Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403"

Transkript

1 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september För att läsa mer om programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet. Kommunstyrelsen beslöt den 27 mars 2013 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats. I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 29 maj har samråd hållits om förslag till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 10 juni 2 september Samrådshandlingar eller information om samrådet har sänts till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, Ett samrådsmöte har hållits den 22 augusti Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. Inkomna samrådsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. Under samrådstiden har 51 yttranden inkommit, 14 från remissinstanser, ett från vägföreningen och 36 från fastighetsägare. Ett flertal fastighetsägare har kommit in med flera skrivelser vid olika tillfällen under samrådstiden och även efter samrådstiden. Fastighetsägarnas synpunkter är i huvudsak följande: I 18 yttrande framförs motsättningar till de föreslagna avstyckningarna av fem nya tomter i områdets nordvästra del. Motiven är bl a att det strider mot miljöbalken, att strövområdet minskas, att det blir trafikproblem vid utfarterna och att det skulle bli störande för grannarna. Dessa yttranden representerar 8 fastigheter, samtliga gränsande mot de föreslagna avstyckningarna. I ett yttrande bifogas namnlistor påskrivna av 18 fastighetsägare, en del av dem på längre avstånd. Två personer har återtagit sin underskrift. Yttrandena har nummer S 15- S 23, S 32, S 35, S 36, S 39, S 42 - S 44, S 50, S 51. Vägföreningen stöder förslaget med de fem nya tomterna och deras tillfarter. S 41. I fyra yttranden framförs positiva inställningar till de föreslagna nya tomterna. S 26, S 27, S 47 och S 48. I fem yttranden framförs invändningar mot att endast fastigheter större än 6000 kvm får möjlighet att stycka. Gränsen borde sättas lägre anser man. S 25, S29, S30, S 45, S 49. Några fastighetsägare framför synpunkter på eller ställer frågor om markåtkomst för väg. S 32, S 40, S 43 c, S 47. Två yttrande behandlar byggrättens formulering och bifogar namnlistor. S 43a och b. Efter samrådstiden har under november månad inkommit kompletterande yttranden till tidigare skrivelser från ägarna till Skarpö 1:218, 1:217, 1:219, 1:266, 1:298, 1:220 och 1:369 med förslag till annan placering av de nya tomterna och andra tillfarter. S 54 S 59

2 Sida 2 av 35 Inkomna yttranden Remissinstanser och föreningar Anmärkning S 1. Länsstyrelsen in Stockholms län Synpunkter S 2. Stockholms läns Museum Ingen erinran S 3. Trafikverket Ingen erinran S 4. Fortum distribution AB Ingen erinran S 5. Telia Sonera Skanova Access AB Ingen erinran S 6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Avstår från att yttra sig S 7. Lantmäteriet Synpunkter S 8. E.ON Elnät Stockholm AB Ingen erinran S 9. Naturskyddsföreningen Synpunkter S 10. Trafikförvaltningen Sthlms läns landsting Synpunkter S 11. Roslagsvatten AB Synpunkter S 12. Södra Roslagens miljö- och Tillstyrker hälsoskyddskontor planen S 13. Vänsterpartiet Synpunkter S 14. Socialnämnden Ingen erinran Föreningar, fastighetsägare, boende och övriga Fastighet/Adress S 15. Fastighetsägare till Skarpö 1: o 1:369 S 16. Fastighetsägare till Skarpö 1:218 S 17. Fastighetsägare till Skarpö 1:220 S 18. Fastighetsägare till Skarpö 1:266 S 19. Fastighetsägare till Skarpö 1:289 S 20. Fastighetsägare till Skarpö 1:221 S 21. Fastighetsägare till Skarpö 1:369 S 22. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 23. Fastighetsägare till Skarpö 1:219 S 24. Fastighetsägare till Skarpö 1:222 S 25. Fastighetsägare till Skarpö 1:164 S 26. Fastighetsägare till Skarpö 1:164 S 27. Fastighetsägare till Skarpö 1: 398 S 28. Fastighetsägare till Skarpö 1: 363 S 29. Fastighetsägare till Skarpö 1:208 S 30. Fastighetsägare till Skarpö 1:161 S 31. Fastighetsägare till Skarpö 1:203 o 201 S 32. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 33. Fastighetsägare till Skarpö 1:373 S 34. Fastighetsägare till Skarpö 1:188 S 35. Fastighetsägare till Skarpö 1:289 S 36. Fastighetsägare till Skarpö 1:219 S 37. Fastighetsägare till Skarpö 1:380 S 38. Fastighetsägare till Skarpö 1:229 S 39. Fastighetsägare till Skarpö 1:220 S 40. Fastighetsägare till Skarpö 1:227

3 Sida 3 av 35 S 41. Skarpö Vägar Samfällighetsför. S 42. Fastighetsägare till Skarpö 1:369 S 43. Fastighetsägare till Skarpö 1:218 med flera enl listor 44. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 45. Fastighetsägare till Skarpö 1:362 S 46. Fastighetsägare till Skarpö 1:335 S 47. Fastighetsägare till Skarpö 1:365 S 48. Fastighetsägare till Skarpö 1:253 o 1:226 o 1:229 S 49. Fastighetsägare till Skarpö 1:13 o 1:179 o 1:255 S 50. Fastighetsägare till Skarpö 1:266 S 51. Fastighetsägare till Skarpö 1:221 S 52. Fastighetsägare till Skarpö 1:212 S 53. Fastighetsägare till Skarpö 1:68 S 54. Fastighetsägare till Skarpö 1:218 S 55. Fastighetsägare till Skarpö 1:217 S 56. Fastighetsägare till Skarpö 1:219 S 57. Fastighetsägare till Skarpö 1:266 o 1:289 S 58. Fastighetsägare till Skarpö 1:220 S 59. Fastighetsägare till Skarpö 1:369 Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna synpunkter Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Länsstyrelsens yttrande redovisas först, därefter remissinstanser och sedan fastighetsägare och föreningar. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. S 1 Länsstyrelsen i Stockholms län: Länsstyrelsens synpunkter återges här i sin helhet: Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen med stöd av 12 kap. 3 ÄPBL. Denna bedömning förutsätter att kommunen beaktar de synpunkter som framförs nedan om hänsyn till landskapsbilden och de samlade natur- och kulturvärdena enligt 4 kap. miljöbalken samt risker för översvämning och stranderosion. Vidare bör kommunen uppmärksamma Länsstyrelsens synpunkter avseende strandskyddet som har betydelse för om Länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet i den omfattning som föreslås i förslaget. Avgränsningen av vattenområden och där föreslagna regleringar behöver också ses över. Riksintresse kulturmiljö Planområdet ligger inom det stora riksintresseområde kulturmiljövården Norra Boo - Vaxholm Oxdjupet - Lindalssundet där Skarpö nämns som exempel på områden med sommarvillor från förra sekelskiftet. För att värna kulturmiljövärdena har varsamhetsbestämmelser för de byggnader som identifierats som välbevarade eller delvis välbevarade förts in på plankartan. Länsstyrelsen har inga invändningar mot hur skyddsbestämmelserna har utformats men vill framhålla att vägnätet och vägarnas utformning är en del av öns kulturhistoriska värde och att det därför är angeläget att kulturhistoriska aspekter vägs in när vägfrågorna hanteras.

4 Sida 4 av 35 Hälsa och säkerhet Översvämningsrisk Delar av programområdet består av låglänta flacka partier som inte är lämpliga att bebygga p.g.a. översvämningsrisk. En föreslagen planbestämmelse regleras lägsta grundläggningsnivå för bostadshus till +2,25 meter över nollplanet i höjdsystem RH00. Länsstyrelsens förslag "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län" har nyligen varit ute på remiss. Rekommendationen i denna, utifrån SMHI:s regionala klimatsammanställning, är att ny sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets kust behöver placeras ovanför nivån 2,90-3,00 meter räknat i höjdsystem RH2000. För Vaxholm är den rekommenderade nivån 2,95 meter. I remiss-förslaget frångår Länsstyrelsen de generella nivåer som anges i RUFS 2010, vilka Länsstyrelsen tidigare hänvisat till. Förväntade nya riktlinjer till följd av ovan nämnda förslag bör beaktas i det fortsatta planarbetet. Föreslagen bestämmelse avseende grundläggningsnivån avser inte komplement-byggnader. Komplementbyggnader får enligt planen vara upp till 40 m2 och får inredas med bostadsrum. Föreslagen markanvändning (B) medger även att icke störande verksamheter som kontor och läkarmottagning får inrymmas i bostaden eller i komplementbyggnad. Komplementbyggnader med bostadsrum och/ eller verksamheter är exempel på byggnader som Länsstyrelsen anser vara mindre lämpliga att placeras i områden som riskerar att översvämmas. Strandskydd Allmänt För planområdet gäller strandskydd inom 100 meter från strandlinjen på land och i vattnet. Syftet med strandskyddet är att i ett långsiktigt perspektiv trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur, och växtliv. För att upphäva strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan krävs enligt miljöbalkens 7 kap. 15 att särskilda skäl föreligger. Då planärendet inleddes före den 1 juli 2009 är Länsstyrelsen beslutsmyndighet i strandskydds-frågan och beslut fattas enligt de äldre bestämmelserna om upphävande, med stöd av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till Lag (2009:532) om ändring i miljöbalken. Upphävande av strandskydd i planen Av samrådshandlingen framgår att strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark för bostadsändamål och teknisk anläggning samt inom vägområde. Inom naturmark och vattenområden föreslås strandskyddet ligga kvar. Upphävande inom kvartersmark En generell, ca 30 meter bred, zon (korsprickad mark) närmast vattnet får enligt planförslaget bebyggas med komplementbyggnader. Totalt kan 70 m2bya (beroende på tomtstorlek) uppföras inom detta område. Därtill kommer möjlighet att uppföra växthus (l0 m2) och friggebodar (15 m2). Länsstyrelsen anser att utbredningen av det korsprickade området behöver ses över. En stor del av marken inom denna zon förefaller idag inte vara ianspråktagen och de berghällar, branter mm. som finns i strandzonen får anses ha betydelse både ur strandskyddssynpunkt men även med hänsyn till landskapsbilden och de samlade natur- och kulturvärdena enligt 4 kap. miljöbalken. Om strandskyddet upphävs finns risk att strandzonen väsentligt förändras t.ex. med trädgårdsanläggningar, uteplatser, terrasseringar och gräsmattor som når ned till strandlinjen eller med sandstränder i strandkanten. Om så sker finns det också risk för att naturliga infiltrationsytor och/eller vegetation försvinner, vilket gör att mängden närsalter och gifter som spolas ut i vattnet ökar. SGU:s jordartskarta visar att strandbrynet ofta består av lera och morän som är känsliga och lätt läcker

5 Sida 5 av 35 finkornigt material till angränsande vatten. Länsstyrelsens analyser visar också att risken för stranderosion påverkas på grund av båttrafik. Det är därför angeläget att strandområdet lämnas så opåverkat och naturligt som möjligt. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till aspekterna ovan. Fullt utnyttjad byggrätt, i enlighet med nu föreslagna bestämmelser, kommer att få en mycket stor påverkan på strandområdet och bedöms inte vara förenlig med gällande strandskyddsbestämmelser. Den del av marken som får tas i anspråk inom strandområdet bör begränsas och regleras tydligare. Övrig mark bör punktprickas. En mindre byggrätt inom det nu föreslagna området kan vara möjlig. Utifrån nu kända förutsättningar är Länsstyrelsen inte beredd att medverka till att upphäva strandskyddet generellt inom kvartersmark för bostäder. Upphävande inom vattenområde Olika typer av vattenområden föreslås inom planområdet; W l, W 2,WB l, WB 2, Wv l och WV 2. Då strandskyddet inte avses upphävas inom dessa WB- områden innebär det att det kommer att krävas strandskyddsdispens för anläggande av brygga inom dessa områden även om åtgärden inte alltid är bygglovpliktig. Länsstyrelsen anser att befintliga förhållanden, förutsättningar och behov inom framförallt föreslagna WB 1 -, WB 2,WV l - och WV 2 -områden behöver belysas tydligare i planen. Även om strandskyddet avses ligga kvar finns behov av att redovisa någon form av kartering eller bedömning av de marina värdena inom dessa områden så att konsekvenserna av den föreslagna vattenanvändningen kan överblickas. Enligt proposition 2008/09: 119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden ska enskilda bryggor prövas restriktivt och vid prövningen ska det göras en avvägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse av att ta området i anspråk. Den enskildes intresse av att uppföra bryggan ska väga tyngre än områdets strandskyddsvärden, dvs. dess långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden. Av detta följ er att det finns en stor risk för att dispens inte alltid kan medges, trots de föreslagna bestämmelserna. Förutsättningarna för dispens kan variera inom olika delar i planområdet, även om planbestämmelsen som medger bryggor vid bostadsfastighet som direkt gränsar till vattenområde är generell. Länsstyrelsen vidhåller synpunkten från tidigare planetapper på Skarpö, att möjlighet till brygga bör begränsas till högst en brygga per fastighet. Det är bra att förslaget allmänt uppmärksammar att dispens för brygga erfordras och att en brygga även kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig vatten-verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Se: Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Rapport 2009: pdf. Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer för vatten Miljökvalitetsnormer, MKN Som framgår av planhandlingarna avrinner planområdet till vattenförekomsten Rindösundet som har måttlig ekologisk status och MKN att god ekologisk status ska uppnås senast Den kemiska statusen är betecknad som god, men MKN är att god kemisk status ska uppnås senast Länsstyrelsen har dock kännedom om att de skärgårdsområden som berörs av planen är påverkade av miljögifter och bl.a. har kraftigt förorenade sediment. Även halterna av TBT (tributyltenn) från båtbottenfärger är ett stort problem. Vattenmyndigheten har på grund av brister i kunskapsunderlagen klassat i stort sett alla vattenförekomster inom vattendistriktet som god kemisk status. Stora delar av Stockholms inner- och mellanskärgård har dock problem med mer eller mindre kraftigt förorenade bottnar varför det är angeläget att minska föroreningstillskotten så att möjligheterna att uppnå MKN inte försvåras.

6 Sida 6 av 35 Marina naturvärden I planbeskrivningen ges en generell beskrivning av naturvärdena i vattnet. Då ett av planens huvudsyften är att minska negativa miljöeffekter, och bl.a. värna vattenkvalité och biologisk mångfald, är det viktigt att skydda de mest värdefulla och känsliga strand- och vattenområdena inom ramen för detaljplanen. För att undvika förlust av viktiga livsmiljöer bör exempelvis Maren och viken väster om denna skyddas. Dessa vegetationsklädda grundområden utgör typiska lek- och uppväxtområden för abborre och gädda Sådana lokaler är i dagsläget starkt hotade av bryggbyggen, muddringar m.m. och detta har börjat påverka mängden fiskyngel, rovfiskpopulationerna och i förlängningen även vattenkvalitén. Det är angeläget att dessa biologiskt värdefulla vikar kan bevaras. Övriga frågor Enligt planförslaget kommer kommunalt VA att byggas ut inom området. Med erfarenhet från andra kommuner som jobbat med omvandlingsområden och VA- utbyggnad kan det finnas anledning att fundera på möjligheten att tillämpa förskjuten genomförandetid så att vägar och ledningsnät hinner byggas ut och färdigställas innan bygglov beviljas. Med hänsyn till att länsstyrelsen påpekat att det är angeläget att kulturhistoriska aspekter vägs in när vägfrågorna hanteras kan sägas att nära nog inga förändringar föreslås i planförslaget. Befintliga vägar går ibland över tomtmark. I kartbilagan till genomförandebeskrivningen kan det eventuellt uppfattas som om det skulle betyda att vägen ändras eller breddas. Så är inte fallet utan detaljplanen har inför samrådet föreslagit markåtkomst över mark där vägen ligger idag. Det har nu visat sig att marupplåtelse redan finns varför genomförandebeskrivningen ändras och en redovisning görs av detta förhållande. På ett ställe föreslås en liten vändplan som inte finns idag. Planförslaget justeras när det gäller bestämmelsen om lägsta grundläggningsnivå så att en anpassning sker till det nya höjdsystemet RH Planbestämmelsen om komplementbyggnader med bostadsrum som länsstyrelsen anser inte är så lämplig inom strandområdet föreslås dock inte ändras. Risken anses inte stor för att det skulle tillkomma olämpligt placerade bostadsutrymmen. Strandområdet är starkt kuperat, möjligheterna att bygga i låglänta områden är här begränsat och det är viktigt att inte skilja ut dessa planbestämmelser från bestämmelser i övriga planetapper där planerna vunnit laga kraft. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till de kriterier som gäller för att strandskydd ska kunna upphävas inom kvartersmarken. Förvaltningen har därför gjort en kompletterande genomgång av strandområdet för att kunna bedöma i vilken omfattning det redan är ianspråktaget. En utförlig beskrivning av kvartersmarken nära stranden görs i kommunens skrivelse till länsstyrelsen med begäran om upphävande av strandskyddet inom kvartersmark. Beskrivningen dokumenteras med foton. I skrivelsen påpekas bl a följande: Stora delar av kvartersmarken för bostadsändamål (B) inom planområdet omfattas av strandskydd inom 100 från strandlinjen på land och i vatten. Totalt ligger ca 30 % av det totala antalet fastigheter inom området som omfattas av strandskydd. Bebyggelsen ligger i regel väldigt nära stranden. I de flesta fall finns även bryggor som hör till fastigheterna och i en del fall också badhus. Dessa fastigheter upplevs som väldigt privata och sakna allmäntillgänglighet. Allmänheten kan även promenera på Skarpös vägar och komma ner till vattnet via de i planområdet utlagda PARK-områdena.

7 Sida 7 av 35 Utöver kvartersmarken för bostadsändamål finns i den sydöstra delen av planområdet del av kvartersmark för lantbruk (L) som omfattas av strandskydd. Strandområdet inom denna planetapp skiljer sig inte från tidigare etapper vad gäller byggnader och andra anordningar längs vattnet. Det finns därför inte skäl att behandla detta område med andra typer av planbestämmelser än vad som finns i de två tidigare planerna som båda vunnit laga kraft. När det gäller vattenområdet anser förvaltningen att det är rimligt att tillåta två bryggor per fastighet. Dettas med tanke på att många fastigheter är stora och lämpligheten att anlägga bryggor för bad eller båtar kan variera utefter strandlinjen. Om det skulle bli aktuellt att begära dispens från strandskydd vid alla fastigheter som inte har två bryggor idag så skulle, om de beviljades, ca 14 bryggor kunna tillkomma utöver de 33 som redan finns. Därutöver kan ytterligare fyra bryggor tillkomma om avstyckningar genomförs. I planbeskrivningen förklaras att dispens från strandskyddet erfordras för brygga, att frågan kan komma att påverkas av de marina värdena på den aktuella platsen och att en brygga även kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig vatten-verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen menar att exempelvis Maren och viken väster om denna bör skyddas för att undvika förlust av viktiga livsmiljöer. Under 2006 gjordes en marin botteninventering av 6 lokaler intill Skarpö och Rindö för Vaxholms Stad av konsultfirman Tång och Sånt. HB. Inventeringen gjordes under några dagar i september då bl a Maren, som ligger utanför planområdet, undersöktes. Naturvärdet bedömdes där som medel. Viken väster om Maren inom planområdet har inte undersökts troligen därför att den är ianspråktagen med bryggor sedan mycket lång tid. Där finns idag 7 bryggor mellan meter långa. Det är svårt att nu införa restriktioner mot bryggor i denna vik då ett flertal fastigheter genom servitut har rätt till dessa bryggor. Planbeskrivningen kompletteras med att utredningen finns. Remissinstansernas synpunkter, Sammandrag av skrivelser S 2 Stockholms läns Museum, S 3 Trafikverket, S4 Fortum distribution AB, S5 Telia Sonera meddelar ingen erinran. S 6 MSB avstår från att yttra sig. S 7 Lantmäteriet anser att det ska framgå att en ny gemensamhetsanläggning för VA ska bildas för fastigheterna belägna där Källviksvägen viker västerut. Vidare anser Lantmäteriet att det ska framgå hur el- och telenätet ska lösas fastighetsrättsligt, genom ledningsrätt eller genom avtal. Medel för genomförande saknas i PBL varför frågor om eventuell upplåtelse prövas enligt anläggningslagen. Det innebär bl a att enskilda fastighetsägare delar på upplåtelsen som ska betalas för eventuell upplåtelse. En lösning på det är att länsstyrelsen beslutar om exploateringsförordnande, dvs att den allmänna platsen ska upplåtas till gemensamhetsanläggning utan ersättning. Förutsättningar för samordning av olika ledningshavare blir sämre vid enskilt huvudmannaskap än vid kommunalt. Det är oklart om gemensamhetsanläggning för VA i Källviksvägen kan inrättas enligt anläggningslagen utan stöd av överenskommelse mellan fastighetsägarna. Genomförandebeskrivningen kompletteras med dessa uppgifter.

8 Sida 8 av 35 S 8 E.ON. Ingen erinran. S 9 Naturskyddsföreningens synpunkter har tidigare lämnats vid programsamrådet och dessa bifogas. Den nya skrivelsens synpunkter sammanfattas i 4 punkter som utvecklas vidare i yttrandet. Föreningen anser sammanfattningsvis att 1. det inte är lämpligt att från Skarpö 1:373 stycka av och bebygga de fem tomter som föreslås i samrådshandlingen. Motiven är att planens syfte bl a är att hålla tillbaka förtätning och att området är det enda större grönområdet med stora naturvärden. 2. stränderna i området måste värnas genom att (i fallande prioritet) A) strandskyddet behålls inom kvartersmark eller B) prickmark införs i strandzonen i stället för kryssad mark 3. en regel om högst en brygga per fastighet bör införas i planbestämmelserna 4. detaljplanen ska ge förutsättningar att i framtiden lösa områdets behov av kollektivtrafik genom planbestämmelser som möjliggör busstrafik på Skarpövägen fram till Skarpö by samt möjliggör angöring av båtburen kollektivtrafik på lämplig plats. Även om de fem föreslagna nya tomterna utgör en del av ett större grönområde med stora naturvärden finns det motiv bakom förslaget bl a att de har förankring i tidigare planärenden och beslut som tagits i kommunen. Förslaget att avstycka fem fastigheter från Skarpö 1:373 har funnits med sedan början av 2000-talet i olika dokument från kommunen. I kommunens översiktsplan, fördjupningsdelen Rindö och Skarpö, antagen 2009, anges på sidan 37 följande. Ca 4 6 fastigheter skulle kunna styckas från Skarpö 1:373. På markanvändningskartan redovisas ett område för eventuellt nya bostäder i södra delen av området. Exakt avgränsning och utformning ska prövas genom detaljplan. I Program för detaljplan Skarpö och del av Stegesund, godkänt av kommunstyrelsen 2008 står att läsa på sidan 14 följande: Intill Skarpöborg bör ett mindre område kunna bebyggas. Ca fyra till sex nya fastigheter bör kunna bildas här. Området bör kunna nås via det östra skaftet av Skarpö 1:373 som sträcker sig ner mot Skarpövägen. På sidan 13 redovisas området på en karta. Området med en yta av ca kvm som i detaljplanen föreslås bilda fem nya fastigheter utgör en obetydlig del av den stora jordbruksfastigheten som har en area på kvm. Således utgör den föreslagna avstyckade delen endast 4,5 % av Skarpö 1:373. I kommunens rapport Naturvärdesbedömningar på Rindö och Skarpö från 2004 görs bedömningen av flera områden på Skarpö. Det område som nu föreslås styckas av ligger inom område nr 19 på kartbilaga 2 och klassas som fin hällmarkstallskog. Där står bl a (sid. 11) Samtliga övriga beskrivna områden på Skarpö har också större värde. Om det ska bebyggas kan detta vara ett bra val. Det tas inte så mycket på det stora grönområdet i närheten. När det gäller naturskyddsföreningens synpunkter på strandskydd inom kvartersmark kan sägas att totalt ligger ca 30 % av det totala antalet fastigheter inom området som omfattas av strandskydd. Bebyggelsen ligger i regel väldigt nära stranden. I de flesta fall finns även bryggor som hör till fastigheterna och i en del fall också badhus. Dessa fastigheter upplevs som mycket privata och sakna allmäntillgänglighet. Allmänheten kan även promenera på Skarpös vägar och komma ner till vattnet via de i planområdet utlagda PARK-områdena. Naturskyddsföreningen föreslår i första hand att strandskydd behålls utefter stränderna men som ett alternativ att man i planen skulle kunna införa prickad mark i stället för kryssad mark. Strandområdet inom denna planetapp skiljer sig inte från

9 Sida 9 av 35 tidigare etapper vad gäller byggnader och andra anordningar längs vattnet. Det finns därför inte skäl att behandla detta område med andra typer av planbestämmelser än vad som finns i de två tidigare planerna som båda vunnit laga kraft. När det gäller bryggor anser förvaltningen att det är rimligt att tillåta två bryggor per fastighet. Dettas med tanke på att många fastigheter är stora och lämpligheten att anlägga bryggor för bad eller båtar kan variera utefter strandlinjen. Flera har redan idag två bryggor. Om det skulle bli aktuellt att begära dispens från strandskydd vid alla fastigheter som inte har två bryggor idag så skulle ca 14 bryggor kunna tillkomma utöver de 33 som redan finns. Vaxholmsbolaget och SL svarar för de kollektiva transportmöjligheterna. Kommunen har ingen möjlighet att påverka varken busstrafik eller båttrafik till Skarpö men ser positivt på om sådana möjligheter skulle ges. Se vidare nedanstående yttrande från Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting, S10. S 10 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting menar att planbeskrivningen beskriver väl de åtgärder som krävs för att förbättra kollektivtrafikförbindelser för boende på Skarpö. Eventuell framtida försörjning är beroende av vägutformning, som lyfts i planbeskrivningen. Möjlighet att trafikera beror också på hur många bostäder som blir permanenta/byggs nya på Skarpö och västra Rindö. Trafikförvaltningen planerar inte för trafikering med mindre bussar. Kommunen respekterar trafikförvaltningens synpunkter. S 11 Roslagsvatten AB undrar vilket av alternativen RH 2000 eller RH 00 (1900) som ska gälla för höjdsystemet eftersom det anges olika i planbestämmelserna och i teckenförklaringen till grundkartan. Roslagsvatten AB påpekar att de inte kommer att kunna erbjuda en anslutningspunkt vid fastighetsgräns för vissa fastigheter. Därför borde i dessa fall en viss yta reserveras för marken som ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning alternativt möjliggöra för servitut. De fastigheter som detta gäller är: Skarpö 1:395 och Skarpö 1:202 inom plankarta del 1 och Skarpö 1:378, Skarpö 1:360, Skarpö 1:370 och Skarpö 1:290 inom plankarta del 2. Roslagsvatten AB anser att prickmarken inom fastigheten Skarpö 1:176 bör justeras i hörnet nära Lyckedalsvägen och Skarpövägen. Nu går användningsområdet för vägen ända ut till vägen. I planbeskrivningen på sidan 25 saknas AB efter Vaxholmsvatten. I genomförandebeskrivningen föreslås en ändring på sidan 2 under rubriken Vatten och spillvatten där det i sista meningen 1:a stycket borde stå Fastighetsägarna ansvarar för kostnader och anläggande samt framtida drift av enskilda spillvatten- och dricksvattenledningar på fastighetssidan om den upprättade förbindelsepunkten från det allmänna ledningsnätet. I genomförandebeskrivningen sidan 9 under rubriken Vatten och spillvatten 1:a stycket bör ordet huvudmannen ersättas med ordet VA- huvudmannen. Som komplettering till sitt yttrande har Roslagsvatten AB inför utställningen informerat om att det finns en sjöledning intill den gamla ångbåtsbryggan som kommer att användas när vatten- och spillvattenledningar installeras. Ledningen fortsätter upp på land och planerna är

10 Sida 10 av 35 att den ska dras vidare fram till vägnätet. Det kommer även att behövas plats för en mätarbrunn på land. Roslagsvatten AB önskar att ledningsområdet skyddas genom u-område och att ett E-område läggs in för mätarbrunnen. Planhandlingarna korrigeras med hänsyn till ovanstående synpunkter. Det är höjdsystemet RH 2000 som ska gälla och planhandlingarna korrigeras. Planförslaget korrigeras även när det gäller de fastigheter som Roslagsvatten AB menar inte kan nås med anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Gemensamhetsanläggning föreslås för Skarpö 1:378, 1:370 och 1:360 och servitut föreslås för Skarpö 1:202, 1:395 och 1:290. Prickmarken inom fastigheten Skarpö 1:176 justeras. Befintliga servitut finns redan i denna del av planen. Plankartan justeras inför utställningen så att ett E-område 5 x 5 meter läggs in för mätarbrunnen. Ledningen på land behöver inget u-område eftersom det kommer att ligga inom parkmark. Även genomförandebeskrivningen kompletteras med denna uppgift. Övriga redaktionella ändringar kommer att beaktas. S 12 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH ställer sig positiv till att planen genomförs eftersom det ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt kommer att innebära en förbättring i och med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Nämnden har inga ytterligare synpunkter än de som tidigare lämnats i planprocessen och tillstyrker planen. S 13 Vänsterpartiet i Vaxholm ifrågasätter lämpligheten i att skapa 5 nya tomter och göra det möjligt att bygga hus med kvm byggnadsarea som sannolikt kommer att kräva sprängning och utfyllnad. Den lägsta av tomterna har en ca 100 kvm stor vattensamling om vårarna. Detta rimmar illa med kommunens uttalade vilja att vara miljösmart i vardagen. Vänsterpartiet anser det viktigt att strandskyddet finns kvar och att all ny bebyggelse ligger mer än 100 m från stranden. Genom att inte tillåta nya bryggor och båthus kan stränderna hållas tillgängliga för sjöfågel och annat djurliv som annars trängs undan. Detta måste få en starkare skrivning. I kommunens rapport Naturvärdesbedömningar på Rindö och Skarpö från 2004 görs bedömningen av flera områden på Skarpö. Det område som nu föreslås styckas av har nr 19 på kartbilaga 2 och klassas som fin hällmarkstallskog. Där står bl a (sid. 11) Samtliga övriga beskrivna områden på Skarpö har också större värde. Om det ska bebyggas kan detta vara ett bra val. Det tas inte så mycket på det stora grönområdet i närheten. När det gäller strandskyddet kan nämnas att den befintliga bebyggelsen i regel ligger väldigt nära stranden. I alla utom två finns även bryggor som hör till fastigheterna och i en del fall också badhus. Dessa fastigheter upplevs som mycket privata och sakna allmäntillgänglighet. Allmänheten kan även promenera på Skarpös vägar och komma ner till vattnet via de i planområdet utlagda PARKområdena. Strandområdet inom denna planetapp skiljer sig inte från tidigare etapper vad gäller byggnader och andra anordningar längs vattnet. Det finns därför inte skäl att behandla detta område annorlunda än i de två tidigare planerna som båda vunnit laga kraft. Strandfastigheterna i denna planetapp ligger nästan helt inom 100- metersgränsen för strandskydd. Om ingen ny bebyggelse skulle tillåtas inom denna

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken Samrådsmöten november 2013 www.haninge.se/schweizerdalen 2010-12-14 1 Dagordning Presentation av projektgrupp Planens handlingar Förslagets innebörd

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer