SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S) Björn Holmberg (M) Olle Benner (MP) Leif Göransson (S) Henrik Lethin (M) Nicole Lindbom (M), tjänstgörande ersättare Renée Stigborg (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ralph Friberg (SP) Lennart Nilsson (S) Uno Horntvedt (S) Lennart Svensson (C) Maths Johansson (SPI) Line Weckström (M) Johan Israelsson, stadsbyggnadschef Thomas Lexén, stadsarkitekt Niclas Nilsson, trafikingenjör, kl 18:00 18:15, Lena Åkesson, miljöinspektör Ingvar Bengtsson, 1:e byggnadsinspektör Lena Larsson, nämndssekreterare/bygglovhandläggare Göran Hansson, 110, kl. 18:15 18:25 Utses att justera Carina Dilton (S) Justeringens plats och tid Rådhuset kl. 15:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Larsson Ordförande Christian Sonesson Justerande Carina Dilton ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus Underskrift Lena Larsson Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Sid 106 Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:780 vid Hotellvägen Lokala trafikföreskrifter väg 108 inom tättbebyggt område (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende 5 15 vindkraftverk 109 (personuppgift),, ansökan om bygglov Närvaro vid sammanträdet (personuppgift), ansökan om dispens för uppförande av villa inom strandskyddsområde 112 (personuppgift), ansökan om förhandsbesked Kontroll och tillsynsplan för NS Stadsbyggnad/Miljö Verksamhetsplan 2010 för NS Stadsbyggnad/Plan och bygg Sammanträdesdagar Ekonomisk uppföljning Visionsstyrning God ekonomisk hushållning Delegationsbeslut trafikärenden Delegationsbeslut miljöärenden Delegationsbeslut byggärenden/bygglov och bygganmälan Delegationsbeslut kontrollplaner, byggsamråd och slutbevis Delegationsbeslut kvalitetsansvariga Delegationsbeslut lantmäteriärenden Meddelanden 44

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:780 vid Hotellvägen (dnr P0001/2009) Ändringen av detaljplan syftar till att tillåta en mer flexibel användning av fastigheten som enligt nuvarande planbestämmelser endast tillåter bostadsändamål. Fastighetens centrala läge i Staffanstorp gör den intressant även för andra typer av verksamheter såsom handel, kontor, hotell etc dvs verksamheter av ickestörande omfattning som normalt inryms under ändamålsbestämmelsen C (centrum). Planändringen har handlagts med enkelt planförfarande. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Stanstorp 1:780; att en miljöbedömning inte behövs då ändringens genomförande inte antas leda till betydande miljöpåverkan; att låta sända ut föreliggande förslag till ändring av detaljplan på samråd enligt plan och bygglagen 5 kap samt 28. De under samrådstiden, , inkomna synpunkterna har sammanställts i ett särskilt utlåtande, vilket har fogats till planhandlingarna. Inkomna synpunkter föranleder inga justeringar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna särskilt utlåtande efter samråd. att godkänna och anta ändring av detaljplan i enlighet med 5 kap planoch bygglagen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Lokala trafikföreskrifter väg 108 inom tättbebyggt område (dnr T 2009/0007) Vägverket har tillsänt Staffanstorps Kommun en framställan om förändring av lokala trafikföreskrifter om hastighet på väg 108 inom Skåne län. Vägverket föreslår att upphäva befintliga lokala trafikföreskrifter som gäller 70 respektive 90 km/h för väg 108 inom tätortsgränsen för Staffanstorps tätort. Dessa upphävda föreskrifter föreslås ersättas med en ny föreskrift som föreskriver en hastighet på 80 km/h på nämnda sträcka. Vägverkets föreskrifter planeras träda ikraft varför det är önskvärt om länsstyrelsens beslut kan träda ikraft vid samma tidpunkt. I denna Lokala Trafikföreskrift behandlas hastighetsgräns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gällande Staffanstorps Kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 108; beslutas 9 december Staffanstorps Kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 i Trafikförordningen (1998:1276) att inom sträckan, från norr om cirkulationsplats på väg 108 i korsning med väg 854 till söder om cirkulationsplats på väg 108 i korsning med väg 883, får fordon inte föras med högre hastighet än 80 kilometer i timmen. Dessa lokala trafikföreskrifter träder i kraft Tidigare gällande lokala trafikföreskrifter på denna sträcka upphäves i samband med ikraftträdande av den nya föreskriften enligt ovan.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Redogörelse för ärendet Miljö och samhällsbyggnadsnämnden mottog den 26 juni 2009 en anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken från (personuppgift), att på fastigheten (personuppgift), Staffanstorp kommun, uppföra ytterliggare två stycken vindkraftverk invid ett befintligt verk. Försvarsmakten inkom med yttrande i ärendet som medförde att placeringen av vindkraftverken ändrades. Med anledning av detta inkom en förändring av anmälan med nya placeringar den 18 augusti Då ärendet påbörjats före den 1 juli 2009 handläggs ärendet enligt då gällande lagstiftning. Nedan redogörs delvis för företagets beskrivning av den anmälda verksamheten. Anmälan i sin helhet finns tillgänglig på Stadsbyggnad/Miljö. I anmälan anges följande placering av verken, koordinater för vindkraftverken (RT90, 2,5 gon väst) kartbilaga bifogas. X Y Z Verk 1 (Befintligt) ,5 Verk Verk Det befintliga vindkraftverket har en uteffekt på 1,5 MW. Den totala höjden är 100 meter varav navhöjd är på 67 meter och rotordiametern på 66 meter. De två föreslagna vindkraftverken enligt anmälan, Enercon, E 82, kommer att ha en effekt på cirka 2 MW. Totalhöjd kommer att vara på 119 meter varav navhöjd på ca 78 meter och rotordiameter på ca 82 meter. Den årliga produktionen beräknas till ca 16 GWh inklusive det befintliga vindkraftverket, vilket motsvarar hushållsel för ca 2900 villor. Det inbördes avståndet mellan vindkraftverken är ca meter och avståndet till närmaste bostadsbebyggelse är ca 630 meter. Vindförhållandena i området är goda med medelvindhastigheter på 7,2 m/s på 78 meters höjd enligt gjorda produktionsberäkningar. Ca 430 meter nya tillfartsvägar behöver byggas i anslutning till den befintliga brukningsvägen. Preliminärt bedöms ca 0,5 ha mark under byggtiden komma att tas i anspråk för grundläggning av vindkraftverken, tillfartsvägar, kranmonteringsytor m.m. Vissa ytor som används under byggtiden kommer att återställas till åkermark efter byggtidens slut. Sammantaget åtgår ca 0,3 0,4 ha för de nya vindkraftverken med tillhörande anläggningar under driftskedet.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Lokalisering Lokaliseringen av vindkraftverken är vid Trolleberg, cirka 1,5 km sydväst om Värpinge. Lokaliseringen har skett med utgångspunkt från det befintliga vindkraftverket i området. Utöver detta har vindenergi samt brukningsförhållanden varit styrande samt att få en samlad grupp med skyddsavstånd gentemot den befintliga fornlämningen Brysshög. Området utgörs till övervägande delen av öppen åkermark. Norr om den föreslagna vindkraftparken rinner Höjeå. Området gränsar till eller ligger mycket nära Lunds kommun och Lomma kommun. Den mest närbelägna bebyggelsen utgörs av enstaka bostadsbebyggelse vid Trollebergs gård. Det finns även en del spridd bebyggelse i området som helhet. Ett nollalternativ innebär ingen utbyggnad av vindkraft i området. Alternativa utformningar har även studerats. Motiv till det föreslagna alternativet är att det aktuella området vid Trolleberg bedöms, med hänsyn till relativt få konflikter som föreligger, utgöra det enda lämpliga utbyggnadsområdet. Området där de nya vindkraftverken planeras pekas i kommunens översiktsplan ut som intresseområde för vindkraft. Fotodokumentation bifogas. Tekniskt utförande Aggregaten kommer att vara av fabrikat ENERCON E eller likvärdiga fabrikat. Tornen kommer att utgöras av en cylinderformad stålkonstruktion som är ca 4 meter i diameter och med en tjocklek på ca 50 m.m. Totalhöjden är 119 meter och färgen är ljust grå vit. Vindkraftverken kommer att grundläggas på betongfundament som är ca 15x15x2 meter. Lunds energi har studerat anslutningsmöjligheterna till elnätet. Anslutningen av två stycken 2 MW vindkraftverk intill det befintliga vindkraftverket innebär att en högspänningskabel måste förläggas direkt till Lunds Energis mottagningsstation, detta är en sträcka på ca 3,6 km.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Miljökonsekvenser Naturmiljön Verken kommer att placeras inom ett område kring Höjeå som ingår i länsstyrelsens Naturvårdsprogram (terrängformer). Området där verken planeras utgörs av åkermark och verken bedöms inte påverka kärnvärdena för de områden som tas upp i länsstyrelsens Naturvårdsprogram. Det från år 1971 beslutade området för landskapsbildsskydd kommer att beröras i den södra kanten som här utgörs av åkermark. Vindkraftverken berör inte några särskilt utpekade biotoper eller andra naturvärden. Avsikten med placeringen av verken har varit att så långt som möjligt undvika områden med utpekade naturvärden. Kulturmiljön Inga riksintressen för kulturmiljövård finns inom närområdet för de föreslagna verken. Verken kommer inte att beröra några kända fornlämningar. Närmaste vindkraftverk kommer att placeras ca 750 meter från fornlämningen Brysshög och ett av de planerade verken kommer att ligga i kanten av ett område som ingår i länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne. Placeringen av verken har skett med utgångspunkt att några fornlämningar eller andra kulturmiljöer inte skall beröras. Om dolda fornlämningar påträffas under markarbetena kommer arbetet omedelbart att avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med lagen om Kulturminnen m.m. Landskapsbilden Landskapets karaktär och topografiska förutsättningar medför att verken kommer att synas från söder, öster och norr. Från de centrala delarna av Värpinge by kommer de att skymmas av vegetationen och bebyggelsen. Nya ledningar kommer att förläggas i mark och det tillkommande teknikhuset kommer att ha en begränsad storlek. Dessa anläggningar bedöms därför inte medföra några negativa konsekvenser för landskapsbilden. Vid lokaliseringen av verken har ett överordnat syfte varit att utnyttja vindresurserna så mycket som möjligt med hänsynstagande till områdets landskapsbild samt natur och kulturmiljövärden. Avsikten har därför varit att få till stånd en så samlad grupp som möjligt. Rekreation och friluftsliv Verken kommer att stå på åkermark som normalt inte är allemansrättsligt tillgänglig. Några störningar på rekreationsintressen bedöms därmed inte uppstå frånsett den visuella påverkan som kan uppstå i närområdet.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Areella näringar Marken ägs av (personuppgift) och används till jordbruksproduktion. Vegetationen kring fornlämningen Brysshög fungerar som viltremiss och här bedrivs viss jakt. Kring verken kommer på sikt en yta av ca 30 x 30 meter att behöva upprätthållas för parkering, underhållsarbeten m.m. Jakt kommer fortsättningsvis att tillåtas under såväl bygg som driftsskedet men regleras så att risk för skada och/eller olyckor inte uppstår. Vindkraftverken har placerats för att orsaka så litet intrång som möjligt i jordbruksdriften. Ljudutbredning Vindkraftverk alstrar två olika typer av ljud, mekaniskt och aerodynamiskt. Moderna vindkraftverk alstrar i princip inget mekaniskt ljud. Det ljud som hörs är ett aerodynamiskt svischande ljud från rotorbladen. Beräkningar visar att ljudnivåerna kommer att ligga mellan 30,6 dba och 36,5 dba för de närmst liggande bostäderna, vilket är väl under riktvärdet på 40 dba. Skuggor och reflexer Då ett vindkraftverk under soliga tillfällen är i drift, uppkommer från rotorn en rörlig skugga. Det som man i dagligt tal avser med skugga är kärnskugga som uppstår då det skuggande föremålet skymmer hela solsidan. Den verkliga skuggtiden/år för de mest utsatta bostäderna är nere i som högst ca 31 timmar. Enligt beräkningen ligger de flesta av de omgivande fastigheterna i intervallet 0 5 timmar. För att minska skuggeffekterna och uppnå Boverkets riktvärde på 30 timmar teoretisk skuggtid kan utrustning för skuggreducering användas, vilket innebär att verken kan stängas av under vissa kritiska tidpunkter. Gällande reflexer så är kommer verken vara målade i en matt färg så att inga reflexer uppkommer. Belysning Enligt en förordning från Luftfartsstyrelsen ska vindkraftverk med en totalhöjd under 150 meter över markytan utmärkas med rött blinkande sken av medelintensiv karaktär under skymning, gryning och mörker. Under skymning och gryning ska belysningen ha en ljusstyrka på 2000 Candela. Nattetid finns möjlighet att dimma ner ljuset till 200 Candela. Som förebyggande åtgärd kommer dimmning av belysning att ske nattetid.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Kablar, ledningar, transformatorer Samtliga ledningar kommer att utföras som jordförlagda kablar. Uppsamlingsgropar byggs i transformatorstationen för att förhindra eventuellt oljeläckage. Risker Risken för att ett vindkraftverk ska falla omkull eller att det utsätts för sabotage måste betraktas som liten med tanke på den mycket kraftiga konstruktionen. Risken för nedisning finns när vindkraftverken är stillastående. Varningsskyltar kommer ändå att sättas upp för att uppmärksamma förbipasserande om eventuella risker. Påverkan under byggskedet Byggskedet kan leda till lokala störningar av anläggningsmaskiner vid arbetsplatsen därtill kommer störningar från transporter. Närmsta bostad kommer att ligga ca 630 meter från närmsta vindkraftverk varpå olägenhet inte torde uppstå. Så långt som möjligt kommer byggnationen att ske så att störningar på djur och fågelliv inte uppstår. Avveckling efter drifttiden Normalt dimensioneras vindkraftverken för att vara i drift under ca 25 år. Efter avslutad drifttid kommer vindkraftverken (torn samt rotor) att demonteras. Till stor del kan det material som används återvinnas efter det att anläggningen tagits ur bruk. Samlad störningsanalys Genomförda analyser och beräkningar visar att acceptabla nivåer för ljudutbredningen och skuggor kommer att kunna innehållas. Närliggande bebyggelse kommer att utsättas för en viss visuell påverkan genom att närmaste vindkraftverk kommer att ligga på ca 630 meters avstånd. Huruvida detta upplevs som positivt eller negativ avgörs av inställningen till vindkraftverk i allmänhet. Uppfyllelse av miljömål och hänsynsregler De flesta av de 16 miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning genom vindkraftens karaktär av förnybar energikälla. Genom utbyggnaden kommer bl.a. miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Giftfri miljö att påverkas i klart positiv riktning. Målet God bebyggd miljö kan komma att motverkas genom att bebyggelsen kan komma att utsättas för ljudstörningar och skuggeffekter. Avsikten är dock att uppsatta riktvärden ska uppfyllas.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Kunskapskravet Uppfylls genom den bakgrund och kompetens inom energiområdet som finns i (personuppgift) ledningsgrupp. Försiktighetsprincipen Anses vara uppfylld genom att vindkraftverken vid behov kan förses med reglerutrustning för ljud och skuggreducering. Ljudutbredning och skuggförhållanden har noggrant studerats för att säkerställas att acceptabla värden kan upprättas. Lokaliseringsprincipen Anses vara uppfylld genom den diskussion om alternativa lokaliseringar som förevarit inom Staffanstorps kommun och på den aktuella platsen. Hushållnings och kretsloppsprincipen Genom vindkraftens förnybara karaktär och frånvaro av utsläpp av kemiska ämnen. Produktvalsprincipen Genom att vindkraftverken i sig inte utgör någon farlig produkt och genom att de utförs med bästa och modernaste teknik. Bevisbörderegeln Genom framtagande av en MKB bedöms regeln vara uppfylld. Skälighetsprincipen Anses vara uppfylld genom de analyser som genomförts under projektets gång, där miljöfaktorer som ljudutbredning/skuggeffekter vägts mot bl.a. energibortfall, vilket slutligen lett till den aktuella lokaliseringen. Samråd Ett tidigt samråd har hållits med Staffanstorps kommun Samråd har även hållits med Lunds och Lomma kommun Samrådet avsåg en tidigare presenterad formation med samtliga tre verk i linje. Anteckningar från mötet med Staffanstorp finns bifogat anmälan, från mötena med Lund och Lomma finns inga anteckningar. Samråd med särskilt berörda (fastighetsägare boende inom ca 1000 m från vindkraftverken) har hållits på Trollebergs gård

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Samrådet avsåg den tidigare presenterade formationen med samtliga 3 verk i linje. Anteckningar från mötet finns bilagt anmälan. Kommunicering Kungörelse om ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken infördes i dagspressen och handlingarna i ärendet fanns tillgängliga för allmänheten under tiden i Rådhuset. Anmälan enligt miljöbalken har översänts till Länsstyrelsen för eventuellt yttrande, några synpunkter har inte inkommit. Inkomna yttranden Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförandet av vindkraftverken enligt ansökan med den nu överenskomna placeringen. Svenska Kyrkan/Lomma församling har inget att erinra. Lomma kommun har yttrat sig över bygglovsansökan men inte i miljöärendet och ställer sig negativ till etablering av ytterligare vindkraftverk i området mellan Lomma och Lund. Lunds kommun/tekniska nämnden anser att placeringen inte berör något område som är utpekat som värdefull natur i Lunds kommun och rekreationsintresset i området bör kunna tillgodoses även om vindkraftverken uppförs. Störning av fågellivet kan inte uteslutas och det är viktigt menar Lunds kommun att det ställs villkor före bygglov ges att företaget skall redovisa dialog med Skånes ornitologiska förening. Placeringen av verken berör korridor för ombyggnad av kraftledning i gällande översiktsplan för Lunds kommun. Det är angeläget att placeringen av vindkraftverken inte försvårar en framtida omlokalisering av kraftnätet. Några övriga yttranden från berörda grannar har inte inkommit till Stadsbyggnad/Miljö. Sökanden har kompletterat ärendet med yttranden från: Vägverket som inte har någon erinran. Om ny anslutning till allmän väg eller

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) befintlig behöver förändras ska tillstånd sökas hos Vägverket Region Skåne som genom villkor ser till att anslutningen får en trafiksäker utformning eller placering. TeliaSonera har inget att erinra. Lunds Energi har inget att erinra. Svenska Kraftnät anser att de planerade vindkraftverken ligger på tillräckligt avstånd från Svenska Kraftnäts 400 kv ledning FL24 som passerar väster om området och har därmed inge synpunkter i ärendet men påminner om de gällande tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk. Skåne Ornitologiska Förening yttrar sig endast utifrån fågelskyddsperspektivet och inte över estetik, buller, skuggeffekter eller liknande. Föreningen anser att aktuellt område är fågelrikt året om men gör bedömningen att de planerade två verken kan uppföras men inte på föreslagna platser. Verken bör flyttas lägre söderut för att öka avståndet till Höjeåns dalgång och Kannikedammen. Föreningen föreslår att verken byggs i anslutning till befintlig markväg eller, än hellre, söder om denna markväg. Sökanden har bemött detta yttrande direkt till Föreningen och framhåller att de inte upplevt några problem eller konflikter mellan fågelliv och vindkraft vid det nuvarande verket. Den föreslagna placeringen anser sökanden inte utgöra någon större skillnad för fågellivet. Fåglarna torde lära sig ganska snabbt att de inte skall flyga för nära verken. Trollebergs gård bedriver även ett omfattande viltvårdsarbete vilket även gynnar fågellivet. Sökanden har redovisat sin dialog med föreningen till Lunds kommun. Luftfartsverket har som sakägare av CNS infrastrukturutrustning utanför flygplatsernas område inget att invända mot etableringen. Terracom har inget att erinra. Förslag till beslut har kommunicerats med sökande som främst haft synpunkter av redaktionell karaktär.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Bedömning Stadsbyggnad/Miljö bedömer att (personuppgift) fullgjort anmälningsplikten enligt 21 förordning 1998: 899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Då ärendet inkommit före den 1 juli 2009 handläggs ärendet enligt då gällande lagstiftning och verksamhet bedöms omfattas av verksam hetskod enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt enligt bilaga till förordning 1998:899. Enligt 26 a i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska, i fråga om anmälningspliktiga verksamheter som i bilagan till denna förordning har angetts med EU koden 85/337 1 eller 85/337 2, den myndighet som handlägger anmälningsärendet prova om verksamheten behöver tillståndsprövas. Vid den prövningen ska myndigheten beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. För verksamhetskod anges i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd även med EU koden 85/337 2 vilket medför att en prövning om verksamheten behöver tillståndsprövas ska göras. Stadsbyggnad/Miljö gör bedömningen att (personuppgift):s verksamhet avseende vindkraftverk på fastigheten (personuppgift) inte behöver tillståndsprövas. För aktuellt område finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelser. Området för de planerade vindkraftverken ingår i det område som utpekats för vindkraft i den gällande översiktsplanen. Lokaliseringen av vindkraft är avgörande för vilken miljöpåverkan som kan tänkas ske. Det är därför viktigt med en omsorgsfull planering. Enligt 2 kap 6 miljöbalken ska för verksamheter och åtgärder som tar i anspråk ett mark eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap 7 samma balk. Det finns redan ett befintligt vindkraftverk på fastigheten och även om det blir en utökning och ny mark tas i anspråk bedömer Stadsbyggnad/Miljö att det är en lämplig lokalisering. Vindkraftverk oavsett storlek kan inte uppföras obemärkt i landskapet. Den föreslagna placeringen bedöms ha en måttlig inverkan på landskapbilden och bör inte kunna ifrågasättas av detta skäl.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Skåne Ornitologiska Förening anser att aktuellt område är fågelrikt året om och gör bedömningen att de planerade två verken kan uppföras men inte på föreslagna platser. Föreningen föreslår att verken byggs i anslutning till befintlig markväg eller, än hellre, söder om denna markväg. Sökanden har prövat olika lokaliseringar och med hänsyn till andra intressen bedömer Stadsbyggnad/Miljö att den föreslagna placeringen bör accepteras. Närmaste bostadshus är beläget ca 630 meter från anläggningen. Sökanden har i miljökonsekvensbeskrivning visat att såväl buller som skuggnivåer inte bör innebära en sådan störning för närboende att anläggningen inte kan tillåtas. Några synpunkter från närboende har inte inkommit vilket tyder på att placeringen är väl vald utifrån den aspekten. Vid bedömning av ljud från vindkraftverk tillämpas vanligen Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Enligt dessa gäller vid nyetablering att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte bör överstiga 40 dba nattetid. Enligt redovisade ljudberäkningar kommer angivna riktlinje att kunna innehållas. Om besvärande skuggkastning uppstår på bostäder bör åtgärder vidtas för att reducera skuggstörningen. Vid en samlad bedömning finner Stadsbyggnad/Miljö att, under förutsättning att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, verksamheten kan bedrivas utan att olägenhet av väsentlig betydelse uppstår. Den planerade verksamheten bedöms inte strida mot nationella och regionala miljömål. Enligt 27 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska, när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 och 2 kap 3 miljöbalken och med hänvisning till 27 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förelägga (personuppgift), org.nr. (personuppgift), om följande försiktighets

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) mått vid uppförande och drift av två vindkraftverk på fastigheten (personuppgift): om inte annat framgår av beslutet ska anläggningen uppföras och verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad (personuppgift) angivit i sin anmälan eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet, den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftverken inte överstiga 40 dba, om olägenheter i form av skuggbildning uppstår vid, av vindkraftverken beskuggade, bostadshus ska åtgärder vidtas så att olägenheter upphör, hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på sådant sätt att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten, temporärt utnyttjade markytor under anläggningstiden, såsom upplags eller uppställningsplatser, ska återställas då anläggningsarbetet avslutats, vägar, fundament och ledningar ska anläggas på ett sätt som begränsar skador på natur och kulturvärden, åtgärder för återställande av området ska vidtas vid nedläggning av verksamheten. Verksamheten ska anses som nedlagd om elproduktion inte har bedrivits under ett år, årligen, senast den 31 mars, inkomma till miljö och samhällsbyggnadsnämnden med en miljöredovisning för föregående verksamhetsår. Redovisningen ska bl.a. innehålla uppgifter beträffande aktuell beskrivning av verksamheten och dess omfattning samt eventuella ändringar under året, bedömning av hur detta beslut efterlevs, beskrivning av dokumenterade kontrollrutiner respektive riskbedömning, som upprättats enligt egenkontrollförordningen 5 och 6 och redovisning av eventuella andra utredningar eller mätningar av intresse ur miljö eller hälsoskyddssynpunkt. _ Underrättelse Hur man överklagar bifogas

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) Ärende (personuppgift) har ansökt om bygglov för uppförande av 2 st vindkraftverk med placering/koordinaterna X= , Y= och X= , Y= , enligt rikets system, med en totalhöjd om vardera 119 m på rubricerad fastighet. Området utgörs till övervägande del av öppen åkermark. Norr om den föreslagna placeringen rinner Höje å. Området gränsar till eller ligger mycket nära Lunds och Lomma kommuner och ca 1,5 km sydväst om Värpinge. Verkens navhöjd blir ca 78 m, rotordiameter 82 m och inbördes avstånd ca m. Avståndet till närmaste bebyggelse blir enligt sökanden ca 630 m. På fastigheten finns idag ett vindkraftverk med placering X , Y= , och med en totalhöjd om ca 100 m. Bygglov för detta verk beviljades Den beräknade årsproduktionen för de tre vindkraftverken tillsammans bedöms uppgå till storleksordningen 16 GWh, vilket motsvarar hushållsel för ca 2900 villor. Normalt dimensioneras vindkraftverken för att vara i drift under ca 25 år och därefter kan rörliga delar bytas ut för fortsatt drift. Planläge För aktuellt området finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelser. Del av fastigheten, området kring befintliga byggnader, omfattas av områdesbestämmelser. I antagen och gällande översiktsplan för Staffanstorps kommun finns riktlinjer för vindkraft inom kommunen. Nya vindkraftverk inom kommunen bör lokaliseras till utpekat intresseområde för vindkraft. Lämpligheten av en utbyggnad inom området kommer sedan att prövas i det enskilda ärendet. Det utpekade intresseområdet ligger i den nordvästra delen av kommunen. Området för de planerade vindkraftverken ingår i detta område som utpekats för vindkraft i den nu gällande översiktsplanen och även i den kommande översiktsplanen Framtidens kommun Perspektiv 2038 som förväntas vinna laga kraft i december Ärendets handläggning Preliminär ansökan om bygglov inkom samt anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet avseende vindkraft och den officiella ansökan om bygglov Bygglovet kommer att hanteras parallellt med anmälan enligt miljöbalken.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 109 forts (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) inkom en reviderad ansökan om bygglov med ändring av tidigare placering av vindkraftverken i enlighet med Försvarsmaktens yttrande. Stadsbyggnadskontoret skickade ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken till 11 berörda grannar, Lunds och Lomma kommuner för yttrande samt information angående förändrad placering Kungörelse om ansökan och anmälan infördes i dagspressen och handlingarna i ärendet fanns tillgängliga för allmänheten under tiden i Rådhuset. Inkomna yttranden Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförandet av vindkraftverken enligt ansökan med den nu överenskomna placeringen. Svenska Kyrkan/Lomma församling har inget att erinra. Lomma kommun ställer sig negativ till etablering av ytterligare vindkraftverk i området mellan Lomma och Lund och anser att det i vår alltmer tätbebyggda och högexploaterade del av Skåne behöver finnas landsbygd och öppna ytor mellan samhällena. Uppförande av vindkraftverk i allt större mängd i ett enskilt område innebär en industrialisering av landskapet. Vindkraftverk bör enligt Lomma kommuns uppfattning i första hand placeras till havs och i mera glesbyggda delar av vårt landskap än aktuellt område och i område som är mera lämpade för etablering. Lunds kommun/tekniska nämnden anser att placeringen inte berör något område som är utpekat som värdefull natur i Lunds kommun och rekreationsintresset i området bör kunna tillgodoses även om vindkraftverken uppförs. Störning av fågellivet kan inte uteslutas och det är viktigt menar Lunds kommun att det ställs villkor före bygglov ges att företaget skall redovisa dialog med Skånes ornitologiska förening. Placeringen av verken berör korridor för ombyggnad av kraftledning i gällande översiktsplan för Lunds kommun. Det är angeläget att placeringen av vindkraftverken inte försvårar en framtida omlokalisering av kraftnätet. Några övriga yttranden från berörda grannar har inte inkommit till stadsbyggnadskontoret.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 109 forts (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) Sökanden har kompletterat ärendet med yttranden från: Vägverket som inte har någon erinran. Om ny anslutning till allmän väg eller befintlig behöver förändras ska tillstånd sökas hos Vägverket Region Skåne som genom villkor ser till att anslutningen får en trafiksäker utformning eller placering. TeliaSonera har inget att erinra. Lunds Energi har inget att erinra. Svenska Kraftnät anser att de planerade vindkraftverken ligger på tillräckligt avstånd från Svenska Kraftnäts 400 kv ledning FL24 som passerar väster om området och har därmed inge synpunkter i ärendet men påminner om de gällande tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk. Skåne Ornitologiska Förening yttrar sig endast utifrån fågelskyddsperspektivet och inte över estetik, buller, skuggeffekter eller liknande. Föreningen anser att aktuellt område är fågelrikt året om men gör bedömningen att de planerade två verken kan uppföras men inte på föreslagna platser. Verken bör flyttas längre söderut för att öka avståndet till Höje ås dalgång och Kannikedammen. Föreningen föreslår att verken byggs i anslutning till befintlig markväg eller, än hellre, söder om denna markväg. Sökanden har bemött detta yttrande direkt till Föreningen och framhåller att de inte upplevt några problem eller konflikter mellan fågelliv och vindkraft vid det nuvarande verket. Den föreslagna placeringen anser sökanden inte utgöra någon större skillnad för fågellivet. Fåglarna torde lära sig ganska snabbt att de inte skall flyga för nära verken. Trollebergs gård bedriver även ett omfattande viltvårdsarbete vilket även gynnar fågellivet. Sökanden har redovisat sin dialog med föreningen till Lunds kommun. Luftfartsverket har som sakägare av CNS infrastrukturutrustning utanför flygplatsernas område inget att invända mot etableringen. Terracom har inget att erinra.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 109 forts (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) Bedömning I översiktsplanen skall enligt 4 kap 1 PBL redovisas bl a de allmänna intressen enligt 2 kap som bör beaktas vid beslut om användning av mark och vattenområden. Översiktsplanen har betydelse i bygglovärenden men är inte det enda avgörande vid lämplighetsprövningen i enskilda ärenden om bygglov. Vid prövning av bygglov skall även allmänna intressen vägas mot den sökandens önskemål enligt 1 kap 5 PBL. I den kommuntäckande översiktsplanen från 2002, med tillhörande vindkraftsutredning, har Staffanstorps kommun bedömt hur mark och vattenområden kommer att användas och bebyggelsen utvecklas under de närmaste åren. I översiktsplanen utpekas område av särskilt intresse för vindkraftsutbyggnad. I materialet Framtidens kommun perspektiv 2038, som förväntas vinna laga kraft i december 2009, ligger intresseområdet för vindkraftsutbyggnad kvar. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen finner stadsbyggnadskontoret att placeringen av de föreslagna vindkraftverken inte är olämplig eller att olägenheter för närboende skulle uppstå varför bygglov bör kunna beviljas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av gällande översiktsplan och 8 kap 12 PBL bevilja bygglov för uppförande av två vindkraftverk om vardera 119 m på rubricerad fastighet i enlighet med ansökan och till denna bifogade handlingar. För lovet gäller: Slutlig färgsättning skall ske i samråd med stadsbyggnadskontoret Bygganmälan skall lämnas till miljö och samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd kommer miljö och samhällsbyggnadsnämnden att kalla till så snart bygganmälan inkommit. Kvalitetsansvarig skall anmälas av byggherren före byggsamrådet. Kontrollplan skall redovisas senast vid byggsamrådet. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. Berörda underrättas om beslutet. Avgift enligt fastställd taxa :

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Närvaro vid sammanträdet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att (personuppgift), fastighetsägare till (personuppgift), får närvara vid dagens sammanträde för att kort informera om sin fastighet innan överläggning och beslut om strandskyddsdispens och förhandsbesked fattas.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och räddningsnämnden

Bygg- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.10-14.15, 14.40-15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stefan Pettersson (M), tjg ers för Ulla Wallin (S) Håkan

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-06 1 (6) MBN 126 Dnr 2003 BN0039 239 Sanden 2:1 bygglov för befintligt vindkraftverk Denna paragraf behandlar endast förnyat bygglov för vindkraftverket på Sanden 2:1.

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (16) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer