Översikt 68 granskade I T projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt 68 granskade I T projekt"

Transkript

1 Proteos Ekonomi AB SIDAN 0 AV 10 Rapport till Kompetensfonden: Översikt 68 granskade I T projekt Stig Tegle INNEHÅLL: 1. Bakgrund Sammanfattning Projekt per förvaltning Projektens kvalitet Avslutande synpunkter... 4 Bilaga 1: Detaljerad projektredovisning... 5 Bilaga 2: Projektfördelning förvaltningar... 8

2 PROTEOS Ekonomi AB Sidan 1 av Bakgrund Kompetensfonden har gett Lobeco System AB och Proteos Ekonomi AB i uppdrag att granska sammanlagt 68 projekt finansierade av fonden. Granskningen har skett under perioden maj december Urvalet av projekt har gjorts av Kompetensfonden. En redovisning av samtliga granskade projekt redovisas i bilaga 1 till denna rapport. Granskningen har redovisats i särskilda rapporter efter hand. Denna rapport syftar till att ge en sammanfattande bild av projekten i två delar. Den ena delen utgörs av en översiktlig redovisning av projektens olika inriktning, hur de fördelas på olika förvaltningar i staden mm. Den andra delen sammanfattar den kvalitativa bedömning som gjorts av projekten vad gäller uppnående av projekt och effektmål, huruvida projekten följt tidsplaner, om det finns förvaltningsplan etc. 2. Sammanfattning Vår allmänna bild av de granskade projekten kan sammanfattas enligt följande: Nästan alla effektmål är välmotiverade Nästan alla projektmål är tydligt angivna Nästan alla projektmål har uppnåtts före 1 januari 2007 De flesta effektmål kan nås under loppet av 2007 Det finns ingen plan för uppföljning eller inrapportering av projekt och effektmål under 2007 vilket är den kritiska implementeringsperioden Oklara projekt Nedan anges projekt som bör följas upp särskilt under Proj Projekt nr bil 1 11 Fastighetsinformationssystem 12 Digital Teknisk Dokumenthantering 36 Digitial behörighetsadministration För valtning Idrott Idrott SDF Risker 2007 Inga resurser avsatta för systemförvaltning. Inga resurser avsatta för systemförvaltning. Oklar tillämpning i förvaltningen 41 Kompetensplatsen e lärande SLK Inga resurser avsatta för systemförvaltning. 44 Webbstöd ILS SLK Oklart användning av projektresultat 45 Akt & ärendehantering SLK Oklara projekt & effektmål 47 Miljöeffektiva transporter. SLK Ingen ansvarig är utpekad och flera avtal är tecknade med utomstående intressenter.

3 PROTEOS Ekonomi AB Sidan 2 av Projekt per förvaltning I det följande redovisas projekten efter vilken förvaltning (motsv) som varit projektägare. Indelningen utgår från de 5 delar som stadens organisation består av (se fig 1 nedan) 1. Fig 1: Stadens organisation 2006 Projektens fördelning i sammanfattning framgår av tabell 1 nedan (en detaljerad redovisning finns i bilaga 2). Tabell 1: Projektens fördelning på huvudförvaltningar i staden Förvaltning Antal projekt Fördelning SLK % SDF 4 6 % Fackförvaltningar % Bolag 6 9 % Summa: % Projektägarna finns främst inom stadsledningskontoret och fackförvaltningarna. Orsaken till detta är att projekten till övervägande majoritet gäller IT projekt; nästan 70 procent av de här granskade projekten är IT projekt. 1 Redovisningen bygger på den organisation av staden som gällde under 2006.

4 PROTEOS Ekonomi AB Sidan 3 av Projektens kvalitet Inledning Projekten redovisas här efter 10 olika bedömningsvariabler (se tabell 2 nedan). Sammanfattningsvis visar tabellen att de granskade projekten domineras av ITprojekt, av projekt där den som sökt fondmedel också ansvarar för effektmålen och av projekt som har kvantifierade effektmål. Ca två tredjedelar av projekten (41 st) har inte blivit klara i tid medan de flesta projekten (46 st) har förvaltningsplan och införandeplan (56 st). Lite mer än en tredjedel av projekten (24 st) har delar som är av så generell funktion att de också kan användas av andra förvaltningar i staden. Tabell 2: Projektens fördelning efter 10 bedömningsvariabler (antal projekt 68) Variabel Förklaring Antal projekt 1 IT Projektet syftar till att införa 47 IT stöd * 2 Kompetenshöjning Projektet syftar till att höja 21 kompetensen bland personalen * 3 Beställaren ansvarig för Den som sökt pengar hos fonden är 49 effektmål samma enhet (förvaltning) som ansvarar för effektmålen 4 Uppföljbara effektmål Att kvantifierade effektmål finns 40 angivna i projektplanen 5 Klart i ursprunglig tid Att projektet följt den ursprungliga tidplanen 27 6 Ej klart under 2006 Projektet fortsätter helt eller delvis även under Ändrat innehåll Förändrat innehåll i relation till ursprunglig projektplan 8 Införandeplan finns Finns plan för att i ordinarie verksamhet införa projektleveranser som system, metoder mm 9 Förvaltningsplan finns Finns plan för hur man skall förvalta det som projektet levererat 10 Gemensamma komponenter Att det finns projektleveranser som kan användas av andra förvaltningar (motsv) i staden *): Alla projekt kan sägas innehålla element av kompetenshöjning (kunskapsinhämtande) men indelning här utgår från det dominerande syftet med projektet

5 PROTEOS Ekonomi AB Sidan 4 av 10 För en stor andel av projekten ca procent är beställaren ansvarig för effektmålen och det finns kvantifierade projektmål i projektplanen. För de flesta projekt gäller att man inte kunnat hålla den ursprungliga tidsplanen. De gemensamma komponenter som en del projekt arbetat med redovisas i tabell 3 nedan. Dvs vars användning inte är bunden till den aktuella projektägaren utan kan generera nyttor i stora delar av stadens förfaltningar. Tabell 3: Exempel på gemensamma komponenter Komponent Typ av system Projektägare Geografiska informationssystem IT system TK, SBK, KYF, SDF (digitaliserad karta med information) Digitalisering och lagring av dokument, arkivering Skanning, datalagring, lagringssystem Idrott, Kultur, SBK, Globenarenorna Fastighetsinformationssystem IT system FSK, Idrott Registrering med handdatorer i fält IT system TK, Vatten, Familjebostäder, Kontaktcenter (ärendehantering direkt i telefonmottagning) IT och telefonsystem SDF 5. Avslutande synpunkter Kompetensfonden har haft flera positiva funktioner i staden varav vi vill lyfta fram fyra: Att vara internbank under tre år: projekten blir oberoende av budgetår Att vara bollplank: ett neutralt stöd för projektledare. Att vara intern riskkapitalist: se nyttor för staden och satsa på dem Att skapar synergier mellan förvaltningar: bygga broar mellan projekt av liknande karaktär oberoende av förvaltningsgränser Skall man göra en ny kompetensfond bör man tänka på följande när beslut om projektfinansiering tas: Samtidigt skall beslutas om en oberoende utvärdering (vem, när, hur) av projektets effektmål. Krav skall ställas på projektägaren att varje kvartal inrapportera hur projektet fortskrider på standardiserad blankett (utvärdering projektmål). Krav skall ställas på projektägaren om viss medfinansiering. Funktion/person skall utses som ansvarar för implementering i hela staden av projektresultat med funktioner som kan användas generellt. Uppfyllnad av dessa fyra krav genererar bättre projekt och bättre användning av projektresultat.

6 Proteos Ekonomi AB SIDAN 5 AV 10 Bilaga 1: Detaljerad projektredovisning Projekten nedan är samtliga sorterade efter projektägare (förvaltning) i bokstavsordning IT Kompetenshöjning Beställaren ansv effektmål Uppföljbara effektmål Klar i tid Ej klart under 2006 Ändrat innehåll Införandeplan finns Förvaltningsplan finns Nr Projektnamn Förvalt Brandskyddsredogörelser Brand X X X X 2 Kompetenshöjning brandpers. Brand X X X X 3 Systematiskt brandskyddsarbete Brand X X X 4 Undermarksanläggningar Brand X X X X 5 Handdatorer Familjebostäder FamB X X X X X 6 Datoriserad fastighetsinformation FSK X X X X X X X 7 Effektivare energihantering FSK X X X X X 8 Digital dokumentering Glob X X X X X X X 9 Lastbalanssystem Glob X X X X X 10 Utbildning i ISPS koden Hamn X X X X X 11 Fastighetsinformationssystem Idrott X X X X X X 12 Digital Tekn Dokumenthantering Idrott X X X X X X 13 Basutbildning IDF Idrott X X X X 14 Egenkontroll i bassängbad Idrott X X 15 Förbättrade bokningsprocesser Idrott X X X 16 Traineeprogram IDF Idrott X X X X X 17 Validering IDF Idrott X X 18 Digitalisering Sthlms material SSB Kultur X X X X X X X 19 Öppna arkiven SSA Kultur X X X X X X Gemens kompon

7 PROTEOS Ekonomi AB Sidan 6 av 10 Nr Projektnamn Förvalt Digitalisering arkiv SSM Kultur X X X X X X 21 Säkert långtidsbevarande SSA Kultur X X X X X X X 22 Digital vägledning SSA Kultur X X X X X 23 Automatisering boklån SSB Kultur X X X X X X 24 Gravkartor på internet KYF X X X X X 25 Bokning av begravningärenden KYF X X X X 26 Datastöd i livsmedelstillsyn Miljö X X X X X 27 Köldmedierapportering Miljö X X X 28 Miljöanpassad upphandling Miljö X X X 29 Miljödiplom Miljö X X X X X 30 Miljöhandbok Miljö X X X X X 31 Målstyrd tillsyn Miljö X X X X 32 Verksamhetsutveckling Miljö X X X X 33 e arkiv SBK X X X X X X X 34 Bygggande gem GIS Baggis SBK X X X X X X X 35 Gemensam plantjänst SBK X X X X X 36 Digitial behörighetsadministration SDF X X X 37 Löp linan ut Vantör SDF SDF X 38 KC SDF Hässelby Vällingby SDF X X X X X X X 39 KC SDF Bromma SDF X X X X X X X 40 GIS plattform SLK X X X X X 41 Kompetensplatsen e lärande SLK X X X 42 Gemensam e förvaltning SLK X X X X X X X X 43 ID portalen SLK X X X X X 44 Webbstöd ILS SLK X X X

8 PROTEOS Ekonomi AB Sidan 7 av 10 Nr Projektnamn Fö rv alt Akt & ärendehantering SLK X X X X 46 Kloka investeringar SLK X X X X 47 Miljöeffektiva transporter SLK X X X X 48 Upphandlingsutbildning SLK X X X 49 GIS Ram dä Extern kartinformation SLK/G X X 50 GIS Ram dä GIS för SDF SLK/G X X X X 51 GIS Ram dä Metadata SLK/G X X X X 52 GIS Ram dä GIS i andra länder SLK/G X X 53 LISA självs dä Införande + etapp 2 SLK/L X X X X X X 54 LISA självs dä Utv självserv + TID SLK/L X X X X X X 55 LISA självs dä Hantering LAS fråg SLK/L X X X X X X 56 LISA självs dä Lönekartläggning SLK/L X X X X X X 57 LISA självs dä Revisorsstöd SLK/L X X X X X X 58 LISA självs dä Expl Organis & rollr SLK/L X X X X X X 59 Evenemangsutveckling SVB X X X X X 60 Trafik GIS TK X X X X X X X 61 Gemensamt GC nät TK X X X X X X X 62 Talsvar TK X X X X X X 63 Mobila inspektören TK X X X 64 Plattform för avgiftsupptagning TK X X X 65 Påkört TK X X X 66 SMART TK X X X X 67 Digital Bilddatabas TK X X X 68 Handdator vattenmätare Vatten X X X X

9 Proteos Ekonomi AB SIDAN 8 AV 10 Bilaga 2: Projektfördelning förvaltningar Projekten redovisas nedan efter vilken förvaltning (motsv) som är projektägare. Förvaltning (motsv) Antal projekt 1. KF/KS kansli: 2. SLK: 19 Administrativa avdelningen Ekonomiavdelningen Infrastrukturavdelningen 2 Internationella avdelningen Juridiska avdelningen Kommunikationsavdelningen Kompetensfondens kansli 1 Personalstrategiska avdelningen 6 Utvecklingsavdelningen 10 Välfärds & utbildningsavdelningen Förvaltning (motsv) Antal projekt 3. Stadsdelsförvaltn: 4 Bromma 1 Enskede Årsta Farsta Hägersten Hässelby Vällingby 1 Katarina Sofia Kista Kungsholmen Liljeholmen 1 Maria Gamla stan Norrmalm Rinkeby Skärpnäck Skärholmen Spånga Tensta Älvsjö Vantör 1 Östermalm

10 PROTEOS Ekonomi AB Sidan 9 av 10 Förvaltning (motsv) Antal projekt 4. Fackförvaltningar: 39 Brandförsvaret 4 Fastighets & Saluhallskontoret 2 Idrottsförvaltningen 7 Konsumentförvaltningen Kulturförvaltningen inkl SSA, SSM, SSB 6 Kyrkogårdsförvaltningen 2 Markkontoret Miljöförvaltningen 7 Renhållningsförvaltningen Revisionskontoret Socialtjänstförvaltningen Stadsbyggnadskontoret 3 Stadsmuseiförvaltningen Stockholms stadsarkiv Trafikkontoret 8 Utbildningsförvaltningen USK Överförmyndarnämnden 5. Bolag 6 AB Familjebostäder 1 Micasa Fastigheter i Stockholm AB AB Stokab AB Stockholmshem AB Svenska Bostäder Centrumkompaniet Globenarenorna 2 St Erik Försäkring AB Skolfastigheter i Stockholm AB Stockholm Vatten AB 1 Stockholm Business Region AB Stockholms Visitors Board 1 Stockholms Hamn AB 1 Stockholms Stads Parkerings AB Stockholms Stads Bostadsförmedling AB Stockholms Stadsteater AB

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Kartläggning av kundcenter

Kartläggning av kundcenter Kartläggning av kundcenter Stockholms stad Per Flensburg, Kerstin Grundén, Irene Bernhard, Annika Nåfors Innoveta Förord Detta är en delrapport i det första delprojektet Kartläggning i projekt Innoveta.

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Så tycker företagarna om Stockholm Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Innehållsförteckning Så tycker företagarna om Stockholm... 1 Sammanställning av Stockholm Business Regions

Läs mer

volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011

volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011 volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET >> Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011 volvo it Main data center Göteborg MAGNUS CARLANDER CEO Volvo IT och CIO Volvo Group MAGNUS CARLANDER OM VOLVO IT:S

Läs mer

Revisorernas årsöversikt 2004

Revisorernas årsöversikt 2004 REVISORERNA April 2005 Bilaga till Kommunstyrelsens revisionsberättelse, dnr 310/30-05 En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet www.revision.stockholm.se 2005-04-11 1(22) Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009 Sektionen för Demokrati och styrning SLUTRAPPORT 2009-05-13 1 (36) Kommunkompassen Analys av Stockholms Stad Januari 2009 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Stockholms Stad i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2012 DNR 420-9/2012 Revisionsrapport EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

I 2003-11-11 2003-08 -25. Allmänt Rose-Marie Norlin. 2003-11-11 Förvaltningsärenden. Kompetensfonden. Hässe lby-väll ingby, Bromma,

I 2003-11-11 2003-08 -25. Allmänt Rose-Marie Norlin. 2003-11-11 Förvaltningsärenden. Kompetensfonden. Hässe lby-väll ingby, Bromma, Stockholms stad Datum: Reg.datum : Arendetyp: Avdein: Objekt: Avs/Moll: 2003-08-25 2003-11-11 Förvaltningsärenden Kompetensfonden Reg isterutdrag DIASSTAD Ärende, Atgard, Aktiviteter Diariepi: Reg.av:

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer