Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning:"

Transkript

1 HaKeN

2 Innehållsförteckning: Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Resultat 5 Media 7 Diskussion och slutsatser 7 2

3 Sammanfattning I de gotländska butikerna lyckas en av tre ungdomar köpa tobak alternativt folköl eller nikotinläkemedel utan att behöva visa legitimation. Genom ett tvåårigt projekt kallat HaKeN har Gotlands kommun tillsammans med detaljhandlarna på Gotland gjort gemensam sak för att försöka förbättra ålderskontrollerna. Projektets syfte har varit att ingen ungdom skall få köpa tobak utan att legitimationskontroll görs. Målet är att skydda ungdomarna mot för tidigt bruk av nikotinprodukter. Genom en referensgrupp med representanter från kommun och detaljhandlare har en internetbaserad utbildning skapats. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som varje anställd i respektive butik får genomgå. På så sätt höjs medvetenheten om de regler som gäller vid försäljning. Dessutom höjs personalens kunskapsnivå, vilket kommer handlaren tillgodo genom ökad seriositet samt ökad goodwill gentemot sina kunder. Det har även tryckts upp ett projektmaterial som skall marknadsföra projektet och dess syfte. Resultatet avseende förbättrade ålderskontroller kommer att visa sig över tid. Någon mätning under projektets gång har av juridiska orsaker inte kunnat göras. Att göra mätningar har dock från början varit en väsentlig del av projektidén. Genom att arbeta tillsammans med andra aktörer i branschen är sannolikheten att nå bättre resultat större. Man tar tillvara de olika intressenternas kunskaper och idéer och kan utifrån detta sätta upp realistiska mål med sitt arbete. Bakgrund Statens Folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att under bedriva ett Nationellt tobaksuppdrag. Syftet är att bidra till att uppnå de nationella etappmålen (Regeringsbeslut S2008/7699/FH-delvis- S2008/4702/FH-slutlig), det vill säga nå målet för samhällets insatser inom tobaksområdet. De prioriterade områdena i uppdraget är stöd till lokalt arbete och nationell samordning av tobaksfrågan, kraftsamling för tobaksavvänjning samt en förstärkt tillsyn avseende tobakslagen. Tillståndsmyndigheten för alkohol- och tobak i Gotlands kommun (från och med 1 januari 2011 Region Gotland) har som ett led i sin tillsynsverksamhet under åren utfört provköp inom detaljhandeln där försäljning av tobaksvaror, folköl eller nikotinläkemedel sker. Antalet försäljningsställen för tobak har under de åren legat på drygt 100-talet. När tillståndsmyndigheten i maj 2008 sammanställde resultaten från dessa provköp har det visat sig att i genomsnitt 34 %, d v s 1 av 3, får köpa dylika varor utan att behöva visa legitimation, se bilaga. Med denna sammanställning som grund ansåg tillståndsmyndigheten att någon form av åtgärd behövde vidtas för att få ålderskontrollerna att fungera på ett mer tillfredsställande sätt. I december 2008 beviljade Statens Folkhälsoinstitut, efter en ansökan om projektmedel från tillståndsmyndigheten i Gotlands kommun, ekonomiskt stöd om kronor till ett projekt kallat HaKeN (Handlare och Kommun enade för ett Nyttigare samhälle). Tillståndsmyndighetens organisatoriska tillhörighet är kommunstyrelsen, varför projektet således varit förankrat där. Projektet har även delfinansierats av tillståndsmyndigheten. Detta var en förutsättning för att beviljas dessa projektmedel om kronor. Syftet med projektet har även beskrivits i media. Projekttiden har omfattat Projektets syfte har varit att genom en referensgrupp med speciellt utvalda 3

4 detaljhandlare lokaliserade över hela Gotland och kommunen tillsammans arbeta för att reglerna om bland annat 18-års åldersgräns följs. Att begära legitimation av kunder som köper tobak (alternativt folköl eller nikotinläkemedel) skall bli ett mer naturligt inslag i det dagliga arbetet i butikerna. I slutändan skall ingen ungdom få köpa tobak utan att legitimationskontroll görs. Målet är att skydda ungdomar mot för tidig introduktion och konsumtion av nikotinprodukter. Referensgruppen med representanter från ICA, Konsum, Coop, Överskottsbolaget samt Statoil bestämde vid sitt första möte den 1 februari 2009 att arbeta för att ingen ungdom skall få köpa tobak etc. utan att få visa legitimation, en så kallad nollvision. Ett andra mål var också att Gotland skall bli bäst i landet avseende legitimationskontroller. Som förslag på hur målen skulle kunna uppnås framkom att skapa och införa ett så kallat webbtest. Detta internetbaserade test skulle ha som syfte att öka kunskapsnivån och medvetenheten hos personal inom detaljhandeln som arbetar med försäljning av bland annat tobaksvaror. Klarar den anställde kunskapstestet får denne ett diplom. När samtlig personal i en butik klarat kunskapstestet blir handlaren därefter uppmärksammad på ett positivt sätt. Butiken kvalitetssäkras och handlarens goodwill ökar. Även branschen som sådan skulle kunna tjäna på denna kvalitetshöjning, varför Svensk Handel sedermera tillfrågades avseende någon form av samarbete. Såsom ett andra förslag framkom att Gotland skulle genomföra en helt egen kampanj där det skulle införas en 30-års gräns i butikerna. Ett eget kampanjmaterial skulle tas fram. Viss tveksamhet infann sig dock redan vid referensgruppens andra möte den 10 september Vid mötet deltog även Stefan Persson från Statens Folkhälsoinstitut. Under ett antal år har det bedrivits en Visa Leg- kampanj på Gotland med 25-års gräns vid försäljning av bland annat tobaksprodukter i butikerna. Trots denna kampanj visade tillståndsmyndighetens provköp att det ändå inte fungerade med ålderkontrollerna. Vid mötet bestämdes därför att förslaget med 30-års gräns skulle överges. I referensgruppen diskuterades även huruvida större utbildningsinsatser behövde genomföras ute i butikerna. Tanken var då att eventuellt samla personal från flera försäljningsställen i en större lokal och låta kommunen genom tillståndsmyndigheten hålla en kortare utbildning i tobakslagen etc. Detta skulle kunna ge större genomslagskraft än då handlaren själv informerar sin personal ansågs det. För att kunna mäta eventuella förbättringar genom de åtgärder man tänkte genomföra skulle kommunens provköp fortgå och dessutom utökas till fler tillfällen och försäljningsställen per år. Provköpen skulle vara en väsentlig del av projektet. En baslinjemätning skulle ske under projekttiden, det vill säga provköp skulle genomföras i samtliga butiker i början samt i slutet på projektet. Vid referensgruppens tredje möte den 3 november 2009 diskuterades projektets syfte och mål återigen. En ny medlem som representerar en kiosk i Visby presenterades. Kiosken har på grund av sitt geografiska läge en stor tillströmning av gymnasieungdomar. Samtliga i gruppen ansåg att målen nollvision vid provköp samt att Gotland skall bli bäst i landet på legitimationskontroller är viktiga mål och möjliga att uppnå. Diskussion om en webbaserad utbildning fortsatte likaså. Alla ansåg att det är ett smidigt sätt att sprida kunskap på området. Det bestämdes vidare att inte fortsätta med arbetet att ta fram en helt unik dekal eller ett kampanjmaterial avseende åldersgränser enbart för Gotland, utan använda samt eventuellt modifiera det material som tagits fram av Folkhälsoinstitutet. Handlarna i gruppen ville även att det skulle genomförs fler provköp i butikerna under Resultaten från varje provköpsomgång skulle sedan göras tillgängliga för allmänheten via tillståndsmyndighetens hemsida samt de lokala medierna. Endast de butiker som klarade kommunens provköp skulle namnges, vilket skulle ha stort marknadsföringsvärde eller goodwill för butiken. Det bestämdes även att det skulle arrangeras en utbildningsdag som skulle riktas mot föreståndare till de försäljningsställen som säljer 4

5 tobak alternativt folköl och nikotinläkemedel på Gotland. Slutligen diskuterades någon form av utmaning. Om en kund, under 25 år, visade sin legitimation i en butik innan personal i kassan frågade efter det, skulle denne få ett pris av ringa värde, till exempel frukt eller en godisbit. Frågan skulle diskuteras vidare på nästa möte. Referensgruppens fjärde möte hölls den 28 januari Den person som representerade Statoil hade valt att inte fortsätta i gruppen. Sedan förra mötet hade Justitieombudsmannen kommit med ett uttalande, dnr , beslutsdatum Av detta JO-beslut framgick att metoden med provköp är en form av dold myndighetsutövning som inte har stöd i svensk lag. Metoden bör sålunda inte användas. Gruppen diskuterade konsekvenser kring detta. Möjligheter finns trots beslutet för butikerna själva att utföra egna provköp som ett led i sin egenkontroll. Vissa butikskedjor, såsom exempelvis ICA, genomför redan egna provköp. Efter förevisning av en slags webbutbildning enades gruppen om verka för en utbildning med samma teknik. Utbildning samt själva testet skall finnas tillgänglig på tillståndsmyndighetens hemsida. Personal som genomfört utbildningen och blivit godkänd på testet skall erhålla ett diplom. Samtliga försäljningsställen som genomfört utbildning för sin personal skall sedan publiceras på tillståndsmyndighetens hemsida. Det diskuterades även så kallade kampanjveckor. Under en vecka i samband med Valborg och Lucia skall alla försäljningsställen av tobak, folköl samt nikotinläkemedel genomföra en kampanj med syfte att underlätta för kassapersonal att fråga efter legitimation på kunder som ser ut att vara yngre än 25 år. Via en utmaning Visar du ditt leg innan jag hinner fråga vinner du, erhåller kunden ett pris av ringa värde. Kampanjen och utbildningen skall föregås av en informationsträff för samtliga butiksföreståndare. Även media skulle informeras om projektet och kommande kampanjer. Resultat Tillståndsmyndigheten har varit mån om att följa den handlingsplan som fastslogs från början. Det är viktigt att få kontinuitet och försöka uppnå de mål som angivits. Några större samlade utbildningseller informationsinsatser för personal under projektets gång har inte genomförts. Att samla en större grupp människor från olika butiker vid ett förutbestämt tillfälle brukar vara svårt logistiskt sett. Detta insåg även handlarna i referensgruppen relativt snabbt. Det har ändå varit viktigt att på något sätt försöka nå ut med information och utbildning till personal i de olika butikerna. Därför har det varit extra viktigt att skapa och administrera ett internetbaserat kunskapstest. Internet ligger i tiden och är lätt åtkomligt var man än befinner sig. Svensk Handel som från början var intresserade kunde inte lämna besked huruvida man ville vara delaktig och i så fall på vilket sätt. Tillståndsmyndigheten fortsatte därför arbetet på egen hand. Ett kunskapstest med 14 frågor har skapats. Med hjälp av kommunens IT-avdelning löstes det rent tekniska. Testet finns att hitta på tillståndsmyndighetens egen hemsida. Varje butik där försäljning sker får en egen användarkod för att kunna få tillgång till testet. På hemsidan finns även länkar till andra myndigheter och organisationer, som informerar om lagar och bestämmelser vid försäljning av tobak. Inför utbildning och test besöktes samtliga försäljningsställen. Information gavs till ansvariga på försäljningsstället om hur utbildning och test skall genomföras. Samtiga försäljningsställen fick också informationsmaterial, i form av affischer, vippskyltar samt märken att fästa på arbetskläderna, med information till kunderna att personal frågar efter legitimation För att vi bryr oss. 5

6 Syftet med informationskampanjen var att informera kunder, att i denna butik måste alla under 25 år visa legitimation vid köp av tobak och stärka kassapersonal i deras viktiga uppdrag och skyldighet att kontrollera ålder för att förhindra att ungdomar får tag i tobak. Efter genomförd utbildning och test, får personal ett bevis på utförd utbildning. Detta bevis skrivs ut av ansvarig på försäljningsstället. Diplomet kan användas av den som erhållit det som en merit att läggas till i deras CV. Då all personal genomfört utbildningen, meddelar ansvarig handlare detta till myndigheten. Butiken erhåller en affisch, på vilket det framgår att i denna butik har all personal koll på bestämmelser kring försäljning av bland annat tobak. För att Vi har koll. Vi har koll I den här butiken tar vi ansvar För att vi bryr oss. Affischen kan anslås på väl synlig plats i affärslokalen. Handlaren visar då för sina kunder att han är seriös och tar ansvar för sin försäljning. Butikens namn förs också in på lista över butiker som har utbildad och godkänd personal. Sidan finns tillgänglig för alla på Region Gotlands hemsida: Ali:s kvarterskrog och kiosk Statoil Visby Söder Shell Slite/Wennerdahls motor Konsum Lärbro Kränku ICA Hoburgshallen Genom att kommunen tillsammans med handlarna själva arbetat för förbättrade rutiner vid tobaksförsäljning har man visat att man bryr sig om ungdomarna. Utbildningen är viktig för att man 6

7 skall följa de regler som gäller vid försäljning samt förstå varför de finns. Rutinerna gäller naturligtvis även vid försäljning av folköl, nikotinläkemedel samt receptfria läkemedel. Det handlar om att få butikspersonal att förstå att deras arbete och attityd spelar stor roll för många människor. Samtidigt förhindrar man illojal konkurrens. Det internetbaserade kunskapstestet finns tillgängligt på tillståndsmyndighetens hemsida. Konceptet med utbildning och efterföljande kunskapstest kommer att vara en viktig komponent som skall bli en bestående del av tillståndsmyndighetens fortsatta verksamhet. Konceptet med utmaningen Visar du ditt leg innan jag hinner fråga vinner du har av olika anledningar inte genomförts. Det direkta ansvaret att genomföra konceptet har legat på de olika handlarna. Något som tyvärr inte heller gått att genomföra som det var planerat är baslinjemätningen. I december 2009 fastslog Justitieombudsmannen i beslut att provköp i butiker är en form av dold myndighetsutövning som inte bör förekomma. För att kunna mäta förbättringar avseende legitimationskontroller ute i butikerna var just metoden med provköp en väsentlig del av projekt HaKeN. Med anledning av att provköp inte kunnat genomföras under hela projekttiden har projektgruppens mål att Gotland skall bli bäst i landet på legitimationskontroller tyvärr inte kunnat uppnås. Media En informationsträff dit media bjudits in har anordnats. Den ägde rum den 20 september Två medlemmar ur referensgruppen samt en representant från kommunen deltog på mötet. Där informerades om utbildningen inklusive det internetbaserade kunskapstestet. Utbildningen har fått namnet Ansvarsfrågan. Ledorden under framtagandet av utbildningen har varit För att vi bryr oss eftersom detta är en gemensam angelägenhet. Den 20 september 2010 skickades även ett pressmeddelande ut till gotländsk media. Där beskrevs syftet med HaKeN samt vad som gjorts för att strama upp rutinerna vid butiksförsäljning av tobak. Informationen har även presenterats på kommunens hemsida. Diskussion och slutsatser I projektets början var det främst två mål som referensgruppen ville försöka uppnå. Det ena var att genom att skapa ett internetbaserat kunskapstest öka både medvetenheten och naturligtvis också kunskapsnivån hos personal som arbetar med försäljning av tobak tillika folköl, nikotin- och receptfria läkemedel inom detaljhandeln. Att begära legitimation av kunder skall bli ett mer naturligt inslag i det dagliga arbetet i butikerna. Det kommer även branschen till godo genom bättre renommé. Framför allt höjs kvalitetsnivån inom branschen. Ett kunskapstest har också skapats. I så motto har det målet uppnåtts. Det andra målet var att Gotland skulle bli bäst i landet på legitimationskontroller. Detta skulle främst uppnås genom utbildningsinsatser inklusive kunskapstestet. Men en viktig del i projektet var även att genomföra fler så kallade provköp i de gotländska butikerna. Då kunde effekten av de åtgärder referensgruppen tillsammans åstadkommit mätas under hela projekttiden. På så sätt skulle man kunna följa huruvida legitimationskontrollerna förbättrades över tid. Målet var en så kallad nollvision, det vill säga ingen ungdom skall få köpa tobak eller andra liknande varor utan att få visa legitimation. Tyvärr har inte några provköp kunnat genomföras under 2010 på grund av ett JO- 7

8 uttalande i december Med anledning av beslutet saknas det ett effektivt verktyg att använda sig av sin tillsynsverksamhet. I de gotländska grundskolorna, årskurs 9, genomförs en så kallad liten alkohol- och drogvaneenkät vart annat år. Enkäten berör användning och förekomst av alkohol, narkotika, tobak och dopingmedel. Dessutom finns ett antal attitydfrågor med på enkäten. Enkäten omfattar dock inga frågor hur man får tag på tobak eller andra droger. Vart fjärde år genomförs även en stor barnhälsoenkät i grundskolans årskurs 9 samt årskurs 2 i gymnasiet. Där ställs frågor om på vilket sätt ungdomar får tag på droger, exempelvis cigaretter. Att kunna genomföra årliga mätningar avseende tillgänglighet i allmänhet och legitimationskontroller i synnerhet skulle vara ett önskvärt och nödvändigt inslag i tillståndsmyndighetens fortsatta tillsynsarbete. Fler provköp är även något som detaljhandlarna själva har efterfrågat. Projektets kärna har varit att kommunen och företrädare för detaljhandelsbranschen arbetat tillsammans med frågan om att skydda ungdomar mot för tidigt tobaksbruk och att ingen under 18 år därför skall kunna köpa tobak utan att behöva visa legitimation. Det har varit och är en gemensam angelägenhet för hela samhället att ta dessa frågor på allvar. Projektet har synliggjort bristerna avseende legitimationskontroller i butikerna, men också försökt hitta konkreta förslag till lösningar. Genom att medvetandegöra vikten av legitimationskontroller och det ansvar som åvilar butikspersonal har det förhoppningsvis skapats förutsättningar för minskat tobaksbruk bland ungdomarna. Visby Bo Hemph och Jörgen Wiss Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, Region Gotland 8

Kontrollköp - tobak och folköl

Kontrollköp - tobak och folköl Kontrollköp - tobak och folköl Disposition Lagstöd för kontrollköp Vad innebär kontrollköp? Provköp vs. Kontrollköp Arbetet med kontrollköp på Folkhälsomyndigheten Vägledning och information om kontrollköp

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 och 8 kap 8 Alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror, folköl och läkemedel

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 1(7) Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga Samhällsbyggnadskontoret Box 706, 572 28 OSKARSHAMN DATUM ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt 12c Tobakslagen Anmälan skickas till: Samhällsbyggnadskontoret Box 706 Oskarshamn Företag och ägaruppgifter

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Slutrapport Ansvarsfull tobakshantering i Lerum Projekttid 2009-2010

Slutrapport Ansvarsfull tobakshantering i Lerum Projekttid 2009-2010 Slutrapport Ansvarsfull tobakshantering i Lerum Projekttid 2009-2010 Annacarin Hallberg Januari 2011 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Beskrivning av projektet 6 2.1 Bakgrund, syfte och mål... 6 2.2 Målgrupp

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c Tobakslagen (1993:581) SOCIALFÖRVALTNINGEN Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 MILJÖNÄMNDEN 2009 Inledning Ett tillsynsprojekt har utförts i 21 butiker av miljökontoret, i Hörby kommun. Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING 1 (5) EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING Därför egenkontroll De välkända hälsoriskerna med att använda tobak är bagrunden till att det finns särskilda krav om hur försäljning till konsumenter får

Läs mer

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram enligt tobakslagen 12c. Syftet med programmet

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) 1 (5) Bra att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid SAF-IFO-0151-111212 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN EGENKONTROLL 1 (5) Detaljhandel eller servering av öl klass II 2,25 3,5% (folköl) OBS! Spara egenkontrollprogrammet i butiken. Bra att veta om

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror skall enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581), 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror och folköl till

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobak ska ha ett egenkontrollsprogram (5 kap 5 alkohollagen 2010:1622 och

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av Individnämnden 2013-04-04, IN 131/13 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Skyddslagstiftningar... 5 1.2 Kommunens ansvar... 5 2 Folköl 6 2.1 Försäljning och servering av folköl... 6 2.2 Anmälan och egenkontroll...

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Ds 2012:11 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006 Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE Våren 2006 i Vallentuna kommun Studien är genomförd och sammanställd inom ramen för Tryggare Vallentuna. SAMMANFATTNING Våren 2006

Läs mer

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88 Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl TOBAK Försäljning av tobak Vad är tobak? En tobaksvara är en vara som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak,

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror skall enligt tobakslagen 12c ha ett egentillsynsprogram. Syftet är att skapa goda rutiner

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak

Regler och råd vid försäljning av tobak Regler och råd vid försäljning av tobak Innehåll 3 Inledning 4 Försäljning av tobak 5 Regler vid försäljning av tobaksvaror 6 Vad händer om man bryter mot lagen? 7 Tillsyn 8 Egenkontrollprogram exempel

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information från Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Miljöenheten Februari 2010 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska

Läs mer

Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010

Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010 Ingen eld utan rök i Värmland Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010 1 Innehållsförteckning Bakgrund. s.4 Provinköp och återbesök i Värmland 2009. s.4 Tillkomsten av tematisk tillsyn s.5 Metodologiska

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Folkhälsomyndigheten, 2014 ISBN 978-91-7603-388-3 (pdf) ISBN 978-91-7603-389-0 (print) Foto omslag: thinkstock.com Foto inlaga: Transportstyrelsen Grafisk

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Inledning I alkohollagen (2010:1622) regleras försäljning av folköl i butik liksom servering av folköl. Handlarna som säljer folköl måste

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581)

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 1 Socialkontoret Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan 2010 Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 med årlig revidering Reviderat av barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2010 Framtagna

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Prevention. Få framsteg i kampen mot tobaksrökning

Prevention. Få framsteg i kampen mot tobaksrökning Prevention Få framsteg i kampen mot tobaksrökning 6 500 personer i Sverige dör årligen av tobak. 36 procent fler kvinnor avled av lungcancer 2010 jämfört med 2000. 16 000 ungdomar börjar årligen röka.

Läs mer

Vilka regler gäller när man säljer folköl?

Vilka regler gäller när man säljer folköl? Att sälja folköl Innehåll Att sälja folköl 3 Vilka regler gäller när man säljer folköl? 5 Vem kontrollerar att butikerna följer lagen? 12 Kontrollköp 15 Vad händer om man bryter mot alkohollagen? 16 Varför

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Information från September 2009 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer nikotinläkemedel ska ha ett egenkontrollprogram enligt

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2005-03-09 1978-2004 ICA Sverige AB 721 84 VÄSTERÅS Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att ICA Sverige AB i kassasystemet

Läs mer

CAN Rapport 126. Tobakstillgänglighet bland ungdomar. en pilotundersökning i sex kommuner. Pauli Perälä

CAN Rapport 126. Tobakstillgänglighet bland ungdomar. en pilotundersökning i sex kommuner. Pauli Perälä CAN Rapport 126 Tobakstillgänglighet bland ungdomar en pilotundersökning i sex kommuner Pauli Perälä CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol, narkotika

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015 Dnr: MN 14/29 Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Postadress Nyköpings kommun Nämndansvarig tjänsteman 611 83

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

Promemoria. Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier

Promemoria. Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier Promemoria Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier 1 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Författningsförslag... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)... 7 2.2 Förslag till

Läs mer

Tobaksfri gymnasieskola

Tobaksfri gymnasieskola Tobaksfri gymnasieskola Ett samverkansprojekt mellan A Non Smoking Generation, Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg, Järfälla kommun och Gotland kommun. Rapport över genomfört projekt 2011-01-28

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer