Projekt Köping Centrum. Kartläggning, nulägesbeskrivning och till genomförandeplan för trygghetsprojekt i Köping centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Köping Centrum. Kartläggning, nulägesbeskrivning och till genomförandeplan för trygghetsprojekt i Köping centrum"

Transkript

1

2

3

4

5 Projekt Köping Centrum Kartläggning, nulägesbeskrivning och till genomförandeplan för trygghetsprojekt i Köping centrum

6 Köpings kommun Rapporten skriven av: William Wikström, Antagen av: Brottsförebyggande rådet Rapporten finns även att läsa och ladda ner på

7

8 Projekt Köping centrum Innehåll Projekt Köping centrum 5 Kartläggningsgruppen 6 Social konsekvensanalys 7 Trygghetsvandring med Ungdomsfullmäktige 8 Trygghetsinventering 9 Kartläggningsgruppens förslag till handlingsplan 10 Bilagor 11 4

9 Projekt Köping centrum Projekt Köping centrum Brottsförebyggande rådet i Köping (Brå) beslutade i november 2013 om att arbeta med Köping centrum i ett särskilt projekt med avseende på att minska brottsligheten och öka tryggheten. Rådet beslutade att projektet skulle röra de delar av centrala Köping som omgärdas av gatorna Nygatan, Sveavägen, Torggatan. Området har en klar huvudgata, Stora gatan som löper rakt igenom området, samt en rad tvärgator och är centrum för detaljhandel, restaurangliv och serviceutbud i kommunen. I mars 2014 antog brottsförebyggande rådet en plan för genomförande av centrumprojektet. Planen bygger på att kommunen och polismyndigheten var för sig tittar på nuläget i det avsedda området. När respektive myndighet är klar med sin kartläggning träffas man och kommer överens om en gemensam genomförandeplan. Respektive myndighetschef tecknar en överenskommelse där man lovar att avsätta resurser för att kunna genomföra åtgärderna i planen. I maj 2014 träffades en samverkansöverenskommelse mellan Närpolisen Västra Mälardalen och Köpings kommun för det fortsatta arbetet i centrumprojektet. 5

10 Kartläggningsgruppen Kartläggningsgruppen En särskild grupp utsågs att genomföra kommunens del i kartläggningen. Kartläggningsgruppen bestod av Tobias Back (Ungdomslots) Emma Gren (Planarkitekt) Kjell Nordin (Uppsökare) Olle Emanuelsson (Kommunchef) Helen Tångrot (Utvecklare) Sverker Lindberg (Gatu- och parkchef) och William Wikström (Brå-samordnare). Vardera medlemmen i kartläggningsgruppen var utsedd av sin respektive förvaltningschef. Kartläggningsgruppen träffades vid tre tillfällen och diskuterade uppdraget. Minnesanteckningar fördes vid dessa tillfällen. Inom gruppen diskuterades respektive förvaltnings syn på, och utmaningar, i centrumkärnan. Även förslag på åtgärder och eventuella effekter av insatser diskuterades. Varje medlem fick uppdrag att utföra mellan träffarna för att samla in så mycket information som möjligt kring projektområdet. Kartläggningsgruppen beslutade att underlaget skulle sammanställas i en Social Konsekvensanalys. Ett verktyg för att mäta och följa upp projekt och insatser. Kartläggningsgruppen initierade också en trygghetsvandring med ungdomar som del av den Sociala konsekvensanalysen. Föreliggande dokument och bilagor är resultatet kommunens kartläggning av Köping Centrum ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 6

11 Social konsekvensanalys Social konsekvensanalys Social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som brukar användas inom den fysiska planeringsprocessen. Verktyget syftar till att systematisera de förutsättningar och åtgärder/konsekvenser som arbetet i, exempelvis ett avgränsat område, kan få. I detta projekt har kartläggningsgruppen kommit fram till att använda grunderna i SKA som ett verktyg i trygghetsprojektet centrum. Analysverktyget finns med under hela projektet för att öka effekten på process och resultat. Den bidrar med ett tankestöd och kan användas på olika sätt beroende på omständigheter. SKA-verktyget är ett stöd för att sortera och identifiera de viktiga sociala aspekterna för området och de olika platserna i området. Genom SKA samlas kunskaper om områdets sociala karaktär i relation till den fysiska strukturen. Det är denna kunskap som sedan ligger till grund för den genomförandeplan som Köpings brottsförebyggande råd ska arbeta utifrån. För att åstadkomma en positiv förändring i Köpings stadskärna behöver alla aktörer samarbeta och bidra där de kan och gör det bäst. Stor kunskap finns i kommunens olika förvaltningar och hos de aktörer med vilka kommunen hoppas kunna samverka i projektet. Med hjälp av SKA-verktyget kan denna kunskap samlas och på ett tydligare sätt läggas till grund för ökad trygghet och trivsel i Köpings centrum. Eftersom det inte rör sig om ett renodlat planeringsprojekt finns det förtjänster med verktyget som inte kan utnyttjas fullt ut i genomförandet. Det finns också begräsningar för hur stora åtgärder som kan genomföras inom ramen för projektet, då någon särskild finansiering i skrivande stund inte finns utan alla åtgärder som genomförs ska ske inom given budgetram. 7

12 Trygghetsvandring med Ungdomsfullmäktige Trygghetsvandring med Ungdomsfullmäktige För att fånga upp unga Köpingsbors perspektiv på centrum anordnades en trygghetsvandring med medlemmar från ungdomsfullmäktige. Fyra ungdomar gick en slinga genom centrum, ungdomarna uppmanades att ha sina trygghetsglasögon på sig under vandringen. Med hjälp av ungdomarnas observationer och åsikter kunde man snabbt identifiera ett antal platser som upplevdes som särskilt otrygga eller otrivsamma. Syftet med trygghetsvandringen var att peka ut brister som kan påverka känslan och upplevelserna av trygghet hos ungdomar. Trygghetsvandringen resulterade i ett antal identifierade platser som ungdomarna ville att man skulle prioritera i projektet. Med utgångspunkt ifrån vad som framkom vid trygghetsvandringen med ungdomarna kunde kartläggningsgruppen sammanställa en trygghetsinventering av centrum. 8

13 Trygghetsinventering Trygghetsinventering För att sammanfatta och sortera de inkomna uppgifterna via kartläggningsgruppens arbete, skapades en trygghetsinventering där tre prioriterade platser analyserades noga, framförallt utifrån sina fysiska egenskaper och funktioner. Trygghetsinventeringen ser över hur platserna ser ut och uppfattas i nuläget. Sedan anges förslag på åtgärder och eventuella konsekvenser för varje enskild plats och åtgärd. Tanken är att en ny inventering ska ske efter avslutat projekt för att kunna se vilka effekter de olika insatserna verkligen har fått. Det bör dock betonas att alla förslagna åtgärder inte kan genomföras inom ramen för detta projekt. Trygghetsinventeringen ska snarare ses som en viktig del i SKA analysen och inte som ett renodlat förslag till genomförandeplan. 9

14 Kartläggningsgruppens förslag till handlingsplan Kartläggningsgruppens förslag till handlingsplan Kartläggningsgruppen har efter genomförd kartläggning tagit fram ett förslag på vad genomförandeplanen bör innehålla. Slutligen är det närpolischefen och kommunchefen som träffar en samverkansöverenskommelse där genomförandeplanen ingår. Den nulägesbeskrivning som kartläggningsgruppen enats om kan sammanfattas i ett antal punkter där arbetet i projektet bör lägga sin tyngdpunkt. Fokusera på helhetslösningar på de tre platser som prioriteras i protokollet från trygghetsvandringen. Hitta en lösning på problemet med stök på stan, framförallt på Stora gatan, Hökartorget och vid Humlegårdsgatan (polisen och RIA hela människan är viktiga aktörer). Öka trivsel och trygghet med hjälp av belysning. Minska nedskräpning (framförallt fimpar längs stora gatan). Skapa en säker cykelmiljö i centrum. Få in mer synpunkter från allmänheten, framförallt gruppen äldre kommunmedborgare. 10

15 Bilagor Bilagor 1. Minnesanteckningar 2. Rapport från Trygghetsvandring 3. Trygghetsinventering 4. Polisens kartläggning Brottsutvecklingen i Köpings centrum 5. Samverkansöverenskommelse 6. Genomförandeplan 11

16 Köping1033, v3.1, MINNESANTECKNING 1 (2) Datum Plats Förvaltningshuset Brottsförebyggande rådet Närvarande: William Wikström, S&A Sverker Lindberg, Tekniska kontoret Kjell Nordin, S&A Emma Gren, STARK Per-Inge Nilsson, STARK Olle Emanuelsson, Stadskansliet Ej närvarande: Helen Tångrot, B&U Tobias Back, K&F Möte för kartläggningsgruppen, Köping Centrum Under mötet diskuterades följande: - William Wikström hade en kortare presentation av projektplanen. - Gruppen diskuterade situationen med missbrukare som stökar i Köping centrum på dagtid. Antalet missbrukare bedömdes som högt i jämförelse med andra städer. Mötet diskuterade möjligheterna att få dem att inte vilja uppehålla sig i centrum i så stor utsträckning. Problemet med missbrukare är koncentrerat till vissa platser i centrum. - Trygghetsvandringar diskuterades. Trygghetsvandringar bör vara en del av projektet och kan både vara del i kartläggning och handlingsplan. Trygghetsvandringar kan inriktas mot olika grupper. - Trafikmiljön i centrum är viktig för tryggheten. Tekniska kontoret har ett stort ansvar för detta, cykelrådet är ett viktigt organ. - Ungdomars syn på tryggheten i centrum är mycket viktig. Ungdomsfullmäktige måste involveras i projektet. - Fastighetsägare är en viktig samverkanspart för att få till stånd förändringar i miljön. - Emma Gren presenterade ett koncept för social konsekvensanalys som är ett verktyg för kartläggning och uppföljning. - Gruppen konstaterade följande: 1. Emma Gren skickar ut förslag på social konsekvensanalys till övriga gruppen. 2. Emma Gren tittar på resultatet från den trygghetsundersökning som genomförts på St:Olof skolan. 3. William Wikström tittar på resultatet från senaste SCB undersökningen i kommunen. Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida och e-post Bankgiro Org.nr Köpings kommun Rådhuset Köping Stora torget

17 MINNESANTECKNING 2 (2) Datum Sverker Lindberg Ser över vilka delar av belysningsprogrammet som avser centrum. 5. Sverker Lindberg undersöker kostander för skadegörelse i centrum. 6. Sverker Lindberg lyfter frågan om centrum på kommunens cykelråd den 14 april och tar med sig synpunkter därifrån. 7. Kjell Nordin tar in synpunkter från de personer som han har kontakt med i sin tjänst som uppsökare. Vid pennan William Wikström

18 Köping1033, v3.1, MINNESANTECKNING 1 (2) Datum Plats Kristinelundsvägen Brottsförebyggande rådet Närvarande: William Wikström, S&A Sverker Lindberg, Tekniska kontoret Kjell Nordin, S&A Emma Gren, STARK Olle Emanuelsson, Stadskansliet Tobias Back, K&F Ej närvarande: Helen Tångrot, B&U Möte för kartläggningsgruppen, Köping Centrum Under mötet diskuterades följande: - Minnesanteckning från förra träffen gicks igenom. - Sverker Lindberg berättade att Tekniska hade pengar avsatt för belysningsarbete, bland annat i centrum. - Problematiken med de som stökar i centrum och stör handlare och besökare diskuterades ingående. Flera förslag på åtgärder presenterades. Bl.a en eventuell plats utanför centrumhandeln och befintliga stråk till och från centrum, där dessa personer kunde få finnas under mer ordnade former. Hela Människan, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och polisen ses som nyckelaktörer i detta arbete. Liknande projekt från Norrköping nämndes. - Det kan finnas anledning för kommunen att leta bland externa aktörer för att få tillgång till exempelvis offentliga toaletter. - Trafiksituationen för cyklister togs upp som ett problem. Dåligt målade cykelvägar samt allmänt dåligt cykelvett noterades. Sedan tidigare vet vi att det även finns problem med cykelstölder i centrum. - Ungdomarna har vid tidigare tillfällen bl.a. i ungdomsfullmäktige och i Brådis uppget vd de anser som störande och otryggt i centrummiljön. En trygghetsvandring med ungdomarna planerades inför nästa träff i gruppen. - Gruppen konstaterade följande: 1. Social Konsekvensanalys ska vara kommunens verktyg för utvärdering och uppföljning av projektet. 2. Emma Gren tittar på resultatet från den trygghetsundersökning som genomförts på St:Olof skolan. 3. Sverker Lindberg undersöker kostander för skadegörelse i centrum. Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida och e-post Bankgiro Org.nr Köpings kommun Rådhuset Köping Stora torget

19 MINNESANTECKNING 2 (2) Datum Respektive medlem tittar på social konsekvensanalys av centrumprojektet utifrån sin kompetens till nästa träff. 5. Emma Gren och Tobias Back genomför en trygghetsvandring med ungdomar från ungdomsfullmäktigge i Köping. Vid pennan William Wikström

20 Köping2000, v4.1, Datum (11) Stadsarkitektkontoret Emma Gren, Planarkitekt Trygghetsvandring i Köpings centrum 29/ med representanter från ungdomsfullmäktige. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Köping ska under upprätta en plan för samverkansprojekt i Köpings centrum. Projektet genomförs i fem steg där ett av de inledande stegen är att kartlägga, identifiera och analysera hotbilder samt problembilder i Köpings centrum. Som en del av kartläggningsarbetet genomfördes en trygghetsvandring tisdagen den 29 april med ungdomar från ungdomsfullmäktige. Syftet med trygghetsvandringen var att peka ut brister som kan påverka känslan och upplevelserna av trygghet hos ungdomar. Deltagare Emilia Sjögren Emma Uggla Max Wiklund Emelie Lindström Tobias Back Emma Gren Representant från ungdomsfullmäktige Representant från ungdomsfullmäktige Representant från ungdomsfullmäktige Representant från ungdomsfullmäktige Ungdomslots, Köpings kommun Planarkitekt, Köpings kommun Postadress Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr Köpings kommun Kristinelundsvägen Köping

21 Datum (11) Vandringsrutt Vandringen utgick från Hökartorget upp till Repslagaregatan genom gränden vid Murmästaregatan och vidare upp på Stora gatan till Humlegårdsgatan. Där vände gruppen och gick tillbaka längs med Trädgårdsgatan ner till Glasgatan och ut på Stora gatan. Köpingsån följdes på gång- och cykelbanan som leder fram till Torggatan där gruppen sen gick in på Östra Långgatan, ut på Stora gatan och tillbaka till Torggatan genom Västra Långgatan. Torggatan följdes ner till Karlsdalstorget och vandringen fortsatte längs Hummlebäcksgatan upp på Nygatan till Östra Långgatan där Frodeparkeringen sneddades och sedan avslutades vandringen på bron vid Stora gatan. Resultat av trygghetsvandringen På följande sida visas en kartbild med tillhörande kommentarer som representerar ungdomarnas upplevelser samt åsikter om Köpings centrum ur ett trygghetsperspektiv. Stadsarkitektkontoret -

22 Ser ut som ett getto. Bron är ful och dålig. Man blir yr när man cyklar på den. Ful fasad och otäck gränd. Finns inget övergångsställe. Mysig och trevlig innergård. 7. Otäck gränd! Måla husen. 6. Mycket hårdgjord yta. En baksida! Utnyttja reklamplatserna så det ser lite levande ut. Tråkig parkering. 4. Fasaden är ful och skitig. Klotter. Taket ut mot gatan gör att det bli mörkt. Lys upp med spotlights. Otäck lekplats. Vem vill vistas här? Uppför en ungdomspark istället Det är inga människor här. Här är det läskigt. Ful och skitig fasad. 2. Otäckt! Varför sitter det stängsel med taggtråd? Ser ut som en fängelsegård! Ta bort stängslet och gör det till en mysig gränd istället. Längs med ån är det trevligt! Man skulle kunna placera ut fler bänkar så slipper man sitta på rabattkanten. Lys upp bron undertill. Skumma och påverkade människor. Folkets hus är otäckt ser ut som ett betongfängelse. Här skulle det vara en damm. Datum (11) Stadsarkitektkontoret -

23 4 (11) Datum Följande bilder är numrerade efter det geografiska läget som visas på kartan, se föregående sida. Bildtexterna innehåller ungdomarnas kommentarer och mindre analyser av dessa. 1. Repslagaregatan och Hemköpsparkeringen. Det är ett fåtal fönster på fasaderna som omger den större parkeringsytan. Här är det inte många människor som ser om det skulle hända något. Parkeringsytor brukar upplevas som otrygga att passera då de vanligtvis är ödsliga och obevakade. Belysningen i området är undermålig och av funktionell karaktär. Någon belysning för att skapa trivsel eller estetisering finns inte. Murmästaregatan upplevdes som en baksida och som en otrygg gränd. Vissa ungdomar uttryckte liknelser med fängelse på grund av avspärrningen med stängsel och taggtråd. Här finns inga bostadsfönster som har överblick över området, enbart ett fåtal verksamhetsfönster. Här bör en funktionsblandning eftersträvas. Områden som dessa kräver både funktionell och estetisk belysning. Ta bort det välvda taket längst ner på gatan för att öka ljusinsläppet ner till gatan och motverka tunneleffekten. Stadsarkitektkontoret -

24 Datum (11) 2. Ungdomarna upplevde denna plats som otrygg på grund av skumma och påverkade människor. Även tunneln samt Folkets hus uppgavs vara otäckt betongklumpar. Byggnaden som sträcker sig längs med Trädgårdsgatan har dålig detaljering och är uppförd i billigt material. Miljöer som saknar omsorg kan upplevas som själlösa och motbjudande varför också människor söker sig därifrån. Det är viktigt att människor trivs med sin utemiljö och gärna rör sig ute, på så sätt blir staden mer levande, intressant och trygg. Under trygghetsvandringen kommenterade ungdomarna att de ansåg att byggnaden var ful och smutsig samt att hela gatan upplevdes som ödslig med parkeringen på andra sidan. Stadsarkitektkontoret -

25 Datum (11) 3. Området innehåller mycket hårdgjord yta och lite växtlighet. Även denna del av Köpings centrum upplevs som en baksida då det endast finns ett fåtal fönster och entréer längs gatan. På den stora asfalterade parkeringen finns enbart en större strålkastare och ingen trivselbelysning såsom gatubelysning eller pollare. Midgårdbyggnaden är dåligt omhändertagen och fasadmaterialen är smutsiga. Ungdomarna meddelade att de inte skulle känna sig trygga i denna del av centrum under kvällstid. Stadsarkitektkontoret -

26 Datum (11) 4, 5, 6, Parkeringsytan och lastutrymmet som finns vid Glasgatan angavs som en otrygg plats efter mörkrets inbrott. Ungdomarna ansåg att byggnaderna var motbjudande och att fasaderna behöver livas upp. Vissa kommenterade att det borde tillföras mer och bättre belysning. Midgårdbyggnaden ser skräpig och ovårdad ut. Klotter på fasaden har tagits bort med medel som orsakat att fasadfärgen försvunnit och kvar är konturerna av klottret i vilket fall. Det utskjutande taket ger skydd mot dåligt väder men orsakar att gatan upplevs mörkare än nödvändigt. Längs Östra Långgatan finns vissa lastutrymmen som upplevdes som otrygga. Bättre hade varit ifall fasaden hade varit sluten med en port. 6 7 Vid korsningen Hummlebäcksgatan och Sveavägen finns en lekplats som vissa ansåg var väldigt ödslig och motbjudande. Bättre hade varit ifall lite omsorg hade tillägnats platsen. Varför inte uppföra en park för både stora och små? Stadsarkitektkontoret -

27 Datum (11) Övrigt: Vid Frodeparkering finns vissa vägpollare som inte sitter fast ordentligt. Vissa ungdomar konstaterade att färgbutiken vid korsningen Nygatan, Västra Långgatan inte tycks ha färg nog för att underhålla sin egen fasad... Summering: De platser som pekades ut som mest otrygga var Murmästaregatan, den allmänna ytan uppe vid Trädgårdsgatan och Hummlegårdsgatan, baksidan av Midgårdsbyggnaden inklusive parkeringen och parkeringsplatserna samt lastutrymmet längs Glasgatan. Platser som uppskattades var områden längs Köpingsån, Hökartorget och Stora torget. Från vänster: Emma Uggla, Max Wiklund, Tobias Back, Emilia Sjögren och Emelie Lindström Tack för oss! Stadsarkitektkontoret -

28 Datum (11) Blandade illustrationsbilder som kan ligga till grund vid diskussion om åtgärder för Blandade Köpings centrum: illustrationsbilder som kan ligga till grund vid diskussion om åtgärder: Förutom att fasadytor ska vara rena och hållbara så kan kala och större fasadytor livas upp genom fasadkonst. Tillexempel baksidan av Midgård eller vid parkeringsytan längs Glasgatan. Otrygga betongklossar till tunnlar skulle också kunna göras mer attraktiva på olika vis genom gatukonst. Stadsarkitektkontoret -

29 Datum (11) Det två översta bilderna är bra exempel på gång- och cykeltunnlar där man inte bara belyser i tunneln utan tänker på anslutningarna in och ut. Ljusnivån inne i tunnlar ska alltid vägas mot den utanför. Detta skulle kunna ses över vid samtliga tunnlar i Köping centrum. Form, funktion och effektivitet går att få samtidigt. Här i ett exempel från Jönköping Linjeholmstunneln. Stadsarkitektkontoret -

30 Datum (11) Exempel på god detaljrikedom i markbeläggningen samt en dekorativ belysning som bidrar till att den offentliga platsen blir attraktiv och trygg. Omsorg och en intim karaktär bidrar till en trygg omgivning. Vallentuna kulturhus. Kombinera en aktivitetspark för både barn och ungdomar nere vid Hummlebäcksgatam. Det skulle ge liv till platsen samt bidra med en naturlig mötesplats för både stora och små. På bilderna visas en Parkourpark från Santander i Spanien samt en lekplats för de små från Nälsta i Stockholm. Stadsarkitektkontoret -

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Köpings kommun har en oförklarligt hög siffra i brottsstatistiken när det gäller cykelstölder. Cykelstölder är ett brott som påverkar många kommuninvånare i deras vardag. Polismyndigheten har tillsammans med kommunen identifierat fyra platser hot spots där cykelstölder är mer förekommande än på andra ställen. Efter att gemensamt ha gått igenom de olika platserna utifrån ett brottsförebyggande perspektiv har en genomförandeplan för insatsen upprättats. GENOMFÖRANDEPLAN Samverkan mot cykelstölder i Köpings kommun Lägesbeskrivning Genomförandeplan Hot spot 1 - Stationsområdet Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Skötsel av belysning och buskage Brå- Au den 14 augusti Kommunen - Kontrollera att befintlig belysning fungerar och att buskar är nedklippta Uppsättning av informations skyltar Brå- Au den 14 augusti Polisen Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a med polisens volontärer - Gemensam kampanj med Värna Västerås Utredning av eventuell kamerövervakning Brå- Au den 14 augusti Kommunen Utöka antalet cykelställ med tak Brå- Au den 14 augusti Kommunen Anordna träff med försökringsbolag och Brå- Au den 14 augusti Kommunen cykelhandlare den 28 april Intensifierad den allmänna bevakning av området och av cyklar i närområdet Brå- Au den 14 augusti Polisen

47 Hot spot 2 Centrum (Stora gatan) Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Allmän genomgång av befintliga cykelställ Brå- Au den 14 augusti Kommunen - Rensning av ostrategiskt placerade och dåliga cykelställ _Upprensning av skrotcyklar Brå- Au den 14 augusti Kommunen Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a. med polisens volontärer Hot spot 3 Byjorden Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Anordna en heldag med information till Brå- Au den 14 augusti Kommunen fastighetsägare - Information från polis och kommun på fm och upprensning och handfasta tips på em Allmän skötsel i området Brå- Au den 14 augusti Kommunen Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a. med polisens volontärer Hot spot 4 Tunadal Aktivitet Avrapporteras Ansvarig Involvera boenderådet och fastighetsägaren i Brå- Au den 14 augusti Kommunen arbetet Informationskampanj Brå- Au den 14 augusti Polisen - Bl.a. med polisens volontärer Allmän skötsel av området Brå- Au den 14 augusti Kommunen

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25 Lokala brottsförebyggande rådet Sofie Ceder, samordnare Tel: 0457-61 89 61 E-post: sofie.ceder@ronneby.se Till Ansvariga verksamhetschefer Bakgrund Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) genomför två

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Trygghetsvandring så här gör man MANUAL VERSION 2

Trygghetsvandring så här gör man MANUAL VERSION 2 Trygghetsvandring så här gör man MANUAL VERSION 2 Råd, tips och checklista för trygghetsvandringar Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Alla kan använda den. Trygghetsvandring

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning

Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning "Det är hit man kommer när man kommer hem" Råd & tips Checklista Ansvarig : Folkhälsorådet PiteBRÅ Sammanställd av: Folkhälsostrateg Helena Lindehag 2009 1 Trygga

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Fagerängen 2012 H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET 1 Innehåll Arrangör... 2 Deltagare... 2 Sammanfattning... 2 Sträckan som vandrades... 3 Synpunkter som kom fram

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Trygghetsvandring. Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013

Trygghetsvandring. Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 Trygghetsvandring Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 1 Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 Arrangör Trelleborgs kommun, hälso- och trygghetsrådet

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Uppföljning 2009-05-27 Reviderat 2009-12 Reviderat 2011-03-09 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer

Trygghetsvandring i Tåbro 2011-2012

Trygghetsvandring i Tåbro 2011-2012 Trygghetsvandring i Tåbro 2011-2012 Arrangerades av: Lindomeprojektet - Marko Manninen Ivar Wikenstedt Sofia Hallqvist Brottsförebyggande rådet - Alan Abdali Mölndal 120621 Hej! I slutet av förra året

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Trygghetsvandring Malmköping. Augusti 2010

Trygghetsvandring Malmköping. Augusti 2010 Trygghetsvandring Malmköping Augusti 2010 Bakgrund Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet. Under

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Trelleborgs centrum 2010-03-10

Trelleborgs centrum 2010-03-10 TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Trelleborgs centrum 2010-03-10 1 Innehåll Arrangör... 3 Deltagare... 3 Sträckan som vandrades... 3 Sammanfattning... 3 Synpunkter som kom fram under vandringen....

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Upptäck och åtgärda otrygghet

Upptäck och åtgärda otrygghet Upptäck och åtgärda otrygghet Om trygghetsvandringar EN SAMMANFATTNING AV TRYGGHETSVANDRINGAR IDÉSKRIFT NR 16 OM LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Trygghetsvandringar kopplar

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Trygghetsvandring en vägledning

Trygghetsvandring en vägledning Trygghetsvandring en vägledning Råd, tips och checklista för trygghetsvandringar Sätt ner foten för en mänskligare stad Förberedelser 5 På med trygghetsglasögonen 9 Nu vandrar vi! 13 Efter vandringen 15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Manual för cykelparkeringsinventering

Manual för cykelparkeringsinventering MANUAL CYKELPARKERINGS INVENTERING Version 2.0, 20080218 Manual för cykelparkeringsinventering Manualen för cykelparkeringsinventering är framtagen av projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen som

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Byastämma Skånes Fagerhult

Byastämma Skånes Fagerhult MÖTESANTECKNINGAR Datum 2013-09-16 Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Peter Andreasson, 0435-55350 peter.andreasson@orkelljunga.se Byastämma Skånes Fagerhult Plats Skånes Fagerhult Datum 2013-09-16,

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott Närpolisen Ekerö November 212 Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 212. Brottsstatistik, anmälda brott Misshandel utomhus 1 Personrån 3 Narkotika Fullbordade lägenhetsinbrott

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Resultat från Trygghetsvandring i Vallentuna Centrum och Tellusområdet fredagen den 6 november 2009

Resultat från Trygghetsvandring i Vallentuna Centrum och Tellusområdet fredagen den 6 november 2009 Resultat från Trygghetsvandring i Vallentuna Centrum och Tellusområdet fredagen den 6 november 2009 Kursiv stil = tolkningar/gissningar av anteckningarna + senare tillagda kommentarer. Vissa av bilderna

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00. Arbete och välfärdsnämnden,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00. Arbete och välfärdsnämnden, Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Alexandra Björkhem Joakim Thuresson Agneta Ekner Carlsson Thom Nilsson Roland Prommersberger

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Verksamhetsplan ÖreBRÅ

Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 01 15 Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 1 1. Inledning Det övergripande syftet med ÖreBRÅ:s verksamhet är enligt KS beslut att genom en fördjupad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten för invånarna

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Trygghetsvandring, Område Rinkeby den 29 maj 2013

Trygghetsvandring, Område Rinkeby den 29 maj 2013 Innehåll: Sid 2 Karta Sid 2-11 Protokoll Sid 12 Deltagarlista Trygghetsvandring, Område Rinkeby den 29 maj 2013 Problemägare som berörs av detta protokoll Berörda fastighetsägare: Berörda, övriga kommunala

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund Åtgärdsplan 2014-2017 Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund Lunds kommun och närpolisområde Lund har

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Antalet bostadsinbrott är på tok för många och vi måste alla samverka för att bryta denna brottskurva. Västerort har nu startat upp

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Grannstöds insats mot bilinbrott/ Töm bilen själv februari 2014 Bild tagen av Terje Mörkfalk Av: Piero Ciangherotti praktikant från Företagsuniversitetet,

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Trygghetsvandring en vägledning

Trygghetsvandring en vägledning Trygghetsvandring en vägledning 1 Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och demokratiskt samhälle...5 Den första nationella manualen......6... för en förnyad metod......6... och som avslutas

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m)

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m) 1(5) Plats och tid Djursholms slott västra flygeln Paragrafer 224-234 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Denna överenskommelse är Landskrona stads och Närpolisen i Landskronas

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 1 (6) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 Mötesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer