Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e vice ordf. Jörgen Myrberg (kd) Inga Olsson (c) Mikael Andersson (m) Morgan Englund (m) Morgan Bråse (sb), jäv 6 Gunilla Larsson (s) Jan Thorin (s) Erling Alsin (s) Benny Andersson (s), tj. ers. 6 + fr o m 16 Övriga deltagande Gullan Eriksson sekr., Kristina Christiansson t f förvaltningschef, Tore Järvengren stadsarkitekt, Britt-Inger Rydh arkitekt, Kennet Jonsson miljöchef, Annika Johansson miljö- och hälsoskyddsinspektör, Alma Mesihovic planarkitekt samt Bo Harlén, arkitekt GF Konsult AB Thord Lyrstrand (mp) Utses att justera Gunilla Larsson (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande Gunilla Larsson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gullan Eriksson

2 1 Fastställande av dagordning Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: 18 Nötsäter 1:60 Ärendet utgår 21 Fjälebro 2:15 Ärendet utgår 22 Rävsal 1:2 Ärendet utgår Extra ärende: Nordviks Äng m m Risö Strandskyddsdispens Häggvallskorsningen Väg 169/711

3 Handläggare: Miljöchef Kennet Jonsson 2 Tuveslätts skalgrusbackar Information Ärendebeskrivning Svante Hultengren, Naturcentrum AB, har fått kommunens uppdrag att ta fram beslutsunderlag och skötselplan för bildande av naturreservatet Tuveslätts skalgrusbackar. Svante Hultengren informerar nämnden om rubricerade naturreservat. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att notera informationen.

4 Handläggare: Planarkitekt Alma Mesihovic Ombud förnn Carl Reichenberg AB Vasagatan GÖTEBORG 3 Dnr Rönnäng 1:27 Ansökan om plantillstånd Ansökans innehåll Carl Reichenberg (företrädare för NNt) har i skrivelse daterad ansökt om plantillstånd för del av fastighet Rönnäng 1:27. Planförutsättningar Aktuell plats är belägen inom detaljplanelagt område. Gällande detaljplan är B440 för Rönnängs fiskeläge från I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat som R2 (utvecklingsområden för bebyggelse). Ärendebeskrivning Fr o m 1 januari 2006 prövas ansökningar om plantillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Aktuellt område ligger centralt i Rönnäng i närheten av Astrids Fiskexport AB. I övrigt är aktuellt område nära till service och kollektivtrafik. Området avgränsas i väster och i söder av befintlig bostadsbebyggelse, i norr av Fiskhamnsvägen som leder till Astrids Fisk, i öster av Stansviksvägen.

5 3 forts. Karta Aktuell plats Sökanden önskar på denna yta upprätta ny detaljplan för bostadsändamål. Plan- och projektenhetens synpunkter Aktuell plats ligger inom området som ingår i tätortsstudien för Rönnäng. På grund av närheten till industriområdet (Astrids Fiskexport AB) kommer i tätortstudien att göras utredningar ur bl a säkerhets- och miljösynpunkt på detta område. Dessa utredningar skall vara underlag för planering av framtida utveckling av aktuellt område. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att beviljande av plantillståndet avvaktas tills tätortstudien för Rönnäng är klar (enligt nuvarande tidsplan vid halvårsskiftet 2007). För kännedom: Kommunledningen N N

6 Handläggare: Planarkitekt Alma Mesihovic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4 Dnr Rönnäng 1:553 och 1:198 Ansökan om plantillstånd Ansökans innehåll xxxxxxx har i skrivelse daterad ansökt om plantillstånd för del av område inom fastighet Rönnäng 1:553 och för del av område inom fastighet Rönnäng 1:198. Planförutsättningar Aktuellt område består av två delar (område I och område II). Område I är belägen utanför detaljplanelagt område. En del av område II är belägen inom detaljplanelagt område (gällande detaljplan 437 från 1960) och den andra delen utanför detaljplanelagt område. I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är område I betecknat som R23 (för naturvärden och friluftslivet värdefulla områden). Område II är betecknat som R8 (utvecklingsområde för bebyggelse). Ärendebeskrivning Fr o m 1 januari 2006 prövas ansökningar om plantillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Aktuella områden ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i nordöstra Rönnäng med närhet till service och kollektivtrafik. I väster, söder och norr avgränsas område I av natur och i öster av befintlig bostadsbebyggelse. Största delen av området är ängsyta som avslutas med ett bergsparti i väster. Genom område I passerar Trolldalsvägen. Område II är i norr, väster och söder avgränsat av natur och i öster av befintlig bostadsbebyggelse. Området är kuperat.

7 4 forts. Område I Dp 437 Område II Dp 93/5 Bild 1- Aktuellt område I och aktuellt område II och detaljplan 437 Sökanden önskar på denna yta upprätta ny detaljplan för bostadsändamål. Plan- och projektenhetens synpunkter Område I ligger inom området som enligt ÖP 03 är markerat som naturskönt område med stora kulturvärden och biologiska kvaliteter och är skyddat som naturreservat enl. MB 7:4. (Enligt ÖP03 rekommenderas ej någon ny bebyggelse inom detta område). Kultur- och fritidsförvaltningen har översänt förslag till inrättande av Tuveslätt som kommunalt naturreservat (daterad ). Enligt kultur- och fritidsenhetens förslag är området mindre i jämförelse med ÖP03 (se bild 2) I sammanträdesprotokollet från miljö- och byggnadsnämnden 333/ står att miljöavdelningen anser att om Tjörns kommun skulle vilja utöka naturreservatet på sikt så kan det vara en bra öppning in i framtiden. Detta förutsätter ju dock att angränsande områden skyddas mot exploatering för att inte omöjliggöra sådana scenarier på sikt.

8 4 forts. Område I ÖP 03 ÖP 03 Bild 2 Gränser för naturreservat Tuveslätt enligt ÖP03 och förslag från Kultur- och fritidsförvaltningen. I tätortstudien för Rönnäng kommer ytterligare utredningar att göras för att kunna bedöma i vilken utsträckning det finns behov av att bevara angränsande markområden för planerat naturreservat. Eftersom område I ligger inom angränsande mark till planerat naturreservat bedömer plan- och projektenheten att beviljande av plantillståndet bör avvaktas tills tätortstudien för Rönnäng är klar (enligt nuvarande tidsplan vid halvårsskiftet 2007). I enlighet med ÖP 03 är område II huvudsakligen avsedd för helårsboende. Det ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och skulle vara lämpligt för byggnation av bostäder. Enligt första etappen för tätortsstudien för Rönnäng är område II lämpligt att exploatera för bostadsbebyggelse med hänsyn till anknytning till befintlig bebyggelse och närhet till vägar och övriga kommunikationer.

9 4 forts. Område II Förslag till fortsättning av Hästskovägen Bild 3- Plan- och projektenhetens förslag till gränser för detaljplan och fortsättning av Hästskovägen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beviljande av plantillståndet för område I avvaktas tills tätortstudien för Rönnäng är klar (enligt nuvarande tidsplan vid halvårsskiftet 2007), att plantillstånd beviljas för område II, med reservation att detaljplanen måste vara i enlighet med gränser som plan- och projektenheten föreslår i detta dokument (se bild 3) och att ny bebyggelse bör placeras på de lägre och mindre dominerande bergspartierna. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse. För kännedom: Kommunledningen

10 Handläggare: Arkitekt Bo Harlén 5 Dnr Nordviks äng mm Programområdet omfattar delar av bl a fastigheterna Nordvik 1:35, 1:37, 1:50, 1:54 och 1:66. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden gjorde enligt 323/ följande bedömning: Miljö- och byggnämnden bedömer att ärendet kan tas upp till beslut vid januarimötet. Inför detta möte bör föreligga huvuddragen i den överenskommelse mellan kommunen och Svenska Designhus som ärendet kräver. Miljö- och byggnämnden beslutade enligt 323/ att notera informationen. Programarbetets bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände en ansökan från Svenska Designhus om plantillstånd avseende Norvikshöjd, Nordviks gärde och Nordvikshamn samt område för handel vid ny rondell. Från en tidigare inlämnad ansökan hade alltså borttagits området Nordviks äng. Motivet för ansökan angavs vara att Svenska Designhus tillsammans med kommunen skall försöka ta ett samlat grepp på exploateringsfrågorna i denna del av Skärhamn. Totalt omfattade ansökan cirka lgh. En så omfattande bebyggelseutveckling måste föregås av studier av de övergripande sammanhangen. Kommunen har att bedöma markens lämplighet för olika användningssätt och se till de strukturella sammanhangen. Detta sker lämpligen inom normalt programarbete.

11 5 forts. Nordviksområdet/-ena har i kommunens tidigare planering betecknats som en stor utvecklingspotential och kanske den största samlade resursen i Skärhamn. Hela området har i kommunens Program för planverksamheten givits hög prioritet. Programarbetets syfte Planprogrammets syfte är att klarlägga och avväga allmänna och enskilda intressen, bl a olika exploateringsintressen. Vidare skall tillgodoses behov av olika typer av allmänna behov, skolor mm. Programmet inleder ett arbete som syftar både till snabb igångsättning av bostadsutbyggnad och långsiktiga behov. Ett mycket aktuellt behov är att kunna tillgodose efterfrågan på tomter för s k självbyggeri. En utbyggnad inom hela området i den mån den är möjlig innebär en hög grad av samverkan mellan kommunen och de större markägarna. En förhoppning är man tidigt skall kunna sluta någon form av samarbetsavtal. Senare utvecklas dessa till konkreta exploateringsavtal. Programmets innehåll Ett program har upprättats av kommunen i samarbete med GF Konsult. En mer fullständig genomgång av programmaterialet kommer att ske vid nämndens möte Programområdet kan uppdelas i fyra kvadranter kring korsningen mellan väg 721 och den östvästliga lokalvägen mellan Nordvik och Nordviksstrand. Kring själva korsningen föreslås serviceanläggningar mm. De geotekniska problemen gör att ett stort område på ömse sidor av den öst-västliga bäcken förblir obebyggt och utbildas till ett framtida parkområde. Längst i väster kan eventuellt befintlig hamn utvecklas. Bostadsområdena förläggs dels till ängar med marknivåer som inte blir översvämmade, dels till bergspartierna kring dalen.

12 5 forts. Plan- och projektenhetens bedömning Plan- och projektenheten bedömer dock att de sakfrågor som samhällsbyggnadsnämnden bör ha att ta ställning till är redovisade tillräckligt tydligt. De frågorna är framförallt: omfattningen som sådan, planerandet av privatägd mark mm balansen bevarande/exploatering föreslagen etappindelning - turordning tillvaratagande av områdets boendekvaliteter behovet av allmänna serviceanläggningar i området balansen mellan olika bebyggelsetyper/-karaktärer andelen tomter för självbyggeri behandlingen av landskapet, den kvarvarande parken Plan- och projektenhetens rekommendation Plan- och projektavdelningen vill rekommendera samhällsbyggnadsnämnden att låta komplettera programmet i de avseenden som framkommer under nämndens behandling och därefter låta programmet bli föremål för samråd. Samhällsbyggnadsnämndens bedömning Följande sakfrågor bedömer samhällsbyggnadsnämnden ska redovisas på ett tydligare sätt: föreslagen etappindelning/turordning balansen mellan olika bebyggelsetyper/-karaktärer andelen tomter för självbyggeri Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att låta komplettera materialet enligt nämndens bedömning.

13 Handläggare: Arkitekt Bo Harlén Klädesholmen Seafood Rytterholmen KLÄDESHOLMEN 6 Dnr Rytterholmen 1:2 Detaljplan Detaljplanens innehåll Föreslagen detaljplaneändring avser att pröva möjligheten till förändringar och utveckling m m. för Klädesholmens Seafood AB. Förslaget innebär en omfattande utfyllnad av vattenområde norr om den nuvarande verksamheten. Ett kyllager föreslås på skäret söder om allmänna vägen. Vidare ingår en omdisponering av parkering och bussvändplats. Planförutsättningar Området ligger i huvudsak inom detaljplanelagt område (P11). Aktuell plats för kyllager är belägen utanför detaljplanelagt område. För denna del råder strandskydd (RN1). Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden bedömde, enligt 177/ , det viktigt att planarbetet inleds med att pröva alternativa lokaliseringar för det önskade kyllagret. Förslaget innebär ett intrång i ett orört naturområde. Miljö- och byggnämnden beslutade enligt 177/ följande: 1. Miljö- och byggnämnden tillstyrker att plantillstånd lämnas enligt miljö- och byggnämndens bedömning ovan. 2. När plantillståndet ges bör följande upplysningar tas med i beslutet. Plantillståndet innebär ingen garanti för att detaljplanen kan antas. Fastighetsägaren får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet. Miljö- och byggnämnden tar ut en planadministrationsavgift. Plantillståndet begränsas till att gälla under 2 år. Tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet.

14 6 forts. Miljö- och byggnämnden bedömde, enligt 238/ , att programhandlingarna analyserade lokaliseringsfrågan och beskrev de viktigaste konsekvenserna. Miljö- och byggnämnden bedömde att handlingarna även i övrigt kunde ligga till grund för programsamråd. Miljö- och byggnämnden beslutade, att för programsamråd, godkänna program daterat , upprättat av Kustens arkitektkontor AB, planarkitekt Stig Holmstrand. Programmet redovisar bl a alternativa lokaliseringar av kylanläggningen. Programmet var ute på samråd. Inkomna synpunkter sammanfattades i redogörelse för programsamråd, daterad Byggavdelningens bedömde i detta sammanhang att lokaliseringsfrågan får belysas utförligare i det fortsatta planarbetet. Dock ter sig alternativ 1, udden på södra sidan av vägen, som enklast från genomförandesynpunkt. Alternativ 2, en utvidgning av verksamhetsområdet åt norr, ger en större planberedskap och bör också ingå i det fortsatta arbetet. I övrigt måste beaktas områdets entréfunktion, parkeringsmöjligheterna mm. Miljö- och byggnämnden delade byggavdelningens bedömning. Vidare påtalades möjligheten att samordna utfyllnaden vid Rytterholmen med den planerade bergstäkten på Springholmen. Miljö- och byggnämnden godkände Redogörelse för programsamråd, daterad , kompletterad med ovanstående bedömning samt tillstyrkte utarbetande av samrådshandlingar med beaktande av de rekommendationer som lämnas i redogörelsen, innebärande i huvudsak: Lokaliseringsalternativ 1 som huvudalternativ men fortsatt arbete med även alternativ 2. Riskutredning och MKB skall utföras. Inför fortsatt arbete med alternativ 2 skall undervattensarkeologisk undersökning utföras. Samordning med bergtäkt på Springholmen. Planen bearbetades enligt ovan och nya handlingar upprättades Miljö- och byggnämnden delade, , byggnadsavdelningens bedömning inför samrådsbeslutet, vilket innebar följande:

15 6 forts. Den då föreliggande utformningen gav stora utvecklingsmöjligheter, särskilt genom utfyllnaden mot norr. Det var naturligtvis inte helt avgjort om den skulle komma till stånd. Därför valdes att inte överarbeta ärendet med kostsam geoteknisk undersökning eller marinarkeologisk undersökning inför plansamrådet. Det var alltså viktigast att utröna de marina miljöeffekterna, såsom ändrade strömningsförhållanden och hur grundbottnen kom att påverkas. En slutsats verkade vara att den föreslagna utfyllnaden till och med skulle kunna förbättra produktionskapaciteten i vattenområdet. Planens förslag till en ny kaj gav möjligheter för varutransport per båt. Seafood beräknade att kunna ta in råvara på detta naturliga sätt. Idag sker all transport per lastbil. En kaj kunde dessutom nyttjas även för andra behov. I det fortsatta planarbetet skulle realismen i åtagandet och omfattningen prövas. Det var viktigt att intresseorganisationer på Klädesholmen reagerar i detta samråd, det gällde såväl utökade bryggmöjligheter som entréområdets utformning. Miljö- och byggnämnden tillstyrkte enligt 305/ , att planförslag daterat kunde lämnas för samråd. Planförslaget hade varit föremål för samråd. Preliminär samrådsredogörelse daterades Avdelningen bedömde att planen kunde utvecklas i huvudsak efter de principer som samrådsförslaget innebar. Dock fordrades ett antal betydande kompletteringar såsom geoteknisk undersökning, marinarkeologisk undersökning, tydligare klarläggande av vattenströmningsförhållandena mm. Byggavdelningen föreslog miljö- och byggnämnden att låta vidareutveckla detaljplaneförslaget enligt de anvisningar som framgick av sammanfattningen i samrådredogörelsen. Detta innebar utredningar enligt föregående stycke, kompletteringar av planhandlingarna, vissa samråd mm. Därför ville avdelningen föreslå att nämnden godkände den preliminära samrådredogörelsen, men att avvakta beslut om slutligt godkännande till dess att handlingarna var kompletterade. Samrådet kunde inte anses helt avslutat förrän vissa kompletterande samråd hade skett.

16 6 forts. Miljö- och byggnämnden godkände den preliminära samrådsredogörelsen, daterad och konstaterade att det kvarstod vissa samråd innan själva samrådsprocessen kunde avslutas. Fördjupade samråd skulle ske med Vägverket, Sjöfartsverket, företrädare för yrkesfisket, Räddningstjänsten och hamnföreningen. Jäv Morgan Bråse (sb) anmäler jäv och deltar därför inte i ärendehantering och beslut. Benny Andersson (s) går in som tjänstgörande ersättare. Ärendebeskrivning Under hösten 2005 har skett ett antal överläggningar i ärendet, vilka har styrkt det mest akuta behovet av att tillskapa en kyllanläggning i anslutning till verksamheten. Idag sker lagerhållningen i ett antal anläggningar utanför, vilket innebär onödiga transporter. Utfyllnaden mot norr kräver geotekniska klarläggande men även marinbiologiska och marinarkeologiska undersökningar. Dessa tekniska och marina undersökningar blir mycket omfattande (dyra) men strategin att avvakta verkar inte hålla hur länge som helst! Det har prövats att dela upp planen i två delar med olika genomförandetider men SGI ogillade ett sådant upplägg. Allt inom en plan måste vara säkerställt från geoteknisk synpunkt. Därför föreslås nu istället att dela upp planområdet i två etapper. Då behovet av den i planen tidigare ingående utfyllnaden mot norr inklusive hamn mm får ses som betydligt mer långsikt så lämnas alltså denna till en senare detaljplaneetapp. När det gäller placeringen av kyllagret så är den föreslagna det enda läget som kan genomföras inom kort. Här fordras en begränsad sprängning. Strandkanten består. Påverkan på landskapsbilden bedöms som rimlig med tanke på den omgivande exploateringen, industri och vägbank. En god utformning kan dessutom innebära ett trivsamt tillskott. Vill man se det verkligt positivt så förstärks faktiskt entrén till Klädesholmen.

17 6 forts. Entréområdet till Klädesholmen är idag i stort behov av organiserad tydlighet men kan avvakta något. Dock kommer illustrationskarta till planen att redovisa en bättre trafikdifferentiering. Nu har upprättats ett förslag till utställningshandling för planetapp I, omfattande kyllagret, väg fram till detsamma, del av hamntorget mm. Plan- och projektenhetens synpunkter Plan- och projektenheten konstaterar att handlingarna tillgodoser de aktuella utbyggnadsbehoven. (En detaljplan skall ju inte heller vara mer omfattande än vad som uppfattas som realistiskt att genomföra). Vägen fram till kyllagret innebär eventuellt en viss mycket liten utfyllnad i vattenområdet. Hanteringen härav förutsätts ske parallellt med planarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att låta ställa ut planförslaget daterat

18 Handläggare: Arkitekt Bo Harlén Skogsborgs samfällighetsförening xxx xxx xxxx 7 Sunna 1:4 m fl Detaljplan för Skogsborg Detaljplanens innehåll Skogsborg är ett fritidshusområde med ca 70 hus i omvandling mot mer permanent boende. Planförslaget innebär anpassning mot helårsboende, genom bl a större byggrätter. Vidare föreslås att fastigheten 1:66, som angränsar till den befintliga bebyggelsen, bildar tre nya tomter. Planen förutsätts kunna handläggas med sk enkelt förfarande. Planförutsättningar För Skogsborg gäller detaljplan fastställd Ett parti i den norra delen av planförslaget ingår i detaljplan fastställd Fastigheten Sunna 1:66 saknar detaljplan. I ÖP 03 redovisas området som fritidområde. Samtidigt anges kommunen positiva syn på en omvandling mot permanent boende. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden yttrade sig till KS , i samband med plantillståndet, vilket KS medgav Samrådshandlingar upprättades av Jenny Stening vid Berghede Arkitektur och design. Planbestämmelserna utformades med ledning av de för Valsäng. Nyligen har genomförts en VA-anslutning till kommunens nät.

19 7 forts Även om planområdet nu utökades med ytterligare tre tomter, ansåg byggavdelningen det rimligt att kunna tillämpa enkelt planförfarande. De som eventuellt skulle ha invändningar häremot hade tillstyrkt att motsvarande tomter kom att ingå i den gemensamma VA-samfälligheten. Miljö- och byggnämnden delade avdelningens bedömning och tillstyrkte enkelt planförfarande. Miljö- och byggnämnden godkände planförslaget för samråd, vilket kunde ske efter det att handlingarna hade kompletterats enligt avdelningens anvisningar, vilket bla innebar komplettering av grundkartan. Samråd skedde under hösten Särskilt utlåtande (samrådsredogörelse vid enkelt planförfarande) daterades Ett stort antal svar inkom, de allra flesta tillstyrkte planändringen. Några egentliga invändningar mot planen fanns inte utöver ett antal invändningar från boende inom området som inte önskade en karaktärsomvandling av områdets från fritidsboende mot ett mer permanent boende. Majoriteten, inklusive samfällighetsföreningen, tillstyrkte dock, bl a mot bakgrund av nyligen utförd VA-anläggning. Ett antal kompletteringar krävdes av planhandlingarna, främst kompletteringar till planbeskrivningen. Det gällde tydligare beskrivningar av de tekniska frågorna samt väg- och trafikfrågorna. Särskilt nämndes kompletterande samråd med Räddningstjänsten för att utröna behov av åtgärder och eventuella anpassningar överläggning med Vägverket för att klara ut hur anslutningen till Lv 727 skall utformas. I övrigt hänvisades till de i utlåtandet uppräknade kompletteringarna. Planavdelningen bedömde inför MBN:s möte att själva planförlaget borde kunna föras till antagande, men först efter att angivna kompletteringar har skett till beskrivningarna. I något fall kanske krävdes en viss utredningsinsats.

20 7 forts. Eftersom planen avses antas (EPF) av nämnden så borde dessa kompletteringar utföras innan nämnden antar planen. Miljö- och byggnämnden godkände därför det särskilda utlåtandet daterat , vilket innebar att erforderliga kompletteringar skulle utföras innan nämnden kan anta planen. Ärendebeskrivning Planförslaget har nu kompletterats i de avseenden som anges ovan. Bl a har utförts en trafikteknisk studie över hur anslutningen till väg 727 bör ombyggas, planbeskrivningen har kompletterats med hur VA-frågan är löst, hur vägarna inom området ser ut och räddningstjänstens anspråk är inarbetade. Bör noteras att det till planhandlingarna har tillförts en skrivelse från Skogsborgs samfällighet, vari framgår att man ser positivt på en bostadskomplettering inom kommunens planområde Sunna 1:84. De båda planområdena får gemensam tillfart, vilket innebär ett gemensamt åtagande i ombyggnaden av tillfarten till väg 727. Denna fråga behandlas i det till nu aktuell plan hörande avtalet mellan kommunen och samfälligheten. Plan- och projektenhetens synpunkter/förslag till beslut Plan- och projektenheten bedömer att planhandlingarna nu är kompletterade i allt som upptogs i det särskilda utlåtandet. Efter kompletteringarna har planförslaget nu daterats upprättat , kompletterat Plan- och projektenheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta det kompletterade planförslaget upprättat enligt nämnda datum. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att anta det kompletterade planförslaget upprättat , kompletterat Delgivning: N N

21 Handläggare: T f förvaltningschef Kristina Christiansson 8 Preliminärt bokslut 2005 Ärendebeskrivning T f förvaltningschef Kristina Christiansson redovisar i det bilagda materialet preliminärt bokslut för miljö- och byggnämndens verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att notera informationen.

22 Handläggare: T f förvaltningschef Kristina Christiansson Ekonomiavdelningen Personalavdelningen 9 Ekonomiska transaktioner - Samhällsbyggnadsnämnden Ärendebeskrivning Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser att lämpliga attestmoment utföres. Samhällsbyggnadsnämnden utser befattning och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att utse t f förvaltningschefen att attestera samhällsbyggnadsnämndens och -förvaltningens samtliga konton samt att delegera vidare till varje enhetsansvarig att attestera sina konton. För kännedom: T f förvaltningschef Kristina Christiansson

23 Handläggare: Stadsarkitekt Tore Järvengren Lantmäterimyndigheten Box GÖTEBORG 10 Dnr Röra 1:91 Remiss om samråd daterad från lantmäterimyndigheten (ärendenr O053411) Ansökans innehåll Ärendet gäller ansökan om avstyckning ställd till lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten begär samråd med Tjörns kommun i ärendet. Planförutsättningar För fastigheten gäller fastställd detaljplan för Röra 1:50, 1:52 m fl (2358). Ärendebeskrivning Fastighetsbildningsärendet gäller avstyckning från fastigheten Röra 1:91. Efter avstyckningen skulle nuvarande fastighet Röra 1:91, istället omfatta 2 st fastigheter, var och en uppfyllande detaljplanens bestämmelser. Miljöavdelningen har i yttrande daterat kommenterat ärendet. Av yttrandet framgår, att VA-situationen inom området är bristfällig och bör lösas med en gemensam VA-anläggning. Fram till dess att området VA-sanerats bör ytterligare fastigheter för bebyggelse inte bildas. Byggenhetens synpunkter Miljöavdelningens synpunkter bör beaktas. Att uppföra ytterligare ny bebyggelse inom området, innan en godtagbar VA-anläggning anlagts bedöms olämpligt. Därför bör i nuläget inte heller nya fastigheter bildas. Sådana fastigheter bildas ju just för att möjliggöra ny bebyggelse.

24 10 forts. Samhällsbyggnadsnämnden bör avstyrka att avstyckning sker från fastigheten Röra 1:91, tills en godtagbar VA-lösning genomförts för området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att avstyrka avstyckning från fastigheten Röra 1:91 tills godtagbar VAlösning genomförts i området.

25 Handläggare: Miljöchef Kennet Jonsson 11 Dnr Risö 1:42, 1:43, 1:47-49, 1:51-52 samt 1:58 Strandskyddsdispens Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade enligt MD 613/ följande: Miljö- och byggnämnden beslutar att med stöd av 26 kapitlet 9 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kapitlet 1, 2, 3 och 6 och 9 kapitlet 7 samma lag förelägga om följande försiktighetsmått Avloppsanläggningen skall utföras i enlighet med anmälan samt enligt fabrikantens anvisningar. Slamavskiljare och avloppsledningar skall vara täta. Antalet IN-DRÄN-moduler i avloppsanläggningen skall vara minst 48. Anläggningen skall skötas och underhållas enligt fabrikantens anvisningar och så att olägenheter för miljö och hälsa inte uppkommer. Anläggningen skall vara tagen i bruk senast Befintliga avloppsanläggningar för fastigheterna Risö 1:42, 1:43, 1:47, 1:48, 1:49, 1:51 samt 1:52 skall vara tagna ur bruk senast Detta beslut ersätter tidigare meddelade beslut gällande avloppsrening och avloppsutsläpp. Ärendebeskrivning Strandskyddsdispens gällande inrättande av gemensam avloppsanläggning för BDT-avlopp för rubricerade fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att delegera till miljöchefen att besluta om strandskyddsdispens för ovan nämnda BDT-avloppsanläggning.

26 Handläggare: Miljö- och hälsoskyddsinspektör Annika Johansson xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 Dnr Tångeröd 2:18 Klagomål gällande olägenheter vid hästhållning Anmälans innehåll Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en skrivelse gällande olägenheter vid hästhållning på ovanstående fastighet. Det är tre stycken fastighetsägare, Tångeröd 2:32 (xxxx), Tångeröd 2:36 (xxxxxxxxxxx) samt Tångeröd 2:37 (xxxxxxxxx) som i sin anmälan beskriver att de har problem med hästhållningen avseende lukt från gödsel och flugproblem. Enligt fastighetsägarna går det inte att sitta ute och äta en måltid då det luktar från gödseln, deras uteplatser gränsar nästan till hästhagen, när det blåser västan får de all stank från gödseln in på deras tomter, fläktsystem kan inte användas i en fastighet då lukten från gödsel sätter sig i gång- och sängkläder. Det är vidare svårt att vädra då spyflugor letar sig in i fastigheterna. En av fastighetsägarna (Tångeröd 2:32) har hästallergi och denna allergi har enligt henne ökat betydligt då hon bara vistas på tomten idag. Fastighetsägarna är oroliga över att deras barn skall få allergier samt att en av barnens kamrater inte kan vistas på fastigheten då barnet har hästallergi. På en fastighet leker barnen i en lekstuga som är placerad på tomtgränsen mot hästhagen ca 3 meters avstånd. Vidare skriver fastighetsägarna att egen djurhållning inte har bedrivits på jordbruksfastigheten de senaste 25 åren. Fastighetsägarna vill med sin skrivelse att hästhållningen skall tas bort från området samt att gödselplatserna skall saneras. Planförutsättningar Fastigheten ligger utom detaljplanerat område.

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Klädesholmens bibliotek, kl 17:00-18:50

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Klädesholmens bibliotek, kl 17:00-18:50 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2012-10-15 1 [8] Plats och tid Klädesholmens bibliotek, kl 17:00-18:50 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet),

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-06 1 [69] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 08.30 18.40 Beslutande Karl-Erik Persson (M), ordförande tom 60 kl 18.30

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer