Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403"

Transkript

1 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september För att läsa mer om programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet. Kommunstyrelsen beslöt den 27 mars 2013 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats. I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 29 maj har samråd hållits om förslag till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 10 juni 2 september Samrådshandlingar eller information om samrådet har sänts till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, Ett samrådsmöte har hållits den 22 augusti Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. Inkomna samrådsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. Under samrådstiden har 51 yttranden inkommit, 14 från remissinstanser, ett från vägföreningen och 36 från fastighetsägare. Ett flertal fastighetsägare har kommit in med flera skrivelser vid olika tillfällen under samrådstiden och även efter samrådstiden. Fastighetsägarnas synpunkter är i huvudsak följande: I 18 yttrande framförs motsättningar till de föreslagna avstyckningarna av fem nya tomter i områdets nordvästra del. Motiven är bl a att det strider mot miljöbalken, att strövområdet minskas, att det blir trafikproblem vid utfarterna och att det skulle bli störande för grannarna. Dessa yttranden representerar 8 fastigheter, samtliga gränsande mot de föreslagna avstyckningarna. I ett yttrande bifogas namnlistor påskrivna av 18 fastighetsägare, en del av dem på längre avstånd. Två personer har återtagit sin underskrift. Yttrandena har nummer S 15- S 23, S 32, S 35, S 36, S 39, S 42 - S 44, S 50, S 51. Vägföreningen stöder förslaget med de fem nya tomterna och deras tillfarter. S 41. I fyra yttranden framförs positiva inställningar till de föreslagna nya tomterna. S 26, S 27, S 47 och S 48. I fem yttranden framförs invändningar mot att endast fastigheter större än 6000 kvm får möjlighet att stycka. Gränsen borde sättas lägre anser man. S 25, S29, S30, S 45, S 49. Några fastighetsägare framför synpunkter på eller ställer frågor om markåtkomst för väg. S 32, S 40, S 43 c, S 47. Två yttrande behandlar byggrättens formulering och bifogar namnlistor. S 43a och b. Efter samrådstiden har under november månad inkommit kompletterande yttranden till tidigare skrivelser från ägarna till Skarpö 1:218, 1:217, 1:219, 1:266, 1:298, 1:220 och 1:369 med förslag till annan placering av de nya tomterna och andra tillfarter. S 54 S 59

2 Sida 2 av 35 Inkomna yttranden Remissinstanser och föreningar Anmärkning S 1. Länsstyrelsen in Stockholms län Synpunkter S 2. Stockholms läns Museum Ingen erinran S 3. Trafikverket Ingen erinran S 4. Fortum distribution AB Ingen erinran S 5. Telia Sonera Skanova Access AB Ingen erinran S 6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Avstår från att yttra sig S 7. Lantmäteriet Synpunkter S 8. E.ON Elnät Stockholm AB Ingen erinran S 9. Naturskyddsföreningen Synpunkter S 10. Trafikförvaltningen Sthlms läns landsting Synpunkter S 11. Roslagsvatten AB Synpunkter S 12. Södra Roslagens miljö- och Tillstyrker hälsoskyddskontor planen S 13. Vänsterpartiet Synpunkter S 14. Socialnämnden Ingen erinran Föreningar, fastighetsägare, boende och övriga Fastighet/Adress S 15. Fastighetsägare till Skarpö 1: o 1:369 S 16. Fastighetsägare till Skarpö 1:218 S 17. Fastighetsägare till Skarpö 1:220 S 18. Fastighetsägare till Skarpö 1:266 S 19. Fastighetsägare till Skarpö 1:289 S 20. Fastighetsägare till Skarpö 1:221 S 21. Fastighetsägare till Skarpö 1:369 S 22. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 23. Fastighetsägare till Skarpö 1:219 S 24. Fastighetsägare till Skarpö 1:222 S 25. Fastighetsägare till Skarpö 1:164 S 26. Fastighetsägare till Skarpö 1:164 S 27. Fastighetsägare till Skarpö 1: 398 S 28. Fastighetsägare till Skarpö 1: 363 S 29. Fastighetsägare till Skarpö 1:208 S 30. Fastighetsägare till Skarpö 1:161 S 31. Fastighetsägare till Skarpö 1:203 o 201 S 32. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 33. Fastighetsägare till Skarpö 1:373 S 34. Fastighetsägare till Skarpö 1:188 S 35. Fastighetsägare till Skarpö 1:289 S 36. Fastighetsägare till Skarpö 1:219 S 37. Fastighetsägare till Skarpö 1:380 S 38. Fastighetsägare till Skarpö 1:229 S 39. Fastighetsägare till Skarpö 1:220 S 40. Fastighetsägare till Skarpö 1:227

3 Sida 3 av 35 S 41. Skarpö Vägar Samfällighetsför. S 42. Fastighetsägare till Skarpö 1:369 S 43. Fastighetsägare till Skarpö 1:218 med flera enl listor 44. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 45. Fastighetsägare till Skarpö 1:362 S 46. Fastighetsägare till Skarpö 1:335 S 47. Fastighetsägare till Skarpö 1:365 S 48. Fastighetsägare till Skarpö 1:253 o 1:226 o 1:229 S 49. Fastighetsägare till Skarpö 1:13 o 1:179 o 1:255 S 50. Fastighetsägare till Skarpö 1:266 S 51. Fastighetsägare till Skarpö 1:221 S 52. Fastighetsägare till Skarpö 1:212 S 53. Fastighetsägare till Skarpö 1:68 S 54. Fastighetsägare till Skarpö 1:218 S 55. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 56. Fastighetsägare till Skarpö 1:219 S 57. Fastighetsägare till Skarpö 1:266 o 1:289 S 58. Fastighetsägare till Skarpö 1:220 S 59. Fastighetsägare till Skarpö 1:369 Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna synpunkter Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Länsstyrelsens yttrande redovisas först, därefter remissinstanser och sedan fastighetsägare och föreningar. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. S 1 Länsstyrelsen i Stockholms län: Länsstyrelsens synpunkter återges här i sin helhet: Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen med stöd av 12 kap. 3 ÄPBL. Denna bedömning förutsätter att kommunen beaktar de synpunkter som framförs nedan om hänsyn till landskapsbilden och de samlade natur- och kulturvärdena enligt 4 kap. miljöbalken samt risker för översvämning och stranderosion. Vidare bör kommunen uppmärksamma Länsstyrelsens synpunkter avseende strandskyddet som har betydelse för om Länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet i den omfattning som föreslås i förslaget. Avgränsningen av vattenområden och där föreslagna regleringar behöver också ses över. Riksintresse kulturmiljö Planområdet ligger inom det stora riksintresseområde kulturmiljövården Norra Boo - Vaxholm Oxdjupet - Lindalssundet där Skarpö nämns som exempel på områden med sommarvillor från förra sekelskiftet. För att värna kulturmiljövärdena har varsamhetsbestämmelser för de byggnader som identifierats som välbevarade eller delvis välbevarade förts in på plankartan. Länsstyrelsen har inga invändningar mot hur skyddsbestämmelserna har utformats men vill framhålla att vägnätet och vägarnas utformning är en del av öns kulturhistoriska värde och att det därför är angeläget att kulturhistoriska aspekter vägs in när vägfrågorna hanteras.

4 Sida 4 av 35 Hälsa och säkerhet Översvämningsrisk Delar av programområdet består av låglänta flacka partier som inte är lämpliga att bebygga p.g.a. översvämningsrisk. En föreslagen planbestämmelse regleras lägsta grundläggningsnivå för bostadshus till +2,25 meter över nollplanet i höjdsystem RH00. Länsstyrelsens förslag "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län" har nyligen varit ute på remiss. Rekommendationen i denna, utifrån SMHI:s regionala klimatsammanställning, är att ny sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets kust behöver placeras ovanför nivån 2,90-3,00 meter räknat i höjdsystem RH2000. För Vaxholm är den rekommenderade nivån 2,95 meter. I remiss-förslaget frångår Länsstyrelsen de generella nivåer som anges i RUFS 2010, vilka Länsstyrelsen tidigare hänvisat till. Förväntade nya riktlinjer till följd av ovan nämnda förslag bör beaktas i det fortsatta planarbetet. Föreslagen bestämmelse avseende grundläggningsnivån avser inte komplement-byggnader. Komplementbyggnader får enligt planen vara upp till 40 m2 och får inredas med bostadsrum. Föreslagen markanvändning (B) medger även att icke störande verksamheter som kontor och läkarmottagning får inrymmas i bostaden eller i komplementbyggnad. Komplementbyggnader med bostadsrum och/ eller verksamheter är exempel på byggnader som Länsstyrelsen anser vara mindre lämpliga att placeras i områden som riskerar att översvämmas. Strandskydd Allmänt För planområdet gäller strandskydd inom 100 meter från strandlinjen på land och i vattnet. Syftet med strandskyddet är att i ett långsiktigt perspektiv trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur, och växtliv. För att upphäva strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan krävs enligt miljöbalkens 7 kap. 15 att särskilda skäl föreligger. Då planärendet inleddes före den 1 juli 2009 är Länsstyrelsen beslutsmyndighet i strandskydds-frågan och beslut fattas enligt de äldre bestämmelserna om upphävande, med stöd av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till Lag (2009:532) om ändring i miljöbalken. Upphävande av strandskydd i planen Av samrådshandlingen framgår att strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark för bostadsändamål och teknisk anläggning samt inom vägområde. Inom naturmark och vattenområden föreslås strandskyddet ligga kvar. Upphävande inom kvartersmark En generell, ca 30 meter bred, zon (korsprickad mark) närmast vattnet får enligt planförslaget bebyggas med komplementbyggnader. Totalt kan 70 m2bya (beroende på tomtstorlek) uppföras inom detta område. Därtill kommer möjlighet att uppföra växthus (l0 m2) och friggebodar (15 m2). Länsstyrelsen anser att utbredningen av det korsprickade området behöver ses över. En stor del av marken inom denna zon förefaller idag inte vara ianspråktagen och de berghällar, branter mm. som finns i strandzonen får anses ha betydelse både ur strandskyddssynpunkt men även med hänsyn till landskapsbilden och de samlade natur- och kulturvärdena enligt 4 kap. miljöbalken. Om strandskyddet upphävs finns risk att strandzonen väsentligt förändras t.ex. med trädgårdsanläggningar, uteplatser, terrasseringar och gräsmattor som når ned till strandlinjen eller med sandstränder i strandkanten. Om så sker finns det också risk för att naturliga infiltrationsytor och/eller vegetation försvinner, vilket gör att mängden närsalter och gifter som spolas ut i vattnet ökar. SGU:s jordartskarta visar att strandbrynet ofta består av lera och morän som är känsliga och lätt läcker

5 Sida 5 av 35 finkornigt material till angränsande vatten. Länsstyrelsens analyser visar också att risken för stranderosion påverkas på grund av båttrafik. Det är därför angeläget att strandområdet lämnas så opåverkat och naturligt som möjligt. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till aspekterna ovan. Fullt utnyttjad byggrätt, i enlighet med nu föreslagna bestämmelser, kommer att få en mycket stor påverkan på strandområdet och bedöms inte vara förenlig med gällande strandskyddsbestämmelser. Den del av marken som får tas i anspråk inom strandområdet bör begränsas och regleras tydligare. Övrig mark bör punktprickas. En mindre byggrätt inom det nu föreslagna området kan vara möjlig. Utifrån nu kända förutsättningar är Länsstyrelsen inte beredd att medverka till att upphäva strandskyddet generellt inom kvartersmark för bostäder. Upphävande inom vattenområde Olika typer av vattenområden föreslås inom planområdet; W l, W 2,WB l, WB 2, Wv l och WV 2. Då strandskyddet inte avses upphävas inom dessa WB- områden innebär det att det kommer att krävas strandskyddsdispens för anläggande av brygga inom dessa områden även om åtgärden inte alltid är bygglovpliktig. Länsstyrelsen anser att befintliga förhållanden, förutsättningar och behov inom framförallt föreslagna WB 1 -, WB 2,WV l - och WV 2 -områden behöver belysas tydligare i planen. Även om strandskyddet avses ligga kvar finns behov av att redovisa någon form av kartering eller bedömning av de marina värdena inom dessa områden så att konsekvenserna av den föreslagna vattenanvändningen kan överblickas. Enligt proposition 2008/09: 119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden ska enskilda bryggor prövas restriktivt och vid prövningen ska det göras en avvägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse av att ta området i anspråk. Den enskildes intresse av att uppföra bryggan ska väga tyngre än områdets strandskyddsvärden, dvs. dess långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden. Av detta följ er att det finns en stor risk för att dispens inte alltid kan medges, trots de föreslagna bestämmelserna. Förutsättningarna för dispens kan variera inom olika delar i planområdet, även om planbestämmelsen som medger bryggor vid bostadsfastighet som direkt gränsar till vattenområde är generell. Länsstyrelsen vidhåller synpunkten från tidigare planetapper på Skarpö, att möjlighet till brygga bör begränsas till högst en brygga per fastighet. Det är bra att förslaget allmänt uppmärksammar att dispens för brygga erfordras och att en brygga även kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig vatten-verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Se: Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Rapport 2009: pdf. Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer för vatten Miljökvalitetsnormer, MKN Som framgår av planhandlingarna avrinner planområdet till vattenförekomsten Rindösundet som har måttlig ekologisk status och MKN att god ekologisk status ska uppnås senast Den kemiska statusen är betecknad som god, men MKN är att god kemisk status ska uppnås senast Länsstyrelsen har dock kännedom om att de skärgårdsområden som berörs av planen är påverkade av miljögifter och bl.a. har kraftigt förorenade sediment. Även halterna av TBT (tributyltenn) från båtbottenfärger är ett stort problem. Vattenmyndigheten har på grund av brister i kunskapsunderlagen klassat i stort sett alla vattenförekomster inom vattendistriktet som god kemisk status. Stora delar av Stockholms inner- och mellanskärgård har dock problem med mer eller mindre kraftigt förorenade bottnar varför det är angeläget att minska föroreningstillskotten så att möjligheterna att uppnå MKN inte försvåras.

6 Sida 6 av 35 Marina naturvärden I planbeskrivningen ges en generell beskrivning av naturvärdena i vattnet. Då ett av planens huvudsyften är att minska negativa miljöeffekter, och bl.a. värna vattenkvalité och biologisk mångfald, är det viktigt att skydda de mest värdefulla och känsliga strand- och vattenområdena inom ramen för detaljplanen. För att undvika förlust av viktiga livsmiljöer bör exempelvis Maren och viken väster om denna skyddas. Dessa vegetationsklädda grundområden utgör typiska lek- och uppväxtområden för abborre och gädda Sådana lokaler är i dagsläget starkt hotade av bryggbyggen, muddringar m.m. och detta har börjat påverka mängden fiskyngel, rovfiskpopulationerna och i förlängningen även vattenkvalitén. Det är angeläget att dessa biologiskt värdefulla vikar kan bevaras. Övriga frågor Enligt planförslaget kommer kommunalt VA att byggas ut inom området. Med erfarenhet från andra kommuner som jobbat med omvandlingsområden och VA- utbyggnad kan det finnas anledning att fundera på möjligheten att tillämpa förskjuten genomförandetid så att vägar och ledningsnät hinner byggas ut och färdigställas innan bygglov beviljas. Med hänsyn till att länsstyrelsen påpekat att det är angeläget att kulturhistoriska aspekter vägs in när vägfrågorna hanteras kan sägas att nära nog inga förändringar föreslås i planförslaget. Befintliga vägar går ibland över tomtmark. I kartbilagan till genomförandebeskrivningen kan det eventuellt uppfattas som om det skulle betyda att vägen ändras eller breddas. Så är inte fallet utan detaljplanen har inför samrådet föreslagit markåtkomst över mark där vägen ligger idag. Det har nu visat sig att marupplåtelse redan finns varför genomförandebeskrivningen ändras och en redovisning görs av detta förhållande. På ett ställe föreslås en liten vändplan som inte finns idag. Planförslaget justeras när det gäller bestämmelsen om lägsta grundläggningsnivå så att en anpassning sker till det nya höjdsystemet RH Planbestämmelsen om komplementbyggnader med bostadsrum som länsstyrelsen anser inte är så lämplig inom strandområdet föreslås dock inte ändras. Risken anses inte stor för att det skulle tillkomma olämpligt placerade bostadsutrymmen. Strandområdet är starkt kuperat, möjligheterna att bygga i låglänta områden är här begränsat och det är viktigt att inte skilja ut dessa planbestämmelser från bestämmelser i övriga planetapper där planerna vunnit laga kraft. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till de kriterier som gäller för att strandskydd ska kunna upphävas inom kvartersmarken. Förvaltningen har därför gjort en kompletterande genomgång av strandområdet för att kunna bedöma i vilken omfattning det redan är ianspråktaget. En utförlig beskrivning av kvartersmarken nära stranden görs i kommunens skrivelse till länsstyrelsen med begäran om upphävande av strandskyddet inom kvartersmark. Beskrivningen dokumenteras med foton. I skrivelsen påpekas bl a följande: Stora delar av kvartersmarken för bostadsändamål (B) inom planområdet omfattas av strandskydd inom 100 från strandlinjen på land och i vatten. Totalt ligger ca 30 % av det totala antalet fastigheter inom området som omfattas av strandskydd. Bebyggelsen ligger i regel väldigt nära stranden. I de flesta fall finns även bryggor som hör till fastigheterna och i en del fall också badhus. Dessa fastigheter upplevs som väldigt privata och sakna allmäntillgänglighet. Allmänheten kan även promenera på Skarpös vägar och komma ner till vattnet via de i planområdet utlagda PARK-områdena.

7 Sida 7 av 35 Utöver kvartersmarken för bostadsändamål finns i den sydöstra delen av planområdet del av kvartersmark för lantbruk (L) som omfattas av strandskydd. Strandområdet inom denna planetapp skiljer sig inte från tidigare etapper vad gäller byggnader och andra anordningar längs vattnet. Det finns därför inte skäl att behandla detta område med andra typer av planbestämmelser än vad som finns i de två tidigare planerna som båda vunnit laga kraft. När det gäller vattenområdet anser förvaltningen att det är rimligt att tillåta två bryggor per fastighet. Dettas med tanke på att många fastigheter är stora och lämpligheten att anlägga bryggor för bad eller båtar kan variera utefter strandlinjen. Om det skulle bli aktuellt att begära dispens från strandskydd vid alla fastigheter som inte har två bryggor idag så skulle, om de beviljades, ca 14 bryggor kunna tillkomma utöver de 33 som redan finns. Därutöver kan ytterligare fyra bryggor tillkomma om avstyckningar genomförs. I planbeskrivningen förklaras att dispens från strandskyddet erfordras för brygga, att frågan kan komma att påverkas av de marina värdena på den aktuella platsen och att en brygga även kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig vatten-verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen menar att exempelvis Maren och viken väster om denna bör skyddas för att undvika förlust av viktiga livsmiljöer. Under 2006 gjordes en marin botteninventering av 6 lokaler intill Skarpö och Rindö för Vaxholms Stad av konsultfirman Tång och Sånt. HB. Inventeringen gjordes under några dagar i september då bl a Maren, som ligger utanför planområdet, undersöktes. Naturvärdet bedömdes där som medel. Viken väster om Maren inom planområdet har inte undersökts troligen därför att den är ianspråktagen med bryggor sedan mycket lång tid. Där finns idag 7 bryggor mellan meter långa. Det är svårt att nu införa restriktioner mot bryggor i denna vik då ett flertal fastigheter genom servitut har rätt till dessa bryggor. Planbeskrivningen kompletteras med att utredningen finns. Remissinstansernas synpunkter, Sammandrag av skrivelser S 2 Stockholms läns Museum, S 3 Trafikverket, S4 Fortum distribution AB, S5 Telia Sonera meddelar ingen erinran. S 6 MSB avstår från att yttra sig. S 7 Lantmäteriet anser att det ska framgå att en ny gemensamhetsanläggning för VA ska bildas för fastigheterna belägna där Källviksvägen viker västerut. Vidare anser Lantmäteriet att det ska framgå hur el- och telenätet ska lösas fastighetsrättsligt, genom ledningsrätt eller genom avtal. Medel för genomförande saknas i PBL varför frågor om eventuell upplåtelse prövas enligt anläggningslagen. Det innebär bl a att enskilda fastighetsägare delar på upplåtelsen som ska betalas för eventuell upplåtelse. En lösning på det är att länsstyrelsen beslutar om exploateringsförordnande, dvs att den allmänna platsen ska upplåtas till gemensamhetsanläggning utan ersättning. Förutsättningar för samordning av olika ledningshavare blir sämre vid enskilt huvudmannaskap än vid kommunalt. Det är oklart om gemensamhetsanläggning för VA i Källviksvägen kan inrättas enligt anläggningslagen utan stöd av överenskommelse mellan fastighetsägarna. Genomförandebeskrivningen kompletteras med dessa uppgifter.

8 Sida 8 av 35 S 8 E.ON. Ingen erinran. S 9 Naturskyddsföreningens synpunkter har tidigare lämnats vid programsamrådet och dessa bifogas. Den nya skrivelsens synpunkter sammanfattas i 4 punkter som utvecklas vidare i yttrandet. Föreningen anser sammanfattningsvis att 1. det inte är lämpligt att från Skarpö 1:373 stycka av och bebygga de fem tomter som föreslås i samrådshandlingen. Motiven är att planens syfte bl a är att hålla tillbaka förtätning och att området är det enda större grönområdet med stora naturvärden. 2. stränderna i området måste värnas genom att (i fallande prioritet) A) strandskyddet behålls inom kvartersmark eller B) prickmark införs i strandzonen i stället för kryssad mark 3. en regel om högst en brygga per fastighet bör införas i planbestämmelserna 4. detaljplanen ska ge förutsättningar att i framtiden lösa områdets behov av kollektivtrafik genom planbestämmelser som möjliggör busstrafik på Skarpövägen fram till Skarpö by samt möjliggör angöring av båtburen kollektivtrafik på lämplig plats. Även om de fem föreslagna nya tomterna utgör en del av ett större grönområde med stora naturvärden finns det motiv bakom förslaget bl a att de har förankring i tidigare planärenden och beslut som tagits i kommunen. Förslaget att avstycka fem fastigheter från Skarpö 1:373 har funnits med sedan början av 2000-talet i olika dokument från kommunen. I kommunens översiktsplan, fördjupningsdelen Rindö och Skarpö, antagen 2009, anges på sidan 37 följande. Ca 4 6 fastigheter skulle kunna styckas från Skarpö 1:373. På markanvändningskartan redovisas ett område för eventuellt nya bostäder i södra delen av området. Exakt avgränsning och utformning ska prövas genom detaljplan. I Program för detaljplan Skarpö och del av Stegesund, godkänt av kommunstyrelsen 2008 står att läsa på sidan 14 följande: Intill Skarpöborg bör ett mindre område kunna bebyggas. Ca fyra till sex nya fastigheter bör kunna bildas här. Området bör kunna nås via det östra skaftet av Skarpö 1:373 som sträcker sig ner mot Skarpövägen. På sidan 13 redovisas området på en karta. Området med en yta av ca kvm som i detaljplanen föreslås bilda fem nya fastigheter utgör en obetydlig del av den stora jordbruksfastigheten som har en area på kvm. Således utgör den föreslagna avstyckade delen endast 4,5 % av Skarpö 1:373. I kommunens rapport Naturvärdesbedömningar på Rindö och Skarpö från 2004 görs bedömningen av flera områden på Skarpö. Det område som nu föreslås styckas av ligger inom område nr 19 på kartbilaga 2 och klassas som fin hällmarkstallskog. Där står bl a (sid. 11) Samtliga övriga beskrivna områden på Skarpö har också större värde. Om det ska bebyggas kan detta vara ett bra val. Det tas inte så mycket på det stora grönområdet i närheten. När det gäller naturskyddsföreningens synpunkter på strandskydd inom kvartersmark kan sägas att totalt ligger ca 30 % av det totala antalet fastigheter inom området som omfattas av strandskydd. Bebyggelsen ligger i regel väldigt nära stranden. I de flesta fall finns även bryggor som hör till fastigheterna och i en del fall också badhus. Dessa fastigheter upplevs som mycket privata och sakna allmäntillgänglighet. Allmänheten kan även promenera på Skarpös vägar och komma ner till vattnet via de i planområdet utlagda PARK-områdena. Naturskyddsföreningen föreslår i första hand att strandskydd behålls utefter stränderna men som ett alternativ att man i planen skulle kunna införa prickad mark i stället för kryssad mark. Strandområdet inom denna planetapp skiljer sig inte från

9 Sida 9 av 35 tidigare etapper vad gäller byggnader och andra anordningar längs vattnet. Det finns därför inte skäl att behandla detta område med andra typer av planbestämmelser än vad som finns i de två tidigare planerna som båda vunnit laga kraft. När det gäller bryggor anser förvaltningen att det är rimligt att tillåta två bryggor per fastighet. Dettas med tanke på att många fastigheter är stora och lämpligheten att anlägga bryggor för bad eller båtar kan variera utefter strandlinjen. Flera har redan idag två bryggor. Om det skulle bli aktuellt att begära dispens från strandskydd vid alla fastigheter som inte har två bryggor idag så skulle ca 14 bryggor kunna tillkomma utöver de 33 som redan finns. Vaxholmsbolaget och SL svarar för de kollektiva transportmöjligheterna. Kommunen har ingen möjlighet att påverka varken busstrafik eller båttrafik till Skarpö men ser positivt på om sådana möjligheter skulle ges. Se vidare nedanstående yttrande från Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting, S10. S 10 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting menar att planbeskrivningen beskriver väl de åtgärder som krävs för att förbättra kollektivtrafikförbindelser för boende på Skarpö. Eventuell framtida försörjning är beroende av vägutformning, som lyfts i planbeskrivningen. Möjlighet att trafikera beror också på hur många bostäder som blir permanenta/byggs nya på Skarpö och västra Rindö. Trafikförvaltningen planerar inte för trafikering med mindre bussar. Kommunen respekterar trafikförvaltningens synpunkter. S 11 Roslagsvatten AB undrar vilket av alternativen RH 2000 eller RH 00 (1900) som ska gälla för höjdsystemet eftersom det anges olika i planbestämmelserna och i teckenförklaringen till grundkartan. Roslagsvatten AB påpekar att de inte kommer att kunna erbjuda en anslutningspunkt vid fastighetsgräns för vissa fastigheter. Därför borde i dessa fall en viss yta reserveras för marken som ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning alternativt möjliggöra för servitut. De fastigheter som detta gäller är: Skarpö 1:395 och Skarpö 1:202 inom plankarta del 1 och Skarpö 1:378, Skarpö 1:360, Skarpö 1:370 och Skarpö 1:290 inom plankarta del 2. Roslagsvatten AB anser att prickmarken inom fastigheten Skarpö 1:176 bör justeras i hörnet nära Lyckedalsvägen och Skarpövägen. Nu går användningsområdet för vägen ända ut till vägen. I planbeskrivningen på sidan 25 saknas AB efter Vaxholmsvatten. I genomförandebeskrivningen föreslås en ändring på sidan 2 under rubriken Vatten och spillvatten där det i sista meningen 1:a stycket borde stå Fastighetsägarna ansvarar för kostnader och anläggande samt framtida drift av enskilda spillvatten- och dricksvattenledningar på fastighetssidan om den upprättade förbindelsepunkten från det allmänna ledningsnätet. I genomförandebeskrivningen sidan 9 under rubriken Vatten och spillvatten 1:a stycket bör ordet huvudmannen ersättas med ordet VA- huvudmannen. Som komplettering till sitt yttrande har Roslagsvatten AB inför utställningen informerat om att det finns en sjöledning intill den gamla ångbåtsbryggan som kommer att användas när vatten- och spillvattenledningar installeras. Ledningen fortsätter upp på land och planerna är

10 Sida 10 av 35 att den ska dras vidare fram till vägnätet. Det kommer även att behövas plats för en mätarbrunn på land. Roslagsvatten AB önskar att ledningsområdet skyddas genom u-område och att ett E-område läggs in för mätarbrunnen. Planhandlingarna korrigeras med hänsyn till ovanstående synpunkter. Det är höjdsystemet RH 2000 som ska gälla och planhandlingarna korrigeras. Planförslaget korrigeras även när det gäller de fastigheter som Roslagsvatten AB menar inte kan nås med anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Gemensamhetsanläggning föreslås för Skarpö 1:378, 1:370 och 1:360 och servitut föreslås för Skarpö 1:202, 1:395 och 1:290. Prickmarken inom fastigheten Skarpö 1:176 justeras. Befintliga servitut finns redan i denna del av planen. Plankartan justeras inför utställningen så att ett E-område 5 x 5 meter läggs in för mätarbrunnen. Ledningen på land behöver inget u-område eftersom det kommer att ligga inom parkmark. Även genomförandebeskrivningen kompletteras med denna uppgift. Övriga redaktionella ändringar kommer att beaktas. S 12 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH ställer sig positiv till att planen genomförs eftersom det ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt kommer att innebära en förbättring i och med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Nämnden har inga ytterligare synpunkter än de som tidigare lämnats i planprocessen och tillstyrker planen. S 13 Vänsterpartiet i Vaxholm ifrågasätter lämpligheten i att skapa 5 nya tomter och göra det möjligt att bygga hus med kvm byggnadsarea som sannolikt kommer att kräva sprängning och utfyllnad. Den lägsta av tomterna har en ca 100 kvm stor vattensamling om vårarna. Detta rimmar illa med kommunens uttalade vilja att vara miljösmart i vardagen. Vänsterpartiet anser det viktigt att strandskyddet finns kvar och att all ny bebyggelse ligger mer än 100 m från stranden. Genom att inte tillåta nya bryggor och båthus kan stränderna hållas tillgängliga för sjöfågel och annat djurliv som annars trängs undan. Detta måste få en starkare skrivning. I kommunens rapport Naturvärdesbedömningar på Rindö och Skarpö från 2004 görs bedömningen av flera områden på Skarpö. Det område som nu föreslås styckas av har nr 19 på kartbilaga 2 och klassas som fin hällmarkstallskog. Där står bl a (sid. 11) Samtliga övriga beskrivna områden på Skarpö har också större värde. Om det ska bebyggas kan detta vara ett bra val. Det tas inte så mycket på det stora grönområdet i närheten. När det gäller strandskyddet kan nämnas att den befintliga bebyggelsen i regel ligger väldigt nära stranden. I alla utom två finns även bryggor som hör till fastigheterna och i en del fall också badhus. Dessa fastigheter upplevs som mycket privata och sakna allmäntillgänglighet. Allmänheten kan även promenera på Skarpös vägar och komma ner till vattnet via de i planområdet utlagda PARKområdena. Strandområdet inom denna planetapp skiljer sig inte från tidigare etapper vad gäller byggnader och andra anordningar längs vattnet. Det finns därför inte skäl att behandla detta område annorlunda än i de två tidigare planerna som båda vunnit laga kraft. Strandfastigheterna i denna planetapp ligger nästan helt inom 100- metersgränsen för strandskydd. Om ingen ny bebyggelse skulle tillåtas inom denna

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, har varit föremål för programsamråd.

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer