Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare"

Transkript

1 Plats och tid Månsbo kl Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, Birgitt Broström (C), Avesta Nils-Erik Hed (S), Fagersta Karl Sillén (M), Fagersta Helena Andersson (FP), Norberg Övriga deltagande Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nils-Erik Hed (S) justerare V-Dala miljö- och byggförvaltning, onsdag 19 juni Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring V-Dala miljö- och byggförvaltning Maria Hedenberg

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 59 Redovisning av delegationsbeslut 3 60 Ekonomisk månadsrapport för april Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Grytnäs-Smedsbo 1:4, Avesta kommun 5 62 Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Bjurfors 8:1, Norbergs kommun 8 63 Beslut om föreläggande att upprätta förnyelseplan för avloppsledningsnät Beslut om förbud att anlägga automatbensinstation, Qstar försäljning AB, Hedkärra 12:117, Fagersta kommun Ändring av detaljplan för del av Åvestbo 18:30 m.fl., Norra Sjöhagen, Fagersta kommun Ovårdad tomt och byggnad enligt plan- och bygglagen på fastigheten XXX i Fagersta Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av en stödmur på fastigheten XXXXX i Avesta (Omprövning av beslut ) Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Horndalsbyn 5:1 i Avesta kommun Rapporter Delgivningar Övriga ärenden 34

3 Sida 3 59 Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegation från har miljö- och byggförvaltningen beslutat i ärenden enligt bilaga. Beredning - Delegationslistor från plan- och byggenheten samt från miljöenheten för tiden från sammanträdet 7 maj Beslut - Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

4 Sida 4 60 Ekonomisk månadsrapport för april 2013 Dnr A Miljö- och byggchefen informerar om s ekonomiska läge avseende april Nämndens överskott minskar, månadsresultatet ojämnt fördelat. Nämnden ligger vid utgången av april månad med överskott, jämfört med budget, på 305 tkr. Det totala resultatet beror på lägre kostnader med 864 tkr, vilket motverkas av lägre intäkter än förväntat på 559 tkr. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive energirådgivning, ligger Avesta på -474 tkr, Fagersta på +570 tkr och Norberg på -46 tkr. Avesta har förväntade intäkter som delvis kommer att uppväga underskottet. En stor planintäkt inledningsvis under året bidrar till Fagerstas överskott. För Norberg pågår planarbete som kommer att debiteras kommunen i efterhand. Största överskottet ligger fortfarande på personalkostnader och innefattar bland annat lönepott, tjänstledigheter och vakanser. Förvaltningens verksamhet varierar under året mellan olika projekt och också mellan insatser i olika kommuner. Överskottets storlek och fördelning kommer att kunna förändras avsevärt under året. Beredning - Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelser med bilagor. Beslut - Månadsrapporten för april 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Kommunstyrelserna i Avesta, Fagersta och Norberg

5 Sida 5 61 Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Grytnäs-Smedsbo 1:4, Avesta kommun Dnr Bakgrund Gustavssons Grus AB ( ) har för verksamheten på fastigheten Grytnäs- Smedsbo 1:4 i Avesta kommun, varit försenad med att inkomma med den årliga miljörapport som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Där anges att miljörapport ska inlämnas via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) till tillsynsmyndigheten senast 31 mars efterföljande år. Miljörapporten avseende år 2012 inkom till SMP 5 april Miljöenheten har 10 april 2013 kommunicerat förslaget till beslut om miljösanktionsavgift med bolaget. Följande synpunkter har inkommit: Bolaget har via telefon meddelat att det var därför att miljörapporteringen inte skickats in i tid. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om miljösanktionsavgift om verksamhetsutövaren är försenad med att skicka in miljörapporten till SMP. Miljösanktionsavgiften för överträdelsen enligt 12 kap 5 i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter är kr om verksamheten har beteckningen B enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

6 Sida 6 61 forts Nämnden bedömer att ingen av ovanstående undantag från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Nämnden anser att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Enligt Naturvårdsverkets handbok om miljösanktionsavgifter (2001:1) kan tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut en miljösanktionsavgift om den avgiftsskyldige inte har förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige. Enligt förarbetena till handboken ska det vara fråga om allvarlig sjukdom som har gjort det omöjligt att uppfylla det som har ålegat den avgiftsskyldige. Det ska poängteras att det finns mycket litet utrymme att beakta denna befrielsegrund för andra än privatpersoner och mycket små företag, där det inte finns någon möjlighet att överföra ansvaret på någon annan. anser att bolaget bör ha sådana rutiner i sin verksamhet att miljörapporten ska kunna skickas in i tid. Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 20 maj Beslut -, kommunkod 1984, beslutar att Gustavssons grus AB ( ) ska betala 1000 kr i miljösanktionsavgift för att ha varit försenad med att inlämna miljörapport för 2012 för verksamheten på fastigheten Grytnäs-Smedsbo 1:4. Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 12 kap 5 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. På grund av jäv deltar inte Peter Gren (M), Avesta i handläggningen i detta ärende. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

7 Sida 7 61 forts Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet skett. Betalning ska ske till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning (se vidare bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet). Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Det innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

8 Sida 8 62 Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Bjurfors 8:1, Norbergs kommun Dnr Bakgrund Gustavssons Grus AB ( ) har för verksamheten på fastigheten Bjurfors 8:1 i Norbergs kommun, varit försenad med att inkomma med den årliga miljörapport som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Där anges att miljörapport ska inlämnas via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) till tillsynsmyndigheten senast 31 mars efterföljande år. Miljörapporten avseende år 2012 inkom till SMP 5 april Miljöenheten har 10 april 2013 kommunicerat förslaget till beslut om miljösanktionsavgift med bolaget. Följande synpunkter har inkommit: Bolaget har via telefon meddelat att det var därför att miljörapporteringen inte skickats in i tid. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om miljösanktionsavgift om verksamhetsutövaren är försenad med att skicka in miljörapporten till SMP. Miljösanktionsavgiften för överträdelsen enligt 12 kap 5 i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter är kr om verksamheten har beteckningen B enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

9 Sida 9 62 forts Nämnden bedömer att ingen av ovanstående undantag från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Nämnden anser att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Enligt Naturvårdsverkets handbok om miljösanktionsavgifter (2001:1) kan tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut en miljösanktionsavgift om den avgiftsskyldige inte har förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige. Enligt förarbetena till handboken ska det vara fråga om allvarlig sjukdom som har gjort det omöjligt att uppfylla det som har ålegat den avgiftsskyldige. Det ska poängteras att det finns mycket litet utrymme att beakta denna befrielsegrund för andra än privatpersoner och mycket små företag, där det inte finns någon möjlighet att överföra ansvaret på någon annan. anser att bolaget bör ha sådana rutiner i sin verksamhet att miljörapporten ska kunna skickas in. Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 20 maj Beslut -, kommunkod 1962, beslutar att Gustavssons grus AB ( ) ska betala 1000 kr i miljösanktionsavgift för att ha varit försenad med att inlämna miljörapport för 2012 för verksamheten på fastigheten Bjurfors 8:1. Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 12 kap 5 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. På grund av jäv deltar inte Peter Gren (M), Avesta i handläggningen i detta ärende. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

10 Sida forts Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet skett. Betalning ska ske till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning (se vidare bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet) Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Det innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

11 Sida Beslut om föreläggande att upprätta förnyelseplan för avloppsledningsnät Dnr Bakgrund Åtgärder för att minska inflödet av inkommande vatten har under många år varit nödvändiga. Konsekvenserna av tillskottsvattnet är bland annat: ökad energiförbrukning, ökad kemikalieförbrukning, ökade utsläpp från bräddningspunkter och avloppsreningsverk, risker vid kraftig nederbörd samt för vissa områden inläckage av tungmetaller med förhöjda metallhalter i slam som följd. I Dalarnas regionala miljömål pekades en åtgärd ut som angav att: Kommunerna utarbetar, för respektive avloppsledningsnät, åtgärdsplaner för att minska inflödet av inkommande vatten senast 2008 och åtgärdar de sämsta delarna av ledningsnätet senast I remissversionen till de nya regionala miljömålen för Dalarna finns följande åtgärd med: VA-huvudmännen påbörjar i respektive kommun senast 2013 en identifiering av områden där det finns problem med inläckande vatten i avloppssystemet. VA-huvudmännen och Dala VA påbörjar, i samråd med tillsynsmyndigheten, senast 2015 upprättande av en saneringsplan för VA-ledningsnät inom de problemområden som identifierats i varje kommun. I Västmanlands regionala miljömål (2004) finns följande åtgärd utpekad: Inventering av separation av avloppsvatten från dagvatten och separation där samfälldasystem finns. Miljökontoren i ett antal av Dalarnas kommuner genomför med början 2013 ett projekt avseende tillskottsvatten i avloppsledningsnäten. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har valt att tillämpa projektet även i Fagersta och Norbergs kommun trots att inte motsvarande aktiva miljömålsarbete finns i Västmanland. I februari 2013 skickades ett brev med information om projektet ut till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) i egenskap av verksamhetsutövare för avloppsledningsnäten i Fagersta och Norbergs kommun. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

12 Sida forts Definitioner Nämnden vill här i bakgrunden klargöra för två viktiga definitioner. Tillskottsvatten: Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i ledning för spillvatten. Tillskottsvatten kan t.ex. vara dagvatten, dräneringsvatten, grundvatten, inläckande å- och sjövatten eller dricksvatten. Tillskottsvatten inkluderar även medvetet inkopplat vatten, t.ex. kombinerade system eller tillåtna dräneringsanslutningar. Förnyelseplan: Plan som beskriver åtgärder på befintligt allmänt vatten- och avloppsnät, med syfte att återställa eller förbättra funktionen, tex minska inläckaget. Överväganden Enligt 26 kap 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Nämnden gör bedömningen att ett föreläggande behöver meddelas i detta fall. Enligt 26 kap 19 miljöbalken ska den som bedriver verksamhet kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Verksamhetsutövaren ska vidare lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Nämnden bedömer att inläckage av tillskottsvatten kan innebär negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. Nämnden bedömer även att upprättande av en förnyelseplan är ett viktigt moment i verksamhetsutövarens egenkontroll. Förnyelseplanen behöver inkomma till nämnden som en del i tillsynen av verksamheten. Nämnden har vidare stöd av 26 kapitel 21 miljöbalken att förelägga verksamhetsutövaren att till myndigheten inkomma med handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 26 kap 22 miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

13 Sida forts Nämnden bedömer att inventering och undersökningar av tillskottsvatten behövs för att identifiera problemområden och åtgärder som kan genomföras. Nämnden bedömer vidare att sådana uppgifter inte tidigare har redovisats i sådan omfattning att nämnden kan göra bedömningar av verksamheten. Därför behöver sådan dokumentation av inventeringarna och undersökningarna inkomma till nämnden. Enligt kunskapskravet 2 kap 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Nämnden bedömer att verksamheten behöver inkomma med en redovisning om var det förekommer inläckage av tillskottsvatten till avloppsledningsnätet för att uppfylla kunskapskravet. Det behöver även framgå var de största problemen i ledningsnäten finns. Enligt försiktighetsprincipen 2 kap 3 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Nämnden gör bedömningen att verksamheten måste vidta skyddsåtgärder för att uppfylla kravet i försiktighetsprincipen. Genom att begära in förnyelseplan/komplettering av befintlig förnyelseplan får tillsynsmyndigheten möjlighet att bedöma om planerade åtgärder är tillräckliga utifrån miljöbalkens krav. Enligt hushållningsprincipen 2 kap 5 miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Nämnden bedömer enligt hushållningsprincipen att verksamhetsutövaren genom att upprätta en förnyelseplan och vidtar åtgärder som minskar mängden tillskottsvatten bidrar till att hushålla med energi och kemikalier. Enligt skälighetsprincipen 2 kap 7 miljöbalken gäller kraven i 2 kap 2-5 i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Nämnden bedömer utifrån skälighetsprincipen att verksamheten behöver inkomma med en redovisning där kostnaden för möjliga åtgärder jämförs med miljönyttan för åtgärderna. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

14 Sida forts Redovisningen behöver även innehålla en tidsplan för planerade åtgärder samt motiveringar till hur prioriteringarna har gjorts. Tillsynsmyndigheten behöver dessa uppgifter för att kunna göra en bedömning av föreslagna åtgärder. Nämnden har för avsikt att hämta uppgifter om årliga mängder tillskottsvatten från verksamhetens miljörapporter. Enligt punkt D3 under övriga villkor i tillståndet för Fagersta avloppsreningsverk framgår att avloppsledningsnätet fortlöpande ska ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Enligt punkt D3 under övriga villkor i tillståndet för Norbergs avloppsreningsverk framgår att avloppsledningsnätet fortlöpande ska ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Till ledning för detta arbete skall finnas en saneringsplan som ska hållas aktuell. Utförda och planerade saneringsåtgärder och åtgärdernas effekter avseende bräddning och inflöde av ovidkommande vatten skall redovisas i den årliga miljörapporten. Nämnden bedömer att NVK för att uppfylla dessa villkor behöver upprätta en aktuell förnyelseplan för avloppsledningsnätet. Del 1(inventering) 1. För identifierade problemområden behövs en redovisning av inläckande mängder tillskottsvatten per delsträcka för att för att nämnden ska kunna ta ställning till de föreslagna prioriteringarna. Delsträckorna och inläckande mängder kan t.ex. redovisas i en karta och/eller tabellform. 2. I miljöbalkens försiktighetsprincip finns bestämmelser om att bästa möjliga teknik ska användas. Därför behöver tekniskt möjliga åtgärder redovisas. 3. I miljöbalken finns även skälighetsprincipen. För att nämnden ska kunna göra en avvägning enligt skälighetsprincipen behöver kostnaden för de möjliga åtgärderna jämföras med miljönyttan för de möjliga åtgärderna. Del 1 ska redovisas senast 30 juni 2015 vilket ligger i linje med remissversionen av Dalarnas miljömål. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

15 Sida forts Del 2 (Åtgärdsplan) 1. Motivering till prioriteringar av åtgärder 2. I redovisningen av planerade åtgärder i ingiven plan är det viktigt att det tydligt framgår miljövinsterna av respektive åtgärd t.ex. genom att beskriva volymen (m3) tillskottsvatten som minskas. För att nämnden ska kunna göra en bedömning är det viktigt att redovisningen innehåller uppgifter om vad som är tekniskt möjligt och vad respektive åtgärd kostar. 3. Planen för åtgärder behöver omfatta en tidsperiod fram till minst 2020 utifrån de nationella miljömålen. Del 2 ska redovisas senast 30 juni Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 28 maj Beslut - Nämnden beslutar att förelägga Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, , Box 2, Fagersta om att upprätta förnyelseplan för det kommunala avloppsledningsnätet tillhörande Fagersta respektive Norbergs avloppsreningsverk. Förnyelseplanen ska minst innehålla följande två delar: Del 1(Inventering) Redovisning av tillskottsvatten per delsträcka för identifierade problemområden. Redovisning av tekniskt möjliga förbättringsåtgärder, vilken minskning av tillskottsvatten åtgärderna innebär samt beräknade kostnader för möjliga åtgärder. Analys av kostnad jämfört mot miljönyttan för möjliga åtgärder. Del 2 (Åtgärdsplan) Motivering till prioriteringar av delsträckor/områden. Redovisning av planerade och prioriterade förbättringsåtgärder samt vilken minskning av tillskottsvatten respektive åtgärd innebär. Tidsplan för planerade åtgärder. Ytterligare upplysningar om ovanstående punkter finns under rubriken överväganden. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

16 Sida forts Del 1 av förnyelseplanen ska vara upprättad senast 30 juni Del 2 ska vara upprättad senast 30 juni Förnyelseplanen ska skickas in till Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning. Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 19, 21 och 22 miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 2, 3, 5 och 7 miljöbalken. Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet gör så här: Skriv ett brev till, Avesta och tala om varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha. Ange delegationsbeslutsnummer så att vi kan se vilket ärende det gäller. Skicka med alla papper som kan ha betydelse för ärendet. Underteckna brevet med namnteckning och med textat namnförtydligande samt postadress och telefonnummer. Miljö- och byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Detta är ett villkor för att ärendet ska kunna tas upp till ny prövning (förvaltningslagen 23 ). Om överklagandet inkommit i rätt tid kommer Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd antingen att vidarebefordra ärendet till länsstyrelsen för beslut, eller att själv fatta ett nytt beslut. Om ni önskar ytterligare upplysningar, kan ni vända er till miljöenheten, Strandbacksvägen 7, Avesta, telefon; Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

17 Sida Beslut om förbud att anlägga automatbensinstation, Qstar försäljning AB, Hedkärra 12:117, Fagersta kommun Dnr Bakgrund Qstar Försäljning AB inkom 24 maj 2013 med en anmälan enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om anläggning av automatbensinstation på fastigheten Hedkärra 12:117. Anmälan görs enligt verksamhetskod C, anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1000 kubikmeter flytande motorbränsle enligt bilagan till förordning 1998:899. Av anmälan framgår att fastigheten Hedkärra 12:117 där anläggningen är tänkt att etableras ligger inom yttre skyddsområde för Hedkärra dricksvattentäkt. Någon alternativ lokalisering har inte angetts i anmälan. Företaget har inlämnat en riskanalys över vilka åtgärder de anser är nödvändiga för att på ett ur miljösynpunkt säkert sätt etablera en bensinstation inom yttre skyddsområde för en vattentäkt. Vidare framgår att bensinstationen är obemannad och anläggningen ska skötas av en skötselman med adekvat utbildning som utför regelbundna besök på anläggningen. Samtliga cisterner (95 oktan, E85 och diesel) installeras i mark och är dubbelmantlade med möjlighet till läckageövervakning. På anläggningen installeras en oljeavskiljare av klass 1 enligt EN dimensionerad att klara av vattenflödet från hela dess uppfångningsarea. Avskiljaren utförs med nivålarm och automatisk avstängningsventil. Utgående vatten ska anslutas till kommunens avloppsledningsnät. Samtliga påfyllningsrör för drivmedel utförs med dubbelmantlade rör där mellanrummet automatiskt övervakas för läckage. Tankplatser och lossningsplats förses med betongplattor med fall mot oljeavskiljare. Under centralpåfyllningen monteras en tät sump kopplad till oljeavskiljare. Påfyllningsplatsen förses med överfyllnadsskydd. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

18 Sida forts De delar av anläggningen som kan bli utsatta för utrinnande drivmedel invallas med en drivmedelsbeständig gummiduk. Lågpunkterna på duken anpassas så att avrinning kan ske mot oljeavskiljaren. Bolaget anger att de åtgärder som är planerade för att höja säkerheten för miljön även starkt bidrar till att höja brandsäkerheten på anläggningen. Yttranden Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen i Västmanlands län och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i egenskap av huvudman för vattentäkten. Länsstyrelsen har meddelat att de avstår från att yttra sig. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har framfört att platsen är belägen vid den vattenförande grusåsen inom yttre skyddsområde i Hedkärra vattentäkt, som är reservvattentäkt för Fagersta tätort, och som också ligger inom grundvattenbildningsområdet för kommunens huvudvattentäkt vid Viksviken. Det får under inga omständigheter finnas någon risk för att petroleum eller andra miljöfarliga produkter infiltreras i åsen och äventyrar vattenkvaliteten på grundvattnet i området. NVK framför även att kommunen inte har något utbyggt system för omhändertagande av dagvatten inom området. NVK godkänner inte att dagvatten från bensinstationer efter oljeavskiljare leds till spillvattennätet med hänsyn till de problem med diffusa utsläpp till spillvattennätet som förekommit. NVK anser att det är oklart hur och vart dagvattnet avses avledas med de risker detta kan medföra. Bolagets bemötande av NVK yttrande Bolaget har inte bemött yttrandet från NVK. Övervägande Enligt 26 kap 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. bedömer att nyetablering av automatbensinstation ska förbjudas eftersom sökanden inte har kunnat visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken iakttas enligt 2 kap 1 miljöbalken. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

19 Sida forts Enligt 2 kap 1 miljöbalken är alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Bolaget har inte kunnat visa detta och beslut om förbud fattas utifrån dessa förutsättningar. Vattenskyddsområde Platsen där bensinstationen planeras ligger vid Färnaåsen där grundvatten till Fagersta kommuns huvudvattentäkt vid Viksviken och Hedkärra reservvattentäkt bildas. Platsen ligger inom yttre skyddsområde för Hedkärra vattentäkt, men ligger mycket nära det inre skyddsområdet och cirka 800 meter från vattenuttaget. Viksviken vattentäkt försörjer idag cirka personer i Fagersta med dricksvatten. Om Hedkärra vattentäkt behöver tas i bruk innebär det att cirka hälften av dessa, d.v.s. cirka 6000 personer, ska försörjas med dricksvatten härifrån. I Viksviken tillförs, förutom från en naturlig grundvattenström från åsen, vatten från sjön Södra Barken genom inducerad infiltration. Lokaliseringsprincipen Det har tidigare funnits en bensinstation på fastigheten, men denna lades ned och cisterner, ledningar och oljeavskiljare grävdes upp och förorenade massor togs bort. Miljö- och byggnadsnämnden ser därför ärendet som en anmälan av ny verksamhet varvid en lokaliseringsbedömning ska göras Enligt lokaliseringsprincipen 2 kap. 6 miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. bedömer att val av plats för nyetablering av en bensinstation inom yttre vattenskyddsområde för drickvattentäkt inte är förenlig med lokaliseringsprincipen 2 kap 6 miljöbalken. Någon alternativ lokalisering har inte angetts i anmälan Skyddsåtgärder En anmälningspliktig bensinstation innebär en omfattande hantering av kemikalier på platsen och innebär också att transporter med drivmedel sker till platsen med ökad risk för att kemikalier vid en olyckshändelse skulle kunna påverka grundvattnet. Drivmedlen är klassade som brandfarlig vara och en brand på platsen skulle kunna innebära en risk för förorening av grundvattnet. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

20 Sida forts Bolaget har i sin anmälan beskrivit skyddsåtgärder på platsen, men inte beskrivit risken för en olycka med en tankbil utanför området där sekundära skydd finns eller riskerna vid en brand. Det är även oklart var det utgående vattnet från oljeavskiljaren ska ledas eftersom det inte finns något dagvattensystem och NVK tar inte emot dagvatten från bensinstationer till spillvattennätet. Dagvattenhanteringen utgör också en risk inom vattenskyddsområdet. Med en klass 1 oljeavskiljare kan halten olja i utgående vatten bli 5 mg/liter vatten. Miljöenheten gör bedömningen att det i detta ärende inte är verkningsfullt att begära att sökanden ska inge ytterligare kompletteringar kring skyddsåtgärder för att avhjälpa bristerna i anmälan kring att visa att verksamheten kan bedrivas på platsen. Detta utifrån den sammalagda avvägning som skett utifrån den olämpliga lokaliseringen. bedömer att de skyddsåtgärder som bolaget redovisat i anmälan enligt miljöbalken inte är tillräckliga för att kompensera de risker för dricksvattnet som en nyetablering av en bensinstation inom yttre vattenskyddsområde medför. Stoppregeln Enligt stoppregeln 2 kap 9 miljöbalken får en verksamhet om den befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas, endast bedrivas om regeringen finner särskilda skäl. En verksamhet får heller inte bedrivas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det föreligger risk att den anmälda verksamheten skulle kunna orsaka stor olägenhet för människors hälsa om det blir en påverkan på grundvattnet. Eftersom allmän vattenförsörjning utgör en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att leva och verka i ett område på sikt bör skyddet av vattenförekomster ges hög prioritet framför enskilda intressen. Tillgång till ett bra vatten för vår vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. I det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet anges att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Skälighetsprincipen Skälighetsavvägning enligt 2 kap 7 miljöbalken ska göras utifrån att kraven på hänsyn inte ska anses vara orimliga att uppfylla och att kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg (S), Avesta Göran Edström (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt Broström (C), Avesta

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2014-05-06 1 (17) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.15 ande Övriga deltagare Lena Hållinder Berglund (S) Mikael Swahn (S) Åke Karlsson (S) Kjell-Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer