Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende."

Transkript

1 Tryggt och säkert till skolan II Trafiksäkerhetsuppgifter för högstadiet Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Liidea Oy, Trafikskyddet Tryggt och säkert till skolan II materialet innehåller 13 trafiksäkerhetsuppgifter för trafikfostran i årskurserna 7-9. Uppgifterna är planerade för ett eller flera ämnen eller lämpliga som ämneshelhet genom att de utöver sin trafiksäkerhetsfrämjande verkan även skall vara till nytta för ifrågavarande ämne. Tryggt och säkert till skolan II uppgifterna kan integreras i de olika läroämnena. En del av uppgifterna kan man också förverkliga som enskilda temadagar. Uppgifterna kan användas som sådana eller utvecklas ytterligare och anpassas specifikt för den egna skolan och närmiljön. Materialet har ursprungligen utvecklats i samarbete med Trafikskyddets distriktsbyrå i Uleåborg, Uleåborg nejdens trafiksäkerhetsgrupp, Kommungruppen för Kajanaland, Ramboll Finland Oy och Insinööritoimisto Liidea Oy. Uppgift Virtuellt mopedkörkort Diskussion Trafikforskning Why? Tavla Beskrivning Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende. Att göra en undersökning gällande trafiksäkerhet kartlägger trafiksäkerhetskunskaper samt färdigheter i bl.a. modersmål, matematik och datakunskap. Man funderar över orsakerna till trafikolyckor samtidigt som man förbättrar kunskaperna i engelska. Man gör upp klassregler hur man rör sig säkert i trafiken och sammanställer dem till en tavla. Kartläggning av farliga platser Man gör en kartläggning av farliga platser i sin näromgivning och märker ut dessa på en karta. En elefant i baksätet Fysikens lagar gäller också i trafiken. I den här uppgiften får man förståelse för betydelsen av den egna kollisionsvikten samt sambandet mellan hastighet och risken att dödas i trafiken. Körskicklighetsbana för moped Man lär sig hantera mopeden i synnerhet beträffande att köra långsamt. Debattinlägg eller initiativ En aktiv trafikant kräver säkerhet och försöker påverka sin egen levnadsmiljö. Välj ett lämpligt mål där du skulle vilja förbättra trafiksäkerheten och skriv ett debattinlägg eller ett initiativ gällande saken.

2 Cykelregler Besiktning Underhåll Nyheter om trafikolyckor Man går igenom de väsentligaste trafikreglerna gällande cykling. Man kontrollerar cykelns eller mopedens utrustning och skick under exempelvis gymnastiklektionen. Man reparerar elevernas cyklar eller mopeder och sätter dem i trafiksäkert skick exempelvis under lektioner i tekniskt arbete. Man plockar ut nyheter ur tidningar om trafikolyckor och funderar över orsaker och följder.

3 DISKUSSION Modersmål Man lär sig motivera sina egna åsikter. Man granskar hur trafikreglerna följs och vikten av ett korrekt trafikbeteende ur trafiksäkerhetssynvinkel. Diskussionen kan utföras i grupper med två till fyra personer. Ämnet kan vara en för skolan aktuell trafiksäkerhetsfråga eller något av nedanstående debatt teman: Användning av cykelhjälm förbättrar säkerheten. Genom att använda bilbälte visar man respekt för föraren. Åldersgränsen för mopedkörkort borde sänkas/höjas. Reflex är nödvändigt/onödigt då man rör sig i staden. Att använda mopedhjälm och att fästa den rätt förbättrar trafiksäkerheten. Mopedtrimning är till skada/gör ingen skada. Mopedens plats är/är inte på cykelväg. Bakgrundsinformation för debatten finns bl.a. på Trafikskyddets Internetsidor Alternativt kan uppgiften även genomföras som en informationssökningsuppgift. Eleverna söker information om det valda ämnet på biblioteket, Internet eller i pressen. Man gör små introduktioner gällande ämnet antingen självständigt eller i grupp som man sedan diskuterar tillsammans. Det är viktigt att betona varför? diskussionen samt gemensamma funderingar och insikter. Det är också bra att tillsammans gå igenom och klargöra att eleverna inte har fått fel uppfattning om ämnet. Man kan även tillägga lärarens information gällande ämnet. Det finns färdigt OH material som stöd på Trafikskyddets Internetsidor.

4 TRAFIKFORSKNING Modersmål, matematik, datakunskap Man samlar uppgifter om trafik och trafiksäkerhet. Man lär sig göra små undersökningar. Man lär sig att dra slutsatser utifrån det insamlade materialet. Man genomför uppgiften med trafikforsning antingen som en enkät eller genom att göra iakttagelser av trafiken. Av det insamlade materialet kan man exempelvis under matematiklektionerna räkna procenttal och skillnader mellan olika grupper. Man kan göra tabeller och beskrivningar med hjälp av tabellprogram. Under modersmålslektionen kan man skriva en kort rapport. Gällande enkäten kan eleverna själva göra en enkätblankett om valfritt ämne. Det finns också en färdig blankett för undersökningsuppgiften (bilaga). Kontrollobjekten kan varieras: Olika säkerhetsanordningar (reflex, cykelhjälm, mopedhjälm, bilbälte) I samband med att man kontrollerar hjälmanvändning kan man även granska att hjälmen är rätt fastspänd. Olika målgrupper (trafikantgrupp, ålder, kön) Olika trafiksituationer (användning av skyddsväg, användning av cykelväg, följande av trafikljussignaler) Vid undersökningar av trafiken bör läraren försäkra sig om att platsen där iakttagelserna görs är trygg. Undersökningsresultaten som man får kan man exempelvis jämföra med medeltalet för hela landet och fundera över vad som kan vara orsaken till skillnaderna. Statistikuppgifter om bl.a. användningen av bilbälte, reflex och cykelhjälm finns på Trafikskyddets Internetsidor (säkerhetsanordningar). Det är bra att diskutera resultaten med eleverna. Ifall att man i samband med undersökningen upptäcker ett klart trafiksäkerhetsproblem är det bra att tillsammans försöka hitta möjliga sätt att lösa problemen. Man kan även berätta om resultaten i skolans tidning, lokaltidningen eller presentera resultaten för den lokala tidningens redaktör. Man kan även förverkliga trafikuppföljningen med hjälp av video eller radarapparat ifall skolan har möjlighet till det. Alternativt kan man räkna ut fordonshastigheterna genom att mäta sträckan och utgående från det räkna ut medelhastigheten.

5 WHY Språkundervisningen Man lär sig att fundera över orsakerna till trafikolyckor. Eleverna läser nyheter om trafikolyckor på främmande språk. Efter att ha läst nyheten om olyckan besvaras frågor som handlar om olyckan. Efter att ha besvarat frågorna diskuterar man på det främmande språket gemensamt i klassen eller i små grupper. Nyheter på främmande språk (som bilaga finns några exempel) Frågeblankett (bilaga)

6 TAVLA Modersmål, bildkonst Man funderar över sätt att påverka trafiksäkerheten. Man får insikter om de egna handlingarnas betydelse för trafiksäkerheten. Exempelvis under lektionerna i modersmål skriver eleverna 5-10 regler om hur man kan förbättra trafiksäkerheten för den egna klassen. ( Eleverna i vår klass och läraren använder alltid cykelhjälm när vi cyklar. ) Åtgärderna kan presenteras också exempelvis i diktform, på dialekt eller slang. Under lektionerna i bildkonst gör man en tavla av reglerna. Man kan använda elevernas egna teckningar eller fotografier om det finns möjlighet att fotografera trafiksituationer i skolan. Tavlan kan göras även i elektronisk form och publiceras på skolans eller klassens egen hemsida. Gemensamma spelregler för hela skolan är en del av skolans säkerhetskultur. Man kan göra en tavla för hela skolan genom att samla in material från klasserna och till exempel genom röstning välja de saker som skall tas med på tavlan. Det material som behövs bestäms utgående från vilken form för förverkligandet av uppgiften man väljer. Tillläggsinformation och material: (på finska)

7 KARTLÄGGNING AV FARLIGA PLATSER Geografi Man lär sig att identifiera trafikfarliga platser i närmiljön och lär sig läsa kartor. Eleverna märker ut trafikfarliga platser på en färdig karta. Man kan använda en färdig karta som grund för kartläggningen. Man kan fråga efter färdiga kartor vid kommunens tekniska enhet eller söka på Internet. Uppgiften kan utökas genom att exempelvis: märka ut farlga platser för olika trafikantgrupper eller olika åldrar med olika symboler rita egna kartor skilja de farliga platserna utgående från i fall att faran beror på den fysiska miljön eller människornas beteende kartlägga de farliga platserna under en gemensam promenad föra över de farliga platserna på en elektronisk karta En karta över skolans närmiljö Om man utför kartläggningen ute i terrängen måste läraren värna om elevernas säkerhet.

8 EN ELEFANT I BAKSÄTET Fysik och matematik Att förstå begreppet krockvikt samt sambandet mellan hastigheter och risken att dödas i trafiken. Man lär sig att granska fysikens lagar i det vardagliga livet. Eleverna räknar ut sin egen krockvikt i olika hastigheter 30, 40, 50, 60, 80 och 100 km/h. Utöver den egna vikten kan man också till exempel räkna ut krockvikten på en skolväska. Krockvikterna åskådliggörs med hjälp av en matris. Man undersöker fotgängarens möjligheter att klara en kollision med hjälp av en kurva. Kurvan finns på adressen Personvåg På Trafikskyddets Internetsidor finns det material; oh-material, räkneverk och videoklipp som åskådliggör hastighetens betydelse i trafiken. (på finska) (på finska) Ytterligare material med matematiska och fysikaliska uppgifter som anknyter till trafiksäkerhet finns i Huvudstadsregionens miljö- och trafikpärm:

9 KÖRSKICKLIGHETSBANA FÖR MOPED Fysisk fostran Man lär sig hantera mopeden i synnerhet då det gäller att köra långsamt. Eleverna kör banan med moped. En bana som byggs enligt instruktionerna (bilaga). Det lönar sig att genomföra övningen i samband med uppgiften om Virtualmopedkörkort för att samtidigt repetera behövliga teorikunskaper. I fall elever som inte har körkort för moped också genomför övningskörningen, måste banan finnas på ett för övrig trafik avstängt område. Övervakning behövs vid mopedkörskicklighetsbanan. Man kan även göra en körskicklighetsbana för cyklister.

10 DEBATTINLÄGG ELLER INITIATIV Samhällskunskap, historia, modersmål Man funderar på olika sätt att påverka trafiksäkerheten. Man bekantar sig med system och vägar för samhällspåverkan. Eleverna funderar ut ett lämpligt objekt i sin närmiljö där det finns brister gällande trafiksäkerheten. Man bör: tänka på hur man kan påverka trafiksäkerheten gällande nämnda objekt framställa ett initiativ till myndigheterna eller alternativt ett debattinlägg klargöra till vem initiativet skall riktas eller hur debattinlägget skall publiceras I fall det i kommunen finns en ungdomsfullmäktige kan man fundera över om man möjligen kan föra fram ärendet via den kanalen. Inga speciella krav på material Uppgiften kan genomföras efter att man gjort uppgiften om kartläggning av farliga platser. Då kan man använda sig av resultaten som framkommit i kartläggningen. Av de framkomna resultaten kan man i stället för ett debattinlägg skriva en artikel till exempel för skolans egen tidning eller erbjuda det till lokalpressen. Man kan skriva en uppsats eller göra en hemuppgift hörande till ämnet exempelvis ungdomar och påverkan. Uppgiften kan till exempel vara, att tänka på vilka möjligheter ungdomar har att påverka samhället och fundera på vem som är ansvarig för olika saker gällande trafikmiljön.

11 CYKELREGLER Fysisk fostran, hälsokunskap Man repeterar trafikreglerna för cyklister och funderar över betydelsen av att följa trafikreglerna. Eleverna fyller i blanketten om cykelregler som finns som bilaga. Blanketterna rättas och delas ut till eleverna. Man går tillsammans igenom reglerna så att de blir klara för alla. Diskussion gällande ämnet Vilka kan följderna bli för den som inte följer trafikreglerna?. Alternativt kan man spela spelet om cykelregler på AKE:s hemsida. (på finska) Frågeblanketten som finns som bilaga Man kan fördjupa sig i ämnet genom att gå igenom vad lagen säger om användningen av olika säkerhetsutrusningar eller straffrättsligt ansvar. Man kan instruera eleverna i användningen av Statens författningsdata Finlex:

12 BESIKTNING Fysisk fostran, hälsokunskap Man tittar närmare på säkerhet och utrustning för mopeder och cyklar. Man lär sig att själv kontrollera säkerheten gällande det egna fordonet. Eleverna besiktigar varandras cyklar eller mopeder. Man kan använda de bilagor som finns med listor över cykelns utrustning och mopedens utrustning. Kontrollkort för cykel (bilaga) Kontrollkort för mopedens utrustning (bilaga) Om man upptäcker brister i cyklarnas eller mopedernas utrustning och säkerhet bör man övervaka att eleverna inte kör med dem hem från skolan.

13 UNDERHÅLL Tekniskt arbete Man lär sig att kontrollera cykelns eller mopedens säkerhet och utrustning och att underhålla sitt eget fordon. Eleverna iordningställer sina cyklar eller mopeder i trafiksäkert skick. Underhållet inleds genom att man gör en kontroll av skicket med hjälp av kontrollblanketten som används i uppgiften om besiktning. Normal serviceutrustning Läraren kontrollerar att mopederna och/eller cyklarna är i gott skick och lagenliga.

14 NYHETER OM TRAFIKOLYCKOR Modersmål Man funderar över olycksorsaker och följder. Man plockar nyheter från tidningspressen och: funderar över vilka faktorer som bidrog till olyckan funderar över om någon bröt mot lagen funderar över hur man skulle ha kunnat undvika olyckan man ritar en skiss över det inträffade man märker ut olycksplatserna på en karta över länet Det lönar sig att tillsammans lära sig sätt att analysera innan eleverna själva skall göra egna analyser. Tidningar Utöver granskningen av olyckorna kan man också fundera över olycksföljderna. Man kan till exempel söka uppgifter om samhällskostnader eller de humana följderna av olyckor. Man kan utöka uppgiften genom att granska vad en förbättring av trafiksäkerheten kostar, ifall den genomförs genom att bygga om den fysiska miljön. Under följande länk finns information om kostnader för väghållning, t.ex. vad det kostar att bygga och underhålla en led för lätt trafik:

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

www.triaden.eu Utvärdering Triaden 2013-2014 Innehållsförteckning

www.triaden.eu Utvärdering Triaden 2013-2014 Innehållsförteckning Utvärdering Triaden 2013-2014 På följande sidor presenterar vi utvärderingen av Triaden läsåret 2013-2014. Vi vill tackar alla som på något vis har deltagit! Vänliga hälsningar Steve Olsson Kruse, Triadenansvarig

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Pejling jag och andra

Pejling jag och andra Mål Målet är att få fram vilka faktorer som inverkar på ungdomarnas trafikbeteende. I synnerhet strävar man till att lyfta fram missuppfattningar som leder till riskbeteende. Barn och ungdomar tror att

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Skol paket Gör demokrati i skolan! 1

Skol paket Gör demokrati i skolan! 1 Skolpaket Gör dem okrati i s k olan! 1 Innehåll 1. Användarguide till skolpaketet 3 2. Referensmaterial 5 3. Utbildningsfilmerna 6 4. Övningskompendium 7 Övning 1 Mitt Malmö 8 Övning 2 Vart går pengarna?

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar

Emma Eklund UNGA BILFÖRARE. En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Emma Eklund UNGA BILFÖRARE En undersökning om olycksfallsstatistik och trafiksäkerhet hos 18 24- åringar Företagsekonomi och turism 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningen för företagsekonomi ABSTRAKT Författare

Läs mer

LÄRAR HANDLEDNING för vetgiriga lärare

LÄRAR HANDLEDNING för vetgiriga lärare LÄRAR HANDLEDNING för vetgiriga lärare LÄRAR HANDLEDNING för vetgiriga lärare FÖRORD Sverige ligger långt framme när det gäller trafiksäkerhet. Trots det är läget att ca 500 personer dör i trafikolyckor

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran 1 Innehållsförteckning Inledning 1. Värdegrund 4 1.1. Barnets bästa 1.2. Trygga människoförhållanden 1.3. Att bli förstådd och uppmärksammad enligt ålder och

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken Guider och handböcker 2012:7 Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete i praktiken Erfarenheter från andra stadiets utbildning på svenska Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete Malin Gustavsson i praktiken Jämställdhetsarbete

Läs mer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Lärarhandledning för högstadiet Vad är Statens medieråd? Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Handledning och faktafördjupning Målgrupp 9-13 år En olycka händer så lätt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer