Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e vice ordf. Jörgen Myrberg (kd) Inga Olsson (c) Mikael Andersson (m) Morgan Englund (m) Morgan Bråse (sb), jäv 6 Gunilla Larsson (s) Jan Thorin (s) Erling Alsin (s) Benny Andersson (s), tj. ers. 6 + fr o m 16 Övriga deltagande Gullan Eriksson sekr., Kristina Christiansson t f förvaltningschef, Tore Järvengren stadsarkitekt, Britt-Inger Rydh arkitekt, Kennet Jonsson miljöchef, Annika Johansson miljö- och hälsoskyddsinspektör, Alma Mesihovic planarkitekt samt Bo Harlén, arkitekt GF Konsult AB Thord Lyrstrand (mp) Utses att justera Gunilla Larsson (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande Gunilla Larsson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gullan Eriksson

2 1 Fastställande av dagordning Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: 18 Nötsäter 1:60 Ärendet utgår 21 Fjälebro 2:15 Ärendet utgår 22 Rävsal 1:2 Ärendet utgår Extra ärende: Nordviks Äng m m Risö Strandskyddsdispens Häggvallskorsningen Väg 169/711

3 Handläggare: Miljöchef Kennet Jonsson 2 Tuveslätts skalgrusbackar Information Ärendebeskrivning Svante Hultengren, Naturcentrum AB, har fått kommunens uppdrag att ta fram beslutsunderlag och skötselplan för bildande av naturreservatet Tuveslätts skalgrusbackar. Svante Hultengren informerar nämnden om rubricerade naturreservat. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att notera informationen.

4 Handläggare: Planarkitekt Alma Mesihovic Ombud förnn Carl Reichenberg AB Vasagatan GÖTEBORG 3 Dnr Rönnäng 1:27 Ansökan om plantillstånd Ansökans innehåll Carl Reichenberg (företrädare för NNt) har i skrivelse daterad ansökt om plantillstånd för del av fastighet Rönnäng 1:27. Planförutsättningar Aktuell plats är belägen inom detaljplanelagt område. Gällande detaljplan är B440 för Rönnängs fiskeläge från I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat som R2 (utvecklingsområden för bebyggelse). Ärendebeskrivning Fr o m 1 januari 2006 prövas ansökningar om plantillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Aktuellt område ligger centralt i Rönnäng i närheten av Astrids Fiskexport AB. I övrigt är aktuellt område nära till service och kollektivtrafik. Området avgränsas i väster och i söder av befintlig bostadsbebyggelse, i norr av Fiskhamnsvägen som leder till Astrids Fisk, i öster av Stansviksvägen.

5 3 forts. Karta Aktuell plats Sökanden önskar på denna yta upprätta ny detaljplan för bostadsändamål. Plan- och projektenhetens synpunkter Aktuell plats ligger inom området som ingår i tätortsstudien för Rönnäng. På grund av närheten till industriområdet (Astrids Fiskexport AB) kommer i tätortstudien att göras utredningar ur bl a säkerhets- och miljösynpunkt på detta område. Dessa utredningar skall vara underlag för planering av framtida utveckling av aktuellt område. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att beviljande av plantillståndet avvaktas tills tätortstudien för Rönnäng är klar (enligt nuvarande tidsplan vid halvårsskiftet 2007). För kännedom: Kommunledningen N N

6 Handläggare: Planarkitekt Alma Mesihovic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4 Dnr Rönnäng 1:553 och 1:198 Ansökan om plantillstånd Ansökans innehåll xxxxxxx har i skrivelse daterad ansökt om plantillstånd för del av område inom fastighet Rönnäng 1:553 och för del av område inom fastighet Rönnäng 1:198. Planförutsättningar Aktuellt område består av två delar (område I och område II). Område I är belägen utanför detaljplanelagt område. En del av område II är belägen inom detaljplanelagt område (gällande detaljplan 437 från 1960) och den andra delen utanför detaljplanelagt område. I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är område I betecknat som R23 (för naturvärden och friluftslivet värdefulla områden). Område II är betecknat som R8 (utvecklingsområde för bebyggelse). Ärendebeskrivning Fr o m 1 januari 2006 prövas ansökningar om plantillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Aktuella områden ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i nordöstra Rönnäng med närhet till service och kollektivtrafik. I väster, söder och norr avgränsas område I av natur och i öster av befintlig bostadsbebyggelse. Största delen av området är ängsyta som avslutas med ett bergsparti i väster. Genom område I passerar Trolldalsvägen. Område II är i norr, väster och söder avgränsat av natur och i öster av befintlig bostadsbebyggelse. Området är kuperat.

7 4 forts. Område I Dp 437 Område II Dp 93/5 Bild 1- Aktuellt område I och aktuellt område II och detaljplan 437 Sökanden önskar på denna yta upprätta ny detaljplan för bostadsändamål. Plan- och projektenhetens synpunkter Område I ligger inom området som enligt ÖP 03 är markerat som naturskönt område med stora kulturvärden och biologiska kvaliteter och är skyddat som naturreservat enl. MB 7:4. (Enligt ÖP03 rekommenderas ej någon ny bebyggelse inom detta område). Kultur- och fritidsförvaltningen har översänt förslag till inrättande av Tuveslätt som kommunalt naturreservat (daterad ). Enligt kultur- och fritidsenhetens förslag är området mindre i jämförelse med ÖP03 (se bild 2) I sammanträdesprotokollet från miljö- och byggnadsnämnden 333/ står att miljöavdelningen anser att om Tjörns kommun skulle vilja utöka naturreservatet på sikt så kan det vara en bra öppning in i framtiden. Detta förutsätter ju dock att angränsande områden skyddas mot exploatering för att inte omöjliggöra sådana scenarier på sikt.

8 4 forts. Område I ÖP 03 ÖP 03 Bild 2 Gränser för naturreservat Tuveslätt enligt ÖP03 och förslag från Kultur- och fritidsförvaltningen. I tätortstudien för Rönnäng kommer ytterligare utredningar att göras för att kunna bedöma i vilken utsträckning det finns behov av att bevara angränsande markområden för planerat naturreservat. Eftersom område I ligger inom angränsande mark till planerat naturreservat bedömer plan- och projektenheten att beviljande av plantillståndet bör avvaktas tills tätortstudien för Rönnäng är klar (enligt nuvarande tidsplan vid halvårsskiftet 2007). I enlighet med ÖP 03 är område II huvudsakligen avsedd för helårsboende. Det ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och skulle vara lämpligt för byggnation av bostäder. Enligt första etappen för tätortsstudien för Rönnäng är område II lämpligt att exploatera för bostadsbebyggelse med hänsyn till anknytning till befintlig bebyggelse och närhet till vägar och övriga kommunikationer.

9 4 forts. Område II Förslag till fortsättning av Hästskovägen Bild 3- Plan- och projektenhetens förslag till gränser för detaljplan och fortsättning av Hästskovägen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beviljande av plantillståndet för område I avvaktas tills tätortstudien för Rönnäng är klar (enligt nuvarande tidsplan vid halvårsskiftet 2007), att plantillstånd beviljas för område II, med reservation att detaljplanen måste vara i enlighet med gränser som plan- och projektenheten föreslår i detta dokument (se bild 3) och att ny bebyggelse bör placeras på de lägre och mindre dominerande bergspartierna. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. För kännedom: Kommunledningen

10 Handläggare: Arkitekt Bo Harlén 5 Dnr Nordviks äng mm Programområdet omfattar delar av bl a fastigheterna Nordvik 1:35, 1:37, 1:50, 1:54 och 1:66. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden gjorde enligt 323/ följande bedömning: Miljö- och byggnämnden bedömer att ärendet kan tas upp till beslut vid januarimötet. Inför detta möte bör föreligga huvuddragen i den överenskommelse mellan kommunen och Svenska Designhus som ärendet kräver. Miljö- och byggnämnden beslutade enligt 323/ att notera informationen. Programarbetets bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände en ansökan från Svenska Designhus om plantillstånd avseende Norvikshöjd, Nordviks gärde och Nordvikshamn samt område för handel vid ny rondell. Från en tidigare inlämnad ansökan hade alltså borttagits området Nordviks äng. Motivet för ansökan angavs vara att Svenska Designhus tillsammans med kommunen skall försöka ta ett samlat grepp på exploateringsfrågorna i denna del av Skärhamn. Totalt omfattade ansökan cirka lgh. En så omfattande bebyggelseutveckling måste föregås av studier av de övergripande sammanhangen. Kommunen har att bedöma markens lämplighet för olika användningssätt och se till de strukturella sammanhangen. Detta sker lämpligen inom normalt programarbete.

11 5 forts. Nordviksområdet/-ena har i kommunens tidigare planering betecknats som en stor utvecklingspotential och kanske den största samlade resursen i Skärhamn. Hela området har i kommunens Program för planverksamheten givits hög prioritet. Programarbetets syfte Planprogrammets syfte är att klarlägga och avväga allmänna och enskilda intressen, bl a olika exploateringsintressen. Vidare skall tillgodoses behov av olika typer av allmänna behov, skolor mm. Programmet inleder ett arbete som syftar både till snabb igångsättning av bostadsutbyggnad och långsiktiga behov. Ett mycket aktuellt behov är att kunna tillgodose efterfrågan på tomter för s k självbyggeri. En utbyggnad inom hela området i den mån den är möjlig innebär en hög grad av samverkan mellan kommunen och de större markägarna. En förhoppning är man tidigt skall kunna sluta någon form av samarbetsavtal. Senare utvecklas dessa till konkreta exploateringsavtal. Programmets innehåll Ett program har upprättats av kommunen i samarbete med GF Konsult. En mer fullständig genomgång av programmaterialet kommer att ske vid nämndens möte Programområdet kan uppdelas i fyra kvadranter kring korsningen mellan väg 721 och den östvästliga lokalvägen mellan Nordvik och Nordviksstrand. Kring själva korsningen föreslås serviceanläggningar mm. De geotekniska problemen gör att ett stort område på ömse sidor av den öst-västliga bäcken förblir obebyggt och utbildas till ett framtida parkområde. Längst i väster kan eventuellt befintlig hamn utvecklas. Bostadsområdena förläggs dels till ängar med marknivåer som inte blir översvämmade, dels till bergspartierna kring dalen.

12 5 forts. Plan- och projektenhetens bedömning Plan- och projektenheten bedömer dock att de sakfrågor som samhällsbyggnadsnämnden bör ha att ta ställning till är redovisade tillräckligt tydligt. De frågorna är framförallt: omfattningen som sådan, planerandet av privatägd mark mm balansen bevarande/exploatering föreslagen etappindelning - turordning tillvaratagande av områdets boendekvaliteter behovet av allmänna serviceanläggningar i området balansen mellan olika bebyggelsetyper/-karaktärer andelen tomter för självbyggeri behandlingen av landskapet, den kvarvarande parken Plan- och projektenhetens rekommendation Plan- och projektavdelningen vill rekommendera samhällsbyggnadsnämnden att låta komplettera programmet i de avseenden som framkommer under nämndens behandling och därefter låta programmet bli föremål för samråd. Samhällsbyggnadsnämndens bedömning Följande sakfrågor bedömer samhällsbyggnadsnämnden ska redovisas på ett tydligare sätt: föreslagen etappindelning/turordning balansen mellan olika bebyggelsetyper/-karaktärer andelen tomter för självbyggeri Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att låta komplettera materialet enligt nämndens bedömning.

13 Handläggare: Arkitekt Bo Harlén Klädesholmen Seafood Rytterholmen KLÄDESHOLMEN 6 Dnr Rytterholmen 1:2 Detaljplan Detaljplanens innehåll Föreslagen detaljplaneändring avser att pröva möjligheten till förändringar och utveckling m m. för Klädesholmens Seafood AB. Förslaget innebär en omfattande utfyllnad av vattenområde norr om den nuvarande verksamheten. Ett kyllager föreslås på skäret söder om allmänna vägen. Vidare ingår en omdisponering av parkering och bussvändplats. Planförutsättningar Området ligger i huvudsak inom detaljplanelagt område (P11). Aktuell plats för kyllager är belägen utanför detaljplanelagt område. För denna del råder strandskydd (RN1). Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden bedömde, enligt 177/ , det viktigt att planarbetet inleds med att pröva alternativa lokaliseringar för det önskade kyllagret. Förslaget innebär ett intrång i ett orört naturområde. Miljö- och byggnämnden beslutade enligt 177/ följande: 1. Miljö- och byggnämnden tillstyrker att plantillstånd lämnas enligt miljö- och byggnämndens bedömning ovan. 2. När plantillståndet ges bör följande upplysningar tas med i beslutet. Plantillståndet innebär ingen garanti för att detaljplanen kan antas. Fastighetsägaren får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet. Miljö- och byggnämnden tar ut en planadministrationsavgift. Plantillståndet begränsas till att gälla under 2 år. Tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet.

14 6 forts. Miljö- och byggnämnden bedömde, enligt 238/ , att programhandlingarna analyserade lokaliseringsfrågan och beskrev de viktigaste konsekvenserna. Miljö- och byggnämnden bedömde att handlingarna även i övrigt kunde ligga till grund för programsamråd. Miljö- och byggnämnden beslutade, att för programsamråd, godkänna program daterat , upprättat av Kustens arkitektkontor AB, planarkitekt Stig Holmstrand. Programmet redovisar bl a alternativa lokaliseringar av kylanläggningen. Programmet var ute på samråd. Inkomna synpunkter sammanfattades i redogörelse för programsamråd, daterad Byggavdelningens bedömde i detta sammanhang att lokaliseringsfrågan får belysas utförligare i det fortsatta planarbetet. Dock ter sig alternativ 1, udden på södra sidan av vägen, som enklast från genomförandesynpunkt. Alternativ 2, en utvidgning av verksamhetsområdet åt norr, ger en större planberedskap och bör också ingå i det fortsatta arbetet. I övrigt måste beaktas områdets entréfunktion, parkeringsmöjligheterna mm. Miljö- och byggnämnden delade byggavdelningens bedömning. Vidare påtalades möjligheten att samordna utfyllnaden vid Rytterholmen med den planerade bergstäkten på Springholmen. Miljö- och byggnämnden godkände Redogörelse för programsamråd, daterad , kompletterad med ovanstående bedömning samt tillstyrkte utarbetande av samrådshandlingar med beaktande av de rekommendationer som lämnas i redogörelsen, innebärande i huvudsak: Lokaliseringsalternativ 1 som huvudalternativ men fortsatt arbete med även alternativ 2. Riskutredning och MKB skall utföras. Inför fortsatt arbete med alternativ 2 skall undervattensarkeologisk undersökning utföras. Samordning med bergtäkt på Springholmen. Planen bearbetades enligt ovan och nya handlingar upprättades Miljö- och byggnämnden delade, , byggnadsavdelningens bedömning inför samrådsbeslutet, vilket innebar följande:

15 6 forts. Den då föreliggande utformningen gav stora utvecklingsmöjligheter, särskilt genom utfyllnaden mot norr. Det var naturligtvis inte helt avgjort om den skulle komma till stånd. Därför valdes att inte överarbeta ärendet med kostsam geoteknisk undersökning eller marinarkeologisk undersökning inför plansamrådet. Det var alltså viktigast att utröna de marina miljöeffekterna, såsom ändrade strömningsförhållanden och hur grundbottnen kom att påverkas. En slutsats verkade vara att den föreslagna utfyllnaden till och med skulle kunna förbättra produktionskapaciteten i vattenområdet. Planens förslag till en ny kaj gav möjligheter för varutransport per båt. Seafood beräknade att kunna ta in råvara på detta naturliga sätt. Idag sker all transport per lastbil. En kaj kunde dessutom nyttjas även för andra behov. I det fortsatta planarbetet skulle realismen i åtagandet och omfattningen prövas. Det var viktigt att intresseorganisationer på Klädesholmen reagerar i detta samråd, det gällde såväl utökade bryggmöjligheter som entréområdets utformning. Miljö- och byggnämnden tillstyrkte enligt 305/ , att planförslag daterat kunde lämnas för samråd. Planförslaget hade varit föremål för samråd. Preliminär samrådsredogörelse daterades Avdelningen bedömde att planen kunde utvecklas i huvudsak efter de principer som samrådsförslaget innebar. Dock fordrades ett antal betydande kompletteringar såsom geoteknisk undersökning, marinarkeologisk undersökning, tydligare klarläggande av vattenströmningsförhållandena mm. Byggavdelningen föreslog miljö- och byggnämnden att låta vidareutveckla detaljplaneförslaget enligt de anvisningar som framgick av sammanfattningen i samrådredogörelsen. Detta innebar utredningar enligt föregående stycke, kompletteringar av planhandlingarna, vissa samråd mm. Därför ville avdelningen föreslå att nämnden godkände den preliminära samrådredogörelsen, men att avvakta beslut om slutligt godkännande till dess att handlingarna var kompletterade. Samrådet kunde inte anses helt avslutat förrän vissa kompletterande samråd hade skett.

16 6 forts. Miljö- och byggnämnden godkände den preliminära samrådsredogörelsen, daterad och konstaterade att det kvarstod vissa samråd innan själva samrådsprocessen kunde avslutas. Fördjupade samråd skulle ske med Vägverket, Sjöfartsverket, företrädare för yrkesfisket, Räddningstjänsten och hamnföreningen. Jäv Morgan Bråse (sb) anmäler jäv och deltar därför inte i ärendehantering och beslut. Benny Andersson (s) går in som tjänstgörande ersättare. Ärendebeskrivning Under hösten 2005 har skett ett antal överläggningar i ärendet, vilka har styrkt det mest akuta behovet av att tillskapa en kyllanläggning i anslutning till verksamheten. Idag sker lagerhållningen i ett antal anläggningar utanför, vilket innebär onödiga transporter. Utfyllnaden mot norr kräver geotekniska klarläggande men även marinbiologiska och marinarkeologiska undersökningar. Dessa tekniska och marina undersökningar blir mycket omfattande (dyra) men strategin att avvakta verkar inte hålla hur länge som helst! Det har prövats att dela upp planen i två delar med olika genomförandetider men SGI ogillade ett sådant upplägg. Allt inom en plan måste vara säkerställt från geoteknisk synpunkt. Därför föreslås nu istället att dela upp planområdet i två etapper. Då behovet av den i planen tidigare ingående utfyllnaden mot norr inklusive hamn mm får ses som betydligt mer långsikt så lämnas alltså denna till en senare detaljplaneetapp. När det gäller placeringen av kyllagret så är den föreslagna det enda läget som kan genomföras inom kort. Här fordras en begränsad sprängning. Strandkanten består. Påverkan på landskapsbilden bedöms som rimlig med tanke på den omgivande exploateringen, industri och vägbank. En god utformning kan dessutom innebära ett trivsamt tillskott. Vill man se det verkligt positivt så förstärks faktiskt entrén till Klädesholmen.

17 6 forts. Entréområdet till Klädesholmen är idag i stort behov av organiserad tydlighet men kan avvakta något. Dock kommer illustrationskarta till planen att redovisa en bättre trafikdifferentiering. Nu har upprättats ett förslag till utställningshandling för planetapp I, omfattande kyllagret, väg fram till detsamma, del av hamntorget mm. Plan- och projektenhetens synpunkter Plan- och projektenheten konstaterar att handlingarna tillgodoser de aktuella utbyggnadsbehoven. (En detaljplan skall ju inte heller vara mer omfattande än vad som uppfattas som realistiskt att genomföra). Vägen fram till kyllagret innebär eventuellt en viss mycket liten utfyllnad i vattenområdet. Hanteringen härav förutsätts ske parallellt med planarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att låta ställa ut planförslaget daterat

18 Handläggare: Arkitekt Bo Harlén Skogsborgs samfällighetsförening xxx xxx xxxx 7 Sunna 1:4 m fl Detaljplan för Skogsborg Detaljplanens innehåll Skogsborg är ett fritidshusområde med ca 70 hus i omvandling mot mer permanent boende. Planförslaget innebär anpassning mot helårsboende, genom bl a större byggrätter. Vidare föreslås att fastigheten 1:66, som angränsar till den befintliga bebyggelsen, bildar tre nya tomter. Planen förutsätts kunna handläggas med sk enkelt förfarande. Planförutsättningar För Skogsborg gäller detaljplan fastställd Ett parti i den norra delen av planförslaget ingår i detaljplan fastställd Fastigheten Sunna 1:66 saknar detaljplan. I ÖP 03 redovisas området som fritidområde. Samtidigt anges kommunen positiva syn på en omvandling mot permanent boende. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden yttrade sig till KS , i samband med plantillståndet, vilket KS medgav Samrådshandlingar upprättades av Jenny Stening vid Berghede Arkitektur och design. Planbestämmelserna utformades med ledning av de för Valsäng. Nyligen har genomförts en VA-anslutning till kommunens nät.

19 7 forts Även om planområdet nu utökades med ytterligare tre tomter, ansåg byggavdelningen det rimligt att kunna tillämpa enkelt planförfarande. De som eventuellt skulle ha invändningar häremot hade tillstyrkt att motsvarande tomter kom att ingå i den gemensamma VA-samfälligheten. Miljö- och byggnämnden delade avdelningens bedömning och tillstyrkte enkelt planförfarande. Miljö- och byggnämnden godkände planförslaget för samråd, vilket kunde ske efter det att handlingarna hade kompletterats enligt avdelningens anvisningar, vilket bla innebar komplettering av grundkartan. Samråd skedde under hösten Särskilt utlåtande (samrådsredogörelse vid enkelt planförfarande) daterades Ett stort antal svar inkom, de allra flesta tillstyrkte planändringen. Några egentliga invändningar mot planen fanns inte utöver ett antal invändningar från boende inom området som inte önskade en karaktärsomvandling av områdets från fritidsboende mot ett mer permanent boende. Majoriteten, inklusive samfällighetsföreningen, tillstyrkte dock, bl a mot bakgrund av nyligen utförd VA-anläggning. Ett antal kompletteringar krävdes av planhandlingarna, främst kompletteringar till planbeskrivningen. Det gällde tydligare beskrivningar av de tekniska frågorna samt väg- och trafikfrågorna. Särskilt nämndes kompletterande samråd med Räddningstjänsten för att utröna behov av åtgärder och eventuella anpassningar överläggning med Vägverket för att klara ut hur anslutningen till Lv 727 skall utformas. I övrigt hänvisades till de i utlåtandet uppräknade kompletteringarna. Planavdelningen bedömde inför MBN:s möte att själva planförlaget borde kunna föras till antagande, men först efter att angivna kompletteringar har skett till beskrivningarna. I något fall kanske krävdes en viss utredningsinsats.

20 7 forts. Eftersom planen avses antas (EPF) av nämnden så borde dessa kompletteringar utföras innan nämnden antar planen. Miljö- och byggnämnden godkände därför det särskilda utlåtandet daterat , vilket innebar att erforderliga kompletteringar skulle utföras innan nämnden kan anta planen. Ärendebeskrivning Planförslaget har nu kompletterats i de avseenden som anges ovan. Bl a har utförts en trafikteknisk studie över hur anslutningen till väg 727 bör ombyggas, planbeskrivningen har kompletterats med hur VA-frågan är löst, hur vägarna inom området ser ut och räddningstjänstens anspråk är inarbetade. Bör noteras att det till planhandlingarna har tillförts en skrivelse från Skogsborgs samfällighet, vari framgår att man ser positivt på en bostadskomplettering inom kommunens planområde Sunna 1:84. De båda planområdena får gemensam tillfart, vilket innebär ett gemensamt åtagande i ombyggnaden av tillfarten till väg 727. Denna fråga behandlas i det till nu aktuell plan hörande avtalet mellan kommunen och samfälligheten. Plan- och projektenhetens synpunkter/förslag till beslut Plan- och projektenheten bedömer att planhandlingarna nu är kompletterade i allt som upptogs i det särskilda utlåtandet. Efter kompletteringarna har planförslaget nu daterats upprättat , kompletterat Plan- och projektenheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta det kompletterade planförslaget upprättat enligt nämnda datum. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att anta det kompletterade planförslaget upprättat , kompletterat Delgivning: N N

21 Handläggare: T f förvaltningschef Kristina Christiansson 8 Preliminärt bokslut 2005 Ärendebeskrivning T f förvaltningschef Kristina Christiansson redovisar i det bilagda materialet preliminärt bokslut för miljö- och byggnämndens verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att notera informationen.

22 Handläggare: T f förvaltningschef Kristina Christiansson Ekonomiavdelningen Personalavdelningen 9 Ekonomiska transaktioner - Samhällsbyggnadsnämnden Ärendebeskrivning Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser att lämpliga attestmoment utföres. Samhällsbyggnadsnämnden utser befattning och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att utse t f förvaltningschefen att attestera samhällsbyggnadsnämndens och -förvaltningens samtliga konton samt att delegera vidare till varje enhetsansvarig att attestera sina konton. För kännedom: T f förvaltningschef Kristina Christiansson

23 Handläggare: Stadsarkitekt Tore Järvengren Lantmäterimyndigheten Box GÖTEBORG 10 Dnr Röra 1:91 Remiss om samråd daterad från lantmäterimyndigheten (ärendenr O053411) Ansökans innehåll Ärendet gäller ansökan om avstyckning ställd till lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten begär samråd med Tjörns kommun i ärendet. Planförutsättningar För fastigheten gäller fastställd detaljplan för Röra 1:50, 1:52 m fl (2358). Ärendebeskrivning Fastighetsbildningsärendet gäller avstyckning från fastigheten Röra 1:91. Efter avstyckningen skulle nuvarande fastighet Röra 1:91, istället omfatta 2 st fastigheter, var och en uppfyllande detaljplanens bestämmelser. Miljöavdelningen har i yttrande daterat kommenterat ärendet. Av yttrandet framgår, att VA-situationen inom området är bristfällig och bör lösas med en gemensam VA-anläggning. Fram till dess att området VA-sanerats bör ytterligare fastigheter för bebyggelse inte bildas. Byggenhetens synpunkter Miljöavdelningens synpunkter bör beaktas. Att uppföra ytterligare ny bebyggelse inom området, innan en godtagbar VA-anläggning anlagts bedöms olämpligt. Därför bör i nuläget inte heller nya fastigheter bildas. Sådana fastigheter bildas ju just för att möjliggöra ny bebyggelse.

24 10 forts. Samhällsbyggnadsnämnden bör avstyrka att avstyckning sker från fastigheten Röra 1:91, tills en godtagbar VA-lösning genomförts för området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att avstyrka avstyckning från fastigheten Röra 1:91 tills godtagbar VAlösning genomförts i området.

25 Handläggare: Miljöchef Kennet Jonsson 11 Dnr Risö 1:42, 1:43, 1:47-49, 1:51-52 samt 1:58 Strandskyddsdispens Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade enligt MD 613/ följande: Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av 26 kapitlet 9 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kapitlet 1, 2, 3 och 6 och 9 kapitlet 7 samma lag förelägga om följande försiktighetsmått Avloppsanläggningen skall utföras i enlighet med anmälan samt enligt fabrikantens anvisningar. Slamavskiljare och avloppsledningar skall vara täta. Antalet IN-DRÄN-moduler i avloppsanläggningen skall vara minst 48. Anläggningen skall skötas och underhållas enligt fabrikantens anvisningar och så att olägenheter för miljö och hälsa inte uppkommer. Anläggningen skall vara tagen i bruk senast Befintliga avloppsanläggningar för fastigheterna Risö 1:42, 1:43, 1:47, 1:48, 1:49, 1:51 samt 1:52 skall vara tagna ur bruk senast Detta beslut ersätter tidigare meddelade beslut gällande avloppsrening och avloppsutsläpp. Ärendebeskrivning Strandskyddsdispens gällande inrättande av gemensam avloppsanläggning för BDT-avlopp för rubricerade fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att delegera till miljöchefen att besluta om strandskyddsdispens för ovan nämnda BDT-avloppsanläggning.

26 Handläggare: Miljö- och hälsoskyddsinspektör Annika Johansson xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 Dnr Tångeröd 2:18 Klagomål gällande olägenheter vid hästhållning Anmälans innehåll Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en skrivelse gällande olägenheter vid hästhållning på ovanstående fastighet. Det är tre stycken fastighetsägare, Tångeröd 2:32 (xxxx), Tångeröd 2:36 (xxxxxxxxxxx) samt Tångeröd 2:37 (xxxxxxxxx) som i sin anmälan beskriver att de har problem med hästhållningen avseende lukt från gödsel och flugproblem. Enligt fastighetsägarna går det inte att sitta ute och äta en måltid då det luktar från gödseln, deras uteplatser gränsar nästan till hästhagen, när det blåser västan får de all stank från gödseln in på deras tomter, fläktsystem kan inte användas i en fastighet då lukten från gödsel sätter sig i gång- och sängkläder. Det är vidare svårt att vädra då spyflugor letar sig in i fastigheterna. En av fastighetsägarna (Tångeröd 2:32) har hästallergi och denna allergi har enligt henne ökat betydligt då hon bara vistas på tomten idag. Fastighetsägarna är oroliga över att deras barn skall få allergier samt att en av barnens kamrater inte kan vistas på fastigheten då barnet har hästallergi. På en fastighet leker barnen i en lekstuga som är placerad på tomtgränsen mot hästhagen ca 3 meters avstånd. Vidare skriver fastighetsägarna att egen djurhållning inte har bedrivits på jordbruksfastigheten de senaste 25 åren. Fastighetsägarna vill med sin skrivelse att hästhållningen skall tas bort från området samt att gödselplatserna skall saneras. Planförutsättningar Fastigheten ligger utom detaljplanerat område.

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer