Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet..."

Transkript

1 1

2 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling Internationella utskottet...10 Jämställdhets- och mångfaldsutskott...10 Seniorutskottet...11 Kyrkopolitiska utskottet...11 Forumgrupperna...11 Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg...12 Ernst Wigforss Stipendiefond...12 Partisamarbete...12 Förtroendevalda beslutsfattare...13 Riksdagsgruppen...14 Kretsråd...15 Talarförmedling...15 Partidagar...15 Stora konferenser...16 Partikongress...17 Kommunikation Intern kommunikation...18 Extern kommunikation...19 Hemsida och blogg...19 Sociala medier...20 Mediearbete...21 Tryckt material och annat kampanjmaterial...21 Samordning av kommunikation...22 Kommunikationssamverkan...22 Mellanvalsstrategi...22 Styrelsen...23 Expeditionen

3 Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. För att nå våra mål behöver Socialdemokraterna vara en folkrörelse som drivs av och engagerar människor. Vår organisation ska också i sitt väsen vara bärare av våra idéer. En stark organisation med idéer som samlar människor och politiska förslag som människor känner förtroende för, är en förutsättning för att vi ska kunna vinna val och få den politiska makt som krävs för att vi ska kunna förverkliga dem. Socialdemokratin behöver förändras. Vår politik ska få människor att känna framtidstro. Våra företrädare ska ingjuta förtroende och vår organisation ska vara en plats dit människor söker sig för att få utlopp för sitt samhällsengagemang. Utifrån dessa utgångspunkter är verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Göteborg 2015 utformad. Som grunden för verksamhetsplanen ligger Partistyrelsens strategiska plattform Socialdemokraterna. Verksamhetsplanen är skriven utifrån fyra fokusområden: Fler medlemmar: En folkrörelse behöver många medlemmar, då det är en förutsättning för att organisationen ska vara den del av människors vardag som vi vill vara. Många söker sig till vår organisation själva, men vi skulle kunna öka andelen som själva kommer till oss och de som värvas genom att fokusera på värvning och hur vi tar emot de nya medlemmarna. Utveckla folkrörelsen: Vi vill vara en folkrörelse, en organisation där människor som delar socialdemokratins värderingar kan få utlopp för sitt samhällsengagemang genom att forma politik och lära tillsammans. Vi vill vara en rörelse som finns närvarade i göteborgarnas vardag som påverkar och påverkas av vardagslivet. Då behöver vi uppdatera vårt sätt att vara. Se över våra verksamhetsformer och se till att de är attraktiva och verkningsfulla. Utgångspunkten är att sätta medlemmarnas engagemang och det politiska samtalet i centrum. Politikutveckling: Politikutveckling sker på många olika sätt. Genom programarbete inför ett val, genom motionsskrivande till distriktskongresser och partikongresser, genom rapporter från tankesmedjor. Men framförallt sker den i det vardagliga politiska samtalet mellan människor. Den mesta politiken görs i det vardagliga arbetet i lokala politiska grupper, nämndgruppen, fullmäktigegruppen. Opinionsbildning: För att vinna gehör för socialdemokratins idéer och politik behövs en aktiv opinionsbildning och kommunikation. Både på kort och lång sikt. Ett feministiskt parti Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Trots det är vi inte en jämställd organisation. Socialdemokratin är en organisation som tror på alla människors lika värde. Tyvärr lever vi inte 3

4 alltid upp till det i praktiken. Diskriminering förekommer också i vår organisation. För att kunna förändras så måste vi erkänna det. Vi måste aktivt arbeta med att ändra på vårt arbetssätt så att det stödjer jämställdhet och mångfald. Det är en insikt och ett arbete som ska genomsyra all verksamhet som partidistriktet bedriver. Stadgarna Verksamhetsområdena är i hög grad utformade från det som åläggs partidistriktet utifrån partiets stadgar vilket är följande: - utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet - valorganisationen i verksamhetsområdet - nominering av politiskt förtroendevalda - utveckling och samordning av politiken inom kommunen - kommunikationsstöd till riksdagsledamöter på valkretsnivå - kontakter med distriktets lokala partiorganisationer, Socialdemokraterna i Västsverige partidistrikt i samverkan och med partistyrelsen - samarbete med arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisationer - facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet - stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i stadsdelskretsar och föreningar/klubbar anslutna till partidistriktet - de uppgifter som i andra partidistrikt åvilar arbetarekommuner 4

5 Det är i folkrörelsen som de samhällsförändrande tankarna och idéerna skapas. Det är genom det politiska samtalet som tar avstamp i människors vardag som vi markerar att vi är framtidspartiet i svensk politik men också att vi står stadigt förankrade i en verklighet där de flesta känner igen sig. Därför måste vi arbeta metodiskt för att stärka folkrörelsen, bli fler medlemmar, utbilda dessa och därigenom utveckla vår politik. Under detta avsnitt beskriver vi hur detta ska gå till väga. Ansvarig: Carina Ring Studier spelar en central roll för att bygga en stark socialdemokratisk folkrörelse. Den fyraåriga studieplan som partistyrelsen antog i april 2014 syftar till att verkställa de senaste partikongressernas intentioner och utveckla organisationen - Alla medlemmar och förtroendevalda erbjuds utvecklingsmöjligheter via kursprogram som sänds ut med post i brevlådan. - Det grundläggande utbudet och innehållet i studieverksamheten blir likvärdigt i hela partiet. - Dela ut Richard Sandler priset, i syfte att synliggöra, vidmakthålla och stärka god kultur- och studieaktivitet inom Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt - Öka kunskapen om medlemsportalen - Alla nya medlemmar skall inom 6 månader erbjudas utbildning. För att kunna bli den levande folkrörelse vi vill, måste våra medlemmar ha rätt till en bra grundutbildning. En bra medlemsutbildning är inte bara fundamentet i en stark folkrörelse, det är också en garant för att vi i framtiden ska kunna rekrytera nya förtroendevalda. Studieutskottet består av kretsarnas studieorganisatörer, partidistriktets studieledare, föreningsombudsman och studieombudsman samt ABF. De ska också säkerställa att det finns duktiga handledare. Det är viktigt att poängtera i alla sammanhang och planering av folkbildning och utbildningsverksamhet att vi samarbetar tillsammans med ABF. Dels för den pedagogiska och ideologiska biten men också gällande bidrag. Tillsammans med ABF gör vi statistik på planerad och genomförd folkbildning. Den är därför uppföljningsbar och vårt mål är att öka alla parametrar. Partiet centralt har fastställt en långsiktig studieplan och den ska vi följa samt bryta ner på Göteborgs nivå, samt krets- och grundorganisation. Vi delar in den i tre olika nivåer: för medlemmar, uppdrag i den egna organisationen samt förtroendevalda politiker. Det är viktigt att alla medlemmar får likvärdig kunskap vid våra folkbildningsinsatser och att det finns handledarlag för dessa. Stödja medlemmar och företrädare att använda sociala medier, det sker tillsammans med mediaoch kommunikationsgruppen. Stärka medlemmarna i att skriva motioner och att folkbilda dem så att viljan till förändring hamnar rätt. Allting måste inte bli en motion utan sprida kunskap om andra påverkningsmöjligheter. Inför DÅK inbjuds ombud att gå igenom sin roll samt dagordning och handlingarna. Ett led i att få fler aktiva medlemmar är att öka kunskapen om medlemsportalen. Det blir lättare för organisationen att kontakta sina medlemmar och hålla medlemsregistret uppdaterat. 5

6 Utbildningarna sker närmare medlemmarna och fler kurstillfällen på olika dagar bidrar till att fler ges möjlighet att medverka. De är en del av folkrörelsearbetet. Medlemmar blir stärkta i vår politik och sitt uppdrag. Alla nya medlemmar inbjuds till introduktion Introduktion för nya medlemmar sker löpande Handledarlag utbildas under våren Medlemsutbildning steg 1 och steg 2 sker ute i kretsarna under hösten Medlemsutbildning steg 3 internat på Viskadalen under hösten Funktions- och styrelseutbildning startar efter årsmöten Gruppledarna erbjuds gruppledarutbildning 2015 på Viskadalen 4 st internat + mellanliggande träffar Kommunalråd erbjuds utbilning på Viskadalen 2015, 2 internat och 2016, 2 internat Ansvarig: Rasmus Andersson - Att minst 15 föreningar läser och redovisar studiecirkeln under året. - Att samtliga stadsdelskretsar deltar med minst fem styrelsemedlemmar på internathelgen. - Att det i samtliga stadsdelskretsar genomförs Medlemsutbildning 1 samt Medlemsutbildning 2 under hösten. Utbildningar i form av seminarier, studiecirklar och konferenser. Under verksamhetsåret görs en stor satsning på krets och klubb/föreningsorganisationen. Det handlar om att finna sina roller, synergieffekter utifrån organisationen och utveckla verksamheten. Kretsrådet kommer att återupptas och samverka tillsammans med gruppledarna i stadsdelsnämnderna. Allt kommer att syfta till att hitta nya former för det lokala folkrörelsearbetet, stärka den lokala politikutvecklingen, skapa mötesplatser för nytillkomna medlemmar samt värva nya. Under våren 2015 erbjuds ett studiecirkelmaterial i föreningsutveckling att läsa i förening- och klubbstyrelserna. Till hösten sker en stor satsning på medlemsutbildningar där Medlemsutbildning steg 1 och 2 läses synkroniserat i samtliga stadsdelskretsar. Tanken med synkroniseringen är att man som medlem skall kunna delta var som helst i staden på ett datum som passar just den medlemmen. För att få detta att fungera genomförs en stor helgkonferens på internat under åren så att samtliga stadsdelskretsar drar åt samma håll. Projektet bidrar till samtliga prioriterade mål. Handledarutbildning för medlemsutbildningen våren

7 Konferens för stadsdelskretsar våren 2015 Medlemsutbildningar hösten 2015 Utvärderingskonferens endagars senhösten 2015 Ansvarig: Eva Olofsson Partidistriktets facklig-politiska utskott har till uppgift att samordna och initiera facklig-politiska aktiviteter i Göteborg. Vidare så ska utskottet ge möjlighet till att det politiska samtalet på arbetsplatserna stärks. : Facklig-politiska utskottet - ska genomföra minst fem möten under året - ska stötta fackliga förbundsavdelningar i Göteborg - ska stötta alla S-fackklubbar att möta väljare på arbetsplatserna - S-fackklubbarna ska värva minst 100 nya medlemmar - vidareutveckla mötet mellan SDN-ordföringar och fackligt förtroendevalda inom Kommunal Väst. - ska initiera till minst två träffar där facklig politiska frågor är basen för politikutveckling Utskottet inbjuder under våren till konferens med avdelningarnas ordförande, kassörer och facklig-politiskt ansvariga samt alla S-fackklubbordförande. Alla S-fackklubbsmedlemmar ska erbjudas utbildning i två steg, Hur startar man ett politiskt samtal med sin jobbarkompis samt Hur får vi ut vårt budskap?. Utskottet ska under året fortsätta arbetet med att ge möjlighet till träffar mellan SDN-ordföringar och fackligt förtroendevalda inom Kommunal Väst. De träffar med facklig politiska frågor ska leda till motionsskrivning i ämnet till Partikongressen 2017 och ska vara i samverkan med LO Göteborg. Genom aktiva S-fackklubbar ökar medlemstillströmningen och medvetenheten om Socialdemokratin. Utskottsmöten hela året Konferens våren Utbildning 1 och 2 vår och höst SDN-ordföringar och fackligt förtroendevalda vår och höst Träffar för politikutveckling hösten Ansvarig: Rasmus Andersson Genom den utåtriktade verksamheten skapar vi opinion för våra värderingar och politik. Vi visar att vi finns på plats i människors vardag och har stora möjligheter till att värva nya medlemmar. Våra medlemmar växer också av mötet med medborgare och av att få pröva sina argument. Utåtriktad verksamhet kan vara allt utifrån dörrknackningar och torgmöten till öppna möten och utdelningar i brevlådor. Det kan handla om att berätta om vår politik, det kan också handla om att göra syneförättningar för att få in synpunkter på vår politik. 7

8 För att bli duktigare på att synkronisera och genomföra kampanjer utses två kampanjansvariga i varje stadsdelskrets och i den fackliga gruppen samt den övriga gruppen. I centrala staden genomförs regelbundet torgmöten med volontärsgruppen. En höst och en vårkampanj genomförs i samtliga kretsar och de två grupperna. Att det inom samtliga stadsdelskretsar knackas dörr minst två gånger under våren och två gånger under hösten Torgmöteskiten som inköptes 2014 kompletteras med en ljudanläggning per stadsdelskrets. Samla kampanjorganisatörer (2 per krets) och utbilda dem i att driva kampanj på gator och torg samt förstärka detta genom sociala medier och traditionell annonsering. För att skapa en anda av att det är en självklarhet med utåtriktad verksamhet spelar kretsrådet och SDN gruppledarna en viktig roll. De blir motorer och förebilder. Teamledare för dörrknackare samlas och utbildas. En dörrknackningseskader byggs upp utifrån de 200 dörrknackare som var aktiva i valrörelsen. Projektet bidrar till samtliga prioriterade mål. Utbildning av kampanjledare: början av april. Vårkampanj två veckor innan Första maj. Höstkampanj första två veckorna i september. Dörrknackningar, regelbundet. Ansvarig: Rasmus Andersson Vi bor och lever i en eventstad. Dagligen händer det massor av event, större eller mindre. Här träffar vi människor som redan från början har en positiv inställning, är pigga och glada. I ett sådant sammanhang är det enkelt att få bra samtal och skapa en positiv stämning. Att Socialdemokraterna i Göteborg syns under några av de större arrangemangen i Göteborg såsom Eldsfesten, Seniormässan, Göteborgsvarvet, Hammarkullekarnevalen, internationella kvinnodagen och West Pride. Vi undersöker även Bokmässan. Kampanjtält och material, volontärer och kaffe, kaffe, kaffe. Projektet bidrar till medlemsvärvning, att utveckla folkrörelsen samt opinionsbildning. Se detaljerade projektplaner. Ansvarig: Eva Olofsson 8

9 Första Maj firandet ska samla minst deltagare - Utveckla Första Maj firandet med nya avdelningar t ex barnvagnsavdelning, Glenn-avdelning - Att gå en ny marschväg från Haga Nygatan - Minst 100 intresseanmälningar om medlemskap i partiet - Att arrangemanget skall upplevas som ett gemensamt arrangemang med minst fem av de kringliggande arbetarekommunerna inom Göteborgsområdet. Arrangemanget genomförs gemensamt av partidistriktet och LO Göteborg i enlighet med sedvanlig ordning. Som referensgrupp till detta arbete har vi en Första Majkommitté där alla grundorganisationer och kretsar inbjudits att delta. Till denna Första majkommitté inbjuds även kringliggande arbetarekommuners representanter. En särskild satsning görs för att få till nya avdelningar i demonstrationståget och att någon förening/klubb/krets tar ansvar för dem. På Götaplatsen följer vi den inslagna vägen och har i anslutning till talen ett musikarrangemang. De föreningar/klubbar och kretsar som önskar göra egna plakat ska få möjlighet till detta Eftersom LO Göteborg under året går upp i LO Västsverige får fondens ägarformer ses över. Genom att via demonstrationståg och tal bidra till opinionsbildning bland Göteborgs befolkning Tidplan: 10:00 Riggning av scen, bänkar mm på Götaplatsen 15:00 Uppställning avd. 1 Haga Nygatan och avd 2 Landsvägsgatan 15:30 Avmarsch till Götaplatsen via Sprängkullsgatan, Vasagatan, Avenyn. 16:20 Möte på Götaplatsen med tal och musik. 17:30 Mötet avslutas Ansvarig: Rasmus Andersson Kulturen har till uppgift att reta våra sinnen, pröva teser, provocera och glädja. Alla är vi kulturkonsumenter på något vis. I Arbetarrörelsen har kulturen historiskt sett spelat en viktig roll. Stärka medvetandet och användandet av kulturen inom partiet Värva nya medlemmar genom öppna möten med kulturinslag Genom att bjuda in till Folkteaterns medlemsveckor där man som medlem och förening till subventionerat pris kan gå på teater. Genom att alltid ha ett kulturinslag på våra större möten Genom att uppmuntra kretsar och föreningar att i samverkan med ABF anordna kulturarrangemang. Projektet bidrar till samtliga fyra prioriterade fokusområden. Teatererbjudande: början av våren och hösten

10 Ansvarig: Claes Wennberg - Att initiera och driva internationella projekt å Socialdemokraterna i Göteborg vägnar och det sker ofta i samarbete med Olof Palmes Internationella Center. - Att ansvara för att stödja och hjälpa Göteborgs partidistrikt vid internationella besök och ta hand om gäster. - Att initiera aktiviteter vid internationella händelser. Vid olika högtider och internationella aktiviteter i Göteborg ska utskottet i samråd med partidistriktet representera Socialdemokraterna. Utskottet utgörs av 7 ledamöter. De utses av styrelsen. Grundorganisationer och medlemmar ska vartannat år ges möjlighet att nominera till utskottet. Styrelsen utser också ordförande i utskottet. Utskottet arbetar med opinionsbildning och politikutveckling. Fortlöpande. Ansvarig: Carina Ring En Jämställdhets- och mångfaldshandlingsplan för 2012 antogs på höstdistriktskongressen 17 oktober : Stödja genomförandet av handlingsplanen på alla nivåer. Denna handlingsplan integreras i partidistriktets verksamhetsplan för Gruppen ger stöd i framtagandet av jämställdhets och mångfaldplaner för den egna organisationen. Alla ska i planering och genomförande av sitt arbete beakta jämställdhets- och mångfaldsaspekterna. Syftet är att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder. 10

11 Ansvarig: Rasmus Andersson Utskottets uppgift är att bedriva verksamhet för seniorer, att stimulera till politiska samtal ur ett seniorperspektiv. Utskottet har också ett ansvar för kontakt och kommunikation med pensionärsorganisationerna. Utskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande sammanträde. Grundorganisationer och medlemmar ska en gång om året ges möjlighet att nominera till utskottet. Styrelsen utser också ordförande i utskottet. - Att bevaka och tillvarata de äldres politiska frågor. Ansvarig: Rasmus Andersson Kyrkopolitiska utskottet bevakar vårt arbete inom svenska kyrkan. Man samlar och utvecklar våra kyrkopolitiker samt är en kunskapsbank inför partiets valrörelser i kyrkovalen. Utskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande sammanträde. Grundorganisationer och medlemmar ska en gång om året ges möjlighet att nominera till utskottet. Styrelsen utser också ordförande i utskottet. - Att bevaka de kyrkopolitiska frågorna. Ansvarig: Tord Karlsson För att fördjupa den idépolitiska åsiktsbildningen inom partiet erbjuder vi möjligheter för alla intresserade partimedlemmar att engagera sig i politiska forumgrupper. Forumgrupperna har till uppgift att samla intresserade i de mest intressanta politiska frågorna. Forumgrupperna har inte till uppgift att staka ut en politisk riktning för partiet. Gruppernas arbete skall ses som en inspiration och idégivare för partiet och dess politiskt ansvariga. Att starta politiska forumgrupper som erbjuder möjligheter för aktiva att delta i politiska diskussioner och bidra till en fördjupad idépolitisk diskussion. Under de föregående åren har forumgrupper startats och försvunnit. En av de vanligaste orsakerna till att forumgrupper upphört är att administrationen har blivit gruppen övermäktig. En annan orsak har nämnts och det är att grupperna tagits över av enskilda som pratar sönder möten eller att rätt personer inte finns med i gruppen. För att grupperna skall fungera behöver därför en smidig hantering av kallelser finnas. Strategisk rekrytering av personer till grupperna behöver också finnas. 11

12 Forumgrupper för partidistriktet att starta kan vara sjukvårdsgrupp, utbildningsgrupp, stadsbyggnadsgrupp och trafik, social hållbarhetsgrupp och en miljö och klimat, samt en kultur och fritidsgrupp. Genom aktiva forumgrupper bidrar projektet till en ökad politikbildning inom partiorganisationen. Forumgrupperna startar sin verksamhet senast under mars månad. Under hösten arrangerar varje forumgrupp ett utåtriktat möte/arrangemang, gärna i samverkan med krets eller grundorganisation. Ansvarig: Cecilia Dalman Eek - Att stötta tankeverkesamheten Eftersom LO Göteborg under året går upp i LO Västsverige får verksamhetens former ses över. Ansvarig: Eva Olofsson Partidistriktet har till uppgift att tillsammans med LO Göteborg utse och förmedla stipendier ur fondens avkastning till sökande ur arbetarrörelsen i Göteborg, för studier i samhällsekonomi, internationella frågor eller i sådana studier som fondens styrelse finner vara i stipendiefondens syfte. Styrelsen för stipendiefonden representeras av socialdemokraterna i Göteborg och LO Göteborg och har till uppgift att utse stipendiater. Stipendiefondens årliga seminarium/föreläsning, medarrangör ABF Göteborg, ska genomföras med ett tema i Ernst Wigforss anda, stipendieutdelningen sker under arrangemanget. - under ett seminarium, riktat till ungdom utom rörelsen, dela ut stipendiet. - Att öka antalet ansökningar till stipendiefonden Via SSU och GSHF informera om fonden bland ungdomar i Göteborg. Utlysa stipendiet och informera om ansökningsförfarandet. Stipendiefonds styrelse skall utse stipendiat/er och anordna ett seminarium/föreläsning i Ernst Wigforss anda. Eftersom LO Göteborg under året går upp i LO Västsverige får fondens ägarformer ses över. Projektet bidrar till att stärka politikutveckling och opinionsbildning genom valet av ämne för seminariet samt valet av stipendiater. Seminariet bidrar även till medlemsvärvning. Våren Ansvarig: Claes Wennberg 12

13 Partidistrikt samarbetar nära med bl a med partistyrelsen, och övriga partidistrikt i Västsverige, storstadsarbetarekommunerna och med våra sidoorganisationer i Göteborg. - Partidistriktet är representerat i partiets centrala VU, partistyrelse och 26-manna. - Partidistriktet representeras i styrelsen för S i Västsverige liksom i göteborgsområdet. - Partidistriktet är närvarande i Almedalen. Samverkan inom Socialdemokraterna i västsverige- partidistrikt i samverkan handlar under 2011 om att anpassa verksamheten till en minskad intäktsram. Samverkan leds av ett representantskap, en styrelse och ett beredningsutskott. Representantskapet är det högsta beslutande organet och där 39 ombud är från Göteborg. Representantskapet genomför två möten om året. I styrelse som sammanträder ca 10 gånger om året har Göteborg två ordinarie och två ersättarplatser. Samverkan med sidoorganisationerna, bl a LO, ABF och HGF, sker fortlöpande och på flera plan. Stödet till de nära sidoorganisationerna (Unga Örnar, SSU, Tro och Solidaritet, S-kvinnor och Studentklubben) utgörs bl a av riktade ekonomiska anslag. Samarbetet fortsätter med Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Idé- och metodutveckling fortgår med Stockholms arbetarekommun och Stockholms län. Samtliga mål om fler medlemmar, att utveckla folkrörelsen, politikutveckling och Opinionsbildning nås via projektet. Fortlöpande Ansvarig: Claes Wennberg Partidistriktet har ett stort antal förtroendevalda beslutsfattare, de representerar partiet i en rad beslutande församlingar. Det gäller stiftelser, bolag, domstolar, nämnder, styrelser fullmäktigeförsamlingar, riksdag och i EU. De behöver stöd i sina uppdrag, möjlighet till utbildning och samverkan för att ges bra förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. De har ett ansvar för att representera partiet och föra talan på ett bra sätt. - Ge heltidspolitikergruppen (Göteborgsgruppen) möjlighet att träffas 8 gånger. - Fortlöpande kontakt med kommunfullmäktigegruppen och regionfullmäktigegruppen. - Utvärdera valkommitténs arbete och förbereda för valkommitténs arbete inför 2018 Göteborgsgruppen utgörs av kommunalråd, regionråd, riksdagsledamöter, statsråd, EUparlamentariker, en politisk sekreterare per nivå samt partidistriktets förste ombudsman och kommunikationsombudsman. Mötena skall diskutera strategiska frågor för partiet. Att bereda förslag kring olika förtroendeuppdrag är en del av partidistriktets verksamhet. Det sker dels genom Valkommitténs arbete som hanterar beredning av valsedlar, förtroendeuppdrag i regionen och gruppledare samt fyllnadsval av gruppledare dels genom expeditionen som sköter och den dagliga hanteringen av valärenden och fyllnadsval under mandatperioden. Den nya valkommittén arbetade under 2014 utifrån det uppdrag distriktsårskongressen 2012 fattade beslut om. Arbetet skall under 2015 utvärderas och förberedas inför Valkommittens ska under året jobba enligt det uppdrag kongressen har gett. Kommittén består av 11 ledamöter 13

14 och fyra adjungerade. Ekonomiskt utrymme är avsatt för att utveckla teknisk lösning för att underlätta valkommittens arbete. Gruppen arbetar fortlöpande med partiets politikutveckling och opinionsbildning. Fortlöpande. Ansvarig: Claes Wennberg Sverige fick i valet 2014 en socialdemokratiskt ledd regering och 4 socialdemokratiska riksdagsledamöter från Göteborg. De göteborgska riksdagsledamöterna - skall återfinnas i media minst 150 gånger under skall delta vid minst 200 utåtriktade aktiviteter i Göteborg under året - skall minst 80 gånger under året publiceras på partidistriktets egna internetsidor - skall ha minst två aktiva sociala medier-konton vardera - skriva motioner, interpellationer, skriftliga frågor och arrangera frukostmöten. Nivån medieaktiviteter mosvarar ca 1 gång per vecka per ledamot under den period som riksdagen arbetar. et avser både nyhetsplats och debattsidor och mäts med hjälp av retriever. et avser endast medier som når göteborgare. Med utåtriktade aktivitet menas att möten med väljare, partimedlemmar (föreningsmöte od). Även möten med göteborgska väljare på annan plats än i Göteborg inräknas (ex besöksgrupp i riksdagen) samt studiebesök. År 2013 genomförde bänkens fem ledamöter 147 utåtriktade aktiviteter. Nivån är höjd för att samtal med göteborgare skall prioriteras. En ny metod som skall provas är cafémöten. Särskilda insatser skall göras för att få till stånd aktiviteter tillsammans med de fackliga organisationerna. Med partidistriktets egna internetsidor avses samt på ledamöternas egna internetsidor. År 2013 återfanns bänkens fem ledamöter 123 gånger på våra egna internetsidor. Nivån är sänkt då gruppen är mindre. Med aktiva sociala medier-konton avses i första hand facebook, twitter och instagram. Att skall skriva motioner, interpellationer, skriftliga frågor tillhör riksdagsledamotens fortlöpande arbete. Frukostmöten är ett sätt att öka kunskap och uppmärksamhet för prioriterade frågor. Bänken skall även starta ett nyhetsbrev från bänken. Bänken har inom sig följande ansvarsfördelning: Mattias: Näring, arbetsmarknad, justitie, bostäder, nordost Gunilla: Kultur, infrastruktur, Hisingen Johan: Miljö, utbildning, centrum Shadiye: Bostäder, utrikes, äldre, socialförsäkring, funktionshinder, nordost, sjukvård Till sitt stöd har riksdagsbänken en valkretsombudsman. Riksdagsbänkens arbete bidrar främst till att stärka politikutveckling och opinionsbildning. 14

15 Fortlöpande Ansvarig: Tord Karlsson Kretsarnas ordförande samlas för att samordna aktiviteter, vidarebefordra information och belysa gemensamma aktuella politiska frågor. Att öka dialogen med kretsarna och sdn-gruppledarna samt att stärka partiet som en folkrörelseorganisation. Samlas minst 4 gånger per år. En gång vår och en gång höst bjuds SDN-gruppledarna in. Styrelsen utser en sammankallande av kretsrådet. Möten sker i mars, maj, september och november. Möten i maj och november bjuds SDN gruppledarna in till. Ansvarig: Tord Karlsson Partidistriktet förmedlar talare och medverkande s-politiker till externa möten och aktiviteter. - Hanteringen av alla externa talarförfrågningar skall av beställaren upplevas som serviceinriktad och effektiv. Medel I de flesta fall kontaktar externa aktörer våra företrädare direkt. I detta projekt hanteras de övriga förfrågningar som exempelvis ställs till partiexpeditionen eller där företrädaren vill ha hjälp med att hitta någon annan medverkande. Talarförmedlingen avser bara externa förfrågningar. Socialdemokratiska föreningar söker själva medverkande till aktiviteter. En kontaktlista med ledande företrädare för att underlätta för arrangörer att själv söka medverkande skall finnas på hemsidan. Projektet är värdefullt för opinionsbildningen för våra idéer. Utan projektet skulle det vara färre tillfällen då s-politiker medverkar utåtriktat. Förfrågningar skall vara hanterade inom en vecka. Ansvarig: Tord Karlsson 15

16 Partiledningen placerar ett antal kampanjdagar i Göteborg med partiets främsta nationella företrädare. Antalet brukar variera. Troligen ökar volymen nu när vi sitter i regeringen. - Att dagarna skall vara av hög kvalitet med inriktning på samtal med väljare. - Att minst 50% av besöken skall få medialt genomslag. - Att program ska vara klara minst en vecka före besöket. Samplanering sker med partistyrelsens kansli och departementen där besöksaktiviteter tas fram i förväg för att med korta varsel kunna få fram program. Projektet ansvarar även för besök av partiledaren. Opinionsarbetet förstärks genom att vi får ut våra förträdare i Göteborgsmedia och att de kan träffa göteborgare. Genom att prova former för att inblanda grundorganisationerna i arbetet kan det också bidra till att utveckla folkrörelsen. Fortlöpande under året. Ansvarig: Claes Wennberg Partidistriktets kongress sammanträder två gånger under året, en årskongress och en höstkongress. Distriktskongressen som är partidistriktets högsta beslutande organ med En extra distriktskongress genomförs för att behandla partikongressmotioner - Distriktskongressens årsmöte genomförs med minst 200 närvarande ombud. - Höstdistriktskongress genomförs med minst 200 ombud närvarande. - Kommunfullmäktigegruppens budgetkonferens genomförs. Den extra distriktskongressen skall ge utrymme för politiska diskussioner om kongressmotioner. Som ett led i kommunfullmäktigegruppens budgetarbete, arrangerar partidistriktet tillsammans med fullmäktigegruppen en budgetkonferens. Till denna konferens inbjuds förutom fullmäktigegruppen, partidistriktets styrelse och partidistriktets facklig-politiska utskott även övriga heltidspolitiker, de ordinarie ledamöterna i regionfullmäktige från Göteborg och 4 representanter från SSU-distriktet. I år skall konferensen inriktas på strategiska framtidsfrågor för partiet. Årskongressen förlängs och genomförs under två heldagar. Detta för att säkerställa att vi hinner behandla alla motioner. Mötena bidrar främst till politikutvecklingen genom att mötenas tydliga politiska fokusering genom bl a motioner. 24 jan Extra distriktskongress 6-7 mars KF-gruppens budgetkonferens april Distriktskongress, årsmöte 12 nov Höstdistriktskongress 16

17 Ansvarig: Eva Olofsson Socialdemokraterna genomför sin partikongress i Västerås den maj Partikongressen är partiets högst beslutande organ. Kongressen ska fatta beslut om partiets organisation samt skolpolitik. - Att få gehör för de motioner partidistriktet skickar till kongressen. Partidistriktet lägger fokus på att stödja den göteborgska delegationen så de får bästa möjliga bra förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag. Samtliga mål om fler medlemmar, att utveckla folkrörelsen, politikutveckling och Opinionsbildning nås via projektet. Kongressen genomfört maj 17

18 Ansvarig: Richard Rosander : Den interna kommunikationen är av väsentlig vikt för att partiet ska fungera bra. Medlemmar i allmänhet och företrädare i synnerhet måste kunna känna sig väl informerade i partidistriktets arbete för att vara delaktiga i partidistriktet. Också de politiska beslut som fattas och den politik vi bedriver i olika instanser måste vara lättillgänglig och information om den måste gå ut i hela organisationen så att alla i nästa led kan bli språkrör. Det interna kommunikationsarbetet sker i hög grad i kontakten med medlemmar via personliga möten, telefonsamtal, e-post m.m. För det mer planerade och systematiska internkommunikationsarbetet finns några nyckelkanaler: Hemsida: Här ska både politisk och organisatoriskt information finnas och vara uppdaterad. Kontaktuppgifter ska vara lätta att hitta. Medlemsutskick: Skickas i början på varje månad via e-post till alla medlemmar med e-post i medlemsregistret. Ordförande- och kassörsbrev: Skickas varje torsdag till ordförande- och kassörer med information som i första hand berör dessa personer. Dagens (s)nackis: Skickas till alla heltidspolitiker plus de som själva anmält intresse. Snackisen skickas när vi gör ett poliskt utspel av större karaktär och vi vill informera och få hjälp att sprida nyheten i de sociala kanalerna. Seniorbrevet: Skickas till medlemmar med e-post som nått åldern 60. Skickas på begäran av seniorutskottet. : - Öppningsprocenten av medlemsbrevet ska öka från dagens till cirka 40 % - Allt viktigt material ska ligga uppe på hemsidan men gammalt ska bort. - Öka antalet anslutna på dagens (s)nackis till Ordförande- och kassörsbrev ska gå varje vecka (torsdag) - E-postutskicken ska vara lätta att identifiera e-postägande medlemmar i registret Uppdatera hemsidan ofta, ny nyhet minst två ggr i veckan. Kalendariet ska hållas uppdaterat och vara fyllt med aktiviteter, genom ordförande- och kassörsbrevet ska samtliga föreningar informeras om att de ska inkomma med information om möten. Nyhetsbrev ska skickas 1 gång i månaden. De ska vara koncisa och också innehålla politisk information. Genom att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring, både utseendemässig och innehållsmässigt, och att undersöka nya sätt ska öppningsfrekvensen på medlemsbrevet öka. Få in fler e-postadresser genom att upplysa om att de kan rapporteras in på stormöten, i pappersutskicka och på hemsidan. Genomgripande ska alla intern kommunikation ha en god tilltalston, vara proffsigt, aktuellt och relevant. Projektet bidrar till att fler känner sig informerade politiskt och organisatoriskt. Det är ett sätt att 18

19 stärka folkrörelsen. Opinionsbildningen blir starkare eftersom vi utnyttjar kommunikationsytorna på ett bättre sätt när våra medlemmar blir välinformerade kommunikatörer. Löpande under året Ansvarig: Richard Rosander Partidistriktets hemsida är en central källan för information om partidistriktets politik, organisation och företrädare. Hit hittar folk lätt genom sökmotorer, via länkning i sociala medier och via URL. En tydlig hemsida med klara och uppdaterade budskap utgör grunden för en digital opinionsbildning som de sociala nätverken förstärker. Här ska information om vår politik finnas och på så sätt göra det lätt för alla medlemmar att opinionsbilda. Vi vet också att en stor del av partiets nya medlemmar blir det just via vår eller den centrala hemsidan. Vår interna blogg är ett bra verktyg där vi alltid kan komma ut och inte heller behöver hålla samma formella ton som i exempelvis en debattartikel. En blogg är ett bra forum att låta personerna och personligheterna framträda. - Trafiken till hemsidan ska under året ligga på snitt totalt 3000 unika i månaden. - Hemsidan ska uppdateras med nyheter minst 2 gånger i veckan. - Övrig information på sidan ska vara uppdaterad. - Hemsidan ska göra att partiet känns öppet och transparant. - Fortsätta ha ett högt inflöde av nya medlemmar via hemsidan. - Att få flera företrädare att blogga. - Att få minst två inlägg i veckan på bloggen. Göra nyheter av debattartiklar och likdanande till hemsidan. Utnyttja Ny Tids journalistik för detta. Vidare fylls det på med egna utlägg på hemsidan av journalistisk karaktär. Hjälpa föreningar att få in information om möten m.m. i kalendariet genom att påminna dem i ordförande- och kassörsbrevet. Genom nya fotografier på företrädare håller vi ett genomtänkt bildspråk och ger en fräschör till sidan. Genom att erbjuda hjälp och utbildning i politiskt skrivande och bloggande samt uppmana företrädare att blogga kan vi öka flödet på bloggen och få fler att våga ta plats. Genom att det är lätt att hitta var man blir medlem bidrar vi till medlemsvärvning. Partikulturen påverkas av en öppen hemsida, ett öppet parti har en öppen hemsida. Projektet bidrar till att bilda opinion och att stärka folkrörelsen genom att våra företrädare blir förebilder när det gäller att kommunicera vad de gör i sina politiska uppdrag. Hemsidan ska löpande uppdateras löpande och ständigt vara aktuell. 19

20 Ansvarig: Cecilia Dalman Eek Sociala medier är en växande kanal som blir allt viktigare för den politiska debatten. Den inte bara förs på Twitter och Facebook utan kan också uppstå här. Genom sociala medierna har företrädare också möjlighet att använda ett annat tilltal och profilera sig själva. Många är redan duktiga på att använda dessa kanaler, men det finns mer att vinna på att ännu fler ger sig in i debatten. Det är också kanaler där vi som partidistrikt kan nå många genom delningar, retweets m.m. Inte bara företrädare och partidistriktet kan göra insatser och verka på de sociala medierna. Det finns en tydlig klassaspekt i användandet av sociala medier idag. Det ger några ett större inflytande på debatt och politik, medan andra får ännu svårare att göra sin röst hörd. Det är ett av skälen till att Socialdemokraterna ska arbeta med att stärka folkrörelsens digitala arbete. Det är ett viktigt sätt att öppna upp folkrörelsen, göra den lättare att komma i kontakt med och samtidigt stärka föreningskommunikationen Vi hade vi årsskiftets start hade partidistriktet ca 1900 följare på Twitter, 3400 på FB. - Få fler både företrädare och medlemmar att vara närvarande och aktiva i debatten på sociala medier. - Starta och få aktivt ett Instagarm-konto - Få fler föreningar/klubbar/kretsar att använda Facebooksidor. - Öka antalet följare på partidistriktets Facebooksida till Öka antalet följare på Twitter till Vara duktiga på att snabbt svara på frågor som kommer i till partidistriktet i dessa kanaler. - Under året arbeta med att få minst en trendande # - Stödja medlemmar och föreningar med konton Vara aktiva och intressant i sociala medier, de egna kanalerna. Få företrädare och medlemmar att vara aktiva och diskutera under # och kommentera och diskutera på vår FB-sida. Utbildningstillfällen ska ges till företrädare, men också till intresserade medlemmar. Genom att återkoppla till företrädarna och visa hur de syns i sociala medier skapas en vilja och förståelse för vad det innebär och varför det är viktigt. Vi ska vara snabba och svara på frågor vi får i det sociala medierna som är faktiska frågor. Vidare är det värt att arbeta med att få fler av våra medlemmar att vara aktiva och kommentera inlägg och annat som vi skrivit. Genom att både partiet och dess företrädare är deltagare på sociala medie-arenan visar vi att vi går att kontakta och att vi finns där människor finns och är öppna mot omvärlden. De sociala medierna är kan också vara viktiga verktyg för den moderna folkrörelsen där exempelvis Facebook-grupper är ett bra sätt för föreningar att nå ut med sina möten. Arbetet sker löpande. Ordförande- och kassörer kommer i ordförande- och kassörsmejlet få erbjudande om hjälp att starta en Facebooksida och Twitterkonto som också kommer länkas ut på hemsidan. 20

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Berättelse över verksamheten Ekonomisk berättelse Kommunfullmäktigegruppens rapport Kyrkofullmäktigegruppens rapport Regionfullmäktigegruppens rapport Riksdagsgruppens rapport

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 DÅK 2014 VERKSAMHETS- PLAN 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 1 Verksamhetsplan 2014 5 10 15 INTRODUKTION SSU Göteborg går in i en supervalåret 2014 starkare än någon gång under de senaste

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköpings arbetarekommun 2013

Verksamhetsplan för Jönköpings arbetarekommun 2013 Verksamhetsplan för Jönköpings arbetarekommun 2013 Inledning Verksamhetsplanen för Jönköpings arbetarekommun 2013 har som röd tråd att stärka organisationen inför kommande valrörelser och valsegrar. Fokus

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 2 SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA SSUKLUBBENS förtroendevalda SSUklubbens

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011) (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 13 april 2013 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår fackförening Vision har utvecklats enormt under de senaste åren. Vi har varit modiga genom att vi vågat fatta beslut som förbundit oss till förändring

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer