Jonas T Sandelius , 134 Edgar Hofvergård, S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Sievert Andersson, M Martin Rydén, S Conny Daag, M Christel Rüdiger Karlsson, S Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V Lennart Odengrund, C Anders Sundberg, S Övriga deltagande Anders Helgée Sven af Ekenstam Karin Schultz Britt Wireland Sorpola, S Jonas T Sandelius , 134 Edgar Hofvergård, S Pauline Högdahl Jaroslav Sranka, KD Karin Åkerstedt Utses att justera Lars-Inge Green Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Bo Svensson. Lars-Inge Green ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(31) 121 Dnr MOB Detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Behovsbedömning av miljökonsekvens-beskrivning Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att genomförandet av detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av14:1 inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för Vi 2:82, 2:83 och del av14:1. Syftet med planen är att planlägga från idag park till industri. Miljö- och byggnadsförvaltningen har med stöd av upprättad behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. En separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte upprättas.

3 Sammanträdesprotokoll 3(31) 122 Dnr MOB Detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Samrådsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplan Vi 2:82, 2:83 och del av14:1 på samråd. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för Vi 2:82, 2:83 och del av14:1. Syftet med planen är att planlägga från idag park till industri. Markområdet ligger intill befintlig verksamhet (Södra Vi svets) och anses som lämpligt utbyggnadsområde. Planen beräknas kunna antas i juni.

4 Sammanträdesprotokoll 4(31) Sökande Trafikverket xxxxxxxxx 123 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt två våningar, vind får inte inredas. - att fasaden består av träpanel i ljusare kulör, alternativt falurött. - att placeringen av bostadshuset på fastigheten är minst 50 meter från östra fastighetsgränsen mot xxxxxxxxxx och minst 12 meter från vägområdet för väg att placeringen av garage och komplementbyggnader är minst 12 meter från vägområdet för väg att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadskontoret, efter prövning i separat ärende. Upplysningar: - det krävs dispens från biotopskyddet enl 7 kap 11 MB om rösen eller stenmurar berörs. Detta görs hos länsstyrelsen. - det krävs anslutningstillstånd för nya till- och utfartsvägar. Ansökan görs hos Trafikverket. Enligt PBL 9 kap 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 4.323:-

5 Sammanträdesprotokoll 5(31) På fastigheten xxxxxxxxxx har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage. Den tänkta tomtplatsen ingår i en större fastighet och avsikten är att avstycka den till en jordbruksfastighet med en area på ca m 2. Förutsättningar Fastigheten xxxxxxxxxx ligger cirka 5 km sydväst om Virserum, utmed väg 663 som ägs av Trafikverket. Länsväg 663 passerar tvärs genom byn, strax söder om den gamla bykärnan. xxxxxxxxx består av och omges av betes- och åkermark. Enligt ÖP:n rekommenderas att avstånd mellan bostadshus och djurhållning är minst 200 meter. Avståndet är beroende av storlek och omfattning på anläggning och yttre omständigheter, vilket påverkar ställningstagandet för enskilda fall. För att uppnå målen om en god miljö, till exempel ett levande och öppet landskap, är det viktigt att befintliga jordbruksföretag ges det utrymme som verksamheten kräver. Lantbruket använder tunga maskiner, djurhållning orsakar lukt och ekonomibyggnader kan avge buller. På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara mer acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Förhållanden som utgör oacceptabla olägenheter i en miljö måste ibland betraktas som acceptabla i en annan beroende på områdets karaktär och förhållanden på platsen. Detta innebär dock inte att störningarna kan tillåtas ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Som regel bör alltid ett respektavstånd på 50 meter från stall/ladugård och gödselanläggning och minst 25 meter från område där djuren varaktigt vistas upprätthållas gentemot angränsande bostadsfastigheter i tätorter. Man skiljer på tätbebyggt område, samlad bebyggelse och begreppet lantlig miljö. En lantlig miljö är ett skogs- eller jordbruksområde där åkerbruk och/eller hållning av jordbruksdjur som t.ex. kor, får, getter, grisar och hästar förekommer och traditionellt har förekommit. Den utpekade tomtplatsen ligger på en lätt sluttande hagmark med fyra bostadshus med tillhörande komplementbyggnader (ladugårdar) inom en radie på 200 meter. Tomtplatsen är en del av den gamla byn och byggnaden bör anpassas till befintlig miljö. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har på förslaget har inkommit från angränsande fastighet xxxxxxxxxx: Fastighetsägarna köpte gården 2009 som totalt består av 40 ha skog, åkermark och hagmark. Förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen krävdes för detta. Fastigheten är bevarad i sin helhet sedan Syftet med förvärvet

6 Sammanträdesprotokoll 6(31) är att överta skötseln av markerna, gården och på sikt även hålla djur. Fastighetsägarna är mycket måna om att en nybyggnation inte ska inskränka på möjligheten att driva jordbruket och djurhållning. Man är rädd för att bostadshuset kommer att uppföras för nära ladugården så att störningsrisker från fläktar, maskiner, gödselhantering kan inskränka möjligheten att bedriva jordbruket. Trafikverkets yttrande innehöll följande erinringar: Byggnadsfritt avstånd från väg 663 är 12 meter och inom detta område ska inga byggnader eller fasta föremål (som t ex murar) som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. För nya till- och utfartsvägar som berör allmän väg måste anslutningstillstånd sökas enligt väglagen 39. Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren. För beviljande krävs att utfarten ges en trafiksäker utformning genom bland annat goda siktförhållanden. Vidare ska utfart anordnas så att fordon kan vändas på fastigheten och inte behöver backas ut på vägen. Anslutningen ska utformas enligt VGU, Vägar och Gators Utformning.

7 Sammanträdesprotokoll 7(31) Sökande Grannar 124 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för nybyggnad av carport på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Åtgärden avviker från detaljplanen men avvikelsen bedöms som liten och den är förenlig med detaljplanens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en enkel kontrollplan. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Utsättning ska ske. Vid slutanmälan ska byggherren redovisa bygglovet och att kraven i BBR:2012, (Boverkets byggregler, följts. Avgift: 3.666:- Xxxxxxxxxx har sökt bygglov för uppförande av carport på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby. På fastigheten finns sedan 2005 ett bostadshus. När bygglov beviljades för bostadshuset beviljades även lov för en carport med plats för en bil. Carporten blev dock aldrig byggd 2005, utan nu söker man för carport igen, men med plats för två bilar. Det får till följd att byggnaden delvis måste placeras på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen, V55:3. Carporten kommer att placeras 1 meter in på den yta som inte får bebyggas. Detaljplanen vann laga kraft och genomförandetiden slutade Enligt detaljplanen får man på xxxxxxxxxx bygga bostadshus i två våningar, högsta byggnadshöjd 7,6 meter, högsta byggnadsarea 30 % av tomtarean, vilket i det här fallet blir 276 kvadratmeter, samt ha en högsta taklutning på 30 grader. Mot gatan råder byggnadsförbud om 6 meter. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostadshus i två våningar.

8 Sammanträdesprotokoll 8(31) Ansökan har kommunicerats med grannar på fastigheterna xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx och xxxxxxxxxx samt Vimmerby kommun. Inga erinringar mot förslaget har inkommit. Avvikelsen från detaljplanen kan anses vara liten, enligt PBL 9 kap 31 b, eftersom förslaget stämmer överens med planens syfte samt är en carport med till största del öppna sidor som inte skymmer eventuell sikt. I den bakre delen av carporten planeras dock ett förråd på 2,10 meter med täta väggar. Avstånd till korsning från förrådets närmsta vägg är som kortast 9 meter, vilket bedöms som tillräckligt för att inte negativt påverka trafiksäkerheten.

9 Sammanträdesprotokoll 9(31) Sökande Fastighetsägare Trafikverket 125 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för uppförande av skorsten Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 för nybyggnad av skorsten på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Avgift: 7.708:- Xxxxxxxxxx har sökt bygglov för uppförande av en 60 meter hög skorsten på fastigheten xxxxxxxxxx. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse. Skorstenen ska placeras inom området för xxxxxxxxxx område. Den kommer att påverka stadsbilden, men har stöd i landskapet tack vare den kuperade terrängen i väster och kommer inte göra något visuellt intrång i stadsbilden. Yttranden Berörda sakägare (Trafikverket samt kommunen som fastighetsägare) har fått tillfälle att yttra sig. Inga erinringar har inkommit på förslaget. Trafikverket upplyser dock om att en flyghinderanmälan ska göras hos försvarsmakten då skorstenen är högre än 45 meter och en lokaliseringsbedömning hos Luftfartsverket, samt att Transportstyrelsens föreskrifter om hindermarkering ska följas.

10 Sammanträdesprotokoll 10(31) Miljö- och byggnadsförvaltningen 126 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för uppförande av skylt Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till miljöoch byggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning samt ge förvaltningen delegation på att ta beslut om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för uppförande av skylt på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby, förutsatt att skylten inte placeras närmare fastighetsgräns mot gata än 5 meter samt 2 meter mot angränsande fastighet under förutsättning att granne medger det. För fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby har ansökan om bygglov för skyltanordning inkommit. Den sökande vill placera skylten 3 meter från fastighetsgräns mot gata och 2 meter från angränsande fastighet. Skylten är 1,8 meter bred och 6 meter hög och ska vara belyst. För fastigheten gäller en detaljplan, 08-VYS-126, som anger småindustri ändamål för fastigheten. Det råder 10 meter byggförbud (prickmark) längs gatan, Södra Industrigatan. Byggförbudet längs gatan är för att skydda de kommunala ledningarna och för att få en tilltalande siktlinje längs gatan, då det även på övriga fastigheter längs Södra Industrigatan råder 10 meter byggförbud från fastighetsgräns mot gata. Dock har det tidigare beviljats bygglov för skyltar på denna prickmark längs gatan. På föreslagen skyltplats viker ledningarna av från fastigheten så om skylten placeras som närmast 3 meter från dagvattenledningen påverkas inte ledningarna negativt. Det innebär att skyltens fundament inte får placeras närmare än 5 meter från fastighetsgräns mot gata, vilket kan vara acceptabelt. Sikten vid utfarten från den egna samt den angränsande fastigheten bedöms inte påverkas med denna skyltplacering. Förutsättningar Bygglov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen enligt PBL 9 kap 31 b, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen.

11 Sammanträdesprotokoll 11(31) Sökande 127 Dnr Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om marklov för in- och utfart Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ett marklov för sökt ändamål måste föregås av en ändring av detaljplanen. För fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby har ansökan om marklov inkommit för körbar anslutning mot den nya vägen (Förrådsgatans förlängning). Fastigheten har idag en in- och utfart mot Vimmerbyallén. För fastighetsgränsen mot gatan gäller en detaljplan, lagakraftvunnen , som anger utfartsförbud längs hela gatan. Parallellt med den nya gatan som är under byggnation ska en separerad gång- och cykelbana anläggas. I höjd skiljer det 0,7 meter mellan fastighetens markplan och den nya vägen. Sikten mot norr skyms av en mur anlagd runt xxxxxxxxxx. Den angränsande fastigheten xxxxxxxxxx har tidigare, i strid mot detaljplanen, anlagt en in- och utfart mot den nya gatan. För att utreda en framtida in- och utfart till fastigheten längs Smålandsgatan måste ett planuppdrag ges att formellt behandla frågan och beroende på utgången göra en planändring för ändamålet. Förutsättningar Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna. Detaljplanen är tydlig beträffande utfartsförbudet mot den nya gatan. Åtgärden avviker från detaljplanen. Avvikelsen bedöms som stor och den är inte förenlig med detaljplanens syfte.

12 Sammanträdesprotokoll 12(31) Sökande Länsstyrelsen i Kalmar län Kommunstyrelsen, Vimmerby Kultur- och fritidsnämnden, Vimmerby Kalmar läns museum 128 Dnr BBM Örsåsa 1:135, Vimmerby kommun. Ansökan om rivningslov för kontorslokaler Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge rivningslov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 34 för rivning av kontorslokaler på fastigheten Örsåsa 1:135, Vimmerby kommun. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Avgift: :- Ledamoten Johan Blomberg, M deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv. För fastigheten Örsåsa 1:135, Gullringen har ansökan om rivningslov inkommit för rivning av kontorsbyggnad (Gullringshus huvudkontor). Kontorshuset består av tre plan (inklusive källare) samt ett tillbyggt annex. Den totala byggnadsarean är m 2. Förutsättningar Kontoret har byggts i tre etapper byggdes den första delen i två våningar samt källare byggdes ett annex ut mot Vervelån. Annexet omfattar endast kontor och mötesrum gjordes en tillbyggnad av huvudbyggnaden i alla tre planen. Exteriört skiljer sig inte tillbyggnaden från den äldre delen. Huvudbyggnaden består av vitt mexitegel och stående panel. Allt exteriört plåtarbete är utfört i koppar. Annexet karaktäriseras av glasfasader och koppartak med en central taklanternin för ljusinsläpp. Interiört består byggnaden av exklusiva material som kakel, klinker, marmor, mosaik och skiffer. Byggnaden är ett mästerverk både arkitektoniskt och byggnadstekniskt. Öppna trappor, pelare, kolonner, ljusbrunnar, ljuskupor, lanterniner och fontäner ger hela byggnaden karaktär och atmosfär.

13 Sammanträdesprotokoll 13(31) Gullringshus tillverkade huvudsakligen prefabricerade trähus. Gullringshus grundades 1909 och produktionen lades ner i början av 1990-talet. Under rekordåren levererades hus hade man 550 anställda. Byggnaden har stora kulturhistoriska värden, dels genom sin historia för träindustrimiljön i Gullringen och Vimmerby kommun, dels för att det är ett oförvanskat arkitektoniskt byggnadsmonument. För byggnaden gäller en detaljplan lagakraftvunnen som anger kontor och handel. I detaljplanen finns inget rivningsförbud eller skyddsvärda bestämmelser. Byggnaden är heller inte skyddad av länsstyrelsen som ett byggnadsminne eller som riksintresse för kulturmiljövård genom miljöbalken. Kommunen har länge förgäves försökt hitta alternativa lösningar för att hindra rivning av byggnaden. Yttranden Kalmar Läns Museum och kultur- och fritidsnämnden har fått tillfälle att yttra sig. Från Kalmar läns museum har erinringar inkommit på förslaget: Kalmar läns muséum anser att kommunen bör neka rivningslov med stöd av plan- och bygglagens 9 kap 34, eftersom byggnaden bör bevaras på grund av sitt kulturhistoriska värde. Länsmuseet anser att kommunen finner stöd i handlingen Vimmerby kommuns industriarv, av vilken framgår: - Att kommunen år 2009 bedömde den berörda kontorsbyggnaden som kulturhistoriskt värdefull. - Att Kalmar läns museum, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län delade denna uppfattning. - Att delar av hembygdsrörelsen slöt upp bakom bedömningen. - Att kommunen år 2009 hade intentionen att skydda kontorsbyggnaden mot rivning och förvanskning, genom särskilda skyddsbestämmelser i detaljplan. Kalmar läns museum anser att kontorsbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras. De antar även att Vimmerby kommuns syn på kontorsbyggnaden som bevarandevärd kvarstår och att man därför svårligen kan bevilja ett rivningslov. Denna uppfattning baseras på den förstudie för ett kommunalt kulturmiljöprogram som genomfördes av kommunen under Kalmar läns museum menar att Vimmerby kommun bör arbeta för att säkra kontorsbyggnadens fortbestånd och värden, bl a genom att utreda vad som föranlett ansökan om rivningslov och söka alternativa lösningar på situationen (avseende användningen av byggnaden, ägande och förvaltning). Kalmar läns museum vill stötta kommunen i en sådan process och ställer sin kompetens till förfogande för att försvara och förklara byggnadens kulturhistoriska värden.

14 Sammanträdesprotokoll 14(31) Sökande 129 Dnr Xxxxxxxxxxx, Vimmerby Kommun. Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, baserat på det underlag som framtagits inför handläggningen av ärendet av ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, att ansökan ska avslås. Ansökan för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde inkom från xxxxxxxxxx Det berörda området är xxxxxxxxxx, beläget vid Åbro Bryggeri. Området är uppdelat i 2 skyddszoner en primär zon och en sekundär. De block som man ansökt om att få sprida bekämpningsmedel på ligger beläget i den sekundära zonen. De sträcker sig in till gränsen för den primära zonen runt Åbro Bryggeri. Man ansöker om tillstånd att sprida bekämpningsmedel över en period på 4 år, från De kemikalier som berörs i ansökan är: Callisto, med aktiva substansen Mesotrion Harmony 50 SX, med aktiva substanserna Tribenurolmetyl och thifensulfuronmetyl Titus WSB, med aktiva substansen Rimsulfuron Sumi Alpha 5 FW, med aktiva substansen Esfenvalerat Comet, med de aktiva substanserna Pyraclostrobin och lacknafta Roundup, med aktiva substansen Glyfosat Express 50 SX med aktiva substansen Tribenurolmetyl Gratil 75 WG med den aktiva substansen Amidosulfuron Proline EC 250 med den aktiva substansen Protiokonazol Stereo EC med de aktiva substanserna Cyprodinil och Propikonazol

15 Sammanträdesprotokoll 15(31) Vattenskyddsområdet innefattar en grundvattentäkt, som förser 40 % av förbrukningen i Vimmerby och Frödinge. Det förser också Åbro Bryggeri med vatten. Grundvattnets flödesriktning går från de tilltänkta blocken som besprutningen avser in mot det uttagsområde som ligger beläget vid Åbro. Som närmast ligger det tilltänka besprutningsområdet cirka 100 meter från en dricksvattenbrunn. Enligt Naturvårdsverkets författningssamling 2000:7, så finns vissa riktlinjer för hur man ska bedöma i tillståndsansökningar för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. I författningssamlingen framgår att man bör se restriktivt på att sprida bekämpningsmedel i lättrörliga jordar. Dessa jordar är ofta sandiga, grusiga och innehåller mycket mo. Generellt är mullhalten under 2,5 %, och lerhalten under 15 %. Författningssamlingen nämner också att man ska se mycket restriktivt på att ge tillstånd till lättrörliga ämnen vid spridning inom vattenskyddsområde. I ansökan i fråga rör det sig om genomsläppliga jordar, samt ett par lättrörliga ämnen, enligt Naturvårdsverkets definition. De block som ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet och berörs av ansökan är: Block 74 A, som är en sandig jord, med mullhalt under 2 % och en lerhalt på under 8 %. ph ligger på 5,3-7,3 Block 127A som är sand- och mulljord. Denna har en bättre mullhalt, på 3-6 %, men en lerhalt på 8 %. ph är 4,6-5,4 och 10 % lutning Block 128 som är sandig, och har en låg mullhalt på 2 %, samt en lerhalt på 8 %. ph är 4,8-5,5, och marken saknar lutning Block 129 ligger lite längre ifrån det primära vattenskyddsområdet, och har en sandig jordtyp med mullhalt på under 2 %, lerhalt på ca 8 % och ett ph på 5,4-6,4. Marken har ingen lutning Kemikalieinspektionens vägledning till hur man tar reda på vilka ämnen som riskerar att läcka till vattentäkt beskriver hur handläggaren ska gå tillväga för att få fram ämnens egenskaper. Av de bekämpningsmedel som man ansökt om att få sprida så framgår det att 3 är lättrörliga enligt European pesticide database. För ämnena Thifensulfuronmetyl som finns i Harmony Plus 50 SX, Glyfosat som finns i Roundup max, och Amidosulfuron som finns i Gratil beskrivs att man måste se över effekten på grundvatten. Dessa ämnen sålunda lättrörliga, eller i Amidosulfurons fall har en nedbrytningsprodukt som är lättrörlig. Dessa ämnen har alltså lätt för att röra sig genom mark och kan därför potentiellt nå grundvatten. En MACRO-utredning av de ämnen som avses användas har också gjorts av Hushållssällskapet, som sökande anlitade för att ta fram ansökan. Här får man istället fram resultatet att den dos besprutat medel på den jord som finns i området har en försumbar risk att nå grundvattnet. Enda undantaget

16 Sammanträdesprotokoll 16(31) är för ämnet Callisto som innehåller det verksamma ämnet Mesotrion, där det istället beräknas finnas en risk att ämnet når grundvattnet. MACRO är ett simuleringsverktyg, som är framtaget av SLU. Sik-rapport nr från SLU berör att MACRO-undersökningar inte alltid stämmer överens med Naturvårdsverkets allmänna råd gällande läckagebenägna jordar. För handläggning av tillstånd för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden kan sålunda bägge behöva ses över och tas med i handläggningen. Yttrande från berörda Möjlighet till yttrande har getts till Åbro Bryggeri AB och VEMAB. Från bägge har yttrande inkommit där man ifrågasätter lämpligheten att sprida bekämpningsmedel inom det tilltänkta vattenskyddsområdet. Åbro Bryggeri AB framhöll också att de har för avsikt att ytterligare öka sitt uttag från vattentäkten till mer än det dubbla (upp emot m3), och att förorening i deras vatten skulle vara förödande för verksamheten. Sökande inkom med synpunkter den 12 maj om att han kunde tänka sig att ta bort de tre lättrörliga ämnena Harmony, Gratil och Roundup. Callisto kunde han inte ta bort, men däremot sänka dosen från 2 x 0,5 l/ha till 2 x 0,3 l/ha. Han meddelade också att han använde en sprutteknik med gps, vilket gör att överlappningen blir mindre och man enligt uppgift kan räkna bort 10 % av medlet. Han meddelade samtidigt att majsen är sådd. Att ogräset Nattskatta inte finns bland majsen är mycket viktigt för att förhindra att korna i produktionen inte riskerar bli förgiftade. Mikaela Gönczi vid SLU kontaktades den 9 maj för att få en kommentar om utslaget som MACRO db visat fram för ämnet Callisto. Där menade man att riskerna borde anses vara små. Man kommenterade också om att en bedömning med avseende på vattenskyddsområdet och dess känslighet ändå bör tas med i bedömningen. Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att sprida de ämnen som bedöms vara lättrörliga i området som ansökan gäller, då konsekvenserna skulle befaras bli mycket stora om något av bekämpningsämnena skulle nå grundvattnet. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår därför ett avslag på ansökan om spridning av bekämpningsmedel i Skillingarums vattenskyddsområde.

17 Sammanträdesprotokoll 17(31) Kostenheten, Hultsfred ÖSK 130 Dnr Hulingsryd 18:1, Hultsfreds kommun. Förlängning av föreläggande att åtgärda lokalens skick Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Silverdalen skola, , Karlavägen 4, Silverdalen, med stöd av 22 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) nr 882/2004 samt bilaga II, kapitel I pkt 1) och 2b), kapitel II pkt 1) a-b och f i förordningen (EG) 852/2004 följande: Att åtgärda det slitna golvet och rören som flagnar. Att åtgärda skadorna på väggarna (hål och skador på kaklet). Att åtgärda hyllornas undersidor i torrförrådet. Datum för att åtgärda avvikelserna förlängs sedan tidigare beslut och ska åtgärdas senast Om ovanstående inte följs kan föreläggande med vite bli aktuellt. Villkor Eftersom avvikelserna medför en stor risk att kontaminera livsmedel är det extra viktigt med hanteringen av livsmedel, hygienen och rengöringen av lokalen. I januari 2014 beslutades om att förelägga Silverdalens skola om att åtgärda lokalens skick, då flera punkter påpekats vid ett flertal tillfällen, utan att åtgärdas. I maj beslutade kommunfullmäktige om att nya köksmoduler ska sättas upp i anslutning till skolan och det gamla köket tas då ur bruk. Punkterna i föreläggandet kommer därför inte att åtgärdas, istället ersätts de med helt nya lokaler. I det ursprungliga föreläggandet fanns en punkt om att åtgärda mögliga lister i kylen, denna punkt är nu åtgärdad.

18 Sammanträdesprotokoll 18(31) Kommunstyrelsen, Vimmerby 131 Yttrande angående motion om inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till en sådan inventering. Positiv ställer sig också miljö- och byggnadsnämnden till att en handlingsplan därefter tas fram för utbyte av sådana produkter. Bo Svensson, C har enligt motionen yrkat på en inventering av skadliga ämnen som finns i plaster i miljöer där barn vistas i kommunen. Det yrkas också på att det därefter tas fram en handlingsplan för att byta ut dessa produkter. Information Efter den 20 juli 2013 måste alla leksaker som sätts ut på marknaden uppfylla de förstärkta kemikaliekraven i det nya leksaksdirektivet. Lager hos återförsäljare eller grossist får fortfarande säljas ut. Det kan kanske finnas äldre leksaker och andra produkter som kan behöva bytas ut i miljöer där barn vistas och i skolmiljöer. Att byta farliga produkter mot mindre farliga stämmer överens med miljöbalkens försiktighetsprincip och skulle passa in som komplement i skolornas obligatoriska egenkontrollarbete enligt miljöbalken för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen är vägledande i dessa frågor och har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Inriktningen har främst varit på åtgärder för att skydda barns och ungdomars hälsa. Kemikalieinspektionen har i samarbete med Socialstyrelsen undersökt barns exponering för vissa kemiska ämnen på förskolor. I rapporten konstateras bland annat att den sammanlagda mängden av olika ftalater med liknande egenskaper närmar sig nivåer som kan innebära risk. Kemikalieinspektionen har också genomfört varuinspektioner inriktat på leksaker och andra varor för barn Deras resultatrapporter och annat material om detta kan säkert vara till hjälp vid kartläggningar.

19 Sammanträdesprotokoll 19(31) 132 Dnr Revidering av ny delegationsordning Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen om ny delegationsordning från och med den 15 maj Därmed upphör miljö- och byggnadsnämndens att gälla. Beslutsunderlag Delegationsordning för gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun daterad Ett förslag till ny delegationsordning antogs i den första gemensamma nämnden men behöver kompletteras och justeras vad det gäller Lagen om skydd mot olyckor

20 Sammanträdesprotokoll 20(31) Kommunkanslierna 133 Dnr MOB Personuppgiftsombud för miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Karin Schultz till miljö- och byggnadsnämndens personuppgiftsombud. Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att personuppgiftsombudet ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige, det vill säga styrelsen eller nämnden, när det gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret för behandling även om ett ombud utsetts.

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer