Design med Omtankes Hållbara idéer för utemiljön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Design med Omtankes Hållbara idéer för utemiljön"

Transkript

1 Design med Omtankes Hållbara idéer för utemiljön 1

2 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till, från det stora övergripande till de små förändringarna. Design med Omtanke använder fem nycklar till hållbar utveckling: Estetik, Ekologi, Etik, Ekonomi och Engagemang. Detta idédokument har syftet att ge projektgruppen inspirerande tuvor att hoppa på längs vägen mot en mer hållbar verksamhet och utemiljö. De flesta idéerna är praktiskt testade och en del är även vetenskapligt belagt. Hållbara idéer för utomhusmiljö är gjord i samarbete med Camilla Wenke, landskapsarkitekt på Ramböll. Engagemang 3

3 Skapa ett kreativt klimat med högt i tak Medbestämmande, delaktighet och delegering av ansvar inom verksamheten är viktiga nycklar. Mångfald i arbetsgrupper, vad gäller exempelvis kön, ålder, bakgrund och funktion/yrke ger många infallsvinklar på samma fråga. Ta hjälp av en utomstående. Anlita en landskapsarkitekt i ett tidigt skede för att bidra med analyser och visioner och för att med sina konkreta kunskaper ena er kring idéer som föds under processen. Projektets gemensamma grund, delaktighet och visioner ger en bra grund för vidare arbete inom verksamheten. Sök kunskap och inspiration utanför den egna världen Fokusera på aktivitet, funktion och upplevelse istället för den traditionella lösningen för att vara nyskapande när ni funderar över hur ni kan använda och utveckla er utemiljö och kopplingen mellan ute och inne. Leta upp den senaste forskningen. Inom forskningen finns mycket tankar kring hållbar planering av utemiljön. Där pågår också forskning kring betydelsen av trädgård och natur för stresshantering och ökat välbefinnande som kan användas som inspiration i planering av utemiljön. Ta kontakt med Movium på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) för tips på kurser, litteratur och studiebesök. Möjliggör bred delaktiga Stimulera samarbeten och ideella initiativ. Bjud in personer från exempelvis Handikapprörelsen, PRO, Naturskyddsföreningen och andra lokala miljöoch friluftsorganisationer, Invandrarföreningar eller skolor beroende på vilka som kan tänkas bli brukare. Möjliggör förvaltarskap, ägarskap, fadderskap. Enskilda eldsjälar kan få möjligheter att ta ett ansvar för att sköta, odla eller anlägga gemensamma platser. En annan möjlighet är att erbjuda fadderskap för konst i offentlig miljö. Ett exempel på det finns i Borås kommun som har kölistor med människor som vill vara fadder för flera offentliga konstverk. Skadegörelse rapporteras och kan åtgärdas direkt. Unika och spännande lösningar skapar mervärden. Blanda konstnärliga värden med funktion i offentlig miljö. 4 5

4 Ekologi 7

5 Grönskan ger liv Skapa multifunktionella grönytor. Träd, buskar och gräs är livsviktiga inslag i vår bebyggda miljö, både för oss människor och för djuren. Luftens kvalitet blir bättre genom växternas förmåga att rena från föroreningar, fuktigheten i luften ökar på ett positivt sätt och temperaturen sänks under heta sommardagar. Allt det är av betydelse för hur vi mår. Och växternas inverkan på stadsmiljön blir än mer viktigt vid en klimatförändring med ökade temperaturer. Grönytornas miljöförbättrande funktion kan enkelt kombineras många andra användningar som rekreation och för omhändertagande av regnvatten. Det allra bästa är om grönytor kombinerat med vattendrag kan bilda sammanhängande stråk genom staden. Då bildas ekologiska korridorer där djur och växter kan sprid sig och människor trivas. Fördröj, rena och infiltrera regnvattnet lokalt. Förorenat dagvatten som skapar översvämningar, överbelastar reningsverken och släpps orenat i havet är ett ökande problem i stadsmiljön. Ju mer hårdgjorda ytor som vägar, parkeringar och hustak vi bygger på bekostnad av grönytor, desto mer vatten leds bort i ledningssystemet istället för att infiltrera och befukta marken. Torr mark ger risk för att växterna blir stressade och lätt blir angripna av skadedjur och sjukdomar. Genom att istället skapa dammar, våtmarker, gräsytor som kan översvämmas, fördröjningsmagasin i mark eller flacka gräsklädda diken på vår tomt kan vi alla bidra till att vattnet infiltrerar i marken och renas på naturligt sätt. Dessutom får vi mervärden som frodigare grönska, ökad biologisk mångfald, porlande diken eller vackra vattenspeglar. Sköt utemiljön lagom. Välklippta gräsmattor är ett trädgårdsideal som inte främjar den biologiska mångfalden och som kräver hög skötselintensitet med bullrande bensinkrävande gräsklippare. Fundera istället över vilka gräs ytor som är verkligt viktiga att ha kortklippta och klipp övriga ytor mindre ofta. Det ger ett mer varierat intryck om gräset får växa upp ibland och bilda böljande, blommande fält. Rabatter med mycket öppen jord mellan växterna ger en sterilare miljö där insekterna har svårare att leva än om jorden får växas över av marktäckande låga växter. Försiktigt gallrad naturmark med gräs, ris, buskar och träd är vackert att se på och ideala miljöer för fåglar, smådjur och insekter. Att spara även en liten dunge gör stor nytta. Spara på resurserna Minska användningen av ämnen från jordskorpan som olja (och plaster) och metaller Välj naturmaterial som är förnyelsebara, dvs som naturen producerar som växer upp igen som t ex trä. Om du måste använda metaller eller plast, se till att de är återvunna till stor del. Se också till att det material du väljer går att återvinna som helhet eller i delar, och att det omhändertas på rätt sätt vid rivning. Livslängd och kvalitet. Satsa på en kvalitetsnivå som tål såväl ögats som handens slitage under en längre tid och material som åldras vackert. Blanda gärna gammalt och nytt men gör det på ett medvetet sätt. Tänk på att inte välja allt för trendiga lösningar och färgsättningar som är väldigt tidstypiska, då känns det lätt omodernt efter en tid. Naturmaterial av hög kvalitet håller länge. 8 9

6 Återanvänd produkter och fräscha upp. Se över vad ni har på plats när ni ska göra om, vad kan ni använda igen som det är idag och vad skulle ni kunna använda om ni snyggar till det? Det kan gå att blanda gammalt och nytt på ett bra sätt. Till exempel kan gamla betongplattor rengöras och läggas i nytt mönster i kombination med gatsten. Sortera i många fraktioner. Se till att ert avfall kan bli nya råvaror genom en sortering i många fraktioner. Avfallshanteringen måste också planeras, både ute och inne. Bygg en enkel kompost för trädgårdsavfall och köp en sluten, gnagarsäker kompostbehållare i metall för matavfall. Återanvänd vatten. Ta vara på regnvatten och vattna växter med. Eller gå betydligt längre och inför system där takvattnet på byggnaden används till att spola toaletterna. Se över din energiförbrukning Sol- eller vindkraft. Det kanske går att utnyttja din utemiljön för att skapa elenergi med hjälp av ny teknik. Solpaneler kan sättas på fasad eller tak och småskaliga vindkraftverk kan också ge bidrag till elförsörjningen om man har tillräckligt utrymme. Genom att synliggöra sin alternativa energiförsörjning kan man inspirera andra och stärka sin identitet som miljövän. Byt till elleveranser med Bra Miljöval så stimulerar du utvecklingen av energi från sol, vind och vatten. Ta kontakt med din fastighetsägare och hör vad ni har för elavtal i dag och diskutera hur ni kan förändra det till något bättre. Tag vara på dagsljuset. Låt ljus- eller rörelsedetektorer styra belysningen. Vid nybyggnad av hus kan fönsterplacering och användningen av rummen planeras efter väderstrecken. Placering av träd och buskar utanför fönstren påverkar ljuset inne. Om du vill få ljus i mörka utrymmen finns belysning där du med hjälp av solceller på fasad eller tak kan leda in solljus i lokalerna. Välj effektiva armaturer och rätt ljuskälla, anpassa belysningen till behovet. Placera armaturerna så att de ger ljus där det behövs och inte som ett brett allmänljus över alla gångvägar. Komplettera med effektbelysning på enskilda element som berghällar, träd eller buskar så att utemiljön känns trygg och intressant. Tänk på att kombinera belysningen på ett bra sätt för synsvaga personer. Blanka reflektorer riktar ljuset och placerar det så att det ger störst nytta. Om man använder ljusa material i beläggning och på målade ytor behöver man inte installera lika mycket belysning. Undvik armaturer där ljuskällor och reflektorer är svåra att rengöra, en smutsig kåpa kan stjäla mycket ljus. I dag finns många ljuskällor som kombinerar bra ljus med högt ljusutbyte och lång livslängd. Utomhus är högtrycksnatrium och metallhalogen bra val. Även LED belysning har en extremt lång livstid och är väldigt energisnåla. Det finns mycket att vinna på att se över belysningen; en år gammal belysningsanläggning drar ofta tre gånger så mycket energi som en ny kan göra

7 Stimulera utvecklingen av miljöanpassade produkter Hållbara produkter hittar du i Gröna Listan, katalogen över möbler och textilier som uppfyller kraven för Svanen, Bra Miljöval inom Västra Götalandsregionens upphandling. Gröna Listan innehåller än så länge mest produkter för inomhusbruk, men en komplettering med material och produkter för utomhusbruk pågår. Du hittar Gröna Listan på Färger: När det gäller färg finns det två olika läger som båda har sina poänger. Vissa vill ha färg med naturliga råvaror som linoljefärg, emulsionsfärg, kaseinfärger eller äggoljetempera. Andra förespråkar vattenbaserade färger som det bästa miljövalet, här finns färger som är miljömärkta med Svanen. I dessa färger finns många dock många olika kemikalier som vi inte riktigt vet konsekvenserna av. Den höga vattenhalten gör att man ibland tillsätter miljöskadliga nonylfenoler och tensider. Hålla rent i miljön. Vissa komponenter i konstgödsel och rengörings- och bekämpningsmedel orsakar problem i naturen genom att vara svårnedbrytbara. De kan också vara giftiga för vattenlevande organismer, orsaka förändringar på arvsmassa eller störa de kemiska och biologiska processerna i avloppsreningsverken. Välj därför i första hand naturgödsel och miljömärkta rengöringsoch bekämpningsmedel. Eller ställ höga och precisa miljökrav om du väljer att köpa skötseln och underhåll av utemiljön från en entreprenör. Hjälp djurlivet i trädgården Bygg ett bo. Fåglar, fladdermöss och igelkottar har idag svårt att hitta lämpliga boplatser. Orsaken är brist på gamla ihåliga träd och rishögar i våra alltför städade omgivningar. Med enkla medel kan du hjälpa djuren med boplatser. Ritningar finns på Skapa en fjärilsrestaurang i ett soligt och vindskyddat hörn av trädgården. Plantera några av fjärilens favoritväxter i klungor. Några bra nektarväxter är kungsmynta, lavendel och rödblommiga tistlar. Buddlejan är fjärilsblomman nummer ett. Välj nyttoväxter. Plantera fruktträd och bärbuskar och även andra bärväxter som häggmispel, rönn och hagtorn för till glädje för människor, fåglar och insekter. Gynna humlor och bin genom att plantera en sälg, så en klöveräng eller gör ett sandtag i en slänt. Bygg ett»bibatteri«genom att knyta ihop 25 cm långa stänglar av hallon, fläder eller bambu och knyt ihop. Placera på solsidan under fönsterbrädan eller annan regnskyddad plats. Det kommer snart att koloniseras av solitära bin, dvs. vilda bin som inte bildar samhällen

8 Estetik 15

9 Uttryck verksamhetens identitet i utemiljön Koppling till verksamhetsidé och kärnvärden att bygga in»själen«eller varumärket i miljön. Om verksamhetsidén är otydlig bör den först förtydligas. I utemiljön finns många möjligheter att visa fram en strävan mot ett hållbart samhälle genom att planera för tex. lokal dagvattenhantering, biologisk mångfald och vilsamma vistelseytor. Estetisk helhet uttryckt i ett»gestaltningsprogram«där prioriterade färg-, form-, material- och produktval framgår. Även ljussättning och analys av ljudsituationen ska ingå. Sträva gärna efter ett sammanhållet formspråk där inne- och utemiljön bildar en helhet och även omfattar parkeringar, inlastning och andra bruksytor. Produkter med starkt eget uttryck, som relaterar till verksamhetens identitet, kan bidra till att stärka verksamhetens estetiska helhet. Möjligheter finns också att använda unika konstnärliga inslag som en mer integrerad del av utemiljön, där de även kan ha en praktisk funktion som t ex bänk eller regnskydd. Genom alla sinnen. I utemiljön finns möjlighet att stimulera fler sinnen än den visuell; lukt, hörsel, smak och känsel. Luktminnen lämnar starkaste spåren i minnet, och hörseln kan vi aldrig slå av utan yttre hjälpmedel. Fundera kreativt över hur utemiljön kan användas, nås och samverka med byggnadens inre. Bevara befintlig natur Anpassa till terrängen vid nybyggnad av hus och vägar. Det ger möjlighet att spara berghällar, träd och buskage och låta naturmarken ingå i eller bilda stomme i utemiljön. Naturmark är ofta lättskött, bidrar till den biologiska mångfalden och kan med enkla medel förädlas till park- och trädgårdsmiljöer. Skapa miljöer som står sig över en längre tid Flexibilitet i användandet och i uttrycket. Anpassa miljön till många olika aktiviteter och behov. Det är också viktigt att förhålla sig till trender så att tidsstämpeln inte överskuggar verksamhetens identitet. Hänsyn till växlingar i årstider, väder och tid på dygnet är viktigt utomhus vid val av lösningar. Även hur utemiljön förhåller sig till innemiljön eftersom ljusförhållanden utifrån är en viktig faktor inomhus. Underhåll och skötsel av hela utemiljön och de enskilda produkterna planeras och kostnadsbedöms redan vid utformningen. Möjlighet till effektiv skötsel är en förutsättning för att utemiljön ska få ett bestående värde. Material som åldras vackert utan att kräva högfrekvent underhåll. Hur bra är kvalitén på sikt. Behövs ytbehandling eller inte? Vilket material finns under ytbehandlingen? Vad händer när ytan repas och mattas? 16 17

10 Förnya befintliga lösningar Återanvändning, renovering och förnyelse. Använd material som kan återanvändas och med enkla medel är förändringsbara över tid. Naturmaterial som granit, och ibland även betong, kan tas till vara vid ombyggnader och användas på nytt. Rätt utförd kan gallring i uppväxta planteringar ge ett helt nytt uttryck åt anläggningen till en låg kostnad. Utemöbler och utrustning kan kanske renoveras och få en ny användning i annan del av miljön där det passar in bättre

11 Etik 21

12 Tillgänglighet för alla Är alla välkomna på lika villkor? Mångfald är allt det som gör oss unika. Oberoende av vilken kultur vi kommer ifrån, stor eller liten, behov av rollator eller barnvagn, svårigheter att se eller höra. Om vi redan från början ser mångfald som något positivt och att det är självklart att det vi planerar är till för alla kan vi skapa väldigt goda förutsättningar i vårt förändringsarbete. De val du gör har stor betydelse för hur du kan hjälpa till. Ska du däremot»fixa till det«efteråt är risken stor att det både blir sämre och dyrare. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet Västra Götalandsregionen har utarbetat riktlinjer och standard för tillgänglighet för personer med svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen. Vi presenterar endast ett urval av informationen här. Fler råd kring tillgängliga miljöer hittar du i»tillgängliga och användbara miljöer«på under»riktlinjer och standard«. Mer tips finns att hitta i Tillgänglighetsdatabasen på tillgangligt som har tagits fram i ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet och handikapprörelsen i Västsverige. Bredd och lutning på gångar. Personer som använder rullstol eller rollator har olika bredd och längd på sina hjälpmedel. Minsta vändmått för en mindre utomhusrullstol är en fri yta med diametern 1,50 meter. Lutning på gång vägar ska helst vara flackare än 1:20 (1 meters nivåupptagning på 20 meter) eller 1:12 på korta ramper. Handledare ska finnas på båda sidor om en trappa och minst utmed ena sidan av ramper och lutande gångvägar. Variation av sittplatser är viktigt i utemiljön. Det ska finnas möbler som passar för olika människors behov. Sittplatser med ryggstöd och armstöd som går förbi sittytans framkant kan behövas som balansstöd och avlastning. Sitthöjden kan vara avgörande för om vissa ska kunna sätta sig och resa sig. Välj bänkar där sitsen är 0,5 meter hög. Bord med fritt utrymme under underlättar för många. Person som använder rullstol behöver utrymme och höjd på minst 0,68 meter under bordet samt en fri plats vid bordet i fast möbelgrupper. Variera möbleringen så att några bänkar är vända mot varandra med bord mellan. I många kulturer vill man kunna använda sittplatser utomhus för samtal i grupper, schack- och kortspel eller för att äta ute tillsammans. Upphöjda planteringar ger en närhet till växterna och lockar till att röra vid doftande blad, lukta på blommorna eller få känna jorden och rensa lite ogräs. Regn- och vindskydd är värdefullt för alla och kanske särskilt för rörelsehindrade som kan ha svårt att hålla värmen. Skyddade platser, ett glasat växthus med medelhavsklimat, snö- och halkbekämpning på gångvägarna, möjlighet till eldning eller varma material som frigolit på sittplatserna ökar möjligheterna att använda utemiljön mer under alla årstider. Årstidsaspekten ska tas med i all planering av utemiljön, här finns mycket att utveckla som inspirerar att utnyttja utevistelsens möjligheter året om

13 Växter som många är allergiska mot bör inte planteras vid entrén. Tips om besvärade växter finns på För växtlighet utomhus använd sökmotorn på sidan och sök t ex pollen. Några arter som ger särskilt stora problem för allergiker är al, björk, hassel, hägg, schersmin och syrén. Välj hellre arter som t.ex. fruktträd, lind, lönn, rönn, oxel, fläder, häggmispel, bärbuskar och rhododendron i känsliga miljöer. Orientering Om man synsvag kan det vara till stor hjälp med en avvikande färg i beläggningen att följa, och för blinda är det viktigt med rätt utförda ledstråk med taktila plattor. Även andra sätt att tydliggöra riktningar och begränsningar i utemiljön kan vara viktig hjälp för alla som har svårigheter att orientera sig och att t ex hitta till entréer. Att förstå trädgårdsrummets begränsningar och inte riskera att gå för långt bort kan vara viktigt för vissa. Lösa föremål är en säkerhetsrisk för personer som har svårt att se om de är placerade i gångytan utan att vara markerade. Orienterings- och hänvisningsskyltar ska vara utformade med både text och pictogram/bildsymbol. Att tillåta att misslyckas är viktigt. En miljö som tillåter många sätt att tillgodose samma behov och inte pekar ut felaktig användning stimulerar brukarens kreativa förmåga

14 Ekonomi 27

15 Eftertanke och delaktighet ger lönsamhet De tidiga planeringsskedena är viktiga för att undvika dyra misstag och ohållbara lösningar. Det är anledningen till att Design med Omtankes metod har fokus på tidiga skeden och på långsiktig hållbarhet. Det är här riktlinjer och huvudsakliga vägval för slutliga lösningar bestäms. Om ni är överens och vet vad ni vill kommer den fortsatta processen att gå snabbare och därmed bli billigare. Motivera långsiktig hållbarhet Fokusera på totalkostnad, både i investering, drift och underhåll. Driften av utemiljön är den stora kostnaden, och i jämförelse är arkitektkostnad och utvecklingskostnader generellt väldigt små. Skapa utveckling utan att äventyra miljön och mänskliga resurser Spara resurser, återanvänd smart. Se dessa punkter under Estetik och Ekologi. Nyttja resurser som finns i verksamheten på nya, kreativa sätt. Det kan gälla både människor, energi och material. Det kan finnas delar av skötseln av utemiljön som utföras av brukarna som ett positivt, avkopplande inslag i användandet av trädgården. Stimulera företagen till hållbar utveckling genom tydligt formulerade och höga krav i inköp och utvecklingssamarbeten. Fråga leverantörer om hållbara lösningar ur alla aspekter även om de inte kan erbjuda dem idag. Kundefterfrågan är största drivkraften till en marknad där miljö, etiska faktorer, kvalitet, estetik och underhåll blir tydliga säljargument. Marknadsför verksamhetens hållbarhetsarbete mot besökare och kunder. Använd tillförlitliga certifieringar och märkningar för att tydligt visa ställningstaganden och skapa efterfrågan. För en öppen dialog kring de val verksamheten gör. Tillgodose brukarnas önskemål på ett ekonomiskt hållbart sätt Stimulera delaktighet, den sociala ekonomin, samarbeten och ideella initiativ så att alla som vill får en möjlighet att bidra. Samarbeten med enskilda frivilliga och organisationer skapar en välkomnande, mindre stängd verksamhet och miljö. Prioritera det som ger»kundnytta«eller tänk»lean«. Ofta finns arv i arbetssätt, organisationsformer, miljöns utformning eller bemötande som inte passar dagens och morgondagens möte med besökare och brukare

16 Miljöfakta utemiljöns material

17 Markbeläggningar Natursten Svensk sten. Natursten används främst som markbeläggning och i murar och trappor. Svensk natursten av bra kvalitet är ett material med låg negativ miljöpåverkan, främst för sitt ringa underhållsbehov och mycket långa livs längd. Tillstånd för brytning av natursten krävs från Länsstyrelsens naturvårdsenhet, vilket garanterar en viss kontroll på stenindustrins miljöpåverkan. Natursten kräver vid sin framställning ingen uppvärmningsenergi, till skillnad mot t ex betong. Det används mycket liten mängd kemiska tillsatser vid naturstenstillverkning, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Natursten har lång livslängd vilket medför låg miljöbelastning per år. Detta gäller särskilt sten av god kvalitet, vilket framför allt karaktäriserar vår nordiska granit. T ex kan gatsten av nordisk granit återanvändas oändligt. Stenbrott. Intrånget i landskapet är dock en fråga värd att beakta. Stenbrytning sker oftast i dagbrott. Förr bröt man mycket ytligt och påverkade på så sätt stora arealer. Idag bryter man mer på djupet, men fortfarande tar brotten stora ytor i anspråk. Brytningsprocessen av sten kräver också mycket energi, främst i form av diesel, för borrning, sågning, bearbetning och transporter. Diamantsegmenten för klingsågarna löds med silver vilket har stor miljöeffekt. Importerad sten. Både efterbehandling av svensk natursten utomlands och importen av natursten från Indien, Kina och Turkiet har ökat mycket de senaste åren vilket medför långa transporter. Det är också en stor risk att miljö- och arbetsförhållandena i dessa länder är mycket dåliga. Vår rekommendation är att i första hand välja nordisk natursten som bearbetats lokalt. Asfalt Icke förnyelsebart. Asfalt dominerar som slitlager på vägar och gångvägar. Det pågår forskning för att försöker hitta mer miljömässigt godtagbara tillverkningssätt men övergripande kan man säga att asfalt är svårt att försvara ur miljösynpunkt. Asfalt består av bitumenmaterial som utvinns ur icke förnyelsebara källor. Transport och utvinning av asfalt är miljökrävande och båda dessa utgör dessutom i sig en miljörisk i form av oljeskador. Fördelarna med asfalt, förutom rent tekniskt och ekonomiskt, är att asfalten ger en slät och stark yta som ger mycket god tillgänglighet. Asfalt kan återanvändas som fyllningsmaterial. Betong Cement och flytmedel. Råmaterialtillverkningen och transporterna är de största bidragande orsakerna till betongens miljöpåverkan. Miljöpåverkan av frostbeständig betong (används i broar) är högre än vanlig betong (används i hus). Orsaken till detta är att frostbeständig betong innehåller mer cement, vilken i råmaterialtillverkningen är det som bidrar mest till miljöpåverkan. Till 32 33

18 betongen tillsätts flytmedel, men dessa orsakar sannolikt ingen större negativ påverkan på vare sig människor eller miljö. Grus Naturgrus eller krossgrus. Naturgrus är en ändlig naturresurs som tas från grusåsar eller sjöbotten (dansk sjösten). Grusåsarna har en viktig funktion för vattenrening och grustag orsakar stora ingrepp i landskapet. Naturgrus ska därför användas med måtta. Det krossade gruset görs ofta från restprodukter vid annan bergschakt men processen att ta fram det gruset innebär en miljöbelastning. Till grusgångar och de flesta andra grusytor i utemiljön är det dock bättre att använda krossat stenmaterial. Trä Krav på miljömärkt trä Det finns få miljöcertifieringssystem för material i utemiljön. Trä är enda undantaget, där används idag två skogscertifieringssystemen, FSC och PEFC. FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som bildades 1993 i Toronto, Kanada på initiativ av företrädare för miljöorganisationer, skogsbrukare, urbefolkningsorganisationer och miljömärkningsorganisationer från 25 olika länder. Målsättningen var att skapa ett globalt ramverk för skogsbruksstandarder och att verka för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar Den svenska FSC-standarden fastställdes Att träråvaran verkligen är från FSC-certifierad skog ska, enligt FSC, säkerställas i alla led och för detta finns två typer av certifikat; skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. Den som innehar ett skogsbrukscertifikat måste bedriva skogsbruk enligt FSCs tio grundprinciper. Förutom kontrollbesök minst en gång/år kan även oanmälda kontrollbesök ske. Innehavaren av spårbarhetscertifikat måste hålla isär FSC-certifierat virke från annat virke, både i lager och produktion. FSCs övergripande riktlinjer gäller generellt över hela världen men anpassas efter ländernas olika förutsättningar. Enligt SNF är FSC den enda relevanta oberoende certifieringen av trä. Vid användning av tropiska träslag ska man alltid kräva FSC-märkning

19 PEFC bildades 1998 av nationella intressegrupper från skogsbruket i flera europeiska länder. Sedan 2002 är även flera länder utanför Europa anslutna. PEFC-standarder utvecklas för de enskilda ländernas specifika förhållanden. PEFCs syfte är att stärka den positiva bilden av skogsbruk och virke som en förnyelsebar råvara. PEFC garanterar att skogar sköts med bärkraftigt, naturvårdsanpassat skogsbruk. I dag finns det ca 25 länder som har PEFCcertifierad skog med totalt 127 miljoner hektar certifierad skog, vilket motsvarar cirka 35 procent av skogsarealen inom EU. I Sverige finns ca 6,7 miljoner hektar PEFC-certifierad skog. Miljöfakta om Trä Levande material. Trä och andra levande material (gräs och andra växter) fungerar som förvaring av kol och reducerar därmed utsläppen av växthusgasen koldioxid. Den avverkning av skogar, särskilt regnskogar, som pågår över hela jorden innebär en stor miljöbelastning genom att hela biotoper förstörs. Transporter. Förutom att säkra att det trä man väljer är miljömärkt är det bra att välja en närliggande producent av trä. Transporten är den del av materialets livslängd som bidrar mest till den globala växthuseffekten.trä i sig är biologiskt nedbrytbart och har i bruksskedet en försumbar miljöpåverkan. Träskydd. Den naturliga beständigheten mot biologiska angrepp varierar mycket olika träslag och kvaliteter på virke. Vissa träslag har ett bättre naturligt skydd mot röta t ex tropiska träslag och ek, lärk, idegran, och robinia. Virke från ett snabbvuxet träd har betydligt sämre beständighet än virke från ett träd som vuxit långsamt och därmed har tätare ved. De ytbehandlingar (målning, oljning) som används för att skydda både mot fukt och uttorkning samt angrepp av missfärgande svamp har viss miljöpåverkan medan kemiska träskydd som används för att skydda trä mot röta (tryckimpregnering) har den största miljöpåverkan. Arsenik, krom- och kopparföreningar samt trätjära är det som orsakar störst miljöpåverkan av ytbehandlingar och kemiska träskydd. Furu. Långsamvuxet, moget och kådrikt virke av furu är motståndskraftigt mot röta. Kärnveden innehåller mest rötskyddande ämnen. Kärnved av långsamvuxen furu kan ha lika god livslängd som tryckimpregnerad fur. Tryckimpregnerad furu har en förväntad livslängd i bruksskedet på ca 30 år men tryckimpregnering fungerar endast på virke som är snabbvuxet och därmed kan ta upp giftet i impregneringen. Ett svenskt träindustriföretag (Setra) har nyligen introducerat ett koncept med reglar och bräder för konstruktion av främst altaner och verandor som består av över 90 procent svensk kärnfuru, vilket har en hög halt naturliga impregneringsämnen som motstår röta. Virket får med tiden en gråaktig ton. Livslängden i bruksskedet på den typen av kärnfuru är ca 15 år. Lärk är ett träslag som är motståndskraftigt mot röta utan impregnering. Lärk odlas i Sverige och växer vild i Sibirien. Den svenska lärken växer betydligt snabbare och har inte samma motståndskraft som den Sibiriska

20 Den Sibiriska lärken kan jämföras med tryckimpregnerad furu i motståndskraft. Att använda sibisrisk lärk har dock globalt en större miljöpåverkan än att använda tryckimpregnerad furu, främst p.g.a. de energikrävande transporterna från Ryssland till Sverige. Ek har, tack vare sin garvsyra, stor motståndskraft mot röta och växer naturligt i stora delar av Sverige, till skillnad mot t ex Robinia som i princip uteslutande importeras. Dock importeras även ek i ganska stor skala. Tropiska träslag. Det finns mer än 60 tropiska träslag på den nordiska marknaden. Mahogny, teak, ipé och jatoba är exempel på tropiska träslag från Asien eller Sydamerika där man kan stöta på många problem med hotade arter, illegalt skogsbruk och handel. Det är i detta sammanhang särskilt viktigt att försäkra sig om att träprodukten är FSC-certifierad men det bör påpekas att en jämförelsevis liten andel av de tropiska träslagen är FSC-certifierade. Import från dessa delar av världen medför naturligtvis även långa energikrävande transporter och därmed även en global miljöpåverkan av samma typ som den sibiriska lärken. Limträ används ofta för att kunna få fram särskilt långa, starka eller böjda träbalkar. De består av trälameller av gran hopfogade med lim. Det är främst limmen som kan ha en viss inverkan på miljön genom mindre emissioner med dessa klingar av efter ca ett år och därefter kan limträ jämställas med obehandlat trä. Resterande material är inhemskt barrträ (gran) som oftast är lokalt producerat. Färg Vad består färg av En färg består av: Bindemedel, som håller ihop färgen Pigment, som ger färgen dess kulör Lösningsmedel, som reglerar färgens konsistens Tillsatser, som till exempel hindrar att färgen ruttnar Vattenbaserat eller linoljebaserat? Vissa hävdar att vattenbaserad plastfärg är det bästa för miljön. De har inga organiska lösningsmedel, som t ex lacknafta med aromatiska lösningsmedel, utan späds med vatten och färgbranschen har minskat innehållet av skadliga kemiska ämnen i färgen, En viktig vinst med de vattenbaserade färgerna var att få bort organiska lösningsmedel. Men för att ersätta dem krävs andra kemikalier, Tidigare fanns andra miljöfarliga ämnen som tensider nonylfenoletoxylat, filmbildare som glykoletrar med allvarlig hälsorisk men de har nu fasats ut. Den enda officiella miljömärkningen av färg i Sverige är den i Europa gemensamma miljömärkningen EU Ecolabel (»EU-Blomman«), men denna märkning omfattar endast inomhusfärg. EU-blomman, liksom Svanen och Folksam, har valt att förespråka vattenbaserad färg och menar att det är det bästa miljövalet eftersom de inte 38 39

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk - för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk Innehåll Inomhus sida Förarbete trä 3 Lut 3 Grundoljor 4 Slutbehandling 4 Oljelasyr 5 Oljefärg 5 Vård 5 Förarbete

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är Rå kallpressad linolja jungfruolja Linfrö innehåller ca

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback Box 6062 102 31 Stockholm Odengatan 74 Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Teknos utomhusfärger

Teknos utomhusfärger Teknos utomhusfärger Vårda ditt hus med kärlek. Att underhålla och skydda huset är nödvändigt. Men se det som en möjlighet att förändra, förbättra och förnya! Att måla huset är att sköta om det, att bry

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG 2 2 Trähus Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt bland annat tack vare att det

Läs mer

Lägesrapport från Folksam. Test av utomhusfärger, våren 2004.

Lägesrapport från Folksam. Test av utomhusfärger, våren 2004. Lägesrapport från Folksam. Test av utomhusfärger, våren 2004. Håller färgen färgen? Tusentals villaägare har de senaste åren blivit både besvikna och arga. Deras nyligen målade hus har drabbats av mögel.

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ TERRASSLIV Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det alltså njuta utan att behöva tänka på underhåll

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

Folksams färgtest 2007 resultat efter två år

Folksams färgtest 2007 resultat efter två år Folksams färgtest 2007 resultat efter två år Håller färgen färgen? 2005 inleddes Folksams nya test av utomhusfärger på fyra platser i landet. 2006 redovisade vi resultatet efter ett år och nu i maj 2007

Läs mer

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE Bilaga x Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala och rekreativa värden...

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla träfasad Så målar du träfasad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Att måla om en träfasad är ett projekt som består av flera delmoment. Tvätten är kanske det allra viktigaste,

Läs mer

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an N V Ö S En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an Välkommen till 42:ans lilla trädgårdsbok. Häftet är framtaget för att vi skall få en grön, trygg, och trevlig närmiljö. 2005-2006

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE 2016-06-17 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning!

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Anna Kejler, Projektledare E-post: anna.kejler@fa21.se Tel: 0730-60 44 77 www.fa21.se Rena Västmanland Förbundet Agenda 21 Ideell förening som arbetar för

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by TUSENÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR.

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. Granit murbeklädnad Detta är en tunn naturstensplatta som används som murbeklädnad för montering på en stabil murstomme. Fronten är råkilad, medan baksidan och sidorna är

Läs mer

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också Lisbeth Larsen, Jotuns kulörchef UTOMHUSGLÄDJE Den optimala uteplatsen är den som inte kräver så mycket underhåll. Som håller sig lika

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg.

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Måla möbler & snickerier Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en vattenspädbar och miljöanpassad

Läs mer

GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD

GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD INNOVATIVT MILJÖKLASSAT TRÄSKYDDSYSTEM INSPIRERAT AV NATUREN OrganoWood har tagit naturens knep till hjälp för att utveckla ett unikt och effektivt

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit.

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit. Produktblad - Kite MILJÖSORTERING KITE MILJÖSORTERING KITE Kite en genialt designad möbel för källsortering tilldelades 2012 Red Dot Design Award för sin innovativa form. Moduluppbyggnaden och möjligheten

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Insektshotell - guide

Insektshotell - guide Insektshotell - guide Vill du bidra mer? gå till: villbidra.wordpress.com Insektshotellets konstruktion Konstruktionen bör ha en bakvägg, sidoväggar och ett skyddande tak. En bra idé är att bygga hotellet

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan 1 Innehåll Inledning 1 De olika parkområdena: Hörnet vid Luxgatan 2 Disponentparken 2 Västra Naturkvarteret 3 Östra Naturkvarteret 4 Parktorg Essinge Brogata 5 Strålparken

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Alcro Designers Lasyr för altaner. Utvalda kulörer för lasering med Alcro Altan

Alcro Designers Lasyr för altaner. Utvalda kulörer för lasering med Alcro Altan Alcro Designers Lasyr för altaner Utvalda kulörer för lasering med Alcro Altan Alcro Altan, för vårt nordiska klimat För dig som vill lasera ditt trädäck, din veranda eller altan har Alcro tagit fram ett

Läs mer

Underhållsfria byggsystem

Underhållsfria byggsystem Underhållsfria byggsystem 1 Gör miljön och ekonomin en tjänst genom att bygga underhållsfritt Trä är ett fantastiskt material på många sätt. Men det ruttnar. Plast ruttnar inte, men ärligt talat, är det

Läs mer

Inspirerande uteplatser. Produktguide för underhåll av altaner, trädgårdsmöbler och andra utomhussnickerier.

Inspirerande uteplatser. Produktguide för underhåll av altaner, trädgårdsmöbler och andra utomhussnickerier. Inspirerande uteplatser Produktguide för underhåll av altaner, trädgårdsmöbler och andra utomhussnickerier. Det finns inget dåligt väder. Tanken bakom det gamla talesättet gäller i högsta grad också för

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT

MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT INNOVATIVT MILJÖVÄNLIGT TRÄSKYDD INSPIRERAT AV NATUREN OrganoWood har

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

SVANEN / EU-BLOMMAN (SIS MILJÖMÄRKNING)

SVANEN / EU-BLOMMAN (SIS MILJÖMÄRKNING) MILJÖMÄRKT 396001 SVANEN / EU-BLOMMAN (SIS MILJÖMÄRKNING) Tilldelas varor som uppfyller högt ställda miljökrav med bibehållen kvalitet. Det här är produktkraven på inomhusfärg: - God täckförmåga vid målning.

Läs mer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Alcro Designers Lasyr för träfasader Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Vad är lasyr Lasyr är en transparent färg som tränger väl in i träet och ger en yta där träets naturliga ådring

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

Planteringskant. Modulsystem som skruvas samman Tydliga avgränsningar Brett sortiment i olika material

Planteringskant. Modulsystem som skruvas samman Tydliga avgränsningar Brett sortiment i olika material Planteringskant Planteringskant i cortenplåt som som får en jämn grov roststruktur med tiden. Håller gräs från trädet och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Passar

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik Giftfri trädgård Information 2010 Kävlinge kommun, Miljö & Teknik Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge Telefon 046-73 90 00, Fax 046-73 91 35 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Februari 2010 Miljö & Teknik

Läs mer

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-05-29 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Omfattning... 3 Revidering...

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA HÅLLBART ALTANSKYDD EN KÄRLEKSAFFÄR EN REN NATURPRODUKT Auson Ljus Tjärolja är naturens eget träskydd. Metoden att använda trätjära för att ge skydd åt trädetaljer

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Herdins utomhusprodukter Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Hitta den moderna känslan, med traditionella metoder Järnvitriol och tjära är metoder för att ytbehandla trä som är verkligt

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen Kulörguide Trädäck 406 Unnen Så här behandlar du ditt trädäck: 1 2 3 Ordentlig rengöring gör att oljan fäster bra. Fukta först trädäcket med vatten för att undvika att Tinova Wood Cleaner torkar allt för

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras!

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Kärlek till hållbarhet Från skog till tryckimpregnerat Brunt eller grönt? En smaksak. För att skapa material till en härlig uteplats eller ett stabilt staket

Läs mer

GREEN TECH. Livsstil. vind vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck

GREEN TECH. Livsstil. vind vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck energiformer förnyelsebar energi Klimatförändringar energikällor fossila bränslen kroppens energi VÄDER Naturkatastrofer Växthuseffekten Klimatförändringar KLIMAT & ENERGI klimat- och energipolitik beteende

Läs mer

Material och underhåll

Material och underhåll Material och underhåll Nolas produkter tillverkas i ett stort antal material. Materialvalet görs med tanke på produktens estetiska och praktiska hållbarhet. Vi står för kvalitet och vi anser att livslängden

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer