RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige , 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29"

Transkript

1 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige , 29 Ersätter renhållningsordning antagen av Aneby kommunfullmäktige , 136 INNEHÅLL 1 4 Inledande bestämmelser 1 Gällande bestämmelser 2 Kommunens renhållningsansvar 3 Producenternas ansvar 4 Fastighetsinnehavares ansvar 5 11 Hushållsavfall och jämförligt avfall 5 Allmänna föreskrifter 6 Hushållssopor 7 Grovavfall, kylskåp och frysar, batterier 8 Trädgårdsavfall 9 Hushållens farliga avfall 10 Latrin 11 Slam Annat avfall än hushållsavfall 12 Avfall som ingår i producentansvar 13 Uppgifter om avfall från yrkesverksamhet Förutsättning för undantag från föreskrifterna 14 Anmälan, prövning och avgifter 15 Omhändertagande av avfall på fastighet 1

2 16 Gemensam sopbehållare 17 Förlängd hämtnings/tömningsintervall 18 Uppehåll i hämtning 19 Befrielse från hämtning 20 Överlåtelse av urin till jordbruket 21 Kretsgårdar 22 Befrielse i övrigt Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 23 Ikraftträdande 24 Övergångsbestämmelser Bilaga 1 A. Förklaring av vissa uttryck B. Avfallslag C. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall D. Annat avfall än hushållsavfall samt riskavfall E. Vissa avfallsslag som omfattas av producentansvar Bilaga 2 Hämtningsintervaller för hushållsavfall i Aneby kommun Karta utvisande Aneby tätort enligt renhållningsordningen Karta utvisande Sunhults tätort enligt renhållningsordningen Karta utvisande Frinnaryds tätort enligt renhållningsordningen Karta utvisande Hullaryds tätort enligt renhållningsordningen 2

3 1 4 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Gällande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra förordningar Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 2 Kommunens renhållningsansvar Kommunens renhållningsansvar omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt borttransport av farligt avfall. Kommunens transportansvar omfattar samtliga transporter av farligt avfall med undantag av de avfallsslag och mängder som anges i 34 avfallsförordningen (2002:1063) och som uppkommer i den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av Aneby Miljö & Vatten AB, nedan kallad renhållaren. Renhållaren får utfärda bestämmelser och anvisningar som kompletterar renhållningsordningen. Hämtning, transport och omhändertagande av avfall sker genom de entreprenörer som renhållaren avtalat med, nedan kallad renhållningsentreprenören. Tillsynen av att bestämmelserna och föreskrifterna om avfallshantering i miljöbalken, avfallsförordningen och denna renhållningsordning efterlevs, utförs av kommunens Tillsynsnämnd. Denna nämnd handlägger även frågor om undantag enligt i denna förordning. Till denna renhållningsordning hör avfallsplan antagen av kommunfullmäktige , 8. 3

4 3 Producenternas ansvar Avfall som omfattas av producentansvar, såsom tidningar och olika förpackningar samt elektriskt och elektroniskt avfall och som sorteras ut av hushåll och andra förbrukare, ingår inte i kommunens renhållningsansvar. Information om vad som gäller för insamling som omfattas av producentansvar finns i bilaga 1. 4 Fastighetsinnehavares ansvar 4.1 Ansvarig Alla (enskilda hushåll, företag m.fl.) har ansvar att hantera sitt avfall på ett sådant sätt att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att återvinning och miljösäker behandling underlättas. Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren av den fastighet där avfallet uppkommer. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Ändring av ägarförhållanden för fastighet eller annan ändring som berör avfallshanteringen skall snarast anmälas till renhållningsorganisationen. 4.2 Avgifter Avgiftsskyldighet enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa åligger i första hand fastighetsinnehavare eller den som vid debiteringstillfället enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Avgiftsskyldighet kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. (På den avgiftsskyldiges begäran och efter nyttjanderättshavarens medgivande kan dock renhållaren sända räkningar på avgifter till nyttjanderättshavaren om detta inte medför påtagligt extra arbete för renhållaren. För en sådan förändring debiteras kostnad enligt fastställd taxa.) Om slamanläggning tjänar fler än en fastighet, debiteras den ansvariga för anläggningen. Önskas debitering på fler nyttjande tas särskild avgift för detta enligt fasställd taxa. Alla fastighetsinnehavare till fastigheter som utnyttjas för bostadsändamål, fritidsbostad eller verksamheter med avfall som utgörs av hushållsavfall eller med hushållsavfall jämförligt avfall, är skyldiga att inneha ett renhållningsabonnemang. Abonnemang kan innefatta att avfallet lagras i säck eller behållare (containers) vilka hämtas och behållare återställes efter tömning. I abonnemanget ingår hämtning och omhändertagande av en säck hushållsavfall per hämtningstillfälle samt inlämning av sorterat avfall i den omfattning som framgår av denna renhållningsordning och avfallstaxor. Tjänster och hämtningstillfällen utöver ordinarie abonnemang erbjudes enligt särskild fastställd taxa. 4

5 För avfall lämnat vid avfallsupplag och återvinningscentral är avlämnaren avgiftsskyldig, om inte den som är upphov till avfallet gentemot renhållaren påtagit sig betalningsansvar. Sker ej betalning i rätt tid har renhållaren rätt av abonnenten - förutom räkningsbeloppet - fordra ränta enligt räntelagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse. 4.3 Informationsskyldighet Fastighetsinnehavaren är skyldig att i erforderlig omfattning informera den som bor eller är verksam i fastigheten om innehållet i denna renhållningsordning. Ansvarig för hantering av avfallet innan det hämtas av renhållaren är fastighetsinnehavaren till den fastighet där avfallet uppstår. 4.4 Transportskyldighet Avfall som renhållaren eller renhållningsentreprenören inte är skyldig att hämta vid fastigheten och som inte heller får slutligt behandlas av fastighetsinnehavaren skall denne låta forsla bort till en plats som anvisats av kommunen. Borttransport från fastigheten skall ske så ofta och på sådant sätt att sanitär olägenhet eller annan störning inte uppstår för omgivningen 5 11 HUSHÅLLSAVFALL OCH JÄMFÖRLIGT AVFALL 5 Allmänna föreskrifter 5. 1 Vad är avfall? Enligt miljöbalken 15 kap. 1 är avfall varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Vad är hushållsavfall? Med hushållsavfall och därmed jämförligt avfall avses enligt miljöbalken avfall och orenlighet som uppkommer från hushåll, affärer, restauranger m m. Som exempel kan nämnas städsopor, köksavfall, latrin, slam från enskilda avloppsanläggningar. Till hushållsavfall räknas också skrymmande avfall (grovavfall) som exempelvis cyklar, möbler och liknande. Till hushållsavfall räknas även farligt avfall som hanteras i hushåll som exempelvis läkemedelsrester, oljerester, färgrester och bekämpningsmedel. 5

6 Avfall från trädgårds normala skötsel (växtdelar samt mindre klipp från träd och buskar) räknas också som hushållsavfall. Vidare kan nämnas avfall från personalmatsalar och restauranger, hushållsavfall från affärsrörelse m.m. För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall hämtning vid fastighet ombesörjas av kommunen om inte annat anges i denna renhållningsordning. 5.2 Hämtningsplats Hämtning sker normalt vid innehavares fastighet och från fastighetens avfallsutrymme eller behållarplats om inte annat anges i 5 11 eller har anvisats av renhållaren. Föreligger trafiktekniska svårigheter får renhållaren besluta att hämtning ska ske från till fastigheten närbelägen plats. 5.3 Avfallsutrymme, behållarplats, behållare, hämtningsväg mm. Om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns särskilda föreskrifter meddelade i Boverkets konstruktionsregler, BFS 1993:58, med ändringar t.o.m. BFS 1998:39. Avstånd mellan avfallsutrymme eller behållarplats och angöringsplats för sophämtningsfordon får inte överstiga 50 m om inte särskilda skäl föranleder annat. För avstånd över 50 m mellan behållarplats och angöringsplats uttages särskild avgift enligt taxa. Behållarens/säckens storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ och latrinhållare fastställs av kommunstyrelsen. Skötsel och underhåll av avfallsutrymmen och installationer sker genom fastighetsinnehavarens försorg. Behållare skall vara så uppställd att hämtning underlättas. Väg till behållare skall hållas lätt framkomlig. Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri. Behållare skall vara så placerad att den kan hämtas med behållarkärra. Enskild väg som utnyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är farbar för renhållaren eller dess entreprenörers hämtningsfordon, d v s dimensionerad för 10 tons axeltryck, vägbredd 3,0 m och fri höjd minst 3,6 m. Dessutom skall där så erfordras finnas vändplats för hämtningsfordonet. För all hämtning gäller att renhållaren avgör om väg till fastigheten är farbar för hämtningsfordon. För fastighet med för sopfordon inte framkomlig tillfartsväg gäller att fastighetsinnehavaren själv skall ombesörja transporten av såväl avfall som latrin till av renhållaren anvisade platser. Från dessa platser hämtas avfall och latrin i enlighet med vad som gäller för året- runt- bostäder respektive fritidsbostäder. 6

7 5.4 Fyllnadsgrad, vikt m m Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att säck eller behållare lätt kan tillslutas och transporteras. Upplysningar om högsta tillåtna vikter för olika säckar och behållare lämnas av den organisation som svarar för renhållningen. Överfull, sönderpackad eller för tung behållare/säck eller behållare/säck som innehåller skärande eller stickande avfall som inte paketeras på föreskrivet sätt hämtas inte i sådant skick. Avfallet ompackas och omfördelas i så fall genom fastighetsinnehavarens försorg till nästa hämtningstillfälle. Varm aska, slagg, jord, sten, metallskrot, byggnadsavfall samt frätande eller självantändande ämnen får endast läggas i speciella behållare avsedda för sådant avfall. I sopnedkast får inte släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå. 5.5 Äganderätt till behållare och säckställ Säckhållare och säckställ anskaffas och underhålls av fastighetsinnehavaren. Sopsäckar tillhandahålls av renhållaren om inte annat överenskommits. Utbyteskärl för latrin och plastsäck för desamma tillhandahålles av renhållaren. Vid fastighet, bostad eller verksamhet av större omfattning och med avfall som till övervägande del utgörs av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall kan behållare (containers) användas för lagring och transport till upplag. Containrar ägs och underhålls av entreprenören som även svarar för att de rengörs i erforderlig omfattning. Avgift innefattande abonnemang erlägges enligt särskild taxa. 5.6 Tillträde Entreprenören ska ha tillträde till utrymmen där hämtning ska ske. Nycklar, portkoder o d tillhandahålls av fastighetsinnehavaren. 6 Hushållssopor 6.1 Paketering Avfall som läggs i behållaren skall vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Påsar och paket skall vara väl förslutna så att avfall inte sprids. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande orenlighet skall vara väl innesluten och noggrant försluten i förpackning som ej genomsläpper väta. Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador t ex krossat porslin, spik, nålar etc skall läggas i styvt pappershölje. Kanyler ska lämnas in till vårdcentralen i särskild behållare som 7

8 tillhandahålles av vårdcentralen. Om organiskt avfall samlas in för separat behandling, gäller andra krav på paketering av detta avfall. Dessa meddelas av renhållaren. I säck/kärl får ej släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå. Latrinbehållare skall noggrant förslutas. 6.2 Hämtningsområden och hämtningsintervaller Hämtningsområden Kommunen indelas i följande hämtningsområden: 1. Tätortsområden, detaljplanelagda områden med i huvudsak helårsbostäder, i samhällena Aneby, Sunhult, Frinnaryd samt Hullaryd enligt kartor i bilaga 2, som i detta fall utgör tätortsområde. 2. Övriga områden (kyrkbyar, landsbygd) 3. Fritidsbostäder i såväl tätort som övriga områden Hämtningsintervaller I tätortsområden sker hämtning var 14:dag och i övriga områden hämtas hushållsavfall 1ggr/4:vecka med undantag för tiden juni augusti, då hämtning sker var 14:dag. Från fritidshus sker hämtning 10 gånger under tiden ca 15/5- ca 15/10. Tätare hämtning inom alla områden kan ske efter särskild beställning och efter särskild fastställd taxa. Extra säck går att erhålla eller att köpa enligt beställning och efter särskild fastställd taxa. Enskild säck från fritidsbostad kan efter avrop och överenskommelse om avlämningsplats skickas med vid ordinarie hämtning i området enligt fastställd taxa. Undantag från fastställda hämtningsintervaller kan ske enligt i denna renhållningsordning. (Glesare hämtningsintervaller) Möjlighet till alternativa hämtningsintervaller framgår av bilaga 2. 7 Grovavfall, kylskåp och frysar, batterier Grovavfall är det skrymmande avfall som normalt kan uppkomma i hushåll men som inte får läggas i avfallsbehållaren/säcken. Avfallet skall sorteras av avlämnaren i härför avsedda kärl vid återvinningscentralen. Hämtning av grovavfall vid fastighet sker i den omfattning som framgår av renhållningstaxan eller särskild information. 8

9 Till återvinningscentralen transporteras följande avfallsslag: Metaller, järn, koppar/mässing, aluminium m.m. Träavfall Byggnadsavfall Grövre trädgårdsavfall Kyl och frysskåp Bilbatterier/småbatterier Avfall som enligt kommande förordningar och / eller anvisningar skall källsorteras. Kasserade kylmöbler ska hanteras varsamt så att kylpaketen inte skadas. De får avlämnas av fastighetsinnehavare med abonnemang kostnadsfritt vid återvinningscentralen Kretsloppsgården Skärsjö. 8 Trädgårdsavfall Komposterbart trädgårdsavfall såsom löv, gräs, frukt, grönsaker, kvistar, skal, blast o dyl bör komposteras eller flisas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Trädgårdsavfall skall i första hand komposteras på den egna fastigheten, i andra hand transporteras till återvinningscentralen Skärsjö eller i tredje hand brännas. För uppeldning av trädgårdsavfall gäller följande: Brandmyndighetens tillstånd bör inhämtas inom tätortsbebyggelse. Eldning skall ske på sådant sätt att olägenhet ej uppstår för omgivningen. För övriga områden är bränning av trädgårdsavfall tillåten när eldningsförbud ej föreligger ( meddelas av brandmyndighet) om det utförs på sådant sätt att olägenhet ej uppstår för omgivningen. 9 Hushållens farliga avfall Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och hålla det avskiljt från annat avfall. Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Farliga avfall och batterier ska förvaras skilt från övriga avfall så att de kan omhändertas särskilt. Olika slags farliga avfall får inte blandas. Anvisning om mottagare, platser och hantering framgår av bilaga Latrin Latrin får endast avlämnas i engångsbehållare av typ som renhållaren tillhandahåller och lämnas av fastighetsinnehavaren på plats för ordinarie hämtning av hushållsavfall. 9

10 För kompostering av latrin krävs tillstånd av Tillsynsnämnden. Tillstånd kan ges för kompostering i multrum, förmultningstoalett eller anordning där trädgårdsavfall, hushållsavfall och latrin blandas. För att inrätta multrum eller förmultningstoalett erfordras tillstånd enligt de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna. 11 Slam 11.1 Slamavskiljare och sluten tank Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för hämtning. Lock eller manlucka till slamavskiljare eller annan tömningsanordning till sluten tank får ej vara övertäckt eller väga mer än 30 kg. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll samt för delar som måste vara frilagda före tömning. När en anläggning ligger utanför den egna fastigheten eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska anläggningen vara tydligt markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen hör. Om en anläggning tjänar fler än en fastighet ska alltid finnas en ansvarig för anläggningen till vilken renhållaren för sin talan och fakturering sker. Tömning sker genom renhållarens försorg. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får ej överstiga 20 m om inte särskilda skäl föreligger för annat avstånd. För större avstånd uttas extra kostnad. Tömningsintervaller av slamtankar och slamavskiljare Slamavskiljare för WC vid såväl årsbostad som fritidsbostad tömmes minst en gång per år. Tömning kan ske oftare efter beställning. Slamavskiljare för bad- disk- och tvättvatten för såväl årsbostad som fritidshus tömmes vartannat år eller oftare efter särskild beställning. Sluten avloppstank tömmes en gång per år eller efter särskild beställning. Om renhållaren så beslutar, får tömning utföras på så sätt att rejektvatten återförs till slamavskiljare Fettavskiljare Fett från avskiljare vid affär, restaurang och liknande verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Fettavskiljare ska vara lätt tillgänglig för tömning. Tömning ska ske så att fett inte tillåts medfölja avloppsvattnet till det allmänna avloppsnätet. Frekvensen anpassas till anläggningens användning, typ och storlek. Tömning ska dock ske minst en gång per år och utföras av renhållarens entreprenör. 10

11 12 13 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 12 Avfall som ingår i producentansvar Information om vad som gäller i kommunen för producenternas insamling av returpapper, förpackningar och elavfall finns i bilaga Uppgifter för kommunens avfallsplanering En producent ska på kommunens begäran lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs för renhållningsordning och avfallsplan. 13 Uppgifter om avfall från yrkesverksamhet 13.1 Uppgifter för kommunens avfallsplanering Den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran av renhållaren lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning och hantering som behövs som underlag för renhållningsordning och avfallsplan Uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat än hushållsavfall samt den som bedriver yrkesmässigt omhändertagande av sådant avfall, ska om avfallet lämnas till avfallsförbränning eller deponering, lämna uppgift till Tillsynsnämnden om: 1. avfallets art 2. varifrån avfallet kommer 3. var avfallet lämnas Uppgiftsskyldighet gäller även den som transporterar annat avfall än hushållsavfall och som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 26, 27 och 34 avfallsförordningen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDANTAG FRÅN FÖRESKRIFTERNA 14 Anmälan, prövning och avgifter Anmälan/ansökan som avser undantag från renhållningsordningens föreskrifter enligt ska vara skriftlig samt lämnas till Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden handlägger och prövar frågor om undantag enligt samt bestämmer vilka bedömningskriterier som ska tillämpas. 11

12 För prövning, samt för tillsyn som föreskrivs med anledning därav, har Tillsynsnämnden rätt att ta ut avgift från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren med stöd av 27 kap miljöbalken. 15 Omhändertagande av avfall på fastighet 15.1 Eget omhändertagande av annat avfall än trädgårdsavfall Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare, som avser att på fastigheten ta om hand annat avfall än trädgårdsavfall som uppkommer hos dem, ska anmäla detta till kommunen. Tillsynsnämnden föreskriver om hur anmälan ska utformas för att kunna: a. bedöma om verksamheten/åtgärden lämpligen bör ske på fastigheten b. meddela lämpliga råd och anvisningar samt c. ställa de krav som bedöms erforderliga för att undvika risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö Kompostering Med omhändertagande av annat avfall enligt 15.1 avses främst kompostering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som annars ska tas om hand av kommunen. För kompostering som uppfyller Tillsyns- nämndens krav tillämpas normalt följande regler: Köksavfall (matavfall) får komposteras i slutna ändamålsenliga kompostbehållare om det sker utan risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Råd och anvisningar från Tillsynsnämnden skall alltid beaktas. Om kompostering medför att olägenheter uppstår, kan Tillsynsnämnden besluta att hämtning av det komposterbara avfallet skall ske. Anvisningar och råd om egen hantering av komposterbart hushållsavfall kommer att erhållas från miljösektionen i samband med anmälan Undantag för eget omhändertagande av slam och urin inom jordbruksfastighet Efter ansökan till Tillsynsnämnden kan tömning och spridning från enskilda slamavskiljare, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter samt urin från separerade toaletter, ske inom en fastighet om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda. Fastigheten är jordbruksfastighet med djurhållning som en del i driften. Fastigheten har anordning för tät uppsamling av gödsel och urin som uppfyller gällande krav på storlek och volym. Fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av slam/urin utifrån gällande bestämmelser. ( Förordning om miljöhänsyn i jordbruket SFS 1998:915 och föreskrifter om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel SJVFS 1998:132.) Fastigheten har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen. 12

13 Tillsynsnämnden kan meddela ytterligare villkor för hantering i samband med prövning av undantag. Kommentar: Spridning av slam, latrin och urin bör ske i samband med spridning av på fastigheten uppkommen gödsel, urin eller flytgödsel. Beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning m.m. gäller samma riktlinjer och krav som för gödsel och urin. Slam/urin/latrin får inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion Undantag för eget omhändertagande av latrin Kompostering av latrin på egen fastighet kan beviljas efter ansökan till Tillsynsnämnden. För kompostering av latrin krävs tillstånd av Tillsynsnämnden. Tillstånd kan ges för kompostering i multrum, förmultningstoalett eller anordning där trädgårdsavfall, hushållsavfall och latrin blandas. För att inrätta multrum eller förmultningstoalett erfordras tillstånd enligt de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna Annat omhändertagande än kompostering Omhändertagande av avfall på fastighet måste ske utan risk eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I kommunen gäller därför förbud mot att avfall eldas upp samt mot att det grävs ned eller bortskaffas på annat vis. För trädgårdsavfall gäller dock bestämmelserna i 8. Egen kompostering av enbart trädgårdsavfall är tillåtet utan särskild anmälan. 16 Gemensam sopbehållare Innehavare av 2-3 närbelägna fastigheter kan efter ansökan till Tillsynsnämnden medges rätt, efter särskild prövning, att erhålla dispens för att få använda delad säckhållare. Förutsättning för gemensam säck/hållare är att bestämmelserna nedan uppfylls och att olägenheter för människors hälsa och miljö inte uppstår: a) att sopmängden inte är större än att den ryms i gemensam behållare vid varje hämtningstillfälle b) att fastigheterna skall vara gränsgrannar eller belägna på ömse sidor om en mindre genomfartsväg c) antalet personer får sammanlagt ej överstiga sex d) fastigheterna får ej vara anslutna till gemensam uppsamlingsplats 17 Förlängd hämtnings/tömningsintervall 17.1 Hämtningsintervall för hushållsavfall Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Tillsynsnämnden och efter särskild prövning medges rätt till förlängd hämtningsintervall för hämtning av hushållsavfall inom tätort och övriga områden samt för fritidsbostäder under 13

14 förutsättning att: a) Fastigheten är avsides belägen b) Fastigheten bebos av högst två personer c) Avfallet omhändertas på ett sätt som godkänts av Tillsynsnämnden d) Avfallsmängden bedöms kunna rymmas i säck av den storlek som normalt används inom området 17.2 Tömningsintervall för slam Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan efter ansökan till Tillsynsnämnden få tömningsintervallet förlängt till en gång vartannat år om antalet boende i förhållande till slamavskiljarens dimensionering medger glesare tömningsintervall. 18 Uppehåll i hämtning Ansökan om uppehåll i hämtning ska vara inlämnad till Tillsynsnämnden senast en månad före avsedd uppehållsperiod Uppehåll i hämtning av sopor eller latrin Vid årsbostad kan medges uppehåll i sop- och latrinhämtning efter anmälan från fastighetsinnehavaren om att årsbostaden inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av sex månader. Innehavare av fritidsbostad kan medges uppehåll i sop- och latrinhämtning efter anmälan från fastighetsägaren att fritidsbostaden inte kommer att nyttjas under en hel sammanhängande hämtningsperiod. För fritidsbostad skall uppehållet avse en hel hämtningssäsong Uppehåll i tömning av slam från enskild avloppsanläggning Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare och sluten tank kan medges efter anmälan från fastighetsägaren till Tillsynsnämnden om att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av 12 månader. 19 Befrielse från hämtning 19.1 Befrielse från latrintömning Befrielse från latrintömning kan medgas om latrin omhändertas på fastigheten i enlighet med 15.3 och Befrielse från slamtömning Befrielse från slamtömning kan medges om slam som uppkommer på fastigheten omhändertas i enlighet med

15 20 Överlåtelse av urin till jordbruket Innehavare av jordbruksfastighet kan få tillstånd att hämta urin som växtnäring från fastighet med urinseparerade toaletter under förutsättning att det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Innehavare av jordbruksfastigheten ska ha tillgång till egen tömnings- och spridningsutrustning för tömning och spridning av urin. 21 Kretsgårdar Fler närliggande en- och tvåfamiljsfastigheter kan efter ansökan till och tillstånd från Tillsynsnämnden få anordna en gemensam uppsamlingsplats (Kretsgård). Uppbyggnad av en sådan insamlingsplats skall ske i samråd med renhållaren. 22 Befrielse i övrigt och återkallning Utöver ovan preciserade förutsättningar kan undantag medges i fall som i huvudsak är att jämnställa med någon av de preciserade undantagen. Medgivande om undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan återkallas, dels om förhållandena ändras så att de förutsättningar som förelåg när undantaget medgavs inte längre föreligger, dels om fastighetsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet. Sådan återkallelse kan också ske om hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen visar sig orsaka olägenhet ur hälso- o miljösynpunkt IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 23 Ikraftträdande Denna renhållningsordning träder i kraft den 1 juli 2004 då 2000 års renhållningsordning för Aneby kommun, antagen , 136, upphör att gälla. 24 Övergångsbestämmelser Undantag som kommunen har medgivit med stöd av 2000 års renhållningsordning gäller tills vidare i avvaktan på att Tillsynsnämnden meddelar nya villkor och beslut. Kompletteringar och mindre justeringar av denna renhållningsordning kan ske efter samråd mellan renhållaren och kommunens Tillsynsnämnd. 15

16 BILAGA 1 TILL RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN A. FÖRKLARING AV VISSA UTTRYCK 1. Med hantering av avfall avses en verksamhet som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande. 2. Med insamling avses uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport. 3. Med återvinning avses tex utnyttjande av material och kompost samt utvinning av energi. 4. Med bortskaffande avses tex deponering på avfallsupplag, förbränning för destruktion samt nedgrävning eller eldning på fastighet. 5. Med brännbart avfall avses sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. 6. Återvinningscentral finns vid Kretsloppsgården Skärsjö. Denna är bemannad men har begränsade öppettider för mottagning av sorterat avfall som enskilda hushåll får transportera bort (dvs grov- och trädgårdsavfall, batterier och kyl och frysmöbler). 7. Vid återvinningscentralen finns miljöstation där enskilda hushåll kan lämna in sorterat farligt avfall samt batterier. 8. Återvinningsstationer är obemannade platser med containrar och liknande behållare för returpapper och förpackningar som ska omhändertas av särskilda producenter. Vid återvinningsstationerna finns även holkar för småbatterier som samlas in av kommunen. 9. Med behållarplats eller avfallsutrymme menas plats/utrymme varifrån avfallsbehållare, dess innehåll eller löst avfall hämtas av kommunen. 10. Med farligt avfall avses sådant avfall som enligt 4 avfallsförordningen definieras som farligt avfall. Till farligt avfall hör t e x vissa spilloljor, lösningsmedel, färgrester, fotokemikalier, lim, kylarvätska, bilbatterier, lysrör o dyl. B. AVFALLSLAG Avfall kan delas in följande huvudgrupper: 1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2. Park och trädgårdsavfall 3. Bygg- och rivningsavfall samt jord- och schaktmassor 4. Avfall från energiutvinning 5. Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten 6. Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten 7. Avfall från utvinning av minerala produkter och fossila bränslen 8. Branschspecifikt industriavfall 9. Ej branschspecifikt industriavfall 10. Specialavfall (farligt avfall och annat specialavfall) 16

17 C. HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet (15 kap. 2 miljöbalken). Vid osäkerhet om vad som ingår i nedan angivna hushållsavfall avgörs frågan av Tillsynsnämnden Aneby kommun. C 1. Avfall som kommer från hushåll Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor (inkl köksavfall), latrin samt slam från slambrunnar och slamtankar. Till hushållsavfall räknas också skrymmande avfall som exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande föremål. Dit räknas även överblivna läkemedel samt miljöfarliga batterier, oljerester, färgrester, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår i avfall som kommer från hushåll. Begreppet hushållsavfall har en sådan omfattning att det svarar mot det behov av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål. C 2. Avfall som är jämförligt med avfall från hushåll Med avfall från annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan liknande verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. I begreppet ingår bla köksavfall (även slam från fettavskiljare), städningssopor och toalettavfall från lokaler eller verksamhet som inte i första hand är avsedd för tillgodose ett bostadsbehov. Som exempel kan nämnas sådant avfall från: 1. hotell, restaurang, omklädningsrum och personalmatsalar 2. järnvägs- och busstation 3. skolor och fritidsanläggningar 4. samlingslokaler I begreppet ingår också 1. sedvanligt kontorsavfall 2. konventionellt avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar (riskavfall som inte är smittförande ska dock hanteras enligt D 3 nedan) 3. övrigt i handel och hantverk uppkommande avfall, som med hänsyn till art och mängd är jämförligt med avfall från hushåll. 17

18 C 3. Grovavfall Med grovavfall menas skrymmande avfall som oftast inte är brännbart såsom möbel, badkar, varmvattenberedare, elpanna, cykel, moped, barnvagn o dyl. Detta avfall får fastighetsägaren själv lämna antingen på återvinningscentralerna eller vid insamlingskampanjer som ordnas av renhållaren. Avfall från ny- ombyggnader samt bränder och rivningar såsom värmepanna, virke, radiatorer, rör, plåt, takrännor, sten, jord, betong, tegel, stängsel, matta, inredning klassas normalt inte som grovavfall. C 4. Trädgårdsavfall Gräs, löv, blommor, grönsaker, ris, kottar, kvistar o dyl som uppkommer vid normal skötsel av trädgården till en permanenteller fritidsboende får komposteras på fastigheten eller lämnas av enskilda hushåll till återvinningscentralen. Sten, jord, grus av olika slag, grövre grenar och stammar o d ingår inte i begreppet trädgårdsavfall ovan, men får av enskilda hushåll och med iakttagande av gällande bestämmelser lämnas på avfallsupplaget i Hullaryd. C 5. Farliga avfall från hushåll Kemikalier o d Olja, lösningsmedel, färg, fotovätska, syra, och liknande farliga avfall skall lämnas vid återvinningscentralen. Inlämnat avfall skall vara så förpackat att det kan samlas in, transporteras och lagras utan risk för personal och utrustning. Förpackning skall helst vara i original, eller märkt med innehåll eller hur avfallet använts. Kemikalier får inte blandas med varandra Läkemedelsrester Läkemedelsrester, kasserade mediciner, febertermometrar med kvicksilver o d bör i första hand lämnas tillbaka till apoteken. Batterier Kasserade småbatterier ska lämnas till kommunens insamling som omfattar återvinningscentralen och batteriholkar. Batterier kan även lämnas till de försäljningsställen som säljer batterier och tar emot kasserade batterier. Försäljare av varor med inbyggda miljöfarliga batterier är skyldig att återta dessa varor samt se till att miljöfarliga batterier är demonterade innan de lämnas vidare till kommunens insamling. Blybatterier med vikt över 3 kilogram ska lämnas till återvinningscentralerna eller till den som saluför sådana batterier, denne är skyldig att ta emot kasserade sådana batterier och att transportera dem till en anläggning för återvinning eller bortskaffande. 18

19 D. ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL SAMT RISKAVFALL D 1. Produktionsavfall o d Avfallsslagen B. 2 B. 9 kan den som bedriver verksamhet där avfallet uppkommer transportera för återvinning och/eller bortskaffande till avfallsanläggning i de fall det ej krävs tillstånd eller anmälan för transporten enligt avfallsförordningen 26, 27 och 34. Enligt plan- och bygglagen ska rivningsplan upprättas före rivning av byggnad. I planen redovisas utförd inventering av hälso- och miljöskadliga ämnen och material. Planen skall förläggas kommunens tillsynsnämnd för godkännande. D 2. Farligt avfall (inkl smittförande riskavfall) Med stöd av avfallsförordningen (2001: ) ska kommunen transportera bort farligt avfall som inte är hushållsavfall samt se till att avfallet återvinns eller bortskaffas. Aneby Miljö & Vatten AB har avtal med Tekniska Verken Linköping gällande insamling och transport av farligt avfall. Den som bedriver verksamhet får efter anmälan till Länsstyrelsen, utan hinder för det kommunala monopolet, själv transportera de avfallsslag och mängder som anges i 34 i avfallsförordningen och som uppkommer i den egna verksamheten. För vissa avfallsslag finns särskilda regler Oljeavskiljare Tömning av oljeavskiljare med oljeblandat vatten och slam ska ske så att föroreningarna inte följer med flödet till efterföljande ledningssystem. Frekvensen på tömningar anpassas till anläggningens användning, typ och storlek. Biltvättanläggningar, tvättanläggningar m m Tömning av avskiljare med slam innehållande grus, sand och liknande som töms från tvättrännor mm ska ske så att föroreningar inte följer med flödet till efterföljande ledningssystem Frekvensen på tömningar anpassas till anläggningens användning, typ och storlek. Bil- och båtbatterier Den som saluför blybatterier med vikt över 3 kilogram, är skyldig att ta emot kasserade sådana batterier och att transportera dem till en anläggning för återvinning eller bortskaffande. 19

20 E. VISSA AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR Tidningar och förpackningar som sorteras ut av hushållen ingår inte i det kommunala ansvaret. För insamling av dessa varor svarar de sex materialbolagen som bildats av de som producerar varorna. Kommunen har dock tagit på sig detta ansvar för återvinningsstationerna i Askeryd, Vireda och Haurida. Elektriskt och elektroniskt avfall som sorteras ut av hushållen ingår ej heller i det kommunala ansvaret. För insamling av dessa produkter svarar El-Retur. Kommunen har genom samarbetsavtal upplåtit plats för återvinningsstationer för insamling av material för vilket det råder producentansvar. Materialbolagen anger förutsättningarna: dvs servicegrad, metod, vad insamlingen får kosta samt hur den ska samordnas. Kostnaden för insamlingen tar producenterna ut som avgift, som hushållen betalar vid inköp av varan. E 1. Skyldighet att sortera ut returpapper Producentansvaret omfattar returpapper varmed avses tidningar. Med tidningar jämställs tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper. Med producent menas den som yrkesmässigt för distribution inom Sverige: tillverkar och importerar sådant papper som tidningar trycks på, trycker eller låter trycka tidningar eller importerar tidningar. En producent skall se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och andra att sortera ut returpapper. Producenten ska informera hushåll och andra om sorteringen, insamling och borttransporten. Producenten ska också se till att returpapper transporteras bort samt materialåtervinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. Hushåll och andra konsumenter av tidningar ska sortera ut returpapper från hushållsavfall och annat avfall och lämna det för insamling i de insamlingssystem som finns i kommunen för detta ändamål. E 2. Skyldighet att sortera förpackningar Producentansvaret omfattar alla förpackningar av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, stålplåt, glas, aluminium och PET. Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar eller i Sverige för in eller säljer en förpackning eller vara som är innesluten i en sådan förpackning. En producent skall se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och andra att sortera ut returpapper. 20

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering för Gislaveds kommun (renhållningsordning) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 ^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 Föreskrifter om avfallshantering för Haparanda kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Avfallsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Föreskrifter om avfallshantering för Oskarshamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner 1 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter... 3 Definitioner... 3 Ansvar för renhållning och tillsyn... 4 Informationsskyldighet...

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 25 september 2013 För revidering ansvarar: Avdelningschef för Vatten och Renhållning Dokumentet gäller

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51 Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun Kommunfullmäktige 2008-04-24, 58 Kommunstyrelsen 2009-02-03, 26 Kommunstyrelsen 2011-02-08, 51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mariestad kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Mariestad kommun Antagen 2003-09-22 Föreskrifter om avfallshantering för Mariestad kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063), föreskrifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-29 67 Gäller från och med 2009-06-01 Renhållningsordning för Värnamo kommun 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808),

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN ÅNGE KOMMUN ÅNGE TEKNISKA FÖRVALTNING RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-06 26 Renhållningsordning för Ånge kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Christoffer Henriksson. Årjängs kommun. Senast uppdaterad:

Christoffer Henriksson. Årjängs kommun. Senast uppdaterad: 2014 Christoffer Henriksson Årjängs kommun 2014-01-01-2018 Senast uppdaterad: Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3 KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR... 3 HUSHÅLLSAVFALL, KYL- OCH FRYSSKÅP,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2002-11-19 Reviderad ( 35) 2003-02-18 Kf 26 Dnr 189/2002-450 Reviderad ( 7, 13, 33) 2004-04-27 Kf 52

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING ÅRJÄNGS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

RENHÅLLNINGSORDNING ÅRJÄNGS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ÅRJÄNGS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-03-29 Ersätter RO 2008-12-17 Utbytt den Sign 1:2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER...4 KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR...4 HUSHÅLLSAVFALL, KYL-

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Gäller fr o m 2014-04-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30 92 Innehåll Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun... 2 Inledande bestämmelser...

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN Renhållningsordningen innehåller två delar; kommunens föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan DEL 1: KOMMUNENS FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Antagen

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige Herrljunga kommun Renhållningsföreskrifter Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-01 12 2 (8) Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2009, 30 Dnr: KK 08/537 BTN 08/45 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun, gäller från 2009-04-01 2/19

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Gäller från 27 maj 2003 (komplettering 2004-04-28, KF 61) Renhållningsordning för Åmåls kommun Innehållsförteckning Antagen av KF 030527, 85 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 f 1 (14) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30, 92 Gäller fr o m 2014-04-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap, 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun www.arvika.se 1 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Definitioner Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Hedemora kommun Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun Föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2006-02-23 10 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Bestämmelser...1 Ansvar för avfallshanteringen och avgiftsskyldighet...1

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 1999 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 399 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-14 85, att gälla fr o m 1994-09-01.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KIRUNA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING KIRUNA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING KIRUNA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1998-05-04, 111 Reviderat av kommunfullmäktige 1998-10-12, 204 Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 36 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter 1 Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN N B 66 233 Revidering -beslut Kretsloppgruppen förslag / utställning t o m 2004-10-29 Miljö och Byggnadsnämnd 2004-11-09 Styrelsen Smedjebacken

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun Senast reviderad: 2007-05-04 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Storfors kommun. Antagen

Avfallsföreskrifter för Storfors kommun. Antagen Avfallsföreskrifter för Storfors kommun Antagen 2012-12-13 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1 Ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Renhållningsordning 2010 för Kalix kommun

Renhållningsordning 2010 för Kalix kommun Bilaga 10 1(12) KALIX KOMMUN Renhållningsordning 2010 för Kalix kommun 2010-06-21 Bilaga 10 2(12) Föreskrifter om avfallshantering för Kalix kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För

Läs mer

Renhållningsordning för Landskrona stad

Renhållningsordning för Landskrona stad Renhållningsordning för Landskrona stad Reviderad av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, 7 Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Rättviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer