Fördjupad översiktsplan FÖP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025"

Transkript

1 Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle Fördjupad översiktsplan FÖP Del 4 Planeringsförutsättningar Malmberget Koskullskulle Gällivare ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 NOVEMBER (76)

2 2 (76)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 INLEDNING 7 LÄSHÄNVISNING 8 PLANOMRÅDET 9 AVGRÄNSNING AV PLANOMRÅDET 9 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 10 BAKGRUND 11 SWOT- ANALYS (STYRKOR, SVAGHETER, MÖJLIGHETER OCH HOT) 11 STYRKOR 12 SVAGHETER 12 MÖJLIGHETER 12 HOT 13 TIDIGARE PLANERING 15 ÖVERSIKTLIGA PLANER 15 DETALJPLANER 17 ÖVERGRIPANDE MÅL 18 NATIONELLA MÅL 18 AGENDA MILJÖKVALITETSMÅL 18 REGIONALA MÅL 18 KOMMUNALA MÅL 19 GRUNDLÄGGANDE BESLUT 19 PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 19 MILJÖBALKEN (MB) 19 MILJÖKVALITETSNORMER 20 RIKSINTRESSEN 20 NATURA NATURRESERVAT 21 VATTENDIREKTIVET 21 STRANDSKYDD 21 SKYDD FÖR LANDSKAPSBILDEN 22 3 (76)

4 BYGGFÖRBUD ENLIGT STRANDLAGEN 23 MINERALLAGEN 23 BIOTOPSKYDD 23 KULTURMINNESLAGEN 23 PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 24 NATUR 24 NATURMILJÖ 24 MARKFÖRHÅLLANDEN 24 KLIMAT OCH SOLVÄRDEN 24 RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD 25 NATURA 2000, TORNE- OCH KALIX ÄLVSYSTEM SAMT DUNDRET 25 DUNDRETS NATURRESERVAT 25 NATURVÄRDEN ENLIGT SKOGSVÅRDSSTYRELSEN 27 RENNÄRINGEN 29 RENBETESMARKER/SAMEBYAR 29 RIKSINTRESSE FÖR RENNÄRINGEN 30 NATURRESURSER 32 MALMER OCH MINERALER 32 RIKSINTRESSE MINERALUTVINNING 33 GRUS, BERG OCH TÄKTER 35 VINDKRAFT 36 VATTENOMRÅDEN 37 SJÖAR OCH VATTENDRAG 37 VÅTMARKER 38 REKREATION, TURISM, FRILUFTSLIV OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR 39 RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET 39 TURISM 39 DUNDRETS SKID- KONFERENS- OCH ÄVENTYRSANLÄGGNING 41 ÖVRIGA FRITIDSANLÄGGNINGAR 41 PARKER, LEK- OCH GRÖNOMRÅDEN 41 KULTUR 42 RIKSINTRESSEN 42 OMRÅDEN MED KULTURMILJÖVÄRDEN 43 FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN 47 FORNLÄMNINGAR 48 BEBYGGELSESTRUKTUR 50 BEBYGGELSEOMRÅDEN/OMRÅDESTYPER 50 ORTSANALYS GÄLLIVARE 51 BEFOLKNING 52 ÖVERGRIPANDE OM BEFOLKNING OCH BOENDESTRUKTUR 52 NUVARANDE BEFOLKNING OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING 52 BOSTÄDER 53 MELLANOMRÅDET 53 RIVNINGAR OCH FLYTTNINGAR 54 FRITIDSBEBYGGELSE 54 VERKSAMHETER 54 ALLMÄNT OM ARBETSTILLFÄLLEN 54 GRUVINDUSTRIN 55 TILLVERKNINGSINDUSTRI 55 4 (76)

5 OFFENTLIG SERVICE 56 BARNOMSORG 57 GRUND- OCH GYMNASIESKOLOR 57 HÖGRE UTBILDNING 57 ÄLDREOMSORG 58 HANDIKAPPOMSORG 58 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 58 HANDEL 60 GÄLLIVARE CENTRUM 60 MALMHEDEN 60 ERIKSSON CENTER 60 MALMBERGET 61 KOSKULLSKULLE 61 KOMMUNIKATIONER 62 RIKSINTRESSEN 62 JÄRNVÄGSTRAFIK 63 BUSSTRAFIK 63 FLYGTRAFIK 63 BILTRAFIK 65 PARKERING 65 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 66 SKOTERLEDER 66 TEKNISKFÖRSÖRJNING 68 GRUNDVATTEN 69 VATTEN OCH AVLOPPSNÄT 69 DAGVATTEN 70 ELNÄT 70 FJÄRRVÄRME 70 AVFALLSHANTERING 70 SNÖRÖJNING 71 BILAGA: HISTORIK 72 5 (76)

6 FÖRORD Till Läsaren Du har just nu framför dig en del av det material som ingår i Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle, fördjupad översiktsplan Egentligen är kunskapen och förmågan att kunna förutse utveckling under ett sådant långt tidsperspektiv som ca 20 år begränsat. Ändock finns det ett stort värde att med det kunskapsunderlag och planeringstänkandet som finns, göra ställningstaganden om hur vi vill ha det i framtiden. Hur vi på bästa sätt förvaltar vår kommun. Översiktsplanen är en bra hjälp. Denna skrift är antagandehandlingen och är ett förslag på en idé över hur framtiden kan utvecklas i kommunen. En inte helt lätt uppgift då översiktsplanen i stora delar är beroende av exempelvis gruvdriftens utveckling. En utveckling som ingen säkert kan förutspå, men oerhört väsentlig i planeringsarbetet. Viktigt är därför att skapa alternativ, handlingsfrihet, kunskap och dialog om framtiden. Utgångspunkten i arbetet är bl.a att det skall skapas idéer, diskussion, inspiration, möjligheter och framtidstro. Dessutom att finna en färdväg för politiker, tjänstemän, kommuninnevånare, näringsliv, organisationer m.fl. att komma fram till ett gemensamt mål, en positiv utveckling i kommunen på kort och lång sikt. Översiktsplanen är en viktig del i detta sammanhang. En central del i arbetet är att försöka redovisa översiktsplanematerialet på sådant sätt att läsare som vanligtvis inte är i kontakt med planeringsvardagen ändå skall känna att det är lätt och betydelsefullt att ta del av materialet. Samt att man vill vara delaktig i planeringsprocessen och göra sig hörd! Traditionellt sett så kan en översiktsplan uppfattas som tung och svår att ta till sig. Detta vill vi försöka ändra på. En utmaning som inspirerar, liksom utmaningen att finna rätt färdväg för översiktsplanens innehåll och upplägg. Tonvikten läggs på kärnfrågor och utesluta alltför djuplodande statistik och detaljredovisningar. Vi tar tacksamt emot synpunkter liksom nya uppslag och idéer. Då vet vi att vi är på rätt väg. För det är precis vad vi vill vara, på rätt väg i dialog och samverkan om kommunens framtid! Översiktsplanearbetet har varit utställt mellan den 3 mars 29 april Planen fanns tillgänglig att studera på bl a kommunhuset i Gällivare under denna tidsperiod. Utställningen är en avstämning med berörda. Tidsperioden 3 mars 29 april är viktig då allmänhetens och övrigas synpunkter är av stor vikt för att uppnå det gemensamma målet, en positiv utveckling i kommunen, tillsammans med dess innevånare och verksamhetsutövare. Bengt Gustavsson Lennart Johansson Kjell Sundvall Planförf. o projekt Kommunchef Miljö- och byggchef samordnare. 6 (76)

7 INLEDNING Beslut om att låta upprätta en fördjupad översiktsplan har tagits av Gällivare kommun. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Kommunen kan även göra fördjupade översiktsplaner för mindre områden inom kommunen som i detta fall. I det framtagna dokumentet Start PM, För revidering av fördjupad översiktsplan över Gällivare - Malmberget - Koskullskulle, daterat går följande att läsa: För tätorten Gällivare-Malmberget-Koskullskulle antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan. Dess aktualitet är idag ifrågasatt med hänsyn till gruvnäringens förändrade och utvidgade gruvbrytning. Den direkta och fysiska påverkan sker främst i Malmberget men effekter och påverkan på resten av tätorten är påtaglig bl.a. vad gäller bebyggelse- och näringslivsutveckling, utbildning, teknisk försörjning, infrastruktur, kultur, vård och omsorg m.m. Framtiden för tätorten med hänsyn till gruvnäringens utvidgning är dock långsiktigt oviss. Planeringsförutsättningarna är till största delen beroende av gruvnäringens verksamhet och förändringar. Planeringshorisonten för gruvnäringen ligger idag på ca 10 år och är relativt kort. En rad undersökningstillstånd finns och nya har sökts. Huruvida dessa undersökningar faller och blir framtida gruvbrytning är oklart. Vi konstaterar att osäkerheten är stor men påverkan på tätorten är påtaglig varför gällande fördjupad översiktsplan inte fungerar som ett aktuellt planeringsunderlag och därmed behöver revideras. Ovan har föranlett att kommunen under 2006 har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för centrala delarna av kommunen. En projektgrupp tillsattes som påbörjade arbetet med översiktsplanen. Mars 2007 förändrades organisationen och en ny grupp av konsulter från WSP Samhällsbyggnad anlitades. Arbetsmaterial från den tidigare konsultgruppen har inarbetats i tillämpliga delar. Den politiska styrningen av arbetet har skett genom den så kallade Översiktsplanegruppen. Gruppen har bestått av politiker från olika nämnder och styrelser. Dessutom har i gruppens arbete även deltagit kommunala tjänstemän samt en konsultgrupp från WSP samhällsbyggnad. Kontaktpersoner utöver den politiska organisationen är bl.a: Lennart Johansson Kommunchef Kjell Sundvall Miljö- och byggchef Ulla-Britt Larsson Marksekreterare Bengt Gustavsson Planarkitekt, projektsamordnare, uppdragsansv. WSP Ann-Mari Talling Landskapsarkitekt, bitr. projektsamordnare WSP Frida Sjöblom Planeringsarkitekt, FÖP, MKB WSP Johannes Nilsson Planeringsarkitekt, FÖP WSP Johan Grander Landskapsarkitekt, MKB WSP Birgitta Johansson Planingenjör WSP Helene Snöberg GIS WSP (76)

8 LÄSHÄNVISNING Handlingarna för översiktsplanen har delats upp i fem separata delar. Dessa är: DEL 1: Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP DEL 2: Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Plankarta DEL 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) DEL 4: Planeringsförutsättningar (PF) DEL 5: Folder /Sammanfattning DEL 6: Samrådsredogörelse inklusive Särskild sammanställning DEL 7: Utlåtande inklusive bilagda Särskild sammanställning DEL 4 Planeringsförutsättningar (PF) Materialet i denna handling, DEL 4, beskriver befintliga förutsättningar för området Gällivare- Malmberget-Koskullskulle. Syftet med handlingen är att utgöra underlag till förslaget till den fördjupade översiktsplanen. Del 4 skall främst läsas i kombination med del 1, planförslaget och del 2, plankartan. Övriga delar i handlingarna Del 1 Planförslag Del 2 Karta över den framtida utvecklingen och användandet av mark och vattenområden. Del 3 Beskriver hälso- och miljömässiga konsekvenserna benämnd miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Del 5 Folder/sammanfattning Del 6 Samrådsredogörelse inklusive Särskild sammanställning Del 7 Utlåtande inklusive bilagda Särskild sammanställning 8 (76)

9 PLANOMRÅDET AVGRÄNSNING AV PLANOMRÅDET Den geografiska avgränsningen följer i sak den nu gällande fördjupade översiktsplanen (antagen 2003) kompletterat med hela Vassaraträsk, hela Dundret och området ner mot södra delarna av Harrträsk, området mellan järnvägen och Harrträsk, området kring Nunisvaara utmed E10, området kring Vassaraberget utmed Nattavaaravägen samt utvidgning av Vuskonjärviområdet. Planområdet omfattas enligt nedanstående kartbild. Planområdets omfattning inom streckad linje 9 (76)

10 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Större markägare inom planområdet 10 (76)

11 BAKGRUND Gällivare, Malmberget och Koskullskulle bildar tillsammans kommunens tätortsområde. Inom tätortsområdet bor ca av kommunens totala befolkning på ca invånare. Kommunen har under de senaste decennierna genomgått en genomgripande strukturomvandling. Befolkningsminskningen fram till 2003 har lett till rivningar av bostadsbebyggelse. Den kommunala servicen har också drabbats av att befolkningsunderlaget minskat i samband med neddragning av gruvdriften. Gällivare/Malmberget/Koskullskulle har till huvuddel vuxit fram baserat på malmfyndigheterna. Gällivare etablerades som ett sockencentrum och handelsplats på 1700-talet. Det geografiska läget i Gällivare med tillgång på mark och förbättrade kommunikationer tillsammans med ortens historik som gammal handelsplats medverkade till en utveckling av området. När järnvägen drogs fram 1888 till Malmberget kunde gruvbrytning ske i stor skala och ett nytt samhälle växte upp. Eftersom transportsystemet omkring år 1900 inte möjliggjorde långa resor till/från arbetet, kom Malmberget, som det skulle visa sig, att olyckligtvis bli byggd ovanpå flera av de viktigaste malmkropparna. Gradvis ökade Gällivare sin befolkning och staden utvidgades åt öster och söder, medan Malmbergets befolkningsmängd gick tillbaka genom att en stor del av Malmbergets centrala delar revs för att ge möjlighet för fortsatt gruvdrift var en dramatisk period. Under 1960-talet revs byggnader i Malmberget, främst inom gruvbolaget LKAB:s eget bostadsbestånd. Under 1970-talet utvidgas Gropen och delade alltmer av Malmberget. Som kompensation planerades ett nytt bostadsområde, Mellanområdet söder om Malmberget samtidigt som Gällivare förtätades. Arbetsmarknaden förändrades kraftigt under denna tidsperiod, främst genom att antalet anställda i gruvdriften halverades. Världsmarknadens kraftigt ökade efterfrågan på metall de senaste åren har bidragit till kraftigt utökad brytning av järnmalm i området. Detta har fortsatt påverka Malmberget. Gropens förväntade utbredning klyver därmed Malmberget ytterligare i en västlig och en östlig del med allt vad det innebär för samhällets framtid. Se bilaga för mer utförlig redovisning av områdets historik. SWOT- analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) Hur ser den översiktliga bilden ut över ortens starka och svaga sidor? För att finna dessa sidor kan man använda sig av en så kallad SWOT-analys. Analysverktyget ska användas både för att identifiera nuvarande förhållanden och potentiella utvecklingsmöjligheter. SWOT står för styrkor (Strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threaths). En enkel SWOT-analys har resulterat i följande bedömning av orten: 11 (76)

12 Styrkor Ekonomiska: Stora naturtillgångar Stora internationella företag och försörjningsbas Expansiv exportindustri inom solenergi och medicinteknik Spetskompetens industri och produktion Stora natur- och vildmarksområden Det nordliga läget och klimatet (medför fördelar för längre vinterturism) Närhet och tillgång till flygplats Sociala och kulturella: Den lilla stadens fördelar med närhet, livskvalitet och socialt nätverk Goda tillgångar till rekreation, friluftsliv och idrott vilket främjar god hälsa Värdefulla och speciella kulturmiljöer med speciell bebyggelse och arkitektur Ekologiska: Klimat, läge och snö Stor och ovanlig biologisk mångfald Tillgång till stora och orörda naturområden Bra lokalklimat, ren luft, rent vatten och goda ljudnivåer God tillgänglighet från centrala bostadsområden till naturområden Svagheter Ekonomiska: Ensidig dominans av råvaruindustrin Ensidig dominans av arbetstillfällen Stor andel offentligt anställda Långa transporter, avstånd för utväxling av varor och tjänster Bristande kommunikationer, stor utpendling, svag inpendling Det nordliga läget och klimatet Utflyttning och befolkningsminskning Ogynnsam befolkningsstruktur Sociala och kulturella: Ensidig dominans av arbetstillfällen Utflyttning, brist på kvinnor och ungdomar Malmbrytningens utbredning och konjunkturkänslighet skapar oro och osäkerhet inför framtiden Långt avstånd till kulturutbyte och socialt utbyte med övriga delar av landet och världen Långt avstånd till och brist på högre utbildning Ekologiska: Konflikt mellan olika intressen, ex rennäring, skoterleder, störande industri och bostäder. Gruvindustrins påverkan på värdefulla naturmiljöer Påverkan från gruvindustrin genom lukt, dam och vibrationer Det nordliga läget skapar ett kärvt klimat Möjligheter Ekonomiska: Nuvarande konjunkturuppgång Fortsatt ökning av industriellt produktionsvärde 12 (76)

13 Utveckling och utökning av gruvindustrin genom nya fyndigheter Expansiv exportindustri inom solenergi och medicinteknik Tillgång till arbetskraft Utveckla vinterturismen med hänsyn till en längre och mer snösäker vintersäsong än andra nordliga anläggningar Ökad sommarturism Öka utbildningsutbudet och utbildningsnivån Sociala och kulturella: Senaste åren har befolkningsminskningen reducerats Utveckla vinterturismen med hänsyn till en längre och mer snösäker vintersäsong än andra nordliga anläggningar Ökad sommarturism Öka utbildningsutbudet och utbildningsnivån Unik chans att bygga upp ny attraktiv stadsstruktur, stadsdelar och boendemiljöer (Malmbergets flytt/avveckling) Unik chans att skapa alternativa boendeformer som attraherar olika grupper, så väl lokalt, nationellt som internationell Ökat samarbete nationellt och internationellt Ekologiska: Dra nytta av befintliga naturtillgångar Stora och orörda naturområden Lättillgängliga och attraktiva fritids- och naturupplevelser Klimatet möjliggör för en lång vintersäsong vilken kan utnyttjas av olika verksamheter Klimat, läge och snö Stor och ovanlig biologisk mångfald Tillgång till bra lokalklimat, ren luft, rent vatten och goda ljudnivåer God tillgänglighet från centrala bostadsområden till naturområden Hot Ekonomiska: Världsmarknadens svängningar och prisläget på malm sjunker Malmfyndigheterna tar slut eller är inte längre lönsamma att bryta Bristande förädling av råvaror Förändringar i det övergripande trafiknätet i Norrland Utslag av nischade företag leder till nedläggning och arbetslöshet Otillräcklig infrastruktur, underlag och kostnader leder till omlokalisering av företag på annan ort Turismen minskar Utflyttning fortsätter, kommunen avbefolkas Eftersökt kompetens kan inte lockas till kommunen Sociala och kulturella: Delar eller hela Malmberget måste flyttas eller rivas. Gruvindustrins påverkan på samhällsstruktur, tillgång till service och kommunikationer (i Malmberget) Segregation och social nedgång i isolerade områden Splittrad oattraktiv stad och boendemiljöer med minskad servicetillgång Gruvans miljöpåverkan på intilliggande bostäder genom vibrationer, damning och buller Gruvindustrins utbredning i rika kulturmiljöer 13 (76)

14 Konjunkturnedgång, utflyttning eller segregation, utarmning av kulturellt bostadsbestånd och miljöer Arbetskraftsbrist och brist på högre kompetens Ekologiska: Malmbrytningens påverkan på värdefulla naturmiljöer Risker för omgivningen kring Nitro Nobel Klimatförändringar påverkar flora och fauna Golfströmmen förändras och leder till kallare klimat 14 (76)

15 TIDIGARE PLANERING ÖVERSIKTLIGA PLANER Gällivares kommunomfattande översiktsplan är antagen och saknar därmed aktualitet. Planen avses omarbetas under nuvarande politiska mandatperiod. För Gällivare-Malmberget-Koskullskulle finns en fördjupad översiktsplan antagen i oktober Planen behöver nu revideras med anledning av eventuell utvidgning av gruvområdet och dess konsekvenser. Utdrag ur gällande fördjupad översiktsplan (76)

16 Områden som omfattas av detaljplaner, områdesbestämmelser samt markanvisat område. För beskrivning av markanvisat område se sidan (76)

17 DETALJPLANER Detaljplan skall upprättas vid större förändringar av mark- och vattenanvändning eller för enstaka byggnad/anläggning med stor omgivningspåverkan. Detaljplan används också om bebyggelsens utformning ska styras. En detaljplan är juridiskt bindande. Planen har en genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under den tiden garanteras byggrätter mm Det krävs mycket starka skäl för att ändra planen under genomförandetiden. De centrala delarna av Gällivare och Malmberget planlades i början av seklet. För Koskullskulle upprättades en regleringsplan. Större delen av tätortsområdet täcks idag av detaljplan. Bolagsområdena Hermelin, Johannes och Kilen är dock inte detaljplanelagda. Stora delar av de äldre områdena i Koskullskulle omfattas inte heller av detaljplan. Det finns många outnyttjade byggrätter i detaljplanerna i de centrala delarna av Gällivare. I kvarteren Aspen, Almen, Bergtallen, Granen, Gråtruten, Höken och Domaren finns byggrätter för flerfamiljshus i tre våningar och i något fall fyra. I en del fall tillåts även handel eller kontor. I kvarteren Gladan och Höken finns outnyttjad byggrätt för centrumbebyggelse. Genomförandetiden har utgått för de flesta detaljplanerna i området. OMRÅDESBESTÄMMELSER Områdesbestämmelser kan användas t ex för att reglera något eller några enstaka förhållanden - till exempel utformningen av bebyggelse eller maximal byggnadsarea - utan att ta ställning till markanvändningen i detalj. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovprövningen. Inom planområdet finns områdesbestämmelser på Andra Sidan, området kring Vassaraträsket och Dundrets sluttning. Även LKAB:s industriområde i Vitåfors omfattas av områdesbestämmelser. I områdesbestämmelserna för Andra Sidan har stora områden pekats ut som viktiga kulturmiljöer. Marken får endast användas på ett sådant sätt att kulturlandskapet bevaras. Endast mindre områden är avsatta för bebyggelse. Bestämmelserna för Dundret - Repisvaara- Harrträsk (norra sidan) innebär att området till största delen skall användas för mindre anläggningar för sport och rörligt friluftsliv. Längs Porjusvägen finns ett antal mindre områden för fritidsbebyggelse och längs Harrträskets norra strand får bebyggelse för fiskets, skogsbrukets, renskötselns och den allmänna samfärdselns behov uppföras. 17 (76)

18 ÖVERGRIPANDE MÅL NATIONELLA MÅL Agenda 21 Agenda 21 är handlingsprogrammet från FN: s miljökonferens i Rio Det ska leda oss vidare i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling. I Sverige har regeringen givit kommunerna i uppdrag att arbeta fram lokala handlingsplaner för Agenda 21 där utgångspunkten ska vara ett kretsloppstänkande. Ett arbete med handlingsplan för kommunen bör upprättas. Miljökvalitetsmål I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål och i november 2005 antogs det 16:e miljökvalitetsmålet. Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Miljömålen ska styra valet av de åtgärder som krävs för att nå dit och fungera som gemensamma riktmärken för allt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara. Miljömålen ska i huvudsak vara uppnådda REGIONALA MÅL Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att regionalt anpassa och konkretisera de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömål nr 13 Levande skogar ansvarar dock Skogsvårdsstyrelsen för. Länsstyrelsen i Norrbottens län har för vissa av miljökvalitetsmålen anpassat dessa efter länets speciella förutsättningar, se nedan. För varje mål (undantag mål nr 16) finns dessutom fastställda delmål. De 16 nationella miljökvalitetsmålen är; Miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. En giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt djur och växtliv Regional anpassning i Norrbotten Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Regionala delmål i Norrbotten Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 18 (76)

19 KOMMUNALA MÅL Ett visionsarbete pågår i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. GRUNDLÄGGANDE BESLUT Ett flertal lagar, regler, beslut mm som stiftats av olika myndigheter och organ berör planområdet i olika delar. Nedan följer några av de övergripande grundläggande beslut som är aktuella i området. PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen, PBL. Denna fysiska plan ska ange de långsiktiga grunddragen i användningen av mark och vattenområden och ge vägledande beslut om hur kommunens bebyggda miljö ska utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för så väl myndigheter eller enskilda. Enligt PBL skall miljö- och riskfaktorer samt riksintressen redovisas i planen. Kommunen ska också visa hur de i den fortsatta utvecklingen av kommunen avser att förhålla sig till riksintressen och miljökvalitetsmål. Enligt 2 kap. PBL skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilket områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Planläggning får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap, miljöbalken överträds. Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat boendes och övriga hälsa, jord-, berg- och vattenförhållanden, möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och samhällsservice, möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. En MKB skall upprättas till översiktsplanen enligt 4 kap. PBL. MILJÖBALKEN (MB) Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska enligt Miljöbalken 3 kapitel 3 skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Områden som ska skyddas är: Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar. Områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade. Urskogsområden samt rester av äldre skogsbestånd i hårt nyttjade omgivningar. Våtmarker med särskilda ekologiska värden. Viktiga häckningsområden samt rast- och födolokaler för fåglar. Sjöar och vattendrag med särskilt god vattenkvalitet och som är viktiga reproduktionsområden samt vandringsvägar för fisk. Sjöar och vattendrag som utgör viktiga tillrinningsområden till andra ekologiskt känsliga områden. Områden med speciella klimatologiska förhållanden. 19 (76)

20 Flertalet av denna typ av områden finns inom planområdet varav de viktigaste redovisas nedan. MILJÖKVALITETSNORMER Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. Miljöbalken. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv. Idag finns tre förordningar om miljökvalitetsnormer: Föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527), Parametrar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) Omgivningsbuller (SFS 2004:675). Till 5 kap. Miljöbalken hör förordningen (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft som innehåller de normer som hittills tagits fram, dvs. normerna för högsta halt av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Inom Gällivare kommun är det för arbetet med den fördjupade översiktsplanen parametrar i fisk- och musselvatten (Torne- och Kalix älvsystem) samt miljökvalitetsnormen för utomhusluft som är direkt tillämpbar. För utomhusluft gäller följande miljökvalitetsnormer (MKN): MKN Kvävedioxid Kväveoxider Svaveldioxid Kolmonoxid Bly Bensen 1 januari 2010 Partiklar (PM10) Datum efter vilket MKN ej längre får överträdas MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld MKN ska redan vara uppfylld Ozon 31 december 2009 (skall eftersträvas) resp. 31 december 2019 RIKSINTRESSEN Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten och preciserar vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse. Ett riksintresse har betydelse för hela landet eller en landsdel. I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet (3 kapitlet Miljöbalken). Även Natura 2000-områden är av riksintresse, se vidare nedan. Se sidorna 25, 30, 33, 39, 42, 62 för berörda riksintresseområden inom planområdet 20 (76)

21 NATURA 2000 Ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen kallas för Natura Syftet är att värna om fåglar, naturtyper och livsmiljöer (habitat) samt vissa andra arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s habitat- och fågeldirektiv. Sverige och övriga EU-länder skall föreslå områden med de berörda naturtyperna och arter som nämns i art- och habitatdirektivet. Dessa områden bildar tillsammans med de områden som utpekas enligt fågeldirektivet nätverket Natura Sverige skall se till att områden som ingår i nätverket får den skötsel de behöver, samt övervaka att deras naturvärden bevaras. Detta innebär lite förenklat att "ängen ska förbli äng" och att "naturskogen ska fortsätta att vara naturskog" och att arterna ska fortleva i livskraftiga bestånd. Se sidorna för berörda Natura 2000-områden inom planområdet. NATURRESERVAT Naturreservat är den mest använda skyddsformen. Naturreservat skyddas enligt miljöbalken kapitel 7 4. Naturreservat kan bildas i syfte att bevara biologisk mångfald vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer tillgodose behov av områden för friluftslivet skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter Se sidorna för berört naturreservat inom planområdet VATTENDIREKTIVET Vattendirektivet är ett EU-direktiv som ska ge oss ett nytt sätt att se på vatten. Alla måste bli medvetna för att kunna hjälpa till att skydda, förvalta och vårda våra sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Detta innebär att alla som påverkar vattnet inom det aktuella avrinningsområdet ska samverka i åtgärderna för att skapa och vidmakthålla god vattenkvalitet. Alla sjöar och vattendrag inom planområdet ingår i Kalixälvens avrinningssystem och sorterar under Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund. STRANDSKYDD Samtliga vattendrag inom planområdet omfattas av strandskydd. Strandskyddet inom planområdet gäller 100 m inåt land och 100 m ut i vattnet. Vid Harrträskets norra och östra sida gäller utökat strandskydd om 200 m. Syftet med skyddet var ursprungligen att slå vakt om allmänhetens tillgång till strändernas landoch vattenområden. Syftet har senare utvidgats till att även skydda och bevara växters och djurs livsmiljöer inom strandområdet. För att få bygga eller utföra anläggningar mm inom strandområdet krävs dispens alternativt att strandskyddet upphävs om detaljplan upprättas. För att få dispens krävs särskilda skäl. Länsstyrelsen har delegerat rätten att besluta om dispens till kommunens miljö- och byggnämnd. 21 (76)

22 SKYDD FÖR LANDSKAPSBILDEN Ett större område på Repisvaara och runt Harrträsket omfattas av bestämmelser till skydd för landskapsbilden. Skydd för landskapsbilden vid Dundret 22 (76)

23 BYGGFÖRBUD ENLIGT STRANDLAGEN Ett område vid badplatsen söder om vattenverket och området runt sjön Abborrträsk omfattas av förbud mot nybebyggelse samt ändring av byggnad för väsentligt annat ändamål. MINERALLAGEN LKAB är innehavare av bearbetningskoncessioner enligt minerallagen (1991:45). Koncessionerna innebär att företaget har rätt att utvinna och tillgodogöras sig järn i berggrunden. Till bearbetningskoncessionerna är knutna rättigheter att använda och påverka det område på markytan som anvisats enligt samma lag. Det område som på markytan godkänts för att få påverkas av gruvbryning, det markanvisade området, visas på karta sidan 16. BIOTOPSKYDD Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde (enligt miljöbalken 7 kap 11 ). Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Regeringen har beslutat att följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark utgör biotopskyddsområden (så kallat generellt biotopskydd): Alléer (minst 5 träd) Källor med omgivande våtmark (högst 1 hektar) Odlingsrösen Pilevallar Småvatten och våtmarker (högst 1 hektar) Stenmurar Åkerholmar (högst 0,5 hektar) Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från biotopskydd i de biotoper som omfattas av det generella skyddet. Efter särskilt beslut av länsstyrelsen kan följande biotoper, inom markområden som inte omfattas av skogsvårdslagen, skyddas: Naturbetesmarker Naturliga ängar Naturliga bäckfåror Ras- och bergbranter Rik- och kalkkärr Skogsvårdsstyrelsen kan på motsvarande sätt skydda biotoper på skogsmark, till exempel brandfält, äldre naturskogsartade lövbestånd och ravinskogar. KULTURMINNESLAGEN För kulturminnen gäller kulturminneslagen. Lagen innehåller bl a bestämmelser om skydd och vård av vår kulturmiljö, fasta fornlämningar, kyrkobyggnader och begravningsplatser. Se Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för mer ingående beskrivning. 23 (76)

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 1 Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 2016-06-02 MKB-CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Vikarskogen 1:28 Planens syfte: Handläggare:

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92 SUNNE KOMMUN Värmlands län 2016-02-08 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län 2015-05-05 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. 1 (5) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestads centralort, Mariestads kommun Rubricerad ändring av detaljplan syftar

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Behovsbedömning för MKB november 2008

Behovsbedömning för MKB november 2008 Stadsarkitektkontoret MKB-gruppen Detaljplan för ILÄNDA 1:6 m fl Behovsbedömning för MKB november 2008 Dnr 2007.20.214 1(7) Behovsbedömning BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun BEHOVSBEDÖMNING (för MKB) 1(6) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2011-03-29 2010-3803 Rebecka Sandelius 0480-45 03 33 Detaljplan för del av Vångerslät 7:96

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Framtid Gällivare - Malmberget - Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025. Del 3 Miljökonsekvensbeskrivning MKB

Framtid Gällivare - Malmberget - Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025. Del 3 Miljökonsekvensbeskrivning MKB Framtid Gällivare - Malmberget - Koskullskulle Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025 Del 3 Miljökonsekvensbeskrivning MKB Bild från LKAB ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 NOVEMBER 2008 166

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering, prövning och lovgivning Antaget av Kommunfullmäktige 04-05-4, 85 Flygbild över Färgelanda

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg 2 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska alltid en behovsbedömning genomföras. Behovsbedömningen är en analys

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 2 Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Behovsbedömning. Storgatan i Högsby samhälle

Behovsbedömning. Storgatan i Högsby samhälle Storgatan i Högsby samhälle Programområdets läge i Högsby. Planprogram för fastigheterna längs med Storgatan i Högsby, Högsby 1:32 m.fl., Högsby samhälle, Högsby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Högsby

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Fördjupad översiktsplan FÖP

Fördjupad översiktsplan FÖP Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025 Del 4 Planeringsförutsättningar Malmberget Koskullskulle Gällivare UTSTÄLLNINGSHANDLING 3 MARS 2008 1 (76) 2 (76) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. kommun 1 (4) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun Rubricerad ändring av detaljplan syftar

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. kommun 1 (4) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun Rubricerad ändring av detaljplan syftar

Läs mer

Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP Del 1 Förslag

Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP Del 1 Förslag Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025 Del 1 Förslag UTSTÄLLNINGSHANDLING 3 MARS 2008 1 (82) 2 (82) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011 GRANSKNINGSHANDLING Ändring av - Detaljplan (byggnadsplan) för Västanfors 17:1 m.m. i Fors - Detaljplan (byggnadsplan)för del av Västanfors 17:1, Östanfors 1:30, 7:3, 12:2 m.fl. - Detaljplan för del av

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer