Projekt Köping Centrum. Kartläggning, nulägesbeskrivning och till genomförandeplan för trygghetsprojekt i Köping centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Köping Centrum. Kartläggning, nulägesbeskrivning och till genomförandeplan för trygghetsprojekt i Köping centrum"

Transkript

1

2

3

4

5 Projekt Köping Centrum Kartläggning, nulägesbeskrivning och till genomförandeplan för trygghetsprojekt i Köping centrum

6 Köpings kommun Rapporten skriven av: William Wikström, Antagen av: Brottsförebyggande rådet Rapporten finns även att läsa och ladda ner på

7

8 Projekt Köping centrum Innehåll Projekt Köping centrum 5 Kartläggningsgruppen 6 Social konsekvensanalys 7 Trygghetsvandring med Ungdomsfullmäktige 8 Trygghetsinventering 9 Kartläggningsgruppens förslag till handlingsplan 10 Bilagor 11 4

9 Projekt Köping centrum Projekt Köping centrum Brottsförebyggande rådet i Köping (Brå) beslutade i november 2013 om att arbeta med Köping centrum i ett särskilt projekt med avseende på att minska brottsligheten och öka tryggheten. Rådet beslutade att projektet skulle röra de delar av centrala Köping som omgärdas av gatorna Nygatan, Sveavägen, Torggatan. Området har en klar huvudgata, Stora gatan som löper rakt igenom området, samt en rad tvärgator och är centrum för detaljhandel, restaurangliv och serviceutbud i kommunen. I mars 2014 antog brottsförebyggande rådet en plan för genomförande av centrumprojektet. Planen bygger på att kommunen och polismyndigheten var för sig tittar på nuläget i det avsedda området. När respektive myndighet är klar med sin kartläggning träffas man och kommer överens om en gemensam genomförandeplan. Respektive myndighetschef tecknar en överenskommelse där man lovar att avsätta resurser för att kunna genomföra åtgärderna i planen. I maj 2014 träffades en samverkansöverenskommelse mellan Närpolisen Västra Mälardalen och Köpings kommun för det fortsatta arbetet i centrumprojektet. 5

10 Kartläggningsgruppen Kartläggningsgruppen En särskild grupp utsågs att genomföra kommunens del i kartläggningen. Kartläggningsgruppen bestod av Tobias Back (Ungdomslots) Emma Gren (Planarkitekt) Kjell Nordin (Uppsökare) Olle Emanuelsson (Kommunchef) Helen Tångrot (Utvecklare) Sverker Lindberg (Gatu- och parkchef) och William Wikström (Brå-samordnare). Vardera medlemmen i kartläggningsgruppen var utsedd av sin respektive förvaltningschef. Kartläggningsgruppen träffades vid tre tillfällen och diskuterade uppdraget. Minnesanteckningar fördes vid dessa tillfällen. Inom gruppen diskuterades respektive förvaltnings syn på, och utmaningar, i centrumkärnan. Även förslag på åtgärder och eventuella effekter av insatser diskuterades. Varje medlem fick uppdrag att utföra mellan träffarna för att samla in så mycket information som möjligt kring projektområdet. Kartläggningsgruppen beslutade att underlaget skulle sammanställas i en Social Konsekvensanalys. Ett verktyg för att mäta och följa upp projekt och insatser. Kartläggningsgruppen initierade också en trygghetsvandring med ungdomar som del av den Sociala konsekvensanalysen. Föreliggande dokument och bilagor är resultatet kommunens kartläggning av Köping Centrum ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 6

11 Social konsekvensanalys Social konsekvensanalys Social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som brukar användas inom den fysiska planeringsprocessen. Verktyget syftar till att systematisera de förutsättningar och åtgärder/konsekvenser som arbetet i, exempelvis ett avgränsat område, kan få. I detta projekt har kartläggningsgruppen kommit fram till att använda grunderna i SKA som ett verktyg i trygghetsprojektet centrum. Analysverktyget finns med under hela projektet för att öka effekten på process och resultat. Den bidrar med ett tankestöd och kan användas på olika sätt beroende på omständigheter. SKA-verktyget är ett stöd för att sortera och identifiera de viktiga sociala aspekterna för området och de olika platserna i området. Genom SKA samlas kunskaper om områdets sociala karaktär i relation till den fysiska strukturen. Det är denna kunskap som sedan ligger till grund för den genomförandeplan som Köpings brottsförebyggande råd ska arbeta utifrån. För att åstadkomma en positiv förändring i Köpings stadskärna behöver alla aktörer samarbeta och bidra där de kan och gör det bäst. Stor kunskap finns i kommunens olika förvaltningar och hos de aktörer med vilka kommunen hoppas kunna samverka i projektet. Med hjälp av SKA-verktyget kan denna kunskap samlas och på ett tydligare sätt läggas till grund för ökad trygghet och trivsel i Köpings centrum. Eftersom det inte rör sig om ett renodlat planeringsprojekt finns det förtjänster med verktyget som inte kan utnyttjas fullt ut i genomförandet. Det finns också begräsningar för hur stora åtgärder som kan genomföras inom ramen för projektet, då någon särskild finansiering i skrivande stund inte finns utan alla åtgärder som genomförs ska ske inom given budgetram. 7

12 Trygghetsvandring med Ungdomsfullmäktige Trygghetsvandring med Ungdomsfullmäktige För att fånga upp unga Köpingsbors perspektiv på centrum anordnades en trygghetsvandring med medlemmar från ungdomsfullmäktige. Fyra ungdomar gick en slinga genom centrum, ungdomarna uppmanades att ha sina trygghetsglasögon på sig under vandringen. Med hjälp av ungdomarnas observationer och åsikter kunde man snabbt identifiera ett antal platser som upplevdes som särskilt otrygga eller otrivsamma. Syftet med trygghetsvandringen var att peka ut brister som kan påverka känslan och upplevelserna av trygghet hos ungdomar. Trygghetsvandringen resulterade i ett antal identifierade platser som ungdomarna ville att man skulle prioritera i projektet. Med utgångspunkt ifrån vad som framkom vid trygghetsvandringen med ungdomarna kunde kartläggningsgruppen sammanställa en trygghetsinventering av centrum. 8

13 Trygghetsinventering Trygghetsinventering För att sammanfatta och sortera de inkomna uppgifterna via kartläggningsgruppens arbete, skapades en trygghetsinventering där tre prioriterade platser analyserades noga, framförallt utifrån sina fysiska egenskaper och funktioner. Trygghetsinventeringen ser över hur platserna ser ut och uppfattas i nuläget. Sedan anges förslag på åtgärder och eventuella konsekvenser för varje enskild plats och åtgärd. Tanken är att en ny inventering ska ske efter avslutat projekt för att kunna se vilka effekter de olika insatserna verkligen har fått. Det bör dock betonas att alla förslagna åtgärder inte kan genomföras inom ramen för detta projekt. Trygghetsinventeringen ska snarare ses som en viktig del i SKA analysen och inte som ett renodlat förslag till genomförandeplan. 9

14 Kartläggningsgruppens förslag till handlingsplan Kartläggningsgruppens förslag till handlingsplan Kartläggningsgruppen har efter genomförd kartläggning tagit fram ett förslag på vad genomförandeplanen bör innehålla. Slutligen är det närpolischefen och kommunchefen som träffar en samverkansöverenskommelse där genomförandeplanen ingår. Den nulägesbeskrivning som kartläggningsgruppen enats om kan sammanfattas i ett antal punkter där arbetet i projektet bör lägga sin tyngdpunkt. Fokusera på helhetslösningar på de tre platser som prioriteras i protokollet från trygghetsvandringen. Hitta en lösning på problemet med stök på stan, framförallt på Stora gatan, Hökartorget och vid Humlegårdsgatan (polisen och RIA hela människan är viktiga aktörer). Öka trivsel och trygghet med hjälp av belysning. Minska nedskräpning (framförallt fimpar längs stora gatan). Skapa en säker cykelmiljö i centrum. Få in mer synpunkter från allmänheten, framförallt gruppen äldre kommunmedborgare. 10

15 Bilagor Bilagor 1. Minnesanteckningar 2. Rapport från Trygghetsvandring 3. Trygghetsinventering 4. Polisens kartläggning Brottsutvecklingen i Köpings centrum 5. Samverkansöverenskommelse 6. Genomförandeplan 11

16 Köping1033, v3.1, MINNESANTECKNING 1 (2) Datum Plats Förvaltningshuset Brottsförebyggande rådet Närvarande: William Wikström, S&A Sverker Lindberg, Tekniska kontoret Kjell Nordin, S&A Emma Gren, STARK Per-Inge Nilsson, STARK Olle Emanuelsson, Stadskansliet Ej närvarande: Helen Tångrot, B&U Tobias Back, K&F Möte för kartläggningsgruppen, Köping Centrum Under mötet diskuterades följande: - William Wikström hade en kortare presentation av projektplanen. - Gruppen diskuterade situationen med missbrukare som stökar i Köping centrum på dagtid. Antalet missbrukare bedömdes som högt i jämförelse med andra städer. Mötet diskuterade möjligheterna att få dem att inte vilja uppehålla sig i centrum i så stor utsträckning. Problemet med missbrukare är koncentrerat till vissa platser i centrum. - Trygghetsvandringar diskuterades. Trygghetsvandringar bör vara en del av projektet och kan både vara del i kartläggning och handlingsplan. Trygghetsvandringar kan inriktas mot olika grupper. - Trafikmiljön i centrum är viktig för tryggheten. Tekniska kontoret har ett stort ansvar för detta, cykelrådet är ett viktigt organ. - Ungdomars syn på tryggheten i centrum är mycket viktig. Ungdomsfullmäktige måste involveras i projektet. - Fastighetsägare är en viktig samverkanspart för att få till stånd förändringar i miljön. - Emma Gren presenterade ett koncept för social konsekvensanalys som är ett verktyg för kartläggning och uppföljning. - Gruppen konstaterade följande: 1. Emma Gren skickar ut förslag på social konsekvensanalys till övriga gruppen. 2. Emma Gren tittar på resultatet från den trygghetsundersökning som genomförts på St:Olof skolan. 3. William Wikström tittar på resultatet från senaste SCB undersökningen i kommunen. Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida och e-post Bankgiro Org.nr Köpings kommun Rådhuset Köping Stora torget

17 MINNESANTECKNING 2 (2) Datum Sverker Lindberg Ser över vilka delar av belysningsprogrammet som avser centrum. 5. Sverker Lindberg undersöker kostander för skadegörelse i centrum. 6. Sverker Lindberg lyfter frågan om centrum på kommunens cykelråd den 14 april och tar med sig synpunkter därifrån. 7. Kjell Nordin tar in synpunkter från de personer som han har kontakt med i sin tjänst som uppsökare. Vid pennan William Wikström

18 Köping1033, v3.1, MINNESANTECKNING 1 (2) Datum Plats Kristinelundsvägen Brottsförebyggande rådet Närvarande: William Wikström, S&A Sverker Lindberg, Tekniska kontoret Kjell Nordin, S&A Emma Gren, STARK Olle Emanuelsson, Stadskansliet Tobias Back, K&F Ej närvarande: Helen Tångrot, B&U Möte för kartläggningsgruppen, Köping Centrum Under mötet diskuterades följande: - Minnesanteckning från förra träffen gicks igenom. - Sverker Lindberg berättade att Tekniska hade pengar avsatt för belysningsarbete, bland annat i centrum. - Problematiken med de som stökar i centrum och stör handlare och besökare diskuterades ingående. Flera förslag på åtgärder presenterades. Bl.a en eventuell plats utanför centrumhandeln och befintliga stråk till och från centrum, där dessa personer kunde få finnas under mer ordnade former. Hela Människan, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och polisen ses som nyckelaktörer i detta arbete. Liknande projekt från Norrköping nämndes. - Det kan finnas anledning för kommunen att leta bland externa aktörer för att få tillgång till exempelvis offentliga toaletter. - Trafiksituationen för cyklister togs upp som ett problem. Dåligt målade cykelvägar samt allmänt dåligt cykelvett noterades. Sedan tidigare vet vi att det även finns problem med cykelstölder i centrum. - Ungdomarna har vid tidigare tillfällen bl.a. i ungdomsfullmäktige och i Brådis uppget vd de anser som störande och otryggt i centrummiljön. En trygghetsvandring med ungdomarna planerades inför nästa träff i gruppen. - Gruppen konstaterade följande: 1. Social Konsekvensanalys ska vara kommunens verktyg för utvärdering och uppföljning av projektet. 2. Emma Gren tittar på resultatet från den trygghetsundersökning som genomförts på St:Olof skolan. 3. Sverker Lindberg undersöker kostander för skadegörelse i centrum. Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida och e-post Bankgiro Org.nr Köpings kommun Rådhuset Köping Stora torget

19 MINNESANTECKNING 2 (2) Datum Respektive medlem tittar på social konsekvensanalys av centrumprojektet utifrån sin kompetens till nästa träff. 5. Emma Gren och Tobias Back genomför en trygghetsvandring med ungdomar från ungdomsfullmäktigge i Köping. Vid pennan William Wikström

20 Köping2000, v4.1, Datum (11) Stadsarkitektkontoret Emma Gren, Planarkitekt Trygghetsvandring i Köpings centrum 29/ med representanter från ungdomsfullmäktige. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Köping ska under upprätta en plan för samverkansprojekt i Köpings centrum. Projektet genomförs i fem steg där ett av de inledande stegen är att kartlägga, identifiera och analysera hotbilder samt problembilder i Köpings centrum. Som en del av kartläggningsarbetet genomfördes en trygghetsvandring tisdagen den 29 april med ungdomar från ungdomsfullmäktige. Syftet med trygghetsvandringen var att peka ut brister som kan påverka känslan och upplevelserna av trygghet hos ungdomar. Deltagare Emilia Sjögren Emma Uggla Max Wiklund Emelie Lindström Tobias Back Emma Gren Representant från ungdomsfullmäktige Representant från ungdomsfullmäktige Representant från ungdomsfullmäktige Representant från ungdomsfullmäktige Ungdomslots, Köpings kommun Planarkitekt, Köpings kommun Postadress Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr Köpings kommun Kristinelundsvägen Köping

21 Datum (11) Vandringsrutt Vandringen utgick från Hökartorget upp till Repslagaregatan genom gränden vid Murmästaregatan och vidare upp på Stora gatan till Humlegårdsgatan. Där vände gruppen och gick tillbaka längs med Trädgårdsgatan ner till Glasgatan och ut på Stora gatan. Köpingsån följdes på gång- och cykelbanan som leder fram till Torggatan där gruppen sen gick in på Östra Långgatan, ut på Stora gatan och tillbaka till Torggatan genom Västra Långgatan. Torggatan följdes ner till Karlsdalstorget och vandringen fortsatte längs Hummlebäcksgatan upp på Nygatan till Östra Långgatan där Frodeparkeringen sneddades och sedan avslutades vandringen på bron vid Stora gatan. Resultat av trygghetsvandringen På följande sida visas en kartbild med tillhörande kommentarer som representerar ungdomarnas upplevelser samt åsikter om Köpings centrum ur ett trygghetsperspektiv. Stadsarkitektkontoret -

22 Ser ut som ett getto. Bron är ful och dålig. Man blir yr när man cyklar på den. Ful fasad och otäck gränd. Finns inget övergångsställe. Mysig och trevlig innergård. 7. Otäck gränd! Måla husen. 6. Mycket hårdgjord yta. En baksida! Utnyttja reklamplatserna så det ser lite levande ut. Tråkig parkering. 4. Fasaden är ful och skitig. Klotter. Taket ut mot gatan gör att det bli mörkt. Lys upp med spotlights. Otäck lekplats. Vem vill vistas här? Uppför en ungdomspark istället Det är inga människor här. Här är det läskigt. Ful och skitig fasad. 2. Otäckt! Varför sitter det stängsel med taggtråd? Ser ut som en fängelsegård! Ta bort stängslet och gör det till en mysig gränd istället. Längs med ån är det trevligt! Man skulle kunna placera ut fler bänkar så slipper man sitta på rabattkanten. Lys upp bron undertill. Skumma och påverkade människor. Folkets hus är otäckt ser ut som ett betongfängelse. Här skulle det vara en damm. Datum (11) Stadsarkitektkontoret -

23 4 (11) Datum Följande bilder är numrerade efter det geografiska läget som visas på kartan, se föregående sida. Bildtexterna innehåller ungdomarnas kommentarer och mindre analyser av dessa. 1. Repslagaregatan och Hemköpsparkeringen. Det är ett fåtal fönster på fasaderna som omger den större parkeringsytan. Här är det inte många människor som ser om det skulle hända något. Parkeringsytor brukar upplevas som otrygga att passera då de vanligtvis är ödsliga och obevakade. Belysningen i området är undermålig och av funktionell karaktär. Någon belysning för att skapa trivsel eller estetisering finns inte. Murmästaregatan upplevdes som en baksida och som en otrygg gränd. Vissa ungdomar uttryckte liknelser med fängelse på grund av avspärrningen med stängsel och taggtråd. Här finns inga bostadsfönster som har överblick över området, enbart ett fåtal verksamhetsfönster. Här bör en funktionsblandning eftersträvas. Områden som dessa kräver både funktionell och estetisk belysning. Ta bort det välvda taket längst ner på gatan för att öka ljusinsläppet ner till gatan och motverka tunneleffekten. Stadsarkitektkontoret -

24 Datum (11) 2. Ungdomarna upplevde denna plats som otrygg på grund av skumma och påverkade människor. Även tunneln samt Folkets hus uppgavs vara otäckt betongklumpar. Byggnaden som sträcker sig längs med Trädgårdsgatan har dålig detaljering och är uppförd i billigt material. Miljöer som saknar omsorg kan upplevas som själlösa och motbjudande varför också människor söker sig därifrån. Det är viktigt att människor trivs med sin utemiljö och gärna rör sig ute, på så sätt blir staden mer levande, intressant och trygg. Under trygghetsvandringen kommenterade ungdomarna att de ansåg att byggnaden var ful och smutsig samt att hela gatan upplevdes som ödslig med parkeringen på andra sidan. Stadsarkitektkontoret -

25 Datum (11) 3. Området innehåller mycket hårdgjord yta och lite växtlighet. Även denna del av Köpings centrum upplevs som en baksida då det endast finns ett fåtal fönster och entréer längs gatan. På den stora asfalterade parkeringen finns enbart en större strålkastare och ingen trivselbelysning såsom gatubelysning eller pollare. Midgårdbyggnaden är dåligt omhändertagen och fasadmaterialen är smutsiga. Ungdomarna meddelade att de inte skulle känna sig trygga i denna del av centrum under kvällstid. Stadsarkitektkontoret -

26 Datum (11) 4, 5, 6, Parkeringsytan och lastutrymmet som finns vid Glasgatan angavs som en otrygg plats efter mörkrets inbrott. Ungdomarna ansåg att byggnaderna var motbjudande och att fasaderna behöver livas upp. Vissa kommenterade att det borde tillföras mer och bättre belysning. Midgårdbyggnaden ser skräpig och ovårdad ut. Klotter på fasaden har tagits bort med medel som orsakat att fasadfärgen försvunnit och kvar är konturerna av klottret i vilket fall. Det utskjutande taket ger skydd mot dåligt väder men orsakar att gatan upplevs mörkare än nödvändigt. Längs Östra Långgatan finns vissa lastutrymmen som upplevdes som otrygga. Bättre hade varit ifall fasaden hade varit sluten med en port. 6 7 Vid korsningen Hummlebäcksgatan och Sveavägen finns en lekplats som vissa ansåg var väldigt ödslig och motbjudande. Bättre hade varit ifall lite omsorg hade tillägnats platsen. Varför inte uppföra en park för både stora och små? Stadsarkitektkontoret -

27 Datum (11) Övrigt: Vid Frodeparkering finns vissa vägpollare som inte sitter fast ordentligt. Vissa ungdomar konstaterade att färgbutiken vid korsningen Nygatan, Västra Långgatan inte tycks ha färg nog för att underhålla sin egen fasad... Summering: De platser som pekades ut som mest otrygga var Murmästaregatan, den allmänna ytan uppe vid Trädgårdsgatan och Hummlegårdsgatan, baksidan av Midgårdsbyggnaden inklusive parkeringen och parkeringsplatserna samt lastutrymmet längs Glasgatan. Platser som uppskattades var områden längs Köpingsån, Hökartorget och Stora torget. Från vänster: Emma Uggla, Max Wiklund, Tobias Back, Emilia Sjögren och Emelie Lindström Tack för oss! Stadsarkitektkontoret -

28 Datum (11) Blandade illustrationsbilder som kan ligga till grund vid diskussion om åtgärder för Blandade Köpings centrum: illustrationsbilder som kan ligga till grund vid diskussion om åtgärder: Förutom att fasadytor ska vara rena och hållbara så kan kala och större fasadytor livas upp genom fasadkonst. Tillexempel baksidan av Midgård eller vid parkeringsytan längs Glasgatan. Otrygga betongklossar till tunnlar skulle också kunna göras mer attraktiva på olika vis genom gatukonst. Stadsarkitektkontoret -

29 Datum (11) Det två översta bilderna är bra exempel på gång- och cykeltunnlar där man inte bara belyser i tunneln utan tänker på anslutningarna in och ut. Ljusnivån inne i tunnlar ska alltid vägas mot den utanför. Detta skulle kunna ses över vid samtliga tunnlar i Köping centrum. Form, funktion och effektivitet går att få samtidigt. Här i ett exempel från Jönköping Linjeholmstunneln. Stadsarkitektkontoret -

30 Datum (11) Exempel på god detaljrikedom i markbeläggningen samt en dekorativ belysning som bidrar till att den offentliga platsen blir attraktiv och trygg. Omsorg och en intim karaktär bidrar till en trygg omgivning. Vallentuna kulturhus. Kombinera en aktivitetspark för både barn och ungdomar nere vid Hummlebäcksgatam. Det skulle ge liv till platsen samt bidra med en naturlig mötesplats för både stora och små. På bilderna visas en Parkourpark från Santander i Spanien samt en lekplats för de små från Nälsta i Stockholm. Stadsarkitektkontoret -

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Köpings kommun har en oförklarligt hög siffra i brottsstatistiken när det gäller cykelstölder. Cykelstölder är ett brott som påverkar många kommuninvånare i deras vardag. Polismyndigheten har tillsammans med kommunen identifierat fyra platser hot spots där cykelstölder är mer förekommande än på andra ställen. Efter att gemensamt ha gått igenom de olika platserna utifrån ett brottsförebyggande perspektiv har en genomförandeplan för insatsen upprättats. GENOMFÖRANDEPLAN Samverkan mot cykelstölder i Köpings kommun Lägesbeskrivning Genomförandeplan Hot spot 1 - Stationsområdet Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Skötsel av belysning och buskage Brå- Au den 14 augusti Kommunen - Kontrollera att befintlig belysning fungerar och att buskar är nedklippta Uppsättning av informations skyltar Brå- Au den 14 augusti Polisen Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a med polisens volontärer - Gemensam kampanj med Värna Västerås Utredning av eventuell kamerövervakning Brå- Au den 14 augusti Kommunen Utöka antalet cykelställ med tak Brå- Au den 14 augusti Kommunen Anordna träff med försökringsbolag och Brå- Au den 14 augusti Kommunen cykelhandlare den 28 april Intensifierad den allmänna bevakning av området och av cyklar i närområdet Brå- Au den 14 augusti Polisen

47 Hot spot 2 Centrum (Stora gatan) Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Allmän genomgång av befintliga cykelställ Brå- Au den 14 augusti Kommunen - Rensning av ostrategiskt placerade och dåliga cykelställ _Upprensning av skrotcyklar Brå- Au den 14 augusti Kommunen Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a. med polisens volontärer Hot spot 3 Byjorden Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Anordna en heldag med information till Brå- Au den 14 augusti Kommunen fastighetsägare - Information från polis och kommun på fm och upprensning och handfasta tips på em Allmän skötsel i området Brå- Au den 14 augusti Kommunen Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a. med polisens volontärer Hot spot 4 Tunadal Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Involvera boenderådet och fastighetsägaren i Brå- Au den 14 augusti Kommunen arbetet Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a. med polisens volontärer Allmän skötsel av området Brå- Au den 14 augusti Kommunen

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet 1 2 Innehåll FÖRORD SAMMANFATTANDE SLUTSATSER INLEDNING Uppdraget Tillvägagångssätt BAKGRUND Byggplanering m.m. och brottsprevention Aktuella brottstyper

Läs mer

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT Aktörerna i Falkenbergs innerstad såg brister i utvecklingen av innerstaden. Handeln utvecklades inte som den borde, det fanns hot och frågor

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Att minska brottslighet i butik

Att minska brottslighet i butik Att minska brottslighet i butik Handläggare: Hanna Bergstedt 2014-12-05 2 Sammanfattning Den här utredningen handlar om brottsförebyggande insatser inom handelsbranschen med Landskrona stad som utgångspunkt.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Långängen Efficiency study Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Arnar Þór Stefánsson, Bjarma Magnúsdóttir, Mahamed Tohow, Kartik Suresh, Robert Anderson, Víðir Einarsson 12/11/2012 Camilla Ottsosson

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer