Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning:"

Transkript

1 HaKeN

2 Innehållsförteckning: Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Resultat 5 Media 7 Diskussion och slutsatser 7 2

3 Sammanfattning I de gotländska butikerna lyckas en av tre ungdomar köpa tobak alternativt folköl eller nikotinläkemedel utan att behöva visa legitimation. Genom ett tvåårigt projekt kallat HaKeN har Gotlands kommun tillsammans med detaljhandlarna på Gotland gjort gemensam sak för att försöka förbättra ålderskontrollerna. Projektets syfte har varit att ingen ungdom skall få köpa tobak utan att legitimationskontroll görs. Målet är att skydda ungdomarna mot för tidigt bruk av nikotinprodukter. Genom en referensgrupp med representanter från kommun och detaljhandlare har en internetbaserad utbildning skapats. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som varje anställd i respektive butik får genomgå. På så sätt höjs medvetenheten om de regler som gäller vid försäljning. Dessutom höjs personalens kunskapsnivå, vilket kommer handlaren tillgodo genom ökad seriositet samt ökad goodwill gentemot sina kunder. Det har även tryckts upp ett projektmaterial som skall marknadsföra projektet och dess syfte. Resultatet avseende förbättrade ålderskontroller kommer att visa sig över tid. Någon mätning under projektets gång har av juridiska orsaker inte kunnat göras. Att göra mätningar har dock från början varit en väsentlig del av projektidén. Genom att arbeta tillsammans med andra aktörer i branschen är sannolikheten att nå bättre resultat större. Man tar tillvara de olika intressenternas kunskaper och idéer och kan utifrån detta sätta upp realistiska mål med sitt arbete. Bakgrund Statens Folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att under bedriva ett Nationellt tobaksuppdrag. Syftet är att bidra till att uppnå de nationella etappmålen (Regeringsbeslut S2008/7699/FH-delvis- S2008/4702/FH-slutlig), det vill säga nå målet för samhällets insatser inom tobaksområdet. De prioriterade områdena i uppdraget är stöd till lokalt arbete och nationell samordning av tobaksfrågan, kraftsamling för tobaksavvänjning samt en förstärkt tillsyn avseende tobakslagen. Tillståndsmyndigheten för alkohol- och tobak i Gotlands kommun (från och med 1 januari 2011 Region Gotland) har som ett led i sin tillsynsverksamhet under åren utfört provköp inom detaljhandeln där försäljning av tobaksvaror, folköl eller nikotinläkemedel sker. Antalet försäljningsställen för tobak har under de åren legat på drygt 100-talet. När tillståndsmyndigheten i maj 2008 sammanställde resultaten från dessa provköp har det visat sig att i genomsnitt 34 %, d v s 1 av 3, får köpa dylika varor utan att behöva visa legitimation, se bilaga. Med denna sammanställning som grund ansåg tillståndsmyndigheten att någon form av åtgärd behövde vidtas för att få ålderskontrollerna att fungera på ett mer tillfredsställande sätt. I december 2008 beviljade Statens Folkhälsoinstitut, efter en ansökan om projektmedel från tillståndsmyndigheten i Gotlands kommun, ekonomiskt stöd om kronor till ett projekt kallat HaKeN (Handlare och Kommun enade för ett Nyttigare samhälle). Tillståndsmyndighetens organisatoriska tillhörighet är kommunstyrelsen, varför projektet således varit förankrat där. Projektet har även delfinansierats av tillståndsmyndigheten. Detta var en förutsättning för att beviljas dessa projektmedel om kronor. Syftet med projektet har även beskrivits i media. Projekttiden har omfattat Projektets syfte har varit att genom en referensgrupp med speciellt utvalda 3

4 detaljhandlare lokaliserade över hela Gotland och kommunen tillsammans arbeta för att reglerna om bland annat 18-års åldersgräns följs. Att begära legitimation av kunder som köper tobak (alternativt folköl eller nikotinläkemedel) skall bli ett mer naturligt inslag i det dagliga arbetet i butikerna. I slutändan skall ingen ungdom få köpa tobak utan att legitimationskontroll görs. Målet är att skydda ungdomar mot för tidig introduktion och konsumtion av nikotinprodukter. Referensgruppen med representanter från ICA, Konsum, Coop, Överskottsbolaget samt Statoil bestämde vid sitt första möte den 1 februari 2009 att arbeta för att ingen ungdom skall få köpa tobak etc. utan att få visa legitimation, en så kallad nollvision. Ett andra mål var också att Gotland skall bli bäst i landet avseende legitimationskontroller. Som förslag på hur målen skulle kunna uppnås framkom att skapa och införa ett så kallat webbtest. Detta internetbaserade test skulle ha som syfte att öka kunskapsnivån och medvetenheten hos personal inom detaljhandeln som arbetar med försäljning av bland annat tobaksvaror. Klarar den anställde kunskapstestet får denne ett diplom. När samtlig personal i en butik klarat kunskapstestet blir handlaren därefter uppmärksammad på ett positivt sätt. Butiken kvalitetssäkras och handlarens goodwill ökar. Även branschen som sådan skulle kunna tjäna på denna kvalitetshöjning, varför Svensk Handel sedermera tillfrågades avseende någon form av samarbete. Såsom ett andra förslag framkom att Gotland skulle genomföra en helt egen kampanj där det skulle införas en 30-års gräns i butikerna. Ett eget kampanjmaterial skulle tas fram. Viss tveksamhet infann sig dock redan vid referensgruppens andra möte den 10 september Vid mötet deltog även Stefan Persson från Statens Folkhälsoinstitut. Under ett antal år har det bedrivits en Visa Leg- kampanj på Gotland med 25-års gräns vid försäljning av bland annat tobaksprodukter i butikerna. Trots denna kampanj visade tillståndsmyndighetens provköp att det ändå inte fungerade med ålderkontrollerna. Vid mötet bestämdes därför att förslaget med 30-års gräns skulle överges. I referensgruppen diskuterades även huruvida större utbildningsinsatser behövde genomföras ute i butikerna. Tanken var då att eventuellt samla personal från flera försäljningsställen i en större lokal och låta kommunen genom tillståndsmyndigheten hålla en kortare utbildning i tobakslagen etc. Detta skulle kunna ge större genomslagskraft än då handlaren själv informerar sin personal ansågs det. För att kunna mäta eventuella förbättringar genom de åtgärder man tänkte genomföra skulle kommunens provköp fortgå och dessutom utökas till fler tillfällen och försäljningsställen per år. Provköpen skulle vara en väsentlig del av projektet. En baslinjemätning skulle ske under projekttiden, det vill säga provköp skulle genomföras i samtliga butiker i början samt i slutet på projektet. Vid referensgruppens tredje möte den 3 november 2009 diskuterades projektets syfte och mål återigen. En ny medlem som representerar en kiosk i Visby presenterades. Kiosken har på grund av sitt geografiska läge en stor tillströmning av gymnasieungdomar. Samtliga i gruppen ansåg att målen nollvision vid provköp samt att Gotland skall bli bäst i landet på legitimationskontroller är viktiga mål och möjliga att uppnå. Diskussion om en webbaserad utbildning fortsatte likaså. Alla ansåg att det är ett smidigt sätt att sprida kunskap på området. Det bestämdes vidare att inte fortsätta med arbetet att ta fram en helt unik dekal eller ett kampanjmaterial avseende åldersgränser enbart för Gotland, utan använda samt eventuellt modifiera det material som tagits fram av Folkhälsoinstitutet. Handlarna i gruppen ville även att det skulle genomförs fler provköp i butikerna under Resultaten från varje provköpsomgång skulle sedan göras tillgängliga för allmänheten via tillståndsmyndighetens hemsida samt de lokala medierna. Endast de butiker som klarade kommunens provköp skulle namnges, vilket skulle ha stort marknadsföringsvärde eller goodwill för butiken. Det bestämdes även att det skulle arrangeras en utbildningsdag som skulle riktas mot föreståndare till de försäljningsställen som säljer 4

5 tobak alternativt folköl och nikotinläkemedel på Gotland. Slutligen diskuterades någon form av utmaning. Om en kund, under 25 år, visade sin legitimation i en butik innan personal i kassan frågade efter det, skulle denne få ett pris av ringa värde, till exempel frukt eller en godisbit. Frågan skulle diskuteras vidare på nästa möte. Referensgruppens fjärde möte hölls den 28 januari Den person som representerade Statoil hade valt att inte fortsätta i gruppen. Sedan förra mötet hade Justitieombudsmannen kommit med ett uttalande, dnr , beslutsdatum Av detta JO-beslut framgick att metoden med provköp är en form av dold myndighetsutövning som inte har stöd i svensk lag. Metoden bör sålunda inte användas. Gruppen diskuterade konsekvenser kring detta. Möjligheter finns trots beslutet för butikerna själva att utföra egna provköp som ett led i sin egenkontroll. Vissa butikskedjor, såsom exempelvis ICA, genomför redan egna provköp. Efter förevisning av en slags webbutbildning enades gruppen om verka för en utbildning med samma teknik. Utbildning samt själva testet skall finnas tillgänglig på tillståndsmyndighetens hemsida. Personal som genomfört utbildningen och blivit godkänd på testet skall erhålla ett diplom. Samtliga försäljningsställen som genomfört utbildning för sin personal skall sedan publiceras på tillståndsmyndighetens hemsida. Det diskuterades även så kallade kampanjveckor. Under en vecka i samband med Valborg och Lucia skall alla försäljningsställen av tobak, folköl samt nikotinläkemedel genomföra en kampanj med syfte att underlätta för kassapersonal att fråga efter legitimation på kunder som ser ut att vara yngre än 25 år. Via en utmaning Visar du ditt leg innan jag hinner fråga vinner du, erhåller kunden ett pris av ringa värde. Kampanjen och utbildningen skall föregås av en informationsträff för samtliga butiksföreståndare. Även media skulle informeras om projektet och kommande kampanjer. Resultat Tillståndsmyndigheten har varit mån om att följa den handlingsplan som fastslogs från början. Det är viktigt att få kontinuitet och försöka uppnå de mål som angivits. Några större samlade utbildningseller informationsinsatser för personal under projektets gång har inte genomförts. Att samla en större grupp människor från olika butiker vid ett förutbestämt tillfälle brukar vara svårt logistiskt sett. Detta insåg även handlarna i referensgruppen relativt snabbt. Det har ändå varit viktigt att på något sätt försöka nå ut med information och utbildning till personal i de olika butikerna. Därför har det varit extra viktigt att skapa och administrera ett internetbaserat kunskapstest. Internet ligger i tiden och är lätt åtkomligt var man än befinner sig. Svensk Handel som från början var intresserade kunde inte lämna besked huruvida man ville vara delaktig och i så fall på vilket sätt. Tillståndsmyndigheten fortsatte därför arbetet på egen hand. Ett kunskapstest med 14 frågor har skapats. Med hjälp av kommunens IT-avdelning löstes det rent tekniska. Testet finns att hitta på tillståndsmyndighetens egen hemsida. Varje butik där försäljning sker får en egen användarkod för att kunna få tillgång till testet. På hemsidan finns även länkar till andra myndigheter och organisationer, som informerar om lagar och bestämmelser vid försäljning av tobak. Inför utbildning och test besöktes samtliga försäljningsställen. Information gavs till ansvariga på försäljningsstället om hur utbildning och test skall genomföras. Samtiga försäljningsställen fick också informationsmaterial, i form av affischer, vippskyltar samt märken att fästa på arbetskläderna, med information till kunderna att personal frågar efter legitimation För att vi bryr oss. 5

6 Syftet med informationskampanjen var att informera kunder, att i denna butik måste alla under 25 år visa legitimation vid köp av tobak och stärka kassapersonal i deras viktiga uppdrag och skyldighet att kontrollera ålder för att förhindra att ungdomar får tag i tobak. Efter genomförd utbildning och test, får personal ett bevis på utförd utbildning. Detta bevis skrivs ut av ansvarig på försäljningsstället. Diplomet kan användas av den som erhållit det som en merit att läggas till i deras CV. Då all personal genomfört utbildningen, meddelar ansvarig handlare detta till myndigheten. Butiken erhåller en affisch, på vilket det framgår att i denna butik har all personal koll på bestämmelser kring försäljning av bland annat tobak. För att Vi har koll. Vi har koll I den här butiken tar vi ansvar För att vi bryr oss. Affischen kan anslås på väl synlig plats i affärslokalen. Handlaren visar då för sina kunder att han är seriös och tar ansvar för sin försäljning. Butikens namn förs också in på lista över butiker som har utbildad och godkänd personal. Sidan finns tillgänglig för alla på Region Gotlands hemsida: Ali:s kvarterskrog och kiosk Statoil Visby Söder Shell Slite/Wennerdahls motor Konsum Lärbro Kränku ICA Hoburgshallen Genom att kommunen tillsammans med handlarna själva arbetat för förbättrade rutiner vid tobaksförsäljning har man visat att man bryr sig om ungdomarna. Utbildningen är viktig för att man 6

7 skall följa de regler som gäller vid försäljning samt förstå varför de finns. Rutinerna gäller naturligtvis även vid försäljning av folköl, nikotinläkemedel samt receptfria läkemedel. Det handlar om att få butikspersonal att förstå att deras arbete och attityd spelar stor roll för många människor. Samtidigt förhindrar man illojal konkurrens. Det internetbaserade kunskapstestet finns tillgängligt på tillståndsmyndighetens hemsida. Konceptet med utbildning och efterföljande kunskapstest kommer att vara en viktig komponent som skall bli en bestående del av tillståndsmyndighetens fortsatta verksamhet. Konceptet med utmaningen Visar du ditt leg innan jag hinner fråga vinner du har av olika anledningar inte genomförts. Det direkta ansvaret att genomföra konceptet har legat på de olika handlarna. Något som tyvärr inte heller gått att genomföra som det var planerat är baslinjemätningen. I december 2009 fastslog Justitieombudsmannen i beslut att provköp i butiker är en form av dold myndighetsutövning som inte bör förekomma. För att kunna mäta förbättringar avseende legitimationskontroller ute i butikerna var just metoden med provköp en väsentlig del av projekt HaKeN. Med anledning av att provköp inte kunnat genomföras under hela projekttiden har projektgruppens mål att Gotland skall bli bäst i landet på legitimationskontroller tyvärr inte kunnat uppnås. Media En informationsträff dit media bjudits in har anordnats. Den ägde rum den 20 september Två medlemmar ur referensgruppen samt en representant från kommunen deltog på mötet. Där informerades om utbildningen inklusive det internetbaserade kunskapstestet. Utbildningen har fått namnet Ansvarsfrågan. Ledorden under framtagandet av utbildningen har varit För att vi bryr oss eftersom detta är en gemensam angelägenhet. Den 20 september 2010 skickades även ett pressmeddelande ut till gotländsk media. Där beskrevs syftet med HaKeN samt vad som gjorts för att strama upp rutinerna vid butiksförsäljning av tobak. Informationen har även presenterats på kommunens hemsida. Diskussion och slutsatser I projektets början var det främst två mål som referensgruppen ville försöka uppnå. Det ena var att genom att skapa ett internetbaserat kunskapstest öka både medvetenheten och naturligtvis också kunskapsnivån hos personal som arbetar med försäljning av tobak tillika folköl, nikotin- och receptfria läkemedel inom detaljhandeln. Att begära legitimation av kunder skall bli ett mer naturligt inslag i det dagliga arbetet i butikerna. Det kommer även branschen till godo genom bättre renommé. Framför allt höjs kvalitetsnivån inom branschen. Ett kunskapstest har också skapats. I så motto har det målet uppnåtts. Det andra målet var att Gotland skulle bli bäst i landet på legitimationskontroller. Detta skulle främst uppnås genom utbildningsinsatser inklusive kunskapstestet. Men en viktig del i projektet var även att genomföra fler så kallade provköp i de gotländska butikerna. Då kunde effekten av de åtgärder referensgruppen tillsammans åstadkommit mätas under hela projekttiden. På så sätt skulle man kunna följa huruvida legitimationskontrollerna förbättrades över tid. Målet var en så kallad nollvision, det vill säga ingen ungdom skall få köpa tobak eller andra liknande varor utan att få visa legitimation. Tyvärr har inte några provköp kunnat genomföras under 2010 på grund av ett JO- 7

8 uttalande i december Med anledning av beslutet saknas det ett effektivt verktyg att använda sig av sin tillsynsverksamhet. I de gotländska grundskolorna, årskurs 9, genomförs en så kallad liten alkohol- och drogvaneenkät vart annat år. Enkäten berör användning och förekomst av alkohol, narkotika, tobak och dopingmedel. Dessutom finns ett antal attitydfrågor med på enkäten. Enkäten omfattar dock inga frågor hur man får tag på tobak eller andra droger. Vart fjärde år genomförs även en stor barnhälsoenkät i grundskolans årskurs 9 samt årskurs 2 i gymnasiet. Där ställs frågor om på vilket sätt ungdomar får tag på droger, exempelvis cigaretter. Att kunna genomföra årliga mätningar avseende tillgänglighet i allmänhet och legitimationskontroller i synnerhet skulle vara ett önskvärt och nödvändigt inslag i tillståndsmyndighetens fortsatta tillsynsarbete. Fler provköp är även något som detaljhandlarna själva har efterfrågat. Projektets kärna har varit att kommunen och företrädare för detaljhandelsbranschen arbetat tillsammans med frågan om att skydda ungdomar mot för tidigt tobaksbruk och att ingen under 18 år därför skall kunna köpa tobak utan att behöva visa legitimation. Det har varit och är en gemensam angelägenhet för hela samhället att ta dessa frågor på allvar. Projektet har synliggjort bristerna avseende legitimationskontroller i butikerna, men också försökt hitta konkreta förslag till lösningar. Genom att medvetandegöra vikten av legitimationskontroller och det ansvar som åvilar butikspersonal har det förhoppningsvis skapats förutsättningar för minskat tobaksbruk bland ungdomarna. Visby Bo Hemph och Jörgen Wiss Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, Region Gotland 8

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Delmål för funktionshinderpolitiken - delredovisning 2015 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2015 Konsumentverket 2015, Dnr 2015/182 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport Miljongranskningen Resultat av November 2008 Innehållsförteckning Contents 1. Sammanfattning 4 2. Bakgrund 7 3. Syfte 8 4. Mål 9 5. Inför etapp 2 9 5.1 Val av tillsynsmetod 9 5.2 Val av 200 arbetsgivare

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer