Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19"

Transkript

1 Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, Datum Typ Synpunkt/Fråga Ärendet Är det bara skolfrågor som ska tas upp, med tanke på politikerna som står för inbjudan? Gator och trafik Detta är en fråga om trafiksäkerhet gällande barns skolväg. Jag undrar vilka undersökningar, om någon, som gjorts för att säkerställa att barns skolväg inte kommer att riskeras pga tillfart till det tänkta fastigheterna. Enligt planen kommer det tillåtas både motortrafik och parkering där det nu är cykelväg. Många barn passerar just den här sträckan på cykel/till fots på väf till och från skolan. En de stora fördelarna med planeringen och utformningen området är just att motortrafik är skild från gående och cyklande personer. Genom att tillåta motortrafik på cykelväg genom att förvandla denna bit till en trafikregelmässig gråzon där biltrafik ska tillåtas "på gåendes villkor" är farligt i mina ögon. Gator och trafik Gator och trafik Kollektivtrafiken Jag vill ta del det material som tagits fram i den här frågan, tex hur många cyklister som passerar denna sträcka per dag, undersökningar gällande olycksstatistik som gjorts på liknande lösningar, klargörande vilka trafikregler som gäller för denna typ gå+bilgata mm. Jag vill inte behöva bli den som säger "Vad vad det jag sa?" när det första skolbarnet blir påkörd en sopbil, när pizzabud felparkerar tvärs över cykelvägen eller när flyttbilar backar över en elev från Svenshögsskolan. En förhindrad olycka är den bästa olyckan. Jag vill inte ha svar på mina frågor utan jag kräver svar, som boende i området, som skattebetalare i kommunen och som röstberättigad inför valet nästa år. Hur kan en bättre anslutning ordnas för cyklister mellan å ena sidan Parternas gränd och å andra sidan infarten till Fäladstorget respektive cykelvägen längs Svenshögsvägen? Jag skulle vilja diskutera trafikplaneringen runt Norra Fäladen, dvs hur man ska kunna ta sig ut från Norra Fäladen med bil när det blir ökat antal bostäder och arbetsplatser i norra Lund. Finns det planer på hur det ska hanteras? Varför finns det ingen ringlinje mellan ytterområdena i Lund? Om jag vill åka från Norra Fäladen till Nova Lund eller till Östra Torn med buss, måste jag först åka in till stan och, i det senare fallet, även byta buss. Kollektivtrafiken skulle vara mycket konkurrenskraftigare gentemot egen bil på denna typ sträckor med en ringlinje.

2 Kollektivtrafiken Inför Inbjudan till medborgardialog för norra Lund vill jag föreslå en busslinje från Fäladstorget till Linero Centrum via Flygelvägen. En sådan skulle bl.a. kunna binda samman våra tre kyrkor i Lunds Östra stadsförsamling, nämligen Sankt Hans, Maria Magdalena och Sankt Knut. Hur långt har det gått med planer att det ska byggas på hummlebo parken. Vi år emot detta.kommer det att tas i hänsyn dessa protester eller är det kommunen som bestämmer ändå Ska "Hemmakväll" få finnas kvar? Det borde komma en butik med barnsaker, kläder o dyl. Ingen förtätning bebyggelsen på Norra Fäladen. Skona oss från höghus. Ingen bebyggelse i Borgareparken. Bevara Borgareparken en stadens lungor. Skona Borgarparken. Bullervallar längs järnvägsspåren och bygg sedan där, med möjlighet till Pågatågsstationer längs spåren. Hej Göran och Lena, Så bra att det blir riktiga dialoger nu med oss medborgare! Fint och mycket välkommet oss här på Norr som ju har en viss vana under ca 12 år med medborgardialoger! Nu är det ju lite tunnsått med sådana träffpunkter och samtalsytor på Norr. Men nu! Jag har en del frågor som jag nu och här har skrivit i kortform men som jag gärna utvecklar mer den 19 nov. 1. Höghusbyggandet som planeras på Svenshögsskolan och i Borgareparken måste stoppas nu - till det märkliga hör som jag ser det att skolplanerna ligger och väntar på att byggplanerna ska bli klara först och sen ska skolans planering komma in. För mig är det alldeles tvärtom - först skolplanerna och sen kan vi se var vi kan bygga och förtäta på Norr - och det kan vi ju göra. Det finns ett par tre bra platser runt om Fäladstorget som man kan bygga på. Men inte på skolans skolgård och inte i Borgareparken. Skolan har bra tankar om hur den kommunala skolan på Norr kan utvecklas på ett fint sätt. Dessa planer måste tas ut och fram snabbt och ska beslutas innan byggplanerna låser fast alla tankar på en utvecklad skola. 2. Gör nu snabbt undantag för p-platser på studentområdet vid Delphi (p-området norr om Delfinen) så att AF Bostäder kan bygga mer vanliga, vettiga studenbostäder (även som är givna och naturliga för funktionshindrade i integrerad form så klart) på en p-platserna som dagligen står nästan helt tom året runt. Perfekt byggställe som AFB instämmer i. Handlingskraft. Undantag från de sk p-normerna i byggandet. Ja, mer kan komma senare men jag stannar nu med detta. Jag bor på Norr. Jag bryr mig om hur den här stadsdelen ser ut. Jag tycker det är viktigt att vi har fungerande skolor på Norr och jag tycker att det är viktigt med grönområden. Vad jag inte förstår är hur Byggnadsnämnden och tekniska nämnden överhuvudtaget kan överväga att förstöra Svenshgsskolans skolgård med ett 8 våningshus?

3 Gator och trafik Ställer mig väldigt kritiskt till att Byggnadsnämnden och tekniska nämnden dessutom vill bygga i Borgarparken (en Lunds mest använda parker). Vi är omkring inv. på Norr som delar på Borgarparken. Och det är i dagsläget ett 100-tal barn som delar på Skolgården. Hur kan majoriteten i Byggnadsnämnden bara köra över oss? Väger Seniorgårdens intressen tyngre än våra intressen? Alternativa byggtomter i Norra Fäladen, dom finns, - varför används inte dessa i stälet? - Hur ser det ut med fördelning grönområden inom stadsdelen? - Kommer barnen att kunna spela boll på skolgården i framtiden? - vad kommer att hända när en boll hamnar i balkongen till en de nya lägenheetrna som det är tänkt ska byggas på nuvarande skolgård? - Hur undviker man konflikter mellan olika åldrar och intressen? - Hur har ni tänkt kontrollera trafikhastigheten i parken? - Vart skall hundrastgården inrättas? - Finns det någon gräns för vad somm är till salu och vad som inte r det?, har kommunen några grundvärderingar, några etiska ränser för vad som är gångbart? - - Stoppa planerna att bygga i Borgarparken och Svenshögskolans gård. För barnens skull, för miljöns skull, för alla som bor här och för vår stadsdels bästa! Skolorna. Hur ska utbyggnaden ske på bästa sätt för att ta emot fler elever? Trafiken. Planer på bättre lösningar? Vad gör man för att se till att hastigheten hålls på 30-vägar. På Skarpskyttevägen körs det alldeles för fort! Angående medborgardialog på norr 19 november Socialnämndens ordförande kommer att vara närvarande och då vill jag peka på de stora skillnaderna i yttranden till Stadsbyggnadskontoret från Socialnämnden och den Socialdemokratiska föreningen på Norra Fäladen. Inledningsvis beskriver jag skillnaderna och på slutet ställer jag frågor till ordföranden i Socialnämnden Göran Wallén Socialnämnden som ska bevaka bl.a. barnens situation kan i sitt yttrande till Stadsbyggnadskontoret över Borgarparken/Svenshögskolans tomt mm skriver om

4 barnperspektivet så här: Detaljplan för del Norra Fäladen 4:1 m m och del kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Dnr SO 2013/0468 Barnkonsekvensanalys Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i första rummet? Svar Ja. Motivering: i yttrandet beaktas barns och ungdomars behov trygga miljöer och närhet till grönområden och förskola/skola ur flera aspekter. S på Norr skriver i vårt yttrande kring barnperspektivet så här: A. Barnperspektivet, Barnkonventionen och Skollagen har nonchalerats i planförslaget 1. I planhandlingarna nämns Barnperspektivet på sidan 21. Det sägs att Vid utarbetandet planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov i enlighet med barnkonventionen tagits. Vi som tagit del förslaget har svårt att se vilka hänsyn som tagits. Gång och cykelvägar har fått biltrafik, ingen redovisning vad skuggor och vind verkligen betyder för barnen, barns skolvägar till Svenshögskolan har överhuvud inte berörts. Slutsatsen är att Barnperspektivet grovt har försummats i detta planförslag. 2. I bilaga 1 redovisar vi en vy över det planerade höghuset på Svenshögskolans tomt sett från skolgården (ett barnperspektiv). Är det denna upplevelse och denna miljö som Byggnadsnämndens majoritet vill erbjuda eleverna på Svenshögskolan? Noterbart är att inga sådana bilder finns med i planhandlingarna. 3. Vi menar att Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret i Lund inte tar hänsyn till tre olika paragrafer i Barnkonventionen: 3 : Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Att bygga 7-8 våningshus på en skolgård kan knappast vara barnens bästa. 12 : Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret Lund har inte brytt sig om att höra barnens mening, inte ens föräldrarna har blivit informerade och hörda. 31 : Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Om man bygger ett 7-8 vånings hus på en skolgård begränsar Stadsbyggnadskontoret och majoriteten i Byggnadsnämnden barnens

5 möjligheter till lek under raster. 4. Lunds kommun har i dokumentet Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun fastställt: Varje nämnd har ansvar för att säkerställa att beslut som rör barn överensstämmer med barnkonventionen och strategin för att stärka barnets rättigheter. Under punkt tre i samma dokument står det: Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Detta har inte gjorts. 5. I Skollagen 1:a kapitel berörs också barnens bästa. Under rubriken Särskild hänsyn till barnets bästa står i 10 : I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunken. Med barn ses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad." Ej heller här har man tagit hänsyn till barnens bästa. Vare sig på kort sikt eller om elevantalet ökar radikalt vilket prognoserna visar. Barnen behöver sin skolgård inte ett höghus. Kanske också parkmarken där Seniorgården vill bygga för idrottsaktiviteter. Socialnämnden i sitt yttrande om grönstrukturer så här: Grönstruktur och parker Avsikten med planen är att i så stor utsträckning som möjligt värna om befintlig parkmark. I planen finns därför också förslag på kompensationsåtgärder för förlorad parkmark såsom röjning vegetation, belysning ur ett trygghetsperspektiv, nyplantering träd och buskar för att öka den biologiska mångfalden samt byggande en temalekplats inom stadsdelen. Allt detta är bra ur ett socialt hållbarhetstänk då fler kan känna en trygghet i parken och förhoppningsvis kommer parken att nyttjas fler grupper än tidigare. Detta tycker socialförvaltningen är bra då det sociala kapitalet kommer att höjas i området Vi som bor på Norr skriver i vårt yttrande i motsvarande fråga så här 1. Parken, trafiken, miljön och alternativa möjligheter A. Vi vill slå vakt om själva Borgareparken och grönytorna där 1. Parken är från början utformad för en omgivning med färre antal boende. Storleken på Borgareparken har dimensionerats för att erbjuda grönytor till radhusområden med mycket små trädgårdar, relativt kompakta flerfamiljshus utan större grönytor och kompakta studenthusområden.

6 2. Sedan parken och området färdigställts har förtätningar skett dels med ett flertal studentbostadshus inom området Delfinen, dubbelt så många lägenheter i husen utmed Parternas gränd, flera hus utmed Magistratsvägen, nytt hus vid torget och fler verksamheter vid torget. En planerad förtätning utmed S:t Hans gränd tillkommer snart. 3. En stor del Borgareparkens sydöstra hörn (C:a 1,5 hektar) har redan på 60-talet tillfälligt skilts för skoländamål då barnantalet översteg prognoserna. En tillfällig barackskola Humlebo accepterades alla. Den var ju tillfällig! Skulle senare bli park igen. I programhandlingarna talas om att som kompensation återföra Humleboskolans mark till parken. Ett fantastiskt trolleritrick det var ju parkmark från början med en tillfällig byggnation. Vem vill lura vem? 4. Bara det faktum att det finns ett större grönområde mitt bland husen påverkar miljön, djurliv och människors upplevelser ljus och frihetskänsla. Senare års forskning visar t.ex. på betydelsen för människan att vistas i grönområden. 5. För att förändra en stadspark med uppvuxna träd och en allt större befolkning runtom än vid planeringstillfället krävs starka argument. Sådana finns inte. Ett privat bostadsbolag med vinstintresse, som enligt den egna hemsidan enbart bygger i de bästa lägena och med presumtiva kapitalstarka lägenhetsköpare väger inte tungt. Vi på norr tycker också att parken och skolgården är bra lägen men för rekreation och skolgång - inte seniorhus. B. Borgareparken är gemensamt ägd mark, till för allmänheten barn, ungdomar, vuxna och äldre 1. En gemensamt ägd mark i en kommundel kan inte, anser vi, utan vidare och med stor okänslighet amputeras en knapp politisk majoritet med ett så massivt motstånd som finns bland de boende, både i parkens närmaste omgivningar men också i området som helhet. Namninsamlingar, aktivitetsgrupper och facebookaktiviteter m.m. är tydliga tecken på detta. 2. Parken år inte bara park. Den möjliggör också kommunikationer för alla boende på norr i Lund och bidrar till både livs- och andrum för de som passerar parken till och från bostad, arbete, skola, förskola, affärer mm C. Höghus i parken och på skolgården förändrar radikalt upplevelsen parken och ger förändrade sol, vind och temperaturförhållanden. Något som inte tas upp i programhandlingarna 1. I programhandlingarna finns ingen bild från Delfinenområdet mot Fäladstorget med de

7 planerade höghusen i parken och på skolgården inlagda. Vi har tagit del sådana bilder. En för parkupplevensen och Norra Fäladen förödande vägg. 2. Vindförhållandena kommer enligt de expertutlåtanden vi tagit del att förändras mycket till det sämre runt omkring de tilltänkta husen i parken och på skolgården men även in mot centrumanläggningen. Detta berörs inte med ett ord i programhandlingarna. Om detta beror på okunskap eller är medvetet vet vi inte, men vi kräver att oberoende expertis anlitas för att tydliggöra vindförhållanden till följd de planerade höghusen. 3. Temperaturen runt husen kommer också att förändras. Skuggor kommer att påverka omgivningen och inte minst vintertid kommer skolgården att med både högre vindhastigheter och lägre temperatur att påverkas negativt. I planförslaget står att husen endast i begränsad omfattning skuggar parken och skolgården under skoltid. Om skoltid är tid på dagen eller de vardagar skolan pågår framgår inte. Vi anser att dessa konsekvenser utförligare ska kartläggas och redovisas oberoende expertis D. Vi vill slå vakt om nuvarande väl fungerande bilfria gång- och cykelvägar 1. Vi har goda och bilfria gång- och cykelförbindelser mellan bostadsområdena och servicen vid torget och mellan olika bostadsområden och förskolor, fritidshem, fritidklubbar och skolor i området. 2. En byggnation i parken (och till viss del också om skoltomten bebyggs) kommer just i det område där dessa viktiga gång- och cykelvägar korsar varandra. Från Magistratsvägen via Svenshögskolan parallellt med Parternas gränd upp mot Ladugårdsmarkens skola, den centrala gång och cykelleden från torget österut utmed Svenshögskolan förbi Saltkråkans förskola, förskolan och fritidsklubben vid f.d. Bygglekplatsen och till bebyggelsen nordöst och öster om torget och från Torget norr om parkeringsplatsen västerut mot bl.a. Fäladsgården. 3. Byggs hus i Borgareparken kommer biltrafik att blandas med gång och cykeltrafik vilket är till men för alla såväl barn, ungdomar och äldre som regelbundet och ibland dagligen passerar denna centrala gång- och cykelkorsväg. Barn och bilar ska inte blandas. Släpper man efter öppnar det för fler bilar inne på det i dag bilfria området. 4. Barnen som går på Svenshögskolan är i åldrarna 6-12 år. De kan idag ta sig till och från skolan på gång-och cykelvägar utan att komma i kontakt med biltrafik. Vi vet att barn först i 12- årsåldern har fullt utvecklat seende och kan uppfatta även det som syns i ögonvrån. Att skapa

8 gångfartsgator där bilar rör sig med samma hastighet (7 km/h) som gående har visat sig i praktiken omöjligt på de platser man försökt. Att köra bil i 7 km/h eller lägre är mycket svårt. Beviljas byggnationen kommer det inte att finnas separata ytor för fotgängare och cyklister som nu är fallet. Vi kan inte acceptera denna medvetna försämring trafikmiljön för gång och cykeltrafikanter. 5. I planen försöker man råda bot på de negativa konsekvenserna vi beskrivit ovan. Vi kan konstatera att de goda förhållanden som nu råder radikalt försämras. Att bara som görs i programmet konstatera att trafiken kommer att öka om husen i parken och på skoltomten byggs är helt otillräckligt. Inga mätningar nuvarande gång och cykeltrafik på de stråk vi beskrivit i punkt 2 ovan har gjorts nuvarande gång och cykeltrafikanter får, utan något som helst underlag för texten i programmet, finna sig i stora försämringar. Fråga till Socialnämndens ordförande Hur kan det komma sig att en Socialnämnden som har stort ansvar för människors livsvillkor och i sitt yttrande till Byggnadsnämnden använder ord som socialt hållbarhetstänk och socialt kapital kan komma till så diamentralt motsatta uppfattningar än ett yttrande som skrivits en grupp boende på Norr Detaljplanen som rör Borgarparken och Svenshögsskolan. detaljplan för del Norra Fäladen 4:1 m.m. och del kvarteret Bullerbyn i Lund De borgerliga i byggnadsnämnden har planer på att låta Seniorgården AB bygga ett åttåningshus på 24 meter på skolgården, Svenshögsskolan. Min synpunkt är att ett höghus har ett stort revir. Huset är felplacerat. Dess höjd och placering inkräktar på barnens skolgård. Lyssna på de som har skolan som arbetsplats och alla de barn som vistas där, som inte vill ha bostäder på skolgården. Seniorgården AB vill också bygga ett tolvvåningshus på 36 meter! i Borgarparken vid cykelvägen till Fäladstorget. Där finns det en dunge med många fullvuxna lönnträd som trivs sedan mer än 40 år. I denna träddunge finns idag en hundrastplats, som är lättillgänglig för alla. Att såga ner alla dessa träd och bygga där vore en katastrof! Det finns många skäl till att låta bli att bygga bostäder på väl fungerande parkmark. Se yttranden från Länstyrelsen, miljönämnden, naturskyddsföreningen osv. De borgerliga majoriteten säger att det behövs anpassade bostadsrätter för äldre i närheten Fäladstorget.

9 - Detta finns redan nybyggda bostadsrätter på Parternas gränd, Fredslyckan, som är handikappsanpassade och har hiss. Det pågår en förtättning området och de är inte färdiga med alla husen ännu. Det finns bostadsrätter till salu idag, - Skall man bygga fler äldreboende mycket nära torget, så riv och bygg på en bostads-våning på längorna runt torget (syd och västerut) och ovanpå ICA. Sätt dit fler pelare i butiken för att förstärka. Bygg i harmoni med tidigare bebyggelse. Bygg med förnuft Det behövs främst billiga hyresrätter till studenter och unga människor. Detta bygger AF bostäder idag uppe vid Willys, men det behövs fler lägenheter undantagna ifrån handikappnormerna. - Förslag på byggplats på Norra Fäladen är Skanskas parkering mitt emot Delfinen. Där finns en öde parkering med några lastpallar och en hög med grus. Bygg nära Magistratsvägen och lägg parkering bakom. Ha en grön ridå träd och buskar kvar runt om och lägg till en bullervall mot Norra Ringen, för att skapa en viss distans mellan trafiken och husen. Har kommunen tittat på denna yta? Sand & bad på Norr Det bor ca människor på Norra Fäladen. Det behövs ett utomhusbad i Borgarparken som matchar Borgarparkens Beach Arena. En badanläggning typ Dalbybadet med en 50- metersbassäng och barnbassäng samt omklädningsrum med tak där man kan placera en solfångaranläggning som värmer vattnet. En plats där barn skulle kunna gå i simskola under sommaren. Var? Den lånade parkmarken i sydöstra hörnet Borgarparken. Vad skulle detta kosta att bygga? Gator och trafik Seniorboende Perenner i Borgarparken Skapa ett miniatyrbotan i parkens gamla örtträdgård. Planterar många arter perenner, för att öka biologiska mångfalden och även lära barn om växter. Se exemplet Drömparken i Enköping, som är berömd inom trädgårdssammanhang. Budget? EU bidrag finns för parkprojekt. Det behövs en vacker mötesplats i parken för alla. På mötet vill jag ha upp följande frågor: 1. Varför tillåts värdefull parkmark i Borgareparken att användas för byggändamål samtidigt som behovet parkmark stadigt växer i takt med att antalet invånare i kommundelen stadigt växer i med den konsekventa förtätningspolitik som bedrivits sedan många år och som fortsätter?

10 2. Varför synkroniserades inte detaljplaneärendet för Borgarparken med de mycket spännande idéer som finns för skolan på Norr bl.a. med en ny om- och tillbyggd skola på Svenshögskolans tomt? Seniorboende Gator och trafik 3. Trafiksituationen på vissa platser på NF upplevs som alltmer kaotisk. Det gäller speciellt i anslutning till korsningarna med Svenshögsvägen-Magistratsv/Skarpskyttev liksom mellan Svenshögsv och Norra Ringen. Vilka planer finns för att minska problemen här? 4. Vad händer med planerna på att flytta Ridhuset från sin nuvarande placering? 5. Hur kan man förklara att det särskilda boendet på Norregården har lagts ner? Norregården betecknades en utredningsgrupp inom Vård- och omsorgsnämnden, där representanter för samtliga partier ingick, i enighet som det bäst belägna särskilda boendet i kommunen med tanke på dess läge med närhet till Fäladstorget och de olika servicefunktioner som finns där? Seniorboende. Det behövs ett bra boende för äldre på norr och den tänkta platsen vid Fäladstorgets östra sida är utmärkt. Där är nära till affär, vårdcentral, apotek, kyrka, grönområde, frisör mm. Äldre ska inte klämmas in mellan den starkt trafikerad Svenshögsvägen och lastningsplatsen för varuleveranser samt soptunnor. 1. Skall det byggas ett hotell på skarpskyttevägen? 2. Ha man uppmätt gaserna på Skarpskyttevägen, med tanke på biltrafiken till McDonalds, så utsätts vi boende för hälsorisker såsom cancer och negativa hälsoeffekter. Va går gränsvärdet för det? Detta gäller också Svenshögsvägen. Sen inkommen

. Järnväg. . Parkering. Anpassning till befintlig bebyggelse. M l ö. o Trafik

. Järnväg. . Parkering. Anpassning till befintlig bebyggelse. M l ö. o Trafik .'. r,,i ui ii l-i ì Ü l-tft -'=i Í i,{., l',r,,,. : ; i ": IìTAD 3 \t1lii-f Ef\Tl(tl i'j i I l:l r: :,,,,'...1.0.:-"1 Synpunkter på Detaljplan för Ängelholm 5:3 "Angela - Porten t ll södra Angelholm"

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att: datum 2013-02-21 diarienummer 2012-00902 Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANOMRÅDE Detaljplan för del av Åkarp 7:58 normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 3 Utställningsutlåtande 3, upprättad 2014-11-20 1 (18) UTLÅTANDE 3

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Arrangerad av Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg, Movium Centrum för stadens utemiljö, vid Sveriges

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02 1 ortsanalys Furulund Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer