Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403"

Transkript

1 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september För att läsa mer om programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet. Kommunstyrelsen beslöt den 27 mars 2013 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats. I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 29 maj har samråd hållits om förslag till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 10 juni 2 september Samrådshandlingar eller information om samrådet har sänts till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, Ett samrådsmöte har hållits den 22 augusti Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. Inkomna samrådsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. Under samrådstiden har 51 yttranden inkommit, 14 från remissinstanser, ett från vägföreningen och 36 från fastighetsägare. Ett flertal fastighetsägare har kommit in med flera skrivelser vid olika tillfällen under samrådstiden och även efter samrådstiden. Fastighetsägarnas synpunkter är i huvudsak följande: I 18 yttrande framförs motsättningar till de föreslagna avstyckningarna av fem nya tomter i områdets nordvästra del. Motiven är bl a att det strider mot miljöbalken, att strövområdet minskas, att det blir trafikproblem vid utfarterna och att det skulle bli störande för grannarna. Dessa yttranden representerar 8 fastigheter, samtliga gränsande mot de föreslagna avstyckningarna. I ett yttrande bifogas namnlistor påskrivna av 18 fastighetsägare, en del av dem på längre avstånd. Två personer har återtagit sin underskrift. Yttrandena har nummer S 15- S 23, S 32, S 35, S 36, S 39, S 42 - S 44, S 50, S 51. Vägföreningen stöder förslaget med de fem nya tomterna och deras tillfarter. S 41. I fyra yttranden framförs positiva inställningar till de föreslagna nya tomterna. S 26, S 27, S 47 och S 48. I fem yttranden framförs invändningar mot att endast fastigheter större än 6000 kvm får möjlighet att stycka. Gränsen borde sättas lägre anser man. S 25, S29, S30, S 45, S 49. Några fastighetsägare framför synpunkter på eller ställer frågor om markåtkomst för väg. S 32, S 40, S 43 c, S 47. Två yttrande behandlar byggrättens formulering och bifogar namnlistor. S 43a och b. Efter samrådstiden har under november månad inkommit kompletterande yttranden till tidigare skrivelser från ägarna till Skarpö 1:218, 1:217, 1:219, 1:266, 1:298, 1:220 och 1:369 med förslag till annan placering av de nya tomterna och andra tillfarter. S 54 S 59

2 Sida 2 av 35 Inkomna yttranden Remissinstanser och föreningar Anmärkning S 1. Länsstyrelsen in Stockholms län Synpunkter S 2. Stockholms läns Museum Ingen erinran S 3. Trafikverket Ingen erinran S 4. Fortum distribution AB Ingen erinran S 5. Telia Sonera Skanova Access AB Ingen erinran S 6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Avstår från att yttra sig S 7. Lantmäteriet Synpunkter S 8. E.ON Elnät Stockholm AB Ingen erinran S 9. Naturskyddsföreningen Synpunkter S 10. Trafikförvaltningen Sthlms läns landsting Synpunkter S 11. Roslagsvatten AB Synpunkter S 12. Södra Roslagens miljö- och Tillstyrker hälsoskyddskontor planen S 13. Vänsterpartiet Synpunkter S 14. Socialnämnden Ingen erinran Föreningar, fastighetsägare, boende och övriga Fastighet/Adress S 15. Fastighetsägare till Skarpö 1: o 1:369 S 16. Fastighetsägare till Skarpö 1:218 S 17. Fastighetsägare till Skarpö 1:220 S 18. Fastighetsägare till Skarpö 1:266 S 19. Fastighetsägare till Skarpö 1:289 S 20. Fastighetsägare till Skarpö 1:221 S 21. Fastighetsägare till Skarpö 1:369 S 22. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 23. Fastighetsägare till Skarpö 1:219 S 24. Fastighetsägare till Skarpö 1:222 S 25. Fastighetsägare till Skarpö 1:164 S 26. Fastighetsägare till Skarpö 1:164 S 27. Fastighetsägare till Skarpö 1: 398 S 28. Fastighetsägare till Skarpö 1: 363 S 29. Fastighetsägare till Skarpö 1:208 S 30. Fastighetsägare till Skarpö 1:161 S 31. Fastighetsägare till Skarpö 1:203 o 201 S 32. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 33. Fastighetsägare till Skarpö 1:373 S 34. Fastighetsägare till Skarpö 1:188 S 35. Fastighetsägare till Skarpö 1:289 S 36. Fastighetsägare till Skarpö 1:219 S 37. Fastighetsägare till Skarpö 1:380 S 38. Fastighetsägare till Skarpö 1:229 S 39. Fastighetsägare till Skarpö 1:220 S 40. Fastighetsägare till Skarpö 1:227

3 Sida 3 av 35 S 41. Skarpö Vägar Samfällighetsför. S 42. Fastighetsägare till Skarpö 1:369 S 43. Fastighetsägare till Skarpö 1:218 med flera enl listor 44. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 45. Fastighetsägare till Skarpö 1:362 S 46. Fastighetsägare till Skarpö 1:335 S 47. Fastighetsägare till Skarpö 1:365 S 48. Fastighetsägare till Skarpö 1:253 o 1:226 o 1:229 S 49. Fastighetsägare till Skarpö 1:13 o 1:179 o 1:255 S 50. Fastighetsägare till Skarpö 1:266 S 51. Fastighetsägare till Skarpö 1:221 S 52. Fastighetsägare till Skarpö 1:212 S 53. Fastighetsägare till Skarpö 1:68 S 54. Fastighetsägare till Skarpö 1:218 S 55. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 56. Fastighetsägare till Skarpö 1:219 S 57. Fastighetsägare till Skarpö 1:266 o 1:289 S 58. Fastighetsägare till Skarpö 1:220 S 59. Fastighetsägare till Skarpö 1:369 Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna synpunkter Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Länsstyrelsens yttrande redovisas först, därefter remissinstanser och sedan fastighetsägare och föreningar. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. S 1 Länsstyrelsen i Stockholms län: Länsstyrelsens synpunkter återges här i sin helhet: Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen med stöd av 12 kap. 3 ÄPBL. Denna bedömning förutsätter att kommunen beaktar de synpunkter som framförs nedan om hänsyn till landskapsbilden och de samlade natur- och kulturvärdena enligt 4 kap. miljöbalken samt risker för översvämning och stranderosion. Vidare bör kommunen uppmärksamma Länsstyrelsens synpunkter avseende strandskyddet som har betydelse för om Länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet i den omfattning som föreslås i förslaget. Avgränsningen av vattenområden och där föreslagna regleringar behöver också ses över. Riksintresse kulturmiljö Planområdet ligger inom det stora riksintresseområde kulturmiljövården Norra Boo - Vaxholm Oxdjupet - Lindalssundet där Skarpö nämns som exempel på områden med sommarvillor från förra sekelskiftet. För att värna kulturmiljövärdena har varsamhetsbestämmelser för de byggnader som identifierats som välbevarade eller delvis välbevarade förts in på plankartan. Länsstyrelsen har inga invändningar mot hur skyddsbestämmelserna har utformats men vill framhålla att vägnätet och vägarnas utformning är en del av öns kulturhistoriska värde och att det därför är angeläget att kulturhistoriska aspekter vägs in när vägfrågorna hanteras.

4 Sida 4 av 35 Hälsa och säkerhet Översvämningsrisk Delar av programområdet består av låglänta flacka partier som inte är lämpliga att bebygga p.g.a. översvämningsrisk. En föreslagen planbestämmelse regleras lägsta grundläggningsnivå för bostadshus till +2,25 meter över nollplanet i höjdsystem RH00. Länsstyrelsens förslag "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län" har nyligen varit ute på remiss. Rekommendationen i denna, utifrån SMHI:s regionala klimatsammanställning, är att ny sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets kust behöver placeras ovanför nivån 2,90-3,00 meter räknat i höjdsystem RH2000. För Vaxholm är den rekommenderade nivån 2,95 meter. I remiss-förslaget frångår Länsstyrelsen de generella nivåer som anges i RUFS 2010, vilka Länsstyrelsen tidigare hänvisat till. Förväntade nya riktlinjer till följd av ovan nämnda förslag bör beaktas i det fortsatta planarbetet. Föreslagen bestämmelse avseende grundläggningsnivån avser inte komplement-byggnader. Komplementbyggnader får enligt planen vara upp till 40 m2 och får inredas med bostadsrum. Föreslagen markanvändning (B) medger även att icke störande verksamheter som kontor och läkarmottagning får inrymmas i bostaden eller i komplementbyggnad. Komplementbyggnader med bostadsrum och/ eller verksamheter är exempel på byggnader som Länsstyrelsen anser vara mindre lämpliga att placeras i områden som riskerar att översvämmas. Strandskydd Allmänt För planområdet gäller strandskydd inom 100 meter från strandlinjen på land och i vattnet. Syftet med strandskyddet är att i ett långsiktigt perspektiv trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur, och växtliv. För att upphäva strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan krävs enligt miljöbalkens 7 kap. 15 att särskilda skäl föreligger. Då planärendet inleddes före den 1 juli 2009 är Länsstyrelsen beslutsmyndighet i strandskydds-frågan och beslut fattas enligt de äldre bestämmelserna om upphävande, med stöd av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till Lag (2009:532) om ändring i miljöbalken. Upphävande av strandskydd i planen Av samrådshandlingen framgår att strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark för bostadsändamål och teknisk anläggning samt inom vägområde. Inom naturmark och vattenområden föreslås strandskyddet ligga kvar. Upphävande inom kvartersmark En generell, ca 30 meter bred, zon (korsprickad mark) närmast vattnet får enligt planförslaget bebyggas med komplementbyggnader. Totalt kan 70 m2bya (beroende på tomtstorlek) uppföras inom detta område. Därtill kommer möjlighet att uppföra växthus (l0 m2) och friggebodar (15 m2). Länsstyrelsen anser att utbredningen av det korsprickade området behöver ses över. En stor del av marken inom denna zon förefaller idag inte vara ianspråktagen och de berghällar, branter mm. som finns i strandzonen får anses ha betydelse både ur strandskyddssynpunkt men även med hänsyn till landskapsbilden och de samlade natur- och kulturvärdena enligt 4 kap. miljöbalken. Om strandskyddet upphävs finns risk att strandzonen väsentligt förändras t.ex. med trädgårdsanläggningar, uteplatser, terrasseringar och gräsmattor som når ned till strandlinjen eller med sandstränder i strandkanten. Om så sker finns det också risk för att naturliga infiltrationsytor och/eller vegetation försvinner, vilket gör att mängden närsalter och gifter som spolas ut i vattnet ökar. SGU:s jordartskarta visar att strandbrynet ofta består av lera och morän som är känsliga och lätt läcker

5 Sida 5 av 35 finkornigt material till angränsande vatten. Länsstyrelsens analyser visar också att risken för stranderosion påverkas på grund av båttrafik. Det är därför angeläget att strandområdet lämnas så opåverkat och naturligt som möjligt. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till aspekterna ovan. Fullt utnyttjad byggrätt, i enlighet med nu föreslagna bestämmelser, kommer att få en mycket stor påverkan på strandområdet och bedöms inte vara förenlig med gällande strandskyddsbestämmelser. Den del av marken som får tas i anspråk inom strandområdet bör begränsas och regleras tydligare. Övrig mark bör punktprickas. En mindre byggrätt inom det nu föreslagna området kan vara möjlig. Utifrån nu kända förutsättningar är Länsstyrelsen inte beredd att medverka till att upphäva strandskyddet generellt inom kvartersmark för bostäder. Upphävande inom vattenområde Olika typer av vattenområden föreslås inom planområdet; W l, W 2,WB l, WB 2, Wv l och WV 2. Då strandskyddet inte avses upphävas inom dessa WB- områden innebär det att det kommer att krävas strandskyddsdispens för anläggande av brygga inom dessa områden även om åtgärden inte alltid är bygglovpliktig. Länsstyrelsen anser att befintliga förhållanden, förutsättningar och behov inom framförallt föreslagna WB 1 -, WB 2,WV l - och WV 2 -områden behöver belysas tydligare i planen. Även om strandskyddet avses ligga kvar finns behov av att redovisa någon form av kartering eller bedömning av de marina värdena inom dessa områden så att konsekvenserna av den föreslagna vattenanvändningen kan överblickas. Enligt proposition 2008/09: 119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden ska enskilda bryggor prövas restriktivt och vid prövningen ska det göras en avvägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse av att ta området i anspråk. Den enskildes intresse av att uppföra bryggan ska väga tyngre än områdets strandskyddsvärden, dvs. dess långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden. Av detta följ er att det finns en stor risk för att dispens inte alltid kan medges, trots de föreslagna bestämmelserna. Förutsättningarna för dispens kan variera inom olika delar i planområdet, även om planbestämmelsen som medger bryggor vid bostadsfastighet som direkt gränsar till vattenområde är generell. Länsstyrelsen vidhåller synpunkten från tidigare planetapper på Skarpö, att möjlighet till brygga bör begränsas till högst en brygga per fastighet. Det är bra att förslaget allmänt uppmärksammar att dispens för brygga erfordras och att en brygga även kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig vatten-verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Se: Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Rapport 2009: pdf. Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer för vatten Miljökvalitetsnormer, MKN Som framgår av planhandlingarna avrinner planområdet till vattenförekomsten Rindösundet som har måttlig ekologisk status och MKN att god ekologisk status ska uppnås senast Den kemiska statusen är betecknad som god, men MKN är att god kemisk status ska uppnås senast Länsstyrelsen har dock kännedom om att de skärgårdsområden som berörs av planen är påverkade av miljögifter och bl.a. har kraftigt förorenade sediment. Även halterna av TBT (tributyltenn) från båtbottenfärger är ett stort problem. Vattenmyndigheten har på grund av brister i kunskapsunderlagen klassat i stort sett alla vattenförekomster inom vattendistriktet som god kemisk status. Stora delar av Stockholms inner- och mellanskärgård har dock problem med mer eller mindre kraftigt förorenade bottnar varför det är angeläget att minska föroreningstillskotten så att möjligheterna att uppnå MKN inte försvåras.

6 Sida 6 av 35 Marina naturvärden I planbeskrivningen ges en generell beskrivning av naturvärdena i vattnet. Då ett av planens huvudsyften är att minska negativa miljöeffekter, och bl.a. värna vattenkvalité och biologisk mångfald, är det viktigt att skydda de mest värdefulla och känsliga strand- och vattenområdena inom ramen för detaljplanen. För att undvika förlust av viktiga livsmiljöer bör exempelvis Maren och viken väster om denna skyddas. Dessa vegetationsklädda grundområden utgör typiska lek- och uppväxtområden för abborre och gädda Sådana lokaler är i dagsläget starkt hotade av bryggbyggen, muddringar m.m. och detta har börjat påverka mängden fiskyngel, rovfiskpopulationerna och i förlängningen även vattenkvalitén. Det är angeläget att dessa biologiskt värdefulla vikar kan bevaras. Övriga frågor Enligt planförslaget kommer kommunalt VA att byggas ut inom området. Med erfarenhet från andra kommuner som jobbat med omvandlingsområden och VA- utbyggnad kan det finnas anledning att fundera på möjligheten att tillämpa förskjuten genomförandetid så att vägar och ledningsnät hinner byggas ut och färdigställas innan bygglov beviljas. Med hänsyn till att länsstyrelsen påpekat att det är angeläget att kulturhistoriska aspekter vägs in när vägfrågorna hanteras kan sägas att nära nog inga förändringar föreslås i planförslaget. Befintliga vägar går ibland över tomtmark. I kartbilagan till genomförandebeskrivningen kan det eventuellt uppfattas som om det skulle betyda att vägen ändras eller breddas. Så är inte fallet utan detaljplanen har inför samrådet föreslagit markåtkomst över mark där vägen ligger idag. Det har nu visat sig att marupplåtelse redan finns varför genomförandebeskrivningen ändras och en redovisning görs av detta förhållande. På ett ställe föreslås en liten vändplan som inte finns idag. Planförslaget justeras när det gäller bestämmelsen om lägsta grundläggningsnivå så att en anpassning sker till det nya höjdsystemet RH Planbestämmelsen om komplementbyggnader med bostadsrum som länsstyrelsen anser inte är så lämplig inom strandområdet föreslås dock inte ändras. Risken anses inte stor för att det skulle tillkomma olämpligt placerade bostadsutrymmen. Strandområdet är starkt kuperat, möjligheterna att bygga i låglänta områden är här begränsat och det är viktigt att inte skilja ut dessa planbestämmelser från bestämmelser i övriga planetapper där planerna vunnit laga kraft. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till de kriterier som gäller för att strandskydd ska kunna upphävas inom kvartersmarken. Förvaltningen har därför gjort en kompletterande genomgång av strandområdet för att kunna bedöma i vilken omfattning det redan är ianspråktaget. En utförlig beskrivning av kvartersmarken nära stranden görs i kommunens skrivelse till länsstyrelsen med begäran om upphävande av strandskyddet inom kvartersmark. Beskrivningen dokumenteras med foton. I skrivelsen påpekas bl a följande: Stora delar av kvartersmarken för bostadsändamål (B) inom planområdet omfattas av strandskydd inom 100 från strandlinjen på land och i vatten. Totalt ligger ca 30 % av det totala antalet fastigheter inom området som omfattas av strandskydd. Bebyggelsen ligger i regel väldigt nära stranden. I de flesta fall finns även bryggor som hör till fastigheterna och i en del fall också badhus. Dessa fastigheter upplevs som väldigt privata och sakna allmäntillgänglighet. Allmänheten kan även promenera på Skarpös vägar och komma ner till vattnet via de i planområdet utlagda PARK-områdena.

7 Sida 7 av 35 Utöver kvartersmarken för bostadsändamål finns i den sydöstra delen av planområdet del av kvartersmark för lantbruk (L) som omfattas av strandskydd. Strandområdet inom denna planetapp skiljer sig inte från tidigare etapper vad gäller byggnader och andra anordningar längs vattnet. Det finns därför inte skäl att behandla detta område med andra typer av planbestämmelser än vad som finns i de två tidigare planerna som båda vunnit laga kraft. När det gäller vattenområdet anser förvaltningen att det är rimligt att tillåta två bryggor per fastighet. Dettas med tanke på att många fastigheter är stora och lämpligheten att anlägga bryggor för bad eller båtar kan variera utefter strandlinjen. Om det skulle bli aktuellt att begära dispens från strandskydd vid alla fastigheter som inte har två bryggor idag så skulle, om de beviljades, ca 14 bryggor kunna tillkomma utöver de 33 som redan finns. Därutöver kan ytterligare fyra bryggor tillkomma om avstyckningar genomförs. I planbeskrivningen förklaras att dispens från strandskyddet erfordras för brygga, att frågan kan komma att påverkas av de marina värdena på den aktuella platsen och att en brygga även kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig vatten-verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen menar att exempelvis Maren och viken väster om denna bör skyddas för att undvika förlust av viktiga livsmiljöer. Under 2006 gjordes en marin botteninventering av 6 lokaler intill Skarpö och Rindö för Vaxholms Stad av konsultfirman Tång och Sånt. HB. Inventeringen gjordes under några dagar i september då bl a Maren, som ligger utanför planområdet, undersöktes. Naturvärdet bedömdes där som medel. Viken väster om Maren inom planområdet har inte undersökts troligen därför att den är ianspråktagen med bryggor sedan mycket lång tid. Där finns idag 7 bryggor mellan meter långa. Det är svårt att nu införa restriktioner mot bryggor i denna vik då ett flertal fastigheter genom servitut har rätt till dessa bryggor. Planbeskrivningen kompletteras med att utredningen finns. Remissinstansernas synpunkter, Sammandrag av skrivelser S 2 Stockholms läns Museum, S 3 Trafikverket, S4 Fortum distribution AB, S5 Telia Sonera meddelar ingen erinran. S 6 MSB avstår från att yttra sig. S 7 Lantmäteriet anser att det ska framgå att en ny gemensamhetsanläggning för VA ska bildas för fastigheterna belägna där Källviksvägen viker västerut. Vidare anser Lantmäteriet att det ska framgå hur el- och telenätet ska lösas fastighetsrättsligt, genom ledningsrätt eller genom avtal. Medel för genomförande saknas i PBL varför frågor om eventuell upplåtelse prövas enligt anläggningslagen. Det innebär bl a att enskilda fastighetsägare delar på upplåtelsen som ska betalas för eventuell upplåtelse. En lösning på det är att länsstyrelsen beslutar om exploateringsförordnande, dvs att den allmänna platsen ska upplåtas till gemensamhetsanläggning utan ersättning. Förutsättningar för samordning av olika ledningshavare blir sämre vid enskilt huvudmannaskap än vid kommunalt. Det är oklart om gemensamhetsanläggning för VA i Källviksvägen kan inrättas enligt anläggningslagen utan stöd av överenskommelse mellan fastighetsägarna. Genomförandebeskrivningen kompletteras med dessa uppgifter.

8 Sida 8 av 35 S 8 E.ON. Ingen erinran. S 9 Naturskyddsföreningens synpunkter har tidigare lämnats vid programsamrådet och dessa bifogas. Den nya skrivelsens synpunkter sammanfattas i 4 punkter som utvecklas vidare i yttrandet. Föreningen anser sammanfattningsvis att 1. det inte är lämpligt att från Skarpö 1:373 stycka av och bebygga de fem tomter som föreslås i samrådshandlingen. Motiven är att planens syfte bl a är att hålla tillbaka förtätning och att området är det enda större grönområdet med stora naturvärden. 2. stränderna i området måste värnas genom att (i fallande prioritet) A) strandskyddet behålls inom kvartersmark eller B) prickmark införs i strandzonen i stället för kryssad mark 3. en regel om högst en brygga per fastighet bör införas i planbestämmelserna 4. detaljplanen ska ge förutsättningar att i framtiden lösa områdets behov av kollektivtrafik genom planbestämmelser som möjliggör busstrafik på Skarpövägen fram till Skarpö by samt möjliggör angöring av båtburen kollektivtrafik på lämplig plats. Även om de fem föreslagna nya tomterna utgör en del av ett större grönområde med stora naturvärden finns det motiv bakom förslaget bl a att de har förankring i tidigare planärenden och beslut som tagits i kommunen. Förslaget att avstycka fem fastigheter från Skarpö 1:373 har funnits med sedan början av 2000-talet i olika dokument från kommunen. I kommunens översiktsplan, fördjupningsdelen Rindö och Skarpö, antagen 2009, anges på sidan 37 följande. Ca 4 6 fastigheter skulle kunna styckas från Skarpö 1:373. På markanvändningskartan redovisas ett område för eventuellt nya bostäder i södra delen av området. Exakt avgränsning och utformning ska prövas genom detaljplan. I Program för detaljplan Skarpö och del av Stegesund, godkänt av kommunstyrelsen 2008 står att läsa på sidan 14 följande: Intill Skarpöborg bör ett mindre område kunna bebyggas. Ca fyra till sex nya fastigheter bör kunna bildas här. Området bör kunna nås via det östra skaftet av Skarpö 1:373 som sträcker sig ner mot Skarpövägen. På sidan 13 redovisas området på en karta. Området med en yta av ca kvm som i detaljplanen föreslås bilda fem nya fastigheter utgör en obetydlig del av den stora jordbruksfastigheten som har en area på kvm. Således utgör den föreslagna avstyckade delen endast 4,5 % av Skarpö 1:373. I kommunens rapport Naturvärdesbedömningar på Rindö och Skarpö från 2004 görs bedömningen av flera områden på Skarpö. Det område som nu föreslås styckas av ligger inom område nr 19 på kartbilaga 2 och klassas som fin hällmarkstallskog. Där står bl a (sid. 11) Samtliga övriga beskrivna områden på Skarpö har också större värde. Om det ska bebyggas kan detta vara ett bra val. Det tas inte så mycket på det stora grönområdet i närheten. När det gäller naturskyddsföreningens synpunkter på strandskydd inom kvartersmark kan sägas att totalt ligger ca 30 % av det totala antalet fastigheter inom området som omfattas av strandskydd. Bebyggelsen ligger i regel väldigt nära stranden. I de flesta fall finns även bryggor som hör till fastigheterna och i en del fall också badhus. Dessa fastigheter upplevs som mycket privata och sakna allmäntillgänglighet. Allmänheten kan även promenera på Skarpös vägar och komma ner till vattnet via de i planområdet utlagda PARK-områdena. Naturskyddsföreningen föreslår i första hand att strandskydd behålls utefter stränderna men som ett alternativ att man i planen skulle kunna införa prickad mark i stället för kryssad mark. Strandområdet inom denna planetapp skiljer sig inte från

9 Sida 9 av 35 tidigare etapper vad gäller byggnader och andra anordningar längs vattnet. Det finns därför inte skäl att behandla detta område med andra typer av planbestämmelser än vad som finns i de två tidigare planerna som båda vunnit laga kraft. När det gäller bryggor anser förvaltningen att det är rimligt att tillåta två bryggor per fastighet. Dettas med tanke på att många fastigheter är stora och lämpligheten att anlägga bryggor för bad eller båtar kan variera utefter strandlinjen. Flera har redan idag två bryggor. Om det skulle bli aktuellt att begära dispens från strandskydd vid alla fastigheter som inte har två bryggor idag så skulle ca 14 bryggor kunna tillkomma utöver de 33 som redan finns. Vaxholmsbolaget och SL svarar för de kollektiva transportmöjligheterna. Kommunen har ingen möjlighet att påverka varken busstrafik eller båttrafik till Skarpö men ser positivt på om sådana möjligheter skulle ges. Se vidare nedanstående yttrande från Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting, S10. S 10 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting menar att planbeskrivningen beskriver väl de åtgärder som krävs för att förbättra kollektivtrafikförbindelser för boende på Skarpö. Eventuell framtida försörjning är beroende av vägutformning, som lyfts i planbeskrivningen. Möjlighet att trafikera beror också på hur många bostäder som blir permanenta/byggs nya på Skarpö och västra Rindö. Trafikförvaltningen planerar inte för trafikering med mindre bussar. Kommunen respekterar trafikförvaltningens synpunkter. S 11 Roslagsvatten AB undrar vilket av alternativen RH 2000 eller RH 00 (1900) som ska gälla för höjdsystemet eftersom det anges olika i planbestämmelserna och i teckenförklaringen till grundkartan. Roslagsvatten AB påpekar att de inte kommer att kunna erbjuda en anslutningspunkt vid fastighetsgräns för vissa fastigheter. Därför borde i dessa fall en viss yta reserveras för marken som ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning alternativt möjliggöra för servitut. De fastigheter som detta gäller är: Skarpö 1:395 och Skarpö 1:202 inom plankarta del 1 och Skarpö 1:378, Skarpö 1:360, Skarpö 1:370 och Skarpö 1:290 inom plankarta del 2. Roslagsvatten AB anser att prickmarken inom fastigheten Skarpö 1:176 bör justeras i hörnet nära Lyckedalsvägen och Skarpövägen. Nu går användningsområdet för vägen ända ut till vägen. I planbeskrivningen på sidan 25 saknas AB efter Vaxholmsvatten. I genomförandebeskrivningen föreslås en ändring på sidan 2 under rubriken Vatten och spillvatten där det i sista meningen 1:a stycket borde stå Fastighetsägarna ansvarar för kostnader och anläggande samt framtida drift av enskilda spillvatten- och dricksvattenledningar på fastighetssidan om den upprättade förbindelsepunkten från det allmänna ledningsnätet. I genomförandebeskrivningen sidan 9 under rubriken Vatten och spillvatten 1:a stycket bör ordet huvudmannen ersättas med ordet VA- huvudmannen. Som komplettering till sitt yttrande har Roslagsvatten AB inför utställningen informerat om att det finns en sjöledning intill den gamla ångbåtsbryggan som kommer att användas när vatten- och spillvattenledningar installeras. Ledningen fortsätter upp på land och planerna är

10 Sida 10 av 35 att den ska dras vidare fram till vägnätet. Det kommer även att behövas plats för en mätarbrunn på land. Roslagsvatten AB önskar att ledningsområdet skyddas genom u-område och att ett E-område läggs in för mätarbrunnen. Planhandlingarna korrigeras med hänsyn till ovanstående synpunkter. Det är höjdsystemet RH 2000 som ska gälla och planhandlingarna korrigeras. Planförslaget korrigeras även när det gäller de fastigheter som Roslagsvatten AB menar inte kan nås med anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Gemensamhetsanläggning föreslås för Skarpö 1:378, 1:370 och 1:360 och servitut föreslås för Skarpö 1:202, 1:395 och 1:290. Prickmarken inom fastigheten Skarpö 1:176 justeras. Befintliga servitut finns redan i denna del av planen. Plankartan justeras inför utställningen så att ett E-område 5 x 5 meter läggs in för mätarbrunnen. Ledningen på land behöver inget u-område eftersom det kommer att ligga inom parkmark. Även genomförandebeskrivningen kompletteras med denna uppgift. Övriga redaktionella ändringar kommer att beaktas. S 12 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH ställer sig positiv till att planen genomförs eftersom det ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt kommer att innebära en förbättring i och med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Nämnden har inga ytterligare synpunkter än de som tidigare lämnats i planprocessen och tillstyrker planen. S 13 Vänsterpartiet i Vaxholm ifrågasätter lämpligheten i att skapa 5 nya tomter och göra det möjligt att bygga hus med kvm byggnadsarea som sannolikt kommer att kräva sprängning och utfyllnad. Den lägsta av tomterna har en ca 100 kvm stor vattensamling om vårarna. Detta rimmar illa med kommunens uttalade vilja att vara miljösmart i vardagen. Vänsterpartiet anser det viktigt att strandskyddet finns kvar och att all ny bebyggelse ligger mer än 100 m från stranden. Genom att inte tillåta nya bryggor och båthus kan stränderna hållas tillgängliga för sjöfågel och annat djurliv som annars trängs undan. Detta måste få en starkare skrivning. I kommunens rapport Naturvärdesbedömningar på Rindö och Skarpö från 2004 görs bedömningen av flera områden på Skarpö. Det område som nu föreslås styckas av har nr 19 på kartbilaga 2 och klassas som fin hällmarkstallskog. Där står bl a (sid. 11) Samtliga övriga beskrivna områden på Skarpö har också större värde. Om det ska bebyggas kan detta vara ett bra val. Det tas inte så mycket på det stora grönområdet i närheten. När det gäller strandskyddet kan nämnas att den befintliga bebyggelsen i regel ligger väldigt nära stranden. I alla utom två finns även bryggor som hör till fastigheterna och i en del fall också badhus. Dessa fastigheter upplevs som mycket privata och sakna allmäntillgänglighet. Allmänheten kan även promenera på Skarpös vägar och komma ner till vattnet via de i planområdet utlagda PARKområdena. Strandområdet inom denna planetapp skiljer sig inte från tidigare etapper vad gäller byggnader och andra anordningar längs vattnet. Det finns därför inte skäl att behandla detta område annorlunda än i de två tidigare planerna som båda vunnit laga kraft. Strandfastigheterna i denna planetapp ligger nästan helt inom 100- metersgränsen för strandskydd. Om ingen ny bebyggelse skulle tillåtas inom denna

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Höjden 32. Samrådsredogörelse. Innehåll. 1. Bakgrund. 2. Hur samrådet har gått till Dnr MSN/2015:162. Detaljplan.

Höjden 32. Samrådsredogörelse. Innehåll. 1. Bakgrund. 2. Hur samrådet har gått till Dnr MSN/2015:162. Detaljplan. 2016-11-28 Dnr MSN/2015:162 Detaljplan Höjden 32 stadsdelen Hersby Samrådsredogörelse Innehåll 1. Bakgrund s. 1 2. Hur samrådet har gått till s. 1 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter s. 3 5. Sammanfattande

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Brevik 1:99 Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Brevik 1:99 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Stadsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planarkitekt Samrådshandling Januari, 2017 Dnr 2016 KSM 1731 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE ÄNDRING AV DETALJPLAN 348, Östra Tyresö Brevik 1:99 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

del av Dunshult 1:1, 1:5

del av Dunshult 1:1, 1:5 Detaljplan för del av Dunshult 1:1, 1:5 Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2013-04-05 Planenheten Antagen av byggnadsnämnden 2013-04-18 Laga kraft 2013-05-13 UTLÅTANDE

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer KS 2011/1753 20161101 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 030323 80 00 vx FAX 030323 91 67

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN MARIA BORUP SID 1 (5) TFN 010 452 21 21 2014-06-30 Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 385 Stadsbyggnadsförvaltningen 2008-02-05, reviderad 2008-04-25 Detaljplan för del av Ytterby (Isterberget) Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 Planbeskrivning SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 26 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-05-19, 117 Laga kraft: 2015-06-25

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr MBN/2012-0691 DETALJPLAN FÖR PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Granskningshandlingarna har varit tillgängliga för granskning under tiden 2015-03-26 2015-04-22. Handlingarna

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun

Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2019/2009 Dnr planmodul: P 09/0024 UTLÅTANDE Detaljplanen har

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 64:1 M FL VID VASSARATRÄSKET INOM GÄLLIVARE KOMMUN, AKT 25-P82/20 Miljö- och byggförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad

P L A N B E S K R I V N I N G. Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun SAMRÅDSHANDLING. Upprättad SAMRÅDSHANDLING P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för LÄPPE 1:67 m fl i Läppe, Vingåkers kommun Upprättad 2008-04-15 Ulf Zettersten arkitekt SAR/MSA P L A N B E S K R I V N I N G tillhörande detaljplan

Läs mer