SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset Värnamo, , kl ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson (C) Eva Eriksson (C) Haris Sibonjic (C) Anna Ling (S) ersättare för Gunilla Wall (S) Maria Olsson (S) Majo Besic (S) ersättare för Bo Svedberg (S) Förvaltningssekreterare Christin Granberg Förvaltningschef Anders Nyberg 251, 257, 273 Miljö- och stadsbyggnadschef Lars Rosborg Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson 256 Bygglovsarkitekt Jonny Engström Bygglovsingenjör Josefina Magnusson 265 Planchef Birgit Johansson 246, 255 Planarkitekt Behnam Sharo 252 Mark- och exploateringschef Lars Magnusson Miljöinspektör Charlotte Gustavsson 264 Miljöinspektör Gunnel Börjesson 266, Kommunantikvarie Peter Andersson 253 Miljöstrateg Stina Gof Utses att justera: Maria Olsson (S) Justeringens plats och tid: Miljö- och stadsbyggnadskontoret , kl Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: : Christin Granberg Gottlieb Granberg Maria Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden : Paragrafer: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Miljö- och stadsbyggnadskontoret Christin Granberg

2 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 243 Redovisning av extra ärenden att anmälda extra ärenden ska tas upp till behandling vid dagens sammanträde. 1. Återkallande av vitesutdömande, Vallen 10. Dnr A. 2. Återkallande av vitesutdömande, Gulmåran 3. Dnr A. 3. Mall för berörda markägare för inlämnande av yttrande över länsstyrelsens remiss gällande strandskydd. Dnr Information angående tidigare beviljat bygglov på fastigheten Skaftarp 2:11. Dnr M.

3 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 244 Redovisning av delegationsbeslut att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Följande delegationsbeslut redovisas: Ordförandes delegationsbeslut 6-7 Räddningschefens delegationsbeslut avseende: Egen sotning 1-14 Personalärenden 1-19 Tillståndsbevis för explosiva varor 1 Miljöinspektörernas delegationsbeslut avseende: Avloppsärenden, Renhållningsärenden - diverse 9-16 Livsmedelsärenden, Bidrag för åtgärder mot surt grundvatten 3-6 Värmepumpanläggningar Miljöärende: 26 Hälsoskyddsärende: 6 Brandfarlig vara Bygglovsarkitektens/-ingenjörens delegationsbeslut Byggnadsinspektörens delegationsbeslut avseende: Startbesked Tekniskt samråd Slutsamråd Slutbesked Slutbevis Handläggarens delegationsbeslut avseende: Bostadsanpassning , 50B-51B, 55B-56B, 58B, 60B, 64B, 71B, 78B, 82B, 86B, 88B, 113B/-13 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Mätningschefens delegationsbeslut avseende ajourföring av lägenhetsregister 1-5

4 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 245 Meddelanden Kf Kf 148 Revidering av Värnamo kommuns allmänna lokala ordningsfö reskrifter Kf 159 Motion Trygghet i mörker att se och synas Kf 160 Elektroniska färdskrivare i alla kommunfordon Kf 162 Investeringsplan samt investeringsbudget 2015 Kf 163 Nämndsövergripande mål och riktlinjer 2015 Kf 164 Verksamhetsplan samt årsbudget 2015 Lantmäterimyndigheten Fastighetsreglering berörande Bröttjestad 3:20 och Bröttjestad 3:7 Avstyckning från Dannäs 2:13Fastighetsreglering berörande Hjortsjö 2:7 och 2:50 Avstyckning från Tånnö 6:4 Fastighetsbestämning samt fastighetsreglering berörande Tjutaryd 2:18 och Tjutaryd 2:1 Fastighetsreglering berörande Bor 1:195 och Bor 2:42

5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 246 Dnr Remiss, vattenskyddsområde Bolmen att godkänna informationen. Planchef Birgit Johansson informerar nämnden om inkommen remiss gällande Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Bolmen.

6 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 247 Dnr Information angående projekt - Kulturhistorisk analys av tätorter i Värnamo kommun att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

7 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 248 Information - skiss över området mellan järnvägsstationen och Gummifabriken att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

8 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 249 Information om projekt kring extern webb att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 250 Information om ändringar i PBL att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

10 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 251 Information från räddningstjänsten angående sotning att godkänna informationen. Förvaltningschef Anders Nyberg informerar om arbetet kring handläggningen av sotningsärenden. Planen framöver för är bland annat att informera mäklare i kommunen angående sotningsverksamhet och regler kring detta samt fortsätta handläggningen av inkomna ärenden. Två representanter från räddningstjänsten i kommunen kommer att delta vid sotarkonferensen i Stockholm under september. Under oktober kommer räddningstjänsten att ha en dialog med sotningsentreprenörerna i kommunen.

11 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Msn 252 Dnr Detaljplan för norra Åminne att skicka ut detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättat i juni 2014, på samråd enligt PBL 5 kap 11, samt att behovsbedömningen tillhörande detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättad i juni 2014, skickas på samråd till Länsstyrelsen. 17 september 2012 tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan över norra Åminne samhälle och samtidigt upphäva den norra delen av den gamla planen FL 1. Detaljplanen möjliggör mark för återvinningsstation samt en komplettering med bostadsbebyggelse genom avstyckning av fyra till sex nya bostadstomter. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen i skala och form. Däremot syftar planen inte till att begränsa redan ianspråktagna byggrätter för huvudbyggnad. Planförslaget ger utrymme för åtgärder för att förbättra trafiksituationen samt för att säkerställa den del av cykelväg Värnamo Åminne Hånger som ligger inom planområdet. Strandskyddet vid sjön Vidöstern återinträder då befintlig detaljplan ersätts av en ny, enligt Miljöbalken 7 kap. 18. Strandskyddet för kvartersmark inom planområdet måste upphävas på nytt i och med prövning av detaljplanen. Planbeskrivningen har kompletterats med text under genomförandefrågor. Ändring av detaljplanen prövas med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka ut detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättat i juni 2014, på samråd enligt PBL 5 kap 11, samt att behovsbedömningen tillhörande detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättad i juni 2014, skickas på samråd till Länsstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet

12 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 253 Dnr Natur- och kulturleder i tätortsnära skogar på Värnamo kommuns fastigheter att tillstyrka projektet Kultur- och naturleder i tätortsnära skogar, på Värnamo kommuns fastigheter samt att finansiera projektet genom Miljö- och stadsbyggnadskontorets projektmedel. Syftet med projektet är att dokumentera, bevara, utveckla och informera om kultur- och naturmiljöer samt etablera kultur- och naturleder i skogsmark, tätortsnära skog och vid befintliga motionsstigar. Miljöerna ska skyltas och registreras på GIS-kartor. De ska lyftas fram och informeras kring, i form av bland annat kartor/skyltar på plats. Projektet har presenterats i Kulturnämnden, som beslutade att godkänna informationen. Kostnadskalkyl Aktiviteter Inventering och digitalisering mm Skötselåtgärder Restaureringar, reparationer Informations-/orienteringsskyltar Broschyrer, övrig information Utställning Totalt Kostnader intern arbetstid TK kr kr kr kr kr Därutöver behöver även bänkar och bord tillverkas och placeras ut längs med lederna, vilket VAC kan utföra. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 19 augusti Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att tillstyrka projektet Kultur- och naturleder i tätortsnära skogar, på Värnamo kommuns fastigheter samt att finansiera projektet genom Miljö- och stadsbyggnadskontorets projektmedel. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet

13 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Msn 254 Dnr Ändring av detaljplan Fl 85 (Hyltan) att godkänna miljö- och stadsbyggnadskontorets redogörelse efter samråd/granskning, med revideringsförslag, att planens genomförande inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i PBL 5 kap eller MB 6 kap, samt att anta planförslaget för ändring av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av stg 2030, Hyltan i Värnamo kommun, upprättat i juni Handlingar tillhörande ÄNDRING av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av stg 2030, HYLTAN i Värnamo kommun har varit utsända för granskning under tiden 16 juli 15 augusti Under samrådet/granskningen har fyra yttranden utan kommentarer/erinringar och fyra yttranden med kommentarer/erinringar kommit in. Planen tas fram med enkelt planförfarande. En behovsbedömning är gjord i samband med planen och dess genomförande anses inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 21 augusti Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna miljö- och stadsbyggnadskontorets redogörelse efter samråd/granskning, med revideringsförslag, att planens genomförande inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i PBL 5 kap eller MB 6 kap, samt att anta planförslaget för ändring av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av stg 2030, Hyltan i Värnamo kommun, upprättat i juni Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet

14 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen Planavdelningen Msn 255 Dnr Länsstyrelsens remiss angående förslag till beslut om strandskydd vid Bolmen, Furen, Flåren, Hindsen och Vidöstern i Värnamo kommun att 100-metersgränsen för strandskydd är tillräcklig för alla sjöar i Värnamo kommun. Utanför denna gräns bör man avgöra strandskyddsärenden med hänsyn till de enskilda fallen, men att man däremot är villig till en kompromiss gällande strandskydd runt sjön Bolmen eftersom man vill se lika strandskyddsregler för samtliga berörda kommunen runt hela Bolmen. Reservationer Maria Olsson (S), Anna Ling (S) och Majo Besic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Olssons (S), yrkande. Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till stränder, enligt de grunder som gäller för allemansrätten. Stränderna är värdefulla tillgångar för friluftslivet. Det ska vara möjligt för människor att nu och i framtiden kunna ströva fritt längs stränderna. Genom utvidgat strandskydd förstärks möjligheterna till upplevelser av orörd och ostörd natur. Tysta och sammanhängande områden erbjuder lugn och rekreation. Tillgången till stränderna är också en resurs för turism och därigenom landsbygdsutveckling. Alla länsstyrelser ska före utgången av 2014 fatta nya beslut om det utvidgade strandskyddet kring de sjöar som idag har sådana. Om inte nytt beslut tas, går det utvidgade strandskyddet tillbaka till det generella strandskyddet på 100 meter, i vatten och på land. Länsstyrelsens sammanfattning Strandskyddet har vid sjöarna Bolmen, Flåren, Furen, Hindsen och Vidöstern varit utvidgat till 200 meter på land och i vatten och vid delar av Flåren upp till 300 meter på land sedan Länsstyrelsens förslag till beslut innebär att strandskyddets omfattning även fortsättningsvis, med vissa undantag, är utvidgat till 200 meter på land och i vatten vid sjöarna Bolmen, Flåren, Furen, Hindsen och Vidöstern. forts.

15 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 255 forts. BOLMEN: Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske. Stora biologiska och landskapsmässiga värden finns i och runt sjön som också har särskilt stora värden för friluftslivet. Runt Bolmen finns mycket fritidsbebyggelse, särskilt i Ljungby kommun. Bolmen utgör vattentäkt för stora delar av södra och västra Skånes län. Uttag av råvatten görs via Bolmentunneln. Utökat strandskydd på 200 meter bör kvarstå. Samsyn finns med Ljungby och Gislaveds kommuner. FLÅREN: Sjön har stora biologiska och landskapsmässiga värden, används för friluftsliv samt har en del fritidsbebyggelse. Bebyggelsetrycket bedöms emellertid inte så stort att det äventyrar strändernas värden och tillgänglighet. För att beakta strandskyddsintressena bör det räcka med att sjön har 100 meter strandskydd. FUREN: Kring Furen som helhet finns både biologiska och kulturhistoriska värden. Stora delar av strandområdena är obebyggda. Sjöns värden bör kunna upprätthållas, även om strandskyddet inte förblir utökat, utan minskas till 100 meter. HINDSEN: Sjön är av riksintresse för naturvård och gränsar till ett utbrett riksintresse för kulturmiljövård, i väster. Här finns spridd bebyggelse och stora landskapsmässiga värden. Hindsen är reservvattentäkt för Värnamo stad. Kommunala restriktioner kring sjön finns redan idag. Hindsen bör behålla 200 meters strandskydd runt hela sjön. VIDÖSTERN: Sjön är av riksintresse för friluftsliv och har stora naturvärden. På grund av det relativt höga bebyggelsetrycket runt Vidöstern, speciellt i de norra delarna, kan ett generellt utökat strandskydd på 200 meter vara motiverat. På östra sidan av Vidöstern bör emellertid strandskyddet kunna följa vägen gamla Riksettan där denna går närmare sjön än 200 meter. Vägen utgör en naturlig avskiljning från strandpartiet. ÖVRIGT: Vi vill speciellt betona vikten av en samordning länsstyrelserna emellan, när det gäller sjöar och vattendrag som passerar länsgränserna. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 19 augusti forts.

16 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 255 forts. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att ta miljö- och stadsbyggnadskontorets kommentarer som eget yttrande över strandskyddsremissen, till länsstyrelsen i Jönköpings län. Yrkanden Gottlieb Granberg (M): att 100-metersgränsen för strandskydd är tillräcklig för alla sjöar i Värnamo kommun. Utanför denna gräns bör man avgöra strandskyddsärenden med hänsyn till de enskilda fallen, men att man däremot är villig till en kompromiss gällande strandskydd runt sjön Bolmen eftersom man vill se lika strandskyddsregler för samtliga berörda kommunen runt hela Bolmen. Maria Olsson (S): att ett utökat strandskydd, det vill säga 200 meter, ska gälla för samtliga sjöar. Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att miljöoch stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Gottlieb Granbergs yrkande.

17 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 256 Dnr Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun att godkänna informationen, samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Värnamo kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808, MB) området Lundsbo bokskog, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) och med de gränser som slutligen utmärks i fält, som naturreservat. Syftet med naturreservatet är - att bevara och utveckla naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald - att möjliggöra för det rörliga friluftslivet att uppleva naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald - att tillgängliggöra och bevara kulturvärden inom reservatet Syftet ska uppnås genom - att de äldre bok- och ädellövskogsområdena lämnas i huvudsak utan åtgärd - att granarna i ungskogarna och i de äldre blandbestånden avverkas stegvis för att gynna utvecklingen av lövskog - plantering av bok och andra lövträd i områden där det saknas tillräcklig föryngring - anläggande och skötsel av vandringsleder och rastplatser - bevarande och skötsel av kulturvärden inom reservatet För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Kommunen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 MB samt 22 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se Naturreservatsföreskrifter). Kommunen fastställer, i enlighet med 3 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., bifogad skötselplanen (bilaga 2), för områdets långsiktiga vård. forts.

18 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. Naturreservatsföreskrifter A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 5 MB OM INSKRÄNKNINGAR I RÄTTEN ATT ANVÄNDA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN Inom naturreservatet är det förbjudet att 1. Bedriva konventionellt skogsbruk. Skogbruksåtgärder i naturreservatet som utförs i enlighet med naturreservatsföreskrifterna är undantagna från förbudet. 2. Borra, spränga, gräva, schakta, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning. 3. Bedriva täktverksamhet. 4. Uppföra byggnad, campingplats eller annan anläggning. Undantag gäller i torpmiljön om behov av funktionella byggnader uppstår, t.ex. att bygga en torrtoalett vid parkeringsplats. Byggnaderna ska uppföras i en stil som väl överensstämmer med torpmiljön. Förbudet gäller inte heller för att efter samråd med markägaren uppföra nya jakttorn eller underhålla befintliga jakttorn. 5. Anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn. Undantag gäller för eventuella framtida installationer av elektricitet till torpet i Lundsbo. 6. Plantera in för reservatet och regionen främmande arter. 7. Använda kemiska bekämpningsmedel, kalk eller andra växtnäringsämnen utan Värnamo kommuns tillstånd B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 6 MB OM FÖRPLIKTELSER FÖR ÄGARE OCH INNEHAVARE AV SÄRSKILD RÄTT ATT TÅLA VISST INTRÅNG Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas: 1. Utmärkning av naturreservatet enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 2. Utmärkning av föreskriftsområde och informationsskyltar i naturreservatet. 3. Anläggning och underhåll av leder, stigar, informationstavlor och - skyltar, eldplatser, vindskydd, bänkar, bord, parkeringsplatser, handikappsanpassade åtgärder och hjälpmedel, deponi av död ved, kapning och bortförande av vindfällen på stigar och leder, uppsättning av fågel- och fladdermusholkar samt bikupor. forts.

19 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. 4. Naturvårdsinriktade restaureringsåtgärder som borthuggning av ungskog, avverkning och ringbarkning av gran, åtgärder på andra träd än gran för att skapa död ved, luckhuggning och friställning av lövträd och tall. Åtgärder på gran i likåldrig granskog som är nödvändiga för att minska större angrepp och spridning av skadeinsekter. 5. Kulturmiljövårdsinriktade restaureringsåtgärder som kapning och bortförande av vindfällen, borthuggning av träd och sly intill kulturmiljöer och kulturlämningar. Kontinuerlig skötsel och underhåll av torpet och röjning och frihuggning av torpmiljön i Lundsbo. Tillåtet att anlägga en gärdsgård och inhägna tomtmarken intill torpet i Lundsbo. Tillåtet att uppföra funktionella byggnader, ex att bygga ett utedass vid parkeringsplatsen men först efter samråd. Förutsatt att byggnaderna uppförs i en tidstrogen stil som väl överensstämmer med torpmiljön. Uppgifter om naturreservatet ADMINISTRATIVA DATA Namn Lundsbo bokskog Areal 50 hektar (ha) om Natura 2000 Nej Kommun Värnamo Socken Voxtorp Lägesbeskrivning 4 km NO Bor samhälle Fastigheter del av Lundsbo 3:1 (fastighetsreglering pågår) Fastighetsägarkategori Kommunal mark Gräns Enligt karta, bilaga 1. Förvaltare Länsstyrelsen i Jönköpings län BESKRIVNING AV OMRÅDET Lundsbo kommunala naturreservat är ett område med en kärna av äldre hedbokskog med mycket lång skoglig kontinuitet. Inom området finns dessutom delområden som på sikt har möjlighet att utvecklas till bokskog. Centralt i området ligger ett torp med omgivande odlingsmark. forts.

20 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts Bakgrund Bakgrunden till projektet är en önskan från den politiska ledningen i Värnamo Kommun att lyfta fram naturområden till Edvard Wibecks minne. Edvard Wibeck föddes i Kållerstad 1877 och verkade som professor, jägmästare och naturfotograf. Han var en av förgrundsgestalterna inom svensk naturvård och insåg tidigt vikten av att bevara gamla bokdominerade skogar för framtiden. Lundsbo bokskog är en nyckelbiotop. Vid en inventering 2010 kunde inte mindre än 13 rödlistade mossor och lavar hittas. Kommunstyrelsen gav 19 mars 2012 miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram naturområden till minne av Edvard Wibeck. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 oktober 2012 att föreslå kommunstyrelsen att Lundsbo bokskog skulle ges utvecklingsmöjligheter, ett långsiktigt skydd och att en skötselplan tas fram och att ett kommunalt naturreservat för bokskogen och ett område runt omkring skulle bildas. Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2012 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att utföra åtgärder enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2012 enligt kommunstyrelsens förslag. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till skötselplan och föreskrifter för naturreservat Lundsbo bokskog. Samråd enligt 25 och 25a förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera har skett. Motivering BESTÄMMELSER Enligt 7 kap. 4 MB får ett mark- eller vattenområde av kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. Enligt 7 kap. 5 MB ska i ett beslut om att bilda naturreservat skälen för beslutet anges. I beslutet ska också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av året. forts.

21 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. I 7 kap. 6 MB anges att om det behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat, får kommunen förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området 1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar, 2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att vistas, 3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande åtgärder, eller 4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden. I 7 kap. 25 MB anges att vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I 7 kap. 30 MB stadgas att föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. Föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de överklagas. I 2 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. anges bland annat att kommunen ansvarar för det områdesskyddet som den har förordnat om. Enligt 3 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera ska kommunen fastställa en skötselplan för ett naturreservats långsiktiga vård. En skötselplan ska ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat. Kommunen får, enligt 22 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., meddela föreskrifter enligt 7 kap. 30 MB. Av 2 kap. 6 MB framgår att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Bestämmelserna i 3 och 4 kap. ska, bland annat vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. forts.

22 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. Enligt 5 förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ska den myndighet, som ska tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i ett ärende, i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

23 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Msn 257 Dnr Inköp av fordon FIP-bilar att godkänna räddningstjänstens inköp av FIP-bilar enligt antagen investeringsplan. I räddningstjänstens investeringsplan för 2014 finns avsatt 1,2 miljoner till inköp av tre nya FIP-bilar att placeras i Bredaryd, Bor och Rydaholm. Upphandlingen har skett genom avrop och leverantör är Svenstigs AB. Kostnaden för varje fordon är kronor, totalt kronor. Fordonen kommer att utrustas med larmbågar och kommunikationsutrustning samt märkas innan de levereras till deltidsstationerna. Räddningstjänsten har inkommit med skrivelse 11 augusti Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna räddningstjänstens inköp av FIP-bilar enligt antagen investeringsplan.

24 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 258 Dnr Remissvar till åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget. Klimatrådet är en samverkan mellan olika aktörer i Jönköpings län vars syfte är att vara en pådrivande kraft i länets klimatarbete. Länets samtliga kommuner finns representerade i rådet vars ordförande är landshövding Minoo Akhtarzand. Rådet kompletteras av fyra fokusgrupper inom olika områden. Fokusgrupperna har tagit fram två åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan samt anpassning till ett förändrat klimat. Dessa har remitterats till alla organisationer som ingår i rådet. Åtgärdsförslagen kan läsas i sin helhet i på länsstyrelsens hemsida. Ett informationstillfälle för politiker och tjänstemän anordnades i Värnamo 9 maj Representanter från länsstyrelsen informerade om åtgärdsprogrammen och svarade på frågor. Berörda förvaltningar har sedan gett sina synpunkter på åtgärdsprogrammen. Dessa kommentarer redovisas i bilaga 3 och 4. Några av åtgärderna har behandlats utförligt i oktober 2013 då de ingick i den remiss om klimatlöften som länsstyrelsen skickade ut. Ett förslag till gemensamt remissvar har sedan tagits fram av miljö- och stadsbyggnadskontoret och redovisas i bilaga 1 och 2. Kommunen har i likhet med flera andra remissinstanser bett om förlängd remisstid då ursprunglig tid (8 juni 2014) ansågs vara för kort. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget.

25 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 259 Dnr Remissvar till åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget. Klimatrådet är en samverkan mellan olika aktörer i Jönköpings län vars syfte är att vara en pådrivande kraft i länets klimatarbete. Länets samtliga kommuner finns representerade i rådet vars ordförande är landshövding Minoo Akhtarzand. Rådet kompletteras av fyra fokusgrupper inom olika områden. Fokusgrupperna har tagit fram två åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan samt anpassning till ett förändrat klimat. Dessa har remitterats till alla organisationer som ingår i rådet. Åtgärdsförslagen kan läsas i sin helhet i på länsstyrelsens hemsida. Ett informationstillfälle för politiker och tjänstemän anordnades i Värnamo 9 maj Representanter från länsstyrelsen informerade om åtgärdsprogrammen och svarade på frågor. Berörda förvaltningar har sedan gett sina synpunkter på åtgärdsprogrammen. Dessa kommentarer redovisas i bilaga 3 och 4. Några av åtgärderna har behandlats utförligt i oktober 2013 då de ingick i den remiss om klimatlöften som länsstyrelsen skickade ut. Ett förslag till gemensamt remissvar har sedan tagits fram av miljö- och stadsbyggnadskontoret och redovisas i bilaga 1 och 2. Kommunen har i likhet med flera andra remissinstanser bett om förlängd remisstid då ursprunglig tid (8 juni 2014) ansågs vara för kort. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget.

26 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Mark- och exploateringsavdelningen Msn 260 Dnr GC-bro till fastigheten Högalund 1 att ställa sig positiv till Peab:s begäran att GC-bron jämte anslutningsvägar i enlighet med gällande exploateringsavtal inte behöver vara utförda den dag då Statoil-etableringen är klar. Detta förutsatt att Trafikverket inte beslutar annat, samt att GC-bron med anslutningsvägar i övrigt ska hanteras i enlighet med gällande exploateringsavtal och vara utförda den dag då nästa byggnad uppförs inom fastigheten Peab har i skrivelse till miljö och stadsbyggnadskontoret daterad 4 augusti 2014 fört fram önskemål om att få flytta fram kravet som gäller i exploateringsavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren avseende att GC-bro samt anslutningsvägar ska vara färdigställda i och med att första byggnation inom fastigheten tas i anspråk. Idag finns ett exploateringsavtal upprättat mellan kommunen och fastighetsägaren daterat 31 augusti 2006 som bland annat hanterar frågan gällande GC-bron och anslutningsvägar. I avtalstexten framgår det att fastighetsägaren ska teckna ett avtal med Vägverket (nuvarande Trafikverket) vilket är gjort 18 oktober 2006 och där det också framgår att GC-bro med tillfarter över väg 27 senast ska vara i bruk då första byggnaden inom detaljplanen är klar. Frågan hanteras också på samma sätt i gällande detaljplan. Kommunen äger således inte hela frågan med avsteg från gällande avtal utan medgivande ska också inhämtas av Peab mot Trafikverket. Vad gäller kommunens del kan det vara rimligt att anta så som Peab påtalar i sin skrivning att Statoils etablering inte medför trafikflöden som är förknippade med GC-bron med angörande anslutningsvägar, varför kommunen bör ställa sig positiv till Peabs förfrågan förutsatt att Trafikverket inte har annan åsikt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 7 augusti forts.

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-03-27 2310-10288-95 0583-214 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer