Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare"

Transkript

1 Plats och tid Månsbo kl Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, Birgitt Broström (C), Avesta Nils-Erik Hed (S), Fagersta Karl Sillén (M), Fagersta Helena Andersson (FP), Norberg Övriga deltagande Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nils-Erik Hed (S) justerare V-Dala miljö- och byggförvaltning, onsdag 19 juni Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring V-Dala miljö- och byggförvaltning Maria Hedenberg

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 59 Redovisning av delegationsbeslut 3 60 Ekonomisk månadsrapport för april Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Grytnäs-Smedsbo 1:4, Avesta kommun 5 62 Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Bjurfors 8:1, Norbergs kommun 8 63 Beslut om föreläggande att upprätta förnyelseplan för avloppsledningsnät Beslut om förbud att anlägga automatbensinstation, Qstar försäljning AB, Hedkärra 12:117, Fagersta kommun Ändring av detaljplan för del av Åvestbo 18:30 m.fl., Norra Sjöhagen, Fagersta kommun Ovårdad tomt och byggnad enligt plan- och bygglagen på fastigheten XXX i Fagersta Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av en stödmur på fastigheten XXXXX i Avesta (Omprövning av beslut ) Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Horndalsbyn 5:1 i Avesta kommun Rapporter Delgivningar Övriga ärenden 34

3 Sida 3 59 Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegation från har miljö- och byggförvaltningen beslutat i ärenden enligt bilaga. Beredning - Delegationslistor från plan- och byggenheten samt från miljöenheten för tiden från sammanträdet 7 maj Beslut - Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

4 Sida 4 60 Ekonomisk månadsrapport för april 2013 Dnr A Miljö- och byggchefen informerar om s ekonomiska läge avseende april Nämndens överskott minskar, månadsresultatet ojämnt fördelat. Nämnden ligger vid utgången av april månad med överskott, jämfört med budget, på 305 tkr. Det totala resultatet beror på lägre kostnader med 864 tkr, vilket motverkas av lägre intäkter än förväntat på 559 tkr. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive energirådgivning, ligger Avesta på -474 tkr, Fagersta på +570 tkr och Norberg på -46 tkr. Avesta har förväntade intäkter som delvis kommer att uppväga underskottet. En stor planintäkt inledningsvis under året bidrar till Fagerstas överskott. För Norberg pågår planarbete som kommer att debiteras kommunen i efterhand. Största överskottet ligger fortfarande på personalkostnader och innefattar bland annat lönepott, tjänstledigheter och vakanser. Förvaltningens verksamhet varierar under året mellan olika projekt och också mellan insatser i olika kommuner. Överskottets storlek och fördelning kommer att kunna förändras avsevärt under året. Beredning - Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelser med bilagor. Beslut - Månadsrapporten för april 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Kommunstyrelserna i Avesta, Fagersta och Norberg

5 Sida 5 61 Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Grytnäs-Smedsbo 1:4, Avesta kommun Dnr Bakgrund Gustavssons Grus AB ( ) har för verksamheten på fastigheten Grytnäs- Smedsbo 1:4 i Avesta kommun, varit försenad med att inkomma med den årliga miljörapport som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Där anges att miljörapport ska inlämnas via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) till tillsynsmyndigheten senast 31 mars efterföljande år. Miljörapporten avseende år 2012 inkom till SMP 5 april Miljöenheten har 10 april 2013 kommunicerat förslaget till beslut om miljösanktionsavgift med bolaget. Följande synpunkter har inkommit: Bolaget har via telefon meddelat att det var därför att miljörapporteringen inte skickats in i tid. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om miljösanktionsavgift om verksamhetsutövaren är försenad med att skicka in miljörapporten till SMP. Miljösanktionsavgiften för överträdelsen enligt 12 kap 5 i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter är kr om verksamheten har beteckningen B enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

6 Sida 6 61 forts Nämnden bedömer att ingen av ovanstående undantag från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Nämnden anser att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Enligt Naturvårdsverkets handbok om miljösanktionsavgifter (2001:1) kan tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut en miljösanktionsavgift om den avgiftsskyldige inte har förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige. Enligt förarbetena till handboken ska det vara fråga om allvarlig sjukdom som har gjort det omöjligt att uppfylla det som har ålegat den avgiftsskyldige. Det ska poängteras att det finns mycket litet utrymme att beakta denna befrielsegrund för andra än privatpersoner och mycket små företag, där det inte finns någon möjlighet att överföra ansvaret på någon annan. anser att bolaget bör ha sådana rutiner i sin verksamhet att miljörapporten ska kunna skickas in i tid. Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 20 maj Beslut -, kommunkod 1984, beslutar att Gustavssons grus AB ( ) ska betala 1000 kr i miljösanktionsavgift för att ha varit försenad med att inlämna miljörapport för 2012 för verksamheten på fastigheten Grytnäs-Smedsbo 1:4. Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 12 kap 5 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. På grund av jäv deltar inte Peter Gren (M), Avesta i handläggningen i detta ärende. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

7 Sida 7 61 forts Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet skett. Betalning ska ske till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning (se vidare bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet). Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Det innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

8 Sida 8 62 Beslut om miljösanktionsavgift, Gustavssons grus AB, Bjurfors 8:1, Norbergs kommun Dnr Bakgrund Gustavssons Grus AB ( ) har för verksamheten på fastigheten Bjurfors 8:1 i Norbergs kommun, varit försenad med att inkomma med den årliga miljörapport som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Där anges att miljörapport ska inlämnas via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) till tillsynsmyndigheten senast 31 mars efterföljande år. Miljörapporten avseende år 2012 inkom till SMP 5 april Miljöenheten har 10 april 2013 kommunicerat förslaget till beslut om miljösanktionsavgift med bolaget. Följande synpunkter har inkommit: Bolaget har via telefon meddelat att det var därför att miljörapporteringen inte skickats in i tid. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om miljösanktionsavgift om verksamhetsutövaren är försenad med att skicka in miljörapporten till SMP. Miljösanktionsavgiften för överträdelsen enligt 12 kap 5 i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter är kr om verksamheten har beteckningen B enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

9 Sida 9 62 forts Nämnden bedömer att ingen av ovanstående undantag från skyldigheten att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Nämnden anser att det inte är uppenbart oskäligt att besluta om miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Enligt Naturvårdsverkets handbok om miljösanktionsavgifter (2001:1) kan tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut en miljösanktionsavgift om den avgiftsskyldige inte har förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige. Enligt förarbetena till handboken ska det vara fråga om allvarlig sjukdom som har gjort det omöjligt att uppfylla det som har ålegat den avgiftsskyldige. Det ska poängteras att det finns mycket litet utrymme att beakta denna befrielsegrund för andra än privatpersoner och mycket små företag, där det inte finns någon möjlighet att överföra ansvaret på någon annan. anser att bolaget bör ha sådana rutiner i sin verksamhet att miljörapporten ska kunna skickas in. Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 20 maj Beslut -, kommunkod 1962, beslutar att Gustavssons grus AB ( ) ska betala 1000 kr i miljösanktionsavgift för att ha varit försenad med att inlämna miljörapport för 2012 för verksamheten på fastigheten Bjurfors 8:1. Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 12 kap 5 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. På grund av jäv deltar inte Peter Gren (M), Avesta i handläggningen i detta ärende. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

10 Sida forts Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet skett. Betalning ska ske till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning (se vidare bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet) Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Det innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Gustavssons grus AB, Fridhem 9, Avesta (mott.bevis, svarskuvert besvärshänvisning, info från Kammarkollegiet)

11 Sida Beslut om föreläggande att upprätta förnyelseplan för avloppsledningsnät Dnr Bakgrund Åtgärder för att minska inflödet av inkommande vatten har under många år varit nödvändiga. Konsekvenserna av tillskottsvattnet är bland annat: ökad energiförbrukning, ökad kemikalieförbrukning, ökade utsläpp från bräddningspunkter och avloppsreningsverk, risker vid kraftig nederbörd samt för vissa områden inläckage av tungmetaller med förhöjda metallhalter i slam som följd. I Dalarnas regionala miljömål pekades en åtgärd ut som angav att: Kommunerna utarbetar, för respektive avloppsledningsnät, åtgärdsplaner för att minska inflödet av inkommande vatten senast 2008 och åtgärdar de sämsta delarna av ledningsnätet senast I remissversionen till de nya regionala miljömålen för Dalarna finns följande åtgärd med: VA-huvudmännen påbörjar i respektive kommun senast 2013 en identifiering av områden där det finns problem med inläckande vatten i avloppssystemet. VA-huvudmännen och Dala VA påbörjar, i samråd med tillsynsmyndigheten, senast 2015 upprättande av en saneringsplan för VA-ledningsnät inom de problemområden som identifierats i varje kommun. I Västmanlands regionala miljömål (2004) finns följande åtgärd utpekad: Inventering av separation av avloppsvatten från dagvatten och separation där samfälldasystem finns. Miljökontoren i ett antal av Dalarnas kommuner genomför med början 2013 ett projekt avseende tillskottsvatten i avloppsledningsnäten. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har valt att tillämpa projektet även i Fagersta och Norbergs kommun trots att inte motsvarande aktiva miljömålsarbete finns i Västmanland. I februari 2013 skickades ett brev med information om projektet ut till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) i egenskap av verksamhetsutövare för avloppsledningsnäten i Fagersta och Norbergs kommun. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

12 Sida forts Definitioner Nämnden vill här i bakgrunden klargöra för två viktiga definitioner. Tillskottsvatten: Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i ledning för spillvatten. Tillskottsvatten kan t.ex. vara dagvatten, dräneringsvatten, grundvatten, inläckande å- och sjövatten eller dricksvatten. Tillskottsvatten inkluderar även medvetet inkopplat vatten, t.ex. kombinerade system eller tillåtna dräneringsanslutningar. Förnyelseplan: Plan som beskriver åtgärder på befintligt allmänt vatten- och avloppsnät, med syfte att återställa eller förbättra funktionen, tex minska inläckaget. Överväganden Enligt 26 kap 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Nämnden gör bedömningen att ett föreläggande behöver meddelas i detta fall. Enligt 26 kap 19 miljöbalken ska den som bedriver verksamhet kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Verksamhetsutövaren ska vidare lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Nämnden bedömer att inläckage av tillskottsvatten kan innebär negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. Nämnden bedömer även att upprättande av en förnyelseplan är ett viktigt moment i verksamhetsutövarens egenkontroll. Förnyelseplanen behöver inkomma till nämnden som en del i tillsynen av verksamheten. Nämnden har vidare stöd av 26 kapitel 21 miljöbalken att förelägga verksamhetsutövaren att till myndigheten inkomma med handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 26 kap 22 miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

13 Sida forts Nämnden bedömer att inventering och undersökningar av tillskottsvatten behövs för att identifiera problemområden och åtgärder som kan genomföras. Nämnden bedömer vidare att sådana uppgifter inte tidigare har redovisats i sådan omfattning att nämnden kan göra bedömningar av verksamheten. Därför behöver sådan dokumentation av inventeringarna och undersökningarna inkomma till nämnden. Enligt kunskapskravet 2 kap 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Nämnden bedömer att verksamheten behöver inkomma med en redovisning om var det förekommer inläckage av tillskottsvatten till avloppsledningsnätet för att uppfylla kunskapskravet. Det behöver även framgå var de största problemen i ledningsnäten finns. Enligt försiktighetsprincipen 2 kap 3 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Nämnden gör bedömningen att verksamheten måste vidta skyddsåtgärder för att uppfylla kravet i försiktighetsprincipen. Genom att begära in förnyelseplan/komplettering av befintlig förnyelseplan får tillsynsmyndigheten möjlighet att bedöma om planerade åtgärder är tillräckliga utifrån miljöbalkens krav. Enligt hushållningsprincipen 2 kap 5 miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Nämnden bedömer enligt hushållningsprincipen att verksamhetsutövaren genom att upprätta en förnyelseplan och vidtar åtgärder som minskar mängden tillskottsvatten bidrar till att hushålla med energi och kemikalier. Enligt skälighetsprincipen 2 kap 7 miljöbalken gäller kraven i 2 kap 2-5 i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Nämnden bedömer utifrån skälighetsprincipen att verksamheten behöver inkomma med en redovisning där kostnaden för möjliga åtgärder jämförs med miljönyttan för åtgärderna. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

14 Sida forts Redovisningen behöver även innehålla en tidsplan för planerade åtgärder samt motiveringar till hur prioriteringarna har gjorts. Tillsynsmyndigheten behöver dessa uppgifter för att kunna göra en bedömning av föreslagna åtgärder. Nämnden har för avsikt att hämta uppgifter om årliga mängder tillskottsvatten från verksamhetens miljörapporter. Enligt punkt D3 under övriga villkor i tillståndet för Fagersta avloppsreningsverk framgår att avloppsledningsnätet fortlöpande ska ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Enligt punkt D3 under övriga villkor i tillståndet för Norbergs avloppsreningsverk framgår att avloppsledningsnätet fortlöpande ska ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Till ledning för detta arbete skall finnas en saneringsplan som ska hållas aktuell. Utförda och planerade saneringsåtgärder och åtgärdernas effekter avseende bräddning och inflöde av ovidkommande vatten skall redovisas i den årliga miljörapporten. Nämnden bedömer att NVK för att uppfylla dessa villkor behöver upprätta en aktuell förnyelseplan för avloppsledningsnätet. Del 1(inventering) 1. För identifierade problemområden behövs en redovisning av inläckande mängder tillskottsvatten per delsträcka för att för att nämnden ska kunna ta ställning till de föreslagna prioriteringarna. Delsträckorna och inläckande mängder kan t.ex. redovisas i en karta och/eller tabellform. 2. I miljöbalkens försiktighetsprincip finns bestämmelser om att bästa möjliga teknik ska användas. Därför behöver tekniskt möjliga åtgärder redovisas. 3. I miljöbalken finns även skälighetsprincipen. För att nämnden ska kunna göra en avvägning enligt skälighetsprincipen behöver kostnaden för de möjliga åtgärderna jämföras med miljönyttan för de möjliga åtgärderna. Del 1 ska redovisas senast 30 juni 2015 vilket ligger i linje med remissversionen av Dalarnas miljömål. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

15 Sida forts Del 2 (Åtgärdsplan) 1. Motivering till prioriteringar av åtgärder 2. I redovisningen av planerade åtgärder i ingiven plan är det viktigt att det tydligt framgår miljövinsterna av respektive åtgärd t.ex. genom att beskriva volymen (m3) tillskottsvatten som minskas. För att nämnden ska kunna göra en bedömning är det viktigt att redovisningen innehåller uppgifter om vad som är tekniskt möjligt och vad respektive åtgärd kostar. 3. Planen för åtgärder behöver omfatta en tidsperiod fram till minst 2020 utifrån de nationella miljömålen. Del 2 ska redovisas senast 30 juni Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 28 maj Beslut - Nämnden beslutar att förelägga Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, , Box 2, Fagersta om att upprätta förnyelseplan för det kommunala avloppsledningsnätet tillhörande Fagersta respektive Norbergs avloppsreningsverk. Förnyelseplanen ska minst innehålla följande två delar: Del 1(Inventering) Redovisning av tillskottsvatten per delsträcka för identifierade problemområden. Redovisning av tekniskt möjliga förbättringsåtgärder, vilken minskning av tillskottsvatten åtgärderna innebär samt beräknade kostnader för möjliga åtgärder. Analys av kostnad jämfört mot miljönyttan för möjliga åtgärder. Del 2 (Åtgärdsplan) Motivering till prioriteringar av delsträckor/områden. Redovisning av planerade och prioriterade förbättringsåtgärder samt vilken minskning av tillskottsvatten respektive åtgärd innebär. Tidsplan för planerade åtgärder. Ytterligare upplysningar om ovanstående punkter finns under rubriken överväganden. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

16 Sida forts Del 1 av förnyelseplanen ska vara upprättad senast 30 juni Del 2 ska vara upprättad senast 30 juni Förnyelseplanen ska skickas in till Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning. Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 19, 21 och 22 miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 2, 3, 5 och 7 miljöbalken. Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet gör så här: Skriv ett brev till, Avesta och tala om varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha. Ange delegationsbeslutsnummer så att vi kan se vilket ärende det gäller. Skicka med alla papper som kan ha betydelse för ärendet. Underteckna brevet med namnteckning och med textat namnförtydligande samt postadress och telefonnummer. Miljö- och byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Detta är ett villkor för att ärendet ska kunna tas upp till ny prövning (förvaltningslagen 23 ). Om överklagandet inkommit i rätt tid kommer Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd antingen att vidarebefordra ärendet till länsstyrelsen för beslut, eller att själv fatta ett nytt beslut. Om ni önskar ytterligare upplysningar, kan ni vända er till miljöenheten, Strandbacksvägen 7, Avesta, telefon; Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, Box 2, Fagersta

17 Sida Beslut om förbud att anlägga automatbensinstation, Qstar försäljning AB, Hedkärra 12:117, Fagersta kommun Dnr Bakgrund Qstar Försäljning AB inkom 24 maj 2013 med en anmälan enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om anläggning av automatbensinstation på fastigheten Hedkärra 12:117. Anmälan görs enligt verksamhetskod C, anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1000 kubikmeter flytande motorbränsle enligt bilagan till förordning 1998:899. Av anmälan framgår att fastigheten Hedkärra 12:117 där anläggningen är tänkt att etableras ligger inom yttre skyddsområde för Hedkärra dricksvattentäkt. Någon alternativ lokalisering har inte angetts i anmälan. Företaget har inlämnat en riskanalys över vilka åtgärder de anser är nödvändiga för att på ett ur miljösynpunkt säkert sätt etablera en bensinstation inom yttre skyddsområde för en vattentäkt. Vidare framgår att bensinstationen är obemannad och anläggningen ska skötas av en skötselman med adekvat utbildning som utför regelbundna besök på anläggningen. Samtliga cisterner (95 oktan, E85 och diesel) installeras i mark och är dubbelmantlade med möjlighet till läckageövervakning. På anläggningen installeras en oljeavskiljare av klass 1 enligt EN dimensionerad att klara av vattenflödet från hela dess uppfångningsarea. Avskiljaren utförs med nivålarm och automatisk avstängningsventil. Utgående vatten ska anslutas till kommunens avloppsledningsnät. Samtliga påfyllningsrör för drivmedel utförs med dubbelmantlade rör där mellanrummet automatiskt övervakas för läckage. Tankplatser och lossningsplats förses med betongplattor med fall mot oljeavskiljare. Under centralpåfyllningen monteras en tät sump kopplad till oljeavskiljare. Påfyllningsplatsen förses med överfyllnadsskydd. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

18 Sida forts De delar av anläggningen som kan bli utsatta för utrinnande drivmedel invallas med en drivmedelsbeständig gummiduk. Lågpunkterna på duken anpassas så att avrinning kan ske mot oljeavskiljaren. Bolaget anger att de åtgärder som är planerade för att höja säkerheten för miljön även starkt bidrar till att höja brandsäkerheten på anläggningen. Yttranden Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen i Västmanlands län och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i egenskap av huvudman för vattentäkten. Länsstyrelsen har meddelat att de avstår från att yttra sig. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har framfört att platsen är belägen vid den vattenförande grusåsen inom yttre skyddsområde i Hedkärra vattentäkt, som är reservvattentäkt för Fagersta tätort, och som också ligger inom grundvattenbildningsområdet för kommunens huvudvattentäkt vid Viksviken. Det får under inga omständigheter finnas någon risk för att petroleum eller andra miljöfarliga produkter infiltreras i åsen och äventyrar vattenkvaliteten på grundvattnet i området. NVK framför även att kommunen inte har något utbyggt system för omhändertagande av dagvatten inom området. NVK godkänner inte att dagvatten från bensinstationer efter oljeavskiljare leds till spillvattennätet med hänsyn till de problem med diffusa utsläpp till spillvattennätet som förekommit. NVK anser att det är oklart hur och vart dagvattnet avses avledas med de risker detta kan medföra. Bolagets bemötande av NVK yttrande Bolaget har inte bemött yttrandet från NVK. Övervägande Enligt 26 kap 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. bedömer att nyetablering av automatbensinstation ska förbjudas eftersom sökanden inte har kunnat visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken iakttas enligt 2 kap 1 miljöbalken. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

19 Sida forts Enligt 2 kap 1 miljöbalken är alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Bolaget har inte kunnat visa detta och beslut om förbud fattas utifrån dessa förutsättningar. Vattenskyddsområde Platsen där bensinstationen planeras ligger vid Färnaåsen där grundvatten till Fagersta kommuns huvudvattentäkt vid Viksviken och Hedkärra reservvattentäkt bildas. Platsen ligger inom yttre skyddsområde för Hedkärra vattentäkt, men ligger mycket nära det inre skyddsområdet och cirka 800 meter från vattenuttaget. Viksviken vattentäkt försörjer idag cirka personer i Fagersta med dricksvatten. Om Hedkärra vattentäkt behöver tas i bruk innebär det att cirka hälften av dessa, d.v.s. cirka 6000 personer, ska försörjas med dricksvatten härifrån. I Viksviken tillförs, förutom från en naturlig grundvattenström från åsen, vatten från sjön Södra Barken genom inducerad infiltration. Lokaliseringsprincipen Det har tidigare funnits en bensinstation på fastigheten, men denna lades ned och cisterner, ledningar och oljeavskiljare grävdes upp och förorenade massor togs bort. Miljö- och byggnadsnämnden ser därför ärendet som en anmälan av ny verksamhet varvid en lokaliseringsbedömning ska göras Enligt lokaliseringsprincipen 2 kap. 6 miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. bedömer att val av plats för nyetablering av en bensinstation inom yttre vattenskyddsområde för drickvattentäkt inte är förenlig med lokaliseringsprincipen 2 kap 6 miljöbalken. Någon alternativ lokalisering har inte angetts i anmälan Skyddsåtgärder En anmälningspliktig bensinstation innebär en omfattande hantering av kemikalier på platsen och innebär också att transporter med drivmedel sker till platsen med ökad risk för att kemikalier vid en olyckshändelse skulle kunna påverka grundvattnet. Drivmedlen är klassade som brandfarlig vara och en brand på platsen skulle kunna innebära en risk för förorening av grundvattnet. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

20 Sida forts Bolaget har i sin anmälan beskrivit skyddsåtgärder på platsen, men inte beskrivit risken för en olycka med en tankbil utanför området där sekundära skydd finns eller riskerna vid en brand. Det är även oklart var det utgående vattnet från oljeavskiljaren ska ledas eftersom det inte finns något dagvattensystem och NVK tar inte emot dagvatten från bensinstationer till spillvattennätet. Dagvattenhanteringen utgör också en risk inom vattenskyddsområdet. Med en klass 1 oljeavskiljare kan halten olja i utgående vatten bli 5 mg/liter vatten. Miljöenheten gör bedömningen att det i detta ärende inte är verkningsfullt att begära att sökanden ska inge ytterligare kompletteringar kring skyddsåtgärder för att avhjälpa bristerna i anmälan kring att visa att verksamheten kan bedrivas på platsen. Detta utifrån den sammalagda avvägning som skett utifrån den olämpliga lokaliseringen. bedömer att de skyddsåtgärder som bolaget redovisat i anmälan enligt miljöbalken inte är tillräckliga för att kompensera de risker för dricksvattnet som en nyetablering av en bensinstation inom yttre vattenskyddsområde medför. Stoppregeln Enligt stoppregeln 2 kap 9 miljöbalken får en verksamhet om den befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas, endast bedrivas om regeringen finner särskilda skäl. En verksamhet får heller inte bedrivas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det föreligger risk att den anmälda verksamheten skulle kunna orsaka stor olägenhet för människors hälsa om det blir en påverkan på grundvattnet. Eftersom allmän vattenförsörjning utgör en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att leva och verka i ett område på sikt bör skyddet av vattenförekomster ges hög prioritet framför enskilda intressen. Tillgång till ett bra vatten för vår vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. I det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet anges att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Skälighetsprincipen Skälighetsavvägning enligt 2 kap 7 miljöbalken ska göras utifrån att kraven på hänsyn inte ska anses vara orimliga att uppfylla och att kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. Qstar Försäljning AB, Box 633, Norrköping (mott.bevis, svarskuvert) Länsstyrelsen Västmanlands län Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30-13.45 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Charlotta Engström, (S), ersättare för Göran Edström, (S), Avesta Birgitt Broström,

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Plats och tid Månsbo kl Beslutande

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Plats och tid Månsbo kl Beslutande Plats och tid Månsbo kl 13.30-13.45 Beslutande Stefan Strandberg (S), 2:e vice ordförande, Fagersta Stefan Palm (S), Avesta Charlotta Engström (S), Avesta Fredrik Mattsson (M), Avesta Thomas Esterblom

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ BESLUT 1 (5) Anl.nr: 1982-113 Delgivningskvitto AGA Gas AB 181 81 LIDINGÖ Slutliga villkor rörande utsläpp av kondensvatten vid tillverkning av vätgas på fastigheten Hantverkaren 15 i Fagersta kommun Koder

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2015-03-03 1 (46) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 17.30 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2016-01-27 Stockholm Mål nr M 5957-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-06-12 i mål nr M 759-15, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer