ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN Upprättad i november 1992, reviderad januari Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN Upprättad i november 1992, reviderad januari 1996. Antagen av kommunfullmäktige 1996-04-22"

Transkript

1 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN Upprättad i november 1992, reviderad januari Antagen av kommunfullmäktige INLEDNING 1.1 Sammanfattning och allmänna rekommendationer För att göra planhandlingarna så tydliga och lättlästa som möjligt har de kommuntäckande kartorna gjorts relativt storskaliga (1:60 000), varjämte informationen delats upp på två kartor - en underlagskarta och en mark- och vatten-användningskarta med rekommendationer. För Nordmaling - Levar och Olofsfors har översiktsplanen fördjupats, varvid kartskalan valts till 1:5000. Ett närmare studium har gjorts för Nordmalings centrum som redovisas i en centrumplan i skala 1:1000. För Järnäsklubb har den tidigare upprättade och av kommunfullmäktige antagna områdesplanen ansetts aktuell och ingår nu som en fördjupning av översiktsplanen. I föreliggande utgåva är kartorna förminskade. På kommunens tekniska avdelning finns kartorna i originalskala tillgängliga. I samband med bygglovprövning eller annan tillämpning av översiktsplanen bör det vara tillfyllest att göra jämförelser mellan ett visst byggnadsföretag samt kartorna med tillhörande områdesbeskrivning och rekommendationer. För mer ingående studium måste man gå in i planbeskrivningen och ev tillbaka till underlagsmaterialet, som förtecknats fortlöpande i texten. I översiktsplanen redovisas kommunens syn på mark- och vattenanvändningen under perioden fram till Planen skall hållas aktuell och den kommer därför att hållas rullande". Kompletteringar, fördjupningar och förtydliganden kommer att inarbetas succesivt. 1.2 Översiktsplanens syften och tillämpning Översiktsplanen utgör kommunens redovisning av de allmänna intressena Denna översiktsplan redovisar hur kommunen kommer att beakta de allmänna intressena vid planläggning eller prövning av lov enligt PBL eller som bör vägas in vid andra beslut som avser användningen av mark- och vattenområden. En sammanfattande beskrivning av de allmänna intressena finns i kap 3. Översiktsplanen tjänar till vägledning vid prövning av bygglov, täkttillstånd m m Översiktsplanen anger inte hur enskilda intressen ska beaktas. Detta sker istället vid detaljplanläggning eller vid enskilda tillståndsbeslut. Då bedöms om det enskilda intresset t ex att få bygga ett nytt hus på en viss plats är förenligt med det allmänna intresset t ex att bevara området obebyggt med hänsyn till friluftslivet. I detta fall är det bygg- och miljönämnden som fattar beslutet. Om t ex ett täktärende ska avgöras, är det länsstyrelsen som fattar beslut och väger det enskilda intresset mot de allmänna intressena som de formulerats i översiktsplanen. Samma förhållande gäller ärenden där vattendomstolen eller koncessionsnämnden för miljöskydd beslutar.

2 Översiktsplanen är alltså inte bindande för efterkommande beslut. Den påverkar däremot dessa beslut med olika kraft, beroende på hur tydlig och välmotiverad planen är i det aktuella fallet. 2 Översiktsplanen pekar ut sådana områden där särskilda åtgärder krävs för att genomföra planen I planen anges var - detaljplaner bör upprättas eller ändras - områdesbestämmelser bör upprättas - andra typer av åtgärder är motiverade. Åtgärdsförslagen anges i rekommendationerna för respektive område. 1.3 Översiktsplanens uppbyggnad Översiktsplanen består av kartor och en textdel med områdesbeskrivning och rekommendationer Denna översiktsplan för Nordmalings kommun består av en kommunomfattande del, en del som behandlar Nordmaling - Levar, en del som behandlar Olofsfors och en del som behandlar Nordmalings centrum, centrumplan. Vidare inarbetas den tidigare antagna områdesplanen för Järnäsklubb i översiktsplanen. För den kommunomfattande delen finns två kartor och för fördjupningarna finns vardera en karta, som kommunen tar ställning till i sitt beslut om planen. Den ena av de kommunomfattande kartorna utgör underlagskarta och behandlar förekommande verksamheter som berör mark- och vattenanvändningen. Den andra ger rekommendationer för planläggning och lovprövning enligt PBL och tillståndsprövning enligt andra lagar. Kommunfullmäktige ska anta översiktsplanen, vilket innebär att man tar ställning till markanvändning och rekommendationer. Till översiktsplanen hör denna planbeskrivning. Beskrivningen ska inte antas av kommunfullmäktige, men utgör underlag för antagandet. I planbeskrivningen redovisas planeringsförutsättningarna och skälen till planens utformning. Där beskrivs också åtgärder som kommunen avser att vidta för att fullfölja planen. Beskrivningen är uppdelad i tre delar. Avsnitten 2-5 behandlar hela kommunen, 6 Nordmaling - Levar och 7 Olofsfors. Avsnitt 1 utgör en gemensam inledning, medan det underlagsmaterial som har använts vid framtagandet av planen har förtecknats i en särskild bilaga.

3 Planeringsunderlag 3 För att myndigheter, som ska fatta beslut med stöd av översiktsplanen, ska kunna förstå vad planens ställningstagande grundar sig på och få en mer ingående information i olika frågor innehåller denna beskrivning återkommande hänvisningar till underlagsmaterial. Åberopat underlagsmaterial finns förtecknat i bil 1. Planeringsunderlaget har ingen enhetlig karaktär. Det består bl a av såväl rena faktasamlingar som tidigare kommunala ställningstaganden. En del av materialet har utarbetats av andra än kommunen, t ex länsstyrelsen. 1.4 Tidigare översiktsplanering i Nordmalings kommun För Nordmalings kommun antogs i mars 1977 en kommunöversikt. För vissa områden har riktlinjerna i kommunöversikten fortfarande giltighet och de har därför i princip kunnat föras över till översiktsplanen. Den första översiktsplanen för kommunen antogs I denna plan undantogs tre riksintressanta områden. Överläggningar har hållits med länsstyrelsen och texten för områdena har reviderats. I översiktsplanen ingick fördjupningar för Nordmaling-Levar, Olofsfors samt Järnäsklubbsområdet. Av dessa fördjupningar utgjorde Nordmaling-Levar en bearbetning av den områdesplan antogs av fullmäktige 1980 och för Järnäsklubbsområdet inarbetades områdesplanen antagen Samordning med annan kommunal planering Ståndpunkttaganden i översiktsplanen skall utgöra underlag för tillämpningen av naturresurslagens bestämmelser i mål och ärenden enligt lagar som har anknytning till NRL. Tillsammans med annan kommunal planering och övergripande program kommer översiktsplanen att utgöra ett viktigt uttryck för kommunens syn på hur de allmänna intressena bör beaktas för att en lämplig utveckling skall erhållas.

4 HELA KOMMUNEN 4 2 VISSA GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Befolkning och näringsliv m m 2.11 Befolkning Kommunen har en befolkning på cirka invånare. Befolkningen har ökat under det senaste årtiondet. Befolkningens fördelning i olika åldersgrupper. Barn under skolåldern 0-6 år 760 st Barn och ungdom i skolåldern 7-15 år 1040 st Äldre personer 75 år 852 st 2.12 Näringsliv I Rundvik finns två större skogsindustriföretag. Dessa företag har ca 200 årsanställda och har en verksamhet som omfattar sågning och bearbetning av trävaror, boardtillverkning och produktion av byggkomponenter. Övriga större företag är verksamma inom järn- och stålbranschen, tillverkning av pumpar och oljeskyddsutrustning, laminattillverkning m m. Inom jord- och skogsbruket är ett stort antal personer verksamma. Kommunen har den fastställt ett näringslivspolitiskt program med följande målsättning: Kommunen skall på ett neutralt sätt skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet. Byggbar industrimark skall finnas. Kommunen skall upplåta marken till ett lågt pris. Marken betalas med ett avskrivningslån om kommunens målsättning för sysselsättningen uppfylls. Landsbygdsstöd utgår med 50 % till företag inom Norrfors och Nyåkers området samt med lägre procentsats i Gräsmyr -Hörnsjöområdet. För övriga kommunen (utom Nordmalings tätort) utgår f n ett tillfälligt landsbygdsstöd.

5 2.13 Social service 5 Den kommunala servicen inom området social omsorg skall utformas så att varje individ garanteras en grundtrygghet i enlighet med de lagar som reglerar området (t ex socialtjänstlagen). Kommunens målsättning är att äldre och handikappade människor skall få goda bostäder och att de skall få stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig serivce. Kommunen inrättar särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och handikappade med behov av särskilt stöd. För dessa ändamål finns boendeformer för äldre och handikappade i kvarteret Hemmet - Strandholmen och Tallbacken. Till gruppen särskilda boendeformer räknas, förutom ålderdomshem och f d sjukhem, även gruppboende för äldre och servicehus. Det finns tre grundläggande krav på boendet för att det skall få betecknas om boende i servicehus: - Bostaden skall vara så utformad och utrustad att den boende kan utveckla sina personliga resurser att leva ett självständigt liv. - Den boende skall varje tid på dygnet kunna erhålla de tjänster som krävs för att den boende skall kunna klara sin tillvaro och känna sig trygg. - Det skall finnas tillgång på personal som kan bedöma när det behövs social eller medicinsk vård och som kan svara för att sådan ges. Servicehusboende finns som ett annex till Strandholmen - Holmen -, servicehuset Kullen i kvarteret Kullen samt servicehuset Skutan i Rundvik. Två våningsplan på Strandholmen, Vikarna, är ombyggda till 12 lägenheter med hög standard. Gruppboende för äldre finns vid ålderdomshemmet Strandholmen i Nordmaling, vid servicehuset Skutan i Rundvik samt i Juliagården, Norrfors och Tobiasgården, Gräsmyr. Ett bostadshus med fem lägenheter för handikappade finns i kvarteret Syrénen inom Hamnområdet. Reserverad mark för utbyggnad av äldreboende finns i anslutning till servicehuset Skutan, servicehuset Kullen, Juliagården i Norrfors och Tobiasgården i Gräsmyr. Nordmalings Vårdcentral utgöres av en läkarstation som ligger i anslutning till Tallbacken inom kvarteret Hemmet. Kommunen skall verka för olika alternativ inom barnomsorgen.

6 2.14 Utbildning 6 Kommunen skall erbjuda alla ungdomar god utbildning med utgångspunkt i internationella, nationella och lokala mål. Låg- och mellanstadieskolor skall lokaliseras nära bostadsorten så långt det är ekonomiskt och pedagogiskt försvarbart. Kommunen skall arbeta för att kunna erbjuda egen gymnasieutbildning. Kommunen skall bereda invånarna vuxenutbildning med brett utbud. 2.2 Pågående markanvändning Den arealmässigt dominerande användningen av marken inom kommunen är för jord- och skogsbruk. En relativt liten del av kommunens yta är ianspråktagen för bebyggelse för bostäder, industri m m. Befolkningstätheten är ca 6 personer per km Detaljplaner och förordnanden Detaljplaner finns för delar av Nordmaling - Levar, Olofsfors, Rundvik, Lögdeå, Håknäs, Håknäsbacken, Gräsmyr och Nyåker. Vidare finns detaljplaner för vissa fritidsbebyggelseområden vid kusten. Mark för skolor, barnomsorgsverksamhet och äldreboende-/dagverksamhet skall reserveras i detaljplaner. Naturreservat har bildats för del av Kronören, Storrisbergsgrottorna, Lidbergsgrottorna, Långrumpskogen och del av Hummelholm. För sjöar och vattendrag gäller förordnande enligt 15 naturvårdslagen (generellt strandskydd). För Europaväg 4 gäller utsträckt byggnadsförbud enligt bestämmelserna i väglagen till 30 meter från vägområdet. Sådana byggnadsföretag som inte erfordrar bygglov prövas av Vägverket.

7 3 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH HUR DE BEHANDLAS I ÖVERSIKTSPLANEN Allmänna intressen I kap 2 i PBL anges vilka allmänna intressen som kommunen skall ta hänsyn till vid planläggning (se vidare under avsnitt 3.8). Där hänvisas också till Naturresurslagen (NRL) i vilken ytterligare allmänna intressen anges. Då dessa intressen till stor del är nya i den kommunala översiktsplaneringen sker en genomgång i detta avsnitt Stora opåverkade områden Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär (NRL kap 2:2). Kartläggning av de områden som kan vara aktuella att skydda är under utarbetande. När ytterligare kunskap föreligger kan ställning tas till vilka skyddsrekommendationer som kan behöva arbetas in i kommande översiktsplan Ekologiskt särskilt känsliga områden Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön (NRL kap 2:3). En utvärdering av vilka områden som bör hänföras till denna kategori är under utarbetande. Visst underlagsmaterial har tagits fram av länsstyrelsen, bl a en våtmarksinventering för länet. Underlagsmaterialet finns tillgängligt på bygg-och miljökontoret. Många sjöar i kommunen är försurningskänsliga. Några sjöar och vattendrag har kalkats och redovisas på underlagskartan. Kalkning sker årligen enligt en plan som revideras varje år. Framdeles kommer, efter utvärdering tillsammans med länsstyrelsen, ekologiskt känsliga områden att redovisas i översiktsplanen. 3.2 Tätortsutbyggnad Utbyggnaden av Nordmaling - Levar, Olofsfors och Järnäsklubb redovisas i de fördjupade översiktsplanerna. I de flesta fall skall utbyggnaderna föregås av att detaljplan upprättas. I de fall detaljplanen och översiktsplanen överensstämmer kan detaljplanen antas av bygg- och miljönämnden i enlighet med fullmäktiges delegation. I andra fall skall detaljplanerna antas av fullmäktige.

8 Utbyggnad inom Rundviks samhälle regleras av detaljplan. 8 Övriga tätorter som har service i form av butik och i de flesta fall skola, gemensamt vatten- och avloppsnät m m benämns "serviceorter". Dessa är Norrfors, Nyåker, Gräsmyr, Lögdeå och Håknäs. Utbyggnad inom dessa orter regleras till viss del av gällande detaljplaner. Utanför dessa kan ny bebyggelse komma till stånd efter planmässig prövning, i vissa fall utan att detaljplan upprättas. För ovan nämnda orter, och även för andra orter, kan det bli aktuellt att fördjupa översiktsplanen eller införa områdesbestämmelser. 3.3 Bebyggelse på landsbygden Bostadsbebyggelse, arbetslokaler m m utanför de detaljplanelagda tätorterna eller utanför serviceorterna kan komma till stånd efter sedvanlig prövning där bl a de kommunalekonomiska konsekvenserna av bebyggelsen bedöms. Följande faktorer kommer att påverka beslutet om byggnadsföretagets tillåtlighet: * Tomtplatsens lämplighet ur allmän översiktlig synpunkt, bl a avstånd till bestående kollektiv trafik. * Tomtplatsens lämplighet ur detaljsynpunkt bl a vad gäller vatten- och avloppsförsörjning, utfart, landskapsbild. * Tomtplatsens belägenhet i förhållande till på sikt bestående ladugårdar. 3.4 Jordbruk Jordbruket utgör den viktigaste förutsättningen för en levande landsbygd. Bevarandet av det öppna landskapet är endast möjligt med ett väl fungerande och livskraftigt jordbruk. Jord- och skogsbruket är av stor betydelse och utgör en basnäring som sysselsätter en betydande andel av de yrkesverksamma inom kommunen. För att på sikt skydda bestående åkermark skall bebyggelse på åkermark undvikas i görligaste mån. Undantag gäller bebyggelse för jordbrukets behov. Länsstyrelsen har i meddelande Det värdefulla odlingslandskapet sammanställt ett bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Programmet bygger på uppgifter från bl a kommunerna. Länsstyrelsen arbetar efter programmet vid fördelning av de landskapsvårdsmedel som finns tillgängliga. Inom kommunen har 12 områden pekats ut.

9 3.5 Skogsbruk 9 Skogsbruk, som är en viktig basnäring inom kommunen, bedrivs inom den ytmässigt största delen av kommunens yta. Ur sysselsättningssynpunkt är skogsbruket av mycket stor betydelse. Utöver de arbetstillfällen som skapas i samband med skogsavverkningar m m arbetar ett betydande antal personer inom förädlingsindustrin. Stora skogsområden inom kommunen är av högsta intresseklass ur skoglig synpunkt. Ianspråktagande av sådana skogsområden för bebyggelse bör i möjligaste mån undvikas. I naturvårdslagen och skogsvårdslagen gäller bestämmelser som bl a reglerar skogsbrukets hänsynstagande till andra berörda intressen som exempelvis det rörliga friluftslivet. 3.6 Rennäringen Delar av kommunen berörs av renskötselintressen. Samebyarna Umbyn, Vapsten och Vilhelmina norra nyttjar delar av kommunen för renarnas vinterbete under perioden 1 oktober - 30 april. Länsstyrelsen rennäringsenhet har redovisat gränser för rennäringens riksintresseområden, vilka omfattar delar av Vapstens och Umbyns ansvarsområden. Inom kommunen finns ett norskt konventionsområde beläget sydväst om Lögdeälven och väg 509 Klöse - Holmsjön. Detta område får nyttjas för renbete under vinterperioden av Susendals reinbetesdistrikt. Inom Vapstens och Umbyns renbetesområden finns vissa fasta anläggningar. Dessa och flyttningsleder, svåra passager m m samt riksintresseområdena redovisas på översiktsplanekartan med tillhörande rekommendationer. Den redovisade svåra passagen över E4 skall tolkas så att på någon del av den aktuella vägsträckan bör passage för renarna säkerställas på ett trafiksäkert sätt. Samernas rätt, sedvanerätt, till vinterbete för renarna har ej rättsligt prövats. 3.7 Torv-, grus- och bergtäkter Inom kommunen finns, enligt en av länsstyrelsen utförd inventering, stora områden med grus och sand. Vidare finns torvområden som kan vara lämpliga för brytning. Någon övergripande inventering av tänkbara bergtäkter har inte utförts. Tre bergtäkter har dock öppnats under senare tid och ytterligare en bergtäkt är aktuell att öppna. Bergtäkterna redovisas på kartan och med tillhörande rekommendationer. Kommunen har tidigare haft koncession för torvtäkter med har inte förnyat koncessionen. Inom kommunen finns stora områden som kan bli av intresse för torvbrytning. Utvärdering av sådana områden får göras i ett senare skede.

10 3.8 Vattenanläggningar, vattenbruk 10 Kommunala vattentäkter finns för nedanstående områden: Vattentäkt Verksamhetsomr Anslutna pers Kapacitet Floxen Nordmaling,Levar, Olofsfors, Mo, Lögdeå, Aspeå Rundvik, Håknäs och Öre Gräsmyr del av Gräsmyr Nordanbäck Nyåker Brattsbacka Brattsbacka Norrfors Norrfors och Jerusalem Skyddsområden har fastställts för samtliga kommunala vattentäkter. Skyddsområden har även fastställts för enskilda vattentäkter i Fårskäret, Järnäs och Näset Gräsmyr. Kommunen beviljar kommunalt bidrag för vattenanläggningar till permanentbostäder enligt särskilt reglemente. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet. Kommunkontorets tekniska avdelning handlägger bidragsfrågor.

11 3.9 Avloppsanläggningar 11 Kommunala avloppsanläggningar finns för nedanstående områden: Reningsverk Verksamhetsomr Anslutna pers Kapacitet Nordmaling Nordmaling, Levar och Olofsfors Rundvik Rundvik, Lögdeå och del av Mo och Aspeå. Håknäs Håknäs Gräsmyr Del av Gräsmyr Nyåker Del av Nyåker Brattsbacka Del av Brattsbacka Norrfors Norrfors och Utanför centralanläggningarnas verksamhetsområden skall enskilda anläggningar prövas av berörda myndigheter. Kommunalt bidrag utgår till permanentbostäder enligt särskilt reglemente. Kommunkontorets tekniska avdelning handlägger bidragsfrågor Turism och friluftsliv Stora delar av kommunens yta är av intresse för det rörliga friluftslivet, exempelvis båtsport, bad, fiske, jakt och skidåkning. I planen redovisas befintliga sådana områden som Ålidbergets skidanläggning, Rödvikens bad och camping, ridskoleområdet vid Torsbäcken samt Floxenområdet. Härutöver kan nämnas att även Hörneåns och Leduåns dalgångar är av särskild betydelse för det rörliga friluftslivet. I Bredvik, vid Krikeviken, planeras för det så kallade Bredviksprojektet. Inom detta område avses anläggas en småbåtshamn och intill denna kommer gäststugor att uppföras. I senare etapper kommer en golfbana att anläggas. Utrymme reserveras även för hotell mm. Områdets läge framgår av översiktsplankartan Fritidsfiske Fritidsfisket har stor betydelse för kommunens befolkning och som attraktion för turistisk satsning. Det generella strandskyddet innebär att strandområdena hålls tillgängliga för bl a fritidsfiske. P g a förhöjda halter av cesium och kvicksilver i fisk är vissa sjöar i kommunen olämpliga att bedriva konsumtionsfiske i. Uppgift om vilka sjöar det gäller finns

12 12 på Bygg- och miljönämndens exp. För att bl a förbättra sjöarnas och vattendragens möjligheter att ge bl a havsöring goda förutsättningar till reproduktion pågår ett kalkningsprojekt där ett stort antal sjöar och vattendrag kalkas. I kommunen har tidigare utförts en fiskeresursinventering. Denna bör beaktas och framdeles leda till att en fiskeplan upprättas. För att förbättra förutsättningarna för fiskereproduktion har införts en rekommendation som anger att hänsyn enligt skogsvårdslagen skall tas när avverkningar görs i anslutningar till vattendrag. På underlagskartan redovisas de viktigaste vattendragen med havsöringsbestånd utöver Lögdeälven och Öreälven. En tunnel har utförts vid Fällforsen, Lögdeälven, för att ge lax och laxöring möjlighet att passera fallet och komma högre upp efter älven. Laxtrappan i Torrböle har byggts om Fritidsbebyggelse Inom kommunen finns stora områden lämpade för fritidsbebyggelse. Inom kustområdet finns tolv detaljplanelagda områden och ett stort antal s k planutredningar för fritidsbebyggelse. Stora delar inom dessa detaljplaner och planutredningar är inte utbyggda. De strandnära områdena skall hållas fria från nylokalisering av fritidshus. Strandskyddsbestämmelserna avses tillämpas enligt 3.13 nedan Strandskyddsbestämmelsernas tillämpning Av naturvårdslagens 15 framgår att strandskydd råder vid kusten, insjöar och vattendrag inom ett område av 100 meter från strandlinjen (strandskyddsområde). Inom strandskyddsområde får ej helt ny byggnad uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än det som byggnaden tidigare varit använd till. Undantag får medges när särskilda skäl föreligger. Länsstyrelsen har i PM ansett att det finns utrymme för tolkning av vad som avses med särskilda skäl, och att det är angeläget att skapa förståelse och ökad respekt för strandskyddet genom att tillämpa lokalt anpassade och nyanserade bedömningar i samklang med PBL:s intentioner. I promemorian skisseras en lösning genom att kommunens yta struktureras i två huvudområden. 1. Områden där strandskyddsärenden behandlas restriktivt och som utgörs av sådana områden som är av riksintresse med avseende på friluftsliv, naturvård och kulturminnesvård, eller som eljest är av stort värde för det rörliga friluftslivet - exempelvis omland till badplatser, strömmande vattendrag o dyl. 2. Områden där strandskyddsärenden behandlas på grundval av en lokal anpassning.

13 13 Grundkravet skall också i de senare fallen vara att särskilda skäl erfordras för dispens, men att ett mer nyanserat synsätt anbringas på frågan om vad som kan anses utgöra sådana skäl. Direkta strandtomter skall inte heller accepteras utan tomtplatsen måste förläggas på sådant avstånd från stranden att passage kan ske utan olägenheter för berörda parter. Förhållandena på platsen får bestämma vilket avstånd som kan vara lämpligt. Till gruppen "lokal anpassning" bör kunna hänföras ärenden som rör a Komplettering inom redan etablerade bebyggelsegrupper där tillgängligheten närmast är av lokalt intresse - en detaljplanebedömning. b Avsides belägna sjöar där trycket på fritidshus är litet och med ett begränsat rörligt friluftsliv. c Vid sjöar med låg attraktionsgrad för allmänheten. Ledning vid bedömningen bör tas i länsstyrelsens rapport "Sjöars värde för rörligt friluftsliv". Även i sådana sjöar bör dock en restriktiv hållning intas på känsliga partier, t ex uddar. Generellt gäller att bebyggelse bör undvikas i öppna landskapstyper, där avståndet mellan väg och vatten är litet samt i anslutning till intressanta strandpartier, fiskeplatser och liknande. Hänvisning har i övrigt gjorts till tillämpliga delar av länsstyrelsens PM , vilken har tillämpats i tillståndsärenden sedan dispens-befogenheterna erhölls. På underlagskartan till översiktsplanen har redovisats de sjöar och vattendrag, som utpekats ha särskilt intresse för det rörliga friluftslivet i "Sjöars värde för friluftslivet" - länsstyrelsens meddelande Denna redovisning har sedan lett till det urval av sjöar och vattendrag med speciellt intresse för det rörliga friluftslivet, vilka redovisats på plankartan. Länsstyrelsen har beslutat om inskränkning av strandskyddsbestämmelsen enligt 15 naturvårdslagen för kompletteringsbyggnader på redan med huvudbyggnad bebyggda tomter med en tomtareal på högst 2500 m delegerade länsstyrelsen till bygg- och miljönämnden att medge undantag enl 16a NVL inom hela kommunen Naturvård Utöver de riksintressanta områdena för naturvården som redovisas i avsnitt 4 har länsstyrelsen markerat ett antal områden av lokalt regionalt intresse för naturvården. Dessa redovisas på underlagskartan.

14 3.15 Kulturminnesvård 14 Enligt riktlinjer i naturresurslagen bör kulturminnesvårdens intressen tillmätas stor betydelse. De värden kulturminnesvården besitter kan inte återskapas eller ersättas när de en gång förstörts. Äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns såväl i tätorterna som på landsbygden. Bebyggelseinventering inom kommunen har utförts av länsmuseet och redovisas i separata rapporter. De riksintressanta områdena redovisas i avsnitt 4. I rekommendationer till planen anges att hänsyn till de kulturhistoriska värdena i görligaste mån skall tas vid om- och tillbyggnader och uppförande av nya byggnader inom kulturhistoriska miljöer. Områdesbestämmeler kommer att upprättas för Hummelholms by. Västerbottens museum har utarbetat ett förslag till kulturminnesvårdsprogram. Detta har varit utställt under samma tid som översiktsplanen. Bygg- och miljönämnden kommer att behandla programmet och senare föreslå kommunfullmäktige att anta detta. Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen, 2 kap om fornminnen. Kopia av fornlämningsregistret finns vid länsstyrelsen, länsmuseet och hos bygg- och miljönämnden. I kulturminnesvårdsprogrammet finns en förteckning över fornlämningarna Vägar Europaväg 4 och väg 353 är klassade som riksintressen. Utökat byggnadsförbud enligt väglagen gäller för ett 30 meter brett område utanför E4:s vägområde. För övriga allmänna vägar gäller det generella förbudet 12 m. Vägverket har meddelat att man utreder hur planskilda anslutningar till E4 kan utformas i Håknäs och i Lögdeå (södra utfarten). Man har även informerat kommunen om att två planskilda korsningar med E4 framdeles kommer att anläggas för anslutningar till Nordmaling - Levar Järnvägar Stambanan är av riksintresse. I översiktsplanen anges rekommendationer beträffande lokalisering av bebyggelse samt fastighetsbildning i anslutning till järnvägen. Utredning rörande en ny järnväg - Botniabanan - pågår.även denna järnväg är av riksintresse. En preliminär sträckning redovisas i anslutning till Europa-väg 4. I södra delen av kommunen redovisas två alternativa sträckningar. I anslutning till Nordmalings tätort kommer områdesbestämmelser och detalj-plan att upprättas för Botniabanans stationsområde och intilliggande områden som kan komma att nyttjas för handel och industri. Detta område kan eventuellt, tillsammans med förändringar av vägområdet för E 4, studeras i en fördjupning av översiktsplanen för Nordmaling-Levar.

15 3.18 Sjöfart 15 Inom kommunen finns hamnanläggningar i Nordmaling, Rundvik, Järnäsklubb och Tjäruskär. Hamnen i Nordmaling har numera liten trafik och används i första hand av fritidsbåtar. I Rundvik finns en hamn för industrins transporter och en hamn för fritidsbåtar. I Järnäsklubb finns en gästhamn och i Tjäruskär en yrkeshamn. Fritidssjöfarten får allt större betydelse för kommunen och kommer framdeles att studeras ytterligare för att utröna vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas och hur dessa skall tillgodoses Teleledningar Televerket har redovisat två befintliga samt ett planerat stråk som riksintressanta. Det ena befintliga stråket är beläget intill E4 och det andra genom Ava, Aspeå, Olofsfors och Brattfors. Ett anslutningsstråk mellan huvudstråken finns dessutom från kabeln vid Kungsvägens anslutning till E4 norrut till den norra kabeln. Ett nytt kabelstråk är planerat i anslutning till väg 353 från Rödviken norrut mot Bjurholm Renhållning Kommunen svarar med hjälp av entreprenörer för - sophämtning - hushållssopor och jämförligt avfall, slamtömning, - hantering av miljöfarligt avfall mellanlager kommunförrådet, Kungsvägen deponeringsplats för grovsopor, slam m m Bratthallen. Hushållsavfall transporteras till Umeå. Avfallsplan är upprättad Totalförsvarets intressen Enligt lagen om hushållning med naturresurser m m, NRL, 2 kap 9 skall områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Inom totalförsvarssektorn utpekas områden för det militära försvaret generellt som områden av riksintresse. Av NRL följer att kommuner och andra myndigheter vid beslut om markanvändning är skyldiga att beakta totalförsvarssektorns intressen. Enligt plan- och bygglagen, PBL, ärdet en skyldighet för länsstyrelsen att verka för att riksintresset tillgodoses. Länsstyrelsen skall t ex ingripa i kommunens beslut om detaljplaner som strider mot riksintresset.

16 16 Riksintresset berör ett avgränsat, inre område som behövs för anläggningens funktion och utvecklingsmöjligheter. Omgivande markområden berörs av riksintresset i den mån restriktioner i markanvändning m m är nödvändiga för att verksamheten inom det inre området inte skall omöjliggöras eller påtagligt försvåras. Utöver den redovisning som skett i översiktplanen finns intresseområden för totalförsvaret som av sekretesskäl inte kan redovisas i kartmaterialet. Försvarsintresset är i sådana områden främst inriktat mot att följa olika förändringar i markanvändningen. I de fall försvarets intressen berörs i planoch lovärenden sker en särskild prövning av bygg- och miljönämnden. Om nämnden fattar beslut som inte är i överensstämmelse med försvarets intressen kan beslutet komma att överprövas av länsstyrelsen. I vissa fall kan försvarets intressen leda till att lovplikt måste införas med särskilda områdesbestämmelser. Kännedom om berörda områdens belägenhet och omfattning finns hos kommunen och länsstyrelsen Strategiskt område En utredning angående lokalisering av en framtida regional flygplats betjänande Umeå-Örnsköldsviksregionen har utförts. Av de studerade alternativa lägena har området i anslutning till gränsen mot Umeå kommun ansetts mest realistisk. Avståndet till Umeå är 38 km och till Örnsköldsvik 68 km. Området ligger intill E4 och reservatet för Botniabanan. Läget redovisas på bif karta som ett strategiskt område och med en rekommendation om att endast pågående markanvändning tillåts. Förslaget redovisas i en särskild handling upprättad av Kjessler & Mannerstråle AB Energiplanering I Nordmalings tätort har ett fjärrvärmenät byggts ut och beskrivs under 6.9 nedan. Energifrågorna har i övrigt inte studerats närmare i kommunen. Framdeles kommer detta att göras och inarbetas i översiktsplanen i kommande översyn av denna.

17 4 LÄNSSTYRELSENS TILLSYNSOMRÅDEN ENLIGT PBL 4:9 17 I detta avsnitt görs en kortfattad redovisning av de frågor som länsstyrelsen enligt PBL 4:9 skall granska under utställningen av översiktsplanen. Under utställningen 1990 av översiktsplanen har synpunkter på riksintressenas omfattning och beskrivningarna till riksintressena kritiserats. Fullmäktige har vid behandlingen av översiktsplanen undantagit riksintressena för Lögdeälven, Öreälven och Järnäshalvön. 4.1 Riksintressen Riksintressen inom Nordmalings kommun är följande: 4.11 Lögdeälven och Öreälven utgör riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv. Områdenas värden har beskrivits av länsstyrelsen och redovisas i underlagsmaterialet. Länsstyrelsens avgränsning av områdena redovisas på översiktsplanekartan. Rekommendationer som beskriver hur områdena avses skyddas finns redovisade i avsnitt Järnäshalvön, Kronören, Långrumpskogen och Torsmyran utgör riksintressen för naturvård. Områdenas värden har beskrivits av länsstyrelsen och redovisas i underlagsmaterialet. Länsstyrelsens avgränsning av områdena redovisas på översiktsplanekartan. Rekommendationer som ger skydd för områdena finns redovisade i avsnitt Del av centrala Nordmaling, Olofsfors bruk och Hummelholms by utgör riksintressen för kulturminnesvården. Områdenas värden har beskrivits av länsstyrelsen och redovisas i underlagsmaterialet. Områdena har avgränsats på översiktsplanekartan. Rekommendationer som beskriver hur områdena avses skyddas finns redovisade i avsnitt Övriga riksintressen Rennäringens, Vägverkets, Banverkets (E 4 och Botniabanan), Televerkets och försvarets riksintressen redovisas i avsnitt 3 (3.6, 3.16, 3.17, 3.19 och 3.21). 4.2 Mellankommunala intressen Av de i avsnitt 4.1 redovisade riksintressena utgör Lögdeälven och Öreälven sådana områden som också återfinns i angränsande kommuner. Samordning av avgränsningar och rekommendationer har gjorts. Den planerade järnvägen (Botniabanan) samt den flygplats som eventuellt kommer att anläggas inom kommunen berör även angränsande kommuner.

18 4.3 Hälsa och säkerhet Markradon Sveriges Geologiska AB har utfört en markradonutredning. Resultatet, som visar att det finns vissa "högrisk-områden", i kommunen, finns tillgängligt hos bygg- och miljönämnden. På underlagskartan har markerats de områden som utgör "högriskområden" enligt utredningen. I rekommendationerna anges att bostadsbebyggelse inom dessa områden bör undvikas.

19 5 REKOMMENDATIONER Allmän lämplighetsprövning Allmänt En grundläggande princip i PBL är att mark som skall användas för bebyggelse måste vara lämplig för ändamålet från allmän synpunkt. Lämplighetsprövningen skall ske vid planläggning eller i samband med bygglovprövning eller förhandsbesked (1 kap 6 ). Vid prövningen skall även hushållningsbestämmelserna i NRL beaktas. Den allmänna lämplighetsprövningen kan ske i flera steg. Den första prövningen sker i samband med upprättandet av översiktsplan för hela kommunen. Ett andra steg kan vara upprättandet av en fördjupad översiktsplan, där markanvändningen och avgränsningen av olika allmänna intressen kan preciseras ytterligare. Sista steget är upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där lämplighetsprövningen ges direkt rättsverkan gentemot enskilda markägare. Vid byggande utanför detaljplan sker lämplighetsprövningen i samband med prövningen av bygglov/förhandsbesked. Kommunen kommer att pröva markanvändningen i serviceorter och andra byar i fördjupningar av översiktsplanen. I vissa fall kan det bli aktuellt att upphäva detaljplaner och ersätta dem med områdesbestämmelser. Av 2 kap PBL framgår vilka allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse. Bestämmelserna är allmänt hållna och ger därför möjlighet till lokala bedömningar. I det följande redovisas principerna för den allmänna lämplighetsbedömningen vid prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan i Nordmalings kommun. Lämplighetsprövning utanför detaljplan Kommunen ser positivt på byggande av enfamiljshus, arbetslokaler m m på landsbygden. Detta kan aktivt bidra till att kommunens målsättning om en levande landsbygd uppfylls. Som förutsättning för att ett bygglov eller positivt förhandsbesked skall kunna medges gäller att det önskade läget inte strider mot översiktsplanens syfte. Ett ärende i ett område som skall bevaras för det rörliga friluftslivet kan anses strida mot översiktsplanens syfte om det bedöms att lokaliseringen påtagligt skadar friluftslivets intressen. Inom områden med fördjupad översiktsplan krävs normalt att lokaliseringen har stöd i översiktsplanen. I sådana områden har kommunen tagit ställning till markanvändningen inom hela planområdet, vilket inte alltid är fallet inom den kommuntäckande översiktsplanen. Det är heller inte alltid tillräckligt att markanvändningen stämmer med översiktsplanen. Ligger t ex tomten inom ett område där kommunen avser att bygga bostäder om fem år är lokaliseringen visserligen förenlig med den tänkta markanvändningen, men den strider mot översiktsplanens tidsperspektiv och exploateringsform. Det som nedan sägs är därför i första hand tillämpligt i de områden av kommunen som saknar fördjupad översiktsplan eller detaljplan.

20 20 Vid prövning av bygglov för bostäder utanför planlagda områden och där kommunalt engagemang erfordras skall särskilt beaktas varaktigheten av det behov som nybyggnaden avses fylla, liksom de problem som kan råda för bosättning i glesbygd i form av reseavstånd och kostnader för samhället. Särskilt skall beaktas den enskildes behov av service samt de konsekvenser och krav detta kan leda till för samhället. Hänsyn skall också tas till det värde som en lokalisering tillför bygden. Lokaliseringen bör normalt hänvisas till en ort med service eller ske i anslutning till en redan befintlig grupp av helårsbostäder. Arbete på platsen kan utgöra skäl att bedöma lokaliseringen som lämplig, om närhet mellan bostad och arbetsplats är väsentlig för arbetet. Arbetsplatsers lokalisering skall prövas med beaktande av varaktigheten samt det behov av näraliggande bostäder som de kan alstra. Ett minsta krav på lokaliseringen är att den görs i anslutning till allmän väg eller i anslutning till enskild väg med statskommunalt bidrag. Nylokalisering av bostadsbebyggelse inom högriskområden för radon bör ej ske. Närmare undersökning på platsen och åtgärder i samband med byggnadens uppförande kan leda till att lokaliseringen kan godtas. Vid lokalisering av bebyggelse i anslutning till allmän väg gäller väglagens generella bestämmelser och de av länsstyrelsen utökade säkerhetsavstånden för vissa vägar. Samordning av utfarter till det allmänna vägsystemet bör eftersträvas. Nytillkommande bebyggelse bör i första hand lokaliseras till befintliga trafiksäkra anslutningsvägar. Inom områden av stor betydelse för jord- och skogsbruk skall dessa näringars intressen särskilt beaktas. Avvägningen mellan jordbruks-, tätorts-, fritids- eller andra intressen bör ske så, att jordbrukets primära intresseområden förbehålls jordbruket. Vid prövning av enstaka byggnadsärenden på jordbruksfastigheter bör länsstyrelsens lantbruksenhet höras. Inom kommunen finns många byggnader och miljöer som är av kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen har inventerats av länsmuseet och redovisas i särskilda rapporter. Hänsyn skall tas till de kulturhistoriska värdena vid nylokalisering av bebyggelse samt vid om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse (PBL 3:10, 3:12). De bedömningsgrunder som sedan länge tillämpas för bebyggelse på landsbygden innebär att * nya trafikutsläpp på väg av betydelse för genomfartstrafik undviks, * bybildningarna inte förlängs, * långsiktigt bestående åkrar inte bebyggs, utan att bebyggelsen placeras i gränsområdet mellan åker och skog, * byns eller husgruppens individuella mönster och karaktär behålls, * traditionella proportioner, volymer, material och färger tas upp även i de nya byggnaderna.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 SAMRÅDSHANDLING 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Översiktsplanens handlingar... 3 1.2 Översiktsplanens allmänna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se Innehåll Ökat utrymme för avvikelser Större möjligheter att godta planstridiga byggnadsverk Flexiblare

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet Planeringsförutsättningar Översiktsplan 2000 I översiktsplanen för Västerviks kommun ÖP 2000, antagen 2001-06-28, föreslås att en fördjupning görs över Norrlandet, Piperskärr Gränsö, med inriktningen att

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Regler och rekommendationer

Regler och rekommendationer Regler och rekommendationer Allmänt Detta avsnitt behandlar dels de regler som gäller för bebyggelse och anläggningars tillkomst, förändring eller bevarande och var dessa gäller, dels kommunens rekommendationer

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Nationellt nätverk för dricksvatten AG Dricksvatten och planering

Nationellt nätverk för dricksvatten AG Dricksvatten och planering Nationellt nätverk för dricksvatten AG Dricksvatten och planering Uppsala 2015-01-20 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

5 Miljö- och riskfaktorer

5 Miljö- och riskfaktorer 5 Miljö- och riskfaktorer Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen redovisa de miljöoch riskfaktorer som ska beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. I detta kapitel har rekommendationer

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer