RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige , 29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29"

Transkript

1 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige , 29 Ersätter renhållningsordning antagen av Aneby kommunfullmäktige , 136 INNEHÅLL 1 4 Inledande bestämmelser 1 Gällande bestämmelser 2 Kommunens renhållningsansvar 3 Producenternas ansvar 4 Fastighetsinnehavares ansvar 5 11 Hushållsavfall och jämförligt avfall 5 Allmänna föreskrifter 6 Hushållssopor 7 Grovavfall, kylskåp och frysar, batterier 8 Trädgårdsavfall 9 Hushållens farliga avfall 10 Latrin 11 Slam Annat avfall än hushållsavfall 12 Avfall som ingår i producentansvar 13 Uppgifter om avfall från yrkesverksamhet Förutsättning för undantag från föreskrifterna 14 Anmälan, prövning och avgifter 15 Omhändertagande av avfall på fastighet 1

2 16 Gemensam sopbehållare 17 Förlängd hämtnings/tömningsintervall 18 Uppehåll i hämtning 19 Befrielse från hämtning 20 Överlåtelse av urin till jordbruket 21 Kretsgårdar 22 Befrielse i övrigt Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 23 Ikraftträdande 24 Övergångsbestämmelser Bilaga 1 A. Förklaring av vissa uttryck B. Avfallslag C. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall D. Annat avfall än hushållsavfall samt riskavfall E. Vissa avfallsslag som omfattas av producentansvar Bilaga 2 Hämtningsintervaller för hushållsavfall i Aneby kommun Karta utvisande Aneby tätort enligt renhållningsordningen Karta utvisande Sunhults tätort enligt renhållningsordningen Karta utvisande Frinnaryds tätort enligt renhållningsordningen Karta utvisande Hullaryds tätort enligt renhållningsordningen 2

3 1 4 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Gällande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra förordningar Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 2 Kommunens renhållningsansvar Kommunens renhållningsansvar omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt borttransport av farligt avfall. Kommunens transportansvar omfattar samtliga transporter av farligt avfall med undantag av de avfallsslag och mängder som anges i 34 avfallsförordningen (2002:1063) och som uppkommer i den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av Aneby Miljö & Vatten AB, nedan kallad renhållaren. Renhållaren får utfärda bestämmelser och anvisningar som kompletterar renhållningsordningen. Hämtning, transport och omhändertagande av avfall sker genom de entreprenörer som renhållaren avtalat med, nedan kallad renhållningsentreprenören. Tillsynen av att bestämmelserna och föreskrifterna om avfallshantering i miljöbalken, avfallsförordningen och denna renhållningsordning efterlevs, utförs av kommunens Tillsynsnämnd. Denna nämnd handlägger även frågor om undantag enligt i denna förordning. Till denna renhållningsordning hör avfallsplan antagen av kommunfullmäktige , 8. 3

4 3 Producenternas ansvar Avfall som omfattas av producentansvar, såsom tidningar och olika förpackningar samt elektriskt och elektroniskt avfall och som sorteras ut av hushåll och andra förbrukare, ingår inte i kommunens renhållningsansvar. Information om vad som gäller för insamling som omfattas av producentansvar finns i bilaga 1. 4 Fastighetsinnehavares ansvar 4.1 Ansvarig Alla (enskilda hushåll, företag m.fl.) har ansvar att hantera sitt avfall på ett sådant sätt att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att återvinning och miljösäker behandling underlättas. Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren av den fastighet där avfallet uppkommer. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Ändring av ägarförhållanden för fastighet eller annan ändring som berör avfallshanteringen skall snarast anmälas till renhållningsorganisationen. 4.2 Avgifter Avgiftsskyldighet enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa åligger i första hand fastighetsinnehavare eller den som vid debiteringstillfället enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Avgiftsskyldighet kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. (På den avgiftsskyldiges begäran och efter nyttjanderättshavarens medgivande kan dock renhållaren sända räkningar på avgifter till nyttjanderättshavaren om detta inte medför påtagligt extra arbete för renhållaren. För en sådan förändring debiteras kostnad enligt fastställd taxa.) Om slamanläggning tjänar fler än en fastighet, debiteras den ansvariga för anläggningen. Önskas debitering på fler nyttjande tas särskild avgift för detta enligt fasställd taxa. Alla fastighetsinnehavare till fastigheter som utnyttjas för bostadsändamål, fritidsbostad eller verksamheter med avfall som utgörs av hushållsavfall eller med hushållsavfall jämförligt avfall, är skyldiga att inneha ett renhållningsabonnemang. Abonnemang kan innefatta att avfallet lagras i säck eller behållare (containers) vilka hämtas och behållare återställes efter tömning. I abonnemanget ingår hämtning och omhändertagande av en säck hushållsavfall per hämtningstillfälle samt inlämning av sorterat avfall i den omfattning som framgår av denna renhållningsordning och avfallstaxor. Tjänster och hämtningstillfällen utöver ordinarie abonnemang erbjudes enligt särskild fastställd taxa. 4

5 För avfall lämnat vid avfallsupplag och återvinningscentral är avlämnaren avgiftsskyldig, om inte den som är upphov till avfallet gentemot renhållaren påtagit sig betalningsansvar. Sker ej betalning i rätt tid har renhållaren rätt av abonnenten - förutom räkningsbeloppet - fordra ränta enligt räntelagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse. 4.3 Informationsskyldighet Fastighetsinnehavaren är skyldig att i erforderlig omfattning informera den som bor eller är verksam i fastigheten om innehållet i denna renhållningsordning. Ansvarig för hantering av avfallet innan det hämtas av renhållaren är fastighetsinnehavaren till den fastighet där avfallet uppstår. 4.4 Transportskyldighet Avfall som renhållaren eller renhållningsentreprenören inte är skyldig att hämta vid fastigheten och som inte heller får slutligt behandlas av fastighetsinnehavaren skall denne låta forsla bort till en plats som anvisats av kommunen. Borttransport från fastigheten skall ske så ofta och på sådant sätt att sanitär olägenhet eller annan störning inte uppstår för omgivningen 5 11 HUSHÅLLSAVFALL OCH JÄMFÖRLIGT AVFALL 5 Allmänna föreskrifter 5. 1 Vad är avfall? Enligt miljöbalken 15 kap. 1 är avfall varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Vad är hushållsavfall? Med hushållsavfall och därmed jämförligt avfall avses enligt miljöbalken avfall och orenlighet som uppkommer från hushåll, affärer, restauranger m m. Som exempel kan nämnas städsopor, köksavfall, latrin, slam från enskilda avloppsanläggningar. Till hushållsavfall räknas också skrymmande avfall (grovavfall) som exempelvis cyklar, möbler och liknande. Till hushållsavfall räknas även farligt avfall som hanteras i hushåll som exempelvis läkemedelsrester, oljerester, färgrester och bekämpningsmedel. 5

6 Avfall från trädgårds normala skötsel (växtdelar samt mindre klipp från träd och buskar) räknas också som hushållsavfall. Vidare kan nämnas avfall från personalmatsalar och restauranger, hushållsavfall från affärsrörelse m.m. För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall hämtning vid fastighet ombesörjas av kommunen om inte annat anges i denna renhållningsordning. 5.2 Hämtningsplats Hämtning sker normalt vid innehavares fastighet och från fastighetens avfallsutrymme eller behållarplats om inte annat anges i 5 11 eller har anvisats av renhållaren. Föreligger trafiktekniska svårigheter får renhållaren besluta att hämtning ska ske från till fastigheten närbelägen plats. 5.3 Avfallsutrymme, behållarplats, behållare, hämtningsväg mm. Om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns särskilda föreskrifter meddelade i Boverkets konstruktionsregler, BFS 1993:58, med ändringar t.o.m. BFS 1998:39. Avstånd mellan avfallsutrymme eller behållarplats och angöringsplats för sophämtningsfordon får inte överstiga 50 m om inte särskilda skäl föranleder annat. För avstånd över 50 m mellan behållarplats och angöringsplats uttages särskild avgift enligt taxa. Behållarens/säckens storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ och latrinhållare fastställs av kommunstyrelsen. Skötsel och underhåll av avfallsutrymmen och installationer sker genom fastighetsinnehavarens försorg. Behållare skall vara så uppställd att hämtning underlättas. Väg till behållare skall hållas lätt framkomlig. Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri. Behållare skall vara så placerad att den kan hämtas med behållarkärra. Enskild väg som utnyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är farbar för renhållaren eller dess entreprenörers hämtningsfordon, d v s dimensionerad för 10 tons axeltryck, vägbredd 3,0 m och fri höjd minst 3,6 m. Dessutom skall där så erfordras finnas vändplats för hämtningsfordonet. För all hämtning gäller att renhållaren avgör om väg till fastigheten är farbar för hämtningsfordon. För fastighet med för sopfordon inte framkomlig tillfartsväg gäller att fastighetsinnehavaren själv skall ombesörja transporten av såväl avfall som latrin till av renhållaren anvisade platser. Från dessa platser hämtas avfall och latrin i enlighet med vad som gäller för året- runt- bostäder respektive fritidsbostäder. 6

7 5.4 Fyllnadsgrad, vikt m m Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att säck eller behållare lätt kan tillslutas och transporteras. Upplysningar om högsta tillåtna vikter för olika säckar och behållare lämnas av den organisation som svarar för renhållningen. Överfull, sönderpackad eller för tung behållare/säck eller behållare/säck som innehåller skärande eller stickande avfall som inte paketeras på föreskrivet sätt hämtas inte i sådant skick. Avfallet ompackas och omfördelas i så fall genom fastighetsinnehavarens försorg till nästa hämtningstillfälle. Varm aska, slagg, jord, sten, metallskrot, byggnadsavfall samt frätande eller självantändande ämnen får endast läggas i speciella behållare avsedda för sådant avfall. I sopnedkast får inte släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå. 5.5 Äganderätt till behållare och säckställ Säckhållare och säckställ anskaffas och underhålls av fastighetsinnehavaren. Sopsäckar tillhandahålls av renhållaren om inte annat överenskommits. Utbyteskärl för latrin och plastsäck för desamma tillhandahålles av renhållaren. Vid fastighet, bostad eller verksamhet av större omfattning och med avfall som till övervägande del utgörs av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall kan behållare (containers) användas för lagring och transport till upplag. Containrar ägs och underhålls av entreprenören som även svarar för att de rengörs i erforderlig omfattning. Avgift innefattande abonnemang erlägges enligt särskild taxa. 5.6 Tillträde Entreprenören ska ha tillträde till utrymmen där hämtning ska ske. Nycklar, portkoder o d tillhandahålls av fastighetsinnehavaren. 6 Hushållssopor 6.1 Paketering Avfall som läggs i behållaren skall vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Påsar och paket skall vara väl förslutna så att avfall inte sprids. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande orenlighet skall vara väl innesluten och noggrant försluten i förpackning som ej genomsläpper väta. Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador t ex krossat porslin, spik, nålar etc skall läggas i styvt pappershölje. Kanyler ska lämnas in till vårdcentralen i särskild behållare som 7

8 tillhandahålles av vårdcentralen. Om organiskt avfall samlas in för separat behandling, gäller andra krav på paketering av detta avfall. Dessa meddelas av renhållaren. I säck/kärl får ej släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå. Latrinbehållare skall noggrant förslutas. 6.2 Hämtningsområden och hämtningsintervaller Hämtningsområden Kommunen indelas i följande hämtningsområden: 1. Tätortsområden, detaljplanelagda områden med i huvudsak helårsbostäder, i samhällena Aneby, Sunhult, Frinnaryd samt Hullaryd enligt kartor i bilaga 2, som i detta fall utgör tätortsområde. 2. Övriga områden (kyrkbyar, landsbygd) 3. Fritidsbostäder i såväl tätort som övriga områden Hämtningsintervaller I tätortsområden sker hämtning var 14:dag och i övriga områden hämtas hushållsavfall 1ggr/4:vecka med undantag för tiden juni augusti, då hämtning sker var 14:dag. Från fritidshus sker hämtning 10 gånger under tiden ca 15/5- ca 15/10. Tätare hämtning inom alla områden kan ske efter särskild beställning och efter särskild fastställd taxa. Extra säck går att erhålla eller att köpa enligt beställning och efter särskild fastställd taxa. Enskild säck från fritidsbostad kan efter avrop och överenskommelse om avlämningsplats skickas med vid ordinarie hämtning i området enligt fastställd taxa. Undantag från fastställda hämtningsintervaller kan ske enligt i denna renhållningsordning. (Glesare hämtningsintervaller) Möjlighet till alternativa hämtningsintervaller framgår av bilaga 2. 7 Grovavfall, kylskåp och frysar, batterier Grovavfall är det skrymmande avfall som normalt kan uppkomma i hushåll men som inte får läggas i avfallsbehållaren/säcken. Avfallet skall sorteras av avlämnaren i härför avsedda kärl vid återvinningscentralen. Hämtning av grovavfall vid fastighet sker i den omfattning som framgår av renhållningstaxan eller särskild information. 8

9 Till återvinningscentralen transporteras följande avfallsslag: Metaller, järn, koppar/mässing, aluminium m.m. Träavfall Byggnadsavfall Grövre trädgårdsavfall Kyl och frysskåp Bilbatterier/småbatterier Avfall som enligt kommande förordningar och / eller anvisningar skall källsorteras. Kasserade kylmöbler ska hanteras varsamt så att kylpaketen inte skadas. De får avlämnas av fastighetsinnehavare med abonnemang kostnadsfritt vid återvinningscentralen Kretsloppsgården Skärsjö. 8 Trädgårdsavfall Komposterbart trädgårdsavfall såsom löv, gräs, frukt, grönsaker, kvistar, skal, blast o dyl bör komposteras eller flisas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Trädgårdsavfall skall i första hand komposteras på den egna fastigheten, i andra hand transporteras till återvinningscentralen Skärsjö eller i tredje hand brännas. För uppeldning av trädgårdsavfall gäller följande: Brandmyndighetens tillstånd bör inhämtas inom tätortsbebyggelse. Eldning skall ske på sådant sätt att olägenhet ej uppstår för omgivningen. För övriga områden är bränning av trädgårdsavfall tillåten när eldningsförbud ej föreligger ( meddelas av brandmyndighet) om det utförs på sådant sätt att olägenhet ej uppstår för omgivningen. 9 Hushållens farliga avfall Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och hålla det avskiljt från annat avfall. Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Farliga avfall och batterier ska förvaras skilt från övriga avfall så att de kan omhändertas särskilt. Olika slags farliga avfall får inte blandas. Anvisning om mottagare, platser och hantering framgår av bilaga Latrin Latrin får endast avlämnas i engångsbehållare av typ som renhållaren tillhandahåller och lämnas av fastighetsinnehavaren på plats för ordinarie hämtning av hushållsavfall. 9

10 För kompostering av latrin krävs tillstånd av Tillsynsnämnden. Tillstånd kan ges för kompostering i multrum, förmultningstoalett eller anordning där trädgårdsavfall, hushållsavfall och latrin blandas. För att inrätta multrum eller förmultningstoalett erfordras tillstånd enligt de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna. 11 Slam 11.1 Slamavskiljare och sluten tank Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för hämtning. Lock eller manlucka till slamavskiljare eller annan tömningsanordning till sluten tank får ej vara övertäckt eller väga mer än 30 kg. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll samt för delar som måste vara frilagda före tömning. När en anläggning ligger utanför den egna fastigheten eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska anläggningen vara tydligt markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen hör. Om en anläggning tjänar fler än en fastighet ska alltid finnas en ansvarig för anläggningen till vilken renhållaren för sin talan och fakturering sker. Tömning sker genom renhållarens försorg. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får ej överstiga 20 m om inte särskilda skäl föreligger för annat avstånd. För större avstånd uttas extra kostnad. Tömningsintervaller av slamtankar och slamavskiljare Slamavskiljare för WC vid såväl årsbostad som fritidsbostad tömmes minst en gång per år. Tömning kan ske oftare efter beställning. Slamavskiljare för bad- disk- och tvättvatten för såväl årsbostad som fritidshus tömmes vartannat år eller oftare efter särskild beställning. Sluten avloppstank tömmes en gång per år eller efter särskild beställning. Om renhållaren så beslutar, får tömning utföras på så sätt att rejektvatten återförs till slamavskiljare Fettavskiljare Fett från avskiljare vid affär, restaurang och liknande verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Fettavskiljare ska vara lätt tillgänglig för tömning. Tömning ska ske så att fett inte tillåts medfölja avloppsvattnet till det allmänna avloppsnätet. Frekvensen anpassas till anläggningens användning, typ och storlek. Tömning ska dock ske minst en gång per år och utföras av renhållarens entreprenör. 10

11 12 13 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 12 Avfall som ingår i producentansvar Information om vad som gäller i kommunen för producenternas insamling av returpapper, förpackningar och elavfall finns i bilaga Uppgifter för kommunens avfallsplanering En producent ska på kommunens begäran lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs för renhållningsordning och avfallsplan. 13 Uppgifter om avfall från yrkesverksamhet 13.1 Uppgifter för kommunens avfallsplanering Den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran av renhållaren lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning och hantering som behövs som underlag för renhållningsordning och avfallsplan Uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat än hushållsavfall samt den som bedriver yrkesmässigt omhändertagande av sådant avfall, ska om avfallet lämnas till avfallsförbränning eller deponering, lämna uppgift till Tillsynsnämnden om: 1. avfallets art 2. varifrån avfallet kommer 3. var avfallet lämnas Uppgiftsskyldighet gäller även den som transporterar annat avfall än hushållsavfall och som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 26, 27 och 34 avfallsförordningen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDANTAG FRÅN FÖRESKRIFTERNA 14 Anmälan, prövning och avgifter Anmälan/ansökan som avser undantag från renhållningsordningens föreskrifter enligt ska vara skriftlig samt lämnas till Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden handlägger och prövar frågor om undantag enligt samt bestämmer vilka bedömningskriterier som ska tillämpas. 11

12 För prövning, samt för tillsyn som föreskrivs med anledning därav, har Tillsynsnämnden rätt att ta ut avgift från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren med stöd av 27 kap miljöbalken. 15 Omhändertagande av avfall på fastighet 15.1 Eget omhändertagande av annat avfall än trädgårdsavfall Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare, som avser att på fastigheten ta om hand annat avfall än trädgårdsavfall som uppkommer hos dem, ska anmäla detta till kommunen. Tillsynsnämnden föreskriver om hur anmälan ska utformas för att kunna: a. bedöma om verksamheten/åtgärden lämpligen bör ske på fastigheten b. meddela lämpliga råd och anvisningar samt c. ställa de krav som bedöms erforderliga för att undvika risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö Kompostering Med omhändertagande av annat avfall enligt 15.1 avses främst kompostering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som annars ska tas om hand av kommunen. För kompostering som uppfyller Tillsyns- nämndens krav tillämpas normalt följande regler: Köksavfall (matavfall) får komposteras i slutna ändamålsenliga kompostbehållare om det sker utan risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Råd och anvisningar från Tillsynsnämnden skall alltid beaktas. Om kompostering medför att olägenheter uppstår, kan Tillsynsnämnden besluta att hämtning av det komposterbara avfallet skall ske. Anvisningar och råd om egen hantering av komposterbart hushållsavfall kommer att erhållas från miljösektionen i samband med anmälan Undantag för eget omhändertagande av slam och urin inom jordbruksfastighet Efter ansökan till Tillsynsnämnden kan tömning och spridning från enskilda slamavskiljare, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter samt urin från separerade toaletter, ske inom en fastighet om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda. Fastigheten är jordbruksfastighet med djurhållning som en del i driften. Fastigheten har anordning för tät uppsamling av gödsel och urin som uppfyller gällande krav på storlek och volym. Fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av slam/urin utifrån gällande bestämmelser. ( Förordning om miljöhänsyn i jordbruket SFS 1998:915 och föreskrifter om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel SJVFS 1998:132.) Fastigheten har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen. 12

13 Tillsynsnämnden kan meddela ytterligare villkor för hantering i samband med prövning av undantag. Kommentar: Spridning av slam, latrin och urin bör ske i samband med spridning av på fastigheten uppkommen gödsel, urin eller flytgödsel. Beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning m.m. gäller samma riktlinjer och krav som för gödsel och urin. Slam/urin/latrin får inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion Undantag för eget omhändertagande av latrin Kompostering av latrin på egen fastighet kan beviljas efter ansökan till Tillsynsnämnden. För kompostering av latrin krävs tillstånd av Tillsynsnämnden. Tillstånd kan ges för kompostering i multrum, förmultningstoalett eller anordning där trädgårdsavfall, hushållsavfall och latrin blandas. För att inrätta multrum eller förmultningstoalett erfordras tillstånd enligt de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna Annat omhändertagande än kompostering Omhändertagande av avfall på fastighet måste ske utan risk eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I kommunen gäller därför förbud mot att avfall eldas upp samt mot att det grävs ned eller bortskaffas på annat vis. För trädgårdsavfall gäller dock bestämmelserna i 8. Egen kompostering av enbart trädgårdsavfall är tillåtet utan särskild anmälan. 16 Gemensam sopbehållare Innehavare av 2-3 närbelägna fastigheter kan efter ansökan till Tillsynsnämnden medges rätt, efter särskild prövning, att erhålla dispens för att få använda delad säckhållare. Förutsättning för gemensam säck/hållare är att bestämmelserna nedan uppfylls och att olägenheter för människors hälsa och miljö inte uppstår: a) att sopmängden inte är större än att den ryms i gemensam behållare vid varje hämtningstillfälle b) att fastigheterna skall vara gränsgrannar eller belägna på ömse sidor om en mindre genomfartsväg c) antalet personer får sammanlagt ej överstiga sex d) fastigheterna får ej vara anslutna till gemensam uppsamlingsplats 17 Förlängd hämtnings/tömningsintervall 17.1 Hämtningsintervall för hushållsavfall Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Tillsynsnämnden och efter särskild prövning medges rätt till förlängd hämtningsintervall för hämtning av hushållsavfall inom tätort och övriga områden samt för fritidsbostäder under 13

14 förutsättning att: a) Fastigheten är avsides belägen b) Fastigheten bebos av högst två personer c) Avfallet omhändertas på ett sätt som godkänts av Tillsynsnämnden d) Avfallsmängden bedöms kunna rymmas i säck av den storlek som normalt används inom området 17.2 Tömningsintervall för slam Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan efter ansökan till Tillsynsnämnden få tömningsintervallet förlängt till en gång vartannat år om antalet boende i förhållande till slamavskiljarens dimensionering medger glesare tömningsintervall. 18 Uppehåll i hämtning Ansökan om uppehåll i hämtning ska vara inlämnad till Tillsynsnämnden senast en månad före avsedd uppehållsperiod Uppehåll i hämtning av sopor eller latrin Vid årsbostad kan medges uppehåll i sop- och latrinhämtning efter anmälan från fastighetsinnehavaren om att årsbostaden inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av sex månader. Innehavare av fritidsbostad kan medges uppehåll i sop- och latrinhämtning efter anmälan från fastighetsägaren att fritidsbostaden inte kommer att nyttjas under en hel sammanhängande hämtningsperiod. För fritidsbostad skall uppehållet avse en hel hämtningssäsong Uppehåll i tömning av slam från enskild avloppsanläggning Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare och sluten tank kan medges efter anmälan från fastighetsägaren till Tillsynsnämnden om att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av 12 månader. 19 Befrielse från hämtning 19.1 Befrielse från latrintömning Befrielse från latrintömning kan medgas om latrin omhändertas på fastigheten i enlighet med 15.3 och Befrielse från slamtömning Befrielse från slamtömning kan medges om slam som uppkommer på fastigheten omhändertas i enlighet med

15 20 Överlåtelse av urin till jordbruket Innehavare av jordbruksfastighet kan få tillstånd att hämta urin som växtnäring från fastighet med urinseparerade toaletter under förutsättning att det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Innehavare av jordbruksfastigheten ska ha tillgång till egen tömnings- och spridningsutrustning för tömning och spridning av urin. 21 Kretsgårdar Fler närliggande en- och tvåfamiljsfastigheter kan efter ansökan till och tillstånd från Tillsynsnämnden få anordna en gemensam uppsamlingsplats (Kretsgård). Uppbyggnad av en sådan insamlingsplats skall ske i samråd med renhållaren. 22 Befrielse i övrigt och återkallning Utöver ovan preciserade förutsättningar kan undantag medges i fall som i huvudsak är att jämnställa med någon av de preciserade undantagen. Medgivande om undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan återkallas, dels om förhållandena ändras så att de förutsättningar som förelåg när undantaget medgavs inte längre föreligger, dels om fastighetsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet. Sådan återkallelse kan också ske om hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen visar sig orsaka olägenhet ur hälso- o miljösynpunkt IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 23 Ikraftträdande Denna renhållningsordning träder i kraft den 1 juli 2004 då 2000 års renhållningsordning för Aneby kommun, antagen , 136, upphör att gälla. 24 Övergångsbestämmelser Undantag som kommunen har medgivit med stöd av 2000 års renhållningsordning gäller tills vidare i avvaktan på att Tillsynsnämnden meddelar nya villkor och beslut. Kompletteringar och mindre justeringar av denna renhållningsordning kan ske efter samråd mellan renhållaren och kommunens Tillsynsnämnd. 15

16 BILAGA 1 TILL RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN A. FÖRKLARING AV VISSA UTTRYCK 1. Med hantering av avfall avses en verksamhet som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande. 2. Med insamling avses uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport. 3. Med återvinning avses tex utnyttjande av material och kompost samt utvinning av energi. 4. Med bortskaffande avses tex deponering på avfallsupplag, förbränning för destruktion samt nedgrävning eller eldning på fastighet. 5. Med brännbart avfall avses sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. 6. Återvinningscentral finns vid Kretsloppsgården Skärsjö. Denna är bemannad men har begränsade öppettider för mottagning av sorterat avfall som enskilda hushåll får transportera bort (dvs grov- och trädgårdsavfall, batterier och kyl och frysmöbler). 7. Vid återvinningscentralen finns miljöstation där enskilda hushåll kan lämna in sorterat farligt avfall samt batterier. 8. Återvinningsstationer är obemannade platser med containrar och liknande behållare för returpapper och förpackningar som ska omhändertas av särskilda producenter. Vid återvinningsstationerna finns även holkar för småbatterier som samlas in av kommunen. 9. Med behållarplats eller avfallsutrymme menas plats/utrymme varifrån avfallsbehållare, dess innehåll eller löst avfall hämtas av kommunen. 10. Med farligt avfall avses sådant avfall som enligt 4 avfallsförordningen definieras som farligt avfall. Till farligt avfall hör t e x vissa spilloljor, lösningsmedel, färgrester, fotokemikalier, lim, kylarvätska, bilbatterier, lysrör o dyl. B. AVFALLSLAG Avfall kan delas in följande huvudgrupper: 1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2. Park och trädgårdsavfall 3. Bygg- och rivningsavfall samt jord- och schaktmassor 4. Avfall från energiutvinning 5. Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten 6. Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten 7. Avfall från utvinning av minerala produkter och fossila bränslen 8. Branschspecifikt industriavfall 9. Ej branschspecifikt industriavfall 10. Specialavfall (farligt avfall och annat specialavfall) 16

17 C. HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet (15 kap. 2 miljöbalken). Vid osäkerhet om vad som ingår i nedan angivna hushållsavfall avgörs frågan av Tillsynsnämnden Aneby kommun. C 1. Avfall som kommer från hushåll Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor (inkl köksavfall), latrin samt slam från slambrunnar och slamtankar. Till hushållsavfall räknas också skrymmande avfall som exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande föremål. Dit räknas även överblivna läkemedel samt miljöfarliga batterier, oljerester, färgrester, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår i avfall som kommer från hushåll. Begreppet hushållsavfall har en sådan omfattning att det svarar mot det behov av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål. C 2. Avfall som är jämförligt med avfall från hushåll Med avfall från annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan liknande verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. I begreppet ingår bla köksavfall (även slam från fettavskiljare), städningssopor och toalettavfall från lokaler eller verksamhet som inte i första hand är avsedd för tillgodose ett bostadsbehov. Som exempel kan nämnas sådant avfall från: 1. hotell, restaurang, omklädningsrum och personalmatsalar 2. järnvägs- och busstation 3. skolor och fritidsanläggningar 4. samlingslokaler I begreppet ingår också 1. sedvanligt kontorsavfall 2. konventionellt avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar (riskavfall som inte är smittförande ska dock hanteras enligt D 3 nedan) 3. övrigt i handel och hantverk uppkommande avfall, som med hänsyn till art och mängd är jämförligt med avfall från hushåll. 17

18 C 3. Grovavfall Med grovavfall menas skrymmande avfall som oftast inte är brännbart såsom möbel, badkar, varmvattenberedare, elpanna, cykel, moped, barnvagn o dyl. Detta avfall får fastighetsägaren själv lämna antingen på återvinningscentralerna eller vid insamlingskampanjer som ordnas av renhållaren. Avfall från ny- ombyggnader samt bränder och rivningar såsom värmepanna, virke, radiatorer, rör, plåt, takrännor, sten, jord, betong, tegel, stängsel, matta, inredning klassas normalt inte som grovavfall. C 4. Trädgårdsavfall Gräs, löv, blommor, grönsaker, ris, kottar, kvistar o dyl som uppkommer vid normal skötsel av trädgården till en permanenteller fritidsboende får komposteras på fastigheten eller lämnas av enskilda hushåll till återvinningscentralen. Sten, jord, grus av olika slag, grövre grenar och stammar o d ingår inte i begreppet trädgårdsavfall ovan, men får av enskilda hushåll och med iakttagande av gällande bestämmelser lämnas på avfallsupplaget i Hullaryd. C 5. Farliga avfall från hushåll Kemikalier o d Olja, lösningsmedel, färg, fotovätska, syra, och liknande farliga avfall skall lämnas vid återvinningscentralen. Inlämnat avfall skall vara så förpackat att det kan samlas in, transporteras och lagras utan risk för personal och utrustning. Förpackning skall helst vara i original, eller märkt med innehåll eller hur avfallet använts. Kemikalier får inte blandas med varandra Läkemedelsrester Läkemedelsrester, kasserade mediciner, febertermometrar med kvicksilver o d bör i första hand lämnas tillbaka till apoteken. Batterier Kasserade småbatterier ska lämnas till kommunens insamling som omfattar återvinningscentralen och batteriholkar. Batterier kan även lämnas till de försäljningsställen som säljer batterier och tar emot kasserade batterier. Försäljare av varor med inbyggda miljöfarliga batterier är skyldig att återta dessa varor samt se till att miljöfarliga batterier är demonterade innan de lämnas vidare till kommunens insamling. Blybatterier med vikt över 3 kilogram ska lämnas till återvinningscentralerna eller till den som saluför sådana batterier, denne är skyldig att ta emot kasserade sådana batterier och att transportera dem till en anläggning för återvinning eller bortskaffande. 18

19 D. ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL SAMT RISKAVFALL D 1. Produktionsavfall o d Avfallsslagen B. 2 B. 9 kan den som bedriver verksamhet där avfallet uppkommer transportera för återvinning och/eller bortskaffande till avfallsanläggning i de fall det ej krävs tillstånd eller anmälan för transporten enligt avfallsförordningen 26, 27 och 34. Enligt plan- och bygglagen ska rivningsplan upprättas före rivning av byggnad. I planen redovisas utförd inventering av hälso- och miljöskadliga ämnen och material. Planen skall förläggas kommunens tillsynsnämnd för godkännande. D 2. Farligt avfall (inkl smittförande riskavfall) Med stöd av avfallsförordningen (2001: ) ska kommunen transportera bort farligt avfall som inte är hushållsavfall samt se till att avfallet återvinns eller bortskaffas. Aneby Miljö & Vatten AB har avtal med Tekniska Verken Linköping gällande insamling och transport av farligt avfall. Den som bedriver verksamhet får efter anmälan till Länsstyrelsen, utan hinder för det kommunala monopolet, själv transportera de avfallsslag och mängder som anges i 34 i avfallsförordningen och som uppkommer i den egna verksamheten. För vissa avfallsslag finns särskilda regler Oljeavskiljare Tömning av oljeavskiljare med oljeblandat vatten och slam ska ske så att föroreningarna inte följer med flödet till efterföljande ledningssystem. Frekvensen på tömningar anpassas till anläggningens användning, typ och storlek. Biltvättanläggningar, tvättanläggningar m m Tömning av avskiljare med slam innehållande grus, sand och liknande som töms från tvättrännor mm ska ske så att föroreningar inte följer med flödet till efterföljande ledningssystem Frekvensen på tömningar anpassas till anläggningens användning, typ och storlek. Bil- och båtbatterier Den som saluför blybatterier med vikt över 3 kilogram, är skyldig att ta emot kasserade sådana batterier och att transportera dem till en anläggning för återvinning eller bortskaffande. 19

20 E. VISSA AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR Tidningar och förpackningar som sorteras ut av hushållen ingår inte i det kommunala ansvaret. För insamling av dessa varor svarar de sex materialbolagen som bildats av de som producerar varorna. Kommunen har dock tagit på sig detta ansvar för återvinningsstationerna i Askeryd, Vireda och Haurida. Elektriskt och elektroniskt avfall som sorteras ut av hushållen ingår ej heller i det kommunala ansvaret. För insamling av dessa produkter svarar El-Retur. Kommunen har genom samarbetsavtal upplåtit plats för återvinningsstationer för insamling av material för vilket det råder producentansvar. Materialbolagen anger förutsättningarna: dvs servicegrad, metod, vad insamlingen får kosta samt hur den ska samordnas. Kostnaden för insamlingen tar producenterna ut som avgift, som hushållen betalar vid inköp av varan. E 1. Skyldighet att sortera ut returpapper Producentansvaret omfattar returpapper varmed avses tidningar. Med tidningar jämställs tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper. Med producent menas den som yrkesmässigt för distribution inom Sverige: tillverkar och importerar sådant papper som tidningar trycks på, trycker eller låter trycka tidningar eller importerar tidningar. En producent skall se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och andra att sortera ut returpapper. Producenten ska informera hushåll och andra om sorteringen, insamling och borttransporten. Producenten ska också se till att returpapper transporteras bort samt materialåtervinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. Hushåll och andra konsumenter av tidningar ska sortera ut returpapper från hushållsavfall och annat avfall och lämna det för insamling i de insamlingssystem som finns i kommunen för detta ändamål. E 2. Skyldighet att sortera förpackningar Producentansvaret omfattar alla förpackningar av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, stålplåt, glas, aluminium och PET. Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar eller i Sverige för in eller säljer en förpackning eller vara som är innesluten i en sådan förpackning. En producent skall se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och andra att sortera ut returpapper. 20

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Reviderade enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-10-29 i samband med införande av separat

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter 1 Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:07 Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2011 (Utl 2011:41) (Ersätter Kfs 2007:24)

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun ntagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 24 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-03-14 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Organisation 3 Avfallsdefinition 4 Allmänna bestämmelser 5 Avfallsabonnemang 6 Särskilda

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun Titel: Avfallsföreskrifter 1 (10) Typ: Föreskrift Giltighetstid: Från 2013-04-01 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 14 Uppdateras: Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun Inledande

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Bilaga till kf 2008-05-26, 97 Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26, 97 Ersätter föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i avfallsförordningen (2001:1063), dels föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 28 maj 2008 2 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 4 2 Fastighetsinnehavares ansvar 4 3 Definition och

Läs mer

INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5. Definitioner... 5. Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5. Definitioner... 5. Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn... 2 (22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5 Definitioner... 5 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn... 5 Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares

Läs mer

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 1 Gemensamma bestämmelser Inledande bestämmelser/tillämpningsområde 1 Kommunens ansvar omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Renhållningsordningen

Läs mer

Juni 2010. Föreskrifter om avfalls - hantering och renhållning

Juni 2010. Föreskrifter om avfalls - hantering och renhållning Juni 2010 Föreskrifter om avfalls - hantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun skall det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER. Gnesta kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Ändrad: 2002-02-25 4

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER. Gnesta kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Ändrad: 2002-02-25 4 RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Gnesta kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Ändrad: 2002-02-25 4 Inledning Renhållningsenheten i Gnesta kommun har på uppdrag av Miljö- och Byggnämnden* arbetat fram

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun BESTÄMMELSER Gäller fr 2012-10-01 56.4.3 Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun Rev 2012-05-31 Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR EKSJÖ KOMMUN 1(11)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR EKSJÖ KOMMUN 1(11) FÖR EKSJÖ KOMMUN 1(11) Antagen av kommunfullmäktige i EKSJÖ 2008-06-17 Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 10 och 14 avfallsförordningen (SFS 2001:1063) meddelar kommunfullmäktige följande

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering 560:1 Föreskrifter om avfallshantering Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-06-20 Gäller från 2012-06-20. 1 kap Inledande bestämmelser 1 Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Lokala Renhållningsföreskrifter. Kungsbacka kommun

Lokala Renhållningsföreskrifter. Kungsbacka kommun Lokala Renhållningsföreskrifter Kungsbacka kommun 0 Innehåll Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar och skyldighet... 3 Kommunens ansvar... 3 Fastighetsinnehavares

Läs mer

Renhållningsordning för Ödeshögs kommun

Renhållningsordning för Ödeshögs kommun Renhållningsordning för Ödeshögs kommun Del 1 Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-25, 75, att gälla fr o m 2007-01-01 1 Innehållsförteckning Sid Kap 1 Inledande bestämmelser 2 Kap 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Bräcke kommuns renhållningsordning

Bräcke kommuns renhållningsordning Bräcke kommuns renhållningsordning - Föreskrifter om avfallshantering Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063), föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Giltighet... 4 Definitioner... 4 Ansvar... 7 Ansvar för insamling, tillsyn och renhållningsordning... 7 Fastighetsinnehavarens ansvar

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Renhållningsordning. Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Antagen av Kf 2013-10-23, 53

Renhållningsordning. Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Antagen av Kf 2013-10-23, 53 Renhållningsordning 2015 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Ragunda kommun 3 Inledande bestämmelser 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla kommun

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla kommun Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla kommun Augusti 2014 INNEHÅLL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 1.1 TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER... 1 1.2 DEFINITIONER... 1 1.3 KOMMUNENS ANSVAR

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Avfallstaxa för Härjedalens kommun

Avfallstaxa för Härjedalens kommun Avfallstaxa för Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten 1 Innehåll Allmänna bestämmelser... 3 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningsordning Ronneby Kommun Utgivare: Ronneby Kommun Gäller från: 2014-08-01 Antagen: KF 138/2014. Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun.

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. att gälla fr.o.m. 2014 04-01 Beslutad 2014-02-24 Kf 11-12 INNEHÅLL sida Taxa för renhållnings- och avfallsverksamhet 1 Renhållnings- och avfallstaxa 1.1

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Hushållsavfall som ska läggas i det gröna kärlet... 5 3 Hushållsavfall

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3. Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4. Kap 3. Hushållsavfall 5-7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3. Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4. Kap 3. Hushållsavfall 5-7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter Boxholms Kommun Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3 Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4 Kap 3. Hushållsavfall 5-7 Kap 4. Annat avfall än hushållsavfall 8-9 Kap 5. Undantag

Läs mer

Dokumentets syfte Detaljerade regler för avfallshantering i Nacka och avfallsplanering från 2014 till 2020.

Dokumentets syfte Detaljerade regler för avfallshantering i Nacka och avfallsplanering från 2014 till 2020. FÖRESKRIFT Renhållningsordning, Nacka kommun Dokumentets syfte Detaljerade regler för avfallshantering i Nacka och avfallsplanering från 2014 till 2020. Dokumentet gäller för Nackas medborgare och alla

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LESSEBO KOMMUN

LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LESSEBO KOMMUN LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LESSEBO KOMMUN 2014-2018 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...3 2 ANSVAR...4 2.1 Eget transportansvar...4 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...5 3.1 Auktorisation...5 3.2 Avgiftsskyldighet...5

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-04-22, 29 AVFALLSFÖRESKRIFTER 2 Innehåll AVFALLSFÖRESKRIFTER... 1 Inledande bestämmelser...

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering i Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter om avfallshantering i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2013-02-28 2012/S161-17 450 Lokala föreskrifter om avfallshantering i Lilla Edets kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-15 KF 28/2013 Innehåll 1. Inledande bestämmelser... 3 1 Gällande

Läs mer

Taxa för hämtning av latrin

Taxa för hämtning av latrin Taxa för hämtning av latrin Gäller fr.o.m. 1 april 2006 Uppsala kommuns taxa för hämtning av latrin Nuvarande hantering av latrin inom Uppsala kommun genomgår under 2006 en förändring av tre skäl: Arbetsmiljöverket

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Renhållningsordning för Stockholms kommun

Renhållningsordning för Stockholms kommun Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Avfallsplan 2008 2012 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige 11 december 2007. Gäller from 1 januari 2008. FÖRORD Kommunfullmäktige antog den 11

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26, 43 Reviderad: Renhållningsföreskrifter

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26, 43 Reviderad: Renhållningsföreskrifter Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26, 43 Reviderad: Renhållningsföreskrifter Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer