Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014."

Transkript

1 (Granskning 1) Detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl, i Borlänge kommun, Dalarnas län Utlåtande, granskning 1, april-maj Ett förslag till detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl har tagits fram av Sweco Architects AB på uppdrag av BoKlok Housing i oktober Planområdet finns i Nygårdarna, ca 2 km sydväst om Borlänge resecentrum. Planområdet avgränsas av Nygårdsravinen i norr, av Paradisvägen i öster och väster av befintlig bebyggelse i Nygårdarna. Inom kvartersmark avses strandskyddet upphävas. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen fanns utställd under tiden 5 april 5 maj 2014 i stadshusets foajé, på biblioteket vid Sveatorget samt på Palladium. Granskningshandlingar fanns också tillgängliga på kommunens hemsida. Vid granskningstillfället har skrivelser inkommit från: 1. Länsstyrelsen Ingen erinran. 2. Synpunkter (nr 1) Synpunkter (nr 2) Synpunkter, (nr 3) Synpunkter (nr 4) Synpunkter (nr 5) Synpunkter (nr 6) Synpunkter (nr 7) Synpunkter (nr 8) Synpunkter (nr 9) Synpunkter (nr 10) Synpunkter (nr 11) Synpunkter (nr 12) Synpunkter (nr 13) Synpunkter (nr 14) Synpunkter (nr 15) Synpunkter (nr 16) Synpunkter (nr 17) Synpunkter (nr 18) Synpunkter (nr 19)

2 21. Synpunkter (nr 20) Nygårdarnas Hem- och Fäbodundantag Synpunkter (nr 21) Synpunkter (nr 22) Samråd har även skett av planförslaget enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), samt att förslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Synpunkter inkomna vid samrådet redovisas i den till granskningsutlåtandet hörande samrådsredogörelsen, daterad mars Inkomna skrivelser finns tillgängliga i sin helhet hos Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret. Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan och någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättas. Då planuppdrag gavs före det att plan- och bygglagen ändrades 2011, så följer förfarandet de äldre bestämmelserna (PBL 1987:10). Sammanfattning av synpunkter och kommentarer. Länsstyrelsen har inget att erinra mot den utställda detaljplanen. Övriga 23 inkomna skrivelser kommer från berörda fastighetsägare och boende i Nygårdarnas by och är huvudsakligen samma synpunkter som framfördes i samrådsskedet. Man vill inte ha bebyggelse i området och särskilt inte flerbostadshus. Argumenten handlar oftast om att föreslagen bebyggelse skulle komma att förstöra den dokumenterade kulturmiljön och den sociala miljön i byn då byggnadernas utformning inte anses passa in och många nya människor tillförs området. Man hänvisar också till miljöbalkens bestämmelser om byggande på jordbruksmark och tycker att kommunen kan se till att annan mindre värdefull mark bebyggs istället. Man vill behålla den lantliga miljön med hästhållning och är rädd att nya grannar ska klaga på det hantering av ved, vedeldning samt att häst och andra husdjur medför olägenheter. Man har synpunkter på strandskydd och på att lagar inte följs, bl a att kommunen inte har en aktuell översiktsplan. Sedan samrådet har Skanska/BoKlok tagit bort ett hus med fyra lägenheter samt disponerat om husplacering och biluppställning. I samrådsredogörelsen och i planbeskrivningen har beskrivits ganska omfattande hur bedömningen av kulturmiljövärdena gjorts från kommunens sida och vilka aspekter som ansetts som väsentliga. Det finns naturligtvis en skillnad mellan en bedömning från bebyggelsesynpunkt och en mer vidare utifrån kultur och funktion. Men faktum är ju också att byn inte längre är en jordbruksby, dess successiva förändring har pågått länge. Flera villor har redan byggts i området. En större utmaning för framtiden och det kulturhistoriska värdet i Nygårdarna är sannolikt att lyckas behålla karaktären och bystrukturen längs Mats Knuts väg med dess inslag av äldre bostäder och inte minst större lagårdar, ekonomibyggnader mm, när inte längre den ursprungliga funktionen finns kvar. Byns/byarnas anknytning till jordbruksmarken bevaras lämpligare i området längre söderut, där den lättare upplevs i landskapet. Aktuellt planområde är inte lika exponerat till omgivningarna. Brukningsvärd jordbruksmark är viktig att bevara. Det framgår av kommunens översiktsplan och i planbeskrivningen där ett planeringsunderlag redovisas. Odlingsmark behöver ha tillräckligt stora sammanhängande ytor för att bli effektiv och rationell att bruka i ett modernt jordbruk. Det är ett starkt allmänt intresse att kommunen svarar upp mot det stora behovet av nya bostäder. Kommunens avsikt är att genom förtätning i befintlig stadsbygd undvika att staden utvidgas på brukningsvärd jordbruksmark. Den lantliga miljön (främst framhålls hästhållning) har delvis möjliggjorts då fastighetsägaren inte tidigare fullföljt sina planer på bostadsbebyggelse och marken kunnat användas extensivt. Fortsatta samtal föreslås ske mellan Skanska/BoKlok och de kringboende på kommunens initiativ, för att om möjligt hitta samexistensmöjligheter genom ytterligare omdisponeringar i den föreslagna bostadsbebyggelsen. En praktisk och långsiktigare lösning för tillfarten till två fastigheter bör också kunna ske över Nygårdarna 14:204 genom tillmötesgående från Skanska/BoKlok. Plan- och markkontoret föreslår därför att ytterligare möten/samråd med de kringboende hålls innan planförslaget förs vidare till beslut. Inkomna synpunkter (sammanfattade) Plan- och markkontorets kommentar 2

3 1. LÄNSSTYRELSEN, Framför att granskningen inte gett anledning till erinran. 2. Synpunkter (nr 1), Ser stor vikt att bevara centrumnära, ej tidigare bebyggd jordbruksmark för framtida odling. Borlänge kommun ska företräda sina innevånare och inte ge tillstånd till byggande av flerfamiljshus i gammal radby med omtalat stort kulturellt och historiskt intresse. Hur kan man så lättvindigt upphäva strandskyddet på fastigheten Nygårdarna 14:204? Varför har man inte hörsammat någon myndighets talan mot tänkt bebyggelse i granskningshandling MBN 2012/195? Man säger att den tänkta bebyggelsen inte påverkar radbyn nämnvärt sett från Mats Knuts väg. Men de boende i byn påverkas i högsta grad då befolkningsmängden kommer att fördubblas. Kommunen vill inte tillmötesgå bybornas önskan att byta mark med nuvarande ägaren Skanska mark och exploatering Bygg AB för att bevara radbyn. Skanska mark och exploatering Bygg AB är inte intresserad av att sälja marken till intressenter i byn. De vill heller inte stycka av enskilda tomter för privatägda fastigheter. Hur ska vi i byn kunna behålla den lantliga miljön med hästar och andra djur nära gårdarna då det blir flerfamiljshus byggda? Hur svarar kommunen på ev klagomål gällande: lukt, flugor, frispringande katter, ljud från maskiner och motorsågar? Brukningsvärd jordbruksmark är viktig att bevara. Det framgår av kommunens översiktsplan och i planbeskrivningen där ett planeringsunderlag redovisas. Odlingsmark behöver ha tillräckligt stora sammanhängande ytor för att bli effektiv och rationell att bruka i ett modernt jordbruk. Kommunens avsikt är att genom förtätning i befintlig stadsbygd undvika att staden utvidgas på brukningsvärd jordbruksmark. Kommunen har också skyldigheter mot nuvarande och inflyttande blivande borlängebor att se till att det finns möjligheter att bygga bostäder för människor att bo i. Den kulturhistoriska bedömningen från kommunens sida framgår av samrådsredogörelsen. Strandskyddet i den del som upphävs gäller enbart allmänhetens möjlighet att nå Nygårdsravinen. Detta möjliggörs även med detaljplanens utformning. Bedömningen och kommentarerna finns i samrådsredogörelsen. Bedömningen som gjorts och kommenterats gäller den fysiska förändringen av bebyggelsen. Det är självklart att förändringen också kommer att innebära fler människor i byn och medföra en förändring för den sociala miljön. Samtidigt ligger området mycket centralt i Borlänge stad och den upplevda tillhörigheten kan i framtiden kanske förändras till att omfatta stadsdelen och inte den jordbruksby som redan genomgått stora förändringar i funktion och bebyggelse från sitt ursprung. Se kommentar ovan och i samrådsredogörelsen om radbyn. Samtal förs med Skanska/BoKlok om förändringar av innehåll och utformning av bebyggelsen. Förändringar sker i en stor och expanderande stad och i centralt läge. Vissa funktioner blir svårare att behålla i en tätare stad eller behöver förändras. Om anmälan inkommer så behandlas de som miljöbalksärenden och bedöms från fall till fall. 3

4 3. Synpunkter (nr 2), Vi boende i Nygårdarna har svårt att förstå planer på nybyggnation av hyreshus i en så gammal by som dessutom är en av de kvarvarande radbyarna. Att dessutom omöjliggöra framtida behov av odling till följd av klimatförändringar är helt förkastligt. Det måste finnas annan mark, som t ex marken väster om Jakobsgårdarna. Varför bygga flerbostadshus ett stenkast från ett naturskyddsområde med unikt fågelliv och en av få platser där Lusbäckens naturliga sträckning är intakt? Vi måste beakta strandskyddet. Nuvarande husägare kommer att mista den fina utsikten och avskildheten i egen trädgård. Vi bybor är vana med oväsen från skogsmaskiner, motorredskap mm vid alla tider på dygnet oavsett årstid. Dessutom finns det hästar, hundar och katter som kan störa med lukt, ljud, flugor mm. Kommer de blivande hyresgästerna att acceptera detta? Låt oss värna om vår unika gamla radby. 4. Synpunkter (nr 3), Jag och min syster undrar om Skanska har rätt att bygga där vi har våra hästar? Det är många som protesterar för att det ska bygggas tvåvåningshus i en by och förstöra bykänslan. Skanska äger marken, men det finns andra ställen att bygga på tex Peace&Love-parkeringen. 5. Synpunkter (nr 4), Det bör ej bebyggas pga att det förstör det kulturhistoriska intresset. Miljöbalken kap 1 ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Vid byggnation förstörs alla möjligheter att odla grödor. Väganslutningen mot Paradisvägen kommer att utgöra omfattande förändring av landskapsbilden. Nygårdarna 14:5 bör ej ingå i detaljplanen. Planförslaget följer ej rekommendationerna i Europeiska landskapskonventionen. Hänsyn bör i första hand tas till direkt berörda befintliga bostäder och inte endast till förbipasserande på Paradisvägen och Mats Knuts väg. Nygårdarna tillhör Skräddarbacksskolan som redan nu har för många elever. Det byggs nu på flera håll i Skräddarbacken och Skräddarbackens by vilket också leder till högre elevantal. Förtätning bör ske där nya skolor planeras. Byggandet av bostadsrätter och dess inpassning i kulturmiljön behandlas utförligt i samrådsredogörelsen. Se kommentar till Synpunkt 2 ang odlingsmarken. Det utpekade området för bebyggelse väster om Jakobsgårdarna kommer att planeras för bl a bostäder. Behovet av bostäder är stort i en växande stad. Nygårdsravinen är en naturresurs som kommunen avser att ta vara på. Däremot bedöms ett bebyggande enligt förslaget inte påverka detta eller strandskyddet. Kommenterats i punkt 2. Skanska äger marken och arrenderar ut ( lånar ut ) den för att bl a du och din syster ska kunna ha hästar där. Det gör man för att de inte tidigare hade bestämt sig för hur de själva vill använda marken. Nu har man bestämt sig för att man vill använda marken för att bygga bostäder där och då kan det tyvärr bli så att ni måste hitta någon annan mark för hästarna. Det finns andra ställen att bygga på, men Borlänge behöver många ställen att bygga bostäder på och också att det finns företag som vill bygga. Så vi gör så bra bedömningar vi kan när vi tittar på möjliga platser för bostadsområden. Bedömningen från kulturmiljösynpunkt finns beskriven i planförslaget och kommenterad utförligt i samrådsredogörelsen. Väganslutningen mot Paradisvägen bedöms inte medföra en omfattande förändring utöver den som Paradisvägen i sig redan gör. Få planförslag har varit föremål för så mycket samtal och konsultationer med de berörda kommuninvånarna, så landskapskonventionen bedöms väl uppfylld. Anpassning till befintlig bebyggelse mm har kommenterats utförligt i samrådsredogörelsen. Skolor kommer att behöva byggas även i Jakobsgårdarna/Nygårdsdalen och eventuellt utökas i Skräddarbacken i framtiden. 4

5 6. Synpunkter (nr 5), Jag hänvisar till våra tidigare inlämnade skrivelser och därför finns det inget som ändrar vårt tidigare ställningstagande. Granskningshandlingen tar mycket lite hänsyn till inkomna yttranden utan tar helt ställning till Skanskas önskemål. Att kommunen har stort intresse för nya bostäder förstår vi men att det ska genomföras utan hänsyn till lagar, inventeringar eller remissinstansers synpunkter är något nytt för oss. PBL 2010:900 2 kap 6 säger: Vid planläggning och i andra ärenden enl denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas Ett område med flerbostadshus insprängt i en gammal jordbruksby anser vi inte överensstämmer med lagen utan måste betraktas som är ett lagbrott. Anmärkningsvärt är att granskningshandläggaren inte har motiverat vårt tidigare inlägg om Plan- och bygglagen. I granskningshandlingarna sägs att Kommunen framhåller vikten av att bevara Nygårdarnas värde som bymiljö av radbykaraktär Detta anser man vara fullgjort genom upplevelsen från byvägen vilket är mycket märkligt, byns karaktär innefattar mycket mer än bara byvägen. Ett område med flerbostadshus insprängt i befintlig by är helt otänkbart om man vill bevara en ursprunglig jordbruksby miljö. Enligt kulturmiljöinventeringen som Dalarnas museum/borlänge kommun gjorde 1998 sägs bla: Försiktighet bör råda med ytterligare villabebyggelse. Ny bebyggelse bör anpassas till befintlig bebyggelses utseende och struktur. Utvidgning av bebyggelse i nordsydlig riktning är inte lämplig. Det är viktigt att dessa äldre bystrukturer bevaras. Byarna visar Borlänges historia och ger samhället en speciell karaktär, något som omgivande villområden saknar. Vår uppfattning är att hela bystrukturen ödeläggs om detaljplanen genomförs. Jordbruksfastigheters verksamhet avviker från ett modernt flerbostadshusområde. Det är dessutom anmärkningsvärt att en kulturmiljöinventering som kommunen stått bakom, helt plötsligt inte har något värde. BoKlok-husens utformning stämmer inte överens med hus i byn, framförallt då taklutningen är för flack och då husen är klart högre än de flesta byggnaderna. Vi finner inte heller något stöd för detaljplanen att ge dispens från strandskyddet. Plan- och bygglagens bestämmelser har hanterats och de bedömningar kommunen gör i fråga om de kulturhistoriska värdena har utförligt redovisats i planförslaget och i kommentarer i samrådsredogörelsen. Det finns naturligtvis en skillnad mellan en bedömning från bebyggelsesynpunkt och en mer vidare utifrån kultur och funktion. Men faktum är ju också att byn inte längre är en jordbruksby, dess successiva förändring har pågått länge. Flera villor har redan byggts i området. En större utmaning för framtiden och det kulturhistoriska värdet i Nygårdarna är sannolikt att lyckas behålla karaktären och bystrukturen längs Mats Knuts väg med dess inslag av äldre bostäder och inte minst större lagårdar, ekonomibyggnader mm, när inte längre den ursprungliga funktionen finns kvar. Byns/byarnas anknytning till jordbruksmarken bevaras lämpligare i området längre söderut, där den lättare upplevs i landskapet. Aktuellt planområde är inte lika exponerat till omgivningarna. Kulturmiljöinventeringen finns med som ett planeringsunderlag i kommunen. Den skulle möjligen behöva uppdateras, men i sina grunder beskriver den värden på ett bra sätt. Däremot är den inte det enda planerings- eller beslutsunderlaget och den behöver alltid tolkas och bedömas. Moderna hus, oavsett om det är enplansvillor eller BoKlok-hus, tillför sina nya uttryck och ska kanske tillåtas göra det om vi inte vill frysa utvecklingen. Det viktiga kan då vara att nya byggnader förhåller sig till ett ramverk för omgivande bebyggelse där bla volym, färgsättning och takvinkel ingår. Traditionell takvinkel ligger mellan 18 och 33 grader, och inom det intervallet finns BoKlok-husen. Se kommentar under punkt 2 och 3. 5

6 Fastigheterna Nygårdarna 18:12 och 23:1 nås via samfälld väg över N 8:10 och 23:1. N 23:1 har ingen formell vägrätt då vi inte ingår i samfälligheten. Vi vill att detta löses lämpligen genom ett servitut för framtida väg på N 14:204 till förmån för N 23:1 och N 18: Synpunkter (nr 6), Motsätter sig starkt fortsatt planering och hänvisar bl a till kommunens folkhälsoarbete och främst delaktighet och inflytande. BoKloks byggplaner har medfört en känsla av maktlöshet hos vuxna men inte minst hos barnen. Markområden som används för hästbete, ridning, isplan mm och många mår psykiskt dåligt i området. Om det byggs innebär det att hästarna försvinner från byn, ytan att fritt leka på kan inte ersättas med iordningställda lekplatser vilket kommer att innebära minskad fysisk aktivitet. Hänvisar till folkhälsopolitiska programmet och menar att kommunen gör tvärtemot sina mål genom att se till att det byggs på mark där det pågår fysisk aktivitet och god social samvaro över generationsgränser. Bättre samhällsplanering torde vara att inte försämra för invånarna och hindra dem att utöva sina fritidsintressen. ANTAGANDEHANDLING Frågan som tas upp bör lösas i detaljplanen. Planförslaget kompletteras. Boende i en stad som utvecklas innebär att man utsätts för förändringar, ibland nära där man bor, ibland inte. Det markområde som är aktuellt och som använts av de närboende har skett genom tillmötesgående från markägaren genom arrende eller motsvarande. Detta i avvaktan på att markägaren bestämde sig för hur man skulle göra med området. De folkhälsopolitiska målen med delaktighet och inflytande innebär inte nödvändigtvis att man får som man vill men man ska kunna vara delaktig. Det finns många olika synpunkter i många frågor även från sådana som ännu inte är på plats och kan ge sin röst hörd. För dessa ska det allmänna intresset föras fram, t ex behovet av bostad, och avvägas mot det privata intresset av bl a kommunens politiker. Denna process ska dock inte fortgå över huvudet på de som berörs och det har inte heller skett i detta ärende. Nygårdarna har som stadsdel mycket goda förutsättningar för fysisk aktivitet och social samvaro jämfört med många andra stadsdelar. Nära till skogen och till Skvalet för att nämna något. Aktiviteter vars utövande främst är ett individuellt ansvar och föräldraansvar och där t ex de fysiska förutsättningarna för bl a hästhållning fortfarande finns kvar i det större närområdet. Störningar från vedhantering mm. Det kulturella arvet tas upp med hänvisning till nationella målet En god bebyggd miljö och till länsstyrelsens yttrande. Frågan om att bygga på jordbruksmark tas även upp här. Att området är attraktivt beror på att det ser ut som det gör nu, innan det byggs igen! Att skriva att landskapet, djur och natur inte påverkas av en bebyggelse är ju skrämmande ord! Föreslår att idag mindre attraktiva områden men centralt belägna görs attraktiva för människor att bo och vistas i och nämner områden som vid Studievägen, vid Skvalet och väster om Jakobsgårdarna m fl. Se kommentar under punkt 8. Olika parters bedömningar görs utifrån respektive parts utgångspunkt och ansvarsområde. Kommunen bedömer att lämplig hänsyn tas utifrån de givna lokala förutsättningarna. Se även svar under punkt 2 och i samrådsredogörelsen. Se kommentar under punkt 2. Självklart påverkas område och omgivningar av bebyggelse. Attraktivitet är mångfacetterat och kommer av många att bedömas att finnas kvar i Nygårdarna även efter ett bebyggande av planområdet. Borlänge behöver fler bostäder. De områden som nämns är redan föremål för tidiga utredningar för bl a bostadsändamål.

7 Har synpunkter på BoKlok-husens utformning och att de trycks in nära bebyggelse för att inte synas och att placeringen nära befintlig bebyggelse skylls på buller från Paradisvägen. Men vi som bor här, räknas inte det vi ser? Kräver att samråd och granskning ogiltigförklaras pga att kommunen saknar aktuell översiktsplan med hänvisning till plan- och bygglagen. 8. Synpunkter (nr 7), I Nygårdarna finns minst sju stycken skogsägare som aktivt brukar sin skog. Det medför buller i form av maskiner, traktorer och sågar. Flera fastigheter värms upp med enbart ved eller flis vilket medför buller vid upparbetning. Risken för klagomål på detta ökas med den kraftiga ökningen av innevånare. BoKlok-husens utformning har inte jämförts med andra mindre lyckade utformningar. Däremot har i argumentation på möten nämnts att moderna 1-plans villor stämmer dåligt med byggnadstraditionen. Buller är en faktor att räkna med. Det går att bygga närmare bullerkällan men då krävs plank eller vall, vilket skulle inverka på landskapsbilden. Placeringen närmare bebyggelsen och orsaken till det framgår av planbeskrivningen, där tre scenarion beskrivs. Kommunens översiktsplan finns till dess att den revideras eller ändras. Delar av översiktsplanen är förklarad inaktuell och ska kompletteras. Det arbetet pågår och en ny översiktsplan FalunBorlänge är tänkt att antas av fullmäktige i juni Det förekommer på andra ställen i Borlänge också att man hanterar och eldar med ved. Det kan givetvis uppstå konflikter, men många kan också undvikas genom ömsesidig hänsyn och förståelse. 9. Synpunkter (nr 8), Vi motsäger oss byggandet på Nygårdarna 14:204 med argumentet att dessa få gröna ytor eller åkrar i centrala Borlänge måste vara kvar. Idag går kanske hästar där, i morgon ska åkrarna kanske brukas igen eller användas till kolonilotter? Sluta att förtäta tätortens gröna oaser. 10 Synpunkter (nr 9), Vårt hus ligger i nära anslutning till planerad byggnation, och tvåvåningshus kommer att byggas några 10-tal meter från vår tomtgräns. Öppenheten till intilliggande naturområde bli begränsad. I dag utgörs området av öppna fält samt hästhagar som smälter väl in i bystrukturen. Planerna är inte förenliga med nuvarande bystruktur. Det finns många jordbruksfastigheter i byn med lador och uthus som använts i jordbruket och som numera blivit kännetecknet för en välbevarad gammal by. Tvåvåningshus passar inte in i bystrukturen, men enplansvillor kan smälta in. Frågan har kommenterats under bl a punkt 2 ovan. En diskussion med exploatören kommer att tas om täthet och placering av byggnader. Bebyggelsen och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 ovan och i samrådsredogörelsen. Tvärtom passar tvåvåningshus och 1 ¾ planhus i det traditionella bebyggelseskicket liksom de större ekonomibyggnaderna. Enplansvillor av modernt snitt har däremot en i det sammanhanget främmande utformning. 2

8 11. Synpunkter (nr 10), Planerna på att bygga ett nytt bostadsområde bestående av flerbostadshus här är att våldföra sig på en av de kvarvarande radbyarna centralt i Borlänge. Det kommer inte att smälta in i bymiljön utan kommer att bli en styggelse som förstör den fler hundrade kulturmiljön. Nygårdsravinens hotande arter av växter och djur kan påverkas negativt. Kommer dagvatten att ledas ner i ravinen? Ytavrinningen från de preparerade ytorna med spill av olja och drivmedel kommer att belasta främst dammen i direkt anslutning till fastigheten där groddjur i stor mängd har sitt habitat. Den väg där in/utfart till fastigheten är tänkt är hårt trafikerad och har inga fartdämpande åtgärder. Det finns ingen kollektivtrafik i området, närmaste hållplatsen ligger mer än 1 km från fastigheten. Den målgrupp man sa sist var i första hand inte barnfamiljer och det är kanske tur då vägen är starkt trafikerad och kan vara rena dödsfällan för barn. Den typ av bebyggelse Borlänge behöver är väl snarare prisvärda hyresrätter. Hoppas att våra folkvalda representanter förstår att denna typ av bebyggelse på en plats där den inte passar är förkastligt. Vi måste värna om vårt arv och våra gamla kulturmiljöer före privata företags intressen. Ställer mig även frågan om Skanska/Ikano fått gräddfil i planärenden för framtida etableringar såsom denna. I kungörelsen hänvisas till att planen är förenlig men kommunens översiktsplan från På kommunens hemsida kan samtidigt läsas att översiktsplanen inte längre är aktuell. Jag hävdar att miljö- och byggnadsnämnden inte har möjligheten att söka stöd för detta i en plan som ogiltigförklarats. Vidare bryter Borlänge kommun mot Planoch bygglagen 2010:900 3 kap 1, då det inte finns en aktuell översiktsplan 12. Synpunkter (nr 11), Det är förkastligt att komma med ett förslag på tvåvåningshus med en takhöjd på upp till 9 meter när kommunen framhåller vikten av att bevara Nygårdarnas värde som en by med radbykaraktär. Med en sådan förändring gjord kommer det förmodligen bli ännu lättare att bygga flerbostadshus i anslutning till Nygårdarna och förstöra bymiljön ännu mer. Nygårdarna är sedan många år en levande by med jord- och skogsbruk, där det fortfarande finns ett antal aktiva brukare som ibland kan skapa buller från traktorer och maskiner. Jag och några till har fliseldning för uppvärmning. Det kan medföra en hel del buller vid huggning av flisen. I dagsläget har vi inga problem med protester från övriga boende men vi bävar för protester i framtiden. Bebyggelsen och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 ovan och i samrådsredogörelsen. Dagvattnet ska omhändertas på tomten, liksom idag. Trafiksäkerheten har bedömts och bör kunna upprätthållas. Kollektivtrafiken ses ständigt över för att vara så tillgänglig som möjligt. Borlänge behöver bostäder av alla kategorier, bl a för att få en rörligare bostadsmarknad. Ett av problemen som Borlänge och liknande orter av samma storlek lider av är att det saknas investerare i bostadsbyggande. Dessa dras till lukrativare marknader i storstadsregioner. I det här fallet finns en investerare som är villig att bygga på mark man själv äger. Kommunens översiktsplan från 1990 och 1997, finns och gäller till dess att den revideras eller ändras. Del av översiktsplanen är förklarad inaktuell och ska kompletteras. Det arbetet pågår och en ny översiktsplan FalunBorlänge är tänkt att antas av fullmäktige i juni Bebyggelsens utformning, kulturmiljön och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 ovan och i samrådsredogörelsen. Det förekommer på andra ställen i Borlänge också att man hanterar och eldar med ved. Det kan givetvis uppstå konflikter, men många kan också undvikas genom ömsesidig hänsyn och förståelse. 3

9 13 Synpunkter (nr 12), (mejl och bifogad fil) Bestrider detaljplanen i sin helhet med hänvisning till miljöbalken 3 kap 4 (om brukningsvärd jordbruksmark). Att samråd och granskning ogiltigförklaras då kommunen inte har en aktuell översiktsplan. Enligt kommunen verkar det vara viktigare att bygga 24 bostadsrätter än att spara odlingsbar mark. Det finns annan mark närmare Borlänge centrum att bygga på. Det behövs centrumnära, odlingsbar mark för kommande framtida behov. Kulturmiljö: Att tillåta att lägenhetshus byggs i denna miljö kan knappast vara ett varsamt förhållningssätt. Länsstyrelsen skriver i sitt remissvar till samrådshandlingarna att ur kulturmiljösynpunkt är den tänkta etableringen inte lämpligt. Kommunen tycks göra allt för att gömma de tillkommande husen så långt in mot och mellan befintliga bostäder som möjligt. Ingen ska se husen, förutom de som redan bor runt planområdet. Det är många som använder Mats Knuts väg genom Nygårdarna som promenadstråk och som uppskattar nuvarande bymiljö med hus, lador och siktöppningar mot bakomliggande åkermark. Nygårdarna är den sista centrumnära byn som finns kvar av de gamla byarna runt Borlänge. Vi kräver att kommunen säger nej till föreslagen detaljplan och att byn skyddas som kulturreservat enl miljöbalken. Vi är helt övertygade om att om det varit någon annan intressent än Skanska/Ikano/Ikea/BoKlok så hade ärendet handlagts på ett helt annat sätt. Strandskydd: När vann upphävandet av strandskyddet laga kraft? Direktinsyn: Att placera de nya planerade byggnaderna så att direktinsyn mot befintliga bostäder och uteplatser undviks, är i praktiken omöjligt när det gäller Nygårdarna 11:32. Skugga: De planerade tvåvåningshusen och plantering av träd (enl ill) kommer att göra att vår fastighet N 11:32 kommer att ligga i skugga under en stor del av året. Vi kräver att en sol/skuggstudie görs för vinterhalvåret innan en detaljplan antas. Vi kräver att beredande och beslutande tjänstemän och politiker gör ett platsbesök innan planen eventuellt antas. Se kommentar under punkt 2. Se kommentar till punkt bl a punkt 11. Se kommentar till punkt 2 och planbeskrivningens hänvisning till planeringsunderlag: Jordbruksmark, 2010.) Marken som i synpunkten anges som alternativ lokalisering ska också den bebyggas. Kulturmiljöprogram och grönplan är underlag för planering och beslut. I varje ärende och i översiktsplaner görs en bedömning där även det allmänna intresset vägs mot de enskilda samt avvägs olika sektorsintressen. Bebyggelsens utformning, kulturmiljön och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 ovan och i samrådsredogörelsen. Bebyggelsen och landskapet är inte så särpräglat att kulturreservat är tillämpligt. En markägare har rätt att få sin markanvändning prövad av kommunen enligt plan- och bygglagens bestämmelser. Det görs på ett likvärdigt, objektivt och professionellt sätt oberoende av vem som är markägare. Strandskyddet föreslås komma att upphävas inom kvartersmarken (bostadsområdet) när planen antas, inte tidigare än så. De planerade bostadshusen ligger inte närmare fastighetsgräns än 20 meter mot N 11:32. Avstånd mellan byggnader är meter. Det är glest om man ser till förhållandena i byn i övrigt liksom i villaområden. Besök har gjorts vid flera tillfällen. 4

10 14. Synpunkter (nr 13), Nygårdarna är en gammal radby belägen efter skogskanten mot Boberget. Byn flyttades och fick namnet Nygårdarna efter att den gamla byn brann ner till grunden. Det finns gamla grundrester som visar sig vid plöjning, det bör kontrolleras innan det är försent. Kommunen hänvisar hela tiden till hur det ser ut från Mats Knutsvägen och Paradisvägen utan att ta hänsyn till de boende inne i byn. Fortfarande är det flerfamiljshus i två våningar, höjd upp mot 9 meter som gäller och det smälter absolut inte in i den gamla bymiljön. Jag kommer ej att kunna fortsätta mitt skogsbruk med maskiner och virkeshantering på min tomt (Nygårdarna 10:8). Hur löses detta? Nuvarande förslag kan ej accepteras, det är att våldföra sig på den gamla byn. Det vore bättre att vi i byn kunde få en konstruktiv diskussion med byggherren hur det ska lösas än att dra hela projektet med en massa mellanhänder i kommunen. Delar av Nygårdsdalen ingår i planen, då kanske en lösning på Mats Knuts väg kan ske. I dag är Mats Knuts väg från Krossgatan till Karl Johans väg en samfällighet (Nygårdarna s:6) med drygt 30 fastigheter som delägare. Där ingår bl a den upptrampade stig (Mats Knuts väg 153) som det hänvisas till i svaren på våra tidigare synpunkter. Jag upplever att de som beslutar i detta har väldigt dålig insikt i hur det ser ut i byn. Jag kräver att ni måste komma ut på plats för att se hur beslutet påverkar byns miljö. Bifogar skiss för att smidigare komma ut från Nygårdarna 10:8 till Mats Knuts väg, där en direktkontakt med byggherren skulle kunna lösa frågan smidigt. 15. Synpunkter (nr 14), Vi bestrider föreslagen detaljplan med hänvisning till: Vikten att bevara Nygårdarnas historiska värde som radby, att den barriär som föreslagen bebyggelse kommer att utgöra för befintlig bebyggelse samt att alternativa lokaliseringar för förtätning finns men ej utretts. Vi kräver att samråd och granskning ogiltigförklars pga av att Borlänge kommun saknar aktuell översiktsplan med hänvisning till PBL (2010:900) 3 kap 1. Bebyggelsens utformning, kulturmiljön och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 m fl ovan och i samrådsredogörelsen. Se kommentar under bl a punkt 12. Kommunen kommer att bjuda in till samtal mellan berörda och Skanska BoKlok. Frågan om samfälligheten (s:6) är känd och har förts till bl a de diskussioner som ingår i lantmäteriets omarrondering. Det finns även en utredning inom kommunen som gäller de vägar och gator som kommunen sköter men där ägandet ligger hos samfälligheter och motsvarande. Det är självklart att den största kunskapen om ett grannskap finns hos de som bor och verkar där. Det är bl a därför som samråd i översiktsoch detaljplaner är så viktiga för alla inblandade parter. Detaljlösningar löses bäst mellan parter. Initiativ till kontakt bör tas av den som uppmärksammat och vill få frågan löst. Kommunen kan förmedla kontaktperson hos Skanska BoKlok om denne inte är känd. Se kommentarer i flera av punkterna ovan. Kommunens översiktsplan från 1990 och 1997, finns och gäller till dess att den revideras eller ändras. Del av översiktsplanen är förklarad inaktuell och ska kompletteras. Det arbetet pågår och en ny översiktsplan FalunBorlänge är tänkt att antas av fullmäktige i juni

11 16. Synpunkter (nr 15), Vi bestrider föreslagen detaljplan med hänvisning till: Att det endast tas hänsyn till passerande på Paradisvägen samt Mats Knuts väg och ingen hänsyn tas till direkt berörda fastigheter. Vikten av att bevara Nygårdarnas historiska värde som bymiljö av radbykaraktär. Vikten av att bevara centrumnära, ej bebyggd jordbruksmark för framtida behov av odling pga klimatförändringarna se Jordbruksverkets rapport 2013:35. Ur resurshushållningssynpunkt bör förtätning ske på mark som inte lämpar sig för odling. Den barriär som föreslagen bebyggelse kommer att utgöra för befintlig bebyggelse. Att alternativa lokaliseringar finns enl planförslaget. Att en del av strandskyddet tas i anspråk för föreslagen bebyggelse. 17. Synpunkter (nr 16), Då inget i föreliggande detaljplaneförslag daterat väsentligen förändrats och inget i mitt brev daterat hörsammats, hävdar jag åter lydelsen i det brevet med följande tillägg: För att slippa ha trafik genom gårdarna Nygårdarna 8:10 och 23:1 framförs här ett absolut krav att mark reserveras för en framtida vägsträckning från min ladugårdsbyggnads nordvästra hörn fram till den i planförslaget redovisade cykel- och gångvägen till Mats Knuts väg. Vägens bredd ska vara 8 m från södra gränsen på N. 14:204 och norrut så att stora fordon även fortsättningsvis ska kunna säkerställa min gårds verksamhet och att mina grannar ska slippa trafiken genom sina gårdar (redovisas i bilaga 1.) I kungörelsen åberopas en 25 år gammal översiktsplan. Det kan inte vara relevant. Miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats. Varför, byn har ett kulturvärde? Byborna har gjort sin mening hörd med namnlista med 54 underskrifter, vilket är så gott som samtliga i byn. Planförslagets 24 lägenheter med tre personer per lgh, ger 72 personer på en yta som är en tiondel av byns. Förvanskning? Besök på plats ska ske av beslutande innan beslut om planen fattas. Hyreshus i flera våningar ska byggas i miljöer där de kan passa. Gamla bymiljöer som har anor flera hundra år innan kommunens tillkomst, ska bevaras. Detta är mitt bestämda krav. Då flera släkten förutom min funnits i byn minst sedan 1600-talets början kan det t o m vara fråga om etnisk förföljelse om vi inte hörsammas. Vänligen, strö inte mer salt i såren. Vår bymiljö är för oss helig! (Bilagor: karta över väg, namnlista från 2012 och brev tidigare insänt, dat ) Bebyggelsens utformning, kulturmiljön och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 m fl ovan och i samrådsredogörelsen. Se kommentar under punkt 2. Resonemanget kring olika bebyggelsescenarier finns i planbeskrivningen. Strandskyddet kommenteras ovan, bl a i punkt 2. Planförslaget bör kunna kompletteras med önskemålet. Diskussion tas upp med Skanska Bo- Klok. Bildande av eventuellt servitut görs av lantmäteriet i samband med övriga fastighetsbildningsåtgärder. Se kommentar i punkt 15 m fl. Miljökonsekvensbeskrivningar upprättas i detaljplaner endast då betydande konsekvenser för miljön bedöms finnas. Så är inte fallet här. Länsstyrelsen gör den slutliga bedömningen och delar kommunens uppfattning i detta planförslag. Bebyggelsens utformning, kulturmiljön och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 m fl ovan och i samrådsredogörelsen. 6

12 18. Synpunkter (nr 17), Vi bestrider detaljplaneförslaget med hänvisning till Miljöbalken 3 kap 4. Kommunen är enl denna lag skyldig att skydda jordbruksmark, hur små arealer det än är. Att kunna odla mat är viktigare för kommande generationer än att bygga bostäder. Bygg på mark som redan är förstörd på ett eller annat sätt. Vad kommer att hända med mark efter Paradisvägen som ägs av privata markägare? Om denna detaljplan går igenom så dröjer det väl inte länge förrän även denna mark tvingas av oss markägare? Vi vill självklart ha marken kvar för att kunna odla bl a potatis som vi gör idag. 19. Synpunkter (nr 18), Jag bestrider förslagen detaljplan med hänvisning till: Vikten av att bevara centrumnära, ej tidigare bebyggd jordbruksmark för framtida behov av odling pga klimatförändringarna se Jordbruksverkets rapport (2013:35). Att det finns alternativa lokaliseringar enl planförslaget. Ur resurssynpunkt bör förtätning ske på områden och mark som inte lämpar sig för odling. Del av strandskyddet tas i anspråk för föreslagen bebyggelse. 20. Synpunkter (nr 19), Likalydande med synpunkter i punkt Synpunkter (nr 20), Vi bestrider detaljplanen med hänvisning till: Vikten av att bevara en by med kulturhistoriskt intresse det är kommunens ansvar. Den vackra vyn/utsikten för många byinvånare försvinner helt. Vikten av att bevara en genuin jordbruksby med betes- och odlingsmark i centrumnära läge och inte förstöra den med flerfamiljshus. Att låta familjer som redan bor där med betesdjur få bo kvar och inte respektlöst och utan empati skuffa undan dem. Att inte respektlöst köra över mäniskors liv så att de måste ändra hela sin livssituation. Att jordbruksmark ska bevaras enligt miljöbalken när det finns annan mer lämpad mark att bygga på med närhet till service. T ex väster om Jakobsgårdarna. Att befintligt avlopp i Nygårdarna är under all kritik där man med jämna mellanrum får tillkalla spolbil. Vikten att respektera byns enväldiga önskan att få bo kvar i den miljö man valt att bosätta sig i. Det ska inte sitta några få gubbar i kommun, som inte har någon egen koppling till byn, och bestämma över huvudet på en hel by. Vi vill att kommunen ändrar sitt beslut, tar sitt ansvar och flyttar byggplanerna till ett bättre lämpat område. /I bilaga till skrivelsen beskrivs tankarna mer utförligt. Se kommentar bl a i punkt 2 och i planbeskrivningen. I det aktuella fallet vill markägaren bygga på sin mark. Kommunen har ingen avsikt eller vilja att tvinga fram bebyggelse mot markägares vilja. Se kommentar bl a i punkt 2 och i planbeskrivningen. Se kommentar bl a i punkt 2 och i planbeskrivningen. Bebyggelsens utformning, kulturmiljön och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 m fl ovan och i samrådsredogörelsen. Markägaren har under lång följd av år upplåtit sin mark till beteshagar mm. Nu vill man pröva markens användning för bostäder. Det är i skrivande stund okänt om marken upplåtits med arrendeavgift eller inte, men att den garanterats att i all framtid kunna användas som hästbete har sannolikt inte gjorts. Att pröva markanvändningen i en detaljplan är en demokratisk process där berörda ska komma till tals, där plan- och bygglagens bestämmelser följs och där slutligen kommunfullmäktige avgör frågan om antagande av planen eller inte. Frågan om jordbruksmark och annan placering har behandlats i flera av punkterna ovan. 7

13 22. Nygårdarnas Hem- och Fäbodundantag, Planförslaget passar inte på något sätt in i bymiljön vars struktur har präglats av den småskaliga jord- och skogsbruksverksamhet som växt fram på gårdarna under årens lopp. Om det byggs kommer byns struktur att helt spolieras. Nya generationer har inget minne av den rivningshysteri som präglade och 1960-talet, då i stort sett alla centrala delar av samhället revs för att bereda plats för Konsum och Tempo och ovärderliga kulturvärden gick till spillo. Hyreshus i byn förstör kulturvärden. Upprepa inte fel som gjorts tidigare. Vi behöver inte bygga hyreshus där de inte passar. Hade kommunen haft lite känsla och vilja så hade man kunnat byta mark. Länsstyrelsen med flera anser att förslaget är dåligt och ingen har fått gehör. Det är märkligt och anmärkningsvärt. I Plan- och bygglagen står det att översiktsplan ska hållas aktuell. Kan detta hävdas om den är från 1990? Vi kräver att översiktsplan upprättas innan detaljplanens handläggning fortskrider så att alla förstår vad kommunens avsikt med markanvändningen är. 23. Synpunkter (nr 21), Sänder ett brev med tankar och känslor av den uppkomna situationen, som tråkigt nog kommer att förändra en av de få levande landsbygder som fortfarande finns kvar mitt i en stadskärna. Jag och mina barn har bott här sedan sommaren 2004 och vi har många gånger tillsammans med grannar sagt att områdets idyll är som Barnen i Bullerbyns. Vi har full förståelse för att det måste byggas mer hus i Borlänge, men ingen förståelse för om ni måste ta av de få exklusiva miljöer som finns kvar mitt i en stadskärna. Varför förstöra platser som Mats Knuts och Nygårdarna som borde kunna bevaras som det kulturhistoriska intresse det är. Miljöbalken är tydlig när det gäller bebyggelse på jordbruksmark. Det finns mer lämpad mark att bygga flerfamiljshus på. Det kommer aldrig att gå att återställa den ovärderliga rikedom, harmoni och kraft som finns i området. Att få ha känslan och stoltheten att vilja bo kvar i Borlänge kommun och veta att ni ger möjligheten till att bevara djurhållningen och det öppna landskapet är en djupt liggande förhoppning hos oss här i området. Befolkningen i området tycker att förslaget är illa underbyggt och skapar känslor av oro och obehag. Vi hoppas att kommunen inser värdet att bevara det vackra landskapet som vi vill fortsätta att förvalta på bästa sätt. Bebyggelsens utformning, kulturmiljön och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 m fl ovan och i samrådsredogörelsen. Kommunens översiktsplan från 1990 och 1997 finns och gäller till dess att den revideras eller ändras. Delar av översiktsplanen är förklarade inaktuella och ska kompletteras. Det arbetet pågår och en ny översiktsplan FalunBorlänge är tänkt att antas av fullmäktige i juni Bebyggelsens utformning, kulturmiljön och bystrukturen behandlas bl a i kommentar under punkt 2 m fl punkter ovan och i samrådsredogörelsen. Frågan om jordbruksmark och annan placering har behandlats i flera av punkterna ovan, bl a punkt 2. I Borlänge behöver vi hitta möjliga och lämpliga förtätningar av stadsbygden för bostäder då många vill bo här. Det är lämpligt också från hållbarhetssynpunkt och allmän resurshushållning att använda sig av de investeringar i service, ledningar, vägar mm som redan gjorts i samhället och inte sprida ut bebyggelse onödigt mycket. Kommunen välkomnar initiativ från enskilda markägare då mark kan behöva prövas om den är lämplig och då inte enbart den som ägs av kommunen. Man måste i bedömningen av lämpligheten av förändrad markanvändning alltid utgå från situationen och förutsättningarna på platsen. Det är naturligt och välkänt att de som bor och är verksamma på en plats är tveksamma till förändringar, man vet vad man har och inte vad man får. Kommunen har att på ett professionellt sätt bedöma konsekvenserna av bebyggande som markägare föreslår och den påverkan på befintlig miljö som det medför för de som redan använder den. 8

14 24. Synpunkter (nr 22), Det är mycket anmärkningsvärt att kommunen ej tar till sig av de argument som vi bybor har framfört. Man har endast valt ut delar ur våra skrivelser och besvarat dem med standardsvar. Faktum är att hyreshus passar ej in i en bymiljö! Redan upprättandet av ett planförslag med karta och beskrivning innebär en professionell bedömning av möjligheten och konsekvensen av den förändring som är tänkt att föreslås. Argument har framförts av berörda i området och bebyggelsen har minskats och förändrats efter samrådet t ex. Så argument biter, men däremot har argument som syftar till att minimera eller inte alls göra det möjligt att bygga på denna plats inte bedömts tillräckligt starka. Det är bostadsrätter (ägande) i flerbostadshus som föreslås. Sammanfattningsvis föreslår plan- och markkontoret att ytterligare möten/samråd med de kringboende hålls innan planförslaget förs vidare till beslut. SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN, Plan och markkontoret i maj 2014 Steve Johnson plan- och markchef 9

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden 2015-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/84-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: SBF 2015/27 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-18 Bakgrund (ev.) Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Samråd: 20 maj, 2011-20 juni, 2011 Antagen av KF: 22

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN 2014-08-04 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE ÄRENDEHANTERING Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-08 226 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT

Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT 1(5) Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT UTLÅTANDE November 2013 I bifogad sammanställning redovisas samtliga skriftliga synpunkter på planförslaget. Beträffande samrådsskedet upprepas de synpunkter och ställningstaganden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Antagen av Kf Laga kraft

Antagen av Kf Laga kraft 2002-06-03 1 Rev: A. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Antagen av Kf 2002-08-27 Laga kraft 2002-09-26 Utdrag ur plankartan ÄNDRING av detaljplan 268 för kv Folkskolan m fl avseende kvarteret BORGAREN i

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Ändring av detaljplan för Skeppsgossen 3 och 7

Ändring av detaljplan för Skeppsgossen 3 och 7 Stadsbyggnadsnämnden 2016-08-04 Planavdelning SBN/2015:328 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för Skeppsgossen 3 och 7 Förslag till beslut Förslag till ändring

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997.

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997. GRÄNSBETECKNING ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR (del av Nätersäter 1 :6) I ÖGLUNDA FÖRSAMLING, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 28 MAJ 1997 ÖVRIGT Grundkartan utgörs

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN för Laxen 14 i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 9 februari 2015 SAMRÅDET Samrådstid: 24 oktober 21 november (4 veckor) Samrådstiden förlängdes t o

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av Tranås

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING 2015-06-11 Dnr: 2012:98 Detaljplan för del av DRÄTTINGE 1:9 m.fl. i KAXHOLMEN Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Granskning detaljplan Ett planförslag,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten. Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden

Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten. Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 18 juli 2016 STANDARDFÖRFARANDE

Läs mer

Detaljplan för Sävsjö 12:21, 12:22, samt Sävsjö 12:24. del av Ljunga Park, Sävsjö tätort Sävsjö kommun SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för Sävsjö 12:21, 12:22, samt Sävsjö 12:24. del av Ljunga Park, Sävsjö tätort Sävsjö kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Sävsjö 12:21, 12:22, samt Sävsjö 12:24 Planhandlingarna består av: SYFTE del av Ljunga Park, Sävsjö tätort Sävsjö kommun SAMRÅDSHANDLING plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3 Dnr: SBF 2015/9 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:239 och del av Porsön 1:3 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län Datum Diarienummer 2011-03-04 2010.0859.214 Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län 2 Bakgrund Stadsarkitekt Torbjörn Almroth,

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget.

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget. 1 (4) Dnr PLAN.2013.13 Samrådsredogörelse Detaljplan för Skyttegillet 3:10 m fl., Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Planhandlingar har varit utställda för samråd under tiden 25 mars-15 april. Underrättelsen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Granskningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-03-16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Sid 1 (5) U T L Å T A N D E. tillhörande. Detaljplan för. Del av ÖSTERMALM 1:1. Östermalm. Finspångs kommun. Samhällsplaneringsenheten

Sid 1 (5) U T L Å T A N D E. tillhörande. Detaljplan för. Del av ÖSTERMALM 1:1. Östermalm. Finspångs kommun. Samhällsplaneringsenheten Sid 1 (5) U T L Å T A N D E tillhörande Detaljplan för Del av ÖSTERMALM 1:1 Östermalm Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten den 24 augusti 2010 Sid 2 (5) Utlåtande Rubricerad detaljplan, daterad 2010-03-25,

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer