Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida."

Transkript

1 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter. Om du har köpt Dell-produkter och/eller Dell-service från en återförsäljare, tillämpas istället återförsäljarens försäljningsvillkor. Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. Försäljningsvillkor för företagskunder direktförsäljning för egen användning: gäller för företags köp av produkter och service direkt av Dell för eget bruk i verksamheten. Försäljningsvillkor för företagskunder direktförsäljning för återförsäljning: gäller för företags köp av produkter och service direkt av Dell för vidareförsäljning. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR KONSUMENTER DIREKTFÖRSÄLJNING SVERIGE 1. Om detta dokument. 1.1 Detta dokument innehåller Dells Försäljningsvillkor, som fastställer villkoren för Konsuments köp av Produkter och Service av Dell. Notera att detta dokument inte tillämpas på näringsidkares köp av Produkter och Service av Dell, varför näringsidkare inte kan åberopa någon del av dessa Försäljningsvillkor, samt att Dell inte under dessa Försäljningsvillkor påtar sig ansvar för skador som en näringsidkare lider till följd av Produkter och Service som köpts under dessa Försäljningsvillkor. 1.2 Försäljningsvillkoren utgör tillsammans med (1) Servicebeskrivningar och/eller (2) Produktbeskrivningar och (3) Priset för de Produkter och Service, som du önskar köpa av Dell, det kompletta Avtalet mellan Dell och dig/konsumenten. Avtalet utgör ett bindande avtal och Konsumenten bör noggrant läsa igenom samtliga delar av avtalsdokumentationen innan beställning av Produkter och Service görs hos Dell. 1.3 Avtalsdokumentationen är utformad för att i möjligaste mån vara i överensstämmelse med dina tvingande rättigheter som konsument. I samtliga fall kommer tvingande konsumenträttigheter att gälla framför detta Avtal. 2. Definitioner Avtalet: Försäljningsvillkoren, relevanta Produktbeskrivningar och Servicebeskrivningar, samt Priset; Dell: Dell A/S, org.nr , Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S, Danmark. Försäljningsvillkor: detta dokument; Immaterialrätter: patent, varumärken, upphovsrätt, designrättigheter, know-how och andra skyddade rättigheter;

2 Konsument: en fysisk person som avtalar om att köpa Produkter och Service av Dell huvudsakligen för enskilt bruk; Order: Konsumentens anbud att köpa Produkter och Service av Dell; Orderbekräftelse: Dells skriftliga accept av Konsumentens Order; Pris: den totala ersättningen för beställda Produkter och/eller Service som Konsumenten ska betala till Dell; Produktbeskrivning: ett dokument som utgör en integrerad del av Avtalet och som beskriver Produkter som Konsumenten köper av Dell; Produkt(er): vara(or), inklusive Programvara, såsom beskriven på Dells hemsida och/eller i annan dokumentation, samt i Orderbekräftelsen; Programvara: operativsystem och applikationer eller annan programvara som är tillverkad, ägd, eller licensierad av Dell; Service: service och support utförd av Dell i enlighet med gällande Servicebeskrivning på Dells hemsida eller i annan dokumentation, samt i Orderbekräftelsen; Servicebeskrivning: ett dokument, som utgör en integrerad del av Avtalet, och som beskriver Service som Konsumenten köper av Dell; Tredjepartsprodukter: produkter och service som Dell säljer, men som inte tillverkats eller monterats av Dell eller är Dell-märkta; och Tredjepartsprogramvara: operativsystem och applikationer eller annan programvara som Dell säljer, och som är tillverkad, ägd, utgiven eller licensierad av tredjepart. 3. Beställning av Produkter och Service av Dell 3.1 Konsumenten kan beställa Produkter och Service direkt av Dell antingen i Dells webshop eller via telefon. Offerter som är skickade till Konsumenten från Dell är giltiga i 10 dagar, om inte annat framgår av offerten; 3.2 Order som Konsumenten lägger via Dells Webshop anses vara ett anbud från Konsumenten om att köpa Produkter och Service av Dell enligt villkoren i detta Avtal. Avtal har inte ingåtts om köp av Produkter och Service förrän Konsumenten erhåller en Orderbekräftelse från Dell enligt punkt Dell accepterar en Order genom en skriftlig Orderbekräftelse (till exempel via e-post) varvid ett slutligt avtal anses upprättat mellan Konsumenten och Dell. Konsumenten bör noggrant läsa igenom Orderbekräftelsen och, i skälig tid efter mottagandet, underrätta Dell om eventuella avvikelser mellan Ordern och Orderbekräftelsen. 3.4 Produkter från Dell är utvecklade med hänsyn till sedvanligt icke-kommersiellt bruk i Konsumentens hem eller hemmakontor. Dell lämnar inga garantier att Produkterna är användbara för andra ändamål eller miljöer, eller att Produkterna kommer att uppfylla något specifikt prestandakrav eller önskemål, med mindre än att ett särskilt skriftligt avtal upprättats därom mellan Dell och Konsumenten.

3 4. Pris och betalning Det Pris som Konsumenten ska betala anges på Orderbekräftelsen och Dells faktura. Konsumentens betalning av Priset för Produkter och Service ska ske senast vid leverans, om inte en tidigare tidpunkt överenskommits mellan Dell och Konsumenten. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och Dell förbehåller sig rätten att därutöver begära ersättning för avgifter och indrivningskostnader enligt tillämplig lagstiftning. 5. Leverans 5.1 Leveranstiden som anges i Orderbekräftelsen är ungefärlig. Leverans ska emellertid ske inom 30 dagar från Dells mottagande av en Order, om inte annat senare datum överenskommits i samband med att Ordern lades. Om leveranstiden inte kan uppfyllas och leverans inte kan ske inom 30 dagar från Dells mottagande av Ordern, eller det senare datum som överenskommits i samband med att Ordern lades, kommer Dell att kontakta Konsumenten för att komma överens om ny leveranstid. Om sådan ny leveranstid inte kan accepteras av Konsumenten har denne rätt att annullera Ordern och få tillbaka erlagt Pris. 5.2 Leveransplatsen anges i Orderbekräftelsen. 5.3 Av praktiska skäl kan delleveranser förekomma. 5.4 Konsumenten bör vid leverans av Produkter omsorgsfullt undersöka dessa och omgående underrätta Dell vid: eventuella fel eller felaktig leverans av Produkter och Service jämfört med vad som anges på fraktsedeln; leverans av produkter och Service som inte överensstämmer med vad som beställts, se dock punkt 3.3 och 3.4; leverans av Produkter där emballaget har skadats och leverans av Produkter med synliga skador, samt om Konsumenten senare upptäcker icke-synliga defekter i Produkterna. 6. Äganderätt och risk 6.1 Om det inte har avtalats om kontant betalning senast vid leverans övergår äganderätten till Konsumenten först när Dell erhållit full betalning av Priset. 6.2 Risken för Produkterna övergår till Konsumenten vid avlämnandet av Produkterna till Konsumenten eller dennes representant, se dock punkt Ångerrätt och godkännande av Produkter 7.1 Konsumenten har 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (2005:59), dock med undantag för mjukvara om förseglingen (exempelvis elektronisk försegling) har brutits. Fristen för ångerrätt räknas från det senare av (1) leverans av Produkter/Konsuments mottagande av Orderbekräftelsen vid köp av Service eller (2) mottagandet av information kring ångerrätten på ett varaktigt medium, exempelvis papper, eller via e-post. Ångerrätten utnyttjas genom att Konsumenten kontaktar Dells kundtjänst varefter Dell ordnar med upphämtning av Produkten hos Konsumenten vid skälig tidpunkt som Dell anger. Vid sådan upphämtning ansvarar Dell om Produkterna genom oaktsamhet skadas under transporten från Konsumenten. Konsumenten står kostnaden för returfrakten. Produkt ska returneras i väsentligen oförändrat skick och mängd. Dell tillhandahåller en returadress och ett returnummer, vilka tydligt bör anges på Produktens förpackning. Dell återbetalar Priset, minskat med skäliga kostnader för återtagandet, inom 30 dagar från Konsumentens meddelande om ångerrätt. 7.2 Om Konsumenten när Produkten ska tas i bruk inte godkänner en eventuell

4 operativsystemlicens, kommer Dell endast att acceptera retur av den kompletta Produkten och återbetala Priset minskat med skäliga kostnader för återtagandet, under förutsättning att retur har skett inom de tidsramar som anges i punkt Reklamationsrätt 8.1 Dell reparerar eller ersätter defekt Produkt i enlighet med tvingande konsumentlagstiftning, med reklamationsrätt tre år från leverans. Vad avser Tredjepartsprodukter kan Dell i vissa fall be tredjepartsleverantörer/licensgivare av Tredjepartsprogramvara kontakta Konsumenten för att undersöka om felet exempelvis kan avhjälpas genom telefonsupport. 8.2 Den treåriga reklamationsrätten gäller inte förbrukningsvaror så som toner till skrivare. Reklamationsrätten för batterier till bärbara datorer, vars hållbarhet beror på användningsfrekvensen, kan beroende på omständigheterna vara kortare än tre år. 9. Service 9.1 Utöver reklamationsrätten enligt punkt 8 kan Konsumenten köpa till ytterligare Service från Dell. Konsumentens köp av Service påverkar inte de rättigheter som Konsumenten garanteras enligt tvingande lagstiftning vilken alltså gäller parallellt med köpt Service. Dells åtaganden i samband med Konsumentens köp av Service framgår av Dells Servicebeskrivningar. Samtliga Servicebeskrivningar finns tillgängliga på Konsumenten bör läsa igenom relevanta Servicebeskrivningar innan beställning av Service görs. 9.2 Dell kommer att vidta alla under omständigheterna rimliga åtgärder för att möta de svarstider som anges i Servicebeskrivningen. Dessa kan dock variera beroende på avståndet eller tillgängligheten till platsen där Produkterna finns och tillgången på komponenter. Förutom det ansvar som föreskrivs i punkt 12 är Dell inte skyldigt att ersätta eventuell direkt eller indirekt skada som uppstår i och med att Dell inte kan möta de svarstider som anges i Servicebeskrivningen, Dell är inte heller ersättningsskyldigt för eller har skyldigheter på grund av bristande förmåga att avhjälpa fel i samband med att Konsumenten köpt Service. Denna bestämmelse påverkar inte Konsumentens eventuella rätt till ersättning enligt tvingande lagstiftning. 9.3 Dells förpliktelser avseende Service förutsätter ett korrekt användande av Produkt och täcker inte någon del av Produkt som har modifierats eller reparerats utan Dells föregående skriftliga samtycke. Dells förpliktelser gäller inte om ett fel orsakats av en yttre omständighet så som en extrem värmepåverkan (inklusive brand), olycka, fukt, elektrisk påfrestning eller andra omständigheter, som inte normalt förekommer i anknytning till icke-kommersiellt bruk, se punkt 3.4, eller något annat angivet i Servicebeskrivningen. Utan hinder av föregående, och då inget annat anges i Servicebeskrivningen, undantas följande från Service: arbete utanför normala lokala arbetstider, omplacering, förebyggande underhåll, förbrukningsartiklar, reparation av Produkter som fungerar enligt gängse branschstandard inklusive, utan begränsning, defekta pixlar på bildskärmar, överföring av information eller Programvara samt datavirus. På delar som inte är nödvändiga för Produkts funktionalitet, omfattande gångjärn och kosmetiska detaljer, utförs inte Service. 9.4 Såsom beskrivet i Servicebeskrivningen omfattar Dells Service inte Tredjepartsprodukter, inklusive Tredjepartsprogramvara, men Dell överlåter till Konsumenten eventuella garantier som ges av tredjepartsleverantören. 9.5 Dells utförande av Service innebär i regel att obligatorisk felsökning via telefon eller Internet vidtas innan Dell, beroende på avtalad servicenivå, eventuellt skickar ut en tekniker

5 till Konsumenten. I samband med mottagandet av Service, inklusive felsökning per telefon och Internet, ska Konsumenten i rimlig omfattning samarbeta med Dell, samt stå för sina egna telefon- och Internetkostnader i samband därmed. 9.6 Konsumenten görs uppmärksam på att Servicebeskrivningar kan innehålla ytterligare bestämmelser som är specifika för de enskilda Service och som kompletterar dessa Försäljningsvillkor. 10. Utbyte av Produkter och Produktdelar Dell äger samtliga Produkter eller delar som tas bort eller ersätts i samband med reklamationsrätt och/eller leverans av Service. Dell har rätt att anmoda Konsumenten att för Dells räkning returnera sådana utbytta Produkter eller Produktdelar. Dell förbehåller sig rätten att debitera Konsumenten om sådan borttagen eller ersatt Produkt eller del inte returneras till Dell efter anmodan. 11. Oförutsedda händelser/force Majeure 11.1 Varken Konsumenten eller Dell bär ansvar för icke-uppfyllande av förpliktelser enligt Avtalet, då dessa beror på oförutsedda händelser utanför respektive parts rimliga kontroll ( Force Majeure ), inkluderande men utan begränsning: strejk, terroristdåd, krig, naturkatastrofer m m Om en leveransförsening orsakas av en Force Majeure-händelse kan Konsumenten och Dell avtala om nytt leveransdatum, se punkt 5.1. Om en Force Majeure-händelse pågår längre än 60 dagar förbehåller sig Dell rätten att genom skriftlig underrättelse till Konsumenten häva Avtalet, och återbetala eventuellt erlagt belopp. 12. Dells ansvar och ansvarsbegränsningar 12.1 Dell ansvarar för sakskada, dödsfall och personskada orsakad av: Dells Produkter och Service enligt produktansvarslagen (1992:18); samt grov vårdslöshet eller uppsåt av Dell, Dells anställda, samt ombud och underleverantörer som agerar på Dells vägnar. För ovanstående ansvar gäller ingen ansvarsbegränsning, förutom Konsumentens allmänna skyldighet att begränsa skadan Dell ansvarar dessutom enligt svenska allmänna skadeståndsregler om Dell orsakar Konsumenten skada genom överträdelse av Avtalet och tvingande lagregler. Dell ansvarar dock inte för skada som: - orsakats av datavirus; - är en följd av Konsumentens felaktiga användning av Produkter, inklusive Konsumentens underlåtelse att följa Dells manualer och/eller rimliga råd och anvisningar som ges av Dells personal; eller - uppstått till följd av att Konsumenten underlåtit att hålla sig med fullständiga och uppdaterade säkerhetskopior av datorprogram och information. 13. Immaterialrätter och (Dells) Programvara 13.1 Dell ersätter Konsumenten för alla kostnader och skadeståndskrav p g a att Produkt

6 medför intrång i tredjemans Immaterialrätter. Dell har i sådant fall rätt att återkalla och byta ut eller ändra Produkt eller återbetala Priset till Konsumenten. Konsumenten ska hålla Dell skadeslöst mot anspråk hänförliga till Immaterialrätter som specificerats av eller ägs av Konsumenten och som integrerats med Produkten Dell behåller alla Dell-ägda Immaterialrätter till Produkt. Konsumenten ska genast underrätta Dell om varje intrång eller annan otillåten användning av Produkt eller Immaterialrätter som tillhör Dell, som Konsumenten får kännedom om Dell ersätter inte Konsumenten för: (i) Tredjepartsprodukter och Tredjepartsprogramvara; (ii) otillåten modifiering eller användning; eller (iii) anspråk grundade på att Produkt har använts tillsammans med någon produkt som inte tillhandahållits av Dell Konsumenten måste följa licensvillkoren för all Programvara, inklusive men inte begränsat till Dells licensvillkor som återfinns på: on=016 I frånvaro av licensvillkor som medföljer Programvaran beviljar Dell till Konsumenten en ickeexklusiv och oöverlåtbar licens att få åtkomst till och använda Programvaran som Dell tillhandahåller. Programvara som tillhandahålls eller som görs tillgänglig för Konsumenten av Dell i samband med tillhandahållandet av Service får endast användas under Serviceperioden och enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att Kunden ska kunna åtnjuta nyttan av Service. Vad avser Programvara som levererats av Dell får Konsumenten inte: (i) kopiera (med undantag för backup-kopior), anpassa, licensiera, sälja, överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller belasta Programvaran; eller (ii) underlåta att efterleva villkor som inkluderas i Servicebeskrivningen. 14. Exportrestriktioner 14.1 Konsumenten upplyses härmed om att Produkterna, vilka kan innehålla teknologi och programvara, omfattas av exportrestriktioner enligt lagstiftning i EU, USA och det land dit leverans eller användande ska ske. Enligt dessa lagar får Produkt inte säljas, vidareuthyras eller förflyttas till vissa icke godkända slutanvändare, viss slutanvändning eller vissa länder. Konsumenten förbinder sig att följa nämnda lagstiftning. Konsumenten accepterar specifikt att Produkterna inte får användas i anknytning till vapenframställning eller massförstörelsevapen, innefattande men inte nödvändigtvis begränsat till, design, utveckling, produktion eller användning av radioaktivt material, kärnkraftsanläggningar eller kärnvapen, missiler eller stöd till missilprojekt eller kemiska eller biologiska vapen. Konsumenten förbinder sig vidare att inte sälja, hyra ut eller på annat sätt överlåta Produkterna till slutanvändare som är inblandade i dylika aktiviteter Dell förbehåller sig rätten att omedelbart häva Avtalet om Konsumenten bryter mot, eller Dell har skälig misstanke om att Konsumenten bryter mot, ovanstående exportrestriktioner. 15. Personuppgifter Personuppgifter som Dell erhållit från Konsumenten lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Dells särskilda riktlinjer om skydd av personuppgifter. Dell är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda sådana personuppgifter inom Dell-koncernen samt att lämna ut sådana personuppgifter till ombud och underleverantörer som utför tjänster åt Dell. Dell har vidare rätt att överföra personuppgifter till bolag i Dell-koncernen utanför EES-området, så som det amerikanska bolaget Dell Inc., i vilket fall Dell tillhandahåller tillfredsställande skydd för personuppgifterna.

7 För att erhålla en kopia av Dells riktlinjer för personuppgifter samt få besked om hur du kan göra för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig och begära rättelse vid eventuella felaktigheter, vänligen gå in på Dells hemsida: v&s=gen&~lt=popup eller kontakta via e-post. Konsumenten ger vid beställning av Produkter och Service sitt samtycke till behandling av Konsumentens personuppgifter i enlighet med ovanstående. 16. Tillämplig lag Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och båda parterna är införstådda med att svensk domstol ska handlägga eventuell tvist i samband med Avtalet. Parterna samtycker till att lag (1987:822) om internationella köp inte ska tillämpas på Avtalet. 17. Överlåtelse 17.1 Dell har rätt att helt eller delvis överföra eller överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part under förutsättning att överlåtelsen inte har negativ inverkan på: - Leverans av Produkter och Service enligt Avtalet, och - Konsumentens rättigheter enligt Avtalet och gällande rätt Konsumenten har endast rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter Dells skriftliga samtycke, om inte annat följer av tvingande lagstiftning. 18. Övrigt Konsumenten finner alla Dells gällande riktlinjer samt detaljer och information om Produkter och Service på

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se Allmänna villkor programvara från Visma Spcs AB Dokumentversion 2015:1 Senast ändrat 2015-05-25 1 Inledning 1.1 Definitioner mm Dessa Allmänna Villkor (AV) reglerar dels nyttjandet av programvaran (Licensavtal)

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB Försäljningsvillkor - Allmänna villkor (nedan benämnt Brighttech) allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget särskilt avtalats mellan parterna. Beställningar/inköp av produkter och tjänster från

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer