SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kl ande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Leif Sandberg, (m) tjg ers K-G K Stig Gleisner, (fp), tjg ers L H Martin Kvist, (c) Rezkar Mohamad, (s) Michael Hernborg, ej tjg ersättare Ove Karlsson, ej tjg ersättare Övriga deltagande Carolin Johansson, miljö/hälsoskyddsinspektör 67 Per-Anders Svensson, planingenjör Rune Winsnes, t.f miljö/byggchef Marie Pehrsson, sekreterare Justerare Martin Kvist Justeringens plats och tid Kommunhuset, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie Pehrsson Ordförande Justerare Bengt-Olof Fredén Martin Kvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsförvaltningen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret Marie Pehrsson

2 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning Ansökan om dispens för åtgärd av enskilda avlopp...3 Detaljplan för Lodjuret 5, med flera, utställningsbeslut...4 Detaljplan för Vedum 18:15, med flera, antagande...5 Detaljplan för Tråvad 3:77, antagande...6 Bygglov, kallager...7 Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad...8 Bygglov, två vindkraftverk och transformatorbyggnader Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad Upphävande av beslut Verksamhetsplanen Tertialuppföljning januari april Delegationsbeslut... 21

3 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 67 AU 64 Dnr Ansökan om dispens för åtgärd av enskilda avlopp Förvaltningen upprättar ett förslag till riktlinjer för bedömningen av ansökningar om uppskov. Bakgrund Som en följd av de beslut om åtgärder för att förbättra de enskilda avloppen som har skickats ut till fastighetsägare i kommunen har ett antal ansökningar om dispens inkommit till nämnden. Några förutsättningar att bevilja dispens, det vill säga besluta att åtgärd inte behöver vidtas, finns inte. Varje bostadshus skall ha en godkänd avloppsanläggning. Nämnden har diskuterat förutsättningarna för att i vissa fall kunna bevilja uppskov med åtgärd och vilka skäl som skulle kunna finnas för uppskov.

4 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 68 AU 66 Detaljplan för Lodjuret 5, med flera, utställningsbeslut Detaljplanen ställs efter revidering ut för granskning. Planförslaget skall revideras enligt följande: Parkering inom Tornum 6:67 får utvidgas enligt nytt förslag. Parkeringen skall ej ha körbar förbindelse med Lodjuret 5 utan skall ha tillfart från Kullagatan. Tornum 6:167 mellan cykelväg och Tornum 6:67 skall förbli park. Byggrätten mot ån minskas med ca 4 m och förlängs mot söder med ca 4 m. Bindande anvisningar införs för hantering av släntstabiliteten mot ån. Bakgrund Ett förslag till detaljplan för Lodjuret 5 m fl har varit föremål för samråd. Av den upprättade samrådsredogörelsen framgår att invändningar har riktats mot planförslaget i huvudsak på tre punkter Ägarna till Harren 3 och 5 motsätter sig en utvidgad parkering från Lodjuret 5 över Tornum 6:167 till Tornum 6:67. Ägaren till Tigern 3 anser att avståndet mellan den egna fastighetsgränsen och ny byggrätt för hotellet blir för litet. Länsstyrelsen kräver ett bättre underlag för bedömning av släntstabiliteten och grundläggningsförhållandena. Efter samrådet har diskussioner förts med Svenska Kyrkan och CIKAB. Parterna är överens om att utvidga och samutnyttja parkeringen på kyrkans mark. Körförbindelse mellan Lodjuret 5 och parkeringen skall inte finnas över parkmark. Ett avtal om kostnadsfördelning och användning kommer att upprättas.

5 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 69 AU 67 Detaljplan för Vedum 18:15, med flera, antagande Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar efter revidering i enlighet med utlåtandet, planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Bakgrund Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2 till 30 april. Ett utlåtande har upprättats. Här framgår att endast tekniska nämnden har invändningar mot förslaget och anser att Fabriksgatan även i fortsättningen skall vara lokalgata och inte gång- och cykelväg. I utlåtandet föreslås att Fabriksgatan skall vara lokalgata men behålla en begränsad bredd.

6 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 70 AU 68 Detaljplan för Tråvad 3:77, antagande Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar, efter komplettering enligt utlåtandet, planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Bakgrund Ett förslag till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 17 mars till 14 april. Inkomna synpunkter har redovisats i ett utlåtande. I utlåtandet framgår att länsstyrelsen påpekar att planområdet ingår i ett markavvattningsföretag som vid en exploatering inte får påverkas negativt. En granne som yttrat sig även under samrådstiden anser att bostadsbebyggelsen vid Herrgårdsgatan redan idag är störd av Ranaverkens verksamhet. Han befarar att störningarna vid en utbyggnad enligt planförslaget kommer att öka. Rune Johanssons invändningar mot planförslaget kvarstår. Det är viktigt att konstatera att de villkor som finns för företagets verksamhet i deras tillstånd fortfarande gäller beträffande alla typer av emissioner. I utlåtandet föreslås att planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om markavvattningsföretaget.

7 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 71 AU 69 Dnr 585/08 Bygglov, kallager Fastighet: Vedum 18:21 Miljö- och byggnadsnämnden beviljar inte sökt bygglov för delvis uppfört kallager. Bakgrund Ansökan om bygglov har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Det omfattar en kallagerbyggnad / industribyggnad omfattande bruttoytan ca 930 kvadratmeter. De inlämnade handlingarna är identiska med de som 30 juni 2007 avvisades eftersom begärda kompletteringar inte hade inkommit till nämnden. Byggnadsarbetena är nu dessutom påbörjade utan att lov beviljats. Stålstomme och ytterväggar är resta. Enligt gällande detaljplan får byggnad inte uppföras närmare fastighetsgräns än 5 meter. Den påbörjade byggnaden och den för vilken lov söks är uppförd i gräns mot Vedum 18:19. Enligt skrivelse från Sonnys maskiner medges att Vedums Maskinuthyrning AB får köpa till en remsa om 5 meter av Vedum 18:19. Något köp med efterföljande fastighetsreglering har inte genomförts. Skriftlig kommunikation med den sökande har ägt rum. Inget svar har inkommit. Bedömning Bygglov har sökts för en byggnad i gräns mot Vedum 18:19. Enligt gällande detaljplan skall avståndet till gräns vara minst 5 meter. Det kan inte betraktas som en mindre avvikelse när ca 16 % av byggnaden uppförs i strid mot planen och dess syfte. Förutsättningar för bygglov i enlighet med plan och bygglagens 8 kap 11 föreligger inte. Påföljd för olovligt byggande bör i särskild ordning behandlas av miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med plan och bygglagens 10 kap. om påföljd och ingripande vid överträdelser.

8 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 72 AU 72 Dnr 1452/06 Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad Fastighet: Halvås 5:9 Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordföranden att bevilja bygglov när försvarets yttrande utan erinran inkommit. Ansökan Ansökan om bygglov för att uppföra ett vindkraftverk av typen Enercon E-53, 800 kw med en totalhöjd av 100,5 meter med tillhörande transformatorbyggnad på fastigheten Halvås 5:9 enligt koordinaterna x= och y= Anmälan enligt miljöbalken har inlämnats. Lokalisering och placering Landskapet är ett traditionellt flackt, öppet jordbrukslandskap. En nedskuren bäck sträcker sig från Kedumsbergen och norrut mot Håkantorp. Bebyggelsen består främst av brukningscentrum och den är placerad i anslutning till vägarna, Helås- Ekebacken och Helås- Rosenlund. Verket är placerat på jordbruksmark cirka 800 meter sydväst om Helås tätort utefter vägen mot Ekebacka. Byggnadsplatsen nås från samfällda vägen mot Ekebacka via exploateringsfastigheten. Gällande planer För området gäller översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen riktlinjer för vindkraftetableringar. Kända fornlämningar finns inte. Handläggning Ägarna till mark inom en radie av 1000 meter har getts tillfälle att lämna synpunkter. Sökanden har yttrat sig över dem. Platsbesök. Samråd sökanden. Efter remissomgången har verket förskjutits 19 meter mot öster med anledning av inkommen synpunkt. Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter Försvarsmakten har inte yttrat sig. Ägarna till fastigheterna Åsen 2:5-2:6, 2:9, 3:2, 3:3 och Halvås 3:12, 3:7, 5:8, 6:3 framför i gemensam skrivelse att vindkraftverket gör ett stort intrång i naturbilden med tanke på buller, reflexer och stroboskopeffekter att exploateringsfastigheten, antingen enskilt eller tillsam-

9 Miljö- och byggnadsnämnden mans med i projektet ingående ägares fastigheter, skall vara så stor att verkets bullermatta faller inom de gränserna och inte omfattar annans mark eftersom bullermattan medför restriktioner för markutnyttjandet, exempelvis nybyggande och påpekar att markvibrationer kan uppstå som skulle påverka maskbeståndet negativt vilket i sin tur skulle försämra markstrukturen. De anser att hela ansökan borde ha svensk text och vara större. Vara kommun, kommunstyrelsen anser att verket skall flyttas till annan plats betydligt längre från fastigheten Kedum 6:40. Sökanden har i sak inte bemött de synpunkter som framförts av fastighetsägarna. Bedömningsgrunder Översiktsplanen, fördjupad översiktsplan- riktlinjer för vindkraftetableringar, inkomna synpunkter, platsbesök, plan- och bygglagen 3 kap 1,2. Bedömning Efter att markägarna yttrat sig har verket flyttats 19 meter österut. Ändringen innebär ingen förändring av den berörda kretsen. Skäl saknas därför att utsända ärendet på nytt till sakägarna för synpunkter. De synpunkter som inkommit har fortfarande relevans. Exploatörens bostad på fastighet Halvås 5:4 är belägen cirka 440 meter från verket. Bullernivå och skuggtiden understiger gränsvärdena. Ägarna till 5:4 har skriftligen godkänt placeringen av verket. Riktvärdet för buller, 40 db (A) eller skuggtider, 8 timmar per år överskrids inte vid någon bostad. Den pågående användningen av åkermarken försvåras inte av att bullernivån överstiger 40 db (A) där. Rotorbladen når inte över fastighetsgränser. Byggnadsplatsen kan nås från vägsystemet via exploateringsfastigheten. Lokaliseringen av vindkraftverket och transformatorbyggnaden motverkar inte översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen. Placeringen och utformningen är inte olämplig med hänsyn till landskapsbilden eller till natur- och kulturvärden på platsen. Den yttre formen och färgen är inte oestetisk och den är lämplig för byggnaderna som sådana. Placeringen, utformningen eller användningen inverkar inte menligt på trafiksäkerheten och medför ingen fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Inverkan på grundvattnet som skulle vara skadlig för omgivningen kan inte förutses.

10 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 73 AU 73 Dnr 1003/07 Bygglov, två vindkraftverk och transformatorbyggnader Fastighet: Rangeltorp 1:5 Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan. Motivering Placeringen och utformningen av vindkraftverken medför betydande olägenhet för omgivningen eftersom bullernivån överstiger gränsvärdet 40 d B (A) vid flera bostäder och därmed är inte kraven i 3 kap 2 plan- och bygglagen uppfyllda. Marken är inte lämplig för den föreslagna exploateringen vilket krävs enligt 2 kap. plan- och bygglagen. Ansökan Ansökan avser bygglov för uppförande av två vindkraftverk av typen Enercon E-82, 2 MW med en tornhöjd på 98,3 meter och en rotordiameter på 82 meter samt tillhörande transformatorbyggnader på fastigheten Rangeltorp 1:5. Platserna belägna söder om Rangeltorps egendom. Anmälan enligt miljöbalken är inlämnad. Beskrivning Landskapet är ett åkerlandskap med inslag av mindre skogsområden. Inom en radie av 500 meter från byggnadsplatserna finns bostadsbebyggelse och brukningscentrum. På exploateringsfastigheten Rangeltorp 1:5 är gårdsanläggningen Rangeltorp belägen med huvudbyggnad, uthus, ekonomi- och lagerbyggnader samt ytterligare ett bostadshus. På fastigheten Rangeltorp 1:3 finns en bostad. Söder om verken finns tre brukningscentrum med bostäder och ekonomibyggnader, Marbäck 1:2, Lundby-Kroken 1:3 och Lundby- Kroken 3:1. Närliggande vindkraftverk Cirka 550 meter nordväst om exploateringsområdet finns ett vindkraftverk, E- 53. Gällande planer För området gäller översiktsplanen ÖP-90 och den fördjupade översiktsplanen, riktlinjer för vindkraftetableringar antagen av kommunfullmäktige i december Den fördjupade översiktsplanen anger att ingen bostad skall drabbas av högre bullervärde än gränsvärdet 40dB (A). Riksintressen berörs inte.

11 Miljö- och byggnadsnämnden Handläggning Ansökan har varit utsänd till ägare av mark inom en radie av 1000 meter från verken. Underhandskontakter och komplettering av ärendet har skett. Sökanden har getts möjlighet att utreda hur omgivningspåverkan skulle bli om endast ett verk uppförs. Han har informerats om att ansökan kan komma att avslås. Han har meddelat att bostaden invid lagerbyggnaderna på Rangeltorp är bebodd och att samråd skett med markägarna tillika intressenter i projektet och påpekat att vägtrafikbullret är högre vid de aktuella bostäderna än bullret från vindkraftverken. Såväl sökanden som intressenterna i projektet vidhåller ansökan och anser att bygglov skall beviljas trots att det teoretiska bullervärdet överstiger 40 db (A). Yttranden och skriftliga godkännanden Ägaren till fastigheten Gäran 3: 1 har inget att erinra. Ägarna till Marbäck 1:2, Lundby-Kroken 1:3 och Lundby- Kroken 3:1 har skriftligen godkänt verken. Bullerutredningen I utredningen har hänsyn tagit till befintligt verk på fastigheten Rangeltorp 1:5. Gränsvärdet 40 db (A) för buller överstigs med mellan 0,6-5,2 db (A) dels vid huvudbyggnaden Rangeltorp dels vid en bostad belägen inom gårdsanläggningen dels vid bostaden Rangeltorp 1:3 och vid bostaden på brukningscentrum Marbäck 1:2. Ytterligare fyra bostäder får bullernivåer som överstiger 39 db (A); Önum 1:24 och 1:52 samt Lundby-Kroken 1:3 och 3:1. Bedömningsgrunder Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 1 3 kap 2. Fördjupad översiktsplan Enligt PBL 2 kap 1 skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid ärenden om bygglov skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt PBL 3 kap 2 skall byggnader, liksom vindkraftverk placeras och utformas så att deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Den antagna fördjupade översiktsplanen anger att ett minsta avstånd mellan bostäder och vindkraftverk bör vara 500 meter och att bullernivån vid en bostad aldrig får överstiga 40 db (A). Miljööverdomstolen har slagit fast att buller från ett vindkraftverk vid bostäder inte får överstiga 40 db (A) ekvivalent nivå. Bedömning Planingenjören har avgett yttrande Vid tre bostäder överstigs gränsvärdet för bullernivån 40 db (A). Det överstigs också vid huvudbyggnaden Rangeltorp. Vid ytterligare fyra bostäder understigs gränsvärdet med 0,6 0,1 db (A).

12 Miljö- och byggnadsnämnden Fem bostäder är belägna närmare verken än 500 meter Sökanden har inte visat en lösning eller på några åtgärder som innebär att samtliga bostäder får bullernivåer som understiger 40 db (A). Han har inte föreslagit en minskning av antalet verk. Oavsett ägoförhållanden och intressen i exploateringen skall riktvärdet på en högsta bullernivå på 40 db (A) vid bostad tillgodoses. Utredning av vägtrafikbullret har inte utförts. Om trafikbullret skulle vara högre än bullret från vindkraftverken vid aktuella bostäder kan inte det tas som intäkt för att verkens buller skulle få överstiga gränsvärdet 40 d B (A). Nämnden tar del av sökandens skrivelse 1 maj 2008, och tillhörande handlingar.

13 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 74 AU 74 Dnr 2016/06 Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad Fastighet: Skarstad 2:8 Ärendet åter till handläggare för komplettering. Ansökan Ansökan om bygglov har inkommit för uppförande av ett vindkraftverk och en transformatorbyggnad. Till ansökan har fogats uppgift om typ av verk, lägesangivelse, buller- och skuggberäkningar samt yttranden från Försvarsmakten och Teracom. Ansökan har kompletterats med Luftfartsstyrelsens yttrande. Bygganmälan och anmälan enligt miljöbalken har inte inlämnats. Beskrivning Byggnadsplatsen är belägen i det relativt tätbebyggda åkerlandskapet strax söder om Ruta Kvarn vid Lidan. Koordinaterna är x= y= Verket som beräkningarna är utförda för är av typen Vestas V-90 med en tornhöjd på 95 meter och en rotordiameter på 90 meter. Totalhöjden blir 140 meter. Gällande planer För området gäller översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen, riktlinjer för vindkraftetableringar. Handläggning Ägare till fastigheter belägna inom en radie på 1000 meter från byggnadsplatsen har getts tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. Sökanden har därefter yttrat sig över inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter och yttranden Försvarsmakten har i yttrande den 22 januari 2007 godtagit att verket får uppföras till en högsta totalhöjd på 140 meter ovan mark. Teracom har i yttrande den 24 januari 2005 beskrivit ett vindkraftverks påverkan på radio- och TV signaler men inte motsatt sig att verket uppförs. Yttrandena har bifogats ansökan.

14 Miljö- och byggnadsnämnden Luftfartsstyrelsen godkänner en högsta höjd över havet på 212,5 meter vilket omräknat ger höjd ovan mark på 137,5 meter. Ägaren till fastigheten Jung 2:34 som gränsar i norr till har framfört att verket är placerat för närma han bebyggda fastighet och att marknadsvärdet på hans fastighet försämras. Han vill inte att vindkraftverk uppförs i hans närområde. Han tvivlar på att utförda beräkningar är riktigt utförda eftersom de inte brukar stämma i verkligheten. Sökandens bemötande Sökanden har framfört att ljudberäkningarna är utförda med hög kvalitet och att ingen bostad får högre bullernivå än gränsvärdet. Han påpekar med hänvisning till ett avgörande av länsstyrelsen i Kalmar att en fastighetsägare aldrig kan ha en garanti för att annan byggnation kan uppkomma i närheten och därför inte heller något garanterat marknadsvärde. Skriftliga godkännanden Ägarna till bostadsfastigheterna på fastigheterna Skarstad 2:35, 6:4 och Ruta Kvarn 1:4 som är belägna närmare verket än 500 meter har skriftligen godkänt att verket uppförs på platsen. Möjlighet till uppförande av ytterligare verk Sökanden anser att verkets placering endast i begränsad omfattning påverkar möjligheterna att uppföra fler verksydväst och nordväst om byggnadsplatsen. I övrigt begränsas möjligheterna av den befintliga bebyggelsen. Tidigare behandling Ansökan diskuterades i arbetsutskottet den 18 mars Ärendet återremitterades till förvaltningen för inhämtande av skriftligt godkännande från ägaren till Skarstad 2:34. Samråd med sökanden Samråd med sökanden har ägt rum med anledning av diskussionen i arbetsutskottet. Han ställer sig frågande till begäran av skriftligt godkännande av projektet från den som har klagat i ärendet och menar att det är rimligare att han får överklaga ettt beslut om bygglov. Bedömningsgrunder Översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen, inkomna yttranden, sökandens bemötande och plan- och bygglagen 2 kap och 3 kap 1,2. Bedömning Ungefär två kilometer nordost om byggnadsplatsen är en vindkraftgrupp på sex stycken planerad. Bygglov har beviljats men beslutet är överklagat.

15 Miljö- och byggnadsnämnden Bebyggelsen inom området mellan ån Lidan, E-20 och vägen mot Hälleberg är relativt omfattande. Möjligheten att uppförande av vindkraftverk är i stort begränsat till nu föreslagen byggnadsplats. Den bedömning som sökanden gjort beträffande detta verks påverkan på möjligheterna att uppföra andra verk i närområdet kan godtas. Ägarna till bostadshus belägna närmare verket än 500 meter har skriftligen godkänt verket och dess placering. Synpunkter har endast framförts från ägaren till jordbruksfastigheten Jung 2:34 som gränsar till exploateringsfastigheten. Verket skall uppföras cirka 50 meter från gränsen vilket innebär att rotorbladen inte når över på Jung 2:34. Bostadshuset är beläget cirka 440 meter från verket. Avståndet till hävdad tomtplats är cirka 325 meter. Bullernivån vid bostaden är beräknad till 37,6 db (A) och skuggtiden till cirka 6 timmar per år och cirka 45 minuter per dygn vid våren och hösten under eftermiddagen. Vindkraftverket uppförs cirka 50 meter från gränsen. Vid beräkning av bullernivåer har referensvärdet, LwA. Ref 101,0 db (A) använts. Enligt beräkningarna överskrids inte gränsvärdet för bullernivån på 40 db (A) vid någon bostad. Jag bedömer att verket tillsammans med den större exploateringen nordost om byggnadsplatsen inte innebär att gränsvärdet kommer att överskridas. Rekommenderade maximala skuggtider på 8 timmar per år och 0,5 timme per dygn överskrids i två fall, vid exploateringsfastigheten Skarstad 2:35 och vid 1:4. Detta innebär att verket måste förses med program som stannar verket vid de tillfällen då skuggor uppkommer. Verket placeras på sådant avstånd från gränsen mot Jung 2:34 att det inte hindrar att marken kan användas på samma sätt som idag. Bedömning av eventuell påverkan på fastigheters värden görs inte i detta sammanhang. Kända fornlämningar berörs inte enligt kartverket. Högsta höjdangivelse från Luftfartsstyrelsen skall tillgodoses. Lokaliseringen och placeringen av vindkraftverket motverkar inte intentionerna i översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen, riktlinjer för vindkraftetableringar. Placeringen och utformningen är inte olämplig med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Den yttre formen och färgen är inte oestetisk och den är lämplig för byggnaderna som sådana. Menlig inverkan på trafiksäkerheten uppstår inte. Fara eller betydande olägenhet uppstår inte för omgivningen. Att för omgivningen skadlig inverkan på grundvattnet skulle uppstå kan inte förutses.

16 Miljö- och byggnadsnämnden Bostaden är belägen cirka 440 meter från verket och är för närvarande obebodd. Att enbart med stöd av den fördjupade översiktsplanens riktlinje, att avståndet mellan ett vindkraftverk och en bostad bör vara minst 500 meter, neka bygglov när både bullernivån och skuggtiden med god marginal understiger gränsvärdena vid bostaden är inte rätt. Översiktsplanen är endast en rekommenderande handling och för avslag måste stöd finnas i plan- och bygglagen. Att som förutsättning för att bevilja lov skall vara att den som klagar i ärendet skall skriftligen godkänna detsamma beroende på att bostaden är belägen närmare verket än 500 meter är en orimlig och orätt hantering. En rätt hantering i detta fall är att bevilja bygglov och beslutet får sedan överklagas i vanlig ordning.

17 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 75 AU 77 Dnr 2031/06 Upphävande av beslut Fastighet: Tjädern 10 Miljö- och byggnadsnämndens upphäver 117, 118, 119, beslutade 5 december Bakgrund Förvaltningen observerade under våren 2006 att ändringsåtgärder pågick i byggnaden på Tjädern 10 i Vara belägen inom detaljplanelagt område. Fastighetsägarna uppmanades att senast den 18 april 2006 kontakta förvaltningen. De informerades samtidigt om att ändring av verksamhetslokal till bostad är en bygglovpliktig åtgärd. Den 10 november 2006 gjordes platsbesök tillsammans med en delägare varvid konstaterades att en tidigare butiks- och kontorslokal hade inretts och användes som bostadslägenhet. Efter anmodan inkom ansökan om bygglov och bygganmälan den 16 oktober för väsentligen ändrad användning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 december att inte bifalla en i efterhand inkommen ansökan om bygglov och 117 att en byggnadsavgift på 2400 kronor skulle uttas för det olovligt utförda samt 119 förelägga fastighetsägarna att upphöra med att använda lokalen som bostadslägenhet vid vite av kronor som kompletterades med ett löpande vite på 5000 kronor för varje period om trettio dagar. Ärendet om byggnadsavgift har inte förts vidare till länsrätten för utdömande. Under hand har en upprustning av byggnaden skett. Överklagan Nämndens beslut överklagades. Länsstyrelsen begärde upplysning om hur byggnadsavgiften hade beräknats. Länsstyrelsen informerades om att rättelse sannolikt hade skett. Platsbesök och behandling i nämnden Den 14 november 2007 konstaterade miljö- och byggförvaltningen vid utvändig inspektion att användningen som bostadslägenhet hade upphört. Arbetsutskottet informerades den 21 november 139 om förslaget till nämnden att återkalla besluten 117 och 119 ( tjänsteskrivelse ). Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutade den 24 januari 2008 att upphäva nämndens beslut 117, 118, 119 samt att lämna ärendet åter till nämnden för ny handläggning.

18 Miljö- och byggnadsnämnden Den huvudsakliga motiveringen var att ansökan om bygglov inte hade prövats eftersom kraven i byggnadsverkslagen inte är tillämpbara i en lovprövning. Sökandens skrivelse Den 16 april 2008 inkommer sökanden med en skrivelse där hon anhåller om ny behandling och nytt beslut i ärendet med beaktande av länsstyrelsens synpunkter. Hon anser också att nämndens beslut förorsakat ekonomisk förlust. Bedömning Den uthyrningsverksamhet till boende som tidigare skedde har upphört. Att ändra den tidigare användningen av lokalen från butiks- och kontorslokal till bostad är en så väsentlig ändrad användning att åtgärden är bygglovpliktig enligt plan- och bygglagen 8 kap 1 punkterna 3 och 4. Fastighetsägaren har ansökt om lov och inlämnat bygganmälan för sådan ändring. Ansökan om bygglov bör bifallas. Som upplysning skall meddelas att byggnadsverkslagens krav kommer att prövas i bygganmälansprocessen. Miljö- och byggnadsnämnden bör upphäva sina beslut den 5 december , 118, 119.

19 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 76 AU 81 Verksamhetsplanen Den reviderade verksamhetsplanen antas, bilaga. Bakgrund Nämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanads att se över verksamhetsplanen dels med anledning av nya ekonomiska förutsättningar, dels för att anpassa den till den gemensamma mallen för kommunens verksamhetsplaner. Endast redaktionella förändringar har gjorts i nämndens verksamhetsplan.

20 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 77 AU 82 Tertialuppföljning januari april 2008 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner tertialuppföljningen, bilaga. Bakgrund Rune Winsnes, miljö- och byggnadschef redovisar tertialuppföljning för januari april Uppföljningen visar ett resultat som väl överensstämmer med budget.

21 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 78 Delegationsbeslut tagna sedan nämndens förra sammanträde anmäls, bilaga.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer