SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset Värnamo, , kl ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson (C) Eva Eriksson (C) Haris Sibonjic (C) Anna Ling (S) ersättare för Gunilla Wall (S) Maria Olsson (S) Majo Besic (S) ersättare för Bo Svedberg (S) Förvaltningssekreterare Christin Granberg Förvaltningschef Anders Nyberg 251, 257, 273 Miljö- och stadsbyggnadschef Lars Rosborg Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson 256 Bygglovsarkitekt Jonny Engström Bygglovsingenjör Josefina Magnusson 265 Planchef Birgit Johansson 246, 255 Planarkitekt Behnam Sharo 252 Mark- och exploateringschef Lars Magnusson Miljöinspektör Charlotte Gustavsson 264 Miljöinspektör Gunnel Börjesson 266, Kommunantikvarie Peter Andersson 253 Miljöstrateg Stina Gof Utses att justera: Maria Olsson (S) Justeringens plats och tid: Miljö- och stadsbyggnadskontoret , kl Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: : Christin Granberg Gottlieb Granberg Maria Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden : Paragrafer: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Miljö- och stadsbyggnadskontoret Christin Granberg

2 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 243 Redovisning av extra ärenden att anmälda extra ärenden ska tas upp till behandling vid dagens sammanträde. 1. Återkallande av vitesutdömande, Vallen 10. Dnr A. 2. Återkallande av vitesutdömande, Gulmåran 3. Dnr A. 3. Mall för berörda markägare för inlämnande av yttrande över länsstyrelsens remiss gällande strandskydd. Dnr Information angående tidigare beviljat bygglov på fastigheten Skaftarp 2:11. Dnr M.

3 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 244 Redovisning av delegationsbeslut att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Följande delegationsbeslut redovisas: Ordförandes delegationsbeslut 6-7 Räddningschefens delegationsbeslut avseende: Egen sotning 1-14 Personalärenden 1-19 Tillståndsbevis för explosiva varor 1 Miljöinspektörernas delegationsbeslut avseende: Avloppsärenden, Renhållningsärenden - diverse 9-16 Livsmedelsärenden, Bidrag för åtgärder mot surt grundvatten 3-6 Värmepumpanläggningar Miljöärende: 26 Hälsoskyddsärende: 6 Brandfarlig vara Bygglovsarkitektens/-ingenjörens delegationsbeslut Byggnadsinspektörens delegationsbeslut avseende: Startbesked Tekniskt samråd Slutsamråd Slutbesked Slutbevis Handläggarens delegationsbeslut avseende: Bostadsanpassning , 50B-51B, 55B-56B, 58B, 60B, 64B, 71B, 78B, 82B, 86B, 88B, 113B/-13 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Mätningschefens delegationsbeslut avseende ajourföring av lägenhetsregister 1-5

4 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 245 Meddelanden Kf Kf 148 Revidering av Värnamo kommuns allmänna lokala ordningsfö reskrifter Kf 159 Motion Trygghet i mörker att se och synas Kf 160 Elektroniska färdskrivare i alla kommunfordon Kf 162 Investeringsplan samt investeringsbudget 2015 Kf 163 Nämndsövergripande mål och riktlinjer 2015 Kf 164 Verksamhetsplan samt årsbudget 2015 Lantmäterimyndigheten Fastighetsreglering berörande Bröttjestad 3:20 och Bröttjestad 3:7 Avstyckning från Dannäs 2:13Fastighetsreglering berörande Hjortsjö 2:7 och 2:50 Avstyckning från Tånnö 6:4 Fastighetsbestämning samt fastighetsreglering berörande Tjutaryd 2:18 och Tjutaryd 2:1 Fastighetsreglering berörande Bor 1:195 och Bor 2:42

5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 246 Dnr Remiss, vattenskyddsområde Bolmen att godkänna informationen. Planchef Birgit Johansson informerar nämnden om inkommen remiss gällande Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Bolmen.

6 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 247 Dnr Information angående projekt - Kulturhistorisk analys av tätorter i Värnamo kommun att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

7 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 248 Information - skiss över området mellan järnvägsstationen och Gummifabriken att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

8 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 249 Information om projekt kring extern webb att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 250 Information om ändringar i PBL att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

10 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 251 Information från räddningstjänsten angående sotning att godkänna informationen. Förvaltningschef Anders Nyberg informerar om arbetet kring handläggningen av sotningsärenden. Planen framöver för är bland annat att informera mäklare i kommunen angående sotningsverksamhet och regler kring detta samt fortsätta handläggningen av inkomna ärenden. Två representanter från räddningstjänsten i kommunen kommer att delta vid sotarkonferensen i Stockholm under september. Under oktober kommer räddningstjänsten att ha en dialog med sotningsentreprenörerna i kommunen.

11 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Msn 252 Dnr Detaljplan för norra Åminne att skicka ut detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättat i juni 2014, på samråd enligt PBL 5 kap 11, samt att behovsbedömningen tillhörande detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättad i juni 2014, skickas på samråd till Länsstyrelsen. 17 september 2012 tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan över norra Åminne samhälle och samtidigt upphäva den norra delen av den gamla planen FL 1. Detaljplanen möjliggör mark för återvinningsstation samt en komplettering med bostadsbebyggelse genom avstyckning av fyra till sex nya bostadstomter. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen i skala och form. Däremot syftar planen inte till att begränsa redan ianspråktagna byggrätter för huvudbyggnad. Planförslaget ger utrymme för åtgärder för att förbättra trafiksituationen samt för att säkerställa den del av cykelväg Värnamo Åminne Hånger som ligger inom planområdet. Strandskyddet vid sjön Vidöstern återinträder då befintlig detaljplan ersätts av en ny, enligt Miljöbalken 7 kap. 18. Strandskyddet för kvartersmark inom planområdet måste upphävas på nytt i och med prövning av detaljplanen. Planbeskrivningen har kompletterats med text under genomförandefrågor. Ändring av detaljplanen prövas med normalt planförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka ut detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättat i juni 2014, på samråd enligt PBL 5 kap 11, samt att behovsbedömningen tillhörande detaljplaneförslaget för norra Åminne i Åminne samhälle, upprättad i juni 2014, skickas på samråd till Länsstyrelsen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet

12 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 253 Dnr Natur- och kulturleder i tätortsnära skogar på Värnamo kommuns fastigheter att tillstyrka projektet Kultur- och naturleder i tätortsnära skogar, på Värnamo kommuns fastigheter samt att finansiera projektet genom Miljö- och stadsbyggnadskontorets projektmedel. Syftet med projektet är att dokumentera, bevara, utveckla och informera om kultur- och naturmiljöer samt etablera kultur- och naturleder i skogsmark, tätortsnära skog och vid befintliga motionsstigar. Miljöerna ska skyltas och registreras på GIS-kartor. De ska lyftas fram och informeras kring, i form av bland annat kartor/skyltar på plats. Projektet har presenterats i Kulturnämnden, som beslutade att godkänna informationen. Kostnadskalkyl Aktiviteter Inventering och digitalisering mm Skötselåtgärder Restaureringar, reparationer Informations-/orienteringsskyltar Broschyrer, övrig information Utställning Totalt Kostnader intern arbetstid TK kr kr kr kr kr Därutöver behöver även bänkar och bord tillverkas och placeras ut längs med lederna, vilket VAC kan utföra. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 19 augusti Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att tillstyrka projektet Kultur- och naturleder i tätortsnära skogar, på Värnamo kommuns fastigheter samt att finansiera projektet genom Miljö- och stadsbyggnadskontorets projektmedel. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet

13 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Msn 254 Dnr Ändring av detaljplan Fl 85 (Hyltan) att godkänna miljö- och stadsbyggnadskontorets redogörelse efter samråd/granskning, med revideringsförslag, att planens genomförande inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i PBL 5 kap eller MB 6 kap, samt att anta planförslaget för ändring av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av stg 2030, Hyltan i Värnamo kommun, upprättat i juni Handlingar tillhörande ÄNDRING av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av stg 2030, HYLTAN i Värnamo kommun har varit utsända för granskning under tiden 16 juli 15 augusti Under samrådet/granskningen har fyra yttranden utan kommentarer/erinringar och fyra yttranden med kommentarer/erinringar kommit in. Planen tas fram med enkelt planförfarande. En behovsbedömning är gjord i samband med planen och dess genomförande anses inte medföra betydande miljöpåverkan. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 21 augusti Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna miljö- och stadsbyggnadskontorets redogörelse efter samråd/granskning, med revideringsförslag, att planens genomförande inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i PBL 5 kap eller MB 6 kap, samt att anta planförslaget för ändring av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av stg 2030, Hyltan i Värnamo kommun, upprättat i juni Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet

14 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen Planavdelningen Msn 255 Dnr Länsstyrelsens remiss angående förslag till beslut om strandskydd vid Bolmen, Furen, Flåren, Hindsen och Vidöstern i Värnamo kommun att 100-metersgränsen för strandskydd är tillräcklig för alla sjöar i Värnamo kommun. Utanför denna gräns bör man avgöra strandskyddsärenden med hänsyn till de enskilda fallen, men att man däremot är villig till en kompromiss gällande strandskydd runt sjön Bolmen eftersom man vill se lika strandskyddsregler för samtliga berörda kommunen runt hela Bolmen. Reservationer Maria Olsson (S), Anna Ling (S) och Majo Besic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Olssons (S), yrkande. Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till stränder, enligt de grunder som gäller för allemansrätten. Stränderna är värdefulla tillgångar för friluftslivet. Det ska vara möjligt för människor att nu och i framtiden kunna ströva fritt längs stränderna. Genom utvidgat strandskydd förstärks möjligheterna till upplevelser av orörd och ostörd natur. Tysta och sammanhängande områden erbjuder lugn och rekreation. Tillgången till stränderna är också en resurs för turism och därigenom landsbygdsutveckling. Alla länsstyrelser ska före utgången av 2014 fatta nya beslut om det utvidgade strandskyddet kring de sjöar som idag har sådana. Om inte nytt beslut tas, går det utvidgade strandskyddet tillbaka till det generella strandskyddet på 100 meter, i vatten och på land. Länsstyrelsens sammanfattning Strandskyddet har vid sjöarna Bolmen, Flåren, Furen, Hindsen och Vidöstern varit utvidgat till 200 meter på land och i vatten och vid delar av Flåren upp till 300 meter på land sedan Länsstyrelsens förslag till beslut innebär att strandskyddets omfattning även fortsättningsvis, med vissa undantag, är utvidgat till 200 meter på land och i vatten vid sjöarna Bolmen, Flåren, Furen, Hindsen och Vidöstern. forts.

15 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 255 forts. BOLMEN: Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske. Stora biologiska och landskapsmässiga värden finns i och runt sjön som också har särskilt stora värden för friluftslivet. Runt Bolmen finns mycket fritidsbebyggelse, särskilt i Ljungby kommun. Bolmen utgör vattentäkt för stora delar av södra och västra Skånes län. Uttag av råvatten görs via Bolmentunneln. Utökat strandskydd på 200 meter bör kvarstå. Samsyn finns med Ljungby och Gislaveds kommuner. FLÅREN: Sjön har stora biologiska och landskapsmässiga värden, används för friluftsliv samt har en del fritidsbebyggelse. Bebyggelsetrycket bedöms emellertid inte så stort att det äventyrar strändernas värden och tillgänglighet. För att beakta strandskyddsintressena bör det räcka med att sjön har 100 meter strandskydd. FUREN: Kring Furen som helhet finns både biologiska och kulturhistoriska värden. Stora delar av strandområdena är obebyggda. Sjöns värden bör kunna upprätthållas, även om strandskyddet inte förblir utökat, utan minskas till 100 meter. HINDSEN: Sjön är av riksintresse för naturvård och gränsar till ett utbrett riksintresse för kulturmiljövård, i väster. Här finns spridd bebyggelse och stora landskapsmässiga värden. Hindsen är reservvattentäkt för Värnamo stad. Kommunala restriktioner kring sjön finns redan idag. Hindsen bör behålla 200 meters strandskydd runt hela sjön. VIDÖSTERN: Sjön är av riksintresse för friluftsliv och har stora naturvärden. På grund av det relativt höga bebyggelsetrycket runt Vidöstern, speciellt i de norra delarna, kan ett generellt utökat strandskydd på 200 meter vara motiverat. På östra sidan av Vidöstern bör emellertid strandskyddet kunna följa vägen gamla Riksettan där denna går närmare sjön än 200 meter. Vägen utgör en naturlig avskiljning från strandpartiet. ÖVRIGT: Vi vill speciellt betona vikten av en samordning länsstyrelserna emellan, när det gäller sjöar och vattendrag som passerar länsgränserna. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 19 augusti forts.

16 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 255 forts. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att ta miljö- och stadsbyggnadskontorets kommentarer som eget yttrande över strandskyddsremissen, till länsstyrelsen i Jönköpings län. Yrkanden Gottlieb Granberg (M): att 100-metersgränsen för strandskydd är tillräcklig för alla sjöar i Värnamo kommun. Utanför denna gräns bör man avgöra strandskyddsärenden med hänsyn till de enskilda fallen, men att man däremot är villig till en kompromiss gällande strandskydd runt sjön Bolmen eftersom man vill se lika strandskyddsregler för samtliga berörda kommunen runt hela Bolmen. Maria Olsson (S): att ett utökat strandskydd, det vill säga 200 meter, ska gälla för samtliga sjöar. Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att miljöoch stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Gottlieb Granbergs yrkande.

17 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 256 Dnr Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun att godkänna informationen, samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Värnamo kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808, MB) området Lundsbo bokskog, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) och med de gränser som slutligen utmärks i fält, som naturreservat. Syftet med naturreservatet är - att bevara och utveckla naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald - att möjliggöra för det rörliga friluftslivet att uppleva naturskogsartad bokskog och ädellövskog med dess biologiska mångfald - att tillgängliggöra och bevara kulturvärden inom reservatet Syftet ska uppnås genom - att de äldre bok- och ädellövskogsområdena lämnas i huvudsak utan åtgärd - att granarna i ungskogarna och i de äldre blandbestånden avverkas stegvis för att gynna utvecklingen av lövskog - plantering av bok och andra lövträd i områden där det saknas tillräcklig föryngring - anläggande och skötsel av vandringsleder och rastplatser - bevarande och skötsel av kulturvärden inom reservatet För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Kommunen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 MB samt 22 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se Naturreservatsföreskrifter). Kommunen fastställer, i enlighet med 3 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., bifogad skötselplanen (bilaga 2), för områdets långsiktiga vård. forts.

18 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. Naturreservatsföreskrifter A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 5 MB OM INSKRÄNKNINGAR I RÄTTEN ATT ANVÄNDA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN Inom naturreservatet är det förbjudet att 1. Bedriva konventionellt skogsbruk. Skogbruksåtgärder i naturreservatet som utförs i enlighet med naturreservatsföreskrifterna är undantagna från förbudet. 2. Borra, spränga, gräva, schakta, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning. 3. Bedriva täktverksamhet. 4. Uppföra byggnad, campingplats eller annan anläggning. Undantag gäller i torpmiljön om behov av funktionella byggnader uppstår, t.ex. att bygga en torrtoalett vid parkeringsplats. Byggnaderna ska uppföras i en stil som väl överensstämmer med torpmiljön. Förbudet gäller inte heller för att efter samråd med markägaren uppföra nya jakttorn eller underhålla befintliga jakttorn. 5. Anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn. Undantag gäller för eventuella framtida installationer av elektricitet till torpet i Lundsbo. 6. Plantera in för reservatet och regionen främmande arter. 7. Använda kemiska bekämpningsmedel, kalk eller andra växtnäringsämnen utan Värnamo kommuns tillstånd B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 7 KAP. 6 MB OM FÖRPLIKTELSER FÖR ÄGARE OCH INNEHAVARE AV SÄRSKILD RÄTT ATT TÅLA VISST INTRÅNG Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas: 1. Utmärkning av naturreservatet enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 2. Utmärkning av föreskriftsområde och informationsskyltar i naturreservatet. 3. Anläggning och underhåll av leder, stigar, informationstavlor och - skyltar, eldplatser, vindskydd, bänkar, bord, parkeringsplatser, handikappsanpassade åtgärder och hjälpmedel, deponi av död ved, kapning och bortförande av vindfällen på stigar och leder, uppsättning av fågel- och fladdermusholkar samt bikupor. forts.

19 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. 4. Naturvårdsinriktade restaureringsåtgärder som borthuggning av ungskog, avverkning och ringbarkning av gran, åtgärder på andra träd än gran för att skapa död ved, luckhuggning och friställning av lövträd och tall. Åtgärder på gran i likåldrig granskog som är nödvändiga för att minska större angrepp och spridning av skadeinsekter. 5. Kulturmiljövårdsinriktade restaureringsåtgärder som kapning och bortförande av vindfällen, borthuggning av träd och sly intill kulturmiljöer och kulturlämningar. Kontinuerlig skötsel och underhåll av torpet och röjning och frihuggning av torpmiljön i Lundsbo. Tillåtet att anlägga en gärdsgård och inhägna tomtmarken intill torpet i Lundsbo. Tillåtet att uppföra funktionella byggnader, ex att bygga ett utedass vid parkeringsplatsen men först efter samråd. Förutsatt att byggnaderna uppförs i en tidstrogen stil som väl överensstämmer med torpmiljön. Uppgifter om naturreservatet ADMINISTRATIVA DATA Namn Lundsbo bokskog Areal 50 hektar (ha) om Natura 2000 Nej Kommun Värnamo Socken Voxtorp Lägesbeskrivning 4 km NO Bor samhälle Fastigheter del av Lundsbo 3:1 (fastighetsreglering pågår) Fastighetsägarkategori Kommunal mark Gräns Enligt karta, bilaga 1. Förvaltare Länsstyrelsen i Jönköpings län BESKRIVNING AV OMRÅDET Lundsbo kommunala naturreservat är ett område med en kärna av äldre hedbokskog med mycket lång skoglig kontinuitet. Inom området finns dessutom delområden som på sikt har möjlighet att utvecklas till bokskog. Centralt i området ligger ett torp med omgivande odlingsmark. forts.

20 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts Bakgrund Bakgrunden till projektet är en önskan från den politiska ledningen i Värnamo Kommun att lyfta fram naturområden till Edvard Wibecks minne. Edvard Wibeck föddes i Kållerstad 1877 och verkade som professor, jägmästare och naturfotograf. Han var en av förgrundsgestalterna inom svensk naturvård och insåg tidigt vikten av att bevara gamla bokdominerade skogar för framtiden. Lundsbo bokskog är en nyckelbiotop. Vid en inventering 2010 kunde inte mindre än 13 rödlistade mossor och lavar hittas. Kommunstyrelsen gav 19 mars 2012 miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram naturområden till minne av Edvard Wibeck. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 oktober 2012 att föreslå kommunstyrelsen att Lundsbo bokskog skulle ges utvecklingsmöjligheter, ett långsiktigt skydd och att en skötselplan tas fram och att ett kommunalt naturreservat för bokskogen och ett område runt omkring skulle bildas. Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2012 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att utföra åtgärder enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2012 enligt kommunstyrelsens förslag. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till skötselplan och föreskrifter för naturreservat Lundsbo bokskog. Samråd enligt 25 och 25a förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera har skett. Motivering BESTÄMMELSER Enligt 7 kap. 4 MB får ett mark- eller vattenområde av kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. Enligt 7 kap. 5 MB ska i ett beslut om att bilda naturreservat skälen för beslutet anges. I beslutet ska också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av året. forts.

21 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. I 7 kap. 6 MB anges att om det behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat, får kommunen förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området 1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar, 2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att vistas, 3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande åtgärder, eller 4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden. I 7 kap. 25 MB anges att vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I 7 kap. 30 MB stadgas att föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. Föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de överklagas. I 2 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. anges bland annat att kommunen ansvarar för det områdesskyddet som den har förordnat om. Enligt 3 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken med mera ska kommunen fastställa en skötselplan för ett naturreservats långsiktiga vård. En skötselplan ska ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat. Kommunen får, enligt 22 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., meddela föreskrifter enligt 7 kap. 30 MB. Av 2 kap. 6 MB framgår att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Bestämmelserna i 3 och 4 kap. ska, bland annat vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. forts.

22 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 256 forts. Enligt 5 förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ska den myndighet, som ska tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i ett ärende, i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

23 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Msn 257 Dnr Inköp av fordon FIP-bilar att godkänna räddningstjänstens inköp av FIP-bilar enligt antagen investeringsplan. I räddningstjänstens investeringsplan för 2014 finns avsatt 1,2 miljoner till inköp av tre nya FIP-bilar att placeras i Bredaryd, Bor och Rydaholm. Upphandlingen har skett genom avrop och leverantör är Svenstigs AB. Kostnaden för varje fordon är kronor, totalt kronor. Fordonen kommer att utrustas med larmbågar och kommunikationsutrustning samt märkas innan de levereras till deltidsstationerna. Räddningstjänsten har inkommit med skrivelse 11 augusti Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna räddningstjänstens inköp av FIP-bilar enligt antagen investeringsplan.

24 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 258 Dnr Remissvar till åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget. Klimatrådet är en samverkan mellan olika aktörer i Jönköpings län vars syfte är att vara en pådrivande kraft i länets klimatarbete. Länets samtliga kommuner finns representerade i rådet vars ordförande är landshövding Minoo Akhtarzand. Rådet kompletteras av fyra fokusgrupper inom olika områden. Fokusgrupperna har tagit fram två åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan samt anpassning till ett förändrat klimat. Dessa har remitterats till alla organisationer som ingår i rådet. Åtgärdsförslagen kan läsas i sin helhet i på länsstyrelsens hemsida. Ett informationstillfälle för politiker och tjänstemän anordnades i Värnamo 9 maj Representanter från länsstyrelsen informerade om åtgärdsprogrammen och svarade på frågor. Berörda förvaltningar har sedan gett sina synpunkter på åtgärdsprogrammen. Dessa kommentarer redovisas i bilaga 3 och 4. Några av åtgärderna har behandlats utförligt i oktober 2013 då de ingick i den remiss om klimatlöften som länsstyrelsen skickade ut. Ett förslag till gemensamt remissvar har sedan tagits fram av miljö- och stadsbyggnadskontoret och redovisas i bilaga 1 och 2. Kommunen har i likhet med flera andra remissinstanser bett om förlängd remisstid då ursprunglig tid (8 juni 2014) ansågs vara för kort. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget.

25 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 259 Dnr Remissvar till åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget. Klimatrådet är en samverkan mellan olika aktörer i Jönköpings län vars syfte är att vara en pådrivande kraft i länets klimatarbete. Länets samtliga kommuner finns representerade i rådet vars ordförande är landshövding Minoo Akhtarzand. Rådet kompletteras av fyra fokusgrupper inom olika områden. Fokusgrupperna har tagit fram två åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan samt anpassning till ett förändrat klimat. Dessa har remitterats till alla organisationer som ingår i rådet. Åtgärdsförslagen kan läsas i sin helhet i på länsstyrelsens hemsida. Ett informationstillfälle för politiker och tjänstemän anordnades i Värnamo 9 maj Representanter från länsstyrelsen informerade om åtgärdsprogrammen och svarade på frågor. Berörda förvaltningar har sedan gett sina synpunkter på åtgärdsprogrammen. Dessa kommentarer redovisas i bilaga 3 och 4. Några av åtgärderna har behandlats utförligt i oktober 2013 då de ingick i den remiss om klimatlöften som länsstyrelsen skickade ut. Ett förslag till gemensamt remissvar har sedan tagits fram av miljö- och stadsbyggnadskontoret och redovisas i bilaga 1 och 2. Kommunen har i likhet med flera andra remissinstanser bett om förlängd remisstid då ursprunglig tid (8 juni 2014) ansågs vara för kort. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna miljöstrategens förslag till remissvar samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att svara på remissen i enlighet med förslaget.

26 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Mark- och exploateringsavdelningen Msn 260 Dnr GC-bro till fastigheten Högalund 1 att ställa sig positiv till Peab:s begäran att GC-bron jämte anslutningsvägar i enlighet med gällande exploateringsavtal inte behöver vara utförda den dag då Statoil-etableringen är klar. Detta förutsatt att Trafikverket inte beslutar annat, samt att GC-bron med anslutningsvägar i övrigt ska hanteras i enlighet med gällande exploateringsavtal och vara utförda den dag då nästa byggnad uppförs inom fastigheten Peab har i skrivelse till miljö och stadsbyggnadskontoret daterad 4 augusti 2014 fört fram önskemål om att få flytta fram kravet som gäller i exploateringsavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren avseende att GC-bro samt anslutningsvägar ska vara färdigställda i och med att första byggnation inom fastigheten tas i anspråk. Idag finns ett exploateringsavtal upprättat mellan kommunen och fastighetsägaren daterat 31 augusti 2006 som bland annat hanterar frågan gällande GC-bron och anslutningsvägar. I avtalstexten framgår det att fastighetsägaren ska teckna ett avtal med Vägverket (nuvarande Trafikverket) vilket är gjort 18 oktober 2006 och där det också framgår att GC-bro med tillfarter över väg 27 senast ska vara i bruk då första byggnaden inom detaljplanen är klar. Frågan hanteras också på samma sätt i gällande detaljplan. Kommunen äger således inte hela frågan med avsteg från gällande avtal utan medgivande ska också inhämtas av Peab mot Trafikverket. Vad gäller kommunens del kan det vara rimligt att anta så som Peab påtalar i sin skrivning att Statoils etablering inte medför trafikflöden som är förknippade med GC-bron med angörande anslutningsvägar, varför kommunen bör ställa sig positiv till Peabs förfrågan förutsatt att Trafikverket inte har annan åsikt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 7 augusti forts.

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer