Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/71 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av äldreombudsmannens kvartalsrapport. Sammanfattning Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. Under tredje kvartalet 2012 har det inkommit 27 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är färre ärenden än samma period i fjol (30). Av de inkomna klagomålen var det fler klagomålsärenden (15) än informationsärenden (9). Beskrivning av ärendet Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. I uppdraget ingår att redovisa arbetet och erfarenheterna i kvartalsrapporter och en årsrapport till äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Under tredje kvartalet 2012 har det inkommit 27 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är färre ärenden än samma period i fjol (30). Av de inkomna klagomålen var det fler informationsärenden (15) än klagomålsärenden (9). Det var något fler anhöriga (16) än äldre (11) som kontaktade äldreombudsmannen. Det är personer från hela kommunen som kontaktar äldreombudsmannen. Under det tredje kvartalet var de flesta hemmahörande i kommundelarna Flemingsberg, Skogås och Stuvsta. Äldreombudsmannens rapport innehåller ett antal rubriker som beskriver synpunkter på hemtjänst i ordinärt boende, äldreboenden, biståndshandläggning, övriga synpunkter och information. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/71 2 (4) Hemtjänst i ordinärt boende En äldre kvinna, nyligen hemkommen efter en rehabilitering, har uppgett att hemtjänstens insatser och matlådor hade uteblivit vid flera tillfällen. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen berodde de uteblivna insatserna på en missuppfattning om vilket datum de avbokade insatserna gällde. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har tydliga rutiner för beställning och leverans av matlådor, men ska se över rutinerna. En äldre har framfört att hon inte fick den tvättid hon hade rätt till. Anställda startade tvättmaskinen och återkom senare. En annan äldre har uppgett att hon haft önskemål om att få hjälp med att stryka tvätt, utan resultat. Två äldre har framfört att flera anställda saknade legitimation, i ett område under två till tre månaders tid. Trygghetslarm En närstående undrade över vilka riktlinjer och gränsdragningar som finns för den som svarar på ett larmande trygghetslarm. Äldreombudsmannen skriver i sin rapport att enligt social- och äldreomsorgsförvaltningens rutiner har kommunen ansvaret för trygghetslarm som ickevalsalternativ från klockan 22:00 till 07:00. Detta är inte helt korrekt, de externa utförare som är verksamma dygnet runt ansvarar själva för trygghetslarm, medan egenregins nattpatrull ansvarar för trygghetslarm mellan klockan till för de externa utförare som endast är verksamma mellan klockan och Biståndshandläggning En make var tacksam över att en ansökan om utökad avlösning hade handlagts snabbt. Detta resulterade i att makan slapp tillfälligt boende på ett korttidsboende eller ett sjukhus. Närstående framförde att två äldre fick hjälp med att duscha en gång per vecka. De hade ansökt om att få duscha två tillfällen i veckan, men fick avslag. Om den äldre inte är nöjd med ett beslut kan detta överklagas. Äldreombudsmannen har inte givit biståndskansliet möjlighet att bemöta påståendet. Övriga synpunkter Det har framförts synpunkter av en maka att deras situation var besvärlig när deras fleråriga andrahandskontrakt i Huddinge hade löpt ut. Maken som var sjuk hade fått avslag på social och medicinsk förtur till en hyresrätt och de

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/71 3 (4) befann sig i en ekonomisk svacka. De ansökte om en lägenhet, men fastighetsbolaget i Huddinge beviljar inte ett förstahandskontrakt när en person har ett tillfälligt försörjningsstöd. Makarna valde att hyra en sommarstuga utanför Stockholms län, utan drickbart vatten och flera kilometer till närmaste kollektivtrafik. Trots att situationen var oförändrad för makarna fick de slutligen ett förstahandskontrakt hos allmännyttan i inflyttningskommunen. En äldre har uppgett att trygghetslarmet hade varit trasigt en helg. En annan äldre har framfört att en handläggare lovat att ringa ett visst klockslag, men dagen efter hade fortfarande inte någon ringt. Enligt en äldre var biståndsbeslutet ett bifall, men inkluderade inte allt som den äldre ansökte om. En närstående har framfört att en äldre är beviljad hjälp med inköp 2,5 timmar per månad, men det finns även behov av att handla annat än mat och medicin. Den närstående menade att åka till affären tar också tid. En äldre kvinna som har hemtjänst har haft önskemål om att enbart kvinnliga anställda hjälpte henne. Äldre har önskemål om att ersätta den borttagna datorn med en ny på ett seniorcentrum. Information En hel del frågor har inkommit från äldre och anhöriga. Frågor som besvarats har rört hemtjänst, särskilt boende, trygghetsboende, trygghetslarm, aktiviteter i Stuvsta, och möjligheten för anhörig att bli anställd av kommunen. Vidare har äldreombudsmannen fått frågor om god man, händige fixaren och väntjänst. Frågor har även inkommit om Äldreteamet, flyttbidrag och parboendegarantin. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av rapporten, som inkom till förvaltningen den 23 januari De verksamheter som fått klagomål eller synpunkter har besvarat dessa och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dem. Där det inkommit anonyma klagomål eller synpunkter kan förvaltningen eller de privata utförarna inte vidta åtgärder. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/71 4 (4) Christina Almqvist Utvecklingsledare Bilagor Äldreombudsmannens rapport Beslutet delges Äldreombudsmannen

5 KS-2012/ Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli, , Huddinge oktober 2012

6 SAMMANFATTNING... 3 Verksamheten under tredje kvartalet Kontakter med äldre och anhöriga... 3 Hembesök och kontorsbesök... 3 Synpunkter... 3 Krav på skriftlig ansökan om bistånd... 3 Otydligt ansvar vid ett larmande trygghetslarm... 4 Låg ekonomisk levnadsstandard... 4 Huddinge kommuns hemtjänst... 4 Jourplacering upplevdes som fängelse... 5 Skälig levnadsnivå att duscha en gång i veckan?... 5 Tillfälligt försörjningsstöd utestängde ett förstahandskontrakt... 5 Övriga synpunkter... 6 Snabb handläggning... 7 Informationsärenden... 7 Hjälp i hemmet... 7 Hemvårdsbidrag... 7 Förvaltares uppdrag och god man... 7 Finns det någon personförsäkring till dement?... 7 Äldreboenden... 7 Bästa äldreboendet i Huddinge kommun... 8 Händige fixaren... 8 Anhöriganställning... 8 Flyttbidrag... 8 Flytta till annan kommun... 8 Äldreteamet... 8 Parboendegaranti... 9 Bostadsanpassningsbidrag... 9 Bostadstillägg... 9 Fullmakt... 9 Bistånd från organisationer... 9 Trygghetsboende i Stockholms stad Post utan bostad Juristjouren Äldreombudsmannens reflektioner... 11

7 Sammanfattning Under tredje kvartalet 2012 handlades 27 nya ärenden. Det var något fler informations- än klagomålsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs framför allt av anhöriga än äldre. Bland informationsärendena var det många olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, hemvårdsbidrag och anhöriganställning. Det framfördes synpunkter under kvartalet om bland annat krav på skriftlig ansökan, otydliga beslut och ett otydligt ansvar för anställda när en äldre larmar via trygghetslarm. Vidare framfördes synpunkter om att ansökan om att få hjälp med att duscha två gånger i veckan avslogs. Verksamheten under tredje kvartalet 2012 Tredje kvartalet 2012 handlades 27 nya ärenden, vilket var 3 färre ärenden jämfört med samma period i fjol (30). Utöver de nya ärendena pågick 6 ärenden från tidigare kvartal. Det var något fler informationsärenden (15) än klagomålsärenden (9). I 3 ärenden söktes både information och framfördes synpunkter. Under kvartalet var det några fler anhöriga (16) än äldre (11) som hörde av sig. Kontakter med äldre och anhöriga Personer har hört av sig från hela kommunen. De flesta var hemmahörande i kommundelarna Skogås, Stuvsta och Flemingsberg. Några som hörde av sig för första gången hade fått information om verksamheten genom anhöriga eller på möten. Flera fann också information om verksamheten genom växeln och Internet. De flesta som hörde av sig under kvartalet kände redan till äldreombudsmannen sedan tidigare. Hembesök och kontorsbesök Förutom kontakter via telefonen och e-post har äldreombudsmannen personliga kontakter med de äldre. Under tredje kvartalet gjordes sju hembesök och anhöriga och äldre besökte kontoret vid nio tillfällen. Synpunkter Under kvartalet framfördes synpunkter om bland annat hemtjänst, otydliga beslut och otydligt ansvar när en person larmar via trygghetslarm. Krav på skriftlig ansökan om bistånd En äldre kvinna önskade hjälp av en tjänsteman att framföra till en biståndshandläggare att hon behövde hjälp i hemmet. Handläggaren begärde en skriftlig ansökan, eftersom kvinnan tidigare hade tackat nej till hjälp. Biståndskansliet förklarade att de inte har något krav på en skriftlig ansökan, men det rekommenderas att den enskilde gör en sådan. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1, har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 3

8 Otydligt ansvar vid ett larmande trygghetslarm En närstående undrade över vilka riktlinjer och gränsdragningar som finns för den som svarar på ett larmande trygghetslarm. Å ena sidan ansågs att den som svarade på larmet hade hela ansvaret oavsett tidpunkt, å andra sidan ansågs att ansvaret skulle överlämnas klockan 22:00. Vidare berättade den närstående att en generell uppfattning var hos flera anställda, både inom privata företag och kommunen att enbart åtgärda det akuta problemet. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningens rutiner har kommunen ansvaret för trygghetslarm som ickevalsalternativ från klockan 22:00 till 07:00. Om ett privat företag svarat på ett trygghetslarm strax innan 22:00 har de ansvaret. Vidare framkommer det att om behov finns ska en anställd stanna på plats tills ambulanspersonal tar över ansvaret. Låg ekonomisk levnadsstandard Enligt socialkontoret utgår handläggarna vid ansökan om försörjningsstöd ifrån ekonomiska beräkningar för ett hushåll enligt en riksnorm 1. Men under tredje kvartalet inkom det synpunkter från två äldre att det var svårt att klara sig ekonomiskt enligt riksnormen. En kvinna berättade att när det var en vecka kvar till pension var frysen tom, men hon hade lite bröd, pasta och ägg att äta. En annan äldre letade pantburkar för att få pengar till mat. Enligt en rapport från Socialstyrelsen om skälig levnadsnivå 2, framkommer det att i vissa fall antas riksnormen vid beräkning av försörjningsstöd vara ett mått för skälig levnadsnivå. Socialstyrelsen anser att detta är bekymmersamt då riksnormen inte når upp till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå. Riksnormen för nödvändiga livsmedel ligger fortfarande under Konsumentverkets beräkningar. För exempelvis en vuxen innebär detta att det saknas mellan 245 kronor och 560 kronor per månad för nödvändiga livsmedel enligt Konsumentverkets beräkningar. Det är problematiskt då bidragsmottagare är beroende av ekonomiskt bistånd som baseras på riksnormen. Huddinge kommuns budgetrådgivare menar att det även är svårt att klara sig enligt Konsumentverkets beräkningar, som är 63 kronor per dag när månaden består av 30 dagar. Huddinge kommuns hemtjänst En 94-årig kvinna, nyligen hemkommen efter en rehabilitering, framförde att hemtjänstens insatser och matlådor hade uteblivit vid flera tillfällen. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen berodde de uteblivna insatserna på en missuppfattning om vilket datum de avbokade insatserna gällde. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att de har tydliga rutiner för beställning och leverans av matlådor, men skulle se över rutinerna. Två personer framförde följande synpunkter om Huddinge kommuns hemtjänst: 1 Riksnormen för försörjningsstöd bestäms av regeringen varje år och gäller som miniminivå för de behov som ska täckas. 2 Kartläggning om skälig levnadsnivå- Överensstämmelse mellan SOSFS 2003:5 och kommunernas styrdokument för ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen, januari

9 - En äldre fick inte den tvättid hon hade rätt till. Anställda startade tvättmaskinen och återkom senare. Det hände ibland att den äldre själv fick lägga in tvätt i tvättmaskinen. - Önskemål om att få hjälp med att stryka tvätt, utan resultat. - Båda framförde att flera anställda saknade legitimation, i ett område under två till tre månaders tid. - Ett önskemål hade framförts till en handläggare om att få hjälp med att reda ut hur omsorgsavgiften för hemtjänst skulle kunna sänkas en nivå, utan resultat. Jourplacering upplevdes som fängelse En fyra veckors jourplacering i en fritidsstuga upplevdes av en olycksdrabbad äldre som ett fängelse. Den äldre fick vid förfrågan igen information om stugans adress och kunde inte ringa efter en taxi för hemfärd. Hon fick mat och service, men saknade sällskap. I drygt tre veckor hade den äldre bott i stugan utan teve. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen var vården frivillig. Skälig levnadsnivå att duscha en gång i veckan? Närstående framförde att två äldre fick hjälp med att duscha en gång per vecka. De hade ansökt om att få duscha två tillfällen i veckan, men fick avslag. Enligt en uppsats Skälig levnadsnivå 3, framkommer det att definitionen skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen är ganska vag och otydlig. Enligt socialtjänstlagen ska den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda av annan, har rätt att få hjälp av socialnämnden. Vidare framkommer i rapporten att begreppet skälig levnadsnivå är enligt både äldre och biståndshandläggare något som varierar över tid och från person till person. Kommunerna har också möjligheter att fastställa egna riktlinjer om vad anses som skäligt, vilket kan variera mellan kommuner. Uppsatsens författare menar att den individuella bedömningen sker utifrån tid, omständigheter och personens behov. Det är viktigt att den äldre berättar alla fakta och ger en helhetsbild om behoven till biståndshandläggaren. Om biståndshandläggaren inte ser hela personen, finns det risk för att vad som är skäligt inte beaktas. Om den äldre inte är nöjd med ett beslut kan detta överklagas. Den äldre kan i överklagan förtydliga sitt behov av hjälp, till exempel hygieniska, medicinska och psykologiska skäl samt styrka behoven av ett intyg. Tillfälligt försörjningsstöd utestängde ett förstahandskontrakt Det framfördes synpunkter av en maka att deras situation var besvärlig när deras fleråriga andrahandskontrakt i Huddinge hade löpt ut. Maken som var sjuk hade fått avslag på social och medicinsk förtur till en hyresrätt och de befann sig i en ekonomisk svacka. De ansökte om en lägenhet, men fastighetsbolaget i Huddinge beviljar inte ett förstahandskontrakt när en person har ett tillfälligt försörjningsstöd. Makarna valde att hyra en sommarstuga utanför Stockholms län, utan drickbart vatten och flera kilometer till närmsta kollektivtrafik. Fastän situationen var oförändrad för makarna fick de slutligen ett förstahandskontrakt hos allmännyttan i inflyttningskommunen. 3 Skälig levnadsnivå, C-uppsats av Peter Eklund och Sofia Magdalena Rutbäck,

10 Till skillnad mot Huddinge kommun kan ett fastighetsbolag i Haninge kommun godkänna äldre med ett tillfälligt försörjningsstöd för ett förstahandskontrakt. Likaså i Södertälje kommun räknar allmännyttan ett av kommunen styrkt försörjningsstöd som en inkomst enligt deras uthyrningsregler. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att ge stöd och hjälp till de personer som vistas i kommunen. Vidare framkommer att socialnämnden ska främja den enskildes rätt till bland annat en bostad. Enligt Socialstyrelsen rapport 4 räknas inte enbart långsiktigt hemlösa personer till gruppen hemlösa, utan även de som tillfälligt hamnar i hemlöshet och tar sig ur den utan hjälp av samhället. Vidare framkommer att en ny riskgrupp för hemlöshet har identifierats, bland annat äldre personer med demens som inte längre klarar av sin ekonomi. Enligt Socialstyrelsen har socialtjänsten en rad verktyg att använda i arbetet med bostadsfrågor, bland annat att skapa rutiner för att hjälpa till vid störningar och stärka hyresgästernas betalningsförmåga. Kommunerna kan även genom ägardirektiv till allmännyttan ange hur fastighetsbolaget ska ta ett bostadssocialt ansvar. Enligt fastighetsbolagets 5 ägardirektiv i Huddinge kommun framkommer att särskilda uppdrag för perioden bland annat är: Bolaget ska främja bostadsförsörjningen genom nyproduktion, utveckling och förvaltning av bostäder som bättre möter bostadskonsumenternas efterfrågan. Bostäder för ungdomar och äldre ska prioriteras särskilt. Övriga synpunkter Förutom synpunkter om avslag på ansökan om färdtjänst har följande synpunkter framförts: - Ett trygghetslarm hade varit trasigt en helg. - En handläggare lovade att ringa ett visst klockslag, men dagen efter hade fortfarande inte någon ringt. - Biståndsbeslutet var ett bifall, men inkluderade inte allt som den äldre ansökte om. - Ett beviljat bistånd var att få hjälp med inköp om 2,5 timmar per månad, men det fanns även behov av att handla annat än mat och medicin. Den närstående menade att åka till affären tar också tid. I en av Stockholms stadsdelar togs det hänsyn vid beslut om hur långt det var till affären. - En äldre kvinna som hade hemtjänst, önskade att enbart kvinnliga anställda hjälpte henne. - Önskemål om att ersätta den borttagna datorn med en ny på ett seniorcentrum. 4 En fast punkt vägledning om boendelösningar för hemlösa personer, Socialstyrelsen, Fastighetsbolaget ägs till 100 procent av Huddinge kommun. 6

11 - Ett privat äldreboende utanför Huddinge kommun, hade debiterat en äldre 260 kronor per timme för ledsagning. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen är detta inte tillåtet. - Vårdcentralen i Skogås avsätter max 10 minuter för varje besök och patient. Snabb handläggning En make var tacksam över att en ansökan om utökad avlösning hade handlagts snabbt. Detta resulterade i att makan slapp tillfälligt boende på ett korttidsboende eller ett sjukhus. Informationsärenden Under kvartalet inkom det många olika frågor om bland annat hur det går till för att söka hjälp i hemmet, hemvårdsbidrag och anhöriganställning. Hjälp i hemmet Fråga: Jag behöver hjälp i mitt hem. Hur gör jag för att få hjälp? Svar: Kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter En biståndshandläggare gör en bedömning av dina behov och kan bevilja hjälp för till exempel omvårdnad, service, ledsagning och hjälp vid promenader. Hemvårdsbidrag Fråga: Jag vårdar min make som utreds för demens och har hört talas om att bidrag kan fås. Stämmer detta? Svar: En person som får hjälp med exempelvis omvårdnad kan få ett hemvårdsbidrag. Bidraget betalas ut till den som får hjälpen. Kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter Läs mer: Förvaltares uppdrag och god man Fråga: Vad är en förvaltares uppdrag? Hur ansöker min släkting om en god man? Svar: Om en person är ur stånd att vårda sig och sin ekonomi kan en förvaltare hjälpa till. Det innebär att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Ett förvaltarskap är ett stort ingrepp för en person och ska användas restriktivt. Vill din släkting ansöka om en god man, kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter Mer information finns på: Finns det någon personförsäkring till dement? Fråga: Har kommunen någon personförsäkring till en boende på ett demensboende? Svar: Kommunen har inte någon sådan försäkring. Äldreboenden Fråga: Vad finns det för äldreboenden i kommunen och hur kan jag ansöka om ett sådant? 7

12 Svar: Det finns flera typer av äldreboenden i Huddinge kommun: servicehus, ålderdomshem, sjukhem, demensboende och korttidsboenden. De tre största äldreboendena är Stortorp, Sjödalen och Tallgården. En biståndshandläggare bedömer personens behov av hjälp. Mer information finns på: Bästa äldreboendet i Huddinge kommun Fråga: Vilket är det bästa äldreboendet i Huddinge kommun? Svar: Det är individuellt vad man tycker om äldreboenden. Du kan få en inblick om Huddinges äldreboenden på Äldreguiden. Läs mer: Händige fixaren Fråga: Kan jag få hjälp av kommunen med att byta glödlampor? Svar: Behöver du hjälp med till exempel att sätta upp gardiner, byta lampor eller ta ner saker från vinden kan Händige fixaren anlitas. Tjänsten är gratis men material får du betala själv. Telefonnummer: , telefontid måndag till fredag klockan Övriga tider kan du lämna ett meddelande, så ringer Händige fixaren upp dig. Anhöriganställning Fråga: Jag önskar att endast min anhörige hjälper mig i mitt hem. Finns det möjlighet att min anhörige blir anställd av kommunen? Svar: Huddinge kommun är restriktiv med att anställa anhöriga eller närstående men även privata hemtjänstföretag kan anställa. Enligt en revisionsrapport från 2011 ökar antalet anhöriganställningar i Huddinge kommun, men ett problem anses att anhöriga inte alltid har rätt kunskap eller utbildning för att sköta om den äldre på bästa sätt 6. Flyttbidrag Fråga: Finns det möjlighet att få flyttbidrag av kommunen? Svar: Enligt Huddinge kommuns författningssamling (HKF 7020) kan flyttkostnader beviljas om personen själv inte har råd och att flyttningen innebär ökade möjligheter för en person att bli självförsörjande eller att det leder till bättre sociala förhållande. Flytta till annan kommun Fråga: Jag undrar om min mor, som är i behov av ett äldreboende, kan flytta till Huddinge kommun? Svar: Tag kontakt med en biståndshandläggare i Huddinge kommun, som bedömer hennes behov av hjälp. Äldreteamet Fråga: Kommer äldreteamet att finnas kvar efter årsskiftet? Svar: Nej det är ett projekt som Stockholms läns landsting har beslutat att lägga ner. Istället inträder vårdval. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ersätter äldreteamet och förändringarna ska inte bli stora för den äldre. 6 Huddinge kommun, granskning av balans mellan behov och resurser inom social- och äldreomsorgsnämnden, Revisionsrapport 9/2011, Ernst & Young. 8

13 Parboendegaranti Fråga: Min far behöver flytta till ett äldreboende, men han vill inte skiljas från min mor. Kan de bo tillsammans på ett äldreboende? Svar: Ja i Huddinge kommun tog kommunfullmäktige ett beslut 2011 om att införa en parboendegaranti i Huddinge kommun. Bostadsanpassningsbidrag Fråga: Jag går med rollator och det är besvärligt med trösklar i mitt hem. Kan jag få hjälp med att ta bort dem? Svar: En ansökan om bostadsanpassningsbidrag skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller tag kontakt med handläggarna på telefonnummer: eller Ansökan ska bedömas utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag och personens behov. Läs mer om bostadsanpassning på följande länk, där även en blankett finns: Aktiviteter i Stuvsta Fråga: Finns det några aktiviteter för äldre i Stuvsta? Svar: Det finns seniorcentrum i Huddinge kommun bland annat i Sjödalen, kontaktperson, Monika Häggkvist Läs mer: Kyrkan i Stuvsta anordnar Må-bra verksamhet tillsammans med pensionärsorganisationer, ABF, Bilda och Vuxenskolan. Verksamheten är öppen för alla oavsett kondition och föreningstillhörighet. På tisdagar anordnas promenad, lätt gymnastik och ibland en föreläsning, som avrundas med soppa och fika för cirka 40 kronor. Kontakta expeditionen Läs mer: Bostadstillägg Fråga: Hyran på ett äldreboende är hög. Tar pensionsmyndigheten hänsyn till bankmedel vid ansökan om bostadstillägg? Svar: Ja om ett bostadstillägg blir beviljat, görs bland annat en bedömning av bidragets storlek utifrån inkomst och bankmedel. Läs mer: https://secure.pensionsmyndigheten.se/btpstart.html Fullmakt Fråga: Min make har en begynnande demens och jag undrar hur jag ska göra när han inte längre klarar av ekonomiska frågor. Svar: Tag kontakt med hans bank om önskemålet är att du eller någon annan person får en fullmakt. Ett alternativ är att ansöka om en god man. Bistånd från organisationer Fråga: Jag har det dåligt ekonomiskt, men tror inte att det är någon idé att ansöka om försörjningsstöd då jag tidigare i år har fått avslag. Vad ska jag göra? Svar: Du kan ansöka igen om försörjningsstöd. Det finns även frivilliga och religiösa organisationer du kan vända dig till. 9

14 Trygghetsboende i Stockholms stad Fråga: Finns det trygghetsboende i Stockholms stad? Hur förmedlas lägenheterna? Svar: Bland annat har fastighetsbolaget Micasa trygghetsbostäder som förmedlas till personer som fyllt 75 år och är skrivna i Stockholms stad. De förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling, telefon Post utan bostad Fråga: Hur kan min post förvaras när jag under en period är utan fast bostadsadress? Svar: Posten erbjuder långtidsförvaring som kostar 75 kronor för anmälan och 25 kronor per vecka. Juristjouren Fråga: Jag har några juridiska frågor och undrar om kommunen erbjuder någon sådan rådgivning? Svar: Ta kontakt med juristjouren telefon De ger 15 minuters gratis rådgivning för frågor om familj, bostad och arbete. Läs mer: 10

15 Äldreombudsmannens reflektioner När rutinerna är okända vid ett larm och om kommunikationen mellan anställdas arbetspass inte fungerar, finns det risk för äldres liv och hälsa. En incident har hänt enligt en artikel i Dagens Nyheter. En kvinna dog i Malmö när anställda inte prioriterade ett larm. Vidare framkom att en kommunikationsbrist mellan arbetspassen orsakade att ingen svarade direkt på larmet, till följd att kvinnan avled. En lex Sarah anmälan har skickats till Socialstyrelsen. 7 Rättsäkerheten bör öka för den äldre som söker hjälp. Om ett beslut inte inkluderar allt den äldre ansöker om, kan det ses som ett dolt avslag. Statistiskt sett blir detta osynligt och kan bli svårt att överklaga. Det tycks vara krångligt för äldre att tolka beslut, men ett juridiskt ombud ska inte behöva anlitas för detta. Enligt förvaltningslagen 7 ska myndigheter sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Huddinge kommun har tagit fram en skrivhandledning Konsten att skriva begripligt, för att informationen ska vara begriplig för medborgare och politiker, samt för att öka delaktigheten och demokratin. Äldre har enligt socialtjänstlagen rätt att ansöka såväl muntligt som skriftligt, oavsett hur lång tid det har gått efter den senaste kontakten med en tjänsteman. Det kan ha hänt incidenter under denna tid. Att kräva en skriftlig ansökan fördröjer ansökan ytterligare eller i värsta fall kan den äldre bli utestängd från rätten att ansöka, om den äldre anser det besvärligt med en skriftlig ansökan. Anställda har skyldighet att hjälpa till med att dokumentera. En ansökan ska resultera i ett beslut och ett skriftligt avslag går att överklaga, men inte ett muntligt. När är skälig levnadsnivå uppnådd? En tolkning av skälig levnadsnivå kan vara att de grundläggande behoven är tillgodosedda, som till exempel när en äldre får möjlighet att duscha en gång per vecka. Det kan jämföras med de europeiska fängelsereglerna och häktesföreskrifterna, KVFS 2007:1, 6, där det framgår att häktade ska kunna sköta sin hygien varje dag. Enligt justitieombudsmännen (JO) ska de häktade kunna duscha dagligen 8. Det är trist när makar som är sjuka och har en tillfällig låg inkomst nödgas flytta från släkt och vänner när de trivs i kommunen. Bostaden är ett grundläggande behov oavsett situation. För fastighetsbolaget borde det vara värdefullt att värna om hyresgäster som inte haft någon betalningsanmärkning, uppskattas av grannar och värnar om sitt boendeområde. I Huddinge kommun arbetar ett boendeteam förebyggande för att förebygga vräkningar. I framtiden kommer förmodligen deras arbetsbelastning att öka då en ny riskgrupp inom hemlöshet är personer med demensdiagnos. I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar demenssjukdomarna. Ett stort beröm till den handläggare som prioriterade och utförde en snabb handläggning om utökad avlösning. Att slippa flytta tillfälligt från sitt hem och att få hjälp av kända anställda är tryggt och värdefullt för både den äldre och anhörige. Berith Ramstedt Äldreombudsman 7 Kvinna dog när larm ignorerades, Dagens Nyheter 11 september

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar 2004:021 C-UPPSATS The ability of the elderly to influence alternative forms of care GABRIELLA SPAARF Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad Vetenskaplig

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer