Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida."

Transkript

1 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter. Om du har köpt Dell-produkter och/eller Dell-service från en återförsäljare, tillämpas istället återförsäljarens försäljningsvillkor. Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. Försäljningsvillkor för företagskunder direktförsäljning för egen användning: gäller för företags köp av produkter och service direkt av Dell för eget bruk i verksamheten. Försäljningsvillkor för företagskunder direktförsäljning för återförsäljning: gäller för företags köp av produkter och service direkt av Dell för vidareförsäljning. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR KONSUMENTER DIREKTFÖRSÄLJNING SVERIGE 1. Om detta dokument. 1.1 Detta dokument innehåller Dells Försäljningsvillkor, som fastställer villkoren för Konsuments köp av Produkter och Service av Dell. Notera att detta dokument inte tillämpas på näringsidkares köp av Produkter och Service av Dell, varför näringsidkare inte kan åberopa någon del av dessa Försäljningsvillkor, samt att Dell inte under dessa Försäljningsvillkor påtar sig ansvar för skador som en näringsidkare lider till följd av Produkter och Service som köpts under dessa Försäljningsvillkor. 1.2 Försäljningsvillkoren utgör tillsammans med (1) Servicebeskrivningar och/eller (2) Produktbeskrivningar och (3) Priset för de Produkter och Service, som du önskar köpa av Dell, det kompletta Avtalet mellan Dell och dig/konsumenten. Avtalet utgör ett bindande avtal och Konsumenten bör noggrant läsa igenom samtliga delar av avtalsdokumentationen innan beställning av Produkter och Service görs hos Dell. 1.3 Avtalsdokumentationen är utformad för att i möjligaste mån vara i överensstämmelse med dina tvingande rättigheter som konsument. I samtliga fall kommer tvingande konsumenträttigheter att gälla framför detta Avtal. 2. Definitioner Avtalet: Försäljningsvillkoren, relevanta Produktbeskrivningar och Servicebeskrivningar, samt Priset; Dell: Dell A/S, org.nr , Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S, Danmark. Försäljningsvillkor: detta dokument; Immaterialrätter: patent, varumärken, upphovsrätt, designrättigheter, know-how och andra skyddade rättigheter;

2 Konsument: en fysisk person som avtalar om att köpa Produkter och Service av Dell huvudsakligen för enskilt bruk; Order: Konsumentens anbud att köpa Produkter och Service av Dell; Orderbekräftelse: Dells skriftliga accept av Konsumentens Order; Pris: den totala ersättningen för beställda Produkter och/eller Service som Konsumenten ska betala till Dell; Produktbeskrivning: ett dokument som utgör en integrerad del av Avtalet och som beskriver Produkter som Konsumenten köper av Dell; Produkt(er): vara(or), inklusive Programvara, såsom beskriven på Dells hemsida och/eller i annan dokumentation, samt i Orderbekräftelsen; Programvara: operativsystem och applikationer eller annan programvara som är tillverkad, ägd, eller licensierad av Dell; Service: service och support utförd av Dell i enlighet med gällande Servicebeskrivning på Dells hemsida eller i annan dokumentation, samt i Orderbekräftelsen; Servicebeskrivning: ett dokument, som utgör en integrerad del av Avtalet, och som beskriver Service som Konsumenten köper av Dell; Tredjepartsprodukter: produkter och service som Dell säljer, men som inte tillverkats eller monterats av Dell eller är Dell-märkta; och Tredjepartsprogramvara: operativsystem och applikationer eller annan programvara som Dell säljer, och som är tillverkad, ägd, utgiven eller licensierad av tredjepart. 3. Beställning av Produkter och Service av Dell 3.1 Konsumenten kan beställa Produkter och Service direkt av Dell antingen i Dells webshop eller via telefon. Offerter som är skickade till Konsumenten från Dell är giltiga i 10 dagar, om inte annat framgår av offerten; 3.2 Order som Konsumenten lägger via Dells Webshop anses vara ett anbud från Konsumenten om att köpa Produkter och Service av Dell enligt villkoren i detta Avtal. Avtal har inte ingåtts om köp av Produkter och Service förrän Konsumenten erhåller en Orderbekräftelse från Dell enligt punkt Dell accepterar en Order genom en skriftlig Orderbekräftelse (till exempel via e-post) varvid ett slutligt avtal anses upprättat mellan Konsumenten och Dell. Konsumenten bör noggrant läsa igenom Orderbekräftelsen och, i skälig tid efter mottagandet, underrätta Dell om eventuella avvikelser mellan Ordern och Orderbekräftelsen. 3.4 Produkter från Dell är utvecklade med hänsyn till sedvanligt icke-kommersiellt bruk i Konsumentens hem eller hemmakontor. Dell lämnar inga garantier att Produkterna är användbara för andra ändamål eller miljöer, eller att Produkterna kommer att uppfylla något specifikt prestandakrav eller önskemål, med mindre än att ett särskilt skriftligt avtal upprättats därom mellan Dell och Konsumenten.

3 4. Pris och betalning Det Pris som Konsumenten ska betala anges på Orderbekräftelsen och Dells faktura. Konsumentens betalning av Priset för Produkter och Service ska ske senast vid leverans, om inte en tidigare tidpunkt överenskommits mellan Dell och Konsumenten. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och Dell förbehåller sig rätten att därutöver begära ersättning för avgifter och indrivningskostnader enligt tillämplig lagstiftning. 5. Leverans 5.1 Leveranstiden som anges i Orderbekräftelsen är ungefärlig. Leverans ska emellertid ske inom 30 dagar från Dells mottagande av en Order, om inte annat senare datum överenskommits i samband med att Ordern lades. Om leveranstiden inte kan uppfyllas och leverans inte kan ske inom 30 dagar från Dells mottagande av Ordern, eller det senare datum som överenskommits i samband med att Ordern lades, kommer Dell att kontakta Konsumenten för att komma överens om ny leveranstid. Om sådan ny leveranstid inte kan accepteras av Konsumenten har denne rätt att annullera Ordern och få tillbaka erlagt Pris. 5.2 Leveransplatsen anges i Orderbekräftelsen. 5.3 Av praktiska skäl kan delleveranser förekomma. 5.4 Konsumenten bör vid leverans av Produkter omsorgsfullt undersöka dessa och omgående underrätta Dell vid: eventuella fel eller felaktig leverans av Produkter och Service jämfört med vad som anges på fraktsedeln; leverans av produkter och Service som inte överensstämmer med vad som beställts, se dock punkt 3.3 och 3.4; leverans av Produkter där emballaget har skadats och leverans av Produkter med synliga skador, samt om Konsumenten senare upptäcker icke-synliga defekter i Produkterna. 6. Äganderätt och risk 6.1 Om det inte har avtalats om kontant betalning senast vid leverans övergår äganderätten till Konsumenten först när Dell erhållit full betalning av Priset. 6.2 Risken för Produkterna övergår till Konsumenten vid avlämnandet av Produkterna till Konsumenten eller dennes representant, se dock punkt Ångerrätt och godkännande av Produkter 7.1 Konsumenten har 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (2005:59), dock med undantag för mjukvara om förseglingen (exempelvis elektronisk försegling) har brutits. Fristen för ångerrätt räknas från det senare av (1) leverans av Produkter/Konsuments mottagande av Orderbekräftelsen vid köp av Service eller (2) mottagandet av information kring ångerrätten på ett varaktigt medium, exempelvis papper, eller via e-post. Ångerrätten utnyttjas genom att Konsumenten kontaktar Dells kundtjänst varefter Dell ordnar med upphämtning av Produkten hos Konsumenten vid skälig tidpunkt som Dell anger. Vid sådan upphämtning ansvarar Dell om Produkterna genom oaktsamhet skadas under transporten från Konsumenten. Konsumenten står kostnaden för returfrakten. Produkt ska returneras i väsentligen oförändrat skick och mängd. Dell tillhandahåller en returadress och ett returnummer, vilka tydligt bör anges på Produktens förpackning. Dell återbetalar Priset, minskat med skäliga kostnader för återtagandet, inom 30 dagar från Konsumentens meddelande om ångerrätt. 7.2 Om Konsumenten när Produkten ska tas i bruk inte godkänner en eventuell

4 operativsystemlicens, kommer Dell endast att acceptera retur av den kompletta Produkten och återbetala Priset minskat med skäliga kostnader för återtagandet, under förutsättning att retur har skett inom de tidsramar som anges i punkt Reklamationsrätt 8.1 Dell reparerar eller ersätter defekt Produkt i enlighet med tvingande konsumentlagstiftning, med reklamationsrätt tre år från leverans. Vad avser Tredjepartsprodukter kan Dell i vissa fall be tredjepartsleverantörer/licensgivare av Tredjepartsprogramvara kontakta Konsumenten för att undersöka om felet exempelvis kan avhjälpas genom telefonsupport. 8.2 Den treåriga reklamationsrätten gäller inte förbrukningsvaror så som toner till skrivare. Reklamationsrätten för batterier till bärbara datorer, vars hållbarhet beror på användningsfrekvensen, kan beroende på omständigheterna vara kortare än tre år. 9. Service 9.1 Utöver reklamationsrätten enligt punkt 8 kan Konsumenten köpa till ytterligare Service från Dell. Konsumentens köp av Service påverkar inte de rättigheter som Konsumenten garanteras enligt tvingande lagstiftning vilken alltså gäller parallellt med köpt Service. Dells åtaganden i samband med Konsumentens köp av Service framgår av Dells Servicebeskrivningar. Samtliga Servicebeskrivningar finns tillgängliga på Konsumenten bör läsa igenom relevanta Servicebeskrivningar innan beställning av Service görs. 9.2 Dell kommer att vidta alla under omständigheterna rimliga åtgärder för att möta de svarstider som anges i Servicebeskrivningen. Dessa kan dock variera beroende på avståndet eller tillgängligheten till platsen där Produkterna finns och tillgången på komponenter. Förutom det ansvar som föreskrivs i punkt 12 är Dell inte skyldigt att ersätta eventuell direkt eller indirekt skada som uppstår i och med att Dell inte kan möta de svarstider som anges i Servicebeskrivningen, Dell är inte heller ersättningsskyldigt för eller har skyldigheter på grund av bristande förmåga att avhjälpa fel i samband med att Konsumenten köpt Service. Denna bestämmelse påverkar inte Konsumentens eventuella rätt till ersättning enligt tvingande lagstiftning. 9.3 Dells förpliktelser avseende Service förutsätter ett korrekt användande av Produkt och täcker inte någon del av Produkt som har modifierats eller reparerats utan Dells föregående skriftliga samtycke. Dells förpliktelser gäller inte om ett fel orsakats av en yttre omständighet så som en extrem värmepåverkan (inklusive brand), olycka, fukt, elektrisk påfrestning eller andra omständigheter, som inte normalt förekommer i anknytning till icke-kommersiellt bruk, se punkt 3.4, eller något annat angivet i Servicebeskrivningen. Utan hinder av föregående, och då inget annat anges i Servicebeskrivningen, undantas följande från Service: arbete utanför normala lokala arbetstider, omplacering, förebyggande underhåll, förbrukningsartiklar, reparation av Produkter som fungerar enligt gängse branschstandard inklusive, utan begränsning, defekta pixlar på bildskärmar, överföring av information eller Programvara samt datavirus. På delar som inte är nödvändiga för Produkts funktionalitet, omfattande gångjärn och kosmetiska detaljer, utförs inte Service. 9.4 Såsom beskrivet i Servicebeskrivningen omfattar Dells Service inte Tredjepartsprodukter, inklusive Tredjepartsprogramvara, men Dell överlåter till Konsumenten eventuella garantier som ges av tredjepartsleverantören. 9.5 Dells utförande av Service innebär i regel att obligatorisk felsökning via telefon eller Internet vidtas innan Dell, beroende på avtalad servicenivå, eventuellt skickar ut en tekniker

5 till Konsumenten. I samband med mottagandet av Service, inklusive felsökning per telefon och Internet, ska Konsumenten i rimlig omfattning samarbeta med Dell, samt stå för sina egna telefon- och Internetkostnader i samband därmed. 9.6 Konsumenten görs uppmärksam på att Servicebeskrivningar kan innehålla ytterligare bestämmelser som är specifika för de enskilda Service och som kompletterar dessa Försäljningsvillkor. 10. Utbyte av Produkter och Produktdelar Dell äger samtliga Produkter eller delar som tas bort eller ersätts i samband med reklamationsrätt och/eller leverans av Service. Dell har rätt att anmoda Konsumenten att för Dells räkning returnera sådana utbytta Produkter eller Produktdelar. Dell förbehåller sig rätten att debitera Konsumenten om sådan borttagen eller ersatt Produkt eller del inte returneras till Dell efter anmodan. 11. Oförutsedda händelser/force Majeure 11.1 Varken Konsumenten eller Dell bär ansvar för icke-uppfyllande av förpliktelser enligt Avtalet, då dessa beror på oförutsedda händelser utanför respektive parts rimliga kontroll ( Force Majeure ), inkluderande men utan begränsning: strejk, terroristdåd, krig, naturkatastrofer m m Om en leveransförsening orsakas av en Force Majeure-händelse kan Konsumenten och Dell avtala om nytt leveransdatum, se punkt 5.1. Om en Force Majeure-händelse pågår längre än 60 dagar förbehåller sig Dell rätten att genom skriftlig underrättelse till Konsumenten häva Avtalet, och återbetala eventuellt erlagt belopp. 12. Dells ansvar och ansvarsbegränsningar 12.1 Dell ansvarar för sakskada, dödsfall och personskada orsakad av: Dells Produkter och Service enligt produktansvarslagen (1992:18); samt grov vårdslöshet eller uppsåt av Dell, Dells anställda, samt ombud och underleverantörer som agerar på Dells vägnar. För ovanstående ansvar gäller ingen ansvarsbegränsning, förutom Konsumentens allmänna skyldighet att begränsa skadan Dell ansvarar dessutom enligt svenska allmänna skadeståndsregler om Dell orsakar Konsumenten skada genom överträdelse av Avtalet och tvingande lagregler. Dell ansvarar dock inte för skada som: - orsakats av datavirus; - är en följd av Konsumentens felaktiga användning av Produkter, inklusive Konsumentens underlåtelse att följa Dells manualer och/eller rimliga råd och anvisningar som ges av Dells personal; eller - uppstått till följd av att Konsumenten underlåtit att hålla sig med fullständiga och uppdaterade säkerhetskopior av datorprogram och information. 13. Immaterialrätter och (Dells) Programvara 13.1 Dell ersätter Konsumenten för alla kostnader och skadeståndskrav p g a att Produkt

6 medför intrång i tredjemans Immaterialrätter. Dell har i sådant fall rätt att återkalla och byta ut eller ändra Produkt eller återbetala Priset till Konsumenten. Konsumenten ska hålla Dell skadeslöst mot anspråk hänförliga till Immaterialrätter som specificerats av eller ägs av Konsumenten och som integrerats med Produkten Dell behåller alla Dell-ägda Immaterialrätter till Produkt. Konsumenten ska genast underrätta Dell om varje intrång eller annan otillåten användning av Produkt eller Immaterialrätter som tillhör Dell, som Konsumenten får kännedom om Dell ersätter inte Konsumenten för: (i) Tredjepartsprodukter och Tredjepartsprogramvara; (ii) otillåten modifiering eller användning; eller (iii) anspråk grundade på att Produkt har använts tillsammans med någon produkt som inte tillhandahållits av Dell Konsumenten måste följa licensvillkoren för all Programvara, inklusive men inte begränsat till Dells licensvillkor som återfinns på: on=016 I frånvaro av licensvillkor som medföljer Programvaran beviljar Dell till Konsumenten en ickeexklusiv och oöverlåtbar licens att få åtkomst till och använda Programvaran som Dell tillhandahåller. Programvara som tillhandahålls eller som görs tillgänglig för Konsumenten av Dell i samband med tillhandahållandet av Service får endast användas under Serviceperioden och enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att Kunden ska kunna åtnjuta nyttan av Service. Vad avser Programvara som levererats av Dell får Konsumenten inte: (i) kopiera (med undantag för backup-kopior), anpassa, licensiera, sälja, överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller belasta Programvaran; eller (ii) underlåta att efterleva villkor som inkluderas i Servicebeskrivningen. 14. Exportrestriktioner 14.1 Konsumenten upplyses härmed om att Produkterna, vilka kan innehålla teknologi och programvara, omfattas av exportrestriktioner enligt lagstiftning i EU, USA och det land dit leverans eller användande ska ske. Enligt dessa lagar får Produkt inte säljas, vidareuthyras eller förflyttas till vissa icke godkända slutanvändare, viss slutanvändning eller vissa länder. Konsumenten förbinder sig att följa nämnda lagstiftning. Konsumenten accepterar specifikt att Produkterna inte får användas i anknytning till vapenframställning eller massförstörelsevapen, innefattande men inte nödvändigtvis begränsat till, design, utveckling, produktion eller användning av radioaktivt material, kärnkraftsanläggningar eller kärnvapen, missiler eller stöd till missilprojekt eller kemiska eller biologiska vapen. Konsumenten förbinder sig vidare att inte sälja, hyra ut eller på annat sätt överlåta Produkterna till slutanvändare som är inblandade i dylika aktiviteter Dell förbehåller sig rätten att omedelbart häva Avtalet om Konsumenten bryter mot, eller Dell har skälig misstanke om att Konsumenten bryter mot, ovanstående exportrestriktioner. 15. Personuppgifter Personuppgifter som Dell erhållit från Konsumenten lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Dells särskilda riktlinjer om skydd av personuppgifter. Dell är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda sådana personuppgifter inom Dell-koncernen samt att lämna ut sådana personuppgifter till ombud och underleverantörer som utför tjänster åt Dell. Dell har vidare rätt att överföra personuppgifter till bolag i Dell-koncernen utanför EES-området, så som det amerikanska bolaget Dell Inc., i vilket fall Dell tillhandahåller tillfredsställande skydd för personuppgifterna.

7 För att erhålla en kopia av Dells riktlinjer för personuppgifter samt få besked om hur du kan göra för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig och begära rättelse vid eventuella felaktigheter, vänligen gå in på Dells hemsida: v&s=gen&~lt=popup eller kontakta via e-post. Konsumenten ger vid beställning av Produkter och Service sitt samtycke till behandling av Konsumentens personuppgifter i enlighet med ovanstående. 16. Tillämplig lag Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och båda parterna är införstådda med att svensk domstol ska handlägga eventuell tvist i samband med Avtalet. Parterna samtycker till att lag (1987:822) om internationella köp inte ska tillämpas på Avtalet. 17. Överlåtelse 17.1 Dell har rätt att helt eller delvis överföra eller överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part under förutsättning att överlåtelsen inte har negativ inverkan på: - Leverans av Produkter och Service enligt Avtalet, och - Konsumentens rättigheter enligt Avtalet och gällande rätt Konsumenten har endast rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter Dells skriftliga samtycke, om inte annat följer av tvingande lagstiftning. 18. Övrigt Konsumenten finner alla Dells gällande riktlinjer samt detaljer och information om Produkter och Service på

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Sälj/Leveransvillkor Allmänna leveransvillkor Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på Köpvillkor Villkor Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på info@peterskonsulttjanst.se 1. Köp Vid beställning träffas avtal om köp först när du fått bekräftat beställningen

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

CAROTTE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

CAROTTE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR CAROTTE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Dessa allmänna leveransvillkor gäller då La Carotte Catering Jobéus AB (org.nr. 556305-1068) tillhandahåller cateringtjänster och utgör bilaga till av parterna träffat

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 2002 AVSEENDE TANDTEKNISKA TJÄNSTER Leveransvillkoren gäller tillverkning och försäljning av specialanpassade medicintekniska produkter som levereras

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning avseende TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Omfattning a) Dessa Allmänna Avtalsvillkor skall tillämpas

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet 1. Tillämpning Dessa bestämmelser skall utgöra en integrerad del av alla avtal rörande försäljning av varor som ingås av Nordic Flanges Group (nedan Nordic Flanges). Avvikande villkor som anges av köparen

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m.

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m. Allmänna villkor Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2017-05- 10 Detta är ett avtal (" Avtalet " ) mellan Zoezi AB (" Zoezi ") och en kund (" Kunden " ) som anger villkoren och förutsättningarna för användningen

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5); Avtalsvillkor offentlig slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I Kundportalen

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer