Design med Omtankes Hållbara idéer för utemiljön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Design med Omtankes Hållbara idéer för utemiljön"

Transkript

1 Design med Omtankes Hållbara idéer för utemiljön 1

2 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till, från det stora övergripande till de små förändringarna. Design med Omtanke använder fem nycklar till hållbar utveckling: Estetik, Ekologi, Etik, Ekonomi och Engagemang. Detta idédokument har syftet att ge projektgruppen inspirerande tuvor att hoppa på längs vägen mot en mer hållbar verksamhet och utemiljö. De flesta idéerna är praktiskt testade och en del är även vetenskapligt belagt. Hållbara idéer för utomhusmiljö är gjord i samarbete med Camilla Wenke, landskapsarkitekt på Ramböll. Engagemang 3

3 Skapa ett kreativt klimat med högt i tak Medbestämmande, delaktighet och delegering av ansvar inom verksamheten är viktiga nycklar. Mångfald i arbetsgrupper, vad gäller exempelvis kön, ålder, bakgrund och funktion/yrke ger många infallsvinklar på samma fråga. Ta hjälp av en utomstående. Anlita en landskapsarkitekt i ett tidigt skede för att bidra med analyser och visioner och för att med sina konkreta kunskaper ena er kring idéer som föds under processen. Projektets gemensamma grund, delaktighet och visioner ger en bra grund för vidare arbete inom verksamheten. Sök kunskap och inspiration utanför den egna världen Fokusera på aktivitet, funktion och upplevelse istället för den traditionella lösningen för att vara nyskapande när ni funderar över hur ni kan använda och utveckla er utemiljö och kopplingen mellan ute och inne. Leta upp den senaste forskningen. Inom forskningen finns mycket tankar kring hållbar planering av utemiljön. Där pågår också forskning kring betydelsen av trädgård och natur för stresshantering och ökat välbefinnande som kan användas som inspiration i planering av utemiljön. Ta kontakt med Movium på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) för tips på kurser, litteratur och studiebesök. Möjliggör bred delaktiga Stimulera samarbeten och ideella initiativ. Bjud in personer från exempelvis Handikapprörelsen, PRO, Naturskyddsföreningen och andra lokala miljöoch friluftsorganisationer, Invandrarföreningar eller skolor beroende på vilka som kan tänkas bli brukare. Möjliggör förvaltarskap, ägarskap, fadderskap. Enskilda eldsjälar kan få möjligheter att ta ett ansvar för att sköta, odla eller anlägga gemensamma platser. En annan möjlighet är att erbjuda fadderskap för konst i offentlig miljö. Ett exempel på det finns i Borås kommun som har kölistor med människor som vill vara fadder för flera offentliga konstverk. Skadegörelse rapporteras och kan åtgärdas direkt. Unika och spännande lösningar skapar mervärden. Blanda konstnärliga värden med funktion i offentlig miljö. 4 5

4 Ekologi 7

5 Grönskan ger liv Skapa multifunktionella grönytor. Träd, buskar och gräs är livsviktiga inslag i vår bebyggda miljö, både för oss människor och för djuren. Luftens kvalitet blir bättre genom växternas förmåga att rena från föroreningar, fuktigheten i luften ökar på ett positivt sätt och temperaturen sänks under heta sommardagar. Allt det är av betydelse för hur vi mår. Och växternas inverkan på stadsmiljön blir än mer viktigt vid en klimatförändring med ökade temperaturer. Grönytornas miljöförbättrande funktion kan enkelt kombineras många andra användningar som rekreation och för omhändertagande av regnvatten. Det allra bästa är om grönytor kombinerat med vattendrag kan bilda sammanhängande stråk genom staden. Då bildas ekologiska korridorer där djur och växter kan sprid sig och människor trivas. Fördröj, rena och infiltrera regnvattnet lokalt. Förorenat dagvatten som skapar översvämningar, överbelastar reningsverken och släpps orenat i havet är ett ökande problem i stadsmiljön. Ju mer hårdgjorda ytor som vägar, parkeringar och hustak vi bygger på bekostnad av grönytor, desto mer vatten leds bort i ledningssystemet istället för att infiltrera och befukta marken. Torr mark ger risk för att växterna blir stressade och lätt blir angripna av skadedjur och sjukdomar. Genom att istället skapa dammar, våtmarker, gräsytor som kan översvämmas, fördröjningsmagasin i mark eller flacka gräsklädda diken på vår tomt kan vi alla bidra till att vattnet infiltrerar i marken och renas på naturligt sätt. Dessutom får vi mervärden som frodigare grönska, ökad biologisk mångfald, porlande diken eller vackra vattenspeglar. Sköt utemiljön lagom. Välklippta gräsmattor är ett trädgårdsideal som inte främjar den biologiska mångfalden och som kräver hög skötselintensitet med bullrande bensinkrävande gräsklippare. Fundera istället över vilka gräs ytor som är verkligt viktiga att ha kortklippta och klipp övriga ytor mindre ofta. Det ger ett mer varierat intryck om gräset får växa upp ibland och bilda böljande, blommande fält. Rabatter med mycket öppen jord mellan växterna ger en sterilare miljö där insekterna har svårare att leva än om jorden får växas över av marktäckande låga växter. Försiktigt gallrad naturmark med gräs, ris, buskar och träd är vackert att se på och ideala miljöer för fåglar, smådjur och insekter. Att spara även en liten dunge gör stor nytta. Spara på resurserna Minska användningen av ämnen från jordskorpan som olja (och plaster) och metaller Välj naturmaterial som är förnyelsebara, dvs som naturen producerar som växer upp igen som t ex trä. Om du måste använda metaller eller plast, se till att de är återvunna till stor del. Se också till att det material du väljer går att återvinna som helhet eller i delar, och att det omhändertas på rätt sätt vid rivning. Livslängd och kvalitet. Satsa på en kvalitetsnivå som tål såväl ögats som handens slitage under en längre tid och material som åldras vackert. Blanda gärna gammalt och nytt men gör det på ett medvetet sätt. Tänk på att inte välja allt för trendiga lösningar och färgsättningar som är väldigt tidstypiska, då känns det lätt omodernt efter en tid. Naturmaterial av hög kvalitet håller länge. 8 9

6 Återanvänd produkter och fräscha upp. Se över vad ni har på plats när ni ska göra om, vad kan ni använda igen som det är idag och vad skulle ni kunna använda om ni snyggar till det? Det kan gå att blanda gammalt och nytt på ett bra sätt. Till exempel kan gamla betongplattor rengöras och läggas i nytt mönster i kombination med gatsten. Sortera i många fraktioner. Se till att ert avfall kan bli nya råvaror genom en sortering i många fraktioner. Avfallshanteringen måste också planeras, både ute och inne. Bygg en enkel kompost för trädgårdsavfall och köp en sluten, gnagarsäker kompostbehållare i metall för matavfall. Återanvänd vatten. Ta vara på regnvatten och vattna växter med. Eller gå betydligt längre och inför system där takvattnet på byggnaden används till att spola toaletterna. Se över din energiförbrukning Sol- eller vindkraft. Det kanske går att utnyttja din utemiljön för att skapa elenergi med hjälp av ny teknik. Solpaneler kan sättas på fasad eller tak och småskaliga vindkraftverk kan också ge bidrag till elförsörjningen om man har tillräckligt utrymme. Genom att synliggöra sin alternativa energiförsörjning kan man inspirera andra och stärka sin identitet som miljövän. Byt till elleveranser med Bra Miljöval så stimulerar du utvecklingen av energi från sol, vind och vatten. Ta kontakt med din fastighetsägare och hör vad ni har för elavtal i dag och diskutera hur ni kan förändra det till något bättre. Tag vara på dagsljuset. Låt ljus- eller rörelsedetektorer styra belysningen. Vid nybyggnad av hus kan fönsterplacering och användningen av rummen planeras efter väderstrecken. Placering av träd och buskar utanför fönstren påverkar ljuset inne. Om du vill få ljus i mörka utrymmen finns belysning där du med hjälp av solceller på fasad eller tak kan leda in solljus i lokalerna. Välj effektiva armaturer och rätt ljuskälla, anpassa belysningen till behovet. Placera armaturerna så att de ger ljus där det behövs och inte som ett brett allmänljus över alla gångvägar. Komplettera med effektbelysning på enskilda element som berghällar, träd eller buskar så att utemiljön känns trygg och intressant. Tänk på att kombinera belysningen på ett bra sätt för synsvaga personer. Blanka reflektorer riktar ljuset och placerar det så att det ger störst nytta. Om man använder ljusa material i beläggning och på målade ytor behöver man inte installera lika mycket belysning. Undvik armaturer där ljuskällor och reflektorer är svåra att rengöra, en smutsig kåpa kan stjäla mycket ljus. I dag finns många ljuskällor som kombinerar bra ljus med högt ljusutbyte och lång livslängd. Utomhus är högtrycksnatrium och metallhalogen bra val. Även LED belysning har en extremt lång livstid och är väldigt energisnåla. Det finns mycket att vinna på att se över belysningen; en år gammal belysningsanläggning drar ofta tre gånger så mycket energi som en ny kan göra

7 Stimulera utvecklingen av miljöanpassade produkter Hållbara produkter hittar du i Gröna Listan, katalogen över möbler och textilier som uppfyller kraven för Svanen, Bra Miljöval inom Västra Götalandsregionens upphandling. Gröna Listan innehåller än så länge mest produkter för inomhusbruk, men en komplettering med material och produkter för utomhusbruk pågår. Du hittar Gröna Listan på Färger: När det gäller färg finns det två olika läger som båda har sina poänger. Vissa vill ha färg med naturliga råvaror som linoljefärg, emulsionsfärg, kaseinfärger eller äggoljetempera. Andra förespråkar vattenbaserade färger som det bästa miljövalet, här finns färger som är miljömärkta med Svanen. I dessa färger finns många dock många olika kemikalier som vi inte riktigt vet konsekvenserna av. Den höga vattenhalten gör att man ibland tillsätter miljöskadliga nonylfenoler och tensider. Hålla rent i miljön. Vissa komponenter i konstgödsel och rengörings- och bekämpningsmedel orsakar problem i naturen genom att vara svårnedbrytbara. De kan också vara giftiga för vattenlevande organismer, orsaka förändringar på arvsmassa eller störa de kemiska och biologiska processerna i avloppsreningsverken. Välj därför i första hand naturgödsel och miljömärkta rengöringsoch bekämpningsmedel. Eller ställ höga och precisa miljökrav om du väljer att köpa skötseln och underhåll av utemiljön från en entreprenör. Hjälp djurlivet i trädgården Bygg ett bo. Fåglar, fladdermöss och igelkottar har idag svårt att hitta lämpliga boplatser. Orsaken är brist på gamla ihåliga träd och rishögar i våra alltför städade omgivningar. Med enkla medel kan du hjälpa djuren med boplatser. Ritningar finns på Skapa en fjärilsrestaurang i ett soligt och vindskyddat hörn av trädgården. Plantera några av fjärilens favoritväxter i klungor. Några bra nektarväxter är kungsmynta, lavendel och rödblommiga tistlar. Buddlejan är fjärilsblomman nummer ett. Välj nyttoväxter. Plantera fruktträd och bärbuskar och även andra bärväxter som häggmispel, rönn och hagtorn för till glädje för människor, fåglar och insekter. Gynna humlor och bin genom att plantera en sälg, så en klöveräng eller gör ett sandtag i en slänt. Bygg ett»bibatteri«genom att knyta ihop 25 cm långa stänglar av hallon, fläder eller bambu och knyt ihop. Placera på solsidan under fönsterbrädan eller annan regnskyddad plats. Det kommer snart att koloniseras av solitära bin, dvs. vilda bin som inte bildar samhällen

8 Estetik 15

9 Uttryck verksamhetens identitet i utemiljön Koppling till verksamhetsidé och kärnvärden att bygga in»själen«eller varumärket i miljön. Om verksamhetsidén är otydlig bör den först förtydligas. I utemiljön finns många möjligheter att visa fram en strävan mot ett hållbart samhälle genom att planera för tex. lokal dagvattenhantering, biologisk mångfald och vilsamma vistelseytor. Estetisk helhet uttryckt i ett»gestaltningsprogram«där prioriterade färg-, form-, material- och produktval framgår. Även ljussättning och analys av ljudsituationen ska ingå. Sträva gärna efter ett sammanhållet formspråk där inne- och utemiljön bildar en helhet och även omfattar parkeringar, inlastning och andra bruksytor. Produkter med starkt eget uttryck, som relaterar till verksamhetens identitet, kan bidra till att stärka verksamhetens estetiska helhet. Möjligheter finns också att använda unika konstnärliga inslag som en mer integrerad del av utemiljön, där de även kan ha en praktisk funktion som t ex bänk eller regnskydd. Genom alla sinnen. I utemiljön finns möjlighet att stimulera fler sinnen än den visuell; lukt, hörsel, smak och känsel. Luktminnen lämnar starkaste spåren i minnet, och hörseln kan vi aldrig slå av utan yttre hjälpmedel. Fundera kreativt över hur utemiljön kan användas, nås och samverka med byggnadens inre. Bevara befintlig natur Anpassa till terrängen vid nybyggnad av hus och vägar. Det ger möjlighet att spara berghällar, träd och buskage och låta naturmarken ingå i eller bilda stomme i utemiljön. Naturmark är ofta lättskött, bidrar till den biologiska mångfalden och kan med enkla medel förädlas till park- och trädgårdsmiljöer. Skapa miljöer som står sig över en längre tid Flexibilitet i användandet och i uttrycket. Anpassa miljön till många olika aktiviteter och behov. Det är också viktigt att förhålla sig till trender så att tidsstämpeln inte överskuggar verksamhetens identitet. Hänsyn till växlingar i årstider, väder och tid på dygnet är viktigt utomhus vid val av lösningar. Även hur utemiljön förhåller sig till innemiljön eftersom ljusförhållanden utifrån är en viktig faktor inomhus. Underhåll och skötsel av hela utemiljön och de enskilda produkterna planeras och kostnadsbedöms redan vid utformningen. Möjlighet till effektiv skötsel är en förutsättning för att utemiljön ska få ett bestående värde. Material som åldras vackert utan att kräva högfrekvent underhåll. Hur bra är kvalitén på sikt. Behövs ytbehandling eller inte? Vilket material finns under ytbehandlingen? Vad händer när ytan repas och mattas? 16 17

10 Förnya befintliga lösningar Återanvändning, renovering och förnyelse. Använd material som kan återanvändas och med enkla medel är förändringsbara över tid. Naturmaterial som granit, och ibland även betong, kan tas till vara vid ombyggnader och användas på nytt. Rätt utförd kan gallring i uppväxta planteringar ge ett helt nytt uttryck åt anläggningen till en låg kostnad. Utemöbler och utrustning kan kanske renoveras och få en ny användning i annan del av miljön där det passar in bättre

11 Etik 21

12 Tillgänglighet för alla Är alla välkomna på lika villkor? Mångfald är allt det som gör oss unika. Oberoende av vilken kultur vi kommer ifrån, stor eller liten, behov av rollator eller barnvagn, svårigheter att se eller höra. Om vi redan från början ser mångfald som något positivt och att det är självklart att det vi planerar är till för alla kan vi skapa väldigt goda förutsättningar i vårt förändringsarbete. De val du gör har stor betydelse för hur du kan hjälpa till. Ska du däremot»fixa till det«efteråt är risken stor att det både blir sämre och dyrare. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet Västra Götalandsregionen har utarbetat riktlinjer och standard för tillgänglighet för personer med svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen. Vi presenterar endast ett urval av informationen här. Fler råd kring tillgängliga miljöer hittar du i»tillgängliga och användbara miljöer«på under»riktlinjer och standard«. Mer tips finns att hitta i Tillgänglighetsdatabasen på tillgangligt som har tagits fram i ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet och handikapprörelsen i Västsverige. Bredd och lutning på gångar. Personer som använder rullstol eller rollator har olika bredd och längd på sina hjälpmedel. Minsta vändmått för en mindre utomhusrullstol är en fri yta med diametern 1,50 meter. Lutning på gång vägar ska helst vara flackare än 1:20 (1 meters nivåupptagning på 20 meter) eller 1:12 på korta ramper. Handledare ska finnas på båda sidor om en trappa och minst utmed ena sidan av ramper och lutande gångvägar. Variation av sittplatser är viktigt i utemiljön. Det ska finnas möbler som passar för olika människors behov. Sittplatser med ryggstöd och armstöd som går förbi sittytans framkant kan behövas som balansstöd och avlastning. Sitthöjden kan vara avgörande för om vissa ska kunna sätta sig och resa sig. Välj bänkar där sitsen är 0,5 meter hög. Bord med fritt utrymme under underlättar för många. Person som använder rullstol behöver utrymme och höjd på minst 0,68 meter under bordet samt en fri plats vid bordet i fast möbelgrupper. Variera möbleringen så att några bänkar är vända mot varandra med bord mellan. I många kulturer vill man kunna använda sittplatser utomhus för samtal i grupper, schack- och kortspel eller för att äta ute tillsammans. Upphöjda planteringar ger en närhet till växterna och lockar till att röra vid doftande blad, lukta på blommorna eller få känna jorden och rensa lite ogräs. Regn- och vindskydd är värdefullt för alla och kanske särskilt för rörelsehindrade som kan ha svårt att hålla värmen. Skyddade platser, ett glasat växthus med medelhavsklimat, snö- och halkbekämpning på gångvägarna, möjlighet till eldning eller varma material som frigolit på sittplatserna ökar möjligheterna att använda utemiljön mer under alla årstider. Årstidsaspekten ska tas med i all planering av utemiljön, här finns mycket att utveckla som inspirerar att utnyttja utevistelsens möjligheter året om

13 Växter som många är allergiska mot bör inte planteras vid entrén. Tips om besvärade växter finns på För växtlighet utomhus använd sökmotorn på sidan och sök t ex pollen. Några arter som ger särskilt stora problem för allergiker är al, björk, hassel, hägg, schersmin och syrén. Välj hellre arter som t.ex. fruktträd, lind, lönn, rönn, oxel, fläder, häggmispel, bärbuskar och rhododendron i känsliga miljöer. Orientering Om man synsvag kan det vara till stor hjälp med en avvikande färg i beläggningen att följa, och för blinda är det viktigt med rätt utförda ledstråk med taktila plattor. Även andra sätt att tydliggöra riktningar och begränsningar i utemiljön kan vara viktig hjälp för alla som har svårigheter att orientera sig och att t ex hitta till entréer. Att förstå trädgårdsrummets begränsningar och inte riskera att gå för långt bort kan vara viktigt för vissa. Lösa föremål är en säkerhetsrisk för personer som har svårt att se om de är placerade i gångytan utan att vara markerade. Orienterings- och hänvisningsskyltar ska vara utformade med både text och pictogram/bildsymbol. Att tillåta att misslyckas är viktigt. En miljö som tillåter många sätt att tillgodose samma behov och inte pekar ut felaktig användning stimulerar brukarens kreativa förmåga

14 Ekonomi 27

15 Eftertanke och delaktighet ger lönsamhet De tidiga planeringsskedena är viktiga för att undvika dyra misstag och ohållbara lösningar. Det är anledningen till att Design med Omtankes metod har fokus på tidiga skeden och på långsiktig hållbarhet. Det är här riktlinjer och huvudsakliga vägval för slutliga lösningar bestäms. Om ni är överens och vet vad ni vill kommer den fortsatta processen att gå snabbare och därmed bli billigare. Motivera långsiktig hållbarhet Fokusera på totalkostnad, både i investering, drift och underhåll. Driften av utemiljön är den stora kostnaden, och i jämförelse är arkitektkostnad och utvecklingskostnader generellt väldigt små. Skapa utveckling utan att äventyra miljön och mänskliga resurser Spara resurser, återanvänd smart. Se dessa punkter under Estetik och Ekologi. Nyttja resurser som finns i verksamheten på nya, kreativa sätt. Det kan gälla både människor, energi och material. Det kan finnas delar av skötseln av utemiljön som utföras av brukarna som ett positivt, avkopplande inslag i användandet av trädgården. Stimulera företagen till hållbar utveckling genom tydligt formulerade och höga krav i inköp och utvecklingssamarbeten. Fråga leverantörer om hållbara lösningar ur alla aspekter även om de inte kan erbjuda dem idag. Kundefterfrågan är största drivkraften till en marknad där miljö, etiska faktorer, kvalitet, estetik och underhåll blir tydliga säljargument. Marknadsför verksamhetens hållbarhetsarbete mot besökare och kunder. Använd tillförlitliga certifieringar och märkningar för att tydligt visa ställningstaganden och skapa efterfrågan. För en öppen dialog kring de val verksamheten gör. Tillgodose brukarnas önskemål på ett ekonomiskt hållbart sätt Stimulera delaktighet, den sociala ekonomin, samarbeten och ideella initiativ så att alla som vill får en möjlighet att bidra. Samarbeten med enskilda frivilliga och organisationer skapar en välkomnande, mindre stängd verksamhet och miljö. Prioritera det som ger»kundnytta«eller tänk»lean«. Ofta finns arv i arbetssätt, organisationsformer, miljöns utformning eller bemötande som inte passar dagens och morgondagens möte med besökare och brukare

16 Miljöfakta utemiljöns material

17 Markbeläggningar Natursten Svensk sten. Natursten används främst som markbeläggning och i murar och trappor. Svensk natursten av bra kvalitet är ett material med låg negativ miljöpåverkan, främst för sitt ringa underhållsbehov och mycket långa livs längd. Tillstånd för brytning av natursten krävs från Länsstyrelsens naturvårdsenhet, vilket garanterar en viss kontroll på stenindustrins miljöpåverkan. Natursten kräver vid sin framställning ingen uppvärmningsenergi, till skillnad mot t ex betong. Det används mycket liten mängd kemiska tillsatser vid naturstenstillverkning, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Natursten har lång livslängd vilket medför låg miljöbelastning per år. Detta gäller särskilt sten av god kvalitet, vilket framför allt karaktäriserar vår nordiska granit. T ex kan gatsten av nordisk granit återanvändas oändligt. Stenbrott. Intrånget i landskapet är dock en fråga värd att beakta. Stenbrytning sker oftast i dagbrott. Förr bröt man mycket ytligt och påverkade på så sätt stora arealer. Idag bryter man mer på djupet, men fortfarande tar brotten stora ytor i anspråk. Brytningsprocessen av sten kräver också mycket energi, främst i form av diesel, för borrning, sågning, bearbetning och transporter. Diamantsegmenten för klingsågarna löds med silver vilket har stor miljöeffekt. Importerad sten. Både efterbehandling av svensk natursten utomlands och importen av natursten från Indien, Kina och Turkiet har ökat mycket de senaste åren vilket medför långa transporter. Det är också en stor risk att miljö- och arbetsförhållandena i dessa länder är mycket dåliga. Vår rekommendation är att i första hand välja nordisk natursten som bearbetats lokalt. Asfalt Icke förnyelsebart. Asfalt dominerar som slitlager på vägar och gångvägar. Det pågår forskning för att försöker hitta mer miljömässigt godtagbara tillverkningssätt men övergripande kan man säga att asfalt är svårt att försvara ur miljösynpunkt. Asfalt består av bitumenmaterial som utvinns ur icke förnyelsebara källor. Transport och utvinning av asfalt är miljökrävande och båda dessa utgör dessutom i sig en miljörisk i form av oljeskador. Fördelarna med asfalt, förutom rent tekniskt och ekonomiskt, är att asfalten ger en slät och stark yta som ger mycket god tillgänglighet. Asfalt kan återanvändas som fyllningsmaterial. Betong Cement och flytmedel. Råmaterialtillverkningen och transporterna är de största bidragande orsakerna till betongens miljöpåverkan. Miljöpåverkan av frostbeständig betong (används i broar) är högre än vanlig betong (används i hus). Orsaken till detta är att frostbeständig betong innehåller mer cement, vilken i råmaterialtillverkningen är det som bidrar mest till miljöpåverkan. Till 32 33

18 betongen tillsätts flytmedel, men dessa orsakar sannolikt ingen större negativ påverkan på vare sig människor eller miljö. Grus Naturgrus eller krossgrus. Naturgrus är en ändlig naturresurs som tas från grusåsar eller sjöbotten (dansk sjösten). Grusåsarna har en viktig funktion för vattenrening och grustag orsakar stora ingrepp i landskapet. Naturgrus ska därför användas med måtta. Det krossade gruset görs ofta från restprodukter vid annan bergschakt men processen att ta fram det gruset innebär en miljöbelastning. Till grusgångar och de flesta andra grusytor i utemiljön är det dock bättre att använda krossat stenmaterial. Trä Krav på miljömärkt trä Det finns få miljöcertifieringssystem för material i utemiljön. Trä är enda undantaget, där används idag två skogscertifieringssystemen, FSC och PEFC. FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som bildades 1993 i Toronto, Kanada på initiativ av företrädare för miljöorganisationer, skogsbrukare, urbefolkningsorganisationer och miljömärkningsorganisationer från 25 olika länder. Målsättningen var att skapa ett globalt ramverk för skogsbruksstandarder och att verka för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar Den svenska FSC-standarden fastställdes Att träråvaran verkligen är från FSC-certifierad skog ska, enligt FSC, säkerställas i alla led och för detta finns två typer av certifikat; skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. Den som innehar ett skogsbrukscertifikat måste bedriva skogsbruk enligt FSCs tio grundprinciper. Förutom kontrollbesök minst en gång/år kan även oanmälda kontrollbesök ske. Innehavaren av spårbarhetscertifikat måste hålla isär FSC-certifierat virke från annat virke, både i lager och produktion. FSCs övergripande riktlinjer gäller generellt över hela världen men anpassas efter ländernas olika förutsättningar. Enligt SNF är FSC den enda relevanta oberoende certifieringen av trä. Vid användning av tropiska träslag ska man alltid kräva FSC-märkning

19 PEFC bildades 1998 av nationella intressegrupper från skogsbruket i flera europeiska länder. Sedan 2002 är även flera länder utanför Europa anslutna. PEFC-standarder utvecklas för de enskilda ländernas specifika förhållanden. PEFCs syfte är att stärka den positiva bilden av skogsbruk och virke som en förnyelsebar råvara. PEFC garanterar att skogar sköts med bärkraftigt, naturvårdsanpassat skogsbruk. I dag finns det ca 25 länder som har PEFCcertifierad skog med totalt 127 miljoner hektar certifierad skog, vilket motsvarar cirka 35 procent av skogsarealen inom EU. I Sverige finns ca 6,7 miljoner hektar PEFC-certifierad skog. Miljöfakta om Trä Levande material. Trä och andra levande material (gräs och andra växter) fungerar som förvaring av kol och reducerar därmed utsläppen av växthusgasen koldioxid. Den avverkning av skogar, särskilt regnskogar, som pågår över hela jorden innebär en stor miljöbelastning genom att hela biotoper förstörs. Transporter. Förutom att säkra att det trä man väljer är miljömärkt är det bra att välja en närliggande producent av trä. Transporten är den del av materialets livslängd som bidrar mest till den globala växthuseffekten.trä i sig är biologiskt nedbrytbart och har i bruksskedet en försumbar miljöpåverkan. Träskydd. Den naturliga beständigheten mot biologiska angrepp varierar mycket olika träslag och kvaliteter på virke. Vissa träslag har ett bättre naturligt skydd mot röta t ex tropiska träslag och ek, lärk, idegran, och robinia. Virke från ett snabbvuxet träd har betydligt sämre beständighet än virke från ett träd som vuxit långsamt och därmed har tätare ved. De ytbehandlingar (målning, oljning) som används för att skydda både mot fukt och uttorkning samt angrepp av missfärgande svamp har viss miljöpåverkan medan kemiska träskydd som används för att skydda trä mot röta (tryckimpregnering) har den största miljöpåverkan. Arsenik, krom- och kopparföreningar samt trätjära är det som orsakar störst miljöpåverkan av ytbehandlingar och kemiska träskydd. Furu. Långsamvuxet, moget och kådrikt virke av furu är motståndskraftigt mot röta. Kärnveden innehåller mest rötskyddande ämnen. Kärnved av långsamvuxen furu kan ha lika god livslängd som tryckimpregnerad fur. Tryckimpregnerad furu har en förväntad livslängd i bruksskedet på ca 30 år men tryckimpregnering fungerar endast på virke som är snabbvuxet och därmed kan ta upp giftet i impregneringen. Ett svenskt träindustriföretag (Setra) har nyligen introducerat ett koncept med reglar och bräder för konstruktion av främst altaner och verandor som består av över 90 procent svensk kärnfuru, vilket har en hög halt naturliga impregneringsämnen som motstår röta. Virket får med tiden en gråaktig ton. Livslängden i bruksskedet på den typen av kärnfuru är ca 15 år. Lärk är ett träslag som är motståndskraftigt mot röta utan impregnering. Lärk odlas i Sverige och växer vild i Sibirien. Den svenska lärken växer betydligt snabbare och har inte samma motståndskraft som den Sibiriska

20 Den Sibiriska lärken kan jämföras med tryckimpregnerad furu i motståndskraft. Att använda sibisrisk lärk har dock globalt en större miljöpåverkan än att använda tryckimpregnerad furu, främst p.g.a. de energikrävande transporterna från Ryssland till Sverige. Ek har, tack vare sin garvsyra, stor motståndskraft mot röta och växer naturligt i stora delar av Sverige, till skillnad mot t ex Robinia som i princip uteslutande importeras. Dock importeras även ek i ganska stor skala. Tropiska träslag. Det finns mer än 60 tropiska träslag på den nordiska marknaden. Mahogny, teak, ipé och jatoba är exempel på tropiska träslag från Asien eller Sydamerika där man kan stöta på många problem med hotade arter, illegalt skogsbruk och handel. Det är i detta sammanhang särskilt viktigt att försäkra sig om att träprodukten är FSC-certifierad men det bör påpekas att en jämförelsevis liten andel av de tropiska träslagen är FSC-certifierade. Import från dessa delar av världen medför naturligtvis även långa energikrävande transporter och därmed även en global miljöpåverkan av samma typ som den sibiriska lärken. Limträ används ofta för att kunna få fram särskilt långa, starka eller böjda träbalkar. De består av trälameller av gran hopfogade med lim. Det är främst limmen som kan ha en viss inverkan på miljön genom mindre emissioner med dessa klingar av efter ca ett år och därefter kan limträ jämställas med obehandlat trä. Resterande material är inhemskt barrträ (gran) som oftast är lokalt producerat. Färg Vad består färg av En färg består av: Bindemedel, som håller ihop färgen Pigment, som ger färgen dess kulör Lösningsmedel, som reglerar färgens konsistens Tillsatser, som till exempel hindrar att färgen ruttnar Vattenbaserat eller linoljebaserat? Vissa hävdar att vattenbaserad plastfärg är det bästa för miljön. De har inga organiska lösningsmedel, som t ex lacknafta med aromatiska lösningsmedel, utan späds med vatten och färgbranschen har minskat innehållet av skadliga kemiska ämnen i färgen, En viktig vinst med de vattenbaserade färgerna var att få bort organiska lösningsmedel. Men för att ersätta dem krävs andra kemikalier, Tidigare fanns andra miljöfarliga ämnen som tensider nonylfenoletoxylat, filmbildare som glykoletrar med allvarlig hälsorisk men de har nu fasats ut. Den enda officiella miljömärkningen av färg i Sverige är den i Europa gemensamma miljömärkningen EU Ecolabel (»EU-Blomman«), men denna märkning omfattar endast inomhusfärg. EU-blomman, liksom Svanen och Folksam, har valt att förespråka vattenbaserad färg och menar att det är det bästa miljövalet eftersom de inte 38 39

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik Giftfri trädgård Information 2010 Kävlinge kommun, Miljö & Teknik Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge Telefon 046-73 90 00, Fax 046-73 91 35 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Februari 2010 Miljö & Teknik

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Gudrun Abascal, chefsbarnmorska BB Stockholm När man väntar tillökning eller nyligen har blivit förälder vill många göra i ordning

Läs mer

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem.

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Måla träfasader Arbetsråd för, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus. Har du en

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Sammanställd av Anders Tullander TullAnders ByggnadsUtveckling

Sammanställd av Anders Tullander TullAnders ByggnadsUtveckling Mögel och alger på husfasader och röta i trä Sammanställd av Anders Tullander TullAnders ByggnadsUtveckling Innehåll Problembeskrivning miljö byggnadssätt Kan problemen byggas bort Vad är mögel, alger

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Utomhus TRÄGUIDE Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen.

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad är Kebony? Kebony är det enda hållbara alternativet till tropiskt trä när estetik och prestanda är viktigt. Kebony -tekniken är en miljövänlig patenterad process utvecklad

Läs mer

Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se. Allt för ett rent hus utomhus. Bilder från

Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se. Allt för ett rent hus utomhus. Bilder från Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se 7 319482 268758 Bilder från Allt för ett rent hus utomhus Komplett och effektivt Angrepp Nitor har ett komplett sortiment

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

färgfabrik Testad på Stormskär! Håller väder och vind samt köld och sken

färgfabrik Testad på Stormskär! Håller väder och vind samt köld och sken färgfabrik 50 Virtanens 4 Oljors Kvalitetsfärger ÅR Testad på Stormskär! Håller väder och vind samt köld och sken Målfärger från världens vackraste skärgård BLANDNING AV FYRA NATUROLJOR 50 Virtanens 4

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö Dagvatten Kort historik 1. Till avloppet (kombinerat system) Problem: bräddning vid toppbelastning ger utsläpp av orenat avlopp 2. Separat system för dagvatten Problem: utsläpp förorenat dagvatten 3. Magasin

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år.

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå fasadsystem Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå är ett målningssystem i tre delar för träfasader och fönster som skyddar fasaden i många år. Det är specifikt framtaget för att

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm Program för biologisk mångfald på motorbanor Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm SVEMO:s och motorsportens miljöutmaningar SVEMO vill bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Färgkarta. Utomhus. Kulörer för träfasader

Färgkarta. Utomhus. Kulörer för träfasader Färgkarta Utomhus Kulörer för träfasader Hitta rätt kulör Provmåla huset innan du bestämmer dig Att välja kulör till sitt hus är inte det enklaste. Framförallt om du vill byta kulör på det. Men med hjälp

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN -Designerns bästa tips Underhållsfri mur En solid och prydlig lösning som du kanske inte bygger på egen hand. Men när den väl är på plats klarar den sig utan underhåll. En mur är

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat MÅL växtbäddar som är långsiktigt hållbara minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande enkelt utförande för säkert resultat låga driftkostnader en slutprodukt där träd och växtbäddar

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGHISTORISK ÖVERBLICK Trä och putsfasader har målats sedan långt tillbaka. Färgurvalet har, på grund av ekonomi och hållbarhetsaspekter,

Läs mer