Projekt Köping Centrum. Kartläggning, nulägesbeskrivning och till genomförandeplan för trygghetsprojekt i Köping centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Köping Centrum. Kartläggning, nulägesbeskrivning och till genomförandeplan för trygghetsprojekt i Köping centrum"

Transkript

1

2

3

4

5 Projekt Köping Centrum Kartläggning, nulägesbeskrivning och till genomförandeplan för trygghetsprojekt i Köping centrum

6 Köpings kommun Rapporten skriven av: William Wikström, Antagen av: Brottsförebyggande rådet Rapporten finns även att läsa och ladda ner på

7

8 Projekt Köping centrum Innehåll Projekt Köping centrum 5 Kartläggningsgruppen 6 Social konsekvensanalys 7 Trygghetsvandring med Ungdomsfullmäktige 8 Trygghetsinventering 9 Kartläggningsgruppens förslag till handlingsplan 10 Bilagor 11 4

9 Projekt Köping centrum Projekt Köping centrum Brottsförebyggande rådet i Köping (Brå) beslutade i november 2013 om att arbeta med Köping centrum i ett särskilt projekt med avseende på att minska brottsligheten och öka tryggheten. Rådet beslutade att projektet skulle röra de delar av centrala Köping som omgärdas av gatorna Nygatan, Sveavägen, Torggatan. Området har en klar huvudgata, Stora gatan som löper rakt igenom området, samt en rad tvärgator och är centrum för detaljhandel, restaurangliv och serviceutbud i kommunen. I mars 2014 antog brottsförebyggande rådet en plan för genomförande av centrumprojektet. Planen bygger på att kommunen och polismyndigheten var för sig tittar på nuläget i det avsedda området. När respektive myndighet är klar med sin kartläggning träffas man och kommer överens om en gemensam genomförandeplan. Respektive myndighetschef tecknar en överenskommelse där man lovar att avsätta resurser för att kunna genomföra åtgärderna i planen. I maj 2014 träffades en samverkansöverenskommelse mellan Närpolisen Västra Mälardalen och Köpings kommun för det fortsatta arbetet i centrumprojektet. 5

10 Kartläggningsgruppen Kartläggningsgruppen En särskild grupp utsågs att genomföra kommunens del i kartläggningen. Kartläggningsgruppen bestod av Tobias Back (Ungdomslots) Emma Gren (Planarkitekt) Kjell Nordin (Uppsökare) Olle Emanuelsson (Kommunchef) Helen Tångrot (Utvecklare) Sverker Lindberg (Gatu- och parkchef) och William Wikström (Brå-samordnare). Vardera medlemmen i kartläggningsgruppen var utsedd av sin respektive förvaltningschef. Kartläggningsgruppen träffades vid tre tillfällen och diskuterade uppdraget. Minnesanteckningar fördes vid dessa tillfällen. Inom gruppen diskuterades respektive förvaltnings syn på, och utmaningar, i centrumkärnan. Även förslag på åtgärder och eventuella effekter av insatser diskuterades. Varje medlem fick uppdrag att utföra mellan träffarna för att samla in så mycket information som möjligt kring projektområdet. Kartläggningsgruppen beslutade att underlaget skulle sammanställas i en Social Konsekvensanalys. Ett verktyg för att mäta och följa upp projekt och insatser. Kartläggningsgruppen initierade också en trygghetsvandring med ungdomar som del av den Sociala konsekvensanalysen. Föreliggande dokument och bilagor är resultatet kommunens kartläggning av Köping Centrum ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 6

11 Social konsekvensanalys Social konsekvensanalys Social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som brukar användas inom den fysiska planeringsprocessen. Verktyget syftar till att systematisera de förutsättningar och åtgärder/konsekvenser som arbetet i, exempelvis ett avgränsat område, kan få. I detta projekt har kartläggningsgruppen kommit fram till att använda grunderna i SKA som ett verktyg i trygghetsprojektet centrum. Analysverktyget finns med under hela projektet för att öka effekten på process och resultat. Den bidrar med ett tankestöd och kan användas på olika sätt beroende på omständigheter. SKA-verktyget är ett stöd för att sortera och identifiera de viktiga sociala aspekterna för området och de olika platserna i området. Genom SKA samlas kunskaper om områdets sociala karaktär i relation till den fysiska strukturen. Det är denna kunskap som sedan ligger till grund för den genomförandeplan som Köpings brottsförebyggande råd ska arbeta utifrån. För att åstadkomma en positiv förändring i Köpings stadskärna behöver alla aktörer samarbeta och bidra där de kan och gör det bäst. Stor kunskap finns i kommunens olika förvaltningar och hos de aktörer med vilka kommunen hoppas kunna samverka i projektet. Med hjälp av SKA-verktyget kan denna kunskap samlas och på ett tydligare sätt läggas till grund för ökad trygghet och trivsel i Köpings centrum. Eftersom det inte rör sig om ett renodlat planeringsprojekt finns det förtjänster med verktyget som inte kan utnyttjas fullt ut i genomförandet. Det finns också begräsningar för hur stora åtgärder som kan genomföras inom ramen för projektet, då någon särskild finansiering i skrivande stund inte finns utan alla åtgärder som genomförs ska ske inom given budgetram. 7

12 Trygghetsvandring med Ungdomsfullmäktige Trygghetsvandring med Ungdomsfullmäktige För att fånga upp unga Köpingsbors perspektiv på centrum anordnades en trygghetsvandring med medlemmar från ungdomsfullmäktige. Fyra ungdomar gick en slinga genom centrum, ungdomarna uppmanades att ha sina trygghetsglasögon på sig under vandringen. Med hjälp av ungdomarnas observationer och åsikter kunde man snabbt identifiera ett antal platser som upplevdes som särskilt otrygga eller otrivsamma. Syftet med trygghetsvandringen var att peka ut brister som kan påverka känslan och upplevelserna av trygghet hos ungdomar. Trygghetsvandringen resulterade i ett antal identifierade platser som ungdomarna ville att man skulle prioritera i projektet. Med utgångspunkt ifrån vad som framkom vid trygghetsvandringen med ungdomarna kunde kartläggningsgruppen sammanställa en trygghetsinventering av centrum. 8

13 Trygghetsinventering Trygghetsinventering För att sammanfatta och sortera de inkomna uppgifterna via kartläggningsgruppens arbete, skapades en trygghetsinventering där tre prioriterade platser analyserades noga, framförallt utifrån sina fysiska egenskaper och funktioner. Trygghetsinventeringen ser över hur platserna ser ut och uppfattas i nuläget. Sedan anges förslag på åtgärder och eventuella konsekvenser för varje enskild plats och åtgärd. Tanken är att en ny inventering ska ske efter avslutat projekt för att kunna se vilka effekter de olika insatserna verkligen har fått. Det bör dock betonas att alla förslagna åtgärder inte kan genomföras inom ramen för detta projekt. Trygghetsinventeringen ska snarare ses som en viktig del i SKA analysen och inte som ett renodlat förslag till genomförandeplan. 9

14 Kartläggningsgruppens förslag till handlingsplan Kartläggningsgruppens förslag till handlingsplan Kartläggningsgruppen har efter genomförd kartläggning tagit fram ett förslag på vad genomförandeplanen bör innehålla. Slutligen är det närpolischefen och kommunchefen som träffar en samverkansöverenskommelse där genomförandeplanen ingår. Den nulägesbeskrivning som kartläggningsgruppen enats om kan sammanfattas i ett antal punkter där arbetet i projektet bör lägga sin tyngdpunkt. Fokusera på helhetslösningar på de tre platser som prioriteras i protokollet från trygghetsvandringen. Hitta en lösning på problemet med stök på stan, framförallt på Stora gatan, Hökartorget och vid Humlegårdsgatan (polisen och RIA hela människan är viktiga aktörer). Öka trivsel och trygghet med hjälp av belysning. Minska nedskräpning (framförallt fimpar längs stora gatan). Skapa en säker cykelmiljö i centrum. Få in mer synpunkter från allmänheten, framförallt gruppen äldre kommunmedborgare. 10

15 Bilagor Bilagor 1. Minnesanteckningar 2. Rapport från Trygghetsvandring 3. Trygghetsinventering 4. Polisens kartläggning Brottsutvecklingen i Köpings centrum 5. Samverkansöverenskommelse 6. Genomförandeplan 11

16 Köping1033, v3.1, MINNESANTECKNING 1 (2) Datum Plats Förvaltningshuset Brottsförebyggande rådet Närvarande: William Wikström, S&A Sverker Lindberg, Tekniska kontoret Kjell Nordin, S&A Emma Gren, STARK Per-Inge Nilsson, STARK Olle Emanuelsson, Stadskansliet Ej närvarande: Helen Tångrot, B&U Tobias Back, K&F Möte för kartläggningsgruppen, Köping Centrum Under mötet diskuterades följande: - William Wikström hade en kortare presentation av projektplanen. - Gruppen diskuterade situationen med missbrukare som stökar i Köping centrum på dagtid. Antalet missbrukare bedömdes som högt i jämförelse med andra städer. Mötet diskuterade möjligheterna att få dem att inte vilja uppehålla sig i centrum i så stor utsträckning. Problemet med missbrukare är koncentrerat till vissa platser i centrum. - Trygghetsvandringar diskuterades. Trygghetsvandringar bör vara en del av projektet och kan både vara del i kartläggning och handlingsplan. Trygghetsvandringar kan inriktas mot olika grupper. - Trafikmiljön i centrum är viktig för tryggheten. Tekniska kontoret har ett stort ansvar för detta, cykelrådet är ett viktigt organ. - Ungdomars syn på tryggheten i centrum är mycket viktig. Ungdomsfullmäktige måste involveras i projektet. - Fastighetsägare är en viktig samverkanspart för att få till stånd förändringar i miljön. - Emma Gren presenterade ett koncept för social konsekvensanalys som är ett verktyg för kartläggning och uppföljning. - Gruppen konstaterade följande: 1. Emma Gren skickar ut förslag på social konsekvensanalys till övriga gruppen. 2. Emma Gren tittar på resultatet från den trygghetsundersökning som genomförts på St:Olof skolan. 3. William Wikström tittar på resultatet från senaste SCB undersökningen i kommunen. Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida och e-post Bankgiro Org.nr Köpings kommun Rådhuset Köping Stora torget

17 MINNESANTECKNING 2 (2) Datum Sverker Lindberg Ser över vilka delar av belysningsprogrammet som avser centrum. 5. Sverker Lindberg undersöker kostander för skadegörelse i centrum. 6. Sverker Lindberg lyfter frågan om centrum på kommunens cykelråd den 14 april och tar med sig synpunkter därifrån. 7. Kjell Nordin tar in synpunkter från de personer som han har kontakt med i sin tjänst som uppsökare. Vid pennan William Wikström

18 Köping1033, v3.1, MINNESANTECKNING 1 (2) Datum Plats Kristinelundsvägen Brottsförebyggande rådet Närvarande: William Wikström, S&A Sverker Lindberg, Tekniska kontoret Kjell Nordin, S&A Emma Gren, STARK Olle Emanuelsson, Stadskansliet Tobias Back, K&F Ej närvarande: Helen Tångrot, B&U Möte för kartläggningsgruppen, Köping Centrum Under mötet diskuterades följande: - Minnesanteckning från förra träffen gicks igenom. - Sverker Lindberg berättade att Tekniska hade pengar avsatt för belysningsarbete, bland annat i centrum. - Problematiken med de som stökar i centrum och stör handlare och besökare diskuterades ingående. Flera förslag på åtgärder presenterades. Bl.a en eventuell plats utanför centrumhandeln och befintliga stråk till och från centrum, där dessa personer kunde få finnas under mer ordnade former. Hela Människan, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och polisen ses som nyckelaktörer i detta arbete. Liknande projekt från Norrköping nämndes. - Det kan finnas anledning för kommunen att leta bland externa aktörer för att få tillgång till exempelvis offentliga toaletter. - Trafiksituationen för cyklister togs upp som ett problem. Dåligt målade cykelvägar samt allmänt dåligt cykelvett noterades. Sedan tidigare vet vi att det även finns problem med cykelstölder i centrum. - Ungdomarna har vid tidigare tillfällen bl.a. i ungdomsfullmäktige och i Brådis uppget vd de anser som störande och otryggt i centrummiljön. En trygghetsvandring med ungdomarna planerades inför nästa träff i gruppen. - Gruppen konstaterade följande: 1. Social Konsekvensanalys ska vara kommunens verktyg för utvärdering och uppföljning av projektet. 2. Emma Gren tittar på resultatet från den trygghetsundersökning som genomförts på St:Olof skolan. 3. Sverker Lindberg undersöker kostander för skadegörelse i centrum. Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida och e-post Bankgiro Org.nr Köpings kommun Rådhuset Köping Stora torget

19 MINNESANTECKNING 2 (2) Datum Respektive medlem tittar på social konsekvensanalys av centrumprojektet utifrån sin kompetens till nästa träff. 5. Emma Gren och Tobias Back genomför en trygghetsvandring med ungdomar från ungdomsfullmäktigge i Köping. Vid pennan William Wikström

20 Köping2000, v4.1, Datum (11) Stadsarkitektkontoret Emma Gren, Planarkitekt Trygghetsvandring i Köpings centrum 29/ med representanter från ungdomsfullmäktige. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Köping ska under upprätta en plan för samverkansprojekt i Köpings centrum. Projektet genomförs i fem steg där ett av de inledande stegen är att kartlägga, identifiera och analysera hotbilder samt problembilder i Köpings centrum. Som en del av kartläggningsarbetet genomfördes en trygghetsvandring tisdagen den 29 april med ungdomar från ungdomsfullmäktige. Syftet med trygghetsvandringen var att peka ut brister som kan påverka känslan och upplevelserna av trygghet hos ungdomar. Deltagare Emilia Sjögren Emma Uggla Max Wiklund Emelie Lindström Tobias Back Emma Gren Representant från ungdomsfullmäktige Representant från ungdomsfullmäktige Representant från ungdomsfullmäktige Representant från ungdomsfullmäktige Ungdomslots, Köpings kommun Planarkitekt, Köpings kommun Postadress Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr Köpings kommun Kristinelundsvägen Köping

21 Datum (11) Vandringsrutt Vandringen utgick från Hökartorget upp till Repslagaregatan genom gränden vid Murmästaregatan och vidare upp på Stora gatan till Humlegårdsgatan. Där vände gruppen och gick tillbaka längs med Trädgårdsgatan ner till Glasgatan och ut på Stora gatan. Köpingsån följdes på gång- och cykelbanan som leder fram till Torggatan där gruppen sen gick in på Östra Långgatan, ut på Stora gatan och tillbaka till Torggatan genom Västra Långgatan. Torggatan följdes ner till Karlsdalstorget och vandringen fortsatte längs Hummlebäcksgatan upp på Nygatan till Östra Långgatan där Frodeparkeringen sneddades och sedan avslutades vandringen på bron vid Stora gatan. Resultat av trygghetsvandringen På följande sida visas en kartbild med tillhörande kommentarer som representerar ungdomarnas upplevelser samt åsikter om Köpings centrum ur ett trygghetsperspektiv. Stadsarkitektkontoret -

22 Ser ut som ett getto. Bron är ful och dålig. Man blir yr när man cyklar på den. Ful fasad och otäck gränd. Finns inget övergångsställe. Mysig och trevlig innergård. 7. Otäck gränd! Måla husen. 6. Mycket hårdgjord yta. En baksida! Utnyttja reklamplatserna så det ser lite levande ut. Tråkig parkering. 4. Fasaden är ful och skitig. Klotter. Taket ut mot gatan gör att det bli mörkt. Lys upp med spotlights. Otäck lekplats. Vem vill vistas här? Uppför en ungdomspark istället Det är inga människor här. Här är det läskigt. Ful och skitig fasad. 2. Otäckt! Varför sitter det stängsel med taggtråd? Ser ut som en fängelsegård! Ta bort stängslet och gör det till en mysig gränd istället. Längs med ån är det trevligt! Man skulle kunna placera ut fler bänkar så slipper man sitta på rabattkanten. Lys upp bron undertill. Skumma och påverkade människor. Folkets hus är otäckt ser ut som ett betongfängelse. Här skulle det vara en damm. Datum (11) Stadsarkitektkontoret -

23 4 (11) Datum Följande bilder är numrerade efter det geografiska läget som visas på kartan, se föregående sida. Bildtexterna innehåller ungdomarnas kommentarer och mindre analyser av dessa. 1. Repslagaregatan och Hemköpsparkeringen. Det är ett fåtal fönster på fasaderna som omger den större parkeringsytan. Här är det inte många människor som ser om det skulle hända något. Parkeringsytor brukar upplevas som otrygga att passera då de vanligtvis är ödsliga och obevakade. Belysningen i området är undermålig och av funktionell karaktär. Någon belysning för att skapa trivsel eller estetisering finns inte. Murmästaregatan upplevdes som en baksida och som en otrygg gränd. Vissa ungdomar uttryckte liknelser med fängelse på grund av avspärrningen med stängsel och taggtråd. Här finns inga bostadsfönster som har överblick över området, enbart ett fåtal verksamhetsfönster. Här bör en funktionsblandning eftersträvas. Områden som dessa kräver både funktionell och estetisk belysning. Ta bort det välvda taket längst ner på gatan för att öka ljusinsläppet ner till gatan och motverka tunneleffekten. Stadsarkitektkontoret -

24 Datum (11) 2. Ungdomarna upplevde denna plats som otrygg på grund av skumma och påverkade människor. Även tunneln samt Folkets hus uppgavs vara otäckt betongklumpar. Byggnaden som sträcker sig längs med Trädgårdsgatan har dålig detaljering och är uppförd i billigt material. Miljöer som saknar omsorg kan upplevas som själlösa och motbjudande varför också människor söker sig därifrån. Det är viktigt att människor trivs med sin utemiljö och gärna rör sig ute, på så sätt blir staden mer levande, intressant och trygg. Under trygghetsvandringen kommenterade ungdomarna att de ansåg att byggnaden var ful och smutsig samt att hela gatan upplevdes som ödslig med parkeringen på andra sidan. Stadsarkitektkontoret -

25 Datum (11) 3. Området innehåller mycket hårdgjord yta och lite växtlighet. Även denna del av Köpings centrum upplevs som en baksida då det endast finns ett fåtal fönster och entréer längs gatan. På den stora asfalterade parkeringen finns enbart en större strålkastare och ingen trivselbelysning såsom gatubelysning eller pollare. Midgårdbyggnaden är dåligt omhändertagen och fasadmaterialen är smutsiga. Ungdomarna meddelade att de inte skulle känna sig trygga i denna del av centrum under kvällstid. Stadsarkitektkontoret -

26 Datum (11) 4, 5, 6, Parkeringsytan och lastutrymmet som finns vid Glasgatan angavs som en otrygg plats efter mörkrets inbrott. Ungdomarna ansåg att byggnaderna var motbjudande och att fasaderna behöver livas upp. Vissa kommenterade att det borde tillföras mer och bättre belysning. Midgårdbyggnaden ser skräpig och ovårdad ut. Klotter på fasaden har tagits bort med medel som orsakat att fasadfärgen försvunnit och kvar är konturerna av klottret i vilket fall. Det utskjutande taket ger skydd mot dåligt väder men orsakar att gatan upplevs mörkare än nödvändigt. Längs Östra Långgatan finns vissa lastutrymmen som upplevdes som otrygga. Bättre hade varit ifall fasaden hade varit sluten med en port. 6 7 Vid korsningen Hummlebäcksgatan och Sveavägen finns en lekplats som vissa ansåg var väldigt ödslig och motbjudande. Bättre hade varit ifall lite omsorg hade tillägnats platsen. Varför inte uppföra en park för både stora och små? Stadsarkitektkontoret -

27 Datum (11) Övrigt: Vid Frodeparkering finns vissa vägpollare som inte sitter fast ordentligt. Vissa ungdomar konstaterade att färgbutiken vid korsningen Nygatan, Västra Långgatan inte tycks ha färg nog för att underhålla sin egen fasad... Summering: De platser som pekades ut som mest otrygga var Murmästaregatan, den allmänna ytan uppe vid Trädgårdsgatan och Hummlegårdsgatan, baksidan av Midgårdsbyggnaden inklusive parkeringen och parkeringsplatserna samt lastutrymmet längs Glasgatan. Platser som uppskattades var områden längs Köpingsån, Hökartorget och Stora torget. Från vänster: Emma Uggla, Max Wiklund, Tobias Back, Emilia Sjögren och Emelie Lindström Tack för oss! Stadsarkitektkontoret -

28 Datum (11) Blandade illustrationsbilder som kan ligga till grund vid diskussion om åtgärder för Blandade Köpings centrum: illustrationsbilder som kan ligga till grund vid diskussion om åtgärder: Förutom att fasadytor ska vara rena och hållbara så kan kala och större fasadytor livas upp genom fasadkonst. Tillexempel baksidan av Midgård eller vid parkeringsytan längs Glasgatan. Otrygga betongklossar till tunnlar skulle också kunna göras mer attraktiva på olika vis genom gatukonst. Stadsarkitektkontoret -

29 Datum (11) Det två översta bilderna är bra exempel på gång- och cykeltunnlar där man inte bara belyser i tunneln utan tänker på anslutningarna in och ut. Ljusnivån inne i tunnlar ska alltid vägas mot den utanför. Detta skulle kunna ses över vid samtliga tunnlar i Köping centrum. Form, funktion och effektivitet går att få samtidigt. Här i ett exempel från Jönköping Linjeholmstunneln. Stadsarkitektkontoret -

30 Datum (11) Exempel på god detaljrikedom i markbeläggningen samt en dekorativ belysning som bidrar till att den offentliga platsen blir attraktiv och trygg. Omsorg och en intim karaktär bidrar till en trygg omgivning. Vallentuna kulturhus. Kombinera en aktivitetspark för både barn och ungdomar nere vid Hummlebäcksgatam. Det skulle ge liv till platsen samt bidra med en naturlig mötesplats för både stora och små. På bilderna visas en Parkourpark från Santander i Spanien samt en lekplats för de små från Nälsta i Stockholm. Stadsarkitektkontoret -

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Köpings kommun har en oförklarligt hög siffra i brottsstatistiken när det gäller cykelstölder. Cykelstölder är ett brott som påverkar många kommuninvånare i deras vardag. Polismyndigheten har tillsammans med kommunen identifierat fyra platser hot spots där cykelstölder är mer förekommande än på andra ställen. Efter att gemensamt ha gått igenom de olika platserna utifrån ett brottsförebyggande perspektiv har en genomförandeplan för insatsen upprättats. GENOMFÖRANDEPLAN Samverkan mot cykelstölder i Köpings kommun Lägesbeskrivning Genomförandeplan Hot spot 1 - Stationsområdet Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Skötsel av belysning och buskage Brå- Au den 14 augusti Kommunen - Kontrollera att befintlig belysning fungerar och att buskar är nedklippta Uppsättning av informations skyltar Brå- Au den 14 augusti Polisen Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a med polisens volontärer - Gemensam kampanj med Värna Västerås Utredning av eventuell kamerövervakning Brå- Au den 14 augusti Kommunen Utöka antalet cykelställ med tak Brå- Au den 14 augusti Kommunen Anordna träff med försökringsbolag och Brå- Au den 14 augusti Kommunen cykelhandlare den 28 april Intensifierad den allmänna bevakning av området och av cyklar i närområdet Brå- Au den 14 augusti Polisen

47 Hot spot 2 Centrum (Stora gatan) Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Allmän genomgång av befintliga cykelställ Brå- Au den 14 augusti Kommunen - Rensning av ostrategiskt placerade och dåliga cykelställ _Upprensning av skrotcyklar Brå- Au den 14 augusti Kommunen Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a. med polisens volontärer Hot spot 3 Byjorden Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Anordna en heldag med information till Brå- Au den 14 augusti Kommunen fastighetsägare - Information från polis och kommun på fm och upprensning och handfasta tips på em Allmän skötsel i området Brå- Au den 14 augusti Kommunen Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a. med polisens volontärer Hot spot 4 Tunadal Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Involvera boenderådet och fastighetsägaren i Brå- Au den 14 augusti Kommunen arbetet Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a. med polisens volontärer Allmän skötsel av området Brå- Au den 14 augusti Kommunen

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Trygghetsvandring. i Vilstaområdet

Trygghetsvandring. i Vilstaområdet i Vilstaområdet 7 november 2012 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring i Vilstaområdet... 6 2.3 Reaktioner efter vandringen... 6 3 Vilstaområdet 7

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd Handlingsplan 2016 Köpings brottsförebyggande råd Köpings kommun Rapporten skriven av: William Wikström Antagen av: Brå-Köping. 2016-06-02 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se/bra

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket

Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall,, Biblioteket Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men kan också användas för att undersöka hur

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Trygghetsvandring i Skutskärs Centrum

Trygghetsvandring i Skutskärs Centrum 1(16) Trygghetsvandring i Skutskärs Centrum 2016-03-30 2(16) Vad är det här för dokument? En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga, för att avgöra var det finns risker

Läs mer

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25 Lokala brottsförebyggande rådet Sofie Ceder, samordnare Tel: 0457-61 89 61 E-post: sofie.ceder@ronneby.se Till Ansvariga verksamhetschefer Bakgrund Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) genomför två

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn Gångstråket används frekvent av fotgängare mellan parkeringsplatsen och centrumhandeln. Rådhuset har flera gången fått fönstren krossade.gångstråket upplevs som mörkt och otryggt. Platsen nyttjas som toalett.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Lokala medborgarlöften i Lund 2015

Lokala medborgarlöften i Lund 2015 2015-04-21 Lokala medborgarlöften i Lund 2015 Kvartalsrapport 1 1. En tryggare trafiksituation Inventera trafikskyltarna i området samt tydliggöra vilka regler som gäller för fotgängare och cyklister i

Läs mer

Trygghetsvandring i Bohus den 29 november 2007

Trygghetsvandring i Bohus den 29 november 2007 Trygghetsvandring i Bohus den 29 november 2007 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-08-17 KS 2016/0688 50163 Kommunstyrelsen Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Bakgrund. Genomförande. Förslag på åtgärder 2010-10-26

Bakgrund. Genomförande. Förslag på åtgärder 2010-10-26 Lokala brottsförebyggande rådet Sofie Ceder, samordnare Tel: 0457-61 89 61 E-post: sofie.ceder@ronneby.se Bakgrund Trygghetsvandringen är en del av lokala Brottsförebyggande rådets (BRÅ) övergripande trygghetsskapande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse Skara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg 2017-2018 Ersätt med datum Samverkan för ökad trygghet Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra

Läs mer

Trygghetsvandring så här gör man MANUAL VERSION 2

Trygghetsvandring så här gör man MANUAL VERSION 2 Trygghetsvandring så här gör man MANUAL VERSION 2 Råd, tips och checklista för trygghetsvandringar Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Alla kan använda den. Trygghetsvandring

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

En tryggare & mer jämställd miljö

En tryggare & mer jämställd miljö En tryggare & mer jämställd miljö Halmstad Centrum Vallås TEKNIK- OCH FRITID Upplägg av projektet Sammanfattning av Forskningen Varför är det viktigt att vara trygg? Vad är otryggt? Vem är otrygg? Varför

Läs mer

Medborgarlöfte för Uppsala resecentrum 2017

Medborgarlöfte för Uppsala resecentrum 2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Hagström Ingela Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2165 Kommunstyrelsen Medborgarlöfte för Uppsala resecentrum 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Trygghetsvandring. i området söder om Arbogaån, kring Österled. 21 maj 2012. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2012-06-19

Trygghetsvandring. i området söder om Arbogaån, kring Österled. 21 maj 2012. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2012-06-19 i området söder om Arbogaån, kring Österled 21 maj 2012 Kommunstyrelse Kommunkansliet 2012-06-19 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring i området söder

Läs mer

Samverkan mellan polis och kommun

Samverkan mellan polis och kommun Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser 1 Bakgrund samverkansöverenskommelser Nationell handlingsplan från RPS 2008 Överenskommelserna ska tydliggöra parternas

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

Trygghetsvandringar i Skogås

Trygghetsvandringar i Skogås Trygghetsvandringar i Skogås Våren 2016 Sammanställning är gjord av Daniel Nilsson, Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kommunstyrelsens förvaltning 29 juni 2016 Innehåll Innehåll 1 Anteckningar från

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från:

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från: Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2016-06-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: s ledningsrupp Utarbetad av: Brottsförebyggande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Fagerängen 2012 H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET 1 Innehåll Arrangör... 2 Deltagare... 2 Sammanfattning... 2 Sträckan som vandrades... 3 Synpunkter som kom fram

Läs mer

Trygghetsvandring. i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun

Trygghetsvandring. i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun Trygghetsvandring i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun Trygga stimulerande miljöer Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men kan också användas

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Anderslöv 2010-09-09

Anderslöv 2010-09-09 TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Anderslöv 2010-09-09 1 Innehåll Arrangör...3 Deltagare...3 Sträckan som vandrades...3 Sammanfattning...4...5 Stoppunkt 1: Områder runt Väståkraskolan...5

Läs mer

Trygghetsvandring i Åby 2015

Trygghetsvandring i Åby 2015 Trygghetsvandring i Åby 2015 Arrangerad av: Samhällsarbete Åby Robert Andersson, Amra Fredholm, Karin Ekström & Carolin Karlsson Brottsförebyggande rådet - Alan Abdali Mölndal 151111 Den 19:e mars genomfördes

Läs mer

Så här gör man en Trygghetsvandring MANUAL

Så här gör man en Trygghetsvandring MANUAL Så här gör man en Trygghetsvandring MANUAL Trygghetsvandringar Råd, tips och checklista. Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Alla kan använda den. Givetvis är det så att det

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Anteckningar från trygghetsvandringen i Myrtorp

Anteckningar från trygghetsvandringen i Myrtorp Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Eva Carlsson, 016-710 20 87 Anteckningar från trygghetsvandringen i Myrtorp Närvarande: Representanter från hyresgästföreningen,

Läs mer

Trygghetsvandring Sparreholm Maj 2011

Trygghetsvandring Sparreholm Maj 2011 Trygghetsvandring Sparreholm Maj 2011 Bakgrund Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet. Under 2009

Läs mer

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010)

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) 2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) PLATS PROBLEM MÖJLIGHET ANSVAR GJORD Övergång Jon Jespersgatan/ Dålig belysning Undergång vid skolan Dålig belysning (23/3-10). Undergången- stora farliga

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2011-09-26 Rosvik Kring skolan och sporthallen

Trygghetsvandring i Piteå 2011-09-26 Rosvik Kring skolan och sporthallen Trygghetsvandring i Piteå 2011-09-26 Rosvik Kring skolan och sporthallen Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Brottsförebyggande arbete i Piteå Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1450 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 Förslag

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

Resultatrapport Invånardialog - Trygghet

Resultatrapport Invånardialog - Trygghet Resultatrapport Invånardialog - Trygghet 2 Panelfråga angående Trygghet Den 5 februari skickades panelfrågor ut till vår vuxenpanel och ungdomspanel angående trygghet. Syftet med undersökningen var att

Läs mer

Trygghetsvandring. Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013

Trygghetsvandring. Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 Trygghetsvandring Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 1 Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 Arrangör Trelleborgs kommun, hälso- och trygghetsrådet

Läs mer

Trelleborgs centrum 2010-03-10

Trelleborgs centrum 2010-03-10 TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Trelleborgs centrum 2010-03-10 1 Innehåll Arrangör... 3 Deltagare... 3 Sträckan som vandrades... 3 Sammanfattning... 3 Synpunkter som kom fram under vandringen....

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 anders.nahlstedt@hassleholm.se Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Onsdagen den 1 oktober 2014 Upprättat Reviderat

Onsdagen den 1 oktober 2014 Upprättat Reviderat Trygghetsvandring på Hertsön Onsdagen den 1 oktober 2014 Upprättat 2014-10-22 Reviderat 2014-12-05 Vad är det här för dokument? En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga,

Läs mer

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att trygghetsvandra.

Läs mer

Trygghetsvandring Ljungsarp våren 2016

Trygghetsvandring Ljungsarp våren 2016 Trygghetsvandring Ljungsarp våren 2016 En trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre närmiljö med trygghet, tillgänglighet och trivsel i fokus. Metoden bygger på att det är de som bor och är

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Trygghetsvandring: Sundbyberg - 7 oktober 2014 Tid: 16:00-18:00

Trygghetsvandring: Sundbyberg - 7 oktober 2014 Tid: 16:00-18:00 Trygghetsvandring: Sundbyberg - 7 oktober 2014 Tid: 16:00-18:00 Närvarande: Namn Organisation kontaktuppgifter Göran Forsström Sundbybergs Stad goran.forsstrom@sundbyberg.se Jonas Lindberg Stiftelsen Tryggare

Läs mer

Trygghetsvandring på Bergviken. måndagen den 29 september 2008

Trygghetsvandring på Bergviken. måndagen den 29 september 2008 Trygghetsvandring på Bergviken måndagen den 29 september 2008 Upprättat Reviderat Reviderat Reviderat 2008-10-07 2009-01-15 2011-03-09 2011-08-24 22 23 21 20 Punkt för åtgärd, se lista 24 19 25 18 26 28

Läs mer

Trygghetsvandring i Surte den 9 november 2010

Trygghetsvandring i Surte den 9 november 2010 Trygghetsvandring i Surte den 9 november 2010 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Uppföljning av Trygghetsrond Edsborgsstigen

Uppföljning av Trygghetsrond Edsborgsstigen Uppföljning av Trygghetsrond Edsborgsstigen 2014-04-10 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes längs Edsborgsstigen den 19 september 2013. Bakgrund: 19 september 2013 genomfördes en

Läs mer

PiteåPanelen. Dialogmöte Lokala Medborgarlöften. Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsv. 1 Webbadress: www.pitea.

PiteåPanelen. Dialogmöte Lokala Medborgarlöften. Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsv. 1 Webbadress: www.pitea. PiteåPanelen Dialogmöte Lokala Medborgarlöften Dialogmöte om trygghets- och brottsförebyggande frågor För närvarande pågår ett pilotprojekt i 13 kommuner i Sverige som leds av Statens offentliga utredningar

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Uppföljning av Trygghetsrond Lextorp

Uppföljning av Trygghetsrond Lextorp Uppföljning av Trygghetsrond Lextorp 2015-04-23 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Lextorp den 23 oktober 2014. Bakgrund: 23 oktober 2014 genomfördes en trygghetsrond i området

Läs mer

Trygghetsvandring Malmköping. Februari/mars 2010

Trygghetsvandring Malmköping. Februari/mars 2010 Trygghetsvandring Malmköping Februari/mars 2010 Bakgrund Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Kvinnor över 65 år i tre söderortsstadsdelar och deras livskvalitet

Kvinnor över 65 år i tre söderortsstadsdelar och deras livskvalitet Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1(5) Dnr 1.1.-718/2013 2013-11-18 Handläggare Åsa Winfridsson Telefon08-508

Läs mer

Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23

Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23 Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23 Vad är en trygghetsrond? Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventerar man hur området ser ut och det sker en dialog mellan

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED VÅREN 2014 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara Borås Stads prioritering gällande säkerhet och trygghet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2012-09-10 17 (23) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 9 september 2012, kl. 08.30-09.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordförande

Läs mer

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring Östermalms stadsdelsförvaltning Anteckningar Sida 1 (5) 2015-03-02 Sträcka: Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden, från T-banan vid Artemisgatan till Norra 1 och Västra Deltagare: Polisen: Stefan Wehlin,

Läs mer

Trygghetsvandring området kring busstationen En vandring i området kring bowlrampen, OK macken, Big Boy och busstationen.

Trygghetsvandring området kring busstationen En vandring i området kring bowlrampen, OK macken, Big Boy och busstationen. Trygghetsvandring området kring busstationen 2012-05-31 En vandring i området kring bowlrampen, OK macken, Big Boy och busstationen. Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare

Läs mer

Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning

Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning "Det är hit man kommer när man kommer hem" Råd & tips Checklista Ansvarig : Folkhälsorådet PiteBRÅ Sammanställd av: Folkhälsostrateg Helena Lindehag 2009 1 Trygga

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, den 26 november 2015

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, den 26 november 2015 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Kommunledningskontoret Datum Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, den 26 november 2015 Lokal: Dävensö, Kulturhuset Tid: 9.00-10.30 Närvarande: Tomas Wrhåde, Brandförsvaret

Läs mer

Trygghetsvandringar Östberga, 7 och 9 mars

Trygghetsvandringar Östberga, 7 och 9 mars Enskede- Årsta- Vantör stadsdelsförvaltning Lokal och stadsmiljö Protokoll Sida 1 (12) Den 7 och 9 genomfördes trygghetsvandingar i Östberga med representanter från berörda förvaltningar från staden tillsammans

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2013-05-06 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Dörrknackning i Södra Järva blev mycket uppskattad Ett brottsförebyggande projekt

Läs mer

Trygghetsvandring, Harlösa. Medverkande: Syfte med trygghetsvandringen. Datum för genomförande: 7 maj 2014 Tid: 17:00-19:00

Trygghetsvandring, Harlösa. Medverkande: Syfte med trygghetsvandringen. Datum för genomförande: 7 maj 2014 Tid: 17:00-19:00 Trygghetsvandring, Harlösa Datum för genomförande: 7 maj 2014 Tid: 17:00-19:00 Medverkande: Cecilia Lind, kommunstyrelsen, Eslövs kommun Henrik Wöhlecke, kommunstyrelsen, Eslövs kommun Anette Linander,

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Anteckningar från medborgarmöte i Sätra 2014-03-04

Anteckningar från medborgarmöte i Sätra 2014-03-04 Skärholmens stadsdelsförvaltning Anteckningar Sida 1 (5) 2013-10-09 Anteckningar från medborgarmöte i Sätra 2014-03-04 Närvarande i panelen: Från stadsdelsförvaltningen: Ordförande Jan Jönsson, Kerstin

Läs mer

Med fokus på bra Miljö och ökad trygghet!

Med fokus på bra Miljö och ökad trygghet! Med fokus på bra Miljö och ökad trygghet! Här vill vi presentera Skärholmens Fastighetsägares verksamhet och några av de projekt som vi har drivit och erfarenheter från våra framgångsrika samarbeten. Vi

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Ungdomsfullmäktige, Köpings kommun. Tobias Back, Ungdomslots. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ungdomsfullmäktige, Köpings kommun

Ungdomsfullmäktige, Köpings kommun. Tobias Back, Ungdomslots. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ungdomsfullmäktige, Köpings kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Organ Ungdomsfullmäktige, Plats och tid Rådhuset 16.00 Emelie Lindström Shirin Khalil Dameana Binjamin Shahed Edwan Viktor Moreus Amanda Johansson Max Wiklund Emma Uggla Doris

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Överenskommelsen grundas på att effektivare brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan Polis och Kommun.

Överenskommelsen grundas på att effektivare brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan Polis och Kommun. Polismyndigheten Kristinehamns kommun Datum 2016-12-28 Diarienr (åberopas) Samverkansöverenskommelse Strategisk samverkansöverenskommelse mellan LPO Kristinehamn, Polisregion Bergslagen och Kristinehamns

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Dnr Kst 2015/503 Trygghetsskapande program i Järfälla. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Dnr Kst 2015/503 Trygghetsskapande program i Järfälla. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-02-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/503 Trygghetsskapande program i Järfälla Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förslaget till trygghetsskapande

Läs mer

Tisdagen den 22 oktober 2013 Upprättat 2013-10-30 Reviderat 2013-12-03

Tisdagen den 22 oktober 2013 Upprättat 2013-10-30 Reviderat 2013-12-03 Trygghetsvandring på Bergnäset Tisdagen den oktober 013 Upprättat 013-10-30 Reviderat 013-1-03 3 16 1A 45 Vad är det här för dokument? En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd

Läs mer