Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013. Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun"

Transkript

1 Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013 Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl Mariestads kommun

2 Planförfattare: Matilda Åslin, Arkitekt SAR MSA, planarkitekt på Arkitekturum AB

3 INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund 4 Handlingar 4 Syfte och huvuddrag 4 Läge och areal 4 Markägarförhållanden 4 Detaljplaner 5 Historia 5 Del 2 - Förutsättningar 5 Planens förhållande till kommunala styrdokument och mål 5 Planens förhållande till regionala och nationella mål och riktlinjer 7 Klimatförändringar 17 Skred, erosion och underminering 17 Del 6 - Miljökonsekvenser 17 Bedömning 17 Del 7 - Genomförande 18 Organisatioriska frågor 18 Fastighetskonsekvensbeskrivning (FKB) 19 Ekonomiska frågor 19 Tekniska frågor 19 Del 3 - Befintlig struktur 8 Bebyggelse 8 Grönstruktur 9 Kommunikationer 10 Klimatförållanden 10 Naturvärden 10 Kulturvärden 10 Service 10 Geotekniska förhållanden 11 Del 4 - Föreslagen utveckling 11 Bebyggelse 11 Grönstruktur 13 Strandskydd 13 Kommunikationer 13 Tillgänglighet och trygghet 14 Teknisk försörjning 14 Krav vid grundläggning 16 Del 5 - Risker 16 Trafikstörningar och buller 16 Närliggande/tillkommande störande verksamheter 17 3

4 Del 1 - Bakgrund Handlingar Den nya detaljplanen omfattar i detta skede denna planbeskrivning, en plankarta med bestämmelser samt fastighetsförteckning. Till detaljplanen biläggs geoteknisk utredning samt en sedimentprovtagning och dokumentet VA Sundsören - översiktlig avloppshantering. Samtliga bilagor har utförts av BGAB, Bygg- och geokonsult AB. Syfte och huvuddrag beslöt kommunfullmäktige i Mariestad att anta ett tillägg till översiktsplanen gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Arbetet bedrevs med utgångspunkt i lagen om strandskydd och utveckling av landsbygden. Huvudsyftet var att avgränsa strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära lägen för att skapa en mer levande landsbygd. Planområdet utgörs av två av dessa utpekade delområden.(se bild 3 s.5) LIS-planen gör den övergripande analysen att en utbyggnad inom området Sundsören/Ekenäs på sikt kan bidra till att det skapas en ny tätort med rika möjligheter till bad- och båtliv och utökad service kring Torsöbron och Östersundet. För norra Sundsören (5c - bild 3) föreslår LIS-planen en förtätning med i första hand åretrunthus. För denna del skapar den nya detaljplanen med föreslagna tomter och exploateringsgrad goda förutsättningar för åretruntboende - men den nya detaljplanen framhåller också att även fritidsboende är möjligt om så önskas, då detta främjar den övergripande utbyggnaden. Den östra delen av området föreslås även kunna bebyggas med mobila småstugor - så kallade villavagnar. För Brygghuset/Småbåtshamnen (5b) föreslår den nya detaljplanen att den outnyttjade byggrätten inom småbåtshamnen omfördelas till förmån för ytterligare två friluftsstugor samt prövar möjligheten till utbyggnad av själva Brygghuset och ytterligare förtätning med fler friluftsstugor på höjden öster om befintligt villaområde. Den nya detaljplanen följer här LIS-planens inriktning men innebär i förhållande till den en utökad förtätning för att förbättra möjlighetena för besöksnäringen på platsen. Strandskyddet som i samband med ny planering återinträder föreslås upphävas inom hela planområdet förutom på allmän platsmark med markanvändningen Natur. Läge och areal ÖP och förstudie Mariestads kommuns översiktsplan från 2003 redovisar Torsö som ett av de områden där en fördjupning av planen bör tas fram. Aktuellt planförslag för Sundet 5:1 finns inom detta område och det står i översiktsplanen att det bör innehålla åretruntbostäder. Planområdet finns även redovisat som del i ett LIS-område - tematiskt tillägg till översiktsplan, antagen Planområdet ligger i LIS-fördjupningen inom område 6. Kryparetorp Klippingsberg, och redovisas som den norra delen av utvecklingsområde 6c. Nolgården- Nolgårdsängen. I LIS-fördjupningen föreslås en möjlighet att uppföra ett tjugotal åretruntbostäder i fyra till fem etapper, med en ny tillfartsväg och att stranden tillgängliggörs genom en gång- och cykelväg söderifrån. Även bad och Utdrag ur LIS-planen. Planområdet båtplatser föreslås. ligger inom område 6c. förslag till detaljplan för Sundet 5:1. Området är inte planlagt sedan tidigare. Kommunala beslut, gällande planer Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sundet 5:1 m fl, Torsö, Mariestads kommun Planområdet är PLANBESKRIVNING ca m 2 och - Detaljplan beläget för nordöst del av Sundet om 5:1 m fl, Torsö, Mariestad Torsöbrons brofäste på fastlandet i Mariestads norra kommundel. BESKRIVNING BESKRIVNING Läge och Markägarförhållanden BESKRIVNING Läge och Planområ Huvudintressent Handlingar i detaljplanen är markägaren till Planområd görs av de Sundsören Handlingar Planförslaget 1:1, men Planen berör även ytterligare privatägda Handlingar består av: 5:1. görs av av Omr den Planförslaget fastigheter, består Sundsören av: av: 1:9, 1:12, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18 samt samfällighet inom Sundsören 1:14 ca 1,5 Områ Planförslaget består av: 5:1. km Plankarta med bestämmelser som är kommunägd. Gemensamhetsanläggningen utgörs Planbeskrivning Plankarta av befintlig ca vänster). ca 1,5 1,5 km med lokalväg, bestämmelser park- och naturområde längs strandlinjen Plankarta med bestämmelser vänster). Fastighetsförteckning Planbeskrivning samt anläggning för vatten och avlopp. Markäga Planbeskrivning Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning Markägar Till tidigare framtagen samrådshandling hör MKB Marken ä (utförd Till tidigare av Jan framtagen Bertilsson, samrådshandling daterad ), hör MKB Marken äg ä översiktlig av geoteknisk Jan Till tidigare framtagen utredning (utförd samrådshandling Hemingstorpav BGAB/ Tidigare hör MKB (utförd av Jan Bertilsson, daterad ), Jan Bertilsson, (utförd ), av Jan Bertilsson, förslag till av daterad VA-lösning ) översiktlig geoteknisk utredning (utförd av BGAB/ Tidigares Kommun Jan (Jan översiktlig geoteknisk daterad ), till utredning (utförd av BGAB Bertilsson, ), förslag till VA-lösning skötselplan Kommuna för naturmark Jan (Jan Bertilsson, Bertilsson, ), Norra ) Sundsören förslag till VA-lösning (Jan Bertilsson, daterad ), skötselplan samt kommun för en (Jan sektion (AH Bertilsson, kartteknik, daterad ) ), Kommuns skötselplan för naturmark (Jan Bertilsson, ) samt Sundsören förslag til en för naturmark kommunle (Jan Bertilsson, ) sam en sektion (AH kartteknik, ). en sektion (AH kartteknik, ). inte förslag planl till Syfte och huvuddrag Torsöbron inte planla Syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen Syfte och huvuddrag är att möjliggöra avstyckning Syftet av med tomtmark detaljplanen (22 tomter) är är att att och möjliggöra att etappvis avstyck- upp- Mariestad ÖP och föf föra av ny Syftet ÖP och f bostadsbebyggelse med detaljplanen i form av att enfamiljshus. är att möjliggöra avstyck ning av tomtmark (22 tomter) och att etappvis uppföra ny bostadsbebyggelse i i form av Mariestads dovisar T ny ning av tomtmark (22 av tomter) och att etappvis upp enfamiljshus. djupning dovisar To T föra ny bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus. slag djupning för Sa det slag för står för Su i S det runtbostä det står i i ö runtbostäd Planom LIS-områ Planom LIS-områd antagen 2 djupning antagen 20 2 djupninge pingsberg pingsberg, utvecklin utveckling 6c. N 6c. Nolgårdsä 6c. N LIS-fördj Nolgårdsä Bild Planområdets 2: Orienteringsfigur, läge, på östra planområdets sidan av Torsö. läge på fastlandet öster LIS-fördju föreslås e Planområdets Östersundet läge, på på östra sidan av av Torsö. Planområdets läge, på östra sidan av Torsö. het föreslås att en up e het tjugotal het att att up up bostäder tjugotal fem bostäder etapi 4 en fem ny etapp t en och en ny ny att tit tillgänglig och att att rådets läge, på östra sidan av Torsö. Tidigare ställningstaganden PLANBESKRIVNING - - Detaljplan för för del del av av Sundet Sundet 5:1 5:1 m m fl, fl, Torsö, Torsö, Mariestads kommun kommun Marken ägs privat. mrådets utbredning. t med detaljplanen är att möjliggöra avstyckav tomtmark (22 tomter) och att etappvis uppy bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus. och huvuddrag idigare framtagen samrådshandling hör MKB rd av Jan Bertilsson, daterad ), iktlig geoteknisk utredning (utförd av BGAB/ ertilsson, ), förslag till VA-lösning Bertilsson, daterad ), skötselplan aturmark (Jan Bertilsson, ) samt ktion (AH kartteknik, ).

5 Detaljplaner Den sydvästra delen av planområdet är planlagt alltsedan Torsöbrons tillkomst 1994 och gällande detaljplan utgörs av DP352 (Lantmäteriets beteckning) - Detaljplan för del av Sundsören 1:1 från Övrig mark ligger idag utanför planlagt område. DP352 avses till sin helhet upphävas i samband med att den nya planen vinner laga kraft. Fritidshusbebyggelsen norr om planområdet ingår i detaljplan för del av Hemmingstorp 1:10 mfl (B42). Historia Sundsören utgjorde fram till mitten av 1990-talet färjeläge för den huvudsakliga anslutningen till Torsö. I samband med anläggandet av Torsöbron utfördes omfattande arkeologiska undersökningar varpå fynd av en stenåldersboplats och gravröse påträffades. Del 2 Förutsättningar Planens förhållande till kommunala styrdokument och mål Översiktplan för Mariestad, 2003 Planområdet ingår i Översiktsplan för Mariestads kommun med vision 2015, antagen Det övergripande syftet med översiktsplanen är att skapa en gemensam syn på hur kommunen ska utvecklas, främst för att fler människor ska vilja bo och verka i Mariestads kommun. Översiktsplanen anger fem prioriterade insatsområden, bland annat attraktivt boende samt konkurrenskraftigt näringsliv. Den uppmanar kommunen att ta tillvara och utveckla det som är unikt samt framhåller det sjönära läget som en särskild tillgång i arbetet med att utveckla attraktivt boende. Kommunen ska även kunna erbjuda moderna och kreativa verksamhetsmiljöer som gynnar idéutveckling och innovationsförmåga. Tillkommande bebyggelse och närmiljöer ska bidra till ett effektivt nyttjande av teknisk försörjning, infrastruktur och bostäder. Verksamheter och service bör så som långt möjligt integreras. Boendet ska samtidigt utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar. Översiktsplanen anger vidare att en förbättrad tillgänglighet till Vänern och dess övärld är viktiga åtgärder för att stimulera ökad båt- och fisketurism. Översiktsplanen anger också Sundsören som ett delområde som ska studeras ytterligare för en utökning av huvudsakligen fritidshusboende. Som ett led i detta arbete ingick området i det inledningsvis nämnda tematiska tillägget till översiktsplanen Lis-områden, landsbygdsutveckling i strandnära läge antagen Juni LIS-områden - Tematiskt tillägg till Översiktsplanen (2011) Delområdet norra Sundsören (del av Sundsören 1:1 tillsammans med 1:4) pekas ut som särskilt lämpligt för förtätning med åretruntboende. Möjligheten att nå stranden bör dock säkerställas. För brygghusområdet anges att inriktningen i gällande detaljplan bör fullföljas med en utbyggnad av uthyrningsstugor och iordningsställande av småbåtshamn och sjösättningsramp vid det gamla färjeläget. Den nya detaljplanen avser, som tidigare beskrivet, följa dessa ambitioner och utveckla Sundsören ytterligare, dels som turistdestination med en småskalig utbyggnad av antalet friluftsstugor, och dels som ett utbyggndadsområde för både permanent- och fritidshusbebyggelse. Bild 3: Utdrag ur LIS-planen - detaljplanen ingår i delområde 5b och c. 5

6 Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs till biosfärområde av Unesco den 2 juni Detta är ett samarbete mellan de tre kommunerna Mariestad, Götene och Lidköping. Biosfärområden ska vara föregångare när det gäller forskning, utveckling och initiativ i syfte att stärka långsiktig hållbarhet. Biosfärområdet ska verka för att: Främja en långsiktig utveckling, baserad på områdets natur- och kulturmiljökvaliteter, som kan ge nya inkomstmöjligheter för areella näringar, besöksnäring, lokala aktörer och många fler. Förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. Öka tillgången för närboende och besökare till goda natur-, kultur- och rekreationsmiljöer både på land och i vatten. Främja hållbar utveckling av areella näringar och näringsliv kopplat till nyttjande av biologisk mångfald och kulturmiljö. Skapa en större samverkan mellan lokal kunskap, forskning, utbildning och näringsliv. Detaljplanens huvudsakliga intressent deltar genom Sundsörns Gårds Camping i biosfärnätverket och verksamheten arbetar med främjandet av ekoturism och hållbar lokal utveckling bla vad gäller VA-frågor, tillgänglighet och service. Detaljplanens förslag på förtätning skapar ett utökat underlag för den närliggande servicen och turismnäringen samt för kollektivtrafikförbindelser i nära anslutning till befintlig infrastruktur. Vision Mariestad 2030 I december 2010 antog Mariestad en ny kommunövergripande vision som uttrycker en önskan om hur staden skulle kunna se ut år Visionens ska vara ledande i både stora och små beslut gällande vad kommunen ska lägga tid, pengar och andra resurser på. Den är därför viktig i kommunens interna målstyrning men förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra att vara med och skapa framtidens Mariestad, såväl enskilda medborgare som företag, grupper och organisationer. Visionens fem byggstenar är: Den stolta sjöstaden Centrum för trädgårdens hantverk Ledande inom hantverkets akademi Internationellt modellområde En naturlig mötesplats Här har den nya detaljplanen genom sitt geografiska läge beröringspunkter med den första byggstenen i visionen. Avfallsplan En avfallsplan är kommunens styrdokument för avfallshantering. Avfallsplanen beskriver målen kommunen har för avfallshanteringen men också vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Mariestads avfallsplan ( ) riktar sig till kommunens egen verksamhet men också till privatpersoner och företag. I den står det att kommunen eftersträvar gemensam uppsamlingsplats för hushållsavfall vid nybyggnation, vilket också föreslås i detaljplanens nya delar. Dagvattenpolicy Kommunfullmäktige antog 2005 en dagvattenpolicy för kommunen. Den visar bland annat på olika lösningar för att ta hand om dagvattnet lokalt (LOD), och därigenom bidra till att minska flöden och ge högre reningseffekt. I enlighet med kommunens dagvattenpolicy ska därför dagvattnet, där den geotekniska undersökningen visar att så är möjligt, omhändertas lokalt. I andra hand ska dagvattnet fördröjas och avledas trögt till kommunens anläggning. Vid behov ska dagvattnet från till exempel parkeringsytor och andra nedsmutsade hårdgjorda ytor renas innan det släpps ut i kommunens anläggning. I detta fall är anslutning till den kommunala anläggningen av geografiska skäl inte möjlig, men goda möjligheter finns till att lokalt minska flöden. För att minska dessa eftersträvas att så få ytor som möjligt hårdgörs, varför bland annat grus föreslås som markbeläggning på de nya lokalgatorna. Energi och klimatplan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam Energi- och klimatplan. I planen finns övergripande mål samt mål kring transporter, uppvärmning och minskad elanvändning. Områden som berör den fysiska planeringen i energiplanen är framförallt kommunernas mål när det gäller transporter och uppvärmning: 6

7 Externa områden för handel med mera ska ha anslutning med kollektivtrafik samt säker gång- och cykeltrafik till år Ett nätverk av säkra gång- och cykelvägar inom och mellan tätorterna i kommunerna ska byggas ut till år Vid överlåtande av kommunal mark för bostadsbyggnation ska användande av lågenergihus stimuleras. Speciella insatsområden när det gäller ovannämnda punkter redovisas i energiplanen. Byggnader behöver anpassas efter de lokala förhållandena för att undvika onödig energiförbrukning. Utformning, teknik och material behöver väljas så att energieffektivitet främjas. Det behövs ett långsiktigt tänkande där inledande investeringskostnader ställs mot kostnader under byggnadernas livscykel. Den fysiska planeringen har här en viktig roll att spela. Planeringen av befintliga och nytillkommande områden behöver göras så att det så långt som möjligt styrs bort från fossilbränslebaserad uppvärmning. De nya hus som byggs bör utformas med rätt metoder och materialval så energibesparing och energiåtervinning kan ske. Planens förhållande till regionala och nationella mål och riktlinjer Riksintressen Planområdet och/eller intilliggande vattenområde berörs av följande riksintressen: Riksintresse för friluftslivet: Vänern - Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö- Fågelö Skärgård, båt, fiske, bad, Göta kanal (ämnesknutet riksintresse enligt 3 kapitlet 6 miljöbalken). Riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern med öar och strandområden (geografiskt riksintresse enligt 4 kapitlet 2 miljöbalken). Riksintresse yrkesfiske: Vänern (enligt 3 kapitlet 5 miljöbalken). Den nya detaljplanen avser främja dessa riksintressen med iordningsställande av småbåtshamn och badplats, förbättrad omhändertagande av avloppsvatten och säkerställande av tillgänglighet till strandlinjen i så hög utsträckning som möjligt. Strandskydd Hela planområdet berörs av Vänerns strandskydd, delar upphävdes dock i den tidigare planen DP352 men frågan om upphävda områden måste tas upp på nytt i samband med den nya planläggningen. Skälen att upphäva strandskyddet är flera; stora delar av vatten- och strandområdet är redan ianspråktagna och markområden avskurna av både lokalväg, småbåtshamn och villabebyggelse. Allmänhetens rörlighet genom området ska säkerställs via befintlig lokalväg och ny gc-väg från det nya området till det befintliga. Allmänheten har också tillträde till merparten av småbåtshamnen (säkerställt i markerat x-område) och park och naturområdet vid vattnet. Den nya planen påverkar inte några kända natur- eller kulturvärden förbundna med strandskyddet. Miljömålen Det finns 16 nationella miljömål i Sverige varav 15 är aktuella för Västra Götaland. Dessa har sikte på år 2020 och är till för att skapa ett mer hållbart samhälle. Mariestads kommun har tolkat målen och formulerat dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet. Helhetsbedömningen är att ett förverkligande av detaljplaneförslaget inte strider mot miljömålens syften. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet i miljöbalken 5 kapitlet med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord. I rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång från 2009 finns utförliga mätningar och värden för utomhusluft, vattenförekomster och buller. Det finns även en miljökvalitetsnorm för Vänern Värmlandssjöns vatten med God ekologisk status Planförslaget bedöms inte medföra överskridanden av av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken 7

8 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl, Mariestads kommun Del 3 - Befintlig struktur Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg Skaraborgs kommunalförbund har i samverkan med bland annat Västtrafik, Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Skaraborg tagit fram dokumentet Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg. Bebyggelse Byggnader inom planområdet Planområdet består i dagsläget av två bebyggelseområden: Målbilden utgår från att resorna med kollektivtrafiken ska öka med 50 % fram till år För att uppnå detta mål bör samhällsplanering i kommunerna ske utifrån kollektivtrafikens förutsättningar, där infrastruktur och bebyggelse gör det enklare för resenärerna att välja kollektivtrafik än bil. 1. Brygghusområdet med småbåtshamnen Området utgörs av det före detta färjeläget och ansluter till väg Första byggnaden på höger sida om infartsvägen är själva brygghuset, en envånig byggnad med sadeltak och traditionellt utseende, i faluröd träpanel och rött tegeltak. Byggnaden innehåller en jourbutik samt restaurang. Nedanför höjden till vänster om infartsvägen återfinns småbåtshamnen med den gamla färjekuren, samt en mindre grupp av fyra friluftsstugor. Friluftsstugorna är relativt nybyggda, alla gavelställda vattenlinjen med stora fönsteröppningar mot Östersundet. 2. BEF. VILLAOMRÅDE ÄG V SMÅBÅTSHAMN r fö tan gu erin rådet k r pa nom pla BRYGGHUSET 1. SÖ R TO Bild 4: Karta befintligt utseende 8

9 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl, Mariestads kommun 2. Villaområdet Norr om småbåtshamnen ligger 7 tomter med villor av varierande utseende från 50-, 60- och 70-talen. På fastigheten Sundsören 1:9 har det tidigare funnits en kioskverksamhet. En åttonde tomt var planerad från början men denna utnyttjas till en gemensam vattentäkt. Angränsande bebyggelse Sundsören 1:4 Fastigheten omedelbart nordväst om planområdetnärmast vattnet utgörs till sin merpart av skogsterräng, med gallrad ädellövskog, sluttande mot vattnet. I områdets mitt finns ett äldre fritidshus med hävdad tomtmark i dess närmiljö. Till byggnaden går en enkel körväg genom den obebyggda delen av Sundsören 1:1 som ansluter till väg 2974 i ett nordligare läge. Bild 5. Brygghuset Hemmingstorps fritidshusområde Bebyggelseområdet ytterligare norr om planområdet, utgörs av friliggande bebyggelse i varierande utseende men företrädesvis trähusbebygglese. Mellan planområdet och fritidshusområdet löper en vegetationszon tillhörande jordbruksfastigheten Hemmingstorp 1:10. Övrig bebyggelse Anslutande till planområdet finns också ytterligare två bebyggda tomter, Sundsören 1:20 och 1:21, med för landsbygden traditionella huvudbyggnader och gårdshus. Grönstruktur Bild 6. Friluftsstugorna sedda från gravröset Den södra delen av planområdet består av två kraftiga sluttningar med förhållandevis mycket berg i dagen. Mellan berghällarna är det sparsamt med vegetation och den som finns är av blandskogskaraktär. En stor ek med bevarandeskydd i tidigare gällande plan dominerar baksidan av Brygghuset. Den norra, i stort sett obebyggda delen av planområdet utgörs till merparten av produktionsskog med gran och tall. Strandområdet med dess natur- och parkmark, samt vegetationsytorna längs väg 2974 länkar samman grönstrukturen i norr och söder. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är generellt sett goda med god tillgång på både skogsmark och stränder. Söder om planområdet finns också ytterligare tillgång till bad och camping samt till Hästhagens naturreservat. Bild 7. Det befintliga villaområdet 9

10 Kommunikationer Gång- och cykeltrafik Cykelturism är en viktig näring på Torsö med omgivningar, men säker gång- och cykelled till ön saknas. Frågan om säker cykelväg mellan Sundsören och Hassle-Säby till en strecka av 3,6 km drivs bland annat av Torsö Byalag. Säker cykelväg är inte bara av vikt för turismen utan också för boende som rör sig mellan skärgårdssamhällena och närbelägna omsorg och serviceinrättningar, som exempelvis Torsö skärgårdsskola. Inom planområdet råder blandtrafik Biltrafik Väg 2974 trafikerar Torsö via Sundsören och Torsöbron samt ansluter till E20/RV 26 ett par km norr om Mariestads tätort. Ekenäsvägen är en förhållandevis bra grusbelagd enskild väg mot norr som löper parallellt med strandlinjen öster om planområdet. Uppmätt årsdygnstrafik på väg 2974 var år fordon/ dygn. Återkommande mätningar utförs av Trafikverket. Hastigheten på 2974 utanför planområdet är idag 80 km/h. Sommartid sänks hastigheten till 50 km/h. Parkering Parkering för området tillgodoses i nuläget dels vid Brygghuset, och dels i anslutning till småbåtshamnen vilka samnyttjas av gäster till uthysrningsstugorna. Parkeringsbehovet är i dagsläget tillgodosett inom nuvarande område, därtill utnyttjas parkeringsområde söder om Torsövägen vid utökat behov under högsäsong. Kollektivtrafik Området trafikeras av Västtrafiks busslinje 511 mellan Mariestads tätort och Torsö Laxhall med tre turer varje dag i vardera riktning. Under sommarsäsongen förstärks tidtabellen. Busshållplatsen är belägen i anslutning till Brygghuset. Småbåthamn Småbåtshamnen med sina stenpirer bedöms rymma ett trettiotal båtar fördelat på både fasta och gästplatser. Inom området finns också en sjösättningsramp som nyttjas av områdets båtplatsinnehavare. Hamnen trafikeras sommartid av turistbåtstrafik mellan Mariestad och Sjötorp. Klimatförhållanden Mariestads lokalklimat påverkas av Vänern, vilken jämnar ut temperaturerna och gör vintrarna mildare och somrarna svalare. Årsnederbörden varierar mellan millimeter. Den vanligast förekommande vindriktningen är sydvästlig. Naturvärden Förutom en skyddsvärd ek saknar markområdena inom planområdet naturvärden. Utanför planområdet fynns ytterligare skyddsvärda trädbestånd, företrädes ekar inom Sundsören 1:4 samt söder om Torsövägen. Vad gäller vattenområdena i Östersundet utgör dessa inte lekplatser för viktig fiskreproduktion. De vanliga arterna gädda, abborre och olika vitfiskar finns här men gösen har sina lekplatser i vattenområden söder om sundet i själva Mariestadsfjärden. Tillstånd för vattenverksamhet ska alltid begäras hos Länsstyrelsen och åtgärder i vattenområdet bör trots allt utföras utanför gösens lektid april - juni då grumling av strandnära vattenområden bör undvikas. Kulturvärden Bild 8. Skogsvägen mot Sundsören 1:4 Vid brobygget i början på 90-talet kartlades som tidigare angetts ett flertal fornlämningar med tillhörande gravröse och spår efter stenåldersboplats. Gravröset med sina lämningar går att bevittna på plats. Boplatsens geografiska utberedning är möjligen inte helt fastställd men ska huvudsakligen vara bortflyttad i samband med brobyggets anläggningsarbeten. Service Brygghuset utgör områdets lokala träffpunkt. Med föreslagen förtätning finns möjlighet med utökad servicenivå, som i dagsläget begränsas till sommarsäsongen. Centralt på Torsö finns skola, förskola och fritidshem ca 3,5 km från Sundsören. Grundskola finns även i Hasslerör på ett avstånd av ca 9 km. Övriga servicefunktioner som t.ex. vårdcentral och handelsutbud finns i Mariestads centrum, ca 1,3 mil 10

11 från Sundsören. Geotekniska förhållanden Geoteknisk undersökning har utförts av BGAB Bygg- och Geokonsult AB i Skövde och redovisas i PM - Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun, daterad BGAB har dessutom utfört sedimentprovtagning vid badplatsen för att undersöka eventuella föroreningar vilket redovisas i rapport daterad Terrängförhållanden Området sluttar ner mot Vänern från en höjd på ca 70 möh med en fallhöjd på ca 25m ned till ca 45 m. Höjdtoppar med berg i dagen är belägna längs planområdets norra och södra delar. Däremellan på den huvudsakliga ytan för nyexploatering faller marken mer jämnt. Ytblock förekommer framför allt orienterade till ett fält i den nordöstra delen av planområdet. Markförhållanden Jorden består huvudsakligen av friktionsjord som vilar på fast botten, morän, block eller berg. Inblandningen av silt och grus varierar. Grundvattnets strömningsriktning bedöms följa markens topografi dvs mot väster. Grundvattennivåer påträffas mellan 1,4-2,5 under befintlig markyta. Marken bedöms ha god förmåga till genomsläpplighet och lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är lämpligt. Radonmätningar har ej utförs men området bedöms tillhöra lågradonmark vilket innebär att inga radonskyddande åtgärder behövs. Sjöbottenförhållanden och påträffad förorening Bottennivåerna är grunda och till stora delar bevuxna. Sedimenten utgörs av dyig siltig sand, med en viss omfattning av växtrester. Samtliga analyser som utfördes av provtagningspunkterna visar att ämnena i sedimentet ligger under riktvärdena för känslig markanvändning. I en av provtagningspunkterna påfanns dock kvicksilver på en nivå marginellt över riktvärdena. Bundet till bottensedimentet utgör denna låga halt ingen betydande risk för badande, däremot kan det bli aktuellt att inför anläggandet av badplatsen vid muddringsarbete och bortforsling av sediment och växtlighet, undersöka provtagningsområdet ytterligare, för att i slutändan säkerställa lämplig deponi. Del 4 - Föreslagen utveckling Bebyggelse 1. Brygghusområdet/Småbåtshamnen Området förändras till stora drag i enlighet med tidigare gällande plan med några små förändringar: Brygghuset som lokal tyngdpunkt i serviceutbudet får en utökad byggrätt och dess användning föreslås förutom dagens handel utökas till hotell eller vandrarhemsverksamhet samt bostadsändamål. Med föreslagen utbyggnad med souterrängvåning möjliggörs också ytterligare ett entréläge i direkt anslutning till småbåtshamnen. Byggrätten för befintliga uthyrningsstugor utökas för att ge möjlighet till ytterligare 2 stycken med likartat utseende. Byggrätten utökas något för att möjliggöra tillbyggnad av förråd i stugornas bakkant. Byggrätten inom småbåtshamnen har i tidigare gällande plan varit avsedd för sjöbodsliknande bebyggelse för hamnverksamheten. Denna byggrätt har hittills inte nyttjats och föreslås i stället omfördelas dels till ovan nämnda stugor, och dels till en byggrätt med ett läge intill sjösättningsrampen. Denna byggnad förutsätts kunna innehålla servicefunktioner för hamnen samt för husbilsbesökande, för vilket 7 korttidsuppställningsplatser (så kallade Quick Stop-platser) också möjliggörs inom hamnområdet. 2. Villaområdet Merparten av befintligt villaområde planeras i enlighet med tidigare gällande plan. Tomten öster om 1:15 med områdets dricksvattenanläggning föreslås delas och ungefär en tredjedel regleras till 1:15 medan resterande del kvarstår inom 1:14 för den befintliga gemensamhetsanläggningen. På höjden ovanför villaområdet föreslås ytterligare 7 friluftsstugor. Den tillkommande bebyggelsen har studerats av Amnehärads Byggkonsult och är tänkt att likna den i småbåtshamnen. Området angörs från nordöst. Bild 9: Exempel på friluftsstuga respektive disposition 11

12 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl, Mariestads kommun Bild 10: Karta nytt utseende. Möjlig ny bebyggelse är rödmarkerad 3. Norra Sundsören/Det nya området Den nordöstra delen av planområdet, den som tidigare ej är planlagd föreslås utgöras av två bebyggelseområden. Den västra, nedre delen planeras för normalstora villatomter, för småhus i ett plan, alternativ med souterrängvåning där så är lämpligt. Då tomtförutsättningarna är varierade och möjlighet till naturtomt finns, tillåts för en optimal markanslutning, byggnadens placering vara så fri som möjligt. Samma placeringsförutsättningar råder i stort sätt i det östra bebyggelseområdet men här föreslås en tätare bebyggelse med möjlighet till mindre tomter. Plantekniskt görs här ingen distinktion mellan permanent och fritidshusbebyggelse, då ett mer flexibelt synsätt eftersträvas och kommer den övergripande exploateringen till godo. Båda föreslås tillåtas och dessutom, som tidigare nämnts, i den östra delen kompletteras med fritidshus i form av mobila småstugor - så kallade villavagnar. Bild 11. Utseendevarianter för mobila villavagnar 12

13 Cirka 21 parkeringsplatser Bild 12: Karta grönstruktur samt förbindelser Grönstruktur Nyexploateringen av Norra Sundsören innebär att en del av skogsmiljöerna försvinner. Ny lokalgata samt gångväg genom området avser förbinda det vattennära park- och naturområdet med skogszonen längs Hemmingtorps fritidshusområde. Naturmark kommer även att kvarstå som en buffertzon längs väg Det befintliga naturområdet omedelbart öster om Brygghuset föreslås minskas ned för möjligheten att anlägga lek- och aktivitetsplats, fortfarande inom allmän platsmark. Strandskydd Strandskyddet längs Vänerns strand är generellt 300 m. Som tidigare beskrivet återinträder strandskyddet per automatik i samband med ny detaljplanering varför det är viktigt att tydliggöra att strandskyddet avses upphävas helt inom både ny och befintlig kvartersmark och inom stora delar av den allmänna platsmarken. Strandskyddet kvarstår endast inom planerad allmänplatsmark med markanvändningen Natur. Upphävande av strandskyddet sker i samband med att detaljplanen vinner laga kraft genom en administrativ bestämmelse på plankartan. Huvudskälen till upphävande är att marken i det befintliga bebyggelseområde redan är i anspråktagen, och strandområdet naturligt avgränsat av vägar. För det nya exploateringsområdet Norra Sundsören är huvudskälet att fullfölja LIS-planens syfte till utveckling. Passager som tidigare beskrivits under grönstrukturer gör det möjligt att nå strandlinjen från alla delar av närområdet. På så sätt säkerställs också passager till vattnet oavsett utvecklingen av angränsande fastigheter som Sundsören 1:4 belägen närmast stranden. De vattennära funktionerna som småbåtshamn och vattenområde med badbryggor etc som avses utvecklas är alla verksamheter i samklang med strandskyddets syfte. Kommunikationer Allmänt Inom området råder som helhet blandtrafik. Undantaget är den nya förbindelsen mellan det befintliga och det nya området där biltrafik ej är tillåten. Ytterligare förbindelser med anslutande naturmark utgörs av ej iordningställda gångstigar. Kollektivtrafik Hållplatsläget vid Brygghuset bedöms som tillräckligt för området och något nytt planeras ej i dagsläget. Någon förändring av turtätheten planeras ej heller men frågan bör studeras vid ett fullständigt förverkligande av Lis-planen. Biltrafik och transporter Som tillfartsväg till det nya området utnyttjas läget 13

14 för den befintliga tillfarten till Sundsören 1:4. Mer transportintensiva funktioner som avfallshantering är samlat i anslutning till infartsvägen, varför vägbredder i övrigt kan minskas ned och vändplatser vid gatuavslut avser personbilar. Nuvarande transporter till- och från området påverkas ej av den nya planen. Årsdygnstrafiken längs 2970 förväntas ökas successivt inte bara i samband med detta projekt utan också i takt med utbyggnaden av fler exploateringsprojekt på Torsön.Trafikökningen sammanvägt med trafikökningen till och från planområdet talar för att en permanent hastighetssänkning till 60 km/h bör studeras. Parkering Planen säkerställer att parkeringsplatser ska finnas inom småbåtshamnen, till brygghuset och inom allmän platsmark intill den iordningställda badplatsen. Som beskrivet i kapitel 3 kan Brygghusområdet/Småbåtshamnen avlastas under högsäsong utanför planområdet på andra sidan Torsövägen med en yta för ytterligare mellan 25 och 30 bilar. I hamnen föreslås även 7 platser avsedda för husbilsparkering, så kallade Quick Stop - platser. Parkering till friluftsstugorna inom det nya exploateringsområdet sker i anslutning till dess tillfart mellan stugområdet och de gemensamma funktionerna vid samlingslokalen. 10 platser förutsätts vara tillräckligt för de sju stugorna. För det befinliga villaområdet samt för det nya exploateringsområdet i övrigt sker parkering på respektive tomtmark. Tomterna ska generellt medge plats för två bilar/tomt. De mindre tomterna bedöms dock endast inrymma en taktäckt bilparkering varpå ytterligare bilfordon förutsätts placeras utanför skyddande tak. Vid förekomst ska garage eller carportar placeras med utfart minst 6 m från tomtgräns mot gata för att säkerställa god uppställningsmöjlighet. Hamn och båttrafik Avseende hamnfunktion och båttrafik är verksamheterna oförändrade i den nya planen. Tillgänglighet och trygghet Att människor med olika typer av funktionsnedsättning och ålder ska vara fullt delaktiga i samhällslivet måste beaktas vid nybyggnation. Ytor ska göras tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier eller sådant som kan orsaka känslan av otrygghet som bristande belysning eller skötsel. Vägar inom det nya området bör utformas med så flacka lutningar som är möjligt med hänsyn till den kuperade terrängen. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Det nya området kommer att förses med dricksvatten från en ny djupborrad brunn inom område markerat EC 2 söder om lokalgatan. Vid borrning är det särskilt viktigt att lämpligt borrdjup säkerställs så att underjordiska saltvattenlager undviks. Det befintliga villaområdet nyttjar befintlig dricksvattentäkt inom Sundsören 1:14 som tidigare beskrivits. Den nya detaljplanen följer den tidigare gällande planens anvisningar för u-områden, förutom att ett outnyttjat u-område inom Sundsören 1:19 föreslås utgå VA Sundsören - Översiktlig avloppshantering daterat är utförd av BGAB (Bygg och Geokonsult AB). Denna utgör såväl beskrivning av nuvarande situation som förslag till framtida utförande avsende avloppshanteringen. Orenat spillvatten från det nya området kommer att pumpas från ett läge i gc-vägen upp till en ny anläggning på Sundsörns stugbyområde med minireningsverk, utjämningsmagasin och infiltrationsbädd. Läget är det samma som för den befintliga infiltrationsanläggningen. Den nya tryckledningen kommer att passera vattenskyddsområde och skall här utföras skarvfri. Orenat spillvatten från avloppsstationer i Brygghusområdet/småbåtshamnen kommer att pumpas till det nya avloppsreningsverket via befintliga ledningar. För det befintliga villaområdet föreslås utgående vatten från befintlig avloppsanläggning vid stranden att ledas om tillsammans med spillvattnet från Brygghuset/småbåtshamnen. Befintlig pumpstation bedöms inte ha tillräcklig kapacitet varför den föreslås antingen bytas ut eller kompletteras med ytterligare. Detta betyder att inget utgående vatten kommer ledas till befintlig damm utmed Vänerns strand. Dagvatten Mariestads kommun jobbar för att förbättra omhändertagande och rening av dagvatten innan det når Vänern. Därför ska allt dagvatten som uppkommer inom planområdet hanteras enligt kommunens dagvattenpolicy som redovisas i Del 2 Förutsättningar. 14

15 Bef U-omr Bef dricksvattenbrunn Bef pumpbrunn Ny dricksvattenbrunn Föreslagna U-områden Föreslagen pumpbrunn/breddmagasin spillvatten Placering bef infiltrationsanläggning utanför bild, se VA300 Föreslaget U-område Bild 13: Karta U-områden samt illlustration VA Som beskrivet tidigare finns goda förutsättningar för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) genom infiltration i marken. För de delar som består av berg i dagen får vatten ej avledas mot intilliggande bostadsfastigheter utan ska istället avledas mot närbelägna markytor inom allmän platsmark som har bättre infiltrationsförmåga. El och värme All byggnation ska eftersträva de rekommendationer som anges i Mariestad, Töreboda och Gullspångs energi- och klimatplan (se Del 2 - Förutsättningar ). Eldistributör är Vänerenergi AB. Genom område för nyexploatering löper ett högspänningsledning vidare mot Hemmingstorps fritidshusområde. Läget för denna sammanfaller med den första norrgående lokalgatan. Den lågspänningskabel som försörjer det befintliga villaområdet från väster förelås dras om längs en mindre strecka och i stället matas fram längs gc-vägen. För det befintliga villaområdet samt Brygghusområdet/Småbåtshamnen råder för övrigt befintliga förhållanden och befintliga kabelstråk fortsätter att utnyttjas. Tele- och datakommunikationer Skanova är ledningsägare i området. I det befintliga villaområdet finns både underjordiska kablar och luftledningar. Inga av de befintliga ledningarna berörs av nyexploateringen. Anslutning av kompletterande ledningsnät bör ske mot befintlig ledning i väg 2974 och i princip följa övriga ledningsstråk i gatumark. Generellt ledningsstråk Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet ledningsstråk. Illustrationen ovan redovisar bland annat föreslagna områden för underjordiska ledningar men merparten av stråken föreslås 15

16 nyttja allmän platsmark. En mindre del av den befintliga högspänningskabeln korsar mark för gemensamma tekniska anläggningar samt för samlingslokal och reserveras som ett U-område. Intill detta U-området finns också en mindre byggrätt avsedd för transformatorstation. Ytterliggare ett U-område för framdragning av VA föreslås inom de västra villatomterna i det nya området. Avfall Inom ytan för gemensamma tekniska anläggningar föreslås en samlad station för avfall. Intilliggande korsning inom lokalgatunätet bör kunna nyttjas för vändmöjlighet för hämtningsfordonet med en så kallad T-vändning. Här är det viktigt att körvägen har fri sikt och god framkomlighet, och är snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte heller inkräkta på vägbredden. Möjlighet bör finnas för fastighet Sundsören 1:4 att ansluta sig till den gemensamma avfallslösningen. Körvägar till och från hämtstället ska utformas för minst belastningsklass 2 och bör vara minst 5,5 meter bred där körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel, framkomlighet samt att delge nödvändig information. I det befintliga området sker avfallshanteringen som idag, med enskilda lösningar för de privata villorna och Brygghuset. Inom område för småbåtshamn är föreslagen byggrätt för servicebyggnad avsedd att innehålla sopsorteringsrum för gemensamt utnyttjande av småbåtshamnen, friluftsstugorna och gästande husbilar. Räddningstjänstens behov Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar ska beaktas i samband med markprojektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning i fastigheter som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släckvatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Livräddningsredskap ska finnas i anslutning till vatten. Krav vid grundläggning Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning (sedan allt organiskt material borttagits). Jorden är erosionsbenägen vilket bör beakttas vid schaktningsarbeten. Det kommer att bli aktuellt med en del sprängning inom området. Detta skall utföras enligt gällande lagar och förordningar och det kan då bli aktuellt att förbesiktiga intilliggande fastigheter. Riktlinjer för sprängning kan hämtas från Vibrationer i samband med trafik- och byggverksamhet, Statens råd för byggforskning T43:1982. Del 5 Risker Trafikstörningar och buller I samband med brobygget och omläggningen av väg 2974 togs en bullerutredning på beräknad trafikprognos fram där bullerpåverkan på befintligt villaområde befanns ligga under gällande riktvärden. På den villatomt som ligger närmast vägen (Sundsören 1:12) beräknades bullerpåverkan ligga relativt nära gränsen för ekvivalentnivåer utomhus (vid fasad). Följande riktvärden för trafikbuller bör inte överskridas vid nybyggnation av bostäder (eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur): 30 dba ekvivalentnivå inomhus, 45 dba maximalnivå inomhus nattetid, 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 70 dba maximalnivå vid uteplats. Trafikökningen på väg 2974 har varit större än vad som uppskattats i den tidigare prognosen, och det är inte orimligt att anta att ekvivalentnivåerna i så fall påverkats och kan komma att påverkas ytterligare vid en mer omfattande trafikökning. Med anledning av denna risk föreslås följande förebyggande åtgärder: Nytillkommna byggnader med bostadsändamål placeras med ett skyddsavstånd till väg Område mellan väg 2974 och ny tomtmark anges som Skydd respektive Natur och inom dessa finns goda möjligheter att inordna bullerskyddade vallar i terrängen om det skulle behövas. Hastigheten utanför området sänks till lämplig nivå från ett läge öster om avfarten till Ekenäsvägen. Denna åtgärd skulle dessutom ha goda effekter på trafiksäkerheten. För övrigt förutsätts att exploatör/byggherre vid nybyggnad underskrider de ovan ställda riktvärden med byggnadstekniska åtgärder. 16

17 Närliggande/tillkommande störande verksamheter Inga kända närliggande störande verksamheter finns eller planeras i det omedelbara närområdet. I nuläget finns här heller ingen djurhållning. Närmsta jordbruksanläggning är Hemmingstorp ca 0,5 km norr om planområdet. Utanför planområdet, inom produktionssskogsområdet öster om Ekenäsvägen, tangeras område föreslaget för vindkraftsutbyggnad som vindkraftsområde F i den ej ännu laga kraftvunna vindbruksplanen (antagandehandling ). Generella skyddsavstånd för vindkraftverk är inte fastställda men utifrån hur tät bebyggelsen är har avgränsningar i avstånd mellan vindkraftetableringar och bostadsbebyggelse i vindbruksplanen satts till 500 meter. Avståndet mellan planområdet och det utpekade vindkraftsområdet överskrider väl detta. Då vindbruksplanen genomgår en bearbetning för att harmoniera med LIS-planen förordas dock att avståndet till planområdet ökas ytterligare, framför allt med hänsyn till att även det mellanliggande skogsområdet, öster om Ekenäsvägen har utpekats som framtida utbyggnadsområde för bostäder. Intill dess att vindbruksplanen anpassats till de förhållanden som redovisas i LIS-planen har Mariestads kommun som huvudregel vid prövning av vindkraft att LIS-planens intressen ska prioriteras före vindkraftsplanens intressen. Klimatförändringar Hantering av risken för ökade vattennivåer har blivit allt mer viktigt. Klimatförändringar förutspås orsaka både havsnivåhöjning och fler extrema vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som tros komma oftare och bli allt värre. Detta gör att det nödvändigt att anpassa planering och byggande till dessa förändrade förutsättningar. Merparten av området ligger högt samt på mark med god dräneringsförmåga, undantaget är de strandnära lägena, småbåtshamnen med friluftsstugorna samt delar av det befintliga villaområdet där grundläggning måste utföras med utökad hänsyn till förhöjda grundvattennivåer. Generellt gäller att oskyddad grundläggning inte får ske lägre på nivåer lägre än +46,7m (RH 2000) men försiktighet bör även råda ovan denna nivå med hänsyn till lokala avrinningsflöden. Skred, erosion och underminering Den geotekniska undersökningen visar inte på några allmänna stabilitetsproblem, dock finns som beskrivet, risk för erosion vid schaktning vilket ska beakttas med erforderlig släntning. Del 6 - Miljökonsekvenser Bedömning När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras, ska kommunen göra en bedömning om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. En MKB jämför den planerade situationen med dagens så kallade nollalternativ. Syftet med denna översyn är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Då den nya planen endast avser marginella förändringar inom den befintliga delen (Småbåtshamnen/Brygghuset) och för det nya exploateringsområdet huvudsakligen ianspråktar mark utan särskilda naturvärden eller värden för skogsproduktionen (skogsområdet omfattar endast 3,5 ha) och LIS-planen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen här förordat en förändrad markanvändning, är den samlade bedömningen att den nya planen till sin helhet inte medför några betydande miljökonsekvenser, varför en MKB ej är aktuell. Förändringarna påverkar ej heller omgivande naturmiljö eller möjligheterna till rekreations- och friluftsliv negativt. Till stöd för den samlade bedömningen har en checklista för dessa frågor upprättats (Behovsbedömning rev ). Det ska i sammanhanget noteras att gravröset inom det kända fornlämningsområdet i anslutning till brofästet är fortsatt fredat i den nya detaljplanen. 17

18 Del 7 - Genomförande I denna del redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Organisatoriska frågor Planförfarande Planprocessen beskrivs och regleras i plan- och bygglagens 3:e kapitel. Förfarandets olika steg redovisas nedan. Aktuellt planskede är markerad med fet text. Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Granskning - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera. Innan planen antas ska kommunen ställa ut planförslaget för granskning under minst tre veckor. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen. Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt sker ny granskning. Antagande - Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Preliminär tidplan Samråd Sensommar 2013 Granskning Höst 2013 Beslut om godkännande Höst 2013 KS godkännande Höst 2013 KF antagande Vinter 2014 Tiderna ovan är preliminära och kan komma att förändras under arbetets gång, bland annat beroende på synpunkter under samråd och granskning. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Merparten av den allmänna platsmarken ingår i fastigheten Sundsören 1:1 vars ägare Johan Abrahamsson utgör planens huvudintressent. Övrig allmän platsmark utgörs av Sundsören 1:14 som är kommunägd. Inom planområdet råder privat huvudmannaskap för samtlig allmän platsmark. Inom planområdet föreslås två gemensamhetsanläggningar: Det första sammanfaller med befintlig samfällighet och utgörs av lokalvägar och park- och naturmark inom tidigare gällande detaljplan samt tillhörande va-anläggning. Det andra utgörs av det nya lokalgatunätet inom den nya delen samt gc-väg, gemensamt markområde för samlingslokal samt tekniska anläggningar. Rätt till ledningsdragning och infiltrationsanläggning utanför planområdet säkerställs genom anläggningsförättning. Huvudintressenten ansvarar för rättighetsupplåtelser, projektering och byggande av infrastruktur och ombyggnadsåtgärder på allmän platsmark. Ledningsnätet för vatten och avlopp föreslås ägas och förvaltas av respektive samfällighet Vänerenergi äger befintligt elnät inom området och ansvarar för drift och skötsel av detta och föreslås även ansvara för utbyggnaden av kompletterande delar i samråd med huvudintressenten. Mariestads kommun ansvarar i enlighet med tidigare gällande plan för den befintliga informationsplatsen vid skyddat gravröse. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft. Planen gäller tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas. Avtal Avtal rörande befintlig samfällighet kan behöva ses över för bibehållen aktualitet. Alla berörda rättighetsinnehavare inom området bör se över sina avtal för eventuella förtydliganden i planen. Det kan röra sig om avtal för båtuppställning, skötsel av park och naturområden mm. För närvarande fordras ej att särskilda avtal upprättas för att reglera genomförandet av detaljplanen men frågan kommer att ses över efter samrådet. Lovplikt Enligt 8 kap. 5-6 Plan- och bygglagen kan kommunen inom vissa ramar besluta att minska eller utöka bygglovpliktens omfattning. Lättnader i bygglovplikten får emellertid inte beslutas om bygglov krävs för att 18

19 tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen. Kommunen bedömer att det inte finns anledning att besluta om utökad lovplikt. Bygglov behövs inom planområdet för de åtgärder som normalt kräver bygglov för att tillvarata grannars och allmänna intressen. Fastighetskonsekvensbeskrivning (FKB) Konsekvenser för respektive fastighet Sundsören 1:19 - Befintligt U-område för underjordiska ledningar utgår. Sundsören 1:15 - Utvidgning av fastigheten föreslås till en yta av ca 350 m 2 längs dess östra sida. Utvidgningen förutsätter en förlängning av befintligt U-område för att tillgodose erforderlig dricksvattendistribution till övriga befintliga villor. Kostnad för förättning och markköp belastar Sundsören 1:15. Sundsören 1:14 - Motsvarande minskning till förmån för 1:15 som beskrivet ovan. Huvudintressen ombesörjer iordningställande samt drift- och skötsel av badstrand. Sundsören 1:4 (utanför planområdet) - Befintlig tillfartsväg kvarstår. Möjlighet till anslutning till den gemensamma avfallsstationen finns. Hemmingstorp 1:10 - Gränsen mot Sundsören 1:1 och det nya området ska fastställas i samråd med lantmäteriet. Planområdets norra gräns ska sammanfalla med denna fastställda gräns. Fastighetsbildning Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet. De fastighetsbildningsåtgärder som fordras inom kvartersmark för genomförande av detaljplanen bekostas av berörd exploatör. Huvudsyftet för det nya området är att fastighetsbilda tomterna vid försäljning. Rättigheter för allmänna ledningar ska säkerställas med servitut eller ledningsrätt. Gemensamhetsanläggningar, servitut med mera Befintliga servitut eller ledningsrätter bör ses över av respektive innehavare under samrådstiden för eventuella tillägg till planen. Inom det nya området föreslås ny samällighet för de gemensamma anläggningarna. Fastighetsplan Gällande avstyckningsplan fastställd upphävs i sin helhet i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Ekonomiska frågor Behövliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/fastighetsägare. Detta inkluderar även kostnader för eventuella flyttningar av ledningar, ordningsställning samt ombyggnadsåtgärder i angränsande ytor. Planavgift kommer inte att utgå. Tekniska frågor Behov av ytterligare utredningar och åtgärder Länsstyrelsen ombeds under samrådstiden ta ställning till behovet av kompletterande arkeologiska undersökningar. Ytterligare detaljerad geoteknisk undersökning vid projektering av till exempel gator, ledningar och byggnader bedöms inte behövas. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för detaljutredning angående markens bärighet samt utformning av lokal dagvattenhantering. Detta ska redovisas i samband med bygglov. UTVECKLINGSKONTORET Planförfattare: Matilda Åslin, Arkitekturum AB Medverkande tjänstemän: Maria Nilsson och Erik Randén 19

20

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING april 2015. Del av Fågelö 4:13. Detaljplan för. Laxhall, Mariestads kommun

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING april 2015. Del av Fågelö 4:13. Detaljplan för. Laxhall, Mariestads kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING april 2015 Detaljplan för Del av Fågelö 4:13 Laxhall, Mariestads kommun Planförfattare: Maria Nilsson, planarkitekt INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund 4 Handlingar 4 Syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer