SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S) Björn Holmberg (M) Olle Benner (MP) Leif Göransson (S) Henrik Lethin (M) Nicole Lindbom (M), tjänstgörande ersättare Renée Stigborg (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ralph Friberg (SP) Lennart Nilsson (S) Uno Horntvedt (S) Lennart Svensson (C) Maths Johansson (SPI) Line Weckström (M) Johan Israelsson, stadsbyggnadschef Thomas Lexén, stadsarkitekt Niclas Nilsson, trafikingenjör, kl 18:00 18:15, Lena Åkesson, miljöinspektör Ingvar Bengtsson, 1:e byggnadsinspektör Lena Larsson, nämndssekreterare/bygglovhandläggare Göran Hansson, 110, kl. 18:15 18:25 Utses att justera Carina Dilton (S) Justeringens plats och tid Rådhuset kl. 15:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Larsson Ordförande Christian Sonesson Justerande Carina Dilton ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus Underskrift Lena Larsson Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Sid 106 Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:780 vid Hotellvägen Lokala trafikföreskrifter väg 108 inom tättbebyggt område (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende 5 15 vindkraftverk 109 (personuppgift),, ansökan om bygglov Närvaro vid sammanträdet (personuppgift), ansökan om dispens för uppförande av villa inom strandskyddsområde 112 (personuppgift), ansökan om förhandsbesked Kontroll och tillsynsplan för NS Stadsbyggnad/Miljö Verksamhetsplan 2010 för NS Stadsbyggnad/Plan och bygg Sammanträdesdagar Ekonomisk uppföljning Visionsstyrning God ekonomisk hushållning Delegationsbeslut trafikärenden Delegationsbeslut miljöärenden Delegationsbeslut byggärenden/bygglov och bygganmälan Delegationsbeslut kontrollplaner, byggsamråd och slutbevis Delegationsbeslut kvalitetsansvariga Delegationsbeslut lantmäteriärenden Meddelanden 44

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:780 vid Hotellvägen (dnr P0001/2009) Ändringen av detaljplan syftar till att tillåta en mer flexibel användning av fastigheten som enligt nuvarande planbestämmelser endast tillåter bostadsändamål. Fastighetens centrala läge i Staffanstorp gör den intressant även för andra typer av verksamheter såsom handel, kontor, hotell etc dvs verksamheter av ickestörande omfattning som normalt inryms under ändamålsbestämmelsen C (centrum). Planändringen har handlagts med enkelt planförfarande. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Stanstorp 1:780; att en miljöbedömning inte behövs då ändringens genomförande inte antas leda till betydande miljöpåverkan; att låta sända ut föreliggande förslag till ändring av detaljplan på samråd enligt plan och bygglagen 5 kap samt 28. De under samrådstiden, , inkomna synpunkterna har sammanställts i ett särskilt utlåtande, vilket har fogats till planhandlingarna. Inkomna synpunkter föranleder inga justeringar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna särskilt utlåtande efter samråd. att godkänna och anta ändring av detaljplan i enlighet med 5 kap planoch bygglagen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Lokala trafikföreskrifter väg 108 inom tättbebyggt område (dnr T 2009/0007) Vägverket har tillsänt Staffanstorps Kommun en framställan om förändring av lokala trafikföreskrifter om hastighet på väg 108 inom Skåne län. Vägverket föreslår att upphäva befintliga lokala trafikföreskrifter som gäller 70 respektive 90 km/h för väg 108 inom tätortsgränsen för Staffanstorps tätort. Dessa upphävda föreskrifter föreslås ersättas med en ny föreskrift som föreskriver en hastighet på 80 km/h på nämnda sträcka. Vägverkets föreskrifter planeras träda ikraft varför det är önskvärt om länsstyrelsens beslut kan träda ikraft vid samma tidpunkt. I denna Lokala Trafikföreskrift behandlas hastighetsgräns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gällande Staffanstorps Kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 108; beslutas 9 december Staffanstorps Kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 i Trafikförordningen (1998:1276) att inom sträckan, från norr om cirkulationsplats på väg 108 i korsning med väg 854 till söder om cirkulationsplats på väg 108 i korsning med väg 883, får fordon inte föras med högre hastighet än 80 kilometer i timmen. Dessa lokala trafikföreskrifter träder i kraft Tidigare gällande lokala trafikföreskrifter på denna sträcka upphäves i samband med ikraftträdande av den nya föreskriften enligt ovan.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Redogörelse för ärendet Miljö och samhällsbyggnadsnämnden mottog den 26 juni 2009 en anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken från (personuppgift), att på fastigheten (personuppgift), Staffanstorp kommun, uppföra ytterliggare två stycken vindkraftverk invid ett befintligt verk. Försvarsmakten inkom med yttrande i ärendet som medförde att placeringen av vindkraftverken ändrades. Med anledning av detta inkom en förändring av anmälan med nya placeringar den 18 augusti Då ärendet påbörjats före den 1 juli 2009 handläggs ärendet enligt då gällande lagstiftning. Nedan redogörs delvis för företagets beskrivning av den anmälda verksamheten. Anmälan i sin helhet finns tillgänglig på Stadsbyggnad/Miljö. I anmälan anges följande placering av verken, koordinater för vindkraftverken (RT90, 2,5 gon väst) kartbilaga bifogas. X Y Z Verk 1 (Befintligt) ,5 Verk Verk Det befintliga vindkraftverket har en uteffekt på 1,5 MW. Den totala höjden är 100 meter varav navhöjd är på 67 meter och rotordiametern på 66 meter. De två föreslagna vindkraftverken enligt anmälan, Enercon, E 82, kommer att ha en effekt på cirka 2 MW. Totalhöjd kommer att vara på 119 meter varav navhöjd på ca 78 meter och rotordiameter på ca 82 meter. Den årliga produktionen beräknas till ca 16 GWh inklusive det befintliga vindkraftverket, vilket motsvarar hushållsel för ca 2900 villor. Det inbördes avståndet mellan vindkraftverken är ca meter och avståndet till närmaste bostadsbebyggelse är ca 630 meter. Vindförhållandena i området är goda med medelvindhastigheter på 7,2 m/s på 78 meters höjd enligt gjorda produktionsberäkningar. Ca 430 meter nya tillfartsvägar behöver byggas i anslutning till den befintliga brukningsvägen. Preliminärt bedöms ca 0,5 ha mark under byggtiden komma att tas i anspråk för grundläggning av vindkraftverken, tillfartsvägar, kranmonteringsytor m.m. Vissa ytor som används under byggtiden kommer att återställas till åkermark efter byggtidens slut. Sammantaget åtgår ca 0,3 0,4 ha för de nya vindkraftverken med tillhörande anläggningar under driftskedet.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Lokalisering Lokaliseringen av vindkraftverken är vid Trolleberg, cirka 1,5 km sydväst om Värpinge. Lokaliseringen har skett med utgångspunkt från det befintliga vindkraftverket i området. Utöver detta har vindenergi samt brukningsförhållanden varit styrande samt att få en samlad grupp med skyddsavstånd gentemot den befintliga fornlämningen Brysshög. Området utgörs till övervägande delen av öppen åkermark. Norr om den föreslagna vindkraftparken rinner Höjeå. Området gränsar till eller ligger mycket nära Lunds kommun och Lomma kommun. Den mest närbelägna bebyggelsen utgörs av enstaka bostadsbebyggelse vid Trollebergs gård. Det finns även en del spridd bebyggelse i området som helhet. Ett nollalternativ innebär ingen utbyggnad av vindkraft i området. Alternativa utformningar har även studerats. Motiv till det föreslagna alternativet är att det aktuella området vid Trolleberg bedöms, med hänsyn till relativt få konflikter som föreligger, utgöra det enda lämpliga utbyggnadsområdet. Området där de nya vindkraftverken planeras pekas i kommunens översiktsplan ut som intresseområde för vindkraft. Fotodokumentation bifogas. Tekniskt utförande Aggregaten kommer att vara av fabrikat ENERCON E eller likvärdiga fabrikat. Tornen kommer att utgöras av en cylinderformad stålkonstruktion som är ca 4 meter i diameter och med en tjocklek på ca 50 m.m. Totalhöjden är 119 meter och färgen är ljust grå vit. Vindkraftverken kommer att grundläggas på betongfundament som är ca 15x15x2 meter. Lunds energi har studerat anslutningsmöjligheterna till elnätet. Anslutningen av två stycken 2 MW vindkraftverk intill det befintliga vindkraftverket innebär att en högspänningskabel måste förläggas direkt till Lunds Energis mottagningsstation, detta är en sträcka på ca 3,6 km.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Miljökonsekvenser Naturmiljön Verken kommer att placeras inom ett område kring Höjeå som ingår i länsstyrelsens Naturvårdsprogram (terrängformer). Området där verken planeras utgörs av åkermark och verken bedöms inte påverka kärnvärdena för de områden som tas upp i länsstyrelsens Naturvårdsprogram. Det från år 1971 beslutade området för landskapsbildsskydd kommer att beröras i den södra kanten som här utgörs av åkermark. Vindkraftverken berör inte några särskilt utpekade biotoper eller andra naturvärden. Avsikten med placeringen av verken har varit att så långt som möjligt undvika områden med utpekade naturvärden. Kulturmiljön Inga riksintressen för kulturmiljövård finns inom närområdet för de föreslagna verken. Verken kommer inte att beröra några kända fornlämningar. Närmaste vindkraftverk kommer att placeras ca 750 meter från fornlämningen Brysshög och ett av de planerade verken kommer att ligga i kanten av ett område som ingår i länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne. Placeringen av verken har skett med utgångspunkt att några fornlämningar eller andra kulturmiljöer inte skall beröras. Om dolda fornlämningar påträffas under markarbetena kommer arbetet omedelbart att avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med lagen om Kulturminnen m.m. Landskapsbilden Landskapets karaktär och topografiska förutsättningar medför att verken kommer att synas från söder, öster och norr. Från de centrala delarna av Värpinge by kommer de att skymmas av vegetationen och bebyggelsen. Nya ledningar kommer att förläggas i mark och det tillkommande teknikhuset kommer att ha en begränsad storlek. Dessa anläggningar bedöms därför inte medföra några negativa konsekvenser för landskapsbilden. Vid lokaliseringen av verken har ett överordnat syfte varit att utnyttja vindresurserna så mycket som möjligt med hänsynstagande till områdets landskapsbild samt natur och kulturmiljövärden. Avsikten har därför varit att få till stånd en så samlad grupp som möjligt. Rekreation och friluftsliv Verken kommer att stå på åkermark som normalt inte är allemansrättsligt tillgänglig. Några störningar på rekreationsintressen bedöms därmed inte uppstå frånsett den visuella påverkan som kan uppstå i närområdet.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Areella näringar Marken ägs av (personuppgift) och används till jordbruksproduktion. Vegetationen kring fornlämningen Brysshög fungerar som viltremiss och här bedrivs viss jakt. Kring verken kommer på sikt en yta av ca 30 x 30 meter att behöva upprätthållas för parkering, underhållsarbeten m.m. Jakt kommer fortsättningsvis att tillåtas under såväl bygg som driftsskedet men regleras så att risk för skada och/eller olyckor inte uppstår. Vindkraftverken har placerats för att orsaka så litet intrång som möjligt i jordbruksdriften. Ljudutbredning Vindkraftverk alstrar två olika typer av ljud, mekaniskt och aerodynamiskt. Moderna vindkraftverk alstrar i princip inget mekaniskt ljud. Det ljud som hörs är ett aerodynamiskt svischande ljud från rotorbladen. Beräkningar visar att ljudnivåerna kommer att ligga mellan 30,6 dba och 36,5 dba för de närmst liggande bostäderna, vilket är väl under riktvärdet på 40 dba. Skuggor och reflexer Då ett vindkraftverk under soliga tillfällen är i drift, uppkommer från rotorn en rörlig skugga. Det som man i dagligt tal avser med skugga är kärnskugga som uppstår då det skuggande föremålet skymmer hela solsidan. Den verkliga skuggtiden/år för de mest utsatta bostäderna är nere i som högst ca 31 timmar. Enligt beräkningen ligger de flesta av de omgivande fastigheterna i intervallet 0 5 timmar. För att minska skuggeffekterna och uppnå Boverkets riktvärde på 30 timmar teoretisk skuggtid kan utrustning för skuggreducering användas, vilket innebär att verken kan stängas av under vissa kritiska tidpunkter. Gällande reflexer så är kommer verken vara målade i en matt färg så att inga reflexer uppkommer. Belysning Enligt en förordning från Luftfartsstyrelsen ska vindkraftverk med en totalhöjd under 150 meter över markytan utmärkas med rött blinkande sken av medelintensiv karaktär under skymning, gryning och mörker. Under skymning och gryning ska belysningen ha en ljusstyrka på 2000 Candela. Nattetid finns möjlighet att dimma ner ljuset till 200 Candela. Som förebyggande åtgärd kommer dimmning av belysning att ske nattetid.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Kablar, ledningar, transformatorer Samtliga ledningar kommer att utföras som jordförlagda kablar. Uppsamlingsgropar byggs i transformatorstationen för att förhindra eventuellt oljeläckage. Risker Risken för att ett vindkraftverk ska falla omkull eller att det utsätts för sabotage måste betraktas som liten med tanke på den mycket kraftiga konstruktionen. Risken för nedisning finns när vindkraftverken är stillastående. Varningsskyltar kommer ändå att sättas upp för att uppmärksamma förbipasserande om eventuella risker. Påverkan under byggskedet Byggskedet kan leda till lokala störningar av anläggningsmaskiner vid arbetsplatsen därtill kommer störningar från transporter. Närmsta bostad kommer att ligga ca 630 meter från närmsta vindkraftverk varpå olägenhet inte torde uppstå. Så långt som möjligt kommer byggnationen att ske så att störningar på djur och fågelliv inte uppstår. Avveckling efter drifttiden Normalt dimensioneras vindkraftverken för att vara i drift under ca 25 år. Efter avslutad drifttid kommer vindkraftverken (torn samt rotor) att demonteras. Till stor del kan det material som används återvinnas efter det att anläggningen tagits ur bruk. Samlad störningsanalys Genomförda analyser och beräkningar visar att acceptabla nivåer för ljudutbredningen och skuggor kommer att kunna innehållas. Närliggande bebyggelse kommer att utsättas för en viss visuell påverkan genom att närmaste vindkraftverk kommer att ligga på ca 630 meters avstånd. Huruvida detta upplevs som positivt eller negativ avgörs av inställningen till vindkraftverk i allmänhet. Uppfyllelse av miljömål och hänsynsregler De flesta av de 16 miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning genom vindkraftens karaktär av förnybar energikälla. Genom utbyggnaden kommer bl.a. miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Giftfri miljö att påverkas i klart positiv riktning. Målet God bebyggd miljö kan komma att motverkas genom att bebyggelsen kan komma att utsättas för ljudstörningar och skuggeffekter. Avsikten är dock att uppsatta riktvärden ska uppfyllas.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Kunskapskravet Uppfylls genom den bakgrund och kompetens inom energiområdet som finns i (personuppgift) ledningsgrupp. Försiktighetsprincipen Anses vara uppfylld genom att vindkraftverken vid behov kan förses med reglerutrustning för ljud och skuggreducering. Ljudutbredning och skuggförhållanden har noggrant studerats för att säkerställas att acceptabla värden kan upprättas. Lokaliseringsprincipen Anses vara uppfylld genom den diskussion om alternativa lokaliseringar som förevarit inom Staffanstorps kommun och på den aktuella platsen. Hushållnings och kretsloppsprincipen Genom vindkraftens förnybara karaktär och frånvaro av utsläpp av kemiska ämnen. Produktvalsprincipen Genom att vindkraftverken i sig inte utgör någon farlig produkt och genom att de utförs med bästa och modernaste teknik. Bevisbörderegeln Genom framtagande av en MKB bedöms regeln vara uppfylld. Skälighetsprincipen Anses vara uppfylld genom de analyser som genomförts under projektets gång, där miljöfaktorer som ljudutbredning/skuggeffekter vägts mot bl.a. energibortfall, vilket slutligen lett till den aktuella lokaliseringen. Samråd Ett tidigt samråd har hållits med Staffanstorps kommun Samråd har även hållits med Lunds och Lomma kommun Samrådet avsåg en tidigare presenterad formation med samtliga tre verk i linje. Anteckningar från mötet med Staffanstorp finns bifogat anmälan, från mötena med Lund och Lomma finns inga anteckningar. Samråd med särskilt berörda (fastighetsägare boende inom ca 1000 m från vindkraftverken) har hållits på Trollebergs gård

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Samrådet avsåg den tidigare presenterade formationen med samtliga 3 verk i linje. Anteckningar från mötet finns bilagt anmälan. Kommunicering Kungörelse om ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken infördes i dagspressen och handlingarna i ärendet fanns tillgängliga för allmänheten under tiden i Rådhuset. Anmälan enligt miljöbalken har översänts till Länsstyrelsen för eventuellt yttrande, några synpunkter har inte inkommit. Inkomna yttranden Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförandet av vindkraftverken enligt ansökan med den nu överenskomna placeringen. Svenska Kyrkan/Lomma församling har inget att erinra. Lomma kommun har yttrat sig över bygglovsansökan men inte i miljöärendet och ställer sig negativ till etablering av ytterligare vindkraftverk i området mellan Lomma och Lund. Lunds kommun/tekniska nämnden anser att placeringen inte berör något område som är utpekat som värdefull natur i Lunds kommun och rekreationsintresset i området bör kunna tillgodoses även om vindkraftverken uppförs. Störning av fågellivet kan inte uteslutas och det är viktigt menar Lunds kommun att det ställs villkor före bygglov ges att företaget skall redovisa dialog med Skånes ornitologiska förening. Placeringen av verken berör korridor för ombyggnad av kraftledning i gällande översiktsplan för Lunds kommun. Det är angeläget att placeringen av vindkraftverken inte försvårar en framtida omlokalisering av kraftnätet. Några övriga yttranden från berörda grannar har inte inkommit till Stadsbyggnad/Miljö. Sökanden har kompletterat ärendet med yttranden från: Vägverket som inte har någon erinran. Om ny anslutning till allmän väg eller

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) befintlig behöver förändras ska tillstånd sökas hos Vägverket Region Skåne som genom villkor ser till att anslutningen får en trafiksäker utformning eller placering. TeliaSonera har inget att erinra. Lunds Energi har inget att erinra. Svenska Kraftnät anser att de planerade vindkraftverken ligger på tillräckligt avstånd från Svenska Kraftnäts 400 kv ledning FL24 som passerar väster om området och har därmed inge synpunkter i ärendet men påminner om de gällande tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk. Skåne Ornitologiska Förening yttrar sig endast utifrån fågelskyddsperspektivet och inte över estetik, buller, skuggeffekter eller liknande. Föreningen anser att aktuellt område är fågelrikt året om men gör bedömningen att de planerade två verken kan uppföras men inte på föreslagna platser. Verken bör flyttas lägre söderut för att öka avståndet till Höjeåns dalgång och Kannikedammen. Föreningen föreslår att verken byggs i anslutning till befintlig markväg eller, än hellre, söder om denna markväg. Sökanden har bemött detta yttrande direkt till Föreningen och framhåller att de inte upplevt några problem eller konflikter mellan fågelliv och vindkraft vid det nuvarande verket. Den föreslagna placeringen anser sökanden inte utgöra någon större skillnad för fågellivet. Fåglarna torde lära sig ganska snabbt att de inte skall flyga för nära verken. Trollebergs gård bedriver även ett omfattande viltvårdsarbete vilket även gynnar fågellivet. Sökanden har redovisat sin dialog med föreningen till Lunds kommun. Luftfartsverket har som sakägare av CNS infrastrukturutrustning utanför flygplatsernas område inget att invända mot etableringen. Terracom har inget att erinra. Förslag till beslut har kommunicerats med sökande som främst haft synpunkter av redaktionell karaktär.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Bedömning Stadsbyggnad/Miljö bedömer att (personuppgift) fullgjort anmälningsplikten enligt 21 förordning 1998: 899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Då ärendet inkommit före den 1 juli 2009 handläggs ärendet enligt då gällande lagstiftning och verksamhet bedöms omfattas av verksam hetskod enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt enligt bilaga till förordning 1998:899. Enligt 26 a i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska, i fråga om anmälningspliktiga verksamheter som i bilagan till denna förordning har angetts med EU koden 85/337 1 eller 85/337 2, den myndighet som handlägger anmälningsärendet prova om verksamheten behöver tillståndsprövas. Vid den prövningen ska myndigheten beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. För verksamhetskod anges i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd även med EU koden 85/337 2 vilket medför att en prövning om verksamheten behöver tillståndsprövas ska göras. Stadsbyggnad/Miljö gör bedömningen att (personuppgift):s verksamhet avseende vindkraftverk på fastigheten (personuppgift) inte behöver tillståndsprövas. För aktuellt område finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelser. Området för de planerade vindkraftverken ingår i det område som utpekats för vindkraft i den gällande översiktsplanen. Lokaliseringen av vindkraft är avgörande för vilken miljöpåverkan som kan tänkas ske. Det är därför viktigt med en omsorgsfull planering. Enligt 2 kap 6 miljöbalken ska för verksamheter och åtgärder som tar i anspråk ett mark eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap 7 samma balk. Det finns redan ett befintligt vindkraftverk på fastigheten och även om det blir en utökning och ny mark tas i anspråk bedömer Stadsbyggnad/Miljö att det är en lämplig lokalisering. Vindkraftverk oavsett storlek kan inte uppföras obemärkt i landskapet. Den föreslagna placeringen bedöms ha en måttlig inverkan på landskapbilden och bör inte kunna ifrågasättas av detta skäl.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Skåne Ornitologiska Förening anser att aktuellt område är fågelrikt året om och gör bedömningen att de planerade två verken kan uppföras men inte på föreslagna platser. Föreningen föreslår att verken byggs i anslutning till befintlig markväg eller, än hellre, söder om denna markväg. Sökanden har prövat olika lokaliseringar och med hänsyn till andra intressen bedömer Stadsbyggnad/Miljö att den föreslagna placeringen bör accepteras. Närmaste bostadshus är beläget ca 630 meter från anläggningen. Sökanden har i miljökonsekvensbeskrivning visat att såväl buller som skuggnivåer inte bör innebära en sådan störning för närboende att anläggningen inte kan tillåtas. Några synpunkter från närboende har inte inkommit vilket tyder på att placeringen är väl vald utifrån den aspekten. Vid bedömning av ljud från vindkraftverk tillämpas vanligen Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Enligt dessa gäller vid nyetablering att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte bör överstiga 40 dba nattetid. Enligt redovisade ljudberäkningar kommer angivna riktlinje att kunna innehållas. Om besvärande skuggkastning uppstår på bostäder bör åtgärder vidtas för att reducera skuggstörningen. Vid en samlad bedömning finner Stadsbyggnad/Miljö att, under förutsättning att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, verksamheten kan bedrivas utan att olägenhet av väsentlig betydelse uppstår. Den planerade verksamheten bedöms inte strida mot nationella och regionala miljömål. Enligt 27 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska, när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 och 2 kap 3 miljöbalken och med hänvisning till 27 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förelägga (personuppgift), org.nr. (personuppgift), om följande försiktighets

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) mått vid uppförande och drift av två vindkraftverk på fastigheten (personuppgift): om inte annat framgår av beslutet ska anläggningen uppföras och verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad (personuppgift) angivit i sin anmälan eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet, den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftverken inte överstiga 40 dba, om olägenheter i form av skuggbildning uppstår vid, av vindkraftverken beskuggade, bostadshus ska åtgärder vidtas så att olägenheter upphör, hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på sådant sätt att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten, temporärt utnyttjade markytor under anläggningstiden, såsom upplags eller uppställningsplatser, ska återställas då anläggningsarbetet avslutats, vägar, fundament och ledningar ska anläggas på ett sätt som begränsar skador på natur och kulturvärden, åtgärder för återställande av området ska vidtas vid nedläggning av verksamheten. Verksamheten ska anses som nedlagd om elproduktion inte har bedrivits under ett år, årligen, senast den 31 mars, inkomma till miljö och samhällsbyggnadsnämnden med en miljöredovisning för föregående verksamhetsår. Redovisningen ska bl.a. innehålla uppgifter beträffande aktuell beskrivning av verksamheten och dess omfattning samt eventuella ändringar under året, bedömning av hur detta beslut efterlevs, beskrivning av dokumenterade kontrollrutiner respektive riskbedömning, som upprättats enligt egenkontrollförordningen 5 och 6 och redovisning av eventuella andra utredningar eller mätningar av intresse ur miljö eller hälsoskyddssynpunkt. _ Underrättelse Hur man överklagar bifogas

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) Ärende (personuppgift) har ansökt om bygglov för uppförande av 2 st vindkraftverk med placering/koordinaterna X= , Y= och X= , Y= , enligt rikets system, med en totalhöjd om vardera 119 m på rubricerad fastighet. Området utgörs till övervägande del av öppen åkermark. Norr om den föreslagna placeringen rinner Höje å. Området gränsar till eller ligger mycket nära Lunds och Lomma kommuner och ca 1,5 km sydväst om Värpinge. Verkens navhöjd blir ca 78 m, rotordiameter 82 m och inbördes avstånd ca m. Avståndet till närmaste bebyggelse blir enligt sökanden ca 630 m. På fastigheten finns idag ett vindkraftverk med placering X , Y= , och med en totalhöjd om ca 100 m. Bygglov för detta verk beviljades Den beräknade årsproduktionen för de tre vindkraftverken tillsammans bedöms uppgå till storleksordningen 16 GWh, vilket motsvarar hushållsel för ca 2900 villor. Normalt dimensioneras vindkraftverken för att vara i drift under ca 25 år och därefter kan rörliga delar bytas ut för fortsatt drift. Planläge För aktuellt området finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelser. Del av fastigheten, området kring befintliga byggnader, omfattas av områdesbestämmelser. I antagen och gällande översiktsplan för Staffanstorps kommun finns riktlinjer för vindkraft inom kommunen. Nya vindkraftverk inom kommunen bör lokaliseras till utpekat intresseområde för vindkraft. Lämpligheten av en utbyggnad inom området kommer sedan att prövas i det enskilda ärendet. Det utpekade intresseområdet ligger i den nordvästra delen av kommunen. Området för de planerade vindkraftverken ingår i detta område som utpekats för vindkraft i den nu gällande översiktsplanen och även i den kommande översiktsplanen Framtidens kommun Perspektiv 2038 som förväntas vinna laga kraft i december Ärendets handläggning Preliminär ansökan om bygglov inkom samt anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet avseende vindkraft och den officiella ansökan om bygglov Bygglovet kommer att hanteras parallellt med anmälan enligt miljöbalken.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 109 forts (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) inkom en reviderad ansökan om bygglov med ändring av tidigare placering av vindkraftverken i enlighet med Försvarsmaktens yttrande. Stadsbyggnadskontoret skickade ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken till 11 berörda grannar, Lunds och Lomma kommuner för yttrande samt information angående förändrad placering Kungörelse om ansökan och anmälan infördes i dagspressen och handlingarna i ärendet fanns tillgängliga för allmänheten under tiden i Rådhuset. Inkomna yttranden Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförandet av vindkraftverken enligt ansökan med den nu överenskomna placeringen. Svenska Kyrkan/Lomma församling har inget att erinra. Lomma kommun ställer sig negativ till etablering av ytterligare vindkraftverk i området mellan Lomma och Lund och anser att det i vår alltmer tätbebyggda och högexploaterade del av Skåne behöver finnas landsbygd och öppna ytor mellan samhällena. Uppförande av vindkraftverk i allt större mängd i ett enskilt område innebär en industrialisering av landskapet. Vindkraftverk bör enligt Lomma kommuns uppfattning i första hand placeras till havs och i mera glesbyggda delar av vårt landskap än aktuellt område och i område som är mera lämpade för etablering. Lunds kommun/tekniska nämnden anser att placeringen inte berör något område som är utpekat som värdefull natur i Lunds kommun och rekreationsintresset i området bör kunna tillgodoses även om vindkraftverken uppförs. Störning av fågellivet kan inte uteslutas och det är viktigt menar Lunds kommun att det ställs villkor före bygglov ges att företaget skall redovisa dialog med Skånes ornitologiska förening. Placeringen av verken berör korridor för ombyggnad av kraftledning i gällande översiktsplan för Lunds kommun. Det är angeläget att placeringen av vindkraftverken inte försvårar en framtida omlokalisering av kraftnätet. Några övriga yttranden från berörda grannar har inte inkommit till stadsbyggnadskontoret.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 109 forts (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) Sökanden har kompletterat ärendet med yttranden från: Vägverket som inte har någon erinran. Om ny anslutning till allmän väg eller befintlig behöver förändras ska tillstånd sökas hos Vägverket Region Skåne som genom villkor ser till att anslutningen får en trafiksäker utformning eller placering. TeliaSonera har inget att erinra. Lunds Energi har inget att erinra. Svenska Kraftnät anser att de planerade vindkraftverken ligger på tillräckligt avstånd från Svenska Kraftnäts 400 kv ledning FL24 som passerar väster om området och har därmed inge synpunkter i ärendet men påminner om de gällande tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk. Skåne Ornitologiska Förening yttrar sig endast utifrån fågelskyddsperspektivet och inte över estetik, buller, skuggeffekter eller liknande. Föreningen anser att aktuellt område är fågelrikt året om men gör bedömningen att de planerade två verken kan uppföras men inte på föreslagna platser. Verken bör flyttas längre söderut för att öka avståndet till Höje ås dalgång och Kannikedammen. Föreningen föreslår att verken byggs i anslutning till befintlig markväg eller, än hellre, söder om denna markväg. Sökanden har bemött detta yttrande direkt till Föreningen och framhåller att de inte upplevt några problem eller konflikter mellan fågelliv och vindkraft vid det nuvarande verket. Den föreslagna placeringen anser sökanden inte utgöra någon större skillnad för fågellivet. Fåglarna torde lära sig ganska snabbt att de inte skall flyga för nära verken. Trollebergs gård bedriver även ett omfattande viltvårdsarbete vilket även gynnar fågellivet. Sökanden har redovisat sin dialog med föreningen till Lunds kommun. Luftfartsverket har som sakägare av CNS infrastrukturutrustning utanför flygplatsernas område inget att invända mot etableringen. Terracom har inget att erinra.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 109 forts (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) Bedömning I översiktsplanen skall enligt 4 kap 1 PBL redovisas bl a de allmänna intressen enligt 2 kap som bör beaktas vid beslut om användning av mark och vattenområden. Översiktsplanen har betydelse i bygglovärenden men är inte det enda avgörande vid lämplighetsprövningen i enskilda ärenden om bygglov. Vid prövning av bygglov skall även allmänna intressen vägas mot den sökandens önskemål enligt 1 kap 5 PBL. I den kommuntäckande översiktsplanen från 2002, med tillhörande vindkraftsutredning, har Staffanstorps kommun bedömt hur mark och vattenområden kommer att användas och bebyggelsen utvecklas under de närmaste åren. I översiktsplanen utpekas område av särskilt intresse för vindkraftsutbyggnad. I materialet Framtidens kommun perspektiv 2038, som förväntas vinna laga kraft i december 2009, ligger intresseområdet för vindkraftsutbyggnad kvar. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen finner stadsbyggnadskontoret att placeringen av de föreslagna vindkraftverken inte är olämplig eller att olägenheter för närboende skulle uppstå varför bygglov bör kunna beviljas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av gällande översiktsplan och 8 kap 12 PBL bevilja bygglov för uppförande av två vindkraftverk om vardera 119 m på rubricerad fastighet i enlighet med ansökan och till denna bifogade handlingar. För lovet gäller: Slutlig färgsättning skall ske i samråd med stadsbyggnadskontoret Bygganmälan skall lämnas till miljö och samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd kommer miljö och samhällsbyggnadsnämnden att kalla till så snart bygganmälan inkommit. Kvalitetsansvarig skall anmälas av byggherren före byggsamrådet. Kontrollplan skall redovisas senast vid byggsamrådet. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. Berörda underrättas om beslutet. Avgift enligt fastställd taxa :

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Närvaro vid sammanträdet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att (personuppgift), fastighetsägare till (personuppgift), får närvara vid dagens sammanträde för att kort informera om sin fastighet innan överläggning och beslut om strandskyddsdispens och förhandsbesked fattas.

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

DOM 2009-11-10 Stockholm

DOM 2009-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-10 Stockholm Mål nr M 5960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer