Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013. Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun"

Transkript

1 Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013 Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl Mariestads kommun

2 Planförfattare: Matilda Åslin, Arkitekt SAR MSA, planarkitekt på Arkitekturum AB

3 INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund 4 Handlingar 4 Syfte och huvuddrag 4 Läge och areal 4 Markägarförhållanden 4 Detaljplaner 5 Historia 5 Del 2 - Förutsättningar 5 Planens förhållande till kommunala styrdokument och mål 5 Planens förhållande till regionala och nationella mål och riktlinjer 7 Klimatförändringar 17 Skred, erosion och underminering 17 Del 6 - Miljökonsekvenser 17 Bedömning 17 Del 7 - Genomförande 18 Organisatioriska frågor 18 Fastighetskonsekvensbeskrivning (FKB) 19 Ekonomiska frågor 19 Tekniska frågor 19 Del 3 - Befintlig struktur 8 Bebyggelse 8 Grönstruktur 9 Kommunikationer 10 Klimatförållanden 10 Naturvärden 10 Kulturvärden 10 Service 10 Geotekniska förhållanden 11 Del 4 - Föreslagen utveckling 11 Bebyggelse 11 Grönstruktur 13 Strandskydd 13 Kommunikationer 13 Tillgänglighet och trygghet 14 Teknisk försörjning 14 Krav vid grundläggning 16 Del 5 - Risker 16 Trafikstörningar och buller 16 Närliggande/tillkommande störande verksamheter 17 3

4 Del 1 - Bakgrund Handlingar Den nya detaljplanen omfattar i detta skede denna planbeskrivning, en plankarta med bestämmelser samt fastighetsförteckning. Till detaljplanen biläggs geoteknisk utredning samt en sedimentprovtagning och dokumentet VA Sundsören - översiktlig avloppshantering. Samtliga bilagor har utförts av BGAB, Bygg- och geokonsult AB. Syfte och huvuddrag beslöt kommunfullmäktige i Mariestad att anta ett tillägg till översiktsplanen gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Arbetet bedrevs med utgångspunkt i lagen om strandskydd och utveckling av landsbygden. Huvudsyftet var att avgränsa strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära lägen för att skapa en mer levande landsbygd. Planområdet utgörs av två av dessa utpekade delområden.(se bild 3 s.5) LIS-planen gör den övergripande analysen att en utbyggnad inom området Sundsören/Ekenäs på sikt kan bidra till att det skapas en ny tätort med rika möjligheter till bad- och båtliv och utökad service kring Torsöbron och Östersundet. För norra Sundsören (5c - bild 3) föreslår LIS-planen en förtätning med i första hand åretrunthus. För denna del skapar den nya detaljplanen med föreslagna tomter och exploateringsgrad goda förutsättningar för åretruntboende - men den nya detaljplanen framhåller också att även fritidsboende är möjligt om så önskas, då detta främjar den övergripande utbyggnaden. Den östra delen av området föreslås även kunna bebyggas med mobila småstugor - så kallade villavagnar. För Brygghuset/Småbåtshamnen (5b) föreslår den nya detaljplanen att den outnyttjade byggrätten inom småbåtshamnen omfördelas till förmån för ytterligare två friluftsstugor samt prövar möjligheten till utbyggnad av själva Brygghuset och ytterligare förtätning med fler friluftsstugor på höjden öster om befintligt villaområde. Den nya detaljplanen följer här LIS-planens inriktning men innebär i förhållande till den en utökad förtätning för att förbättra möjlighetena för besöksnäringen på platsen. Strandskyddet som i samband med ny planering återinträder föreslås upphävas inom hela planområdet förutom på allmän platsmark med markanvändningen Natur. Läge och areal ÖP och förstudie Mariestads kommuns översiktsplan från 2003 redovisar Torsö som ett av de områden där en fördjupning av planen bör tas fram. Aktuellt planförslag för Sundet 5:1 finns inom detta område och det står i översiktsplanen att det bör innehålla åretruntbostäder. Planområdet finns även redovisat som del i ett LIS-område - tematiskt tillägg till översiktsplan, antagen Planområdet ligger i LIS-fördjupningen inom område 6. Kryparetorp Klippingsberg, och redovisas som den norra delen av utvecklingsområde 6c. Nolgården- Nolgårdsängen. I LIS-fördjupningen föreslås en möjlighet att uppföra ett tjugotal åretruntbostäder i fyra till fem etapper, med en ny tillfartsväg och att stranden tillgängliggörs genom en gång- och cykelväg söderifrån. Även bad och Utdrag ur LIS-planen. Planområdet båtplatser föreslås. ligger inom område 6c. förslag till detaljplan för Sundet 5:1. Området är inte planlagt sedan tidigare. Kommunala beslut, gällande planer Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sundet 5:1 m fl, Torsö, Mariestads kommun Planområdet är PLANBESKRIVNING ca m 2 och - Detaljplan beläget för nordöst del av Sundet om 5:1 m fl, Torsö, Mariestad Torsöbrons brofäste på fastlandet i Mariestads norra kommundel. BESKRIVNING BESKRIVNING Läge och Markägarförhållanden BESKRIVNING Läge och Planområ Huvudintressent Handlingar i detaljplanen är markägaren till Planområd görs av de Sundsören Handlingar Planförslaget 1:1, men Planen berör även ytterligare privatägda Handlingar består av: 5:1. görs av av Omr den Planförslaget fastigheter, består Sundsören av: av: 1:9, 1:12, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18 samt samfällighet inom Sundsören 1:14 ca 1,5 Områ Planförslaget består av: 5:1. km Plankarta med bestämmelser som är kommunägd. Gemensamhetsanläggningen utgörs Planbeskrivning Plankarta av befintlig ca vänster). ca 1,5 1,5 km med lokalväg, bestämmelser park- och naturområde längs strandlinjen Plankarta med bestämmelser vänster). Fastighetsförteckning Planbeskrivning samt anläggning för vatten och avlopp. Markäga Planbeskrivning Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning Markägar Till tidigare framtagen samrådshandling hör MKB Marken ä (utförd Till tidigare av Jan framtagen Bertilsson, samrådshandling daterad ), hör MKB Marken äg ä översiktlig av geoteknisk Jan Till tidigare framtagen utredning (utförd samrådshandling Hemingstorpav BGAB/ Tidigare hör MKB (utförd av Jan Bertilsson, daterad ), Jan Bertilsson, (utförd ), av Jan Bertilsson, förslag till av daterad VA-lösning ) översiktlig geoteknisk utredning (utförd av BGAB/ Tidigares Kommun Jan (Jan översiktlig geoteknisk daterad ), till utredning (utförd av BGAB Bertilsson, ), förslag till VA-lösning skötselplan Kommuna för naturmark Jan (Jan Bertilsson, Bertilsson, ), Norra ) Sundsören förslag till VA-lösning (Jan Bertilsson, daterad ), skötselplan samt kommun för en (Jan sektion (AH Bertilsson, kartteknik, daterad ) ), Kommuns skötselplan för naturmark (Jan Bertilsson, ) samt Sundsören förslag til en för naturmark kommunle (Jan Bertilsson, ) sam en sektion (AH kartteknik, ). en sektion (AH kartteknik, ). inte förslag planl till Syfte och huvuddrag Torsöbron inte planla Syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen Syfte och huvuddrag är att möjliggöra avstyckning Syftet av med tomtmark detaljplanen (22 tomter) är är att att och möjliggöra att etappvis avstyck- upp- Mariestad ÖP och föf föra av ny Syftet ÖP och f bostadsbebyggelse med detaljplanen i form av att enfamiljshus. är att möjliggöra avstyck ning av tomtmark (22 tomter) och att etappvis uppföra ny bostadsbebyggelse i i form av Mariestads dovisar T ny ning av tomtmark (22 av tomter) och att etappvis upp enfamiljshus. djupning dovisar To T föra ny bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus. slag djupning för Sa det slag för står för Su i S det runtbostä det står i i ö runtbostäd Planom LIS-områ Planom LIS-områd antagen 2 djupning antagen 20 2 djupninge pingsberg pingsberg, utvecklin utveckling 6c. N 6c. Nolgårdsä 6c. N LIS-fördj Nolgårdsä Bild Planområdets 2: Orienteringsfigur, läge, på östra planområdets sidan av Torsö. läge på fastlandet öster LIS-fördju föreslås e Planområdets Östersundet läge, på på östra sidan av av Torsö. Planområdets läge, på östra sidan av Torsö. het föreslås att en up e het tjugotal het att att up up bostäder tjugotal fem bostäder etapi 4 en fem ny etapp t en och en ny ny att tit tillgänglig och att att rådets läge, på östra sidan av Torsö. Tidigare ställningstaganden PLANBESKRIVNING - - Detaljplan för för del del av av Sundet Sundet 5:1 5:1 m m fl, fl, Torsö, Torsö, Mariestads kommun kommun Marken ägs privat. mrådets utbredning. t med detaljplanen är att möjliggöra avstyckav tomtmark (22 tomter) och att etappvis uppy bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus. och huvuddrag idigare framtagen samrådshandling hör MKB rd av Jan Bertilsson, daterad ), iktlig geoteknisk utredning (utförd av BGAB/ ertilsson, ), förslag till VA-lösning Bertilsson, daterad ), skötselplan aturmark (Jan Bertilsson, ) samt ktion (AH kartteknik, ).

5 Detaljplaner Den sydvästra delen av planområdet är planlagt alltsedan Torsöbrons tillkomst 1994 och gällande detaljplan utgörs av DP352 (Lantmäteriets beteckning) - Detaljplan för del av Sundsören 1:1 från Övrig mark ligger idag utanför planlagt område. DP352 avses till sin helhet upphävas i samband med att den nya planen vinner laga kraft. Fritidshusbebyggelsen norr om planområdet ingår i detaljplan för del av Hemmingstorp 1:10 mfl (B42). Historia Sundsören utgjorde fram till mitten av 1990-talet färjeläge för den huvudsakliga anslutningen till Torsö. I samband med anläggandet av Torsöbron utfördes omfattande arkeologiska undersökningar varpå fynd av en stenåldersboplats och gravröse påträffades. Del 2 Förutsättningar Planens förhållande till kommunala styrdokument och mål Översiktplan för Mariestad, 2003 Planområdet ingår i Översiktsplan för Mariestads kommun med vision 2015, antagen Det övergripande syftet med översiktsplanen är att skapa en gemensam syn på hur kommunen ska utvecklas, främst för att fler människor ska vilja bo och verka i Mariestads kommun. Översiktsplanen anger fem prioriterade insatsområden, bland annat attraktivt boende samt konkurrenskraftigt näringsliv. Den uppmanar kommunen att ta tillvara och utveckla det som är unikt samt framhåller det sjönära läget som en särskild tillgång i arbetet med att utveckla attraktivt boende. Kommunen ska även kunna erbjuda moderna och kreativa verksamhetsmiljöer som gynnar idéutveckling och innovationsförmåga. Tillkommande bebyggelse och närmiljöer ska bidra till ett effektivt nyttjande av teknisk försörjning, infrastruktur och bostäder. Verksamheter och service bör så som långt möjligt integreras. Boendet ska samtidigt utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar. Översiktsplanen anger vidare att en förbättrad tillgänglighet till Vänern och dess övärld är viktiga åtgärder för att stimulera ökad båt- och fisketurism. Översiktsplanen anger också Sundsören som ett delområde som ska studeras ytterligare för en utökning av huvudsakligen fritidshusboende. Som ett led i detta arbete ingick området i det inledningsvis nämnda tematiska tillägget till översiktsplanen Lis-områden, landsbygdsutveckling i strandnära läge antagen Juni LIS-områden - Tematiskt tillägg till Översiktsplanen (2011) Delområdet norra Sundsören (del av Sundsören 1:1 tillsammans med 1:4) pekas ut som särskilt lämpligt för förtätning med åretruntboende. Möjligheten att nå stranden bör dock säkerställas. För brygghusområdet anges att inriktningen i gällande detaljplan bör fullföljas med en utbyggnad av uthyrningsstugor och iordningsställande av småbåtshamn och sjösättningsramp vid det gamla färjeläget. Den nya detaljplanen avser, som tidigare beskrivet, följa dessa ambitioner och utveckla Sundsören ytterligare, dels som turistdestination med en småskalig utbyggnad av antalet friluftsstugor, och dels som ett utbyggndadsområde för både permanent- och fritidshusbebyggelse. Bild 3: Utdrag ur LIS-planen - detaljplanen ingår i delområde 5b och c. 5

6 Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs till biosfärområde av Unesco den 2 juni Detta är ett samarbete mellan de tre kommunerna Mariestad, Götene och Lidköping. Biosfärområden ska vara föregångare när det gäller forskning, utveckling och initiativ i syfte att stärka långsiktig hållbarhet. Biosfärområdet ska verka för att: Främja en långsiktig utveckling, baserad på områdets natur- och kulturmiljökvaliteter, som kan ge nya inkomstmöjligheter för areella näringar, besöksnäring, lokala aktörer och många fler. Förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. Öka tillgången för närboende och besökare till goda natur-, kultur- och rekreationsmiljöer både på land och i vatten. Främja hållbar utveckling av areella näringar och näringsliv kopplat till nyttjande av biologisk mångfald och kulturmiljö. Skapa en större samverkan mellan lokal kunskap, forskning, utbildning och näringsliv. Detaljplanens huvudsakliga intressent deltar genom Sundsörns Gårds Camping i biosfärnätverket och verksamheten arbetar med främjandet av ekoturism och hållbar lokal utveckling bla vad gäller VA-frågor, tillgänglighet och service. Detaljplanens förslag på förtätning skapar ett utökat underlag för den närliggande servicen och turismnäringen samt för kollektivtrafikförbindelser i nära anslutning till befintlig infrastruktur. Vision Mariestad 2030 I december 2010 antog Mariestad en ny kommunövergripande vision som uttrycker en önskan om hur staden skulle kunna se ut år Visionens ska vara ledande i både stora och små beslut gällande vad kommunen ska lägga tid, pengar och andra resurser på. Den är därför viktig i kommunens interna målstyrning men förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra att vara med och skapa framtidens Mariestad, såväl enskilda medborgare som företag, grupper och organisationer. Visionens fem byggstenar är: Den stolta sjöstaden Centrum för trädgårdens hantverk Ledande inom hantverkets akademi Internationellt modellområde En naturlig mötesplats Här har den nya detaljplanen genom sitt geografiska läge beröringspunkter med den första byggstenen i visionen. Avfallsplan En avfallsplan är kommunens styrdokument för avfallshantering. Avfallsplanen beskriver målen kommunen har för avfallshanteringen men också vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Mariestads avfallsplan ( ) riktar sig till kommunens egen verksamhet men också till privatpersoner och företag. I den står det att kommunen eftersträvar gemensam uppsamlingsplats för hushållsavfall vid nybyggnation, vilket också föreslås i detaljplanens nya delar. Dagvattenpolicy Kommunfullmäktige antog 2005 en dagvattenpolicy för kommunen. Den visar bland annat på olika lösningar för att ta hand om dagvattnet lokalt (LOD), och därigenom bidra till att minska flöden och ge högre reningseffekt. I enlighet med kommunens dagvattenpolicy ska därför dagvattnet, där den geotekniska undersökningen visar att så är möjligt, omhändertas lokalt. I andra hand ska dagvattnet fördröjas och avledas trögt till kommunens anläggning. Vid behov ska dagvattnet från till exempel parkeringsytor och andra nedsmutsade hårdgjorda ytor renas innan det släpps ut i kommunens anläggning. I detta fall är anslutning till den kommunala anläggningen av geografiska skäl inte möjlig, men goda möjligheter finns till att lokalt minska flöden. För att minska dessa eftersträvas att så få ytor som möjligt hårdgörs, varför bland annat grus föreslås som markbeläggning på de nya lokalgatorna. Energi och klimatplan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam Energi- och klimatplan. I planen finns övergripande mål samt mål kring transporter, uppvärmning och minskad elanvändning. Områden som berör den fysiska planeringen i energiplanen är framförallt kommunernas mål när det gäller transporter och uppvärmning: 6

7 Externa områden för handel med mera ska ha anslutning med kollektivtrafik samt säker gång- och cykeltrafik till år Ett nätverk av säkra gång- och cykelvägar inom och mellan tätorterna i kommunerna ska byggas ut till år Vid överlåtande av kommunal mark för bostadsbyggnation ska användande av lågenergihus stimuleras. Speciella insatsområden när det gäller ovannämnda punkter redovisas i energiplanen. Byggnader behöver anpassas efter de lokala förhållandena för att undvika onödig energiförbrukning. Utformning, teknik och material behöver väljas så att energieffektivitet främjas. Det behövs ett långsiktigt tänkande där inledande investeringskostnader ställs mot kostnader under byggnadernas livscykel. Den fysiska planeringen har här en viktig roll att spela. Planeringen av befintliga och nytillkommande områden behöver göras så att det så långt som möjligt styrs bort från fossilbränslebaserad uppvärmning. De nya hus som byggs bör utformas med rätt metoder och materialval så energibesparing och energiåtervinning kan ske. Planens förhållande till regionala och nationella mål och riktlinjer Riksintressen Planområdet och/eller intilliggande vattenområde berörs av följande riksintressen: Riksintresse för friluftslivet: Vänern - Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö- Fågelö Skärgård, båt, fiske, bad, Göta kanal (ämnesknutet riksintresse enligt 3 kapitlet 6 miljöbalken). Riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern med öar och strandområden (geografiskt riksintresse enligt 4 kapitlet 2 miljöbalken). Riksintresse yrkesfiske: Vänern (enligt 3 kapitlet 5 miljöbalken). Den nya detaljplanen avser främja dessa riksintressen med iordningsställande av småbåtshamn och badplats, förbättrad omhändertagande av avloppsvatten och säkerställande av tillgänglighet till strandlinjen i så hög utsträckning som möjligt. Strandskydd Hela planområdet berörs av Vänerns strandskydd, delar upphävdes dock i den tidigare planen DP352 men frågan om upphävda områden måste tas upp på nytt i samband med den nya planläggningen. Skälen att upphäva strandskyddet är flera; stora delar av vatten- och strandområdet är redan ianspråktagna och markområden avskurna av både lokalväg, småbåtshamn och villabebyggelse. Allmänhetens rörlighet genom området ska säkerställs via befintlig lokalväg och ny gc-väg från det nya området till det befintliga. Allmänheten har också tillträde till merparten av småbåtshamnen (säkerställt i markerat x-område) och park och naturområdet vid vattnet. Den nya planen påverkar inte några kända natur- eller kulturvärden förbundna med strandskyddet. Miljömålen Det finns 16 nationella miljömål i Sverige varav 15 är aktuella för Västra Götaland. Dessa har sikte på år 2020 och är till för att skapa ett mer hållbart samhälle. Mariestads kommun har tolkat målen och formulerat dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet. Helhetsbedömningen är att ett förverkligande av detaljplaneförslaget inte strider mot miljömålens syften. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet i miljöbalken 5 kapitlet med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord. I rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång från 2009 finns utförliga mätningar och värden för utomhusluft, vattenförekomster och buller. Det finns även en miljökvalitetsnorm för Vänern Värmlandssjöns vatten med God ekologisk status Planförslaget bedöms inte medföra överskridanden av av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken 7

8 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl, Mariestads kommun Del 3 - Befintlig struktur Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg Skaraborgs kommunalförbund har i samverkan med bland annat Västtrafik, Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Skaraborg tagit fram dokumentet Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg. Bebyggelse Byggnader inom planområdet Planområdet består i dagsläget av två bebyggelseområden: Målbilden utgår från att resorna med kollektivtrafiken ska öka med 50 % fram till år För att uppnå detta mål bör samhällsplanering i kommunerna ske utifrån kollektivtrafikens förutsättningar, där infrastruktur och bebyggelse gör det enklare för resenärerna att välja kollektivtrafik än bil. 1. Brygghusområdet med småbåtshamnen Området utgörs av det före detta färjeläget och ansluter till väg Första byggnaden på höger sida om infartsvägen är själva brygghuset, en envånig byggnad med sadeltak och traditionellt utseende, i faluröd träpanel och rött tegeltak. Byggnaden innehåller en jourbutik samt restaurang. Nedanför höjden till vänster om infartsvägen återfinns småbåtshamnen med den gamla färjekuren, samt en mindre grupp av fyra friluftsstugor. Friluftsstugorna är relativt nybyggda, alla gavelställda vattenlinjen med stora fönsteröppningar mot Östersundet. 2. BEF. VILLAOMRÅDE ÄG V SMÅBÅTSHAMN r fö tan gu erin rådet k r pa nom pla BRYGGHUSET 1. SÖ R TO Bild 4: Karta befintligt utseende 8

9 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl, Mariestads kommun 2. Villaområdet Norr om småbåtshamnen ligger 7 tomter med villor av varierande utseende från 50-, 60- och 70-talen. På fastigheten Sundsören 1:9 har det tidigare funnits en kioskverksamhet. En åttonde tomt var planerad från början men denna utnyttjas till en gemensam vattentäkt. Angränsande bebyggelse Sundsören 1:4 Fastigheten omedelbart nordväst om planområdetnärmast vattnet utgörs till sin merpart av skogsterräng, med gallrad ädellövskog, sluttande mot vattnet. I områdets mitt finns ett äldre fritidshus med hävdad tomtmark i dess närmiljö. Till byggnaden går en enkel körväg genom den obebyggda delen av Sundsören 1:1 som ansluter till väg 2974 i ett nordligare läge. Bild 5. Brygghuset Hemmingstorps fritidshusområde Bebyggelseområdet ytterligare norr om planområdet, utgörs av friliggande bebyggelse i varierande utseende men företrädesvis trähusbebygglese. Mellan planområdet och fritidshusområdet löper en vegetationszon tillhörande jordbruksfastigheten Hemmingstorp 1:10. Övrig bebyggelse Anslutande till planområdet finns också ytterligare två bebyggda tomter, Sundsören 1:20 och 1:21, med för landsbygden traditionella huvudbyggnader och gårdshus. Grönstruktur Bild 6. Friluftsstugorna sedda från gravröset Den södra delen av planområdet består av två kraftiga sluttningar med förhållandevis mycket berg i dagen. Mellan berghällarna är det sparsamt med vegetation och den som finns är av blandskogskaraktär. En stor ek med bevarandeskydd i tidigare gällande plan dominerar baksidan av Brygghuset. Den norra, i stort sett obebyggda delen av planområdet utgörs till merparten av produktionsskog med gran och tall. Strandområdet med dess natur- och parkmark, samt vegetationsytorna längs väg 2974 länkar samman grönstrukturen i norr och söder. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är generellt sett goda med god tillgång på både skogsmark och stränder. Söder om planområdet finns också ytterligare tillgång till bad och camping samt till Hästhagens naturreservat. Bild 7. Det befintliga villaområdet 9

10 Kommunikationer Gång- och cykeltrafik Cykelturism är en viktig näring på Torsö med omgivningar, men säker gång- och cykelled till ön saknas. Frågan om säker cykelväg mellan Sundsören och Hassle-Säby till en strecka av 3,6 km drivs bland annat av Torsö Byalag. Säker cykelväg är inte bara av vikt för turismen utan också för boende som rör sig mellan skärgårdssamhällena och närbelägna omsorg och serviceinrättningar, som exempelvis Torsö skärgårdsskola. Inom planområdet råder blandtrafik Biltrafik Väg 2974 trafikerar Torsö via Sundsören och Torsöbron samt ansluter till E20/RV 26 ett par km norr om Mariestads tätort. Ekenäsvägen är en förhållandevis bra grusbelagd enskild väg mot norr som löper parallellt med strandlinjen öster om planområdet. Uppmätt årsdygnstrafik på väg 2974 var år fordon/ dygn. Återkommande mätningar utförs av Trafikverket. Hastigheten på 2974 utanför planområdet är idag 80 km/h. Sommartid sänks hastigheten till 50 km/h. Parkering Parkering för området tillgodoses i nuläget dels vid Brygghuset, och dels i anslutning till småbåtshamnen vilka samnyttjas av gäster till uthysrningsstugorna. Parkeringsbehovet är i dagsläget tillgodosett inom nuvarande område, därtill utnyttjas parkeringsområde söder om Torsövägen vid utökat behov under högsäsong. Kollektivtrafik Området trafikeras av Västtrafiks busslinje 511 mellan Mariestads tätort och Torsö Laxhall med tre turer varje dag i vardera riktning. Under sommarsäsongen förstärks tidtabellen. Busshållplatsen är belägen i anslutning till Brygghuset. Småbåthamn Småbåtshamnen med sina stenpirer bedöms rymma ett trettiotal båtar fördelat på både fasta och gästplatser. Inom området finns också en sjösättningsramp som nyttjas av områdets båtplatsinnehavare. Hamnen trafikeras sommartid av turistbåtstrafik mellan Mariestad och Sjötorp. Klimatförhållanden Mariestads lokalklimat påverkas av Vänern, vilken jämnar ut temperaturerna och gör vintrarna mildare och somrarna svalare. Årsnederbörden varierar mellan millimeter. Den vanligast förekommande vindriktningen är sydvästlig. Naturvärden Förutom en skyddsvärd ek saknar markområdena inom planområdet naturvärden. Utanför planområdet fynns ytterligare skyddsvärda trädbestånd, företrädes ekar inom Sundsören 1:4 samt söder om Torsövägen. Vad gäller vattenområdena i Östersundet utgör dessa inte lekplatser för viktig fiskreproduktion. De vanliga arterna gädda, abborre och olika vitfiskar finns här men gösen har sina lekplatser i vattenområden söder om sundet i själva Mariestadsfjärden. Tillstånd för vattenverksamhet ska alltid begäras hos Länsstyrelsen och åtgärder i vattenområdet bör trots allt utföras utanför gösens lektid april - juni då grumling av strandnära vattenområden bör undvikas. Kulturvärden Bild 8. Skogsvägen mot Sundsören 1:4 Vid brobygget i början på 90-talet kartlades som tidigare angetts ett flertal fornlämningar med tillhörande gravröse och spår efter stenåldersboplats. Gravröset med sina lämningar går att bevittna på plats. Boplatsens geografiska utberedning är möjligen inte helt fastställd men ska huvudsakligen vara bortflyttad i samband med brobyggets anläggningsarbeten. Service Brygghuset utgör områdets lokala träffpunkt. Med föreslagen förtätning finns möjlighet med utökad servicenivå, som i dagsläget begränsas till sommarsäsongen. Centralt på Torsö finns skola, förskola och fritidshem ca 3,5 km från Sundsören. Grundskola finns även i Hasslerör på ett avstånd av ca 9 km. Övriga servicefunktioner som t.ex. vårdcentral och handelsutbud finns i Mariestads centrum, ca 1,3 mil 10

11 från Sundsören. Geotekniska förhållanden Geoteknisk undersökning har utförts av BGAB Bygg- och Geokonsult AB i Skövde och redovisas i PM - Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun, daterad BGAB har dessutom utfört sedimentprovtagning vid badplatsen för att undersöka eventuella föroreningar vilket redovisas i rapport daterad Terrängförhållanden Området sluttar ner mot Vänern från en höjd på ca 70 möh med en fallhöjd på ca 25m ned till ca 45 m. Höjdtoppar med berg i dagen är belägna längs planområdets norra och södra delar. Däremellan på den huvudsakliga ytan för nyexploatering faller marken mer jämnt. Ytblock förekommer framför allt orienterade till ett fält i den nordöstra delen av planområdet. Markförhållanden Jorden består huvudsakligen av friktionsjord som vilar på fast botten, morän, block eller berg. Inblandningen av silt och grus varierar. Grundvattnets strömningsriktning bedöms följa markens topografi dvs mot väster. Grundvattennivåer påträffas mellan 1,4-2,5 under befintlig markyta. Marken bedöms ha god förmåga till genomsläpplighet och lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är lämpligt. Radonmätningar har ej utförs men området bedöms tillhöra lågradonmark vilket innebär att inga radonskyddande åtgärder behövs. Sjöbottenförhållanden och påträffad förorening Bottennivåerna är grunda och till stora delar bevuxna. Sedimenten utgörs av dyig siltig sand, med en viss omfattning av växtrester. Samtliga analyser som utfördes av provtagningspunkterna visar att ämnena i sedimentet ligger under riktvärdena för känslig markanvändning. I en av provtagningspunkterna påfanns dock kvicksilver på en nivå marginellt över riktvärdena. Bundet till bottensedimentet utgör denna låga halt ingen betydande risk för badande, däremot kan det bli aktuellt att inför anläggandet av badplatsen vid muddringsarbete och bortforsling av sediment och växtlighet, undersöka provtagningsområdet ytterligare, för att i slutändan säkerställa lämplig deponi. Del 4 - Föreslagen utveckling Bebyggelse 1. Brygghusområdet/Småbåtshamnen Området förändras till stora drag i enlighet med tidigare gällande plan med några små förändringar: Brygghuset som lokal tyngdpunkt i serviceutbudet får en utökad byggrätt och dess användning föreslås förutom dagens handel utökas till hotell eller vandrarhemsverksamhet samt bostadsändamål. Med föreslagen utbyggnad med souterrängvåning möjliggörs också ytterligare ett entréläge i direkt anslutning till småbåtshamnen. Byggrätten för befintliga uthyrningsstugor utökas för att ge möjlighet till ytterligare 2 stycken med likartat utseende. Byggrätten utökas något för att möjliggöra tillbyggnad av förråd i stugornas bakkant. Byggrätten inom småbåtshamnen har i tidigare gällande plan varit avsedd för sjöbodsliknande bebyggelse för hamnverksamheten. Denna byggrätt har hittills inte nyttjats och föreslås i stället omfördelas dels till ovan nämnda stugor, och dels till en byggrätt med ett läge intill sjösättningsrampen. Denna byggnad förutsätts kunna innehålla servicefunktioner för hamnen samt för husbilsbesökande, för vilket 7 korttidsuppställningsplatser (så kallade Quick Stop-platser) också möjliggörs inom hamnområdet. 2. Villaområdet Merparten av befintligt villaområde planeras i enlighet med tidigare gällande plan. Tomten öster om 1:15 med områdets dricksvattenanläggning föreslås delas och ungefär en tredjedel regleras till 1:15 medan resterande del kvarstår inom 1:14 för den befintliga gemensamhetsanläggningen. På höjden ovanför villaområdet föreslås ytterligare 7 friluftsstugor. Den tillkommande bebyggelsen har studerats av Amnehärads Byggkonsult och är tänkt att likna den i småbåtshamnen. Området angörs från nordöst. Bild 9: Exempel på friluftsstuga respektive disposition 11

12 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl, Mariestads kommun Bild 10: Karta nytt utseende. Möjlig ny bebyggelse är rödmarkerad 3. Norra Sundsören/Det nya området Den nordöstra delen av planområdet, den som tidigare ej är planlagd föreslås utgöras av två bebyggelseområden. Den västra, nedre delen planeras för normalstora villatomter, för småhus i ett plan, alternativ med souterrängvåning där så är lämpligt. Då tomtförutsättningarna är varierade och möjlighet till naturtomt finns, tillåts för en optimal markanslutning, byggnadens placering vara så fri som möjligt. Samma placeringsförutsättningar råder i stort sätt i det östra bebyggelseområdet men här föreslås en tätare bebyggelse med möjlighet till mindre tomter. Plantekniskt görs här ingen distinktion mellan permanent och fritidshusbebyggelse, då ett mer flexibelt synsätt eftersträvas och kommer den övergripande exploateringen till godo. Båda föreslås tillåtas och dessutom, som tidigare nämnts, i den östra delen kompletteras med fritidshus i form av mobila småstugor - så kallade villavagnar. Bild 11. Utseendevarianter för mobila villavagnar 12

13 Cirka 21 parkeringsplatser Bild 12: Karta grönstruktur samt förbindelser Grönstruktur Nyexploateringen av Norra Sundsören innebär att en del av skogsmiljöerna försvinner. Ny lokalgata samt gångväg genom området avser förbinda det vattennära park- och naturområdet med skogszonen längs Hemmingtorps fritidshusområde. Naturmark kommer även att kvarstå som en buffertzon längs väg Det befintliga naturområdet omedelbart öster om Brygghuset föreslås minskas ned för möjligheten att anlägga lek- och aktivitetsplats, fortfarande inom allmän platsmark. Strandskydd Strandskyddet längs Vänerns strand är generellt 300 m. Som tidigare beskrivet återinträder strandskyddet per automatik i samband med ny detaljplanering varför det är viktigt att tydliggöra att strandskyddet avses upphävas helt inom både ny och befintlig kvartersmark och inom stora delar av den allmänna platsmarken. Strandskyddet kvarstår endast inom planerad allmänplatsmark med markanvändningen Natur. Upphävande av strandskyddet sker i samband med att detaljplanen vinner laga kraft genom en administrativ bestämmelse på plankartan. Huvudskälen till upphävande är att marken i det befintliga bebyggelseområde redan är i anspråktagen, och strandområdet naturligt avgränsat av vägar. För det nya exploateringsområdet Norra Sundsören är huvudskälet att fullfölja LIS-planens syfte till utveckling. Passager som tidigare beskrivits under grönstrukturer gör det möjligt att nå strandlinjen från alla delar av närområdet. På så sätt säkerställs också passager till vattnet oavsett utvecklingen av angränsande fastigheter som Sundsören 1:4 belägen närmast stranden. De vattennära funktionerna som småbåtshamn och vattenområde med badbryggor etc som avses utvecklas är alla verksamheter i samklang med strandskyddets syfte. Kommunikationer Allmänt Inom området råder som helhet blandtrafik. Undantaget är den nya förbindelsen mellan det befintliga och det nya området där biltrafik ej är tillåten. Ytterligare förbindelser med anslutande naturmark utgörs av ej iordningställda gångstigar. Kollektivtrafik Hållplatsläget vid Brygghuset bedöms som tillräckligt för området och något nytt planeras ej i dagsläget. Någon förändring av turtätheten planeras ej heller men frågan bör studeras vid ett fullständigt förverkligande av Lis-planen. Biltrafik och transporter Som tillfartsväg till det nya området utnyttjas läget 13

14 för den befintliga tillfarten till Sundsören 1:4. Mer transportintensiva funktioner som avfallshantering är samlat i anslutning till infartsvägen, varför vägbredder i övrigt kan minskas ned och vändplatser vid gatuavslut avser personbilar. Nuvarande transporter till- och från området påverkas ej av den nya planen. Årsdygnstrafiken längs 2970 förväntas ökas successivt inte bara i samband med detta projekt utan också i takt med utbyggnaden av fler exploateringsprojekt på Torsön.Trafikökningen sammanvägt med trafikökningen till och från planområdet talar för att en permanent hastighetssänkning till 60 km/h bör studeras. Parkering Planen säkerställer att parkeringsplatser ska finnas inom småbåtshamnen, till brygghuset och inom allmän platsmark intill den iordningställda badplatsen. Som beskrivet i kapitel 3 kan Brygghusområdet/Småbåtshamnen avlastas under högsäsong utanför planområdet på andra sidan Torsövägen med en yta för ytterligare mellan 25 och 30 bilar. I hamnen föreslås även 7 platser avsedda för husbilsparkering, så kallade Quick Stop - platser. Parkering till friluftsstugorna inom det nya exploateringsområdet sker i anslutning till dess tillfart mellan stugområdet och de gemensamma funktionerna vid samlingslokalen. 10 platser förutsätts vara tillräckligt för de sju stugorna. För det befinliga villaområdet samt för det nya exploateringsområdet i övrigt sker parkering på respektive tomtmark. Tomterna ska generellt medge plats för två bilar/tomt. De mindre tomterna bedöms dock endast inrymma en taktäckt bilparkering varpå ytterligare bilfordon förutsätts placeras utanför skyddande tak. Vid förekomst ska garage eller carportar placeras med utfart minst 6 m från tomtgräns mot gata för att säkerställa god uppställningsmöjlighet. Hamn och båttrafik Avseende hamnfunktion och båttrafik är verksamheterna oförändrade i den nya planen. Tillgänglighet och trygghet Att människor med olika typer av funktionsnedsättning och ålder ska vara fullt delaktiga i samhällslivet måste beaktas vid nybyggnation. Ytor ska göras tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier eller sådant som kan orsaka känslan av otrygghet som bristande belysning eller skötsel. Vägar inom det nya området bör utformas med så flacka lutningar som är möjligt med hänsyn till den kuperade terrängen. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Det nya området kommer att förses med dricksvatten från en ny djupborrad brunn inom område markerat EC 2 söder om lokalgatan. Vid borrning är det särskilt viktigt att lämpligt borrdjup säkerställs så att underjordiska saltvattenlager undviks. Det befintliga villaområdet nyttjar befintlig dricksvattentäkt inom Sundsören 1:14 som tidigare beskrivits. Den nya detaljplanen följer den tidigare gällande planens anvisningar för u-områden, förutom att ett outnyttjat u-område inom Sundsören 1:19 föreslås utgå VA Sundsören - Översiktlig avloppshantering daterat är utförd av BGAB (Bygg och Geokonsult AB). Denna utgör såväl beskrivning av nuvarande situation som förslag till framtida utförande avsende avloppshanteringen. Orenat spillvatten från det nya området kommer att pumpas från ett läge i gc-vägen upp till en ny anläggning på Sundsörns stugbyområde med minireningsverk, utjämningsmagasin och infiltrationsbädd. Läget är det samma som för den befintliga infiltrationsanläggningen. Den nya tryckledningen kommer att passera vattenskyddsområde och skall här utföras skarvfri. Orenat spillvatten från avloppsstationer i Brygghusområdet/småbåtshamnen kommer att pumpas till det nya avloppsreningsverket via befintliga ledningar. För det befintliga villaområdet föreslås utgående vatten från befintlig avloppsanläggning vid stranden att ledas om tillsammans med spillvattnet från Brygghuset/småbåtshamnen. Befintlig pumpstation bedöms inte ha tillräcklig kapacitet varför den föreslås antingen bytas ut eller kompletteras med ytterligare. Detta betyder att inget utgående vatten kommer ledas till befintlig damm utmed Vänerns strand. Dagvatten Mariestads kommun jobbar för att förbättra omhändertagande och rening av dagvatten innan det når Vänern. Därför ska allt dagvatten som uppkommer inom planområdet hanteras enligt kommunens dagvattenpolicy som redovisas i Del 2 Förutsättningar. 14

15 Bef U-omr Bef dricksvattenbrunn Bef pumpbrunn Ny dricksvattenbrunn Föreslagna U-områden Föreslagen pumpbrunn/breddmagasin spillvatten Placering bef infiltrationsanläggning utanför bild, se VA300 Föreslaget U-område Bild 13: Karta U-områden samt illlustration VA Som beskrivet tidigare finns goda förutsättningar för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) genom infiltration i marken. För de delar som består av berg i dagen får vatten ej avledas mot intilliggande bostadsfastigheter utan ska istället avledas mot närbelägna markytor inom allmän platsmark som har bättre infiltrationsförmåga. El och värme All byggnation ska eftersträva de rekommendationer som anges i Mariestad, Töreboda och Gullspångs energi- och klimatplan (se Del 2 - Förutsättningar ). Eldistributör är Vänerenergi AB. Genom område för nyexploatering löper ett högspänningsledning vidare mot Hemmingstorps fritidshusområde. Läget för denna sammanfaller med den första norrgående lokalgatan. Den lågspänningskabel som försörjer det befintliga villaområdet från väster förelås dras om längs en mindre strecka och i stället matas fram längs gc-vägen. För det befintliga villaområdet samt Brygghusområdet/Småbåtshamnen råder för övrigt befintliga förhållanden och befintliga kabelstråk fortsätter att utnyttjas. Tele- och datakommunikationer Skanova är ledningsägare i området. I det befintliga villaområdet finns både underjordiska kablar och luftledningar. Inga av de befintliga ledningarna berörs av nyexploateringen. Anslutning av kompletterande ledningsnät bör ske mot befintlig ledning i väg 2974 och i princip följa övriga ledningsstråk i gatumark. Generellt ledningsstråk Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet ledningsstråk. Illustrationen ovan redovisar bland annat föreslagna områden för underjordiska ledningar men merparten av stråken föreslås 15

16 nyttja allmän platsmark. En mindre del av den befintliga högspänningskabeln korsar mark för gemensamma tekniska anläggningar samt för samlingslokal och reserveras som ett U-område. Intill detta U-området finns också en mindre byggrätt avsedd för transformatorstation. Ytterliggare ett U-område för framdragning av VA föreslås inom de västra villatomterna i det nya området. Avfall Inom ytan för gemensamma tekniska anläggningar föreslås en samlad station för avfall. Intilliggande korsning inom lokalgatunätet bör kunna nyttjas för vändmöjlighet för hämtningsfordonet med en så kallad T-vändning. Här är det viktigt att körvägen har fri sikt och god framkomlighet, och är snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte heller inkräkta på vägbredden. Möjlighet bör finnas för fastighet Sundsören 1:4 att ansluta sig till den gemensamma avfallslösningen. Körvägar till och från hämtstället ska utformas för minst belastningsklass 2 och bör vara minst 5,5 meter bred där körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel, framkomlighet samt att delge nödvändig information. I det befintliga området sker avfallshanteringen som idag, med enskilda lösningar för de privata villorna och Brygghuset. Inom område för småbåtshamn är föreslagen byggrätt för servicebyggnad avsedd att innehålla sopsorteringsrum för gemensamt utnyttjande av småbåtshamnen, friluftsstugorna och gästande husbilar. Räddningstjänstens behov Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar ska beaktas i samband med markprojektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning i fastigheter som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släckvatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Livräddningsredskap ska finnas i anslutning till vatten. Krav vid grundläggning Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning (sedan allt organiskt material borttagits). Jorden är erosionsbenägen vilket bör beakttas vid schaktningsarbeten. Det kommer att bli aktuellt med en del sprängning inom området. Detta skall utföras enligt gällande lagar och förordningar och det kan då bli aktuellt att förbesiktiga intilliggande fastigheter. Riktlinjer för sprängning kan hämtas från Vibrationer i samband med trafik- och byggverksamhet, Statens råd för byggforskning T43:1982. Del 5 Risker Trafikstörningar och buller I samband med brobygget och omläggningen av väg 2974 togs en bullerutredning på beräknad trafikprognos fram där bullerpåverkan på befintligt villaområde befanns ligga under gällande riktvärden. På den villatomt som ligger närmast vägen (Sundsören 1:12) beräknades bullerpåverkan ligga relativt nära gränsen för ekvivalentnivåer utomhus (vid fasad). Följande riktvärden för trafikbuller bör inte överskridas vid nybyggnation av bostäder (eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur): 30 dba ekvivalentnivå inomhus, 45 dba maximalnivå inomhus nattetid, 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 70 dba maximalnivå vid uteplats. Trafikökningen på väg 2974 har varit större än vad som uppskattats i den tidigare prognosen, och det är inte orimligt att anta att ekvivalentnivåerna i så fall påverkats och kan komma att påverkas ytterligare vid en mer omfattande trafikökning. Med anledning av denna risk föreslås följande förebyggande åtgärder: Nytillkommna byggnader med bostadsändamål placeras med ett skyddsavstånd till väg Område mellan väg 2974 och ny tomtmark anges som Skydd respektive Natur och inom dessa finns goda möjligheter att inordna bullerskyddade vallar i terrängen om det skulle behövas. Hastigheten utanför området sänks till lämplig nivå från ett läge öster om avfarten till Ekenäsvägen. Denna åtgärd skulle dessutom ha goda effekter på trafiksäkerheten. För övrigt förutsätts att exploatör/byggherre vid nybyggnad underskrider de ovan ställda riktvärden med byggnadstekniska åtgärder. 16

17 Närliggande/tillkommande störande verksamheter Inga kända närliggande störande verksamheter finns eller planeras i det omedelbara närområdet. I nuläget finns här heller ingen djurhållning. Närmsta jordbruksanläggning är Hemmingstorp ca 0,5 km norr om planområdet. Utanför planområdet, inom produktionssskogsområdet öster om Ekenäsvägen, tangeras område föreslaget för vindkraftsutbyggnad som vindkraftsområde F i den ej ännu laga kraftvunna vindbruksplanen (antagandehandling ). Generella skyddsavstånd för vindkraftverk är inte fastställda men utifrån hur tät bebyggelsen är har avgränsningar i avstånd mellan vindkraftetableringar och bostadsbebyggelse i vindbruksplanen satts till 500 meter. Avståndet mellan planområdet och det utpekade vindkraftsområdet överskrider väl detta. Då vindbruksplanen genomgår en bearbetning för att harmoniera med LIS-planen förordas dock att avståndet till planområdet ökas ytterligare, framför allt med hänsyn till att även det mellanliggande skogsområdet, öster om Ekenäsvägen har utpekats som framtida utbyggnadsområde för bostäder. Intill dess att vindbruksplanen anpassats till de förhållanden som redovisas i LIS-planen har Mariestads kommun som huvudregel vid prövning av vindkraft att LIS-planens intressen ska prioriteras före vindkraftsplanens intressen. Klimatförändringar Hantering av risken för ökade vattennivåer har blivit allt mer viktigt. Klimatförändringar förutspås orsaka både havsnivåhöjning och fler extrema vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som tros komma oftare och bli allt värre. Detta gör att det nödvändigt att anpassa planering och byggande till dessa förändrade förutsättningar. Merparten av området ligger högt samt på mark med god dräneringsförmåga, undantaget är de strandnära lägena, småbåtshamnen med friluftsstugorna samt delar av det befintliga villaområdet där grundläggning måste utföras med utökad hänsyn till förhöjda grundvattennivåer. Generellt gäller att oskyddad grundläggning inte får ske lägre på nivåer lägre än +46,7m (RH 2000) men försiktighet bör även råda ovan denna nivå med hänsyn till lokala avrinningsflöden. Skred, erosion och underminering Den geotekniska undersökningen visar inte på några allmänna stabilitetsproblem, dock finns som beskrivet, risk för erosion vid schaktning vilket ska beakttas med erforderlig släntning. Del 6 - Miljökonsekvenser Bedömning När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras, ska kommunen göra en bedömning om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. En MKB jämför den planerade situationen med dagens så kallade nollalternativ. Syftet med denna översyn är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Då den nya planen endast avser marginella förändringar inom den befintliga delen (Småbåtshamnen/Brygghuset) och för det nya exploateringsområdet huvudsakligen ianspråktar mark utan särskilda naturvärden eller värden för skogsproduktionen (skogsområdet omfattar endast 3,5 ha) och LIS-planen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen här förordat en förändrad markanvändning, är den samlade bedömningen att den nya planen till sin helhet inte medför några betydande miljökonsekvenser, varför en MKB ej är aktuell. Förändringarna påverkar ej heller omgivande naturmiljö eller möjligheterna till rekreations- och friluftsliv negativt. Till stöd för den samlade bedömningen har en checklista för dessa frågor upprättats (Behovsbedömning rev ). Det ska i sammanhanget noteras att gravröset inom det kända fornlämningsområdet i anslutning till brofästet är fortsatt fredat i den nya detaljplanen. 17

18 Del 7 - Genomförande I denna del redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Organisatoriska frågor Planförfarande Planprocessen beskrivs och regleras i plan- och bygglagens 3:e kapitel. Förfarandets olika steg redovisas nedan. Aktuellt planskede är markerad med fet text. Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Granskning - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera. Innan planen antas ska kommunen ställa ut planförslaget för granskning under minst tre veckor. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen. Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt sker ny granskning. Antagande - Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Preliminär tidplan Samråd Sensommar 2013 Granskning Höst 2013 Beslut om godkännande Höst 2013 KS godkännande Höst 2013 KF antagande Vinter 2014 Tiderna ovan är preliminära och kan komma att förändras under arbetets gång, bland annat beroende på synpunkter under samråd och granskning. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Merparten av den allmänna platsmarken ingår i fastigheten Sundsören 1:1 vars ägare Johan Abrahamsson utgör planens huvudintressent. Övrig allmän platsmark utgörs av Sundsören 1:14 som är kommunägd. Inom planområdet råder privat huvudmannaskap för samtlig allmän platsmark. Inom planområdet föreslås två gemensamhetsanläggningar: Det första sammanfaller med befintlig samfällighet och utgörs av lokalvägar och park- och naturmark inom tidigare gällande detaljplan samt tillhörande va-anläggning. Det andra utgörs av det nya lokalgatunätet inom den nya delen samt gc-väg, gemensamt markområde för samlingslokal samt tekniska anläggningar. Rätt till ledningsdragning och infiltrationsanläggning utanför planområdet säkerställs genom anläggningsförättning. Huvudintressenten ansvarar för rättighetsupplåtelser, projektering och byggande av infrastruktur och ombyggnadsåtgärder på allmän platsmark. Ledningsnätet för vatten och avlopp föreslås ägas och förvaltas av respektive samfällighet Vänerenergi äger befintligt elnät inom området och ansvarar för drift och skötsel av detta och föreslås även ansvara för utbyggnaden av kompletterande delar i samråd med huvudintressenten. Mariestads kommun ansvarar i enlighet med tidigare gällande plan för den befintliga informationsplatsen vid skyddat gravröse. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft. Planen gäller tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas. Avtal Avtal rörande befintlig samfällighet kan behöva ses över för bibehållen aktualitet. Alla berörda rättighetsinnehavare inom området bör se över sina avtal för eventuella förtydliganden i planen. Det kan röra sig om avtal för båtuppställning, skötsel av park och naturområden mm. För närvarande fordras ej att särskilda avtal upprättas för att reglera genomförandet av detaljplanen men frågan kommer att ses över efter samrådet. Lovplikt Enligt 8 kap. 5-6 Plan- och bygglagen kan kommunen inom vissa ramar besluta att minska eller utöka bygglovpliktens omfattning. Lättnader i bygglovplikten får emellertid inte beslutas om bygglov krävs för att 18

19 tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen. Kommunen bedömer att det inte finns anledning att besluta om utökad lovplikt. Bygglov behövs inom planområdet för de åtgärder som normalt kräver bygglov för att tillvarata grannars och allmänna intressen. Fastighetskonsekvensbeskrivning (FKB) Konsekvenser för respektive fastighet Sundsören 1:19 - Befintligt U-område för underjordiska ledningar utgår. Sundsören 1:15 - Utvidgning av fastigheten föreslås till en yta av ca 350 m 2 längs dess östra sida. Utvidgningen förutsätter en förlängning av befintligt U-område för att tillgodose erforderlig dricksvattendistribution till övriga befintliga villor. Kostnad för förättning och markköp belastar Sundsören 1:15. Sundsören 1:14 - Motsvarande minskning till förmån för 1:15 som beskrivet ovan. Huvudintressen ombesörjer iordningställande samt drift- och skötsel av badstrand. Sundsören 1:4 (utanför planområdet) - Befintlig tillfartsväg kvarstår. Möjlighet till anslutning till den gemensamma avfallsstationen finns. Hemmingstorp 1:10 - Gränsen mot Sundsören 1:1 och det nya området ska fastställas i samråd med lantmäteriet. Planområdets norra gräns ska sammanfalla med denna fastställda gräns. Fastighetsbildning Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet. De fastighetsbildningsåtgärder som fordras inom kvartersmark för genomförande av detaljplanen bekostas av berörd exploatör. Huvudsyftet för det nya området är att fastighetsbilda tomterna vid försäljning. Rättigheter för allmänna ledningar ska säkerställas med servitut eller ledningsrätt. Gemensamhetsanläggningar, servitut med mera Befintliga servitut eller ledningsrätter bör ses över av respektive innehavare under samrådstiden för eventuella tillägg till planen. Inom det nya området föreslås ny samällighet för de gemensamma anläggningarna. Fastighetsplan Gällande avstyckningsplan fastställd upphävs i sin helhet i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Ekonomiska frågor Behövliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/fastighetsägare. Detta inkluderar även kostnader för eventuella flyttningar av ledningar, ordningsställning samt ombyggnadsåtgärder i angränsande ytor. Planavgift kommer inte att utgå. Tekniska frågor Behov av ytterligare utredningar och åtgärder Länsstyrelsen ombeds under samrådstiden ta ställning till behovet av kompletterande arkeologiska undersökningar. Ytterligare detaljerad geoteknisk undersökning vid projektering av till exempel gator, ledningar och byggnader bedöms inte behövas. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för detaljutredning angående markens bärighet samt utformning av lokal dagvattenhantering. Detta ska redovisas i samband med bygglov. UTVECKLINGSKONTORET Planförfattare: Matilda Åslin, Arkitekturum AB Medverkande tjänstemän: Maria Nilsson och Erik Randén 19

20

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Hässlestad 1:31 mm (tidigare Torsö skola mm)

Hässlestad 1:31 mm (tidigare Torsö skola mm) Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING januari 2015 Detaljplan för Hässlestad 1:31 mm (tidigare Torsö skola mm) Torsö, Mariestads kommun Planförfattare: Hanna Asp, plan- och landskapsarkitekt INNEHÅLL Del 1

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 Planbeskrivning SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 26 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-05-19, 117 Laga kraft: 2015-06-25

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Del av Brännebrona 1:45 DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING

Del av Brännebrona 1:45 DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 2008-03-19 Planen antagen 2008-02-26 Laga kraft 2008-10-17 Genomförandetiden utgår 2018-02-26

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 1(11) Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 Upprättad den 24 sept 2013 Laga kraft 2014-04-28 Antagandehandling Planbeskrivning Miljöbedömning Planens

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer