SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kl ande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Leif Sandberg, (m) tjg ers K-G K Stig Gleisner, (fp), tjg ers L H Martin Kvist, (c) Rezkar Mohamad, (s) Michael Hernborg, ej tjg ersättare Ove Karlsson, ej tjg ersättare Övriga deltagande Carolin Johansson, miljö/hälsoskyddsinspektör 67 Per-Anders Svensson, planingenjör Rune Winsnes, t.f miljö/byggchef Marie Pehrsson, sekreterare Justerare Martin Kvist Justeringens plats och tid Kommunhuset, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie Pehrsson Ordförande Justerare Bengt-Olof Fredén Martin Kvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsförvaltningen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret Marie Pehrsson

2 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning Ansökan om dispens för åtgärd av enskilda avlopp...3 Detaljplan för Lodjuret 5, med flera, utställningsbeslut...4 Detaljplan för Vedum 18:15, med flera, antagande...5 Detaljplan för Tråvad 3:77, antagande...6 Bygglov, kallager...7 Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad...8 Bygglov, två vindkraftverk och transformatorbyggnader Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad Upphävande av beslut Verksamhetsplanen Tertialuppföljning januari april Delegationsbeslut... 21

3 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 67 AU 64 Dnr Ansökan om dispens för åtgärd av enskilda avlopp Förvaltningen upprättar ett förslag till riktlinjer för bedömningen av ansökningar om uppskov. Bakgrund Som en följd av de beslut om åtgärder för att förbättra de enskilda avloppen som har skickats ut till fastighetsägare i kommunen har ett antal ansökningar om dispens inkommit till nämnden. Några förutsättningar att bevilja dispens, det vill säga besluta att åtgärd inte behöver vidtas, finns inte. Varje bostadshus skall ha en godkänd avloppsanläggning. Nämnden har diskuterat förutsättningarna för att i vissa fall kunna bevilja uppskov med åtgärd och vilka skäl som skulle kunna finnas för uppskov.

4 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 68 AU 66 Detaljplan för Lodjuret 5, med flera, utställningsbeslut Detaljplanen ställs efter revidering ut för granskning. Planförslaget skall revideras enligt följande: Parkering inom Tornum 6:67 får utvidgas enligt nytt förslag. Parkeringen skall ej ha körbar förbindelse med Lodjuret 5 utan skall ha tillfart från Kullagatan. Tornum 6:167 mellan cykelväg och Tornum 6:67 skall förbli park. Byggrätten mot ån minskas med ca 4 m och förlängs mot söder med ca 4 m. Bindande anvisningar införs för hantering av släntstabiliteten mot ån. Bakgrund Ett förslag till detaljplan för Lodjuret 5 m fl har varit föremål för samråd. Av den upprättade samrådsredogörelsen framgår att invändningar har riktats mot planförslaget i huvudsak på tre punkter Ägarna till Harren 3 och 5 motsätter sig en utvidgad parkering från Lodjuret 5 över Tornum 6:167 till Tornum 6:67. Ägaren till Tigern 3 anser att avståndet mellan den egna fastighetsgränsen och ny byggrätt för hotellet blir för litet. Länsstyrelsen kräver ett bättre underlag för bedömning av släntstabiliteten och grundläggningsförhållandena. Efter samrådet har diskussioner förts med Svenska Kyrkan och CIKAB. Parterna är överens om att utvidga och samutnyttja parkeringen på kyrkans mark. Körförbindelse mellan Lodjuret 5 och parkeringen skall inte finnas över parkmark. Ett avtal om kostnadsfördelning och användning kommer att upprättas.

5 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 69 AU 67 Detaljplan för Vedum 18:15, med flera, antagande Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar efter revidering i enlighet med utlåtandet, planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Bakgrund Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2 till 30 april. Ett utlåtande har upprättats. Här framgår att endast tekniska nämnden har invändningar mot förslaget och anser att Fabriksgatan även i fortsättningen skall vara lokalgata och inte gång- och cykelväg. I utlåtandet föreslås att Fabriksgatan skall vara lokalgata men behålla en begränsad bredd.

6 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 70 AU 68 Detaljplan för Tråvad 3:77, antagande Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar, efter komplettering enligt utlåtandet, planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Bakgrund Ett förslag till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 17 mars till 14 april. Inkomna synpunkter har redovisats i ett utlåtande. I utlåtandet framgår att länsstyrelsen påpekar att planområdet ingår i ett markavvattningsföretag som vid en exploatering inte får påverkas negativt. En granne som yttrat sig även under samrådstiden anser att bostadsbebyggelsen vid Herrgårdsgatan redan idag är störd av Ranaverkens verksamhet. Han befarar att störningarna vid en utbyggnad enligt planförslaget kommer att öka. Rune Johanssons invändningar mot planförslaget kvarstår. Det är viktigt att konstatera att de villkor som finns för företagets verksamhet i deras tillstånd fortfarande gäller beträffande alla typer av emissioner. I utlåtandet föreslås att planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om markavvattningsföretaget.

7 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 71 AU 69 Dnr 585/08 Bygglov, kallager Fastighet: Vedum 18:21 Miljö- och byggnadsnämnden beviljar inte sökt bygglov för delvis uppfört kallager. Bakgrund Ansökan om bygglov har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Det omfattar en kallagerbyggnad / industribyggnad omfattande bruttoytan ca 930 kvadratmeter. De inlämnade handlingarna är identiska med de som 30 juni 2007 avvisades eftersom begärda kompletteringar inte hade inkommit till nämnden. Byggnadsarbetena är nu dessutom påbörjade utan att lov beviljats. Stålstomme och ytterväggar är resta. Enligt gällande detaljplan får byggnad inte uppföras närmare fastighetsgräns än 5 meter. Den påbörjade byggnaden och den för vilken lov söks är uppförd i gräns mot Vedum 18:19. Enligt skrivelse från Sonnys maskiner medges att Vedums Maskinuthyrning AB får köpa till en remsa om 5 meter av Vedum 18:19. Något köp med efterföljande fastighetsreglering har inte genomförts. Skriftlig kommunikation med den sökande har ägt rum. Inget svar har inkommit. Bedömning Bygglov har sökts för en byggnad i gräns mot Vedum 18:19. Enligt gällande detaljplan skall avståndet till gräns vara minst 5 meter. Det kan inte betraktas som en mindre avvikelse när ca 16 % av byggnaden uppförs i strid mot planen och dess syfte. Förutsättningar för bygglov i enlighet med plan och bygglagens 8 kap 11 föreligger inte. Påföljd för olovligt byggande bör i särskild ordning behandlas av miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med plan och bygglagens 10 kap. om påföljd och ingripande vid överträdelser.

8 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 72 AU 72 Dnr 1452/06 Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad Fastighet: Halvås 5:9 Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordföranden att bevilja bygglov när försvarets yttrande utan erinran inkommit. Ansökan Ansökan om bygglov för att uppföra ett vindkraftverk av typen Enercon E-53, 800 kw med en totalhöjd av 100,5 meter med tillhörande transformatorbyggnad på fastigheten Halvås 5:9 enligt koordinaterna x= och y= Anmälan enligt miljöbalken har inlämnats. Lokalisering och placering Landskapet är ett traditionellt flackt, öppet jordbrukslandskap. En nedskuren bäck sträcker sig från Kedumsbergen och norrut mot Håkantorp. Bebyggelsen består främst av brukningscentrum och den är placerad i anslutning till vägarna, Helås- Ekebacken och Helås- Rosenlund. Verket är placerat på jordbruksmark cirka 800 meter sydväst om Helås tätort utefter vägen mot Ekebacka. Byggnadsplatsen nås från samfällda vägen mot Ekebacka via exploateringsfastigheten. Gällande planer För området gäller översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen riktlinjer för vindkraftetableringar. Kända fornlämningar finns inte. Handläggning Ägarna till mark inom en radie av 1000 meter har getts tillfälle att lämna synpunkter. Sökanden har yttrat sig över dem. Platsbesök. Samråd sökanden. Efter remissomgången har verket förskjutits 19 meter mot öster med anledning av inkommen synpunkt. Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter Försvarsmakten har inte yttrat sig. Ägarna till fastigheterna Åsen 2:5-2:6, 2:9, 3:2, 3:3 och Halvås 3:12, 3:7, 5:8, 6:3 framför i gemensam skrivelse att vindkraftverket gör ett stort intrång i naturbilden med tanke på buller, reflexer och stroboskopeffekter att exploateringsfastigheten, antingen enskilt eller tillsam-

9 Miljö- och byggnadsnämnden mans med i projektet ingående ägares fastigheter, skall vara så stor att verkets bullermatta faller inom de gränserna och inte omfattar annans mark eftersom bullermattan medför restriktioner för markutnyttjandet, exempelvis nybyggande och påpekar att markvibrationer kan uppstå som skulle påverka maskbeståndet negativt vilket i sin tur skulle försämra markstrukturen. De anser att hela ansökan borde ha svensk text och vara större. Vara kommun, kommunstyrelsen anser att verket skall flyttas till annan plats betydligt längre från fastigheten Kedum 6:40. Sökanden har i sak inte bemött de synpunkter som framförts av fastighetsägarna. Bedömningsgrunder Översiktsplanen, fördjupad översiktsplan- riktlinjer för vindkraftetableringar, inkomna synpunkter, platsbesök, plan- och bygglagen 3 kap 1,2. Bedömning Efter att markägarna yttrat sig har verket flyttats 19 meter österut. Ändringen innebär ingen förändring av den berörda kretsen. Skäl saknas därför att utsända ärendet på nytt till sakägarna för synpunkter. De synpunkter som inkommit har fortfarande relevans. Exploatörens bostad på fastighet Halvås 5:4 är belägen cirka 440 meter från verket. Bullernivå och skuggtiden understiger gränsvärdena. Ägarna till 5:4 har skriftligen godkänt placeringen av verket. Riktvärdet för buller, 40 db (A) eller skuggtider, 8 timmar per år överskrids inte vid någon bostad. Den pågående användningen av åkermarken försvåras inte av att bullernivån överstiger 40 db (A) där. Rotorbladen når inte över fastighetsgränser. Byggnadsplatsen kan nås från vägsystemet via exploateringsfastigheten. Lokaliseringen av vindkraftverket och transformatorbyggnaden motverkar inte översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen. Placeringen och utformningen är inte olämplig med hänsyn till landskapsbilden eller till natur- och kulturvärden på platsen. Den yttre formen och färgen är inte oestetisk och den är lämplig för byggnaderna som sådana. Placeringen, utformningen eller användningen inverkar inte menligt på trafiksäkerheten och medför ingen fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Inverkan på grundvattnet som skulle vara skadlig för omgivningen kan inte förutses.

10 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 73 AU 73 Dnr 1003/07 Bygglov, två vindkraftverk och transformatorbyggnader Fastighet: Rangeltorp 1:5 Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan. Motivering Placeringen och utformningen av vindkraftverken medför betydande olägenhet för omgivningen eftersom bullernivån överstiger gränsvärdet 40 d B (A) vid flera bostäder och därmed är inte kraven i 3 kap 2 plan- och bygglagen uppfyllda. Marken är inte lämplig för den föreslagna exploateringen vilket krävs enligt 2 kap. plan- och bygglagen. Ansökan Ansökan avser bygglov för uppförande av två vindkraftverk av typen Enercon E-82, 2 MW med en tornhöjd på 98,3 meter och en rotordiameter på 82 meter samt tillhörande transformatorbyggnader på fastigheten Rangeltorp 1:5. Platserna belägna söder om Rangeltorps egendom. Anmälan enligt miljöbalken är inlämnad. Beskrivning Landskapet är ett åkerlandskap med inslag av mindre skogsområden. Inom en radie av 500 meter från byggnadsplatserna finns bostadsbebyggelse och brukningscentrum. På exploateringsfastigheten Rangeltorp 1:5 är gårdsanläggningen Rangeltorp belägen med huvudbyggnad, uthus, ekonomi- och lagerbyggnader samt ytterligare ett bostadshus. På fastigheten Rangeltorp 1:3 finns en bostad. Söder om verken finns tre brukningscentrum med bostäder och ekonomibyggnader, Marbäck 1:2, Lundby-Kroken 1:3 och Lundby- Kroken 3:1. Närliggande vindkraftverk Cirka 550 meter nordväst om exploateringsområdet finns ett vindkraftverk, E- 53. Gällande planer För området gäller översiktsplanen ÖP-90 och den fördjupade översiktsplanen, riktlinjer för vindkraftetableringar antagen av kommunfullmäktige i december Den fördjupade översiktsplanen anger att ingen bostad skall drabbas av högre bullervärde än gränsvärdet 40dB (A). Riksintressen berörs inte.

11 Miljö- och byggnadsnämnden Handläggning Ansökan har varit utsänd till ägare av mark inom en radie av 1000 meter från verken. Underhandskontakter och komplettering av ärendet har skett. Sökanden har getts möjlighet att utreda hur omgivningspåverkan skulle bli om endast ett verk uppförs. Han har informerats om att ansökan kan komma att avslås. Han har meddelat att bostaden invid lagerbyggnaderna på Rangeltorp är bebodd och att samråd skett med markägarna tillika intressenter i projektet och påpekat att vägtrafikbullret är högre vid de aktuella bostäderna än bullret från vindkraftverken. Såväl sökanden som intressenterna i projektet vidhåller ansökan och anser att bygglov skall beviljas trots att det teoretiska bullervärdet överstiger 40 db (A). Yttranden och skriftliga godkännanden Ägaren till fastigheten Gäran 3: 1 har inget att erinra. Ägarna till Marbäck 1:2, Lundby-Kroken 1:3 och Lundby- Kroken 3:1 har skriftligen godkänt verken. Bullerutredningen I utredningen har hänsyn tagit till befintligt verk på fastigheten Rangeltorp 1:5. Gränsvärdet 40 db (A) för buller överstigs med mellan 0,6-5,2 db (A) dels vid huvudbyggnaden Rangeltorp dels vid en bostad belägen inom gårdsanläggningen dels vid bostaden Rangeltorp 1:3 och vid bostaden på brukningscentrum Marbäck 1:2. Ytterligare fyra bostäder får bullernivåer som överstiger 39 db (A); Önum 1:24 och 1:52 samt Lundby-Kroken 1:3 och 3:1. Bedömningsgrunder Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 1 3 kap 2. Fördjupad översiktsplan Enligt PBL 2 kap 1 skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid ärenden om bygglov skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt PBL 3 kap 2 skall byggnader, liksom vindkraftverk placeras och utformas så att deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Den antagna fördjupade översiktsplanen anger att ett minsta avstånd mellan bostäder och vindkraftverk bör vara 500 meter och att bullernivån vid en bostad aldrig får överstiga 40 db (A). Miljööverdomstolen har slagit fast att buller från ett vindkraftverk vid bostäder inte får överstiga 40 db (A) ekvivalent nivå. Bedömning Planingenjören har avgett yttrande Vid tre bostäder överstigs gränsvärdet för bullernivån 40 db (A). Det överstigs också vid huvudbyggnaden Rangeltorp. Vid ytterligare fyra bostäder understigs gränsvärdet med 0,6 0,1 db (A).

12 Miljö- och byggnadsnämnden Fem bostäder är belägna närmare verken än 500 meter Sökanden har inte visat en lösning eller på några åtgärder som innebär att samtliga bostäder får bullernivåer som understiger 40 db (A). Han har inte föreslagit en minskning av antalet verk. Oavsett ägoförhållanden och intressen i exploateringen skall riktvärdet på en högsta bullernivå på 40 db (A) vid bostad tillgodoses. Utredning av vägtrafikbullret har inte utförts. Om trafikbullret skulle vara högre än bullret från vindkraftverken vid aktuella bostäder kan inte det tas som intäkt för att verkens buller skulle få överstiga gränsvärdet 40 d B (A). Nämnden tar del av sökandens skrivelse 1 maj 2008, och tillhörande handlingar.

13 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 74 AU 74 Dnr 2016/06 Bygglov, vindkraftverk och transformatorbyggnad Fastighet: Skarstad 2:8 Ärendet åter till handläggare för komplettering. Ansökan Ansökan om bygglov har inkommit för uppförande av ett vindkraftverk och en transformatorbyggnad. Till ansökan har fogats uppgift om typ av verk, lägesangivelse, buller- och skuggberäkningar samt yttranden från Försvarsmakten och Teracom. Ansökan har kompletterats med Luftfartsstyrelsens yttrande. Bygganmälan och anmälan enligt miljöbalken har inte inlämnats. Beskrivning Byggnadsplatsen är belägen i det relativt tätbebyggda åkerlandskapet strax söder om Ruta Kvarn vid Lidan. Koordinaterna är x= y= Verket som beräkningarna är utförda för är av typen Vestas V-90 med en tornhöjd på 95 meter och en rotordiameter på 90 meter. Totalhöjden blir 140 meter. Gällande planer För området gäller översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen, riktlinjer för vindkraftetableringar. Handläggning Ägare till fastigheter belägna inom en radie på 1000 meter från byggnadsplatsen har getts tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. Sökanden har därefter yttrat sig över inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter och yttranden Försvarsmakten har i yttrande den 22 januari 2007 godtagit att verket får uppföras till en högsta totalhöjd på 140 meter ovan mark. Teracom har i yttrande den 24 januari 2005 beskrivit ett vindkraftverks påverkan på radio- och TV signaler men inte motsatt sig att verket uppförs. Yttrandena har bifogats ansökan.

14 Miljö- och byggnadsnämnden Luftfartsstyrelsen godkänner en högsta höjd över havet på 212,5 meter vilket omräknat ger höjd ovan mark på 137,5 meter. Ägaren till fastigheten Jung 2:34 som gränsar i norr till har framfört att verket är placerat för närma han bebyggda fastighet och att marknadsvärdet på hans fastighet försämras. Han vill inte att vindkraftverk uppförs i hans närområde. Han tvivlar på att utförda beräkningar är riktigt utförda eftersom de inte brukar stämma i verkligheten. Sökandens bemötande Sökanden har framfört att ljudberäkningarna är utförda med hög kvalitet och att ingen bostad får högre bullernivå än gränsvärdet. Han påpekar med hänvisning till ett avgörande av länsstyrelsen i Kalmar att en fastighetsägare aldrig kan ha en garanti för att annan byggnation kan uppkomma i närheten och därför inte heller något garanterat marknadsvärde. Skriftliga godkännanden Ägarna till bostadsfastigheterna på fastigheterna Skarstad 2:35, 6:4 och Ruta Kvarn 1:4 som är belägna närmare verket än 500 meter har skriftligen godkänt att verket uppförs på platsen. Möjlighet till uppförande av ytterligare verk Sökanden anser att verkets placering endast i begränsad omfattning påverkar möjligheterna att uppföra fler verksydväst och nordväst om byggnadsplatsen. I övrigt begränsas möjligheterna av den befintliga bebyggelsen. Tidigare behandling Ansökan diskuterades i arbetsutskottet den 18 mars Ärendet återremitterades till förvaltningen för inhämtande av skriftligt godkännande från ägaren till Skarstad 2:34. Samråd med sökanden Samråd med sökanden har ägt rum med anledning av diskussionen i arbetsutskottet. Han ställer sig frågande till begäran av skriftligt godkännande av projektet från den som har klagat i ärendet och menar att det är rimligare att han får överklaga ettt beslut om bygglov. Bedömningsgrunder Översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen, inkomna yttranden, sökandens bemötande och plan- och bygglagen 2 kap och 3 kap 1,2. Bedömning Ungefär två kilometer nordost om byggnadsplatsen är en vindkraftgrupp på sex stycken planerad. Bygglov har beviljats men beslutet är överklagat.

15 Miljö- och byggnadsnämnden Bebyggelsen inom området mellan ån Lidan, E-20 och vägen mot Hälleberg är relativt omfattande. Möjligheten att uppförande av vindkraftverk är i stort begränsat till nu föreslagen byggnadsplats. Den bedömning som sökanden gjort beträffande detta verks påverkan på möjligheterna att uppföra andra verk i närområdet kan godtas. Ägarna till bostadshus belägna närmare verket än 500 meter har skriftligen godkänt verket och dess placering. Synpunkter har endast framförts från ägaren till jordbruksfastigheten Jung 2:34 som gränsar till exploateringsfastigheten. Verket skall uppföras cirka 50 meter från gränsen vilket innebär att rotorbladen inte når över på Jung 2:34. Bostadshuset är beläget cirka 440 meter från verket. Avståndet till hävdad tomtplats är cirka 325 meter. Bullernivån vid bostaden är beräknad till 37,6 db (A) och skuggtiden till cirka 6 timmar per år och cirka 45 minuter per dygn vid våren och hösten under eftermiddagen. Vindkraftverket uppförs cirka 50 meter från gränsen. Vid beräkning av bullernivåer har referensvärdet, LwA. Ref 101,0 db (A) använts. Enligt beräkningarna överskrids inte gränsvärdet för bullernivån på 40 db (A) vid någon bostad. Jag bedömer att verket tillsammans med den större exploateringen nordost om byggnadsplatsen inte innebär att gränsvärdet kommer att överskridas. Rekommenderade maximala skuggtider på 8 timmar per år och 0,5 timme per dygn överskrids i två fall, vid exploateringsfastigheten Skarstad 2:35 och vid 1:4. Detta innebär att verket måste förses med program som stannar verket vid de tillfällen då skuggor uppkommer. Verket placeras på sådant avstånd från gränsen mot Jung 2:34 att det inte hindrar att marken kan användas på samma sätt som idag. Bedömning av eventuell påverkan på fastigheters värden görs inte i detta sammanhang. Kända fornlämningar berörs inte enligt kartverket. Högsta höjdangivelse från Luftfartsstyrelsen skall tillgodoses. Lokaliseringen och placeringen av vindkraftverket motverkar inte intentionerna i översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen, riktlinjer för vindkraftetableringar. Placeringen och utformningen är inte olämplig med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Den yttre formen och färgen är inte oestetisk och den är lämplig för byggnaderna som sådana. Menlig inverkan på trafiksäkerheten uppstår inte. Fara eller betydande olägenhet uppstår inte för omgivningen. Att för omgivningen skadlig inverkan på grundvattnet skulle uppstå kan inte förutses.

16 Miljö- och byggnadsnämnden Bostaden är belägen cirka 440 meter från verket och är för närvarande obebodd. Att enbart med stöd av den fördjupade översiktsplanens riktlinje, att avståndet mellan ett vindkraftverk och en bostad bör vara minst 500 meter, neka bygglov när både bullernivån och skuggtiden med god marginal understiger gränsvärdena vid bostaden är inte rätt. Översiktsplanen är endast en rekommenderande handling och för avslag måste stöd finnas i plan- och bygglagen. Att som förutsättning för att bevilja lov skall vara att den som klagar i ärendet skall skriftligen godkänna detsamma beroende på att bostaden är belägen närmare verket än 500 meter är en orimlig och orätt hantering. En rätt hantering i detta fall är att bevilja bygglov och beslutet får sedan överklagas i vanlig ordning.

17 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 75 AU 77 Dnr 2031/06 Upphävande av beslut Fastighet: Tjädern 10 Miljö- och byggnadsnämndens upphäver 117, 118, 119, beslutade 5 december Bakgrund Förvaltningen observerade under våren 2006 att ändringsåtgärder pågick i byggnaden på Tjädern 10 i Vara belägen inom detaljplanelagt område. Fastighetsägarna uppmanades att senast den 18 april 2006 kontakta förvaltningen. De informerades samtidigt om att ändring av verksamhetslokal till bostad är en bygglovpliktig åtgärd. Den 10 november 2006 gjordes platsbesök tillsammans med en delägare varvid konstaterades att en tidigare butiks- och kontorslokal hade inretts och användes som bostadslägenhet. Efter anmodan inkom ansökan om bygglov och bygganmälan den 16 oktober för väsentligen ändrad användning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 december att inte bifalla en i efterhand inkommen ansökan om bygglov och 117 att en byggnadsavgift på 2400 kronor skulle uttas för det olovligt utförda samt 119 förelägga fastighetsägarna att upphöra med att använda lokalen som bostadslägenhet vid vite av kronor som kompletterades med ett löpande vite på 5000 kronor för varje period om trettio dagar. Ärendet om byggnadsavgift har inte förts vidare till länsrätten för utdömande. Under hand har en upprustning av byggnaden skett. Överklagan Nämndens beslut överklagades. Länsstyrelsen begärde upplysning om hur byggnadsavgiften hade beräknats. Länsstyrelsen informerades om att rättelse sannolikt hade skett. Platsbesök och behandling i nämnden Den 14 november 2007 konstaterade miljö- och byggförvaltningen vid utvändig inspektion att användningen som bostadslägenhet hade upphört. Arbetsutskottet informerades den 21 november 139 om förslaget till nämnden att återkalla besluten 117 och 119 ( tjänsteskrivelse ). Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutade den 24 januari 2008 att upphäva nämndens beslut 117, 118, 119 samt att lämna ärendet åter till nämnden för ny handläggning.

18 Miljö- och byggnadsnämnden Den huvudsakliga motiveringen var att ansökan om bygglov inte hade prövats eftersom kraven i byggnadsverkslagen inte är tillämpbara i en lovprövning. Sökandens skrivelse Den 16 april 2008 inkommer sökanden med en skrivelse där hon anhåller om ny behandling och nytt beslut i ärendet med beaktande av länsstyrelsens synpunkter. Hon anser också att nämndens beslut förorsakat ekonomisk förlust. Bedömning Den uthyrningsverksamhet till boende som tidigare skedde har upphört. Att ändra den tidigare användningen av lokalen från butiks- och kontorslokal till bostad är en så väsentlig ändrad användning att åtgärden är bygglovpliktig enligt plan- och bygglagen 8 kap 1 punkterna 3 och 4. Fastighetsägaren har ansökt om lov och inlämnat bygganmälan för sådan ändring. Ansökan om bygglov bör bifallas. Som upplysning skall meddelas att byggnadsverkslagens krav kommer att prövas i bygganmälansprocessen. Miljö- och byggnadsnämnden bör upphäva sina beslut den 5 december , 118, 119.

19 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 76 AU 81 Verksamhetsplanen Den reviderade verksamhetsplanen antas, bilaga. Bakgrund Nämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanads att se över verksamhetsplanen dels med anledning av nya ekonomiska förutsättningar, dels för att anpassa den till den gemensamma mallen för kommunens verksamhetsplaner. Endast redaktionella förändringar har gjorts i nämndens verksamhetsplan.

20 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 77 AU 82 Tertialuppföljning januari april 2008 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner tertialuppföljningen, bilaga. Bakgrund Rune Winsnes, miljö- och byggnadschef redovisar tertialuppföljning för januari april Uppföljningen visar ett resultat som väl överensstämmer med budget.

21 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 78 Delegationsbeslut tagna sedan nämndens förra sammanträde anmäls, bilaga.

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

DOM 2015-06-04 Stockholm

DOM 2015-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-06-04 Stockholm Mål nr P 382-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-17 i mål nr P 2474-14, se

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer