Detaljplan för ett område vid Hult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för ett område vid Hult"

Transkript

1 Dnr KS 2009/47 Ny ostterminal Föreslagen placering Riksbangård HallsbergsTerminalen Lv 529 Rv 50 E20 Detaljplan ör ett område vid Hult astigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m l i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat Antagen av KS Laga krat

2 Dnr KS 2009/47 Innehåll INNEHÅLL... 2 LANBESKRIVNING... 3 INLEDNING... 3 Handlingar... 3 Detaljplanens syte och huvuddrag... 3 Förenligt med 3, 4 och 5 kap. i Miljöbalken... 4 LANDATA... 5 landata... 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 9 Översiktsplanen... 9 Detaljplaner Förordnanden Miljökonsekvenser lanprogram Förstudie BESKRIVNING OCH ANALYS AV OMRÅDET Markanvändning Områdets karaktär Spårområdet FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Bebyggelseområden Kommunikationer Störningar Brandskydd Risk och sårbarhet Teknisk örsörjning Utredningsalternativ/programskisser GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan ör planarbetet Genomörandetid Ansvarsördelning FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR EKONOMISKA FRÅGOR lanekonomi TEKNISKA FRÅGOR MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN BEHOVSBEDÖMNING MILJÖÅVERKAN SAMRÅDSREDOGÖRELSE... 32

3 Dnr KS 2009/ ) lanbeskrivning Inledning Handlingar Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta i skala 1:2000, ramställd i samarbete mellan miljö- och teknikörvaltningen, och Metria i Hallsberg. rimärkartan är ajourörd år Till detaljplanen hör även illustrationskarta i samma skala, denna planbeskrivning, genomörandebeskrivning samt astighetsörteckning. lanbestämmelserna är redovisade på plankartan. Detaljplanens syte och huvuddrag Detaljplanens syte är att utreda möjligheterna ör att etablera en ostterminal i området. Den aktuella platsen har valts ut ör sitt unika läge i direkt anslutning till Västra stambanan. Detta motiv är det rämsta, till varör osten vill etablera sig i Hallsberg. Omlastningstiden mellan terminal och järnväg skall begränsas till ca 20 minuter, ör att brev och brevbuntar skall kunna transporteras i konkurrens med de lygtransporter som hittills har använts. Länsväg 529 som ligger i anslutning till planområdet har en planskild örbindelse med riksväg 50 vilket också är gynnsamt ör den planerade verksamheten. Avståndet mellan postterminalen och E 20 är 4,5 km och mellan terminalen och riksväg 50 endast 2 km. Sytet med att etablera en ostterminal i Hallsberg är att centralisera postsorteringen i Mellansverige och att lytta över den långväga transporten av post rån bil och lyg till den mer miljövänliga järnvägen. Järnvägsknuten Hallsberg är en utmärkt plats att etablera en sådan postterminal då järnvägsnätet rån alla riktningar strålar samman i Hallsberg. I Hallsberg inns som öljd av detta, Riksbangård och Sveriges snabbast växande kombiterminal. ostterminalen beräknas å ca 350 anställda, ördelade på tre arbetsskit. ostens etablering i Hallsberg innebär en stor samhällsnytta ör kommunens invånare och övriga länsbor. Detaljplanen medger utbyggnad av industrispår som ansluts direkt till Västra Stambanan. Byggrättigheterna medger utbyggnad av en industribyggnad som inte är störande ör sin omgivning. Byggnadshöjden begränsas till 10 meter vilket bedöms inrymma det örslag till ny postterminal som osten AB har redovisat. I anslutning till beintlig bebyggelse söder om industritomten öreslås ett område ör natur vilket utgör allmän platsmark. I detaljplanen redovisas två nya anslutningar till länsväg 529. Den västra anslutningen skall tillgodose behovet av lastbilstransporter rån närliggande omland. Den östra anslutningen tillgodoser personalens transporter till postterminalen. Busshållplatser inns i planområdets direkta närhet och en separat gång- och cykelväg inns utbyggd rån Hallsbergs centrum till Tomta. Detaljplanearbetet har genomörts med normalt planörarande, vilket enligt 5 kap 23 plan- och bygglagen har inneburit att kommunen eter samråd om program och

4 4 41) Dnr KS 2009/47 örslag till detaljplan låter ställa ut detaljplanen under minst tre veckor, innan den kan antas av kommunullmäktige i Hallsberg. Beslutet om osten AB: s transportkoncept vilket också inneattar beslutet att bygga en postterminal i Hallsberg kommer att attas av ostens koncernledning under Enligt tidsplanen skall en ny postterminal vara i drit under år Förenligt med 3, 4 och 5 kap. i Miljöbalken Enligt 3 kap 6 Miljöbalken skall mark- och vattenområden samt ysisk miljö i övrigt som har betydelse rån allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till rilutslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse ör naturvården, kulturmiljövården eller rilutslivet skall skyddas mot åtgärder. Enligt 5 kap 18 lan- och Bygglagen BL) skall planer miljöbedömas om det planen medger kan antas komma att innebära en betydande miljöpåverkan. Samma organ som beslutar om planrågor ska även besluta om en plan skall miljöbedömas eller ej. Eter genomgång av kommunens bedömningskriterier ör miljökonsekvensbeskrivning är slutsatsen att planen inte kan antas komma att innebära en betydande miljöpåverkan. Åtgärder och eekter i anslutning till planens genomörande beskrivs i denna planbeskrivning och en särskilt upprättad handling Behovsbedömning miljöpåverkan, vilken återinns som bilaga. Förslaget till detaljplan ör ett område vid Hult, astigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m l, har inte beunnits stå i konlikt med 3 kap 6 Miljöbalken.

5 Dnr KS 2009/ ) landata landata Lägesbestämning lanområdet är beläget i den västra delen av Hallsbergs tätort. Cirka 3 kilometer rån Hallsbergs centrum, 2 km rån Rv 50 och 4,5 km rån E 20. lanområdet berör astigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m.l. lanområdet inneattar mark som gör det möjligt att ansluta ett industrispår till Västra Stambanan och två gator till länsväg 529. Areal lanområdet har en areal på ca 13 ha. Av planområdet utgör 9,6 ha industri som inte är störande ör omgivningen J 1 ). 1,5 ha är område ör järnvägstraik, industrispår T 1 ), 1,1 ha är naturområde NATUR) och 0,7 ha är avsatt ör att möjliggöra anslutningsgator till länsväg 529 INFART och LOKALGATA). u u O0 b w O1 w w O1 b ^ u w µ b 95 erstorp Handberga Tälle Dåv kärr Björkbacken 71,99 Äspsätter 50 Åsen Åstorp Brändåsen haget Söderbergs- Stenbrott Tomtahagen Stenbrott Dalabergen Fornborg Granbacken 95 86,01 95 Älgev ad Hult S:t Olos kapell Naturreserv at 71,58 Tomta Åmanstorp Skallerud Växthus 50 Vibytorp Långängen Tallebacken L. Älberg St. Älberg Rösätter 67,53 50 Vingen 75 S Backa Stråberga 75 Ulvsätter 95 Kårstahult 65,40 Kv arntorp Björkelund E20 hammaren Nälbergs- Granhammar 55 Nälberg Lötåsen 57,51 Hemby gdsg Högtorp Nybble Vänsbäcken Berga Skola Hardemoåsen Stenåsen Hardemo Sörängen Haga 65 Ormesta L Ky rkoallet Vikatorp Kyrkoallet Hässleberg Stocksätter Brunnskull en Hallsberg Backa Källtorp Sätergården ryskebäcken 49,29 Mårsta Spjällen Hidingsta Lugnet 65 Adol sberg Karlslund Sutt arev rån Skogsberg Smedsgården 60L Joglunda St Joglunda Haga Sången Vissberga 51,00 Johanneslund Löten Linde Misteräng Byrsta Byrstatorp 51 Järsjö Lycketorp Falla ,16 Ly ckan Samsala Hallsberg Hammarbacken 55,07 Sandängen Järsjögraven 50 Ralaån Rala Rösavi Björka 471 m lanområde Hallsbergs Terminalen Hallsbergs Rangerbang E 20 Lv 529 Rv 50

6 6 41) Dnr KS 2009/47 Med grön ärg redovisas kommunens markinnehav Markägoörhållanden Den största andelen, ca 60 % av planområdet, är beläget inom del av astigheten Lilla Älberg 1:1. Denna astighet är en jordbruksastighet som ägs av en privat astighetsägare. Kommunen äger astigheten Tomta 1:17, som i sin helhet berörs av den planerade etableringen. Hallsbergs kommun har träat överenskommelser om markörvärv med övriga markägare vilket tillsammans med det kommunala innehavet innebär att 40 % av marken inom planområdet redan är tillgänglig ör exploatering. Med grön linje på kartan markeras två astigheter där köpeavtal redan har undertecknats och där kommunen söker lagart. Med röd linje på kartan markeras del av två astigheter där berörda astighetsägare har ställt sig positiva till örsäljning av berörd mark. Köpeavtal skall upprättas. Med grönt raster markerat område på kartan redovisar den mark där Hallsbergs kommun redan är lagaren ägare.

7 Dnr KS 2009/ ) Grön ärg markerar kommunal mark 1:54 1:17 7 Lilla Älberg 1:1 S:1 Berörda astighetsägare Det är ett tiotal astighetsägare som kommer att bli berörda av den öreslagna byggnationen av en ny postterminal. Fastighetsbeteckningarna på de berörda astigheterna ramgår av bilden. Berörd innebär inte nödvändigtvis att astigheten som sådan är direkt berörd av planläggningen eller den kommande exploateringen.) I tabellen ramgår vem som är astighetsägare till respektive astighet. Fastighetsörteckning Lilla Älberg 1:1 Tomta 1:17 Lilla Älberg 1:5 Tomta 1:21 Tomta 1:62 Tomta 1:38 Tomta 1:36 och 1:4 Stora Älberg 1:24 Stora Älberg 1:22 och 1:43 Stora Älberg 1:37 Stora Älberg 1:31 och 1:54 Tomta 1:61 Tomta 1:57 Fastighetsägare Kristina atriksson Andersson Hallsbergs kommun Stig Håkan Fredriksson Ola Jansson. Har ställt sig positiv till att sälja mark. Köpeavtal skall upprättas. Jan Boberg Daniel Zaxin Göran Bengtsson Ingvar & ronom Lilja Karl Jon Westberg & Minoo Moslemi Veronica Nogueira Rodrigues Hallsbergs kommun har undertecknat köpeavtal med Anders & Thorsten Andersson. Lagart skall sökas. Vattenskoter Service i Örebro H/B Tony Sundqvist S:1 Hardemo Häradsallmänning, har ställt sig positiv till att sälja mark. Köpeavtal skall upprättas.

8 8 41) Dnr KS 2009/ Hur beintliga astigheter påverkas I syte att mer i detalj kunna redovisa detaljplanens konsekvenser ör respektive astighetsägare har vi sammanställt en karta med denna inormation. I bilden ovan redovisas arealuppgiter ör respektive astighet som berörs av örslaget till detaljplan. Med olika ärger markeras mark som hör till de olika astigheterna, inom eller gränsande till planområdet och där astighetsbildningsåtgärder kan bli aktuellt. I bilden synliggörs yra områden som ligger utanör planområdet men som med hänsyn till astighetsbildningslagen lämpligen bör läggas till de intilliggande bostadsastigheterna. Hallsbergs kommun kommer att verka ör att dessa mindre områden överörs och att därmed bestämmelserna i 3 kap Fastighetsbildningslagen kan uppyllas.

9 Dnr KS 2009/ ) Tidigare ställningstaganden Översiktsplanen lanområdet omattas av den kommuntäckande Översiktsplanen ör Hallsbergs kommun, samt den ördjupade översiktsplanen ör Hallsbergs tätort, antagna av kommunullmäktige , senast aktualitetsörklarad Bild rån den ördjupade översiktsplanen ör Hallsbergs tätort. Markanvändning Enligt översiktsplanens markanvändningskarta redovisas inget utpekat användningsområde inom det område som nu är öremål ör planläggning. Av markanvändningskartan ramgår texten Älberg Ulvsätter, mark ör transportterminal och nya industrier. Av översiktsplanens riktlinjekarta med tillhörande text ramgår att den planmässiga prövningen när mark skall tas i anspråk ör ny bebyggelse skall ske inom ramen ör upprättande av detaljplan.

10 10 41) Dnr KS 2009/47 lanområdet Riktlinjekartan å riktlinjekartan som hör till översiktsplanen redovisas planområdet som Rdområde. Detta innebär att det är ett område där krav på detaljplan kan komma att erordras innan ny bebyggelse kan tillåtas. Det blå området på kartan är ett område där vatten- och avloppsörhållanden behöver utredas. Det område som är markerat som Rb-område, är ett område som utgör samlad bebyggelse. Enligt kommunens översiktsplan är det således klarlagt att en detaljplan måste upprättas innan bygglov kan medges ör ny bebyggelse. I samband med detta planarbete skall de planmässiga övervägandena göras. Detaljplaner Området är inte tidigare detaljplanelagt. Förordnanden lanområdet ligger inom det yttre vattenskyddsområdet ör Hallsbergs tätort. Vattentäkten utgör reservvattentäkt då tätortens vattenörsörjning är löst genom samverkan med Kumla kommun och vattenverket vid Blacksta. Inom skyddsområdet gäller särskilda bestämmelser till skydd ör grundvattnet, bland annat regleras hur grävnings- och schaktningsarbeten år utöras.

11 Dnr KS 2009/ ) Miljökonsekvenser Hallsbergs kommun har upprättat en mall ör att systematiskt kunna bedöma miljöpåverkan i planer. Bedömningen redovisas i en särskild handling: Behovsbedömning av miljöpåverkan och som återinns i planbeskrivningen. Eter genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen den att detaljplanen inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon ristående miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att upprättas. lanens konsekvenser ör omgivningen kommer således att beskrivas i planhandlingarna. lanprogram lanprogram har upprättats, samråd om detta har genomörts och programmet har däreter godkänts ör att ligga till grund ör det ortsatta planarbetet. rogrammet hör till planhandlingarna. Förstudie Utredda och örkastade alternativ Under våren 2009 genomördes studier av lera alternativ till placering av en ny postterminal och dessa redovisades ör osten AB. Sammanlagt har sju olika platser i Hallsberg utretts. Det aktuella området är det åttonde alternativet. Att det nu är astigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m l. som berörs av örslaget till en etablering av en ny postterminal beror på det strategiska läget i direkt anslutning till västra stambanan. De övriga alternativen har inte kunna uppylla de grundläggande kraven på en terminal, nämligen tidseektiva, säkra och direkta anslutningsspår till Västra stambanan. osten AB har till sin hjälp med utvärderingen hat en expertgrupp som utsetts direkt inom Banverket. Bilden visar de sju utvärderade och örkastade utredningsörslagen i Hallsberg. Den röda cirkeln visar området, örslag 8, där postterminalen nu planeras att byggas.

12 12 41) Dnr KS 2009/47 Beskrivning och analys av området Markanvändning ågående markanvändning är mark ör jord- och skogsbruk. Inom ett område där det tidigare bedrivits grustag bedriver Järnvägens Bågskytteklubb sin verksamhet. Väster om planområdet inns mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader som tillhör jordbruksastigheten Lilla Älberg 1:1 och söder om planområdet inns ett tiotal bostadsastigheter. Vid Tomta inns lokaler ör handel med trädgårdsprodukter och bilar. Genom planområdet går ett djupare dike som bland annat har till uppgit att leda bort dagvatten rån markerna norr om järnvägen. Den mark som berörs av exploateringen utgörs av jord- och skogsmark. Områdets karaktär lanområdet ligger mellan länsväg 529 och Västra Stambanan. å andra sidan järnvägen ligger industriområdena HallsbergsTerminalen och Ulvsätter. Inom dessa områden pågår en snabb utbyggnad med nya industribyggnader, rämst ör lager. I oktober 2009 invigdes ett nytt varmlager på m2. HallsbergsTerminalen är en av staten utpekad kombiterminal. Dess läge intill rangerbangården i Hallsberg medör att terminalen är en av Sveriges snabbast växande kombiterminaler. För närvarande hanteras ca containrar per år. Hallsbergs rangerbangård är ombyggd ör att kunna hantera godstågens ramtida systemlängd 750 m. Kapaciteten i rangeringen har höjts till ca vagnar per år. Rangeringens inartsgrupp ligger parallellt med planområdet och i direkt anslutning till Västra Stambanan. Söder om järnvägen inns ett ca 300 m brett område mellan länsväg 529 och järnvägen. Närmast järnvägen inns jordbruksmark. Ett mindre, välskött område med skog skiljer jordbruksmarken rån de villor som ligger utmed länsvägen. Bostadsbebyggelsen som ligger utmed vägen utgör så kallad oplanerad randbebebyggelse utanör tätorten Hallsberg. Varje astighet har sin egen utart till väg 529. Kommunalt vatten och avlopp är ej utbyggt till området. Söder om väg 529, vid Tomta vägskäl inns en vacker herrgårdsmiljö med en anlagd damm. Tomta vägskäl har historiskt varit en plats som dragit till sig en viss service och handel. För närvarande inns det två handelslokaler i området. En ny postterminal i öreslaget läge kommer att utgöra ett komplement till den industriella miljö som har etablerats i anslutning till rangerbangården och Västra Stambanan. En ny postterminal kan uppöras inom planområdet så att byggnaden blir ett skydd mot buller rån järnvägen. Samtidigt är det möjligt att som NATUR bibehålla en vegetationsskärm med en mindre del av den skog som inns närmast bostäderna. Körytor och industrispår örläggs på nivån +68,2 som är lägre än beintlig mark. Närmast bostadsbebyggelsen, kommer byggnaden att uppöras som en två våningar hög kontorsbyggnad med en omsorgsullt gestaltad asad. Golvnivån i bottenvåningen öreslås till nivån +69,4. Som ett resultat av dessa åtgärder kommer en ny postterminal att vara väl anpassad till den till den höjd som intilliggande bostadsbyggnader har och vara

13 Dnr KS 2009/ ) örenlig med områdets karaktär i övrigt. Byggnaden som örläggs till en lägre marknivå erbjuder en i det närmaste bilri, småskalig och tyst miljö mot bostadsbebyggelsen i söder och körytor, järnvägsspår och en lång industriasad mot järnvägen norr om byggnaden. Det skall också nämnas att postterminalen är tänkt att tillgodose de krav som kan ställas på en miljöklassiicerad byggnad av typ Green Building. Spårområdet Konsultöretaget WS har gjort en tågutredning, daterad Av denna ramgår att spåranläggningen helt kommer att kontrolleras av osten AB, vilket garanterar säkra tågvägar utan några tidsörluster. Vid utart rån terminalen till västra stambanan kontrolleras spåren av Banverket. Spåren signaleras och styrs rån Banverkets dritcentral. Ankommande tåg rån Göteborg kommer att köra via nya spårväxlar på västra stambanan och anslutningsväxeln in till terminalen direkt till ena spåret vid en lastkaj ör lastning och lossning. Samtidigt som tåget rån Göteborg står inne kan ett tåg rån Stockholm ankomma till terminalen och lasta/lossa rån det andra lastspåret. Omlastningstiden har beräknats till ca 20 minuter. Läget intill Västra stambanan är synnerligen väl lämpat ör en postterminal av denna typ där tiden ör växling, in- och utart och stopptid på terminalen skall minimeras. Av bilden ramgår hur postterminalen med dess industrispår är placerad intill Västra Stambanan. I bildens mitt norr om Västra Stambanan ligger HallsbergsTerminalen och rangerbangårdens inartsgrupp ostterminalens byggnad

14 14 41) Dnr KS 2009/47 Förutsättningar och örändringar Natur Geotekniska örhållanden De geotekniska örhållandena utreds av konsultöretaget VA VA-rojekt AB. Emellertid har Hallsbergs kommun inte hat tillträde till alla de astigheter som kan komma att beröras ör direkt byggnation eller markarbeten. De geotekniska örutsättningarna skall således närmare studeras i det ortsatta planarbetet. å de grunder vi idag har VA uttalat öljande: reliminär bedömning av grundläggningsörutsättningar Inom Hult-området i Hallsberg har öreslagits byggnation av en lagerbyggnad med anslutningsspår till den närliggande stambanan. För att kunna anpassas till stambanans nivå öreslås byggnadens golvnivå och plattormar läggas på +70,4. Markytan inom planerat byggnadsläge ligger mellan ca 0,5 och ca 4 m under öreslagen golvnivå. Där markytan ligger som lägst kommer belastningen rån erorderlig yllning att uppgå till ca 75 ka. Sonderingar visar att sättningsbenägna jordlager örekommer i lägre belägna markpartier öster om planerad byggnadsyta. Detta indikerar att pålgrundläggning erordras ör både golv och stomme inom byggnadens nordöstra del. Inom den högre belägna sydvästra delen bedöms marken, utgående rån en sonderingspunkt och uppgiter rån markägare, kunna belastas med erorderlig yllning samt golvlast utan oacceptabla sättningar som öljd. Den större lasten rån stomme och väggar kan dock erordra pålgrundläggning. Geoteknisk undersökning ör att astställa grundläggningsörhållandena skall utöras så snart möjlighet ges. Bild som visar borrpunkternas lägen i relation till en äldre, ej aktuell programskiss.

15 Dnr KS 2009/ ) Förorenad mark Inom det område som nu är öremål ör planläggning örekommer ingen örorenad mark. Hittills har berörd markägare ej lämnat tillåtelse ör kommunen att genomöra de grundundersökningar som erordras. Radon Då området gränsar till ett äldre grustag kan det anses troligt att marken uppvisar örhöjd risk ör radon. Man bör således örutsätta att grunden skall utöras så att radonsäkerhet uppnås. Fornlämningar Det inns inga kända ornlämningar inom planområdet. Hallsbergs kommun ser inga skäl ör att i särskild ordning låta genomöra någon örundersökning. Länsstyrelsen i Örebro län har emellertid vid samråd om ett planörslag uttalat att: Exploatering i området kommer därör att behöva öregås av en särskild arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 lagen 1988:950) om kulturminnen m.m. KML). Sytet med utredningen är att klargöra vilka ornlämningar som inns i området och som kommer att påverkas av exploateringen. En sådan utredning har inte ansetts tidsmässigt kunna rymmas i nu öreliggande planörslag. Innan exploateringen genomörs skall rågan i sin helhet vara löst i samverkan med länsstyrelsen. Bebyggelseområden Beintlig bebyggelse Väster om planområdet inns brukningscentrum ör astigheten Lilla Älberg 1:1. Gården brukar sammanlagt ca 35,5 ha och har en viss djurhållning. Denna gårdsmiljö uppvisar en bebyggelsemiljö med karaktärsdrag rånmitten av 1800 talet. Söder om planområdet inns ett tiotal enamiljshus av varierande ålder. Här inns mexitegelvillan rån 1990 talet tillsammans med bebyggelse med träasader typiska rån sent 1800-tal ram till 1950-talet. Vid en utbyggnad av ny postterminal kommer astigheten Lilla Älberg 1:1 att beröras i mycket stor omattning. Av brukningsenhetens totala areal på ca 35,5 ha kommer 23 % eller ca 8 ha att tas i anspråk ör den öreslagna utbyggnaden. Genom erbjudande om ersättningsmark och/eller ekonomisk ersättning skall berörd astighetsägare hållas skadelös så långt möjligt. Under rubriken Utredningsalternativ, längre bak i handlingen, visas skisser på hur den nya postterminalen kan komma att se ut. Bilderna är till vissa delar hämtade ur ostens utredningsmaterial. Arbetsplatser Vid anläggningen beräknas sysselsätta ca 350 personer. Arbetet bedrivs dygnet runt i tre skit. I anslutning till större helger kan många ungdomar komma att å tillälliga jobb vid postterminalen. Service Viss kommersiell service inns i närheten av planområdet. Vid Vingen, 1, 3 km öster om det planerade utbyggnadsområdet ligger bensinstationen OKQ8 där man bland annat kan handla snabbmat, en del livsmedel, kioskvaror samt

16 16 41) Dnr KS 2009/47 biltillbehör. Vid Tomta inns butiken Lantgrodd Outlet som bland annat säljer djuroder, stövlar och kläder. Här inns också ett öretag som säljer bilar. Övrig service som butiker, skola, restauranger, bibliotek etc. inns inne i Hallsbergs tätort. Avståndet till Hallsbergs centrum är ca 3 km. Vid Tomta har det vid skilda tider bedrivits handel- och annan verksamhet. Fastigheten Tomta 1:61 ick år 1986 bygglov ör att bygga en bilhall med ändamål att bedriva bilörsäljning. Idag bedriver Lantgrodd Outlet sin verksamhet i den gamla bilhallen. Grannastigheten Tomta 1:57 ick år 1982 bygglov ör uppställning av lager/utställningshall ör bilar. Bilörsäljningen pågår ortarande i samma lokaler. År 1990 ick samma astighet bygglov ör nybyggnad av kontor/garage. Fastigheten Tomta 1:62 ick bygglov år 1989 ör att bygga ett enamiljshus med garage. Ett år senare, år1990, ick NA-Bygg tillstånd att använda byggnaden ör kontor vareter öretaget använde byggnaden ör kontorsändamål. I dag är byggnaden åter bostadshus. Terrängörhållanden och anpassning till beintlig bebyggelse Området uppvisat relativt stora nivåskillnader. Urschaktning och utyllnader kommer att erordras. Dessa åtgärder kan utnyttjas ör att minska eekterna på beintlig bebyggelse. Dessa rågor har studerats i detalj i den 3D-modell som kontinuerligt har uppdaterats och använts vid inormation om detaljplanen.. I nu öreliggande örslag läggs nya spår och körytor på en nivå +68,2 vilket är två till tre meter lägre än marknivån vid bostadshusen på astigheterna Lilla Älberg 1:1, Lilla Älberg 1:5 och Tomta 1:21 som ligger på nivån ca +71. Terminalens körytor ligger också något lägre än spåren på Västra Stambanan som ligger på nivån +69. Föreslagen golvnivå i terminalbyggnaden är +69,4. Byggrättigheter och gestaltning Ny bebyggelse skall till sin höjd och gestaltning anpassas till beintlig bebyggelse. Terminalens preliminära byggnadshöjd motsvarar ett tvåvånings bostadshus. Byggnadens höjd, med utgångspunkt rån hur planbestämmelser ormuleras, begränsas till den som erordras ör att uppöra en tvåvåningars kontorsbyggnad eller en industribyggnad i en våning med en ri höjd under takbjälklaget som är lägre än 6 m. Användningsområdet begränsas till sådan industri verksamhet) som inte är störande ör omgivningen.

17 Dnr KS 2009/ ) Kommunikationer Vägar och järnvägar Området som har en bredd av ca 300 m. begränsas i norr av järnvägen med Västra Stambanan och rangerbangårdens inartsgrupp och i söder av bebyggelsen utmed länsväg 529. Antalet tågpassager uppskattas till 300 st/dygn. Traiken på länsväg 529 uppgår till ca ordon/dygn varav ca 8 % eller 350 ordon/dygn utgör lastbilstraik. Till en ny postterminal ankommer 6 tåg med en längd av 500 meter och ett 60- tal lastbilar/dygn. Antalet personbilar som angör postterminalens personalparkering uppskattas till ca 200 personbilar/dygn. Två nya gator öreslås bli att bli anslutna till länsväg 529. Den västra inarten är till ör lastbilstransporter till postterminalen och den västra inarten är till enbart ör personal och besökare till terminalen. Det korta avståndet, 3 km till Hallsbergs centrum och att det inns en separat gång- och cykelväg på hela sträckan kan å till öljd att många väljer att cykla till arbetet. Det inns också busshållplatser i direkt anslutning till Tomta vägskäl. Detta kan ytterligare komma att minska antalet anställda som använder bilen ör sina arbetsresor. Gång- och cykelvägar Det inns en traiksäker gång- och cykelväg utbyggd ram till Tomta vägskäl och det aktuella planområdet. arkering och utarter ersonalparkering anordnas på kvartersmark med god belysning. Det blir två in/utarter till området, en i väster ör lastbilar och en annan i öster ör personbilar. Störningar Bullerutredning Banverket har under år 1999 presenterat rapporten Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen inom Hallsbergs kommun; Buller och vibrationsutredning. Sytet med denna rapport har varit att med stöd av de beräknade värdena, upprätta örslag till åtgärder ör tre ambitionsnivåer. De två örsta ambitionsnivåerna är relevanta ör denna detaljplan. I. Ingen bostad skall ha högre än 55 dba) maximal ljudnivå i sovrummet, vilket motsvarar regeringens direktiv. II. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus skall inte överskrida 70 dba). Den tredje nivån avser örslag till bullerskyddsåtgärder ör Banverkets högsta kvalitetsmål och som av Banverket bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma.

18 18 41) Dnr KS 2009/47 Banverkets utredning rån år 1999 är en bra beskrivning av de beintliga örhållandena i avseende på buller rån järnvägen. Av utredningen ramgår att bullernivån mätt i ekvivalent buller, utomhus vid samtliga byggnader ligger i intervallet dba) eller lägre. Som ramgår av det öljande innebär en utbyggnad av ny postterminal jämte de bullerskyddsåtgärder som utörs i anslutning till denna reducerar den ekvivalenta bullernivån så att den blir lägre än 40 dba). osten AB har genom ÅF-Ingemansson AB, låtit upprätta en genomgripande utredning av externbuller rån anläggningen. Den är daterad och återinns i underlaget till detaljplanen. Bilden ovan är hämtat rån denna utredning.) För den aktuella anläggningen skall sammanlagd ekvivalent ljudnivå utomhus rån industrier inte överstiga riktvärden enligt Naturvårdsverkets publikation 1978:5 Riktlinjer ör externt industribuller.

19 Dnr KS 2009/ ) I utredningen har beaktats buller rån bilar, lastbilar och järnvägstransporter som angör postterminalen. Vidare har buller rån anläggningens läktar beaktats. I anledning av beräknat resultat har bullerskyddsåtgärder öreslagits. Till dessa åtgärder hör den valda nivån på körytor, anläggandet av bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar. Resultatet av dessa åtgärder är att riktvärdet gällande ekvivalent ljudnivå nattetid 40 dba klaras vid alla närliggande bostäder. Riktvärdet gällande maximal ljudnivå, 55 dba) dock lägre än 60 dba), överskrids vid ett åtal bostäder då tåg anländer till anläggningen. Det bör poängteras att den maximala ljudnivån rån övrig tågtraik som passerar området är betydligt högre än 55 dba) vid närliggande bostäder. Som ramgått ovan reducerar den planerade anläggningen också ljudnivån rån de tåg som passerar på Västra Stambanan. Ytterligare bullerskyddsåtgärder ör att reducera ljudnivån rån tågtraik på Västra Stambanan, kan komma iråga i på astigheten Lilla Älberg 1:1 om astighetsägaren så önskar och medger en sådan bullerskyddsåtgärd.

20 20 41) Dnr KS 2009/47 Brandskydd osten AB har genom WS Brand & Risk låtit upprätta en brandskyddsbeskrivning grundad på programhandlingen. Utredningen Brandskyddsbeskrivning osten AB, ostterminal, Nybyggnad, Hallsbergs kommun är daterad Utredningen återinns i underlaget till detaljplanen. Brandskyddsdokumentationen är ett av de underlag som erordras vid beslut om bygglov och kontrollplan. Av utredningen ramgår att Räddningstjänsten ej örväntas utöra en insats inom normal insatstid d.v.s. inom 10 minuter. I utredningen redovisas krav ör att uppylla räddningstjänstens åtkomlighet, angreppsvägar och tillträde. Bilden visar planlösningen i markplan. Risk och sårbarhet osten AB har genom WS Brand & Risk låtit upprätta en riskbedömning ör en ny brevsorteringsterminal i Hallsberg. Samråd har skett med Närkes Brandkår. Utredningen benämns Kvalitativ riskbedömning ör detaljplan, avseende arligt gods på Västra Stambanan, Hallsbergs rangerbangård och Hallsbergs kombiterminal daterad Denna utredning återinns i underlaget till detaljplanen. Här öljer en sammanattning av utredningen. Av sammanattningen ramgår att WS Brand & Risk öreslår två alternativ ör att reducera riskerna vid urspårning på Västra Stambanan. Alternativ 1. Innebär att inga byggnader skall innas inom 30 meter rån spårkant. Alternativ 2. Innebär att skydd mot urspårande tåg skall uppöras. Utredningen upptar em verksamhetsområden, den öreslagna byggnaden, traiken på Västra Stambanan, verksamheten på Hallsbergs rangerbangård, verksamheten inom Hallsbergs kombiterminal samt traiken på länsväg 529.

21 Dnr KS 2009/ )

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga 2 Allmänhetens frågestund

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer