Detaljplan för ett område vid Hult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för ett område vid Hult"

Transkript

1 Dnr KS 2009/47 Ny ostterminal Föreslagen placering Riksbangård HallsbergsTerminalen Lv 529 Rv 50 E20 Detaljplan ör ett område vid Hult astigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m l i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat Antagen av KS Laga krat

2 Dnr KS 2009/47 Innehåll INNEHÅLL... 2 LANBESKRIVNING... 3 INLEDNING... 3 Handlingar... 3 Detaljplanens syte och huvuddrag... 3 Förenligt med 3, 4 och 5 kap. i Miljöbalken... 4 LANDATA... 5 landata... 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 9 Översiktsplanen... 9 Detaljplaner Förordnanden Miljökonsekvenser lanprogram Förstudie BESKRIVNING OCH ANALYS AV OMRÅDET Markanvändning Områdets karaktär Spårområdet FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Bebyggelseområden Kommunikationer Störningar Brandskydd Risk och sårbarhet Teknisk örsörjning Utredningsalternativ/programskisser GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan ör planarbetet Genomörandetid Ansvarsördelning FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR EKONOMISKA FRÅGOR lanekonomi TEKNISKA FRÅGOR MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN BEHOVSBEDÖMNING MILJÖÅVERKAN SAMRÅDSREDOGÖRELSE... 32

3 Dnr KS 2009/ ) lanbeskrivning Inledning Handlingar Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta i skala 1:2000, ramställd i samarbete mellan miljö- och teknikörvaltningen, och Metria i Hallsberg. rimärkartan är ajourörd år Till detaljplanen hör även illustrationskarta i samma skala, denna planbeskrivning, genomörandebeskrivning samt astighetsörteckning. lanbestämmelserna är redovisade på plankartan. Detaljplanens syte och huvuddrag Detaljplanens syte är att utreda möjligheterna ör att etablera en ostterminal i området. Den aktuella platsen har valts ut ör sitt unika läge i direkt anslutning till Västra stambanan. Detta motiv är det rämsta, till varör osten vill etablera sig i Hallsberg. Omlastningstiden mellan terminal och järnväg skall begränsas till ca 20 minuter, ör att brev och brevbuntar skall kunna transporteras i konkurrens med de lygtransporter som hittills har använts. Länsväg 529 som ligger i anslutning till planområdet har en planskild örbindelse med riksväg 50 vilket också är gynnsamt ör den planerade verksamheten. Avståndet mellan postterminalen och E 20 är 4,5 km och mellan terminalen och riksväg 50 endast 2 km. Sytet med att etablera en ostterminal i Hallsberg är att centralisera postsorteringen i Mellansverige och att lytta över den långväga transporten av post rån bil och lyg till den mer miljövänliga järnvägen. Järnvägsknuten Hallsberg är en utmärkt plats att etablera en sådan postterminal då järnvägsnätet rån alla riktningar strålar samman i Hallsberg. I Hallsberg inns som öljd av detta, Riksbangård och Sveriges snabbast växande kombiterminal. ostterminalen beräknas å ca 350 anställda, ördelade på tre arbetsskit. ostens etablering i Hallsberg innebär en stor samhällsnytta ör kommunens invånare och övriga länsbor. Detaljplanen medger utbyggnad av industrispår som ansluts direkt till Västra Stambanan. Byggrättigheterna medger utbyggnad av en industribyggnad som inte är störande ör sin omgivning. Byggnadshöjden begränsas till 10 meter vilket bedöms inrymma det örslag till ny postterminal som osten AB har redovisat. I anslutning till beintlig bebyggelse söder om industritomten öreslås ett område ör natur vilket utgör allmän platsmark. I detaljplanen redovisas två nya anslutningar till länsväg 529. Den västra anslutningen skall tillgodose behovet av lastbilstransporter rån närliggande omland. Den östra anslutningen tillgodoser personalens transporter till postterminalen. Busshållplatser inns i planområdets direkta närhet och en separat gång- och cykelväg inns utbyggd rån Hallsbergs centrum till Tomta. Detaljplanearbetet har genomörts med normalt planörarande, vilket enligt 5 kap 23 plan- och bygglagen har inneburit att kommunen eter samråd om program och

4 4 41) Dnr KS 2009/47 örslag till detaljplan låter ställa ut detaljplanen under minst tre veckor, innan den kan antas av kommunullmäktige i Hallsberg. Beslutet om osten AB: s transportkoncept vilket också inneattar beslutet att bygga en postterminal i Hallsberg kommer att attas av ostens koncernledning under Enligt tidsplanen skall en ny postterminal vara i drit under år Förenligt med 3, 4 och 5 kap. i Miljöbalken Enligt 3 kap 6 Miljöbalken skall mark- och vattenområden samt ysisk miljö i övrigt som har betydelse rån allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till rilutslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse ör naturvården, kulturmiljövården eller rilutslivet skall skyddas mot åtgärder. Enligt 5 kap 18 lan- och Bygglagen BL) skall planer miljöbedömas om det planen medger kan antas komma att innebära en betydande miljöpåverkan. Samma organ som beslutar om planrågor ska även besluta om en plan skall miljöbedömas eller ej. Eter genomgång av kommunens bedömningskriterier ör miljökonsekvensbeskrivning är slutsatsen att planen inte kan antas komma att innebära en betydande miljöpåverkan. Åtgärder och eekter i anslutning till planens genomörande beskrivs i denna planbeskrivning och en särskilt upprättad handling Behovsbedömning miljöpåverkan, vilken återinns som bilaga. Förslaget till detaljplan ör ett område vid Hult, astigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m l, har inte beunnits stå i konlikt med 3 kap 6 Miljöbalken.

5 Dnr KS 2009/ ) landata landata Lägesbestämning lanområdet är beläget i den västra delen av Hallsbergs tätort. Cirka 3 kilometer rån Hallsbergs centrum, 2 km rån Rv 50 och 4,5 km rån E 20. lanområdet berör astigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m.l. lanområdet inneattar mark som gör det möjligt att ansluta ett industrispår till Västra Stambanan och två gator till länsväg 529. Areal lanområdet har en areal på ca 13 ha. Av planområdet utgör 9,6 ha industri som inte är störande ör omgivningen J 1 ). 1,5 ha är område ör järnvägstraik, industrispår T 1 ), 1,1 ha är naturområde NATUR) och 0,7 ha är avsatt ör att möjliggöra anslutningsgator till länsväg 529 INFART och LOKALGATA). u u O0 b w O1 w w O1 b ^ u w µ b 95 erstorp Handberga Tälle Dåv kärr Björkbacken 71,99 Äspsätter 50 Åsen Åstorp Brändåsen haget Söderbergs- Stenbrott Tomtahagen Stenbrott Dalabergen Fornborg Granbacken 95 86,01 95 Älgev ad Hult S:t Olos kapell Naturreserv at 71,58 Tomta Åmanstorp Skallerud Växthus 50 Vibytorp Långängen Tallebacken L. Älberg St. Älberg Rösätter 67,53 50 Vingen 75 S Backa Stråberga 75 Ulvsätter 95 Kårstahult 65,40 Kv arntorp Björkelund E20 hammaren Nälbergs- Granhammar 55 Nälberg Lötåsen 57,51 Hemby gdsg Högtorp Nybble Vänsbäcken Berga Skola Hardemoåsen Stenåsen Hardemo Sörängen Haga 65 Ormesta L Ky rkoallet Vikatorp Kyrkoallet Hässleberg Stocksätter Brunnskull en Hallsberg Backa Källtorp Sätergården ryskebäcken 49,29 Mårsta Spjällen Hidingsta Lugnet 65 Adol sberg Karlslund Sutt arev rån Skogsberg Smedsgården 60L Joglunda St Joglunda Haga Sången Vissberga 51,00 Johanneslund Löten Linde Misteräng Byrsta Byrstatorp 51 Järsjö Lycketorp Falla ,16 Ly ckan Samsala Hallsberg Hammarbacken 55,07 Sandängen Järsjögraven 50 Ralaån Rala Rösavi Björka 471 m lanområde Hallsbergs Terminalen Hallsbergs Rangerbang E 20 Lv 529 Rv 50

6 6 41) Dnr KS 2009/47 Med grön ärg redovisas kommunens markinnehav Markägoörhållanden Den största andelen, ca 60 % av planområdet, är beläget inom del av astigheten Lilla Älberg 1:1. Denna astighet är en jordbruksastighet som ägs av en privat astighetsägare. Kommunen äger astigheten Tomta 1:17, som i sin helhet berörs av den planerade etableringen. Hallsbergs kommun har träat överenskommelser om markörvärv med övriga markägare vilket tillsammans med det kommunala innehavet innebär att 40 % av marken inom planområdet redan är tillgänglig ör exploatering. Med grön linje på kartan markeras två astigheter där köpeavtal redan har undertecknats och där kommunen söker lagart. Med röd linje på kartan markeras del av två astigheter där berörda astighetsägare har ställt sig positiva till örsäljning av berörd mark. Köpeavtal skall upprättas. Med grönt raster markerat område på kartan redovisar den mark där Hallsbergs kommun redan är lagaren ägare.

7 Dnr KS 2009/ ) Grön ärg markerar kommunal mark 1:54 1:17 7 Lilla Älberg 1:1 S:1 Berörda astighetsägare Det är ett tiotal astighetsägare som kommer att bli berörda av den öreslagna byggnationen av en ny postterminal. Fastighetsbeteckningarna på de berörda astigheterna ramgår av bilden. Berörd innebär inte nödvändigtvis att astigheten som sådan är direkt berörd av planläggningen eller den kommande exploateringen.) I tabellen ramgår vem som är astighetsägare till respektive astighet. Fastighetsörteckning Lilla Älberg 1:1 Tomta 1:17 Lilla Älberg 1:5 Tomta 1:21 Tomta 1:62 Tomta 1:38 Tomta 1:36 och 1:4 Stora Älberg 1:24 Stora Älberg 1:22 och 1:43 Stora Älberg 1:37 Stora Älberg 1:31 och 1:54 Tomta 1:61 Tomta 1:57 Fastighetsägare Kristina atriksson Andersson Hallsbergs kommun Stig Håkan Fredriksson Ola Jansson. Har ställt sig positiv till att sälja mark. Köpeavtal skall upprättas. Jan Boberg Daniel Zaxin Göran Bengtsson Ingvar & ronom Lilja Karl Jon Westberg & Minoo Moslemi Veronica Nogueira Rodrigues Hallsbergs kommun har undertecknat köpeavtal med Anders & Thorsten Andersson. Lagart skall sökas. Vattenskoter Service i Örebro H/B Tony Sundqvist S:1 Hardemo Häradsallmänning, har ställt sig positiv till att sälja mark. Köpeavtal skall upprättas.

8 8 41) Dnr KS 2009/ Hur beintliga astigheter påverkas I syte att mer i detalj kunna redovisa detaljplanens konsekvenser ör respektive astighetsägare har vi sammanställt en karta med denna inormation. I bilden ovan redovisas arealuppgiter ör respektive astighet som berörs av örslaget till detaljplan. Med olika ärger markeras mark som hör till de olika astigheterna, inom eller gränsande till planområdet och där astighetsbildningsåtgärder kan bli aktuellt. I bilden synliggörs yra områden som ligger utanör planområdet men som med hänsyn till astighetsbildningslagen lämpligen bör läggas till de intilliggande bostadsastigheterna. Hallsbergs kommun kommer att verka ör att dessa mindre områden överörs och att därmed bestämmelserna i 3 kap Fastighetsbildningslagen kan uppyllas.

9 Dnr KS 2009/ ) Tidigare ställningstaganden Översiktsplanen lanområdet omattas av den kommuntäckande Översiktsplanen ör Hallsbergs kommun, samt den ördjupade översiktsplanen ör Hallsbergs tätort, antagna av kommunullmäktige , senast aktualitetsörklarad Bild rån den ördjupade översiktsplanen ör Hallsbergs tätort. Markanvändning Enligt översiktsplanens markanvändningskarta redovisas inget utpekat användningsområde inom det område som nu är öremål ör planläggning. Av markanvändningskartan ramgår texten Älberg Ulvsätter, mark ör transportterminal och nya industrier. Av översiktsplanens riktlinjekarta med tillhörande text ramgår att den planmässiga prövningen när mark skall tas i anspråk ör ny bebyggelse skall ske inom ramen ör upprättande av detaljplan.

10 10 41) Dnr KS 2009/47 lanområdet Riktlinjekartan å riktlinjekartan som hör till översiktsplanen redovisas planområdet som Rdområde. Detta innebär att det är ett område där krav på detaljplan kan komma att erordras innan ny bebyggelse kan tillåtas. Det blå området på kartan är ett område där vatten- och avloppsörhållanden behöver utredas. Det område som är markerat som Rb-område, är ett område som utgör samlad bebyggelse. Enligt kommunens översiktsplan är det således klarlagt att en detaljplan måste upprättas innan bygglov kan medges ör ny bebyggelse. I samband med detta planarbete skall de planmässiga övervägandena göras. Detaljplaner Området är inte tidigare detaljplanelagt. Förordnanden lanområdet ligger inom det yttre vattenskyddsområdet ör Hallsbergs tätort. Vattentäkten utgör reservvattentäkt då tätortens vattenörsörjning är löst genom samverkan med Kumla kommun och vattenverket vid Blacksta. Inom skyddsområdet gäller särskilda bestämmelser till skydd ör grundvattnet, bland annat regleras hur grävnings- och schaktningsarbeten år utöras.

11 Dnr KS 2009/ ) Miljökonsekvenser Hallsbergs kommun har upprättat en mall ör att systematiskt kunna bedöma miljöpåverkan i planer. Bedömningen redovisas i en särskild handling: Behovsbedömning av miljöpåverkan och som återinns i planbeskrivningen. Eter genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen den att detaljplanen inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon ristående miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att upprättas. lanens konsekvenser ör omgivningen kommer således att beskrivas i planhandlingarna. lanprogram lanprogram har upprättats, samråd om detta har genomörts och programmet har däreter godkänts ör att ligga till grund ör det ortsatta planarbetet. rogrammet hör till planhandlingarna. Förstudie Utredda och örkastade alternativ Under våren 2009 genomördes studier av lera alternativ till placering av en ny postterminal och dessa redovisades ör osten AB. Sammanlagt har sju olika platser i Hallsberg utretts. Det aktuella området är det åttonde alternativet. Att det nu är astigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m l. som berörs av örslaget till en etablering av en ny postterminal beror på det strategiska läget i direkt anslutning till västra stambanan. De övriga alternativen har inte kunna uppylla de grundläggande kraven på en terminal, nämligen tidseektiva, säkra och direkta anslutningsspår till Västra stambanan. osten AB har till sin hjälp med utvärderingen hat en expertgrupp som utsetts direkt inom Banverket. Bilden visar de sju utvärderade och örkastade utredningsörslagen i Hallsberg. Den röda cirkeln visar området, örslag 8, där postterminalen nu planeras att byggas.

12 12 41) Dnr KS 2009/47 Beskrivning och analys av området Markanvändning ågående markanvändning är mark ör jord- och skogsbruk. Inom ett område där det tidigare bedrivits grustag bedriver Järnvägens Bågskytteklubb sin verksamhet. Väster om planområdet inns mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader som tillhör jordbruksastigheten Lilla Älberg 1:1 och söder om planområdet inns ett tiotal bostadsastigheter. Vid Tomta inns lokaler ör handel med trädgårdsprodukter och bilar. Genom planområdet går ett djupare dike som bland annat har till uppgit att leda bort dagvatten rån markerna norr om järnvägen. Den mark som berörs av exploateringen utgörs av jord- och skogsmark. Områdets karaktär lanområdet ligger mellan länsväg 529 och Västra Stambanan. å andra sidan järnvägen ligger industriområdena HallsbergsTerminalen och Ulvsätter. Inom dessa områden pågår en snabb utbyggnad med nya industribyggnader, rämst ör lager. I oktober 2009 invigdes ett nytt varmlager på m2. HallsbergsTerminalen är en av staten utpekad kombiterminal. Dess läge intill rangerbangården i Hallsberg medör att terminalen är en av Sveriges snabbast växande kombiterminaler. För närvarande hanteras ca containrar per år. Hallsbergs rangerbangård är ombyggd ör att kunna hantera godstågens ramtida systemlängd 750 m. Kapaciteten i rangeringen har höjts till ca vagnar per år. Rangeringens inartsgrupp ligger parallellt med planområdet och i direkt anslutning till Västra Stambanan. Söder om järnvägen inns ett ca 300 m brett område mellan länsväg 529 och järnvägen. Närmast järnvägen inns jordbruksmark. Ett mindre, välskött område med skog skiljer jordbruksmarken rån de villor som ligger utmed länsvägen. Bostadsbebyggelsen som ligger utmed vägen utgör så kallad oplanerad randbebebyggelse utanör tätorten Hallsberg. Varje astighet har sin egen utart till väg 529. Kommunalt vatten och avlopp är ej utbyggt till området. Söder om väg 529, vid Tomta vägskäl inns en vacker herrgårdsmiljö med en anlagd damm. Tomta vägskäl har historiskt varit en plats som dragit till sig en viss service och handel. För närvarande inns det två handelslokaler i området. En ny postterminal i öreslaget läge kommer att utgöra ett komplement till den industriella miljö som har etablerats i anslutning till rangerbangården och Västra Stambanan. En ny postterminal kan uppöras inom planområdet så att byggnaden blir ett skydd mot buller rån järnvägen. Samtidigt är det möjligt att som NATUR bibehålla en vegetationsskärm med en mindre del av den skog som inns närmast bostäderna. Körytor och industrispår örläggs på nivån +68,2 som är lägre än beintlig mark. Närmast bostadsbebyggelsen, kommer byggnaden att uppöras som en två våningar hög kontorsbyggnad med en omsorgsullt gestaltad asad. Golvnivån i bottenvåningen öreslås till nivån +69,4. Som ett resultat av dessa åtgärder kommer en ny postterminal att vara väl anpassad till den till den höjd som intilliggande bostadsbyggnader har och vara

13 Dnr KS 2009/ ) örenlig med områdets karaktär i övrigt. Byggnaden som örläggs till en lägre marknivå erbjuder en i det närmaste bilri, småskalig och tyst miljö mot bostadsbebyggelsen i söder och körytor, järnvägsspår och en lång industriasad mot järnvägen norr om byggnaden. Det skall också nämnas att postterminalen är tänkt att tillgodose de krav som kan ställas på en miljöklassiicerad byggnad av typ Green Building. Spårområdet Konsultöretaget WS har gjort en tågutredning, daterad Av denna ramgår att spåranläggningen helt kommer att kontrolleras av osten AB, vilket garanterar säkra tågvägar utan några tidsörluster. Vid utart rån terminalen till västra stambanan kontrolleras spåren av Banverket. Spåren signaleras och styrs rån Banverkets dritcentral. Ankommande tåg rån Göteborg kommer att köra via nya spårväxlar på västra stambanan och anslutningsväxeln in till terminalen direkt till ena spåret vid en lastkaj ör lastning och lossning. Samtidigt som tåget rån Göteborg står inne kan ett tåg rån Stockholm ankomma till terminalen och lasta/lossa rån det andra lastspåret. Omlastningstiden har beräknats till ca 20 minuter. Läget intill Västra stambanan är synnerligen väl lämpat ör en postterminal av denna typ där tiden ör växling, in- och utart och stopptid på terminalen skall minimeras. Av bilden ramgår hur postterminalen med dess industrispår är placerad intill Västra Stambanan. I bildens mitt norr om Västra Stambanan ligger HallsbergsTerminalen och rangerbangårdens inartsgrupp ostterminalens byggnad

14 14 41) Dnr KS 2009/47 Förutsättningar och örändringar Natur Geotekniska örhållanden De geotekniska örhållandena utreds av konsultöretaget VA VA-rojekt AB. Emellertid har Hallsbergs kommun inte hat tillträde till alla de astigheter som kan komma att beröras ör direkt byggnation eller markarbeten. De geotekniska örutsättningarna skall således närmare studeras i det ortsatta planarbetet. å de grunder vi idag har VA uttalat öljande: reliminär bedömning av grundläggningsörutsättningar Inom Hult-området i Hallsberg har öreslagits byggnation av en lagerbyggnad med anslutningsspår till den närliggande stambanan. För att kunna anpassas till stambanans nivå öreslås byggnadens golvnivå och plattormar läggas på +70,4. Markytan inom planerat byggnadsläge ligger mellan ca 0,5 och ca 4 m under öreslagen golvnivå. Där markytan ligger som lägst kommer belastningen rån erorderlig yllning att uppgå till ca 75 ka. Sonderingar visar att sättningsbenägna jordlager örekommer i lägre belägna markpartier öster om planerad byggnadsyta. Detta indikerar att pålgrundläggning erordras ör både golv och stomme inom byggnadens nordöstra del. Inom den högre belägna sydvästra delen bedöms marken, utgående rån en sonderingspunkt och uppgiter rån markägare, kunna belastas med erorderlig yllning samt golvlast utan oacceptabla sättningar som öljd. Den större lasten rån stomme och väggar kan dock erordra pålgrundläggning. Geoteknisk undersökning ör att astställa grundläggningsörhållandena skall utöras så snart möjlighet ges. Bild som visar borrpunkternas lägen i relation till en äldre, ej aktuell programskiss.

15 Dnr KS 2009/ ) Förorenad mark Inom det område som nu är öremål ör planläggning örekommer ingen örorenad mark. Hittills har berörd markägare ej lämnat tillåtelse ör kommunen att genomöra de grundundersökningar som erordras. Radon Då området gränsar till ett äldre grustag kan det anses troligt att marken uppvisar örhöjd risk ör radon. Man bör således örutsätta att grunden skall utöras så att radonsäkerhet uppnås. Fornlämningar Det inns inga kända ornlämningar inom planområdet. Hallsbergs kommun ser inga skäl ör att i särskild ordning låta genomöra någon örundersökning. Länsstyrelsen i Örebro län har emellertid vid samråd om ett planörslag uttalat att: Exploatering i området kommer därör att behöva öregås av en särskild arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 lagen 1988:950) om kulturminnen m.m. KML). Sytet med utredningen är att klargöra vilka ornlämningar som inns i området och som kommer att påverkas av exploateringen. En sådan utredning har inte ansetts tidsmässigt kunna rymmas i nu öreliggande planörslag. Innan exploateringen genomörs skall rågan i sin helhet vara löst i samverkan med länsstyrelsen. Bebyggelseområden Beintlig bebyggelse Väster om planområdet inns brukningscentrum ör astigheten Lilla Älberg 1:1. Gården brukar sammanlagt ca 35,5 ha och har en viss djurhållning. Denna gårdsmiljö uppvisar en bebyggelsemiljö med karaktärsdrag rånmitten av 1800 talet. Söder om planområdet inns ett tiotal enamiljshus av varierande ålder. Här inns mexitegelvillan rån 1990 talet tillsammans med bebyggelse med träasader typiska rån sent 1800-tal ram till 1950-talet. Vid en utbyggnad av ny postterminal kommer astigheten Lilla Älberg 1:1 att beröras i mycket stor omattning. Av brukningsenhetens totala areal på ca 35,5 ha kommer 23 % eller ca 8 ha att tas i anspråk ör den öreslagna utbyggnaden. Genom erbjudande om ersättningsmark och/eller ekonomisk ersättning skall berörd astighetsägare hållas skadelös så långt möjligt. Under rubriken Utredningsalternativ, längre bak i handlingen, visas skisser på hur den nya postterminalen kan komma att se ut. Bilderna är till vissa delar hämtade ur ostens utredningsmaterial. Arbetsplatser Vid anläggningen beräknas sysselsätta ca 350 personer. Arbetet bedrivs dygnet runt i tre skit. I anslutning till större helger kan många ungdomar komma att å tillälliga jobb vid postterminalen. Service Viss kommersiell service inns i närheten av planområdet. Vid Vingen, 1, 3 km öster om det planerade utbyggnadsområdet ligger bensinstationen OKQ8 där man bland annat kan handla snabbmat, en del livsmedel, kioskvaror samt

16 16 41) Dnr KS 2009/47 biltillbehör. Vid Tomta inns butiken Lantgrodd Outlet som bland annat säljer djuroder, stövlar och kläder. Här inns också ett öretag som säljer bilar. Övrig service som butiker, skola, restauranger, bibliotek etc. inns inne i Hallsbergs tätort. Avståndet till Hallsbergs centrum är ca 3 km. Vid Tomta har det vid skilda tider bedrivits handel- och annan verksamhet. Fastigheten Tomta 1:61 ick år 1986 bygglov ör att bygga en bilhall med ändamål att bedriva bilörsäljning. Idag bedriver Lantgrodd Outlet sin verksamhet i den gamla bilhallen. Grannastigheten Tomta 1:57 ick år 1982 bygglov ör uppställning av lager/utställningshall ör bilar. Bilörsäljningen pågår ortarande i samma lokaler. År 1990 ick samma astighet bygglov ör nybyggnad av kontor/garage. Fastigheten Tomta 1:62 ick bygglov år 1989 ör att bygga ett enamiljshus med garage. Ett år senare, år1990, ick NA-Bygg tillstånd att använda byggnaden ör kontor vareter öretaget använde byggnaden ör kontorsändamål. I dag är byggnaden åter bostadshus. Terrängörhållanden och anpassning till beintlig bebyggelse Området uppvisat relativt stora nivåskillnader. Urschaktning och utyllnader kommer att erordras. Dessa åtgärder kan utnyttjas ör att minska eekterna på beintlig bebyggelse. Dessa rågor har studerats i detalj i den 3D-modell som kontinuerligt har uppdaterats och använts vid inormation om detaljplanen.. I nu öreliggande örslag läggs nya spår och körytor på en nivå +68,2 vilket är två till tre meter lägre än marknivån vid bostadshusen på astigheterna Lilla Älberg 1:1, Lilla Älberg 1:5 och Tomta 1:21 som ligger på nivån ca +71. Terminalens körytor ligger också något lägre än spåren på Västra Stambanan som ligger på nivån +69. Föreslagen golvnivå i terminalbyggnaden är +69,4. Byggrättigheter och gestaltning Ny bebyggelse skall till sin höjd och gestaltning anpassas till beintlig bebyggelse. Terminalens preliminära byggnadshöjd motsvarar ett tvåvånings bostadshus. Byggnadens höjd, med utgångspunkt rån hur planbestämmelser ormuleras, begränsas till den som erordras ör att uppöra en tvåvåningars kontorsbyggnad eller en industribyggnad i en våning med en ri höjd under takbjälklaget som är lägre än 6 m. Användningsområdet begränsas till sådan industri verksamhet) som inte är störande ör omgivningen.

17 Dnr KS 2009/ ) Kommunikationer Vägar och järnvägar Området som har en bredd av ca 300 m. begränsas i norr av järnvägen med Västra Stambanan och rangerbangårdens inartsgrupp och i söder av bebyggelsen utmed länsväg 529. Antalet tågpassager uppskattas till 300 st/dygn. Traiken på länsväg 529 uppgår till ca ordon/dygn varav ca 8 % eller 350 ordon/dygn utgör lastbilstraik. Till en ny postterminal ankommer 6 tåg med en längd av 500 meter och ett 60- tal lastbilar/dygn. Antalet personbilar som angör postterminalens personalparkering uppskattas till ca 200 personbilar/dygn. Två nya gator öreslås bli att bli anslutna till länsväg 529. Den västra inarten är till ör lastbilstransporter till postterminalen och den västra inarten är till enbart ör personal och besökare till terminalen. Det korta avståndet, 3 km till Hallsbergs centrum och att det inns en separat gång- och cykelväg på hela sträckan kan å till öljd att många väljer att cykla till arbetet. Det inns också busshållplatser i direkt anslutning till Tomta vägskäl. Detta kan ytterligare komma att minska antalet anställda som använder bilen ör sina arbetsresor. Gång- och cykelvägar Det inns en traiksäker gång- och cykelväg utbyggd ram till Tomta vägskäl och det aktuella planområdet. arkering och utarter ersonalparkering anordnas på kvartersmark med god belysning. Det blir två in/utarter till området, en i väster ör lastbilar och en annan i öster ör personbilar. Störningar Bullerutredning Banverket har under år 1999 presenterat rapporten Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen inom Hallsbergs kommun; Buller och vibrationsutredning. Sytet med denna rapport har varit att med stöd av de beräknade värdena, upprätta örslag till åtgärder ör tre ambitionsnivåer. De två örsta ambitionsnivåerna är relevanta ör denna detaljplan. I. Ingen bostad skall ha högre än 55 dba) maximal ljudnivå i sovrummet, vilket motsvarar regeringens direktiv. II. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus skall inte överskrida 70 dba). Den tredje nivån avser örslag till bullerskyddsåtgärder ör Banverkets högsta kvalitetsmål och som av Banverket bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma.

18 18 41) Dnr KS 2009/47 Banverkets utredning rån år 1999 är en bra beskrivning av de beintliga örhållandena i avseende på buller rån järnvägen. Av utredningen ramgår att bullernivån mätt i ekvivalent buller, utomhus vid samtliga byggnader ligger i intervallet dba) eller lägre. Som ramgår av det öljande innebär en utbyggnad av ny postterminal jämte de bullerskyddsåtgärder som utörs i anslutning till denna reducerar den ekvivalenta bullernivån så att den blir lägre än 40 dba). osten AB har genom ÅF-Ingemansson AB, låtit upprätta en genomgripande utredning av externbuller rån anläggningen. Den är daterad och återinns i underlaget till detaljplanen. Bilden ovan är hämtat rån denna utredning.) För den aktuella anläggningen skall sammanlagd ekvivalent ljudnivå utomhus rån industrier inte överstiga riktvärden enligt Naturvårdsverkets publikation 1978:5 Riktlinjer ör externt industribuller.

19 Dnr KS 2009/ ) I utredningen har beaktats buller rån bilar, lastbilar och järnvägstransporter som angör postterminalen. Vidare har buller rån anläggningens läktar beaktats. I anledning av beräknat resultat har bullerskyddsåtgärder öreslagits. Till dessa åtgärder hör den valda nivån på körytor, anläggandet av bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar. Resultatet av dessa åtgärder är att riktvärdet gällande ekvivalent ljudnivå nattetid 40 dba klaras vid alla närliggande bostäder. Riktvärdet gällande maximal ljudnivå, 55 dba) dock lägre än 60 dba), överskrids vid ett åtal bostäder då tåg anländer till anläggningen. Det bör poängteras att den maximala ljudnivån rån övrig tågtraik som passerar området är betydligt högre än 55 dba) vid närliggande bostäder. Som ramgått ovan reducerar den planerade anläggningen också ljudnivån rån de tåg som passerar på Västra Stambanan. Ytterligare bullerskyddsåtgärder ör att reducera ljudnivån rån tågtraik på Västra Stambanan, kan komma iråga i på astigheten Lilla Älberg 1:1 om astighetsägaren så önskar och medger en sådan bullerskyddsåtgärd.

20 20 41) Dnr KS 2009/47 Brandskydd osten AB har genom WS Brand & Risk låtit upprätta en brandskyddsbeskrivning grundad på programhandlingen. Utredningen Brandskyddsbeskrivning osten AB, ostterminal, Nybyggnad, Hallsbergs kommun är daterad Utredningen återinns i underlaget till detaljplanen. Brandskyddsdokumentationen är ett av de underlag som erordras vid beslut om bygglov och kontrollplan. Av utredningen ramgår att Räddningstjänsten ej örväntas utöra en insats inom normal insatstid d.v.s. inom 10 minuter. I utredningen redovisas krav ör att uppylla räddningstjänstens åtkomlighet, angreppsvägar och tillträde. Bilden visar planlösningen i markplan. Risk och sårbarhet osten AB har genom WS Brand & Risk låtit upprätta en riskbedömning ör en ny brevsorteringsterminal i Hallsberg. Samråd har skett med Närkes Brandkår. Utredningen benämns Kvalitativ riskbedömning ör detaljplan, avseende arligt gods på Västra Stambanan, Hallsbergs rangerbangård och Hallsbergs kombiterminal daterad Denna utredning återinns i underlaget till detaljplanen. Här öljer en sammanattning av utredningen. Av sammanattningen ramgår att WS Brand & Risk öreslår två alternativ ör att reducera riskerna vid urspårning på Västra Stambanan. Alternativ 1. Innebär att inga byggnader skall innas inom 30 meter rån spårkant. Alternativ 2. Innebär att skydd mot urspårande tåg skall uppöras. Utredningen upptar em verksamhetsområden, den öreslagna byggnaden, traiken på Västra Stambanan, verksamheten på Hallsbergs rangerbangård, verksamheten inom Hallsbergs kombiterminal samt traiken på länsväg 529.

21 Dnr KS 2009/ )

Detaljplan för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m.fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun

Detaljplan för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m.fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun 1 (10) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 2009/47 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Samrådsredogörelse Detaljplan för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Norr om Tälleleden P R O G R A M. Detaljplan för ett område. del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Norr om Tälleleden P R O G R A M. Detaljplan för ett område. del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Dnr KS 16/2007 P R O G R A M Detaljplan för ett område Norr om Tälleleden del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2007-09-14 2 (11) Dnr KS 16/2007 Dnr KS 16/2007

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle 1 (9) Teknik och samhällsbyggnad 2007-05-02 Dnr 05.0359 Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle Samrådsredogörelse I Orientering Detaljplaneprogrammet som har som syfte att klarlägga markanvändning, omfattning

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer