NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning"

Transkript

1 1(10) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för VÄPPEBY 6:21 OCH 6:52, LINDEGÅRD Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning till Åbergs museum. Planförslaget är mycket flexibelt och medger flera olika bebyggelsetyper såsom flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus och friliggande småhus. Byggherren avser att uppföra flerbostadshus med ett 60-tal mindre bostäder med 1-3 rum och kök. Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt för skolanläggning som gällande detaljplan medger öster om Åbergs museum. Planområdet gränsar mot Åbergs museum, Kalmarvägen och omgivande jordbrukslandskap i öster Gröna Dalen. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB Bedömningen i detta fall är att planen uppfyller kapitel 3 och 4 i Miljöbalken, inklusive miljökvalitetsnormerna enligt kapitel 5.

2 2(10) PLANDATA Läge Översiktskarta Planområdet är beläget inom Bålsta samhälle väster om centrum, c:a 1 km från Stockholmsvägen. Planområdet trafikmatas dels från Kalmarvägen i söder, dels från Lindegårdsvägen i väster. Areal Markägoförhållanden Planområdets areal är c:a 1,6 hektar, varav c:a 0,1 hektar utläggs som allmän platsmark. Resten planläggs som kvartersmark för bostäder samt markparkering för besökare till Åbergs Museum. Planområdet ligger till största delen inom fastigheterna Väppeby 6:21 och 6:52 som ägs av PEAB. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Riksintressen Biotopsskyddsområd e enligt kapitel 7, 11 Miljöbalken Området som omfattas av denna detaljplan ingår i Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort (FÖP), som antogs Planområdet ligger inom Väppeby äng som i den fördjupade översiktsplanen utpekas som ett område för kulturmiljövård av lokalt intresse. Område gränsar till förändringsområde 2, Gröna dalen. Gröna dalen som mest består av åkermark förmodas, i den fördjupade översiktsplanen, bli del av en integrerad stadsdel med både boende, park och service. Nuvarande bebyggelse på Väppeby äng förväntas bli ännu mer integrerad med Bålsta centrum. Detaljplanens syfte är i samklang med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. Planområdet berör ej något riksintresse. Planområdet berör ej något aktuellt biotopsskyddsområde.

3 3(10) Program Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan Detaljplanen har stöd i kommunens fördjupade översiktsplan, varför särskilt program för detaljplanen ej upprättas. Planområdet är idag detaljplanelagt och ligger inom Detaljplan för Väppeby Lindegårdgård (plan 372), Håbo kommun, Uppsala län. Planen vann laga kraft Planens genomförandetid är 10 år och har alltså inte gått ut. Detaljplaneförslaget innehåller områden för bostäder samt ett område för parkering för Åbergs museum. Bostäderna nås från Kalmarvägen samt via en lokalgata från Lindegårdsvägen. Parkeringen nås från Kalmarvägen. Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande påverkan på miljön (5 kap 18 plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. I detta fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på miljön. Planen stämmer i huvudsak överens med den fördjupade översiktsplanen och innebär små förändringar från gällande detaljplan. Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. Sist i planbeskrivningen under avsnittet konsekvenser av planens genomförande beskrivs vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra Kommunala beslut i övrigt Miljö och tekniknämnden beslutade att uppdra åt miljö- och teknikförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan för området. En behovsbedömning för detaljplanen har genomförts. Behovsbedömningen avser fastslå om detaljplanen innebär en sådan betydande påverkan som ovan nämnts och därmed måste miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Förslag till beslut om behovsbedömning, huruvida planen måste miljöbedömas med miljökonsekvensbeskrivning har upprättas, enligt tjänsteskrivelse Dnr MTN 2010/58 Hid Samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning har genomförts enligt yttrande , Dnr Behovsbedömningen fastställdes genom delegationsbeslut den 4 januari 2011, Miljö och tekniknämnden Dnr MTN 2010/58 Hid

4 4(10) Enligt förslag till beslut kan genomförandet av planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan med följande motivering: Detaljplanen berör inte något natura område. Detaljplanen anger inga förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter som anges i MKB-förordningens bilaga 1 eller bilaga 3. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan då bedömningskriterierna i MKB-förordningens fjärde bilaga beaktas. Detaljplanen berörs av 5 kap 18 plan- och bygglagen och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan då planförslaget innehåller en sammanhållen bebyggelse. I detta fall bedöms planen dock ej medföra en betydande miljöpåverkan då den varken till användning, utformning eller omfattning medger några betydande förändringar från gällande plan och översiktsplan. Eftersom ett genomförande av planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. Sist i planbeskrivningen under avsnitt om konsekvenser av planens genomförande redogörs för vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR & KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation Lindegården med omgivande fornminnesområde. Planområdet utgörs av brukad åkermark utan värdefull vegetation. Väster om planområdet ligger Väppeby Gård. Mangårdsbyggnad, loge, stall och lider nyttjas för närvarande för museiverksamhet (Åbergs Museum). Dessa byggnader och museiverksamheten utgör en stor tillgång för närområdet. I öster gränsar området mot jordbruksland. I norr finns ett fornminnesområde i en karaktärsskapande skogbevuxen höjd. Geotekniska förhållanden En översiktlig grundundersökning upprättades av Bjerking Ingenjörsbyrå AB Av denna framgår att marken huvudsakligen utgörs av lera. Lättare byggnader bedöms kunna uppföras med ytlig grundläggning, medan pålning kan erfordras för tyngre byggnader. Geoteknisk undersökning kommer att föreligga vid kommande byggsamråd.

5 5(10) Risk för skred / höga vattenstånd Det bedöms inte föreligga någon risk för skred inom området. Planområdet ligger ovanför +7,0 meter i Rikets höjdsystem 1900 (RH00). Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen är att ny bebyggelse inte bör ligga under +2,3 meter. Området bedöms därför inte riskera översvämning vid höga vattenstånd. Förorenad mark Marken bedöms inte innehålla några föroreningar. Radon Planområdet ligger troligen i ett lågriskområde när det gäller halterna av radon. Halterna kontrolleras dock i samband med bygganmälan. Fornlämningar Planområdet gränsar till en moränbacke med fornminnesområde RAÄ 10 vilket skyddas gällande plan. Lokalgata med vändplan i norr inkräktar något i det område som anges som fornlämningsområde i gällande plan. Bebyggelseområden Illustration till planförslaget som visar ett område med flerbostadshus och ett område för villafastigheter. Bostäder Planförslaget möjliggör en bostadsbebyggelse för drygt 60 bostäder. Bostäderna kan inrymmas i såväl flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus som friliggande småhus. Planområdet har en större svagt sluttande yta för bostadsanvändning som kan inrymma upp till ett 60-tal bostäder. Det maximala antalet

6 6(10) bostäder uppnås om området bebyggs med flerbostadshus innehållande små lägenheter. Om området helt eller delvis bebyggs med enbostadshus blir antalet bostäder färre. I områdets norsöstra hörn finns en mindre fastighet, Väppeby 6:52. Denna fastighet är kuperad. Om fastigheten bebyggs med flerbostadshus kan den inrymma upp till sex bostäder. En bebyggelse med enbostadshus minskar antalet bostäder. Den kuperade marken begränsar fastighetens byggbarhet. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Åbergs Museum visar en serie- och konstsamling samt en förnämlig samling av Disneyföremål. Museet har också en avdelning för barn samt butik och restaurang. Kommersiell service Planområdet har i dag tillgång till kommersiell service i Bålsta centrum, men även viss service vid Åbergs Museum. Offentlig service Områdets behov av offentlig service tillgodoses i Bålsta centrum. Tillgänglighet De nya bostäderna planeras så att de uppfyller tillgänglighetskraven. Byggnadskultur och gestaltning Den ursprungliga jordbruksfastigheten med sina bevarade byggnader har varit en inspirationskälla vid val av bebyggelsekaraktär och fasadmaterial i den illustrerade bebyggelsen faluröda träfasader och röda tegeltak. På detta sätt kan även större husvolymer underordna sig landskapsbilden. Illustration av planerad bebyggelse Angränsande bebyggelse Nordväst om området planeras 30 enfamiljshus som kedjehus och parhus. Detta bostadsområde gränsar i norr till ett bostadsområde som är under uppförande (Åkervägen) och i väster till befintligt bostadsområde på västra sidan om Lindegårdsvägen.

7 7(10) Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. Friytor Skiss till kommunal lekplats. Lek och rekreation Etablering av en kommunal lekplats har säkerställts i angränsande detaljplan. Lekplatsens layout är genomarbetad och varierad. Även delar av det intilliggande vagnslidret erbjuder spännande lekmöjligheter under tak. Den yttre miljön runt befintligt museum har ett stort rekreationsvärde. Inom kvartersmarken för bostäder finns utrymme för små närlekplatser mellan husen. Gator och trafik Naturmiljö Omgivande naturmark utgör naturliga lek- och rekreationsområden. Även befintligt fornminnesområde kan användas för rekreation, medan den obebyggda åkermarken inte har något speciellt rekreationsvärde. Gatunät Befintliga Lindegårdsvägen (lokalgata) i nordsydlig riktning ansluter i söder till Kalmarvägen (huvudgata). Trafiktillfart till bostadsområdet sker från Lindegårdsvägen och Kalmarvägen via lokalgator. Gång- och cykeltrafik Lokalgatan Lindegårdsvägen har ett 12 m brett vägområde med sex meter bred körbana samt plats för ett tre meter brett gång- och cykelstråk på ena sidan och en tre meter bred planteringsyta på den andra sidan. Gång- och cykelstråket står i förbindelse med Bålsta centrum. Kollektivtrafik Vid Kalmarvägen finns busshållsplatsen Fältvägen där buss 302 trafikeras av Bålsta Tätortstrafik. Det är den buss, som går mellan Hagviken och pendeltågsstationen. Parkering, varumottag och utfarter Bostäderna får cirka 65 p-platser fördelade på sju grupper med 8-16 p-platser. Parkeringsområdet för Åbergs Museum rymmer c:a 70 bilar och 4 bussar.

8 8(10) Barnkonventionen Störningar Planområdet har goda förutsättningar att bli en god miljö för barn. Inom bostadskvarteret för flerbostadshus finns körbara gångvägar. Dessa utformas på ett sådant sätt att biltrafiken sker på de gåendes villkor. Utrymme för närlek finns på kvartersmark mellan bostadshusen. Bostadsområdets utformning ger, tillsammans med planerat gång- och cykelstråk som helhet goda förutsättningar för lek och utevistelse och trygga och säkra kontakter med närområden. Planområdet utsätts för trafikbuller från Kalmarvägen. En trafikbullerutredning sammanställd av Bjerking arkitekter och ingenjörer i december 2010 redovisar beräknade bullernivåer på fastigheterna. För Kalmarvägen gäller följande förutsättningar: fordonsrörelser /dygn, 50 km/tim och 5% tung trafik. Detta bygger på en trafikprognos för år Riktvärden för vägtrafikbuller är 55 db(a) ekvivalentnivå vid fasad och 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Ekvivalent ljudnivå motsvarar ett medelvärde över ett dygn och maximalnivå innebär en högsta ljudnivå över ett dygn. Trafikbullerutredningens slutsats är att ovanstående riktvärden kan uppfyllas om husen placeras minst 25 m från vägkant. Med rätt val av fönster, uteluftsdon och fasadkonstruktioner uppfylls också gällande riktvärden avseende trafikbuller inomhus. För att i detaljplanen säkerställa god ljudmiljö föreslås följande planbestämmelser: Planerad bostadsbebyggelse utformas så att: -. Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 db(a) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster. - Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i anslutning till bostäderna ska utföras eller placeras så att de utsätts för högst 55 db(a) ekvivalent ljudnivå och högst 70 db(a) maximal ljudnivå (frifältsvärde) - Bostäderna ska utföras så att ekvivalent ljudnivå i boningsrum inte överstiger 30 db(a) och maximal ljudnivå inte överstiger 45 db(a) mellan Teknisk försörjning Vatten och avlopp Området ansluts till det kommunala VA-nätet och de byggnader som uppförs kopplas på det befintliga systemet. Dagvatten Dagvatten omhändertas lokalt

9 9(10) Värme Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 2050 innebär bl a att: 1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger. 2. Förnybara energikällor ska användas framför fossila, där fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommenderas där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör uppfylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank installeras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulatortank installeras. Den nya bebyggelsen kan anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet som ägs av Eon AB. Närmaste fjärrvärmeledning finns nedlagd utmed Kalmarvägen. El E-område för nätstation har säkerställts i angränsande detaljplan. Nätstation på detta område kan dimensioneras även för planerade bostäder inom denna detaljplan. Ansvariga för elnätet är Eon AB. Tele och data Planområdet ska anslutas till det befintliga tele och datanätet. Längs Kalmarvägen finns en nedgrävd dataledning samt en luftteleledning. Avfall Ny bebyggelse skall ha utrymme för källsortering av hushållsavfall. Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. Administrativa frågor Inverkan på miljön Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Bebyggelsen i närområdet innehåller många olika hustyper. Detaljplaneförslaget är utformat så att området kan bebyggas med såväl mindre flerfamiljshus som enbostadshus av olika slag. Även lokaler för förskola kan inrymmas i områden för bostadsanvändning. Planbestämmelserna gör det möjligt att utveckla området under genomförandetiden och anpassa bebyggelsen till samhällsutveckling och efterfrågan.

10 10(10) Befintlig bebyggelse i närområdet Planområdet utgörs i huvudsak befintlig åkermark som gränsar mot Väppeby Gård (Åbergs Museum) i väster och en skogsbevuxen kulle i nordöst. Planerad bebyggelse ansluter till kullen och gårdsbebyggelsen. Den småskaliga bebyggelsegruppen får på så sätt en naturlig anslutning till befintlig bebyggelse och påverkar i begränsad omfattning det öppna landskap som breder ut sig söder och öster om planområdet. Lindegårdsvägen utgör trafikförsörjning till ett växande bostadsområde väster och norr om planområdet. Om planområdet bebyggs med drygt 60 bostäder kan antalet bilar som angör området via Lindegårdsvägen bli cirka 30 st. Antalet bilrörelser på den södra delen av Lindegårdsvägen kan då förväntas öka med bilar per dygn om bilarna gör två till fyra resor per dygn. Denna trafikökning har en begränsad påverkan på ett fåtal bostadshus med fasad mot Lindegårdsvägen. Under byggtiden kan dock störningar uppstå. Byggbuller ska redovisas i en arbetsmiljöplan och arbetsmiljöverket ställer krav på begränsningar för inom vilka tider bullrande verksamheter får genomföras. MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN Planhandlingarna har upprättats av FOKUS arkitektur genom Ingela Ohrstedt ark SAR/MSA och Hans Suominen ark SAR/MSA. Från kommunen har planarkitekt Svante Guterstam medverkat i upprättandet av detaljplanen. Även planarkitekt Sara Lindh medverkat i tidiga skeden. Bålsta i maj 2011 Håbo kommun Lina Wallenius Planchef Svante Guterstam Planarkitekt

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen)

Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen) PÄ 5/2008 Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i und, unds kommun (Nöbbelövsvägen) Upprättad 2011-04-05 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustrationsplan

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer