Bilaga 2. Källor till kap 1 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Källor till kap 1 3"

Transkript

1 Bilaga 2. Källor till kap Markanvändningspåverkande förhållanden 7 Areal FoB SCB. 7 Befolkning 1990 Folkmängd 31 dec SCB. 8 Två Sverigebilder Samhällsplanering i Sverige. Ett bakgrundsmaterial från arbetsmarknads-, bostads- och kommunikationsdepartementen. Stockholm Omarbetad figur. 8 Internationella befolknings- och arealuppgifter Statistisk årsbok SOS, SCB. 9 Befolkningsförändringar och tätortsutveckling Historisk statistik för Sverige. Del 1. Andra upplagan. SCB, 1969; FoB SCB. 10 Antal sysselsatta 1990 FoB SCB. 11 Sysselsättningsförändringarna Historisk statistik för Sverige. Del 1. Andra upplagan. SCB 1969; FoB Jordarter och landskapstyper Hushållning med mark och vatten. SOU 1971:75 samt Sveriges Nationalatlas. Kulturliv, rekreation och turism. SNA Ägarförhållanden Allmän fastighetstaxering Del 2. SOS, SCB. 14 Naturresurslagen Om naturresurslagen en orientering. Planverket Plan- och bygglagen Plan- och bygglagen. Kurskompendium. Bostadsdepartementet m fl. Januari Olika restriktioner Beslut om marken. Statens planverk 1982 samt Proposition 1992/ 93:226. En ny skogspolitik. 2.2 Jordbruksmark 20 Antal jordbruksföretag Rapporter från lantbrukets företagsregister Statistiska meddelanden J SCB. 20 Antal sysselsatta FoB SCB 20 Antal företag med trädgårdsodling Trädgårdsinventeringen Uppgifter avseende Statitiska meddelanden J SCB. 20 Förändring i sysselsättning FoB 1980 och SCB 21 Produktionsområden Jordbruksstatistisk årsbok SOS, SCB. 21 Jordbruksmarkens omfattning Rapporter från lantbruksräkningen Statistiska meddelanden J SCB. 22 Åkermarkens användning Rapporter från lantbrukets företagsregister Statistiska meddelanden J SCB. 22 Ägarförhållanden Allmän fastighetstaxering Del 2. SOS, SCB. 22 Betesmarken 1989 Betesmarkens omfattning och användning Statitiska meddelanden J SCB.

2 Odling av trädgårdsväxter Trädgårdsinventeringen Uppgifter avseende Statitiska meddelanden J SCB. 23 Förändringen i jordbruksmark Historisk statistik för Sverige II. SCB 1956; Jordbruks- och lantbruksräkningar Användning av nedlagd åkermark Svensk landsbygd, kulturgeografiska studier av markavändning, bebyggelse och miljö. AWE/GEBERS; Det igenväxande odlings landskapet. Statens naturvårdsverk. Publikationer 1975:2. 24 Tätortsexpansion på jordbruksmark Tätortsexpansion på jordbruksmark Statistiska meddelanden Na samt Markanvändningen i tätorter 1990 och förändringar Statistiska meddelanden Na SCB 2.3 Skogsmark och annan trädbeväxt mark 26 Sysselsatta FoB SCB 26 Tillväxten och uttag Skogsstatistisk årsbok SOS. Skogsstyrelsen samt Sveriges Nationalatlas. Skogen. SNA Virkesförrådet Sveriges Nationalatlas. Skogen. SNA Effektivitet Sveriges Nationalatlas. Skogen. SNA Naturliga skogsregioner. Fig Sk 3 Ekologisk botanik. Hugo Sjörs. Almqvist & Wiksell. 27 Arealer, definitioner Skogsdata 92. Lantbruksuniversitetet, inst för skogstaxering; Skyddad skog i Sverige. Sveriges lantbruksuniversitet 1990; Skyddad natur. Naturvårdsverket 1992; Riksskogstaxeringen Inst för skogstaxering Rapport Skogsmarkens andel av totalarealen. Fig 24 Skogsdata 92. Lantbruksuniversitetet, inst för skogstaxering. 28 Fördelningen barrskog lövskog OECD/Forest-enkät Hans Toet. Lantbruksuniversitetet, inst för skogstaxering. 28 Ägarförhållanden och antal företag Rapporter från lantbruksräkningen Statistiska meddelanden J SCB. 29 Allmänt tillgänglig mark Skogsstatistisk årsbok SOS. Skogsstyrelsen. 29 Bete på skogsmark Betesmarkens omfattning och användning Statistiska meddelanden J SCB. 29 Förändring i skogsareal Riksskogstaxeringarna. 29 Plantering av contortatall Skogsstatistisk årsbok SOS. Skogsstyrelsen. 2.4 Bebyggd mark och tillhörande mark 32 Antal lägenheter 1990 FoB SCB. 32 Byggda lägenheter , rivning Bostadsstatistisk årsbok. SCB. och modernisering

3 Areal bostadsmark Rikets fastigheter 1988, del 2 Statistiska meddelanden Bo samt Rikets fastigheter 1990, del 2. Statistiska meddelanden Bo SCB. 33 Antal bostadsbyggnader på jordbruksfastighet Allmän och särskild fastighetstaxering Råtabeller. SCB 33 Ägarförhållanden, lägenheter FoB SCB 35 Bostäder i tätorter FoB SCB 35 Bostadsmark i tätorter Markanvändningen i tätorter 1990 och förändringar Statistiska meddelanden Na SCB. 35 Lägenheter per ha i tätorter FoB SCB och SM SCB. 35 Bostadsarealens förändring SM Na SCB 36 Antal fritidshus Allmän och särskild fastighetstaxering Råtabeller. SCB; Allmän fastighetstaxering 1981, Del 1, SOS. SCB; Fritidsbebyggelsen i Sverige 1975/76, Lantmäteriverket, Meddelande 1977:7. 36 Fritidshusens läge Fritidsbebyggelsen i Sverige 1975/76, Lantmäteriverket. Meddelande 1977:7. 36 Tillgång till fritidsbostad Fritid, Levnadsförhållanden , Rapport 56, SOS. SCB Areal med fritidshus Allmän och särskild fastighetstaxering Råtabeller. SCB. 38 Antal sysselsatta inom tillverkningsind FoB SCB. 38 Förändring i sysselsatta BoB 1980 och FoB SCB. 38 Antal företag inom tillverkningsind Basfakta 90, Tabeller ur företagsregistret. SCB. 39 Areal mark med industri Allmän och särskild fastighetstaxering Råtabeller. SCB. 39 Förändring i areal Markanvändningen i tätorter 1990 och förändringar Statistiska meddelanden Na SCB. 39 Areal i tätorter SM Na SCB. 40 Antal sysselsatta inom handel m m FoB 1980 och SCB. 41 Arealer mark med handel m m SM Na SCB. 42 Antal sysselsatta inom offentlig förvaltn m m FoB 1980 och SCB. 43 Arealer mark med off förvaltn m m Allmän och särskild fastighetstaxering Råtabeller. SCB samt beräkningar utifrån Fritidsanläggningar i Sverige Faktablad Svenska Kommunförbundet. 44 Person- och godstransportarbetet Sveriges nationalatlas. Infrastrukturen.SNA Vägnätet och järnvägsnätet Sveriges nationalatlas. Infrastrukturen. SNA Flygplatser Luftfartsverket. 46 Hamnar och lastageplatser SCBs hamnregister; Sveriges nationalatlas. Infrastrukturen. 47 Väglängd, förändring i väglängd och arealer Statens vägverk; Vägar i fysisk planering. Vägverket, Publ 1987:37; Vägdatabanken, Vägverket; Kommunernas väghållning Svenska kommunförbundet 1991; Ökat kommunalt

4 122 väghållningsansvar och nya finansieringsmöjligheter. SOU 1987:25; Markanvändningen i tätorter 1990 och förändringar SM Na , SCB. 47 Banlängd Banverket 47 Antal hamnar och arealer SCBs hamnregister; Sveriges nationalatlas. Infrastrukturen; SCBs register över landningsplatser för fiske; Fritidsanläggningar i Sverige Faktablad Svenska Kommunförbundet; Mätningar på kartor. 49 Antal kraftstationer Elförsörjningen och fjärrvärmeförsörjningen Statistiska meddelanden E SCB. 49 Antal vattenreningsverk och avlopps- VA-verk Svenska vatten- och avloppsverksföreningen. reningsverk Statistik VAV S90, dec Antal deponeringsanläggningar Avfall och återvinning i kommunal regi Statistiska meddelanden Na SCB. 49 Arealer Allmän och särskild fastighetstaxering Råtabeller. SCB. 2.5 Täkter 51 Sysselsatta FoB 1980 och SCB. 51 Antal täkter och uttag Grus och sand år SGU PM 1991:6. 51 Områden med tillgång på naturgrus, fig 51 Grus och sand på land och i hav. SIND 1980:1. 51 Produktion av grusmaterial, fig 52 Grus och sand år SGU PM 1991:6. 51 Täktarealer Allmän och särskild fastighetstaxering Råtabeller. SCB. 52 Torvbrytning Torv -89 och Torv -91. Statensindustriverk Torvmarksförekomster Sveriges Nationalatlas. Infrastrukturen. SNA Våtmark myr 53 Definitioner och areal våtmarker totalt Våtmarkerna och deras betydelse. Naturvårdsverket. Rapport Arealer myrmark Riksskogstaxeringen Skogstillstånd, tillväxt och avverkning. Inst för skogstaxering. Rapport ; Skyddad natur. Naturvårdsverket Sankmarker, fig 54 Torv. Resultat, utvecklingsläge och förutsättningar. NE 1981:5. Nämnden för energiproduktionsforskning. 2.7 Berg, fjäll och övrig mark 55 Areal Skogsdata 92. Inst för skogstaxering. Umeå.

5 Vatten 57 Olika typer av vatten Sveriges nationalatlas. Hav och kust. SNA Antal sjöar Svenskt sjöregister SMHI samt Svenskt vattenarkiv, Sjökartor och sjöuppgifter. SMHI. 57 Figur 59 Hushållning med mark och vatten. SOU 1971: Sjöarealer länsvis Folk- och bostadsräkningen resp Statistisk årsbok. SCB. 58 De 10 största sjöarna Statistisk årsbok. SCB. 58 Vattenuttaget Vattenanvändningen i Sverige. Statistiska meddelanden Na SCB. 59 Vattenkraftsreglering, fig 62 Sveriges nationalatlas. Miljön. SNA Områden med vattenbrist, fig 63 Vatten, resurser användning problem. DsJo 1979: Tätorter 61 Areal och befolkning Tätorter Statistiska meddelanden Na SCB samt Folk och Bostadsräkningarna från tidigare år. 64 Markanvändningen i tätorter Markanvändningen i tätorter 1990 och förändringar Stastistiska meddelanden Na SCB. 66 Allmänt tillgänglig mark Allmänt tillgänglig mark kring tätorter med mer än invånare. Statistiska meddelanden Na SCB. 3.2 Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och djurskyddsområden 68 Antal och arealer Skyddad natur. Naturvårdsverket Renskötselområde 70 Antal renar Jordbruksstatistisk årsbok SOS. SCB samt Sveriges nationalatlas. Jordbruket. SNA Antal sysselsatta Årlig regional sysselsättningsstatistik SCB. 70 Områdets storlek och fig 74 Svensk nationalatlas. Jordbruket. SNA 1992 samt kartmätning.

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån.

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. 1 INLEDNING Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. Inom varje sektorsområde finns dagsläget beskrivet, vilka gällande riktlinjer

Läs mer

Markanvändning i Skåne

Markanvändning i Skåne Markanvändning i Skåne 3 Sammanfattning Från markens jordlager erhåller vi nödvändigt livsmedel, råmaterial och biomassa. Eftersom jordmånsbildning är en mycket långsam process som påverkas av geologiska

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt preliminär bedömning av tillståndet i våra vatten

Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt preliminär bedömning av tillståndet i våra vatten Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt preliminär bedömning av tillståndet i våra vatten Kartläggning och analys är det inledande momentet i den 6-åriga vattenförvaltningscykeln. I kartläggningsarbetet

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 SAMRÅDSHANDLING 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Översiktsplanens handlingar... 3 1.2 Översiktsplanens allmänna

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008.

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. RAPPORT Finn de områden som göder havet mest Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. Titel Produktion Redaktörer Grafisk form Upplaga Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan

Läs mer

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 Översiktsplan 2007 Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM ÖVERSIKTSPLANEN 4 Hur arbetet organiseras

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt ÖP 2002 Tanums kommun 1 Inledning Kapitel 1 Inledning Bakgrund Två nya lagar för beslut om miljön, naturresurslagen (NRL) samt plan- och bygglagen (PBL), trädde i kraft år 1987. Kommunerna fick därmed

Läs mer

Markanvändning XXX Markvärden Remissversion

Markanvändning XXX Markvärden Remissversion Markanvändning Markvärden XXX Markvärden Detta avsnitt ger inblick i markpriser och markvärde. Här presenteras de fastighetsekonomiska aspekterna kring markanvändning, markens värdeutveckling och de aktörer

Läs mer

Befolkning, bostäder, näringsliv och service

Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning Kommunens folkmängd är idag drygt 23 000 invånare, dvs ungefär fyra gånger så stor som innan storindustrins

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Au Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 16 Dnr Information från revisorerna Vingåkers kommun Beskrivning av ärendet Vingåkers kommuns revisorer kommer

Läs mer

Statistisk årsbok för Sverige

Statistisk årsbok för Sverige Denna fil innehåller text och diagramavsnitt. Varje kapitel inleds med en innehållsförteckning. De hänvisningar som avser tabeller är länkade till kapitelvisa excelfiler med motsvarande innehåll. Dessa

Läs mer

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Boendeplanering 2012-2016 Planeringsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Innehåll 1 Planeringsförutsättningar 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Hur hanteras boendeplanen?... 5 1.3 Vad är boendeplanens

Läs mer

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen.

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2008-2012 KLIMATAMBITIÖSA NORRKÖPING KLIMATINVESTERINGSPROGRAM FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN 2008 2012 Bilaga

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

Fastighetstaxeringsregistret 2009

Fastighetstaxeringsregistret 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(408) Fastighetstaxeringsregistret 2009 BO0601 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Gällande regler 1 januari 2012. Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012

Gällande regler 1 januari 2012. Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012 lagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012 Skogsvårdslagstiftningen Gällande regler 1 januari 2012 Skogsvårds Skogsstyrelsen 2012 Foton Michael Ekstrand sid 11, 25, 45, 55, 65, 67 Mattias Sparf sid

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Framtidsplan. ÖP14 Munkedal. DEL II Planeringsförutsättningar ÖVERSIKTSPLAN 2014 FÖR MUNKEDALS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013

Framtidsplan. ÖP14 Munkedal. DEL II Planeringsförutsättningar ÖVERSIKTSPLAN 2014 FÖR MUNKEDALS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013 Framtidsplan ÖP14 Munkedal DEL II Planeringsförutsättningar ÖVERSIKTSPLAN 2014 FÖR MUNKEDALS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013 ÖP14 Munkedal DEL II Planeringsförutsättningar i framtidens kommun Laxfiske

Läs mer

Landsbygdsutvecklingsprogram

Landsbygdsutvecklingsprogram Bilaga 1 Landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 LR 2014-05-13 Förslag till Ålands landskapsregerings Landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer