Förvärv eller nyttjanderätt? en jämförande studie av Baraprojektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvärv eller nyttjanderätt? en jämförande studie av Baraprojektet"

Transkript

1 Förvärv eller nyttjanderätt? en jämförande studie av Baraprojektet Andreas Lund Pontus Olsson September 2006

2 MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle FF 7630 Höstterminen 2006 FÖRVÄRV ELLER NYTTJANDERÄTT? EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV BARAPROJEKTET ACQUISITION OR USE AND ENJOYMENT? A COMPARISON OF BARAPROJEKTET Av: Andreas Lund Pontus Olsson Handledare: Peter Hansson Malmö Fastighetsvetenskap: 51-60p Fastighetsföretagande, Examensarbete, 10p termin 6

3 ABSTRACT ABSTRACT Title: Acquisition or Use and Enjoyment? a comparison of Baraprojektet. Authors: Andreas Lund & Pontus Olsson. Tutor: Peter Hansson. Purpose/Aim: Our aim is to investigate alternatives to the sale of the properties Värby 61:1 etc. by Malmö municipality to PGA:s golf course project in Svedala municipality and to understand the planning process that preceded the decision. Method: Our investigation is based on an explorative method where we complemented our secondary data with a number of interviews. Through our extensive observation we estimate that the rapport has good reliability and that we have accessed the right people who are able to add good validity to the rapport. Result: Malmö municipality has not taken in consideration the unique object value factors when selling the property. Our opinion is that these factors do exist, although they are difficult to estimate. The result of this is that the price of the land should be much higher. Nils Yngvesson joining PGA National Sweden s board and the parties competence and personal chemistry have also been a contributing factor to why the work with the normal planning process has been carried out so efficiently. The right of use that could be utilized by the parties instead of selling the land would be a leasehold right. In our opinion this would have benefited both parties with concerns regarding risk and value.

4 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Titel: Författare: Handledare: Förvärv eller Nyttjanderätt? en jämförande studie av Baraprojektet. Andreas Lund & Pontus Olsson. Peter Hansson. Syfte: Vårt syfte med denna rapport är att undersöka alternativ till, det av Malmö kommun valda förfarandet, att försälja fastigheten Värby 61:1 med flera till PGA: s golfbaneprojekt i Svedala kommun samt få kunskap om den planprocess som föregick beslutet. Metod: Undersökningen bygger på en explorativ metod. Vi har kompletterat våra sekundärdata med ett flertal intervjuer. Genom vår omfattande granskning bedömer vi att rapporten har en god reliabilitet samt att vi fått tag i de intervjupersoner som kan tillföra rapporten god validitet. Resultat: Slutsatsen i denna rapport är att PGA National Sweden AB köpt jordbruksmark till ett rimligt pris sett i relation till marknadsvärdet. Marknadsvärdet för golfbanemark ligger nästan dubbelt så högt per hektar än vad PGA National Sweden AB köpte jordbruksmarken av Malmö kommun för. I Malmö kommuns värdering av jordbruksfastigheterna har de inte tagit hänsyn till objektsbundna värdepåverkande faktorer. Författarna menar att sådana föreligger, dock så är de svåra att värdera. Konsekvensen av detta blir att priset på jordbruksfastigheterna borde vara väsentligt högre. N Yngvessons inträde i PGA National Sweden AB:s styrelse samt parternas kompetens och personkemi har varit en bidragande faktor till att arbetet med den normala planprocessen förflutit effektivt. Den nyttjanderättsform som parterna kunde ha använt sig av, snarare än att försälja de aktuella jordbruksfastigheterna, är tomträtt. Valet av tomträtt bygger på att Malmö kommun kvarstår som fastighetsägare och behåller då sin handlingsfrihet.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD INLEDNING Bakgrund Problemformulering Syfte Frågeställningar Metod Avgränsningar TEORI Tidigare forskning Planprocessen Regionplan Översiktsplan Detaljplan Områdesbestämmelser Fastighetsplan Enkelt- och normalt planförfarande Värdering Värdering av jordbruksmark Upplåtelseformer Hyra Arrende Jordbruksarrende Bostadsarrende Anläggningsarrende Lägenhetsarrende Tomträtt EU-perspektiv... 33

6 4. BARAPROJEKTET Bakgrund Torup PGA of Sweden National Golf Resort PGA of Sweden Tidigare brukare Allmänheten Torups Gård AB Mindre arrendatorer/hyresgäster Överenskommelse Malmö kommun Torups Gård AB Malmö kommun PGA National Sweden AB Trepartsförhållande Baraprojektets planprocess Värdering Marknads och omvärldsanalys Värderingsmetod Värdering av jordbruksfastighet som Torups Gård AB köpt Värdering av jordbruksfastighet som PGA National Sweden AB köpt Tänkbara alternativ ANALYS SLUTSATSER EGNA REFLEKTIONER...65 KÄLLFÖRTECKNING OCH REFERENSER...68 BILAGOR FÖRTECKNING...73

7 FÖRORD 1. FÖRORD Utbildningsprogrammet Fastighetsföretagande Property manager 120 poäng, vid Malmö högskola har anpassats efter det faktum att fastighetsbranschen idag är mer tvärvetenskaplig än tidigare. Idag är branschen mer benägen att se en fastighet utifrån hela dess tekniska och sociala livslängd, snarare än det tidigare perspektivet, att se en fastighet utifrån byggprocessens produktionsskede. Denna insikt har föranlett att fler traditionella akademiska ämnen, såsom juridik och ekonomi kommit att komplettera de för branschen sedan tidigare relevanta ämnena husbyggnadsteknik, organisation och ledning samt fastighetsutveckling. Utbildningsprogrammets sista moment utgörs av ett examensarbete om 10 poäng. Examensarbetet syftar till att studenterna självständigt skall kunna tillämpa de kunskaper som de förvärvat inom ovanstående ämnesområden. Arbetet skall bedrivas vetenskapligt och presenteras som en vetenskaplig undersökning. Målsättningen med kursen är att studenten självständigt skall kunna angripa, genomföra en analys samt skriftlig och muntligt redovisa ett problemområde (Utbildningsnämnden, 2004). Föreliggande rapport utgör en del av målsättningen med examensarbetet, för Andreas Lund och Pontus Olsson. Under rubriken skall vi naturligtvis också tacka de personer som med stort tålamod underkastat sig våra intervjuer. Vi riktar således ett särskilt utan inbördes ordning tack till John-Fredrik Dymling, Svenska golfförbundets guldmärke samt Sveriges Pensionärers Intresseparti, Gert-Peter Engström på LRF Konsult, Anders Hammarström på Svenska Golfförbundet FoU, Carl-Fredrik Herslow, ombud Torups gård, Gunila Jexmark, planassistent Svedala kommun, Christian Lindèll, Position Skåne, Peter Lindgren Inspektor, Torups gård, Kyle Phillips, Banarkitekt, International Golf Course Design, Johan Sandqvist, Project Manager, Golf engineers AB i Göteborg, Mikael Sorling, VD PGA of Sweden, Johnny Svensson, fastighetsvärderare Malmö kommun, Nils Yngvesson, styrelseledamot i PGA National Sweden AB, tidigare ordförande i Sydkraft AB samt tidigare ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd i Malmö samt till Gunilla Wembe, tf Stadsarkitekt Svedala kommun. Sida 1.

8 FÖRORD Stort tack även till universitetsadjunkt Susanne Sjöström Hermansson samt till vår handledare Peter Hansson som förutom prov på visat tålamod också delgav oss många konstruktiva synpunkter och uppslag. Sida 2.

9 INLEDNING 2. INLEDNING Under våren 2005 kom det till vår kännedom att Professional Golfers Association of Sweden, PGA of Sweden (se vidare sida 37 samt figur 4.2) stod i begrepp att förvärva ett antal fastigheter i form av jordbruksmark, ägda av Malmö kommun, belägna i Svedala kommun. Syftet med markköpet var och är att upprätta en golfanläggning. Det stod tidigt klart att detta trepartsförhållande; Malmö kommun som ägare, Svedala kommun som planprocessansvarig kommun och PGA of Sweden som byggherre, skulle ge oss många uppslag, insikter och frågeställningar om aktuella förvärv samt kring plan- och exploateringsprocessen. Typfall enligt Thomas Kalbro Byggherren medverkar inte aktivt i detaljplanearbetet Byggherren och kommunen tar gemensamt fram detaljplanen Byggherren äger marken Typfall 1 Typfall 2 Kommunen äger marken Typfall 3 Typfall 4 Figur 2.1: Fyra typfall för genomförandet av planprocessen eller av en markexploatering (Kalbro, 2002 s. 217). Av ovanstående figur kan vi se att bitr. professor i fastighetsvetenskap Thomas Kalbro, KTH menar att det finns fyra typfall. Trepartsförhållandet tillför ytterligare en dimension som gör respektive aktörs roll än tydligare. Vi skulle samtidigt få tillfälle att kritiskt granska de fastighetsköp som ingick i uppgörelsen mellan parterna PGA of Sweden, Torups Gård AB och Malmö kommun. Granskningen syftade till att belysa alternativa upplåtelseformer samt den värdering som föregick affären. Sida 3.

10 INLEDNING I den fortsatta framställningen skall vi under den innevarande rubriken presentera syfte, frågeställningar, metod med mera, för att därmed lägga en solid grund för det vetenskapliga arbetet. Därefter kommer vi att titta närmare på de teoretiska utgångspunkterna, däribland vilken forskning som finns kring planprocessen och värderingsteori. Vi kommer även att beröra EU-lagstiftningen. Teoriavsnittet i sin tur ligger till grund för själva undersökningen i kapitel fyra. Rapporten avslutas som sig bör med analys, slutsatser och egna reflektioner. Vår ambition med rapportens struktur och disposition har varit att leda Dig läsare genom ett förhoppningsvis tankeväckande och intressant material. I texten återfinns ett antal centrala begrepp och nyckelord. I den mån betydelsen av begreppet inte framgår av texten så har vi i bilaga 1 samlat och kort definierat förekommande nyckelord och begrepp. Vår avsikt har vidare varit att vända oss till målgruppen studiekolleger och andra intresserade med motsvarande utbildningsnivå. Sida 4.

11 INLEDNING 2.1 Bakgrund Som en konsekvens av golfsportens starka utveckling i Sverige, främst under de senaste tjugo åren, har sedan mitten av 1990-talet PGA of Sweden haft planer på att etablera en golfanläggning av högsta internationella klass i Sverige initierades ett projekt att förlägga golfanläggningen i Svedala kommun. Den mark som ansågs bäst lämpad för ändamålet var belägen söder om Bara tätort (se Bild 2.1). Bild 2.1: Planområdets geografiska läge (Lantmäteriverket). Aktuella fastigheter ägs sedan 1970 av Malmö kommun. Trepartsförhållandet mellan Svedala kommun; ansvariga för planprocessen, PGA of Sweden i egenskap av initierare och entreprenörer samt fastighetsägaren Malmö kommun, har skapat ett antal relativt unika omständigheter, främst avseende beslutsprocess, ägarförhållande samt hänsyn till befintlig verksamhet. Användningen av marken kommer att förändras från jordbruksmark till golfanläggning. Detta får naturligtvis konsekvenser för tidigare brukare, hyresgäster och arrendatorer och även för den aktuella planprocessen. Sida 5.

12 INLEDNING 2.2 Problemformulering Planprocessen som är en del av byggprocessen är en bra benämning på de händelser och beslut som skall ske efter en kronologisk ordning. Processbegreppet motiveras av att varje projekt är unikt. Vi kan jämföra med byggprocessen för ett hus. En byggnad skall uppföras och förvaltas, vilket kan tyckas vara en trivial och stereotyp händelsekedja eller process. Erfarenheten visar att så icke är fallet. Parallellt kan man med stöd av motsvarande erfarenhet på projekteringsnivån påstå att varje planprocess är unik. Förvisso skall ett par lagbundna formalia etableras, såsom samråd, fördjupad översiktsplan, program och detaljplan. Faktum kvarstår emellertid; ett antal för projektet unika beslut skall fattas. Besluten fattas dessutom i en unik kontext; temporal, politisk, ekonomisk, konjunkturkänslig, miljömässig, kulturell. Det som framstod som självklart på ett tidigt stadium kan i ett senare skede visa sig vara ogenomförbart. Många nya hänsyn, omständigheter och åsikter framkommer under remiss-, projekterings- och samrådsarbetet samt även genom olika utredningar och myndighetskontakter. Det som har väckt vårt intresse är framförallt följande omständigheter: De aktuella fastigheterna har varit i Malmö kommuns ägo sedan Marken utgör en resurs för Malmö kommun och i den mån man avyttrar den så bör det ske till marknadspris. Om marken inte säljs till marknadspris subventionerar, på skattebetalarnas bekostnad, Malmö kommun entreprenören i det här fallet PGA of Sweden. Och vad är egentligen ett rättvisande marknadspris? Vilken värdetidpunkt skall tillämpas? Fanns det alternativ till försäljningen? Initiativtagaren i det här fallet har varit PGA of Sweden. Organisationen PGA of Sweden har haft den grannlaga uppgiften att få Malmö kommun att upplåta/försälja marken och att få Svedala kommun att hantera planprocessen, parallellt med beslutsprocessen i Malmö kommun. Vidare har PGA of Sweden varit angelägen om att tillvarata tidigare brukares intressen, såväl arrendatorer som allmänhet och andra intressenter. Sida 6.

13 INLEDNING 2.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att: Undersöka alternativ till, det av Malmö kommun valda förfarandet, att försälja fastigheten Värby 61:1 med flera till PGA:s golfbaneprojekt i Svedala kommun samt få kunskap om den planprocess som föregick beslutet Frågeställningar Vilken typ av värdering gjordes inför försäljningen av de aktuella fastigheterna? Hur har den aktuella planprocessen sett ut? Vilka övriga nyttjanderättsformer kunde parterna ha använt sig av? 2.4 Metod Vid vårt metodval har vi varit angelägna om att skapa förutsättningar för replikation och evaluering. Genom klara och precisa formuleringar möjliggör vi för tredje part att upprepa vårt arbete (Lindblad, 1998 s. 39). En utomstående som således följer arbetets upplägg, tar del av den dokumentation som vi använt samt genomför motsvarande intervjuer inte nödvändigtvis i samma kronologiska ordning kommer sannolikt att instämma i våra slutsatser. Att utforma rapporten som en manual för att tillgodose ovanstående målsättning hade inkräktat på tillgängligheten. Rapporten som helhet anser vi förmedlar att våra slutsatser är relevanta och giltiga. Rent konkret innebär detta att vi inte förlorat oss i alltför komplicerade resonemang utan strävat efter att våra idéer och tankar skall vara tydliga och lätta att följa. På samma sätt har vi opartiskt försökt att tolka våra intervjuer och i texten tydligt refererat, enligt Harvardsystemet, till respektive källa, (Backman, 1985 s. 22). Sida 7.

14 INLEDNING Vi har sett som vår uppgift att undersöka vilka beslut som togs och vilka alternativ som fanns tillgängliga vid beslutstillfället. Vi har således följt beslutsprocessen och noterat ett antal vägval. I egenskap av så långt det är möjligt kritiska studenter har vi följaktligen granskat och gjort jämförelser mellan fattade beslut, ingångna avtal, ställningstaganden och av oss identifierade alternativ. Examensarbetet har också haft inslag av fältstudier. Vi har besökt myndigheter, arkiv, mässor och byggnadsplatsen. För att göra uppsatsen mer konkret har vi valt att ta med ett par foton från området. Vi hoppas därmed att öka förståelsen för och omfattningen av projektet. Fotomaterialet illustrerar också projektets karaktär. Den metod vi arbetat efter kan närmast beskrivas som kvalitativ, mer hermeneutiskt tolkande, med ett strategiskt urval av intervjupersoner, kompletterat med en sekundäranalys. Vår undersökning bygger därmed på en explorativ metod genom att vi kompletterat våra sekundärdata med ett flertal intervjuer. (Lindblad, 1998 s. 25). Genom vår omfattande granskning så bedömer vi att vårt arbete har god reliabilitet (undersöka på ett tillförlitligt sätt) samt att vi fått tag i de intervjupersoner som kan tillföra arbetet god validitet (undersöka rätt saker) (Davidsson, 2003 s. 102). För att göra sökandet av övriga rapporter på temat planprocess och även värderingsteori så komplett som möjligt, så vände vi oss till Malmö University Electronik Publishing, MUEP och till Xerxes (en tjänst inom Lunds universitets Digitala Bibliotek, Vi har även undersökt Lunds universitets avhandlingar (Scripta Academica Lundensia). Söktjänsten Lovisa hjälpte oss att hitta Stefan Olanders bok om Planprocessen, ett hinder för nyproduktion av bostäder? en enkätstudie av byggherrars och entreprenörers upplevelser av planprocessen. Thomas Kalbro, bitr. prof. i Fastighetsvetenskap vid KTH har varit handledare för ett antal examensarbeten inom ämnesområdet planprocessen och dess implikationer i byggprocessen totalt. Några av dessa examensarbeten utgör referenser i vårt arbete. T Kalbro har även skrivit ett antal läroböcker om markexploatering och planprocessen. Intrycket från sökningsarbetet är annars att det generellt inte finns så mycket skrivet om planprocessen (LIBRIS webbsök gav 11 träffar på Planprocessen ) men en hel del om värderingsproblematik. Sida 8.

15 INLEDNING Svenska Golfförbundet har en egen forsknings och utvecklingsavdelning som främst sysslar med drift och underhåll av en golfbanas grönområden. Vidare bedriver man också forskning kring rekommendationer för att bevara natur- och kulturvärden samt natur och landskapsanpassning beröringspunkter gentemot planprocessen (Strandberg 2005 s. 2). Ansvariga för forsknings och utvecklingsarbetet på Svenska Golfförbundet är Maria Strandberg (natur- och miljöfrågor) samt Anders Hammarström (övriga frågor). Några för vårt vidkommande aktuella forskningsrapporter har emellertid inte presenterats från Svenska Golfförbundet. Ett av de konsultföretag som vi var i kontakt med; Golf engineers AB i Göteborg, där berättade Project Manager Johan Sandqvist att några specifika forskningsrapporter kring planprocessen och golfbanor kände de inte till. Däremot hade de kunskap om olika publikationer som berörde planprocessen generellt. Intervjuerna som vi genomfört har inte följt någon strikt intervjuguide. Olika befattningshavare har fått svara på olika frågor, men vi har även haft för samtliga intervjupersoner gemensamma frågor. Därmed har frågorna haft låg grad av både standardisering och strukturering och följaktligen har intervjuerna haft journalistisk karaktär (Davidsson, 2003 s. 71). Förfarandet har inneburit att vi har haft friheten att kvalitativt kunna tolka respektive intervjusvar utifrån den intervjuade personens unika kompetens. Ett annat intervjuförfarande, med till exempel svarsalternativ och frågeformulär, hade inneburit att vi riskerat att få spekulativa svar, då vi därmed begärt svar utanför respektive respondents kompetensområde. Det induktiva och upptäckande arbetssättet har således varit tillräckligt under intervjuarbetets gång (Davidsson, 2003 s. 78). Sida 9.

16 INLEDNING Vi intervjuade följande personer: John-Fredrik Dymling, Svenska golfförbundets guldmärke samt Sveriges Pensionärers Intresseparti. J-F Dymling har ett förflutet inom golfen bland annat som klubbordförande, entreprenör och utvecklare av golfanläggningen Österlens GK. J-F Dymling har därmed en bred erfarenhet av markexploatering och exploateringsprocessen. Under kommunfullmäktiges möte i Malmö ( ) var vi åsyna vittnen till J-F Dymlings kritik av det valda förfarandet, angående föreliggande projekt. Vi återkommer till hans olika ställningstagande och argument. Det framstod tidigt som angeläget att prata med J-F Dymling mot bakgrund av hans erfarenhet av planprocessen, kunskap om aktuellt ärende, insynen i den politiska processen samt hans breda erfarenhet av byggherrerollen, bland annat i olika golfbaneprojekt på Österlen. Gunila Jexmark, planassistent/administratör Svedala kommun. G Jexmark ansvarade för de operativa frågor kring projektets planprocess. Hon hjälpte oss också med kartmaterial och andra för projektet centrala handlingar. G Jexmark hade detaljkunskap om vilka besvärshandlingar som förelåg och för övrigt alla andra formalia kring projektet. Hon hade också insyn i trepartsförhållandet och vad det innebar för den aktuella planprocessen. Christian Lindèll, Position Skåne. C Lindéll i egenskap av utredare i strategisk planering och tidigare forskare, har kunskap om vilka olika synergieffekter som följer av en etablering av Baraprojektets omfattning. Vad kan man förvänta sig för skatteeffekter? Vad kan man säga om förväntade arbetstillfällen med mera? Många argument som framkommit under plan- och programsamråds skedena gjorde gällande att den projekterade golfbanan skulle ha positiva effekter för Svedala kommun. C Lindéll skulle svara på om detta var med sanningen överensstämmande. Peter Lindgren Inspektor, Torups Gård AB. P Lindgren kunde ge oss en beskrivning av de konsekvenser projektet med golfanläggningen fick för Torups gård AB i egenskap av tidigare brukare och arrendator. Vi intervjuade honom för att få detaljkunskap om hur tredje man/tidigare brukare upplevde projektet. Sida 10.

17 INLEDNING Mikael Sorling, styrelseledamot och VD i PGA National Sweden AB sedan år Övriga uppdrag: VD för PGA of Sweden, VD och styrelseledamot i PGA Sverige AB, Styrelseledamot i följande bolag: Svenska Golftourerna AB, PGA of Europe Ltd, Ryder Cup Europe LLP, Ryder Cup European Development Ltd samt trustee i Ryder Cup Europe Development Charity Trust. M Sorling är entreprenören i projektet. Han har drivit frågan om en egen anläggning för PGA of Sweden. Nils Yngvesson, styrelseledamot i PGA National Sweden AB sedan år Övriga uppdrag: Ordförande i MKB Fastighets AB, tidigare ordförande i Sydkraft AB samt tidigare ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd i Malmö. N Yngvesson intervjuade vi för att han har insikt i projektet samt stor erfarenhet av den politiska processen såväl som erfarenhet av planprocessen. N Yngvesson fungerade också som sambandslänk mellan PGA National Sweden AB, Malmö kommun och Svedala kommun. Dessutom så hade N Yngvesson uttalat sig i media om projektet i egenskap av styrelseledamot i PGA National Sweden AB. N Yngvesson hade vidare en central roll vid Malmö kommuns köp av marken kring Torups Gård Vi fick privilegiet att intervjua honom i alla hans många egenskaper. Gunilla Wembe, tf Stadsarkitekt Svedala kommun. G Wembe inom verksamhetsområdet Miljö och teknik i kommunorganisationen, har haft en central funktion i den planprocess som lett fram till detaljplanen som medger golfanläggningen. G Wembe var också Svedala kommuns representant/kontakt gentemot PGA of Sweden. Som ansvarig tjänsteman och representant för de planeringsansvariga kunde G Wembe ge oss en orientering om ärendet. G Wembe rekommenderade dessutom att vi skulle prata med G Jexmark. Utöver ovanstående personer så har vi haft kontakt personliga möten såväl som telefonkontakter med Gert-Peter Engström på LRF Konsult, Anders Hammarström på Svenska Golfförbundet FoU, Carl-Fredrik Herslow, ombud Torups Gård AB, Kyle Phillips, Banarkitekt, International Golf Course Design, Johan Sandqvist, Project Manager, Golf engineers AB i Göteborg samt Johnny Svensson, fastighetsvärderare vid Malmö kommun. Dessa har bidragit till svar på detaljfrågor snarare än att tala om Baraprojektet som helhet. Sida 11.

18 INLEDNING Om vi nu ikläder oss rollen som utomstående granskare och tittar på vårt metodval vad upptäcker vi då för svagheter? Ja, då våra frågeställningar ibland upplevts som väl ingående bland annat lät Carl-Fredrik Herslow meddela att familjen Leithner inte var intresserade av ge oss svar på frågor rörande arrendeavtalet, affärsuppgörelser och informella kontakter så har vi inte fått entydiga och kompletta svar. Våra resurser att gå vidare i dessa fall har varit otillräckliga. Samtidigt kan vi konstatera att vi därmed nått så långt som officiellt och annat offentligt material medgav. Våra källor i övrigt har till stor del bestått av offentliga utredningar, oberoende press (om det nu existerar) och myndighetsbeslut. Dessa sekundärkällors validitet har vi genom triangulering (Davidsson, 2003 s. 104) till stor del kunna bekräfta. Källkritiken gentemot våra primärkällor har vi tillgodosett genom att se på olika utsagor i förhållande till protokoll och dokument. Vi har under arbetets gång eller vid annat tillfälle inte funnit någon anledning att tvivla på våra källor. Vår granskning av källornas opartiskhet, korrekthet och relevans, anser vi därmed tillgodosedd. 2.5 Avgränsningar Arbetet med planprocessen och värderingsfrågor kom att innebära flera beröringspunkter med en rad ämnen och frågeställningar. I våra resonemang har vi inte tagit hänsyn till olika skatteeffekter, såsom kapitalvinst och fastighetsskatt. Från överstatligt perspektiv har vi begränsat oss i så måtto att vi endast berör EU:s statsstödsregler. Andra EU-relaterade frågeställningar, såsom jordbruksbidrag, jämförelse mot andra EU-länders planprocess och plan- och byggregler har vi inte berört. Vad gäller värdering så har vi begränsat oss till att endast göra översiktliga bedömningar av marknads- och omvärldsanalys, som ligger till grund för våra antaganden om marknadsvärde. Någon utredning av berörda kommuners agerande med avseende på kommunallagen har inte genomförts, då inslaget av offentlig rätt ligger utanför våra frågeställningar. Vi har koncentrerat oss på processen från initieringen av PGA of Sweden fram till meddelat bygglov. Sida 12.

19 TEORI 3. TEORI Vår teoretiska grund tar utgångspunkt främst inom fyra områden. Planprocessen från initiering fram till färdig detaljplan. Värderingsteori för konventionella fastigheter såväl som för jordbruksfastigheter. Upplåtelseformer och alternativ till förvärv. Annan lagstiftning som kan påverka eller ha relevans för Baraprojektet. De personer som vi intervjuat har mer eller mindre tydligt förmedlat att planprocessen är omfattande. Detta faktum bekräftas när man besöker den del av Svenska Golfförbundets hemsida, som behandlar frågor kring och om planprocessen (SGF:s hemsida, ). En annan observation som illustrerar planprocessens komplexitet är att det finns konsultföretag som huvudsakligen sysslar med planprocessfrågor för att hjälpa nya verksamheter. Även bilaga 2 illustrerar omfattningen av planprocessen. I vardagligt tal, men även i mer kvalificerade ekonomiska sammanhang, talas det ofta om en fastighets värde. En ständigt återkommande fråga är: Vad är fastigheten värd? Som motfråga ställs då vad som avses. Att definiera ordet värde är svårt. Vissa anser att värdet är det som man betalt för fastigheten, andra anser att värdet är nyttan av fastigheten. För att få en förståelse av olika värde- och värderingsproblem är det mycket viktigt att man använder sig av en gemensam terminologi, samt att det råder en enighet om dess innebörd. Vi skall återkomma till dessa frågor. Planprocessen och värderigsproblematiken är centrala områden för en entreprenör. Nu erbjuder lagstiftningen många upplåtelseformer, så en intressent av en fastighet behöver inte nödvändigtvis köpa fastigheten. Hyra och olika former av arrende kanske tillgodoser intressentens behov. Om entreprenören efter att ha övervägt sina alternativ angående processen, värderingen och upplåtelseformer beslutar att köpa en fastighet av det offentliga; till vilket pris kan det ske utan att andra regelverk aktualiseras, som till exempel EU-lagstiftningen om statsstöd. Sida 13.

20 TEORI 3.1 Tidigare forskning I september 2005, efter drygt tre års arbete, så överlämnade PBL-kommittén sitt slutbetänkande: Får jag lov? Om planering och byggande, SOU 2005:77, till statsrådet och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Kommittén, under ledning av generaldirektör Lars Eric Ericsson, kunde konstatera att något behov av en genomgripande förändring av plan- och bygglagstiftningen inte föreligger. Däremot har kommittén lämnat ett antal förslag på att förenkla och effektivisera tillämpningen av olika lagar, bland annat ett antal av dem som omnämns i bilaga 2 (Pressmeddelande, ). De föreslagna förenklingsåtgärderna ligger i linje med en annan rapport om reformeringen av plan- och bygglagen. Anders Victorin uttryckte i Svensk Juristtidning (SvJT, 2004 s. 715) att planprocessen är komplicerad och bör förenklas. Han menade vidare att planprocessen kan fungera som ett konkurrenshinder då små företag inte har resurser att driva planprocessen enligt lagens intentioner. Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Svenska Golfförbundet hade noterat att det förelåg ett behov av en gemensam inventering av vilka moment som är centrala i planprocessen, i synnerhet vid etableringen av nya golfanläggningar. Detta föranledde Länsstyrelsen i Stockholms län att ta fram rapporten Planering av golfbanor i Stockholms län De slutsatser man drar i rapporten är inte främst av utredande natur utan handlar mer om ett övergripande planeringsunderlag samt vilka prövningar och tillståndsansökningar som är aktuella. 3.2 Planprocessen Sverige som nationalstat och statsapparaten i övrig formulerades av Gustav Vasa under 1500-talet. Det offentligt styrda Sverige har således en lång tradition att falla tillbaka på. Samhällsplaneringen utgör inget undantag. Redan under medeltiden uppstod de första planerna på hur mark, vatten och bebyggelse skulle användas. De första nationella lagarna inom området tillkom Utvecklingen därefter har gått mot en ökad reglering (Boverket, 2004 s. 7). Sida 14.

21 TEORI Idag har vi ett omfattande regelverk som domineras av PBL, miljöbalken, myndigheter, det kommunala självstyret och länsstyrelsens tillsynsuppdrag. Samhällsplaneringen skall ta hänsyn till tre mer eller mindre aktiva aktörer: De planeringsansvariga, entreprenörerna och de berörda. I plan- och bygglagen regleras kommunens rätt att planera ett område. Kommunen har en stark ställning i planeringsarbetet och bestämmer i stort sett själv när ett område skall detaljplanläggas. Man talar om det kommunala planmonopolet. Utöver detaljplan så finns det ytterligare fyra så kallade planinstitut, vilket är den sammanfattade benämningen på vart och ett av de fem lagkomplex som reglerar användningen och planeringen av mark och vatten. De fem planinstituten är: regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan. De tre sistnämnda är juridiskt bindande (Länsstyrelsen i Skåne län, Boverket, 2004 s. 7-35) Regionplan Regionplan skall ange riktlinjer i interkommunala frågor såsom lokalisering av bebyggelse och användningen av mark och vatten inom planområdet. Eller som det sägs i PBL 7 kap. Regionplanen skall tjäna till ledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Ansvarig för regionplanens framtagning är ett av regeringen utsett regionplaneorgan (Länsstyrelsen i Skåne län, Boverket, 2004 s. 7-35) Översiktsplan PBL anger att varje kommun skall ha en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. Planen skall förnyas varje mandatperiod för att säkerställa att utvecklingsfrågor hålls moderna, att det finns aktuella underlag för kommande detaljplanearbete samt att kommuninnevånarna kontinuerligt bereds tillfälle att yttra sig över kommunens visioner om framtiden. Översiktsplanen skall vara vägledande för hur kommunen i framtiden vill besluta om anläggningar, utveckling av befintlig bebyggelse samt om kommande användning av mark- och vattenområden. Sida 15.

Effektivisering av planprocessen

Effektivisering av planprocessen - med utgångspunkt i plan- och bygglagstiftningen Elin Djus Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola, Lunds Universitet Examensarbete, 30 hp ISRN/LUTVDG/TVLM/14/5315

Läs mer

Fastighetsbildning genom avstyckning - En källa till värdestegring för fastighetsägare

Fastighetsbildning genom avstyckning - En källa till värdestegring för fastighetsägare Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 73 Fastighetsbildning genom avstyckning - En källa till värdestegring för

Läs mer

Finns det intresse att friköpa sitt bostadsarrendeställe?

Finns det intresse att friköpa sitt bostadsarrendeställe? AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad Finns det intresse att friköpa sitt bostadsarrendeställe? Motiv och möjligheter för friköp i Söderhamns kommun

Läs mer

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Carl Caesar Thomas Kalbro Hans Lind Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:1 Finansdepartementet

Läs mer

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen.

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen. UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad Johan Selin Kurs: 2KU031: C-uppsats, 15 hp Termin: VT2015 ABSTRACT Selin,

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Otto Martler och Mårten Nilsson

Läs mer

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? TRITA-INFRA EX 05-010 ISSN 1651-0194 ISRN KTH/INFRA/EX--05/010--SE EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-05-144 Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? Olof Graner Examinator: Handledare: Thomas

Läs mer

Exploateringskalkyl en modell för upprättande och utvärdering

Exploateringskalkyl en modell för upprättande och utvärdering Exploateringskalkyl en modell för upprättande och utvärdering Louise Andersson Anna Haraldsson Avdelningen för Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Department of Real Estate Science

Läs mer

Ansvarsfrågor vid bygglov

Ansvarsfrågor vid bygglov Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Ansvarsfrågor vid bygglov -fel, trots formellt riktiga beslut Författare: Mattias Heldesjö Handledare: Kjell Adolfsson

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Klientinflytande vid fastighetsvärdering

Klientinflytande vid fastighetsvärdering Emelie Johansson Sofie Vintfjärd Klientinflytande vid fastighetsvärdering Client Influence on property valuation Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Tommy Bergquist Förord

Läs mer

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 30 Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Läs mer

Möjligheter och begränsningar med exploateringssamverkan

Möjligheter och begränsningar med exploateringssamverkan Möjligheter och begränsningar med exploateringssamverkan Camilla Forslund och Annika Larsson 2011 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Lantmäteriteknik Lantmätarprogrammet Handledare: Kaj Wejander Examinator:

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Fastighetsmäklarens värdering av villor

Fastighetsmäklarens värdering av villor Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg och fastighetsekonom Fastighetsmäklarens värdering av villor i Halmstad Uppsats i företagsekonomi, 41-60 p 4/6 2007 Författare: Andreas Becker,

Läs mer

Bromma flygplats. - värdering av alternativ markanvändning. John Eriksson

Bromma flygplats. - värdering av alternativ markanvändning. John Eriksson Bromma flygplats - värdering av alternativ markanvändning John Eriksson Institutionen för Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Copyright John Eriksson, 2010 Institutionen för Teknik

Läs mer

Revisionsvalet i byggbranschen

Revisionsvalet i byggbranschen Revisionsvalet i byggbranschen - Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision? Författare: Anton Holkvik Patrik Nygren Handledare: Thommie Burström

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Kommersiella tomträtter

Kommersiella tomträtter Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 352 Kommersiella tomträtter Författare: Simon Rotkopf Handledare: Hans Lind Stockholm

Läs mer

0.1 FÖRORD. Cord Siegel Pontus Åqvist Kim Freimann Christer Larsson Ulrika Lundquist

0.1 FÖRORD. Cord Siegel Pontus Åqvist Kim Freimann Christer Larsson Ulrika Lundquist VEM BYGGER STADEN? JONAS LOISKE OCH SEBASTIAN WAHLSTRÖM KLAMPFL - MASTERPROGRAMMET FÖR FYSISK PLANERING EXAMENSARBETE 30 HP 2012 - SEKTIONEN FÖR PLANERING OCH MEDIADESIGN - BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 0.1

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet uppnåtts och hålls än idag?

Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet uppnåtts och hålls än idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 191 Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Kandidatnivå, 15 hp Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet

Läs mer

Bostadsrättsföreningars årsredovisningar:

Bostadsrättsföreningars årsredovisningar: Kandidatuppsats HT-08 Bostadsrättsföreningars årsredovisningar: Var finns riskerna och vad bör du som köpare särskilt beakta då du köper en bostadsrätt? Handledare Gunnar Wahlström Författare Caroline

Läs mer

Varumärkesvärdering - Icke- finansiella faktorers påverkan

Varumärkesvärdering - Icke- finansiella faktorers påverkan Varumärkesvärdering - Icke- finansiella faktorers påverkan Kandidatuppsats i företagsekonomi Extern redovisning Höstterminen 2013 Grupp 4 Johan Montin 880811 Filip Sinclair 881104 Förord Vi vill tacka

Läs mer