ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN Upprättad i november 1992, reviderad januari Antagen av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN Upprättad i november 1992, reviderad januari 1996. Antagen av kommunfullmäktige 1996-04-22"

Transkript

1 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN Upprättad i november 1992, reviderad januari Antagen av kommunfullmäktige INLEDNING 1.1 Sammanfattning och allmänna rekommendationer För att göra planhandlingarna så tydliga och lättlästa som möjligt har de kommuntäckande kartorna gjorts relativt storskaliga (1:60 000), varjämte informationen delats upp på två kartor - en underlagskarta och en mark- och vatten-användningskarta med rekommendationer. För Nordmaling - Levar och Olofsfors har översiktsplanen fördjupats, varvid kartskalan valts till 1:5000. Ett närmare studium har gjorts för Nordmalings centrum som redovisas i en centrumplan i skala 1:1000. För Järnäsklubb har den tidigare upprättade och av kommunfullmäktige antagna områdesplanen ansetts aktuell och ingår nu som en fördjupning av översiktsplanen. I föreliggande utgåva är kartorna förminskade. På kommunens tekniska avdelning finns kartorna i originalskala tillgängliga. I samband med bygglovprövning eller annan tillämpning av översiktsplanen bör det vara tillfyllest att göra jämförelser mellan ett visst byggnadsföretag samt kartorna med tillhörande områdesbeskrivning och rekommendationer. För mer ingående studium måste man gå in i planbeskrivningen och ev tillbaka till underlagsmaterialet, som förtecknats fortlöpande i texten. I översiktsplanen redovisas kommunens syn på mark- och vattenanvändningen under perioden fram till Planen skall hållas aktuell och den kommer därför att hållas rullande". Kompletteringar, fördjupningar och förtydliganden kommer att inarbetas succesivt. 1.2 Översiktsplanens syften och tillämpning Översiktsplanen utgör kommunens redovisning av de allmänna intressena Denna översiktsplan redovisar hur kommunen kommer att beakta de allmänna intressena vid planläggning eller prövning av lov enligt PBL eller som bör vägas in vid andra beslut som avser användningen av mark- och vattenområden. En sammanfattande beskrivning av de allmänna intressena finns i kap 3. Översiktsplanen tjänar till vägledning vid prövning av bygglov, täkttillstånd m m Översiktsplanen anger inte hur enskilda intressen ska beaktas. Detta sker istället vid detaljplanläggning eller vid enskilda tillståndsbeslut. Då bedöms om det enskilda intresset t ex att få bygga ett nytt hus på en viss plats är förenligt med det allmänna intresset t ex att bevara området obebyggt med hänsyn till friluftslivet. I detta fall är det bygg- och miljönämnden som fattar beslutet. Om t ex ett täktärende ska avgöras, är det länsstyrelsen som fattar beslut och väger det enskilda intresset mot de allmänna intressena som de formulerats i översiktsplanen. Samma förhållande gäller ärenden där vattendomstolen eller koncessionsnämnden för miljöskydd beslutar.

2 Översiktsplanen är alltså inte bindande för efterkommande beslut. Den påverkar däremot dessa beslut med olika kraft, beroende på hur tydlig och välmotiverad planen är i det aktuella fallet. 2 Översiktsplanen pekar ut sådana områden där särskilda åtgärder krävs för att genomföra planen I planen anges var - detaljplaner bör upprättas eller ändras - områdesbestämmelser bör upprättas - andra typer av åtgärder är motiverade. Åtgärdsförslagen anges i rekommendationerna för respektive område. 1.3 Översiktsplanens uppbyggnad Översiktsplanen består av kartor och en textdel med områdesbeskrivning och rekommendationer Denna översiktsplan för Nordmalings kommun består av en kommunomfattande del, en del som behandlar Nordmaling - Levar, en del som behandlar Olofsfors och en del som behandlar Nordmalings centrum, centrumplan. Vidare inarbetas den tidigare antagna områdesplanen för Järnäsklubb i översiktsplanen. För den kommunomfattande delen finns två kartor och för fördjupningarna finns vardera en karta, som kommunen tar ställning till i sitt beslut om planen. Den ena av de kommunomfattande kartorna utgör underlagskarta och behandlar förekommande verksamheter som berör mark- och vattenanvändningen. Den andra ger rekommendationer för planläggning och lovprövning enligt PBL och tillståndsprövning enligt andra lagar. Kommunfullmäktige ska anta översiktsplanen, vilket innebär att man tar ställning till markanvändning och rekommendationer. Till översiktsplanen hör denna planbeskrivning. Beskrivningen ska inte antas av kommunfullmäktige, men utgör underlag för antagandet. I planbeskrivningen redovisas planeringsförutsättningarna och skälen till planens utformning. Där beskrivs också åtgärder som kommunen avser att vidta för att fullfölja planen. Beskrivningen är uppdelad i tre delar. Avsnitten 2-5 behandlar hela kommunen, 6 Nordmaling - Levar och 7 Olofsfors. Avsnitt 1 utgör en gemensam inledning, medan det underlagsmaterial som har använts vid framtagandet av planen har förtecknats i en särskild bilaga.

3 Planeringsunderlag 3 För att myndigheter, som ska fatta beslut med stöd av översiktsplanen, ska kunna förstå vad planens ställningstagande grundar sig på och få en mer ingående information i olika frågor innehåller denna beskrivning återkommande hänvisningar till underlagsmaterial. Åberopat underlagsmaterial finns förtecknat i bil 1. Planeringsunderlaget har ingen enhetlig karaktär. Det består bl a av såväl rena faktasamlingar som tidigare kommunala ställningstaganden. En del av materialet har utarbetats av andra än kommunen, t ex länsstyrelsen. 1.4 Tidigare översiktsplanering i Nordmalings kommun För Nordmalings kommun antogs i mars 1977 en kommunöversikt. För vissa områden har riktlinjerna i kommunöversikten fortfarande giltighet och de har därför i princip kunnat föras över till översiktsplanen. Den första översiktsplanen för kommunen antogs I denna plan undantogs tre riksintressanta områden. Överläggningar har hållits med länsstyrelsen och texten för områdena har reviderats. I översiktsplanen ingick fördjupningar för Nordmaling-Levar, Olofsfors samt Järnäsklubbsområdet. Av dessa fördjupningar utgjorde Nordmaling-Levar en bearbetning av den områdesplan antogs av fullmäktige 1980 och för Järnäsklubbsområdet inarbetades områdesplanen antagen Samordning med annan kommunal planering Ståndpunkttaganden i översiktsplanen skall utgöra underlag för tillämpningen av naturresurslagens bestämmelser i mål och ärenden enligt lagar som har anknytning till NRL. Tillsammans med annan kommunal planering och övergripande program kommer översiktsplanen att utgöra ett viktigt uttryck för kommunens syn på hur de allmänna intressena bör beaktas för att en lämplig utveckling skall erhållas.

4 HELA KOMMUNEN 4 2 VISSA GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Befolkning och näringsliv m m 2.11 Befolkning Kommunen har en befolkning på cirka invånare. Befolkningen har ökat under det senaste årtiondet. Befolkningens fördelning i olika åldersgrupper. Barn under skolåldern 0-6 år 760 st Barn och ungdom i skolåldern 7-15 år 1040 st Äldre personer 75 år 852 st 2.12 Näringsliv I Rundvik finns två större skogsindustriföretag. Dessa företag har ca 200 årsanställda och har en verksamhet som omfattar sågning och bearbetning av trävaror, boardtillverkning och produktion av byggkomponenter. Övriga större företag är verksamma inom järn- och stålbranschen, tillverkning av pumpar och oljeskyddsutrustning, laminattillverkning m m. Inom jord- och skogsbruket är ett stort antal personer verksamma. Kommunen har den fastställt ett näringslivspolitiskt program med följande målsättning: Kommunen skall på ett neutralt sätt skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet. Byggbar industrimark skall finnas. Kommunen skall upplåta marken till ett lågt pris. Marken betalas med ett avskrivningslån om kommunens målsättning för sysselsättningen uppfylls. Landsbygdsstöd utgår med 50 % till företag inom Norrfors och Nyåkers området samt med lägre procentsats i Gräsmyr -Hörnsjöområdet. För övriga kommunen (utom Nordmalings tätort) utgår f n ett tillfälligt landsbygdsstöd.

5 2.13 Social service 5 Den kommunala servicen inom området social omsorg skall utformas så att varje individ garanteras en grundtrygghet i enlighet med de lagar som reglerar området (t ex socialtjänstlagen). Kommunens målsättning är att äldre och handikappade människor skall få goda bostäder och att de skall få stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig serivce. Kommunen inrättar särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och handikappade med behov av särskilt stöd. För dessa ändamål finns boendeformer för äldre och handikappade i kvarteret Hemmet - Strandholmen och Tallbacken. Till gruppen särskilda boendeformer räknas, förutom ålderdomshem och f d sjukhem, även gruppboende för äldre och servicehus. Det finns tre grundläggande krav på boendet för att det skall få betecknas om boende i servicehus: - Bostaden skall vara så utformad och utrustad att den boende kan utveckla sina personliga resurser att leva ett självständigt liv. - Den boende skall varje tid på dygnet kunna erhålla de tjänster som krävs för att den boende skall kunna klara sin tillvaro och känna sig trygg. - Det skall finnas tillgång på personal som kan bedöma när det behövs social eller medicinsk vård och som kan svara för att sådan ges. Servicehusboende finns som ett annex till Strandholmen - Holmen -, servicehuset Kullen i kvarteret Kullen samt servicehuset Skutan i Rundvik. Två våningsplan på Strandholmen, Vikarna, är ombyggda till 12 lägenheter med hög standard. Gruppboende för äldre finns vid ålderdomshemmet Strandholmen i Nordmaling, vid servicehuset Skutan i Rundvik samt i Juliagården, Norrfors och Tobiasgården, Gräsmyr. Ett bostadshus med fem lägenheter för handikappade finns i kvarteret Syrénen inom Hamnområdet. Reserverad mark för utbyggnad av äldreboende finns i anslutning till servicehuset Skutan, servicehuset Kullen, Juliagården i Norrfors och Tobiasgården i Gräsmyr. Nordmalings Vårdcentral utgöres av en läkarstation som ligger i anslutning till Tallbacken inom kvarteret Hemmet. Kommunen skall verka för olika alternativ inom barnomsorgen.

6 2.14 Utbildning 6 Kommunen skall erbjuda alla ungdomar god utbildning med utgångspunkt i internationella, nationella och lokala mål. Låg- och mellanstadieskolor skall lokaliseras nära bostadsorten så långt det är ekonomiskt och pedagogiskt försvarbart. Kommunen skall arbeta för att kunna erbjuda egen gymnasieutbildning. Kommunen skall bereda invånarna vuxenutbildning med brett utbud. 2.2 Pågående markanvändning Den arealmässigt dominerande användningen av marken inom kommunen är för jord- och skogsbruk. En relativt liten del av kommunens yta är ianspråktagen för bebyggelse för bostäder, industri m m. Befolkningstätheten är ca 6 personer per km Detaljplaner och förordnanden Detaljplaner finns för delar av Nordmaling - Levar, Olofsfors, Rundvik, Lögdeå, Håknäs, Håknäsbacken, Gräsmyr och Nyåker. Vidare finns detaljplaner för vissa fritidsbebyggelseområden vid kusten. Mark för skolor, barnomsorgsverksamhet och äldreboende-/dagverksamhet skall reserveras i detaljplaner. Naturreservat har bildats för del av Kronören, Storrisbergsgrottorna, Lidbergsgrottorna, Långrumpskogen och del av Hummelholm. För sjöar och vattendrag gäller förordnande enligt 15 naturvårdslagen (generellt strandskydd). För Europaväg 4 gäller utsträckt byggnadsförbud enligt bestämmelserna i väglagen till 30 meter från vägområdet. Sådana byggnadsföretag som inte erfordrar bygglov prövas av Vägverket.

7 3 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH HUR DE BEHANDLAS I ÖVERSIKTSPLANEN Allmänna intressen I kap 2 i PBL anges vilka allmänna intressen som kommunen skall ta hänsyn till vid planläggning (se vidare under avsnitt 3.8). Där hänvisas också till Naturresurslagen (NRL) i vilken ytterligare allmänna intressen anges. Då dessa intressen till stor del är nya i den kommunala översiktsplaneringen sker en genomgång i detta avsnitt Stora opåverkade områden Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär (NRL kap 2:2). Kartläggning av de områden som kan vara aktuella att skydda är under utarbetande. När ytterligare kunskap föreligger kan ställning tas till vilka skyddsrekommendationer som kan behöva arbetas in i kommande översiktsplan Ekologiskt särskilt känsliga områden Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön (NRL kap 2:3). En utvärdering av vilka områden som bör hänföras till denna kategori är under utarbetande. Visst underlagsmaterial har tagits fram av länsstyrelsen, bl a en våtmarksinventering för länet. Underlagsmaterialet finns tillgängligt på bygg-och miljökontoret. Många sjöar i kommunen är försurningskänsliga. Några sjöar och vattendrag har kalkats och redovisas på underlagskartan. Kalkning sker årligen enligt en plan som revideras varje år. Framdeles kommer, efter utvärdering tillsammans med länsstyrelsen, ekologiskt känsliga områden att redovisas i översiktsplanen. 3.2 Tätortsutbyggnad Utbyggnaden av Nordmaling - Levar, Olofsfors och Järnäsklubb redovisas i de fördjupade översiktsplanerna. I de flesta fall skall utbyggnaderna föregås av att detaljplan upprättas. I de fall detaljplanen och översiktsplanen överensstämmer kan detaljplanen antas av bygg- och miljönämnden i enlighet med fullmäktiges delegation. I andra fall skall detaljplanerna antas av fullmäktige.

8 Utbyggnad inom Rundviks samhälle regleras av detaljplan. 8 Övriga tätorter som har service i form av butik och i de flesta fall skola, gemensamt vatten- och avloppsnät m m benämns "serviceorter". Dessa är Norrfors, Nyåker, Gräsmyr, Lögdeå och Håknäs. Utbyggnad inom dessa orter regleras till viss del av gällande detaljplaner. Utanför dessa kan ny bebyggelse komma till stånd efter planmässig prövning, i vissa fall utan att detaljplan upprättas. För ovan nämnda orter, och även för andra orter, kan det bli aktuellt att fördjupa översiktsplanen eller införa områdesbestämmelser. 3.3 Bebyggelse på landsbygden Bostadsbebyggelse, arbetslokaler m m utanför de detaljplanelagda tätorterna eller utanför serviceorterna kan komma till stånd efter sedvanlig prövning där bl a de kommunalekonomiska konsekvenserna av bebyggelsen bedöms. Följande faktorer kommer att påverka beslutet om byggnadsföretagets tillåtlighet: * Tomtplatsens lämplighet ur allmän översiktlig synpunkt, bl a avstånd till bestående kollektiv trafik. * Tomtplatsens lämplighet ur detaljsynpunkt bl a vad gäller vatten- och avloppsförsörjning, utfart, landskapsbild. * Tomtplatsens belägenhet i förhållande till på sikt bestående ladugårdar. 3.4 Jordbruk Jordbruket utgör den viktigaste förutsättningen för en levande landsbygd. Bevarandet av det öppna landskapet är endast möjligt med ett väl fungerande och livskraftigt jordbruk. Jord- och skogsbruket är av stor betydelse och utgör en basnäring som sysselsätter en betydande andel av de yrkesverksamma inom kommunen. För att på sikt skydda bestående åkermark skall bebyggelse på åkermark undvikas i görligaste mån. Undantag gäller bebyggelse för jordbrukets behov. Länsstyrelsen har i meddelande Det värdefulla odlingslandskapet sammanställt ett bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Programmet bygger på uppgifter från bl a kommunerna. Länsstyrelsen arbetar efter programmet vid fördelning av de landskapsvårdsmedel som finns tillgängliga. Inom kommunen har 12 områden pekats ut.

9 3.5 Skogsbruk 9 Skogsbruk, som är en viktig basnäring inom kommunen, bedrivs inom den ytmässigt största delen av kommunens yta. Ur sysselsättningssynpunkt är skogsbruket av mycket stor betydelse. Utöver de arbetstillfällen som skapas i samband med skogsavverkningar m m arbetar ett betydande antal personer inom förädlingsindustrin. Stora skogsområden inom kommunen är av högsta intresseklass ur skoglig synpunkt. Ianspråktagande av sådana skogsområden för bebyggelse bör i möjligaste mån undvikas. I naturvårdslagen och skogsvårdslagen gäller bestämmelser som bl a reglerar skogsbrukets hänsynstagande till andra berörda intressen som exempelvis det rörliga friluftslivet. 3.6 Rennäringen Delar av kommunen berörs av renskötselintressen. Samebyarna Umbyn, Vapsten och Vilhelmina norra nyttjar delar av kommunen för renarnas vinterbete under perioden 1 oktober - 30 april. Länsstyrelsen rennäringsenhet har redovisat gränser för rennäringens riksintresseområden, vilka omfattar delar av Vapstens och Umbyns ansvarsområden. Inom kommunen finns ett norskt konventionsområde beläget sydväst om Lögdeälven och väg 509 Klöse - Holmsjön. Detta område får nyttjas för renbete under vinterperioden av Susendals reinbetesdistrikt. Inom Vapstens och Umbyns renbetesområden finns vissa fasta anläggningar. Dessa och flyttningsleder, svåra passager m m samt riksintresseområdena redovisas på översiktsplanekartan med tillhörande rekommendationer. Den redovisade svåra passagen över E4 skall tolkas så att på någon del av den aktuella vägsträckan bör passage för renarna säkerställas på ett trafiksäkert sätt. Samernas rätt, sedvanerätt, till vinterbete för renarna har ej rättsligt prövats. 3.7 Torv-, grus- och bergtäkter Inom kommunen finns, enligt en av länsstyrelsen utförd inventering, stora områden med grus och sand. Vidare finns torvområden som kan vara lämpliga för brytning. Någon övergripande inventering av tänkbara bergtäkter har inte utförts. Tre bergtäkter har dock öppnats under senare tid och ytterligare en bergtäkt är aktuell att öppna. Bergtäkterna redovisas på kartan och med tillhörande rekommendationer. Kommunen har tidigare haft koncession för torvtäkter med har inte förnyat koncessionen. Inom kommunen finns stora områden som kan bli av intresse för torvbrytning. Utvärdering av sådana områden får göras i ett senare skede.

10 3.8 Vattenanläggningar, vattenbruk 10 Kommunala vattentäkter finns för nedanstående områden: Vattentäkt Verksamhetsomr Anslutna pers Kapacitet Floxen Nordmaling,Levar, Olofsfors, Mo, Lögdeå, Aspeå Rundvik, Håknäs och Öre Gräsmyr del av Gräsmyr Nordanbäck Nyåker Brattsbacka Brattsbacka Norrfors Norrfors och Jerusalem Skyddsområden har fastställts för samtliga kommunala vattentäkter. Skyddsområden har även fastställts för enskilda vattentäkter i Fårskäret, Järnäs och Näset Gräsmyr. Kommunen beviljar kommunalt bidrag för vattenanläggningar till permanentbostäder enligt särskilt reglemente. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet. Kommunkontorets tekniska avdelning handlägger bidragsfrågor.

11 3.9 Avloppsanläggningar 11 Kommunala avloppsanläggningar finns för nedanstående områden: Reningsverk Verksamhetsomr Anslutna pers Kapacitet Nordmaling Nordmaling, Levar och Olofsfors Rundvik Rundvik, Lögdeå och del av Mo och Aspeå. Håknäs Håknäs Gräsmyr Del av Gräsmyr Nyåker Del av Nyåker Brattsbacka Del av Brattsbacka Norrfors Norrfors och Utanför centralanläggningarnas verksamhetsområden skall enskilda anläggningar prövas av berörda myndigheter. Kommunalt bidrag utgår till permanentbostäder enligt särskilt reglemente. Kommunkontorets tekniska avdelning handlägger bidragsfrågor Turism och friluftsliv Stora delar av kommunens yta är av intresse för det rörliga friluftslivet, exempelvis båtsport, bad, fiske, jakt och skidåkning. I planen redovisas befintliga sådana områden som Ålidbergets skidanläggning, Rödvikens bad och camping, ridskoleområdet vid Torsbäcken samt Floxenområdet. Härutöver kan nämnas att även Hörneåns och Leduåns dalgångar är av särskild betydelse för det rörliga friluftslivet. I Bredvik, vid Krikeviken, planeras för det så kallade Bredviksprojektet. Inom detta område avses anläggas en småbåtshamn och intill denna kommer gäststugor att uppföras. I senare etapper kommer en golfbana att anläggas. Utrymme reserveras även för hotell mm. Områdets läge framgår av översiktsplankartan Fritidsfiske Fritidsfisket har stor betydelse för kommunens befolkning och som attraktion för turistisk satsning. Det generella strandskyddet innebär att strandområdena hålls tillgängliga för bl a fritidsfiske. P g a förhöjda halter av cesium och kvicksilver i fisk är vissa sjöar i kommunen olämpliga att bedriva konsumtionsfiske i. Uppgift om vilka sjöar det gäller finns

12 12 på Bygg- och miljönämndens exp. För att bl a förbättra sjöarnas och vattendragens möjligheter att ge bl a havsöring goda förutsättningar till reproduktion pågår ett kalkningsprojekt där ett stort antal sjöar och vattendrag kalkas. I kommunen har tidigare utförts en fiskeresursinventering. Denna bör beaktas och framdeles leda till att en fiskeplan upprättas. För att förbättra förutsättningarna för fiskereproduktion har införts en rekommendation som anger att hänsyn enligt skogsvårdslagen skall tas när avverkningar görs i anslutningar till vattendrag. På underlagskartan redovisas de viktigaste vattendragen med havsöringsbestånd utöver Lögdeälven och Öreälven. En tunnel har utförts vid Fällforsen, Lögdeälven, för att ge lax och laxöring möjlighet att passera fallet och komma högre upp efter älven. Laxtrappan i Torrböle har byggts om Fritidsbebyggelse Inom kommunen finns stora områden lämpade för fritidsbebyggelse. Inom kustområdet finns tolv detaljplanelagda områden och ett stort antal s k planutredningar för fritidsbebyggelse. Stora delar inom dessa detaljplaner och planutredningar är inte utbyggda. De strandnära områdena skall hållas fria från nylokalisering av fritidshus. Strandskyddsbestämmelserna avses tillämpas enligt 3.13 nedan Strandskyddsbestämmelsernas tillämpning Av naturvårdslagens 15 framgår att strandskydd råder vid kusten, insjöar och vattendrag inom ett område av 100 meter från strandlinjen (strandskyddsområde). Inom strandskyddsområde får ej helt ny byggnad uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än det som byggnaden tidigare varit använd till. Undantag får medges när särskilda skäl föreligger. Länsstyrelsen har i PM ansett att det finns utrymme för tolkning av vad som avses med särskilda skäl, och att det är angeläget att skapa förståelse och ökad respekt för strandskyddet genom att tillämpa lokalt anpassade och nyanserade bedömningar i samklang med PBL:s intentioner. I promemorian skisseras en lösning genom att kommunens yta struktureras i två huvudområden. 1. Områden där strandskyddsärenden behandlas restriktivt och som utgörs av sådana områden som är av riksintresse med avseende på friluftsliv, naturvård och kulturminnesvård, eller som eljest är av stort värde för det rörliga friluftslivet - exempelvis omland till badplatser, strömmande vattendrag o dyl. 2. Områden där strandskyddsärenden behandlas på grundval av en lokal anpassning.

13 13 Grundkravet skall också i de senare fallen vara att särskilda skäl erfordras för dispens, men att ett mer nyanserat synsätt anbringas på frågan om vad som kan anses utgöra sådana skäl. Direkta strandtomter skall inte heller accepteras utan tomtplatsen måste förläggas på sådant avstånd från stranden att passage kan ske utan olägenheter för berörda parter. Förhållandena på platsen får bestämma vilket avstånd som kan vara lämpligt. Till gruppen "lokal anpassning" bör kunna hänföras ärenden som rör a Komplettering inom redan etablerade bebyggelsegrupper där tillgängligheten närmast är av lokalt intresse - en detaljplanebedömning. b Avsides belägna sjöar där trycket på fritidshus är litet och med ett begränsat rörligt friluftsliv. c Vid sjöar med låg attraktionsgrad för allmänheten. Ledning vid bedömningen bör tas i länsstyrelsens rapport "Sjöars värde för rörligt friluftsliv". Även i sådana sjöar bör dock en restriktiv hållning intas på känsliga partier, t ex uddar. Generellt gäller att bebyggelse bör undvikas i öppna landskapstyper, där avståndet mellan väg och vatten är litet samt i anslutning till intressanta strandpartier, fiskeplatser och liknande. Hänvisning har i övrigt gjorts till tillämpliga delar av länsstyrelsens PM , vilken har tillämpats i tillståndsärenden sedan dispens-befogenheterna erhölls. På underlagskartan till översiktsplanen har redovisats de sjöar och vattendrag, som utpekats ha särskilt intresse för det rörliga friluftslivet i "Sjöars värde för friluftslivet" - länsstyrelsens meddelande Denna redovisning har sedan lett till det urval av sjöar och vattendrag med speciellt intresse för det rörliga friluftslivet, vilka redovisats på plankartan. Länsstyrelsen har beslutat om inskränkning av strandskyddsbestämmelsen enligt 15 naturvårdslagen för kompletteringsbyggnader på redan med huvudbyggnad bebyggda tomter med en tomtareal på högst 2500 m delegerade länsstyrelsen till bygg- och miljönämnden att medge undantag enl 16a NVL inom hela kommunen Naturvård Utöver de riksintressanta områdena för naturvården som redovisas i avsnitt 4 har länsstyrelsen markerat ett antal områden av lokalt regionalt intresse för naturvården. Dessa redovisas på underlagskartan.

14 3.15 Kulturminnesvård 14 Enligt riktlinjer i naturresurslagen bör kulturminnesvårdens intressen tillmätas stor betydelse. De värden kulturminnesvården besitter kan inte återskapas eller ersättas när de en gång förstörts. Äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns såväl i tätorterna som på landsbygden. Bebyggelseinventering inom kommunen har utförts av länsmuseet och redovisas i separata rapporter. De riksintressanta områdena redovisas i avsnitt 4. I rekommendationer till planen anges att hänsyn till de kulturhistoriska värdena i görligaste mån skall tas vid om- och tillbyggnader och uppförande av nya byggnader inom kulturhistoriska miljöer. Områdesbestämmeler kommer att upprättas för Hummelholms by. Västerbottens museum har utarbetat ett förslag till kulturminnesvårdsprogram. Detta har varit utställt under samma tid som översiktsplanen. Bygg- och miljönämnden kommer att behandla programmet och senare föreslå kommunfullmäktige att anta detta. Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen, 2 kap om fornminnen. Kopia av fornlämningsregistret finns vid länsstyrelsen, länsmuseet och hos bygg- och miljönämnden. I kulturminnesvårdsprogrammet finns en förteckning över fornlämningarna Vägar Europaväg 4 och väg 353 är klassade som riksintressen. Utökat byggnadsförbud enligt väglagen gäller för ett 30 meter brett område utanför E4:s vägområde. För övriga allmänna vägar gäller det generella förbudet 12 m. Vägverket har meddelat att man utreder hur planskilda anslutningar till E4 kan utformas i Håknäs och i Lögdeå (södra utfarten). Man har även informerat kommunen om att två planskilda korsningar med E4 framdeles kommer att anläggas för anslutningar till Nordmaling - Levar Järnvägar Stambanan är av riksintresse. I översiktsplanen anges rekommendationer beträffande lokalisering av bebyggelse samt fastighetsbildning i anslutning till järnvägen. Utredning rörande en ny järnväg - Botniabanan - pågår.även denna järnväg är av riksintresse. En preliminär sträckning redovisas i anslutning till Europa-väg 4. I södra delen av kommunen redovisas två alternativa sträckningar. I anslutning till Nordmalings tätort kommer områdesbestämmelser och detalj-plan att upprättas för Botniabanans stationsområde och intilliggande områden som kan komma att nyttjas för handel och industri. Detta område kan eventuellt, tillsammans med förändringar av vägområdet för E 4, studeras i en fördjupning av översiktsplanen för Nordmaling-Levar.

15 3.18 Sjöfart 15 Inom kommunen finns hamnanläggningar i Nordmaling, Rundvik, Järnäsklubb och Tjäruskär. Hamnen i Nordmaling har numera liten trafik och används i första hand av fritidsbåtar. I Rundvik finns en hamn för industrins transporter och en hamn för fritidsbåtar. I Järnäsklubb finns en gästhamn och i Tjäruskär en yrkeshamn. Fritidssjöfarten får allt större betydelse för kommunen och kommer framdeles att studeras ytterligare för att utröna vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas och hur dessa skall tillgodoses Teleledningar Televerket har redovisat två befintliga samt ett planerat stråk som riksintressanta. Det ena befintliga stråket är beläget intill E4 och det andra genom Ava, Aspeå, Olofsfors och Brattfors. Ett anslutningsstråk mellan huvudstråken finns dessutom från kabeln vid Kungsvägens anslutning till E4 norrut till den norra kabeln. Ett nytt kabelstråk är planerat i anslutning till väg 353 från Rödviken norrut mot Bjurholm Renhållning Kommunen svarar med hjälp av entreprenörer för - sophämtning - hushållssopor och jämförligt avfall, slamtömning, - hantering av miljöfarligt avfall mellanlager kommunförrådet, Kungsvägen deponeringsplats för grovsopor, slam m m Bratthallen. Hushållsavfall transporteras till Umeå. Avfallsplan är upprättad Totalförsvarets intressen Enligt lagen om hushållning med naturresurser m m, NRL, 2 kap 9 skall områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Inom totalförsvarssektorn utpekas områden för det militära försvaret generellt som områden av riksintresse. Av NRL följer att kommuner och andra myndigheter vid beslut om markanvändning är skyldiga att beakta totalförsvarssektorns intressen. Enligt plan- och bygglagen, PBL, ärdet en skyldighet för länsstyrelsen att verka för att riksintresset tillgodoses. Länsstyrelsen skall t ex ingripa i kommunens beslut om detaljplaner som strider mot riksintresset.

16 16 Riksintresset berör ett avgränsat, inre område som behövs för anläggningens funktion och utvecklingsmöjligheter. Omgivande markområden berörs av riksintresset i den mån restriktioner i markanvändning m m är nödvändiga för att verksamheten inom det inre området inte skall omöjliggöras eller påtagligt försvåras. Utöver den redovisning som skett i översiktplanen finns intresseområden för totalförsvaret som av sekretesskäl inte kan redovisas i kartmaterialet. Försvarsintresset är i sådana områden främst inriktat mot att följa olika förändringar i markanvändningen. I de fall försvarets intressen berörs i planoch lovärenden sker en särskild prövning av bygg- och miljönämnden. Om nämnden fattar beslut som inte är i överensstämmelse med försvarets intressen kan beslutet komma att överprövas av länsstyrelsen. I vissa fall kan försvarets intressen leda till att lovplikt måste införas med särskilda områdesbestämmelser. Kännedom om berörda områdens belägenhet och omfattning finns hos kommunen och länsstyrelsen Strategiskt område En utredning angående lokalisering av en framtida regional flygplats betjänande Umeå-Örnsköldsviksregionen har utförts. Av de studerade alternativa lägena har området i anslutning till gränsen mot Umeå kommun ansetts mest realistisk. Avståndet till Umeå är 38 km och till Örnsköldsvik 68 km. Området ligger intill E4 och reservatet för Botniabanan. Läget redovisas på bif karta som ett strategiskt område och med en rekommendation om att endast pågående markanvändning tillåts. Förslaget redovisas i en särskild handling upprättad av Kjessler & Mannerstråle AB Energiplanering I Nordmalings tätort har ett fjärrvärmenät byggts ut och beskrivs under 6.9 nedan. Energifrågorna har i övrigt inte studerats närmare i kommunen. Framdeles kommer detta att göras och inarbetas i översiktsplanen i kommande översyn av denna.

17 4 LÄNSSTYRELSENS TILLSYNSOMRÅDEN ENLIGT PBL 4:9 17 I detta avsnitt görs en kortfattad redovisning av de frågor som länsstyrelsen enligt PBL 4:9 skall granska under utställningen av översiktsplanen. Under utställningen 1990 av översiktsplanen har synpunkter på riksintressenas omfattning och beskrivningarna till riksintressena kritiserats. Fullmäktige har vid behandlingen av översiktsplanen undantagit riksintressena för Lögdeälven, Öreälven och Järnäshalvön. 4.1 Riksintressen Riksintressen inom Nordmalings kommun är följande: 4.11 Lögdeälven och Öreälven utgör riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv. Områdenas värden har beskrivits av länsstyrelsen och redovisas i underlagsmaterialet. Länsstyrelsens avgränsning av områdena redovisas på översiktsplanekartan. Rekommendationer som beskriver hur områdena avses skyddas finns redovisade i avsnitt Järnäshalvön, Kronören, Långrumpskogen och Torsmyran utgör riksintressen för naturvård. Områdenas värden har beskrivits av länsstyrelsen och redovisas i underlagsmaterialet. Länsstyrelsens avgränsning av områdena redovisas på översiktsplanekartan. Rekommendationer som ger skydd för områdena finns redovisade i avsnitt Del av centrala Nordmaling, Olofsfors bruk och Hummelholms by utgör riksintressen för kulturminnesvården. Områdenas värden har beskrivits av länsstyrelsen och redovisas i underlagsmaterialet. Områdena har avgränsats på översiktsplanekartan. Rekommendationer som beskriver hur områdena avses skyddas finns redovisade i avsnitt Övriga riksintressen Rennäringens, Vägverkets, Banverkets (E 4 och Botniabanan), Televerkets och försvarets riksintressen redovisas i avsnitt 3 (3.6, 3.16, 3.17, 3.19 och 3.21). 4.2 Mellankommunala intressen Av de i avsnitt 4.1 redovisade riksintressena utgör Lögdeälven och Öreälven sådana områden som också återfinns i angränsande kommuner. Samordning av avgränsningar och rekommendationer har gjorts. Den planerade järnvägen (Botniabanan) samt den flygplats som eventuellt kommer att anläggas inom kommunen berör även angränsande kommuner.

18 4.3 Hälsa och säkerhet Markradon Sveriges Geologiska AB har utfört en markradonutredning. Resultatet, som visar att det finns vissa "högrisk-områden", i kommunen, finns tillgängligt hos bygg- och miljönämnden. På underlagskartan har markerats de områden som utgör "högriskområden" enligt utredningen. I rekommendationerna anges att bostadsbebyggelse inom dessa områden bör undvikas.

19 5 REKOMMENDATIONER Allmän lämplighetsprövning Allmänt En grundläggande princip i PBL är att mark som skall användas för bebyggelse måste vara lämplig för ändamålet från allmän synpunkt. Lämplighetsprövningen skall ske vid planläggning eller i samband med bygglovprövning eller förhandsbesked (1 kap 6 ). Vid prövningen skall även hushållningsbestämmelserna i NRL beaktas. Den allmänna lämplighetsprövningen kan ske i flera steg. Den första prövningen sker i samband med upprättandet av översiktsplan för hela kommunen. Ett andra steg kan vara upprättandet av en fördjupad översiktsplan, där markanvändningen och avgränsningen av olika allmänna intressen kan preciseras ytterligare. Sista steget är upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där lämplighetsprövningen ges direkt rättsverkan gentemot enskilda markägare. Vid byggande utanför detaljplan sker lämplighetsprövningen i samband med prövningen av bygglov/förhandsbesked. Kommunen kommer att pröva markanvändningen i serviceorter och andra byar i fördjupningar av översiktsplanen. I vissa fall kan det bli aktuellt att upphäva detaljplaner och ersätta dem med områdesbestämmelser. Av 2 kap PBL framgår vilka allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse. Bestämmelserna är allmänt hållna och ger därför möjlighet till lokala bedömningar. I det följande redovisas principerna för den allmänna lämplighetsbedömningen vid prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan i Nordmalings kommun. Lämplighetsprövning utanför detaljplan Kommunen ser positivt på byggande av enfamiljshus, arbetslokaler m m på landsbygden. Detta kan aktivt bidra till att kommunens målsättning om en levande landsbygd uppfylls. Som förutsättning för att ett bygglov eller positivt förhandsbesked skall kunna medges gäller att det önskade läget inte strider mot översiktsplanens syfte. Ett ärende i ett område som skall bevaras för det rörliga friluftslivet kan anses strida mot översiktsplanens syfte om det bedöms att lokaliseringen påtagligt skadar friluftslivets intressen. Inom områden med fördjupad översiktsplan krävs normalt att lokaliseringen har stöd i översiktsplanen. I sådana områden har kommunen tagit ställning till markanvändningen inom hela planområdet, vilket inte alltid är fallet inom den kommuntäckande översiktsplanen. Det är heller inte alltid tillräckligt att markanvändningen stämmer med översiktsplanen. Ligger t ex tomten inom ett område där kommunen avser att bygga bostäder om fem år är lokaliseringen visserligen förenlig med den tänkta markanvändningen, men den strider mot översiktsplanens tidsperspektiv och exploateringsform. Det som nedan sägs är därför i första hand tillämpligt i de områden av kommunen som saknar fördjupad översiktsplan eller detaljplan.

20 20 Vid prövning av bygglov för bostäder utanför planlagda områden och där kommunalt engagemang erfordras skall särskilt beaktas varaktigheten av det behov som nybyggnaden avses fylla, liksom de problem som kan råda för bosättning i glesbygd i form av reseavstånd och kostnader för samhället. Särskilt skall beaktas den enskildes behov av service samt de konsekvenser och krav detta kan leda till för samhället. Hänsyn skall också tas till det värde som en lokalisering tillför bygden. Lokaliseringen bör normalt hänvisas till en ort med service eller ske i anslutning till en redan befintlig grupp av helårsbostäder. Arbete på platsen kan utgöra skäl att bedöma lokaliseringen som lämplig, om närhet mellan bostad och arbetsplats är väsentlig för arbetet. Arbetsplatsers lokalisering skall prövas med beaktande av varaktigheten samt det behov av näraliggande bostäder som de kan alstra. Ett minsta krav på lokaliseringen är att den görs i anslutning till allmän väg eller i anslutning till enskild väg med statskommunalt bidrag. Nylokalisering av bostadsbebyggelse inom högriskområden för radon bör ej ske. Närmare undersökning på platsen och åtgärder i samband med byggnadens uppförande kan leda till att lokaliseringen kan godtas. Vid lokalisering av bebyggelse i anslutning till allmän väg gäller väglagens generella bestämmelser och de av länsstyrelsen utökade säkerhetsavstånden för vissa vägar. Samordning av utfarter till det allmänna vägsystemet bör eftersträvas. Nytillkommande bebyggelse bör i första hand lokaliseras till befintliga trafiksäkra anslutningsvägar. Inom områden av stor betydelse för jord- och skogsbruk skall dessa näringars intressen särskilt beaktas. Avvägningen mellan jordbruks-, tätorts-, fritids- eller andra intressen bör ske så, att jordbrukets primära intresseområden förbehålls jordbruket. Vid prövning av enstaka byggnadsärenden på jordbruksfastigheter bör länsstyrelsens lantbruksenhet höras. Inom kommunen finns många byggnader och miljöer som är av kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen har inventerats av länsmuseet och redovisas i särskilda rapporter. Hänsyn skall tas till de kulturhistoriska värdena vid nylokalisering av bebyggelse samt vid om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse (PBL 3:10, 3:12). De bedömningsgrunder som sedan länge tillämpas för bebyggelse på landsbygden innebär att * nya trafikutsläpp på väg av betydelse för genomfartstrafik undviks, * bybildningarna inte förlängs, * långsiktigt bestående åkrar inte bebyggs, utan att bebyggelsen placeras i gränsområdet mellan åker och skog, * byns eller husgruppens individuella mönster och karaktär behålls, * traditionella proportioner, volymer, material och färger tas upp även i de nya byggnaderna.

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 SAMRÅDSHANDLING 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Översiktsplanens handlingar... 3 1.2 Översiktsplanens allmänna

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 40 Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun Dnr SBK 2013.34 20 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Stockholm 2015-03-19 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Qemensara deklaration. Älvdalens kommuns fjällvärld

Qemensara deklaration. Älvdalens kommuns fjällvärld / lidyd L i n uveräiklspian nivuaibmä IMJIIIIIUII 93-06- 3 0 *5 Qemensara deklaration om Älvdalens kommuns fjällvärld i Mot bakgrund av - fjällvärldens stora betydelse för naturvård, friluftsliv, turism

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Dagens användning av mark i Gnesta tätort visar spår av en zonindelning av staden som är mindre önskvärd, bland annat för att det kan orsaka en ökning av trafik, energiförbrukning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

B E S K R I V N I N G

B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN OB 21 (handling 2) Planenheten Dnr ONB 44/2001 213 B E S K R I V N I N G Områdesbestämmelser för södra Boo, del av Backeböl i Nacka kommun. Område N, Boo strandväg m.fl. och område P Dalvägen

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 4.1 Bestämmelser, markinnehav

Fördjupad översiktsplan 4.1 Bestämmelser, markinnehav Fördjupad översiktsplan 4.1 Bestämmelser, markinnehav Gällande översiktliga planer Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Kommunstyrelsen har ansvaret för översiktsplanearbetet.

Läs mer

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997.

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997. GRÄNSBETECKNING ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR (del av Nätersäter 1 :6) I ÖGLUNDA FÖRSAMLING, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 28 MAJ 1997 ÖVRIGT Grundkartan utgörs

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 6.1 Näringsliv

Fördjupad översiktsplan 6.1 Näringsliv Fördjupad översiktsplan 6.1 Näringsliv Areella näringar Enligt de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. miljöbalken är både jord- och skogsbruksnäringen av nationell

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Efter sammanfattningen återfinns våra synpunkter ordnade enligt promemorians disposition.

Efter sammanfattningen återfinns våra synpunkter ordnade enligt promemorians disposition. Institutionen för fastigheter och byggande YTTRANDE 2008-05-26 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Stranden en värdefull miljö (Ds 2008:21) Efter sammanfattningen återfinns våra synpunkter ordnade enligt

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Nybyggnad av undervisningslokal

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Nybyggnad av undervisningslokal Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-03-31 2015-1019 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Tingby 4:1 Fastighetens adress: Ingelstorpskolan 118 Sökande: Kalmar kommun Ärende:

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

DOM 2013-08-29 Stockholm

DOM 2013-08-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-08-29 Stockholm Mål nr P 433-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-18 i mål nr P 105-12, se bilaga

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 1(8) 2017-05-15 Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 Stockholms län Fastighetskartan Avgränsning enligt ansökan ungefärligt markerad. Begäran om planbesked Begäran om

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER ETC.

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER ETC. MULLSJÖ KOMMUN 16 FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER ETC. HUR SER DET UT? Fördjupade översiktsplaner Mullsjö kommun har tillsammans med Habo kommun i april 1998 upprättad en fördjupad översiktsplan

Läs mer