Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e vice ordf. Jörgen Myrberg (kd) Inga Olsson (c) Mikael Andersson (m) Morgan Englund (m) Morgan Bråse (sb), jäv 6 Gunilla Larsson (s) Jan Thorin (s) Erling Alsin (s) Benny Andersson (s), tj. ers. 6 + fr o m 16 Övriga deltagande Gullan Eriksson sekr., Kristina Christiansson t f förvaltningschef, Tore Järvengren stadsarkitekt, Britt-Inger Rydh arkitekt, Kennet Jonsson miljöchef, Annika Johansson miljö- och hälsoskyddsinspektör, Alma Mesihovic planarkitekt samt Bo Harlén, arkitekt GF Konsult AB Thord Lyrstrand (mp) Utses att justera Gunilla Larsson (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande Gunilla Larsson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gullan Eriksson

2 1 Fastställande av dagordning Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: 18 Nötsäter 1:60 Ärendet utgår 21 Fjälebro 2:15 Ärendet utgår 22 Rävsal 1:2 Ärendet utgår Extra ärende: Nordviks Äng m m Risö Strandskyddsdispens Häggvallskorsningen Väg 169/711

3 Handläggare: Miljöchef Kennet Jonsson 2 Tuveslätts skalgrusbackar Information Ärendebeskrivning Svante Hultengren, Naturcentrum AB, har fått kommunens uppdrag att ta fram beslutsunderlag och skötselplan för bildande av naturreservatet Tuveslätts skalgrusbackar. Svante Hultengren informerar nämnden om rubricerade naturreservat. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att notera informationen.

4 Handläggare: Planarkitekt Alma Mesihovic Ombud förnn Carl Reichenberg AB Vasagatan GÖTEBORG 3 Dnr Rönnäng 1:27 Ansökan om plantillstånd Ansökans innehåll Carl Reichenberg (företrädare för NNt) har i skrivelse daterad ansökt om plantillstånd för del av fastighet Rönnäng 1:27. Planförutsättningar Aktuell plats är belägen inom detaljplanelagt område. Gällande detaljplan är B440 för Rönnängs fiskeläge från I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat som R2 (utvecklingsområden för bebyggelse). Ärendebeskrivning Fr o m 1 januari 2006 prövas ansökningar om plantillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Aktuellt område ligger centralt i Rönnäng i närheten av Astrids Fiskexport AB. I övrigt är aktuellt område nära till service och kollektivtrafik. Området avgränsas i väster och i söder av befintlig bostadsbebyggelse, i norr av Fiskhamnsvägen som leder till Astrids Fisk, i öster av Stansviksvägen.

5 3 forts. Karta Aktuell plats Sökanden önskar på denna yta upprätta ny detaljplan för bostadsändamål. Plan- och projektenhetens synpunkter Aktuell plats ligger inom området som ingår i tätortsstudien för Rönnäng. På grund av närheten till industriområdet (Astrids Fiskexport AB) kommer i tätortstudien att göras utredningar ur bl a säkerhets- och miljösynpunkt på detta område. Dessa utredningar skall vara underlag för planering av framtida utveckling av aktuellt område. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att beviljande av plantillståndet avvaktas tills tätortstudien för Rönnäng är klar (enligt nuvarande tidsplan vid halvårsskiftet 2007). För kännedom: Kommunledningen N N

6 Handläggare: Planarkitekt Alma Mesihovic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4 Dnr Rönnäng 1:553 och 1:198 Ansökan om plantillstånd Ansökans innehåll xxxxxxx har i skrivelse daterad ansökt om plantillstånd för del av område inom fastighet Rönnäng 1:553 och för del av område inom fastighet Rönnäng 1:198. Planförutsättningar Aktuellt område består av två delar (område I och område II). Område I är belägen utanför detaljplanelagt område. En del av område II är belägen inom detaljplanelagt område (gällande detaljplan 437 från 1960) och den andra delen utanför detaljplanelagt område. I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är område I betecknat som R23 (för naturvärden och friluftslivet värdefulla områden). Område II är betecknat som R8 (utvecklingsområde för bebyggelse). Ärendebeskrivning Fr o m 1 januari 2006 prövas ansökningar om plantillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Aktuella områden ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i nordöstra Rönnäng med närhet till service och kollektivtrafik. I väster, söder och norr avgränsas område I av natur och i öster av befintlig bostadsbebyggelse. Största delen av området är ängsyta som avslutas med ett bergsparti i väster. Genom område I passerar Trolldalsvägen. Område II är i norr, väster och söder avgränsat av natur och i öster av befintlig bostadsbebyggelse. Området är kuperat.

7 4 forts. Område I Dp 437 Område II Dp 93/5 Bild 1- Aktuellt område I och aktuellt område II och detaljplan 437 Sökanden önskar på denna yta upprätta ny detaljplan för bostadsändamål. Plan- och projektenhetens synpunkter Område I ligger inom området som enligt ÖP 03 är markerat som naturskönt område med stora kulturvärden och biologiska kvaliteter och är skyddat som naturreservat enl. MB 7:4. (Enligt ÖP03 rekommenderas ej någon ny bebyggelse inom detta område). Kultur- och fritidsförvaltningen har översänt förslag till inrättande av Tuveslätt som kommunalt naturreservat (daterad ). Enligt kultur- och fritidsenhetens förslag är området mindre i jämförelse med ÖP03 (se bild 2) I sammanträdesprotokollet från miljö- och byggnadsnämnden 333/ står att miljöavdelningen anser att om Tjörns kommun skulle vilja utöka naturreservatet på sikt så kan det vara en bra öppning in i framtiden. Detta förutsätter ju dock att angränsande områden skyddas mot exploatering för att inte omöjliggöra sådana scenarier på sikt.

8 4 forts. Område I ÖP 03 ÖP 03 Bild 2 Gränser för naturreservat Tuveslätt enligt ÖP03 och förslag från Kultur- och fritidsförvaltningen. I tätortstudien för Rönnäng kommer ytterligare utredningar att göras för att kunna bedöma i vilken utsträckning det finns behov av att bevara angränsande markområden för planerat naturreservat. Eftersom område I ligger inom angränsande mark till planerat naturreservat bedömer plan- och projektenheten att beviljande av plantillståndet bör avvaktas tills tätortstudien för Rönnäng är klar (enligt nuvarande tidsplan vid halvårsskiftet 2007). I enlighet med ÖP 03 är område II huvudsakligen avsedd för helårsboende. Det ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och skulle vara lämpligt för byggnation av bostäder. Enligt första etappen för tätortsstudien för Rönnäng är område II lämpligt att exploatera för bostadsbebyggelse med hänsyn till anknytning till befintlig bebyggelse och närhet till vägar och övriga kommunikationer.

9 4 forts. Område II Förslag till fortsättning av Hästskovägen Bild 3- Plan- och projektenhetens förslag till gränser för detaljplan och fortsättning av Hästskovägen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beviljande av plantillståndet för område I avvaktas tills tätortstudien för Rönnäng är klar (enligt nuvarande tidsplan vid halvårsskiftet 2007), att plantillstånd beviljas för område II, med reservation att detaljplanen måste vara i enlighet med gränser som plan- och projektenheten föreslår i detta dokument (se bild 3) och att ny bebyggelse bör placeras på de lägre och mindre dominerande bergspartierna. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. För kännedom: Kommunledningen

10 Handläggare: Arkitekt Bo Harlén 5 Dnr Nordviks äng mm Programområdet omfattar delar av bl a fastigheterna Nordvik 1:35, 1:37, 1:50, 1:54 och 1:66. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden gjorde enligt 323/ följande bedömning: Miljö- och byggnämnden bedömer att ärendet kan tas upp till beslut vid januarimötet. Inför detta möte bör föreligga huvuddragen i den överenskommelse mellan kommunen och Svenska Designhus som ärendet kräver. Miljö- och byggnämnden beslutade enligt 323/ att notera informationen. Programarbetets bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände en ansökan från Svenska Designhus om plantillstånd avseende Norvikshöjd, Nordviks gärde och Nordvikshamn samt område för handel vid ny rondell. Från en tidigare inlämnad ansökan hade alltså borttagits området Nordviks äng. Motivet för ansökan angavs vara att Svenska Designhus tillsammans med kommunen skall försöka ta ett samlat grepp på exploateringsfrågorna i denna del av Skärhamn. Totalt omfattade ansökan cirka lgh. En så omfattande bebyggelseutveckling måste föregås av studier av de övergripande sammanhangen. Kommunen har att bedöma markens lämplighet för olika användningssätt och se till de strukturella sammanhangen. Detta sker lämpligen inom normalt programarbete.

11 5 forts. Nordviksområdet/-ena har i kommunens tidigare planering betecknats som en stor utvecklingspotential och kanske den största samlade resursen i Skärhamn. Hela området har i kommunens Program för planverksamheten givits hög prioritet. Programarbetets syfte Planprogrammets syfte är att klarlägga och avväga allmänna och enskilda intressen, bl a olika exploateringsintressen. Vidare skall tillgodoses behov av olika typer av allmänna behov, skolor mm. Programmet inleder ett arbete som syftar både till snabb igångsättning av bostadsutbyggnad och långsiktiga behov. Ett mycket aktuellt behov är att kunna tillgodose efterfrågan på tomter för s k självbyggeri. En utbyggnad inom hela området i den mån den är möjlig innebär en hög grad av samverkan mellan kommunen och de större markägarna. En förhoppning är man tidigt skall kunna sluta någon form av samarbetsavtal. Senare utvecklas dessa till konkreta exploateringsavtal. Programmets innehåll Ett program har upprättats av kommunen i samarbete med GF Konsult. En mer fullständig genomgång av programmaterialet kommer att ske vid nämndens möte Programområdet kan uppdelas i fyra kvadranter kring korsningen mellan väg 721 och den östvästliga lokalvägen mellan Nordvik och Nordviksstrand. Kring själva korsningen föreslås serviceanläggningar mm. De geotekniska problemen gör att ett stort område på ömse sidor av den öst-västliga bäcken förblir obebyggt och utbildas till ett framtida parkområde. Längst i väster kan eventuellt befintlig hamn utvecklas. Bostadsområdena förläggs dels till ängar med marknivåer som inte blir översvämmade, dels till bergspartierna kring dalen.

12 5 forts. Plan- och projektenhetens bedömning Plan- och projektenheten bedömer dock att de sakfrågor som samhällsbyggnadsnämnden bör ha att ta ställning till är redovisade tillräckligt tydligt. De frågorna är framförallt: omfattningen som sådan, planerandet av privatägd mark mm balansen bevarande/exploatering föreslagen etappindelning - turordning tillvaratagande av områdets boendekvaliteter behovet av allmänna serviceanläggningar i området balansen mellan olika bebyggelsetyper/-karaktärer andelen tomter för självbyggeri behandlingen av landskapet, den kvarvarande parken Plan- och projektenhetens rekommendation Plan- och projektavdelningen vill rekommendera samhällsbyggnadsnämnden att låta komplettera programmet i de avseenden som framkommer under nämndens behandling och därefter låta programmet bli föremål för samråd. Samhällsbyggnadsnämndens bedömning Följande sakfrågor bedömer samhällsbyggnadsnämnden ska redovisas på ett tydligare sätt: föreslagen etappindelning/turordning balansen mellan olika bebyggelsetyper/-karaktärer andelen tomter för självbyggeri Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att låta komplettera materialet enligt nämndens bedömning.

13 Handläggare: Arkitekt Bo Harlén Klädesholmen Seafood Rytterholmen KLÄDESHOLMEN 6 Dnr Rytterholmen 1:2 Detaljplan Detaljplanens innehåll Föreslagen detaljplaneändring avser att pröva möjligheten till förändringar och utveckling m m. för Klädesholmens Seafood AB. Förslaget innebär en omfattande utfyllnad av vattenområde norr om den nuvarande verksamheten. Ett kyllager föreslås på skäret söder om allmänna vägen. Vidare ingår en omdisponering av parkering och bussvändplats. Planförutsättningar Området ligger i huvudsak inom detaljplanelagt område (P11). Aktuell plats för kyllager är belägen utanför detaljplanelagt område. För denna del råder strandskydd (RN1). Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden bedömde, enligt 177/ , det viktigt att planarbetet inleds med att pröva alternativa lokaliseringar för det önskade kyllagret. Förslaget innebär ett intrång i ett orört naturområde. Miljö- och byggnämnden beslutade enligt 177/ följande: 1. Miljö- och byggnämnden tillstyrker att plantillstånd lämnas enligt miljö- och byggnämndens bedömning ovan. 2. När plantillståndet ges bör följande upplysningar tas med i beslutet. Plantillståndet innebär ingen garanti för att detaljplanen kan antas. Fastighetsägaren får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet. Miljö- och byggnämnden tar ut en planadministrationsavgift. Plantillståndet begränsas till att gälla under 2 år. Tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet.

14 6 forts. Miljö- och byggnämnden bedömde, enligt 238/ , att programhandlingarna analyserade lokaliseringsfrågan och beskrev de viktigaste konsekvenserna. Miljö- och byggnämnden bedömde att handlingarna även i övrigt kunde ligga till grund för programsamråd. Miljö- och byggnämnden beslutade, att för programsamråd, godkänna program daterat , upprättat av Kustens arkitektkontor AB, planarkitekt Stig Holmstrand. Programmet redovisar bl a alternativa lokaliseringar av kylanläggningen. Programmet var ute på samråd. Inkomna synpunkter sammanfattades i redogörelse för programsamråd, daterad Byggavdelningens bedömde i detta sammanhang att lokaliseringsfrågan får belysas utförligare i det fortsatta planarbetet. Dock ter sig alternativ 1, udden på södra sidan av vägen, som enklast från genomförandesynpunkt. Alternativ 2, en utvidgning av verksamhetsområdet åt norr, ger en större planberedskap och bör också ingå i det fortsatta arbetet. I övrigt måste beaktas områdets entréfunktion, parkeringsmöjligheterna mm. Miljö- och byggnämnden delade byggavdelningens bedömning. Vidare påtalades möjligheten att samordna utfyllnaden vid Rytterholmen med den planerade bergstäkten på Springholmen. Miljö- och byggnämnden godkände Redogörelse för programsamråd, daterad , kompletterad med ovanstående bedömning samt tillstyrkte utarbetande av samrådshandlingar med beaktande av de rekommendationer som lämnas i redogörelsen, innebärande i huvudsak: Lokaliseringsalternativ 1 som huvudalternativ men fortsatt arbete med även alternativ 2. Riskutredning och MKB skall utföras. Inför fortsatt arbete med alternativ 2 skall undervattensarkeologisk undersökning utföras. Samordning med bergtäkt på Springholmen. Planen bearbetades enligt ovan och nya handlingar upprättades Miljö- och byggnämnden delade, , byggnadsavdelningens bedömning inför samrådsbeslutet, vilket innebar följande:

15 6 forts. Den då föreliggande utformningen gav stora utvecklingsmöjligheter, särskilt genom utfyllnaden mot norr. Det var naturligtvis inte helt avgjort om den skulle komma till stånd. Därför valdes att inte överarbeta ärendet med kostsam geoteknisk undersökning eller marinarkeologisk undersökning inför plansamrådet. Det var alltså viktigast att utröna de marina miljöeffekterna, såsom ändrade strömningsförhållanden och hur grundbottnen kom att påverkas. En slutsats verkade vara att den föreslagna utfyllnaden till och med skulle kunna förbättra produktionskapaciteten i vattenområdet. Planens förslag till en ny kaj gav möjligheter för varutransport per båt. Seafood beräknade att kunna ta in råvara på detta naturliga sätt. Idag sker all transport per lastbil. En kaj kunde dessutom nyttjas även för andra behov. I det fortsatta planarbetet skulle realismen i åtagandet och omfattningen prövas. Det var viktigt att intresseorganisationer på Klädesholmen reagerar i detta samråd, det gällde såväl utökade bryggmöjligheter som entréområdets utformning. Miljö- och byggnämnden tillstyrkte enligt 305/ , att planförslag daterat kunde lämnas för samråd. Planförslaget hade varit föremål för samråd. Preliminär samrådsredogörelse daterades Avdelningen bedömde att planen kunde utvecklas i huvudsak efter de principer som samrådsförslaget innebar. Dock fordrades ett antal betydande kompletteringar såsom geoteknisk undersökning, marinarkeologisk undersökning, tydligare klarläggande av vattenströmningsförhållandena mm. Byggavdelningen föreslog miljö- och byggnämnden att låta vidareutveckla detaljplaneförslaget enligt de anvisningar som framgick av sammanfattningen i samrådredogörelsen. Detta innebar utredningar enligt föregående stycke, kompletteringar av planhandlingarna, vissa samråd mm. Därför ville avdelningen föreslå att nämnden godkände den preliminära samrådredogörelsen, men att avvakta beslut om slutligt godkännande till dess att handlingarna var kompletterade. Samrådet kunde inte anses helt avslutat förrän vissa kompletterande samråd hade skett.

16 6 forts. Miljö- och byggnämnden godkände den preliminära samrådsredogörelsen, daterad och konstaterade att det kvarstod vissa samråd innan själva samrådsprocessen kunde avslutas. Fördjupade samråd skulle ske med Vägverket, Sjöfartsverket, företrädare för yrkesfisket, Räddningstjänsten och hamnföreningen. Jäv Morgan Bråse (sb) anmäler jäv och deltar därför inte i ärendehantering och beslut. Benny Andersson (s) går in som tjänstgörande ersättare. Ärendebeskrivning Under hösten 2005 har skett ett antal överläggningar i ärendet, vilka har styrkt det mest akuta behovet av att tillskapa en kyllanläggning i anslutning till verksamheten. Idag sker lagerhållningen i ett antal anläggningar utanför, vilket innebär onödiga transporter. Utfyllnaden mot norr kräver geotekniska klarläggande men även marinbiologiska och marinarkeologiska undersökningar. Dessa tekniska och marina undersökningar blir mycket omfattande (dyra) men strategin att avvakta verkar inte hålla hur länge som helst! Det har prövats att dela upp planen i två delar med olika genomförandetider men SGI ogillade ett sådant upplägg. Allt inom en plan måste vara säkerställt från geoteknisk synpunkt. Därför föreslås nu istället att dela upp planområdet i två etapper. Då behovet av den i planen tidigare ingående utfyllnaden mot norr inklusive hamn mm får ses som betydligt mer långsikt så lämnas alltså denna till en senare detaljplaneetapp. När det gäller placeringen av kyllagret så är den föreslagna det enda läget som kan genomföras inom kort. Här fordras en begränsad sprängning. Strandkanten består. Påverkan på landskapsbilden bedöms som rimlig med tanke på den omgivande exploateringen, industri och vägbank. En god utformning kan dessutom innebära ett trivsamt tillskott. Vill man se det verkligt positivt så förstärks faktiskt entrén till Klädesholmen.

17 6 forts. Entréområdet till Klädesholmen är idag i stort behov av organiserad tydlighet men kan avvakta något. Dock kommer illustrationskarta till planen att redovisa en bättre trafikdifferentiering. Nu har upprättats ett förslag till utställningshandling för planetapp I, omfattande kyllagret, väg fram till detsamma, del av hamntorget mm. Plan- och projektenhetens synpunkter Plan- och projektenheten konstaterar att handlingarna tillgodoser de aktuella utbyggnadsbehoven. (En detaljplan skall ju inte heller vara mer omfattande än vad som uppfattas som realistiskt att genomföra). Vägen fram till kyllagret innebär eventuellt en viss mycket liten utfyllnad i vattenområdet. Hanteringen härav förutsätts ske parallellt med planarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att låta ställa ut planförslaget daterat

18 Handläggare: Arkitekt Bo Harlén Skogsborgs samfällighetsförening xxx xxx xxxx 7 Sunna 1:4 m fl Detaljplan för Skogsborg Detaljplanens innehåll Skogsborg är ett fritidshusområde med ca 70 hus i omvandling mot mer permanent boende. Planförslaget innebär anpassning mot helårsboende, genom bl a större byggrätter. Vidare föreslås att fastigheten 1:66, som angränsar till den befintliga bebyggelsen, bildar tre nya tomter. Planen förutsätts kunna handläggas med sk enkelt förfarande. Planförutsättningar För Skogsborg gäller detaljplan fastställd Ett parti i den norra delen av planförslaget ingår i detaljplan fastställd Fastigheten Sunna 1:66 saknar detaljplan. I ÖP 03 redovisas området som fritidområde. Samtidigt anges kommunen positiva syn på en omvandling mot permanent boende. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden yttrade sig till KS , i samband med plantillståndet, vilket KS medgav Samrådshandlingar upprättades av Jenny Stening vid Berghede Arkitektur och design. Planbestämmelserna utformades med ledning av de för Valsäng. Nyligen har genomförts en VA-anslutning till kommunens nät.

19 7 forts Även om planområdet nu utökades med ytterligare tre tomter, ansåg byggavdelningen det rimligt att kunna tillämpa enkelt planförfarande. De som eventuellt skulle ha invändningar häremot hade tillstyrkt att motsvarande tomter kom att ingå i den gemensamma VA-samfälligheten. Miljö- och byggnämnden delade avdelningens bedömning och tillstyrkte enkelt planförfarande. Miljö- och byggnämnden godkände planförslaget för samråd, vilket kunde ske efter det att handlingarna hade kompletterats enligt avdelningens anvisningar, vilket bla innebar komplettering av grundkartan. Samråd skedde under hösten Särskilt utlåtande (samrådsredogörelse vid enkelt planförfarande) daterades Ett stort antal svar inkom, de allra flesta tillstyrkte planändringen. Några egentliga invändningar mot planen fanns inte utöver ett antal invändningar från boende inom området som inte önskade en karaktärsomvandling av områdets från fritidsboende mot ett mer permanent boende. Majoriteten, inklusive samfällighetsföreningen, tillstyrkte dock, bl a mot bakgrund av nyligen utförd VA-anläggning. Ett antal kompletteringar krävdes av planhandlingarna, främst kompletteringar till planbeskrivningen. Det gällde tydligare beskrivningar av de tekniska frågorna samt väg- och trafikfrågorna. Särskilt nämndes kompletterande samråd med Räddningstjänsten för att utröna behov av åtgärder och eventuella anpassningar överläggning med Vägverket för att klara ut hur anslutningen till Lv 727 skall utformas. I övrigt hänvisades till de i utlåtandet uppräknade kompletteringarna. Planavdelningen bedömde inför MBN:s möte att själva planförlaget borde kunna föras till antagande, men först efter att angivna kompletteringar har skett till beskrivningarna. I något fall kanske krävdes en viss utredningsinsats.

20 7 forts. Eftersom planen avses antas (EPF) av nämnden så borde dessa kompletteringar utföras innan nämnden antar planen. Miljö- och byggnämnden godkände därför det särskilda utlåtandet daterat , vilket innebar att erforderliga kompletteringar skulle utföras innan nämnden kan anta planen. Ärendebeskrivning Planförslaget har nu kompletterats i de avseenden som anges ovan. Bl a har utförts en trafikteknisk studie över hur anslutningen till väg 727 bör ombyggas, planbeskrivningen har kompletterats med hur VA-frågan är löst, hur vägarna inom området ser ut och räddningstjänstens anspråk är inarbetade. Bör noteras att det till planhandlingarna har tillförts en skrivelse från Skogsborgs samfällighet, vari framgår att man ser positivt på en bostadskomplettering inom kommunens planområde Sunna 1:84. De båda planområdena får gemensam tillfart, vilket innebär ett gemensamt åtagande i ombyggnaden av tillfarten till väg 727. Denna fråga behandlas i det till nu aktuell plan hörande avtalet mellan kommunen och samfälligheten. Plan- och projektenhetens synpunkter/förslag till beslut Plan- och projektenheten bedömer att planhandlingarna nu är kompletterade i allt som upptogs i det särskilda utlåtandet. Efter kompletteringarna har planförslaget nu daterats upprättat , kompletterat Plan- och projektenheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta det kompletterade planförslaget upprättat enligt nämnda datum. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att anta det kompletterade planförslaget upprättat , kompletterat Delgivning: N N

21 Handläggare: T f förvaltningschef Kristina Christiansson 8 Preliminärt bokslut 2005 Ärendebeskrivning T f förvaltningschef Kristina Christiansson redovisar i det bilagda materialet preliminärt bokslut för miljö- och byggnämndens verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att notera informationen.

22 Handläggare: T f förvaltningschef Kristina Christiansson Ekonomiavdelningen Personalavdelningen 9 Ekonomiska transaktioner - Samhällsbyggnadsnämnden Ärendebeskrivning Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser att lämpliga attestmoment utföres. Samhällsbyggnadsnämnden utser befattning och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att utse t f förvaltningschefen att attestera samhällsbyggnadsnämndens och -förvaltningens samtliga konton samt att delegera vidare till varje enhetsansvarig att attestera sina konton. För kännedom: T f förvaltningschef Kristina Christiansson

23 Handläggare: Stadsarkitekt Tore Järvengren Lantmäterimyndigheten Box GÖTEBORG 10 Dnr Röra 1:91 Remiss om samråd daterad från lantmäterimyndigheten (ärendenr O053411) Ansökans innehåll Ärendet gäller ansökan om avstyckning ställd till lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten begär samråd med Tjörns kommun i ärendet. Planförutsättningar För fastigheten gäller fastställd detaljplan för Röra 1:50, 1:52 m fl (2358). Ärendebeskrivning Fastighetsbildningsärendet gäller avstyckning från fastigheten Röra 1:91. Efter avstyckningen skulle nuvarande fastighet Röra 1:91, istället omfatta 2 st fastigheter, var och en uppfyllande detaljplanens bestämmelser. Miljöavdelningen har i yttrande daterat kommenterat ärendet. Av yttrandet framgår, att VA-situationen inom området är bristfällig och bör lösas med en gemensam VA-anläggning. Fram till dess att området VA-sanerats bör ytterligare fastigheter för bebyggelse inte bildas. Byggenhetens synpunkter Miljöavdelningens synpunkter bör beaktas. Att uppföra ytterligare ny bebyggelse inom området, innan en godtagbar VA-anläggning anlagts bedöms olämpligt. Därför bör i nuläget inte heller nya fastigheter bildas. Sådana fastigheter bildas ju just för att möjliggöra ny bebyggelse.

24 10 forts. Samhällsbyggnadsnämnden bör avstyrka att avstyckning sker från fastigheten Röra 1:91, tills en godtagbar VA-lösning genomförts för området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att avstyrka avstyckning från fastigheten Röra 1:91 tills godtagbar VAlösning genomförts i området.

25 Handläggare: Miljöchef Kennet Jonsson 11 Dnr Risö 1:42, 1:43, 1:47-49, 1:51-52 samt 1:58 Strandskyddsdispens Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade enligt MD 613/ följande: Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av 26 kapitlet 9 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kapitlet 1, 2, 3 och 6 och 9 kapitlet 7 samma lag förelägga om följande försiktighetsmått Avloppsanläggningen skall utföras i enlighet med anmälan samt enligt fabrikantens anvisningar. Slamavskiljare och avloppsledningar skall vara täta. Antalet IN-DRÄN-moduler i avloppsanläggningen skall vara minst 48. Anläggningen skall skötas och underhållas enligt fabrikantens anvisningar och så att olägenheter för miljö och hälsa inte uppkommer. Anläggningen skall vara tagen i bruk senast Befintliga avloppsanläggningar för fastigheterna Risö 1:42, 1:43, 1:47, 1:48, 1:49, 1:51 samt 1:52 skall vara tagna ur bruk senast Detta beslut ersätter tidigare meddelade beslut gällande avloppsrening och avloppsutsläpp. Ärendebeskrivning Strandskyddsdispens gällande inrättande av gemensam avloppsanläggning för BDT-avlopp för rubricerade fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att delegera till miljöchefen att besluta om strandskyddsdispens för ovan nämnda BDT-avloppsanläggning.

26 Handläggare: Miljö- och hälsoskyddsinspektör Annika Johansson xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 Dnr Tångeröd 2:18 Klagomål gällande olägenheter vid hästhållning Anmälans innehåll Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en skrivelse gällande olägenheter vid hästhållning på ovanstående fastighet. Det är tre stycken fastighetsägare, Tångeröd 2:32 (xxxx), Tångeröd 2:36 (xxxxxxxxxxx) samt Tångeröd 2:37 (xxxxxxxxx) som i sin anmälan beskriver att de har problem med hästhållningen avseende lukt från gödsel och flugproblem. Enligt fastighetsägarna går det inte att sitta ute och äta en måltid då det luktar från gödseln, deras uteplatser gränsar nästan till hästhagen, när det blåser västan får de all stank från gödseln in på deras tomter, fläktsystem kan inte användas i en fastighet då lukten från gödsel sätter sig i gång- och sängkläder. Det är vidare svårt att vädra då spyflugor letar sig in i fastigheterna. En av fastighetsägarna (Tångeröd 2:32) har hästallergi och denna allergi har enligt henne ökat betydligt då hon bara vistas på tomten idag. Fastighetsägarna är oroliga över att deras barn skall få allergier samt att en av barnens kamrater inte kan vistas på fastigheten då barnet har hästallergi. På en fastighet leker barnen i en lekstuga som är placerad på tomtgränsen mot hästhagen ca 3 meters avstånd. Vidare skriver fastighetsägarna att egen djurhållning inte har bedrivits på jordbruksfastigheten de senaste 25 åren. Fastighetsägarna vill med sin skrivelse att hästhållningen skall tas bort från området samt att gödselplatserna skall saneras. Planförutsättningar Fastigheten ligger utom detaljplanerat område.

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2005-02-21 1

Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2005-02-21 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret. Tid kl. 17.00 20.40 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Petersson (kd), 1:e vice ordf. Karl-Erik Persson (ka), 2:e vice

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret. Tid kl. 08.30 17.50 Beslutande Arne Alfredsson (fp) Karl-Erik Persson (ka), 2:e vice ordf., jäv 121 Inga Olsson (c) Mikael Andersson

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Plats och tid Björholmens Marina. Tid kl. 13.00 18.00

Plats och tid Björholmens Marina. Tid kl. 13.00 18.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2005-10-17 1 Blad Plats och tid Björholmens Marina. Tid kl. 13.00 18.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Fredriksson (s), ordf. Karl-Erik Persson

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring.

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring. Datum Dnr. 1(5) Samrådsredogörelse Ändring av detaljplan för fastigheten Stiernhielm 7 Mölndals stad, Västra Götalands län Tidigare behandling Kommunstyrelsen gav 2015-04-29, 114, stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: SBF 2015/27 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-18 Bakgrund (ev.) Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret. Tid kl. 17.00 19.45

Plats och tid Kommunkontoret. Tid kl. 17.00 19.45 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2004-01-19 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret. Tid kl. 17.00 19.45 Beslutande Arne Alfredsson (fp), t o m 7 Karl-Erik Persson (ka), 2:e vice ordf.

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Del av MÄLLBY 1:16 m fl (Grandalen)

Del av MÄLLBY 1:16 m fl (Grandalen) Upphävande av del av detaljplan för Del av MÄLLBY 1:16 m fl (Grandalen) Upprättad 2016-11-08 Dnr MBN/2016-1759 PBL 2010:900, SFS 2014:900 Sammanfattning Planen syftar till att upphäva gällande detaljplan

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S)

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S) 1 (10) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 31 mars 2016 kl 14:00-15:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Gunnar Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 43 Godkännande av ärendelista... 86 44 Anmälan av delegationsbeslut... 87 45 Delgivningar... 88 46 Ansökan om bygglov på fastigheten Tunarp 3:86 avskrivning av ärende. 89 47 Anmälan om Attenfallstillbyggnad

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Nybyggnad av undervisningslokal

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Nybyggnad av undervisningslokal Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-03-31 2015-1019 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Tingby 4:1 Fastighetens adress: Ingelstorpskolan 118 Sökande: Kalmar kommun Ärende:

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 1(7) Lovisa Andersson Planarkitekt Planbeskrivning Tillägg till detaljplan för: Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen,

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer