Lantarbetarbostaden. Planbeskrivning. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag Dnr MSN/2010:1222. Samrådshandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantarbetarbostaden. Planbeskrivning. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222. Samrådshandling"

Transkript

1 Dnr MSN/2010:1222 Samrådshandling Detaljplan (normalt planförfarande) Lantarbetarbostaden Del av Lidingö 6:105, stadsdelen Elfvik Planbeskrivning Handlingar Plankarta med planbestämmelser Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Antikvarisk förundersökning planområdets läge Orienteringskarta Planens syfte och huvuddrag Detaljplanen syftar till att säkerställa långsiktig användning av Lantarbetarbostaden för bostadsändamål. Planen medger byggrätt för komplementbyggnader placerade och utformade med hänsyn till upplevelsen av landskapet samt en tillbyggnad i form av en länkning till befintlig huvudbyggnad för att säkerställa den kulturhistoriska läsbarheten. Planens överensstämmelse med översiktsplanen och hushållningsbestämmelserna i miljöbalken Detaljplanen är förenlig med stadens översiktsplan och med bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken avseende lämplig användning av mark- och vattenresurser. Beträffande utpekade riksintressen se nedan.

2 Plandata Väg mot Bjälbo och Rävviken Planområde Elfviksvägen Elfviks gård Orienteringskarta med en ring runt planområdet. Geografisk avgränsning och markägoförhållanden Området är beläget norr om Elfviks gård på nordöstra Lidingö. Det omges på alla sidor av naturreservatet Långängen Elfvik. När reservatet bildades utelämnades flera platser för bostadsändamål. Lantarbetarbostaden är belägen inom en sådan enklav som inte omfattas av reservatet. Planområdet ingår i den vidsträckta fastigheten Lidingö 6:105 som ägs av staden. Lantarbetarbostaden har en historisk koppling till Elfviks gård, men byggnaden fyller idag ingen funktion för driften av gården. Staden har därför beslutat att sälja byggnaden med omkringliggande mark. Innan försäljning kan genomföras behöver dock planläggning och fastighetsbildning ske. Planområdet motsvarar den nya fastigheten och ger en tomtyta om cirka kvadratmeter vilket motsvarar vad som är normalt för tomtstorlekar i denna del av staden. Gränsen är föreslagen så att den ska medge plats för tillbyggnad och komplementbyggnader placerade och utformade med hänsyn till inblickar från intilliggande väg. Planområdet inkräktar inte på naturreservatet. Eftersom området är mindre än enklaven så kvarstår ett område som varken är planlagt eller del av reservatet. Vid nästa tillfälle för översyn av reservatets avgränsning kan det vara lämpligt att utvidga reservatet så att det sträcker sig fram till den nya fastighetens gräns, se också illustration på nästa sida. 2 (15)

3 Elfviksvägen Elfviks gård Nordöstra delen av naturreservatet Långängen Elfvik. Flera mindre enklaver omfattas inte av reservatet. Planområdet ryms inom en sådan enklav (ringen visar den enklav som avses). Gräns för naturreservat Föreslagen plangräns och fastighetsgräns Illustration av hur gränser förhåller sig till varandra. Skrafferingen visar naturreservatets utbredning. 3 (15)

4 Planens handläggning Planprogram och förfarande Plan- och bygglagen (1987:10) ersattes 2 maj 2011 av plan- och bygglagen (2010:900). Av övergångsbestämmelserna till den nya lagen framgår att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för ärenden som har påbörjats före den 2 maj I framtagandet av aktuell plan tillämpas således plan- och bygglagen (1987:10). Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande utan program. Eftersom planen endast syftar till att i huvudsak bevara befintliga förhållanden så skulle den kunna handläggas med enkelt planförfarande. Efter samrådet kan handläggningen komma att övergå till enkelt förfarande. Program anses inte nödvändigt eftersom planförslaget endast innebär små förändringar och överensstämmer med gällande översiktplan. Detaljplanen medför inte heller sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken, se nedan. Process för normalt planförfarande utan program Förfas Prövningsskede Samrådsskede Utställningsskede Antagandeskede Laga kraft Här är vi nu Behovsbedömning av miljöbedömning enligt miljöbalken Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med tekniska förvaltningen bedömt att detaljplanen inte medför en sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 miljöbalken. Bedömningen har gjorts utifrån kriterierna i bilaga 4 i MKB-förordningen. Till hjälp har kontoret använt en checklista med de miljöaspekter som anges i 6 kap. 12 punkt 6 miljöbalken. Planen berör endast ett mindre, lokalt område och innebär enbart en mindre förändring. Detaljplanens genomförande bedöms medföra en liten påverkan på naturreservatet, landskapsbilden, historiska samband och kulturarv. Användning som bostad och uppförande av komplementbyggnad innebär en liten påverkan på mark, förbrukning av materiella tillgångar samt normal risk för radon. Närheten till djurhållning bedöms medföra liten påverkan tillföljd av spridning av allergen och måttlig påverkan tillföljd av lukt. Konsekvenserna bedöms varken enskilt eller sammantaget innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. De bedömningar av störningar som ändå behöver göras, redovisas i denna beskrivning i under rubriken Djurhållning i kapitlet Förutsättningar. 4 (15)

5 Planförhållanden och riktlinjer Det böljande herrgårdslandskapet kring Elfviks gård där ängs- och betesmarker dominerat i två sekler. Bild- och textkälla: Långängen-Elfviks naturreservat, Lidingö MSK 2006:167. Översiktsplanen Översiktsplan 2002 redovisar planområdet som gles bebyggelse och hela Elfvikslandet som en värdefull kulturmiljö. Översiktsplanen anger att Elfvikslandets öppna landskap ska bevaras och att bebyggelse som har anknytning till områdets historia ska skyddas mot förändringar. Vidare får anläggningar som påtagligt förändrar markanvändning och landskapsbild inte tillkomma. Kulturmiljöprogrammet I det kulturmiljöprogram, Lidingö kulturhistoriska miljöer, som antogs av kommunfullmäktige 1990 och som översiktsplanen hänvisar till, noteras Elfviks gård som en helhetsmiljö med närmiljöer. Det hävdade och odlade landskapet som omger gården har en storskalig och öppen karaktär. De öppna och betade marker som idag finns på båda sidor om Elfviksvägen sammanfaller i stort med 1800-talets ängs- och hagmarker. Av extraordinärt kulturhistoriskt värde är alla de ekonomibyggnader, uthus, mejeriet och lantarbetarbostäder som finns bevarade och som minner om att jordbruket utgjort grunden för gårdens existens. Detta åskådliggörs mycket tydligt för dagens besökare just genom att alla dessa byggnader finns bevarade. Riksintresse Farledsmiljön längs med inloppet till Stockholm är av Riksantikvarieämbetet utpekat som ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Planområdet ingår i detta område som enligt miljöbalken ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Naturreservat Planområdet omges av naturreservatet Långängen Elfvik. Lidingö stad bildade reservatet 2006 och utökade det 2007 till att också omfatta Elfvikslandets jordbrukslandskap. Reservatet förvaltas av staden och syftar till att bevara ett tätortsnära rekreationsområde av stor betydelse för friluftslivet och att skydda områdets kulturhistoriska värden. Strandskydd Från planområdet till Höggarnsfjärdens strandlinje är avståndet mer än 400 meter, planområdet berörs därför inte av strandskyddsföreskrifter. 5 (15)

6 Tidigare ställningstagande och beslut Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2009 att verksamheten vid Elfviks gård i huvudsak ska ha den inriktning som framgår av stadsledningskontorets skrivelse daterad Enligt skrivelsen bör staden renodla ägandet av fastigheterna vid Elfviks gård och Lantarbetarbostaden förslås därför säljas. Planområdet är inte tidigare planlagt. Ingen fastighetsplan finns upprättad för området. Förutsättningar Flygfotot från sydväst visar Lantarbetarbostaden överst i bilden. Elfviksvägen och Elfviks gård syns till vänster och Höggarnsfjärden i förgrunden. Landskapsbild Terrängen är i allt väsentligt präglad av kvartärgeologiska processer där tusenårig odling och betesdrift påverkat vegetationstäckets utveckling mot sådana växtsamhällen som varit ekonomiskt betydelsefulla. All bördig mark, främst sedimenten, har odlats och det landskap denna odling gav upphov till har behållits till sen tid. Herrgårdslandskapet runt Elfviks gård är från slutet av 1700-talet. Det småkuperade, omväxlande landskapet är typiskt för det sena 1800-talets odlingslandskap i östra Sveriges kusttrakter. De intima landskapsrummen är beroende både av att odlingslandskapet behålls öppet och att höjderna med skog som utgör väggarna skyddas mot ingrepp och exploatering. Planområdet omges av slåttermark i öster, åkermark i söder och skog med ek i väster och norr. Genom Elfviks gård bedriver staden ett aktivt jordbruk med djurhållning som tillsammans med ridskolans hästar förstärker intrycket av den lantliga miljön. 6 (15)

7 Lantarbetarbostaden vy från Elfviksvägen. Ovan behandlade planförhållanden och riktlinjer ställer krav på hur tillskott ska hanteras med utgångspunkt i landskapsbilden. Detaljplanen behöver därför reglera placering och utformning med tanke på inblickar från såväl långa som korta avstånd. Lantarbetarbostaden är med sin placering högt i landskapet synlig från såväl entrén till Elfviks gård som inloppet till Stockholm (långa pilar). Byggnaden ligger också mycket nära vägen i väster, gångvägen i söder och ridvägen i nordväst (korta pilar). 7 (15)

8 Kulturmiljö Lantarbetarbostaden är ritad av Einar Rudskog och uppförd 1949 som ett parhus i ett plan med källarvåning. Huset ombyggdes 1975 till en lägenhet om cirka 220 kvadratmeter med 4 rum och kök. I Stockholms läns museums inventering från 1995 av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse betecknas Elfviks gård som en kulturhistoriskt omistlig miljö. Lantarbetarbostaden räknades dock inte till gården i den inventeringen och blev därför inte klassificerad då. Miljö- och stadsbyggnadskontorets antikvarie har 2011 bedömt att Lantarbetarbostaden har stort kulturhistoriskt värde som en del i en agrar miljö som vuxit fram under lång tid. Den antikvariska förundersökningen sammanfattar platsens kulturhistoriska värden: Elfvik är en ännu fungerande jordbruksfastighet där lantarbetarbostaden är ett sent tillägg till en komplex agrar bebyggelsemiljö. Lantarbetarbostaden har stort värde som del i denna bebyggelsemiljö och bidrar till kunskap om Elfviks och Lidingös historia. Byggnaden är förtjänstfullt gestaltad i en stil sprungen ur en måttfull svensk tradition. Dess exteriör visar samma disposition som den traditionella bruksarbetarbostaden, brukslängan, med två likadana lägenheter, vilket de båda entréverandorna tydligt redovisar den har tydligt socialhistoriskt värde. Som replipunkt i ett storslaget, öppet landskap har den också stort upplevelsevärde. Den antikvariska förundersökningen ger, efter inventering och analys, råd och rekommendationer för Lantarbetarbostadens exteriör, tillkommande komplementbyggnad/er och deras placering samt för tomtmark. Detaljplanens bestämmelser utgår från dessa råd och de beskrivs i kapitlet Förändringar. Befintlig bebyggelse Planområdet ligger i gles bebyggelse. Närmaste livsmedelsbutik och skola finns i Rudboda, cirka fyra kilometer västerut. Lantarbetarbostadens nuvarande skick Stadens förvaltare bedömer (oktober 2011) att huset är i behov av renoveringsåtgärder. Detta gäller främst källarplanet och underbyggnaden som påverkas av tillrinnande regnvatten. Åtgärderna kan förutsätta grävning både invändigt i källaren och utvändigt längs fasad. Huset och marken kan dock återställas till ursprunglig karaktär efter renovering. Detta gäller även verandorna under förutsättning att snickerier demonteras varsamt. Vidare ger radonmätningar resultat mycket nära gränsvärden vilket sannolikt beror på byggnadsmaterialet i källarplanet. Radonet behöver ventileras bort. Eventuellt kan problemen minskas genom renovering av källaren. 8 (15)

9 Fasad mot norr. Fasad mot söder. Fasad mot väst (fasad mot öst är likadan fast spegelvänd). Gavlarna har ytterdörrar i källarplanet (se fotot) vilket inte visas i ritningarna från Med största sannolikhet härrör dörrarna och markens anordnande från tiden för husets uppförande. 9 (15)

10 Tillgänglighet Sovrum, kök och badrum finns på entréplanet. Marken framför Lantarbetarbostaden är plan och medger angöring med bil i direkt anslutning till entré. Entré nås via veranda med två trappsteg vilket kan kräva tillgänglighetsanpassning. Detaljplanen bedöms inte innebära hinder för sådan åtgärd. Natur Geotekniska förhållanden Marken i planområdet består huvudsakligen av underliggande berg med inslag av morän och lera. Fornlämningar Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. Om fornlämningar, som inte tidigare varit kända, skulle påträffas vid grävning eller annat arbete, föreligger anmälningsplikt enligt fornminneslagen. Friytor Utrymme för utevistelse finns i direkt anslutning till boningshuset. Planområdet är beläget intill Långängen Elfviks naturreservat med vackra strövområden. Gator och trafik Lantarbetarbostaden angörs från den väg som förbinder Bjälbo och Rävviken med Elfviksvägen. Parkering sker på tomten. Elfvik trafikeras av buss till Lidingö centrum och Ropsten. Busshållplats finns inom gångavstånd. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunalt vatten och avlopp finns. Sydväst om byggnaden (utanför föreslagen fastighetsgräns) finns en överbyggd brunn, den hör inte till Lantarbetarbostaden utan till Elfviks gård. El Byggnaden är ansluten till elnätet. Värme Fjärrvärmenät finns inte utbyggt i området. En kombipanna finns i Lantarbetarbostadens källare. Värmepannan fungerar med el och olja (samt även med ved). Avfall Området har kommunal avfallshämtning. 10 (15)

11 Störningar Djurhållning Planområdet är beläget intill Elfviks gård där djurhållning under flera hundra år utgjort grunden för det jordbruk som där alltjämt bedrivs. Än idag är Elfviks gård ett landskapsvårdande jordbruk baserat på betesdrift med kor, får och hästar. Djurhållningen utgörs främst av ridhästar och gården rymmer dels ett inackorderingsstall och dels en ridskola med tillsammans ett trettiotal hästar. I direkt anslutning till planområdet finns ridvägar, betesmark och hästhagar. Boverkets Vägledning för planering för och invid djurhållning (Rapport 2011:6) anger att djurhållning kan medföra negativ påverkan på omgivningen dels i form av olägenheter (dammbildning, lukt, flugor) och dels i form av risk för hälsopåverkan (främst risk för allergenspridning från hästhållning). Vid planläggning ska sådana förhållanden beaktas och en intresseavvägning göras. Hänsyn ska också tas till befintliga bebyggelseförhållanden som kan inverka på planens genomförande. På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara i högre grad acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Detaljplanen syftar till att bekräfta pågående markanvändning. Lantarbetarbostaden är sedan den uppfördes (1949) en vital del av en utpräglat lantlig miljö. Djurhållningen utgör grunden för såväl det omgivande landskapets karaktär, platsens identitet och därmed också områdets attraktivitet. För de som väljer att bosätta sig i området förväntas därför toleransen mot olägenheter i form av gödsellukt med mera vara förhållandevis hög. Mot bakgrund av att djurhållningen i området är en väl etablerad verksamhet och att Lantarbetarbostaden erbjuder en på många vis unik och attraktiv boendemiljö, bedömer staden att närheten till djurhållning inte ska få utgöra hinder för planläggning av Lantarbetarbostaden för bostadsändamål. Till avvägningen ska också räknas både staden och statens intressen av att värna platsens och byggnadens kulturhistoriska värden genom ett aktivt och kontinuerligt användande av byggnaden enligt dess ursprungliga syfte. Buller Vägtrafikbuller Enligt trafikbullerutredning framtagen av Ramböll 2008 är området inte bullerstört. Radon Berggrunden i Lidingö klassas som normalriskmark beträffande radon. Generellt gäller att byggnader ska uppföras radonskyddande/radonsäkra. Radonmätningar i Lantarbetarbostaden ger resultat mycket nära gränsvärden vilket sannolikt beror på husets byggnadsmaterial i källarplanet. Radonet behöver ventileras bort. Eventuellt kan problemen minskas genom renovering av källaren. 11 (15)

12 Förändringar Det aktuella området är idag inte planlagt. Förslaget innebär att hela området planläggs för bostadsändamål vilket bekräftar pågående markanvändning. Planbestämmelserna är utformade för att i huvudsak bevara befintliga förhållanden. Det som planen reglerar är skyddet av det ursprungliga bostadshuset med intilliggande tomtmark samt möjligheten att uppföra en tillbyggnad och komplementbyggnader. Nedan förklaras bestämmelsernas innebörd. Långsiktigt boende Varaktigt brukande av mark och byggnader ger förutsättningar för bevarande av naturoch kulturvärden. Detaljplanen syftar till långsiktig användning av Lantarbetarbostaden som bostad. Med långsiktig menas här att boende ges möjlighet att bo kvar i sitt hem även om deras bostadsbehov förändras. För att öka möjligheterna till långsiktigt ägande medger planförslaget en utvidgning av bostadsytan, antingen i form av tillbyggnad till huvudbyggnaden eller som en utökad komplementbyggnad, se vidare under rubrikerna Tillbyggnad och Komplementbyggnad 1. Planförslaget medger byggrätt för två komplementbyggnader (orange) och en utökning (gul) av huvudbyggnaden alternativt en större komplementbyggnad. Under samrådet om planförslaget prövas båda alternativen för utvidgning. Utifrån de synpunkter som inkommer under samrådet bearbetas förslaget till utställningsskedet. Utställningsversionen av planen avses medge endast ett alternativ. Garage Parkering får endast ske inom fastigheten. Planen medger byggrätt för en byggnad om 35 kvm som kan användas för parkeringsändamål, förvaring eller likande, se nedan under Komplementbyggnad 1. Friggebodrätt För en- och tvåbostadshus medger 8 kap. 4 plan- och bygglagen (1987:10) byggrätt för s.k. friggebod. Planen medger byggrätt för en bod, men reglerar, mot bakgrund av tomtens läge i en känslig kulturmiljö, bodens placering och utförande. Boden omnämns nedan och i planbestämmelserna som komplementbyggnad (15)

13 Lantarbetarbostaden vy från norr. Befintligt bostadshus Detaljplanen skyddar Lantarbetarbostaden mot rivning och visar på vilka karaktärsdrag i exteriören som ska bevaras för att nuvarande utseende ska bibehållas. Karaktärsdrag: Rektangulär volym med två verandor mot norr. Sadeltak med enkupigt rött lertegel. Små taksprång med tydliga taktassar. Spritputsade fasader med vita slätputsade fönsteromfattningar. Kvadratiska träfönster med spröjs. Tvåluft och enluft. Verandor: Kolonnliknande pelare med stiliserade kapitäl. Verandaräcke med locklist. Färgsättning: Sockel i stenliknande grå kulör. I övrigt varm gul fasadkulör. Fönsteromfattningar, fönster och övriga snickerier i vit kulör. Parhus med spegelvända lägenheter. Byggnaden präglas av symmetri; verandornas placering, fönstersättning och dörrar. Sparsmakad utformning, få utsmyckningar. Planen tillåter två bostadslägenheter i huvudbyggnaden för att inte förhindra återställande av Lantarbetarbostaden till parhus. Tillbyggnad En tillbyggnad om 45 kvm till huvudbyggnaden medges såvida inte denna byggrätt istället används för utökning av komplementbyggnad 1, se nedan. Tillbyggnad ska ske genom länkning för att den ursprungliga volymen ska vara avläsbar. Länkens yta får vara högst 6 kvm. Tillbyggnaden ska underordna sig huvudbyggnadens skala och anpassas till karaktärsdragen ovan. Taket ska, liksom för ursprunglig byggnad, vara sadeltak med takvinkel om minst 30 grader. Högsta taknockhöjd är 5,0 meter. Gavelbredden är begränsad till maximalt 5,0 meter och långsidan till 9,0 meter. Där terrängen så medger får sluttningsvåning anordnas för såväl tillbyggnad som länk. Komplementbyggnad 1 (garage etc.) Inom område avsett för komplementbyggnad (kryssmarkering med bestämmelsen e 1 ) får sådan uppföras om högst 35 kvm. Syftet är att medge byggnad för garage, förråd 13 (15)

14 eller liknande behov. Byggnaden ska i utformning anpassas till huvudbyggnaden. Den ska ha sadeltak med en takvinkel om minst 30 grader och nockhöjden får inte överstiga 5,0 meter. Byggnaden är avsedd som ett komplement till huvudbyggnaden, den ska inte användas som ytterligare en bostadslägenhet och planbestämmelse föreskriver därför att den inte får inredas med kök. Högsta tillåtna byggnadsarea får utökas med 45 kvm såvida möjligheten att utöka huvudbyggnaden inte redan har utnyttjats. Syftet är att medge användning som exempelvis gäststuga eller ateljé. Komplementbyggnad 2 (s.k. friggebod) Lovplikten är utökad för skyddade uteplatser, skärmtak och komplementbyggnader som omfattas av bestämmelser i 8 kap. 4 PBL (1987:10). Det innebär att bygglov krävs för så kallad friggebod. Boden får endast placeras inom angivet område (kryssmarkering med bestämmelsen e 2 ) och utförandet ska anpassas till Lantarbetarbostadens karaktärsdrag. Tak ska vara sadeltak med takvinkel om minst 30 grader och högsta nockhöjd 3,5 meter. Boden får inte inredas för bostads- eller parkeringsändamål. Tomtmark Tomten är en del av Elfvikslandets känsliga miljö. Planen föreskriver därför hänsyn till topografin och tomtens karaktärsdrag för att motverka ovarsamma förändringar av mark och landskapsbild. Berghäll i dagen skyddas. Plank får inte uppföras och möjligheten att uppföra skärmtak begränsas. Karaktärsdrag: Öppenhet. Svagt sluttande tomt. Berghäll synlig i öster. Tre större tallar öster om huset är med sin placering synliga vida omkring. De bidrar till berättelsen om det skogbeklädda Elfvikslandet som kultiverats för jordbruket och förstärker platsens identitet som ett möte mellan den högvuxna skogen och den flacka odlingsmarken. Planen skyddar tallarna mot fällning för deras upplevelsevärde, några biologiska skäl för skydd har inte kunnat fastställas under planarbetet. Lov kan ges för fällning av träd om de medför risker för liv eller fast egendom. 14 (15)

15 Administrativa frågor Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Bygglovsplikt Utökad lovplikt för skyddade uteplatser, skärmtak och komplementbyggnader som omfattas av bestämmelser i 8 kap. 4 PBL (1987:10). För placering och utformning av s.k. friggebod se bestämmelser för "komplementbyggnad 2". Utredningar Antikvarisk förundersökning, Lidingö stad, april Dokumentet bifogas planhandlingarna. Medverkande tjänstemän Niklas Andersson, exploateringsingenjör Nils-Olof Larsson, lantmätare Bengt Rehn, exploateringschef Christer Vik, antikvarie Miljö- och stadsbyggnadskontoret Charlotta Holm Hildebrand Planchef Peter Bergqvist Planhandläggare 15 (15)

Lidingövarvet. Planbeskrivning. Detaljplan. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. Dnr MSN/2009:1020

Lidingövarvet. Planbeskrivning. Detaljplan. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. Dnr MSN/2009:1020 Dnr MSN/2009:1020 Detaljplan Lidingövarvet Rännilen 1 m fl Stadsdelarna södra Sticklinge/Islinge Planbeskrivning Handlingar Plankarta med planbestämmelser Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2013-03-20, REVIDERAD 2013-06-12 DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2011-04-26 Diarienummer 0904/07 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR NORRA LÅNGESAND, DELAR AV 1:80, 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Detaljplan för norra långesand Delar av

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer