SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kl ande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Leif Sandberg, (m) tjg ers K-G K Stig Gleisner, (fp), tjg ers L H Martin Kvist, (c) Rezkar Mohamad, (s) Michael Hernborg, ej tjg ersättare Ove Karlsson, ej tjg ersättare Övriga deltagande Carolin Johansson, miljö/hälsoskyddsinspektör 67 Per-Anders Svensson, planingenjör Rune Winsnes, t.f miljö/byggchef Marie Pehrsson, sekreterare Justerare Martin Kvist Justeringens plats och tid Kommunhuset, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie Pehrsson Ordförande Justerare Bengt-Olof Fredén Martin Kvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsförvaltningen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret Marie Pehrsson

2 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning Ansökan om dispens för åtgärd av enskilda avlopp...3 Detaljplan för Lodjuret 5, med flera, utställningsbeslut...4 Detaljplan för Vedum 18:15, med flera, antagande...5 Detaljplan för Tråvad 3:77, antagande...6 Bygglov, kallager...7 Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad...8 Bygglov, två vindkraftverk och transformatorbyggnader Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad Upphävande av beslut Verksamhetsplanen Tertialuppföljning januari april Delegationsbeslut... 21

3 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 67 AU 64 Dnr Ansökan om dispens för åtgärd av enskilda avlopp Förvaltningen upprättar ett förslag till riktlinjer för bedömningen av ansökningar om uppskov. Bakgrund Som en följd av de beslut om åtgärder för att förbättra de enskilda avloppen som har skickats ut till fastighetsägare i kommunen har ett antal ansökningar om dispens inkommit till nämnden. Några förutsättningar att bevilja dispens, det vill säga besluta att åtgärd inte behöver vidtas, finns inte. Varje bostadshus skall ha en godkänd avloppsanläggning. Nämnden har diskuterat förutsättningarna för att i vissa fall kunna bevilja uppskov med åtgärd och vilka skäl som skulle kunna finnas för uppskov.

4 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 68 AU 66 Detaljplan för Lodjuret 5, med flera, utställningsbeslut Detaljplanen ställs efter revidering ut för granskning. Planförslaget skall revideras enligt följande: Parkering inom Tornum 6:67 får utvidgas enligt nytt förslag. Parkeringen skall ej ha körbar förbindelse med Lodjuret 5 utan skall ha tillfart från Kullagatan. Tornum 6:167 mellan cykelväg och Tornum 6:67 skall förbli park. Byggrätten mot ån minskas med ca 4 m och förlängs mot söder med ca 4 m. Bindande anvisningar införs för hantering av släntstabiliteten mot ån. Bakgrund Ett förslag till detaljplan för Lodjuret 5 m fl har varit föremål för samråd. Av den upprättade samrådsredogörelsen framgår att invändningar har riktats mot planförslaget i huvudsak på tre punkter Ägarna till Harren 3 och 5 motsätter sig en utvidgad parkering från Lodjuret 5 över Tornum 6:167 till Tornum 6:67. Ägaren till Tigern 3 anser att avståndet mellan den egna fastighetsgränsen och ny byggrätt för hotellet blir för litet. Länsstyrelsen kräver ett bättre underlag för bedömning av släntstabiliteten och grundläggningsförhållandena. Efter samrådet har diskussioner förts med Svenska Kyrkan och CIKAB. Parterna är överens om att utvidga och samutnyttja parkeringen på kyrkans mark. Körförbindelse mellan Lodjuret 5 och parkeringen skall inte finnas över parkmark. Ett avtal om kostnadsfördelning och användning kommer att upprättas.

5 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 69 AU 67 Detaljplan för Vedum 18:15, med flera, antagande Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar efter revidering i enlighet med utlåtandet, planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Bakgrund Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2 till 30 april. Ett utlåtande har upprättats. Här framgår att endast tekniska nämnden har invändningar mot förslaget och anser att Fabriksgatan även i fortsättningen skall vara lokalgata och inte gång- och cykelväg. I utlåtandet föreslås att Fabriksgatan skall vara lokalgata men behålla en begränsad bredd.

6 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 70 AU 68 Detaljplan för Tråvad 3:77, antagande Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar, efter komplettering enligt utlåtandet, planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Bakgrund Ett förslag till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 17 mars till 14 april. Inkomna synpunkter har redovisats i ett utlåtande. I utlåtandet framgår att länsstyrelsen påpekar att planområdet ingår i ett markavvattningsföretag som vid en exploatering inte får påverkas negativt. En granne som yttrat sig även under samrådstiden anser att bostadsbebyggelsen vid Herrgårdsgatan redan idag är störd av Ranaverkens verksamhet. Han befarar att störningarna vid en utbyggnad enligt planförslaget kommer att öka. Rune Johanssons invändningar mot planförslaget kvarstår. Det är viktigt att konstatera att de villkor som finns för företagets verksamhet i deras tillstånd fortfarande gäller beträffande alla typer av emissioner. I utlåtandet föreslås att planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om markavvattningsföretaget.

7 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 71 AU 69 Dnr 585/08 Bygglov, kallager Fastighet: Vedum 18:21 Miljö- och byggnadsnämnden beviljar inte sökt bygglov för delvis uppfört kallager. Bakgrund Ansökan om bygglov har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Det omfattar en kallagerbyggnad / industribyggnad omfattande bruttoytan ca 930 kvadratmeter. De inlämnade handlingarna är identiska med de som 30 juni 2007 avvisades eftersom begärda kompletteringar inte hade inkommit till nämnden. Byggnadsarbetena är nu dessutom påbörjade utan att lov beviljats. Stålstomme och ytterväggar är resta. Enligt gällande detaljplan får byggnad inte uppföras närmare fastighetsgräns än 5 meter. Den påbörjade byggnaden och den för vilken lov söks är uppförd i gräns mot Vedum 18:19. Enligt skrivelse från Sonnys maskiner medges att Vedums Maskinuthyrning AB får köpa till en remsa om 5 meter av Vedum 18:19. Något köp med efterföljande fastighetsreglering har inte genomförts. Skriftlig kommunikation med den sökande har ägt rum. Inget svar har inkommit. Bedömning Bygglov har sökts för en byggnad i gräns mot Vedum 18:19. Enligt gällande detaljplan skall avståndet till gräns vara minst 5 meter. Det kan inte betraktas som en mindre avvikelse när ca 16 % av byggnaden uppförs i strid mot planen och dess syfte. Förutsättningar för bygglov i enlighet med plan och bygglagens 8 kap 11 föreligger inte. Påföljd för olovligt byggande bör i särskild ordning behandlas av miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med plan och bygglagens 10 kap. om påföljd och ingripande vid överträdelser.

8 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 72 AU 72 Dnr 1452/06 Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad Fastighet: Halvås 5:9 Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordföranden att bevilja bygglov när försvarets yttrande utan erinran inkommit. Ansökan Ansökan om bygglov för att uppföra ett vindkraftverk av typen Enercon E-53, 800 kw med en totalhöjd av 100,5 meter med tillhörande transformatorbyggnad på fastigheten Halvås 5:9 enligt koordinaterna x= och y= Anmälan enligt miljöbalken har inlämnats. Lokalisering och placering Landskapet är ett traditionellt flackt, öppet jordbrukslandskap. En nedskuren bäck sträcker sig från Kedumsbergen och norrut mot Håkantorp. Bebyggelsen består främst av brukningscentrum och den är placerad i anslutning till vägarna, Helås- Ekebacken och Helås- Rosenlund. Verket är placerat på jordbruksmark cirka 800 meter sydväst om Helås tätort utefter vägen mot Ekebacka. Byggnadsplatsen nås från samfällda vägen mot Ekebacka via exploateringsfastigheten. Gällande planer För området gäller översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen riktlinjer för vindkraftetableringar. Kända fornlämningar finns inte. Handläggning Ägarna till mark inom en radie av 1000 meter har getts tillfälle att lämna synpunkter. Sökanden har yttrat sig över dem. Platsbesök. Samråd sökanden. Efter remissomgången har verket förskjutits 19 meter mot öster med anledning av inkommen synpunkt. Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter Försvarsmakten har inte yttrat sig. Ägarna till fastigheterna Åsen 2:5-2:6, 2:9, 3:2, 3:3 och Halvås 3:12, 3:7, 5:8, 6:3 framför i gemensam skrivelse att vindkraftverket gör ett stort intrång i naturbilden med tanke på buller, reflexer och stroboskopeffekter att exploateringsfastigheten, antingen enskilt eller tillsam-

9 Miljö- och byggnadsnämnden mans med i projektet ingående ägares fastigheter, skall vara så stor att verkets bullermatta faller inom de gränserna och inte omfattar annans mark eftersom bullermattan medför restriktioner för markutnyttjandet, exempelvis nybyggande och påpekar att markvibrationer kan uppstå som skulle påverka maskbeståndet negativt vilket i sin tur skulle försämra markstrukturen. De anser att hela ansökan borde ha svensk text och vara större. Vara kommun, kommunstyrelsen anser att verket skall flyttas till annan plats betydligt längre från fastigheten Kedum 6:40. Sökanden har i sak inte bemött de synpunkter som framförts av fastighetsägarna. Bedömningsgrunder Översiktsplanen, fördjupad översiktsplan- riktlinjer för vindkraftetableringar, inkomna synpunkter, platsbesök, plan- och bygglagen 3 kap 1,2. Bedömning Efter att markägarna yttrat sig har verket flyttats 19 meter österut. Ändringen innebär ingen förändring av den berörda kretsen. Skäl saknas därför att utsända ärendet på nytt till sakägarna för synpunkter. De synpunkter som inkommit har fortfarande relevans. Exploatörens bostad på fastighet Halvås 5:4 är belägen cirka 440 meter från verket. Bullernivå och skuggtiden understiger gränsvärdena. Ägarna till 5:4 har skriftligen godkänt placeringen av verket. Riktvärdet för buller, 40 db (A) eller skuggtider, 8 timmar per år överskrids inte vid någon bostad. Den pågående användningen av åkermarken försvåras inte av att bullernivån överstiger 40 db (A) där. Rotorbladen når inte över fastighetsgränser. Byggnadsplatsen kan nås från vägsystemet via exploateringsfastigheten. Lokaliseringen av vindkraftverket och transformatorbyggnaden motverkar inte översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen. Placeringen och utformningen är inte olämplig med hänsyn till landskapsbilden eller till natur- och kulturvärden på platsen. Den yttre formen och färgen är inte oestetisk och den är lämplig för byggnaderna som sådana. Placeringen, utformningen eller användningen inverkar inte menligt på trafiksäkerheten och medför ingen fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Inverkan på grundvattnet som skulle vara skadlig för omgivningen kan inte förutses.

10 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 73 AU 73 Dnr 1003/07 Bygglov, två vindkraftverk och transformatorbyggnader Fastighet: Rangeltorp 1:5 Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan. Motivering Placeringen och utformningen av vindkraftverken medför betydande olägenhet för omgivningen eftersom bullernivån överstiger gränsvärdet 40 d B (A) vid flera bostäder och därmed är inte kraven i 3 kap 2 plan- och bygglagen uppfyllda. Marken är inte lämplig för den föreslagna exploateringen vilket krävs enligt 2 kap. plan- och bygglagen. Ansökan Ansökan avser bygglov för uppförande av två vindkraftverk av typen Enercon E-82, 2 MW med en tornhöjd på 98,3 meter och en rotordiameter på 82 meter samt tillhörande transformatorbyggnader på fastigheten Rangeltorp 1:5. Platserna belägna söder om Rangeltorps egendom. Anmälan enligt miljöbalken är inlämnad. Beskrivning Landskapet är ett åkerlandskap med inslag av mindre skogsområden. Inom en radie av 500 meter från byggnadsplatserna finns bostadsbebyggelse och brukningscentrum. På exploateringsfastigheten Rangeltorp 1:5 är gårdsanläggningen Rangeltorp belägen med huvudbyggnad, uthus, ekonomi- och lagerbyggnader samt ytterligare ett bostadshus. På fastigheten Rangeltorp 1:3 finns en bostad. Söder om verken finns tre brukningscentrum med bostäder och ekonomibyggnader, Marbäck 1:2, Lundby-Kroken 1:3 och Lundby- Kroken 3:1. Närliggande vindkraftverk Cirka 550 meter nordväst om exploateringsområdet finns ett vindkraftverk, E- 53. Gällande planer För området gäller översiktsplanen ÖP-90 och den fördjupade översiktsplanen, riktlinjer för vindkraftetableringar antagen av kommunfullmäktige i december Den fördjupade översiktsplanen anger att ingen bostad skall drabbas av högre bullervärde än gränsvärdet 40dB (A). Riksintressen berörs inte.

11 Miljö- och byggnadsnämnden Handläggning Ansökan har varit utsänd till ägare av mark inom en radie av 1000 meter från verken. Underhandskontakter och komplettering av ärendet har skett. Sökanden har getts möjlighet att utreda hur omgivningspåverkan skulle bli om endast ett verk uppförs. Han har informerats om att ansökan kan komma att avslås. Han har meddelat att bostaden invid lagerbyggnaderna på Rangeltorp är bebodd och att samråd skett med markägarna tillika intressenter i projektet och påpekat att vägtrafikbullret är högre vid de aktuella bostäderna än bullret från vindkraftverken. Såväl sökanden som intressenterna i projektet vidhåller ansökan och anser att bygglov skall beviljas trots att det teoretiska bullervärdet överstiger 40 db (A). Yttranden och skriftliga godkännanden Ägaren till fastigheten Gäran 3: 1 har inget att erinra. Ägarna till Marbäck 1:2, Lundby-Kroken 1:3 och Lundby- Kroken 3:1 har skriftligen godkänt verken. Bullerutredningen I utredningen har hänsyn tagit till befintligt verk på fastigheten Rangeltorp 1:5. Gränsvärdet 40 db (A) för buller överstigs med mellan 0,6-5,2 db (A) dels vid huvudbyggnaden Rangeltorp dels vid en bostad belägen inom gårdsanläggningen dels vid bostaden Rangeltorp 1:3 och vid bostaden på brukningscentrum Marbäck 1:2. Ytterligare fyra bostäder får bullernivåer som överstiger 39 db (A); Önum 1:24 och 1:52 samt Lundby-Kroken 1:3 och 3:1. Bedömningsgrunder Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 1 3 kap 2. Fördjupad översiktsplan Enligt PBL 2 kap 1 skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid ärenden om bygglov skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt PBL 3 kap 2 skall byggnader, liksom vindkraftverk placeras och utformas så att deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Den antagna fördjupade översiktsplanen anger att ett minsta avstånd mellan bostäder och vindkraftverk bör vara 500 meter och att bullernivån vid en bostad aldrig får överstiga 40 db (A). Miljööverdomstolen har slagit fast att buller från ett vindkraftverk vid bostäder inte får överstiga 40 db (A) ekvivalent nivå. Bedömning Planingenjören har avgett yttrande Vid tre bostäder överstigs gränsvärdet för bullernivån 40 db (A). Det överstigs också vid huvudbyggnaden Rangeltorp. Vid ytterligare fyra bostäder understigs gränsvärdet med 0,6 0,1 db (A).

12 Miljö- och byggnadsnämnden Fem bostäder är belägna närmare verken än 500 meter Sökanden har inte visat en lösning eller på några åtgärder som innebär att samtliga bostäder får bullernivåer som understiger 40 db (A). Han har inte föreslagit en minskning av antalet verk. Oavsett ägoförhållanden och intressen i exploateringen skall riktvärdet på en högsta bullernivå på 40 db (A) vid bostad tillgodoses. Utredning av vägtrafikbullret har inte utförts. Om trafikbullret skulle vara högre än bullret från vindkraftverken vid aktuella bostäder kan inte det tas som intäkt för att verkens buller skulle få överstiga gränsvärdet 40 d B (A). Nämnden tar del av sökandens skrivelse 1 maj 2008, och tillhörande handlingar.

13 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 74 AU 74 Dnr 2016/06 Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad Fastighet: Skarstad 2:8 Ärendet åter till handläggare för komplettering. Ansökan Ansökan om bygglov har inkommit för uppförande av ett vindkraftverk och en transformatorbyggnad. Till ansökan har fogats uppgift om typ av verk, lägesangivelse, buller- och skuggberäkningar samt yttranden från Försvarsmakten och Teracom. Ansökan har kompletterats med Luftfartsstyrelsens yttrande. Bygganmälan och anmälan enligt miljöbalken har inte inlämnats. Beskrivning Byggnadsplatsen är belägen i det relativt tätbebyggda åkerlandskapet strax söder om Ruta Kvarn vid Lidan. Koordinaterna är x= y= Verket som beräkningarna är utförda för är av typen Vestas V-90 med en tornhöjd på 95 meter och en rotordiameter på 90 meter. Totalhöjden blir 140 meter. Gällande planer För området gäller översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen, riktlinjer för vindkraftetableringar. Handläggning Ägare till fastigheter belägna inom en radie på 1000 meter från byggnadsplatsen har getts tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. Sökanden har därefter yttrat sig över inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter och yttranden Försvarsmakten har i yttrande den 22 januari 2007 godtagit att verket får uppföras till en högsta totalhöjd på 140 meter ovan mark. Teracom har i yttrande den 24 januari 2005 beskrivit ett vindkraftverks påverkan på radio- och TV signaler men inte motsatt sig att verket uppförs. Yttrandena har bifogats ansökan.

14 Miljö- och byggnadsnämnden Luftfartsstyrelsen godkänner en högsta höjd över havet på 212,5 meter vilket omräknat ger höjd ovan mark på 137,5 meter. Ägaren till fastigheten Jung 2:34 som gränsar i norr till har framfört att verket är placerat för närma han bebyggda fastighet och att marknadsvärdet på hans fastighet försämras. Han vill inte att vindkraftverk uppförs i hans närområde. Han tvivlar på att utförda beräkningar är riktigt utförda eftersom de inte brukar stämma i verkligheten. Sökandens bemötande Sökanden har framfört att ljudberäkningarna är utförda med hög kvalitet och att ingen bostad får högre bullernivå än gränsvärdet. Han påpekar med hänvisning till ett avgörande av länsstyrelsen i Kalmar att en fastighetsägare aldrig kan ha en garanti för att annan byggnation kan uppkomma i närheten och därför inte heller något garanterat marknadsvärde. Skriftliga godkännanden Ägarna till bostadsfastigheterna på fastigheterna Skarstad 2:35, 6:4 och Ruta Kvarn 1:4 som är belägna närmare verket än 500 meter har skriftligen godkänt att verket uppförs på platsen. Möjlighet till uppförande av ytterligare verk Sökanden anser att verkets placering endast i begränsad omfattning påverkar möjligheterna att uppföra fler verksydväst och nordväst om byggnadsplatsen. I övrigt begränsas möjligheterna av den befintliga bebyggelsen. Tidigare behandling Ansökan diskuterades i arbetsutskottet den 18 mars Ärendet återremitterades till förvaltningen för inhämtande av skriftligt godkännande från ägaren till Skarstad 2:34. Samråd med sökanden Samråd med sökanden har ägt rum med anledning av diskussionen i arbetsutskottet. Han ställer sig frågande till begäran av skriftligt godkännande av projektet från den som har klagat i ärendet och menar att det är rimligare att han får överklaga ettt beslut om bygglov. Bedömningsgrunder Översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen, inkomna yttranden, sökandens bemötande och plan- och bygglagen 2 kap och 3 kap 1,2. Bedömning Ungefär två kilometer nordost om byggnadsplatsen är en vindkraftgrupp på sex stycken planerad. Bygglov har beviljats men beslutet är överklagat.

15 Miljö- och byggnadsnämnden Bebyggelsen inom området mellan ån Lidan, E-20 och vägen mot Hälleberg är relativt omfattande. Möjligheten att uppförande av vindkraftverk är i stort begränsat till nu föreslagen byggnadsplats. Den bedömning som sökanden gjort beträffande detta verks påverkan på möjligheterna att uppföra andra verk i närområdet kan godtas. Ägarna till bostadshus belägna närmare verket än 500 meter har skriftligen godkänt verket och dess placering. Synpunkter har endast framförts från ägaren till jordbruksfastigheten Jung 2:34 som gränsar till exploateringsfastigheten. Verket skall uppföras cirka 50 meter från gränsen vilket innebär att rotorbladen inte når över på Jung 2:34. Bostadshuset är beläget cirka 440 meter från verket. Avståndet till hävdad tomtplats är cirka 325 meter. Bullernivån vid bostaden är beräknad till 37,6 db (A) och skuggtiden till cirka 6 timmar per år och cirka 45 minuter per dygn vid våren och hösten under eftermiddagen. Vindkraftverket uppförs cirka 50 meter från gränsen. Vid beräkning av bullernivåer har referensvärdet, LwA. Ref 101,0 db (A) använts. Enligt beräkningarna överskrids inte gränsvärdet för bullernivån på 40 db (A) vid någon bostad. Jag bedömer att verket tillsammans med den större exploateringen nordost om byggnadsplatsen inte innebär att gränsvärdet kommer att överskridas. Rekommenderade maximala skuggtider på 8 timmar per år och 0,5 timme per dygn överskrids i två fall, vid exploateringsfastigheten Skarstad 2:35 och vid 1:4. Detta innebär att verket måste förses med program som stannar verket vid de tillfällen då skuggor uppkommer. Verket placeras på sådant avstånd från gränsen mot Jung 2:34 att det inte hindrar att marken kan användas på samma sätt som idag. Bedömning av eventuell påverkan på fastigheters värden görs inte i detta sammanhang. Kända fornlämningar berörs inte enligt kartverket. Högsta höjdangivelse från Luftfartsstyrelsen skall tillgodoses. Lokaliseringen och placeringen av vindkraftverket motverkar inte intentionerna i översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen, riktlinjer för vindkraftetableringar. Placeringen och utformningen är inte olämplig med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Den yttre formen och färgen är inte oestetisk och den är lämplig för byggnaderna som sådana. Menlig inverkan på trafiksäkerheten uppstår inte. Fara eller betydande olägenhet uppstår inte för omgivningen. Att för omgivningen skadlig inverkan på grundvattnet skulle uppstå kan inte förutses.

16 Miljö- och byggnadsnämnden Bostaden är belägen cirka 440 meter från verket och är för närvarande obebodd. Att enbart med stöd av den fördjupade översiktsplanens riktlinje, att avståndet mellan ett vindkraftverk och en bostad bör vara minst 500 meter, neka bygglov när både bullernivån och skuggtiden med god marginal understiger gränsvärdena vid bostaden är inte rätt. Översiktsplanen är endast en rekommenderande handling och för avslag måste stöd finnas i plan- och bygglagen. Att som förutsättning för att bevilja lov skall vara att den som klagar i ärendet skall skriftligen godkänna detsamma beroende på att bostaden är belägen närmare verket än 500 meter är en orimlig och orätt hantering. En rätt hantering i detta fall är att bevilja bygglov och beslutet får sedan överklagas i vanlig ordning.

17 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 75 AU 77 Dnr 2031/06 Upphävande av beslut Fastighet: Tjädern 10 Miljö- och byggnadsnämndens upphäver 117, 118, 119, beslutade 5 december Bakgrund Förvaltningen observerade under våren 2006 att ändringsåtgärder pågick i byggnaden på Tjädern 10 i Vara belägen inom detaljplanelagt område. Fastighetsägarna uppmanades att senast den 18 april 2006 kontakta förvaltningen. De informerades samtidigt om att ändring av verksamhetslokal till bostad är en bygglovpliktig åtgärd. Den 10 november 2006 gjordes platsbesök tillsammans med en delägare varvid konstaterades att en tidigare butiks- och kontorslokal hade inretts och användes som bostadslägenhet. Efter anmodan inkom ansökan om bygglov och bygganmälan den 16 oktober för väsentligen ändrad användning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 december att inte bifalla en i efterhand inkommen ansökan om bygglov och 117 att en byggnadsavgift på 2400 kronor skulle uttas för det olovligt utförda samt 119 förelägga fastighetsägarna att upphöra med att använda lokalen som bostadslägenhet vid vite av kronor som kompletterades med ett löpande vite på 5000 kronor för varje period om trettio dagar. Ärendet om byggnadsavgift har inte förts vidare till länsrätten för utdömande. Under hand har en upprustning av byggnaden skett. Överklagan Nämndens beslut överklagades. Länsstyrelsen begärde upplysning om hur byggnadsavgiften hade beräknats. Länsstyrelsen informerades om att rättelse sannolikt hade skett. Platsbesök och behandling i nämnden Den 14 november 2007 konstaterade miljö- och byggförvaltningen vid utvändig inspektion att användningen som bostadslägenhet hade upphört. Arbetsutskottet informerades den 21 november 139 om förslaget till nämnden att återkalla besluten 117 och 119 ( tjänsteskrivelse ). Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutade den 24 januari 2008 att upphäva nämndens beslut 117, 118, 119 samt att lämna ärendet åter till nämnden för ny handläggning.

18 Miljö- och byggnadsnämnden Den huvudsakliga motiveringen var att ansökan om bygglov inte hade prövats eftersom kraven i byggnadsverkslagen inte är tillämpbara i en lovprövning. Sökandens skrivelse Den 16 april 2008 inkommer sökanden med en skrivelse där hon anhåller om ny behandling och nytt beslut i ärendet med beaktande av länsstyrelsens synpunkter. Hon anser också att nämndens beslut förorsakat ekonomisk förlust. Bedömning Den uthyrningsverksamhet till boende som tidigare skedde har upphört. Att ändra den tidigare användningen av lokalen från butiks- och kontorslokal till bostad är en så väsentlig ändrad användning att åtgärden är bygglovpliktig enligt plan- och bygglagen 8 kap 1 punkterna 3 och 4. Fastighetsägaren har ansökt om lov och inlämnat bygganmälan för sådan ändring. Ansökan om bygglov bör bifallas. Som upplysning skall meddelas att byggnadsverkslagens krav kommer att prövas i bygganmälansprocessen. Miljö- och byggnadsnämnden bör upphäva sina beslut den 5 december , 118, 119.

19 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 76 AU 81 Verksamhetsplanen Den reviderade verksamhetsplanen antas, bilaga. Bakgrund Nämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanads att se över verksamhetsplanen dels med anledning av nya ekonomiska förutsättningar, dels för att anpassa den till den gemensamma mallen för kommunens verksamhetsplaner. Endast redaktionella förändringar har gjorts i nämndens verksamhetsplan.

20 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 77 AU 82 Tertialuppföljning januari april 2008 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner tertialuppföljningen, bilaga. Bakgrund Rune Winsnes, miljö- och byggnadschef redovisar tertialuppföljning för januari april Uppföljningen visar ett resultat som väl överensstämmer med budget.

21 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 78 Delegationsbeslut tagna sedan nämndens förra sammanträde anmäls, bilaga.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö-och byggnadsnämnden 2010-04-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö-och byggnadsnämnden 2010-04-06 Miljö-och byggnadsnämnden 2010-04-06 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-17.00 Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Lennart Haglund, (m) Karl-Göran Karlsson,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 13.30-16.15 Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Mikael Hernborg, (s) tjg. ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (9) Paragrafer 57-63 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 103-112 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.30 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna Kenth Wengholm, Nya Moderaterna Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina Dahm, Socialdemokraterna

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-04-03

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-04-03 Miljö- och byggnadsnämnden 2007-04-03 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 13.30 17.00 Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Lennart Haglund, (m) 13.30-15.00 Karl-göran

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr P 5065-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr P 4148-13, se

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-06 1 (6) MBN 126 Dnr 2003 BN0039 239 Sanden 2:1 bygglov för befintligt vindkraftverk Denna paragraf behandlar endast förnyat bygglov för vindkraftverket på Sanden 2:1.

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr P 3174-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-12 i mål nr P 167-13, se bilaga KLAGANDE Krokek Vind AB Ombud:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 juni 2010 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: AA Kongregator Juridik AB Box 8104 104 20 Stockholm MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. DD 4. EE Ombud

Läs mer

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (16) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering Stadsbyggnadskontoret Birgitta Engstrand Norén bygglovarkitekt 08-5689 12 47 Birgitta.EngstrandNoren@danderyd.se Tjänsteutlåtande 2009-02-18 Dnr 2004-BN0941 Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 43 Godkännande av ärendelista... 86 44 Anmälan av delegationsbeslut... 87 45 Delgivningar... 88 46 Ansökan om bygglov på fastigheten Tunarp 3:86 avskrivning av ärende. 89 47 Anmälan om Attenfallstillbyggnad

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Paragrafer 55-66 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Rune Samuelsson, tjg, ersättare för Kent Lodesjö Ellinor Varady,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-03-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 22 mars 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer