Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19"

Transkript

1 Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, Datum Typ Synpunkt/Fråga Ärendet Är det bara skolfrågor som ska tas upp, med tanke på politikerna som står för inbjudan? Gator och trafik Detta är en fråga om trafiksäkerhet gällande barns skolväg. Jag undrar vilka undersökningar, om någon, som gjorts för att säkerställa att barns skolväg inte kommer att riskeras pga tillfart till det tänkta fastigheterna. Enligt planen kommer det tillåtas både motortrafik och parkering där det nu är cykelväg. Många barn passerar just den här sträckan på cykel/till fots på väf till och från skolan. En de stora fördelarna med planeringen och utformningen området är just att motortrafik är skild från gående och cyklande personer. Genom att tillåta motortrafik på cykelväg genom att förvandla denna bit till en trafikregelmässig gråzon där biltrafik ska tillåtas "på gåendes villkor" är farligt i mina ögon. Gator och trafik Gator och trafik Kollektivtrafiken Jag vill ta del det material som tagits fram i den här frågan, tex hur många cyklister som passerar denna sträcka per dag, undersökningar gällande olycksstatistik som gjorts på liknande lösningar, klargörande vilka trafikregler som gäller för denna typ gå+bilgata mm. Jag vill inte behöva bli den som säger "Vad vad det jag sa?" när det första skolbarnet blir påkörd en sopbil, när pizzabud felparkerar tvärs över cykelvägen eller när flyttbilar backar över en elev från Svenshögsskolan. En förhindrad olycka är den bästa olyckan. Jag vill inte ha svar på mina frågor utan jag kräver svar, som boende i området, som skattebetalare i kommunen och som röstberättigad inför valet nästa år. Hur kan en bättre anslutning ordnas för cyklister mellan å ena sidan Parternas gränd och å andra sidan infarten till Fäladstorget respektive cykelvägen längs Svenshögsvägen? Jag skulle vilja diskutera trafikplaneringen runt Norra Fäladen, dvs hur man ska kunna ta sig ut från Norra Fäladen med bil när det blir ökat antal bostäder och arbetsplatser i norra Lund. Finns det planer på hur det ska hanteras? Varför finns det ingen ringlinje mellan ytterområdena i Lund? Om jag vill åka från Norra Fäladen till Nova Lund eller till Östra Torn med buss, måste jag först åka in till stan och, i det senare fallet, även byta buss. Kollektivtrafiken skulle vara mycket konkurrenskraftigare gentemot egen bil på denna typ sträckor med en ringlinje.

2 Kollektivtrafiken Inför Inbjudan till medborgardialog för norra Lund vill jag föreslå en busslinje från Fäladstorget till Linero Centrum via Flygelvägen. En sådan skulle bl.a. kunna binda samman våra tre kyrkor i Lunds Östra stadsförsamling, nämligen Sankt Hans, Maria Magdalena och Sankt Knut. Hur långt har det gått med planer att det ska byggas på hummlebo parken. Vi år emot detta.kommer det att tas i hänsyn dessa protester eller är det kommunen som bestämmer ändå Ska "Hemmakväll" få finnas kvar? Det borde komma en butik med barnsaker, kläder o dyl. Ingen förtätning bebyggelsen på Norra Fäladen. Skona oss från höghus. Ingen bebyggelse i Borgareparken. Bevara Borgareparken en stadens lungor. Skona Borgarparken. Bullervallar längs järnvägsspåren och bygg sedan där, med möjlighet till Pågatågsstationer längs spåren. Hej Göran och Lena, Så bra att det blir riktiga dialoger nu med oss medborgare! Fint och mycket välkommet oss här på Norr som ju har en viss vana under ca 12 år med medborgardialoger! Nu är det ju lite tunnsått med sådana träffpunkter och samtalsytor på Norr. Men nu! Jag har en del frågor som jag nu och här har skrivit i kortform men som jag gärna utvecklar mer den 19 nov. 1. Höghusbyggandet som planeras på Svenshögsskolan och i Borgareparken måste stoppas nu - till det märkliga hör som jag ser det att skolplanerna ligger och väntar på att byggplanerna ska bli klara först och sen ska skolans planering komma in. För mig är det alldeles tvärtom - först skolplanerna och sen kan vi se var vi kan bygga och förtäta på Norr - och det kan vi ju göra. Det finns ett par tre bra platser runt om Fäladstorget som man kan bygga på. Men inte på skolans skolgård och inte i Borgareparken. Skolan har bra tankar om hur den kommunala skolan på Norr kan utvecklas på ett fint sätt. Dessa planer måste tas ut och fram snabbt och ska beslutas innan byggplanerna låser fast alla tankar på en utvecklad skola. 2. Gör nu snabbt undantag för p-platser på studentområdet vid Delphi (p-området norr om Delfinen) så att AF Bostäder kan bygga mer vanliga, vettiga studenbostäder (även som är givna och naturliga för funktionshindrade i integrerad form så klart) på en p-platserna som dagligen står nästan helt tom året runt. Perfekt byggställe som AFB instämmer i. Handlingskraft. Undantag från de sk p-normerna i byggandet. Ja, mer kan komma senare men jag stannar nu med detta. Jag bor på Norr. Jag bryr mig om hur den här stadsdelen ser ut. Jag tycker det är viktigt att vi har fungerande skolor på Norr och jag tycker att det är viktigt med grönområden. Vad jag inte förstår är hur Byggnadsnämnden och tekniska nämnden överhuvudtaget kan överväga att förstöra Svenshgsskolans skolgård med ett 8 våningshus?

3 Gator och trafik Ställer mig väldigt kritiskt till att Byggnadsnämnden och tekniska nämnden dessutom vill bygga i Borgarparken (en Lunds mest använda parker). Vi är omkring inv. på Norr som delar på Borgarparken. Och det är i dagsläget ett 100-tal barn som delar på Skolgården. Hur kan majoriteten i Byggnadsnämnden bara köra över oss? Väger Seniorgårdens intressen tyngre än våra intressen? Alternativa byggtomter i Norra Fäladen, dom finns, - varför används inte dessa i stälet? - Hur ser det ut med fördelning grönområden inom stadsdelen? - Kommer barnen att kunna spela boll på skolgården i framtiden? - vad kommer att hända när en boll hamnar i balkongen till en de nya lägenheetrna som det är tänkt ska byggas på nuvarande skolgård? - Hur undviker man konflikter mellan olika åldrar och intressen? - Hur har ni tänkt kontrollera trafikhastigheten i parken? - Vart skall hundrastgården inrättas? - Finns det någon gräns för vad somm är till salu och vad som inte r det?, har kommunen några grundvärderingar, några etiska ränser för vad som är gångbart? - - Stoppa planerna att bygga i Borgarparken och Svenshögskolans gård. För barnens skull, för miljöns skull, för alla som bor här och för vår stadsdels bästa! Skolorna. Hur ska utbyggnaden ske på bästa sätt för att ta emot fler elever? Trafiken. Planer på bättre lösningar? Vad gör man för att se till att hastigheten hålls på 30-vägar. På Skarpskyttevägen körs det alldeles för fort! Angående medborgardialog på norr 19 november Socialnämndens ordförande kommer att vara närvarande och då vill jag peka på de stora skillnaderna i yttranden till Stadsbyggnadskontoret från Socialnämnden och den Socialdemokratiska föreningen på Norra Fäladen. Inledningsvis beskriver jag skillnaderna och på slutet ställer jag frågor till ordföranden i Socialnämnden Göran Wallén Socialnämnden som ska bevaka bl.a. barnens situation kan i sitt yttrande till Stadsbyggnadskontoret över Borgarparken/Svenshögskolans tomt mm skriver om

4 barnperspektivet så här: Detaljplan för del Norra Fäladen 4:1 m m och del kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Dnr SO 2013/0468 Barnkonsekvensanalys Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i första rummet? Svar Ja. Motivering: i yttrandet beaktas barns och ungdomars behov trygga miljöer och närhet till grönområden och förskola/skola ur flera aspekter. S på Norr skriver i vårt yttrande kring barnperspektivet så här: A. Barnperspektivet, Barnkonventionen och Skollagen har nonchalerats i planförslaget 1. I planhandlingarna nämns Barnperspektivet på sidan 21. Det sägs att Vid utarbetandet planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov i enlighet med barnkonventionen tagits. Vi som tagit del förslaget har svårt att se vilka hänsyn som tagits. Gång och cykelvägar har fått biltrafik, ingen redovisning vad skuggor och vind verkligen betyder för barnen, barns skolvägar till Svenshögskolan har överhuvud inte berörts. Slutsatsen är att Barnperspektivet grovt har försummats i detta planförslag. 2. I bilaga 1 redovisar vi en vy över det planerade höghuset på Svenshögskolans tomt sett från skolgården (ett barnperspektiv). Är det denna upplevelse och denna miljö som Byggnadsnämndens majoritet vill erbjuda eleverna på Svenshögskolan? Noterbart är att inga sådana bilder finns med i planhandlingarna. 3. Vi menar att Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret i Lund inte tar hänsyn till tre olika paragrafer i Barnkonventionen: 3 : Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Att bygga 7-8 våningshus på en skolgård kan knappast vara barnens bästa. 12 : Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret Lund har inte brytt sig om att höra barnens mening, inte ens föräldrarna har blivit informerade och hörda. 31 : Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Om man bygger ett 7-8 vånings hus på en skolgård begränsar Stadsbyggnadskontoret och majoriteten i Byggnadsnämnden barnens

5 möjligheter till lek under raster. 4. Lunds kommun har i dokumentet Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun fastställt: Varje nämnd har ansvar för att säkerställa att beslut som rör barn överensstämmer med barnkonventionen och strategin för att stärka barnets rättigheter. Under punkt tre i samma dokument står det: Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Detta har inte gjorts. 5. I Skollagen 1:a kapitel berörs också barnens bästa. Under rubriken Särskild hänsyn till barnets bästa står i 10 : I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunken. Med barn ses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad." Ej heller här har man tagit hänsyn till barnens bästa. Vare sig på kort sikt eller om elevantalet ökar radikalt vilket prognoserna visar. Barnen behöver sin skolgård inte ett höghus. Kanske också parkmarken där Seniorgården vill bygga för idrottsaktiviteter. Socialnämnden i sitt yttrande om grönstrukturer så här: Grönstruktur och parker Avsikten med planen är att i så stor utsträckning som möjligt värna om befintlig parkmark. I planen finns därför också förslag på kompensationsåtgärder för förlorad parkmark såsom röjning vegetation, belysning ur ett trygghetsperspektiv, nyplantering träd och buskar för att öka den biologiska mångfalden samt byggande en temalekplats inom stadsdelen. Allt detta är bra ur ett socialt hållbarhetstänk då fler kan känna en trygghet i parken och förhoppningsvis kommer parken att nyttjas fler grupper än tidigare. Detta tycker socialförvaltningen är bra då det sociala kapitalet kommer att höjas i området Vi som bor på Norr skriver i vårt yttrande i motsvarande fråga så här 1. Parken, trafiken, miljön och alternativa möjligheter A. Vi vill slå vakt om själva Borgareparken och grönytorna där 1. Parken är från början utformad för en omgivning med färre antal boende. Storleken på Borgareparken har dimensionerats för att erbjuda grönytor till radhusområden med mycket små trädgårdar, relativt kompakta flerfamiljshus utan större grönytor och kompakta studenthusområden.

6 2. Sedan parken och området färdigställts har förtätningar skett dels med ett flertal studentbostadshus inom området Delfinen, dubbelt så många lägenheter i husen utmed Parternas gränd, flera hus utmed Magistratsvägen, nytt hus vid torget och fler verksamheter vid torget. En planerad förtätning utmed S:t Hans gränd tillkommer snart. 3. En stor del Borgareparkens sydöstra hörn (C:a 1,5 hektar) har redan på 60-talet tillfälligt skilts för skoländamål då barnantalet översteg prognoserna. En tillfällig barackskola Humlebo accepterades alla. Den var ju tillfällig! Skulle senare bli park igen. I programhandlingarna talas om att som kompensation återföra Humleboskolans mark till parken. Ett fantastiskt trolleritrick det var ju parkmark från början med en tillfällig byggnation. Vem vill lura vem? 4. Bara det faktum att det finns ett större grönområde mitt bland husen påverkar miljön, djurliv och människors upplevelser ljus och frihetskänsla. Senare års forskning visar t.ex. på betydelsen för människan att vistas i grönområden. 5. För att förändra en stadspark med uppvuxna träd och en allt större befolkning runtom än vid planeringstillfället krävs starka argument. Sådana finns inte. Ett privat bostadsbolag med vinstintresse, som enligt den egna hemsidan enbart bygger i de bästa lägena och med presumtiva kapitalstarka lägenhetsköpare väger inte tungt. Vi på norr tycker också att parken och skolgården är bra lägen men för rekreation och skolgång - inte seniorhus. B. Borgareparken är gemensamt ägd mark, till för allmänheten barn, ungdomar, vuxna och äldre 1. En gemensamt ägd mark i en kommundel kan inte, anser vi, utan vidare och med stor okänslighet amputeras en knapp politisk majoritet med ett så massivt motstånd som finns bland de boende, både i parkens närmaste omgivningar men också i området som helhet. Namninsamlingar, aktivitetsgrupper och facebookaktiviteter m.m. är tydliga tecken på detta. 2. Parken år inte bara park. Den möjliggör också kommunikationer för alla boende på norr i Lund och bidrar till både livs- och andrum för de som passerar parken till och från bostad, arbete, skola, förskola, affärer mm C. Höghus i parken och på skolgården förändrar radikalt upplevelsen parken och ger förändrade sol, vind och temperaturförhållanden. Något som inte tas upp i programhandlingarna 1. I programhandlingarna finns ingen bild från Delfinenområdet mot Fäladstorget med de

7 planerade höghusen i parken och på skolgården inlagda. Vi har tagit del sådana bilder. En för parkupplevensen och Norra Fäladen förödande vägg. 2. Vindförhållandena kommer enligt de expertutlåtanden vi tagit del att förändras mycket till det sämre runt omkring de tilltänkta husen i parken och på skolgården men även in mot centrumanläggningen. Detta berörs inte med ett ord i programhandlingarna. Om detta beror på okunskap eller är medvetet vet vi inte, men vi kräver att oberoende expertis anlitas för att tydliggöra vindförhållanden till följd de planerade höghusen. 3. Temperaturen runt husen kommer också att förändras. Skuggor kommer att påverka omgivningen och inte minst vintertid kommer skolgården att med både högre vindhastigheter och lägre temperatur att påverkas negativt. I planförslaget står att husen endast i begränsad omfattning skuggar parken och skolgården under skoltid. Om skoltid är tid på dagen eller de vardagar skolan pågår framgår inte. Vi anser att dessa konsekvenser utförligare ska kartläggas och redovisas oberoende expertis D. Vi vill slå vakt om nuvarande väl fungerande bilfria gång- och cykelvägar 1. Vi har goda och bilfria gång- och cykelförbindelser mellan bostadsområdena och servicen vid torget och mellan olika bostadsområden och förskolor, fritidshem, fritidklubbar och skolor i området. 2. En byggnation i parken (och till viss del också om skoltomten bebyggs) kommer just i det område där dessa viktiga gång- och cykelvägar korsar varandra. Från Magistratsvägen via Svenshögskolan parallellt med Parternas gränd upp mot Ladugårdsmarkens skola, den centrala gång och cykelleden från torget österut utmed Svenshögskolan förbi Saltkråkans förskola, förskolan och fritidsklubben vid f.d. Bygglekplatsen och till bebyggelsen nordöst och öster om torget och från Torget norr om parkeringsplatsen västerut mot bl.a. Fäladsgården. 3. Byggs hus i Borgareparken kommer biltrafik att blandas med gång och cykeltrafik vilket är till men för alla såväl barn, ungdomar och äldre som regelbundet och ibland dagligen passerar denna centrala gång- och cykelkorsväg. Barn och bilar ska inte blandas. Släpper man efter öppnar det för fler bilar inne på det i dag bilfria området. 4. Barnen som går på Svenshögskolan är i åldrarna 6-12 år. De kan idag ta sig till och från skolan på gång-och cykelvägar utan att komma i kontakt med biltrafik. Vi vet att barn först i 12- årsåldern har fullt utvecklat seende och kan uppfatta även det som syns i ögonvrån. Att skapa

8 gångfartsgator där bilar rör sig med samma hastighet (7 km/h) som gående har visat sig i praktiken omöjligt på de platser man försökt. Att köra bil i 7 km/h eller lägre är mycket svårt. Beviljas byggnationen kommer det inte att finnas separata ytor för fotgängare och cyklister som nu är fallet. Vi kan inte acceptera denna medvetna försämring trafikmiljön för gång och cykeltrafikanter. 5. I planen försöker man råda bot på de negativa konsekvenserna vi beskrivit ovan. Vi kan konstatera att de goda förhållanden som nu råder radikalt försämras. Att bara som görs i programmet konstatera att trafiken kommer att öka om husen i parken och på skoltomten byggs är helt otillräckligt. Inga mätningar nuvarande gång och cykeltrafik på de stråk vi beskrivit i punkt 2 ovan har gjorts nuvarande gång och cykeltrafikanter får, utan något som helst underlag för texten i programmet, finna sig i stora försämringar. Fråga till Socialnämndens ordförande Hur kan det komma sig att en Socialnämnden som har stort ansvar för människors livsvillkor och i sitt yttrande till Byggnadsnämnden använder ord som socialt hållbarhetstänk och socialt kapital kan komma till så diamentralt motsatta uppfattningar än ett yttrande som skrivits en grupp boende på Norr Detaljplanen som rör Borgarparken och Svenshögsskolan. detaljplan för del Norra Fäladen 4:1 m.m. och del kvarteret Bullerbyn i Lund De borgerliga i byggnadsnämnden har planer på att låta Seniorgården AB bygga ett åttåningshus på 24 meter på skolgården, Svenshögsskolan. Min synpunkt är att ett höghus har ett stort revir. Huset är felplacerat. Dess höjd och placering inkräktar på barnens skolgård. Lyssna på de som har skolan som arbetsplats och alla de barn som vistas där, som inte vill ha bostäder på skolgården. Seniorgården AB vill också bygga ett tolvvåningshus på 36 meter! i Borgarparken vid cykelvägen till Fäladstorget. Där finns det en dunge med många fullvuxna lönnträd som trivs sedan mer än 40 år. I denna träddunge finns idag en hundrastplats, som är lättillgänglig för alla. Att såga ner alla dessa träd och bygga där vore en katastrof! Det finns många skäl till att låta bli att bygga bostäder på väl fungerande parkmark. Se yttranden från Länstyrelsen, miljönämnden, naturskyddsföreningen osv. De borgerliga majoriteten säger att det behövs anpassade bostadsrätter för äldre i närheten Fäladstorget.

9 - Detta finns redan nybyggda bostadsrätter på Parternas gränd, Fredslyckan, som är handikappsanpassade och har hiss. Det pågår en förtättning området och de är inte färdiga med alla husen ännu. Det finns bostadsrätter till salu idag, - Skall man bygga fler äldreboende mycket nära torget, så riv och bygg på en bostads-våning på längorna runt torget (syd och västerut) och ovanpå ICA. Sätt dit fler pelare i butiken för att förstärka. Bygg i harmoni med tidigare bebyggelse. Bygg med förnuft Det behövs främst billiga hyresrätter till studenter och unga människor. Detta bygger AF bostäder idag uppe vid Willys, men det behövs fler lägenheter undantagna ifrån handikappnormerna. - Förslag på byggplats på Norra Fäladen är Skanskas parkering mitt emot Delfinen. Där finns en öde parkering med några lastpallar och en hög med grus. Bygg nära Magistratsvägen och lägg parkering bakom. Ha en grön ridå träd och buskar kvar runt om och lägg till en bullervall mot Norra Ringen, för att skapa en viss distans mellan trafiken och husen. Har kommunen tittat på denna yta? Sand & bad på Norr Det bor ca människor på Norra Fäladen. Det behövs ett utomhusbad i Borgarparken som matchar Borgarparkens Beach Arena. En badanläggning typ Dalbybadet med en 50- metersbassäng och barnbassäng samt omklädningsrum med tak där man kan placera en solfångaranläggning som värmer vattnet. En plats där barn skulle kunna gå i simskola under sommaren. Var? Den lånade parkmarken i sydöstra hörnet Borgarparken. Vad skulle detta kosta att bygga? Gator och trafik Seniorboende Perenner i Borgarparken Skapa ett miniatyrbotan i parkens gamla örtträdgård. Planterar många arter perenner, för att öka biologiska mångfalden och även lära barn om växter. Se exemplet Drömparken i Enköping, som är berömd inom trädgårdssammanhang. Budget? EU bidrag finns för parkprojekt. Det behövs en vacker mötesplats i parken för alla. På mötet vill jag ha upp följande frågor: 1. Varför tillåts värdefull parkmark i Borgareparken att användas för byggändamål samtidigt som behovet parkmark stadigt växer i takt med att antalet invånare i kommundelen stadigt växer i med den konsekventa förtätningspolitik som bedrivits sedan många år och som fortsätter?

10 2. Varför synkroniserades inte detaljplaneärendet för Borgarparken med de mycket spännande idéer som finns för skolan på Norr bl.a. med en ny om- och tillbyggd skola på Svenshögskolans tomt? Seniorboende Gator och trafik 3. Trafiksituationen på vissa platser på NF upplevs som alltmer kaotisk. Det gäller speciellt i anslutning till korsningarna med Svenshögsvägen-Magistratsv/Skarpskyttev liksom mellan Svenshögsv och Norra Ringen. Vilka planer finns för att minska problemen här? 4. Vad händer med planerna på att flytta Ridhuset från sin nuvarande placering? 5. Hur kan man förklara att det särskilda boendet på Norregården har lagts ner? Norregården betecknades en utredningsgrupp inom Vård- och omsorgsnämnden, där representanter för samtliga partier ingick, i enighet som det bäst belägna särskilda boendet i kommunen med tanke på dess läge med närhet till Fäladstorget och de olika servicefunktioner som finns där? Seniorboende. Det behövs ett bra boende för äldre på norr och den tänkta platsen vid Fäladstorgets östra sida är utmärkt. Där är nära till affär, vårdcentral, apotek, kyrka, grönområde, frisör mm. Äldre ska inte klämmas in mellan den starkt trafikerad Svenshögsvägen och lastningsplatsen för varuleveranser samt soptunnor. 1. Skall det byggas ett hotell på skarpskyttevägen? 2. Ha man uppmätt gaserna på Skarpskyttevägen, med tanke på biltrafiken till McDonalds, så utsätts vi boende för hälsorisker såsom cancer och negativa hälsoeffekter. Va går gränsvärdet för det? Detta gäller också Svenshögsvägen. Sen inkommen

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Överklagande av detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 mm och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun,

Överklagande av detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 mm och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun, 1 Lund Länsstyrelsen Skåne via Kommunfullmäktige i Lund Box 41 221 00 Lund Överklagande av detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 mm och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun, Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Program till detaljplan

Program till detaljplan PÄ 29/2009 PÄ 26/2011 Program till detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 mm och del av kvarter Bullerbyn Två förtätningsprojekt vid Norra Fäladens centrum Stadsbyggnadskontoret 2011-11-04 Innehåll 1.

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015

Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015 Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015 Kommunen och länsstyrelsen har för tillfället yttrat negativt gentemot förtätningen, den nuvarande är okej, förändring i denna med. (viktigt) Tomter: Förtätningsmöjligheter

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Trädplan Göteborg välkomnar Park- och naturnämndens beslut att upprätta inriktnings- och planeringsdokumentet Göteborgs grönplan. En strategi

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening 1 (13) Håkanstorp_Johanneslust.doc För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust 1 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 1 (9) Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller

Läs mer

Klimat- och sårbarhetsanalys

Klimat- och sårbarhetsanalys 1(6) Klimat- och sårbarhetsanalys Ärendet Efter remissbehandling av ärendet om klimat- och sårbarhetsanalys har synpunkter från nämnderna arbetats in i analysen. Det har totalt inkommit åtta yttranden,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Bättre tätortsmiljö för barnen och färre bilar i stan!

Bättre tätortsmiljö för barnen och färre bilar i stan! Bättre tätortsmiljö för barnen och färre bilar i stan! Vi tycker att det skall finnas många bilfria ställen i stan och inte bara en dag Tobias och Ulf, 9 år Barn tillbringar största delen av sin tid i

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer