Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte 6 13/14"

Transkript

1 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen Kårordförande Björn Hansson Styrelseordförande Christoffer Cronström Ledamot Sara Gunnarsson Ledamot Felix Mörée Ledamot Rickard Möller t.o.m. 25 samt 25.3 och 25.4 Ledamot Ebba Gröndahl Ledamot Cecilia Fagerros t.o.m. 17 samt 25.4 Ledamot Cesar Ojeda t.o.m. 25 samt 25.3 och 25.4 Adjungerade Sakrevisor Omar Chaudry t.o.m. 19 VKOs Erik Molin t.o.m. 25 VKOu Daniel Lundell Pedell 20.0 Alexandra Schönbeck t.o.m. 11.a samt 25.4 VKOi Nistiman Yilmaz t.o.m. 25 samt 25.3 och 25.4 Generalsekreterare Gabriel Persson från 5 t.o.m. 111.a samt 12 Aktivitetssamordnare Karin Dammer från 11 t.o.m. 19 samt 25.4 Informationsansvarig Johan Förberg från 12 t.o.m. 25 samt 11.a LSE Erik Svantesson t.o.m. 10 samt SOFMÖ Styrelseordförande Christoffer Cronström förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 3 Val av mötessekreterare välja Sara Gunnarsson till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson välja Björn Hansson till justeringsperson. 5 Närvaro och adjungeringar adjungera samtliga listade under Adjungerade på närvarolistan ovan. 6 Föredragningslistan lägga till 25.1 Remiss: Gröna Lunds universitet lägga till 25.2 Remiss: Detaljplan Östra torn lägga till 25.3 Åsiktsyttrande: LTHs nedskärningar lägga till 25.4 Äskande The Reflecting Engineer Protokoll Kårstyrelsen 1 (8)

2 lägga till 25.5 Äskande I-sektionens sångbok godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg. 7 Datum för justering av protokoll protokollet ska vara färdigskrivet 15 januari 2013 och justerat och underskrivet 22 januari Föregående mötesprotokoll Inga föregående protokoll förelåg. 9 Meddelanden Gabriel meddelade det finns preliminära siffror för ARKAD och intäkterna är över det budgeterade. Fakturor håller fortfarande på skickas ut men det ser bra ut. Gabriel meddelade han och Björn gått igenom ekonomin för nollningen och det fortfarande är lite som ska på plats. Nollningen har gått plus istället för back som budgeterat. Björn meddelade det blir tentamat nästa vecka. Björn meddelade det blir julmingel på onsdag. Det är många anmälda. 10 a) Per capsulam-beslut Inga per capsulambeslut förelåg. 10 b) Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut förelåg. 11 a) Rapport från Heltidarna Heltidarna rapporterade. 11 b) Rapport från arbetsgrupperna Inga löpande rapporter förelåg. Mötet ajournerades Motion: Äskande av pengar till Karin föredrog motionen. Sexkollegiet bifalla motionen. 13 Motion: Nya riktlinjer för Fria föreningar Karin föredrog motionen. under Rättigheter ersätta Subventionerade hyror i Kårhuset och Lophtet (60%) med Subventionerade hyror i Kårhuset och Lophtet enligt riktlinjer för hyressättning Karin jämkade sig med Björns yrkande. Johan yrkade på under Verksamhet ta bort lydelsen eller religiös åsiktspåverkan.. Felix yrkade på under Rättigheter ersätta Helsubventionerad lokalhyra för Cornelis vardagskvällar (måndag-torsdag) då ingen annan verksamhet sker. Köket ingår dock inte. Gäller för informationsträffar. med Helsubventionerad lokalhyra i Cornelis för informationsträffar. Kök ingår inte. Kan överbokas med två veckors varsel om lokalen uthyres. Protokoll Kårstyrelsen 2 (8)

3 Karin jämkade sig med Felix yrkande. Ebba yrkade på under Rättigheter lägga till lydelsen Möjlighet marknadsföra sina events på campus. Karin jämkade sig med Ebbas yrkande. ta bort styckena Etablerad, Stadgar, Verksamhet, Medlemmar samt Rapportering. ersätta lydelsen En förening knuten till TLTH skall efterfölja dessa regler. med För kunna ta del av ovanstående rättigheter skall föreningen följa TLTHs stadgar. Karin jämkade sig med Björns yrkanden. På grund av detta så föll Johans yrkande. styrelsen ska ta fram ett stadgarändringsförslag till S8 för underlätta bildandet av fria föreningar samt Karin är ansvarig för detta. bifalla den framvaskade motionen. styrelsen ska ta fram ett stadgarändringsförslag till S8 för underlätta bildandet av fria föreningar samt Karin är ansvarig för detta. 14 Motion FM: Aktivitetssamordnare i styrdokumenten Karin föredrog motionen. Christoffer yrkade på i motionssvaret lägga till man ska ta bort köksmästare ska väljas i reglementet under 4.2 Erik yrkade på i motionssvaret lägga till man ska välja idrotsutskottets ordförande i reglementet under 4.2 Första satsen är redaktionell oh faller därför. I övrigt så är styrelsen positiv till motionen. yrka på bifalla motionen. avslå Christoffers yrkande. avslå Eriks yrkande. Sara skriver motionssvaret. 15 Motion: Nya riktlinjer för inhyrning av vakter Karin föredrog motionen. ersätta första punkten Vid uthyrning för sittning hos Teknologkåren eller sektion hos Teknologkåren ska vakter finnas under hela tillställningen. Förslagsvis också fler under eftersläppet. Beroende på sittnigens karaktär kan det bli eventuellt inte ha vakter under själva middagen. med Vid uthyrning till Teknologkåren eller sektion vid Teknologkåren för sittning ska Protokoll Kårstyrelsen 3 (8)

4 vakter finnas under hela tillställningen, enligt behov. Undantag från vaktkrav kan göras i samband med sittningen beroende på dess karaktär.. ersätta andra punkten Vid uthyrning för nklubb hos Teknologkåren eller sektion hos Teknologkåren ska vakter finnas på plats under hela festen. med Vid uthyrning till Teknologkåren eller sektion vid Teknologkåren för nklubb ska vakter finnas under hela tillställningen, enligt behov. bifalla Björns båda yrkanden. bifalla den framvaskade motionen. Mötet ajournerades mellan Budget for Movits! Återkom till punkten Karin föredrog punkten. ändra Jobbarmat + tack till. ändra Artist till. Trycksaker till lägga till budgetposten Staket Resultatet blir efter ändringarna då bifalla Björns yrkanden. bifalla den framvaskade budgeten. 17 Budget för Jesperspexet Karin föredrog punkten. TLTH kan få köpa en föreställning för Det är 600 biljetter á och vi får i så fall 20 % rab. Detta till eftermiddagsföreställningen den 8:e februari. En bra idé är lägga in en föreställning under nollningen i nollningsschemat. Aktivitetssamordnaren och Jesperspexet ska prata med nollegeneralen och ÖPK angående det här. Styrelsen tror det är riskfyllt köpa en hel föreställning i februari för det är nog svårt fylla den. Nollningen känns däremot säkrare. En deal om subventionera alla biljetter TLTHs medlemmar köper med istället för köpa en hel föreställning hade kunnat vara ett alternativ. Diskussion med Jesperspexet ska föras om en eventuell lösning i februari samt om långsiktiga lösningar. lämna punkten utan åtgärd. 18 Forts samarbete med Baltech Punkten kommer tas upp på nästa informella styrelsemöte. lämna punkten utan åtgärd. Protokoll Kårstyrelsen 4 (8)

5 19 Arbetsgrupp: Organisationsutveckling Johan föredrog punkten. Utvärderingen är på gång. Det är en tidsdisponeringsundersökning för ta reda på vad heltidarna gör under sina arbetsdagar. Det finns inte så mycket redovisa förrän undersökningen har gåtts igenom. skjuta upp redovisningsdatum till S7. bifalla arbetsgruppens yrkande. 20 Arbetsgrupp: Kårens medlemsnytta Cesar föredrog punkten. Arbetsgruppen har massor av data och vet inte hur man ska fortsätta med denna arbetsgrupp. En idé är slå ihop den med arbetsgruppen för organisationsutveckling. Cesar ska dela resultatet med styrelsen. stryka arbetsguppen då arbetet är färdigt. bifalla arbetsgruppens yrkande. 21 Arbetsgrupp: Rickard föredrog punkten. Nollningsutvärderingsutredning Arbetsgruppen ska skicka ut en enkät. Det saknas dock en del mailadresser men frågorna är klara. De har beslutat skicka ut enkäten så fort de fått mailadresserna samt finjusterat. skjuta upp redovisningsdatum till S7. bifalla arbetsgruppens yrkande. 22 Arbetsgrupp: Civilingenjörsgruppen Felix föredrog punkten. Det kommer en motion till FM7. Arbetsgruppen vill få stöd av Fullmäktige för kunna förhandla. skjuta upp redovisningsdatum till S12. bifalla arbetsgruppens yrkande. 23 Arbetsgrupp: Kårens lokaler Felix föredrog punkten. Det bör inte beslutas angående köket förrän konsulten varit och tittat på det. En utbildning i hur köket fungerar och rutiner kring det här borde tas fram. Motionären drog tillbaka första satsen. Felix ändringsyrkade på stryka där framför allt ArmU vistas under 234. Protokoll Kårstyrelsen 5 (8)

6 Sista satsen kommer sättas upp på den informella beslutsuppföljningen. stryka arbetsgruppen då den är färdig. bifalla arbetsgruppens yrkande. 24 VP-processen Björn föredrog punkten. 25 Motion: Arbetsmiljöförhöjande åtgärd för Heltidare och funktionärer genom inköp av ny kaffebryggningsapparatur för expeditionsköket Diskussion i frågan. Hur tar vi vidare arbetet med verksamhetsplanen? Målet är få en verksamhetsplan fastställd i god tid som man kan arbeta operativt med i framtiden. Ett förslag är styrelsen bereder verksamhetsplanen och gör en övergripande verksamhetsplan till Fullmäktige till absolut senast FM4. Heltidarna gör sedan konkretiseringar till styrelsen. Hur bör man göra med heltidarna som sitter på kalenderår? Ett förslag är ha två verksamhetsplaner som klubbas inför varje överlämning. Det fjärde benet får inte glömmas bort i verksamhetsplanen så som servicefunktionen i form av informationsansvarig, generalsekreterare och pedell. Daniel yrkade på dra streck i deben. inte dra streck i deben. Ett förslag på verksamhetsplan ska tas fram till FM4 och en konkretiserad verksamhetsplan till FM5. Det här kommer diskuteras mer på verksamhetsplansdagen den 15:e januari. Även diskussion om två verksamhetsplaner. dra streck i deben. dra streck i deben. Alexandra yrkade på bordlägga motionen. bordlägga motionen. Johan yrkade på riva upp beslutet om bordlägga motionen. riva upp beslutet om bordlägga motionen. Johan föredrog motionen. Protokoll Kårstyrelsen 6 (8)

7 bifalla motionen Remiss: Gröna Lunds universitet Björn föredrog punkten. skicka den på remiss till LSE. bifalla Björns yrkande Remiss: Detaljplan Östra torn Daniel föredrog punkten. Daniel yrkade på styrelsen inte ska svara på remissen. bifalla Daniels yrkande Åsiktsyttrande: LTHs nedskärningar 25.4 Äskande The Reflecting Engineer Daniel föredrog punkten. LTH måste göra nedskärningar och TLTHs åsikt i frågan finns inte med i åsiktsprogrammen. Utbildningsutskottet kommer ta fram ett svar på detta och uppmanar styrelsen granska svaret kritiskt. Erik Svantesson föredrog punkten. styrelsen ska avsätta upp till från styrelsen disponibelt med villkoret kåren får synas. TLTH näringsliv kan hjälpa till med få in de sista Återrapportering ska ske när projektet är avklarat. Projektkassa för fria föreningar borde ses över. bifalla Björns yrkande Äskande I-sektionens sångbok Björn föredrog punkten. styrelsen ska sponsra I-sektionens sångböcker med 20 % på 200 böcker och pengarna tas från styrelsen disponibelt. bifalla Björns yrkande. 26 Beslutsuppföljning fastställa beslutsuppföljningen med de ändringar som gjort under mötets gång. Protokoll Kårstyrelsen 7 (8)

8 Möte Beslut Uppdraget åt Redovisas S9 Arbetsgrupp för organisationsutveckling Johan Förberg S7 S1 Arbetsgrupp för utredande av kårens Cesar Ojeda S6 medlemsnytta S2 Utreda hur nollningen ska utvärderas Rickard Möller S7 S2 Civilingenjörsringen Felix Mörée S12 S2 Översyn av kårens lokaler Felix Mörée S6 S3 Funktionärsregistret - S10 27 Övrigt Björn var med på TV i fredags. Sydnytt 19.15! Daniel fick ett mail angående en remiss om nya stadgar för SFS. TLTH får inkomma med synpunkten fram till den 17:e januari. Daniel vill ha med styrelsemedlemmar i en grupp som ska svara på detta. Sara och Christoffer vill vara med i gruppen och Daniel är sammankallande. Björn var med i Lundagård i fredags! Björn och Daniel har möte 8.15 imorgon. 28 SOFMA Styrelseordförande Christoffer Cronström förklarade mötet avslutat klockan Vid protokollet Justeras Justeras Sara Gunnarsson Mötessekreterare Christoffer Cronström Mötesordförande Björn Hansson Mötesjusterare Protokoll Kårstyrelsen 8 (8)

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 2/4 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer