SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset Värnamo, , kl ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson (C) Eva Eriksson (C) Haris Sibonjic (C) Anna Ling (S) ersättare för Gunilla Wall (S) Maria Olsson (S) Majo Besic (S) ersättare för Bo Svedberg (S) Förvaltningssekreterare Christin Granberg Förvaltningschef Anders Nyberg 251, 257, 273 Miljö- och stadsbyggnadschef Lars Rosborg Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson 256 Bygglovsarkitekt Jonny Engström Bygglovsingenjör Josefina Magnusson 265 Planchef Birgit Johansson 246, 255 Planarkitekt Behnam Sharo 252 Mark- och exploateringschef Lars Magnusson Miljöinspektör Charlotte Gustavsson 264 Miljöinspektör Gunnel Börjesson 266, Kommunantikvarie Peter Andersson 253 Miljöstrateg Stina Gof Utses att justera: Maria Olsson (S) Justeringens plats och tid: Miljö- och stadsbyggnadskontoret , kl Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: : Christin Granberg Gottlieb Granberg Maria Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden : Paragrafer: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Miljö- och stadsbyggnadskontoret Christin Granberg

2 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 243 Redovisning av extra ärenden att anmälda extra ärenden ska tas upp till behandling vid dagens sammanträde. 1. Återkallande av vitesutdömande, Vallen 10. Dnr A. 2. Återkallande av vitesutdömande, Gulmåran 3. Dnr A. 3. Mall för berörda markägare för inlämnande av yttrande över länsstyrelsens remiss gällande strandskydd. Dnr Information angående tidigare beviljat bygglov på fastigheten Skaftarp 2:11. Dnr M.

3 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 244 Redovisning av delegationsbeslut att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Följande delegationsbeslut redovisas: Ordförandes delegationsbeslut 6-7 Räddningschefens delegationsbeslut avseende: Egen sotning 1-14 Personalärenden 1-19 Tillståndsbevis för explosiva varor 1 Miljöinspektörernas delegationsbeslut avseende: Avloppsärenden, Renhållningsärenden - diverse 9-16 Livsmedelsärenden, Bidrag för åtgärder mot surt grundvatten 3-6 Värmepumpanläggningar Miljöärende: 26 Hälsoskyddsärende: 6 Brandfarlig vara Bygglovsarkitektens/-ingenjörens delegationsbeslut Byggnadsinspektörens delegationsbeslut avseende: Startbesked Tekniskt samråd Slutsamråd Slutbesked Slutbevis Handläggarens delegationsbeslut avseende: Bostadsanpassning , 50B-51B, 55B-56B, 58B, 60B, 64B, 71B, 78B, 82B, 86B, 88B, 113B/-13 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Mätningschefens delegationsbeslut avseende ajourföring av lägenhetsregister 1-5

4 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 245 Meddelanden Kf Kf 148 Revidering av Värnamo kommuns allmänna lokala ordningsfö reskrifter Kf 159 Motion Trygghet i mörker att se och synas Kf 160 Elektroniska färdskrivare i alla kommunfordon Kf 162 Investeringsplan samt investeringsbudget 2015 Kf 163 Nämndsövergripande mål och riktlinjer 2015 Kf 164 Verksamhetsplan samt årsbudget 2015 Lantmäterimyndigheten Fastighetsreglering berörande Bröttjestad 3:20 och Bröttjestad 3:7 Avstyckning från Dannäs 2:13Fastighetsreglering berörande Hjortsjö 2:7 och 2:50 Avstyckning från Tånnö 6:4 Fastighetsbestämning samt fastighetsreglering berörande Tjutaryd 2:18 och Tjutaryd 2:1 Fastighetsreglering berörande Bor 1:195 och Bor 2:42

5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 246 Dnr Remiss, vattenskyddsområde Bolmen att godkänna informationen. Planchef Birgit Johansson informerar nämnden om inkommen remiss gällande Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Bolmen.

6 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 247 Dnr Information angående projekt - Kulturhistorisk analys av tätorter i Värnamo kommun att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

7 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 248 Information - skiss över området mellan järnvägsstationen och Gummifabriken att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

8 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 249 Information om projekt kring extern webb att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 250 Information om ändringar i PBL att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

10 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 251 Information från räddningstjänsten angående sotning att godkänna informationen. Förvaltningschef Anders Nyberg informerar om arbetet kring handläggningen av sotningsärenden. Planen framöver för är bland annat att informera mäklare i kommunen angående sotningsverksamhet och regler kring detta samt fortsätta handläggningen av inkomna ärenden. Två representanter från räddningstjänsten i kommunen kommer att delta vid sotarkonferensen i Stockholm under september. Under oktober kommer räddningstjänsten att ha en dialog med sotningsentreprenörerna i kommunen.

11 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Msn 252 Dnr Detaljplan för norra Åminne att skicka ut detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättat i juni 2014, på samråd enligt PBL 5 kap 11, samt att behovsbedömningen tillhörande detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättad i juni 2014, skickas på samråd till Länsstyrelsen. 17 september 2012 tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan över norra Åminne samhälle och samtidigt upphäva den norra delen av den gamla planen FL 1. Detaljplanen möjliggör mark för återvinningsstation samt en komplettering med bostadsbebyggelse genom avstyckning av fyra till sex nya bostadstomter. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen i skala och form. Däremot syftar planen inte till att begränsa redan ianspråktagna byggrätter för huvudbyggnad. Planförslaget ger utrymme för åtgärder för att förbättra trafiksituationen samt för att säkerställa den del av cykelväg Värnamo Åminne Hånger som ligger inom planområdet. Strandskyddet vid sjön Vidöstern återinträder då befintlig detaljplan ersätts av en ny, enligt Miljöbalken 7 kap. 18. Strandskyddet för kvartersmark inom planområdet måste upphävas på nytt i och med prövning av detaljplanen. Planbeskrivningen har kompletterats med text under genomförandefrågor. Ändring av detaljplanen prövas med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka ut detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättat i juni 2014, på samråd enligt PBL 5 kap 11, samt att behovsbedömningen tillhörande detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättad i juni 2014, skickas på samråd till Länsstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet

12 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 253 Dnr Natur- och kulturleder i tätortsnära skogar på Värnamo kommuns fastigheter att tillstyrka projektet Kultur- och naturleder i tätortsnära skogar, på Värnamo kommuns fastigheter samt att finansiera projektet genom Miljö- och stadsbyggnadskontorets projektmedel. Syftet med projektet är att dokumentera, bevara, utveckla och informera om kultur- och naturmiljöer samt etablera kultur- och naturleder i skogsmark, tätortsnära skog och vid befintliga motionsstigar. Miljöerna ska skyltas och registreras på GIS-kartor. De ska lyftas fram och informeras kring, i form av bland annat kartor/skyltar på plats. Projektet har presenterats i Kulturnämnden, som beslutade att godkänna informationen. Kostnadskalkyl Aktiviteter Inventering och digitalisering mm Skötselåtgärder Restaureringar, reparationer Informations-/orienteringsskyltar Broschyrer, övrig information Utställning Totalt Kostnader intern arbetstid TK kr kr kr kr kr Därutöver behöver även bänkar och bord tillverkas och placeras ut längs med lederna, vilket VAC kan utföra. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 19 augusti Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att tillstyrka projektet Kultur- och naturleder i tätortsnära skogar, på Värnamo kommuns fastigheter samt att finansiera projektet genom Miljö- och stadsbyggnadskontorets projektmedel. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet

13 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Msn 254 Dnr Ändring av detaljplan Fl 85 (Hyltan) att godkänna miljö- och stadsbyggnadskontorets redogörelse efter samråd/granskning, med revideringsförslag, att planens genomförande inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i PBL 5 kap eller MB 6 kap, samt att anta planförslaget för ändring av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av stg 2030, Hyltan i Värnamo kommun, upprättat i juni Handlingar tillhörande ÄNDRING av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av stg 2030, HYLTAN i Värnamo kommun har varit utsända för granskning under tiden 16 juli 15 augusti Under samrådet/granskningen har fyra yttranden utan kommentarer/erinringar och fyra yttranden med kommentarer/erinringar kommit in. Planen tas fram med enkelt planförfarande. En behovsbedömning är gjord i samband med planen och dess genomförande anses inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 21 augusti Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna miljö- och stadsbyggnadskontorets redogörelse efter samråd/granskning, med revideringsförslag, att planens genomförande inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i PBL 5 kap eller MB 6 kap, samt att anta planförslaget för ändring av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av stg 2030, Hyltan i Värnamo kommun, upprättat i juni Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet

14 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen Planavdelningen Msn 255 Dnr Länsstyrelsens remiss angående förslag till beslut om strandskydd vid Bolmen, Furen, Flåren, Hindsen och Vidöstern i Värnamo kommun att 100-metersgränsen för strandskydd är tillräcklig för alla sjöar i Värnamo kommun. Utanför denna gräns bör man avgöra strandskyddsärenden med hänsyn till de enskilda fallen, men att man däremot är villig till en kompromiss gällande strandskydd runt sjön Bolmen eftersom man vill se lika strandskyddsregler för samtliga berörda kommunen runt hela Bolmen. Reservationer Maria Olsson (S), Anna Ling (S) och Majo Besic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Olssons (S), yrkande. Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till stränder, enligt de grunder som gäller för allemansrätten. Stränderna är värdefulla tillgångar för friluftslivet. Det ska vara möjligt för människor att nu och i framtiden kunna ströva fritt längs stränderna. Genom utvidgat strandskydd förstärks möjligheterna till upplevelser av orörd och ostörd natur. Tysta och sammanhängande områden erbjuder lugn och rekreation. Tillgången till stränderna är också en resurs för turism och därigenom landsbygdsutveckling. Alla länsstyrelser ska före utgången av 2014 fatta nya beslut om det utvidgade strandskyddet kring de sjöar som idag har sådana. Om inte nytt beslut tas, går det utvidgade strandskyddet tillbaka till det generella strandskyddet på 100 meter, i vatten och på land. Länsstyrelsens sammanfattning Strandskyddet har vid sjöarna Bolmen, Flåren, Furen, Hindsen och Vidöstern varit utvidgat till 200 meter på land och i vatten och vid delar av Flåren upp till 300 meter på land sedan Länsstyrelsens förslag till beslut innebär att strandskyddets omfattning även fortsättningsvis, med vissa undantag, är utvidgat till 200 meter på land och i vatten vid sjöarna Bolmen, Flåren, Furen, Hindsen och Vidöstern. forts.

15 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 255 forts. BOLMEN: Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske. Stora biologiska och landskapsmässiga värden finns i och runt sjön som också har särskilt stora värden för friluftslivet. Runt Bolmen finns mycket fritidsbebyggelse, särskilt i Ljungby kommun. Bolmen utgör vattentäkt för stora delar av södra och västra Skånes län. Uttag av råvatten görs via Bolmentunneln. Utökat strandskydd på 200 meter bör kvarstå. Samsyn finns med Ljungby och Gislaveds kommuner. FLÅREN: Sjön har stora biologiska och landskapsmässiga värden, används för friluftsliv samt har en del fritidsbebyggelse. Bebyggelsetrycket bedöms emellertid inte så stort att det äventyrar strändernas värden och tillgänglighet. För att beakta strandskyddsintressena bör det räcka med att sjön har 100 meter strandskydd. FUREN: Kring Furen som helhet finns både biologiska och kulturhistoriska värden. Stora delar av strandområdena är obebyggda. Sjöns värden bör kunna upprätthållas, även om strandskyddet inte förblir utökat, utan minskas till 100 meter. HINDSEN: Sjön är av riksintresse för naturvård och gränsar till ett utbrett riksintresse för kulturmiljövård, i väster. Här finns spridd bebyggelse och stora landskapsmässiga värden. Hindsen är reservvattentäkt för Värnamo stad. Kommunala restriktioner kring sjön finns redan idag. Hindsen bör behålla 200 meters strandskydd runt hela sjön. VIDÖSTERN: Sjön är av riksintresse för friluftsliv och har stora naturvärden. På grund av det relativt höga bebyggelsetrycket runt Vidöstern, speciellt i de norra delarna, kan ett generellt utökat strandskydd på 200 meter vara motiverat. På östra sidan av Vidöstern bör emellertid strandskyddet kunna följa vägen gamla Riksettan där denna går närmare sjön än 200 meter. Vägen utgör en naturlig avskiljning från strandpartiet. ÖVRIGT: Vi vill speciellt betona vikten av en samordning länsstyrelserna emellan, när det gäller sjöar och vattendrag som passerar länsgränserna. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 19 augusti forts.

16 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 255 forts. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att ta miljö- och stadsbyggnadskontorets kommentarer som eget yttrande över strandskyddsremissen, till länsstyrelsen i Jönköpings län. Yrkanden Gottlieb Granberg (M): att 100-metersgränsen för strandskydd är tillräcklig för alla sjöar i Värnamo kommun. Utanför denna gräns bör man avgöra strandskyddsärenden med hänsyn till de enskilda fallen, men att man däremot är villig till en kompromiss gällande strandskydd runt sjön Bolmen eftersom man vill se lika strandskyddsregler för samtliga berörda kommunen runt hela Bolmen. Maria Olsson (S): att ett utökat strandskydd, det vill säga 200 meter, ska gälla för samtliga sjöar. Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att miljöoch stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Gottlieb Granbergs yrkande.

17 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 256 Dnr Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun att godkänna informationen, samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Värnamo kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808, MB) området Lundsbo bokskog, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) och med de gränser som slutligen utmärks i fält, som naturreservat. Syftet med naturreservatet är - att bevara och utveckla naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald - att möjliggöra för det rörliga friluftslivet att uppleva naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald - att tillgängliggöra och bevara kulturvärden inom reservatet Syftet ska uppnås genom - att de äldre bok- och ädellövskogsområdena lämnas i huvudsak utan åtgärd - att granarna i ungskogarna och i de äldre blandbestånden avverkas stegvis för att gynna utvecklingen av lövskog - plantering av bok och andra lövträd i områden där det saknas tillräcklig föryngring - anläggande och skötsel av vandringsleder och rastplatser - bevarande och skötsel av kulturvärden inom reservatet För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Kommunen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 MB samt 22 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se Naturreservatsföreskrifter). Kommunen fastställer, i enlighet med 3 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., bifogad skötselplanen (bilaga 2), för områdets långsiktiga vård. forts.

18 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. Naturreservatsföreskrifter A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 5 MB OM INSKRÄNKNINGAR I RÄTTEN ATT ANVÄNDA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN Inom naturreservatet är det förbjudet att 1. Bedriva konventionellt skogsbruk. Skogbruksåtgärder i naturreservatet som utförs i enlighet med naturreservatsföreskrifterna är undantagna från förbudet. 2. Borra, spränga, gräva, schakta, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning. 3. Bedriva täktverksamhet. 4. Uppföra byggnad, campingplats eller annan anläggning. Undantag gäller i torpmiljön om behov av funktionella byggnader uppstår, t.ex. att bygga en torrtoalett vid parkeringsplats. Byggnaderna ska uppföras i en stil som väl överensstämmer med torpmiljön. Förbudet gäller inte heller för att efter samråd med markägaren uppföra nya jakttorn eller underhålla befintliga jakttorn. 5. Anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn. Undantag gäller för eventuella framtida installationer av elektricitet till torpet i Lundsbo. 6. Plantera in för reservatet och regionen främmande arter. 7. Använda kemiska bekämpningsmedel, kalk eller andra växtnäringsämnen utan Värnamo kommuns tillstånd B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 6 MB OM FÖRPLIKTELSER FÖR ÄGARE OCH INNEHAVARE AV SÄRSKILD RÄTT ATT TÅLA VISST INTRÅNG Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas: 1. Utmärkning av naturreservatet enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 2. Utmärkning av föreskriftsområde och informationsskyltar i naturreservatet. 3. Anläggning och underhåll av leder, stigar, informationstavlor och - skyltar, eldplatser, vindskydd, bänkar, bord, parkeringsplatser, handikappsanpassade åtgärder och hjälpmedel, deponi av död ved, kapning och bortförande av vindfällen på stigar och leder, uppsättning av fågel- och fladdermusholkar samt bikupor. forts.

19 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. 4. Naturvårdsinriktade restaureringsåtgärder som borthuggning av ungskog, avverkning och ringbarkning av gran, åtgärder på andra träd än gran för att skapa död ved, luckhuggning och friställning av lövträd och tall. Åtgärder på gran i likåldrig granskog som är nödvändiga för att minska större angrepp och spridning av skadeinsekter. 5. Kulturmiljövårdsinriktade restaureringsåtgärder som kapning och bortförande av vindfällen, borthuggning av träd och sly intill kulturmiljöer och kulturlämningar. Kontinuerlig skötsel och underhåll av torpet och röjning och frihuggning av torpmiljön i Lundsbo. Tillåtet att anlägga en gärdsgård och inhägna tomtmarken intill torpet i Lundsbo. Tillåtet att uppföra funktionella byggnader, ex att bygga ett utedass vid parkeringsplatsen men först efter samråd. Förutsatt att byggnaderna uppförs i en tidstrogen stil som väl överensstämmer med torpmiljön. Uppgifter om naturreservatet ADMINISTRATIVA DATA Namn Lundsbo bokskog Areal 50 hektar (ha) om Natura 2000 Nej Kommun Värnamo Socken Voxtorp Lägesbeskrivning 4 km NO Bor samhälle Fastigheter del av Lundsbo 3:1 (fastighetsreglering pågår) Fastighetsägarkategori Kommunal mark Gräns Enligt karta, bilaga 1. Förvaltare Länsstyrelsen i Jönköpings län BESKRIVNING AV OMRÅDET Lundsbo kommunala naturreservat är ett område med en kärna av äldre hedbokskog med mycket lång skoglig kontinuitet. Inom området finns dessutom delområden som på sikt har möjlighet att utvecklas till bokskog. Centralt i området ligger ett torp med omgivande odlingsmark. forts.

20 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts Bakgrund Bakgrunden till projektet är en önskan från den politiska ledningen i Värnamo Kommun att lyfta fram naturområden till Edvard Wibecks minne. Edvard Wibeck föddes i Kållerstad 1877 och verkade som professor, jägmästare och naturfotograf. Han var en av förgrundsgestalterna inom svensk naturvård och insåg tidigt vikten av att bevara gamla bokdominerade skogar för framtiden. Lundsbo bokskog är en nyckelbiotop. Vid en inventering 2010 kunde inte mindre än 13 rödlistade mossor och lavar hittas. Kommunstyrelsen gav 19 mars 2012 miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram naturområden till minne av Edvard Wibeck. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 oktober 2012 att föreslå kommunstyrelsen att Lundsbo bokskog skulle ges utvecklingsmöjligheter, ett långsiktigt skydd och att en skötselplan tas fram och att ett kommunalt naturreservat för bokskogen och ett område runt omkring skulle bildas. Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2012 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att utföra åtgärder enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2012 enligt kommunstyrelsens förslag. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till skötselplan och föreskrifter för naturreservat Lundsbo bokskog. Samråd enligt 25 och 25a förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera har skett. Motivering BESTÄMMELSER Enligt 7 kap. 4 MB får ett mark- eller vattenområde av kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. Enligt 7 kap. 5 MB ska i ett beslut om att bilda naturreservat skälen för beslutet anges. I beslutet ska också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av året. forts.

21 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. I 7 kap. 6 MB anges att om det behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat, får kommunen förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området 1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar, 2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att vistas, 3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande åtgärder, eller 4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden. I 7 kap. 25 MB anges att vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I 7 kap. 30 MB stadgas att föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. Föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de överklagas. I 2 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. anges bland annat att kommunen ansvarar för det områdesskyddet som den har förordnat om. Enligt 3 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera ska kommunen fastställa en skötselplan för ett naturreservats långsiktiga vård. En skötselplan ska ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat. Kommunen får, enligt 22 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., meddela föreskrifter enligt 7 kap. 30 MB. Av 2 kap. 6 MB framgår att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Bestämmelserna i 3 och 4 kap. ska, bland annat vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. forts.

22 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. Enligt 5 förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ska den myndighet, som ska tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i ett ärende, i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

23 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Msn 257 Dnr Inköp av fordon FIP-bilar att godkänna räddningstjänstens inköp av FIP-bilar enligt antagen investeringsplan. I räddningstjänstens investeringsplan för 2014 finns avsatt 1,2 miljoner till inköp av tre nya FIP-bilar att placeras i Bredaryd, Bor och Rydaholm. Upphandlingen har skett genom avrop och leverantör är Svenstigs AB. Kostnaden för varje fordon är kronor, totalt kronor. Fordonen kommer att utrustas med larmbågar och kommunikationsutrustning samt märkas innan de levereras till deltidsstationerna. Räddningstjänsten har inkommit med skrivelse 11 augusti Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna räddningstjänstens inköp av FIP-bilar enligt antagen investeringsplan.

24 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 258 Dnr Remissvar till åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget. Klimatrådet är en samverkan mellan olika aktörer i Jönköpings län vars syfte är att vara en pådrivande kraft i länets klimatarbete. Länets samtliga kommuner finns representerade i rådet vars ordförande är landshövding Minoo Akhtarzand. Rådet kompletteras av fyra fokusgrupper inom olika områden. Fokusgrupperna har tagit fram två åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan samt anpassning till ett förändrat klimat. Dessa har remitterats till alla organisationer som ingår i rådet. Åtgärdsförslagen kan läsas i sin helhet i på länsstyrelsens hemsida. Ett informationstillfälle för politiker och tjänstemän anordnades i Värnamo 9 maj Representanter från länsstyrelsen informerade om åtgärdsprogrammen och svarade på frågor. Berörda förvaltningar har sedan gett sina synpunkter på åtgärdsprogrammen. Dessa kommentarer redovisas i bilaga 3 och 4. Några av åtgärderna har behandlats utförligt i oktober 2013 då de ingick i den remiss om klimatlöften som länsstyrelsen skickade ut. Ett förslag till gemensamt remissvar har sedan tagits fram av miljö- och stadsbyggnadskontoret och redovisas i bilaga 1 och 2. Kommunen har i likhet med flera andra remissinstanser bett om förlängd remisstid då ursprunglig tid (8 juni 2014) ansågs vara för kort. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget.

25 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 259 Dnr Remissvar till åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget. Klimatrådet är en samverkan mellan olika aktörer i Jönköpings län vars syfte är att vara en pådrivande kraft i länets klimatarbete. Länets samtliga kommuner finns representerade i rådet vars ordförande är landshövding Minoo Akhtarzand. Rådet kompletteras av fyra fokusgrupper inom olika områden. Fokusgrupperna har tagit fram två åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan samt anpassning till ett förändrat klimat. Dessa har remitterats till alla organisationer som ingår i rådet. Åtgärdsförslagen kan läsas i sin helhet i på länsstyrelsens hemsida. Ett informationstillfälle för politiker och tjänstemän anordnades i Värnamo 9 maj Representanter från länsstyrelsen informerade om åtgärdsprogrammen och svarade på frågor. Berörda förvaltningar har sedan gett sina synpunkter på åtgärdsprogrammen. Dessa kommentarer redovisas i bilaga 3 och 4. Några av åtgärderna har behandlats utförligt i oktober 2013 då de ingick i den remiss om klimatlöften som länsstyrelsen skickade ut. Ett förslag till gemensamt remissvar har sedan tagits fram av miljö- och stadsbyggnadskontoret och redovisas i bilaga 1 och 2. Kommunen har i likhet med flera andra remissinstanser bett om förlängd remisstid då ursprunglig tid (8 juni 2014) ansågs vara för kort. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget.

26 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Mark- och exploateringsavdelningen Msn 260 Dnr GC-bro till fastigheten Högalund 1 att ställa sig positiv till Peab:s begäran att GC-bron jämte anslutningsvägar i enlighet med gällande exploateringsavtal inte behöver vara utförda den dag då Statoil-etableringen är klar. Detta förutsatt att Trafikverket inte beslutar annat, samt att GC-bron med anslutningsvägar i övrigt ska hanteras i enlighet med gällande exploateringsavtal och vara utförda den dag då nästa byggnad uppförs inom fastigheten Peab har i skrivelse till miljö och stadsbyggnadskontoret daterad 4 augusti 2014 fört fram önskemål om att få flytta fram kravet som gäller i exploateringsavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren avseende att GC-bro samt anslutningsvägar ska vara färdigställda i och med att första byggnation inom fastigheten tas i anspråk. Idag finns ett exploateringsavtal upprättat mellan kommunen och fastighetsägaren daterat 31 augusti 2006 som bland annat hanterar frågan gällande GC-bron och anslutningsvägar. I avtalstexten framgår det att fastighetsägaren ska teckna ett avtal med Vägverket (nuvarande Trafikverket) vilket är gjort 18 oktober 2006 och där det också framgår att GC-bro med tillfarter över väg 27 senast ska vara i bruk då första byggnaden inom detaljplanen är klar. Frågan hanteras också på samma sätt i gällande detaljplan. Kommunen äger således inte hela frågan med avsteg från gällande avtal utan medgivande ska också inhämtas av Peab mot Trafikverket. Vad gäller kommunens del kan det vara rimligt att anta så som Peab påtalar i sin skrivning att Statoils etablering inte medför trafikflöden som är förknippade med GC-bron med angörande anslutningsvägar, varför kommunen bör ställa sig positiv till Peabs förfrågan förutsatt att Trafikverket inte har annan åsikt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 7 augusti forts.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 18 december 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gönhammarens naturreservat Beslutade den 9 december 2009, dnr 511-1796-09

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Enligt sändlista Datum 2008-12-04 Beteckning 511-3282-04 Doss nr 0680-02-229 Helena Uhlén Naturavdelningen 036-39 51 40 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kyrköns naturreservat Beslutade den 8 april 2008, diarienummer 511-4226-06. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-10 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2014-06-17, kl 13.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Gottlieb Granberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Förslag till bildande av naturminnet tallen i Knutagård, Jönköpings kommun

Förslag till bildande av naturminnet tallen i Knutagård, Jönköpings kommun Sida 1/5 Ellen Nystedt Naturskydd och tillsyn Naturavdelningen 010-22-363 46 Förslag till bildande av naturminnet tallen i Knutagård, Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap.

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Ordningsföreskrifter i naturreservat Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Kort om naturreservat Vanligaste skyddsformen för natur 4 000 i Sverige och 280 i Stockholms län Länsstyrelse

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förslag till bildande av naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun

Förslag till bildande av naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun 2014-02-24 Sida 1/5 Ellen Nystedt Naturskydd och tillsyn Naturavdelningen 010-22-363 46 Förslag till bildande av naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet BESLUT 22.12.1969 IIIR11 5 69 Skaraborgs läns Naturskyddsförening Naturreservat i Dala socken På ansökan av Skaraborgs läns Naturskyddsförening förklarar länsstyrelsen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-11-15 1(6) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2013-11-19, kl 13.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Gottlieb Granberg (M) Ulf Dovhammar (M)

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer