Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet..."

Transkript

1 1

2 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling Internationella utskottet...10 Jämställdhets- och mångfaldsutskott...10 Seniorutskottet...11 Kyrkopolitiska utskottet...11 Forumgrupperna...11 Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg...12 Ernst Wigforss Stipendiefond...12 Partisamarbete...12 Förtroendevalda beslutsfattare...13 Riksdagsgruppen...14 Kretsråd...15 Talarförmedling...15 Partidagar...15 Stora konferenser...16 Partikongress...17 Kommunikation Intern kommunikation...18 Extern kommunikation...19 Hemsida och blogg...19 Sociala medier...20 Mediearbete...21 Tryckt material och annat kampanjmaterial...21 Samordning av kommunikation...22 Kommunikationssamverkan...22 Mellanvalsstrategi...22 Styrelsen...23 Expeditionen

3 Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. För att nå våra mål behöver Socialdemokraterna vara en folkrörelse som drivs av och engagerar människor. Vår organisation ska också i sitt väsen vara bärare av våra idéer. En stark organisation med idéer som samlar människor och politiska förslag som människor känner förtroende för, är en förutsättning för att vi ska kunna vinna val och få den politiska makt som krävs för att vi ska kunna förverkliga dem. Socialdemokratin behöver förändras. Vår politik ska få människor att känna framtidstro. Våra företrädare ska ingjuta förtroende och vår organisation ska vara en plats dit människor söker sig för att få utlopp för sitt samhällsengagemang. Utifrån dessa utgångspunkter är verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Göteborg 2015 utformad. Som grunden för verksamhetsplanen ligger Partistyrelsens strategiska plattform Socialdemokraterna. Verksamhetsplanen är skriven utifrån fyra fokusområden: Fler medlemmar: En folkrörelse behöver många medlemmar, då det är en förutsättning för att organisationen ska vara den del av människors vardag som vi vill vara. Många söker sig till vår organisation själva, men vi skulle kunna öka andelen som själva kommer till oss och de som värvas genom att fokusera på värvning och hur vi tar emot de nya medlemmarna. Utveckla folkrörelsen: Vi vill vara en folkrörelse, en organisation där människor som delar socialdemokratins värderingar kan få utlopp för sitt samhällsengagemang genom att forma politik och lära tillsammans. Vi vill vara en rörelse som finns närvarade i göteborgarnas vardag som påverkar och påverkas av vardagslivet. Då behöver vi uppdatera vårt sätt att vara. Se över våra verksamhetsformer och se till att de är attraktiva och verkningsfulla. Utgångspunkten är att sätta medlemmarnas engagemang och det politiska samtalet i centrum. Politikutveckling: Politikutveckling sker på många olika sätt. Genom programarbete inför ett val, genom motionsskrivande till distriktskongresser och partikongresser, genom rapporter från tankesmedjor. Men framförallt sker den i det vardagliga politiska samtalet mellan människor. Den mesta politiken görs i det vardagliga arbetet i lokala politiska grupper, nämndgruppen, fullmäktigegruppen. Opinionsbildning: För att vinna gehör för socialdemokratins idéer och politik behövs en aktiv opinionsbildning och kommunikation. Både på kort och lång sikt. Ett feministiskt parti Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Trots det är vi inte en jämställd organisation. Socialdemokratin är en organisation som tror på alla människors lika värde. Tyvärr lever vi inte 3

4 alltid upp till det i praktiken. Diskriminering förekommer också i vår organisation. För att kunna förändras så måste vi erkänna det. Vi måste aktivt arbeta med att ändra på vårt arbetssätt så att det stödjer jämställdhet och mångfald. Det är en insikt och ett arbete som ska genomsyra all verksamhet som partidistriktet bedriver. Stadgarna Verksamhetsområdena är i hög grad utformade från det som åläggs partidistriktet utifrån partiets stadgar vilket är följande: - utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet - valorganisationen i verksamhetsområdet - nominering av politiskt förtroendevalda - utveckling och samordning av politiken inom kommunen - kommunikationsstöd till riksdagsledamöter på valkretsnivå - kontakter med distriktets lokala partiorganisationer, Socialdemokraterna i Västsverige partidistrikt i samverkan och med partistyrelsen - samarbete med arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisationer - facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet - stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i stadsdelskretsar och föreningar/klubbar anslutna till partidistriktet - de uppgifter som i andra partidistrikt åvilar arbetarekommuner 4

5 Det är i folkrörelsen som de samhällsförändrande tankarna och idéerna skapas. Det är genom det politiska samtalet som tar avstamp i människors vardag som vi markerar att vi är framtidspartiet i svensk politik men också att vi står stadigt förankrade i en verklighet där de flesta känner igen sig. Därför måste vi arbeta metodiskt för att stärka folkrörelsen, bli fler medlemmar, utbilda dessa och därigenom utveckla vår politik. Under detta avsnitt beskriver vi hur detta ska gå till väga. Ansvarig: Carina Ring Studier spelar en central roll för att bygga en stark socialdemokratisk folkrörelse. Den fyraåriga studieplan som partistyrelsen antog i april 2014 syftar till att verkställa de senaste partikongressernas intentioner och utveckla organisationen - Alla medlemmar och förtroendevalda erbjuds utvecklingsmöjligheter via kursprogram som sänds ut med post i brevlådan. - Det grundläggande utbudet och innehållet i studieverksamheten blir likvärdigt i hela partiet. - Dela ut Richard Sandler priset, i syfte att synliggöra, vidmakthålla och stärka god kultur- och studieaktivitet inom Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt - Öka kunskapen om medlemsportalen - Alla nya medlemmar skall inom 6 månader erbjudas utbildning. För att kunna bli den levande folkrörelse vi vill, måste våra medlemmar ha rätt till en bra grundutbildning. En bra medlemsutbildning är inte bara fundamentet i en stark folkrörelse, det är också en garant för att vi i framtiden ska kunna rekrytera nya förtroendevalda. Studieutskottet består av kretsarnas studieorganisatörer, partidistriktets studieledare, föreningsombudsman och studieombudsman samt ABF. De ska också säkerställa att det finns duktiga handledare. Det är viktigt att poängtera i alla sammanhang och planering av folkbildning och utbildningsverksamhet att vi samarbetar tillsammans med ABF. Dels för den pedagogiska och ideologiska biten men också gällande bidrag. Tillsammans med ABF gör vi statistik på planerad och genomförd folkbildning. Den är därför uppföljningsbar och vårt mål är att öka alla parametrar. Partiet centralt har fastställt en långsiktig studieplan och den ska vi följa samt bryta ner på Göteborgs nivå, samt krets- och grundorganisation. Vi delar in den i tre olika nivåer: för medlemmar, uppdrag i den egna organisationen samt förtroendevalda politiker. Det är viktigt att alla medlemmar får likvärdig kunskap vid våra folkbildningsinsatser och att det finns handledarlag för dessa. Stödja medlemmar och företrädare att använda sociala medier, det sker tillsammans med mediaoch kommunikationsgruppen. Stärka medlemmarna i att skriva motioner och att folkbilda dem så att viljan till förändring hamnar rätt. Allting måste inte bli en motion utan sprida kunskap om andra påverkningsmöjligheter. Inför DÅK inbjuds ombud att gå igenom sin roll samt dagordning och handlingarna. Ett led i att få fler aktiva medlemmar är att öka kunskapen om medlemsportalen. Det blir lättare för organisationen att kontakta sina medlemmar och hålla medlemsregistret uppdaterat. 5

6 Utbildningarna sker närmare medlemmarna och fler kurstillfällen på olika dagar bidrar till att fler ges möjlighet att medverka. De är en del av folkrörelsearbetet. Medlemmar blir stärkta i vår politik och sitt uppdrag. Alla nya medlemmar inbjuds till introduktion Introduktion för nya medlemmar sker löpande Handledarlag utbildas under våren Medlemsutbildning steg 1 och steg 2 sker ute i kretsarna under hösten Medlemsutbildning steg 3 internat på Viskadalen under hösten Funktions- och styrelseutbildning startar efter årsmöten Gruppledarna erbjuds gruppledarutbildning 2015 på Viskadalen 4 st internat + mellanliggande träffar Kommunalråd erbjuds utbilning på Viskadalen 2015, 2 internat och 2016, 2 internat Ansvarig: Rasmus Andersson - Att minst 15 föreningar läser och redovisar studiecirkeln under året. - Att samtliga stadsdelskretsar deltar med minst fem styrelsemedlemmar på internathelgen. - Att det i samtliga stadsdelskretsar genomförs Medlemsutbildning 1 samt Medlemsutbildning 2 under hösten. Utbildningar i form av seminarier, studiecirklar och konferenser. Under verksamhetsåret görs en stor satsning på krets och klubb/föreningsorganisationen. Det handlar om att finna sina roller, synergieffekter utifrån organisationen och utveckla verksamheten. Kretsrådet kommer att återupptas och samverka tillsammans med gruppledarna i stadsdelsnämnderna. Allt kommer att syfta till att hitta nya former för det lokala folkrörelsearbetet, stärka den lokala politikutvecklingen, skapa mötesplatser för nytillkomna medlemmar samt värva nya. Under våren 2015 erbjuds ett studiecirkelmaterial i föreningsutveckling att läsa i förening- och klubbstyrelserna. Till hösten sker en stor satsning på medlemsutbildningar där Medlemsutbildning steg 1 och 2 läses synkroniserat i samtliga stadsdelskretsar. Tanken med synkroniseringen är att man som medlem skall kunna delta var som helst i staden på ett datum som passar just den medlemmen. För att få detta att fungera genomförs en stor helgkonferens på internat under åren så att samtliga stadsdelskretsar drar åt samma håll. Projektet bidrar till samtliga prioriterade mål. Handledarutbildning för medlemsutbildningen våren

7 Konferens för stadsdelskretsar våren 2015 Medlemsutbildningar hösten 2015 Utvärderingskonferens endagars senhösten 2015 Ansvarig: Eva Olofsson Partidistriktets facklig-politiska utskott har till uppgift att samordna och initiera facklig-politiska aktiviteter i Göteborg. Vidare så ska utskottet ge möjlighet till att det politiska samtalet på arbetsplatserna stärks. : Facklig-politiska utskottet - ska genomföra minst fem möten under året - ska stötta fackliga förbundsavdelningar i Göteborg - ska stötta alla S-fackklubbar att möta väljare på arbetsplatserna - S-fackklubbarna ska värva minst 100 nya medlemmar - vidareutveckla mötet mellan SDN-ordföringar och fackligt förtroendevalda inom Kommunal Väst. - ska initiera till minst två träffar där facklig politiska frågor är basen för politikutveckling Utskottet inbjuder under våren till konferens med avdelningarnas ordförande, kassörer och facklig-politiskt ansvariga samt alla S-fackklubbordförande. Alla S-fackklubbsmedlemmar ska erbjudas utbildning i två steg, Hur startar man ett politiskt samtal med sin jobbarkompis samt Hur får vi ut vårt budskap?. Utskottet ska under året fortsätta arbetet med att ge möjlighet till träffar mellan SDN-ordföringar och fackligt förtroendevalda inom Kommunal Väst. De träffar med facklig politiska frågor ska leda till motionsskrivning i ämnet till Partikongressen 2017 och ska vara i samverkan med LO Göteborg. Genom aktiva S-fackklubbar ökar medlemstillströmningen och medvetenheten om Socialdemokratin. Utskottsmöten hela året Konferens våren Utbildning 1 och 2 vår och höst SDN-ordföringar och fackligt förtroendevalda vår och höst Träffar för politikutveckling hösten Ansvarig: Rasmus Andersson Genom den utåtriktade verksamheten skapar vi opinion för våra värderingar och politik. Vi visar att vi finns på plats i människors vardag och har stora möjligheter till att värva nya medlemmar. Våra medlemmar växer också av mötet med medborgare och av att få pröva sina argument. Utåtriktad verksamhet kan vara allt utifrån dörrknackningar och torgmöten till öppna möten och utdelningar i brevlådor. Det kan handla om att berätta om vår politik, det kan också handla om att göra syneförättningar för att få in synpunkter på vår politik. 7

8 För att bli duktigare på att synkronisera och genomföra kampanjer utses två kampanjansvariga i varje stadsdelskrets och i den fackliga gruppen samt den övriga gruppen. I centrala staden genomförs regelbundet torgmöten med volontärsgruppen. En höst och en vårkampanj genomförs i samtliga kretsar och de två grupperna. Att det inom samtliga stadsdelskretsar knackas dörr minst två gånger under våren och två gånger under hösten Torgmöteskiten som inköptes 2014 kompletteras med en ljudanläggning per stadsdelskrets. Samla kampanjorganisatörer (2 per krets) och utbilda dem i att driva kampanj på gator och torg samt förstärka detta genom sociala medier och traditionell annonsering. För att skapa en anda av att det är en självklarhet med utåtriktad verksamhet spelar kretsrådet och SDN gruppledarna en viktig roll. De blir motorer och förebilder. Teamledare för dörrknackare samlas och utbildas. En dörrknackningseskader byggs upp utifrån de 200 dörrknackare som var aktiva i valrörelsen. Projektet bidrar till samtliga prioriterade mål. Utbildning av kampanjledare: början av april. Vårkampanj två veckor innan Första maj. Höstkampanj första två veckorna i september. Dörrknackningar, regelbundet. Ansvarig: Rasmus Andersson Vi bor och lever i en eventstad. Dagligen händer det massor av event, större eller mindre. Här träffar vi människor som redan från början har en positiv inställning, är pigga och glada. I ett sådant sammanhang är det enkelt att få bra samtal och skapa en positiv stämning. Att Socialdemokraterna i Göteborg syns under några av de större arrangemangen i Göteborg såsom Eldsfesten, Seniormässan, Göteborgsvarvet, Hammarkullekarnevalen, internationella kvinnodagen och West Pride. Vi undersöker även Bokmässan. Kampanjtält och material, volontärer och kaffe, kaffe, kaffe. Projektet bidrar till medlemsvärvning, att utveckla folkrörelsen samt opinionsbildning. Se detaljerade projektplaner. Ansvarig: Eva Olofsson 8

9 Första Maj firandet ska samla minst deltagare - Utveckla Första Maj firandet med nya avdelningar t ex barnvagnsavdelning, Glenn-avdelning - Att gå en ny marschväg från Haga Nygatan - Minst 100 intresseanmälningar om medlemskap i partiet - Att arrangemanget skall upplevas som ett gemensamt arrangemang med minst fem av de kringliggande arbetarekommunerna inom Göteborgsområdet. Arrangemanget genomförs gemensamt av partidistriktet och LO Göteborg i enlighet med sedvanlig ordning. Som referensgrupp till detta arbete har vi en Första Majkommitté där alla grundorganisationer och kretsar inbjudits att delta. Till denna Första majkommitté inbjuds även kringliggande arbetarekommuners representanter. En särskild satsning görs för att få till nya avdelningar i demonstrationståget och att någon förening/klubb/krets tar ansvar för dem. På Götaplatsen följer vi den inslagna vägen och har i anslutning till talen ett musikarrangemang. De föreningar/klubbar och kretsar som önskar göra egna plakat ska få möjlighet till detta Eftersom LO Göteborg under året går upp i LO Västsverige får fondens ägarformer ses över. Genom att via demonstrationståg och tal bidra till opinionsbildning bland Göteborgs befolkning Tidplan: 10:00 Riggning av scen, bänkar mm på Götaplatsen 15:00 Uppställning avd. 1 Haga Nygatan och avd 2 Landsvägsgatan 15:30 Avmarsch till Götaplatsen via Sprängkullsgatan, Vasagatan, Avenyn. 16:20 Möte på Götaplatsen med tal och musik. 17:30 Mötet avslutas Ansvarig: Rasmus Andersson Kulturen har till uppgift att reta våra sinnen, pröva teser, provocera och glädja. Alla är vi kulturkonsumenter på något vis. I Arbetarrörelsen har kulturen historiskt sett spelat en viktig roll. Stärka medvetandet och användandet av kulturen inom partiet Värva nya medlemmar genom öppna möten med kulturinslag Genom att bjuda in till Folkteaterns medlemsveckor där man som medlem och förening till subventionerat pris kan gå på teater. Genom att alltid ha ett kulturinslag på våra större möten Genom att uppmuntra kretsar och föreningar att i samverkan med ABF anordna kulturarrangemang. Projektet bidrar till samtliga fyra prioriterade fokusområden. Teatererbjudande: början av våren och hösten

10 Ansvarig: Claes Wennberg - Att initiera och driva internationella projekt å Socialdemokraterna i Göteborg vägnar och det sker ofta i samarbete med Olof Palmes Internationella Center. - Att ansvara för att stödja och hjälpa Göteborgs partidistrikt vid internationella besök och ta hand om gäster. - Att initiera aktiviteter vid internationella händelser. Vid olika högtider och internationella aktiviteter i Göteborg ska utskottet i samråd med partidistriktet representera Socialdemokraterna. Utskottet utgörs av 7 ledamöter. De utses av styrelsen. Grundorganisationer och medlemmar ska vartannat år ges möjlighet att nominera till utskottet. Styrelsen utser också ordförande i utskottet. Utskottet arbetar med opinionsbildning och politikutveckling. Fortlöpande. Ansvarig: Carina Ring En Jämställdhets- och mångfaldshandlingsplan för 2012 antogs på höstdistriktskongressen 17 oktober : Stödja genomförandet av handlingsplanen på alla nivåer. Denna handlingsplan integreras i partidistriktets verksamhetsplan för Gruppen ger stöd i framtagandet av jämställdhets och mångfaldplaner för den egna organisationen. Alla ska i planering och genomförande av sitt arbete beakta jämställdhets- och mångfaldsaspekterna. Syftet är att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder. 10

11 Ansvarig: Rasmus Andersson Utskottets uppgift är att bedriva verksamhet för seniorer, att stimulera till politiska samtal ur ett seniorperspektiv. Utskottet har också ett ansvar för kontakt och kommunikation med pensionärsorganisationerna. Utskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande sammanträde. Grundorganisationer och medlemmar ska en gång om året ges möjlighet att nominera till utskottet. Styrelsen utser också ordförande i utskottet. - Att bevaka och tillvarata de äldres politiska frågor. Ansvarig: Rasmus Andersson Kyrkopolitiska utskottet bevakar vårt arbete inom svenska kyrkan. Man samlar och utvecklar våra kyrkopolitiker samt är en kunskapsbank inför partiets valrörelser i kyrkovalen. Utskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande sammanträde. Grundorganisationer och medlemmar ska en gång om året ges möjlighet att nominera till utskottet. Styrelsen utser också ordförande i utskottet. - Att bevaka de kyrkopolitiska frågorna. Ansvarig: Tord Karlsson För att fördjupa den idépolitiska åsiktsbildningen inom partiet erbjuder vi möjligheter för alla intresserade partimedlemmar att engagera sig i politiska forumgrupper. Forumgrupperna har till uppgift att samla intresserade i de mest intressanta politiska frågorna. Forumgrupperna har inte till uppgift att staka ut en politisk riktning för partiet. Gruppernas arbete skall ses som en inspiration och idégivare för partiet och dess politiskt ansvariga. Att starta politiska forumgrupper som erbjuder möjligheter för aktiva att delta i politiska diskussioner och bidra till en fördjupad idépolitisk diskussion. Under de föregående åren har forumgrupper startats och försvunnit. En av de vanligaste orsakerna till att forumgrupper upphört är att administrationen har blivit gruppen övermäktig. En annan orsak har nämnts och det är att grupperna tagits över av enskilda som pratar sönder möten eller att rätt personer inte finns med i gruppen. För att grupperna skall fungera behöver därför en smidig hantering av kallelser finnas. Strategisk rekrytering av personer till grupperna behöver också finnas. 11

12 Forumgrupper för partidistriktet att starta kan vara sjukvårdsgrupp, utbildningsgrupp, stadsbyggnadsgrupp och trafik, social hållbarhetsgrupp och en miljö och klimat, samt en kultur och fritidsgrupp. Genom aktiva forumgrupper bidrar projektet till en ökad politikbildning inom partiorganisationen. Forumgrupperna startar sin verksamhet senast under mars månad. Under hösten arrangerar varje forumgrupp ett utåtriktat möte/arrangemang, gärna i samverkan med krets eller grundorganisation. Ansvarig: Cecilia Dalman Eek - Att stötta tankeverkesamheten Eftersom LO Göteborg under året går upp i LO Västsverige får verksamhetens former ses över. Ansvarig: Eva Olofsson Partidistriktet har till uppgift att tillsammans med LO Göteborg utse och förmedla stipendier ur fondens avkastning till sökande ur arbetarrörelsen i Göteborg, för studier i samhällsekonomi, internationella frågor eller i sådana studier som fondens styrelse finner vara i stipendiefondens syfte. Styrelsen för stipendiefonden representeras av socialdemokraterna i Göteborg och LO Göteborg och har till uppgift att utse stipendiater. Stipendiefondens årliga seminarium/föreläsning, medarrangör ABF Göteborg, ska genomföras med ett tema i Ernst Wigforss anda, stipendieutdelningen sker under arrangemanget. - under ett seminarium, riktat till ungdom utom rörelsen, dela ut stipendiet. - Att öka antalet ansökningar till stipendiefonden Via SSU och GSHF informera om fonden bland ungdomar i Göteborg. Utlysa stipendiet och informera om ansökningsförfarandet. Stipendiefonds styrelse skall utse stipendiat/er och anordna ett seminarium/föreläsning i Ernst Wigforss anda. Eftersom LO Göteborg under året går upp i LO Västsverige får fondens ägarformer ses över. Projektet bidrar till att stärka politikutveckling och opinionsbildning genom valet av ämne för seminariet samt valet av stipendiater. Seminariet bidrar även till medlemsvärvning. Våren Ansvarig: Claes Wennberg 12

13 Partidistrikt samarbetar nära med bl a med partistyrelsen, och övriga partidistrikt i Västsverige, storstadsarbetarekommunerna och med våra sidoorganisationer i Göteborg. - Partidistriktet är representerat i partiets centrala VU, partistyrelse och 26-manna. - Partidistriktet representeras i styrelsen för S i Västsverige liksom i göteborgsområdet. - Partidistriktet är närvarande i Almedalen. Samverkan inom Socialdemokraterna i västsverige- partidistrikt i samverkan handlar under 2011 om att anpassa verksamheten till en minskad intäktsram. Samverkan leds av ett representantskap, en styrelse och ett beredningsutskott. Representantskapet är det högsta beslutande organet och där 39 ombud är från Göteborg. Representantskapet genomför två möten om året. I styrelse som sammanträder ca 10 gånger om året har Göteborg två ordinarie och två ersättarplatser. Samverkan med sidoorganisationerna, bl a LO, ABF och HGF, sker fortlöpande och på flera plan. Stödet till de nära sidoorganisationerna (Unga Örnar, SSU, Tro och Solidaritet, S-kvinnor och Studentklubben) utgörs bl a av riktade ekonomiska anslag. Samarbetet fortsätter med Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Idé- och metodutveckling fortgår med Stockholms arbetarekommun och Stockholms län. Samtliga mål om fler medlemmar, att utveckla folkrörelsen, politikutveckling och Opinionsbildning nås via projektet. Fortlöpande Ansvarig: Claes Wennberg Partidistriktet har ett stort antal förtroendevalda beslutsfattare, de representerar partiet i en rad beslutande församlingar. Det gäller stiftelser, bolag, domstolar, nämnder, styrelser fullmäktigeförsamlingar, riksdag och i EU. De behöver stöd i sina uppdrag, möjlighet till utbildning och samverkan för att ges bra förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. De har ett ansvar för att representera partiet och föra talan på ett bra sätt. - Ge heltidspolitikergruppen (Göteborgsgruppen) möjlighet att träffas 8 gånger. - Fortlöpande kontakt med kommunfullmäktigegruppen och regionfullmäktigegruppen. - Utvärdera valkommitténs arbete och förbereda för valkommitténs arbete inför 2018 Göteborgsgruppen utgörs av kommunalråd, regionråd, riksdagsledamöter, statsråd, EUparlamentariker, en politisk sekreterare per nivå samt partidistriktets förste ombudsman och kommunikationsombudsman. Mötena skall diskutera strategiska frågor för partiet. Att bereda förslag kring olika förtroendeuppdrag är en del av partidistriktets verksamhet. Det sker dels genom Valkommitténs arbete som hanterar beredning av valsedlar, förtroendeuppdrag i regionen och gruppledare samt fyllnadsval av gruppledare dels genom expeditionen som sköter och den dagliga hanteringen av valärenden och fyllnadsval under mandatperioden. Den nya valkommittén arbetade under 2014 utifrån det uppdrag distriktsårskongressen 2012 fattade beslut om. Arbetet skall under 2015 utvärderas och förberedas inför Valkommittens ska under året jobba enligt det uppdrag kongressen har gett. Kommittén består av 11 ledamöter 13

14 och fyra adjungerade. Ekonomiskt utrymme är avsatt för att utveckla teknisk lösning för att underlätta valkommittens arbete. Gruppen arbetar fortlöpande med partiets politikutveckling och opinionsbildning. Fortlöpande. Ansvarig: Claes Wennberg Sverige fick i valet 2014 en socialdemokratiskt ledd regering och 4 socialdemokratiska riksdagsledamöter från Göteborg. De göteborgska riksdagsledamöterna - skall återfinnas i media minst 150 gånger under skall delta vid minst 200 utåtriktade aktiviteter i Göteborg under året - skall minst 80 gånger under året publiceras på partidistriktets egna internetsidor - skall ha minst två aktiva sociala medier-konton vardera - skriva motioner, interpellationer, skriftliga frågor och arrangera frukostmöten. Nivån medieaktiviteter mosvarar ca 1 gång per vecka per ledamot under den period som riksdagen arbetar. et avser både nyhetsplats och debattsidor och mäts med hjälp av retriever. et avser endast medier som når göteborgare. Med utåtriktade aktivitet menas att möten med väljare, partimedlemmar (föreningsmöte od). Även möten med göteborgska väljare på annan plats än i Göteborg inräknas (ex besöksgrupp i riksdagen) samt studiebesök. År 2013 genomförde bänkens fem ledamöter 147 utåtriktade aktiviteter. Nivån är höjd för att samtal med göteborgare skall prioriteras. En ny metod som skall provas är cafémöten. Särskilda insatser skall göras för att få till stånd aktiviteter tillsammans med de fackliga organisationerna. Med partidistriktets egna internetsidor avses samt på ledamöternas egna internetsidor. År 2013 återfanns bänkens fem ledamöter 123 gånger på våra egna internetsidor. Nivån är sänkt då gruppen är mindre. Med aktiva sociala medier-konton avses i första hand facebook, twitter och instagram. Att skall skriva motioner, interpellationer, skriftliga frågor tillhör riksdagsledamotens fortlöpande arbete. Frukostmöten är ett sätt att öka kunskap och uppmärksamhet för prioriterade frågor. Bänken skall även starta ett nyhetsbrev från bänken. Bänken har inom sig följande ansvarsfördelning: Mattias: Näring, arbetsmarknad, justitie, bostäder, nordost Gunilla: Kultur, infrastruktur, Hisingen Johan: Miljö, utbildning, centrum Shadiye: Bostäder, utrikes, äldre, socialförsäkring, funktionshinder, nordost, sjukvård Till sitt stöd har riksdagsbänken en valkretsombudsman. Riksdagsbänkens arbete bidrar främst till att stärka politikutveckling och opinionsbildning. 14

15 Fortlöpande Ansvarig: Tord Karlsson Kretsarnas ordförande samlas för att samordna aktiviteter, vidarebefordra information och belysa gemensamma aktuella politiska frågor. Att öka dialogen med kretsarna och sdn-gruppledarna samt att stärka partiet som en folkrörelseorganisation. Samlas minst 4 gånger per år. En gång vår och en gång höst bjuds SDN-gruppledarna in. Styrelsen utser en sammankallande av kretsrådet. Möten sker i mars, maj, september och november. Möten i maj och november bjuds SDN gruppledarna in till. Ansvarig: Tord Karlsson Partidistriktet förmedlar talare och medverkande s-politiker till externa möten och aktiviteter. - Hanteringen av alla externa talarförfrågningar skall av beställaren upplevas som serviceinriktad och effektiv. Medel I de flesta fall kontaktar externa aktörer våra företrädare direkt. I detta projekt hanteras de övriga förfrågningar som exempelvis ställs till partiexpeditionen eller där företrädaren vill ha hjälp med att hitta någon annan medverkande. Talarförmedlingen avser bara externa förfrågningar. Socialdemokratiska föreningar söker själva medverkande till aktiviteter. En kontaktlista med ledande företrädare för att underlätta för arrangörer att själv söka medverkande skall finnas på hemsidan. Projektet är värdefullt för opinionsbildningen för våra idéer. Utan projektet skulle det vara färre tillfällen då s-politiker medverkar utåtriktat. Förfrågningar skall vara hanterade inom en vecka. Ansvarig: Tord Karlsson 15

16 Partiledningen placerar ett antal kampanjdagar i Göteborg med partiets främsta nationella företrädare. Antalet brukar variera. Troligen ökar volymen nu när vi sitter i regeringen. - Att dagarna skall vara av hög kvalitet med inriktning på samtal med väljare. - Att minst 50% av besöken skall få medialt genomslag. - Att program ska vara klara minst en vecka före besöket. Samplanering sker med partistyrelsens kansli och departementen där besöksaktiviteter tas fram i förväg för att med korta varsel kunna få fram program. Projektet ansvarar även för besök av partiledaren. Opinionsarbetet förstärks genom att vi får ut våra förträdare i Göteborgsmedia och att de kan träffa göteborgare. Genom att prova former för att inblanda grundorganisationerna i arbetet kan det också bidra till att utveckla folkrörelsen. Fortlöpande under året. Ansvarig: Claes Wennberg Partidistriktets kongress sammanträder två gånger under året, en årskongress och en höstkongress. Distriktskongressen som är partidistriktets högsta beslutande organ med En extra distriktskongress genomförs för att behandla partikongressmotioner - Distriktskongressens årsmöte genomförs med minst 200 närvarande ombud. - Höstdistriktskongress genomförs med minst 200 ombud närvarande. - Kommunfullmäktigegruppens budgetkonferens genomförs. Den extra distriktskongressen skall ge utrymme för politiska diskussioner om kongressmotioner. Som ett led i kommunfullmäktigegruppens budgetarbete, arrangerar partidistriktet tillsammans med fullmäktigegruppen en budgetkonferens. Till denna konferens inbjuds förutom fullmäktigegruppen, partidistriktets styrelse och partidistriktets facklig-politiska utskott även övriga heltidspolitiker, de ordinarie ledamöterna i regionfullmäktige från Göteborg och 4 representanter från SSU-distriktet. I år skall konferensen inriktas på strategiska framtidsfrågor för partiet. Årskongressen förlängs och genomförs under två heldagar. Detta för att säkerställa att vi hinner behandla alla motioner. Mötena bidrar främst till politikutvecklingen genom att mötenas tydliga politiska fokusering genom bl a motioner. 24 jan Extra distriktskongress 6-7 mars KF-gruppens budgetkonferens april Distriktskongress, årsmöte 12 nov Höstdistriktskongress 16

17 Ansvarig: Eva Olofsson Socialdemokraterna genomför sin partikongress i Västerås den maj Partikongressen är partiets högst beslutande organ. Kongressen ska fatta beslut om partiets organisation samt skolpolitik. - Att få gehör för de motioner partidistriktet skickar till kongressen. Partidistriktet lägger fokus på att stödja den göteborgska delegationen så de får bästa möjliga bra förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag. Samtliga mål om fler medlemmar, att utveckla folkrörelsen, politikutveckling och Opinionsbildning nås via projektet. Kongressen genomfört maj 17

18 Ansvarig: Richard Rosander : Den interna kommunikationen är av väsentlig vikt för att partiet ska fungera bra. Medlemmar i allmänhet och företrädare i synnerhet måste kunna känna sig väl informerade i partidistriktets arbete för att vara delaktiga i partidistriktet. Också de politiska beslut som fattas och den politik vi bedriver i olika instanser måste vara lättillgänglig och information om den måste gå ut i hela organisationen så att alla i nästa led kan bli språkrör. Det interna kommunikationsarbetet sker i hög grad i kontakten med medlemmar via personliga möten, telefonsamtal, e-post m.m. För det mer planerade och systematiska internkommunikationsarbetet finns några nyckelkanaler: Hemsida: Här ska både politisk och organisatoriskt information finnas och vara uppdaterad. Kontaktuppgifter ska vara lätta att hitta. Medlemsutskick: Skickas i början på varje månad via e-post till alla medlemmar med e-post i medlemsregistret. Ordförande- och kassörsbrev: Skickas varje torsdag till ordförande- och kassörer med information som i första hand berör dessa personer. Dagens (s)nackis: Skickas till alla heltidspolitiker plus de som själva anmält intresse. Snackisen skickas när vi gör ett poliskt utspel av större karaktär och vi vill informera och få hjälp att sprida nyheten i de sociala kanalerna. Seniorbrevet: Skickas till medlemmar med e-post som nått åldern 60. Skickas på begäran av seniorutskottet. : - Öppningsprocenten av medlemsbrevet ska öka från dagens till cirka 40 % - Allt viktigt material ska ligga uppe på hemsidan men gammalt ska bort. - Öka antalet anslutna på dagens (s)nackis till Ordförande- och kassörsbrev ska gå varje vecka (torsdag) - E-postutskicken ska vara lätta att identifiera e-postägande medlemmar i registret Uppdatera hemsidan ofta, ny nyhet minst två ggr i veckan. Kalendariet ska hållas uppdaterat och vara fyllt med aktiviteter, genom ordförande- och kassörsbrevet ska samtliga föreningar informeras om att de ska inkomma med information om möten. Nyhetsbrev ska skickas 1 gång i månaden. De ska vara koncisa och också innehålla politisk information. Genom att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring, både utseendemässig och innehållsmässigt, och att undersöka nya sätt ska öppningsfrekvensen på medlemsbrevet öka. Få in fler e-postadresser genom att upplysa om att de kan rapporteras in på stormöten, i pappersutskicka och på hemsidan. Genomgripande ska alla intern kommunikation ha en god tilltalston, vara proffsigt, aktuellt och relevant. Projektet bidrar till att fler känner sig informerade politiskt och organisatoriskt. Det är ett sätt att 18

19 stärka folkrörelsen. Opinionsbildningen blir starkare eftersom vi utnyttjar kommunikationsytorna på ett bättre sätt när våra medlemmar blir välinformerade kommunikatörer. Löpande under året Ansvarig: Richard Rosander Partidistriktets hemsida är en central källan för information om partidistriktets politik, organisation och företrädare. Hit hittar folk lätt genom sökmotorer, via länkning i sociala medier och via URL. En tydlig hemsida med klara och uppdaterade budskap utgör grunden för en digital opinionsbildning som de sociala nätverken förstärker. Här ska information om vår politik finnas och på så sätt göra det lätt för alla medlemmar att opinionsbilda. Vi vet också att en stor del av partiets nya medlemmar blir det just via vår eller den centrala hemsidan. Vår interna blogg är ett bra verktyg där vi alltid kan komma ut och inte heller behöver hålla samma formella ton som i exempelvis en debattartikel. En blogg är ett bra forum att låta personerna och personligheterna framträda. - Trafiken till hemsidan ska under året ligga på snitt totalt 3000 unika i månaden. - Hemsidan ska uppdateras med nyheter minst 2 gånger i veckan. - Övrig information på sidan ska vara uppdaterad. - Hemsidan ska göra att partiet känns öppet och transparant. - Fortsätta ha ett högt inflöde av nya medlemmar via hemsidan. - Att få flera företrädare att blogga. - Att få minst två inlägg i veckan på bloggen. Göra nyheter av debattartiklar och likdanande till hemsidan. Utnyttja Ny Tids journalistik för detta. Vidare fylls det på med egna utlägg på hemsidan av journalistisk karaktär. Hjälpa föreningar att få in information om möten m.m. i kalendariet genom att påminna dem i ordförande- och kassörsbrevet. Genom nya fotografier på företrädare håller vi ett genomtänkt bildspråk och ger en fräschör till sidan. Genom att erbjuda hjälp och utbildning i politiskt skrivande och bloggande samt uppmana företrädare att blogga kan vi öka flödet på bloggen och få fler att våga ta plats. Genom att det är lätt att hitta var man blir medlem bidrar vi till medlemsvärvning. Partikulturen påverkas av en öppen hemsida, ett öppet parti har en öppen hemsida. Projektet bidrar till att bilda opinion och att stärka folkrörelsen genom att våra företrädare blir förebilder när det gäller att kommunicera vad de gör i sina politiska uppdrag. Hemsidan ska löpande uppdateras löpande och ständigt vara aktuell. 19

20 Ansvarig: Cecilia Dalman Eek Sociala medier är en växande kanal som blir allt viktigare för den politiska debatten. Den inte bara förs på Twitter och Facebook utan kan också uppstå här. Genom sociala medierna har företrädare också möjlighet att använda ett annat tilltal och profilera sig själva. Många är redan duktiga på att använda dessa kanaler, men det finns mer att vinna på att ännu fler ger sig in i debatten. Det är också kanaler där vi som partidistrikt kan nå många genom delningar, retweets m.m. Inte bara företrädare och partidistriktet kan göra insatser och verka på de sociala medierna. Det finns en tydlig klassaspekt i användandet av sociala medier idag. Det ger några ett större inflytande på debatt och politik, medan andra får ännu svårare att göra sin röst hörd. Det är ett av skälen till att Socialdemokraterna ska arbeta med att stärka folkrörelsens digitala arbete. Det är ett viktigt sätt att öppna upp folkrörelsen, göra den lättare att komma i kontakt med och samtidigt stärka föreningskommunikationen Vi hade vi årsskiftets start hade partidistriktet ca 1900 följare på Twitter, 3400 på FB. - Få fler både företrädare och medlemmar att vara närvarande och aktiva i debatten på sociala medier. - Starta och få aktivt ett Instagarm-konto - Få fler föreningar/klubbar/kretsar att använda Facebooksidor. - Öka antalet följare på partidistriktets Facebooksida till Öka antalet följare på Twitter till Vara duktiga på att snabbt svara på frågor som kommer i till partidistriktet i dessa kanaler. - Under året arbeta med att få minst en trendande # - Stödja medlemmar och föreningar med konton Vara aktiva och intressant i sociala medier, de egna kanalerna. Få företrädare och medlemmar att vara aktiva och diskutera under # och kommentera och diskutera på vår FB-sida. Utbildningstillfällen ska ges till företrädare, men också till intresserade medlemmar. Genom att återkoppla till företrädarna och visa hur de syns i sociala medier skapas en vilja och förståelse för vad det innebär och varför det är viktigt. Vi ska vara snabba och svara på frågor vi får i det sociala medierna som är faktiska frågor. Vidare är det värt att arbeta med att få fler av våra medlemmar att vara aktiva och kommentera inlägg och annat som vi skrivit. Genom att både partiet och dess företrädare är deltagare på sociala medie-arenan visar vi att vi går att kontakta och att vi finns där människor finns och är öppna mot omvärlden. De sociala medierna är kan också vara viktiga verktyg för den moderna folkrörelsen där exempelvis Facebook-grupper är ett bra sätt för föreningar att nå ut med sina möten. Arbetet sker löpande. Ordförande- och kassörer kommer i ordförande- och kassörsmejlet få erbjudande om hjälp att starta en Facebooksida och Twitterkonto som också kommer länkas ut på hemsidan. 20

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. VERKTYG I VÄRVNINGEN 7. TRE

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA FRAMTIDSPARTIET ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT. Regional handlingsplan

SOCIALDEMOKRATERNA FRAMTIDSPARTIET ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT. Regional handlingsplan SOCIALDEMOKRATERNA FRAMTIDSPARTIET ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT Regional handlingsplan 2 (12) Fokus på Framtidspartiet 2016-2020 Förord Socialdemokraterna står inför stora utmaningar under de kommande

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Karlskrona Karlskrona 2012-12-07 Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Vi är alla stolta över att vara socialdemokrater och vi är stolta över att tillhöra arbetarekommunen. Vi är stolta

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 INLEDNING Prostatacancerförbundet (PCF) är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 1 Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 BAKGRUND Partidistriktet antog en jämdställdhets- och mångfaldspolicy med handlingsplan på höstdistriktskongressen 17 oktober

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningar Funktionsbeskrivningar Sektionsstyrelsen Ordinarie ledamot; Som ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen tillhör du sektionens demokratiska del. -Du prioriterar ditt uppdrag och är aktiv i sektionsverksamheten.

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Berättelse över verksamheten Ekonomisk berättelse Kommunfullmäktigegruppens rapport Kyrkofullmäktigegruppens rapport Regionfullmäktigegruppens rapport Riksdagsgruppens rapport

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung EN BREDARE RÖRELSE Centerstudenters valrörelse kan självklart inte särskiljas från Centerpartiets valrörelse. Våra kandidater ställde upp i valet som Centerpartister med Centerpartiets valfrågor och politiska

Läs mer

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för 1 Verksamhetsplan 2015 PRO är en av Sveriges största folkrörelser och har en viktig roll och uppgift att fylla som pensionärernas intresseorganisation. PRO strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet,

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer