DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6."

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV

2 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges. Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster. Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

3 SV Förslag till allmän budget 2016 V/1 EUROPEISKA UNIONEN FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V

4 SV V/2 Förslag till allmän budget INLEDNING Som EU:s oberoende revisionsorgan har Europeiska revisionsrätten en unik roll när det gäller att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och främja ansvarsutkrävande och insyn. Revisionsrätten gör detta genom att i) identifiera risker avseende EU-medborgarnas ekonomiska intressen, ii) ge oberoende garantier om EU:s ekonomiska förvaltning, iii) ge de politiska beslutsfattarna råd om hur de offentliga medlen kan användas bättre. Revisionsrätten bidrar med mervärde i form av rapporter och uttalanden som bygger på oberoende analys- och granskningsåtgärder och som ger allmänheten en bild av genomförandet av EU:s budget och beslutsfattarna information för välgrundade beslut om styrningen, utformningen av politik och program och fördelningen av EU:s budget. Revisionsrätten ser till att de utvalda revisionsuppgifterna och särskilda rapporterna i) återspeglar risker avseende den ekonomiska förvaltningen, allmänintresset och revisionsrättens kapacitet att bidra med mervärde med hjälp av revision, ii) är inriktade på effektivitetsaspekter, bland annat specifika frågor av aktuellt allmänintresse, EU:s högnivåmål och övergripande politik. Revisionsrätten genomför just nu sin reformprocess för att genomföra strategin för och behandla iakttagelserna i Europaparlamentets rapport om revisionsrättens framtida roll. Genom reformen vill revisionsrätten i) bli en rörlig uppgiftsbaserad organisation som flexibelt styr sina resurser till de uppgifter där de bäst behövs, ii) rationalisera effektivitetsrevisionsprocessen så att rapporterna levereras snabbare, iii) effektivisera den årliga processen för finansiell revision och efterlevnadsrevision, iv) se till att publikationerna får största möjliga inverkan genom att genomföra en strategi för kommunikation och relationer med intressenter, v) återspegla de nyligen gjorda ändringarna av revisionsrättens ledningsstruktur, vi) förbättra sina personal- och it-system för att tillhandahålla den information som krävs för att genomföra rationella granskningsåtgärder i en rörlig uppgiftsbaserad organisation på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsrättens begäran om budgetanslag för 2016 följer helt kommissionens riktlinjer för beräkning av institutionernas administrativa utgifter för förslaget till budget för 2016 (1 ). Budgetförfarandet för 2016 kommer att äga rum inom ramen för de budgetbegränsningar som råder i många medlemsstater, och revisionsrätten anser därför att budgetdisciplin måste upprätthållas. För att leverera vad Europaparlamentet och rådet förväntar sig (2 ) i dessa svåra tider försöker revisionsrätten kontinuerligt utnyttja möjligheter att omfördela personal och andra resurser och att uppdatera sina arbetsmetoder och visar därigenom sin vilja att använda sina resurser på bästa möjliga sätt, uppnå besparingar och öka effektiviteten. Revisionsrätten arbetar för att sänka sina kostnader för administrativt stöd. Målet är att sänka kostnaderna utan att kärnverksamheten påverkas negativt och samtidigt behålla förmågan att attrahera och behålla högt kvalificerade anställda från hela Europa. (1 ) Meddelande Ares (2014) av den 19 december 2014, GD Budget, och skrivelse från Kristalina Georgieva (vice ordförande med ansvar för budget och personal vid Europeiska kommissionen) till ordföranden, ref. Ares (2015) av den 4 februari (2 ) Rådets slutsatser av den 17 februari 2015, Riktlinjer för budgeten 2016.

5 SV Förslag till allmän budget 2016 V/3 För att uppnå dessa resultat strävar revisionsrätten efter att rationalisera revisionsprocessen. När det gäller särskilda rapporter bör det leda till kortare produktionstider. När det gäller årsrapporten för 2015 vill revisionsrätten fokusera tydligare och spara resurser. Det bör noteras att revisionsrätten samtidigt åtar sig nya uppgifter relaterade till den gemensamma resolutionsmekanismen som kan komma att kräva ytterligare resurser i form av specifik kunskap och erfarenhet. Det görs därför ingen systematisk ökning i 2016 års budget för att kompensera för prisökningar, som kommissionen har uppskattat till 1,9 % för Luxemburg. Revisionsrätten kommer att hålla fast vid de stora besparingar som hittills har åstadkommits och sträva efter att göra nya besparingar Det totala belopp som revisionsrätten begär för budgeten 2016 innebär därigenom en sammanlagd ökning med 1,86 % jämfört med Ökningen beror på i) de extraordinära poster som nämns i punkt 3, och ii) de antaganden som görs om löner, vilka förklaras i punkt Total begäran om budgetanslag för 2016: (i euro) Förslag till budget 2016 Antagen budget 2015 Förändring i % Driftsbudget ,55 Extraordinära poster: Fastighetskostnader Teknisk uppgradering av K2 0 0 Kostnader i samband med att några ledamöters mandattid löper ut Reformen av revisionsrätten (IT-behov) Totalt extraordinära poster Total begäran om budgetanslag ,86 Med undantag för kostnaderna under Extraordinära poster beror den beräknade ändringen av driftsbudgeten på en ökning med 1,51 % i avdelning I som främst avser den beräknade justeringen av löner. Med beaktande av att prisökningarna i Luxemburg uppskattas till 1,9 % sker en reell minskning med 0,79 % i avdelning II. I detta dokument förklaras revisionsrättens inkomst- och utgiftsberäkning för 2016 och framför allt vad som är nytt i förhållande till den godkända budgeten för GENOMFÖRANDET AV REVISIONSSTRATEGIN FÖR Det främsta målet för revisionsrättens revisionsstrategi är att revisionsrätten ska bidra så mycket som möjligt till det offentliga ansvarsutkrävandet i EU. För att uppnå det målet prioriterar vi att rikta in revisionsrättens produkter på bättre ansvarsutkrävande i EU, genom att arbeta tillsammans med andra öka revisionsrättens bidrag till ansvarsutkrävandet i EU, fortsätta att utveckla revisionsrätten som professionellt revisionsorgan,

6 SV V/4 Förslag till allmän budget utnyttja revisionsrättens kunskaper, kompetens och expertis på bästa sätt, visa på revisionsrättens resultat och ansvarsutkrävande. Revisionsrätten är fast besluten att leverera relevanta produkter av hög kvalitet i rätt tid som hjälper till att förbättra det offentliga ansvarsutkrävandet i EU när det gäller de offentliga medel som satsas för att uppfylla EU:s mål. Under perioden kommer revisionsrätten att rikta in sina rapporter, yttranden och iakttagelser på behovet av att förbättra systemen för offentligt ansvarsutkrävande och offentlig revision, förbättra den ekonomiska förvaltningen och rapporteringen om genomförandet och effekterna av EU-budgeten, förbättra utformningen av EU:s politik och utgiftsprogram. Revisionsrättens strategi för tar hänsyn till den osäkra och föränderliga omvärld som revisionsrätten verkar i. Det är därför en prioritet för revisionsrätten att vara redo för den händelseutveckling som den kan förutse och att förbättra sin förmåga att snabbt och konsekvent reagera på det som är oförutsägbart. 2.1 Tillräckliga resurser för att möta kraven Minskning av antalet tjänster Enligt punkt 27 i Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning ska alla institutioner minska personalen med 5 % över fem år. Revisionsrätten har därför redan genomfört tre minskningar på 1 % (i budgetarna för 2013, 2014 och 2015) och kommer att ytterligare minska sin personal med 1 % under De 872 tjänster som godkändes för 2015 kommer därför att minskas med nio för Liksom 2015 kommer ytterligare en tjänst att föras över till kommissionen i enlighet med överenskommelsen mellan revisionsrätten och byrån för löneadministration och individuella ersättningar. Härigenom kommer revisionsrättens tjänsteförteckning för 2016 att innehålla totalt 862 tjänster Effekter på schablonavdraget Schablonavdraget har i budgetförslaget fastställts till 2,76 %, vilket motsvarar 23,5 lediga tjänster. Ytterligare ökningar skulle kunna äventyra revisionsrättens output till Europaparlamentet och rådet både kvantitativt och kvalitativt. 3. EXTRAORDINÄRA FRÅGOR 3.1 Mandattiden löper ut för några av revisionsrättens ledamöter Mandattiden för nio av revisionsrättens ledamöter löper ut den 6 maj Mandattiden för ytterligare en ledamot löper ut den 1 november Beloppet på euro i kapitel 10 motsvarar kostnaderna för att sju ledamöter lämnar institutionen och ersätts. 3.2 Reformen av revisionsrätten: uppgraderingar av it-system Den begäran om budgetanslag som hör samman med reformen av revisionsrätten ( euro) gäller anpassning av befintliga it-system (Assyst2, AMS, MR, Compass etc.) och planen för effektivisering av översättning. Den gäller även utarbetandet av nya system, såsom databaser över intressenter, rekommendationer och bedrägerifall.

7 SV Förslag till allmän budget 2016 V/5 Revisionsrättens dokumenthanteringssystem, kunskapsportalen och den interna sökfunktionen (kunskapsförvaltning) håller också på att vidareutvecklas. Flera viktiga it-arbetsplatsprojekt med koppling till reformen kommer också att genomföras, bland annat ett projekt för enhetlig kommunikation, nya rutiner för fjärråtkomst och en ny applikation för förvaltning av tjänsteresor. Driftskontinuitetsprojekten 2016 inbegriper bland annat en övergång till Windows 10 och Sharepoint 2013, installation av programvara för utbyte av uppgifter och eventuellt en flytt av datacentraler till nya värdtjänstanläggningar. 4. ÅTERKOMMANDE FRÅGOR 4.1 Personalfrågor Antaganden vid upprättandet av budgeten för ersättningar till ledamöterna och för löner och ersättningar till anställda I enlighet med instruktionerna från kommissionens generaldirektorat för budget ( 1 ) baseras budgeten för ersättningar till ledamöterna (kapitel 1 0), för löner och ersättningar till tjänstemän och tillfälligt anställda (kapitel 1 2) och löner och ersättningar till övrig personal (kapitel 1 4) på följande antaganden: Löner och ersättningar justeras med + 1,2 % för Löner och ersättningar justeras med + 1,8 % med verkan från den 1 juli Detta ska betalas för sex månader under Uppgraderingar av fasta och tillfälliga tjänster Uppgraderingen av tjänster för karriärutvecklingsändamål regleras av artikel 6 och av avsnitt B i bilaga I och av artikel 10 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, enligt vilka institutionerna måste se till att det finns tillräckliga befordringsmöjligheter för att man ska kunna uppnå fastställda procentuella andelar för varje lönegrad. För att detta krav ska kunna uppfyllas behövs 23 uppgraderingar 2016 enligt följande: Uppgradering från till Antal fasta tjänster Antal tillfälliga tjänster AD 9 till AD 10 6 AD 6 till AD 7 2 AST 9 till AST 10 1 AST 8 till AST 9 1 AST 7 till AST AST 6 till AST 7 1 AST 4 till AST 5 2 AST 2 till AST 3 7 Uppgraderingar totalt 17 6 Uppgraderingarna ger inte enskilda tjänstemän rättighet till befordran och innebär inte att institutionen är skyldig att bevilja befordringar. Beslut om befordran bygger i huvudsak på meriter, såsom föreskrivs i artikel 45 i tjänsteföreskrifterna Omvandlingar av fasta och tillfälliga tjänster Revisionsrätten har begärt att få omvandla två AST 5- och två AST 6-tjänster till AD 5-tjänster i linje med strävan att inrikta resurserna på kärnverksamheten och som en följd av policyn att rekrytera revisorer till AD-tjänstegruppen. Dessutom begär revisionsrätten att få omvandla flera AST-tjänster till den nyligen inrättade SC-tjänstegruppen eftersom sekreteraruppgifter gradvis förs över till denna tjänstegrupp. (1 ) Meddelande Ares (2014) av den 19 december 2014 från generaldirektören för GD budget till generalsekreterarna.

8 SV V/6 Förslag till allmän budget Uppgradering från till Antal fasta tjänster Antal tillfälliga tjänster AST 6 till AD 5 2 AST 5 till AD 5 2 AST 4 till SC 5 2 AST 2 till SC 3 1 AST 2 till SC 2 2 Omvandlingar totalt Utveckling av antalet externt anställda Behovet av specifik tillfällig sakkunskap gör att revisionsrättens planerade utgifter för kontraktsanställda och utstationerade nationella experter ökar med euro. Behoven hänger samman med revisionsrättens nya uppgifter när det gäller den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen, vilka kräver specifik kunskap och erfarenhet från banksektorn. Det kommer att krävas ytterligare resurser för att täcka revisionsrättens deltagande i internationellt samarbete, i synnerhet sådant som innebär internationell kontaktverksamhet, kommunikation och strategi vilket ordförandens direktorat ansvarar för. Utveckling när det gäller extern personal antal anställda och utgifter Europeiska revisionsrätten Budgeten för 2015 Beräkning för 2016 Typ av tjänst Anslag (euro) Antal heltidsekvivalenter (*) baserat på beviljade anslag Anslag (euro) Antal heltidsekvivalenter (*) baserat på beviljade anslag Kontraktsanställda ,00 57, ,00 61,25 Utstationerade nationella experter , ,00 14 Lokalt anställda ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt Inhyrd personal , ,00 1 Parlamentsassistenter ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt (*) Heltidsekvivalenter. 4.2 Utgifter för tjänsteresor Beräkningen av behovet av anslag för tjänsteresor (artikel 1 6 2) för det påföljande budgetåret görs tidigt under det föregående året (år n-1). Revisionsrätten antar dock sitt årliga arbetsprogram först i slutet av det året. När revisionsrätten utarbetar sitt budgetförslag har den endast resultatet av arbetet med det fleråriga arbetsprogram som görs i oktober år n-2 som grund för beräkningen av behovet. Problemet förvärras av det faktum att en stor del av utgifterna för tjänsteresor är direkt knutna till det årliga arbetsprogrammet och inte kan förutsägas utifrån tidigare års utgifter. Revisionsrättens rapporter bygger i hög grad på personalens tjänsteresor. För att undvika allvarliga störningar i arbetsprogrammet måste revisionsrätten se till att det finns tillräckligt mycket pengar, vilket resulterar i att anslagen vissa år underutnyttjas. Revisionsrätten vidtar alla åtgärder den kan för att se till att anslagen för tjänsteresor används med strängt iakttagande av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna. Revisionsrätten ber budgetmyndigheten ha förståelse för att anslagen eventuellt underutnyttjas. För sitt revisionsarbete och sin stödverksamhet 2016 föreslår revisionsrätten ett belopp på euro i budgeten för 2016.

9 SV Förslag till allmän budget 2016 V/7 5. UNDERLAG Följande bilagor bifogas som underlag för revisionsrättens begäran om budgetanslag för 2016: Bilaga 1: Översikt över personalpolitiken beträffande fast och tillfällig personal. Bilaga 2: Förklaringar till ökningar och minskningar i anslagen per budgetpost.

10 SV V/8 Förslag till allmän budget BILAGA 1 ÖVERSIKT ÖVER PERSONALPOLITIKEN BETRÄFFANDE FAST OCH TILLFÄLLIG PERSONAL I ENLIGHET MED ARTIKEL 38 I BUDGETFÖRORDNINGEN Revisionsrättens främsta mål är att utöva sin kärnverksamhet såsom den definieras i artikel 287 i EUF-fördraget. I detta syfte har revisionsrätten begärt och erhållit fasta och tillfälliga tjänster av Europaparlamentet och rådet. Revisionsrättens begäran om tjänster baseras på så korrekta bedömningar som möjligt av vilka resurser som minst krävs för att institutionen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt fördraget på ett sparsamt, effektivt och ändamålsenligt sätt och därigenom tillgodose rättmätiga förväntningar hos Europaparlamentet och rådet och andra som använder sig av revisionsrättens arbete. När revisionsrätten har fått de tjänster som den anser sig behöva försöker den rekrytera personer med lämpliga kvalifikationer och lämplig erfarenhet till tjänsterna, med hänsyn till de olika kulturella, språkliga och yrkesmässiga variationerna inom EU. Revisionsrättens personalpolitik innebär också att de personer som rekryteras får möjlighet att utvecklas under hela sin karriär för att de ska vara motiverade och uppmuntras att prestera goda resultat. Revisionsrätten ser över och förbättrar personalpolitiken med jämna mellanrum för att uppmuntra de anställda att prestera så bra som möjligt. Revisionsrätten har som mål att behålla en stor andel av sin personal under lång tid och att hjälpa anställda vars prestationer inte motsvarar den nivå som förväntas av dem att lösa sina problem. Revisionsrätten har haft svårt att rekrytera och behålla kvalificerad personal under senare år. För att lösa dessa problem och förhindra att de återkommer i framtiden har en rad åtgärder vidtagits, bland annat följande: a) Kompletterande fortbildning ges till nyanställda, och fortbildning och yrkeserfarenhet ingår i en kompetensutvecklingsplan som sträcker sig över hela karriären. b) Revisionsrätten ser noga till att försäkra sig om att karriärmöjligheterna inom revisionsrätten är minst lika bra som vid övriga institutioner, främst genom att vid behov uppgradera tjänster i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna. c) Ett system för personalbedömning har införts där arbetsprestationerna bedöms utifrån tydliga mål, inbegripet mål för kompetensutveckling. d) Uppmärksamhet ägnas arbetsmiljön och den sociala infrastrukturen i ett försök att motverka den så kallade Brysseleffekten, med vilket avses lägre levnadskostnader och bilden av en bättre livsstil för yngre personal i Bryssel än i Luxemburg. När anställda lämnar revisionsrätten för att fortsätta karriären vid en annan institution anser revisionsrätten att sådan rörlighet totalt sett kan innebära ett mervärde för EU:s ekonomiska förvaltning under förutsättning att personalomsättningen vid revisionsrätten är godtagbar.

11 Budgetpost Budgeten för 2015 BILAGA 2 Förklaringar till budgetposter med ökade anslag Förslag till budget för 2016 Ökning euro euro euro % Punkt Löner, ersättningar och pensioner , , ,00 0,86 Löneökningar Punkt Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst Förklaring , , ,00 630,56 Förlängning av mandatet för 7 (10) ledamöter Punkt Löner och ersättningar , , ,00 1,45 Löneökningar Punkt Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst , , ,00 9,85 Fler rekryteringar Punkt Övriga anställda , , ,00 5,94 Löneökningar och liten ökning av antalet kontraktsanställda Punkt Praktiktjänstgöring och personalutbyte , , ,00 39,21 Fler utstationerade nationella experter + 1 expert från EIB Punkt Övriga externa tjänster , , ,00 2,50 Mer inhyrd personal Punkt Externa tjänster inom språkområdet , , ,00 1,83 Högre kostnader för översättning Punkt Hälsovård , , ,00 0,96 Högre kostnader för analyser och farmaceutiska produkter Punkt Restauranger och matsalar , , ,00 9,09 Merkostnader för kontrakt om underhåll av köken Punkt Hyror , , ,00 5,63 Hyra för ett kontor i Strasbourg (EP) Punkt Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten , , ,00 50,00 Undersökningar för uppgradering av K2 och nya K SV Europeiska unionens officiella tidning L 705/9

12 Budgetpost Budgeten för 2015 Förslag till budget för 2016 Ökning euro euro euro % Punkt Energiförbrukning , , ,00 1,80 Större hyrda utrymmen Punkt Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara Punkt Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system Förklaring , , ,00 6,88 Ökning relaterad till reformen av revisionsrätten , , ,00 2,33 Ökning relaterad till reformen av revisionsrätten Punkt Teknisk utrustning och tekniska installationer , , ,00 53,60 Högre kostnader för underhåll och service i multimediekonferensrummet Punkt Fordon , , ,00 6,96 Fler km officiella tjänsteresor Punkt Rättskostnader , , ,00 80,00 Ökning baserad på tidigare anslagsutnyttjande Post Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning Punkt Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering , , ,00 43,57 Ökad användning av experter vid granskningsuppgifter , , ,00 4,84 Högre kostnader för arkivering Punkt Allmänna publikationer , , ,00 2,50 Högre kostnader för kommunikationsstrategi L 705/10 SV Europeiska unionens officiella tidning

13 Budgetpost Förklaringar till budgetposter med minskade anslag Budgeten för 2015 Förslag till budget för 2016 Minskning euro euro euro % Punkt Övergångsersättningar , , ,00 2,71 Färre mottagare Punkt Övertidsersättning , , ,00 4,62 Besparingar Punkt Fortbildning av personal , , ,00 3,47 Besparingar Punkt Tjänsteresor , , ,00 2,70 Besparingar Punkt Daghem , , ,00 4,21 Beräkningar gjorda av Europaparlamentet och kommissionen Punkt Utgifter vid byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar för handläggning av revisionsrättens personalärenden Förklaring , , ,00 16,67 Kostnad för servicenivåavtal Punkt Inredning av lokaler , , ,00 48,78 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Lokalvård och underhåll , , ,00 0,70 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Säkerhet och övervakning av byggnader , , ,00 2,10 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Övriga utgifter för byggnader , , ,00 13,46 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Telekommunikationer , , ,00 11,41 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Möbler , , ,00 11,76 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar , , ,00 14,29 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Porto och andra leveranskostnader , , ,00 14,00 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Sammanträden, kongresser och konferenser , , ,00 7,75 Besparingar till följd av ansträngningarna att sänka kostnaderna för administrativt stöd Punkt Europeiska unionens officiella tidning , , ,00 36, SV Europeiska unionens officiella tidning L 705/11

14 V/12 SV Förslag till allmän budget INKOMSTER Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska unionens revisionsrätts utgifter för budgetåret 2016 Rubrik Belopp Utgifter Egna inkomster Bidrag

15 SV Förslag till allmän budget 2016 V/13 EGNA INKOMSTER AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda ,52 94, Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst p.m. p.m. 0, Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst ,01 99,01 KAPITEL 4 0 TOTALT ,53 95,24 KAPITEL Personalens avgifter till pensionssystemet ,22 93, Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter p.m. p.m , Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 TOTALT ,04 94,03 Avdelning 4 Totalt ,57 94,80

16 V/14 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår ,52 Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, , s. 8). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1) Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska personaldomstolens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, , s. 1). Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1). Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram till den 15 december Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår ,01

17 SV Förslag till allmän budget 2016 V/15 KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG (forts.) (forts.) Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, , s. 1). KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Personalens avgifter till pensionssystemet Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår ,22 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m ,82 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 4, och artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

18 V/16 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från försäljning av lös egendom (materiel) Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål (tidigare artikel 5 0 0) p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 0 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton p.m. p.m , Ränteinkomster som uppkommit genom förfinansiering p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 TOTALT p.m. p.m ,31 KAPITEL Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 5 TOTALT p.m. p.m. 0,

19 SV Förslag till allmän budget 2016 V/17 KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 % KAPITEL Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m , Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 7 TOTALT p.m. p.m ,53 KAPITEL Inkomster från hyresersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 8 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 5 Totalt p.m. p.m ,84

20 V/18 SV Förslag till allmän budget AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM Inkomster från försäljning av lös egendom (materiel) Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av institutionens fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål (tidigare artikel 5 0 0) Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2016 Budgetår 2015 Budgetår 2014 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Denna artikel innefattar även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik Budget 2015 Budget 2014 Genomförande 2013 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 148 434 066 154 783 464

Läs mer

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 11 441 657 10 862 036 11 763 957,00

Läs mer

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 7 864 731 7 926 695 7 106 575,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.11.2008 KOM(2008) 786 slutlig (SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010 Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged 1 INKOMSTER

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK (2001) 1789 SLUTLIG Bryssel den 7.11.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL A ANSLAGSÖVERFÖRING A.II.1/2001 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2012 COM(2012) 456 final 2012/0221 (APP) C7-0081/2013 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2001 KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION isr isr * * Bryssel den 18.11.2003 KOM(2003) 721 slutlig 2002/0100 (CNS) Ändrat förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 12.11.2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 12.11.2008 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS BESLUT av den 12.11.2008 om anställningsvillkor för nationella experter och nationella experter under utbildning

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna TJÄNSTEFÖRESKRIFTER I Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna INNEHÅLL AVDELNING I Allmänna bestämmelser... 1-10a...I - 4 AVDELNING II Tjänstemännens rättigheter och skyldigheter...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 2007/0042(CNS) 20.10.2008 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning med budgetförordning för Euratoms försörjningsbyrå (KOM(2007)0108 C6-0120/2007

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.7.2015 COM(2015) 370 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond SV SV INFORMATION OCH VILLKOR

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

17146/12 ADD 7 CH/ss 1 DG G II A

17146/12 ADD 7 CH/ss 1 DG G II A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2012 (5.12) (OR. en) 17146/12 ADD 7 FIN 990 ADDENDUM 7 TILL I/A-PUNKTSNOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Karriärer inom EU:s institutioner

Karriärer inom EU:s institutioner Karriärer inom EU:s institutioner Den här broschyren har tagits fram av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal. Den ger dig en introduktion till karriärmöjligheterna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

YTTRANDE nr 1/96. finansiella regier för Oversättningscentrum för Europeiska unionens organ

YTTRANDE nr 1/96. finansiella regier för Oversättningscentrum för Europeiska unionens organ De Europniske Fallesskaber REVISIONSRETTEN Comunità Europee CORTE DEI CONTI Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Eupconaïtcéç Koi vôrrjteç EAEIKTMO 2TNEAPIO Europese Gemeenschappen REKENKAMER Comunidades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer