Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare"

Transkript

1 Plats och tid Månsbo kl Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, Birgitt Broström (C), Avesta Nils-Erik Hed (S), Fagersta Karl Sillén (M), Fagersta Helena Andersson (FP), Norberg Övriga deltagande Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nils-Erik Hed (S) justerare V-Dala miljö- och byggförvaltning, onsdag 19 juni Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring V-Dala miljö- och byggförvaltning Maria Hedenberg

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 59 Redovisning av delegationsbeslut 3 60 Ekonomisk månadsrapport för april Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Grytnäs-Smedsbo 1:4, Avesta kommun 5 62 Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Bjurfors 8:1, Norbergs kommun 8 63 Beslut om föreläggande att upprätta förnyelseplan för avloppsledningsnät Beslut om förbud att anlägga automatbensinstation, Qstar försäljning AB, Hedkärra 12:117, Fagersta kommun Ändring av detaljplan för del av Åvestbo 18:30 m.fl., Norra Sjöhagen, Fagersta kommun Ovårdad tomt och byggnad enligt plan- och bygglagen på fastigheten XXX i Fagersta Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av en stödmur på fastigheten XXXXX i Avesta (Omprövning av beslut ) Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Horndalsbyn 5:1 i Avesta kommun Rapporter Delgivningar Övriga ärenden 34

3 Sida 3 59 Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegation från har miljö- och byggförvaltningen beslutat i ärenden enligt bilaga. Beredning - Delegationslistor från plan- och byggenheten samt från miljöenheten för tiden från sammanträdet 7 maj Beslut - Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

4 Sida 4 60 Ekonomisk månadsrapport för april 2013 Dnr A Miljö- och byggchefen informerar om s ekonomiska läge avseende april Nämndens överskott minskar, månadsresultatet ojämnt fördelat. Nämnden ligger vid utgången av april månad med överskott, jämfört med budget, på 305 tkr. Det totala resultatet beror på lägre kostnader med 864 tkr, vilket motverkas av lägre intäkter än förväntat på 559 tkr. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive energirådgivning, ligger Avesta på -474 tkr, Fagersta på +570 tkr och Norberg på -46 tkr. Avesta har förväntade intäkter som delvis kommer att uppväga underskottet. En stor planintäkt inledningsvis under året bidrar till Fagerstas överskott. För Norberg pågår planarbete som kommer att debiteras kommunen i efterhand. Största överskottet ligger fortfarande på personalkostnader och innefattar bland annat lönepott, tjänstledigheter och vakanser. Förvaltningens verksamhet varierar under året mellan olika projekt och också mellan insatser i olika kommuner. Överskottets storlek och fördelning kommer att kunna förändras avsevärt under året. Beredning - Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelser med bilagor. Beslut - Månadsrapporten för april 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Kommunstyrelserna i Avesta, Fagersta och Norberg

5 Sida 5 61 Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Grytnäs-Smedsbo 1:4, Avesta kommun Dnr Bakgrund Gustavssons Grus AB ( ) har för verksamheten på fastigheten Grytnäs- Smedsbo 1:4 i Avesta kommun, varit försenad med att inkomma med den årliga miljörapport som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Där anges att miljörapport ska inlämnas via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) till tillsynsmyndigheten senast 31 mars efterföljande år. Miljörapporten avseende år 2012 inkom till SMP 5 april Miljöenheten har 10 april 2013 kommunicerat förslaget till beslut om miljösanktionsavgift med bolaget. Följande synpunkter har inkommit: Bolaget har via telefon meddelat att det var därför att miljörapporteringen inte skickats in i tid. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om miljösanktionsavgift om verksamhetsutövaren är försenad med att skicka in miljörapporten till SMP. Miljösanktionsavgiften för överträdelsen enligt 12 kap 5 i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter är kr om verksamheten har beteckningen B enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

6 Sida 6 61 forts Nämnden bedömer att ingen av ovanstående undantag från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Nämnden anser att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Enligt Naturvårdsverkets handbok om miljösanktionsavgifter (2001:1) kan tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut en miljösanktionsavgift om den avgiftsskyldige inte har förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige. Enligt förarbetena till handboken ska det vara fråga om allvarlig sjukdom som har gjort det omöjligt att uppfylla det som har ålegat den avgiftsskyldige. Det ska poängteras att det finns mycket litet utrymme att beakta denna befrielsegrund för andra än privatpersoner och mycket små företag, där det inte finns någon möjlighet att överföra ansvaret på någon annan. anser att bolaget bör ha sådana rutiner i sin verksamhet att miljörapporten ska kunna skickas in i tid. Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 20 maj Beslut -, kommunkod 1984, beslutar att Gustavssons grus AB ( ) ska betala 1000 kr i miljösanktionsavgift för att ha varit försenad med att inlämna miljörapport för 2012 för verksamheten på fastigheten Grytnäs-Smedsbo 1:4. Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 12 kap 5 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. På grund av jäv deltar inte Peter Gren (M), Avesta i handläggningen i detta ärende. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

7 Sida 7 61 forts Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet skett. Betalning ska ske till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning (se vidare bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet). Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Det innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

8 Sida 8 62 Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Bjurfors 8:1, Norbergs kommun Dnr Bakgrund Gustavssons Grus AB ( ) har för verksamheten på fastigheten Bjurfors 8:1 i Norbergs kommun, varit försenad med att inkomma med den årliga miljörapport som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Där anges att miljörapport ska inlämnas via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) till tillsynsmyndigheten senast 31 mars efterföljande år. Miljörapporten avseende år 2012 inkom till SMP 5 april Miljöenheten har 10 april 2013 kommunicerat förslaget till beslut om miljösanktionsavgift med bolaget. Följande synpunkter har inkommit: Bolaget har via telefon meddelat att det var därför att miljörapporteringen inte skickats in i tid. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om miljösanktionsavgift om verksamhetsutövaren är försenad med att skicka in miljörapporten till SMP. Miljösanktionsavgiften för överträdelsen enligt 12 kap 5 i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter är kr om verksamheten har beteckningen B enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

9 Sida 9 62 forts Nämnden bedömer att ingen av ovanstående undantag från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Nämnden anser att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Enligt Naturvårdsverkets handbok om miljösanktionsavgifter (2001:1) kan tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut en miljösanktionsavgift om den avgiftsskyldige inte har förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige. Enligt förarbetena till handboken ska det vara fråga om allvarlig sjukdom som har gjort det omöjligt att uppfylla det som har ålegat den avgiftsskyldige. Det ska poängteras att det finns mycket litet utrymme att beakta denna befrielsegrund för andra än privatpersoner och mycket små företag, där det inte finns någon möjlighet att överföra ansvaret på någon annan. anser att bolaget bör ha sådana rutiner i sin verksamhet att miljörapporten ska kunna skickas in. Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 20 maj Beslut -, kommunkod 1962, beslutar att Gustavssons grus AB ( ) ska betala 1000 kr i miljösanktionsavgift för att ha varit försenad med att inlämna miljörapport för 2012 för verksamheten på fastigheten Bjurfors 8:1. Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 12 kap 5 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. På grund av jäv deltar inte Peter Gren (M), Avesta i handläggningen i detta ärende. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

10 Sida forts Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet skett. Betalning ska ske till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning (se vidare bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet) Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Det innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

11 Sida Beslut om föreläggande att upprätta förnyelseplan för avloppsledningsnät Dnr Bakgrund Åtgärder för att minska inflödet av inkommande vatten har under många år varit nödvändiga. Konsekvenserna av tillskottsvattnet är bland annat: ökad energiförbrukning, ökad kemikalieförbrukning, ökade utsläpp från bräddningspunkter och avloppsreningsverk, risker vid kraftig nederbörd samt för vissa områden inläckage av tungmetaller med förhöjda metallhalter i slam som följd. I Dalarnas regionala miljömål pekades en åtgärd ut som angav att: Kommunerna utarbetar, för respektive avloppsledningsnät, åtgärdsplaner för att minska inflödet av inkommande vatten senast 2008 och åtgärdar de sämsta delarna av ledningsnätet senast I remissversionen till de nya regionala miljömålen för Dalarna finns följande åtgärd med: VA-huvudmännen påbörjar i respektive kommun senast 2013 en identifiering av områden där det finns problem med inläckande vatten i avloppssystemet. VA-huvudmännen och Dala VA påbörjar, i samråd med tillsynsmyndigheten, senast 2015 upprättande av en saneringsplan för VA-ledningsnät inom de problemområden som identifierats i varje kommun. I Västmanlands regionala miljömål (2004) finns följande åtgärd utpekad: Inventering av separation av avloppsvatten från dagvatten och separation där samfälldasystem finns. Miljökontoren i ett antal av Dalarnas kommuner genomför med början 2013 ett projekt avseende tillskottsvatten i avloppsledningsnäten. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har valt att tillämpa projektet även i Fagersta och Norbergs kommun trots att inte motsvarande aktiva miljömålsarbete finns i Västmanland. I februari 2013 skickades ett brev med information om projektet ut till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) i egenskap av verksamhetsutövare för avloppsledningsnäten i Fagersta och Norbergs kommun. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

12 Sida forts Definitioner Nämnden vill här i bakgrunden klargöra för två viktiga definitioner. Tillskottsvatten: Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i ledning för spillvatten. Tillskottsvatten kan t.ex. vara dagvatten, dräneringsvatten, grundvatten, inläckande å- och sjövatten eller dricksvatten. Tillskottsvatten inkluderar även medvetet inkopplat vatten, t.ex. kombinerade system eller tillåtna dräneringsanslutningar. Förnyelseplan: Plan som beskriver åtgärder på befintligt allmänt vatten- och avloppsnät, med syfte att återställa eller förbättra funktionen, tex minska inläckaget. Överväganden Enligt 26 kap 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Nämnden gör bedömningen att ett föreläggande behöver meddelas i detta fall. Enligt 26 kap 19 miljöbalken ska den som bedriver verksamhet kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Verksamhetsutövaren ska vidare lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Nämnden bedömer att inläckage av tillskottsvatten kan innebär negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. Nämnden bedömer även att upprättande av en förnyelseplan är ett viktigt moment i verksamhetsutövarens egenkontroll. Förnyelseplanen behöver inkomma till nämnden som en del i tillsynen av verksamheten. Nämnden har vidare stöd av 26 kapitel 21 miljöbalken att förelägga verksamhetsutövaren att till myndigheten inkomma med handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 26 kap 22 miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

13 Sida forts Nämnden bedömer att inventering och undersökningar av tillskottsvatten behövs för att identifiera problemområden och åtgärder som kan genomföras. Nämnden bedömer vidare att sådana uppgifter inte tidigare har redovisats i sådan omfattning att nämnden kan göra bedömningar av verksamheten. Därför behöver sådan dokumentation av inventeringarna och undersökningarna inkomma till nämnden. Enligt kunskapskravet 2 kap 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Nämnden bedömer att verksamheten behöver inkomma med en redovisning om var det förekommer inläckage av tillskottsvatten till avloppsledningsnätet för att uppfylla kunskapskravet. Det behöver även framgå var de största problemen i ledningsnäten finns. Enligt försiktighetsprincipen 2 kap 3 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Nämnden gör bedömningen att verksamheten måste vidta skyddsåtgärder för att uppfylla kravet i försiktighetsprincipen. Genom att begära in förnyelseplan/komplettering av befintlig förnyelseplan får tillsynsmyndigheten möjlighet att bedöma om planerade åtgärder är tillräckliga utifrån miljöbalkens krav. Enligt hushållningsprincipen 2 kap 5 miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Nämnden bedömer enligt hushållningsprincipen att verksamhetsutövaren genom att upprätta en förnyelseplan och vidtar åtgärder som minskar mängden tillskottsvatten bidrar till att hushålla med energi och kemikalier. Enligt skälighetsprincipen 2 kap 7 miljöbalken gäller kraven i 2 kap 2-5 i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Nämnden bedömer utifrån skälighetsprincipen att verksamheten behöver inkomma med en redovisning där kostnaden för möjliga åtgärder jämförs med miljönyttan för åtgärderna. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

14 Sida forts Redovisningen behöver även innehålla en tidsplan för planerade åtgärder samt motiveringar till hur prioriteringarna har gjorts. Tillsynsmyndigheten behöver dessa uppgifter för att kunna göra en bedömning av föreslagna åtgärder. Nämnden har för avsikt att hämta uppgifter om årliga mängder tillskottsvatten från verksamhetens miljörapporter. Enligt punkt D3 under övriga villkor i tillståndet för Fagersta avloppsreningsverk framgår att avloppsledningsnätet fortlöpande ska ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Enligt punkt D3 under övriga villkor i tillståndet för Norbergs avloppsreningsverk framgår att avloppsledningsnätet fortlöpande ska ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Till ledning för detta arbete skall finnas en saneringsplan som ska hållas aktuell. Utförda och planerade saneringsåtgärder och åtgärdernas effekter avseende bräddning och inflöde av ovidkommande vatten skall redovisas i den årliga miljörapporten. Nämnden bedömer att NVK för att uppfylla dessa villkor behöver upprätta en aktuell förnyelseplan för avloppsledningsnätet. Del 1(inventering) 1. För identifierade problemområden behövs en redovisning av inläckande mängder tillskottsvatten per delsträcka för att för att nämnden ska kunna ta ställning till de föreslagna prioriteringarna. Delsträckorna och inläckande mängder kan t.ex. redovisas i en karta och/eller tabellform. 2. I miljöbalkens försiktighetsprincip finns bestämmelser om att bästa möjliga teknik ska användas. Därför behöver tekniskt möjliga åtgärder redovisas. 3. I miljöbalken finns även skälighetsprincipen. För att nämnden ska kunna göra en avvägning enligt skälighetsprincipen behöver kostnaden för de möjliga åtgärderna jämföras med miljönyttan för de möjliga åtgärderna. Del 1 ska redovisas senast 30 juni 2015 vilket ligger i linje med remissversionen av Dalarnas miljömål. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

15 Sida forts Del 2 (Åtgärdsplan) 1. Motivering till prioriteringar av åtgärder 2. I redovisningen av planerade åtgärder i ingiven plan är det viktigt att det tydligt framgår miljövinsterna av respektive åtgärd t.ex. genom att beskriva volymen (m3) tillskottsvatten som minskas. För att nämnden ska kunna göra en bedömning är det viktigt att redovisningen innehåller uppgifter om vad som är tekniskt möjligt och vad respektive åtgärd kostar. 3. Planen för åtgärder behöver omfatta en tidsperiod fram till minst 2020 utifrån de nationella miljömålen. Del 2 ska redovisas senast 30 juni Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 28 maj Beslut - Nämnden beslutar att förelägga Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, , Box 2, Fagersta om att upprätta förnyelseplan för det kommunala avloppsledningsnätet tillhörande Fagersta respektive Norbergs avloppsreningsverk. Förnyelseplanen ska minst innehålla följande två delar: Del 1(Inventering) Redovisning av tillskottsvatten per delsträcka för identifierade problemområden. Redovisning av tekniskt möjliga förbättringsåtgärder, vilken minskning av tillskottsvatten åtgärderna innebär samt beräknade kostnader för möjliga åtgärder. Analys av kostnad jämfört mot miljönyttan för möjliga åtgärder. Del 2 (Åtgärdsplan) Motivering till prioriteringar av delsträckor/områden. Redovisning av planerade och prioriterade förbättringsåtgärder samt vilken minskning av tillskottsvatten respektive åtgärd innebär. Tidsplan för planerade åtgärder. Ytterligare upplysningar om ovanstående punkter finns under rubriken överväganden. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

16 Sida forts Del 1 av förnyelseplanen ska vara upprättad senast 30 juni Del 2 ska vara upprättad senast 30 juni Förnyelseplanen ska skickas in till Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning. Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 19, 21 och 22 miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 2, 3, 5 och 7 miljöbalken. Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet gör så här: Skriv ett brev till, Avesta och tala om varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha. Ange delegationsbeslutsnummer så att vi kan se vilket ärende det gäller. Skicka med alla papper som kan ha betydelse för ärendet. Underteckna brevet med namnteckning och med textat namnförtydligande samt postadress och telefonnummer. Miljö- och byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Detta är ett villkor för att ärendet ska kunna tas upp till ny prövning (förvaltningslagen 23 ). Om överklagandet inkommit i rätt tid kommer Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd antingen att vidarebefordra ärendet till länsstyrelsen för beslut, eller att själv fatta ett nytt beslut. Om ni önskar ytterligare upplysningar, kan ni vända er till miljöenheten, Strandbacksvägen 7, Avesta, telefon; Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

17 Sida Beslut om förbud att anlägga automatbensinstation, Qstar försäljning AB, Hedkärra 12:117, Fagersta kommun Dnr Bakgrund Qstar Försäljning AB inkom 24 maj 2013 med en anmälan enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om anläggning av automatbensinstation på fastigheten Hedkärra 12:117. Anmälan görs enligt verksamhetskod C, anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1000 kubikmeter flytande motorbränsle enligt bilagan till förordning 1998:899. Av anmälan framgår att fastigheten Hedkärra 12:117 där anläggningen är tänkt att etableras ligger inom yttre skyddsområde för Hedkärra dricksvattentäkt. Någon alternativ lokalisering har inte angetts i anmälan. Företaget har inlämnat en riskanalys över vilka åtgärder de anser är nödvändiga för att på ett ur miljösynpunkt säkert sätt etablera en bensinstation inom yttre skyddsområde för en vattentäkt. Vidare framgår att bensinstationen är obemannad och anläggningen ska skötas av en skötselman med adekvat utbildning som utför regelbundna besök på anläggningen. Samtliga cisterner (95 oktan, E85 och diesel) installeras i mark och är dubbelmantlade med möjlighet till läckageövervakning. På anläggningen installeras en oljeavskiljare av klass 1 enligt EN dimensionerad att klara av vattenflödet från hela dess uppfångningsarea. Avskiljaren utförs med nivålarm och automatisk avstängningsventil. Utgående vatten ska anslutas till kommunens avloppsledningsnät. Samtliga påfyllningsrör för drivmedel utförs med dubbelmantlade rör där mellanrummet automatiskt övervakas för läckage. Tankplatser och lossningsplats förses med betongplattor med fall mot oljeavskiljare. Under centralpåfyllningen monteras en tät sump kopplad till oljeavskiljare. Påfyllningsplatsen förses med överfyllnadsskydd. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

18 Sida forts De delar av anläggningen som kan bli utsatta för utrinnande drivmedel invallas med en drivmedelsbeständig gummiduk. Lågpunkterna på duken anpassas så att avrinning kan ske mot oljeavskiljaren. Bolaget anger att de åtgärder som är planerade för att höja säkerheten för miljön även starkt bidrar till att höja brandsäkerheten på anläggningen. Yttranden Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen i Västmanlands län och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i egenskap av huvudman för vattentäkten. Länsstyrelsen har meddelat att de avstår från att yttra sig. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har framfört att platsen är belägen vid den vattenförande grusåsen inom yttre skyddsområde i Hedkärra vattentäkt, som är reservvattentäkt för Fagersta tätort, och som också ligger inom grundvattenbildningsområdet för kommunens huvudvattentäkt vid Viksviken. Det får under inga omständigheter finnas någon risk för att petroleum eller andra miljöfarliga produkter infiltreras i åsen och äventyrar vattenkvaliteten på grundvattnet i området. NVK framför även att kommunen inte har något utbyggt system för omhändertagande av dagvatten inom området. NVK godkänner inte att dagvatten från bensinstationer efter oljeavskiljare leds till spillvattennätet med hänsyn till de problem med diffusa utsläpp till spillvattennätet som förekommit. NVK anser att det är oklart hur och vart dagvattnet avses avledas med de risker detta kan medföra. Bolagets bemötande av NVK yttrande Bolaget har inte bemött yttrandet från NVK. Övervägande Enligt 26 kap 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. bedömer att nyetablering av automatbensinstation ska förbjudas eftersom sökanden inte har kunnat visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken iakttas enligt 2 kap 1 miljöbalken. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

19 Sida forts Enligt 2 kap 1 miljöbalken är alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Bolaget har inte kunnat visa detta och beslut om förbud fattas utifrån dessa förutsättningar. Vattenskyddsområde Platsen där bensinstationen planeras ligger vid Färnaåsen där grundvatten till Fagersta kommuns huvudvattentäkt vid Viksviken och Hedkärra reservvattentäkt bildas. Platsen ligger inom yttre skyddsområde för Hedkärra vattentäkt, men ligger mycket nära det inre skyddsområdet och cirka 800 meter från vattenuttaget. Viksviken vattentäkt försörjer idag cirka personer i Fagersta med dricksvatten. Om Hedkärra vattentäkt behöver tas i bruk innebär det att cirka hälften av dessa, d.v.s. cirka 6000 personer, ska försörjas med dricksvatten härifrån. I Viksviken tillförs, förutom från en naturlig grundvattenström från åsen, vatten från sjön Södra Barken genom inducerad infiltration. Lokaliseringsprincipen Det har tidigare funnits en bensinstation på fastigheten, men denna lades ned och cisterner, ledningar och oljeavskiljare grävdes upp och förorenade massor togs bort. Miljö- och byggnadsnämnden ser därför ärendet som en anmälan av ny verksamhet varvid en lokaliseringsbedömning ska göras Enligt lokaliseringsprincipen 2 kap. 6 miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. bedömer att val av plats för nyetablering av en bensinstation inom yttre vattenskyddsområde för drickvattentäkt inte är förenlig med lokaliseringsprincipen 2 kap 6 miljöbalken. Någon alternativ lokalisering har inte angetts i anmälan Skyddsåtgärder En anmälningspliktig bensinstation innebär en omfattande hantering av kemikalier på platsen och innebär också att transporter med drivmedel sker till platsen med ökad risk för att kemikalier vid en olyckshändelse skulle kunna påverka grundvattnet. Drivmedlen är klassade som brandfarlig vara och en brand på platsen skulle kunna innebära en risk för förorening av grundvattnet. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

20 Sida forts Bolaget har i sin anmälan beskrivit skyddsåtgärder på platsen, men inte beskrivit risken för en olycka med en tankbil utanför området där sekundära skydd finns eller riskerna vid en brand. Det är även oklart var det utgående vattnet från oljeavskiljaren ska ledas eftersom det inte finns något dagvattensystem och NVK tar inte emot dagvatten från bensinstationer till spillvattennätet. Dagvattenhanteringen utgör också en risk inom vattenskyddsområdet. Med en klass 1 oljeavskiljare kan halten olja i utgående vatten bli 5 mg/liter vatten. Miljöenheten gör bedömningen att det i detta ärende inte är verkningsfullt att begära att sökanden ska inge ytterligare kompletteringar kring skyddsåtgärder för att avhjälpa bristerna i anmälan kring att visa att verksamheten kan bedrivas på platsen. Detta utifrån den sammalagda avvägning som skett utifrån den olämpliga lokaliseringen. bedömer att de skyddsåtgärder som bolaget redovisat i anmälan enligt miljöbalken inte är tillräckliga för att kompensera de risker för dricksvattnet som en nyetablering av en bensinstation inom yttre vattenskyddsområde medför. Stoppregeln Enligt stoppregeln 2 kap 9 miljöbalken får en verksamhet om den befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas, endast bedrivas om regeringen finner särskilda skäl. En verksamhet får heller inte bedrivas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det föreligger risk att den anmälda verksamheten skulle kunna orsaka stor olägenhet för människors hälsa om det blir en påverkan på grundvattnet. Eftersom allmän vattenförsörjning utgör en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att leva och verka i ett område på sikt bör skyddet av vattenförekomster ges hög prioritet framför enskilda intressen. Tillgång till ett bra vatten för vår vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. I det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet anges att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Skälighetsprincipen Skälighetsavvägning enligt 2 kap 7 miljöbalken ska göras utifrån att kraven på hänsyn inte ska anses vara orimliga att uppfylla och att kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl. 13.00-16.35 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE 2009-01-26 Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-06-21 2 40 Dnr. 2011 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-maj 2011. Riktpunkten

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, 112 -- 128 Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer