprider kännedom om innovationer bland äldre. Seniorkompetens. Förmedlar kontakter med äldre testpersoner, förmedlar behov av innovationer. Sprider kännedom om innovationer bland äldre. Seniorkompetens. Förmedlar kontakter med äldre testpersoner, förmedlar behov av innovationer. Sprider kännedom om innovationer bland äldre. Förväntade resultat efter avslutat projekt Efter avslutat projekt ska MISTEL vara en aktiv och etablerad testbädd med pågående utvecklingsprojekt och innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Vi har skapat tydliga strukturer och arbetssätt för att möta såväl företags, innovatörers och akademins som vårdgivande organisationers idéer och behov för att möta morgondagens utmaningar. MISTEL ska vara en välkänd och attraktiv testbädd som har gott renommé såväl i regionen som nationellt men även internationellt och som utmärker sig att i alla led involvera slutanvändare. Aktiviteter Aktiviteterna bygger på vår prognostiserade budget för projektet. Volymen för år 3 kan bli både större och mindre än angivet vilket påverkar både kostnader, intäkter och aktiviteter. Testbädden kommer att anpassa sin organisation och ekonomi till efterfrågan. Detaljerad budget finns att tillgå för såväl kalenderår ( ) som för projektår (1 sept- 31aug ). Nedan redovisas aktivitetskostnader exklusive personalkostnader. Etapp 1 Aktiviteter år 1 Aktivitet 1 Aktivitetens titel: Uppbyggnad av testbädden Beskrivning: Anställa personal, ordna lokaler, skapa struktur, processer och rutiner för det

9 löpande arbetet. Knyta kontakter. Omfattning: kronor, 2024 arbetstimmar Ansvarig: Projektledarna Deltagare: Projektledarna, styrgrupp, projektgrupp samt referensgrupp m fl. Startdatum: 1 september 2013 Slutdatum: 31 augusti 2014 Förväntat resultat: Att testbädden kan dra igång sin verksamhet i början på Aktivitet 2 Aktivitetens titel: Information och marknadsföring Beskrivning: Sprida information om testbädden och dess syfte och mål. Skapa egen hemsida och bli aktiv i övriga sociala medier. Genomföra workshops samt delta på seminarier och konferenser. Omfattning: kronor, 810 arbetstimmar Ansvarig: Projektledarna Deltagare: Projektledarna, projektgrupp m fl. Startdatum: 1 september 2013 Slutdatum: 31 augusti 2014 Förväntat resultat: Berörda aktörer ska känna till MISTELs syfte och mål. Aktivitet 3 Aktivitetens titel: Stöd till innovatörer vid tester Beskrivning: Skapa en testbank med testpersoner och testmiljöer. Utforma och teckna avtal med testverksamheterna. Utarbeta rutiner för uppföljning och utvärdering av tester. Utreda säkerhetsaspekterna för tester i hemlik miljö. Omfattning: kronor, 1214 arbetstimmar Ansvarig: Projektledarna Deltagare: Projektledarna, projektgrupp, företag, innovatörer, verksamheter inom vård och omsorg m fl. Startdatum: 1 september 2013 Slutdatum: 31 augusti 2014 Förväntat resultat: En bra och väl fungerande struktur för MISTELs testverksamhet. Etapp 2 Aktiviteter år 2 Aktiviteter under år 2 kommer att vara inriktade på att arbeta in strukturer och processer i verksamheten samt sprida information så att alla relevanta aktörer har kännedom om MISTEL, dess syfte och mål. Vi vill delta på seminarier och mässor, hålla föredrag och informationsträffar för såväl företag, slutanvändare som vårdpersonal. Målsättningen är att bli en erkänd testbädd där innovatörer, företag, akademi och slutanvändare möts och samverkar för att skapa bättre förutsättningar för en ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt skapa förutsättningar för en god kommunalt finansierad vård och omsorg och som utmärker sig att i alla led involvera slutanvändare. Aktivitetskostnaderna beräknas uppgå till: kronor, 2024 arbetstimmar. Deltagare är MISTELs personal, våra samarbetspartners samt deltagare på mässor och seminarier och informationsträffar.

10 Aktiviteter år 3 Aktiviteterna under år 3 kommer att handla om att skala upp verksamheten till att omfatta ännu fler innovationer för att få testbädden att växa samt förbereda projektet för övergång till ordinarie verksamhet. Målsättningen är att få allt fler att använda MISTEL samt skapa en smidig övergång till ordinarie verksamhet för testbädden. Aktivitetskostnaderna beräknas uppgå till: kronor, 2631 arbetstimmar. Deltagare är MISTELs personal, våra samarbetspartners samt deltagare på mässor och seminarier och informationsträffar Uppföljning av arbetet i testbädden Projektet kommer att utvärderas löpande under hela projekttiden genom Lärande Utvärdering och Följeforskning (LUFF). Det ger utvärderaren goda möjligheter att också påverka projektets utformning. Vi vill följa upp om innovatörerna och verksamheterna inom vård och omsorg får ut det de behöver av MISTELs testbädd. Kostnaderna för detta är medtaget i budgeten. Riskanalys Otydliga lagar och regler kring testmiljöer hemma hos enskilda personer. Bristande engagemang och delaktighet bland berörda aktörer. Bristande strukturer och otydliga arbetsprocesser. Bristande kännedom om MISTELs verksamhet. Samtliga dessa risker hanteras genom ovan beskrivna aktiviteter. Införande/Implementering MISTEL erbjuder det som många innovatörer har ett stort behov av kommunikation direkt med slutanvändare, testmiljöer och kunskap om kommunalt finansierad vård och omsorg. Det innebär att innovatören erbjuds att i ett tidigt skede i innovationsprocessen bolla idéer och tankar med slutanvändarna. Slutanvändarna får i sin tur möjlighet att dela med sig av sina specifika kunskaper men även ge uttryck för sina behov och önskemål. Detta gäller såväl äldre personer och personer med funktionsnedsättning som verksamheter inom vård och omsorg. MISTELs kvalitetsstämpel är just brukarmedverkan i alla led av processen! Äldreomsorgen i Västerås stad har ett nära samarbete med upphandlingsavdelningen och har genomfört flera uppmärksammade innovationsupphandlingar. VINNOVA och Västerås stad samverkar för att sprida erfarenheterna av detta arbete genom gemensamma workshops på konferenser samt genom en film som VINNOVA kommer att spela in i Västerås i maj Gemensamt deltar äldreomsorgen och upphandlingsavdelningen även i EU-projektet SILVER, där man tillsammans med bl. a VINNOVA genomför en förkommersiell upphandling av robotik för äldres självständighet. Även MISTEL kommer att befinna sig i detta sammanhang av nära samarbete med utveckling av upphandlingsmetoder för att kunna förbättra vård och omsorg med nya innovationer. Det är dock viktigt att veta att den främsta garanten för att Västerås stad kommer att upphandla och implementera innovationer som testats i MISTEL är det nära samarbetet mellan vård- och omsorgsverksamheterna och MISTEL. Upphandlingar av nya innovationer initieras alltid från verksamheten, inte från upphandlingsavdelningen.

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård 1 (26) Norrbottens Läns Landsting Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård Projektägare: Karin Zingmark, NLL Utvecklingsavdelning Författare: Mats Andrén, Projektledare 3 (26) Innehållsförteckning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Prosit! må det gagna. Verksamhetsutveckling över förvaltningsgränser

Prosit! må det gagna. Verksamhetsutveckling över förvaltningsgränser Rebecca Bachmann, Ulla Larsson, Karin Sundström Projektägare Regionbibliotek Stockholm karin.a.sundstrom@stockholm.se rebecca.bachmann@stockholm.se ulla.larsson@dll.se 2010 Prosit! må det gagna. Verksamhetsutveckling

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING SLUTDOKUMENTATION JUNI 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G... 2 1 / B A K G R U N D... 3 2 / S Y F T E O C H M Å L... 3 3 / D E L T A

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Initiativ Landskrona Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet INITIATIV LANDSKRONA är ett samlingsprojekt som avser att kombinera flera olika delprojekt för att förstärka verkan

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer