Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 har under tio år arbetat med myndighetssamverkan kring frågor som rör mäns våld mot kvinnor. I år har vi valt att särskilt fokusera på det sexuella våldet och har i årets kampanj, okejsex.nu, unga personer mellan 15 och 30 år som målgrupp. Ett led i denna kampanj är att öka kunskapen kring de hjälpinsatser som finns för de personer i målgruppen som har utsatts för sexuellt våld. Dels för att de ska få tillgång till den hjälp och det stöd de har rätt till, men också för att utöka samverkan mellan de instanser som den unga personen kan komma i kontakt med efter brottet. Det gör att övergången mellan olika instanser blir smidigare och bättre. både till dig som har blivit utsatt för sexuellt våld och till dig som genom ditt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med personer som har utsatts för sexuellt våld. Det är en guide över de instanser i Stockholms län som på olika sätt ger stöd och hjälp till personer som har utsatts för sexuellt våld. Vi beskriver endast verksamheter som tar emot personer från hela Stockholms län. Särskilt fokuseras på verksamheter som riktar sig till målgruppen för Operation Kvinnofrids kampanj.

7 Många sexualbrott begås i relationer där det även förekommer psykiskt och/eller fysiskt våld. När en kvinna söker hjälp efter att ha utsatts i en relation kan hon behöva hjälp som av utrymmesskäl inte finns särskilt beskriven i denna folder. Information om stöd och hjälp till kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer finner du exempelvis på eller I foldern beskrivs ofta brottsoffret som och förövaren som, dels för att göra texten mer lättillgänglig och dels för att det oftast är så det ser ut. Det är dock viktigt att komma ihåg att sexuella övergrepp även drabbar pojkar och män, och att förövare också kan vara kvinnor. De flesta verksamheter som beskrivs i foldern tar även emot män som har utsatts för övergrepp. Information om detta står med i beskrivningen av respektive verksamhet.

8 Det är viktigt att efter ett sexuellt övergrepp uppsöka en akutmottagning, gynekologisk mottagning eller vårdcentral. Där kan man bli undersökt av en läkare och få eventuella skador dokumenterade. Även om en kvinna inte har fysiska skador eller inte vill göra en polisanmälan kan det vara viktigt för henne att få veta om hon har smittats av något eller om hon har blivit gravid. I Stockholms län kan den som utsatts söka sig direkt till Södersjukhusets Akutmottagning för Våldtagna Kvinnor som har öppet dygnet runt alla dagar. Den verksamheten finns beskriven längre fram. Men vill man hellre vända sig till någon annan mottagning så går det också bra. När kvinnan besöker sjukvården får hon träffa en läkare och en sjuksköterska, barnmorska eller undersköterska. På många vårdmottagningar kan man också få tid hos en kurator. Sjukvårdspersonalen ska undersöka kvinnans behov av stödinsatser. Det kan handla om att hänvisa till socialtjänst, kvinnojour eller polis. Kvinnan ska också informeras om vilket stöd hon kan få inom dessa olika instanser. Personal inom hälsooch sjukvård har tystnadsplikt och arbetar under. Sjukvårdspersonal har dock en skyldighet att alltid anmäla till socialnämnden vid misstanke om att barn, det vill säga personer under 18 år, far illa. Läkaren kommer att ställa frågor kring vad som hänt för att veta vilka prover och undersökningar som ska göras. Man måste inte berätta att man har blivit utsatt för ett övergrepp. Men det kan vara bra att göra det för att få bästa möjliga hjälp och för att bevis ska kunna samlas in och dokumenteras. Att göra en undersökning är frivilligt. Kvinnan bestämmer själv om hon vill genomgå en sådan och om hon vill ta de prover som föreslås.

9 Om kvinnan samtycker kommer läkaren att göra en. Syftet med denna är bland annat att hitta och dokumentera eventuella skador och att föreslå behandling. Prover tas för olika infektionssjukdomar som klamydia, gonorré, HIV och hepatit. Kvinnan har möjlighet att göra ett graviditetstest och att få ett dagen-efter-piller. I vissa fall görs även drogtest för att undersöka om hon blivit drogad. Det är viktigt att kvinnan får en tid för återbesök hos läkaren för att ta nya prover och säkerställa att hon inte blivit smittad eller gravid. samlas även spår från förövaren in. Dessa ska kunna användas vid en eventuell polisutredning och vidare rättsprocess. Vid våldtäktsärenden ska även provtagning för att säkra spår på andra delar av kroppen ske. Man använder då fuktade tops och stryker över områden där det kan finnas spår av förövaren, till exempel saliv, sperma eller annat. Läkaren letar också efter spår som via förövarens DNA kan binda personen vid brottet. Man kammar igenom könshår och skrapar försiktigt under naglarna för att hitta spår. Dessutom undersöks resten av kroppen för dokumentering och behandling av andra typer av skador. Även de kläder som kvinnan hade på sig under övergreppet undersöks om möjligt. Om hon inte längre har dem på sig är det bra att för att bäst bevara bevisen. Även om man inte har gjort en polisanmälan vid undersökningen så är det ändå bra att göra en fullständig provtagning. Spårsäkringsproverna kan sparas vid vårdmottagningen för att analyseras senare om kvinnan bestämmer sig för att göra en anmälan. Hur länge man sparar proverna ser olika ut vid olika mottagningar. Detta kan vara bra att fråga om.

10 Om kvinnan gör en polisanmälan kan ett begäras in av polismyndigheten eller åklagarmyndigheten. Rättsintyg utfärdas av en rättsläkare eller en läkare med speciell behörighet att skriva sådana. De används som underlag i brottsutredningen eller som bevis vid en eventuell rättegång. I rättsintyget beskrivs eventuella skador och när och hur de kan ha uppstått. På finns en akutmottagning AVK som arbetar särskilt med kvinnor som har utsatts för våldtäkt. Alla kvinnor i Stockholms län som har, eller misstänker att de har, utsatts för våldtäkt inom den senaste månaden är välkomna. AVK är och bemannas av personal som är utbildad att ta emot kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp. Ingen tidsbeställning behövs för besök Mottagningen har en egen entré som ligger bakom sjukhusets ambulansintag. Tag hissen till plan 2. Från huvudentrén tar man hiss B eller G till plan 2. Man kan också nå mottagningen via sjukhusets stora akutmottagning. Kvinnan kan ringa direkt på klockan utanför ingången, så kommer en sjuksköterska eller undersköterska och hjälper henne. Kvinnan kommer först till ett omvårdnadsrum. Där får hon besvara några frågor om vad som har skett för att personalen ska veta vilka prover som ska tas. Därefter genomgår man, om kvinnan samtycker till detta, en provtagning och en läkarundersökning. Läkarundersökningen syftar till att ta hand om eventuella skador samt behandla och dokumentera dessa. Kvinnan tillfrågas också om hon vill genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Den rättsmedicinska undersökningen ligger sedan till grund för en eventuell polisanmälan och en eventuell rättsprocess.

11 Man måste inte polisanmäla direkt. AVK sparar spårsäkringsproverna i tre månader och kvinnan kan även senare fatta ett beslut om polisanmälan. Det är därför viktigt att göra undersökningen så snart som möjligt även om kvinnan inte vet om hon vill polisanmäla. Om kvinnan bestämmer sig för att polisanmäla kan personalen ta kontakt med polisen som då kommer till avdelningen för att ta upp en anmälan. Detta kan personalen hjälpa till med även vid ett senare tillfälle. Under hela besöket på AVK finns sjuksköterskan/undersköterskan som tog emot med som stöd. I samband med sjukhusbesöket får kvinnan också träffa en kurator/psykolog om hon vill och om dessa är i tjänst. Alla kvinnor som kommer till AVK erbjuds uppföljande undersökningar och provtagningar samt får en tid för samtal med kurator/psykolog några dagar efter akutbesöket. Kvinnorna har möjlighet att fortsätta komma till individuella samtal för stöd och hjälp med att bearbeta traumat. En del kvinnor får också hjälp till annan vård. Den som är under 18 år remitteras oftast till ungdomsenheten för stöd och medicinsk uppföljning. Den som är under 18 år och som har problem med alkohol eller droger skickas till Maria Ungdoms tjejmottagning för vidare hjälp. Män som har utsatts för sexuellt våld kan precis som beskrivs ovan vända sig till valfri akutmottagning eller vårdcentral för ett medicinskt och/eller psykologiskt omhändertagande. Det kan dock vara skönt att komma någonstans där extra kompetens och utvecklade rutiner finns på området. Södersjukhusets akutmottagning har tagit fram ett handlingsprogram med riktlinjer för omhändertagande och uppföljning av våldtagna män. Den drabbade får genast träffa en läkare som gör en rättsmedicinsk undersökning (se ovan) med bland annat provtagning för HIV och gulsot. Därefter erbjuds han samtal med en kurator. Sjukhuspersonal finns med under hela processen och man lämnas inte ensam.

12 Den som är över 18 år och mår psykiskt dåligt efter att ha utsatts för sexuellt våld kan vända sig till sin husläkare och berätta om sina problem. Denne kan då göra en första bedömning och ge viss behandling, till exempel medicinering. Husläkaren kan också ge remiss till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Det behövs ingen remiss för att komma till den psykiatriska öppenvården, men det ger större möjlighet att få tillgång till rätt vård från början. Den utsatta personen kan också välja att vända sig direkt till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Där arbetar bland annat psykiater, psykoterapeuter, psykologer, kuratorer och sköterskor med specialutbildning. Väntetiden varierar mellan mottagningarna. På öppenvårdsmottagningen görs en bedömning av problemen och vilken behandling som är lämplig. Det kan handla om stödsamtal, individeller gruppsykoterapi, medicinering eller annan psykiatrisk behandling. Vid behov av akut psykiatrisk vård kan man kontakta det mobila kris- eller akutteamet i det område där man bor. Vid behov av akut psykiatrisk sjukhusvård kan man vända sig till den psykiatriska akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Den har öppet dygnet runt. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialresurs inom hälso- och sjukvården som arbetar med barn och unga upp till 18 år. På BUP arbetar

13 psykologer, kuratorer och andra yrkesgrupper. Om man har varit utsatt för någon form av sexuella övergrepp eller funderar över om man har blivit utsatt kan man vända sig till BUP för att få stöd och hjälp, bland annat genom samtal. Ibland handlar det om några enstaka stödsamtal men ofta kan det behövas en längre kontakt. Vid individuella samtal får den unga personen träffa en behandlare ensam. Vid familjesamtal deltar även en eller flera familjemedlemmar. Vid föräldrasamtal träffar behandlaren endast en eller båda av föräldrarna. Vissa BUP-mottagningar kan även erbjuda gruppsamtal där man får prata med andra jämnåriga. Det kostar inget att besöka BUP och personalen har tystnadsplikt. Däremot är de skyldiga att göra en anmälan till socialnämnden om de misstänker att en person under 18 år far illa. Man kan själv ringa till BUP för att få tid för ett besök.

14 Kris- och traumacentrum drivs av Folksam Hälsa AB och ligger vid. Mottagningen är specialiserad på diagnostik, behandling och rehabilitering av personer som utsatts för olika former av våld och trauman. Många patienter är torterade och traumatiserade flyktingar, men även personer som utsatts för andra typer av våld och trauman är välkomna. På mottagningen arbetar legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Kris- och traumacentrum har ett avtal med Stockholms läns landsting och terapin är kostnadsfri för den hjälpsökande. Mottagningen tar emot patienter från hela Stockholms län. Patienten kan själv ta kontakt med mottagningen. Kris- och traumacentrum erbjuder våldtagna kvinnor och män hjälp genom utredning och behandling inom ramen för en individuellt utformad korttidsterapi. Hjälpen handlar alltså om samtalsbehandling och inte läkarkontakter eller praktisk hjälp. Ungdomsmottagningen finns i de flesta kommuner och vänder sig till ungdomar mellan 13 och 23 år. På ungdomsmottagningen arbetar barnmorskor, kuratorer och ibland psykologer och sjuksköterskor. Vissa dagar i veckan finns även gynekologer och venereologer på mottagningen. All personal på ungdomsmottagningen har, men vid misstanke om att en person under 18 år far illa måste de göra en anmälan till socialnämnden så att en utredning om dennes livsvillkor kan starta. De som arbetar på en ungdomsmottagning är noga med att göra anmälan i samråd med den hjälpsökande. På ungdomsmottagningen är man van vid att svara på frågor kring sex och relationer och att prata med ungdomar som mår dåligt. Här kan man till exempel få svar på om man har blivit utsatt för övergrepp och hur man i så fall kan gå vidare. Ungdomsmottagningar har dit man kan komma utan att boka tid. Vissa har också speciella tider när de tar emot endast tjejer respektive killar. Besöket på ungdomsmottagningen är kostnadsfritt och man behöver inte gå på den mottagning som ligger närmast.

15 På ungdomsmottagningen kan den som utsatts för sexuellt våld bland annat få hjälp med följande: enskilda samtal hos kurator eller psykolog hjälp och stöd med polisanmälan och rättsprocess göra en gynekologisk undersökning testa sig för könssjukdomar dagen efter-piller diskutera och fråga kring sex och sexualitet Man måste inte berätta vad man har varit med om på ungdomsmottagningen, men det är bra om man gör det så att man kan få bästa möjliga hjälp. Kista ungdomsmottagning erbjuder även samtalsgrupper för våldtagna tjejer. Där är unga kvinnor från hela länet välkomna. Alla elever som går i gymnasiet har tillgång till ett elevvårdsteam. Detta team består av skolsköterska, kurator men även specialpedagog och skolläkare, några har även tillgång till psykolog. På många skolor finns dock även en skolpsykolog, en specialpedagog och/eller skolläkare. De som arbetar inom elevhälsan är vana vid att prata med unga om frågor som rör kropp, sexualitet och utsatthet. Det finns möjlighet att prata om hur man mår både fysiskt och psykiskt och att berätta om vad som har hänt. Elevhälsans personal kan också hjälpa eleven vidare hjälp och stätta eleven till exempel under rättsprocessen. Besöket på elevhälsan kostar ingenting och personalen har tystnadsplikt. De har dock skyldighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker att någon under 18 år far illa och inte får den hjälp som behövs. De som arbetar inom elevhälsan är noga med att göra anmälan i samråd med eleven.

16 Mottagningarna tar emot tjejer och killar som studerar vid högskola eller universitet. På studentmottagningen arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare. Alla har tystnadsplikt och besöket är kostnadsfritt. Stockholms studentmottagningar finns på sex- och samlevnadsmottagningarna (Sesam) på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Södersjukhuset. Här kan man få rådgivning och samtal med kurator och i vissa fall även med psykolog. Man kan också testa och låta undersöka sig. Via studentmottagningen kan man få hjälp med vidare samtalskontakter samt praktiskt stöd och hjälp vid en eventuell polisanmälan. Tjej- och killmottagningen tar emot flickor i åldern år som har varit utsatta för övergrepp och som dessutom har problem med alkohol/droger. Flickorna tar antingen kontakt själva eller via exempelvis Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna kvinnor eller Ungdomsenheten. Även killar som har utsatts för övergrepp samt har problem med alkohol eller droger kan få hjälp genom Tjej- och killmottagningen. Tjej- och killmottagningen på Maria Ungdom ser till att den medicinska uppföljningen sker samt att flickorna får en samtalskontakt hos öppenvården. Den medicinska uppföljningen görs i tre steg. Första steget sker inom 2-3 veckor. Då får flickan träffa en gynekolog och barnmorska och genomgå gynundersökning samt provtagning. Sedan blir det uppföljning efter 3 respektive 6 månader, med undersökning för hiv, hepatit och syfilis. På öppenvården och slutenvården erbjuds flickorna krisbearbetning med fokus på övergrepp och eventuellt missbruk. På öppenvården arbetar psykologer och psykoterapeuter samt barn- och ungdoms-

17 psykiater. Samtalsuppföljningen sker i form av individuella samtal med flickan, samtal med anhöriga, kontakt med socialtjänst samt polis. Så fort remissen kommer till Tjejmottagningen ringer psykoterapeuterna till familjen för att boka en samtalstid. RFSU-kliniken har sina lokaler vid Medborgarplatsen på Södermalm. Där arbetar bland annat läkare, barnmorskor och psykoterapeuter. RFSU-kliniken var den första kliniken i Sverige som arbetade specifikt med våldtäkt. På RFSU-kliniken finns en medicinsk avdelning och en avdelning för sexualrådgivning och psykoterapi. Den medicinska och terapeutiska delen av kliniken arbetar tillsammans vid problem som rör både kropp och själ. Till den sexualmedicinska verksamheten kan man vända sig för graviditetstest, rådgivning, provtagning och behandling av könssjukdomar samt för hjälp med sexuella problem ur en medicinsk synvinkel. Det finns en telefonrådgivning, en öppen mottagning dit man kan komma utan att boka tid, samt en tidsbokad mottagning. På RFSU-kliniken har man lång erfarenhet av att möta kvinnor som har utsatts för olika former av sexuella övergrepp. Även män som har blivit utsatta är välkomna. Dessutom erbjuds även anhöriga till personer som har utsatts för sexuella övergrepp hjälp. På kliniken kan man både få hjälp med att bearbeta de övergrepp man har utsatts för med de konsekvenser som övergreppen kan ha fått för sexualiteten. Det finns en telefonrådgivning där man kan få råd och stöd via telefon. Ibland kan detta samtal även leda till ett tidsbokat besök på kliniken. RFSU-kliniken erbjuder även rådgivande samtal och psykoterapi. Man arbetar med kristerapi och kortare och längre psykoterapier. Som en första kontakt hänvisas alltid till telefonrådgivningen. Ett besök hos en psykoterapeut kostar 70 kronor och landstingets högkostnadskort gäller.

18 Sexualmedicinskt Centrum finns vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Mottagningen tar emot patienter från hela Stockholms län. Dessutom finns en telefonrådgivning för hela landet och en frågetjänst via e-post. Sexualmedicinskt Centrum vänder sig till kvinnor och män som har problem med sin sexuella funktion och förmåga. Hit kan både kvinnor och män som har utsatts för sexualiserat våld vända sig. På mottagningen arbetar flera olika specialistläkare, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor. Man kan komma till Sexualmedicinskt Centrum med remiss från husläkare eller annan läkare. Det går också bra att skriva ett brev själv, som då behandlas som en remiss. På Sexualmedicinskt Centrum arbetar man inte med ett akut omhändertagande utan snarare med de konsekvenser som kan uppstå senare. Den som utsatts för sexuellt våld kan få samtalsbehandling hos mottagningens psykoterapeuter för att bearbeta övergreppet. Fokus ligger framför allt på konsekvenserna som det har fått för sexlivet. Det finns också möjlighet för par att gå i parsamtal för att bearbeta konsekvenserna av att någon av parterna har utsatts för sexuellt våld. Dessutom finns möjlighet för partner eller anhöriga till den person som har utsatts att gå i en egen, kortare samtalsbehandling.

19 Mottagningen finns på Södersjukhuset och man kan själv ringa och beställa tid för undersökning och/eller rådgivning. Gäller det undersökning akut efter en våldtäkt bör man vända sig direkt till Akutmottagningen för Våldtagna Kvinnor på Södersjukhuset. Psykhälsan är en psykosocial mottagning på Södersjukhuset som vänder sig till homo- och bisexuella män och kvinnor och deras närstående. På psykhälsan arbetar legitimerade psykoterapeuter som ger behandling genom individuella samtal eller parsamtal. Till psykhälsan kan man även vända sig med frågor som rör den sexuella identiteten eller HIV. Psykhälsan arbetar inte med sexuella övergrepp i ett akut skede eller med praktisk hjälp kring polisanmälan och rättsprocess. Däremot kan man få bearbetande samtal för att få hjälp med konsekvenserna av övergrepp, särskilt då det är kopplat till den sexuella identiteten och/eller HIV. Man kan själv ta kontakt med psykhälsan.

20 Den som har utsatts för ett sexualbrott bör så snart som möjligt göra en polisanmälan. När någon berättar om ett brott för en polis är denne skyldig att ta upp en anmälan, även om det sker på telefon. När man har blivit utsatt för ett sexualbrott är det att rekommendera att inte göra anmälan per telefon eller via e-post utan i stället se till att träffa polisen personligen. En polisanmälan kan göras på flera olika sätt: Via telefonnummer om brottet pågår eller nyss har skett. Annars via telefonnummer till Polisen. Via internet på polisens webbplats Genom att besöka en valfri polisstation. Genom att polisen tar upp anmälan direkt på brottsplatsen.

21 Det kan vara bra att ringa boka en tid innan man gör en anmälan på polisstationen. Då slipper man komma in och berätta i en lucka vad det är man vill anmäla och sedan riskera att få vänta. Om man ringer först finns det också möjlighet för polisen att låta en polis med särskilda kunskaper om sexualbrott eller våld mot kvinnor ta upp anmälan. För att öka chanserna att polis och åklagare ska kunna göra ett bra jobb är det bra om kvinnan så snart som möjligt efter att brottet begåtts har gjort en, till exempel på Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset, eller hos annan läkare. Detta är dock absolut inget krav, och en utredning kan gå bra även utan denna undersökning. Med anmälan som grund beslutar polisen eller åklagaren om en förundersökning, det vill säga brottsutredningen, ska inledas. Man får bara fatta beslut om att en sådan inte ska inledas om det som hänt inte kan anses vara ett brott eller om det är uppenbart att brottet inte kan utredas. Under förundersökningen kan polis eller åklagare kalla olika personer till förhör. Till exempel förhör polisen kvinnan som anmält brottet (målsägande), den misstänkte gärningsmannen och andra personer som kan veta någonting om händelsen som kvinnan anmält. Under polisförhör har kvinnan rätt att ha med sig en stödperson. Polisen kan också genomföra tekniska undersökningar och samla olika bevis. De kan också begära in rättsintyg från läkare om kvinnan har gjort en medicinsk undersökning.

22 Förundersökningen kan läggas ned till exempel om handlingen inte bedöms som en brottslig handling eller om man efter olika utredningar ändå inte kunnat peka ut den misstänkte gärningsmannen. När förundersökningen är klar bestämmer åklagaren om åtal skall väckas, det vill säga om det ska bli en rättegång. Om åklagaren inte väcker åtal behöver det inte betyda att åklagare eller polis inte tror på kvinnan som anmält, utan att man inte anser att bevisningen är tillräcklig för en fällande dom. När åklagaren väcker åtal är det sedan domstolen som, utifrån det som kommer fram i rättegången, ska ta ställning till om det kan anses bevisat att den misstänkte har begått brottet. Domstolen beslutar om vilken påföljd, det vill säga vilket straff den dömde ska få, samt hur stort skadestånd han ska betala till kvinnan.

23 mellan att åklagaren har fattat beslut om åtal och att rättegången tas upp i tingsrätten. Många kan uppleva denna väntan som jobbig. Därför kan det vara bra att se till att man har stöd och någon att prata med under tiden. Vid missnöje med något av polisens beslut kan man vända sig till åklagaren för omprövning. Om det gäller ett beslut som åklagaren har fattat kan man vända sig till närmaste högre åklagare för så kallad överprövning. Den som utsatts för ett sexualbrott har rätt till ett eget juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Denna person som skall ta till vara kvinnans intressen i målet och ge stöd och hjälp till henne under både förundersökning och rättegång. Man kan begära ett målsägandebiträde redan i samband med anmälan eller förhör hos polisen. Man kan också vända sig direkt till tingsrätten med sitt önskemål. Det är tingsrätten som fattar beslut om och förordnar biträdet. Om man kommer med egna önskemål så kan man ofta få dem tillgodosedda. Kvinnojourer och andra verksamheter som arbetar med brottsoffer kan ofta tipsa om målsägandebiträden. Målsägandebiträdet kan utses så snart förundersökningen har inletts. Hjälpen kostar ingenting för målsäganden. Om det anses vara nödvändigt för att ett barns rätt skall kunna tas till vara kan åklagaren ibland utse en särskild företrädare för barnet. Vid polisanmälan, förhör och under rättegången har målsägande rätt att ta med en stödperson så länge denne inte påverkar utredningen. Stödpersonen kan vara någon man känner eller från en ideell organisation eller myndighet, exempelvis socialtjänsten. Man kan ha med sig både målsägandebiträde och stödperson. Stödpersonen får inte någon ersättning via rättsväsendet.

24 Som brottsoffer har man möjlighet att få stöd, råd och hjälp att klara av sin situation, antingen genom ideella organisationer som kvinno-, tjejeller brottsofferjourer eller genom myndigheter som socialtjänsten. Det kan handla om stödsamtal, skyddat boende eller hjälp med kontakt med myndigheter eller sjukvård.

25 Ibland kan det vara nödvändigt med skyddsåtgärder när man har utsatts för ett brott. Exempel på skyddsåtgärder är någon form av larm eller livvaktsskydd. Det är polis eller åklagare som beslutar om vilken typ av skydd som lämpar sig bäst i varje enskilt fall. Vid behov av skydd av personuppgifter handläggs frågan oftast av Skatteverket.

26 Kommunen har det yttersta ansvaret för att invånarna får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänsten har fått ett vidgat ansvar för att stötta och hjälpa brottsoffer och deras anhöriga. Den nya skrivningen i lagen innebär att socialnämnden ska förbättra stödet för de kvinnor och barn som lever i relationer där det förekommer våld och övergrepp. En stor andel av dessa kvinnor blir även utsatta för sexuella övergrepp. I fall av våld i nära relationer ska även förekomsten av sexuella övergrepp uppmärksammas och utredas så att rätt stöd kan ges.

27 kan se olika ut beroende på omständigheterna. Vid varje ärende görs en individuell bedömning. Stödet kan vara såväl ekonomiskt och materiellt som psykologiskt. Vid akuta ärenden kan man kontakta socialjouren. är att ge stöd till barn och ungdomar som far illa. Om personen är under 18 år ska socialtjänsten inleda en utredning om behovet av insatser. Har övergreppet skett inom familjen kan omfattande insatser av socialtjänsten krävas. Det kan handla om bland annat stödsamtal, vårdnadsutredning och familjehemsboende. Det är viktigt att känna till att sekretess gentemot vårdnadshavare gäller om det antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren (14 kap. 4 SekrL). Men huvudregeln är att den eller de som är vårdnadshavare har rätt att ta del av uppgifter om barnet. Socialnämnden ska dock ta hänsyn till barnets önskemål, beroende på ålder och utveckling. slussas ofta den unga personen över till ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, för vidare hjälp. Den som är nästan 18 år och som inte tidigare har haft kontakt med psykiatrin kan få hjälp med kontakt till vuxenpsykiatrin om så önskas. Den som tidigare har haft kontakt med BUP slussas vidare dit till och med 18 års ålder. och har utsatts för sexuella övergrepp inom familjen kan det vara fråga om att hjälpa personen till ett annat boende. Det kan till exempel handla om skyddat boende eller intyg om behov av förtur till bostadsförmedling. Andra insatser riktade till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer är stöd och rådgivning. Är gärningsmannen en utomstående så handlar hjälpen ofta om att se till att kvinnan får lämplig behandling inom exempelvis psykiatriska öppenvården. polisanmälan och stöd under rättsprocessen.

28 Stödcentrum för unga brottsoffer är ett samarbete mellan kommunerna och Polismyndigheten i Stockholms län. Verksamheten vänder sig till ungdomar upp till 18 år som har blivit utsatta för brott. Även vittnen till brott kan få stöd och hjälp. De flesta som arbetar på stödcentrum är utbildade socialarbetare. Till Stödcentrum för unga brottsoffer kan både tjejer och killar som har utsatts för sexuellt våld vända sig. Den enda restriktionen är att man inte arbetar med familjevåld, det vill säga om förövaren är en familjemedlem eller släkting. Alla kommuner har inte ett stödcentrum för unga brottsoffer, men allt fler stödcentrum växer fram i länet. All hjälp vid stödcentrum är kostnadsfri. Verksamheten erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp vid kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag. Man erbjuder också stöd inför och under rättegång. Vissa stödcentra har också föräldrastöd där föräldrar kan boka tid för enskilda samtal eller delta i föräldraträffar.

29

30 Kvinno- och tjejjourer är och har som mål att stötta och hjälpa kvinnor och tjejer som har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av män. De har arbetat länge med frågor som rör mäns våld mot kvinnor och har därför ofta särskild kompetens på området. De flesta kvinnojourer har anställd personal men deras verksamhet bygger framför allt på ideellt arbetande kvinnor som har utbildats för sin uppgift på jouren. På kvinno- och tjejjouren tror man på kvinnan och ifrågasätter inte hennes upplevelser. Den stödsökande kvinnan får vara anonym på kvinno- och tjejjouren och hjälpen är, förutom det skyddade boendet som ofta betalas av socialtjänsten eller av kvinnan själv. Anställda och ideella på kvinnooch tjejjourerna har tystnadsplikt samt anmälningsplikt. Detta innebär att en anmälan till socialnämnden måste göras om man misstänker att ett barn far illa. Vid anmälningar försöker man alltid göra detta i samråd med den utsatta kvinnan. Vilken hjälp som finns att tillgå varierar mellan de olika kvinno- och tjejjourerna. Vanligast är att jourerna har: Telefonjour dit man kan ringa för att få stöd och hjälp. Skyddat boende där den utsatta tjejen/kvinnan och hennes eventuella barn kan få skydd. Stödsamtalshjälp, då man kan få träffa en anställd eller ideellt arbetande jourkvinna för att få prata om sin situation. Hjälp med hänvisning. Många kvinno- och tjejjourer har

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Egna anteckningar och telefonnummer

Egna anteckningar och telefonnummer Egna anteckningar och telefonnummer Polismyndigheten i Stockholms län Information till dig som utsatts för brott Mer information finns på vår hemsida www.stockholm.polisen.se Läs under Utsatt för brott?

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Den här skriften vänder sig till dig som är anställd inom verksamhet i Gävleborgs län vars arbete berör barn och ungdomar. En informationsskrift från Barnahus

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg 2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg Den 1 januari 2006 infördes en ny ordning för utfärdande av rättsintyg. Syftet var att höja kvaliteten på rättsintygen. Grunden för den nya ordningen är lagen (2005:225)

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Det berör oss alla! Den här broschyren har vi tagit fram för till stöd för den som lever med våld eller hot eller som känner rädsla för hot och

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Våld och förtryck i olika former Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig. Sexuellt våld

Läs mer

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen Många kriser klarar man av själv, men ibland känner man sig ganska ensam med sin oro och sina frågor. Det är inte säkert att man har vänner eller släktingar på nära håll som kan hjälpa till och finnas

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

våld i nära relationer

våld i nära relationer våld i nära relationer En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Hbtq-personers rättigheter i Sverige

Hbtq-personers rättigheter i Sverige Hbtq-personers rättigheter i Sverige Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar -

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - 2010-02-22 Ljuger ungdomar om hot, våld och sexuella övergrepp? - Ja ofta, de säger att det inte hänt, fast det har hänt Hot, våld och sexuella

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Jag. om brott, stöd och hjälp. INFORMATION FRÅN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Jag. om brott, stöd och hjälp.  INFORMATION FRÅN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Jag vill veta om brott, stöd och hjälp INFORMATION FRÅN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN www.jagvillveta.se Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det kan

Läs mer

INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER

INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista SELKORUOTSI 8.8.2017 INFORMATION OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER I den här broschyren kan du läsa om information som brottsoffer har rätt att få av myndigheterna. Informationen

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer du är inte ensam» Att bli utsatt för våld och hot av någon du lever eller har levt ihop med är kränkande och känsloladdat. Vi har förståelse för att det kan kännas mycket svårt att

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

LIVS Lotsen. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd

LIVS Lotsen. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd LIVS Lotsen Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd 2013 HHär hittar du tips om vart du som bor i Mölndals stad kan vända dig när livet gungar och du behöver råd och stöd. Välkommen att

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Bra att veta om sexuella övergrepp

Bra att veta om sexuella övergrepp Bra att veta om sexuella övergrepp Lätt Svenska Förklaring av ord och begrepp Utsätta Göra något mot en person som den personen inte vill. Om sexuella övergrepp Utsatt Vara med om något som du inte vill.

Läs mer

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer?

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? Kommunledningskontoret Handbok Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? 3 1 Det fjärde jämställdhetspolitiska målet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 1 Denna handbok vänder sig till alla

Läs mer

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr. 553 Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Eva Lindholm Abstract År 2008 anmäldes 1375 våldtäkter

Läs mer

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta Kommuner och stadsdelar- Fördelat 2011 Våld i nära relation med följande inriktningar: Botkyrka 300 000 Samordning av arbetet med våld i nära relation Bromma 800 000 Organisationsutveckling - insatser

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung Vad är egentligen ett brott och hur vet man om man blivit utsatt? Är det OK att någon hotar en till livet i ett mail eller... Är mobbning ett brott? Har

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp LERUM200, v 1.0, 2007-11-30 1 (12) Datum 2011-03-07 Sektor Lärande Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp Handlingsplanen avser misstanke

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer 1 (9) Våld i nära relationer Här kan du få hjälp! Arbetsgruppen för Familjefrid i Höör Maj 2011 Höörs kommun: Social sektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid (nck) vid Akademiska sjukhuset och primärvården. Kontaktpersoner Åsa

Läs mer

Vägledning för arbetsgivare

Vägledning för arbetsgivare vägledning Vägledning för arbetsgivare vid misstanke om våld i anställdas nära relation Borås Stad Vägledning för arbetsgivare Våga se - våga fråga - agera Förord Boråsarnas trygghet är ett prioriterat

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan.

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan. BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2011-05-30 Dnr 2133-2010 Sid 1 (6) Fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn Bakgrund Den 16

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 17 Bokens syfte och utgångspunkter 20 Bokens uppbyggnad 21 Del I Bilden av offret 25 1. Vad är ett brottsoffer? 27 Politiska intressen bakom offerdefinitionen 29

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Jag vill veta om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det kan hända till exempel hemma, i skolan, på

Läs mer

Lokalt handlingsprogram för kvinnofrid

Lokalt handlingsprogram för kvinnofrid = KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Lokalt handlingsprogram för kvinnofrid Box 490 39, 100 28 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 47 A Telefon 508 08 000. Fax 508 08 099 www.stockholm.se 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN INLEDNING Flickor i strängt patriarkala familjer vars fri- och rättigheter är hotade har under det sista decenniet uppmärksammats inom socialtjänsten. Länsstyrelsen

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer

Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPAND E SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Ola Jeremiasen Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0340/2011 DNR2.6-0334/2011 SON 2011-09-29

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Antagna i december 2003 Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel. Antagna i december 2003 ISSN 1103-8209,

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer