DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6."

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV

2 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges. Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster. Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

3 SV Förslag till allmän budget 2016 V/1 EUROPEISKA UNIONEN FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V

4 SV V/2 Förslag till allmän budget INLEDNING Som EU:s oberoende revisionsorgan har Europeiska revisionsrätten en unik roll när det gäller att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och främja ansvarsutkrävande och insyn. Revisionsrätten gör detta genom att i) identifiera risker avseende EU-medborgarnas ekonomiska intressen, ii) ge oberoende garantier om EU:s ekonomiska förvaltning, iii) ge de politiska beslutsfattarna råd om hur de offentliga medlen kan användas bättre. Revisionsrätten bidrar med mervärde i form av rapporter och uttalanden som bygger på oberoende analys- och granskningsåtgärder och som ger allmänheten en bild av genomförandet av EU:s budget och beslutsfattarna information för välgrundade beslut om styrningen, utformningen av politik och program och fördelningen av EU:s budget. Revisionsrätten ser till att de utvalda revisionsuppgifterna och särskilda rapporterna i) återspeglar risker avseende den ekonomiska förvaltningen, allmänintresset och revisionsrättens kapacitet att bidra med mervärde med hjälp av revision, ii) är inriktade på effektivitetsaspekter, bland annat specifika frågor av aktuellt allmänintresse, EU:s högnivåmål och övergripande politik. Revisionsrätten genomför just nu sin reformprocess för att genomföra strategin för och behandla iakttagelserna i Europaparlamentets rapport om revisionsrättens framtida roll. Genom reformen vill revisionsrätten i) bli en rörlig uppgiftsbaserad organisation som flexibelt styr sina resurser till de uppgifter där de bäst behövs, ii) rationalisera effektivitetsrevisionsprocessen så att rapporterna levereras snabbare, iii) effektivisera den årliga processen för finansiell revision och efterlevnadsrevision, iv) se till att publikationerna får största möjliga inverkan genom att genomföra en strategi för kommunikation och relationer med intressenter, v) återspegla de nyligen gjorda ändringarna av revisionsrättens ledningsstruktur, vi) förbättra sina personal- och it-system för att tillhandahålla den information som krävs för att genomföra rationella granskningsåtgärder i en rörlig uppgiftsbaserad organisation på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsrättens begäran om budgetanslag för 2016 följer helt kommissionens riktlinjer för beräkning av institutionernas administrativa utgifter för förslaget till budget för 2016 (1 ). Budgetförfarandet för 2016 kommer att äga rum inom ramen för de budgetbegränsningar som råder i många medlemsstater, och revisionsrätten anser därför att budgetdisciplin måste upprätthållas. För att leverera vad Europaparlamentet och rådet förväntar sig (2 ) i dessa svåra tider försöker revisionsrätten kontinuerligt utnyttja möjligheter att omfördela personal och andra resurser och att uppdatera sina arbetsmetoder och visar därigenom sin vilja att använda sina resurser på bästa möjliga sätt, uppnå besparingar och öka effektiviteten. Revisionsrätten arbetar för att sänka sina kostnader för administrativt stöd. Målet är att sänka kostnaderna utan att kärnverksamheten påverkas negativt och samtidigt behålla förmågan att attrahera och behålla högt kvalificerade anställda från hela Europa. (1 ) Meddelande Ares (2014) av den 19 december 2014, GD Budget, och skrivelse från Kristalina Georgieva (vice ordförande med ansvar för budget och personal vid Europeiska kommissionen) till ordföranden, ref. Ares (2015) av den 4 februari (2 ) Rådets slutsatser av den 17 februari 2015, Riktlinjer för budgeten 2016.

5 SV Förslag till allmän budget 2016 V/3 För att uppnå dessa resultat strävar revisionsrätten efter att rationalisera revisionsprocessen. När det gäller särskilda rapporter bör det leda till kortare produktionstider. När det gäller årsrapporten för 2015 vill revisionsrätten fokusera tydligare och spara resurser. Det bör noteras att revisionsrätten samtidigt åtar sig nya uppgifter relaterade till den gemensamma resolutionsmekanismen som kan komma att kräva ytterligare resurser i form av specifik kunskap och erfarenhet. Det görs därför ingen systematisk ökning i 2016 års budget för att kompensera för prisökningar, som kommissionen har uppskattat till 1,9 % för Luxemburg. Revisionsrätten kommer att hålla fast vid de stora besparingar som hittills har åstadkommits och sträva efter att göra nya besparingar Det totala belopp som revisionsrätten begär för budgeten 2016 innebär därigenom en sammanlagd ökning med 1,86 % jämfört med Ökningen beror på i) de extraordinära poster som nämns i punkt 3, och ii) de antaganden som görs om löner, vilka förklaras i punkt Total begäran om budgetanslag för 2016: (i euro) Förslag till budget 2016 Antagen budget 2015 Förändring i % Driftsbudget ,55 Extraordinära poster: Fastighetskostnader Teknisk uppgradering av K2 0 0 Kostnader i samband med att några ledamöters mandattid löper ut Reformen av revisionsrätten (IT-behov) Totalt extraordinära poster Total begäran om budgetanslag ,86 Med undantag för kostnaderna under Extraordinära poster beror den beräknade ändringen av driftsbudgeten på en ökning med 1,51 % i avdelning I som främst avser den beräknade justeringen av löner. Med beaktande av att prisökningarna i Luxemburg uppskattas till 1,9 % sker en reell minskning med 0,79 % i avdelning II. I detta dokument förklaras revisionsrättens inkomst- och utgiftsberäkning för 2016 och framför allt vad som är nytt i förhållande till den godkända budgeten för GENOMFÖRANDET AV REVISIONSSTRATEGIN FÖR Det främsta målet för revisionsrättens revisionsstrategi är att revisionsrätten ska bidra så mycket som möjligt till det offentliga ansvarsutkrävandet i EU. För att uppnå det målet prioriterar vi att rikta in revisionsrättens produkter på bättre ansvarsutkrävande i EU, genom att arbeta tillsammans med andra öka revisionsrättens bidrag till ansvarsutkrävandet i EU, fortsätta att utveckla revisionsrätten som professionellt revisionsorgan,

6 SV V/4 Förslag till allmän budget utnyttja revisionsrättens kunskaper, kompetens och expertis på bästa sätt, visa på revisionsrättens resultat och ansvarsutkrävande. Revisionsrätten är fast besluten att leverera relevanta produkter av hög kvalitet i rätt tid som hjälper till att förbättra det offentliga ansvarsutkrävandet i EU när det gäller de offentliga medel som satsas för att uppfylla EU:s mål. Under perioden kommer revisionsrätten att rikta in sina rapporter, yttranden och iakttagelser på behovet av att förbättra systemen för offentligt ansvarsutkrävande och offentlig revision, förbättra den ekonomiska förvaltningen och rapporteringen om genomförandet och effekterna av EU-budgeten, förbättra utformningen av EU:s politik och utgiftsprogram. Revisionsrättens strategi för tar hänsyn till den osäkra och föränderliga omvärld som revisionsrätten verkar i. Det är därför en prioritet för revisionsrätten att vara redo för den händelseutveckling som den kan förutse och att förbättra sin förmåga att snabbt och konsekvent reagera på det som är oförutsägbart. 2.1 Tillräckliga resurser för att möta kraven Minskning av antalet tjänster Enligt punkt 27 i Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning ska alla institutioner minska personalen med 5 % över fem år. Revisionsrätten har därför redan genomfört tre minskningar på 1 % (i budgetarna för 2013, 2014 och 2015) och kommer att ytterligare minska sin personal med 1 % under De 872 tjänster som godkändes för 2015 kommer därför att minskas med nio för Liksom 2015 kommer ytterligare en tjänst att föras över till kommissionen i enlighet med överenskommelsen mellan revisionsrätten och byrån för löneadministration och individuella ersättningar. Härigenom kommer revisionsrättens tjänsteförteckning för 2016 att innehålla totalt 862 tjänster Effekter på schablonavdraget Schablonavdraget har i budgetförslaget fastställts till 2,76 %, vilket motsvarar 23,5 lediga tjänster. Ytterligare ökningar skulle kunna äventyra revisionsrättens output till Europaparlamentet och rådet både kvantitativt och kvalitativt. 3. EXTRAORDINÄRA FRÅGOR 3.1 Mandattiden löper ut för några av revisionsrättens ledamöter Mandattiden för nio av revisionsrättens ledamöter löper ut den 6 maj Mandattiden för ytterligare en ledamot löper ut den 1 november Beloppet på euro i kapitel 10 motsvarar kostnaderna för att sju ledamöter lämnar institutionen och ersätts. 3.2 Reformen av revisionsrätten: uppgraderingar av it-system Den begäran om budgetanslag som hör samman med reformen av revisionsrätten ( euro) gäller anpassning av befintliga it-system (Assyst2, AMS, MR, Compass etc.) och planen för effektivisering av översättning. Den gäller även utarbetandet av nya system, såsom databaser över intressenter, rekommendationer och bedrägerifall.

7 SV Förslag till allmän budget 2016 V/5 Revisionsrättens dokumenthanteringssystem, kunskapsportalen och den interna sökfunktionen (kunskapsförvaltning) håller också på att vidareutvecklas. Flera viktiga it-arbetsplatsprojekt med koppling till reformen kommer också att genomföras, bland annat ett projekt för enhetlig kommunikation, nya rutiner för fjärråtkomst och en ny applikation för förvaltning av tjänsteresor. Driftskontinuitetsprojekten 2016 inbegriper bland annat en övergång till Windows 10 och Sharepoint 2013, installation av programvara för utbyte av uppgifter och eventuellt en flytt av datacentraler till nya värdtjänstanläggningar. 4. ÅTERKOMMANDE FRÅGOR 4.1 Personalfrågor Antaganden vid upprättandet av budgeten för ersättningar till ledamöterna och för löner och ersättningar till anställda I enlighet med instruktionerna från kommissionens generaldirektorat för budget ( 1 ) baseras budgeten för ersättningar till ledamöterna (kapitel 1 0), för löner och ersättningar till tjänstemän och tillfälligt anställda (kapitel 1 2) och löner och ersättningar till övrig personal (kapitel 1 4) på följande antaganden: Löner och ersättningar justeras med + 1,2 % för Löner och ersättningar justeras med + 1,8 % med verkan från den 1 juli Detta ska betalas för sex månader under Uppgraderingar av fasta och tillfälliga tjänster Uppgraderingen av tjänster för karriärutvecklingsändamål regleras av artikel 6 och av avsnitt B i bilaga I och av artikel 10 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, enligt vilka institutionerna måste se till att det finns tillräckliga befordringsmöjligheter för att man ska kunna uppnå fastställda procentuella andelar för varje lönegrad. För att detta krav ska kunna uppfyllas behövs 23 uppgraderingar 2016 enligt följande: Uppgradering från till Antal fasta tjänster Antal tillfälliga tjänster AD 9 till AD 10 6 AD 6 till AD 7 2 AST 9 till AST 10 1 AST 8 till AST 9 1 AST 7 till AST AST 6 till AST 7 1 AST 4 till AST 5 2 AST 2 till AST 3 7 Uppgraderingar totalt 17 6 Uppgraderingarna ger inte enskilda tjänstemän rättighet till befordran och innebär inte att institutionen är skyldig att bevilja befordringar. Beslut om befordran bygger i huvudsak på meriter, såsom föreskrivs i artikel 45 i tjänsteföreskrifterna Omvandlingar av fasta och tillfälliga tjänster Revisionsrätten har begärt att få omvandla två AST 5- och två AST 6-tjänster till AD 5-tjänster i linje med strävan att inrikta resurserna på kärnverksamheten och som en följd av policyn att rekrytera revisorer till AD-tjänstegruppen. Dessutom begär revisionsrätten att få omvandla flera AST-tjänster till den nyligen inrättade SC-tjänstegruppen eftersom sekreteraruppgifter gradvis förs över till denna tjänstegrupp. (1 ) Meddelande Ares (2014) av den 19 december 2014 från generaldirektören för GD budget till generalsekreterarna.

8 SV V/6 Förslag till allmän budget Uppgradering från till Antal fasta tjänster Antal tillfälliga tjänster AST 6 till AD 5 2 AST 5 till AD 5 2 AST 4 till SC 5 2 AST 2 till SC 3 1 AST 2 till SC 2 2 Omvandlingar totalt Utveckling av antalet externt anställda Behovet av specifik tillfällig sakkunskap gör att revisionsrättens planerade utgifter för kontraktsanställda och utstationerade nationella experter ökar med euro. Behoven hänger samman med revisionsrättens nya uppgifter när det gäller den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen, vilka kräver specifik kunskap och erfarenhet från banksektorn. Det kommer att krävas ytterligare resurser för att täcka revisionsrättens deltagande i internationellt samarbete, i synnerhet sådant som innebär internationell kontaktverksamhet, kommunikation och strategi vilket ordförandens direktorat ansvarar för. Utveckling när det gäller extern personal antal anställda och utgifter Europeiska revisionsrätten Budgeten för 2015 Beräkning för 2016 Typ av tjänst Anslag (euro) Antal heltidsekvivalenter (*) baserat på beviljade anslag Anslag (euro) Antal heltidsekvivalenter (*) baserat på beviljade anslag Kontraktsanställda ,00 57, ,00 61,25 Utstationerade nationella experter , ,00 14 Lokalt anställda ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt Inhyrd personal , ,00 1 Parlamentsassistenter ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt (*) Heltidsekvivalenter. 4.2 Utgifter för tjänsteresor Beräkningen av behovet av anslag för tjänsteresor (artikel 1 6 2) för det påföljande budgetåret görs tidigt under det föregående året (år n-1). Revisionsrätten antar dock sitt årliga arbetsprogram först i slutet av det året. När revisionsrätten utarbetar sitt budgetförslag har den endast resultatet av arbetet med det fleråriga arbetsprogram som görs i oktober år n-2 som grund för beräkningen av behovet. Problemet förvärras av det faktum att en stor del av utgifterna för tjänsteresor är direkt knutna till det årliga arbetsprogrammet och inte kan förutsägas utifrån tidigare års utgifter. Revisionsrättens rapporter bygger i hög grad på personalens tjänsteresor. För att undvika allvarliga störningar i arbetsprogrammet måste revisionsrätten se till att det finns tillräckligt mycket pengar, vilket resulterar i att anslagen vissa år underutnyttjas. Revisionsrätten vidtar alla åtgärder den kan för att se till att anslagen för tjänsteresor används med strängt iakttagande av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna. Revisionsrätten ber budgetmyndigheten ha förståelse för att anslagen eventuellt underutnyttjas. För sitt revisionsarbete och sin stödverksamhet 2016 föreslår revisionsrätten ett belopp på euro i budgeten för 2016.

9 SV Förslag till allmän budget 2016 V/7 5. UNDERLAG Följande bilagor bifogas som underlag för revisionsrättens begäran om budgetanslag för 2016: Bilaga 1: Översikt över personalpolitiken beträffande fast och tillfällig personal. Bilaga 2: Förklaringar till ökningar och minskningar i anslagen per budgetpost.

10 SV V/8 Förslag till allmän budget BILAGA 1 ÖVERSIKT ÖVER PERSONALPOLITIKEN BETRÄFFANDE FAST OCH TILLFÄLLIG PERSONAL I ENLIGHET MED ARTIKEL 38 I BUDGETFÖRORDNINGEN Revisionsrättens främsta mål är att utöva sin kärnverksamhet såsom den definieras i artikel 287 i EUF-fördraget. I detta syfte har revisionsrätten begärt och erhållit fasta och tillfälliga tjänster av Europaparlamentet och rådet. Revisionsrättens begäran om tjänster baseras på så korrekta bedömningar som möjligt av vilka resurser som minst krävs för att institutionen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt fördraget på ett sparsamt, effektivt och ändamålsenligt sätt och därigenom tillgodose rättmätiga förväntningar hos Europaparlamentet och rådet och andra som använder sig av revisionsrättens arbete. När revisionsrätten har fått de tjänster som den anser sig behöva försöker den rekrytera personer med lämpliga kvalifikationer och lämplig erfarenhet till tjänsterna, med hänsyn till de olika kulturella, språkliga och yrkesmässiga variationerna inom EU. Revisionsrättens personalpolitik innebär också att de personer som rekryteras får möjlighet att utvecklas under hela sin karriär för att de ska vara motiverade och uppmuntras att prestera goda resultat. Revisionsrätten ser över och förbättrar personalpolitiken med jämna mellanrum för att uppmuntra de anställda att prestera så bra som möjligt. Revisionsrätten har som mål att behålla en stor andel av sin personal under lång tid och att hjälpa anställda vars prestationer inte motsvarar den nivå som förväntas av dem att lösa sina problem. Revisionsrätten har haft svårt att rekrytera och behålla kvalificerad personal under senare år. För att lösa dessa problem och förhindra att de återkommer i framtiden har en rad åtgärder vidtagits, bland annat följande: a) Kompletterande fortbildning ges till nyanställda, och fortbildning och yrkeserfarenhet ingår i en kompetensutvecklingsplan som sträcker sig över hela karriären. b) Revisionsrätten ser noga till att försäkra sig om att karriärmöjligheterna inom revisionsrätten är minst lika bra som vid övriga institutioner, främst genom att vid behov uppgradera tjänster i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna. c) Ett system för personalbedömning har införts där arbetsprestationerna bedöms utifrån tydliga mål, inbegripet mål för kompetensutveckling. d) Uppmärksamhet ägnas arbetsmiljön och den sociala infrastrukturen i ett försök att motverka den så kallade Brysseleffekten, med vilket avses lägre levnadskostnader och bilden av en bättre livsstil för yngre personal i Bryssel än i Luxemburg. När anställda lämnar revisionsrätten för att fortsätta karriären vid en annan institution anser revisionsrätten att sådan rörlighet totalt sett kan innebära ett mervärde för EU:s ekonomiska förvaltning under förutsättning att personalomsättningen vid revisionsrätten är godtagbar.

11 Budgetpost Budgeten för 2015 BILAGA 2 Förklaringar till budgetposter med ökade anslag Förslag till budget för 2016 Ökning euro euro euro % Punkt Löner, ersättningar och pensioner , , ,00 0,86 Löneökningar Punkt Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst Förklaring , , ,00 630,56 Förlängning av mandatet för 7 (10) ledamöter Punkt Löner och ersättningar , , ,00 1,45 Löneökningar Punkt Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst , , ,00 9,85 Fler rekryteringar Punkt Övriga anställda , , ,00 5,94 Löneökningar och liten ökning av antalet kontraktsanställda Punkt Praktiktjänstgöring och personalutbyte , , ,00 39,21 Fler utstationerade nationella experter + 1 expert från EIB Punkt Övriga externa tjänster , , ,00 2,50 Mer inhyrd personal Punkt Externa tjänster inom språkområdet , , ,00 1,83 Högre kostnader för översättning Punkt Hälsovård , , ,00 0,96 Högre kostnader för analyser och farmaceutiska produkter Punkt Restauranger och matsalar , , ,00 9,09 Merkostnader för kontrakt om underhåll av köken Punkt Hyror , , ,00 5,63 Hyra för ett kontor i Strasbourg (EP) Punkt Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten , , ,00 50,00 Undersökningar för uppgradering av K2 och nya K SV Europeiska unionens officiella tidning L 705/9

12 Budgetpost Budgeten för 2015 Förslag till budget för 2016 Ökning euro euro euro % Punkt Energiförbrukning , , ,00 1,80 Större hyrda utrymmen Punkt Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara Punkt Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system Förklaring , , ,00 6,88 Ökning relaterad till reformen av revisionsrätten , , ,00 2,33 Ökning relaterad till reformen av revisionsrätten Punkt Teknisk utrustning och tekniska installationer , , ,00 53,60 Högre kostnader för underhåll och service i multimediekonferensrummet Punkt Fordon , , ,00 6,96 Fler km officiella tjänsteresor Punkt Rättskostnader , , ,00 80,00 Ökning baserad på tidigare anslagsutnyttjande Post Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning Punkt Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering , , ,00 43,57 Ökad användning av experter vid granskningsuppgifter , , ,00 4,84 Högre kostnader för arkivering Punkt Allmänna publikationer , , ,00 2,50 Högre kostnader för kommunikationsstrategi L 705/10 SV Europeiska unionens officiella tidning

13 Budgetpost Förklaringar till budgetposter med minskade anslag Budgeten för 2015 Förslag till budget för 2016 Minskning euro euro euro % Punkt Övergångsersättningar , , ,00 2,71 Färre mottagare Punkt Övertidsersättning , , ,00 4,62 Besparingar Punkt Fortbildning av personal , , ,00 3,47 Besparingar Punkt Tjänsteresor , , ,00 2,70 Besparingar Punkt Daghem , , ,00 4,21 Beräkningar gjorda av Europaparlamentet och kommissionen Punkt Utgifter vid byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar för handläggning av revisionsrättens personalärenden Förklaring , , ,00 16,67 Kostnad för servicenivåavtal Punkt Inredning av lokaler , , ,00 48,78 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Lokalvård och underhåll , , ,00 0,70 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Säkerhet och övervakning av byggnader , , ,00 2,10 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Övriga utgifter för byggnader , , ,00 13,46 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Telekommunikationer , , ,00 11,41 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Möbler , , ,00 11,76 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar , , ,00 14,29 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Porto och andra leveranskostnader , , ,00 14,00 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Sammanträden, kongresser och konferenser , , ,00 7,75 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Europeiska unionens officiella tidning , , ,00 36, SV Europeiska unionens officiella tidning L 705/11

14 V/12 SV Förslag till allmän budget INKOMSTER Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska unionens revisionsrätts utgifter för budgetåret 2016 Rubrik Belopp Utgifter Egna inkomster Bidrag

15 SV Förslag till allmän budget 2016 V/13 EGNA INKOMSTER AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda ,52 94, Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst p.m. p.m. 0, Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst ,01 99,01 KAPITEL 4 0 TOTALT ,53 95,24 KAPITEL Personalens avgifter till pensionssystemet ,22 93, Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter p.m. p.m , Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 TOTALT ,04 94,03 Avdelning 4 Totalt ,57 94,80

16 V/14 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår ,52 Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, , s. 8). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1) Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska personaldomstolens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1). Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram till den 15 december Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår ,01

17 SV Förslag till allmän budget 2016 V/15 KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG (forts.) (forts.) Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1). KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Personalens avgifter till pensionssystemet Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår ,22 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m ,82 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 4, och artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

18 V/16 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från försäljning av lös egendom (materiel) Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål (tidigare artikel 5 0 0) p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 0 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton p.m. p.m , Ränteinkomster som uppkommit genom förfinansiering p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 TOTALT p.m. p.m ,31 KAPITEL Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 5 TOTALT p.m. p.m. 0,

19 SV Förslag till allmän budget 2016 V/17 KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 7 TOTALT p.m. p.m ,53 KAPITEL Inkomster från hyresersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 8 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 5 Totalt p.m. p.m ,84

20 V/18 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM Inkomster från försäljning av lös egendom (materiel) Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av institutionens fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål (tidigare artikel 5 0 0) Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Denna artikel innefattar även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik Budget 2015 Budget 2014 Genomförande 2013 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 148 434 066 154 783 464

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 AVSNITT II SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 AVSNITT VI SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 AVSNITT I PARLAMENTET SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro

Läs mer

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 11 441 657 10 862 036 11 763 957,00

Läs mer

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS

Läs mer

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 7 864 731 7 926 695 7 106 575,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS

Läs mer

17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A

17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 december 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 ADDENDUM TILL NOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté/rådet Ärende:

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 AVSNITT VII SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 AVSNITT X SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005

PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005 15.6.2004 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNA (EG, EURATOM) PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005 VOLYM 4 AVSNITT

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 CT/CA-002/2015/01SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2015 IV.

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 CT/CA-027/2015SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 FÖLJENOT från: inkom den: 2 december till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.11.2008 KOM(2008) 786 slutlig (SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret med centrumets svar

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret med centrumets svar Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2016 med centrumets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell...

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell... 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/65 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 samt genomförandeorganets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010 Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged 1 INKOMSTER

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 juni 2010 (OR. en) 2009/0162 (COD) PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 CODEC 461 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018.

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018. Europeiska unionens råd Bryssel den 17 januari 2018 (OR. en) 5323/18 FIN 46 FÖLJENOT från: inkom den: 15 januari 2018 till: Günther OETTINGER, ledamot av Europeiska kommissionen Marinela PETROVA, ordförande

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 02/2016 MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 4002 Reserver

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK (2001) 1789 SLUTLIG Bryssel den 7.11.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL A ANSLAGSÖVERFÖRING A.II.1/2001 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010. PUNKT Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010. PUNKT Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 29/10/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 27, 30 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 3001

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Europols pensionsfond för budgetåret 2013

Rapport om årsredovisningen för Europols pensionsfond för budgetåret 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 med byråns svar (2016/C 449/40)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 med byråns svar (2016/C 449/40) C 449/214 SV Europeiska unionens officiella tidning 1.12.2016 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 med byråns svar (2016/C 449/40) INLEDNING 1. Europeiska byrån

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 17 mars 2010 (25.3) (OR. en) 7485/10 SIRIS 41 COMIX 210

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 17 mars 2010 (25.3) (OR. en) 7485/10 SIRIS 41 COMIX 210 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 mars 2010 (25.3) (OR. en) 7485/10 SIRIS 41 COMIX 210 I/A-PUNKTSNOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/medlemsstaterna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer