Jonas T Sandelius , 134 Edgar Hofvergård, S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Sievert Andersson, M Martin Rydén, S Conny Daag, M Christel Rüdiger Karlsson, S Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V Lennart Odengrund, C Anders Sundberg, S Övriga deltagande Anders Helgée Sven af Ekenstam Karin Schultz Britt Wireland Sorpola, S Jonas T Sandelius , 134 Edgar Hofvergård, S Pauline Högdahl Jaroslav Sranka, KD Karin Åkerstedt Utses att justera Lars-Inge Green Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Bo Svensson. Lars-Inge Green ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(31) 121 Dnr MOB Detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Behovsbedömning av miljökonsekvens-beskrivning Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att genomförandet av detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av14:1 inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för Vi 2:82, 2:83 och del av14:1. Syftet med planen är att planlägga från idag park till industri. Miljö- och byggnadsförvaltningen har med stöd av upprättad behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. En separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte upprättas.

3 Sammanträdesprotokoll 3(31) 122 Dnr MOB Detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Samrådsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplan Vi 2:82, 2:83 och del av14:1 på samråd. Miljö- och byggnadsförvaltningen fick uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för Vi 2:82, 2:83 och del av14:1. Syftet med planen är att planlägga från idag park till industri. Markområdet ligger intill befintlig verksamhet (Södra Vi svets) och anses som lämpligt utbyggnadsområde. Planen beräknas kunna antas i juni.

4 Sammanträdesprotokoll 4(31) Sökande Trafikverket xxxxxxxxx 123 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt två våningar, vind får inte inredas. - att fasaden består av träpanel i ljusare kulör, alternativt falurött. - att placeringen av bostadshuset på fastigheten är minst 50 meter från östra fastighetsgränsen mot xxxxxxxxxx och minst 12 meter från vägområdet för väg att placeringen av garage och komplementbyggnader är minst 12 meter från vägområdet för väg att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadskontoret, efter prövning i separat ärende. Upplysningar: - det krävs dispens från biotopskyddet enl 7 kap 11 MB om rösen eller stenmurar berörs. Detta görs hos länsstyrelsen. - det krävs anslutningstillstånd för nya till- och utfartsvägar. Ansökan görs hos Trafikverket. Enligt PBL 9 kap 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 4.323:-

5 Sammanträdesprotokoll 5(31) På fastigheten xxxxxxxxxx har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage. Den tänkta tomtplatsen ingår i en större fastighet och avsikten är att avstycka den till en jordbruksfastighet med en area på ca m 2. Förutsättningar Fastigheten xxxxxxxxxx ligger cirka 5 km sydväst om Virserum, utmed väg 663 som ägs av Trafikverket. Länsväg 663 passerar tvärs genom byn, strax söder om den gamla bykärnan. xxxxxxxxx består av och omges av betes- och åkermark. Enligt ÖP:n rekommenderas att avstånd mellan bostadshus och djurhållning är minst 200 meter. Avståndet är beroende av storlek och omfattning på anläggning och yttre omständigheter, vilket påverkar ställningstagandet för enskilda fall. För att uppnå målen om en god miljö, till exempel ett levande och öppet landskap, är det viktigt att befintliga jordbruksföretag ges det utrymme som verksamheten kräver. Lantbruket använder tunga maskiner, djurhållning orsakar lukt och ekonomibyggnader kan avge buller. På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara mer acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Förhållanden som utgör oacceptabla olägenheter i en miljö måste ibland betraktas som acceptabla i en annan beroende på områdets karaktär och förhållanden på platsen. Detta innebär dock inte att störningarna kan tillåtas ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Som regel bör alltid ett respektavstånd på 50 meter från stall/ladugård och gödselanläggning och minst 25 meter från område där djuren varaktigt vistas upprätthållas gentemot angränsande bostadsfastigheter i tätorter. Man skiljer på tätbebyggt område, samlad bebyggelse och begreppet lantlig miljö. En lantlig miljö är ett skogs- eller jordbruksområde där åkerbruk och/eller hållning av jordbruksdjur som t.ex. kor, får, getter, grisar och hästar förekommer och traditionellt har förekommit. Den utpekade tomtplatsen ligger på en lätt sluttande hagmark med fyra bostadshus med tillhörande komplementbyggnader (ladugårdar) inom en radie på 200 meter. Tomtplatsen är en del av den gamla byn och byggnaden bör anpassas till befintlig miljö. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har på förslaget har inkommit från angränsande fastighet xxxxxxxxxx: Fastighetsägarna köpte gården 2009 som totalt består av 40 ha skog, åkermark och hagmark. Förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen krävdes för detta. Fastigheten är bevarad i sin helhet sedan Syftet med förvärvet

6 Sammanträdesprotokoll 6(31) är att överta skötseln av markerna, gården och på sikt även hålla djur. Fastighetsägarna är mycket måna om att en nybyggnation inte ska inskränka på möjligheten att driva jordbruket och djurhållning. Man är rädd för att bostadshuset kommer att uppföras för nära ladugården så att störningsrisker från fläktar, maskiner, gödselhantering kan inskränka möjligheten att bedriva jordbruket. Trafikverkets yttrande innehöll följande erinringar: Byggnadsfritt avstånd från väg 663 är 12 meter och inom detta område ska inga byggnader eller fasta föremål (som t ex murar) som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. För nya till- och utfartsvägar som berör allmän väg måste anslutningstillstånd sökas enligt väglagen 39. Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren. För beviljande krävs att utfarten ges en trafiksäker utformning genom bland annat goda siktförhållanden. Vidare ska utfart anordnas så att fordon kan vändas på fastigheten och inte behöver backas ut på vägen. Anslutningen ska utformas enligt VGU, Vägar och Gators Utformning.

7 Sammanträdesprotokoll 7(31) Sökande Grannar 124 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för nybyggnad av carport på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Åtgärden avviker från detaljplanen men avvikelsen bedöms som liten och den är förenlig med detaljplanens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en enkel kontrollplan. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Utsättning ska ske. Vid slutanmälan ska byggherren redovisa bygglovet och att kraven i BBR:2012, (Boverkets byggregler, följts. Avgift: 3.666:- Xxxxxxxxxx har sökt bygglov för uppförande av carport på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby. På fastigheten finns sedan 2005 ett bostadshus. När bygglov beviljades för bostadshuset beviljades även lov för en carport med plats för en bil. Carporten blev dock aldrig byggd 2005, utan nu söker man för carport igen, men med plats för två bilar. Det får till följd att byggnaden delvis måste placeras på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen, V55:3. Carporten kommer att placeras 1 meter in på den yta som inte får bebyggas. Detaljplanen vann laga kraft och genomförandetiden slutade Enligt detaljplanen får man på xxxxxxxxxx bygga bostadshus i två våningar, högsta byggnadshöjd 7,6 meter, högsta byggnadsarea 30 % av tomtarean, vilket i det här fallet blir 276 kvadratmeter, samt ha en högsta taklutning på 30 grader. Mot gatan råder byggnadsförbud om 6 meter. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostadshus i två våningar.

8 Sammanträdesprotokoll 8(31) Ansökan har kommunicerats med grannar på fastigheterna xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx och xxxxxxxxxx samt Vimmerby kommun. Inga erinringar mot förslaget har inkommit. Avvikelsen från detaljplanen kan anses vara liten, enligt PBL 9 kap 31 b, eftersom förslaget stämmer överens med planens syfte samt är en carport med till största del öppna sidor som inte skymmer eventuell sikt. I den bakre delen av carporten planeras dock ett förråd på 2,10 meter med täta väggar. Avstånd till korsning från förrådets närmsta vägg är som kortast 9 meter, vilket bedöms som tillräckligt för att inte negativt påverka trafiksäkerheten.

9 Sammanträdesprotokoll 9(31) Sökande Fastighetsägare Trafikverket 125 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för uppförande av skorsten Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 för nybyggnad av skorsten på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Avgift: 7.708:- Xxxxxxxxxx har sökt bygglov för uppförande av en 60 meter hög skorsten på fastigheten xxxxxxxxxx. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse. Skorstenen ska placeras inom området för xxxxxxxxxx område. Den kommer att påverka stadsbilden, men har stöd i landskapet tack vare den kuperade terrängen i väster och kommer inte göra något visuellt intrång i stadsbilden. Yttranden Berörda sakägare (Trafikverket samt kommunen som fastighetsägare) har fått tillfälle att yttra sig. Inga erinringar har inkommit på förslaget. Trafikverket upplyser dock om att en flyghinderanmälan ska göras hos försvarsmakten då skorstenen är högre än 45 meter och en lokaliseringsbedömning hos Luftfartsverket, samt att Transportstyrelsens föreskrifter om hindermarkering ska följas.

10 Sammanträdesprotokoll 10(31) Miljö- och byggnadsförvaltningen 126 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för uppförande av skylt Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till miljöoch byggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning samt ge förvaltningen delegation på att ta beslut om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för uppförande av skylt på fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby, förutsatt att skylten inte placeras närmare fastighetsgräns mot gata än 5 meter samt 2 meter mot angränsande fastighet under förutsättning att granne medger det. För fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby har ansökan om bygglov för skyltanordning inkommit. Den sökande vill placera skylten 3 meter från fastighetsgräns mot gata och 2 meter från angränsande fastighet. Skylten är 1,8 meter bred och 6 meter hög och ska vara belyst. För fastigheten gäller en detaljplan, 08-VYS-126, som anger småindustri ändamål för fastigheten. Det råder 10 meter byggförbud (prickmark) längs gatan, Södra Industrigatan. Byggförbudet längs gatan är för att skydda de kommunala ledningarna och för att få en tilltalande siktlinje längs gatan, då det även på övriga fastigheter längs Södra Industrigatan råder 10 meter byggförbud från fastighetsgräns mot gata. Dock har det tidigare beviljats bygglov för skyltar på denna prickmark längs gatan. På föreslagen skyltplats viker ledningarna av från fastigheten så om skylten placeras som närmast 3 meter från dagvattenledningen påverkas inte ledningarna negativt. Det innebär att skyltens fundament inte får placeras närmare än 5 meter från fastighetsgräns mot gata, vilket kan vara acceptabelt. Sikten vid utfarten från den egna samt den angränsande fastigheten bedöms inte påverkas med denna skyltplacering. Förutsättningar Bygglov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen enligt PBL 9 kap 31 b, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen.

11 Sammanträdesprotokoll 11(31) Sökande 127 Dnr Xxxxxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om marklov för in- och utfart Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ett marklov för sökt ändamål måste föregås av en ändring av detaljplanen. För fastigheten xxxxxxxxxx, Vimmerby har ansökan om marklov inkommit för körbar anslutning mot den nya vägen (Förrådsgatans förlängning). Fastigheten har idag en in- och utfart mot Vimmerbyallén. För fastighetsgränsen mot gatan gäller en detaljplan, lagakraftvunnen , som anger utfartsförbud längs hela gatan. Parallellt med den nya gatan som är under byggnation ska en separerad gång- och cykelbana anläggas. I höjd skiljer det 0,7 meter mellan fastighetens markplan och den nya vägen. Sikten mot norr skyms av en mur anlagd runt xxxxxxxxxx. Den angränsande fastigheten xxxxxxxxxx har tidigare, i strid mot detaljplanen, anlagt en in- och utfart mot den nya gatan. För att utreda en framtida in- och utfart till fastigheten längs Smålandsgatan måste ett planuppdrag ges att formellt behandla frågan och beroende på utgången göra en planändring för ändamålet. Förutsättningar Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna. Detaljplanen är tydlig beträffande utfartsförbudet mot den nya gatan. Åtgärden avviker från detaljplanen. Avvikelsen bedöms som stor och den är inte förenlig med detaljplanens syfte.

12 Sammanträdesprotokoll 12(31) Sökande Länsstyrelsen i Kalmar län Kommunstyrelsen, Vimmerby Kultur- och fritidsnämnden, Vimmerby Kalmar läns museum 128 Dnr BBM Örsåsa 1:135, Vimmerby kommun. Ansökan om rivningslov för kontorslokaler Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge rivningslov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 34 för rivning av kontorslokaler på fastigheten Örsåsa 1:135, Vimmerby kommun. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Avgift: :- Ledamoten Johan Blomberg, M deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv. För fastigheten Örsåsa 1:135, Gullringen har ansökan om rivningslov inkommit för rivning av kontorsbyggnad (Gullringshus huvudkontor). Kontorshuset består av tre plan (inklusive källare) samt ett tillbyggt annex. Den totala byggnadsarean är m 2. Förutsättningar Kontoret har byggts i tre etapper byggdes den första delen i två våningar samt källare byggdes ett annex ut mot Vervelån. Annexet omfattar endast kontor och mötesrum gjordes en tillbyggnad av huvudbyggnaden i alla tre planen. Exteriört skiljer sig inte tillbyggnaden från den äldre delen. Huvudbyggnaden består av vitt mexitegel och stående panel. Allt exteriört plåtarbete är utfört i koppar. Annexet karaktäriseras av glasfasader och koppartak med en central taklanternin för ljusinsläpp. Interiört består byggnaden av exklusiva material som kakel, klinker, marmor, mosaik och skiffer. Byggnaden är ett mästerverk både arkitektoniskt och byggnadstekniskt. Öppna trappor, pelare, kolonner, ljusbrunnar, ljuskupor, lanterniner och fontäner ger hela byggnaden karaktär och atmosfär.

13 Sammanträdesprotokoll 13(31) Gullringshus tillverkade huvudsakligen prefabricerade trähus. Gullringshus grundades 1909 och produktionen lades ner i början av 1990-talet. Under rekordåren levererades hus hade man 550 anställda. Byggnaden har stora kulturhistoriska värden, dels genom sin historia för träindustrimiljön i Gullringen och Vimmerby kommun, dels för att det är ett oförvanskat arkitektoniskt byggnadsmonument. För byggnaden gäller en detaljplan lagakraftvunnen som anger kontor och handel. I detaljplanen finns inget rivningsförbud eller skyddsvärda bestämmelser. Byggnaden är heller inte skyddad av länsstyrelsen som ett byggnadsminne eller som riksintresse för kulturmiljövård genom miljöbalken. Kommunen har länge förgäves försökt hitta alternativa lösningar för att hindra rivning av byggnaden. Yttranden Kalmar Läns Museum och kultur- och fritidsnämnden har fått tillfälle att yttra sig. Från Kalmar läns museum har erinringar inkommit på förslaget: Kalmar läns muséum anser att kommunen bör neka rivningslov med stöd av plan- och bygglagens 9 kap 34, eftersom byggnaden bör bevaras på grund av sitt kulturhistoriska värde. Länsmuseet anser att kommunen finner stöd i handlingen Vimmerby kommuns industriarv, av vilken framgår: - Att kommunen år 2009 bedömde den berörda kontorsbyggnaden som kulturhistoriskt värdefull. - Att Kalmar läns museum, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län delade denna uppfattning. - Att delar av hembygdsrörelsen slöt upp bakom bedömningen. - Att kommunen år 2009 hade intentionen att skydda kontorsbyggnaden mot rivning och förvanskning, genom särskilda skyddsbestämmelser i detaljplan. Kalmar läns museum anser att kontorsbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras. De antar även att Vimmerby kommuns syn på kontorsbyggnaden som bevarandevärd kvarstår och att man därför svårligen kan bevilja ett rivningslov. Denna uppfattning baseras på den förstudie för ett kommunalt kulturmiljöprogram som genomfördes av kommunen under Kalmar läns museum menar att Vimmerby kommun bör arbeta för att säkra kontorsbyggnadens fortbestånd och värden, bl a genom att utreda vad som föranlett ansökan om rivningslov och söka alternativa lösningar på situationen (avseende användningen av byggnaden, ägande och förvaltning). Kalmar läns museum vill stötta kommunen i en sådan process och ställer sin kompetens till förfogande för att försvara och förklara byggnadens kulturhistoriska värden.

14 Sammanträdesprotokoll 14(31) Sökande 129 Dnr Xxxxxxxxxxx, Vimmerby Kommun. Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, baserat på det underlag som framtagits inför handläggningen av ärendet av ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, att ansökan ska avslås. Ansökan för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde inkom från xxxxxxxxxx Det berörda området är xxxxxxxxxx, beläget vid Åbro Bryggeri. Området är uppdelat i 2 skyddszoner en primär zon och en sekundär. De block som man ansökt om att få sprida bekämpningsmedel på ligger beläget i den sekundära zonen. De sträcker sig in till gränsen för den primära zonen runt Åbro Bryggeri. Man ansöker om tillstånd att sprida bekämpningsmedel över en period på 4 år, från De kemikalier som berörs i ansökan är: Callisto, med aktiva substansen Mesotrion Harmony 50 SX, med aktiva substanserna Tribenurolmetyl och thifensulfuronmetyl Titus WSB, med aktiva substansen Rimsulfuron Sumi Alpha 5 FW, med aktiva substansen Esfenvalerat Comet, med de aktiva substanserna Pyraclostrobin och lacknafta Roundup, med aktiva substansen Glyfosat Express 50 SX med aktiva substansen Tribenurolmetyl Gratil 75 WG med den aktiva substansen Amidosulfuron Proline EC 250 med den aktiva substansen Protiokonazol Stereo EC med de aktiva substanserna Cyprodinil och Propikonazol

15 Sammanträdesprotokoll 15(31) Vattenskyddsområdet innefattar en grundvattentäkt, som förser 40 % av förbrukningen i Vimmerby och Frödinge. Det förser också Åbro Bryggeri med vatten. Grundvattnets flödesriktning går från de tilltänkta blocken som besprutningen avser in mot det uttagsområde som ligger beläget vid Åbro. Som närmast ligger det tilltänka besprutningsområdet cirka 100 meter från en dricksvattenbrunn. Enligt Naturvårdsverkets författningssamling 2000:7, så finns vissa riktlinjer för hur man ska bedöma i tillståndsansökningar för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. I författningssamlingen framgår att man bör se restriktivt på att sprida bekämpningsmedel i lättrörliga jordar. Dessa jordar är ofta sandiga, grusiga och innehåller mycket mo. Generellt är mullhalten under 2,5 %, och lerhalten under 15 %. Författningssamlingen nämner också att man ska se mycket restriktivt på att ge tillstånd till lättrörliga ämnen vid spridning inom vattenskyddsområde. I ansökan i fråga rör det sig om genomsläppliga jordar, samt ett par lättrörliga ämnen, enligt Naturvårdsverkets definition. De block som ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet och berörs av ansökan är: Block 74 A, som är en sandig jord, med mullhalt under 2 % och en lerhalt på under 8 %. ph ligger på 5,3-7,3 Block 127A som är sand- och mulljord. Denna har en bättre mullhalt, på 3-6 %, men en lerhalt på 8 %. ph är 4,6-5,4 och 10 % lutning Block 128 som är sandig, och har en låg mullhalt på 2 %, samt en lerhalt på 8 %. ph är 4,8-5,5, och marken saknar lutning Block 129 ligger lite längre ifrån det primära vattenskyddsområdet, och har en sandig jordtyp med mullhalt på under 2 %, lerhalt på ca 8 % och ett ph på 5,4-6,4. Marken har ingen lutning Kemikalieinspektionens vägledning till hur man tar reda på vilka ämnen som riskerar att läcka till vattentäkt beskriver hur handläggaren ska gå tillväga för att få fram ämnens egenskaper. Av de bekämpningsmedel som man ansökt om att få sprida så framgår det att 3 är lättrörliga enligt European pesticide database. För ämnena Thifensulfuronmetyl som finns i Harmony Plus 50 SX, Glyfosat som finns i Roundup max, och Amidosulfuron som finns i Gratil beskrivs att man måste se över effekten på grundvatten. Dessa ämnen sålunda lättrörliga, eller i Amidosulfurons fall har en nedbrytningsprodukt som är lättrörlig. Dessa ämnen har alltså lätt för att röra sig genom mark och kan därför potentiellt nå grundvatten. En MACRO-utredning av de ämnen som avses användas har också gjorts av Hushållssällskapet, som sökande anlitade för att ta fram ansökan. Här får man istället fram resultatet att den dos besprutat medel på den jord som finns i området har en försumbar risk att nå grundvattnet. Enda undantaget

16 Sammanträdesprotokoll 16(31) är för ämnet Callisto som innehåller det verksamma ämnet Mesotrion, där det istället beräknas finnas en risk att ämnet når grundvattnet. MACRO är ett simuleringsverktyg, som är framtaget av SLU. Sik-rapport nr från SLU berör att MACRO-undersökningar inte alltid stämmer överens med Naturvårdsverkets allmänna råd gällande läckagebenägna jordar. För handläggning av tillstånd för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden kan sålunda bägge behöva ses över och tas med i handläggningen. Yttrande från berörda Möjlighet till yttrande har getts till Åbro Bryggeri AB och VEMAB. Från bägge har yttrande inkommit där man ifrågasätter lämpligheten att sprida bekämpningsmedel inom det tilltänkta vattenskyddsområdet. Åbro Bryggeri AB framhöll också att de har för avsikt att ytterligare öka sitt uttag från vattentäkten till mer än det dubbla (upp emot m3), och att förorening i deras vatten skulle vara förödande för verksamheten. Sökande inkom med synpunkter den 12 maj om att han kunde tänka sig att ta bort de tre lättrörliga ämnena Harmony, Gratil och Roundup. Callisto kunde han inte ta bort, men däremot sänka dosen från 2 x 0,5 l/ha till 2 x 0,3 l/ha. Han meddelade också att han använde en sprutteknik med gps, vilket gör att överlappningen blir mindre och man enligt uppgift kan räkna bort 10 % av medlet. Han meddelade samtidigt att majsen är sådd. Att ogräset Nattskatta inte finns bland majsen är mycket viktigt för att förhindra att korna i produktionen inte riskerar bli förgiftade. Mikaela Gönczi vid SLU kontaktades den 9 maj för att få en kommentar om utslaget som MACRO db visat fram för ämnet Callisto. Där menade man att riskerna borde anses vara små. Man kommenterade också om att en bedömning med avseende på vattenskyddsområdet och dess känslighet ändå bör tas med i bedömningen. Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att sprida de ämnen som bedöms vara lättrörliga i området som ansökan gäller, då konsekvenserna skulle befaras bli mycket stora om något av bekämpningsämnena skulle nå grundvattnet. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår därför ett avslag på ansökan om spridning av bekämpningsmedel i Skillingarums vattenskyddsområde.

17 Sammanträdesprotokoll 17(31) Kostenheten, Hultsfred ÖSK 130 Dnr Hulingsryd 18:1, Hultsfreds kommun. Förlängning av föreläggande att åtgärda lokalens skick Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Silverdalen skola, , Karlavägen 4, Silverdalen, med stöd av 22 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) nr 882/2004 samt bilaga II, kapitel I pkt 1) och 2b), kapitel II pkt 1) a-b och f i förordningen (EG) 852/2004 följande: Att åtgärda det slitna golvet och rören som flagnar. Att åtgärda skadorna på väggarna (hål och skador på kaklet). Att åtgärda hyllornas undersidor i torrförrådet. Datum för att åtgärda avvikelserna förlängs sedan tidigare beslut och ska åtgärdas senast Om ovanstående inte följs kan föreläggande med vite bli aktuellt. Villkor Eftersom avvikelserna medför en stor risk att kontaminera livsmedel är det extra viktigt med hanteringen av livsmedel, hygienen och rengöringen av lokalen. I januari 2014 beslutades om att förelägga Silverdalens skola om att åtgärda lokalens skick, då flera punkter påpekats vid ett flertal tillfällen, utan att åtgärdas. I maj beslutade kommunfullmäktige om att nya köksmoduler ska sättas upp i anslutning till skolan och det gamla köket tas då ur bruk. Punkterna i föreläggandet kommer därför inte att åtgärdas, istället ersätts de med helt nya lokaler. I det ursprungliga föreläggandet fanns en punkt om att åtgärda mögliga lister i kylen, denna punkt är nu åtgärdad.

18 Sammanträdesprotokoll 18(31) Kommunstyrelsen, Vimmerby 131 Yttrande angående motion om inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till en sådan inventering. Positiv ställer sig också miljö- och byggnadsnämnden till att en handlingsplan därefter tas fram för utbyte av sådana produkter. Bo Svensson, C har enligt motionen yrkat på en inventering av skadliga ämnen som finns i plaster i miljöer där barn vistas i kommunen. Det yrkas också på att det därefter tas fram en handlingsplan för att byta ut dessa produkter. Information Efter den 20 juli 2013 måste alla leksaker som sätts ut på marknaden uppfylla de förstärkta kemikaliekraven i det nya leksaksdirektivet. Lager hos återförsäljare eller grossist får fortfarande säljas ut. Det kan kanske finnas äldre leksaker och andra produkter som kan behöva bytas ut i miljöer där barn vistas och i skolmiljöer. Att byta farliga produkter mot mindre farliga stämmer överens med miljöbalkens försiktighetsprincip och skulle passa in som komplement i skolornas obligatoriska egenkontrollarbete enligt miljöbalken för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen är vägledande i dessa frågor och har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Inriktningen har främst varit på åtgärder för att skydda barns och ungdomars hälsa. Kemikalieinspektionen har i samarbete med Socialstyrelsen undersökt barns exponering för vissa kemiska ämnen på förskolor. I rapporten konstateras bland annat att den sammanlagda mängden av olika ftalater med liknande egenskaper närmar sig nivåer som kan innebära risk. Kemikalieinspektionen har också genomfört varuinspektioner inriktat på leksaker och andra varor för barn Deras resultatrapporter och annat material om detta kan säkert vara till hjälp vid kartläggningar.

19 Sammanträdesprotokoll 19(31) 132 Dnr Revidering av ny delegationsordning Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen om ny delegationsordning från och med den 15 maj Därmed upphör miljö- och byggnadsnämndens att gälla. Beslutsunderlag Delegationsordning för gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun daterad Ett förslag till ny delegationsordning antogs i den första gemensamma nämnden men behöver kompletteras och justeras vad det gäller Lagen om skydd mot olyckor

20 Sammanträdesprotokoll 20(31) Kommunkanslierna 133 Dnr MOB Personuppgiftsombud för miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Karin Schultz till miljö- och byggnadsnämndens personuppgiftsombud. Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att personuppgiftsombudet ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige, det vill säga styrelsen eller nämnden, när det gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret för behandling även om ett ombud utsetts.

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Uppvidinge 2015-06-11 K O M M U N

Uppvidinge 2015-06-11 K O M M U N Sammanträdesdatum K O M M U N Plats och tid Kommujihuset Åseda, sal Ideboås SAMRflANTRÄDESPROTOKOLL 1(38) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer