ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun. Teknik och samhällsbyggnad"

Transkript

1 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN För del av Gällstad 1:78 m.fl. vid Manstorp i Linghem, Linköpings kommun Teknik och samhällsbyggnad

2

3 PLANBESKRIVNING Bakgrund Linghem, med sin pendeltågsstation mellan Linköping och Norrköping, har goda förutsättningar för att bli en mycket attraktiv bostadsort i regionen. I folkrörelsealliansens vision eftersöks en strategi som möjliggör 600 nya bostäder i Linghem och Vikingstad. Under våren 2004 hölls samråd om ett planprogram för området. I programmet föreslogs en blandad bostadsbebyggelse. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har i september 2004 beslutat att programmet kan ligga till grund för den fortsatta planläggningen. Syfte Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med olika typer av främst markbostäder. Området utformas flexibelt för att möjliggöra en varierad bebyggelse inom en struktur av gemensamma egenskaper. Syftet är att ge området en tydlig identitet där utformningen av gatunätet och gaturummen har stor betydelse för helhetsupplevelsen. Byggnadernas storlek, utformning, färgsättning och relation till gatan respektive gårdarna är några av de väsentliga sammanhållande faktorerna för att uppnå detta syfte. Plandata Planområdet omfattar ca. 30 ha. Linköpings kommun är ägare till fastigheterna Gällstad 1:78 och Himna 11:4. Gällstad 1:188 är privatägd. Förslag till förändringar Större delen av planområdet ligger inom det område som i Linköpings översiktsplan 1998 är avsatt som utbyggnadsområde för bostäder. Ett delområde ligger dock utanför översiktsplanens schematiska avgränsning. Planens huvudinriktning är bostadsutbyggnad. För de delar av utbyggnadsområdet som inte planläggs i första detaljplanen föreslås att områdesbestämmelser antas som reglerar att åtgärder inte vidtas som kan försvåra framtida bostadsutbyggnad. Den nu aktuella detaljplanen bedöms överensstämma med intentionerna i gällande översiktsplan. Befintlig bebyggelse Det finns ett kommunalt intresse att den befintliga omsorgsverksamheten vid Manstorp kan bibehållas med nuvarande inriktning under överskådlig tid. Planområdet för bostäder föreslås därför avgränsas så att verksamheten kan bedrivas utan störningar. För att ändå minska risken för olägenheter föreslås att kommunen, inom ramen för projektet, ersätter befintligt hönshus med ett hönshus öster om de befintliga byggnaderna på Manstorps gård. Bebyggelsen och verksamheten vid Manstorps gård föreslås bli reglerad i detaljplan. Med planläggningen uppstår tillståndskrav enligt Miljöbalken för djurhållningen. På lång sikt och/eller när verksamheten avvecklats, kan kommunens behov av nya bostäder dock komma att väga tyngre. Området mellan Manstorps gård och det nu föreslagna 1

4 utbyggnadsområdet kan då planeras för bostäder. Planen har utformats för att underlätta en sådan framtida utvidgning. För att tydliggöra kommunens långsiktiga ambition, upprättas områdesbestämmelser för detta område. Ny bebyggelse Huvudinriktningen för planen är att åkerpartierna används för en varierad bostadsbebyggelse. Utbyggnadsområdet är så stort att utbyggnaden med största sannolikhet kommer att ske i ett antal etapper över tiden. Detta kan även vara positivt för stabiliteten och kapacitetsutnyttjandet av den allmänna servicen i Linghem. En etapputbyggnad bör ske från den nordvästra delen och mot söder/sydost. På så sätt kommer den nya bebyggelsen att vara sammankopplad med den befintliga redan från början. Stora delar av området längst i norr föreslås användas för tätare bebyggelse i form av grupphus (radhus/kedjehus/parhus/små friliggande hus) i ägande- och hyresrätt. Dessa byggs i en och två våningar. I övriga delar av utbyggnadsområdet kommer det huvudsakligen att bli utbyggnad av friliggande villor på större tomter. Även i mitten av området bedöms dock två kvarter bebyggas med grupphus i form av friliggande hus på mindre tomter respektive hyreslägenheter i radhusform. Planens bestämmelser ger möjlighet till olika typer av bebyggelse. Den slutliga fördelningen mellan bostadstyper görs i samband med respektive etapputbyggnad. Om kommunen bedömer att marknadens efterfrågan inte ger en tillfredsställande blandning av bebyggelsen, kan det finnas anledning att avvakta med utbyggnaden av vissa kvarter i den aktuella utbyggnadsetappen. Planområdet bedöms totalt kunna inrymma ca. 200 bostäder med den fördelning av bostadsformer som illustreras på plankartan. Planen är utformad så att det finns möjlighet att uppföra omsorgsboende i området i några olika utbyggnadsetapper. Om det inte finns något behov när delområdet byggs ut, används tomten istället för vanliga bostäder. För att kunna erbjuda barnomsorg för de boende planeras två tomter för förskolor med 50 barn, båda i anslutning till natur/parkmark. För att minska risken för trafikstörningar är de placerade längs uppsamlingsgator. Av tidigare erfarenheter har det visat sig att man sällan på förhand kan förutspå alla framtida behov i ett område. När behoven uppstår kan det ofta vara mycket svårt att få acceptans från de närboende att ta i anspråk ett friområde för den nya verksamheten. För att undvika sådana problem vore det lämpligt att redan i samband med utbyggnaden av området säkerställa reservtomter för sådana framtida behov. Dessa tomter bör placeras så att de inte försvårar ett ändamålsenligt nyttjande av marken innan de tas i anspråk. I skogsområdet i sydväst finns ett område som skulle kunna vara lämpligt för en sådan reservtomt. För att kunna planlägga och bebygga området krävs arkeologiska undersökningar. Det är inte meningsfullt att vidta dessa förrän det finns ett aktuellt behov. På plankartan har reservtomten därför endast illustrerats. Då planområdet består av normal-, respektive högriskområden för radon, har planbestämmelse införts som reglerar radonsskydd i byggnationen. Genomförd bullerutredning avseende vägbuller har visat att trafiken från det nya området inte kommer att leda till bullernivåer över gällande riktvärden vid befintliga bostäder. För den planerade bebyggelsen kommer riktvärden för maximalnivåer avseende trafikbuller att 2

5 överskridas närmare än 15 m från vägmitt på Huvudgatan. I planen regleras att gällande riktvärden för utemiljöer skall uppnås. Detta kan ske antingen genom en lämplig placering av byggnaderna eller genom uppförande av en bullerskärm längs vägen. Enligt planillustrationens föreslagna husplaceringar ligger inga hus närmare än 15 m från vägmitt. Om Linghem skulle byggas ut ytterligare mot öster kan trafiken komma att öka markant på huvudgatan. Om en bullerskärm görs 1,5 m hög klaras riktvärdena på ett avstånd om 15 m även med en sådan ökad trafikmängd. Planbestämmelse som möjliggör uppförande av sådan bullerskärm har införts. Gestaltningsprinciper För att åstadkomma en god gestaltningsmässig helhet, med områdets många olika delar och byggherrar, finns ett antal gestaltningsprinciper som beskriver hur bebyggelse, gaturum m.m. skall utformas. Dessa kommer att ligga till grund för den kommande bygglovprövningen. Flera av dessa återfinns även som formella planbestämmelser. Gaturummen har stor betydelse för att hålla samman området. De två uppsamlingsgatorna, liksom Sparvsångsvägens förlängning, utformas med gatuträdsplantering mellan gata och cykelbana. För att hålla samman gaturummen längs lokalgatorna skall tomternas förgårdsmark vara planterade med minst ett inhemskt lövträd per bostad. Ett lämpligt trädslag kan vara oxel som inte är så vidkronigt. Även t.ex. fruktträd kan passa bra. Däremot är träd med krafitga rotsystem, t.ex. Pil och Poppel mindre lämpliga eftersom de kan tränga in i de allmänna ledningarna. Genom dessa principer skapas en tydlig hierarki mellan gatutyperna som ökar orienterbarheten i området samtidigt som man åstadkommer en trivsam miljö. För att tydliggöra gränserna mellan den offentliga gatan, den halvoffentliga förgårdsmarken och den privata inre tomtmarken skall huvudprincipen vara att tomterna är tydligt avgränsade sinsemellan och mot gatan. Detta görs i första hand med häckar. Ytterligare ett steg i denna strävan är att huvudbyggnadernas placering på tomten skapar en skyddad uteplats på insidan av tomten. Där denna hamnar på skuggsidan bör huvudbyggnaderna skjutas in på tomten så att en insynsskyddad uteplats kan ordnas på den soligare sidan. Genom att entréerna i princip alltid skall vändas mot gatan tydliggörs innergårdens privata karaktär. För att understryka gaturummets mer offentliga karaktär bör tillbyggnader m.m. i första hand ske mot kvarterens inre. Högre krav på tillbyggnadernas kvalitet måste ställas när de placeras väl synliga mot gatan. Valet av tak- och fasadmaterial påverkar i stor utsträckning upplevelsen av bebyggelsen. En variation inom ramen för en gemensam nämnare är lämplig. I området blir det möjligt att välja trä- eller putsfasad respektive röda takpannor eller mörk slät plåt som takmaterial. Detta regleras genom planbestämmelser. I planområdets mittparti blir tätheten så stor att det är angeläget att även färgsättningen samordnas för att man skall kunna åstadkomma en god helhetsverkan. Motsvarande gäller för villorna längs den västra uppsamlingsgatan som kommer att bli något av en entré för hela området. I detta område föreslås att fasadernas kulörer väljs bland de dämpade men varma jordfärgerna, t.ex. ockra och umbra. För att underlätta den eftersträvade helhetssynen på färgsättningen i planområdet ingår ett färgsättningsprogram i planhandlingarna. Av programmet framgår vilka huvud- och accentfärger som bör användas. Programmet kommer att användas av Byggnämndskontoret som underlag och rådgivning i samband med bygglovgivningen i området. 3

6 Parker- och naturområden Nordväst om planområdet finns ett flera hektar stort, centralt beläget parkområde. Där finns pulkabacke, bollplaner m.m. Kommunen har i sin lekplatsplan angivit att en tätortslekplats skall uppföras i parkområdet under de närmaste åren. Parkområdet är så stort och har ett sådant innehåll att det i huvudsak kan betjäna även det nya planområdet. Trots närheten till det stora parkområdet, finns det ett behov av en park i själva planområdet. En sådan har placerats centralt i området. Avsikten är att den skall vara identitetsskapande och fungera som en samlingsplats för de boende. I parken bör även en närlekplats för yngre barn anläggas. Parkens utformning bör inriktas mot en stadsmässig rumslighet med en enkel och överskådlig disponering av marken. För bostadsgruppen söder om matargatan bör en mindre närlekplats anläggas. Då denna endast riktar sig till en avgränsad bebyggelsegrupp bör den anläggas som gemensamhetsanläggning på kvartersmark. Den placeras i anslutning till skogsmarken för att på så sätt stimulera till en mer varierad lek. Avgränsningen av bebyggelseområdena är gjord så att skogsmarken med motionsspår söder om Linghem bibehålls. För att minska risken för skuggningsproblem vid bostäderna behöver skogsmarken i anslutning till det södra delområdet anpassas. Detta bör ske genom en uthuggning och brynzonsetablering inom nuvarande skogsmark. Hagmarken i planområdets västra del bibehålls och utnyttjas för rekreation. Den kommer då att ingå som en länk i det sammanhängande stråk mellan skogsmarken i söder och Linghems centrala parkområde som finns norr om planområdet. I de norra ändarna av de två uppsamlingsgatorna planläggs för två små trädplanteringar som fonder till gatorna. Trafik och gator Trafiken till planområdet skall ledas via en förlängning av Fågelsångsvägen österut. I avvaktan på att väg 757 får en ny västlig sträckning kommer trafiken att ledas vidare via Himnavägen. När den nya sträckningen byggts, eller när Linghem vuxit vidare mot SV, avses Fågelsångsvägen förlängas till väg 757. När planområdet är fullt utbyggt kommer trafiken på Himnavägen att öka med ca fordon/dygn. Det finns därför anledning att vidta trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Fågelsångsvägen vid motionsspåret. Ett exempel på hur en sådan kan se ut finns i bilaga 1. Eventuellt kan även de nuvarande övergångsställena på Himnavägen vid skolan behöva förstärkas på sikt. Sträckningen av Fågelsångsvägens förlängning mot planområdet är anpassad till de naturvärden som finns i området. Området nås via ett par större uppsamlingsgator med enkelsidig trädplantering. Dessa kan fungera som områdets ryggrad och skapa en orienterbarhet. I övrigt föreslås trafiken gå på lokalgator och angöringsvägar på kvartersmark. För att få en god rumslighet i gaturummen skall förgårdsmarken vara planterad med inhemska lövträd. Denna avsmalning av gaturummet kan även antas dämpa hastigheterna. För att fördröja dagvattnet utformas gatorna med fördröjningsmagasin. Gångbana samt gång- och cykelvägar anläggs längs uppsamlingsgatorna med anslutning mot dels befintligt nät mot stationen och centrum i Linghem, dels skogspartiet i söder. 4

7 Möjlig utformning av uppsamlingsgata, med trädplantering mellan körbana och gång- och cykelbana. Möjlig utformning av lokalgatorna, med trädplanterade förgårdsmarker. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Ny bebyggelse i planområdet skall anslutas till det allmänna VA-nätet. Allmänna VAledningar finns i planområdets västra gräns i Sparvsångsvägen, samt i den nordvästra delen av planområdet. Planerad byggnation kommer att anslutas till dessa ledningar. Endast källarlös bebyggelse kan anslutas med självfall till de allmänna spill- och dagvattenledningarna. Uppfyllnadsbehovet för avledning av dagvatten inom området uppgår, med undantag för vid befintlig flödessvacka, till högst ca. 0,7 m. Beroende på hur angöringen till kvarteret mellan uppsamlingsgatorna och närmast huvudgatan utformas, kan större uppfyllnader behövas. I andra delar av området krävs på vissa platser skärningar om ca. 0,5 m. Vid kullen i väster blir det på en kortare sträcka en skärning på ca. 1,7 m i förhållande till nuvarande markhöjder. Höjdsättningen av gatorna är avpassade för behoven av att avleda dagvatten. Området utformas med en flödessvacka för att minimera riskerna för marköversvämning vid extrema flödessituationer som leder till att det allmänna dagvattensystemet blir fullt utnyttjat. Inom planområdet skall åtgärder vidtas för att minska dagvattenmängderna. Takvattnet skall avledas ovan mark, t.ex. via stuprörsutkastare, för fördröjning och infiltration inom tomterna. Det är viktigt att takvattnet avleds från husliv genom minst 2 m långa täta ränndalar med en lutning på minst 5%. Tomternas höjdsättning måste planeras så att man inte får instängda, 5

8 vattensjuka, områden. Dränering från husgrunder och ev. tomtmark ansluts till allmän dagvattenledning. De allmänna dagvattenledningarna inom området dimensioneras för ett 2- års regn med 10 minuters varaktighet. När kraftigare regn uppstår riskerar anslutna fastigheter att få vattenskador till följd av dagvatten som stiger upp i dräneringssystemen. Gatumarken avvattnas via fördröjningsmagasin. På så sätt åstadkoms även viss infiltration och rening av vattnet. Överskottsvattnet leds vidare till allmän dagvattenledning. Ledningarna för dikningsföretaget som går genom planområdet kommer att ersättas av nya allmänna dagvattenledningar. Tekniska Verken ansvarar för dimensionering och utbyggnad av allmänna dagvattenledningar och till vilka nuvarande dikningsföretag kommer att anslutas. En ny kulvert kommer att byggas genom planområdet, med en kapacitet motsvarande 1500 l/s, vilket kan jämföras med nuvarande med kapaciteten 70 l/s. Mot bakgrund av nuvarande utformning av dikningsföretaget bedöms den nya lösningen ha tillräcklig kapacitet. För att ändå minimera eventuella skador vid flöden som överstiger de dimensionerande flödena, har planområdet utformats så att det finns en flödessvacka på gatumarken genom området där vattnet kan avledas på mark. På de platser där man avser att bygga hus över den nuvarande ledningen för dikningsföretaget, som då tagits ur drift, behöver den rivas och marken återfyllas. Att fylla ledningen bedöms vara olämpligt då det sannolikt finns ett antal mindre dräneringsledningar som är kopplade till ledningen. För att dels minimera kostnaderna, dels undvika oklara ansvarsförhållanden för hur återfyllnaden skett, skall respektive byggherre ansvara för erforderlig rivning av ledningen och återfyllnad av tomtmarken. Tekniska Verken ansvarar för att riva den del av det allmänna dagvattennätet som kommer att beröra blivande kvartersmark. Byggherren ansvarar dock för erforderlig återfyllnad av tomtmarken. Fjärrvärme Idag saknas fjärrvärme i Linghem, men det finns planer att inom de närmaste åren etablera fjärrvärme även här. En större utbyggnadsvolym ger förutsättningar för att skapa ett lokalt nät. Ny bebyggelse i planområdet skall därför värmas upp med fjärrvärme. Detta kommer att regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna. I avvaktan på att ledningar byggts ut till Linghem föreslås att en temporär panna placeras söder om gatan vid den nordöstra förskoletomten. 6

9 Planeringsförutsättningar Tidigare ställningstaganden Översiktsplaner En dispositionsplan för utbyggnaden av Linghem antogs 1973, se karta 1. I planen studerades förutsättningarna för utbyggnad av såväl arbetsplatser som bostäder. Behov av och avstånd till service liksom tillgång till parker och rekreationsområden var viktiga delar i arbetet. Andra huvudfrågor var hur den tekniska försörjningen skulle lösas och hur trafiken skulle anordnas. Utbyggnaden av orten föreslogs ske i tre etapper med hänsyn tagen till såväl underlaget för Karta 1: 1973 års dispositionsplan för Linghem service som lösningar av den tekniska försörjningen och trafiken. Som en grundförutsättning i dispositionsplanen låg att Linghem utsetts som serviceort. För att uppnå den servicenivå avseende kommunal och privat service som eftersträvades, ansågs att befolkningen behövde uppgå till minst 2500 personer. För att åstadkomma en jämn åldersfördelning i befolkningen avsågs att utbyggnaden skulle ske succesivt, årsringsvis. På så sätt skulle även efterfrågan på skola och barnomsorg bli mer jämn över tiden, med lägre kommunala kostnader som följd. I dispositionsplanen slogs också fast att det är önskvärt med en integrering av olika sociala grupper i varje ort och att bostadsbyggandet därför inte borde begränsas till enbart småhus. Man ansåg att det var särskilt angeläget att få utrymme för billiga hyresrätter i form av markbostäder eller låga flerfamiljshus. En viktig planeringsfråga var redan då korsningarna mot stambanan samt omdragning av väg 757. I dispositionsplanen konstaterades att det fanns behov av en ny och bättre planskild korsning med järnvägen, väster om samhället. 7

10 Under 1990-talet utarbetades ett utkast till fördjupning av översiktsplanen för Linghem. I stora delar innebar detta en översyn av dispositionsplanen. Endast mindre justeringar av delområdesavgränsningarna gjordes. Arbetet avbröts dock och blev aldrig behandlat politiskt. I Linköpings översiktsplan 1998 finns ett par utvecklingsområden för bostadsändamål avsatta i Linghem, se karta 2. Dessa bygger på det arbetsmaterial för fördjupning av översiktsplanen som utarbetades vid mitten av 90 -talet. Det nu aktuella planområdet är ett delområde av dessa utvecklingsområden. Avgränsningen av utbyggnadsområdet är enligt översiktsplanen schematisk. Karta 2: Linghem i Linköpings översiktsplan Detaljplaner Utbyggnaden av Linghem har skett genom planläggning. Huvuddelen av planläggningen har skett från 70-talet och med utgångspunkt från dispositionsplanen. Huvuddelen av planområdet är inte planlagt I nordvästra delen, samt i anslutning till planområdet finns två detaljplaner från 1980 och 1989, (Nr. 690 &850) se karta 3. Hushållning med naturresurser Riksintressen m.m. Planområdet berör inte något riksintresseområde. Större delen av planområdet består av brukad åkermark. Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och i nära Karta 3: Planlagda områden i och i anslutning till planområdet. Planområdets ungefärliga avgränsning är markerat. anslutning till service i Linghem. Det saknas motsvarande områden i byggbar skogsmark. Den omgivande skogsmarken är rik på fornlämningar och i stora delar även avsatt som rekreationsområde. En exploatering av åkermarken för bebyggelse bör därför vara förenlig med Miljöbalkens regler om hushållning med åkermark. 8

11 Miljömål/Miljökvalitetsnormer En utbyggnad av bostäder inom planområdet bedöms inte leda till att några miljökvalitetsnormer överskrids. Uppvärmning av bostäder bedöms komma att ske genom fjärrvärme. Trafiken som kommer att alstras genom den nya bebyggelsen är, tillsammans med nuvarande trafikmängder i Linghem, så låg att luftföroreningsnivåerna inte överskrider miljökvalitetsnormerna. Kulturmiljö/Fornlämningar Planområdet har under det senaste århundradet i huvudsak bestått av brukad åkermark. Manstorps gård samt åkervägen i nord-sydlig riktning återfinns på kartor från 1800-talet, se karta 4. I de södra delarna av Linghem finns ett stort antal fornlämningar. I samband med det översiktliga planarbetet under 90-talet genomfördes en arkeologisk utredning etapp I för större delen av planområdet. Inom planområdet påträffades då två möjliga fornlämningar, se karta 5 & 6. Etapp II utredningar samt en förundersökning genomfördes under hösten Lämningar påträffades inom två Karta 4: Karta över Linghem från 1870-talet med planområdet ungefärligen markerat. delområden. Dessa undersöktes närmare under Påträffade lämningar har dokumenterats och borttagits. Ytterligare arkeologiska åtgärder är inte nödvändiga. Karta 5&6: Objekt enligt arkeologisk utredning etapp I Karta 7: Objekt i kommunens naturvårdsprogram. Naturvärden, biotoper Söder om nuvarande bebyggelse i Linghem finns ett skogsparti som hyser naturvärden, se karta 7. Naturvärdena består dels av delar av ett cirka 15 km långt och ca. 2 km brett stråk av främst ändmoräner men även med inslag av isälvsavlagringar. Stråket utgör en betydelsefull och 9

12 mycket framträdande del av den södra mellansvenska israndzonen som bildades under den senaste istidens slutskede. Vid fältinventering har det visat sig att den aktuella delen av stråket är mindre än vad som framgår av naturvårdsprogrammet. Den aktuella delen av stråket har vid studie i fält konstaterats vara en relativt diffus moränhöjd. Naturvärdet är inte heller lika högt som för andra närliggande delar. Exploateringen kommer dock inte att beröra den verkliga utsträckningen av objektet. Utsträckningen framgår av bifogad karta. Öster om bebyggelsen på Trastsångsvägen, i åkerkanten, finns ett bestånd av vidkroniga ekar som dock inte är tillräckligt gamla för att hysa rödlistade arter. Rester av slåtterängsflora finns också kvar. Miljön har potential att utveckla ett stort värde i framtiden. Områdets naturvärden är av lokalt intresse för Linghem. Även i direkt anslutning till bebyggelsen finns ett område med ekdominerad lövskog. Detta område har potential att på sikt utveckla naturvärden. Området bör om möjligt inte exploateras och omfattas inte av planområdet. Befintlig bebyggelse m.m. Inom planområdet finns en bebyggd fastighet, Manstorps gård. På gården bedrivs dagtid omsorgsverksamhet i privat regi med lantlig inriktning med bl.a. smådjursskötsel och vedhuggning. Service Linghem betecknas i Linköpings översiktsplan som en serviceort med särskilt goda förutsättningar att upprätthålla god service. Idag är antalet bostäder ca. 900 och invånarantalet är ca personer. Skolor finns för elever från förskoleklass (F) till årskurs 9. I de prognoser som barn- och ungdomsnämnden tagit fram beräknas antalet barn i åk. F-5 att minska med 100 personer de närmaste 5 åren. Därmed skulle lokalkapacitet motsvarande närmare 5 klasser vara ledig. Del av detta utrymme kan komma att nyttjas för högstadiets behov av ytterligare lokaler. Inom barnomsorgen finns 6 förskolor. Barnantalet beräknas att sjunka något de närmaste åren. En utbyggnad av nya bostäder i Linghem förutsätter nya förskoleenheter. I Linghem finns en centrumanläggning med en livsmedelsbutik inkl. postservice samt apotek. Här bedriver även landstinget verksamhet i såväl vårdcentral som folktandvårdsmottagning. Kommunen har en biblioteksfilial i Linghems centrum. Avståndet till skola och centrumanläggning är mellan 500 och 1000 m. Det finns ytterligare en matbutik i Linghem. Geotekniska förhållanden, radon Översiktliga geotekniska undersökningar, inklusive bestämning av grundvattennivåer, förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten samt radonrisk, har genomförts. Större delen av planområdet består av lerjordar. I de centrala och östra delarna finns de lösaste och djupaste lerorna. Under matjorden finns en 1-1,5m torrskorpelera och under denna, ned till 5-8 m djup, finns lös till halvfast lera. Under denna finns silt till 6-10 m djup. I de norra och södra delarna av området finns fastare leror skiktad med silt under torrskorpan. Lerlagren sträcker sig 3-10 m under marknivån. I skogen samt längs den ekbeklädda höjdryggen väster om åkern återfinns friktionsjordar. I lägre delområden är denna överlagrad av en torrskorpelera. 10

13 Inom områdena med de lösaste lerorna kan 2 våningshus grundläggas ytligt med kantförstyvad platta. Där lerorna är halvfasta kan motsvarande göras med 3 våningshus och i områdena med friktionsjord är det möjligt att bygga 3-4 våningar med samma grundläggningsmetod. I de lösare lerpartierna kan fyllning upp till ca. 1 m ske utan skadliga sättningar. I övriga områden kan uppfyllning ske till ca. 1,5 m. Grundvattennivån påträffades ca. 2 m under marken i lerområdena. I de siltiga delområdena (berör endast Fågelsångsvägens förlängning) ligger grundvattennivån 0,5-1 m under marknivån. I övriga områden med friktionsjordar ligger grundvattnet 1-2 m under marknivån. Lerorna är så täta att lokalt omhändertagande av dagvatten genom perkolation inte är möjlig. Däremot är det möjligt med ytlig och spridd infiltration. I den geotekniska utredningen bedöms lermarkspartierna vara normalradonområden, medan partierna med friktionsjord bedöms vara högriskområden. Trafikförhållanden Linghem är en av stationsorterna i Östgötatrafikens pendeltågssystem. Tåg avgår var tjugonde minut mot Norrköping och Linköping-Mjölby-Tranås. Restiden till Linköping är 7 minuter och 19 minuter till Norrköping. Förutsättningarna för pendling med kollektivtrafik är således mycket goda. Avståndet till stationen är 1 1,5 km. Tillfarten till Linghem sker idag dels via Norrköpingsvägen och en trång vägport på väg 757 under stambanan respektive en smal vägbro över stambanan, dels via väg 757 från Vårdsberg. Anslutningen mot Norrköpingsvägen har låg standard. Vägverket är väghållare för denna väg och har i en vägutredning studerat möjligheterna att vidta åtgärder. Väg 757 har idag en del genomfartstrafik mellan rv. 35 och Norrköpingsvägen. För att bättre matcha förhållandena vill Vägverket bygga om väg 757 så att den blir en del av rv. 35 och ansluts till E4. Vägverket har utrett förutsättningarna för en sådan ombyggnad, men konstaterar att den inte är samhällsekonomiskt lönsam. Vägverket har också undersökt möjligheterna att som en etapplösning bygga en ny anslutning mellan Norrköpingsvägen och Linghem. Denna skulle utformas som en vägtunnel strax väster om vägen mot Östra Harg. Kostnaden för detta har uppskattats till ca. 35 Mkr. Det har stor betydelse för Linghemsbornas trafiksäkerhet och för ortens framtida utveckling att Vägverket förverkligar en sådan etapputbyggnad. Miljöstörningar På Manstorps gård finns djurhållning av mindre omfattning som är kopplad till den behandling som bedrivs där. Området berörs av flygbuller från SAAB, se bifogad karta. Maxbullernivåerna ligger mellan 70 och 80 dba. Antalet överskridanden får enligt SAAB:s tillstånd uppgå till högst 3000 per år. I verkligheten fördelas dock flygrörelserna på ett flertal in/utflygningsriktningar, vilket minskar antalet överskridanden till knappt Medverkande tjänstemän Planbeskrivningen har upprättats av planarkitekt Magnus Hultegård. 11

14 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tidplan Planarbetet genomförs med normalt planförfarande och avses i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan. Programsamråd maj - juni 2004 Samråd februari april 2005 Utställning december 2005 Antagande februari 2006 Laga kraft mars 2006 Genomförandetid Planens genomförandetid skall vara fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Linköpings kommun Kommunen är huvudman för allmänna platser i området. Kommunen ansvarar för anläggande samt framtida drift och underhåll av den allmänna platsmarken inom planområdet. Nätbolagen Tekniska Verken är huvudman för allmän vatten- och avloppsanläggning och fjärrvärmenät och svarar för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutnings-/förbindelsepunkt respektive abonnentcentral. Tekniska Verken ansvarar även för utbyggnad av nya allmänna dagvattenledningar som skall ersätta det befintliga dikningsföretaget där det går genom planområdet. Linköpings Kraftnät AB är huvudman för allmänna elledningar och svarar för utbyggnad och drift fram till anvisad servisplats. TeliaSonera ansvarar för utbyggnad samt drift och underhåll av allmänna telenätet inom området. Respektive ledningshavare ansöker om ev. erforderliga ledningsrätter. Exploatör och framtida fastighetsägare Fastighetsägarna ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark, d.v.s. att respektive fastighet utformas och bebyggs enligt detaljplanen. Fastighetsägarna ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete på tomtmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning. Fastighetsägarna ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av VA, el samt tele när anslutning är aktuell. 1

15 Fastighetsrättsliga frågor Markägare inom planområdet Fastigheterna Gällstad 1:78 och Himna 11:4 ägs av Linköpings kommun. Gällstad 1:188 är privatägd. Arrende De delar av Gällstad 1:78 och Himna 11:4 som omfattas av planen är utarrenderade som jordbruksmark. Kommunen ansvarar för att arrendet sägs upp innan utbyggnaden av planområdet påbörjas. Dikningsföretag Genom planområdet löper ett kulverterat dike med tillhörande ytsvacka som är reglerat genom Stratomta dikningsföretag år Gällstad 1:78 ingår i dikningsföretaget. Det är lämpligt att kommunen, som delägare, begär en omprövning av dikningsföretaget i samband med att planområdet byggts färdigt. För att säkerställa utbyggnaden av planområdet utan en föregående omprövning, avser kommunen att träffa avtal med dikningsföretagets delägare om att dikningsföretagets anläggningar i det berörda avsnittet successivt ersätts med allmänna dagvattenledningar i takt med att planområdet byggs ut. Kommunen avser att ta ansvar för de provisoriska anslutningarna mellan dikningsföretaget och de allmänna dagvattenledningarna. Fastighetsbildning Fastighetsindelning Berörd del av Gällstad 1:78 föreslås bli avstyckad i ca. 150 fastigheter för bostadsändamål samt två fastigheter för förskola. Tomter för transformatorstationer kan avstyckas som egna fastigheter, alternativt upplåtas med ledningsrätt. I nordost föreslås att del av Gällstad 1:78 skall överföras till Gällstad 1:188 genom fastighetsreglering. Gemensamhetsanläggningar En gemensamhetsanläggning bör bildas för angöring till rad- och parhusen i områdets näst nordligaste kvarter. Det kan även bli aktuellt med en gemensamhetsanläggning för angöring m.m. till bostäderna i kvarteret mellan uppsamlingsgatorna, norr om Huvudgatan. En gemensamhetsanläggning bör bildas för lekplatsen i det sydligaste delområdet. Fastigheterna i det berörda delområdet skall ingå i gemensamhetsanläggningen. Servitut och nyttjanderätter Inom grupphusområdena, där byggnader placeras i tomtgräns, skall fastighetsägarna ges servitut att nyttja grannens tomt för att möjliggöra underhåll av byggnaderna. I anslutning till omgivande naturmarkspartier kommer avskärande diken att anläggas på kommunens mark där det anses nödvändigt. Eftersom dikets nytta är avgränsat till de intilliggande fastigheterna kommer dessa ges servitut avseende rätt att behålla, underhålla och förnya dikena på kommunens mark. 2

16 Diket väster om det södra delområdet avvattnar även jordbruks- och skogsmark söder om planområdet. Berörda jordbruksfastigheter kommer även fortsättningsvis att ha rätt att nyttja kommunens mark för att rensa och underhålla detta dike i den utsträckning som är nödvändig för att åstadkomma erforderlig avvattning av jordbruks- och skogsmarken. Tekniska frågor Vatten och avlopp Fastigheterna inom planområdet skall anslutas till kommunalt VA inklusive dagvattenanläggning. Dikningsföretag I samband med utbyggnaden av planområdet kommer dikningsföretagets kulvert att ersättas med allmänna dagvattenledningar. Dimensioneringen av de nya ledningarna sker enligt bestämda dimensioneringsnormer vilket innebär att nuvarande och tillkommande flöden beaktas. Ansvaret för detta åvilar Tekniska Verken. Den tekniska utformningen finns redovisad i en skrivelse upprättad av Tekniska Verken Ansvaret för att riva den nuvarande kulverten, när de nya byggts ut, och återfylla marken ligger på respektive byggherre. Tekniska Verken kommer däremot att riva den del av sitt ledningsnät för dagvatten som berör blivande kvartersmark. Även i detta fall är det dock byggherrens ansvar att återfylla marken. El, Tele och Fjärrvärme Fastigheterna inom området kan anslutas till Linköpings kraftnät AB. I detaljplanen finns utlagt fem tomter för transformatorstationer som skall betjäna området. Byggnaderna skall värmas upp med fjärrvärme. Detta kommer att regleras genom avtal mellan kommunen och exploatörerna. Geoteknik Kommunen har låtit utföra en översiktlig geoteknisk undersökning, daterad , för att utreda planområdets lämplighet för bebyggelse. Denna täcker behovet för detaljplanens upprättande. Respektive byggherre ansvarar för ytterligare geotekniska undersökningar där så erfordras. Ekonomiska frågor Allmän platsmark (gata, park, natur) Kommunen bekostar åtgärder inom allmän platsmark. El, tele, fjärrvärme och VA Anläggnings- och anslutningsavgifter för nya anslutningar kommer att tas ut enligt gällande taxa och erläggas av respektive fastighetsägare. Exploatörerna bekostar rivningen av dikningsföretagets nuvarande dagvattenkulvert. 3

17 Fastighetsbildning Exploatörerna bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer för genomförande av detaljplanen inom respektive område. Ledningsåtgärder bekostas av respektive ledningshavare. Revidering Genomförandebeskrivningen har reviderats och kompletterats med en utförligare beskrivning om fastighetsrättsliga- och tekniska frågor avseende berört dikningsföretag. Medverkande tjänstemän Genomförandebeskrivningen har upprättats av planarkitekt Magnus Hultegård i samråd med lantmätare Birgitta Danielsson. 4

18 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Innehåll i MKB 1. Sammanfattning 2. 0-alternativ för miljön 3. Miljöförhållandena i området 4. Särskild redovisning av naturskyddade områden 5. Beskrivning av hur miljömål och andra miljöaspekter beaktas 6. Beskrivning av den betydande miljöpåverkan och förhållandena mellan olika former av miljöpåverkan 7. Förebyggande åtgärder 8. Sammanfattning av miljökonsekvenser 9. Uppföljningsprogram 1. Sammanfattning Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av ett större bostadsområde i södra delen av Linghem. Eftersom en omfattande ny bebyggelse föreslås och området störs av visst flygbuller bedömdes detaljplanen kunna medföra en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. En miljökonsekvensbeskring har därför utarbetats parallellt med detaljplanen. Flygbullerstörningen utgörs av att området påverkas av ett maximalt buller mellan 70 och 80 dba från överflygningar under främst dagtid. Störningens konsekvenser begränsas av att överflygningar ej sker nattetid. Vägtrafikbullret längs huvudgatan ställer krav på anpassning av bebyggelsen eller uppförande av bullerskärm för att nå gällande riktvärden. Den största miljöpåverkan vid sidan av viss flygbullerpåverkan utgörs av ökad energiåtgång för nytillkomna boendes pendling, uppvärmning av de nya bostäderna, luftemissioner från dessa aktiviteter samt att tätortsnära jordbruksmark tas ur drift. Ökningen av energianvändningen med dess miljöeffekter begränsas av att området planeras försörjas med fjärrvärme och av att Linghem har god tillgång till kollektivtrafik med en pendeltågstation och har en god närservice. Påverkan på natur och kulturvärden undviks genom att områden med synliga fornlämningar eller höga naturvärden har undantagits från exploatering. Allergirisken för nytillkomna boende begränsas genom att tillräckliga avstånd upprätthålls mellan bostäder och angränsande djurhållning. 2. Nollalternativ för miljön Detaljplanens miljökonsekvenser jämförs med ett nollalternativ som innebär att området lämnas obebyggt. 1

19 Detta alternativ innebär att området kan fortsätta användas som åkermark och ligger kvar som framtida markreserv. Utbyggnad av fjärrvärme till Linghem skjuts på framtiden och underlaget för kollektivtrafik och service i närområdet är mindre än vid utbyggnad enligt detaljplanen. 3. Miljöförhållandena i området Området är utsatt för visst flygbuller, se bifogad karta. Nuvarande koncession för Saabs flygplats tillåter 3000 flygningar per år med JAS som ger maximal ljudnivå mellan 70 dba och 80dBA. Det sker en fördelning av trafiken på olika flygvägar. Denna leder till att planområdet berörs av knappt 1800 flygningar, varav ungefär hälften endast berör de sydligaste delarna av planområdet. Av flygningarna sker ca. 90 % på dagtid och 10 % på kvällstid. Inga flygningar över 70 dba sker nattetid. I övrigt är området fritt från störningar. I Linghem finns hästgårdar väster om Linghem. Det finns dessutom djurhållning med främst smådjur på fastigheten Manstorp i östra delen av planområdet Noterade brister i omgivningarnas trafiksäkerhet kan vara att hastigheten är relativt hög på Fågelsångsvägen - Himnavägen och att tillfarten från Telbovägen till Norrköpingsvägen (under järnvägen) både har begränsad framkomlighet och dålig sikt. Djurhållning med hästar och andra djur nära bebyggelsen kan innebära problem för allergiker. 4. Särskild redovisning av naturskyddade områden I anslutning till detaljplaneområdet finns det några områden som redovisas i kommunens naturvårdsprogram. Dessa utgörs av ekhagen i sydvästra delen av planområdet som har lokalt naturvårdsvärde och moränbildningar som bedömts kunna vara av nationellt värde. I samband med utarbetande av detaljplanen har mer detaljerade naturinventeringar genomförts. Calluna AB har inventerat naturmarken i de sydvästra delarna av planområdet och geolog Hans G Johansson har studerat moränbildningarna. Hans G Johansson konstaterar att den planerade utbyggnaden av matargatan från nuvarande vändplats i öster planeras på så vis att den inte kommer i kontakt med moränhöjden, varför den och dess naturvärde kan bestå. Naturvärdesinventeringen av Calluna AB påvisar vissa naturvärden öster om den befintliga bebyggelsen. Dessa utgörs av en blandskog med bl.a. ekar som om de får utvecklas vidare kommer att få ett ökat naturvärde. Områdena med identifierade naturvärden har undantagits från exploatering. 5. Beskrivning av hur miljömål och andra miljöaspekter beaktas De nationella miljömålen och då främst delmålet en god bebyggd miljö finns med som mål för detaljplanen. Hushållning av naturresurser Inga riksintressen berörs av den tänkta exploateringen. Marken som tas i bruk ligger i anslutning till utbyggd infrastruktur, vilket innebär att utbyggnaden av ny infrastruktur kan begränsas. Tätortsnära jordbruksmark tas ur drift. Ett alternativ för detta vore att istället lokalisera bebyggelsen till skogsmarken söder om Linghem. Denna har ett stort rekreationsvärde för de boende i Linghem och där finns ett brett stråk med gravfält och stensättningar. Med tanke på jordbruksmarkens läge i anslutning till den befintliga bebyggelsen och de begränsade förutsättningarna för byggnation på skogsmark bedöms den planerade utbyggnaden på jordbruksmark innebära en god hushållning enligt Miljöbalken. 2

20 God bebyggd miljö I kommunens översiktsplan har det skisserats in ett större bostadsområde i södra delarna av Linghem. Avgränsningen för detta har gjorts i programmet till denna detaljplan. Detaljplanen ger stöd för utvecklingen av ett småskaligt och varierat bostadsområde och undantar områden med naturvärden eller synliga kulturmiljövärden från exploatering. Genom förslag på varierade bostadstyper, upplåtelseformer och tillgång till god kollektivtrafik finns det förutsättningar att öka tätortens mångfald och flexibilitet. Människor kan då lättare bo kvar i Linghem vid förändrade behov, ekonomi, ålder och familjesituation. Området är såsom redovisats utsatt för visst flygbuller. Buller från planerat byggande och byggtrafik kommer att ge viss påverkan på tillfartsvägarna och också påverka den befintliga bebyggelsen. Detaljplanen innebär att öppna områden närmast den befintliga bebyggelsen som idag används för viss rekreation av närboende tas i anspråk för bostadsbebyggelse, men samtidigt också att näromgivningar blir mer tillgängliga för t ex promenader genom att gång- och cykelvägar och viss parkmark iordningställs och sköts. Naturvärden Naturvärdena har beaktats genom att de områden som har naturvärden har undantagits från exploatering. Genom att områdena med naturvärden (ekhagen, som numera betas av får) inlemmas i ett aktivt grönstråk ökar förutsättningarna för att de skall få nödvändig skötsel så att det inte växer igen. Samtidigt störs djurliv av den ökade rekreationsanvändningen, så att mer störningskänsliga arter får flytta ut till omgivande marker. Kulturmiljö Områden med mer orörda kända kulturmiljövärden undantas från exploatering (ekhagen med fornlämningar). Viss påverkan på fornlämningar har skett då det finns vissa fornlämningar i delar av den åkermark som planeras bebyggas. Dessa har dokumenterats och tagits bort. Miljökvalitetsnormer Tillkommande luftutsläpp är inte av sådan nivå att miljökvalitetsnormerna bedöms komma att påverkas. Nytillkommande pendlingsarbetet kan dock innebära en ökning av trafikbelastningen i utsatta delar av Linköping och Norrköping. Allergirisken Hästhagarna väster om Himnavägen ligger på betryggande avstånd från planområdet. Eftersom djurhållningen i östra delen av planområdet är begränsad och området planläggs så att djurhållningen kan regleras genom tillstånd, bedöms det föreslagna avståndet på 150 m mellan detta och planerade bostäder vara tillräckligt för att hantera allergirisken. 6. Beskrivning av den betydande miljöpåverkan och förhållandena mellan olika former av miljöpåverkan Flygbuller Den huvudsakliga miljöpåverkan är att området är utsatt för överflygningar som orsakar maximalt buller i området på mellan 70 dba och 80 dba. Då de flesta av överflygningar sker på dagtid, några på kvällar och inga överflygningar sker nattetid begränsas konsekvenserna av störningen. Området planeras för ca. 210 bostäder, vilket (med ett antagande om i snitt 2,5 3

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

LJUNGSBRO Sockenmarken 4:64 (C)

LJUNGSBRO Sockenmarken 4:64 (C) 2012-11-16 LJUNGSBRO Sockenmarken 4:64 (C) Chokladfabriken Cloetta flyttade hit i början av seklet. Här hittar du ett brett sortiment av Cloettas alla goda och folkkära produkter och även fabriksförsäljning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

NYKIL. Här finns det 26 attraktiva stora tomter i ett naturskönt landskap i anslutning till Nykils samhälle.

NYKIL. Här finns det 26 attraktiva stora tomter i ett naturskönt landskap i anslutning till Nykils samhälle. NYKIL 2014-04-25 Här finns det 26 attraktiva stora tomter i ett naturskönt landskap i anslutning till Nykils samhälle. Ett passande område för dig som söker närhet till naturen och vill bort från storstadens

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K2 Västra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby.

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K2 Västra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby. www.mjolby.se/planer Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K2 Västra delen av Ryttarhagsområdet Planhandlingar Diarienummer: BRN 2013:284 SAMRÅDSHANDLING Upprättad av byggnadskontoret i september 2015

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer