Fördjupad översiktsplan FÖP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025"

Transkript

1 Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle Fördjupad översiktsplan FÖP Del 4 Planeringsförutsättningar Malmberget Koskullskulle Gällivare ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 NOVEMBER (76)

2 2 (76)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 INLEDNING 7 LÄSHÄNVISNING 8 PLANOMRÅDET 9 AVGRÄNSNING AV PLANOMRÅDET 9 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 10 BAKGRUND 11 SWOT- ANALYS (STYRKOR, SVAGHETER, MÖJLIGHETER OCH HOT) 11 STYRKOR 12 SVAGHETER 12 MÖJLIGHETER 12 HOT 13 TIDIGARE PLANERING 15 ÖVERSIKTLIGA PLANER 15 DETALJPLANER 17 ÖVERGRIPANDE MÅL 18 NATIONELLA MÅL 18 AGENDA MILJÖKVALITETSMÅL 18 REGIONALA MÅL 18 KOMMUNALA MÅL 19 GRUNDLÄGGANDE BESLUT 19 PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 19 MILJÖBALKEN (MB) 19 MILJÖKVALITETSNORMER 20 RIKSINTRESSEN 20 NATURA NATURRESERVAT 21 VATTENDIREKTIVET 21 STRANDSKYDD 21 SKYDD FÖR LANDSKAPSBILDEN 22 3 (76)

4 BYGGFÖRBUD ENLIGT STRANDLAGEN 23 MINERALLAGEN 23 BIOTOPSKYDD 23 KULTURMINNESLAGEN 23 PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 24 NATUR 24 NATURMILJÖ 24 MARKFÖRHÅLLANDEN 24 KLIMAT OCH SOLVÄRDEN 24 RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD 25 NATURA 2000, TORNE- OCH KALIX ÄLVSYSTEM SAMT DUNDRET 25 DUNDRETS NATURRESERVAT 25 NATURVÄRDEN ENLIGT SKOGSVÅRDSSTYRELSEN 27 RENNÄRINGEN 29 RENBETESMARKER/SAMEBYAR 29 RIKSINTRESSE FÖR RENNÄRINGEN 30 NATURRESURSER 32 MALMER OCH MINERALER 32 RIKSINTRESSE MINERALUTVINNING 33 GRUS, BERG OCH TÄKTER 35 VINDKRAFT 36 VATTENOMRÅDEN 37 SJÖAR OCH VATTENDRAG 37 VÅTMARKER 38 REKREATION, TURISM, FRILUFTSLIV OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR 39 RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET 39 TURISM 39 DUNDRETS SKID- KONFERENS- OCH ÄVENTYRSANLÄGGNING 41 ÖVRIGA FRITIDSANLÄGGNINGAR 41 PARKER, LEK- OCH GRÖNOMRÅDEN 41 KULTUR 42 RIKSINTRESSEN 42 OMRÅDEN MED KULTURMILJÖVÄRDEN 43 FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN 47 FORNLÄMNINGAR 48 BEBYGGELSESTRUKTUR 50 BEBYGGELSEOMRÅDEN/OMRÅDESTYPER 50 ORTSANALYS GÄLLIVARE 51 BEFOLKNING 52 ÖVERGRIPANDE OM BEFOLKNING OCH BOENDESTRUKTUR 52 NUVARANDE BEFOLKNING OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING 52 BOSTÄDER 53 MELLANOMRÅDET 53 RIVNINGAR OCH FLYTTNINGAR 54 FRITIDSBEBYGGELSE 54 VERKSAMHETER 54 ALLMÄNT OM ARBETSTILLFÄLLEN 54 GRUVINDUSTRIN 55 TILLVERKNINGSINDUSTRI 55 4 (76)

5 OFFENTLIG SERVICE 56 BARNOMSORG 57 GRUND- OCH GYMNASIESKOLOR 57 HÖGRE UTBILDNING 57 ÄLDREOMSORG 58 HANDIKAPPOMSORG 58 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 58 HANDEL 60 GÄLLIVARE CENTRUM 60 MALMHEDEN 60 ERIKSSON CENTER 60 MALMBERGET 61 KOSKULLSKULLE 61 KOMMUNIKATIONER 62 RIKSINTRESSEN 62 JÄRNVÄGSTRAFIK 63 BUSSTRAFIK 63 FLYGTRAFIK 63 BILTRAFIK 65 PARKERING 65 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 66 SKOTERLEDER 66 TEKNISKFÖRSÖRJNING 68 GRUNDVATTEN 69 VATTEN OCH AVLOPPSNÄT 69 DAGVATTEN 70 ELNÄT 70 FJÄRRVÄRME 70 AVFALLSHANTERING 70 SNÖRÖJNING 71 BILAGA: HISTORIK 72 5 (76)

6 FÖRORD Till Läsaren Du har just nu framför dig en del av det material som ingår i Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle, fördjupad översiktsplan Egentligen är kunskapen och förmågan att kunna förutse utveckling under ett sådant långt tidsperspektiv som ca 20 år begränsat. Ändock finns det ett stort värde att med det kunskapsunderlag och planeringstänkandet som finns, göra ställningstaganden om hur vi vill ha det i framtiden. Hur vi på bästa sätt förvaltar vår kommun. Översiktsplanen är en bra hjälp. Denna skrift är antagandehandlingen och är ett förslag på en idé över hur framtiden kan utvecklas i kommunen. En inte helt lätt uppgift då översiktsplanen i stora delar är beroende av exempelvis gruvdriftens utveckling. En utveckling som ingen säkert kan förutspå, men oerhört väsentlig i planeringsarbetet. Viktigt är därför att skapa alternativ, handlingsfrihet, kunskap och dialog om framtiden. Utgångspunkten i arbetet är bl.a att det skall skapas idéer, diskussion, inspiration, möjligheter och framtidstro. Dessutom att finna en färdväg för politiker, tjänstemän, kommuninnevånare, näringsliv, organisationer m.fl. att komma fram till ett gemensamt mål, en positiv utveckling i kommunen på kort och lång sikt. Översiktsplanen är en viktig del i detta sammanhang. En central del i arbetet är att försöka redovisa översiktsplanematerialet på sådant sätt att läsare som vanligtvis inte är i kontakt med planeringsvardagen ändå skall känna att det är lätt och betydelsefullt att ta del av materialet. Samt att man vill vara delaktig i planeringsprocessen och göra sig hörd! Traditionellt sett så kan en översiktsplan uppfattas som tung och svår att ta till sig. Detta vill vi försöka ändra på. En utmaning som inspirerar, liksom utmaningen att finna rätt färdväg för översiktsplanens innehåll och upplägg. Tonvikten läggs på kärnfrågor och utesluta alltför djuplodande statistik och detaljredovisningar. Vi tar tacksamt emot synpunkter liksom nya uppslag och idéer. Då vet vi att vi är på rätt väg. För det är precis vad vi vill vara, på rätt väg i dialog och samverkan om kommunens framtid! Översiktsplanearbetet har varit utställt mellan den 3 mars 29 april Planen fanns tillgänglig att studera på bl a kommunhuset i Gällivare under denna tidsperiod. Utställningen är en avstämning med berörda. Tidsperioden 3 mars 29 april är viktig då allmänhetens och övrigas synpunkter är av stor vikt för att uppnå det gemensamma målet, en positiv utveckling i kommunen, tillsammans med dess innevånare och verksamhetsutövare. Bengt Gustavsson Lennart Johansson Kjell Sundvall Planförf. o projekt Kommunchef Miljö- och byggchef samordnare. 6 (76)

7 INLEDNING Beslut om att låta upprätta en fördjupad översiktsplan har tagits av Gällivare kommun. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Kommunen kan även göra fördjupade översiktsplaner för mindre områden inom kommunen som i detta fall. I det framtagna dokumentet Start PM, För revidering av fördjupad översiktsplan över Gällivare - Malmberget - Koskullskulle, daterat går följande att läsa: För tätorten Gällivare-Malmberget-Koskullskulle antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan. Dess aktualitet är idag ifrågasatt med hänsyn till gruvnäringens förändrade och utvidgade gruvbrytning. Den direkta och fysiska påverkan sker främst i Malmberget men effekter och påverkan på resten av tätorten är påtaglig bl.a. vad gäller bebyggelse- och näringslivsutveckling, utbildning, teknisk försörjning, infrastruktur, kultur, vård och omsorg m.m. Framtiden för tätorten med hänsyn till gruvnäringens utvidgning är dock långsiktigt oviss. Planeringsförutsättningarna är till största delen beroende av gruvnäringens verksamhet och förändringar. Planeringshorisonten för gruvnäringen ligger idag på ca 10 år och är relativt kort. En rad undersökningstillstånd finns och nya har sökts. Huruvida dessa undersökningar faller och blir framtida gruvbrytning är oklart. Vi konstaterar att osäkerheten är stor men påverkan på tätorten är påtaglig varför gällande fördjupad översiktsplan inte fungerar som ett aktuellt planeringsunderlag och därmed behöver revideras. Ovan har föranlett att kommunen under 2006 har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för centrala delarna av kommunen. En projektgrupp tillsattes som påbörjade arbetet med översiktsplanen. Mars 2007 förändrades organisationen och en ny grupp av konsulter från WSP Samhällsbyggnad anlitades. Arbetsmaterial från den tidigare konsultgruppen har inarbetats i tillämpliga delar. Den politiska styrningen av arbetet har skett genom den så kallade Översiktsplanegruppen. Gruppen har bestått av politiker från olika nämnder och styrelser. Dessutom har i gruppens arbete även deltagit kommunala tjänstemän samt en konsultgrupp från WSP samhällsbyggnad. Kontaktpersoner utöver den politiska organisationen är bl.a: Lennart Johansson Kommunchef Kjell Sundvall Miljö- och byggchef Ulla-Britt Larsson Marksekreterare Bengt Gustavsson Planarkitekt, projektsamordnare, uppdragsansv. WSP Ann-Mari Talling Landskapsarkitekt, bitr. projektsamordnare WSP Frida Sjöblom Planeringsarkitekt, FÖP, MKB WSP Johannes Nilsson Planeringsarkitekt, FÖP WSP Johan Grander Landskapsarkitekt, MKB WSP Birgitta Johansson Planingenjör WSP Helene Snöberg GIS WSP (76)

8 LÄSHÄNVISNING Handlingarna för översiktsplanen har delats upp i fem separata delar. Dessa är: DEL 1: Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP DEL 2: Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Plankarta DEL 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) DEL 4: Planeringsförutsättningar (PF) DEL 5: Folder /Sammanfattning DEL 6: Samrådsredogörelse inklusive Särskild sammanställning DEL 7: Utlåtande inklusive bilagda Särskild sammanställning DEL 4 Planeringsförutsättningar (PF) Materialet i denna handling, DEL 4, beskriver befintliga förutsättningar för området Gällivare- Malmberget-Koskullskulle. Syftet med handlingen är att utgöra underlag till förslaget till den fördjupade översiktsplanen. Del 4 skall främst läsas i kombination med del 1, planförslaget och del 2, plankartan. Övriga delar i handlingarna Del 1 Planförslag Del 2 Karta över den framtida utvecklingen och användandet av mark och vattenområden. Del 3 Beskriver hälso- och miljömässiga konsekvenserna benämnd miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Del 5 Folder/sammanfattning Del 6 Samrådsredogörelse inklusive Särskild sammanställning Del 7 Utlåtande inklusive bilagda Särskild sammanställning 8 (76)

9 PLANOMRÅDET AVGRÄNSNING AV PLANOMRÅDET Den geografiska avgränsningen följer i sak den nu gällande fördjupade översiktsplanen (antagen 2003) kompletterat med hela Vassaraträsk, hela Dundret och området ner mot södra delarna av Harrträsk, området mellan järnvägen och Harrträsk, området kring Nunisvaara utmed E10, området kring Vassaraberget utmed Nattavaaravägen samt utvidgning av Vuskonjärviområdet. Planområdet omfattas enligt nedanstående kartbild. Planområdets omfattning inom streckad linje 9 (76)

10 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Större markägare inom planområdet 10 (76)

11 BAKGRUND Gällivare, Malmberget och Koskullskulle bildar tillsammans kommunens tätortsområde. Inom tätortsområdet bor ca av kommunens totala befolkning på ca invånare. Kommunen har under de senaste decennierna genomgått en genomgripande strukturomvandling. Befolkningsminskningen fram till 2003 har lett till rivningar av bostadsbebyggelse. Den kommunala servicen har också drabbats av att befolkningsunderlaget minskat i samband med neddragning av gruvdriften. Gällivare/Malmberget/Koskullskulle har till huvuddel vuxit fram baserat på malmfyndigheterna. Gällivare etablerades som ett sockencentrum och handelsplats på 1700-talet. Det geografiska läget i Gällivare med tillgång på mark och förbättrade kommunikationer tillsammans med ortens historik som gammal handelsplats medverkade till en utveckling av området. När järnvägen drogs fram 1888 till Malmberget kunde gruvbrytning ske i stor skala och ett nytt samhälle växte upp. Eftersom transportsystemet omkring år 1900 inte möjliggjorde långa resor till/från arbetet, kom Malmberget, som det skulle visa sig, att olyckligtvis bli byggd ovanpå flera av de viktigaste malmkropparna. Gradvis ökade Gällivare sin befolkning och staden utvidgades åt öster och söder, medan Malmbergets befolkningsmängd gick tillbaka genom att en stor del av Malmbergets centrala delar revs för att ge möjlighet för fortsatt gruvdrift var en dramatisk period. Under 1960-talet revs byggnader i Malmberget, främst inom gruvbolaget LKAB:s eget bostadsbestånd. Under 1970-talet utvidgas Gropen och delade alltmer av Malmberget. Som kompensation planerades ett nytt bostadsområde, Mellanområdet söder om Malmberget samtidigt som Gällivare förtätades. Arbetsmarknaden förändrades kraftigt under denna tidsperiod, främst genom att antalet anställda i gruvdriften halverades. Världsmarknadens kraftigt ökade efterfrågan på metall de senaste åren har bidragit till kraftigt utökad brytning av järnmalm i området. Detta har fortsatt påverka Malmberget. Gropens förväntade utbredning klyver därmed Malmberget ytterligare i en västlig och en östlig del med allt vad det innebär för samhällets framtid. Se bilaga för mer utförlig redovisning av områdets historik. SWOT- analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) Hur ser den översiktliga bilden ut över ortens starka och svaga sidor? För att finna dessa sidor kan man använda sig av en så kallad SWOT-analys. Analysverktyget ska användas både för att identifiera nuvarande förhållanden och potentiella utvecklingsmöjligheter. SWOT står för styrkor (Strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threaths). En enkel SWOT-analys har resulterat i följande bedömning av orten: 11 (76)

12 Styrkor Ekonomiska: Stora naturtillgångar Stora internationella företag och försörjningsbas Expansiv exportindustri inom solenergi och medicinteknik Spetskompetens industri och produktion Stora natur- och vildmarksområden Det nordliga läget och klimatet (medför fördelar för längre vinterturism) Närhet och tillgång till flygplats Sociala och kulturella: Den lilla stadens fördelar med närhet, livskvalitet och socialt nätverk Goda tillgångar till rekreation, friluftsliv och idrott vilket främjar god hälsa Värdefulla och speciella kulturmiljöer med speciell bebyggelse och arkitektur Ekologiska: Klimat, läge och snö Stor och ovanlig biologisk mångfald Tillgång till stora och orörda naturområden Bra lokalklimat, ren luft, rent vatten och goda ljudnivåer God tillgänglighet från centrala bostadsområden till naturområden Svagheter Ekonomiska: Ensidig dominans av råvaruindustrin Ensidig dominans av arbetstillfällen Stor andel offentligt anställda Långa transporter, avstånd för utväxling av varor och tjänster Bristande kommunikationer, stor utpendling, svag inpendling Det nordliga läget och klimatet Utflyttning och befolkningsminskning Ogynnsam befolkningsstruktur Sociala och kulturella: Ensidig dominans av arbetstillfällen Utflyttning, brist på kvinnor och ungdomar Malmbrytningens utbredning och konjunkturkänslighet skapar oro och osäkerhet inför framtiden Långt avstånd till kulturutbyte och socialt utbyte med övriga delar av landet och världen Långt avstånd till och brist på högre utbildning Ekologiska: Konflikt mellan olika intressen, ex rennäring, skoterleder, störande industri och bostäder. Gruvindustrins påverkan på värdefulla naturmiljöer Påverkan från gruvindustrin genom lukt, dam och vibrationer Det nordliga läget skapar ett kärvt klimat Möjligheter Ekonomiska: Nuvarande konjunkturuppgång Fortsatt ökning av industriellt produktionsvärde 12 (76)

13 Utveckling och utökning av gruvindustrin genom nya fyndigheter Expansiv exportindustri inom solenergi och medicinteknik Tillgång till arbetskraft Utveckla vinterturismen med hänsyn till en längre och mer snösäker vintersäsong än andra nordliga anläggningar Ökad sommarturism Öka utbildningsutbudet och utbildningsnivån Sociala och kulturella: Senaste åren har befolkningsminskningen reducerats Utveckla vinterturismen med hänsyn till en längre och mer snösäker vintersäsong än andra nordliga anläggningar Ökad sommarturism Öka utbildningsutbudet och utbildningsnivån Unik chans att bygga upp ny attraktiv stadsstruktur, stadsdelar och boendemiljöer (Malmbergets flytt/avveckling) Unik chans att skapa alternativa boendeformer som attraherar olika grupper, så väl lokalt, nationellt som internationell Ökat samarbete nationellt och internationellt Ekologiska: Dra nytta av befintliga naturtillgångar Stora och orörda naturområden Lättillgängliga och attraktiva fritids- och naturupplevelser Klimatet möjliggör för en lång vintersäsong vilken kan utnyttjas av olika verksamheter Klimat, läge och snö Stor och ovanlig biologisk mångfald Tillgång till bra lokalklimat, ren luft, rent vatten och goda ljudnivåer God tillgänglighet från centrala bostadsområden till naturområden Hot Ekonomiska: Världsmarknadens svängningar och prisläget på malm sjunker Malmfyndigheterna tar slut eller är inte längre lönsamma att bryta Bristande förädling av råvaror Förändringar i det övergripande trafiknätet i Norrland Utslag av nischade företag leder till nedläggning och arbetslöshet Otillräcklig infrastruktur, underlag och kostnader leder till omlokalisering av företag på annan ort Turismen minskar Utflyttning fortsätter, kommunen avbefolkas Eftersökt kompetens kan inte lockas till kommunen Sociala och kulturella: Delar eller hela Malmberget måste flyttas eller rivas. Gruvindustrins påverkan på samhällsstruktur, tillgång till service och kommunikationer (i Malmberget) Segregation och social nedgång i isolerade områden Splittrad oattraktiv stad och boendemiljöer med minskad servicetillgång Gruvans miljöpåverkan på intilliggande bostäder genom vibrationer, damning och buller Gruvindustrins utbredning i rika kulturmiljöer 13 (76)

14 Konjunkturnedgång, utflyttning eller segregation, utarmning av kulturellt bostadsbestånd och miljöer Arbetskraftsbrist och brist på högre kompetens Ekologiska: Malmbrytningens påverkan på värdefulla naturmiljöer Risker för omgivningen kring Nitro Nobel Klimatförändringar påverkar flora och fauna Golfströmmen förändras och leder till kallare klimat 14 (76)

15 TIDIGARE PLANERING ÖVERSIKTLIGA PLANER Gällivares kommunomfattande översiktsplan är antagen och saknar därmed aktualitet. Planen avses omarbetas under nuvarande politiska mandatperiod. För Gällivare-Malmberget-Koskullskulle finns en fördjupad översiktsplan antagen i oktober Planen behöver nu revideras med anledning av eventuell utvidgning av gruvområdet och dess konsekvenser. Utdrag ur gällande fördjupad översiktsplan (76)

16 Områden som omfattas av detaljplaner, områdesbestämmelser samt markanvisat område. För beskrivning av markanvisat område se sidan (76)

17 DETALJPLANER Detaljplan skall upprättas vid större förändringar av mark- och vattenanvändning eller för enstaka byggnad/anläggning med stor omgivningspåverkan. Detaljplan används också om bebyggelsens utformning ska styras. En detaljplan är juridiskt bindande. Planen har en genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under den tiden garanteras byggrätter mm Det krävs mycket starka skäl för att ändra planen under genomförandetiden. De centrala delarna av Gällivare och Malmberget planlades i början av seklet. För Koskullskulle upprättades en regleringsplan. Större delen av tätortsområdet täcks idag av detaljplan. Bolagsområdena Hermelin, Johannes och Kilen är dock inte detaljplanelagda. Stora delar av de äldre områdena i Koskullskulle omfattas inte heller av detaljplan. Det finns många outnyttjade byggrätter i detaljplanerna i de centrala delarna av Gällivare. I kvarteren Aspen, Almen, Bergtallen, Granen, Gråtruten, Höken och Domaren finns byggrätter för flerfamiljshus i tre våningar och i något fall fyra. I en del fall tillåts även handel eller kontor. I kvarteren Gladan och Höken finns outnyttjad byggrätt för centrumbebyggelse. Genomförandetiden har utgått för de flesta detaljplanerna i området. OMRÅDESBESTÄMMELSER Områdesbestämmelser kan användas t ex för att reglera något eller några enstaka förhållanden - till exempel utformningen av bebyggelse eller maximal byggnadsarea - utan att ta ställning till markanvändningen i detalj. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovprövningen. Inom planområdet finns områdesbestämmelser på Andra Sidan, området kring Vassaraträsket och Dundrets sluttning. Även LKAB:s industriområde i Vitåfors omfattas av områdesbestämmelser. I områdesbestämmelserna för Andra Sidan har stora områden pekats ut som viktiga kulturmiljöer. Marken får endast användas på ett sådant sätt att kulturlandskapet bevaras. Endast mindre områden är avsatta för bebyggelse. Bestämmelserna för Dundret - Repisvaara- Harrträsk (norra sidan) innebär att området till största delen skall användas för mindre anläggningar för sport och rörligt friluftsliv. Längs Porjusvägen finns ett antal mindre områden för fritidsbebyggelse och längs Harrträskets norra strand får bebyggelse för fiskets, skogsbrukets, renskötselns och den allmänna samfärdselns behov uppföras. 17 (76)

18 ÖVERGRIPANDE MÅL NATIONELLA MÅL Agenda 21 Agenda 21 är handlingsprogrammet från FN: s miljökonferens i Rio Det ska leda oss vidare i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling. I Sverige har regeringen givit kommunerna i uppdrag att arbeta fram lokala handlingsplaner för Agenda 21 där utgångspunkten ska vara ett kretsloppstänkande. Ett arbete med handlingsplan för kommunen bör upprättas. Miljökvalitetsmål I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål och i november 2005 antogs det 16:e miljökvalitetsmålet. Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Miljömålen ska styra valet av de åtgärder som krävs för att nå dit och fungera som gemensamma riktmärken för allt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara. Miljömålen ska i huvudsak vara uppnådda REGIONALA MÅL Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att regionalt anpassa och konkretisera de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömål nr 13 Levande skogar ansvarar dock Skogsvårdsstyrelsen för. Länsstyrelsen i Norrbottens län har för vissa av miljökvalitetsmålen anpassat dessa efter länets speciella förutsättningar, se nedan. För varje mål (undantag mål nr 16) finns dessutom fastställda delmål. De 16 nationella miljökvalitetsmålen är; Miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. En giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt djur och växtliv Regional anpassning i Norrbotten Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Regionala delmål i Norrbotten Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 18 (76)

19 KOMMUNALA MÅL Ett visionsarbete pågår i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. GRUNDLÄGGANDE BESLUT Ett flertal lagar, regler, beslut mm som stiftats av olika myndigheter och organ berör planområdet i olika delar. Nedan följer några av de övergripande grundläggande beslut som är aktuella i området. PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen, PBL. Denna fysiska plan ska ange de långsiktiga grunddragen i användningen av mark och vattenområden och ge vägledande beslut om hur kommunens bebyggda miljö ska utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för så väl myndigheter eller enskilda. Enligt PBL skall miljö- och riskfaktorer samt riksintressen redovisas i planen. Kommunen ska också visa hur de i den fortsatta utvecklingen av kommunen avser att förhålla sig till riksintressen och miljökvalitetsmål. Enligt 2 kap. PBL skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilket områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Planläggning får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap, miljöbalken överträds. Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat boendes och övriga hälsa, jord-, berg- och vattenförhållanden, möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och samhällsservice, möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. En MKB skall upprättas till översiktsplanen enligt 4 kap. PBL. MILJÖBALKEN (MB) Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska enligt Miljöbalken 3 kapitel 3 skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Områden som ska skyddas är: Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar. Områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade. Urskogsområden samt rester av äldre skogsbestånd i hårt nyttjade omgivningar. Våtmarker med särskilda ekologiska värden. Viktiga häckningsområden samt rast- och födolokaler för fåglar. Sjöar och vattendrag med särskilt god vattenkvalitet och som är viktiga reproduktionsområden samt vandringsvägar för fisk. Sjöar och vattendrag som utgör viktiga tillrinningsområden till andra ekologiskt känsliga områden. Områden med speciella klimatologiska förhållanden. 19 (76)

20 Flertalet av denna typ av områden finns inom planområdet varav de viktigaste redovisas nedan. MILJÖKVALITETSNORMER Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. Miljöbalken. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv. Idag finns tre förordningar om miljökvalitetsnormer: Föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527), Parametrar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) Omgivningsbuller (SFS 2004:675). Till 5 kap. Miljöbalken hör förordningen (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft som innehåller de normer som hittills tagits fram, dvs. normerna för högsta halt av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Inom Gällivare kommun är det för arbetet med den fördjupade översiktsplanen parametrar i fisk- och musselvatten (Torne- och Kalix älvsystem) samt miljökvalitetsnormen för utomhusluft som är direkt tillämpbar. För utomhusluft gäller följande miljökvalitetsnormer (MKN): MKN Kvävedioxid Kväveoxider Svaveldioxid Kolmonoxid Bly Bensen 1 januari 2010 Partiklar (PM10) Datum efter vilket MKN ej längre får överträdas MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld Ozon 31 december 2009 (skall eftersträvas) resp. 31 december 2019 RIKSINTRESSEN Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten och preciserar vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse. Ett riksintresse har betydelse för hela landet eller en landsdel. I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet (3 kapitlet Miljöbalken). Även Natura 2000-områden är av riksintresse, se vidare nedan. Se sidorna 25, 30, 33, 39, 42, 62 för berörda riksintresseområden inom planområdet 20 (76)

21 NATURA 2000 Ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen kallas för Natura Syftet är att värna om fåglar, naturtyper och livsmiljöer (habitat) samt vissa andra arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s habitat- och fågeldirektiv. Sverige och övriga EU-länder skall föreslå områden med de berörda naturtyperna och arter som nämns i art- och habitatdirektivet. Dessa områden bildar tillsammans med de områden som utpekas enligt fågeldirektivet nätverket Natura Sverige skall se till att områden som ingår i nätverket får den skötsel de behöver, samt övervaka att deras naturvärden bevaras. Detta innebär lite förenklat att "ängen ska förbli äng" och att "naturskogen ska fortsätta att vara naturskog" och att arterna ska fortleva i livskraftiga bestånd. Se sidorna för berörda Natura 2000-områden inom planområdet. NATURRESERVAT Naturreservat är den mest använda skyddsformen. Naturreservat skyddas enligt miljöbalken kapitel 7 4. Naturreservat kan bildas i syfte att bevara biologisk mångfald vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer tillgodose behov av områden för friluftslivet skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter Se sidorna för berört naturreservat inom planområdet VATTENDIREKTIVET Vattendirektivet är ett EU-direktiv som ska ge oss ett nytt sätt att se på vatten. Alla måste bli medvetna för att kunna hjälpa till att skydda, förvalta och vårda våra sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Detta innebär att alla som påverkar vattnet inom det aktuella avrinningsområdet ska samverka i åtgärderna för att skapa och vidmakthålla god vattenkvalitet. Alla sjöar och vattendrag inom planområdet ingår i Kalixälvens avrinningssystem och sorterar under Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund. STRANDSKYDD Samtliga vattendrag inom planområdet omfattas av strandskydd. Strandskyddet inom planområdet gäller 100 m inåt land och 100 m ut i vattnet. Vid Harrträskets norra och östra sida gäller utökat strandskydd om 200 m. Syftet med skyddet var ursprungligen att slå vakt om allmänhetens tillgång till strändernas landoch vattenområden. Syftet har senare utvidgats till att även skydda och bevara växters och djurs livsmiljöer inom strandområdet. För att få bygga eller utföra anläggningar mm inom strandområdet krävs dispens alternativt att strandskyddet upphävs om detaljplan upprättas. För att få dispens krävs särskilda skäl. Länsstyrelsen har delegerat rätten att besluta om dispens till kommunens miljö- och byggnämnd. 21 (76)

22 SKYDD FÖR LANDSKAPSBILDEN Ett större område på Repisvaara och runt Harrträsket omfattas av bestämmelser till skydd för landskapsbilden. Skydd för landskapsbilden vid Dundret 22 (76)

23 BYGGFÖRBUD ENLIGT STRANDLAGEN Ett område vid badplatsen söder om vattenverket och området runt sjön Abborrträsk omfattas av förbud mot nybebyggelse samt ändring av byggnad för väsentligt annat ändamål. MINERALLAGEN LKAB är innehavare av bearbetningskoncessioner enligt minerallagen (1991:45). Koncessionerna innebär att företaget har rätt att utvinna och tillgodogöras sig järn i berggrunden. Till bearbetningskoncessionerna är knutna rättigheter att använda och påverka det område på markytan som anvisats enligt samma lag. Det område som på markytan godkänts för att få påverkas av gruvbryning, det markanvisade området, visas på karta sidan 16. BIOTOPSKYDD Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde (enligt miljöbalken 7 kap 11 ). Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Regeringen har beslutat att följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark utgör biotopskyddsområden (så kallat generellt biotopskydd): Alléer (minst 5 träd) Källor med omgivande våtmark (högst 1 hektar) Odlingsrösen Pilevallar Småvatten och våtmarker (högst 1 hektar) Stenmurar Åkerholmar (högst 0,5 hektar) Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från biotopskydd i de biotoper som omfattas av det generella skyddet. Efter särskilt beslut av länsstyrelsen kan följande biotoper, inom markområden som inte omfattas av skogsvårdslagen, skyddas: Naturbetesmarker Naturliga ängar Naturliga bäckfåror Ras- och bergbranter Rik- och kalkkärr Skogsvårdsstyrelsen kan på motsvarande sätt skydda biotoper på skogsmark, till exempel brandfält, äldre naturskogsartade lövbestånd och ravinskogar. KULTURMINNESLAGEN För kulturminnen gäller kulturminneslagen. Lagen innehåller bl a bestämmelser om skydd och vård av vår kulturmiljö, fasta fornlämningar, kyrkobyggnader och begravningsplatser. Se Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för mer ingående beskrivning. 23 (76)

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 1 SAMRÅDSFÖRSLAG ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 2013-08-30 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 En ny översiktsplan - Inledning... 5 Översiktsplanens syfte och innehåll... 5 Funktion... 5 Ansvar...

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 Översiktsplan 2007 Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM ÖVERSIKTSPLANEN 4 Hur arbetet organiseras

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån.

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. 1 INLEDNING Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. Inom varje sektorsområde finns dagsläget beskrivet, vilka gällande riktlinjer

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

december 2006 Del I - Utgångsläge

december 2006 Del I - Utgångsläge december 2006 Del I - Utgångsläge 29 30 1. Aktuell situation 1.1 Ändrade förutsättningar Ett snabbare händelseförlopp av markdeformation Benämningen Markdeformation är egentligen bara ett annat namn för

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Framtidsplan. ÖP14 Munkedal. DEL II Planeringsförutsättningar ÖVERSIKTSPLAN 2014 FÖR MUNKEDALS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013

Framtidsplan. ÖP14 Munkedal. DEL II Planeringsförutsättningar ÖVERSIKTSPLAN 2014 FÖR MUNKEDALS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013 Framtidsplan ÖP14 Munkedal DEL II Planeringsförutsättningar ÖVERSIKTSPLAN 2014 FÖR MUNKEDALS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013 ÖP14 Munkedal DEL II Planeringsförutsättningar i framtidens kommun Laxfiske

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 SAMRÅDSHANDLING 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Översiktsplanens handlingar... 3 1.2 Översiktsplanens allmänna

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län dnr KS 12/389 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län 2014-04-22 Kartor Illustrationer, foton & layout Beställare Konsult Ida Persson,

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Översiktsplan Simrishamns kommun

Översiktsplan Simrishamns kommun Översiktsplan Simrishamns kommun Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2001-05-28 Förord Detta är den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun, upprättad enligt Plan- och bygglagens bestämmelser.

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer

ÖVERSIKTSPLANEN - EN SAMMANFATTNING 7

ÖVERSIKTSPLANEN - EN SAMMANFATTNING 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 PLANERINGSARBETETS FÖRUTSÄTTNINGAR...3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANARBETET...3 KOMMUNENS SYN PÅ ÖVERSIKTSPLANENS REDOVISNING...3 PLANENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL...3

Läs mer

4 ALLMÄNNA INTRESSEN 18

4 ALLMÄNNA INTRESSEN 18 1 INLEDNING 3 1.1 Förändrade planeringsförutsättningar 3 1.2 Syfte 5 1.3 Plan- och budgetprocess i Salem 6 1.4 Arbetets bedrivande 6 1.5 Medborgardialog Salem 2015 8 2 ÖVERGRIPANDE PROBLEM- STÄLLNING OCH

Läs mer

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6 Samrådsupplaga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Syfte, mål och avgränsning 4 1.2 Utgångspunkter för vindbruksplanens riktlinjer 4 1.3 vindbruksplanens riktlinjer och restriktioner 5 1.4 Miljökonsekvenser

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer