Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/71 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av äldreombudsmannens kvartalsrapport. Sammanfattning Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. Under tredje kvartalet 2012 har det inkommit 27 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är färre ärenden än samma period i fjol (30). Av de inkomna klagomålen var det fler klagomålsärenden (15) än informationsärenden (9). Beskrivning av ärendet Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. I uppdraget ingår att redovisa arbetet och erfarenheterna i kvartalsrapporter och en årsrapport till äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Under tredje kvartalet 2012 har det inkommit 27 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är färre ärenden än samma period i fjol (30). Av de inkomna klagomålen var det fler informationsärenden (15) än klagomålsärenden (9). Det var något fler anhöriga (16) än äldre (11) som kontaktade äldreombudsmannen. Det är personer från hela kommunen som kontaktar äldreombudsmannen. Under det tredje kvartalet var de flesta hemmahörande i kommundelarna Flemingsberg, Skogås och Stuvsta. Äldreombudsmannens rapport innehåller ett antal rubriker som beskriver synpunkter på hemtjänst i ordinärt boende, äldreboenden, biståndshandläggning, övriga synpunkter och information. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/71 2 (4) Hemtjänst i ordinärt boende En äldre kvinna, nyligen hemkommen efter en rehabilitering, har uppgett att hemtjänstens insatser och matlådor hade uteblivit vid flera tillfällen. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen berodde de uteblivna insatserna på en missuppfattning om vilket datum de avbokade insatserna gällde. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har tydliga rutiner för beställning och leverans av matlådor, men ska se över rutinerna. En äldre har framfört att hon inte fick den tvättid hon hade rätt till. Anställda startade tvättmaskinen och återkom senare. En annan äldre har uppgett att hon haft önskemål om att få hjälp med att stryka tvätt, utan resultat. Två äldre har framfört att flera anställda saknade legitimation, i ett område under två till tre månaders tid. Trygghetslarm En närstående undrade över vilka riktlinjer och gränsdragningar som finns för den som svarar på ett larmande trygghetslarm. Äldreombudsmannen skriver i sin rapport att enligt social- och äldreomsorgsförvaltningens rutiner har kommunen ansvaret för trygghetslarm som ickevalsalternativ från klockan 22:00 till 07:00. Detta är inte helt korrekt, de externa utförare som är verksamma dygnet runt ansvarar själva för trygghetslarm, medan egenregins nattpatrull ansvarar för trygghetslarm mellan klockan till för de externa utförare som endast är verksamma mellan klockan och Biståndshandläggning En make var tacksam över att en ansökan om utökad avlösning hade handlagts snabbt. Detta resulterade i att makan slapp tillfälligt boende på ett korttidsboende eller ett sjukhus. Närstående framförde att två äldre fick hjälp med att duscha en gång per vecka. De hade ansökt om att få duscha två tillfällen i veckan, men fick avslag. Om den äldre inte är nöjd med ett beslut kan detta överklagas. Äldreombudsmannen har inte givit biståndskansliet möjlighet att bemöta påståendet. Övriga synpunkter Det har framförts synpunkter av en maka att deras situation var besvärlig när deras fleråriga andrahandskontrakt i Huddinge hade löpt ut. Maken som var sjuk hade fått avslag på social och medicinsk förtur till en hyresrätt och de

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/71 3 (4) befann sig i en ekonomisk svacka. De ansökte om en lägenhet, men fastighetsbolaget i Huddinge beviljar inte ett förstahandskontrakt när en person har ett tillfälligt försörjningsstöd. Makarna valde att hyra en sommarstuga utanför Stockholms län, utan drickbart vatten och flera kilometer till närmaste kollektivtrafik. Trots att situationen var oförändrad för makarna fick de slutligen ett förstahandskontrakt hos allmännyttan i inflyttningskommunen. En äldre har uppgett att trygghetslarmet hade varit trasigt en helg. En annan äldre har framfört att en handläggare lovat att ringa ett visst klockslag, men dagen efter hade fortfarande inte någon ringt. Enligt en äldre var biståndsbeslutet ett bifall, men inkluderade inte allt som den äldre ansökte om. En närstående har framfört att en äldre är beviljad hjälp med inköp 2,5 timmar per månad, men det finns även behov av att handla annat än mat och medicin. Den närstående menade att åka till affären tar också tid. En äldre kvinna som har hemtjänst har haft önskemål om att enbart kvinnliga anställda hjälpte henne. Äldre har önskemål om att ersätta den borttagna datorn med en ny på ett seniorcentrum. Information En hel del frågor har inkommit från äldre och anhöriga. Frågor som besvarats har rört hemtjänst, särskilt boende, trygghetsboende, trygghetslarm, aktiviteter i Stuvsta, och möjligheten för anhörig att bli anställd av kommunen. Vidare har äldreombudsmannen fått frågor om god man, händige fixaren och väntjänst. Frågor har även inkommit om Äldreteamet, flyttbidrag och parboendegarantin. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av rapporten, som inkom till förvaltningen den 23 januari De verksamheter som fått klagomål eller synpunkter har besvarat dessa och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dem. Där det inkommit anonyma klagomål eller synpunkter kan förvaltningen eller de privata utförarna inte vidta åtgärder. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/71 4 (4) Christina Almqvist Utvecklingsledare Bilagor Äldreombudsmannens rapport Beslutet delges Äldreombudsmannen

5 KS-2012/ Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli, , Huddinge oktober 2012

6 SAMMANFATTNING... 3 Verksamheten under tredje kvartalet Kontakter med äldre och anhöriga... 3 Hembesök och kontorsbesök... 3 Synpunkter... 3 Krav på skriftlig ansökan om bistånd... 3 Otydligt ansvar vid ett larmande trygghetslarm... 4 Låg ekonomisk levnadsstandard... 4 Huddinge kommuns hemtjänst... 4 Jourplacering upplevdes som fängelse... 5 Skälig levnadsnivå att duscha en gång i veckan?... 5 Tillfälligt försörjningsstöd utestängde ett förstahandskontrakt... 5 Övriga synpunkter... 6 Snabb handläggning... 7 Informationsärenden... 7 Hjälp i hemmet... 7 Hemvårdsbidrag... 7 Förvaltares uppdrag och god man... 7 Finns det någon personförsäkring till dement?... 7 Äldreboenden... 7 Bästa äldreboendet i Huddinge kommun... 8 Händige fixaren... 8 Anhöriganställning... 8 Flyttbidrag... 8 Flytta till annan kommun... 8 Äldreteamet... 8 Parboendegaranti... 9 Bostadsanpassningsbidrag... 9 Bostadstillägg... 9 Fullmakt... 9 Bistånd från organisationer... 9 Trygghetsboende i Stockholms stad Post utan bostad Juristjouren Äldreombudsmannens reflektioner... 11

7 Sammanfattning Under tredje kvartalet 2012 handlades 27 nya ärenden. Det var något fler informations- än klagomålsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs framför allt av anhöriga än äldre. Bland informationsärendena var det många olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, hemvårdsbidrag och anhöriganställning. Det framfördes synpunkter under kvartalet om bland annat krav på skriftlig ansökan, otydliga beslut och ett otydligt ansvar för anställda när en äldre larmar via trygghetslarm. Vidare framfördes synpunkter om att ansökan om att få hjälp med att duscha två gånger i veckan avslogs. Verksamheten under tredje kvartalet 2012 Tredje kvartalet 2012 handlades 27 nya ärenden, vilket var 3 färre ärenden jämfört med samma period i fjol (30). Utöver de nya ärendena pågick 6 ärenden från tidigare kvartal. Det var något fler informationsärenden (15) än klagomålsärenden (9). I 3 ärenden söktes både information och framfördes synpunkter. Under kvartalet var det några fler anhöriga (16) än äldre (11) som hörde av sig. Kontakter med äldre och anhöriga Personer har hört av sig från hela kommunen. De flesta var hemmahörande i kommundelarna Skogås, Stuvsta och Flemingsberg. Några som hörde av sig för första gången hade fått information om verksamheten genom anhöriga eller på möten. Flera fann också information om verksamheten genom växeln och Internet. De flesta som hörde av sig under kvartalet kände redan till äldreombudsmannen sedan tidigare. Hembesök och kontorsbesök Förutom kontakter via telefonen och e-post har äldreombudsmannen personliga kontakter med de äldre. Under tredje kvartalet gjordes sju hembesök och anhöriga och äldre besökte kontoret vid nio tillfällen. Synpunkter Under kvartalet framfördes synpunkter om bland annat hemtjänst, otydliga beslut och otydligt ansvar när en person larmar via trygghetslarm. Krav på skriftlig ansökan om bistånd En äldre kvinna önskade hjälp av en tjänsteman att framföra till en biståndshandläggare att hon behövde hjälp i hemmet. Handläggaren begärde en skriftlig ansökan, eftersom kvinnan tidigare hade tackat nej till hjälp. Biståndskansliet förklarade att de inte har något krav på en skriftlig ansökan, men det rekommenderas att den enskilde gör en sådan. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1, har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 3

8 Otydligt ansvar vid ett larmande trygghetslarm En närstående undrade över vilka riktlinjer och gränsdragningar som finns för den som svarar på ett larmande trygghetslarm. Å ena sidan ansågs att den som svarade på larmet hade hela ansvaret oavsett tidpunkt, å andra sidan ansågs att ansvaret skulle överlämnas klockan 22:00. Vidare berättade den närstående att en generell uppfattning var hos flera anställda, både inom privata företag och kommunen att enbart åtgärda det akuta problemet. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningens rutiner har kommunen ansvaret för trygghetslarm som ickevalsalternativ från klockan 22:00 till 07:00. Om ett privat företag svarat på ett trygghetslarm strax innan 22:00 har de ansvaret. Vidare framkommer det att om behov finns ska en anställd stanna på plats tills ambulanspersonal tar över ansvaret. Låg ekonomisk levnadsstandard Enligt socialkontoret utgår handläggarna vid ansökan om försörjningsstöd ifrån ekonomiska beräkningar för ett hushåll enligt en riksnorm 1. Men under tredje kvartalet inkom det synpunkter från två äldre att det var svårt att klara sig ekonomiskt enligt riksnormen. En kvinna berättade att när det var en vecka kvar till pension var frysen tom, men hon hade lite bröd, pasta och ägg att äta. En annan äldre letade pantburkar för att få pengar till mat. Enligt en rapport från Socialstyrelsen om skälig levnadsnivå 2, framkommer det att i vissa fall antas riksnormen vid beräkning av försörjningsstöd vara ett mått för skälig levnadsnivå. Socialstyrelsen anser att detta är bekymmersamt då riksnormen inte når upp till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå. Riksnormen för nödvändiga livsmedel ligger fortfarande under Konsumentverkets beräkningar. För exempelvis en vuxen innebär detta att det saknas mellan 245 kronor och 560 kronor per månad för nödvändiga livsmedel enligt Konsumentverkets beräkningar. Det är problematiskt då bidragsmottagare är beroende av ekonomiskt bistånd som baseras på riksnormen. Huddinge kommuns budgetrådgivare menar att det även är svårt att klara sig enligt Konsumentverkets beräkningar, som är 63 kronor per dag när månaden består av 30 dagar. Huddinge kommuns hemtjänst En 94-årig kvinna, nyligen hemkommen efter en rehabilitering, framförde att hemtjänstens insatser och matlådor hade uteblivit vid flera tillfällen. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen berodde de uteblivna insatserna på en missuppfattning om vilket datum de avbokade insatserna gällde. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att de har tydliga rutiner för beställning och leverans av matlådor, men skulle se över rutinerna. Två personer framförde följande synpunkter om Huddinge kommuns hemtjänst: 1 Riksnormen för försörjningsstöd bestäms av regeringen varje år och gäller som miniminivå för de behov som ska täckas. 2 Kartläggning om skälig levnadsnivå- Överensstämmelse mellan SOSFS 2003:5 och kommunernas styrdokument för ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen, januari

9 - En äldre fick inte den tvättid hon hade rätt till. Anställda startade tvättmaskinen och återkom senare. Det hände ibland att den äldre själv fick lägga in tvätt i tvättmaskinen. - Önskemål om att få hjälp med att stryka tvätt, utan resultat. - Båda framförde att flera anställda saknade legitimation, i ett område under två till tre månaders tid. - Ett önskemål hade framförts till en handläggare om att få hjälp med att reda ut hur omsorgsavgiften för hemtjänst skulle kunna sänkas en nivå, utan resultat. Jourplacering upplevdes som fängelse En fyra veckors jourplacering i en fritidsstuga upplevdes av en olycksdrabbad äldre som ett fängelse. Den äldre fick vid förfrågan igen information om stugans adress och kunde inte ringa efter en taxi för hemfärd. Hon fick mat och service, men saknade sällskap. I drygt tre veckor hade den äldre bott i stugan utan teve. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen var vården frivillig. Skälig levnadsnivå att duscha en gång i veckan? Närstående framförde att två äldre fick hjälp med att duscha en gång per vecka. De hade ansökt om att få duscha två tillfällen i veckan, men fick avslag. Enligt en uppsats Skälig levnadsnivå 3, framkommer det att definitionen skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen är ganska vag och otydlig. Enligt socialtjänstlagen ska den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda av annan, har rätt att få hjälp av socialnämnden. Vidare framkommer i rapporten att begreppet skälig levnadsnivå är enligt både äldre och biståndshandläggare något som varierar över tid och från person till person. Kommunerna har också möjligheter att fastställa egna riktlinjer om vad anses som skäligt, vilket kan variera mellan kommuner. Uppsatsens författare menar att den individuella bedömningen sker utifrån tid, omständigheter och personens behov. Det är viktigt att den äldre berättar alla fakta och ger en helhetsbild om behoven till biståndshandläggaren. Om biståndshandläggaren inte ser hela personen, finns det risk för att vad som är skäligt inte beaktas. Om den äldre inte är nöjd med ett beslut kan detta överklagas. Den äldre kan i överklagan förtydliga sitt behov av hjälp, till exempel hygieniska, medicinska och psykologiska skäl samt styrka behoven av ett intyg. Tillfälligt försörjningsstöd utestängde ett förstahandskontrakt Det framfördes synpunkter av en maka att deras situation var besvärlig när deras fleråriga andrahandskontrakt i Huddinge hade löpt ut. Maken som var sjuk hade fått avslag på social och medicinsk förtur till en hyresrätt och de befann sig i en ekonomisk svacka. De ansökte om en lägenhet, men fastighetsbolaget i Huddinge beviljar inte ett förstahandskontrakt när en person har ett tillfälligt försörjningsstöd. Makarna valde att hyra en sommarstuga utanför Stockholms län, utan drickbart vatten och flera kilometer till närmsta kollektivtrafik. Fastän situationen var oförändrad för makarna fick de slutligen ett förstahandskontrakt hos allmännyttan i inflyttningskommunen. 3 Skälig levnadsnivå, C-uppsats av Peter Eklund och Sofia Magdalena Rutbäck,

10 Till skillnad mot Huddinge kommun kan ett fastighetsbolag i Haninge kommun godkänna äldre med ett tillfälligt försörjningsstöd för ett förstahandskontrakt. Likaså i Södertälje kommun räknar allmännyttan ett av kommunen styrkt försörjningsstöd som en inkomst enligt deras uthyrningsregler. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att ge stöd och hjälp till de personer som vistas i kommunen. Vidare framkommer att socialnämnden ska främja den enskildes rätt till bland annat en bostad. Enligt Socialstyrelsen rapport 4 räknas inte enbart långsiktigt hemlösa personer till gruppen hemlösa, utan även de som tillfälligt hamnar i hemlöshet och tar sig ur den utan hjälp av samhället. Vidare framkommer att en ny riskgrupp för hemlöshet har identifierats, bland annat äldre personer med demens som inte längre klarar av sin ekonomi. Enligt Socialstyrelsen har socialtjänsten en rad verktyg att använda i arbetet med bostadsfrågor, bland annat att skapa rutiner för att hjälpa till vid störningar och stärka hyresgästernas betalningsförmåga. Kommunerna kan även genom ägardirektiv till allmännyttan ange hur fastighetsbolaget ska ta ett bostadssocialt ansvar. Enligt fastighetsbolagets 5 ägardirektiv i Huddinge kommun framkommer att särskilda uppdrag för perioden bland annat är: Bolaget ska främja bostadsförsörjningen genom nyproduktion, utveckling och förvaltning av bostäder som bättre möter bostadskonsumenternas efterfrågan. Bostäder för ungdomar och äldre ska prioriteras särskilt. Övriga synpunkter Förutom synpunkter om avslag på ansökan om färdtjänst har följande synpunkter framförts: - Ett trygghetslarm hade varit trasigt en helg. - En handläggare lovade att ringa ett visst klockslag, men dagen efter hade fortfarande inte någon ringt. - Biståndsbeslutet var ett bifall, men inkluderade inte allt som den äldre ansökte om. - Ett beviljat bistånd var att få hjälp med inköp om 2,5 timmar per månad, men det fanns även behov av att handla annat än mat och medicin. Den närstående menade att åka till affären tar också tid. I en av Stockholms stadsdelar togs det hänsyn vid beslut om hur långt det var till affären. - En äldre kvinna som hade hemtjänst, önskade att enbart kvinnliga anställda hjälpte henne. - Önskemål om att ersätta den borttagna datorn med en ny på ett seniorcentrum. 4 En fast punkt vägledning om boendelösningar för hemlösa personer, Socialstyrelsen, Fastighetsbolaget ägs till 100 procent av Huddinge kommun. 6

11 - Ett privat äldreboende utanför Huddinge kommun, hade debiterat en äldre 260 kronor per timme för ledsagning. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen är detta inte tillåtet. - Vårdcentralen i Skogås avsätter max 10 minuter för varje besök och patient. Snabb handläggning En make var tacksam över att en ansökan om utökad avlösning hade handlagts snabbt. Detta resulterade i att makan slapp tillfälligt boende på ett korttidsboende eller ett sjukhus. Informationsärenden Under kvartalet inkom det många olika frågor om bland annat hur det går till för att söka hjälp i hemmet, hemvårdsbidrag och anhöriganställning. Hjälp i hemmet Fråga: Jag behöver hjälp i mitt hem. Hur gör jag för att få hjälp? Svar: Kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter En biståndshandläggare gör en bedömning av dina behov och kan bevilja hjälp för till exempel omvårdnad, service, ledsagning och hjälp vid promenader. Hemvårdsbidrag Fråga: Jag vårdar min make som utreds för demens och har hört talas om att bidrag kan fås. Stämmer detta? Svar: En person som får hjälp med exempelvis omvårdnad kan få ett hemvårdsbidrag. Bidraget betalas ut till den som får hjälpen. Kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter Läs mer: Förvaltares uppdrag och god man Fråga: Vad är en förvaltares uppdrag? Hur ansöker min släkting om en god man? Svar: Om en person är ur stånd att vårda sig och sin ekonomi kan en förvaltare hjälpa till. Det innebär att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Ett förvaltarskap är ett stort ingrepp för en person och ska användas restriktivt. Vill din släkting ansöka om en god man, kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter Mer information finns på: Finns det någon personförsäkring till dement? Fråga: Har kommunen någon personförsäkring till en boende på ett demensboende? Svar: Kommunen har inte någon sådan försäkring. Äldreboenden Fråga: Vad finns det för äldreboenden i kommunen och hur kan jag ansöka om ett sådant? 7

12 Svar: Det finns flera typer av äldreboenden i Huddinge kommun: servicehus, ålderdomshem, sjukhem, demensboende och korttidsboenden. De tre största äldreboendena är Stortorp, Sjödalen och Tallgården. En biståndshandläggare bedömer personens behov av hjälp. Mer information finns på: Bästa äldreboendet i Huddinge kommun Fråga: Vilket är det bästa äldreboendet i Huddinge kommun? Svar: Det är individuellt vad man tycker om äldreboenden. Du kan få en inblick om Huddinges äldreboenden på Äldreguiden. Läs mer: Händige fixaren Fråga: Kan jag få hjälp av kommunen med att byta glödlampor? Svar: Behöver du hjälp med till exempel att sätta upp gardiner, byta lampor eller ta ner saker från vinden kan Händige fixaren anlitas. Tjänsten är gratis men material får du betala själv. Telefonnummer: , telefontid måndag till fredag klockan Övriga tider kan du lämna ett meddelande, så ringer Händige fixaren upp dig. Anhöriganställning Fråga: Jag önskar att endast min anhörige hjälper mig i mitt hem. Finns det möjlighet att min anhörige blir anställd av kommunen? Svar: Huddinge kommun är restriktiv med att anställa anhöriga eller närstående men även privata hemtjänstföretag kan anställa. Enligt en revisionsrapport från 2011 ökar antalet anhöriganställningar i Huddinge kommun, men ett problem anses att anhöriga inte alltid har rätt kunskap eller utbildning för att sköta om den äldre på bästa sätt 6. Flyttbidrag Fråga: Finns det möjlighet att få flyttbidrag av kommunen? Svar: Enligt Huddinge kommuns författningssamling (HKF 7020) kan flyttkostnader beviljas om personen själv inte har råd och att flyttningen innebär ökade möjligheter för en person att bli självförsörjande eller att det leder till bättre sociala förhållande. Flytta till annan kommun Fråga: Jag undrar om min mor, som är i behov av ett äldreboende, kan flytta till Huddinge kommun? Svar: Tag kontakt med en biståndshandläggare i Huddinge kommun, som bedömer hennes behov av hjälp. Äldreteamet Fråga: Kommer äldreteamet att finnas kvar efter årsskiftet? Svar: Nej det är ett projekt som Stockholms läns landsting har beslutat att lägga ner. Istället inträder vårdval. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ersätter äldreteamet och förändringarna ska inte bli stora för den äldre. 6 Huddinge kommun, granskning av balans mellan behov och resurser inom social- och äldreomsorgsnämnden, Revisionsrapport 9/2011, Ernst & Young. 8

13 Parboendegaranti Fråga: Min far behöver flytta till ett äldreboende, men han vill inte skiljas från min mor. Kan de bo tillsammans på ett äldreboende? Svar: Ja i Huddinge kommun tog kommunfullmäktige ett beslut 2011 om att införa en parboendegaranti i Huddinge kommun. Bostadsanpassningsbidrag Fråga: Jag går med rollator och det är besvärligt med trösklar i mitt hem. Kan jag få hjälp med att ta bort dem? Svar: En ansökan om bostadsanpassningsbidrag skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller tag kontakt med handläggarna på telefonnummer: eller Ansökan ska bedömas utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag och personens behov. Läs mer om bostadsanpassning på följande länk, där även en blankett finns: Aktiviteter i Stuvsta Fråga: Finns det några aktiviteter för äldre i Stuvsta? Svar: Det finns seniorcentrum i Huddinge kommun bland annat i Sjödalen, kontaktperson, Monika Häggkvist Läs mer: Kyrkan i Stuvsta anordnar Må-bra verksamhet tillsammans med pensionärsorganisationer, ABF, Bilda och Vuxenskolan. Verksamheten är öppen för alla oavsett kondition och föreningstillhörighet. På tisdagar anordnas promenad, lätt gymnastik och ibland en föreläsning, som avrundas med soppa och fika för cirka 40 kronor. Kontakta expeditionen Läs mer: Bostadstillägg Fråga: Hyran på ett äldreboende är hög. Tar pensionsmyndigheten hänsyn till bankmedel vid ansökan om bostadstillägg? Svar: Ja om ett bostadstillägg blir beviljat, görs bland annat en bedömning av bidragets storlek utifrån inkomst och bankmedel. Läs mer: https://secure.pensionsmyndigheten.se/btpstart.html Fullmakt Fråga: Min make har en begynnande demens och jag undrar hur jag ska göra när han inte längre klarar av ekonomiska frågor. Svar: Tag kontakt med hans bank om önskemålet är att du eller någon annan person får en fullmakt. Ett alternativ är att ansöka om en god man. Bistånd från organisationer Fråga: Jag har det dåligt ekonomiskt, men tror inte att det är någon idé att ansöka om försörjningsstöd då jag tidigare i år har fått avslag. Vad ska jag göra? Svar: Du kan ansöka igen om försörjningsstöd. Det finns även frivilliga och religiösa organisationer du kan vända dig till. 9

14 Trygghetsboende i Stockholms stad Fråga: Finns det trygghetsboende i Stockholms stad? Hur förmedlas lägenheterna? Svar: Bland annat har fastighetsbolaget Micasa trygghetsbostäder som förmedlas till personer som fyllt 75 år och är skrivna i Stockholms stad. De förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling, telefon Post utan bostad Fråga: Hur kan min post förvaras när jag under en period är utan fast bostadsadress? Svar: Posten erbjuder långtidsförvaring som kostar 75 kronor för anmälan och 25 kronor per vecka. Juristjouren Fråga: Jag har några juridiska frågor och undrar om kommunen erbjuder någon sådan rådgivning? Svar: Ta kontakt med juristjouren telefon De ger 15 minuters gratis rådgivning för frågor om familj, bostad och arbete. Läs mer: 10

15 Äldreombudsmannens reflektioner När rutinerna är okända vid ett larm och om kommunikationen mellan anställdas arbetspass inte fungerar, finns det risk för äldres liv och hälsa. En incident har hänt enligt en artikel i Dagens Nyheter. En kvinna dog i Malmö när anställda inte prioriterade ett larm. Vidare framkom att en kommunikationsbrist mellan arbetspassen orsakade att ingen svarade direkt på larmet, till följd att kvinnan avled. En lex Sarah anmälan har skickats till Socialstyrelsen. 7 Rättsäkerheten bör öka för den äldre som söker hjälp. Om ett beslut inte inkluderar allt den äldre ansöker om, kan det ses som ett dolt avslag. Statistiskt sett blir detta osynligt och kan bli svårt att överklaga. Det tycks vara krångligt för äldre att tolka beslut, men ett juridiskt ombud ska inte behöva anlitas för detta. Enligt förvaltningslagen 7 ska myndigheter sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Huddinge kommun har tagit fram en skrivhandledning Konsten att skriva begripligt, för att informationen ska vara begriplig för medborgare och politiker, samt för att öka delaktigheten och demokratin. Äldre har enligt socialtjänstlagen rätt att ansöka såväl muntligt som skriftligt, oavsett hur lång tid det har gått efter den senaste kontakten med en tjänsteman. Det kan ha hänt incidenter under denna tid. Att kräva en skriftlig ansökan fördröjer ansökan ytterligare eller i värsta fall kan den äldre bli utestängd från rätten att ansöka, om den äldre anser det besvärligt med en skriftlig ansökan. Anställda har skyldighet att hjälpa till med att dokumentera. En ansökan ska resultera i ett beslut och ett skriftligt avslag går att överklaga, men inte ett muntligt. När är skälig levnadsnivå uppnådd? En tolkning av skälig levnadsnivå kan vara att de grundläggande behoven är tillgodosedda, som till exempel när en äldre får möjlighet att duscha en gång per vecka. Det kan jämföras med de europeiska fängelsereglerna och häktesföreskrifterna, KVFS 2007:1, 6, där det framgår att häktade ska kunna sköta sin hygien varje dag. Enligt justitieombudsmännen (JO) ska de häktade kunna duscha dagligen 8. Det är trist när makar som är sjuka och har en tillfällig låg inkomst nödgas flytta från släkt och vänner när de trivs i kommunen. Bostaden är ett grundläggande behov oavsett situation. För fastighetsbolaget borde det vara värdefullt att värna om hyresgäster som inte haft någon betalningsanmärkning, uppskattas av grannar och värnar om sitt boendeområde. I Huddinge kommun arbetar ett boendeteam förebyggande för att förebygga vräkningar. I framtiden kommer förmodligen deras arbetsbelastning att öka då en ny riskgrupp inom hemlöshet är personer med demensdiagnos. I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar demenssjukdomarna. Ett stort beröm till den handläggare som prioriterade och utförde en snabb handläggning om utökad avlösning. Att slippa flytta tillfälligt från sitt hem och att få hjälp av kända anställda är tryggt och värdefullt för både den äldre och anhörige. Berith Ramstedt Äldreombudsman 7 Kvinna dog när larm ignorerades, Dagens Nyheter 11 september

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för april till juni 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för april till juni 2013 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-14 AN-2013/530.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport

Äldreombudsmannens kvartalsrapport KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport april till juni 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli 141 85 Huddinge 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se www.huddinge.se Sammanfattning

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 17 maj 2013 KS-2012/405.739 1 (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut.

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut. Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen Jonas Reinholdsson KommunLex AB Copyright 2011 KommunLex AB materialet får inte spridas, användas eller kopieras utan KommunLex medgivande Frågor för dagen

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad Information om vårdbostad Att bo i vårdbostad Att bo i vårdbostad Den här broschyren ger en kort beskrivning över de krav som äldrenämnden ställer på den vård och omsorg som bedrivs av både privata och

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 2012-11-19 Beställarenheten Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING... 1 INOM ÄLDREOMSORGEN I HANINGE KOMMUN... 1 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer