MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?"

Transkript

1 MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

2 Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet... 9 Hälsoskydd i byggnader Förorenade områden Täkter och krossar Avfall Farligt avfall Vattenverksamhet Samrådsplikt vid påverkan på naturmiljön Artskydd Egenkontroll och miljörapport Miljöskador Miljömyndigheter Miljösanktionsavgift och åtalsanmälan Ytterligare information

3 Förord Miljöbalken kännetecknas fortfarande av en mängd nyheter och därför är behovet av information stort. Denna informationsskrift ska ses som en del i vårt förebyggande tillsynsarbete och vi vill ge alla företagare i Kalmar kommun en möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning om hur miljöbalken påverkar det egna företaget. Kalmar i oktober 2005 Mona Jeansson Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Denna faktaskrift är endast en sammanfattning av vissa delar av miljöbalken. Du är alltid själv skyldig att känna till övriga delar av miljöbalken och annan lagstiftning som gäller din verksamhet. Du hittar denna faktaskrift på vår hemsida: Faktaskriften kommer att uppdateras varje år. OBS! Förändringar i lagstiftningen under året måste du hålla dig informerad om själv. 3

4 Miljöbalken berör alla Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna. Du är även skyldig att känna till alla förordningar och föreskrifter som givits ut med stöd av miljöbalken. Du måste känna till miljöbalkens regler om du till exempel: driver eller vill driva industriell verksamhet Flertalet industriella verksamheter och flera andra typer av verksamheter är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Många sådana verksamheter kräver tillstånd eller anmälan innan verksamheten får påbörjas. Flera ändringar har skett i och med miljöbalken och även efter det att miljöbalken trädde i kraft. startar vård- eller hygienisk verksamhet m.m. Startar du till exempel vård-, undervisnings- eller hygienisk verksamhet i nya lokaler är du skyldig att anmäla detta innan lokalerna tas i bruk. hanterar kemiska produkter Du som säljer kemiska produkter till yrkesmässig användare är skyldig att på begäran lämna tydlig produktinformation på svenska. Du som tillverkar eller importerar en kemisk produkt är skyldig att utreda produktens hälso- och miljöskadlighet och lämna information om produkterna samt redovisa årligt mängd till Kemikalieinspektionens produktregister. alstrar eller hanterar avfall Särskilda regler gäller då du lämnar avfall till någon annan. För transport av avfall och farligt avfall krävs oftast särskilt tillstånd. Mer information finns på sid Beslut/tillstånd meddelade före den 1 januari 1999 gäller om inget nytt beslut/tillstånd meddelats Miljöbalkens regler ersätter de regler som tidigare gällde i exempelvis miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Om din verksamhet fått tillstånd enligt någon bestämmelse i de tidigare lagarna, så gäller detta beslut fortfarande, om inte omprövning skett. Observera dock att de allmänna hänsynsreglerna (se sid. 6) gäller alla verksamheter. 4

5 Basfakta om miljöbalken Befintliga verksamheter ska anmälas eller tillståndsprövas Alla verksamheter som finns upptagna i förordningen om miljöfarlig verksamhet ska vara anmälda eller ha tillstånd för sin verksamhet. Detta krav gäller också verksamheter som tidigare fått bedrivas utan anmälan eller tillstånd. Sådana anmälningspliktiga verksamheter ska ha varit anmälda senast den 31 december Ansökan om tillstånd ska vara inlämnad senast den 31 december 2005 för anläggningar som omfattas av IPPC-direktivet och för den 31 december 2006 för övriga verksamheter. Miljösanktionsavgift Tillsynsmyndigheten är skyldig att ta ut miljösanktionsavgifter på mellan 1000 kr och kr av företagare som överträder angivna bestämmelser i miljöbalken. Lista finns som bilaga till förordning om miljösanktionsavgifter (1998:950). Alla företagare har ett direkt miljöansvar Varje företagare ska ha tillräckliga kunskaper om de miljöskador som kan uppstå av verksamheten och är skyldig att vidta de åtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Du är skyldig att kunna visa att verksamheten inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Starkare krav på egenkontroll Du är skyldig att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet och undersöka hur den påverkar miljön. Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig ska du dessutom följa bestämmelserna i egenkontrollförordningen (1998:901). Tydligare ansvar för förorenad mark Alla företag som bedrivit verksamhet som förorenat mark, byggnader eller anläggningar efter den 30 juni 1969 är gemensamt ansvariga för efterbehandling. Fastighetsägare som förvärvat en förorenad fastighet efter den 1 januari 1999 kan också göras ansvarig för efterbehandling. 5

6 Så här berör miljöbalken dig Vissa allmänna hänsynsregler gäller alla Hänsynsreglerna i miljöbalkens 2:a kapitel är allmänna och innebär i stora drag följande: Beviskrav. Du som företagare är skyldig att visa att reglerna följs vid tillsyn och prövning. Tillsynsmyndigheten behöver inte visa motsatsen. Kunskap. Du som företagare måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta vilken påverkan din verksamhet har på människors hälsa och miljö och hur du kan motverka sådan påverkan. Skyddsåtgärder. Du ska vidta skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten och andra försiktighetsmått så snart som det finns en risk för negativ påverkan. Detta gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav. Bästa möjliga teknik ska användas. Den som orsakar eller riskerar att orsaka miljöstörning ska alltid bekosta förebyggande eller avhjälpande åtgärder (Polluter Pays Principle). Lämplig plats. Platsen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. Ett givet bygglov innebär inte att platsen är godkänd enligt miljöbalkens regler. Hushållning. Du som företagare ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Produktval. Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljön ska produkterna ersättas med mindre farliga alternativ. Avvägning. De ovannämnda hänsynsreglerna gäller i rimlig utsträckning. Nyttan ska vägas mot kostnaderna. Är du tveksam om vilka regler som gäller din verksamhet och hur de ska tolkas i en viss situation bör du vända dig till Samhällsbyggnadskontoret eller till Länsstyrelsen. Kraven på skyddsåtgärder ska vara rimliga Den sista punkten i uppräkningen ovan är viktig. Kraven gäller så länge de inte är orimliga att uppfylla. När myndigheten bedömer vilka skyddsåtgärder som krävs för en viss verksamhet ska myndigheten särskilt ta hänsyn till nyttan av skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått, jämfört med kostnaderna för åtgärderna. Då är det kostnader som branschen normalt får tåla som avses, inte det specifika företagets ekonomiska situation. Ökad risk för miljöstörning ökar myndighetskontrollen Alla åtgärder som kan skada eller vara till olägenhet för människors hälsa eller miljön följer samma hänsynsregler i miljöbalken. Verksamheter som är mycket miljöstörande får inte starta utan tillstånd av miljömyndighet. Andra verksamheter måste anmälas minst 6 veckor innan de startas. Miljödomstolar, Länsstyrelser och Samhällsbyggnadsnämnden i kommunen är miljömyndigheter med olika uppgifter och ansvar, se vidare nedan (sid 17-18). När en verksamhet prövas avgör myndigheten vilka åtgärder och försiktighetsmått som behöver 6

7 vidtas utifrån hänsynsreglerna. Dessa krav skrivs in i beslutet och blir en förutsättning för att verksamheten ska få bedrivas. För att starta en anmälningspliktig verksamhet krävs inget tillstånd. Däremot är du skyldig att anmäla dina planer minst 6 veckor innan du startar. Du är inte skyldig att invänta miljömyndighetens svar men det kan ändå vara klokt att göra så eftersom myndigheten kan ställa krav även på sådan verksamhet. Tillståndsplikt Särskilt tillstånd krävs bland annat för att: anlägga och driva A- eller B-anläggningar som redovisas i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Om du bedriver sådan verksamhet utan tillstånd och inte tidigare varit tillståndspliktig måste du söka tillstånd hos Miljödomstol eller Länsstyrelse senast den 31 december Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning ändra A- eller B-anläggning. Tillstånd krävs dock inte för mindre ändringar som inte kan leda till en betydande olägenhet för människors hälsa eller miljön, men dessa ska anmälas, se nedan under anmälningsplikt! påbörja en täkt- eller vattenverksamhet transportera andras avfall och eget avfall i större mängd transportera farligt avfall inrätta avlopp för WC inrätta värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten om kommunen kräver det. Annars gäller anmälningsplikt. Anmälningsplikt Det krävs särskild anmälan till den kommunala miljömyndigheten för att: anlägga, driva eller ändra en s.k. C-anläggning. Aktuella C-anläggningar redovisas i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gå till notisum (svensk rätt, författningar, SLS) starta hotell, idrotts- eller friluftsverksamhet, hygienisk behandling, undervisning eller vård. Anmälan ska göras innan lokalen eller anläggningen tas i bruk påbörja efterbehandling av förorenad mark då risk för spridning av föroreningen inte bedöms som ringa. (Om föroreningen orsakas av pågående verksamhet med beteckningen A eller B ska anmälan lämnas till Länsstyrelsen). Särskild anmälan till Länsstyrelsen krävs om du planerar att: göra något som väsentligt förändrar naturmiljön. Exempel på sådant är större schaktningar och dräneringar, upptagande av ledningsgator, förvandling av åkermark till skogsmark, skydds- och kompensationsdikning, uppförande av radio- samt telemaster. Särskild anmälan kan också krävas för organiserat friluftsliv. göra vissa ändringar av s.k. A- eller B-anläggningar om inte ändringen kräver tillstånd (om Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret ska anmälan lämnas dit). 7

8 Kemiska produkter Miljöbalkens regler för kemiska produkter gäller även för biotekniska organismer. Vissa kemiska produkter får inte användas, andra får bara användas under vissa förutsättningar. Exempelvis kräver vissa bekämpningsmedel tillstånd från Länsstyrelsen. Använder man kemiska produkter måste man ta reda på vilka regler som gäller. Du som tillverkar eller importerar en kemisk produkt ska se till att det finns en tillfredsställande utredning som gör det möjligt att bedöma vilka hälso- eller miljöskador som produkten kan orsaka Du som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller överlåter en kemisk produkt ansvarar för att fakta om produktens risker för människors hälsa och miljön vidarebefordras till dem som ska använda produkten. Produktinformationen ska lämnas dels genom varningsmärkning, dels genom säkerhetsdatablad. Även om du importerar mindre mängder för eget bruk är du skyldig att anmäla verksamheten till KEMIs produktregister. Du är även skyldig att kontrollera att de kemiska produkter som du importerar inte innehåller några otillåtna ämnen. Kemiska produkter måste förvaras på ett visst sätt. Förvissa dig om vad som gäller för de kemiska produkter som du använder i din verksamhet. Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll omfattar även kemikalieanvändningen, se sid. 14. Kontrollera gamla kemikalier. Det kan hända att de innehåller ämnen som inte längre är tillåtna och därmed inte längre får användas. Kemiska produkter som innehåller otillåtna ämnen är farligt avfall och därmed ska tas omhand som farligt avfall. Använd kemikalieinspektionens hemsida som hjälp. En kemisk produkt ska ha varningsmärke och säkerhetsdatablad som är utformat på ett speciellt sätt och med ett bestämt upplysningsinnehåll. För dig som köper en kemisk produkt Be att få ett säkerhetsdatablad och försäkra dig om att du alltid har ett uppdaterat sådant lätt tillgängligt. Du är skyldig att välja den kemikalie som är minst miljö- och hälsoskadlig, både när du köper produkten och när du sedan använder den. När produkten har använts och blivit ett avfall, tex trasor, tomma kärl eller behållare innehållande använda oljor eller lösningsmedel, så ska det tas omhand på ett riktigt sätt. Avfallsförordningen reglerar om avfallet är farligt eller inte. Det är upp till dig att visa om avfallet INTE ska tas omhand som farligt avfall. Den som yrkesmässigt hanterar kemiska produkter har olika former av uppgiftsskyldigheter till Kemikalieinspektionen. Bestämmelser om detta framgår av Kemikalieinspektionens föreskrifter (se Telefon:

9 Miljöfarlig verksamhet Med miljöfarlig verksamhet avses 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområde eller grundvatten, eller 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller ickejoniserande strålning eller annat liknande. Miljöbalken 9 kap 1 Användning innebär både aktiv användning, t.ex. att driva en fabrik eller ha en markvärmeanläggning och passiv användning t.ex. att ha en deponi som inte längre används. I begreppet miljöfarlig verksamhet ingår också tillfälliga störningar. En mobil verksamhet som står uppställd på en viss plats under mycket kort tid t.ex. ett kross- eller sorteringsverk, omfattas därför av begreppet. Företagare som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldiga att följa de allmänna hänsynsreglerna, även om verksamheten inte är anmälnings- eller tillståndspliktig. Samhällsbyggnadsnämnden, som är tillsynsmyndighet, kan kräva av företagaren att han vidtar åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vad gäller när verksamheten byter ägare? När en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet byter ägare ska den nye ägaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om ägarbytet. Ett givet tillstånd gäller den prövade verksamheten, oberoende av vem som driver verksamheten. Ägarbytet i sig innebär alltså ingen förändring i tillståndets giltighet. Vid ägarbyte krävs därför inget nytt tillstånd och inte heller behöver en anmälningspliktig verksamhet anmälas på nytt. 9

10 Hälsoskydd i byggnader Alla hänsynsregler gäller hälsoskyddet De allmänna hänsynsreglerna gäller i samband med hälsoskyddsfrågor. I miljöbalkens mening är en fastighetsägare verksamhetsutövare då denne hyr ut lokaler eller bostäder. Fastighetsägaren har, som alla andra verksamhetsutövare ett allmänt ansvar att hushålla med energi, följa avfallsbestämmelserna och inte använda byggmaterial som innehåller kemiska produkter som medför risker för människors hälsa och miljön. Fastighetsägaren har också ansvar för att om möjligt ersätta sådana produkter med alternativ som kan antas vara mindre farliga. Fastighetsägarens ansvar gäller i detta fall olägenheter för människors hälsa och miljön som förorsakas av själva byggnaden eller av marken. Med olägenheter avses värme, kyla, drag, fukt, buller, luftföroreningar, radon, mögel och andra liknande störningar. Fastighetsägaren har bevisbördan Bevisbörderegeln medför att det är fastighetsägaren, och inte som tidigare Samhällsbyggnadsnämnden, som är skyldig att utreda hälsoskyddsfrågor. Denna regel gäller även om verksamheten är föremål för tillsyn. Om en hyresgäst i ett bostadshus känner besvär från omgivningen och det finns grundad anledning att misstänka att dessa besvär orsakas av någonting i själva byggnaden, ska fastighetsägaren utreda frågan och vidta åtgärder för att undanröja olägenheterna. I annat fall måste fastighetsägaren kunna visa att det inte är byggnaden som orsakar hyresgästens besvär. Om tillsynsmyndigheten begär det ska fastighetsägaren lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrade åtgärder. Egenkontroll och tillsyn Fastighetsägaren ska fortlöpande bedriva planering och kontroll av sin fastighetsförvaltning för att undvika olägenheter för människors hälsa. 10

11 Förorenade områden Miljöbalken innehåller regler för efterbehandlingsansvaret i förorenade områden. Reglerna gäller när föroreningar finns såväl ovan mark, i mark, i grundvatten, i vattenområden som i själva byggnaden eller anläggningen. Bestämmelserna ställer krav på att den ansvarige ska göra undersökningar och utföra eller bekosta den efterbehandling som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den eller de verksamhetsutövare som har förorsakat föroreningen är i första hand ansvariga för efterbehandlingen. I andra hand kan fastighetsägaren göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till. Ansvaret för efterbehandling är gemensamt för alla verksamhetsutövare. Tillsynsmyndigheten kan därför rikta ett föreläggande mot vem som helst av dessa, men i första hand bör det riktas mot nuvarande verksamhetsutövare. Ansvaret fördelas sedan mellan verksamhetsutövarna enligt särskilda avvägningar. Enligt miljöbalkens regler kan ansvar för efterbehandling bara utkrävas om den faktiska driften har pågått efter den 30 juni Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandling, är den som förvärvat den förorenade fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen, ansvarig för efterbehandling. Om det är fråga om ett villaköp, gäller fastighetsköparens ansvar bara om denne känt till föroreningen. Även inom kategorin fastighetsägare är ansvaret gemensamt. Täkter och krossar För att få bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter krävs särskilt tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får inte lämna tillstånd till en täkt som kan medföra försämrade livsbetingelser för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller kräver annan hänsyn. I övrigt prövas varje täktärende mot de allmänna hänsynsreglerna och hushållningsbestämmelserna. Tillstånd för husbehovstäkt krävs endast om Länsstyrelsen meddelat särskild föreskrift om detta och då endast för täkter där det tas ut mer än 5000 kubikmeter morän eller 1000 kubikmeter naturgrus. Även icke tillståndspliktiga täkter kan vara naturstörande och ska då anmälas till Länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6. Även tillfälligt uppställda krossverk eller sorteringsverk är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet om verksamheten inte prövats i samband med ett täkttillstånd. Företagare i täkteller fristående krossrörelse ska årligen lämna uppgifter om produktionsvolymer till Länsstyrelsen. Verksamhetsutövaren ska ställa en säkerhet som motsvarar kostnaderna för efterbehandlingsåtgärderna. För information kontakta Länsstyrelsen i Kalmar län, telefon

12 Avfall Avfall är enligt miljöbalken alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med och som tillhör en avfallskategori. Vad som klassas som avfall finns uppräknat i bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063) Det spelar ingen roll om avfallet har ett ekonomiskt värde för den som gör sig av med det eller för den som tar emot det. Även sådant som ska användas igen eller material som ska återvinnas räknas som avfall. Hushållsavfall är kommunens ansvar Hushållsavfall är avfall från hushåll till exempel sopor, köksavfall och grovsopor. När sådant avfall uppkommer i personalmatsalar, restauranger, industrier, kontor, vårdinrättningar och affärer räknas det som hushållsavfall. Kommunen har ansvar för att transportera hushållsavfallet till en behandlingsanläggning och för att se till att det återvinns eller bortskaffas. Varje kommun har egna lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Renhållare i Kalmar kommun är Kalmar Vatten och Renhållning AB (www.kvrab.kalmar.se) telefon Avfall ska lämnas till transportör med tillstånd Andras avfall får bara transporteras av företag som har särskilt tillstånd av Länsstyrelsen. Tillstånd krävs dock inte för transport av avfall som ska återanvändas. För att få köra avfall från den egna verksamheten måste du anmäla detta till Länsstyrelsen om mängden överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per år. För farligt avfall gäller särskilda regler (se sid 13). Egen kompostering måste anmälas till kommunen En fastighetsägare som vill kompostera, gräva ned eller på annat sätt bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall på en fastighet, ska anmäla detta till kommunen. Kompostering får ske om miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. Brännbart avfall ska sorteras Brännbart avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall. Brännbart avfall får inte deponeras efter den 1 januari Organiskt avfall får inte deponeras från och med 1 januari Batterier får inte förvaras med annat avfall Kasserade batterier eller föremål som innehåller batterier får inte förvaras tillsammans med eller ingå i annat avfall. Uttjänta elektriska och elektroniska produkter ska källsorteras Uttjänta glödlampor, lysrör, sladdar, kabelstumpar, kontakter, datorer, mobiltelefoner, TVapparater, hushållsapparater, kameror, spel m m får inte slängas bland de vanliga soporna utan ska källsorteras enligt bestämmelser från den1 juli Verksamhetsavfall som lämnas till deponi Allt avfall som ska deponeras ska från och med 1 januari 2005 genomgå en så kallad karaktärisering (läs mer i NFS 2004:10). Läs mer om regler för avfall i broschyren Information om verksamhetsavfall (utgavs av Miljösamverkan Sydost 2004). 12

13 Farligt avfall Vissa typer av avfall klassas som farligt avfall. Sådant avfall är markerat med en asterisk (*) i avfallsförordningen (2001:1063). Oljerester och färg samt lysrör är alltid farligt avfall. Farligt avfall får inte blandas med annat farligt avfall eller andra slags avfall eller andra ämnen och material. Farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet får transporteras endast av den som har särskilt tillstånd. Tillstånd meddelas av Länsstyrelsen. Efter anmälan till Länsstyrelsen får du dock transportera farligt avfall från din egen verksamhet om den årliga mängden högst är 2 fat (400 liter) oljeavfall, 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall, 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall, 300 hela lysrör eller ljuskällor per transport, 300 kg använt köldmedium per transport, 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport eller sammanlagt 100 kg övrig farligt avfall. Farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium får aldrig transporteras utan tillstånd. Farligt avfall får bara mellanlagras, återvinnas och bortskaffas av den som har tillstånd enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamhetsutövarens skyldigheter Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska anteckna vilka sorters avfall som uppkommer, mängden avfall per år och till vilken anläggning avfallsslaget transporteras. Anteckningarna ska sparas i minst fem år. Du som lämnar farligt avfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören och mottagaren av avfallet har de tillstånd som är nödvändiga för verksamheten. Du måste också upprätta ett särskilt transportdokument enligt föreskrifter från Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se), Telefon: För spillolja finns särskilda regler En vanlig typ av farligt avfall är spillolja. I förordningen (1993:1268) om spillolja föreskrivs bland annat att spillolja inte får: släppas ut till dräneringssystem eller grundvatten förvaras eller släppas ut på sådant sätt att marken skadas blandas med annat avfall eldas. Läs mer om regler för farligt avfall i broschyren Farligt avfall på företag (utgavs av Miljösamverkan Sydost 2006). 13

14 Vattenverksamhet Vattenverksamhet är: uppförande och ändring av anläggningar i vattenområden och alla åtgärder i vattenområde, som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, t.ex. muddring bortledande av grundvatten och tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden åtgärder som utförs för att avvattna mark (markavvattning). Vattenverksamhet är tillståndspliktig. Undantag från den obligatoriska tillståndsplikten är vattentäkt för husbehovsbruk och sådan vattenverksamhet, förutom markavvattning, som inte skadar allmänna eller enskilda intressen. Tillstånd söks hos miljödomstol. Implementeringen av vattendirektivet kan komma att medföra stora förändringar. Kolla med Länsstyrelsen i Kalmar län om vad som gäller! Telefon Samrådsplikt vid påverkan på naturmiljön Av miljöbalkens 12 kap 6 framgår att skyldighet att göra en anmälan för samråd gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Anmälan för samråd ska göras till Länsstyrelsen, utom i de fall då det rör sig om skogsbruksåtgärder, då anmälan i stället görs till Skogsvårdsstyrelsen. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om en anmälan inte har gjorts har verksamhetsutövaren bevisbördan för att naturmiljön inte skadats. Artskydd Handel, både illegal och legal, med djur och växter kan innebära hot mot arters överlevnad. I artskyddsförordningen (1998:179) finns föreskrifter om handel och andra kommersiella åtgärder med exemplar av levande djur- och växtarter som behöver skydd. Föreskrifterna omfattar regler för import, export, förvaring, handel, preparering och förevisning av djur, växter, ägg, bon eller produkter som har utvunnits av djur eller växter. 14

15 Egenkontroll och miljörapport Egenkontroll Alla som bedriver verksamhet som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka sådana verkningar. Verksamhetsutövaren ska genom egna undersökningar hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. Tillsynsmyndigheten kan begära att kontrollprogram upprättas. I förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll preciseras kraven för dem som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet: Fördela det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalkens bestämmelser, föreskrifter och beslut. Fördelningen ska vara fastställd och dokumenterad. Kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick. Kontrollen ska ske fortlöpande och rutinerna ska vara skriftliga. Undersök och bedöm riskerna med verksamheten samt dokumentera resultaten. Riskbedömningen ska ske fortlöpande och systematiskt. Förteckna kemiska produkter och biotekniska organismer som kan innebära risker, med namn, miljöklassificering, användningsområde och årlig förbrukning samt information om dess miljö- eller hälsoskadlighet. Informera tillsynsmyndigheten direkt vid driftstörningar, som kan leda till att olägenheter uppstår. Flera av ovanstående bestämmelser leder till att du får betala en miljösanktionsavgift om kraven inte är uppfyllda vid tillsyn. Naturvårdsverket har utfärdat allmänna råd för egenkontrollen se Läs mer om egenkontroll i broschyren Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken, som är utgiven av Kalmar kommun. Du hittar den på vår hemsida klicka miljöintresserad, klicka miljötillsyn. Där ligger en pdf-fil Information om egenkontroll. Miljörapport Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, dvs. A- och B-verksamhet, ska varje år upprätta en miljörapport. I rapporten redovisas vad du har gjort för att uppfylla hänsynsreglerna, villkoren i tillståndsbeslutet samt resultaten av dina åtgärder. Kravet på innehåll i en miljörapport är preciserat i Naturvårdsverket föreskrift om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (NFS 2000:13, se Miljörapporten ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter verksamhetsåret. Från och med 2010 kommer det att bli obligatoriskt för alla B-företag att lämna in sin miljörapport via Naturvårdsverkets SMP (Svenska Miljörapporterings Portalen). Naturvårdsverket kommer att skicka ut foldrar och lathundar till samtliga tillståndspliktiga 15

16 verksamheter under våren Länsstyrelsen och kommunen kommer att stå för ev. utbildning/information hur man använder systemet rent praktiskt (www.naturvardsverket.se under informationen om nya föreskrifter om miljörapport). Miljöskador Skadestånd Skadestånd ska betalas för personskada, sakskada och förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Ersättningsreglerna bygger på strikt ansvar, vilket betyder att skadan inte behöver ha orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet. Det strikta ansvaret gäller dock inte för ortsvanliga och allmänvanliga störningar. Obligatoriska försäkringar Miljöskade- och saneringsförsäkring regleras i miljöbalkens 33:e kapitel och i förordningen (1998:1473) om miljöskade- och saneringsförsäkring. Den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att varje år betala för dessa försäkringar. Tillståndspliktiga verksamheter ska betala 7 procent av den statliga prövnings- och tillsynstaxan dock minst 400 kr. Anmälningspliktig verksamhet ska betala 400 kr. Om du inte betalar ska försäkringsbolaget anmäla detta till tillsynsmyndigheten som får meddela vitesföreläggande, vilket kan innebära ytterligare kostnader för dig om du då inte betalar. Miljöskadeförsäkringen infördes den 1 juli Försäkringen ersätter sådan person- eller sakskada som avses i miljöbalken om: den skadelidande har rätt till skadestånd och den som är ansvarig för skadan inte kan betala rätten att kräva ut skadeståndet är preskriberat det inte kan utredas vem som är ansvarig för skadan. Saneringsförsäkringen infördes den 1 januari Försäkringen ersätter statens eller kommunens kostnader för en saneringsåtgärd om den ansvarige inte kan bekosta saneringen. Ersättning kan också utgå för statens eller kommunens kostnad när en saneringsåtgärd genomförs genom kronofogdemyndighetens försorg. Försäkringen omfattar inte sanering eller kostnader för sådan skada vars orsak huvudsakligen kan hänföras till tiden före den 1 juli De obligatoriska försäkringarna har kommit till för att skydda tredje man. Dessa minskar därför inte företagets behov av egen ansvarsförsäkring. Försäkringspremierna meddelas av försäkringsbolaget AIG Europe AS, medan administrationen sköts av försäkringsföretaget Marsh (Telefon ). Information samt villkor finns hos AIG Europe AS (www.aigeurope.com/miljoe). Föreningen för Miljöskadeförsäkring företräder betalargruppens intressen och dess sekretariat finns hos Svenskt Näringsliv. (Telefon ). 16

17 Miljömyndigheter Regionala miljödomstolar ersätter numera vattendomstolarna och Koncessionsnämnden. Länsstyrelserna och kommunerna har i stort samma uppgifter som tidigare. Regionala miljödomstolar Miljödomstolar har inrättats vid tingsrätterna i Stockholm, Umeå, Östersund, Vänersborg och Växjö. Domstolen prövar: tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet för stora anläggningar, A-anläggningar tillstånd till vattenverksamhet och vattenanläggningar överklaganden intrångs- och skadeersättningsfrågor ersättning och inlösen när samhället griper in fördelning av solidariskt ansvar för efterbehandling utdömande av vite. Miljööverdomstolen prövar mål och ärenden som överklagats från miljödomstolarna. Miljööverdomstolen finns vid Svea hovrätt. Länsstyrelsens prövnings- och anmälningsärenden Länsstyrelsen och kommunen är både prövnings- och tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen prövar ärenden som rör: naturskydd och handel med skyddade arter markavvattning, täkter och jordbruk kemiska produkter transport av avfall. Vissa frågor prövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Denna prövning är skild från myndighetens tillsynsverksamhet. Delegationen prövar: tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet för B-anläggningar överklaganden. Du är skyldig att anmäla till Länsstyrelsen om du: vidtar efterbehandlingsåtgärder i förorenade områden transporterar farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet. 17

18 Kommunens prövnings- och anmälningsärenden Samhällsbyggnadsnämnden prövar frågor om tillstånd för att: inrätta avloppsanläggning till vilken en vattentoalett ska anslutas ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning inrätta avloppsanläggning utan vattentoalett (alt. anmälningsplikt inom vissa områden) inrätta vissa värmepumpanläggningar (är än så länge bara anmälningspliktigt men förändringar är på gång) Du är skyldig att minst 6 veckor före igångsättning anmäla till Samhällsbyggnadsnämnden om du avser att: starta miljöfarlig verksamhet som betecknas som C-anläggningar öppna verksamhet för idrottsanläggningar, hotell, lokaler för hygienisk behandling eller undervisning, vård eller annat omhändertagande. Du ska göra anmälan innan lokalerna eller anläggningen tas i bruk. Miljömyndigheternas tillsyn För att garantera att miljöbalkens regler efterlevs ska tillsynsmyndigheterna utöva tillsyn. Tillsynen i Kalmar kommun utövas av Samhällsbyggnadsnämnden eller av Länsstyrelsen. Tillsyn är främst också förebyggande genom rådgivning och information. Tillsynsmyndigheten är också skyldig att kontrollera att miljöbalken efterlevs och att vidta de åtgärder som behövs för att reglerna ska följas. Tillsynsmyndigheten kan meddela nödvändiga förelägganden och förbud för att miljöbalken ska efterlevas. Ett föreläggande kan vara att du måste vidta åtgärder, lämna uppgifter eller utföra undersökningar. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får dock inte tillgripas. Ett föreläggande måste motiveras och lagstöd anges så att beslutet kan överklagas. Beslut om föreläggande eller förbud kan kombineras med vite. Om en verksamhet har prövats vid en tillståndsgivning kan som regel inte ytterligare krav ställas vid tillsynen. Undantag kan ske för att undvika ohälsa eller allvarlig skada på miljön. Miljömyndigheternas skyldigheter Miljömyndigheterna ska genom allmän rådgivning och information skapa förutsättningar för att balkens ändamål tillgodoses. Du kan alltså via tillsynsmyndigheten få information om vilka bestämmelser som gäller för just din verksamhet. Myndigheten ger däremot inga detaljerade råd i enskilda ärenden. Länsstyrelsen är skyldig att lämna planeringsunderlag för hushållningen med mark och vatten åt den som ska upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. I förvaltningslagen (1986:223) regleras hur förvaltningsmyndigheterna ska uppträda mot dig. Tillsynsmyndigheterna, som är förvaltningsmyndigheter, ska exempelvis lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp i frågor som rör myndigheternas verksamhetsområden. Det kan vara fråga om hjälp att fylla i en blankett eller informera om vad en utredning ska innehålla. Hjälpen ska vara lämplig med hänsyn till frågans art, ditt behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor ska besvaras så snabbt som möjligt, och myndigheten ska hjälpa dig till rätta om du av misstag vänt dig till fel myndighet. Ett ärende ska också handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Om du är part i ett ärende har du enligt förvaltningslagen rätt att ta del av alla fakta som tillförts ärendet. Som regel gäller att ett ärende inte får avgöras utan att parterna underrättats om, och fått möjlighet att yttra sig över, en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan. Beslut av en tillsynsmyndighet ska alltid motiveras. 18

19 Prövnings- och tillsynsavgifter Avgifter för de statliga myndigheternas verksamhet redovisas i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn. För tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter tar Länsstyrelsen ut en årlig avgift som innefattar både prövning och tillsyn. Avgifter för A- och B-verksamheter betalas till Länsstyrelsen. Varje kommun bestämmer sin egen taxa för prövning och tillsyn. I de fall kommunen övertagit tillsynen över A- och B-anläggningar från Länsstyrelsen sänks den statliga avgiften till ca en tredjedel samtidigt som en kommunal avgift tillkommer. Svenska Kommunförbundet har utarbetat ett taxeunderlag för fastställande av lokala taxor. Avgifterna kan ändå variera mellan olika kommuner. Begär att få ut taxan från din kommun. I det enskilda ärendet har myndigheten möjlighet att jämka avgiften med hänsyn till prövningens omfattning, tillsynsbehovet eller andra särskilda omständigheter. Miljösanktionsavgift och åtalsanmälan Miljösanktionsavgift För överträdelser som redovisas i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska tillsynsmyndigheten besluta om en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett avsiktligt eller av vårdslöshet. Tillsynsmyndigheten ska besluta om avgift om det står klart att överträdelse verkligen har skett. Avgiften tas inte ut om det är uppenbart oskäligt. Avgiften tillfaller staten. Är överträdelsen åtalbar är tillsynsmyndigheten dessutom skyldig att anmäla den till polis- eller åklagarmyndighet. Naturvårdsverket har utfärdat allmänna råd om miljösanktionsavgifter (NFS 2002:16, se verkets hemsida Om miljösanktionsavgift kan tas ut och brottet inte kan antas medföra hårdare straff än böter får åklagaren endast åtala om det är påkallat från allmän synpunkt (åtalsprövningsregel). Alla överträdelser som medför avgift finns i förordning I förordningen om miljösanktionsavgifter har regeringen föreskrivit avgift för närmare 50 olika överträdelser. Avgiften varierar mellan 1000 och kr, beroende på typ av överträdelse, dess omfattning och näringsverksamhetens storlek. Miljösanktionsavgift ska till exempel betalas av den som: utan tillstånd eller utan att ha gjort en anmälan bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet använder otillåtna köldmedia vid påfyllning säljer kemiska produkter i konsumenttillgängliga förpackningar som inte är barnsäkra släpper ut en kemisk produkt på marknaden utan att lämna föreskrivet varuinformationsblad på svenska lämnar in miljörapport för sent (efter den 31 mars året efter verksamhetsåret) Åtalsanmälan Om tillsynsmyndigheten konstaterar att du har överträtt en bestämmelse och det finns misstanke om brott, ska myndigheten anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndighet. Tillsynsmyndigheten bedömer bara faktiska förhållanden och inte om det förekommit vårdslöshet eller uppsåt. Detta gäller även om tillsynsmyndigheten har utdömt miljösanktionsavgift. Åklagarmyndigheten bedömer om överträdelsen ska föras vidare eller om den ska betraktas som ett ringa brott och avskrivas. 19

20 Ytterligare information Lagar, förordningar och föreskrifter finns på Även på Rättsnätets hemsida finns information om lagar och föreskrifter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd finns på Telefon Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd finns på Telefon Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning Telefon På föreningen Svenskt Näringslivs hemsida hittar du information om miljölagstiftningen. Renhållare i Kalmar kommun är Kalmar vatten och Renhållning AB Telefon Länsstyrelsen i Kalmar län Telefon Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd finns på Telefon: Information från räddningsverket finns på: Telefon:

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare 1 Miljöbalken Så berör den dig som medborgare 2 Miljön är vår gemensamma egendom MILJÖN BESTÄMMER livskvaliteten såväl lokalt som globalt. Och vi vill alla ha en bättre miljö. Under senare decennier har

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis rapport 6501 juni 2012 En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift handbok 2001:1 utgåva 7 juni 2013 Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 1. RÄDDNINGSTJÄNST/MILJÖTILLSYN... 5 2. MYNDIGHETER... 5 2.1 Kommunala räddningstjänsten... 5 2.2 Sjö

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer