DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6."

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV

2 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges. Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster. Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

3 SV Förslag till allmän budget 2016 V/1 EUROPEISKA UNIONEN FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V

4 SV V/2 Förslag till allmän budget INLEDNING Som EU:s oberoende revisionsorgan har Europeiska revisionsrätten en unik roll när det gäller att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och främja ansvarsutkrävande och insyn. Revisionsrätten gör detta genom att i) identifiera risker avseende EU-medborgarnas ekonomiska intressen, ii) ge oberoende garantier om EU:s ekonomiska förvaltning, iii) ge de politiska beslutsfattarna råd om hur de offentliga medlen kan användas bättre. Revisionsrätten bidrar med mervärde i form av rapporter och uttalanden som bygger på oberoende analys- och granskningsåtgärder och som ger allmänheten en bild av genomförandet av EU:s budget och beslutsfattarna information för välgrundade beslut om styrningen, utformningen av politik och program och fördelningen av EU:s budget. Revisionsrätten ser till att de utvalda revisionsuppgifterna och särskilda rapporterna i) återspeglar risker avseende den ekonomiska förvaltningen, allmänintresset och revisionsrättens kapacitet att bidra med mervärde med hjälp av revision, ii) är inriktade på effektivitetsaspekter, bland annat specifika frågor av aktuellt allmänintresse, EU:s högnivåmål och övergripande politik. Revisionsrätten genomför just nu sin reformprocess för att genomföra strategin för och behandla iakttagelserna i Europaparlamentets rapport om revisionsrättens framtida roll. Genom reformen vill revisionsrätten i) bli en rörlig uppgiftsbaserad organisation som flexibelt styr sina resurser till de uppgifter där de bäst behövs, ii) rationalisera effektivitetsrevisionsprocessen så att rapporterna levereras snabbare, iii) effektivisera den årliga processen för finansiell revision och efterlevnadsrevision, iv) se till att publikationerna får största möjliga inverkan genom att genomföra en strategi för kommunikation och relationer med intressenter, v) återspegla de nyligen gjorda ändringarna av revisionsrättens ledningsstruktur, vi) förbättra sina personal- och it-system för att tillhandahålla den information som krävs för att genomföra rationella granskningsåtgärder i en rörlig uppgiftsbaserad organisation på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsrättens begäran om budgetanslag för 2016 följer helt kommissionens riktlinjer för beräkning av institutionernas administrativa utgifter för förslaget till budget för 2016 (1 ). Budgetförfarandet för 2016 kommer att äga rum inom ramen för de budgetbegränsningar som råder i många medlemsstater, och revisionsrätten anser därför att budgetdisciplin måste upprätthållas. För att leverera vad Europaparlamentet och rådet förväntar sig (2 ) i dessa svåra tider försöker revisionsrätten kontinuerligt utnyttja möjligheter att omfördela personal och andra resurser och att uppdatera sina arbetsmetoder och visar därigenom sin vilja att använda sina resurser på bästa möjliga sätt, uppnå besparingar och öka effektiviteten. Revisionsrätten arbetar för att sänka sina kostnader för administrativt stöd. Målet är att sänka kostnaderna utan att kärnverksamheten påverkas negativt och samtidigt behålla förmågan att attrahera och behålla högt kvalificerade anställda från hela Europa. (1 ) Meddelande Ares (2014) av den 19 december 2014, GD Budget, och skrivelse från Kristalina Georgieva (vice ordförande med ansvar för budget och personal vid Europeiska kommissionen) till ordföranden, ref. Ares (2015) av den 4 februari (2 ) Rådets slutsatser av den 17 februari 2015, Riktlinjer för budgeten 2016.

5 SV Förslag till allmän budget 2016 V/3 För att uppnå dessa resultat strävar revisionsrätten efter att rationalisera revisionsprocessen. När det gäller särskilda rapporter bör det leda till kortare produktionstider. När det gäller årsrapporten för 2015 vill revisionsrätten fokusera tydligare och spara resurser. Det bör noteras att revisionsrätten samtidigt åtar sig nya uppgifter relaterade till den gemensamma resolutionsmekanismen som kan komma att kräva ytterligare resurser i form av specifik kunskap och erfarenhet. Det görs därför ingen systematisk ökning i 2016 års budget för att kompensera för prisökningar, som kommissionen har uppskattat till 1,9 % för Luxemburg. Revisionsrätten kommer att hålla fast vid de stora besparingar som hittills har åstadkommits och sträva efter att göra nya besparingar Det totala belopp som revisionsrätten begär för budgeten 2016 innebär därigenom en sammanlagd ökning med 1,86 % jämfört med Ökningen beror på i) de extraordinära poster som nämns i punkt 3, och ii) de antaganden som görs om löner, vilka förklaras i punkt Total begäran om budgetanslag för 2016: (i euro) Förslag till budget 2016 Antagen budget 2015 Förändring i % Driftsbudget ,55 Extraordinära poster: Fastighetskostnader Teknisk uppgradering av K2 0 0 Kostnader i samband med att några ledamöters mandattid löper ut Reformen av revisionsrätten (IT-behov) Totalt extraordinära poster Total begäran om budgetanslag ,86 Med undantag för kostnaderna under Extraordinära poster beror den beräknade ändringen av driftsbudgeten på en ökning med 1,51 % i avdelning I som främst avser den beräknade justeringen av löner. Med beaktande av att prisökningarna i Luxemburg uppskattas till 1,9 % sker en reell minskning med 0,79 % i avdelning II. I detta dokument förklaras revisionsrättens inkomst- och utgiftsberäkning för 2016 och framför allt vad som är nytt i förhållande till den godkända budgeten för GENOMFÖRANDET AV REVISIONSSTRATEGIN FÖR Det främsta målet för revisionsrättens revisionsstrategi är att revisionsrätten ska bidra så mycket som möjligt till det offentliga ansvarsutkrävandet i EU. För att uppnå det målet prioriterar vi att rikta in revisionsrättens produkter på bättre ansvarsutkrävande i EU, genom att arbeta tillsammans med andra öka revisionsrättens bidrag till ansvarsutkrävandet i EU, fortsätta att utveckla revisionsrätten som professionellt revisionsorgan,

6 SV V/4 Förslag till allmän budget utnyttja revisionsrättens kunskaper, kompetens och expertis på bästa sätt, visa på revisionsrättens resultat och ansvarsutkrävande. Revisionsrätten är fast besluten att leverera relevanta produkter av hög kvalitet i rätt tid som hjälper till att förbättra det offentliga ansvarsutkrävandet i EU när det gäller de offentliga medel som satsas för att uppfylla EU:s mål. Under perioden kommer revisionsrätten att rikta in sina rapporter, yttranden och iakttagelser på behovet av att förbättra systemen för offentligt ansvarsutkrävande och offentlig revision, förbättra den ekonomiska förvaltningen och rapporteringen om genomförandet och effekterna av EU-budgeten, förbättra utformningen av EU:s politik och utgiftsprogram. Revisionsrättens strategi för tar hänsyn till den osäkra och föränderliga omvärld som revisionsrätten verkar i. Det är därför en prioritet för revisionsrätten att vara redo för den händelseutveckling som den kan förutse och att förbättra sin förmåga att snabbt och konsekvent reagera på det som är oförutsägbart. 2.1 Tillräckliga resurser för att möta kraven Minskning av antalet tjänster Enligt punkt 27 i Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning ska alla institutioner minska personalen med 5 % över fem år. Revisionsrätten har därför redan genomfört tre minskningar på 1 % (i budgetarna för 2013, 2014 och 2015) och kommer att ytterligare minska sin personal med 1 % under De 872 tjänster som godkändes för 2015 kommer därför att minskas med nio för Liksom 2015 kommer ytterligare en tjänst att föras över till kommissionen i enlighet med överenskommelsen mellan revisionsrätten och byrån för löneadministration och individuella ersättningar. Härigenom kommer revisionsrättens tjänsteförteckning för 2016 att innehålla totalt 862 tjänster Effekter på schablonavdraget Schablonavdraget har i budgetförslaget fastställts till 2,76 %, vilket motsvarar 23,5 lediga tjänster. Ytterligare ökningar skulle kunna äventyra revisionsrättens output till Europaparlamentet och rådet både kvantitativt och kvalitativt. 3. EXTRAORDINÄRA FRÅGOR 3.1 Mandattiden löper ut för några av revisionsrättens ledamöter Mandattiden för nio av revisionsrättens ledamöter löper ut den 6 maj Mandattiden för ytterligare en ledamot löper ut den 1 november Beloppet på euro i kapitel 10 motsvarar kostnaderna för att sju ledamöter lämnar institutionen och ersätts. 3.2 Reformen av revisionsrätten: uppgraderingar av it-system Den begäran om budgetanslag som hör samman med reformen av revisionsrätten ( euro) gäller anpassning av befintliga it-system (Assyst2, AMS, MR, Compass etc.) och planen för effektivisering av översättning. Den gäller även utarbetandet av nya system, såsom databaser över intressenter, rekommendationer och bedrägerifall.

7 SV Förslag till allmän budget 2016 V/5 Revisionsrättens dokumenthanteringssystem, kunskapsportalen och den interna sökfunktionen (kunskapsförvaltning) håller också på att vidareutvecklas. Flera viktiga it-arbetsplatsprojekt med koppling till reformen kommer också att genomföras, bland annat ett projekt för enhetlig kommunikation, nya rutiner för fjärråtkomst och en ny applikation för förvaltning av tjänsteresor. Driftskontinuitetsprojekten 2016 inbegriper bland annat en övergång till Windows 10 och Sharepoint 2013, installation av programvara för utbyte av uppgifter och eventuellt en flytt av datacentraler till nya värdtjänstanläggningar. 4. ÅTERKOMMANDE FRÅGOR 4.1 Personalfrågor Antaganden vid upprättandet av budgeten för ersättningar till ledamöterna och för löner och ersättningar till anställda I enlighet med instruktionerna från kommissionens generaldirektorat för budget ( 1 ) baseras budgeten för ersättningar till ledamöterna (kapitel 1 0), för löner och ersättningar till tjänstemän och tillfälligt anställda (kapitel 1 2) och löner och ersättningar till övrig personal (kapitel 1 4) på följande antaganden: Löner och ersättningar justeras med + 1,2 % för Löner och ersättningar justeras med + 1,8 % med verkan från den 1 juli Detta ska betalas för sex månader under Uppgraderingar av fasta och tillfälliga tjänster Uppgraderingen av tjänster för karriärutvecklingsändamål regleras av artikel 6 och av avsnitt B i bilaga I och av artikel 10 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, enligt vilka institutionerna måste se till att det finns tillräckliga befordringsmöjligheter för att man ska kunna uppnå fastställda procentuella andelar för varje lönegrad. För att detta krav ska kunna uppfyllas behövs 23 uppgraderingar 2016 enligt följande: Uppgradering från till Antal fasta tjänster Antal tillfälliga tjänster AD 9 till AD 10 6 AD 6 till AD 7 2 AST 9 till AST 10 1 AST 8 till AST 9 1 AST 7 till AST AST 6 till AST 7 1 AST 4 till AST 5 2 AST 2 till AST 3 7 Uppgraderingar totalt 17 6 Uppgraderingarna ger inte enskilda tjänstemän rättighet till befordran och innebär inte att institutionen är skyldig att bevilja befordringar. Beslut om befordran bygger i huvudsak på meriter, såsom föreskrivs i artikel 45 i tjänsteföreskrifterna Omvandlingar av fasta och tillfälliga tjänster Revisionsrätten har begärt att få omvandla två AST 5- och två AST 6-tjänster till AD 5-tjänster i linje med strävan att inrikta resurserna på kärnverksamheten och som en följd av policyn att rekrytera revisorer till AD-tjänstegruppen. Dessutom begär revisionsrätten att få omvandla flera AST-tjänster till den nyligen inrättade SC-tjänstegruppen eftersom sekreteraruppgifter gradvis förs över till denna tjänstegrupp. (1 ) Meddelande Ares (2014) av den 19 december 2014 från generaldirektören för GD budget till generalsekreterarna.

8 SV V/6 Förslag till allmän budget Uppgradering från till Antal fasta tjänster Antal tillfälliga tjänster AST 6 till AD 5 2 AST 5 till AD 5 2 AST 4 till SC 5 2 AST 2 till SC 3 1 AST 2 till SC 2 2 Omvandlingar totalt Utveckling av antalet externt anställda Behovet av specifik tillfällig sakkunskap gör att revisionsrättens planerade utgifter för kontraktsanställda och utstationerade nationella experter ökar med euro. Behoven hänger samman med revisionsrättens nya uppgifter när det gäller den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen, vilka kräver specifik kunskap och erfarenhet från banksektorn. Det kommer att krävas ytterligare resurser för att täcka revisionsrättens deltagande i internationellt samarbete, i synnerhet sådant som innebär internationell kontaktverksamhet, kommunikation och strategi vilket ordförandens direktorat ansvarar för. Utveckling när det gäller extern personal antal anställda och utgifter Europeiska revisionsrätten Budgeten för 2015 Beräkning för 2016 Typ av tjänst Anslag (euro) Antal heltidsekvivalenter (*) baserat på beviljade anslag Anslag (euro) Antal heltidsekvivalenter (*) baserat på beviljade anslag Kontraktsanställda ,00 57, ,00 61,25 Utstationerade nationella experter , ,00 14 Lokalt anställda ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt Inhyrd personal , ,00 1 Parlamentsassistenter ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt (*) Heltidsekvivalenter. 4.2 Utgifter för tjänsteresor Beräkningen av behovet av anslag för tjänsteresor (artikel 1 6 2) för det påföljande budgetåret görs tidigt under det föregående året (år n-1). Revisionsrätten antar dock sitt årliga arbetsprogram först i slutet av det året. När revisionsrätten utarbetar sitt budgetförslag har den endast resultatet av arbetet med det fleråriga arbetsprogram som görs i oktober år n-2 som grund för beräkningen av behovet. Problemet förvärras av det faktum att en stor del av utgifterna för tjänsteresor är direkt knutna till det årliga arbetsprogrammet och inte kan förutsägas utifrån tidigare års utgifter. Revisionsrättens rapporter bygger i hög grad på personalens tjänsteresor. För att undvika allvarliga störningar i arbetsprogrammet måste revisionsrätten se till att det finns tillräckligt mycket pengar, vilket resulterar i att anslagen vissa år underutnyttjas. Revisionsrätten vidtar alla åtgärder den kan för att se till att anslagen för tjänsteresor används med strängt iakttagande av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna. Revisionsrätten ber budgetmyndigheten ha förståelse för att anslagen eventuellt underutnyttjas. För sitt revisionsarbete och sin stödverksamhet 2016 föreslår revisionsrätten ett belopp på euro i budgeten för 2016.

9 SV Förslag till allmän budget 2016 V/7 5. UNDERLAG Följande bilagor bifogas som underlag för revisionsrättens begäran om budgetanslag för 2016: Bilaga 1: Översikt över personalpolitiken beträffande fast och tillfällig personal. Bilaga 2: Förklaringar till ökningar och minskningar i anslagen per budgetpost.

10 SV V/8 Förslag till allmän budget BILAGA 1 ÖVERSIKT ÖVER PERSONALPOLITIKEN BETRÄFFANDE FAST OCH TILLFÄLLIG PERSONAL I ENLIGHET MED ARTIKEL 38 I BUDGETFÖRORDNINGEN Revisionsrättens främsta mål är att utöva sin kärnverksamhet såsom den definieras i artikel 287 i EUF-fördraget. I detta syfte har revisionsrätten begärt och erhållit fasta och tillfälliga tjänster av Europaparlamentet och rådet. Revisionsrättens begäran om tjänster baseras på så korrekta bedömningar som möjligt av vilka resurser som minst krävs för att institutionen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt fördraget på ett sparsamt, effektivt och ändamålsenligt sätt och därigenom tillgodose rättmätiga förväntningar hos Europaparlamentet och rådet och andra som använder sig av revisionsrättens arbete. När revisionsrätten har fått de tjänster som den anser sig behöva försöker den rekrytera personer med lämpliga kvalifikationer och lämplig erfarenhet till tjänsterna, med hänsyn till de olika kulturella, språkliga och yrkesmässiga variationerna inom EU. Revisionsrättens personalpolitik innebär också att de personer som rekryteras får möjlighet att utvecklas under hela sin karriär för att de ska vara motiverade och uppmuntras att prestera goda resultat. Revisionsrätten ser över och förbättrar personalpolitiken med jämna mellanrum för att uppmuntra de anställda att prestera så bra som möjligt. Revisionsrätten har som mål att behålla en stor andel av sin personal under lång tid och att hjälpa anställda vars prestationer inte motsvarar den nivå som förväntas av dem att lösa sina problem. Revisionsrätten har haft svårt att rekrytera och behålla kvalificerad personal under senare år. För att lösa dessa problem och förhindra att de återkommer i framtiden har en rad åtgärder vidtagits, bland annat följande: a) Kompletterande fortbildning ges till nyanställda, och fortbildning och yrkeserfarenhet ingår i en kompetensutvecklingsplan som sträcker sig över hela karriären. b) Revisionsrätten ser noga till att försäkra sig om att karriärmöjligheterna inom revisionsrätten är minst lika bra som vid övriga institutioner, främst genom att vid behov uppgradera tjänster i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna. c) Ett system för personalbedömning har införts där arbetsprestationerna bedöms utifrån tydliga mål, inbegripet mål för kompetensutveckling. d) Uppmärksamhet ägnas arbetsmiljön och den sociala infrastrukturen i ett försök att motverka den så kallade Brysseleffekten, med vilket avses lägre levnadskostnader och bilden av en bättre livsstil för yngre personal i Bryssel än i Luxemburg. När anställda lämnar revisionsrätten för att fortsätta karriären vid en annan institution anser revisionsrätten att sådan rörlighet totalt sett kan innebära ett mervärde för EU:s ekonomiska förvaltning under förutsättning att personalomsättningen vid revisionsrätten är godtagbar.

11 Budgetpost Budgeten för 2015 BILAGA 2 Förklaringar till budgetposter med ökade anslag Förslag till budget för 2016 Ökning euro euro euro % Punkt Löner, ersättningar och pensioner , , ,00 0,86 Löneökningar Punkt Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst Förklaring , , ,00 630,56 Förlängning av mandatet för 7 (10) ledamöter Punkt Löner och ersättningar , , ,00 1,45 Löneökningar Punkt Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst , , ,00 9,85 Fler rekryteringar Punkt Övriga anställda , , ,00 5,94 Löneökningar och liten ökning av antalet kontraktsanställda Punkt Praktiktjänstgöring och personalutbyte , , ,00 39,21 Fler utstationerade nationella experter + 1 expert från EIB Punkt Övriga externa tjänster , , ,00 2,50 Mer inhyrd personal Punkt Externa tjänster inom språkområdet , , ,00 1,83 Högre kostnader för översättning Punkt Hälsovård , , ,00 0,96 Högre kostnader för analyser och farmaceutiska produkter Punkt Restauranger och matsalar , , ,00 9,09 Merkostnader för kontrakt om underhåll av köken Punkt Hyror , , ,00 5,63 Hyra för ett kontor i Strasbourg (EP) Punkt Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten , , ,00 50,00 Undersökningar för uppgradering av K2 och nya K SV Europeiska unionens officiella tidning L 705/9

12 Budgetpost Budgeten för 2015 Förslag till budget för 2016 Ökning euro euro euro % Punkt Energiförbrukning , , ,00 1,80 Större hyrda utrymmen Punkt Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara Punkt Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system Förklaring , , ,00 6,88 Ökning relaterad till reformen av revisionsrätten , , ,00 2,33 Ökning relaterad till reformen av revisionsrätten Punkt Teknisk utrustning och tekniska installationer , , ,00 53,60 Högre kostnader för underhåll och service i multimediekonferensrummet Punkt Fordon , , ,00 6,96 Fler km officiella tjänsteresor Punkt Rättskostnader , , ,00 80,00 Ökning baserad på tidigare anslagsutnyttjande Post Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning Punkt Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering , , ,00 43,57 Ökad användning av experter vid granskningsuppgifter , , ,00 4,84 Högre kostnader för arkivering Punkt Allmänna publikationer , , ,00 2,50 Högre kostnader för kommunikationsstrategi L 705/10 SV Europeiska unionens officiella tidning

13 Budgetpost Förklaringar till budgetposter med minskade anslag Budgeten för 2015 Förslag till budget för 2016 Minskning euro euro euro % Punkt Övergångsersättningar , , ,00 2,71 Färre mottagare Punkt Övertidsersättning , , ,00 4,62 Besparingar Punkt Fortbildning av personal , , ,00 3,47 Besparingar Punkt Tjänsteresor , , ,00 2,70 Besparingar Punkt Daghem , , ,00 4,21 Beräkningar gjorda av Europaparlamentet och kommissionen Punkt Utgifter vid byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar för handläggning av revisionsrättens personalärenden Förklaring , , ,00 16,67 Kostnad för servicenivåavtal Punkt Inredning av lokaler , , ,00 48,78 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Lokalvård och underhåll , , ,00 0,70 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Säkerhet och övervakning av byggnader , , ,00 2,10 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Övriga utgifter för byggnader , , ,00 13,46 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Telekommunikationer , , ,00 11,41 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Möbler , , ,00 11,76 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar , , ,00 14,29 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Porto och andra leveranskostnader , , ,00 14,00 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Sammanträden, kongresser och konferenser , , ,00 7,75 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Europeiska unionens officiella tidning , , ,00 36, SV Europeiska unionens officiella tidning L 705/11

14 V/12 SV Förslag till allmän budget INKOMSTER Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska unionens revisionsrätts utgifter för budgetåret 2016 Rubrik Belopp Utgifter Egna inkomster Bidrag

15 SV Förslag till allmän budget 2016 V/13 EGNA INKOMSTER AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda ,52 94, Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst p.m. p.m. 0, Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst ,01 99,01 KAPITEL 4 0 TOTALT ,53 95,24 KAPITEL Personalens avgifter till pensionssystemet ,22 93, Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter p.m. p.m , Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 TOTALT ,04 94,03 Avdelning 4 Totalt ,57 94,80

16 V/14 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår ,52 Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, , s. 8). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1) Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska personaldomstolens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1). Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram till den 15 december Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår ,01

17 SV Förslag till allmän budget 2016 V/15 KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG (forts.) (forts.) Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1). KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Personalens avgifter till pensionssystemet Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår ,22 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m ,82 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 4, och artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

18 V/16 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från försäljning av lös egendom (materiel) Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål (tidigare artikel 5 0 0) p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 0 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton p.m. p.m , Ränteinkomster som uppkommit genom förfinansiering p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 TOTALT p.m. p.m ,31 KAPITEL Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 5 TOTALT p.m. p.m. 0,

19 SV Förslag till allmän budget 2016 V/17 KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 7 TOTALT p.m. p.m ,53 KAPITEL Inkomster från hyresersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 8 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 5 Totalt p.m. p.m ,84

20 V/18 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM Inkomster från försäljning av lös egendom (materiel) Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av institutionens fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål (tidigare artikel 5 0 0) Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Denna artikel innefattar även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

17146/12 ADD 7 CH/ss 1 DG G II A

17146/12 ADD 7 CH/ss 1 DG G II A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2012 (5.12) (OR. en) 17146/12 ADD 7 FIN 990 ADDENDUM 7 TILL I/A-PUNKTSNOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna TJÄNSTEFÖRESKRIFTER I Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna INNEHÅLL AVDELNING I Allmänna bestämmelser... 1-10a...I - 4 AVDELNING II Tjänstemännens rättigheter och skyldigheter...

Läs mer

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) 15.12.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 160c.4 i

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning för finansiering, omstrukturering och privatisering av statligt ägda bolag som är förenlig med reglerna för statligt stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Analys av de potentiella besparingarna för EU:s budget om Europaparlamentet centraliserade sin verksamhet

Analys av de potentiella besparingarna för EU:s budget om Europaparlamentet centraliserade sin verksamhet ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2013 COM(2013) 615 final 2013/0306 (COD) C7-0263/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om penningmarknadsfonder (Text av betydelse för EES) {SWD(2013)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer