Jonas T Sandelius , 134 Edgar Hofvergård, S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Sievert Andersson, M Martin Rydén, S Conny Daag, M Christel Rüdiger Karlsson, S Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V Lennart Odengrund, C Anders Sundberg, S Övriga deltagande Anders Helgée Sven af Ekenstam Karin Schultz Britt Wireland Sorpola, S Jonas T Sandelius , 134 Edgar Hofvergård, S Pauline Högdahl Jaroslav Sranka, KD Karin Åkerstedt Utses att justera Lars-Inge Green Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Bo Svensson. Lars-Inge Green ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(31) 121 Dnr MOB Detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Behovsbedömning av miljökonsekvens-beskrivning Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att genomförandet av detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av14:1 inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för Vi 2:82, 2:83 och del av14:1. Syftet med planen är att planlägga från idag park till industri. Miljö- och byggnadsförvaltningen har med stöd av upprättad behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. En separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte upprättas.

3 Sammanträdesprotokoll 3(31) 122 Dnr MOB Detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Samrådsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplan Vi 2:82, 2:83 och del av14:1 på samråd. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för Vi 2:82, 2:83 och del av14:1. Syftet med planen är att planlägga från idag park till industri. Markområdet ligger intill befintlig verksamhet (Södra Vi svets) och anses som lämpligt utbyggnadsområde. Planen beräknas kunna antas i juni.

4 Sammanträdesprotokoll 4(31) Sökande Trafikverket xxxxxxxxx 123 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt två våningar, vind får inte inredas. - att fasaden består av träpanel i ljusare kulör, alternativt falurött. - att placeringen av bostadshuset på fastigheten är minst 50 meter från östra fastighetsgränsen mot xxxxxxxxxx och minst 12 meter från vägområdet för väg att placeringen av garage och komplementbyggnader är minst 12 meter från vägområdet för väg att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadskontoret, efter prövning i separat ärende. Upplysningar: - det krävs dispens från biotopskyddet enl 7 kap 11 MB om rösen eller stenmurar berörs. Detta görs hos länsstyrelsen. - det krävs anslutningstillstånd för nya till- och utfartsvägar. Ansökan görs hos Trafikverket. Enligt PBL 9 kap 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 4.323:-

5 Sammanträdesprotokoll 5(31) På fastigheten xxxxxxxxxx har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage. Den tänkta tomtplatsen ingår i en större fastighet och avsikten är att avstycka den till en jordbruksfastighet med en area på ca m 2. Förutsättningar Fastigheten xxxxxxxxxx ligger cirka 5 km sydväst om Virserum, utmed väg 663 som ägs av Trafikverket. Länsväg 663 passerar tvärs genom byn, strax söder om den gamla bykärnan. xxxxxxxxx består av och omges av betes- och åkermark. Enligt ÖP:n rekommenderas att avstånd mellan bostadshus och djurhållning är minst 200 meter. Avståndet är beroende av storlek och omfattning på anläggning och yttre omständigheter, vilket påverkar ställningstagandet för enskilda fall. För att uppnå målen om en god miljö, till exempel ett levande och öppet landskap, är det viktigt att befintliga jordbruksföretag ges det utrymme som verksamheten kräver. Lantbruket använder tunga maskiner, djurhållning orsakar lukt och ekonomibyggnader kan avge buller. På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara mer acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Förhållanden som utgör oacceptabla olägenheter i en miljö måste ibland betraktas som acceptabla i en annan beroende på områdets karaktär och förhållanden på platsen. Detta innebär dock inte att störningarna kan tillåtas ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Som regel bör alltid ett respektavstånd på 50 meter från stall/ladugård och gödselanläggning och minst 25 meter från område där djuren varaktigt vistas upprätthållas gentemot angränsande bostadsfastigheter i tätorter. Man skiljer på tätbebyggt område, samlad bebyggelse och begreppet lantlig miljö. En lantlig miljö är ett skogs- eller jordbruksområde där åkerbruk och/eller hållning av jordbruksdjur som t.ex. kor, får, getter, grisar och hästar förekommer och traditionellt har förekommit. Den utpekade tomtplatsen ligger på en lätt sluttande hagmark med fyra bostadshus med tillhörande komplementbyggnader (ladugårdar) inom en radie på 200 meter. Tomtplatsen är en del av den gamla byn och byggnaden bör anpassas till befintlig miljö. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har på förslaget har inkommit från angränsande fastighet xxxxxxxxxx: Fastighetsägarna köpte gården 2009 som totalt består av 40 ha skog, åkermark och hagmark. Förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen krävdes för detta. Fastigheten är bevarad i sin helhet sedan Syftet med förvärvet

6 Sammanträdesprotokoll 6(31) är att överta skötseln av markerna, gården och på sikt även hålla djur. Fastighetsägarna är mycket måna om att en nybyggnation inte ska inskränka på möjligheten att driva jordbruket och djurhållning. Man är rädd för att bostadshuset kommer att uppföras för nära ladugården så att störningsrisker från fläktar, maskiner, gödselhantering kan inskränka möjligheten att bedriva jordbruket. Trafikverkets yttrande innehöll följande erinringar: Byggnadsfritt avstånd från väg 663 är 12 meter och inom detta område ska inga byggnader eller fasta föremål (som t ex murar) som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. För nya till- och utfartsvägar som berör allmän väg måste anslutningstillstånd sökas enligt väglagen 39. Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren. För beviljande krävs att utfarten ges en trafiksäker utformning genom bland annat goda siktförhållanden. Vidare ska utfart anordnas så att fordon kan vändas på fastigheten och inte behöver backas ut på vägen. Anslutningen ska utformas enligt VGU, Vägar och Gators Utformning.

7 Sammanträdesprotokoll 7(31) Sökande Grannar 124 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för nybyggnad av carport på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Åtgärden avviker från detaljplanen men avvikelsen bedöms som liten och den är förenlig med detaljplanens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en enkel kontrollplan. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Utsättning ska ske. Vid slutanmälan ska byggherren redovisa bygglovet och att kraven i BBR:2012, (Boverkets byggregler, följts. Avgift: 3.666:- Xxxxxxxxxx har sökt bygglov för uppförande av carport på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby. På fastigheten finns sedan 2005 ett bostadshus. När bygglov beviljades för bostadshuset beviljades även lov för en carport med plats för en bil. Carporten blev dock aldrig byggd 2005, utan nu söker man för carport igen, men med plats för två bilar. Det får till följd att byggnaden delvis måste placeras på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen, V55:3. Carporten kommer att placeras 1 meter in på den yta som inte får bebyggas. Detaljplanen vann laga kraft och genomförandetiden slutade Enligt detaljplanen får man på xxxxxxxxxx bygga bostadshus i två våningar, högsta byggnadshöjd 7,6 meter, högsta byggnadsarea 30 % av tomtarean, vilket i det här fallet blir 276 kvadratmeter, samt ha en högsta taklutning på 30 grader. Mot gatan råder byggnadsförbud om 6 meter. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostadshus i två våningar.

8 Sammanträdesprotokoll 8(31) Ansökan har kommunicerats med grannar på fastigheterna xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx och xxxxxxxxxx samt Vimmerby kommun. Inga erinringar mot förslaget har inkommit. Avvikelsen från detaljplanen kan anses vara liten, enligt PBL 9 kap 31 b, eftersom förslaget stämmer överens med planens syfte samt är en carport med till största del öppna sidor som inte skymmer eventuell sikt. I den bakre delen av carporten planeras dock ett förråd på 2,10 meter med täta väggar. Avstånd till korsning från förrådets närmsta vägg är som kortast 9 meter, vilket bedöms som tillräckligt för att inte negativt påverka trafiksäkerheten.

9 Sammanträdesprotokoll 9(31) Sökande Fastighetsägare Trafikverket 125 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för uppförande av skorsten Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 för nybyggnad av skorsten på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Avgift: 7.708:- Xxxxxxxxxx har sökt bygglov för uppförande av en 60 meter hög skorsten på fastigheten xxxxxxxxxx. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse. Skorstenen ska placeras inom området för xxxxxxxxxx område. Den kommer att påverka stadsbilden, men har stöd i landskapet tack vare den kuperade terrängen i väster och kommer inte göra något visuellt intrång i stadsbilden. Yttranden Berörda sakägare (Trafikverket samt kommunen som fastighetsägare) har fått tillfälle att yttra sig. Inga erinringar har inkommit på förslaget. Trafikverket upplyser dock om att en flyghinderanmälan ska göras hos försvarsmakten då skorstenen är högre än 45 meter och en lokaliseringsbedömning hos Luftfartsverket, samt att Transportstyrelsens föreskrifter om hindermarkering ska följas.

10 Sammanträdesprotokoll 10(31) Miljö- och byggnadsförvaltningen 126 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för uppförande av skylt Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till miljöoch byggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning samt ge förvaltningen delegation på att ta beslut om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för uppförande av skylt på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby, förutsatt att skylten inte placeras närmare fastighetsgräns mot gata än 5 meter samt 2 meter mot angränsande fastighet under förutsättning att granne medger det. För fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby har ansökan om bygglov för skyltanordning inkommit. Den sökande vill placera skylten 3 meter från fastighetsgräns mot gata och 2 meter från angränsande fastighet. Skylten är 1,8 meter bred och 6 meter hög och ska vara belyst. För fastigheten gäller en detaljplan, 08-VYS-126, som anger småindustri ändamål för fastigheten. Det råder 10 meter byggförbud (prickmark) längs gatan, Södra Industrigatan. Byggförbudet längs gatan är för att skydda de kommunala ledningarna och för att få en tilltalande siktlinje längs gatan, då det även på övriga fastigheter längs Södra Industrigatan råder 10 meter byggförbud från fastighetsgräns mot gata. Dock har det tidigare beviljats bygglov för skyltar på denna prickmark längs gatan. På föreslagen skyltplats viker ledningarna av från fastigheten så om skylten placeras som närmast 3 meter från dagvattenledningen påverkas inte ledningarna negativt. Det innebär att skyltens fundament inte får placeras närmare än 5 meter från fastighetsgräns mot gata, vilket kan vara acceptabelt. Sikten vid utfarten från den egna samt den angränsande fastigheten bedöms inte påverkas med denna skyltplacering. Förutsättningar Bygglov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen enligt PBL 9 kap 31 b, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen.

11 Sammanträdesprotokoll 11(31) Sökande 127 Dnr Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om marklov för in- och utfart Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ett marklov för sökt ändamål måste föregås av en ändring av detaljplanen. För fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby har ansökan om marklov inkommit för körbar anslutning mot den nya vägen (Förrådsgatans förlängning). Fastigheten har idag en in- och utfart mot Vimmerbyallén. För fastighetsgränsen mot gatan gäller en detaljplan, lagakraftvunnen , som anger utfartsförbud längs hela gatan. Parallellt med den nya gatan som är under byggnation ska en separerad gång- och cykelbana anläggas. I höjd skiljer det 0,7 meter mellan fastighetens markplan och den nya vägen. Sikten mot norr skyms av en mur anlagd runt xxxxxxxxxx. Den angränsande fastigheten xxxxxxxxxx har tidigare, i strid mot detaljplanen, anlagt en in- och utfart mot den nya gatan. För att utreda en framtida in- och utfart till fastigheten längs Smålandsgatan måste ett planuppdrag ges att formellt behandla frågan och beroende på utgången göra en planändring för ändamålet. Förutsättningar Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna. Detaljplanen är tydlig beträffande utfartsförbudet mot den nya gatan. Åtgärden avviker från detaljplanen. Avvikelsen bedöms som stor och den är inte förenlig med detaljplanens syfte.

12 Sammanträdesprotokoll 12(31) Sökande Länsstyrelsen i Kalmar län Kommunstyrelsen, Vimmerby Kultur- och fritidsnämnden, Vimmerby Kalmar läns museum 128 Dnr BBM Örsåsa 1:135, Vimmerby kommun. Ansökan om rivningslov för kontorslokaler Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge rivningslov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 34 för rivning av kontorslokaler på fastigheten Örsåsa 1:135, Vimmerby kommun. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Avgift: :- Ledamoten Johan Blomberg, M deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv. För fastigheten Örsåsa 1:135, Gullringen har ansökan om rivningslov inkommit för rivning av kontorsbyggnad (Gullringshus huvudkontor). Kontorshuset består av tre plan (inklusive källare) samt ett tillbyggt annex. Den totala byggnadsarean är m 2. Förutsättningar Kontoret har byggts i tre etapper byggdes den första delen i två våningar samt källare byggdes ett annex ut mot Vervelån. Annexet omfattar endast kontor och mötesrum gjordes en tillbyggnad av huvudbyggnaden i alla tre planen. Exteriört skiljer sig inte tillbyggnaden från den äldre delen. Huvudbyggnaden består av vitt mexitegel och stående panel. Allt exteriört plåtarbete är utfört i koppar. Annexet karaktäriseras av glasfasader och koppartak med en central taklanternin för ljusinsläpp. Interiört består byggnaden av exklusiva material som kakel, klinker, marmor, mosaik och skiffer. Byggnaden är ett mästerverk både arkitektoniskt och byggnadstekniskt. Öppna trappor, pelare, kolonner, ljusbrunnar, ljuskupor, lanterniner och fontäner ger hela byggnaden karaktär och atmosfär.

13 Sammanträdesprotokoll 13(31) Gullringshus tillverkade huvudsakligen prefabricerade trähus. Gullringshus grundades 1909 och produktionen lades ner i början av 1990-talet. Under rekordåren levererades hus hade man 550 anställda. Byggnaden har stora kulturhistoriska värden, dels genom sin historia för träindustrimiljön i Gullringen och Vimmerby kommun, dels för att det är ett oförvanskat arkitektoniskt byggnadsmonument. För byggnaden gäller en detaljplan lagakraftvunnen som anger kontor och handel. I detaljplanen finns inget rivningsförbud eller skyddsvärda bestämmelser. Byggnaden är heller inte skyddad av länsstyrelsen som ett byggnadsminne eller som riksintresse för kulturmiljövård genom miljöbalken. Kommunen har länge förgäves försökt hitta alternativa lösningar för att hindra rivning av byggnaden. Yttranden Kalmar Läns Museum och kultur- och fritidsnämnden har fått tillfälle att yttra sig. Från Kalmar läns museum har erinringar inkommit på förslaget: Kalmar läns muséum anser att kommunen bör neka rivningslov med stöd av plan- och bygglagens 9 kap 34, eftersom byggnaden bör bevaras på grund av sitt kulturhistoriska värde. Länsmuseet anser att kommunen finner stöd i handlingen Vimmerby kommuns industriarv, av vilken framgår: - Att kommunen år 2009 bedömde den berörda kontorsbyggnaden som kulturhistoriskt värdefull. - Att Kalmar läns museum, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län delade denna uppfattning. - Att delar av hembygdsrörelsen slöt upp bakom bedömningen. - Att kommunen år 2009 hade intentionen att skydda kontorsbyggnaden mot rivning och förvanskning, genom särskilda skyddsbestämmelser i detaljplan. Kalmar läns museum anser att kontorsbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras. De antar även att Vimmerby kommuns syn på kontorsbyggnaden som bevarandevärd kvarstår och att man därför svårligen kan bevilja ett rivningslov. Denna uppfattning baseras på den förstudie för ett kommunalt kulturmiljöprogram som genomfördes av kommunen under Kalmar läns museum menar att Vimmerby kommun bör arbeta för att säkra kontorsbyggnadens fortbestånd och värden, bl a genom att utreda vad som föranlett ansökan om rivningslov och söka alternativa lösningar på situationen (avseende användningen av byggnaden, ägande och förvaltning). Kalmar läns museum vill stötta kommunen i en sådan process och ställer sin kompetens till förfogande för att försvara och förklara byggnadens kulturhistoriska värden.

14 Sammanträdesprotokoll 14(31) Sökande 129 Dnr Xxxxxxxxxxx, Vimmerby Kommun. Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, baserat på det underlag som framtagits inför handläggningen av ärendet av ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, att ansökan ska avslås. Ansökan för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde inkom från xxxxxxxxxx Det berörda området är xxxxxxxxxx, beläget vid Åbro Bryggeri. Området är uppdelat i 2 skyddszoner en primär zon och en sekundär. De block som man ansökt om att få sprida bekämpningsmedel på ligger beläget i den sekundära zonen. De sträcker sig in till gränsen för den primära zonen runt Åbro Bryggeri. Man ansöker om tillstånd att sprida bekämpningsmedel över en period på 4 år, från De kemikalier som berörs i ansökan är: Callisto, med aktiva substansen Mesotrion Harmony 50 SX, med aktiva substanserna Tribenurolmetyl och thifensulfuronmetyl Titus WSB, med aktiva substansen Rimsulfuron Sumi Alpha 5 FW, med aktiva substansen Esfenvalerat Comet, med de aktiva substanserna Pyraclostrobin och lacknafta Roundup, med aktiva substansen Glyfosat Express 50 SX med aktiva substansen Tribenurolmetyl Gratil 75 WG med den aktiva substansen Amidosulfuron Proline EC 250 med den aktiva substansen Protiokonazol Stereo EC med de aktiva substanserna Cyprodinil och Propikonazol

15 Sammanträdesprotokoll 15(31) Vattenskyddsområdet innefattar en grundvattentäkt, som förser 40 % av förbrukningen i Vimmerby och Frödinge. Det förser också Åbro Bryggeri med vatten. Grundvattnets flödesriktning går från de tilltänkta blocken som besprutningen avser in mot det uttagsområde som ligger beläget vid Åbro. Som närmast ligger det tilltänka besprutningsområdet cirka 100 meter från en dricksvattenbrunn. Enligt Naturvårdsverkets författningssamling 2000:7, så finns vissa riktlinjer för hur man ska bedöma i tillståndsansökningar för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. I författningssamlingen framgår att man bör se restriktivt på att sprida bekämpningsmedel i lättrörliga jordar. Dessa jordar är ofta sandiga, grusiga och innehåller mycket mo. Generellt är mullhalten under 2,5 %, och lerhalten under 15 %. Författningssamlingen nämner också att man ska se mycket restriktivt på att ge tillstånd till lättrörliga ämnen vid spridning inom vattenskyddsområde. I ansökan i fråga rör det sig om genomsläppliga jordar, samt ett par lättrörliga ämnen, enligt Naturvårdsverkets definition. De block som ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet och berörs av ansökan är: Block 74 A, som är en sandig jord, med mullhalt under 2 % och en lerhalt på under 8 %. ph ligger på 5,3-7,3 Block 127A som är sand- och mulljord. Denna har en bättre mullhalt, på 3-6 %, men en lerhalt på 8 %. ph är 4,6-5,4 och 10 % lutning Block 128 som är sandig, och har en låg mullhalt på 2 %, samt en lerhalt på 8 %. ph är 4,8-5,5, och marken saknar lutning Block 129 ligger lite längre ifrån det primära vattenskyddsområdet, och har en sandig jordtyp med mullhalt på under 2 %, lerhalt på ca 8 % och ett ph på 5,4-6,4. Marken har ingen lutning Kemikalieinspektionens vägledning till hur man tar reda på vilka ämnen som riskerar att läcka till vattentäkt beskriver hur handläggaren ska gå tillväga för att få fram ämnens egenskaper. Av de bekämpningsmedel som man ansökt om att få sprida så framgår det att 3 är lättrörliga enligt European pesticide database. För ämnena Thifensulfuronmetyl som finns i Harmony Plus 50 SX, Glyfosat som finns i Roundup max, och Amidosulfuron som finns i Gratil beskrivs att man måste se över effekten på grundvatten. Dessa ämnen sålunda lättrörliga, eller i Amidosulfurons fall har en nedbrytningsprodukt som är lättrörlig. Dessa ämnen har alltså lätt för att röra sig genom mark och kan därför potentiellt nå grundvatten. En MACRO-utredning av de ämnen som avses användas har också gjorts av Hushållssällskapet, som sökande anlitade för att ta fram ansökan. Här får man istället fram resultatet att den dos besprutat medel på den jord som finns i området har en försumbar risk att nå grundvattnet. Enda undantaget

16 Sammanträdesprotokoll 16(31) är för ämnet Callisto som innehåller det verksamma ämnet Mesotrion, där det istället beräknas finnas en risk att ämnet når grundvattnet. MACRO är ett simuleringsverktyg, som är framtaget av SLU. Sik-rapport nr från SLU berör att MACRO-undersökningar inte alltid stämmer överens med Naturvårdsverkets allmänna råd gällande läckagebenägna jordar. För handläggning av tillstånd för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden kan sålunda bägge behöva ses över och tas med i handläggningen. Yttrande från berörda Möjlighet till yttrande har getts till Åbro Bryggeri AB och VEMAB. Från bägge har yttrande inkommit där man ifrågasätter lämpligheten att sprida bekämpningsmedel inom det tilltänkta vattenskyddsområdet. Åbro Bryggeri AB framhöll också att de har för avsikt att ytterligare öka sitt uttag från vattentäkten till mer än det dubbla (upp emot m3), och att förorening i deras vatten skulle vara förödande för verksamheten. Sökande inkom med synpunkter den 12 maj om att han kunde tänka sig att ta bort de tre lättrörliga ämnena Harmony, Gratil och Roundup. Callisto kunde han inte ta bort, men däremot sänka dosen från 2 x 0,5 l/ha till 2 x 0,3 l/ha. Han meddelade också att han använde en sprutteknik med gps, vilket gör att överlappningen blir mindre och man enligt uppgift kan räkna bort 10 % av medlet. Han meddelade samtidigt att majsen är sådd. Att ogräset Nattskatta inte finns bland majsen är mycket viktigt för att förhindra att korna i produktionen inte riskerar bli förgiftade. Mikaela Gönczi vid SLU kontaktades den 9 maj för att få en kommentar om utslaget som MACRO db visat fram för ämnet Callisto. Där menade man att riskerna borde anses vara små. Man kommenterade också om att en bedömning med avseende på vattenskyddsområdet och dess känslighet ändå bör tas med i bedömningen. Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att sprida de ämnen som bedöms vara lättrörliga i området som ansökan gäller, då konsekvenserna skulle befaras bli mycket stora om något av bekämpningsämnena skulle nå grundvattnet. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår därför ett avslag på ansökan om spridning av bekämpningsmedel i Skillingarums vattenskyddsområde.

17 Sammanträdesprotokoll 17(31) Kostenheten, Hultsfred ÖSK 130 Dnr Hulingsryd 18:1, Hultsfreds kommun. Förlängning av föreläggande att åtgärda lokalens skick Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Silverdalen skola, , Karlavägen 4, Silverdalen, med stöd av 22 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) nr 882/2004 samt bilaga II, kapitel I pkt 1) och 2b), kapitel II pkt 1) a-b och f i förordningen (EG) 852/2004 följande: Att åtgärda det slitna golvet och rören som flagnar. Att åtgärda skadorna på väggarna (hål och skador på kaklet). Att åtgärda hyllornas undersidor i torrförrådet. Datum för att åtgärda avvikelserna förlängs sedan tidigare beslut och ska åtgärdas senast Om ovanstående inte följs kan föreläggande med vite bli aktuellt. Villkor Eftersom avvikelserna medför en stor risk att kontaminera livsmedel är det extra viktigt med hanteringen av livsmedel, hygienen och rengöringen av lokalen. I januari 2014 beslutades om att förelägga Silverdalens skola om att åtgärda lokalens skick, då flera punkter påpekats vid ett flertal tillfällen, utan att åtgärdas. I maj beslutade kommunfullmäktige om att nya köksmoduler ska sättas upp i anslutning till skolan och det gamla köket tas då ur bruk. Punkterna i föreläggandet kommer därför inte att åtgärdas, istället ersätts de med helt nya lokaler. I det ursprungliga föreläggandet fanns en punkt om att åtgärda mögliga lister i kylen, denna punkt är nu åtgärdad.

18 Sammanträdesprotokoll 18(31) Kommunstyrelsen, Vimmerby 131 Yttrande angående motion om inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till en sådan inventering. Positiv ställer sig också miljö- och byggnadsnämnden till att en handlingsplan därefter tas fram för utbyte av sådana produkter. Bo Svensson, C har enligt motionen yrkat på en inventering av skadliga ämnen som finns i plaster i miljöer där barn vistas i kommunen. Det yrkas också på att det därefter tas fram en handlingsplan för att byta ut dessa produkter. Information Efter den 20 juli 2013 måste alla leksaker som sätts ut på marknaden uppfylla de förstärkta kemikaliekraven i det nya leksaksdirektivet. Lager hos återförsäljare eller grossist får fortfarande säljas ut. Det kan kanske finnas äldre leksaker och andra produkter som kan behöva bytas ut i miljöer där barn vistas och i skolmiljöer. Att byta farliga produkter mot mindre farliga stämmer överens med miljöbalkens försiktighetsprincip och skulle passa in som komplement i skolornas obligatoriska egenkontrollarbete enligt miljöbalken för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen är vägledande i dessa frågor och har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Inriktningen har främst varit på åtgärder för att skydda barns och ungdomars hälsa. Kemikalieinspektionen har i samarbete med Socialstyrelsen undersökt barns exponering för vissa kemiska ämnen på förskolor. I rapporten konstateras bland annat att den sammanlagda mängden av olika ftalater med liknande egenskaper närmar sig nivåer som kan innebära risk. Kemikalieinspektionen har också genomfört varuinspektioner inriktat på leksaker och andra varor för barn Deras resultatrapporter och annat material om detta kan säkert vara till hjälp vid kartläggningar.

19 Sammanträdesprotokoll 19(31) 132 Dnr Revidering av ny delegationsordning Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen om ny delegationsordning från och med den 15 maj Därmed upphör miljö- och byggnadsnämndens att gälla. Beslutsunderlag Delegationsordning för gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun daterad Ett förslag till ny delegationsordning antogs i den första gemensamma nämnden men behöver kompletteras och justeras vad det gäller Lagen om skydd mot olyckor

20 Sammanträdesprotokoll 20(31) Kommunkanslierna 133 Dnr MOB Personuppgiftsombud för miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Karin Schultz till miljö- och byggnadsnämndens personuppgiftsombud. Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att personuppgiftsombudet ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige, det vill säga styrelsen eller nämnden, när det gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret för behandling även om ett ombud utsetts.

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Edgar Hofvergård, S, ersättare för Martin Rydén, S, 150-157. Karin Åkerstedt 149-155 Peter Olson, kommunjurist, kl. 10.00-10.30

Edgar Hofvergård, S, ersättare för Martin Rydén, S, 150-157. Karin Åkerstedt 149-155 Peter Olson, kommunjurist, kl. 10.00-10.30 Sammanträdesprotokoll 1(27) 2014-06-12 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2014-06-12, kl. 9.10-12.05 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Lars-Inge Green,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer