SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S) Björn Holmberg (M) Olle Benner (MP) Leif Göransson (S) Henrik Lethin (M) Nicole Lindbom (M), tjänstgörande ersättare Renée Stigborg (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ralph Friberg (SP) Lennart Nilsson (S) Uno Horntvedt (S) Lennart Svensson (C) Maths Johansson (SPI) Line Weckström (M) Johan Israelsson, stadsbyggnadschef Thomas Lexén, stadsarkitekt Niclas Nilsson, trafikingenjör, kl 18:00 18:15, Lena Åkesson, miljöinspektör Ingvar Bengtsson, 1:e byggnadsinspektör Lena Larsson, nämndssekreterare/bygglovhandläggare Göran Hansson, 110, kl. 18:15 18:25 Utses att justera Carina Dilton (S) Justeringens plats och tid Rådhuset kl. 15:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Larsson Ordförande Christian Sonesson Justerande Carina Dilton ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus Underskrift Lena Larsson Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Sid 106 Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:780 vid Hotellvägen Lokala trafikföreskrifter väg 108 inom tättbebyggt område (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende 5 15 vindkraftverk 109 (personuppgift),, ansökan om bygglov Närvaro vid sammanträdet (personuppgift), ansökan om dispens för uppförande av villa inom strandskyddsområde 112 (personuppgift), ansökan om förhandsbesked Kontroll och tillsynsplan för NS Stadsbyggnad/Miljö Verksamhetsplan 2010 för NS Stadsbyggnad/Plan och bygg Sammanträdesdagar Ekonomisk uppföljning Visionsstyrning God ekonomisk hushållning Delegationsbeslut trafikärenden Delegationsbeslut miljöärenden Delegationsbeslut byggärenden/bygglov och bygganmälan Delegationsbeslut kontrollplaner, byggsamråd och slutbevis Delegationsbeslut kvalitetsansvariga Delegationsbeslut lantmäteriärenden Meddelanden 44

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:780 vid Hotellvägen (dnr P0001/2009) Ändringen av detaljplan syftar till att tillåta en mer flexibel användning av fastigheten som enligt nuvarande planbestämmelser endast tillåter bostadsändamål. Fastighetens centrala läge i Staffanstorp gör den intressant även för andra typer av verksamheter såsom handel, kontor, hotell etc dvs verksamheter av ickestörande omfattning som normalt inryms under ändamålsbestämmelsen C (centrum). Planändringen har handlagts med enkelt planförfarande. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Stanstorp 1:780; att en miljöbedömning inte behövs då ändringens genomförande inte antas leda till betydande miljöpåverkan; att låta sända ut föreliggande förslag till ändring av detaljplan på samråd enligt plan och bygglagen 5 kap samt 28. De under samrådstiden, , inkomna synpunkterna har sammanställts i ett särskilt utlåtande, vilket har fogats till planhandlingarna. Inkomna synpunkter föranleder inga justeringar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna särskilt utlåtande efter samråd. att godkänna och anta ändring av detaljplan i enlighet med 5 kap planoch bygglagen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Lokala trafikföreskrifter väg 108 inom tättbebyggt område (dnr T 2009/0007) Vägverket har tillsänt Staffanstorps Kommun en framställan om förändring av lokala trafikföreskrifter om hastighet på väg 108 inom Skåne län. Vägverket föreslår att upphäva befintliga lokala trafikföreskrifter som gäller 70 respektive 90 km/h för väg 108 inom tätortsgränsen för Staffanstorps tätort. Dessa upphävda föreskrifter föreslås ersättas med en ny föreskrift som föreskriver en hastighet på 80 km/h på nämnda sträcka. Vägverkets föreskrifter planeras träda ikraft varför det är önskvärt om länsstyrelsens beslut kan träda ikraft vid samma tidpunkt. I denna Lokala Trafikföreskrift behandlas hastighetsgräns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gällande Staffanstorps Kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 108; beslutas 9 december Staffanstorps Kommun föreskriver med stöd av 10 kap 3 i Trafikförordningen (1998:1276) att inom sträckan, från norr om cirkulationsplats på väg 108 i korsning med väg 854 till söder om cirkulationsplats på väg 108 i korsning med väg 883, får fordon inte föras med högre hastighet än 80 kilometer i timmen. Dessa lokala trafikföreskrifter träder i kraft Tidigare gällande lokala trafikföreskrifter på denna sträcka upphäves i samband med ikraftträdande av den nya föreskriften enligt ovan.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Redogörelse för ärendet Miljö och samhällsbyggnadsnämnden mottog den 26 juni 2009 en anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken från (personuppgift), att på fastigheten (personuppgift), Staffanstorp kommun, uppföra ytterliggare två stycken vindkraftverk invid ett befintligt verk. Försvarsmakten inkom med yttrande i ärendet som medförde att placeringen av vindkraftverken ändrades. Med anledning av detta inkom en förändring av anmälan med nya placeringar den 18 augusti Då ärendet påbörjats före den 1 juli 2009 handläggs ärendet enligt då gällande lagstiftning. Nedan redogörs delvis för företagets beskrivning av den anmälda verksamheten. Anmälan i sin helhet finns tillgänglig på Stadsbyggnad/Miljö. I anmälan anges följande placering av verken, koordinater för vindkraftverken (RT90, 2,5 gon väst) kartbilaga bifogas. X Y Z Verk 1 (Befintligt) ,5 Verk Verk Det befintliga vindkraftverket har en uteffekt på 1,5 MW. Den totala höjden är 100 meter varav navhöjd är på 67 meter och rotordiametern på 66 meter. De två föreslagna vindkraftverken enligt anmälan, Enercon, E 82, kommer att ha en effekt på cirka 2 MW. Totalhöjd kommer att vara på 119 meter varav navhöjd på ca 78 meter och rotordiameter på ca 82 meter. Den årliga produktionen beräknas till ca 16 GWh inklusive det befintliga vindkraftverket, vilket motsvarar hushållsel för ca 2900 villor. Det inbördes avståndet mellan vindkraftverken är ca meter och avståndet till närmaste bostadsbebyggelse är ca 630 meter. Vindförhållandena i området är goda med medelvindhastigheter på 7,2 m/s på 78 meters höjd enligt gjorda produktionsberäkningar. Ca 430 meter nya tillfartsvägar behöver byggas i anslutning till den befintliga brukningsvägen. Preliminärt bedöms ca 0,5 ha mark under byggtiden komma att tas i anspråk för grundläggning av vindkraftverken, tillfartsvägar, kranmonteringsytor m.m. Vissa ytor som används under byggtiden kommer att återställas till åkermark efter byggtidens slut. Sammantaget åtgår ca 0,3 0,4 ha för de nya vindkraftverken med tillhörande anläggningar under driftskedet.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Lokalisering Lokaliseringen av vindkraftverken är vid Trolleberg, cirka 1,5 km sydväst om Värpinge. Lokaliseringen har skett med utgångspunkt från det befintliga vindkraftverket i området. Utöver detta har vindenergi samt brukningsförhållanden varit styrande samt att få en samlad grupp med skyddsavstånd gentemot den befintliga fornlämningen Brysshög. Området utgörs till övervägande delen av öppen åkermark. Norr om den föreslagna vindkraftparken rinner Höjeå. Området gränsar till eller ligger mycket nära Lunds kommun och Lomma kommun. Den mest närbelägna bebyggelsen utgörs av enstaka bostadsbebyggelse vid Trollebergs gård. Det finns även en del spridd bebyggelse i området som helhet. Ett nollalternativ innebär ingen utbyggnad av vindkraft i området. Alternativa utformningar har även studerats. Motiv till det föreslagna alternativet är att det aktuella området vid Trolleberg bedöms, med hänsyn till relativt få konflikter som föreligger, utgöra det enda lämpliga utbyggnadsområdet. Området där de nya vindkraftverken planeras pekas i kommunens översiktsplan ut som intresseområde för vindkraft. Fotodokumentation bifogas. Tekniskt utförande Aggregaten kommer att vara av fabrikat ENERCON E eller likvärdiga fabrikat. Tornen kommer att utgöras av en cylinderformad stålkonstruktion som är ca 4 meter i diameter och med en tjocklek på ca 50 m.m. Totalhöjden är 119 meter och färgen är ljust grå vit. Vindkraftverken kommer att grundläggas på betongfundament som är ca 15x15x2 meter. Lunds energi har studerat anslutningsmöjligheterna till elnätet. Anslutningen av två stycken 2 MW vindkraftverk intill det befintliga vindkraftverket innebär att en högspänningskabel måste förläggas direkt till Lunds Energis mottagningsstation, detta är en sträcka på ca 3,6 km.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Miljökonsekvenser Naturmiljön Verken kommer att placeras inom ett område kring Höjeå som ingår i länsstyrelsens Naturvårdsprogram (terrängformer). Området där verken planeras utgörs av åkermark och verken bedöms inte påverka kärnvärdena för de områden som tas upp i länsstyrelsens Naturvårdsprogram. Det från år 1971 beslutade området för landskapsbildsskydd kommer att beröras i den södra kanten som här utgörs av åkermark. Vindkraftverken berör inte några särskilt utpekade biotoper eller andra naturvärden. Avsikten med placeringen av verken har varit att så långt som möjligt undvika områden med utpekade naturvärden. Kulturmiljön Inga riksintressen för kulturmiljövård finns inom närområdet för de föreslagna verken. Verken kommer inte att beröra några kända fornlämningar. Närmaste vindkraftverk kommer att placeras ca 750 meter från fornlämningen Brysshög och ett av de planerade verken kommer att ligga i kanten av ett område som ingår i länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne. Placeringen av verken har skett med utgångspunkt att några fornlämningar eller andra kulturmiljöer inte skall beröras. Om dolda fornlämningar påträffas under markarbetena kommer arbetet omedelbart att avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med lagen om Kulturminnen m.m. Landskapsbilden Landskapets karaktär och topografiska förutsättningar medför att verken kommer att synas från söder, öster och norr. Från de centrala delarna av Värpinge by kommer de att skymmas av vegetationen och bebyggelsen. Nya ledningar kommer att förläggas i mark och det tillkommande teknikhuset kommer att ha en begränsad storlek. Dessa anläggningar bedöms därför inte medföra några negativa konsekvenser för landskapsbilden. Vid lokaliseringen av verken har ett överordnat syfte varit att utnyttja vindresurserna så mycket som möjligt med hänsynstagande till områdets landskapsbild samt natur och kulturmiljövärden. Avsikten har därför varit att få till stånd en så samlad grupp som möjligt. Rekreation och friluftsliv Verken kommer att stå på åkermark som normalt inte är allemansrättsligt tillgänglig. Några störningar på rekreationsintressen bedöms därmed inte uppstå frånsett den visuella påverkan som kan uppstå i närområdet.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Areella näringar Marken ägs av (personuppgift) och används till jordbruksproduktion. Vegetationen kring fornlämningen Brysshög fungerar som viltremiss och här bedrivs viss jakt. Kring verken kommer på sikt en yta av ca 30 x 30 meter att behöva upprätthållas för parkering, underhållsarbeten m.m. Jakt kommer fortsättningsvis att tillåtas under såväl bygg som driftsskedet men regleras så att risk för skada och/eller olyckor inte uppstår. Vindkraftverken har placerats för att orsaka så litet intrång som möjligt i jordbruksdriften. Ljudutbredning Vindkraftverk alstrar två olika typer av ljud, mekaniskt och aerodynamiskt. Moderna vindkraftverk alstrar i princip inget mekaniskt ljud. Det ljud som hörs är ett aerodynamiskt svischande ljud från rotorbladen. Beräkningar visar att ljudnivåerna kommer att ligga mellan 30,6 dba och 36,5 dba för de närmst liggande bostäderna, vilket är väl under riktvärdet på 40 dba. Skuggor och reflexer Då ett vindkraftverk under soliga tillfällen är i drift, uppkommer från rotorn en rörlig skugga. Det som man i dagligt tal avser med skugga är kärnskugga som uppstår då det skuggande föremålet skymmer hela solsidan. Den verkliga skuggtiden/år för de mest utsatta bostäderna är nere i som högst ca 31 timmar. Enligt beräkningen ligger de flesta av de omgivande fastigheterna i intervallet 0 5 timmar. För att minska skuggeffekterna och uppnå Boverkets riktvärde på 30 timmar teoretisk skuggtid kan utrustning för skuggreducering användas, vilket innebär att verken kan stängas av under vissa kritiska tidpunkter. Gällande reflexer så är kommer verken vara målade i en matt färg så att inga reflexer uppkommer. Belysning Enligt en förordning från Luftfartsstyrelsen ska vindkraftverk med en totalhöjd under 150 meter över markytan utmärkas med rött blinkande sken av medelintensiv karaktär under skymning, gryning och mörker. Under skymning och gryning ska belysningen ha en ljusstyrka på 2000 Candela. Nattetid finns möjlighet att dimma ner ljuset till 200 Candela. Som förebyggande åtgärd kommer dimmning av belysning att ske nattetid.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Kablar, ledningar, transformatorer Samtliga ledningar kommer att utföras som jordförlagda kablar. Uppsamlingsgropar byggs i transformatorstationen för att förhindra eventuellt oljeläckage. Risker Risken för att ett vindkraftverk ska falla omkull eller att det utsätts för sabotage måste betraktas som liten med tanke på den mycket kraftiga konstruktionen. Risken för nedisning finns när vindkraftverken är stillastående. Varningsskyltar kommer ändå att sättas upp för att uppmärksamma förbipasserande om eventuella risker. Påverkan under byggskedet Byggskedet kan leda till lokala störningar av anläggningsmaskiner vid arbetsplatsen därtill kommer störningar från transporter. Närmsta bostad kommer att ligga ca 630 meter från närmsta vindkraftverk varpå olägenhet inte torde uppstå. Så långt som möjligt kommer byggnationen att ske så att störningar på djur och fågelliv inte uppstår. Avveckling efter drifttiden Normalt dimensioneras vindkraftverken för att vara i drift under ca 25 år. Efter avslutad drifttid kommer vindkraftverken (torn samt rotor) att demonteras. Till stor del kan det material som används återvinnas efter det att anläggningen tagits ur bruk. Samlad störningsanalys Genomförda analyser och beräkningar visar att acceptabla nivåer för ljudutbredningen och skuggor kommer att kunna innehållas. Närliggande bebyggelse kommer att utsättas för en viss visuell påverkan genom att närmaste vindkraftverk kommer att ligga på ca 630 meters avstånd. Huruvida detta upplevs som positivt eller negativ avgörs av inställningen till vindkraftverk i allmänhet. Uppfyllelse av miljömål och hänsynsregler De flesta av de 16 miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning genom vindkraftens karaktär av förnybar energikälla. Genom utbyggnaden kommer bl.a. miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Giftfri miljö att påverkas i klart positiv riktning. Målet God bebyggd miljö kan komma att motverkas genom att bebyggelsen kan komma att utsättas för ljudstörningar och skuggeffekter. Avsikten är dock att uppsatta riktvärden ska uppfyllas.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Kunskapskravet Uppfylls genom den bakgrund och kompetens inom energiområdet som finns i (personuppgift) ledningsgrupp. Försiktighetsprincipen Anses vara uppfylld genom att vindkraftverken vid behov kan förses med reglerutrustning för ljud och skuggreducering. Ljudutbredning och skuggförhållanden har noggrant studerats för att säkerställas att acceptabla värden kan upprättas. Lokaliseringsprincipen Anses vara uppfylld genom den diskussion om alternativa lokaliseringar som förevarit inom Staffanstorps kommun och på den aktuella platsen. Hushållnings och kretsloppsprincipen Genom vindkraftens förnybara karaktär och frånvaro av utsläpp av kemiska ämnen. Produktvalsprincipen Genom att vindkraftverken i sig inte utgör någon farlig produkt och genom att de utförs med bästa och modernaste teknik. Bevisbörderegeln Genom framtagande av en MKB bedöms regeln vara uppfylld. Skälighetsprincipen Anses vara uppfylld genom de analyser som genomförts under projektets gång, där miljöfaktorer som ljudutbredning/skuggeffekter vägts mot bl.a. energibortfall, vilket slutligen lett till den aktuella lokaliseringen. Samråd Ett tidigt samråd har hållits med Staffanstorps kommun Samråd har även hållits med Lunds och Lomma kommun Samrådet avsåg en tidigare presenterad formation med samtliga tre verk i linje. Anteckningar från mötet med Staffanstorp finns bifogat anmälan, från mötena med Lund och Lomma finns inga anteckningar. Samråd med särskilt berörda (fastighetsägare boende inom ca 1000 m från vindkraftverken) har hållits på Trollebergs gård

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Samrådet avsåg den tidigare presenterade formationen med samtliga 3 verk i linje. Anteckningar från mötet finns bilagt anmälan. Kommunicering Kungörelse om ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken infördes i dagspressen och handlingarna i ärendet fanns tillgängliga för allmänheten under tiden i Rådhuset. Anmälan enligt miljöbalken har översänts till Länsstyrelsen för eventuellt yttrande, några synpunkter har inte inkommit. Inkomna yttranden Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförandet av vindkraftverken enligt ansökan med den nu överenskomna placeringen. Svenska Kyrkan/Lomma församling har inget att erinra. Lomma kommun har yttrat sig över bygglovsansökan men inte i miljöärendet och ställer sig negativ till etablering av ytterligare vindkraftverk i området mellan Lomma och Lund. Lunds kommun/tekniska nämnden anser att placeringen inte berör något område som är utpekat som värdefull natur i Lunds kommun och rekreationsintresset i området bör kunna tillgodoses även om vindkraftverken uppförs. Störning av fågellivet kan inte uteslutas och det är viktigt menar Lunds kommun att det ställs villkor före bygglov ges att företaget skall redovisa dialog med Skånes ornitologiska förening. Placeringen av verken berör korridor för ombyggnad av kraftledning i gällande översiktsplan för Lunds kommun. Det är angeläget att placeringen av vindkraftverken inte försvårar en framtida omlokalisering av kraftnätet. Några övriga yttranden från berörda grannar har inte inkommit till Stadsbyggnad/Miljö. Sökanden har kompletterat ärendet med yttranden från: Vägverket som inte har någon erinran. Om ny anslutning till allmän väg eller

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) befintlig behöver förändras ska tillstånd sökas hos Vägverket Region Skåne som genom villkor ser till att anslutningen får en trafiksäker utformning eller placering. TeliaSonera har inget att erinra. Lunds Energi har inget att erinra. Svenska Kraftnät anser att de planerade vindkraftverken ligger på tillräckligt avstånd från Svenska Kraftnäts 400 kv ledning FL24 som passerar väster om området och har därmed inge synpunkter i ärendet men påminner om de gällande tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk. Skåne Ornitologiska Förening yttrar sig endast utifrån fågelskyddsperspektivet och inte över estetik, buller, skuggeffekter eller liknande. Föreningen anser att aktuellt område är fågelrikt året om men gör bedömningen att de planerade två verken kan uppföras men inte på föreslagna platser. Verken bör flyttas lägre söderut för att öka avståndet till Höjeåns dalgång och Kannikedammen. Föreningen föreslår att verken byggs i anslutning till befintlig markväg eller, än hellre, söder om denna markväg. Sökanden har bemött detta yttrande direkt till Föreningen och framhåller att de inte upplevt några problem eller konflikter mellan fågelliv och vindkraft vid det nuvarande verket. Den föreslagna placeringen anser sökanden inte utgöra någon större skillnad för fågellivet. Fåglarna torde lära sig ganska snabbt att de inte skall flyga för nära verken. Trollebergs gård bedriver även ett omfattande viltvårdsarbete vilket även gynnar fågellivet. Sökanden har redovisat sin dialog med föreningen till Lunds kommun. Luftfartsverket har som sakägare av CNS infrastrukturutrustning utanför flygplatsernas område inget att invända mot etableringen. Terracom har inget att erinra. Förslag till beslut har kommunicerats med sökande som främst haft synpunkter av redaktionell karaktär.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Bedömning Stadsbyggnad/Miljö bedömer att (personuppgift) fullgjort anmälningsplikten enligt 21 förordning 1998: 899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Då ärendet inkommit före den 1 juli 2009 handläggs ärendet enligt då gällande lagstiftning och verksamhet bedöms omfattas av verksam hetskod enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt enligt bilaga till förordning 1998:899. Enligt 26 a i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska, i fråga om anmälningspliktiga verksamheter som i bilagan till denna förordning har angetts med EU koden 85/337 1 eller 85/337 2, den myndighet som handlägger anmälningsärendet prova om verksamheten behöver tillståndsprövas. Vid den prövningen ska myndigheten beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. För verksamhetskod anges i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd även med EU koden 85/337 2 vilket medför att en prövning om verksamheten behöver tillståndsprövas ska göras. Stadsbyggnad/Miljö gör bedömningen att (personuppgift):s verksamhet avseende vindkraftverk på fastigheten (personuppgift) inte behöver tillståndsprövas. För aktuellt område finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelser. Området för de planerade vindkraftverken ingår i det område som utpekats för vindkraft i den gällande översiktsplanen. Lokaliseringen av vindkraft är avgörande för vilken miljöpåverkan som kan tänkas ske. Det är därför viktigt med en omsorgsfull planering. Enligt 2 kap 6 miljöbalken ska för verksamheter och åtgärder som tar i anspråk ett mark eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap 7 samma balk. Det finns redan ett befintligt vindkraftverk på fastigheten och även om det blir en utökning och ny mark tas i anspråk bedömer Stadsbyggnad/Miljö att det är en lämplig lokalisering. Vindkraftverk oavsett storlek kan inte uppföras obemärkt i landskapet. Den föreslagna placeringen bedöms ha en måttlig inverkan på landskapbilden och bör inte kunna ifrågasättas av detta skäl.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) Skåne Ornitologiska Förening anser att aktuellt område är fågelrikt året om och gör bedömningen att de planerade två verken kan uppföras men inte på föreslagna platser. Föreningen föreslår att verken byggs i anslutning till befintlig markväg eller, än hellre, söder om denna markväg. Sökanden har prövat olika lokaliseringar och med hänsyn till andra intressen bedömer Stadsbyggnad/Miljö att den föreslagna placeringen bör accepteras. Närmaste bostadshus är beläget ca 630 meter från anläggningen. Sökanden har i miljökonsekvensbeskrivning visat att såväl buller som skuggnivåer inte bör innebära en sådan störning för närboende att anläggningen inte kan tillåtas. Några synpunkter från närboende har inte inkommit vilket tyder på att placeringen är väl vald utifrån den aspekten. Vid bedömning av ljud från vindkraftverk tillämpas vanligen Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Enligt dessa gäller vid nyetablering att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte bör överstiga 40 dba nattetid. Enligt redovisade ljudberäkningar kommer angivna riktlinje att kunna innehållas. Om besvärande skuggkastning uppstår på bostäder bör åtgärder vidtas för att reducera skuggstörningen. Vid en samlad bedömning finner Stadsbyggnad/Miljö att, under förutsättning att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, verksamheten kan bedrivas utan att olägenhet av väsentlig betydelse uppstår. Den planerade verksamheten bedöms inte strida mot nationella och regionala miljömål. Enligt 27 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska, när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 och 2 kap 3 miljöbalken och med hänvisning till 27 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förelägga (personuppgift), org.nr. (personuppgift), om följande försiktighets

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 108 forts (personuppgift), anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende vindkraftverk, (dnr M ) mått vid uppförande och drift av två vindkraftverk på fastigheten (personuppgift): om inte annat framgår av beslutet ska anläggningen uppföras och verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad (personuppgift) angivit i sin anmälan eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet, den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftverken inte överstiga 40 dba, om olägenheter i form av skuggbildning uppstår vid, av vindkraftverken beskuggade, bostadshus ska åtgärder vidtas så att olägenheter upphör, hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på sådant sätt att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten, temporärt utnyttjade markytor under anläggningstiden, såsom upplags eller uppställningsplatser, ska återställas då anläggningsarbetet avslutats, vägar, fundament och ledningar ska anläggas på ett sätt som begränsar skador på natur och kulturvärden, åtgärder för återställande av området ska vidtas vid nedläggning av verksamheten. Verksamheten ska anses som nedlagd om elproduktion inte har bedrivits under ett år, årligen, senast den 31 mars, inkomma till miljö och samhällsbyggnadsnämnden med en miljöredovisning för föregående verksamhetsår. Redovisningen ska bl.a. innehålla uppgifter beträffande aktuell beskrivning av verksamheten och dess omfattning samt eventuella ändringar under året, bedömning av hur detta beslut efterlevs, beskrivning av dokumenterade kontrollrutiner respektive riskbedömning, som upprättats enligt egenkontrollförordningen 5 och 6 och redovisning av eventuella andra utredningar eller mätningar av intresse ur miljö eller hälsoskyddssynpunkt. _ Underrättelse Hur man överklagar bifogas

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) Ärende (personuppgift) har ansökt om bygglov för uppförande av 2 st vindkraftverk med placering/koordinaterna X= , Y= och X= , Y= , enligt rikets system, med en totalhöjd om vardera 119 m på rubricerad fastighet. Området utgörs till övervägande del av öppen åkermark. Norr om den föreslagna placeringen rinner Höje å. Området gränsar till eller ligger mycket nära Lunds och Lomma kommuner och ca 1,5 km sydväst om Värpinge. Verkens navhöjd blir ca 78 m, rotordiameter 82 m och inbördes avstånd ca m. Avståndet till närmaste bebyggelse blir enligt sökanden ca 630 m. På fastigheten finns idag ett vindkraftverk med placering X , Y= , och med en totalhöjd om ca 100 m. Bygglov för detta verk beviljades Den beräknade årsproduktionen för de tre vindkraftverken tillsammans bedöms uppgå till storleksordningen 16 GWh, vilket motsvarar hushållsel för ca 2900 villor. Normalt dimensioneras vindkraftverken för att vara i drift under ca 25 år och därefter kan rörliga delar bytas ut för fortsatt drift. Planläge För aktuellt området finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelser. Del av fastigheten, området kring befintliga byggnader, omfattas av områdesbestämmelser. I antagen och gällande översiktsplan för Staffanstorps kommun finns riktlinjer för vindkraft inom kommunen. Nya vindkraftverk inom kommunen bör lokaliseras till utpekat intresseområde för vindkraft. Lämpligheten av en utbyggnad inom området kommer sedan att prövas i det enskilda ärendet. Det utpekade intresseområdet ligger i den nordvästra delen av kommunen. Området för de planerade vindkraftverken ingår i detta område som utpekats för vindkraft i den nu gällande översiktsplanen och även i den kommande översiktsplanen Framtidens kommun Perspektiv 2038 som förväntas vinna laga kraft i december Ärendets handläggning Preliminär ansökan om bygglov inkom samt anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet avseende vindkraft och den officiella ansökan om bygglov Bygglovet kommer att hanteras parallellt med anmälan enligt miljöbalken.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 109 forts (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) inkom en reviderad ansökan om bygglov med ändring av tidigare placering av vindkraftverken i enlighet med Försvarsmaktens yttrande. Stadsbyggnadskontoret skickade ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken till 11 berörda grannar, Lunds och Lomma kommuner för yttrande samt information angående förändrad placering Kungörelse om ansökan och anmälan infördes i dagspressen och handlingarna i ärendet fanns tillgängliga för allmänheten under tiden i Rådhuset. Inkomna yttranden Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförandet av vindkraftverken enligt ansökan med den nu överenskomna placeringen. Svenska Kyrkan/Lomma församling har inget att erinra. Lomma kommun ställer sig negativ till etablering av ytterligare vindkraftverk i området mellan Lomma och Lund och anser att det i vår alltmer tätbebyggda och högexploaterade del av Skåne behöver finnas landsbygd och öppna ytor mellan samhällena. Uppförande av vindkraftverk i allt större mängd i ett enskilt område innebär en industrialisering av landskapet. Vindkraftverk bör enligt Lomma kommuns uppfattning i första hand placeras till havs och i mera glesbyggda delar av vårt landskap än aktuellt område och i område som är mera lämpade för etablering. Lunds kommun/tekniska nämnden anser att placeringen inte berör något område som är utpekat som värdefull natur i Lunds kommun och rekreationsintresset i området bör kunna tillgodoses även om vindkraftverken uppförs. Störning av fågellivet kan inte uteslutas och det är viktigt menar Lunds kommun att det ställs villkor före bygglov ges att företaget skall redovisa dialog med Skånes ornitologiska förening. Placeringen av verken berör korridor för ombyggnad av kraftledning i gällande översiktsplan för Lunds kommun. Det är angeläget att placeringen av vindkraftverken inte försvårar en framtida omlokalisering av kraftnätet. Några övriga yttranden från berörda grannar har inte inkommit till stadsbyggnadskontoret.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 109 forts (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) Sökanden har kompletterat ärendet med yttranden från: Vägverket som inte har någon erinran. Om ny anslutning till allmän väg eller befintlig behöver förändras ska tillstånd sökas hos Vägverket Region Skåne som genom villkor ser till att anslutningen får en trafiksäker utformning eller placering. TeliaSonera har inget att erinra. Lunds Energi har inget att erinra. Svenska Kraftnät anser att de planerade vindkraftverken ligger på tillräckligt avstånd från Svenska Kraftnäts 400 kv ledning FL24 som passerar väster om området och har därmed inge synpunkter i ärendet men påminner om de gällande tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk. Skåne Ornitologiska Förening yttrar sig endast utifrån fågelskyddsperspektivet och inte över estetik, buller, skuggeffekter eller liknande. Föreningen anser att aktuellt område är fågelrikt året om men gör bedömningen att de planerade två verken kan uppföras men inte på föreslagna platser. Verken bör flyttas längre söderut för att öka avståndet till Höje ås dalgång och Kannikedammen. Föreningen föreslår att verken byggs i anslutning till befintlig markväg eller, än hellre, söder om denna markväg. Sökanden har bemött detta yttrande direkt till Föreningen och framhåller att de inte upplevt några problem eller konflikter mellan fågelliv och vindkraft vid det nuvarande verket. Den föreslagna placeringen anser sökanden inte utgöra någon större skillnad för fågellivet. Fåglarna torde lära sig ganska snabbt att de inte skall flyga för nära verken. Trollebergs gård bedriver även ett omfattande viltvårdsarbete vilket även gynnar fågellivet. Sökanden har redovisat sin dialog med föreningen till Lunds kommun. Luftfartsverket har som sakägare av CNS infrastrukturutrustning utanför flygplatsernas område inget att invända mot etableringen. Terracom har inget att erinra.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 109 forts (personuppgift), ansökan om bygglov (dnr B0050/2009) Bedömning I översiktsplanen skall enligt 4 kap 1 PBL redovisas bl a de allmänna intressen enligt 2 kap som bör beaktas vid beslut om användning av mark och vattenområden. Översiktsplanen har betydelse i bygglovärenden men är inte det enda avgörande vid lämplighetsprövningen i enskilda ärenden om bygglov. Vid prövning av bygglov skall även allmänna intressen vägas mot den sökandens önskemål enligt 1 kap 5 PBL. I den kommuntäckande översiktsplanen från 2002, med tillhörande vindkraftsutredning, har Staffanstorps kommun bedömt hur mark och vattenområden kommer att användas och bebyggelsen utvecklas under de närmaste åren. I översiktsplanen utpekas område av särskilt intresse för vindkraftsutbyggnad. I materialet Framtidens kommun perspektiv 2038, som förväntas vinna laga kraft i december 2009, ligger intresseområdet för vindkraftsutbyggnad kvar. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen finner stadsbyggnadskontoret att placeringen av de föreslagna vindkraftverken inte är olämplig eller att olägenheter för närboende skulle uppstå varför bygglov bör kunna beviljas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av gällande översiktsplan och 8 kap 12 PBL bevilja bygglov för uppförande av två vindkraftverk om vardera 119 m på rubricerad fastighet i enlighet med ansökan och till denna bifogade handlingar. För lovet gäller: Slutlig färgsättning skall ske i samråd med stadsbyggnadskontoret Bygganmälan skall lämnas till miljö och samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd kommer miljö och samhällsbyggnadsnämnden att kalla till så snart bygganmälan inkommit. Kvalitetsansvarig skall anmälas av byggherren före byggsamrådet. Kontrollplan skall redovisas senast vid byggsamrådet. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. Berörda underrättas om beslutet. Avgift enligt fastställd taxa :

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(44) Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Närvaro vid sammanträdet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att (personuppgift), fastighetsägare till (personuppgift), får närvara vid dagens sammanträde för att kort informera om sin fastighet innan överläggning och beslut om strandskyddsdispens och förhandsbesked fattas.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2011:40

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2011:40 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2011:40 Målnummer: M215-11 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2011-06-17 Rubrik: Strandskyddsdispens ----- På en större jordbruksfastighet hade ansökts

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer