Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida."

Transkript

1 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter. Om du har köpt Dell-produkter och/eller Dell-service från en återförsäljare, tillämpas istället återförsäljarens försäljningsvillkor. Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. Försäljningsvillkor för företagskunder direktförsäljning för egen användning: gäller för företags köp av produkter och service direkt av Dell för eget bruk i verksamheten. Försäljningsvillkor för företagskunder direktförsäljning för återförsäljning: gäller för företags köp av produkter och service direkt av Dell för vidareförsäljning. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR KONSUMENTER DIREKTFÖRSÄLJNING SVERIGE 1. Om detta dokument. 1.1 Detta dokument innehåller Dells Försäljningsvillkor, som fastställer villkoren för Konsuments köp av Produkter och Service av Dell. Notera att detta dokument inte tillämpas på näringsidkares köp av Produkter och Service av Dell, varför näringsidkare inte kan åberopa någon del av dessa Försäljningsvillkor, samt att Dell inte under dessa Försäljningsvillkor påtar sig ansvar för skador som en näringsidkare lider till följd av Produkter och Service som köpts under dessa Försäljningsvillkor. 1.2 Försäljningsvillkoren utgör tillsammans med (1) Servicebeskrivningar och/eller (2) Produktbeskrivningar och (3) Priset för de Produkter och Service, som du önskar köpa av Dell, det kompletta Avtalet mellan Dell och dig/konsumenten. Avtalet utgör ett bindande avtal och Konsumenten bör noggrant läsa igenom samtliga delar av avtalsdokumentationen innan beställning av Produkter och Service görs hos Dell. 1.3 Avtalsdokumentationen är utformad för att i möjligaste mån vara i överensstämmelse med dina tvingande rättigheter som konsument. I samtliga fall kommer tvingande konsumenträttigheter att gälla framför detta Avtal. 2. Definitioner Avtalet: Försäljningsvillkoren, relevanta Produktbeskrivningar och Servicebeskrivningar, samt Priset; Dell: Dell A/S, org.nr , Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S, Danmark. Försäljningsvillkor: detta dokument; Immaterialrätter: patent, varumärken, upphovsrätt, designrättigheter, know-how och andra skyddade rättigheter;

2 Konsument: en fysisk person som avtalar om att köpa Produkter och Service av Dell huvudsakligen för enskilt bruk; Order: Konsumentens anbud att köpa Produkter och Service av Dell; Orderbekräftelse: Dells skriftliga accept av Konsumentens Order; Pris: den totala ersättningen för beställda Produkter och/eller Service som Konsumenten ska betala till Dell; Produktbeskrivning: ett dokument som utgör en integrerad del av Avtalet och som beskriver Produkter som Konsumenten köper av Dell; Produkt(er): vara(or), inklusive Programvara, såsom beskriven på Dells hemsida och/eller i annan dokumentation, samt i Orderbekräftelsen; Programvara: operativsystem och applikationer eller annan programvara som är tillverkad, ägd, eller licensierad av Dell; Service: service och support utförd av Dell i enlighet med gällande Servicebeskrivning på Dells hemsida eller i annan dokumentation, samt i Orderbekräftelsen; Servicebeskrivning: ett dokument, som utgör en integrerad del av Avtalet, och som beskriver Service som Konsumenten köper av Dell; Tredjepartsprodukter: produkter och service som Dell säljer, men som inte tillverkats eller monterats av Dell eller är Dell-märkta; och Tredjepartsprogramvara: operativsystem och applikationer eller annan programvara som Dell säljer, och som är tillverkad, ägd, utgiven eller licensierad av tredjepart. 3. Beställning av Produkter och Service av Dell 3.1 Konsumenten kan beställa Produkter och Service direkt av Dell antingen i Dells webshop eller via telefon. Offerter som är skickade till Konsumenten från Dell är giltiga i 10 dagar, om inte annat framgår av offerten; 3.2 Order som Konsumenten lägger via Dells Webshop anses vara ett anbud från Konsumenten om att köpa Produkter och Service av Dell enligt villkoren i detta Avtal. Avtal har inte ingåtts om köp av Produkter och Service förrän Konsumenten erhåller en Orderbekräftelse från Dell enligt punkt Dell accepterar en Order genom en skriftlig Orderbekräftelse (till exempel via e-post) varvid ett slutligt avtal anses upprättat mellan Konsumenten och Dell. Konsumenten bör noggrant läsa igenom Orderbekräftelsen och, i skälig tid efter mottagandet, underrätta Dell om eventuella avvikelser mellan Ordern och Orderbekräftelsen. 3.4 Produkter från Dell är utvecklade med hänsyn till sedvanligt icke-kommersiellt bruk i Konsumentens hem eller hemmakontor. Dell lämnar inga garantier att Produkterna är användbara för andra ändamål eller miljöer, eller att Produkterna kommer att uppfylla något specifikt prestandakrav eller önskemål, med mindre än att ett särskilt skriftligt avtal upprättats därom mellan Dell och Konsumenten.

3 4. Pris och betalning Det Pris som Konsumenten ska betala anges på Orderbekräftelsen och Dells faktura. Konsumentens betalning av Priset för Produkter och Service ska ske senast vid leverans, om inte en tidigare tidpunkt överenskommits mellan Dell och Konsumenten. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och Dell förbehåller sig rätten att därutöver begära ersättning för avgifter och indrivningskostnader enligt tillämplig lagstiftning. 5. Leverans 5.1 Leveranstiden som anges i Orderbekräftelsen är ungefärlig. Leverans ska emellertid ske inom 30 dagar från Dells mottagande av en Order, om inte annat senare datum överenskommits i samband med att Ordern lades. Om leveranstiden inte kan uppfyllas och leverans inte kan ske inom 30 dagar från Dells mottagande av Ordern, eller det senare datum som överenskommits i samband med att Ordern lades, kommer Dell att kontakta Konsumenten för att komma överens om ny leveranstid. Om sådan ny leveranstid inte kan accepteras av Konsumenten har denne rätt att annullera Ordern och få tillbaka erlagt Pris. 5.2 Leveransplatsen anges i Orderbekräftelsen. 5.3 Av praktiska skäl kan delleveranser förekomma. 5.4 Konsumenten bör vid leverans av Produkter omsorgsfullt undersöka dessa och omgående underrätta Dell vid: eventuella fel eller felaktig leverans av Produkter och Service jämfört med vad som anges på fraktsedeln; leverans av produkter och Service som inte överensstämmer med vad som beställts, se dock punkt 3.3 och 3.4; leverans av Produkter där emballaget har skadats och leverans av Produkter med synliga skador, samt om Konsumenten senare upptäcker icke-synliga defekter i Produkterna. 6. Äganderätt och risk 6.1 Om det inte har avtalats om kontant betalning senast vid leverans övergår äganderätten till Konsumenten först när Dell erhållit full betalning av Priset. 6.2 Risken för Produkterna övergår till Konsumenten vid avlämnandet av Produkterna till Konsumenten eller dennes representant, se dock punkt Ångerrätt och godkännande av Produkter 7.1 Konsumenten har 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (2005:59), dock med undantag för mjukvara om förseglingen (exempelvis elektronisk försegling) har brutits. Fristen för ångerrätt räknas från det senare av (1) leverans av Produkter/Konsuments mottagande av Orderbekräftelsen vid köp av Service eller (2) mottagandet av information kring ångerrätten på ett varaktigt medium, exempelvis papper, eller via e-post. Ångerrätten utnyttjas genom att Konsumenten kontaktar Dells kundtjänst varefter Dell ordnar med upphämtning av Produkten hos Konsumenten vid skälig tidpunkt som Dell anger. Vid sådan upphämtning ansvarar Dell om Produkterna genom oaktsamhet skadas under transporten från Konsumenten. Konsumenten står kostnaden för returfrakten. Produkt ska returneras i väsentligen oförändrat skick och mängd. Dell tillhandahåller en returadress och ett returnummer, vilka tydligt bör anges på Produktens förpackning. Dell återbetalar Priset, minskat med skäliga kostnader för återtagandet, inom 30 dagar från Konsumentens meddelande om ångerrätt. 7.2 Om Konsumenten när Produkten ska tas i bruk inte godkänner en eventuell

4 operativsystemlicens, kommer Dell endast att acceptera retur av den kompletta Produkten och återbetala Priset minskat med skäliga kostnader för återtagandet, under förutsättning att retur har skett inom de tidsramar som anges i punkt Reklamationsrätt 8.1 Dell reparerar eller ersätter defekt Produkt i enlighet med tvingande konsumentlagstiftning, med reklamationsrätt tre år från leverans. Vad avser Tredjepartsprodukter kan Dell i vissa fall be tredjepartsleverantörer/licensgivare av Tredjepartsprogramvara kontakta Konsumenten för att undersöka om felet exempelvis kan avhjälpas genom telefonsupport. 8.2 Den treåriga reklamationsrätten gäller inte förbrukningsvaror så som toner till skrivare. Reklamationsrätten för batterier till bärbara datorer, vars hållbarhet beror på användningsfrekvensen, kan beroende på omständigheterna vara kortare än tre år. 9. Service 9.1 Utöver reklamationsrätten enligt punkt 8 kan Konsumenten köpa till ytterligare Service från Dell. Konsumentens köp av Service påverkar inte de rättigheter som Konsumenten garanteras enligt tvingande lagstiftning vilken alltså gäller parallellt med köpt Service. Dells åtaganden i samband med Konsumentens köp av Service framgår av Dells Servicebeskrivningar. Samtliga Servicebeskrivningar finns tillgängliga på Konsumenten bör läsa igenom relevanta Servicebeskrivningar innan beställning av Service görs. 9.2 Dell kommer att vidta alla under omständigheterna rimliga åtgärder för att möta de svarstider som anges i Servicebeskrivningen. Dessa kan dock variera beroende på avståndet eller tillgängligheten till platsen där Produkterna finns och tillgången på komponenter. Förutom det ansvar som föreskrivs i punkt 12 är Dell inte skyldigt att ersätta eventuell direkt eller indirekt skada som uppstår i och med att Dell inte kan möta de svarstider som anges i Servicebeskrivningen, Dell är inte heller ersättningsskyldigt för eller har skyldigheter på grund av bristande förmåga att avhjälpa fel i samband med att Konsumenten köpt Service. Denna bestämmelse påverkar inte Konsumentens eventuella rätt till ersättning enligt tvingande lagstiftning. 9.3 Dells förpliktelser avseende Service förutsätter ett korrekt användande av Produkt och täcker inte någon del av Produkt som har modifierats eller reparerats utan Dells föregående skriftliga samtycke. Dells förpliktelser gäller inte om ett fel orsakats av en yttre omständighet så som en extrem värmepåverkan (inklusive brand), olycka, fukt, elektrisk påfrestning eller andra omständigheter, som inte normalt förekommer i anknytning till icke-kommersiellt bruk, se punkt 3.4, eller något annat angivet i Servicebeskrivningen. Utan hinder av föregående, och då inget annat anges i Servicebeskrivningen, undantas följande från Service: arbete utanför normala lokala arbetstider, omplacering, förebyggande underhåll, förbrukningsartiklar, reparation av Produkter som fungerar enligt gängse branschstandard inklusive, utan begränsning, defekta pixlar på bildskärmar, överföring av information eller Programvara samt datavirus. På delar som inte är nödvändiga för Produkts funktionalitet, omfattande gångjärn och kosmetiska detaljer, utförs inte Service. 9.4 Såsom beskrivet i Servicebeskrivningen omfattar Dells Service inte Tredjepartsprodukter, inklusive Tredjepartsprogramvara, men Dell överlåter till Konsumenten eventuella garantier som ges av tredjepartsleverantören. 9.5 Dells utförande av Service innebär i regel att obligatorisk felsökning via telefon eller Internet vidtas innan Dell, beroende på avtalad servicenivå, eventuellt skickar ut en tekniker

5 till Konsumenten. I samband med mottagandet av Service, inklusive felsökning per telefon och Internet, ska Konsumenten i rimlig omfattning samarbeta med Dell, samt stå för sina egna telefon- och Internetkostnader i samband därmed. 9.6 Konsumenten görs uppmärksam på att Servicebeskrivningar kan innehålla ytterligare bestämmelser som är specifika för de enskilda Service och som kompletterar dessa Försäljningsvillkor. 10. Utbyte av Produkter och Produktdelar Dell äger samtliga Produkter eller delar som tas bort eller ersätts i samband med reklamationsrätt och/eller leverans av Service. Dell har rätt att anmoda Konsumenten att för Dells räkning returnera sådana utbytta Produkter eller Produktdelar. Dell förbehåller sig rätten att debitera Konsumenten om sådan borttagen eller ersatt Produkt eller del inte returneras till Dell efter anmodan. 11. Oförutsedda händelser/force Majeure 11.1 Varken Konsumenten eller Dell bär ansvar för icke-uppfyllande av förpliktelser enligt Avtalet, då dessa beror på oförutsedda händelser utanför respektive parts rimliga kontroll ( Force Majeure ), inkluderande men utan begränsning: strejk, terroristdåd, krig, naturkatastrofer m m Om en leveransförsening orsakas av en Force Majeure-händelse kan Konsumenten och Dell avtala om nytt leveransdatum, se punkt 5.1. Om en Force Majeure-händelse pågår längre än 60 dagar förbehåller sig Dell rätten att genom skriftlig underrättelse till Konsumenten häva Avtalet, och återbetala eventuellt erlagt belopp. 12. Dells ansvar och ansvarsbegränsningar 12.1 Dell ansvarar för sakskada, dödsfall och personskada orsakad av: Dells Produkter och Service enligt produktansvarslagen (1992:18); samt grov vårdslöshet eller uppsåt av Dell, Dells anställda, samt ombud och underleverantörer som agerar på Dells vägnar. För ovanstående ansvar gäller ingen ansvarsbegränsning, förutom Konsumentens allmänna skyldighet att begränsa skadan Dell ansvarar dessutom enligt svenska allmänna skadeståndsregler om Dell orsakar Konsumenten skada genom överträdelse av Avtalet och tvingande lagregler. Dell ansvarar dock inte för skada som: - orsakats av datavirus; - är en följd av Konsumentens felaktiga användning av Produkter, inklusive Konsumentens underlåtelse att följa Dells manualer och/eller rimliga råd och anvisningar som ges av Dells personal; eller - uppstått till följd av att Konsumenten underlåtit att hålla sig med fullständiga och uppdaterade säkerhetskopior av datorprogram och information. 13. Immaterialrätter och (Dells) Programvara 13.1 Dell ersätter Konsumenten för alla kostnader och skadeståndskrav p g a att Produkt

6 medför intrång i tredjemans Immaterialrätter. Dell har i sådant fall rätt att återkalla och byta ut eller ändra Produkt eller återbetala Priset till Konsumenten. Konsumenten ska hålla Dell skadeslöst mot anspråk hänförliga till Immaterialrätter som specificerats av eller ägs av Konsumenten och som integrerats med Produkten Dell behåller alla Dell-ägda Immaterialrätter till Produkt. Konsumenten ska genast underrätta Dell om varje intrång eller annan otillåten användning av Produkt eller Immaterialrätter som tillhör Dell, som Konsumenten får kännedom om Dell ersätter inte Konsumenten för: (i) Tredjepartsprodukter och Tredjepartsprogramvara; (ii) otillåten modifiering eller användning; eller (iii) anspråk grundade på att Produkt har använts tillsammans med någon produkt som inte tillhandahållits av Dell Konsumenten måste följa licensvillkoren för all Programvara, inklusive men inte begränsat till Dells licensvillkor som återfinns på: on=016 I frånvaro av licensvillkor som medföljer Programvaran beviljar Dell till Konsumenten en ickeexklusiv och oöverlåtbar licens att få åtkomst till och använda Programvaran som Dell tillhandahåller. Programvara som tillhandahålls eller som görs tillgänglig för Konsumenten av Dell i samband med tillhandahållandet av Service får endast användas under Serviceperioden och enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att Kunden ska kunna åtnjuta nyttan av Service. Vad avser Programvara som levererats av Dell får Konsumenten inte: (i) kopiera (med undantag för backup-kopior), anpassa, licensiera, sälja, överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller belasta Programvaran; eller (ii) underlåta att efterleva villkor som inkluderas i Servicebeskrivningen. 14. Exportrestriktioner 14.1 Konsumenten upplyses härmed om att Produkterna, vilka kan innehålla teknologi och programvara, omfattas av exportrestriktioner enligt lagstiftning i EU, USA och det land dit leverans eller användande ska ske. Enligt dessa lagar får Produkt inte säljas, vidareuthyras eller förflyttas till vissa icke godkända slutanvändare, viss slutanvändning eller vissa länder. Konsumenten förbinder sig att följa nämnda lagstiftning. Konsumenten accepterar specifikt att Produkterna inte får användas i anknytning till vapenframställning eller massförstörelsevapen, innefattande men inte nödvändigtvis begränsat till, design, utveckling, produktion eller användning av radioaktivt material, kärnkraftsanläggningar eller kärnvapen, missiler eller stöd till missilprojekt eller kemiska eller biologiska vapen. Konsumenten förbinder sig vidare att inte sälja, hyra ut eller på annat sätt överlåta Produkterna till slutanvändare som är inblandade i dylika aktiviteter Dell förbehåller sig rätten att omedelbart häva Avtalet om Konsumenten bryter mot, eller Dell har skälig misstanke om att Konsumenten bryter mot, ovanstående exportrestriktioner. 15. Personuppgifter Personuppgifter som Dell erhållit från Konsumenten lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Dells särskilda riktlinjer om skydd av personuppgifter. Dell är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda sådana personuppgifter inom Dell-koncernen samt att lämna ut sådana personuppgifter till ombud och underleverantörer som utför tjänster åt Dell. Dell har vidare rätt att överföra personuppgifter till bolag i Dell-koncernen utanför EES-området, så som det amerikanska bolaget Dell Inc., i vilket fall Dell tillhandahåller tillfredsställande skydd för personuppgifterna.

7 För att erhålla en kopia av Dells riktlinjer för personuppgifter samt få besked om hur du kan göra för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig och begära rättelse vid eventuella felaktigheter, vänligen gå in på Dells hemsida: v&s=gen&~lt=popup eller kontakta via e-post. Konsumenten ger vid beställning av Produkter och Service sitt samtycke till behandling av Konsumentens personuppgifter i enlighet med ovanstående. 16. Tillämplig lag Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och båda parterna är införstådda med att svensk domstol ska handlägga eventuell tvist i samband med Avtalet. Parterna samtycker till att lag (1987:822) om internationella köp inte ska tillämpas på Avtalet. 17. Överlåtelse 17.1 Dell har rätt att helt eller delvis överföra eller överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part under förutsättning att överlåtelsen inte har negativ inverkan på: - Leverans av Produkter och Service enligt Avtalet, och - Konsumentens rättigheter enligt Avtalet och gällande rätt Konsumenten har endast rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter Dells skriftliga samtycke, om inte annat följer av tvingande lagstiftning. 18. Övrigt Konsumenten finner alla Dells gällande riktlinjer samt detaljer och information om Produkter och Service på

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt:

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Offert Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07 Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande enligt nedan: Pris exklusive moms

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 2002 AVSEENDE TANDTEKNISKA TJÄNSTER Leveransvillkoren gäller tillverkning och försäljning av specialanpassade medicintekniska produkter som levereras

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

RAISIOAGRO AB. 3. Pris, fakturering och betalning. 1. Tillämpningsområde

RAISIOAGRO AB. 3. Pris, fakturering och betalning. 1. Tillämpningsområde RAISIOAGRO AB ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LE- VERANSVILLKOR FÖR ANDRA PRO- DUKTER ÄN OLJE- OCH DIESELPRO- DUKTER Gäller tillsvidare från och med 17.9.2012 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna försäljnings-

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

(a) "Avtalet" avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor.

(a) Avtalet avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor. Allmänna villkor för försäljning, leverans och service 1. DEFINITIONER (a) "Avtalet" avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna bestämmelser Stockholm 2011-08-30

Allmänna bestämmelser Stockholm 2011-08-30 Allmänna bestämmelser Stockholm 2011-08-30 Dessa villkor är tillämpbara för beställning av ApoEx. För att bli kund besök www.apoex.se Villkorens omfattning Dessa allmänna villkor äger tillämpning vid beställning

Läs mer

Tjänstevillkor E-avtalet

Tjänstevillkor E-avtalet Tjänstevillkor E-avtalet Avtalets giltighet: Detta Avtal gäller från och med 2013-01-17. 1. Allmänt Denna webbplats ägs och tillhandahålls av Advice Online Europe AB (Organisationsnummer: 556798-7705).

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller:

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller: Allmänt vidaxl.se version 2.0, 2014-11-20 Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som ingåtts på distans mellan dig som kund och vidaxl som säljare. vidaxl är ett varumärke som ägs och marknadsförs

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik.

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik. Exempel på Köpvillkor Allmänt Här skriver du en kort presentation på ditt företag, din e-butik och produkterna/tjänsterna som du erbjuder till dina kunder. Avsluta gärna med kontaktuppgifter eller liknande.

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter)

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) 1. Allmänt Följande köp- och leveransvillkor (hädanefter kallad villkoren ) gäller för order lagda av kunden (hädanefter kallad du eller kunden ) hos Volvo Merchandise

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer