RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige , 29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29"

Transkript

1 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige , 29 Ersätter renhållningsordning antagen av Aneby kommunfullmäktige , 136 INNEHÅLL 1 4 Inledande bestämmelser 1 Gällande bestämmelser 2 Kommunens renhållningsansvar 3 Producenternas ansvar 4 Fastighetsinnehavares ansvar 5 11 Hushållsavfall och jämförligt avfall 5 Allmänna föreskrifter 6 Hushållssopor 7 Grovavfall, kylskåp och frysar, batterier 8 Trädgårdsavfall 9 Hushållens farliga avfall 10 Latrin 11 Slam Annat avfall än hushållsavfall 12 Avfall som ingår i producentansvar 13 Uppgifter om avfall från yrkesverksamhet Förutsättning för undantag från föreskrifterna 14 Anmälan, prövning och avgifter 15 Omhändertagande av avfall på fastighet 1

2 16 Gemensam sopbehållare 17 Förlängd hämtnings/tömningsintervall 18 Uppehåll i hämtning 19 Befrielse från hämtning 20 Överlåtelse av urin till jordbruket 21 Kretsgårdar 22 Befrielse i övrigt Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 23 Ikraftträdande 24 Övergångsbestämmelser Bilaga 1 A. Förklaring av vissa uttryck B. Avfallslag C. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall D. Annat avfall än hushållsavfall samt riskavfall E. Vissa avfallsslag som omfattas av producentansvar Bilaga 2 Hämtningsintervaller för hushållsavfall i Aneby kommun Karta utvisande Aneby tätort enligt renhållningsordningen Karta utvisande Sunhults tätort enligt renhållningsordningen Karta utvisande Frinnaryds tätort enligt renhållningsordningen Karta utvisande Hullaryds tätort enligt renhållningsordningen 2

3 1 4 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Gällande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra förordningar Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 2 Kommunens renhållningsansvar Kommunens renhållningsansvar omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt borttransport av farligt avfall. Kommunens transportansvar omfattar samtliga transporter av farligt avfall med undantag av de avfallsslag och mängder som anges i 34 avfallsförordningen (2002:1063) och som uppkommer i den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av Aneby Miljö & Vatten AB, nedan kallad renhållaren. Renhållaren får utfärda bestämmelser och anvisningar som kompletterar renhållningsordningen. Hämtning, transport och omhändertagande av avfall sker genom de entreprenörer som renhållaren avtalat med, nedan kallad renhållningsentreprenören. Tillsynen av att bestämmelserna och föreskrifterna om avfallshantering i miljöbalken, avfallsförordningen och denna renhållningsordning efterlevs, utförs av kommunens Tillsynsnämnd. Denna nämnd handlägger även frågor om undantag enligt i denna förordning. Till denna renhållningsordning hör avfallsplan antagen av kommunfullmäktige , 8. 3

4 3 Producenternas ansvar Avfall som omfattas av producentansvar, såsom tidningar och olika förpackningar samt elektriskt och elektroniskt avfall och som sorteras ut av hushåll och andra förbrukare, ingår inte i kommunens renhållningsansvar. Information om vad som gäller för insamling som omfattas av producentansvar finns i bilaga 1. 4 Fastighetsinnehavares ansvar 4.1 Ansvarig Alla (enskilda hushåll, företag m.fl.) har ansvar att hantera sitt avfall på ett sådant sätt att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att återvinning och miljösäker behandling underlättas. Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren av den fastighet där avfallet uppkommer. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Ändring av ägarförhållanden för fastighet eller annan ändring som berör avfallshanteringen skall snarast anmälas till renhållningsorganisationen. 4.2 Avgifter Avgiftsskyldighet enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa åligger i första hand fastighetsinnehavare eller den som vid debiteringstillfället enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Avgiftsskyldighet kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. (På den avgiftsskyldiges begäran och efter nyttjanderättshavarens medgivande kan dock renhållaren sända räkningar på avgifter till nyttjanderättshavaren om detta inte medför påtagligt extra arbete för renhållaren. För en sådan förändring debiteras kostnad enligt fastställd taxa.) Om slamanläggning tjänar fler än en fastighet, debiteras den ansvariga för anläggningen. Önskas debitering på fler nyttjande tas särskild avgift för detta enligt fasställd taxa. Alla fastighetsinnehavare till fastigheter som utnyttjas för bostadsändamål, fritidsbostad eller verksamheter med avfall som utgörs av hushållsavfall eller med hushållsavfall jämförligt avfall, är skyldiga att inneha ett renhållningsabonnemang. Abonnemang kan innefatta att avfallet lagras i säck eller behållare (containers) vilka hämtas och behållare återställes efter tömning. I abonnemanget ingår hämtning och omhändertagande av en säck hushållsavfall per hämtningstillfälle samt inlämning av sorterat avfall i den omfattning som framgår av denna renhållningsordning och avfallstaxor. Tjänster och hämtningstillfällen utöver ordinarie abonnemang erbjudes enligt särskild fastställd taxa. 4

5 För avfall lämnat vid avfallsupplag och återvinningscentral är avlämnaren avgiftsskyldig, om inte den som är upphov till avfallet gentemot renhållaren påtagit sig betalningsansvar. Sker ej betalning i rätt tid har renhållaren rätt av abonnenten - förutom räkningsbeloppet - fordra ränta enligt räntelagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse. 4.3 Informationsskyldighet Fastighetsinnehavaren är skyldig att i erforderlig omfattning informera den som bor eller är verksam i fastigheten om innehållet i denna renhållningsordning. Ansvarig för hantering av avfallet innan det hämtas av renhållaren är fastighetsinnehavaren till den fastighet där avfallet uppstår. 4.4 Transportskyldighet Avfall som renhållaren eller renhållningsentreprenören inte är skyldig att hämta vid fastigheten och som inte heller får slutligt behandlas av fastighetsinnehavaren skall denne låta forsla bort till en plats som anvisats av kommunen. Borttransport från fastigheten skall ske så ofta och på sådant sätt att sanitär olägenhet eller annan störning inte uppstår för omgivningen 5 11 HUSHÅLLSAVFALL OCH JÄMFÖRLIGT AVFALL 5 Allmänna föreskrifter 5. 1 Vad är avfall? Enligt miljöbalken 15 kap. 1 är avfall varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Vad är hushållsavfall? Med hushållsavfall och därmed jämförligt avfall avses enligt miljöbalken avfall och orenlighet som uppkommer från hushåll, affärer, restauranger m m. Som exempel kan nämnas städsopor, köksavfall, latrin, slam från enskilda avloppsanläggningar. Till hushållsavfall räknas också skrymmande avfall (grovavfall) som exempelvis cyklar, möbler och liknande. Till hushållsavfall räknas även farligt avfall som hanteras i hushåll som exempelvis läkemedelsrester, oljerester, färgrester och bekämpningsmedel. 5

6 Avfall från trädgårds normala skötsel (växtdelar samt mindre klipp från träd och buskar) räknas också som hushållsavfall. Vidare kan nämnas avfall från personalmatsalar och restauranger, hushållsavfall från affärsrörelse m.m. För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall hämtning vid fastighet ombesörjas av kommunen om inte annat anges i denna renhållningsordning. 5.2 Hämtningsplats Hämtning sker normalt vid innehavares fastighet och från fastighetens avfallsutrymme eller behållarplats om inte annat anges i 5 11 eller har anvisats av renhållaren. Föreligger trafiktekniska svårigheter får renhållaren besluta att hämtning ska ske från till fastigheten närbelägen plats. 5.3 Avfallsutrymme, behållarplats, behållare, hämtningsväg mm. Om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns särskilda föreskrifter meddelade i Boverkets konstruktionsregler, BFS 1993:58, med ändringar t.o.m. BFS 1998:39. Avstånd mellan avfallsutrymme eller behållarplats och angöringsplats för sophämtningsfordon får inte överstiga 50 m om inte särskilda skäl föranleder annat. För avstånd över 50 m mellan behållarplats och angöringsplats uttages särskild avgift enligt taxa. Behållarens/säckens storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ och latrinhållare fastställs av kommunstyrelsen. Skötsel och underhåll av avfallsutrymmen och installationer sker genom fastighetsinnehavarens försorg. Behållare skall vara så uppställd att hämtning underlättas. Väg till behållare skall hållas lätt framkomlig. Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri. Behållare skall vara så placerad att den kan hämtas med behållarkärra. Enskild väg som utnyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är farbar för renhållaren eller dess entreprenörers hämtningsfordon, d v s dimensionerad för 10 tons axeltryck, vägbredd 3,0 m och fri höjd minst 3,6 m. Dessutom skall där så erfordras finnas vändplats för hämtningsfordonet. För all hämtning gäller att renhållaren avgör om väg till fastigheten är farbar för hämtningsfordon. För fastighet med för sopfordon inte framkomlig tillfartsväg gäller att fastighetsinnehavaren själv skall ombesörja transporten av såväl avfall som latrin till av renhållaren anvisade platser. Från dessa platser hämtas avfall och latrin i enlighet med vad som gäller för året- runt- bostäder respektive fritidsbostäder. 6

7 5.4 Fyllnadsgrad, vikt m m Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att säck eller behållare lätt kan tillslutas och transporteras. Upplysningar om högsta tillåtna vikter för olika säckar och behållare lämnas av den organisation som svarar för renhållningen. Överfull, sönderpackad eller för tung behållare/säck eller behållare/säck som innehåller skärande eller stickande avfall som inte paketeras på föreskrivet sätt hämtas inte i sådant skick. Avfallet ompackas och omfördelas i så fall genom fastighetsinnehavarens försorg till nästa hämtningstillfälle. Varm aska, slagg, jord, sten, metallskrot, byggnadsavfall samt frätande eller självantändande ämnen får endast läggas i speciella behållare avsedda för sådant avfall. I sopnedkast får inte släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå. 5.5 Äganderätt till behållare och säckställ Säckhållare och säckställ anskaffas och underhålls av fastighetsinnehavaren. Sopsäckar tillhandahålls av renhållaren om inte annat överenskommits. Utbyteskärl för latrin och plastsäck för desamma tillhandahålles av renhållaren. Vid fastighet, bostad eller verksamhet av större omfattning och med avfall som till övervägande del utgörs av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall kan behållare (containers) användas för lagring och transport till upplag. Containrar ägs och underhålls av entreprenören som även svarar för att de rengörs i erforderlig omfattning. Avgift innefattande abonnemang erlägges enligt särskild taxa. 5.6 Tillträde Entreprenören ska ha tillträde till utrymmen där hämtning ska ske. Nycklar, portkoder o d tillhandahålls av fastighetsinnehavaren. 6 Hushållssopor 6.1 Paketering Avfall som läggs i behållaren skall vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Påsar och paket skall vara väl förslutna så att avfall inte sprids. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande orenlighet skall vara väl innesluten och noggrant försluten i förpackning som ej genomsläpper väta. Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador t ex krossat porslin, spik, nålar etc skall läggas i styvt pappershölje. Kanyler ska lämnas in till vårdcentralen i särskild behållare som 7

8 tillhandahålles av vårdcentralen. Om organiskt avfall samlas in för separat behandling, gäller andra krav på paketering av detta avfall. Dessa meddelas av renhållaren. I säck/kärl får ej släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå. Latrinbehållare skall noggrant förslutas. 6.2 Hämtningsområden och hämtningsintervaller Hämtningsområden Kommunen indelas i följande hämtningsområden: 1. Tätortsområden, detaljplanelagda områden med i huvudsak helårsbostäder, i samhällena Aneby, Sunhult, Frinnaryd samt Hullaryd enligt kartor i bilaga 2, som i detta fall utgör tätortsområde. 2. Övriga områden (kyrkbyar, landsbygd) 3. Fritidsbostäder i såväl tätort som övriga områden Hämtningsintervaller I tätortsområden sker hämtning var 14:dag och i övriga områden hämtas hushållsavfall 1ggr/4:vecka med undantag för tiden juni augusti, då hämtning sker var 14:dag. Från fritidshus sker hämtning 10 gånger under tiden ca 15/5- ca 15/10. Tätare hämtning inom alla områden kan ske efter särskild beställning och efter särskild fastställd taxa. Extra säck går att erhålla eller att köpa enligt beställning och efter särskild fastställd taxa. Enskild säck från fritidsbostad kan efter avrop och överenskommelse om avlämningsplats skickas med vid ordinarie hämtning i området enligt fastställd taxa. Undantag från fastställda hämtningsintervaller kan ske enligt i denna renhållningsordning. (Glesare hämtningsintervaller) Möjlighet till alternativa hämtningsintervaller framgår av bilaga 2. 7 Grovavfall, kylskåp och frysar, batterier Grovavfall är det skrymmande avfall som normalt kan uppkomma i hushåll men som inte får läggas i avfallsbehållaren/säcken. Avfallet skall sorteras av avlämnaren i härför avsedda kärl vid återvinningscentralen. Hämtning av grovavfall vid fastighet sker i den omfattning som framgår av renhållningstaxan eller särskild information. 8

9 Till återvinningscentralen transporteras följande avfallsslag: Metaller, järn, koppar/mässing, aluminium m.m. Träavfall Byggnadsavfall Grövre trädgårdsavfall Kyl och frysskåp Bilbatterier/småbatterier Avfall som enligt kommande förordningar och / eller anvisningar skall källsorteras. Kasserade kylmöbler ska hanteras varsamt så att kylpaketen inte skadas. De får avlämnas av fastighetsinnehavare med abonnemang kostnadsfritt vid återvinningscentralen Kretsloppsgården Skärsjö. 8 Trädgårdsavfall Komposterbart trädgårdsavfall såsom löv, gräs, frukt, grönsaker, kvistar, skal, blast o dyl bör komposteras eller flisas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Trädgårdsavfall skall i första hand komposteras på den egna fastigheten, i andra hand transporteras till återvinningscentralen Skärsjö eller i tredje hand brännas. För uppeldning av trädgårdsavfall gäller följande: Brandmyndighetens tillstånd bör inhämtas inom tätortsbebyggelse. Eldning skall ske på sådant sätt att olägenhet ej uppstår för omgivningen. För övriga områden är bränning av trädgårdsavfall tillåten när eldningsförbud ej föreligger ( meddelas av brandmyndighet) om det utförs på sådant sätt att olägenhet ej uppstår för omgivningen. 9 Hushållens farliga avfall Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och hålla det avskiljt från annat avfall. Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Farliga avfall och batterier ska förvaras skilt från övriga avfall så att de kan omhändertas särskilt. Olika slags farliga avfall får inte blandas. Anvisning om mottagare, platser och hantering framgår av bilaga Latrin Latrin får endast avlämnas i engångsbehållare av typ som renhållaren tillhandahåller och lämnas av fastighetsinnehavaren på plats för ordinarie hämtning av hushållsavfall. 9

10 För kompostering av latrin krävs tillstånd av Tillsynsnämnden. Tillstånd kan ges för kompostering i multrum, förmultningstoalett eller anordning där trädgårdsavfall, hushållsavfall och latrin blandas. För att inrätta multrum eller förmultningstoalett erfordras tillstånd enligt de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna. 11 Slam 11.1 Slamavskiljare och sluten tank Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för hämtning. Lock eller manlucka till slamavskiljare eller annan tömningsanordning till sluten tank får ej vara övertäckt eller väga mer än 30 kg. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll samt för delar som måste vara frilagda före tömning. När en anläggning ligger utanför den egna fastigheten eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska anläggningen vara tydligt markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen hör. Om en anläggning tjänar fler än en fastighet ska alltid finnas en ansvarig för anläggningen till vilken renhållaren för sin talan och fakturering sker. Tömning sker genom renhållarens försorg. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får ej överstiga 20 m om inte särskilda skäl föreligger för annat avstånd. För större avstånd uttas extra kostnad. Tömningsintervaller av slamtankar och slamavskiljare Slamavskiljare för WC vid såväl årsbostad som fritidsbostad tömmes minst en gång per år. Tömning kan ske oftare efter beställning. Slamavskiljare för bad- disk- och tvättvatten för såväl årsbostad som fritidshus tömmes vartannat år eller oftare efter särskild beställning. Sluten avloppstank tömmes en gång per år eller efter särskild beställning. Om renhållaren så beslutar, får tömning utföras på så sätt att rejektvatten återförs till slamavskiljare Fettavskiljare Fett från avskiljare vid affär, restaurang och liknande verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Fettavskiljare ska vara lätt tillgänglig för tömning. Tömning ska ske så att fett inte tillåts medfölja avloppsvattnet till det allmänna avloppsnätet. Frekvensen anpassas till anläggningens användning, typ och storlek. Tömning ska dock ske minst en gång per år och utföras av renhållarens entreprenör. 10

11 12 13 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 12 Avfall som ingår i producentansvar Information om vad som gäller i kommunen för producenternas insamling av returpapper, förpackningar och elavfall finns i bilaga Uppgifter för kommunens avfallsplanering En producent ska på kommunens begäran lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs för renhållningsordning och avfallsplan. 13 Uppgifter om avfall från yrkesverksamhet 13.1 Uppgifter för kommunens avfallsplanering Den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran av renhållaren lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning och hantering som behövs som underlag för renhållningsordning och avfallsplan Uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat än hushållsavfall samt den som bedriver yrkesmässigt omhändertagande av sådant avfall, ska om avfallet lämnas till avfallsförbränning eller deponering, lämna uppgift till Tillsynsnämnden om: 1. avfallets art 2. varifrån avfallet kommer 3. var avfallet lämnas Uppgiftsskyldighet gäller även den som transporterar annat avfall än hushållsavfall och som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 26, 27 och 34 avfallsförordningen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDANTAG FRÅN FÖRESKRIFTERNA 14 Anmälan, prövning och avgifter Anmälan/ansökan som avser undantag från renhållningsordningens föreskrifter enligt ska vara skriftlig samt lämnas till Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden handlägger och prövar frågor om undantag enligt samt bestämmer vilka bedömningskriterier som ska tillämpas. 11

12 För prövning, samt för tillsyn som föreskrivs med anledning därav, har Tillsynsnämnden rätt att ta ut avgift från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren med stöd av 27 kap miljöbalken. 15 Omhändertagande av avfall på fastighet 15.1 Eget omhändertagande av annat avfall än trädgårdsavfall Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare, som avser att på fastigheten ta om hand annat avfall än trädgårdsavfall som uppkommer hos dem, ska anmäla detta till kommunen. Tillsynsnämnden föreskriver om hur anmälan ska utformas för att kunna: a. bedöma om verksamheten/åtgärden lämpligen bör ske på fastigheten b. meddela lämpliga råd och anvisningar samt c. ställa de krav som bedöms erforderliga för att undvika risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö Kompostering Med omhändertagande av annat avfall enligt 15.1 avses främst kompostering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som annars ska tas om hand av kommunen. För kompostering som uppfyller Tillsyns- nämndens krav tillämpas normalt följande regler: Köksavfall (matavfall) får komposteras i slutna ändamålsenliga kompostbehållare om det sker utan risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Råd och anvisningar från Tillsynsnämnden skall alltid beaktas. Om kompostering medför att olägenheter uppstår, kan Tillsynsnämnden besluta att hämtning av det komposterbara avfallet skall ske. Anvisningar och råd om egen hantering av komposterbart hushållsavfall kommer att erhållas från miljösektionen i samband med anmälan Undantag för eget omhändertagande av slam och urin inom jordbruksfastighet Efter ansökan till Tillsynsnämnden kan tömning och spridning från enskilda slamavskiljare, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter samt urin från separerade toaletter, ske inom en fastighet om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda. Fastigheten är jordbruksfastighet med djurhållning som en del i driften. Fastigheten har anordning för tät uppsamling av gödsel och urin som uppfyller gällande krav på storlek och volym. Fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av slam/urin utifrån gällande bestämmelser. ( Förordning om miljöhänsyn i jordbruket SFS 1998:915 och föreskrifter om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel SJVFS 1998:132.) Fastigheten har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen. 12

13 Tillsynsnämnden kan meddela ytterligare villkor för hantering i samband med prövning av undantag. Kommentar: Spridning av slam, latrin och urin bör ske i samband med spridning av på fastigheten uppkommen gödsel, urin eller flytgödsel. Beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning m.m. gäller samma riktlinjer och krav som för gödsel och urin. Slam/urin/latrin får inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion Undantag för eget omhändertagande av latrin Kompostering av latrin på egen fastighet kan beviljas efter ansökan till Tillsynsnämnden. För kompostering av latrin krävs tillstånd av Tillsynsnämnden. Tillstånd kan ges för kompostering i multrum, förmultningstoalett eller anordning där trädgårdsavfall, hushållsavfall och latrin blandas. För att inrätta multrum eller förmultningstoalett erfordras tillstånd enligt de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna Annat omhändertagande än kompostering Omhändertagande av avfall på fastighet måste ske utan risk eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I kommunen gäller därför förbud mot att avfall eldas upp samt mot att det grävs ned eller bortskaffas på annat vis. För trädgårdsavfall gäller dock bestämmelserna i 8. Egen kompostering av enbart trädgårdsavfall är tillåtet utan särskild anmälan. 16 Gemensam sopbehållare Innehavare av 2-3 närbelägna fastigheter kan efter ansökan till Tillsynsnämnden medges rätt, efter särskild prövning, att erhålla dispens för att få använda delad säckhållare. Förutsättning för gemensam säck/hållare är att bestämmelserna nedan uppfylls och att olägenheter för människors hälsa och miljö inte uppstår: a) att sopmängden inte är större än att den ryms i gemensam behållare vid varje hämtningstillfälle b) att fastigheterna skall vara gränsgrannar eller belägna på ömse sidor om en mindre genomfartsväg c) antalet personer får sammanlagt ej överstiga sex d) fastigheterna får ej vara anslutna till gemensam uppsamlingsplats 17 Förlängd hämtnings/tömningsintervall 17.1 Hämtningsintervall för hushållsavfall Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Tillsynsnämnden och efter särskild prövning medges rätt till förlängd hämtningsintervall för hämtning av hushållsavfall inom tätort och övriga områden samt för fritidsbostäder under 13

14 förutsättning att: a) Fastigheten är avsides belägen b) Fastigheten bebos av högst två personer c) Avfallet omhändertas på ett sätt som godkänts av Tillsynsnämnden d) Avfallsmängden bedöms kunna rymmas i säck av den storlek som normalt används inom området 17.2 Tömningsintervall för slam Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan efter ansökan till Tillsynsnämnden få tömningsintervallet förlängt till en gång vartannat år om antalet boende i förhållande till slamavskiljarens dimensionering medger glesare tömningsintervall. 18 Uppehåll i hämtning Ansökan om uppehåll i hämtning ska vara inlämnad till Tillsynsnämnden senast en månad före avsedd uppehållsperiod Uppehåll i hämtning av sopor eller latrin Vid årsbostad kan medges uppehåll i sop- och latrinhämtning efter anmälan från fastighetsinnehavaren om att årsbostaden inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av sex månader. Innehavare av fritidsbostad kan medges uppehåll i sop- och latrinhämtning efter anmälan från fastighetsägaren att fritidsbostaden inte kommer att nyttjas under en hel sammanhängande hämtningsperiod. För fritidsbostad skall uppehållet avse en hel hämtningssäsong Uppehåll i tömning av slam från enskild avloppsanläggning Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare och sluten tank kan medges efter anmälan från fastighetsägaren till Tillsynsnämnden om att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av 12 månader. 19 Befrielse från hämtning 19.1 Befrielse från latrintömning Befrielse från latrintömning kan medgas om latrin omhändertas på fastigheten i enlighet med 15.3 och Befrielse från slamtömning Befrielse från slamtömning kan medges om slam som uppkommer på fastigheten omhändertas i enlighet med

15 20 Överlåtelse av urin till jordbruket Innehavare av jordbruksfastighet kan få tillstånd att hämta urin som växtnäring från fastighet med urinseparerade toaletter under förutsättning att det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Innehavare av jordbruksfastigheten ska ha tillgång till egen tömnings- och spridningsutrustning för tömning och spridning av urin. 21 Kretsgårdar Fler närliggande en- och tvåfamiljsfastigheter kan efter ansökan till och tillstånd från Tillsynsnämnden få anordna en gemensam uppsamlingsplats (Kretsgård). Uppbyggnad av en sådan insamlingsplats skall ske i samråd med renhållaren. 22 Befrielse i övrigt och återkallning Utöver ovan preciserade förutsättningar kan undantag medges i fall som i huvudsak är att jämnställa med någon av de preciserade undantagen. Medgivande om undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan återkallas, dels om förhållandena ändras så att de förutsättningar som förelåg när undantaget medgavs inte längre föreligger, dels om fastighetsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet. Sådan återkallelse kan också ske om hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen visar sig orsaka olägenhet ur hälso- o miljösynpunkt IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 23 Ikraftträdande Denna renhållningsordning träder i kraft den 1 juli 2004 då 2000 års renhållningsordning för Aneby kommun, antagen , 136, upphör att gälla. 24 Övergångsbestämmelser Undantag som kommunen har medgivit med stöd av 2000 års renhållningsordning gäller tills vidare i avvaktan på att Tillsynsnämnden meddelar nya villkor och beslut. Kompletteringar och mindre justeringar av denna renhållningsordning kan ske efter samråd mellan renhållaren och kommunens Tillsynsnämnd. 15

16 BILAGA 1 TILL RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN A. FÖRKLARING AV VISSA UTTRYCK 1. Med hantering av avfall avses en verksamhet som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande. 2. Med insamling avses uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport. 3. Med återvinning avses tex utnyttjande av material och kompost samt utvinning av energi. 4. Med bortskaffande avses tex deponering på avfallsupplag, förbränning för destruktion samt nedgrävning eller eldning på fastighet. 5. Med brännbart avfall avses sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. 6. Återvinningscentral finns vid Kretsloppsgården Skärsjö. Denna är bemannad men har begränsade öppettider för mottagning av sorterat avfall som enskilda hushåll får transportera bort (dvs grov- och trädgårdsavfall, batterier och kyl och frysmöbler). 7. Vid återvinningscentralen finns miljöstation där enskilda hushåll kan lämna in sorterat farligt avfall samt batterier. 8. Återvinningsstationer är obemannade platser med containrar och liknande behållare för returpapper och förpackningar som ska omhändertas av särskilda producenter. Vid återvinningsstationerna finns även holkar för småbatterier som samlas in av kommunen. 9. Med behållarplats eller avfallsutrymme menas plats/utrymme varifrån avfallsbehållare, dess innehåll eller löst avfall hämtas av kommunen. 10. Med farligt avfall avses sådant avfall som enligt 4 avfallsförordningen definieras som farligt avfall. Till farligt avfall hör t e x vissa spilloljor, lösningsmedel, färgrester, fotokemikalier, lim, kylarvätska, bilbatterier, lysrör o dyl. B. AVFALLSLAG Avfall kan delas in följande huvudgrupper: 1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2. Park och trädgårdsavfall 3. Bygg- och rivningsavfall samt jord- och schaktmassor 4. Avfall från energiutvinning 5. Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten 6. Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten 7. Avfall från utvinning av minerala produkter och fossila bränslen 8. Branschspecifikt industriavfall 9. Ej branschspecifikt industriavfall 10. Specialavfall (farligt avfall och annat specialavfall) 16

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl. 18.00. Under sammanträdet kommer bland annat

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

VIKA AVFALLSANLÄGGNING I KATRINEHOLM

VIKA AVFALLSANLÄGGNING I KATRINEHOLM VIKA AVFALLSANLÄGGNING I KATRINEHOLM Vid prisfrågor, rådgivning kring avfallshantering, sortering och insamling kontaktar ni: Verksamhetsavfall Jan Hock 0150-778 88 Transportbeställningar Kundservice 0150-579

Läs mer

Upphandling av AVFALLSHÄMTNING

Upphandling av AVFALLSHÄMTNING Upphandling av AVFALLSHÄMTNING med bilagor Dnr: Sbn 2005/42 2005-04-19 2005-04-19 1 (48) Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING...5 1.1. Beställare...5 1.1.1. Beställarens ombud under anbudstiden...5 1.2. Verksamhet

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer Projektera och bygg för god avfallshantering Stockholms stads riktlinjer APRIL 2007 Innehållsförteckning Inledning 5 Vad ska samlas in och vem har ansvar? 6 Planering för långsiktigt hållbara lösningar

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer