Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19"

Transkript

1 Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, Datum Typ Synpunkt/Fråga Ärendet Är det bara skolfrågor som ska tas upp, med tanke på politikerna som står för inbjudan? Gator och trafik Detta är en fråga om trafiksäkerhet gällande barns skolväg. Jag undrar vilka undersökningar, om någon, som gjorts för att säkerställa att barns skolväg inte kommer att riskeras pga tillfart till det tänkta fastigheterna. Enligt planen kommer det tillåtas både motortrafik och parkering där det nu är cykelväg. Många barn passerar just den här sträckan på cykel/till fots på väf till och från skolan. En de stora fördelarna med planeringen och utformningen området är just att motortrafik är skild från gående och cyklande personer. Genom att tillåta motortrafik på cykelväg genom att förvandla denna bit till en trafikregelmässig gråzon där biltrafik ska tillåtas "på gåendes villkor" är farligt i mina ögon. Gator och trafik Gator och trafik Kollektivtrafiken Jag vill ta del det material som tagits fram i den här frågan, tex hur många cyklister som passerar denna sträcka per dag, undersökningar gällande olycksstatistik som gjorts på liknande lösningar, klargörande vilka trafikregler som gäller för denna typ gå+bilgata mm. Jag vill inte behöva bli den som säger "Vad vad det jag sa?" när det första skolbarnet blir påkörd en sopbil, när pizzabud felparkerar tvärs över cykelvägen eller när flyttbilar backar över en elev från Svenshögsskolan. En förhindrad olycka är den bästa olyckan. Jag vill inte ha svar på mina frågor utan jag kräver svar, som boende i området, som skattebetalare i kommunen och som röstberättigad inför valet nästa år. Hur kan en bättre anslutning ordnas för cyklister mellan å ena sidan Parternas gränd och å andra sidan infarten till Fäladstorget respektive cykelvägen längs Svenshögsvägen? Jag skulle vilja diskutera trafikplaneringen runt Norra Fäladen, dvs hur man ska kunna ta sig ut från Norra Fäladen med bil när det blir ökat antal bostäder och arbetsplatser i norra Lund. Finns det planer på hur det ska hanteras? Varför finns det ingen ringlinje mellan ytterområdena i Lund? Om jag vill åka från Norra Fäladen till Nova Lund eller till Östra Torn med buss, måste jag först åka in till stan och, i det senare fallet, även byta buss. Kollektivtrafiken skulle vara mycket konkurrenskraftigare gentemot egen bil på denna typ sträckor med en ringlinje.

2 Kollektivtrafiken Inför Inbjudan till medborgardialog för norra Lund vill jag föreslå en busslinje från Fäladstorget till Linero Centrum via Flygelvägen. En sådan skulle bl.a. kunna binda samman våra tre kyrkor i Lunds Östra stadsförsamling, nämligen Sankt Hans, Maria Magdalena och Sankt Knut. Hur långt har det gått med planer att det ska byggas på hummlebo parken. Vi år emot detta.kommer det att tas i hänsyn dessa protester eller är det kommunen som bestämmer ändå Ska "Hemmakväll" få finnas kvar? Det borde komma en butik med barnsaker, kläder o dyl. Ingen förtätning bebyggelsen på Norra Fäladen. Skona oss från höghus. Ingen bebyggelse i Borgareparken. Bevara Borgareparken en stadens lungor. Skona Borgarparken. Bullervallar längs järnvägsspåren och bygg sedan där, med möjlighet till Pågatågsstationer längs spåren. Hej Göran och Lena, Så bra att det blir riktiga dialoger nu med oss medborgare! Fint och mycket välkommet oss här på Norr som ju har en viss vana under ca 12 år med medborgardialoger! Nu är det ju lite tunnsått med sådana träffpunkter och samtalsytor på Norr. Men nu! Jag har en del frågor som jag nu och här har skrivit i kortform men som jag gärna utvecklar mer den 19 nov. 1. Höghusbyggandet som planeras på Svenshögsskolan och i Borgareparken måste stoppas nu - till det märkliga hör som jag ser det att skolplanerna ligger och väntar på att byggplanerna ska bli klara först och sen ska skolans planering komma in. För mig är det alldeles tvärtom - först skolplanerna och sen kan vi se var vi kan bygga och förtäta på Norr - och det kan vi ju göra. Det finns ett par tre bra platser runt om Fäladstorget som man kan bygga på. Men inte på skolans skolgård och inte i Borgareparken. Skolan har bra tankar om hur den kommunala skolan på Norr kan utvecklas på ett fint sätt. Dessa planer måste tas ut och fram snabbt och ska beslutas innan byggplanerna låser fast alla tankar på en utvecklad skola. 2. Gör nu snabbt undantag för p-platser på studentområdet vid Delphi (p-området norr om Delfinen) så att AF Bostäder kan bygga mer vanliga, vettiga studenbostäder (även som är givna och naturliga för funktionshindrade i integrerad form så klart) på en p-platserna som dagligen står nästan helt tom året runt. Perfekt byggställe som AFB instämmer i. Handlingskraft. Undantag från de sk p-normerna i byggandet. Ja, mer kan komma senare men jag stannar nu med detta. Jag bor på Norr. Jag bryr mig om hur den här stadsdelen ser ut. Jag tycker det är viktigt att vi har fungerande skolor på Norr och jag tycker att det är viktigt med grönområden. Vad jag inte förstår är hur Byggnadsnämnden och tekniska nämnden överhuvudtaget kan överväga att förstöra Svenshgsskolans skolgård med ett 8 våningshus?

3 Gator och trafik Ställer mig väldigt kritiskt till att Byggnadsnämnden och tekniska nämnden dessutom vill bygga i Borgarparken (en Lunds mest använda parker). Vi är omkring inv. på Norr som delar på Borgarparken. Och det är i dagsläget ett 100-tal barn som delar på Skolgården. Hur kan majoriteten i Byggnadsnämnden bara köra över oss? Väger Seniorgårdens intressen tyngre än våra intressen? Alternativa byggtomter i Norra Fäladen, dom finns, - varför används inte dessa i stälet? - Hur ser det ut med fördelning grönområden inom stadsdelen? - Kommer barnen att kunna spela boll på skolgården i framtiden? - vad kommer att hända när en boll hamnar i balkongen till en de nya lägenheetrna som det är tänkt ska byggas på nuvarande skolgård? - Hur undviker man konflikter mellan olika åldrar och intressen? - Hur har ni tänkt kontrollera trafikhastigheten i parken? - Vart skall hundrastgården inrättas? - Finns det någon gräns för vad somm är till salu och vad som inte r det?, har kommunen några grundvärderingar, några etiska ränser för vad som är gångbart? - - Stoppa planerna att bygga i Borgarparken och Svenshögskolans gård. För barnens skull, för miljöns skull, för alla som bor här och för vår stadsdels bästa! Skolorna. Hur ska utbyggnaden ske på bästa sätt för att ta emot fler elever? Trafiken. Planer på bättre lösningar? Vad gör man för att se till att hastigheten hålls på 30-vägar. På Skarpskyttevägen körs det alldeles för fort! Angående medborgardialog på norr 19 november Socialnämndens ordförande kommer att vara närvarande och då vill jag peka på de stora skillnaderna i yttranden till Stadsbyggnadskontoret från Socialnämnden och den Socialdemokratiska föreningen på Norra Fäladen. Inledningsvis beskriver jag skillnaderna och på slutet ställer jag frågor till ordföranden i Socialnämnden Göran Wallén Socialnämnden som ska bevaka bl.a. barnens situation kan i sitt yttrande till Stadsbyggnadskontoret över Borgarparken/Svenshögskolans tomt mm skriver om

4 barnperspektivet så här: Detaljplan för del Norra Fäladen 4:1 m m och del kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Dnr SO 2013/0468 Barnkonsekvensanalys Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i första rummet? Svar Ja. Motivering: i yttrandet beaktas barns och ungdomars behov trygga miljöer och närhet till grönområden och förskola/skola ur flera aspekter. S på Norr skriver i vårt yttrande kring barnperspektivet så här: A. Barnperspektivet, Barnkonventionen och Skollagen har nonchalerats i planförslaget 1. I planhandlingarna nämns Barnperspektivet på sidan 21. Det sägs att Vid utarbetandet planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov i enlighet med barnkonventionen tagits. Vi som tagit del förslaget har svårt att se vilka hänsyn som tagits. Gång och cykelvägar har fått biltrafik, ingen redovisning vad skuggor och vind verkligen betyder för barnen, barns skolvägar till Svenshögskolan har överhuvud inte berörts. Slutsatsen är att Barnperspektivet grovt har försummats i detta planförslag. 2. I bilaga 1 redovisar vi en vy över det planerade höghuset på Svenshögskolans tomt sett från skolgården (ett barnperspektiv). Är det denna upplevelse och denna miljö som Byggnadsnämndens majoritet vill erbjuda eleverna på Svenshögskolan? Noterbart är att inga sådana bilder finns med i planhandlingarna. 3. Vi menar att Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret i Lund inte tar hänsyn till tre olika paragrafer i Barnkonventionen: 3 : Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Att bygga 7-8 våningshus på en skolgård kan knappast vara barnens bästa. 12 : Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret Lund har inte brytt sig om att höra barnens mening, inte ens föräldrarna har blivit informerade och hörda. 31 : Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Om man bygger ett 7-8 vånings hus på en skolgård begränsar Stadsbyggnadskontoret och majoriteten i Byggnadsnämnden barnens

5 möjligheter till lek under raster. 4. Lunds kommun har i dokumentet Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun fastställt: Varje nämnd har ansvar för att säkerställa att beslut som rör barn överensstämmer med barnkonventionen och strategin för att stärka barnets rättigheter. Under punkt tre i samma dokument står det: Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Detta har inte gjorts. 5. I Skollagen 1:a kapitel berörs också barnens bästa. Under rubriken Särskild hänsyn till barnets bästa står i 10 : I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunken. Med barn ses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad." Ej heller här har man tagit hänsyn till barnens bästa. Vare sig på kort sikt eller om elevantalet ökar radikalt vilket prognoserna visar. Barnen behöver sin skolgård inte ett höghus. Kanske också parkmarken där Seniorgården vill bygga för idrottsaktiviteter. Socialnämnden i sitt yttrande om grönstrukturer så här: Grönstruktur och parker Avsikten med planen är att i så stor utsträckning som möjligt värna om befintlig parkmark. I planen finns därför också förslag på kompensationsåtgärder för förlorad parkmark såsom röjning vegetation, belysning ur ett trygghetsperspektiv, nyplantering träd och buskar för att öka den biologiska mångfalden samt byggande en temalekplats inom stadsdelen. Allt detta är bra ur ett socialt hållbarhetstänk då fler kan känna en trygghet i parken och förhoppningsvis kommer parken att nyttjas fler grupper än tidigare. Detta tycker socialförvaltningen är bra då det sociala kapitalet kommer att höjas i området Vi som bor på Norr skriver i vårt yttrande i motsvarande fråga så här 1. Parken, trafiken, miljön och alternativa möjligheter A. Vi vill slå vakt om själva Borgareparken och grönytorna där 1. Parken är från början utformad för en omgivning med färre antal boende. Storleken på Borgareparken har dimensionerats för att erbjuda grönytor till radhusområden med mycket små trädgårdar, relativt kompakta flerfamiljshus utan större grönytor och kompakta studenthusområden.

6 2. Sedan parken och området färdigställts har förtätningar skett dels med ett flertal studentbostadshus inom området Delfinen, dubbelt så många lägenheter i husen utmed Parternas gränd, flera hus utmed Magistratsvägen, nytt hus vid torget och fler verksamheter vid torget. En planerad förtätning utmed S:t Hans gränd tillkommer snart. 3. En stor del Borgareparkens sydöstra hörn (C:a 1,5 hektar) har redan på 60-talet tillfälligt skilts för skoländamål då barnantalet översteg prognoserna. En tillfällig barackskola Humlebo accepterades alla. Den var ju tillfällig! Skulle senare bli park igen. I programhandlingarna talas om att som kompensation återföra Humleboskolans mark till parken. Ett fantastiskt trolleritrick det var ju parkmark från början med en tillfällig byggnation. Vem vill lura vem? 4. Bara det faktum att det finns ett större grönområde mitt bland husen påverkar miljön, djurliv och människors upplevelser ljus och frihetskänsla. Senare års forskning visar t.ex. på betydelsen för människan att vistas i grönområden. 5. För att förändra en stadspark med uppvuxna träd och en allt större befolkning runtom än vid planeringstillfället krävs starka argument. Sådana finns inte. Ett privat bostadsbolag med vinstintresse, som enligt den egna hemsidan enbart bygger i de bästa lägena och med presumtiva kapitalstarka lägenhetsköpare väger inte tungt. Vi på norr tycker också att parken och skolgården är bra lägen men för rekreation och skolgång - inte seniorhus. B. Borgareparken är gemensamt ägd mark, till för allmänheten barn, ungdomar, vuxna och äldre 1. En gemensamt ägd mark i en kommundel kan inte, anser vi, utan vidare och med stor okänslighet amputeras en knapp politisk majoritet med ett så massivt motstånd som finns bland de boende, både i parkens närmaste omgivningar men också i området som helhet. Namninsamlingar, aktivitetsgrupper och facebookaktiviteter m.m. är tydliga tecken på detta. 2. Parken år inte bara park. Den möjliggör också kommunikationer för alla boende på norr i Lund och bidrar till både livs- och andrum för de som passerar parken till och från bostad, arbete, skola, förskola, affärer mm C. Höghus i parken och på skolgården förändrar radikalt upplevelsen parken och ger förändrade sol, vind och temperaturförhållanden. Något som inte tas upp i programhandlingarna 1. I programhandlingarna finns ingen bild från Delfinenområdet mot Fäladstorget med de

7 planerade höghusen i parken och på skolgården inlagda. Vi har tagit del sådana bilder. En för parkupplevensen och Norra Fäladen förödande vägg. 2. Vindförhållandena kommer enligt de expertutlåtanden vi tagit del att förändras mycket till det sämre runt omkring de tilltänkta husen i parken och på skolgården men även in mot centrumanläggningen. Detta berörs inte med ett ord i programhandlingarna. Om detta beror på okunskap eller är medvetet vet vi inte, men vi kräver att oberoende expertis anlitas för att tydliggöra vindförhållanden till följd de planerade höghusen. 3. Temperaturen runt husen kommer också att förändras. Skuggor kommer att påverka omgivningen och inte minst vintertid kommer skolgården att med både högre vindhastigheter och lägre temperatur att påverkas negativt. I planförslaget står att husen endast i begränsad omfattning skuggar parken och skolgården under skoltid. Om skoltid är tid på dagen eller de vardagar skolan pågår framgår inte. Vi anser att dessa konsekvenser utförligare ska kartläggas och redovisas oberoende expertis D. Vi vill slå vakt om nuvarande väl fungerande bilfria gång- och cykelvägar 1. Vi har goda och bilfria gång- och cykelförbindelser mellan bostadsområdena och servicen vid torget och mellan olika bostadsområden och förskolor, fritidshem, fritidklubbar och skolor i området. 2. En byggnation i parken (och till viss del också om skoltomten bebyggs) kommer just i det område där dessa viktiga gång- och cykelvägar korsar varandra. Från Magistratsvägen via Svenshögskolan parallellt med Parternas gränd upp mot Ladugårdsmarkens skola, den centrala gång och cykelleden från torget österut utmed Svenshögskolan förbi Saltkråkans förskola, förskolan och fritidsklubben vid f.d. Bygglekplatsen och till bebyggelsen nordöst och öster om torget och från Torget norr om parkeringsplatsen västerut mot bl.a. Fäladsgården. 3. Byggs hus i Borgareparken kommer biltrafik att blandas med gång och cykeltrafik vilket är till men för alla såväl barn, ungdomar och äldre som regelbundet och ibland dagligen passerar denna centrala gång- och cykelkorsväg. Barn och bilar ska inte blandas. Släpper man efter öppnar det för fler bilar inne på det i dag bilfria området. 4. Barnen som går på Svenshögskolan är i åldrarna 6-12 år. De kan idag ta sig till och från skolan på gång-och cykelvägar utan att komma i kontakt med biltrafik. Vi vet att barn först i 12- årsåldern har fullt utvecklat seende och kan uppfatta även det som syns i ögonvrån. Att skapa

8 gångfartsgator där bilar rör sig med samma hastighet (7 km/h) som gående har visat sig i praktiken omöjligt på de platser man försökt. Att köra bil i 7 km/h eller lägre är mycket svårt. Beviljas byggnationen kommer det inte att finnas separata ytor för fotgängare och cyklister som nu är fallet. Vi kan inte acceptera denna medvetna försämring trafikmiljön för gång och cykeltrafikanter. 5. I planen försöker man råda bot på de negativa konsekvenserna vi beskrivit ovan. Vi kan konstatera att de goda förhållanden som nu råder radikalt försämras. Att bara som görs i programmet konstatera att trafiken kommer att öka om husen i parken och på skoltomten byggs är helt otillräckligt. Inga mätningar nuvarande gång och cykeltrafik på de stråk vi beskrivit i punkt 2 ovan har gjorts nuvarande gång och cykeltrafikanter får, utan något som helst underlag för texten i programmet, finna sig i stora försämringar. Fråga till Socialnämndens ordförande Hur kan det komma sig att en Socialnämnden som har stort ansvar för människors livsvillkor och i sitt yttrande till Byggnadsnämnden använder ord som socialt hållbarhetstänk och socialt kapital kan komma till så diamentralt motsatta uppfattningar än ett yttrande som skrivits en grupp boende på Norr Detaljplanen som rör Borgarparken och Svenshögsskolan. detaljplan för del Norra Fäladen 4:1 m.m. och del kvarteret Bullerbyn i Lund De borgerliga i byggnadsnämnden har planer på att låta Seniorgården AB bygga ett åttåningshus på 24 meter på skolgården, Svenshögsskolan. Min synpunkt är att ett höghus har ett stort revir. Huset är felplacerat. Dess höjd och placering inkräktar på barnens skolgård. Lyssna på de som har skolan som arbetsplats och alla de barn som vistas där, som inte vill ha bostäder på skolgården. Seniorgården AB vill också bygga ett tolvvåningshus på 36 meter! i Borgarparken vid cykelvägen till Fäladstorget. Där finns det en dunge med många fullvuxna lönnträd som trivs sedan mer än 40 år. I denna träddunge finns idag en hundrastplats, som är lättillgänglig för alla. Att såga ner alla dessa träd och bygga där vore en katastrof! Det finns många skäl till att låta bli att bygga bostäder på väl fungerande parkmark. Se yttranden från Länstyrelsen, miljönämnden, naturskyddsföreningen osv. De borgerliga majoriteten säger att det behövs anpassade bostadsrätter för äldre i närheten Fäladstorget.

9 - Detta finns redan nybyggda bostadsrätter på Parternas gränd, Fredslyckan, som är handikappsanpassade och har hiss. Det pågår en förtättning området och de är inte färdiga med alla husen ännu. Det finns bostadsrätter till salu idag, - Skall man bygga fler äldreboende mycket nära torget, så riv och bygg på en bostads-våning på längorna runt torget (syd och västerut) och ovanpå ICA. Sätt dit fler pelare i butiken för att förstärka. Bygg i harmoni med tidigare bebyggelse. Bygg med förnuft Det behövs främst billiga hyresrätter till studenter och unga människor. Detta bygger AF bostäder idag uppe vid Willys, men det behövs fler lägenheter undantagna ifrån handikappnormerna. - Förslag på byggplats på Norra Fäladen är Skanskas parkering mitt emot Delfinen. Där finns en öde parkering med några lastpallar och en hög med grus. Bygg nära Magistratsvägen och lägg parkering bakom. Ha en grön ridå träd och buskar kvar runt om och lägg till en bullervall mot Norra Ringen, för att skapa en viss distans mellan trafiken och husen. Har kommunen tittat på denna yta? Sand & bad på Norr Det bor ca människor på Norra Fäladen. Det behövs ett utomhusbad i Borgarparken som matchar Borgarparkens Beach Arena. En badanläggning typ Dalbybadet med en 50- metersbassäng och barnbassäng samt omklädningsrum med tak där man kan placera en solfångaranläggning som värmer vattnet. En plats där barn skulle kunna gå i simskola under sommaren. Var? Den lånade parkmarken i sydöstra hörnet Borgarparken. Vad skulle detta kosta att bygga? Gator och trafik Seniorboende Perenner i Borgarparken Skapa ett miniatyrbotan i parkens gamla örtträdgård. Planterar många arter perenner, för att öka biologiska mångfalden och även lära barn om växter. Se exemplet Drömparken i Enköping, som är berömd inom trädgårdssammanhang. Budget? EU bidrag finns för parkprojekt. Det behövs en vacker mötesplats i parken för alla. På mötet vill jag ha upp följande frågor: 1. Varför tillåts värdefull parkmark i Borgareparken att användas för byggändamål samtidigt som behovet parkmark stadigt växer i takt med att antalet invånare i kommundelen stadigt växer i med den konsekventa förtätningspolitik som bedrivits sedan många år och som fortsätter?

10 2. Varför synkroniserades inte detaljplaneärendet för Borgarparken med de mycket spännande idéer som finns för skolan på Norr bl.a. med en ny om- och tillbyggd skola på Svenshögskolans tomt? Seniorboende Gator och trafik 3. Trafiksituationen på vissa platser på NF upplevs som alltmer kaotisk. Det gäller speciellt i anslutning till korsningarna med Svenshögsvägen-Magistratsv/Skarpskyttev liksom mellan Svenshögsv och Norra Ringen. Vilka planer finns för att minska problemen här? 4. Vad händer med planerna på att flytta Ridhuset från sin nuvarande placering? 5. Hur kan man förklara att det särskilda boendet på Norregården har lagts ner? Norregården betecknades en utredningsgrupp inom Vård- och omsorgsnämnden, där representanter för samtliga partier ingick, i enighet som det bäst belägna särskilda boendet i kommunen med tanke på dess läge med närhet till Fäladstorget och de olika servicefunktioner som finns där? Seniorboende. Det behövs ett bra boende för äldre på norr och den tänkta platsen vid Fäladstorgets östra sida är utmärkt. Där är nära till affär, vårdcentral, apotek, kyrka, grönområde, frisör mm. Äldre ska inte klämmas in mellan den starkt trafikerad Svenshögsvägen och lastningsplatsen för varuleveranser samt soptunnor. 1. Skall det byggas ett hotell på skarpskyttevägen? 2. Ha man uppmätt gaserna på Skarpskyttevägen, med tanke på biltrafiken till McDonalds, så utsätts vi boende för hälsorisker såsom cancer och negativa hälsoeffekter. Va går gränsvärdet för det? Detta gäller också Svenshögsvägen. Sen inkommen

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Plansamråd för del av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga

Plansamråd för del av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-11-11 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande: 1 Luleå 2015-11-20 Till/ Framtidens skola Luleå kommun 971 85 Luleå Synpunkter på del av materialet Framtidens skola i Luleå avseende förskolor på Hertsön I Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-01-29 Diarienummer BUN-2012-1621.60 Barn- och ungdomsnämnden Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen,

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Oxelbergen Kungsleden

Oxelbergen Kungsleden Strategisk Arkitektur Oxelbergen Kungsleden Fördjupad studie - Bef. & tillk. BTA, parkeringslösning samt barnperspektiv 5 6 Fördjupad studie 56 Illustrationsplan Strategisk Arkitektur 6 8 5 MM 6 8 MM SKALA

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD Upprättad den 24-09-2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 1404/2010 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD. Astrid Nyström BUN

KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD. Astrid Nyström BUN Uppsala 6uK xoft-o[-xi Arew^c \>\0 "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-12-19 BUN-2012-1482.60 Barn- och ungdomsnämnden Detaljplan för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Datum: 2013-05-14 Plats: Markuskyrkan, Björkhagen Metod: Open Space Sammarnställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden-Björkhagen

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-26 Handläggare Therese Rosén Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2013-12-17

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad. Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad:

Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad. Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad: Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad: 2015-03-11 1 INLEDNING Skolan och förskolan är en av de viktigaste platser som

Läs mer

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt Helsingborg och Malmö Bygg tätt och grönt Två stadsträdgårdsmästare! Oh no Martin Hadmyr Helsingborg Ola Melin - Malmö Gemensam utmaning - Pågående urbanisering. 85% av befolkningen bor på 1,3% av Sveriges

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Kommentar: Fettavskiljare och andra krav som ställs på denna typ av byggnation kommer beaktas i bygglovsskedet.

Kommentar: Fettavskiljare och andra krav som ställs på denna typ av byggnation kommer beaktas i bygglovsskedet. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Trädgården i Piteå kommun, Norrbottens län A. Hur samrådet har bedrivits Samrådsredogörelsen är en sammanfattning av inkomna yttranden under samrådet. Förslaget har

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-02-18 Diarienummer BUN-2013-0105.60 Ärende färdigställs efter diskussion på AU pga två alternativa förslag

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås Helena Hansson Tel 021-39 23 68 DP 1650 2008-04-15 Dnr 06:10227-BN 540 Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar

Läs mer

Program till detaljplan

Program till detaljplan PÄ 29/2009 PÄ 26/2011 Program till detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 mm och del av kvarter Bullerbyn Två förtätningsprojekt vid Norra Fäladens centrum Stadsbyggnadskontoret 2011-11-04 Innehåll 1.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING datum 2012-05-30 diarienummer 2008-01048 Dp 5172 UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING Detaljplan för fastigheten VINTRIE 24:84 m.m. i Vintrie i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan-

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Framtiden = dagens barn

Framtiden = dagens barn Bild 1 Framtiden = dagens barn Innan jag börjar skulle jag vilja att ni tog av er era politiska kavajer. Bara lyssna och fundera över det jag säger. Bild 2 Kommunpolicy, antagen 22 sep 2008 Mycket har

Läs mer

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2016-09-29 TRN 2016-0047 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen registrator.trf@sll.se Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 2011-03-21 1 (10) Dnr Kst 2010/325 PROGRAMSAMRÅD PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 Planområdets läge Kommunledningskontoret

Läs mer

Antagandehandling 2015-02-10 Dnr: 2014:84. Utlåtande. Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl. Hisingstorp Jönköpings kommun

Antagandehandling 2015-02-10 Dnr: 2014:84. Utlåtande. Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl. Hisingstorp Jönköpings kommun Antagandehandling 2015-02-10 Dnr: 2014:84 Utlåtande Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl. Hisingstorp Jönköpings kommun 1 Hur samrådet har bedrivits Samråd Ett planförslag har upprättats

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Detaljplan för Björnen 7 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun

Detaljplan för Björnen 7 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun Detaljplan för Björnen 7 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1437/2016 Dnr ByggR: P 2016-45 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden

Läs mer

Handläggare:... Dnr:... Ärende:...

Handläggare:... Dnr:... Ärende:... BARNCHECKLISTA Ansvarig... Handläggare:... Dnr:... Ärende:... Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder anslutit sig till Förenta Nationernas Barnkonvention, vilket slår fast att alla barn och

Läs mer